ŠTÁTNA
FILHARMÓNIA
KOŠICE
THE SLOVAK STATE
PHILHARMONIC KOŠICE
ŠTÁTNA PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
46. koncertná sezóna
concert season
2014/2015
UPOZORNENIE:
Po začiatku koncertu nebude návštevníkom umožnený vstup do koncertnej sály.
/Visitors will not be allowed to enter the concert hall after the concert has started.
Počas umeleckého výkonu platí zákaz fotografovania a zhotovovania zvukového,
resp. obrazového záznamu.
/Photographing, audio and video recording are forbidden during the artistic performance.
Prosíme návštevníkov, aby si pred vstupom do sály odpojili signalizačné zariadenia
na hodinkách a aby vypli svoje mobilné telefóny.
/Visitors are kindly requested to turn off signal tones o n their watches and to switch off
their mobile phones.
Štátna filharmónia Košice
The Slovak State Philharmonic, Košice
štátna príspevková organizácia
46. koncertná sezóna
Concert season
2014/2015
Vážení koncertní poslucháči,
2
46. koncertnú sezónu otvárame tentoraz nielen s radosťou, ale aj s istými obavami.
O stále zhoršujúcej sa finančnej situácii ŠfK v posledných rokoch sme príliš nehovorili. Avšak vďaka entuziazmu všetkých zamestnancov sa nám darilo napredovať.
Výrazne negatívne zásahy do nášho príspevku pre nasledujúce obdobie stavajú ŠfK
na hranicu prežitia. Existenčný je nepochybne aj vleklý spor ohľadne vlastníctva budovy Domu umenia, ktorý v ostatnom čase zaznamenal zvláštne postupy. Napriek
týmto ťaživým skutočnostiam sa nám podarilo pripraviť programovú ponuku, ktorá
zatiaľ kvalitatívne neutrpela.
Je pre nás cťou, že post hlavného hosťujúceho dirigenta ŠfK prijal jeden z najvýznamnejších českých dirigentov Leoš Svárovský, ktorý spolu so šéfdirigentom Zbyňkom Müllerom túto sezónu povedie orchester.
Ešte pred oficiálnym otvorením sezóny nás čaká celý rad koncertov. Začíname dvomi koncertmi v Maďarsku v Bekéšskej Čabe a v Slovenskom Komlóši (4. a 5. 9.). Koncert „Američan v Paríži“ (na domácom pódiu 10. 9.)
je zostavený z hitov klasickej hudby európskych a amerických skladateľov. Ďalej to bude prezentácia orchestra
na festivale Bratislavské hudobné slávnosti (23. 9.) a Galakoncert ruských operných sólistov (1.10.).
44. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola (12. 9. až 3.10.) bude mať 9 koncertov,
z toho 5 mimo Košíc.
V koncertoch 46. koncertnej sezóny budú rezonovať výročia slovenských skladateľov (D. Kardoš, A. Moyzes),
„Rok českej hudby“ (B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček), zaznejú obľúbené i menej známe diela. Naše pozvanie
prijali viacerí vynikajúci interpreti – „silné“ mená sa objavia najmä medzi huslistami (G. Kremer, D. Karvay,
V. Szabadi, Ž. Brank). Opätovnú spoluprácu sme ponúkli niektorým geniálnym mladým talentom, ktorí vystúpili v minulej sezóne (M. Chudada, M. Zolnacz), vítané „návraty“ sú aj medzi dirigentmi (M. Diakun, P. Vronský, S. Vavřínek a iní).
Rád by som ešte upozornil na niekoľko jedinečných projektov: Andrej Šeban Band a filharmónia, Gidon Kremer v Košiciach, Godár symfonický a filmový. Nesklameme ani milovníkov opery, operety, muzikálu, či filmovej hudby. Pokračujeme v Koncertoch pre mládež, obľúbených Literárno – hudobných večeroch, Stretnutiach
s hudbou a v prezentáciách výstav. Októbrom počnúc otvárame malú knižnicu, kde si počas koncertov môžete
knihy vypožičať a neskôr vrátiť.
Srdečne ste vítaní aj na ďalších festivaloch, ktoré organizujeme buď samostatne, alebo v spolupráci s inými
subjektmi: 12. ročník festivalu Ars Nova Cassoviae (3. – 9. 11. 2014) a 60. jubilejný ročník Medzinárodného
hudobného festivalu Košická hudobná jar ( 16. 4. – 15. 5. 2015).
Ďakujem všetkým, ktorí nás aj v tejto koncertnej sezóne podporili.
Teším sa na stretnutie a želám Vám, aby ste si z našich koncertov odniesli mnoho neopakovateľných umeleckým zážitkov.
PaedDr. Mgr. art. Július Klein
riaditeľ ŠfK
3
Dear concert listeners,
we are opening the 46th concert season not only with joy but with certain concerns as well. In the recent years we
have not spoken too much about the worsening financial situation of the Slovak State Philharmonic, Košice. However, thanks to the enthusiasm of all employees we managed to move ahead. Significantly negative interferences into our subvention for the next period bring the ŠfK to the borderline of survival. The long-drawn out conflict
concerning the ownership of the building of the Palace of Arts that has recently undergone peculiar procedures
has an impact on our existence as well. In spite of these burdensome facts we managed to prepare a program the
quality of which has not been impaired so far.
We are honored that Leoš Svárovský, one of the most significant Czech conductors, accepted the invitation to
be the main guest conductor of the ŠfK and he will lead the orchestra together with the chief conductor Zbyňek
Müller this season.
We will have a number of concerts even before the official opening of the season. We will start with two concerts
in Hungary in Bekéscsaba and in Tótkomlós (Sept. 4, 5). The concert “The American in Paris” (Sept. 9) is compiled
of the hits of the classical music from European and American composers. Furthermore it will be our performance
at the festival Bratislava Music Festival (Sept. 23) and the Gala concert of Russian opera soloists (Oct. 1).
The 44th annual of the International Organ Festival of Ivan Sokol (Sept. 12 – Oct. 3) will have 4 concerts in
Košice and 5 outside (Kežmarok, Rožňava, Spišská Nová Ves, Porad).
The anniversaries of Slovak composers (D. Kardoš, A. Moyzes), “The Year of the Czech Music” (B. Smetana,
A. Dvořák, L. Janáček) as well as favorite and less known works will resound at the concerts of the 46th concert
season. Our invitation has been accepted by several top/outstanding interpreters – “powerful” names will appear
especially among the violinists (G. Kremer, D. Karvay, V. Szabadi, Ž. Brank). We have offered cooperation again to
some brilliant young interprets who performed in the last season (M. Chudada, M. Zolnacz), the “re-appearance”
of conductors is welcome as well (M. Diakun, P. Vronský, S. Vavřínek and others).
I would like to draw attention to several unique projects: Andrej Šeban Band and the Philharmonic, Gidon Kremer
in Košice, Symphonic and Film Godár. We will not disappoint the lovers of opera, operetta, musical, and film music
either. We will continue in the favorite Encounters with music, Literature-Music evenings, Concerts for youth and
exhibitions. Starting in October we will open a small library where you can borrow books during concerts and
bring them back later.
You are cordially welcome also to further festivals that we organize either separately or with other entities: the
12th annual of the festival Ars Nova Cassoviae (Nov. 3 – 9, 2014) and the 60th jubilee annual of the international music festival The Košice Music Spring Festival (April 16 – May 15, 2015)
I thank everybody who has supported us in this concert season as well.
I look forward to meeting you and wish you many unrepeatable pieces of artistic experience at our concerts.
Dámy a pánové, milí příznivci košické filharmonie,
otevíráme společně kalendář další koncertní sezóny, což letos konstatuji nejen s potěšením, ale i s jistou úlevou. Její příprava byla tento rok poznamenána a narušena
mnohými těžkostmi, a to až – jak je pro dnešní dobu typické – existenčního rozměru.
Jsem si vědom poněkud tísnivého faktu, že prvek jakéhosi postesknutí nad hmotnou
nouzí ŠfK se v mých každoročních vám určených řádcích opakuje, ale nyní prosím
zbystřeme – teď se nejedná již jen o další vynucené úspory, ale doslova i o střechu
nad hlavou, o niž – jak asi víte – můžeme přijít. ŠfK jako bezdomovec – to by snad
nikdo nemohl chtít dopustit. A přece to zdaleka není nemožné, buďme tedy velmi
ostražití.
Nyní již krátce k tomu, na co se můžeme těšit. Podzimní část nové sezóny se nese ještě ve znamení „Roku
české hudby“ (reflektujícího „čtyřková“ výročí tří velikánů české hudby – B. Smetany, A. Dvořáka a L. Janáčka),
v „československém“ (nebo česko-slovenském?) duchu zde nezapomínáme samozřejmě ani na autory slovenské. Druhá polovina sezóny se otevírá více světovému repertoáru s nepřehlédnutelným zastoupením autorů
ruských, jimž se rádi a systematicky věnujeme. Je dobře, že navzdory těžkostem se nám daří zvát zajímavé
interprety – nemohu vás zde neupozornit na vystoupení famózního Gidona Kremera na závěrečném koncertu
festivalu Ars Nova Cassoviae.
Dámy a pánové, rád bych ještě krátce oslovil ty z vás, kteří dosud nepodlehli kouzlu našich veřejných generálních zkoušek. Pokud vám to vaše časové možnosti dovolí – generální zkouška je cenným doplňkem večerního
koncertu. Provedení děl je totiž většinou poněkud odlišné, obvykle ještě trochu zkoušíme a můžete tedy nahlédnout do naší „kuchyně“. Navíc se nabízí možnost vzájemně se trochu víc poznat, eventuálně si o některých
věcech i popovídat, což já osobně budu vnímat jako žádoucí obohacení našich vztahů.
Těším se na shledání s vámi!
Zbyněk Müller
šéfdirigent
PaedDr. Mgr. art. Július Klein
Executive Director of the ŠfK
4
5
Ladies and gentlemen, dear fans of the Košice Philharmonic,
Obsah / CONTENTS
we are jointly opening the calendar of the next concert season that I note not only with delight this year, but
with certain relief as well. The preparation of this year’s concert season has been marked and disrupted by many
difficulties - as it is nowadays typical – of existential character. I am aware of the somewhat uneasy fact that a
sigh over the economic shortage of the ŠFK repeatedly comes up in the lines aimed at you every year, but now I am
asking you to sit up and pay attention. This time it is not only about further forced savings, but literally about the
roof over our heads that as you probably know we might lose. The ŠFK as a homeless – this is something probably
nobody would want to allow. However, it is by far not impossible, therefore let us be on alert.
Now briefly about something what we can look forward to. The autumn part of the new season will still be
marked by “The Year of Czech Music” (reflecting the “quaternary” anniversaries of three titans of Czech music –
B. Smetana, A. Dvořák and L. Janáček), of course in the “Czechoslovak” (or Czech-Slovak?) spirit we do not forget
the Slovak authors here either. The second half of the season will be more dedicated to world repertoire with
noticeable representation of Russian authors that we like to perform and we do so systematically. It is good that
in spite of the difficulties we manage to invite interesting interprets – I cannot help, but draw attention to the
performance of the superb Gidon Kremer at the final concert of the festival Ars Nova Cassoviae.
Ladies and gentlemen, briefly I would like to address those of you who have not given way to the charm of our
public general rehearsals yet. If your schedule makes it possible - the general rehearsal is a valuable supplement
of the evening concert. Mostly the performance of works is different in some respect; usually we still rehearse a
little and thus you can have a look into our “kitchen”. Moreover it provides an opportunity to know each other
better, possibly to talk about some things as well, which I personally will perceive as a desirable enrichment of
our relationships. I am looking forward to seeing you!
Zbyněk Müller
Chief conductor
6
strana/page
Šéfdirigent/ Principal Conductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hlavný hosťujúci dirigent/ Principal Guest Conductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
Členovia orchestra/ Orchestra members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Abonentné cykly/ Permanent cycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MOF/ The International Organ Festival of Ivan Sokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kalendár koncertov/ Calendar of the concerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ARS NOVA Cassoviae/ Festival of Contemporary Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Koncerty pre iných usporiadateľov/ Concerts for other organizers . . . . . 40
Podujatia pre deti a mládež/ Events for Children and Youth . . . . . . . . . . . . 41
Výstavy a iné aktivity/ Exhibitions and other activities . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kontakty/ Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Informácie pre návštevníkov/ Information for visitors . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7
Zbyněk Müller (1972) je šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice a dirigentom Národného divadla v Prahe. Hudbe sa venuje od detstva
– ako šesťročný sa začal učiť hrať na klavíri,
dvanásťročný na hoboji, ktorý vyštudoval spolu
s dirigovaním na Konzervatóriu a AMU v Prahe
(hoboj – J. Mihule, dirigovanie – J. Bělohlávek).
Už počas štúdií dosiahol mnohé úspechy – okrem
piatich prvých cien v národných súťažiach, získal
v roku 1996 ďalšie ocenenia na interpretačnej
súťaži Pražskej jari. Dva roky pôsobil ako prvý
hobojista opery ND v Prahe, neskôr bol sólo-hobojistom v Pražskej komornej filharmónii, kde začal dirigovať. S Pražskou komornou filharmóniou
dirigoval desiatky koncertov, a to aj na významných hudobných festivaloch. V rokoch 2001-2002
pôsobil v Českej filharmónii ako asistent šéfdirigenta V. Ashkenazyho, od roku 2004 sa datuje
spolupráca so Symfonickým orchestrom hl. m.
Prahy FOK, od roku 2005 so Štátnou filharmóniou
Košice. Od sezóny 2008/2009 pôsobí na poste
šéfdirigenta ŠfK. V roku 2010 dirigoval orchester
na festivale Pražská jar. Z. Müller sa venuje opere,
okrem pražského Národného divadla spolupracuje s domácimi (o. i. Opera Moravskosliezskeho
divadla v Ostrave, Opera Štátneho divadla Košice)
a zahraničnými opernými scénami.
8
Zbyněk Müller (1972) is the Principal conductor of
the Slovak State Philharmonic, Košice and the conductor of the National Theatre in Prague. He has
devoted himself to music since his childhood – at
the age of six he started to play the piano, at twelve
the oboe that he studied together with conducting
at the Conservatory and at the Academy of Performing Arts in Prague (oboe – J. Mihule, conducting
– J. Bělohlávek). Already during his studies he was
successful; apart from five first prizes in national
competitions, in 1996 he was awarded further prizes at the interpretation competition the Prague
Spring International Music Festival Competition.
For two years he was the first oboe player of the
Opera of the National Theatre in Prague, later he
was a solo-oboist in the Prague Philharmonic where he started with conducting. He conducted dozens
of concerts with the Prague Philharmonic also at
prominent music festivals. Between 2001 and 2002
he was the assistant of the chief conductor V. Ashkenazy in the Czech Philharmonic Orchestra; in 2004
he started to cooperate with the Prague Symphony Orchestra FOK, in 2005 with the Slovak State
Philharmonic, Košice (ŠfK). He has been the chief
conductor of the ŠfK since the season of 2008/2009.
In 2010 he conducted the orchestra at the Prague
Spring. Z. Müller is also active in the opera where
apart from the National Theatre in Prague he cooperates with Czech and Slovak (among others the
National Moravian-Silesian Theatre and the Opera
of the State Theatre Košice) as well as foreign opera
houses.
www.zbynekmuller.com
Hlavný hosťujúci dirigent ŠfK Leoš Svárovský
(1961) študoval na AMU v Prahe hru na flaute
a dirigovanie (bol posledným študentom Václava Neumanna, šéfdirigenta ČF). Svoju kariéru
začal v pražskom Národnom divadle ako asistent
Z. Košlera. Od začiatku svojej kariéry pôsobil ako
šéfdirigent (vtedy československých) orchestrov:
Komorná opera Praha, Janáčkova filharmónia Ostrava, Štátna filharmónia Brno, Štátny komorný
orchester Žilina, Komorná filharmónia Pardubice,
Orchester baletu ND Praha, Štátna opera Praha.
V súčasnosti pôsobí ako stály hosťujúci dirigent
Slovenskej filharmónie (od roku 2007) a Štátneho
komorného orchestra Žilina. Počas svojej bohatej
kariéry spolupracoval s celým radom významných
sólistov, s domácimi a zahraničnými symfonickými i opernými orchestrami. S Českou filharmóniou (spolupráca od roku 2001), podnikol veľké
turné po Spojených štátoch (2008), Filharmóniu
Brno dirigoval na turné po Japonsku a so Slovenskou filharmóniou absolvoval 2 umelecké zájazdy
v Japonsku... L. Svárovský je činný aj pedagogicky na AMU v Prahe, kde habilitoval na docenta.
Na jar 2014 sa stal šéfdirigentom Aichi Central
Symphony Orchestra Nagoya.
Principal Guest Conductor of the SfK Leoš Svárovský (1961) studied flute and conducting at the Academy of Performing Arts in Prague (AMU) as the
last student of V. Neumann. He started his career
at the National Theatre in Prague as an assistant
to Z. Košler. Since the beginning of his career he
was the Principal conductor (at that time Czechoslovak) orchestras: Prague Chamber Opera, Janáček’s Philharmonic Ostrava, Brno Philharmonic
Orchestra, Slovak Sinfonietta Žilina, Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice, Orchestra of
the Ballet of the National Theatre in Prague, Prague State Opera.
Currently he has been a permanent guest conductor of the Slovak Philharmonic (since 2007) and
Slovak Sinfonietta Žilina. During his rich career he
has cooperated with a number of notable soloists
and he regularly works with Czech as well foreign
opera and symphonic orchestras. He has cooperated with the Czech Philharmonic Orchestra since
2001 and he undertook a grand tour with it in the
United States of America (2008). He conducted the
Brno Philharmonic Orchestra on the tour in Japan
and he undertook 2 artistic tours in Japan with the
Slovak Philharmonic... L. Svárovský has taught at
the Academy of Performing Arts in Prague, where he was awarded the degree docent in autumn
2012. Starting in spring 2014 he will be the chief
conductor of the Aichi Central Symphony Orchestra
Nagoya.
www.leossvarovsky.com
9
Členovia orchestra ŠfK v 46. koncertnej sezóne
Members of the Slovak State Philharmonic Orchestra, Košice in the 46th Season
I. husle/1st violin
Maroš Potokár
koncertný majster/ Concertmaster
Štefan Filas
koncertný majster/ Concertmaster
Lenka Bodnárová
Viera Behúnová
Svetlana Beriša
Peter Boroš
Helena Ďurišová
Ján Komišák
Barbora Lenártová
Zuzana Oráčová
Dana Orgovánová-Vrlíková
Dana Sojáková
Jaroslava Voľanská
Marzena Zajkowska
1xN
II. husle/2nd violin
Róbert Lenárt - vedúci skupiny/ Principal
Gabriela Šubová
Andrea Géciová
Július Illeš
Adriana Leshko
Maciej Mazur
Roman Orgován
Ladislav Orgován
Tomáš Orgován
Vojtech Palkovič
Karolína Varhoľáková
1xN
10
Violy/Viola
Vera Lipatová - vedúca skupiny/Principal
Peter Olejár
Natalya Borosh
Tatiana Csomósová
Emília Gállová
Michal Holenda
Jozef Aurel Janák
Oľga Kaščáková
Iveta Paulínová
Violončelá/Violoncello
Taťána Čisáriková
koncertný majster/Concertmaster
Marcela Fitereová
Zuzana Ďurčeková
Róbert Kováč
Miroslav Olšanský
Dagmar Šoltisová
Viera Šutorová
Lucia Zajacová
Kontrabasy/Double bass
Pavol Rozum - vedúci skupiny/Principal
Tibor Trn
Adolf Plachetka
Branislav Valanský
Marek Ondrej
1xN
Zbyněk Müller - šéfdirigent/ Principal Conductor
Leoš Svárovský – hlavný hosťujúci dirigent/ Principal Guest Conductor
Flauty/Flute
Anna Potokárová - vedúca skupiny/Principal
Júlia Burašová
Jana Berčíková
Miriam Kristmannová
Janka Stehlíková
Trúbky/Trumpet
Karol Štofira - vedúci skupiny/Principal
Rastislav Badiar
Jaroslav Ľaš
Igor Klema
Klarinety/Clarinet
Martin Švec - vedúci skupiny/Principal
Martin Mosorjak
Adrián Golec
Ján Hric
Juraj Bombala
Hoboje/Oboe
Henrieta Drozdeková - vedúca skupiny/Principal
Zuzana Gréková
Peter Lizák
Edmund Troško
Fagoty/Bassoon
František Dlugoš - vedúci skupiny/Principal
Stanislav Bicák
Ondrej Petra
Marián Žuk
Lesné rohy/French horn
Ondrej Marcin - vedúci skupiny/Principal
Szilárd Buka
Gabriela Kluchová
Jakub Slávik
Peter Urban
1xN
Pozauny/Trombone
Ján Hrubovčák - vedúci skupiny/Principal
Marek Kacvinský
Peter Karpát
Peter Savčák
Tuba/Tube
Bicie nástroje/Percussion
Jozef Kapalko - vedúci skupiny/Principal
Miroslav Greman
Jozef Hudák
Miroslav Mikšík
Harfa/Arp
Ivana Fiačanová-Boggerová
Inšpektor orchestra/Orchestra Personnel Manager
Peter Olejár
Manipulanti/Technicians
Juraj Bombala
Radoslav Vatral
pozn. N = neobsadené/ note N = free
11
ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE (ŠfK) bola založená v roku 1968 ako druhý profesionálny symfonický orchester
koncertného typu na Slovensku. V krátkom čase sa ŠfK zaradila medzi popredných reprezentantov slovenského interpretačného umenia a zaznamenala výrazné úspechy na koncertných pódiách mnohých európskych krajín, ale i vo významných mestách Ázie a Ameriky. Orchester tvorí 85 profesionálnych hudobníkov, ktorí uskutočnia v sezóne vyše 60
koncertov. Štátna filharmónia Košice koncertovala na medzinárodných hudobných festivaloch a vo významných kultúrnych centrách. V roku 1994 sa predstavila ako prvý slovenský symfonický orchester na americkom kontinente. Orchester spolupracoval s mnohými poprednými umelcami: José Carreras, Plácido Domingo, Dietrich Fischer-Dieskau,
Giora Feidman, Julia Fischer, Valerij Gergiev, Edita Gruberová, Emin Chačaturian, Gidon Kremer, Ivan Moravec,
Igor Oistrach, Luciano Pavarotti, Libor Pešek, Jiří Bělohlávek, Alexander Rahbari, Thomas Sanderling, Tadeusz Strugala, Josef Suk, Julian Lloyd Webber, Antoni Wit... ŠfK prezentuje svoje umenie okrem aktívnej koncertnej činnosti
aj prostredníctvom nahrávok pre rozhlas, televízne a nahrávacie spoločnosti (vyše 160 CD). Nahrávky pre vydavateľstvá Naxos, Marco Polo a i., komplet orchestrálnych skladieb J. Straussa ml. a ďalšie nahrávky (napr. J. Spohr, J. Raff,
A. Rubinstein, W. Furtwängler, F. von Suppé, E. Waldteufel) predstavujú unikátne nahrávky ojedinele počutých diel.
Od roku 1991 je ŠfK hlavným organizátorom dvoch medzinárodných festivalov – Košickej hudobnej jari a Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola a od roku 2003 aj Festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE.
Za svoju umeleckú činnosť bola Štátnej filharmónii Košice dvakrát udelená Cena mesta Košice (1994, 2000).
THE SLOVAK STATE PHILHARMONIC, KOŠICE (SfK) was founded in 1968 as second professional symphonic orchestra in the Slovak Republic. In short time SfK ranked amongst foremost representatives of the Slovak performance art and
recorded remarkable achievements on the concert stages of European countries but also in a number of substantial towns of
Asia and Americas. The orchestra has 85 professional musicians who perform more than 60 concerts during a season. The
Slovak State Philharmonic, Košice had concerts on the international music festivals and in the outstanding cultural centres.
In 1994, SfK presented as a first Slovak symphonic orchestra in America. The orchestra worked with many foremost artists
such as Jiří Bělohlávek, José Carreras, Plácido Domingo, Dietrich Fischer-Dieskau, Giora Feidman, Julia Fischer, Valery
Gergiev, Edita Gruberova, Emin Khachaturian, Gidon Kremer, Ivan Moravec, Igor Oistrakh, Luciano Pavarotti, Libor Pešek, Alexander Rahbari, Thomas Sanderling, Tadeusz Strugala, Josef Suk, Julian Lloyd Webber, Antoni Wit and others. In
addition to the active concert activities, SfK presents its art through recordings for radio and televisio broadcasting as well
as for record companies (above 160 CDs). The recordings for the publishing houses Naxos Marco Polo and others, a set of
orchestral compositions of J. Strauss Jr. and other recordings (for instance J. Spohr, J. Raff, A. Rubinstein, W. Furtwängler,
F. von Suppé, E. Waldteufel) often represent unique recording – the initial recordings of works seldom heard. Since 1991
SfK is the principal organiser of two international festivals: The Košice Music Spring Festival and the International Organ
Festival of Ivan Sokol; and since 2003 the Contemporary Art Festival ARS NOVA CASSOVIAE as well. For its artistic
activities The Slovak State Philharmonic, Košice was awarded the Košice City Prize two times (in 1994 and 2000).
12
Abonentné cykly
The Permanent Cycles
A CYKLUS - Dom umenia o 19.00 h
9. október 2014 ■ Otvárací koncert 46. sezóny
D. Kardoš ● Hrdinská balada
F. Mendelssohn-Bartholdy ● Husľový koncert e mol
B. Smetana ● Má vlast, 3 symfonické básne: Vyšehrad, Vltava, Šárka
ŠfK, Zbyněk MÜLLER │ Dalibor KARVAY, husle
16. október 2014 ■ Husle zázračnice
L. van Beethoven ● Husľový koncert D dur, op. 61
J. Brahms ● Symfónia č. 3 F dur, op. 90
ŠfK, László KOVÁCS│ Vilmos SZABADI, husle
30. október 2014 ■ Rok českej hudby – koncert v rámci Dní českej kultúry
A. Moyzes ● Dolu Váhom, suita op. 26
A. Dvořák ● Klavírny koncert g mol, op. 33
L. Janáček ● Taras Buľba, rapsódia podľa Gogoľa
ŠfK, Zbyněk MÜLLER │ Matej ARENDÁRIK, klavír
20. november 2014 ■ Koncert v rámci Festivalu sakrálneho umenia
J. Brahms ● Tragická predohra, op. 81
F. Mendelssohn-Bartholdy ● Symfónia č. 5 d mol, op. 107 „Reformačná“
A. Dvořák ● TE DEUM, kantáta op. 103
ŠfK, Zbyněk MÜLLER │ Alžběta POLÁČKOVÁ /S/, Gustáv BELÁČEK /B/
zbory: Collegium Technicum Košice & Spevácky zbor Masarykovej univerzity, Brno
4. december 2014 ■ Richard Strauss 150
I. Stravinskij ● Concerto in Re
R. Strauss ● Suita pre 13 dychových nástrojov, op. 4
L. van Beethoven ● Symfónia č. 5 c mol „Osudová“
ŠfK, Zbyněk MÜLLER
5. február 2015 ■ Sólo pre saxofón
C. Debussy ● Rapsódia pre altsaxofón a orchester
A. Glazunov ● Koncert pre altsaxofón a sláčiky, op. 109
G. Mahler ● Symfónia č. 1 D dur
ŠfK, Petr VRONSKÝ │ Pawel GUSNAR, saxofón
14
V: 10- 9- 8- €
V: 8- 7- 6- €
V: 8- 7- 6- €
V: 12- 10- 8- €
V: 7- 6- 5- €
V: 8- 7- 6- €
19. február 2015 ■ Poznajme Bulharsko
D. Nenov ● Toccata
P. Vladigerov ● „Vardar“, bulharská rapsódia, op. 16
P. Vladigerov ● Song pre husle a orchester
P. I. Čajkovskij ● Manfred, symfónia podľa Byrona
ŠfK, Konstantin DOBROYKOV │ Micho DIMITROV, husle
V: 8- 7- 6- €
5. marec 2015 ■ Nežná hudba
J. Ibert ● Flautový koncert
C. Franck ● Symfónia d mol
ŠfK, Marzena DIAKUN │ Marianna ZOLNACZ, flauta
V: 8- 7- 6- €
19. marec 2015 ■ Veľká klasika
J. Brahms ● Klavírny koncert č. 2 B dur, op. 83
F. Schubert ● Symfónia C dur „Veľká“
ŠfK, Zbyněk MÜLLER │ Jan SIMON, klavír
V: 8- 7- 6- €
28. máj 2015 ■ Jean Sibelius 150
S. Barber ● Adagio
E. H. Grieg ● Klavírny koncert a mol, op. 16
N. Rimskij-Korsakov ● Zlatý kohútik, výber zo suity
J. Sibelius ● Symfónia č. 7 C dur, op. 105
ŠfK, Zbyněk MÜLLER │ Marián LAPŠANSKÝ, klavír
V: 8- 7- 6- €
11. jún 2015 ■ Francúzska opera
Gounod - Massenet - Delibes - Offenbach - Bizet
ŠfK, Maroš POTOKÁR │ Andrea ČAJOVÁ-VIZVÁRY /S/, Zuzana ŠVEDA /A/
18. jún 2015 ■ Záverečný koncert sezóny
N. Rimskij-Korsakov ● Španielske capriccio, op. 34
E. Blatti ● Zenith - koncert pre akordeón
P. I. Čajkovskij ● Symfónia č. 4 f mol, op. 36
ŠfK, Stanislav VAVŘÍNEK │ Peter KATINA, akordeón
ABONENTKA A cyklu
plná cena
zľavnená pre študentov, dôchodcov a ZŤP
I. zóna
67 €
51 €
V: 9- 8- 7- €
V: 8- 7- 6- €
II. zóna
58 €
44 €
III. zóna
49 €
38 €
15
ABONENTI – majitelia abonentiek A a B cyklu
• V prípade, že ste stálymi abonentmi, môžete si abonentku predošlej sezóny „VYMENIŤ“
za abonentku na novú sezónu v dňoch od 25. augusta do 5. septembra 2014
• PREDAJ abonentiek pre nových záujemcov: od 8. septembra do 18. septembra 2014
B CYKLUS – Dom umenia o 19.00 h
12. november 2014 (streda) ■ Klasické menu
L. van Beethoven ● Fidelio, predohra k opere
L. van Beethoven ● Klavírny koncert č. 3 c mol, op. 37
A. Dvořák ● Symfónia č. 8 G dur, op. 88 „Anglická“
ŠfK, Petr JIŘÍKOVSKÝ, dirigent, klavír
V: 8- 7- 6- €
•
20. január 2015 (utorok) ■ Mozartove narodeniny
Árie a duetá z Mozartových opier
ŠfK, Zbyněk MÜLLER │ sólisti vo vybavovaní
V: 10- 9- 8- €
26. február 2015 ■ Talenty vo filharmónii
W. A. Mozart ● Klavírny koncert č. 23 A dur, K 488
J. Brahms ● Husľový koncert D dur, op. 77
N. Paganini ● La Campanella z Koncertu č. 2 h mol
B. Marcello ● Hobojový koncert c mol
ŠfK, Juraj LITUN, dirigent, hoboj │Sofia ŠOCHINA, klavír │ Marta HEREHA, husle
V: 7- 6- 5- €
12. marec 2015 ■ Konzervatoristi hrajú s filharmonikmi
E. H. Grieg ● Sigurd Jorsalfar, 3 orchestrálne kusy
M. Bruch ● Husľový koncert g mol, op. 26
A. P. Borodin ● Symfónia č. 2 h mol „Bohatierska“
ŠfK, Petr ŠUMNÍK │ Žiga BRANK, husle
V: 7- 6- 5- €
21. máj 2015 ■ Opereta ? Muzikál ?
Bernstein - Gershwin - Porter - Strauss Jr.
ŠfK, Ondřej TAJOVSKÝ
Jana KRAJČOVIČOVÁ-TAJOVSKÁ /S/, Lukáš VLČEK /B/
4. jún 2015 ■ Mladí mladým – umelci vedcom
program podľa sólistov
ŠfK, Ondrej OLOS │ sólisti - študenti VŠMU
ABONENTKA B cyklu
plná cena
zľavnená pre študentov, dôchodcov a ZŤP
16
V: 9- 8- 7- €
•
II. zóna
27 €
20 €
III. zóna
23 €
18 €
Galakoncert ruských operných sólistov – termín 1. 10. 2014
50% zľava na miesta v 2. a 3. zóne
Koncert „Godár symfonický a filmový“ – termín 27. 11. 2014
Čestná vstupenka
ŠfK vydáva ABONENTKU pre študentov konzervatória a žiakov ZUŠ v hodnote 15 €, ktorá platí
na abonentné koncerty A a B cyklu a tiež na koncerty Medzinárodného organového festivalu Ivana
Sokola, ktoré sa konajú v Košiciach.
SUBSCRIBERS – the owners of Permanent Tickets for A and B cycle
• If you are permanent subscriber, you can „exchange“ your Permanent Ticket of previous
season to new one for this season in days from August 25 to September 5, 2014
• SALE of Permanent Tickets for new subscribers: From September 8 to September 18, 2014
The owners of Permanent Tickets for A and B cycle obtain BONUS – discounted admissions to
Extraordinary Concerts:
•
V: 6- 5- 4- €
I. zóna
31 €
24 €
Majitelia abonentiek A a B cyklu dostávajú B O N U S – zvýhodnené vstupné na mimoriadne
koncerty:
•
Gala Concert of Russian Opera Soloists – in term of October 10, 2014
50% discount on places in 2nd and 3rd zone
Concert „Godár Symphonic and Cinematic“ – in term of November 27, 2014
Honorary ticket
The Slovak State Philharmonic, Košice sells PERMANENT TICKETS for students of conservatory and
pupils of artistic schools in value 15 € which are valid for Permanent Cycles A and B and also on concerts of The International Organ Festival of Ivan Sokol organised in Košice.
17
44. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
The International Organ Festival of Ivan Sokol
Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry a s podporou Mesta Košice
Festival is held under the auspices of the Minister of Culture of the Slovak Republic
and with the support of City Košice
Organové recitály v mestách/ Organ recitals in towns:
Alessandro BIANCHI ltaly
12. 9. o 18.00/ September 12, 2014 at 6 p. m.
ROŽŇAVA: Katedrála Nanebovzatia P. Márie/ Cathedral of the Assumption of Virgin Mary
14. 9. o 19.00/ September 14, 2014 at 7 p. m.
KOŠICE: Seminárny kostol sv. A. Paduánskeho/ Seminary Church of St. Anton of Padua
Iveta APKALNA Latvia
16. 9. o 19.00/ September 16, 2014 at 7 p. m.
KEŽMAROK: Drevený artikulárny kostol a Nový evanjelický kostol
Wooden Articular Church and New Evangelical Church
Marek VRÁBEL Slovak republic
22. 9. o 18.00/ September 22, 2014 at 6 p. m.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Evanjelický kostol/ Evangelical Church
24. 9. o 19.00/ September 24, 2014 at 7 p. m.
KOŠICE: Seminárny kostol sv. A. Paduánskeho/ Seminary Church of St. Anton of Padua
Pavel KOHOUT Czech republic
28. 9. o 19.00/ September 28, 2014 at 7 p. m.
KOŠICE: Kostol sv. košických mučeníkov/ Church of St. Košice Martyrs
1. 10. o 20.00/ October 1, 2014 at 8 p. m.
SABINOV: Farský kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa/ The Parish Church of the Martyrdom of St. John the Baptist
3. 10. o 18.00/ October 3, 2014 at 6 p. m.
POPRAD: Konkatedrála Sedembolestnej P. Márie/ The Our Lady of Sorrows Concathedral
IVETA APKALNA - HVIEZDA V KOŠICIACH/ STAR IN KOŠICE !
ŠfK, Leoš SVÁROVSKÝ dirigent/conductor * Iveta APKALNA, organ
18. 9. o 19.00/September 18, 2014 at 7 p. m.
KOŠICE: koncertná sála Domu umenia/ The Concert Hall of the House of Arts
Kardoš - Prokofiev – Kalejs – Guilmant
18
Hlavný reklamný partner/ Main media partner
Kalendár koncertov
Calendar of the concerts
September
Košice, Dom umenia/ The House of Arts
10. 9. o 19.00/ September 10, 2014 at 7 p. m.
Mimoriadny/ Extraordinary
Američan v Paríži ● An American in Paris
ŠfK, dirigent/ conductor: Karol KEVICKÝ
a hostia/ and guests: Marián LUKÁČ, Ján HRUBOVČÁK Trojan – Offenbach - Borodin - Piazzolla - Chačaturian - Dvořák - Mancini - Bernstein - Gershwin
12. 9. - 3. 10. 2014/ September 12 to October 3, 2014
Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
The International Organ Festival of Ivan Sokol
see page 18
Október/ October
1. OKTÓBER
KOŠICE, DOM UMENIA o 19.00
GALAKONCERT
RUSKÝCH OPERNÝCH
SÓLISTOV NA SLOVENSKU
ŠTÁTNA F I L HAR M Ó N IA KOŠ I C E. D I R I G E NT: P ETE R F E RAN E C
Košice, Dom umenia/ The House of Arts
1. 10. o 19.00/ October 1, 2014 at 7 p. m.
Mimoriadny/ Extraordinary
Galakoncert ruských operných sólistov ● Gala Concert of the Russian Opera Soloists
ŠfK, dirigent/ conductor: Peter FERANEC
sólisti/ soloists: Anna NECHAEVA, soprán/ soprano
BONUS
JULIA GERTSEVA, mezzosoprán/ mezzo-soprano
pre abonentov
Sergej SEMISHKUR, tenor
Vladislav SULIMSKY, barytón/ baritone
Čajkovskij - Dvořák - Verdi - Flotow - Bizet - Delibes - Lehár - Lara - Puccini
ANNA
NECHAEVA
SOPRÁN
SERGEY
SEMISHKUR
TENOR
JULIA
GERTSEVA
MEZZOSOPRÁN
VLADISLAV
SULIMSKY
BARYTÓN
Koncert k Medzinárodnému dňu hudby sa koná s podporou Ministerstva kultúry Ruskej federácie/
Concert to the International Day of Music with support of the Ministry of Culture of the Russian Federation
Organizátor/ Organizer: Slavonic Dance Theatre Košice
20
VSTUPENKY: POKLADNICA ŠFK, MOYZESOVA 66, KOŠICE ,
MIC KOŠICE, HLAVNÁ 32, NÁVŠTEVNÍCKE CENTRUM, HLAVNÁ 59
WWW.SFK.SK, [email protected]
WWW.NAVSTEVNIK.SK
9. 10. o 9.30/ October 9, 2014 at 9.30 a. m.
Verejná generálka so šéfdirigentom ● Open Rehearsal with the Principal conductor
9. 10. o 19.00/ October 9, 2014 at 7 p. m.
Otvárací koncert 46. sezóny ● The Opening Concert of the 46th season
ŠfK, dirigent/ conductor: Zbyněk MÜLLER * Dalibor KARVAY, husle/ violin
D. Kardoš * Hrdinská balada/ Heroic Ballad, op. 32
F. Mendelssohn-Bartholdy * Koncert pre husle a orchester e mol, op. 64
Violin Concerto in E minor, op. 64
B. Smetana * Má vlast, symfonické básne - výber: Vltava, Vyšehrad, Šárka
My Country - symphonic poems: The Moldau, Vyšehrad, Šárka
A cyklus
16. 10. o 19.00/ October 16, 2014 at 7 p. m.
Husle zázračnice ● The Miraculous Violin
ŠfK, dirigent/ conductor: László KOVÁCS * Vilmos SZABADI, husle/ violin
L. van Beethoven * Koncert pre husle a orchester D dur, op. 61
Violin Concerto in D major, op. 61
J. Brahms * Symfónia č. 3 F dur, op. 90/ Symphony No. 3 F major, op. 90
A cyklus
22. 10. o 19.00 / October 22, 2014 at 7 p. m.
Literárno hudobný večer v rámci Dní českej kultúry: „Z mého života“
Literary-Musical Evening within the Days of Czech culture: „FROM MY LIFE“
Alfred Strejček číta zo životopisu českého skladateľa Bedřicha Smetanu
Alfred Strejček reads from the biography of Czech composer Bedrich Smetana
Hudba/Music: Martinů QUARTET
Hosť večera/ Guest of the Evening:
Zbor Českého spolku za spoluúčasti Alfreda Strejčka a Mariána Lukáča (sólista opery ŠD Košice)
a členov Kvarteta Martinů uvedie kantátu Bohuslava Martinů „Otvíraní studánek“ /The Choir of the
Czech Association in cooperation with Alfred Strejček and Marián Lukáč (soloist of the State Theatre
Opera Košice) and the members of Martinů Q will perform Bohuslav Martinů´s Cantate „The Opening
of the Springs“.
Podujatie v rámci Mesiaca Slovensko-českej vzájomnosti a Dní českej kultúry sa koná v spolupráci s Českým spolkom a s finančnou
podporou Úradu vlády SR- program Kultúra národnostných menšín 2014./ Performance within the Month of Slovak–Czech collaboration and of the Days of Czech culture in cooperation with the Czech association and with financial support of The Government Office
of the SR - Programme of the Culture of the National Minorities 2014.
30. 10. o 9.30/ October 30, 2014 at 9.30 a. m.
Verejná generálka so šéfdirigentom ● Open Rehearsal with the Principal conductor
30. 10. o 19.00 / October 30, 2014 at 7 p. m.
Rok českej hudby ● The Year of Czech Music
A cyklus
ŠfK, dirigent/conductor: Zbyněk MÜLLER * Matej ARENDÁRIK, klavír/ piano
A. Moyzes * Dolu Váhom, suita op. 26 / Down the River Vah, suite, op. 26.
A. Dvořák * Koncert pre klavír a orchester g mol, op. 33/ Piano Concerto in G minor, op. 33
L. Janáček * Taras Buľba, rapsódia podľa N. V. Gogoľa/ Taras Bulba, Rhapsody inspired by N. V. Gogol
Zbyněk MÜLLER
22
Dalibor KARVAY
László KOVÁCS
Vilmos SZABADI
Koncert v rámci Mesiaca Slovensko českej vzájomnosti a Dní Českej kultúry sa koná v spolupráci s Českým spolkom/
Concert within the Month of Slovak and Czech collaboration and of the Days of Czech Culture is held in cooperation with the Czech Association.
23
november - Dom umenia » Portréty - koncert žiakov ZUŠ
november
- /Dom
umenia
» Quasars Ensemble & Musica Cassovia
3. - 9. 11. 2014
November
3 to 9, 2014
ARS
NOVA
Cassoviae
festival
súčasného
umenia ●Ronald
The festival
of Contemporary
Art
november - Kasárne/ Kulturpark
» Recitál:
Šebesta,
klarinet
november
- Kasárne/ Kulturpark » Koncert študentov
Konzervatória
5. 11. o 19.00/ November 5, 2014 at 7 p. m.
Mimoriadny/ Extraodinary
xKošice
a and
Veni
ACADEMY
Andrej Šeban Band a filharmónia ● Andrej
Šeban Band
the Philharmonic
7. november
Kasárne/
Kulturpark
ŠfK, dirigent/ -conductor:
Anton
POPOVIČ » Recitál: Jan HUDEČEKCZ, fagot
1. časť koncertu/ 1st part of the performance:
9. november
- Dom umenia » Gidon
KREMER v Košiciach !
MÜLLER
Gidon KREMER
violončelo
!
ŠfK, Zbyněk MÜLLER
husle
husle
violončelo
violončelo
Program:
Program:
Rózsa
│ Weil
Rózsa
│ Weil
Weinberg
Weinberg
Hlavný organizátor: K13-Košické kultúrne centrá
Organizátori: ISCM slovenská sekcia ■
Štátnaorganizátor:
filharmónia Košice
■ OZ Quasars
Košice
Hlavný
K13-Košické
kultúrne
centrá
INFO: www.k13.sk ■ www.iscm-slovakia.org ■ www.sfk.sk ■ www.quasarsensemble.sk
husle
Hlavný organizátor: K13-Košické kultúrne centrá
24
Organizátori: ISCM slovenská sekcia ■ Štátna filharmónia Košice ■ OZ Quasars Košice
INFO: www.k13.sk ■ www.iscm-slovakia.org ■ www.sfk.sk ■ www.quasarsensemble.sk
Gidon KREMER v Košiciach !
GiedreDIRVANAUSKAITE
DIRVANAUSKAITE
Giedre
Program:
Petr JIŘÍKOVSKÝ
CZ
ŠfK, Zbyněk MÜLLER
Gidon KREMER
Gidon KREMER
Rózsa │ Weil
Weinberg
Andrej Šeban Band
9. november - Dom umenia »
ŠfK, Zbyněk MÜLLER
Gidon KREMER
Rózsa │ Weil
Weinberg
, fagot
7. november
- Kasárne/
» Recitál:
Jan HUDEČEK
9. november
- Dom
umeniaKulturpark
» Gidon
KREMER
v Košiciach
Giedre DIRVANAUSKAITE
12. 11. o 19.00/ November 12, 2014 at 7 p. m.
husle
Klasické menu ● Classical menu
B cyklus
ŠfK, Petr JIŘÍKOVSKÝ – dirigent, klavirista/ conductor, pianist
Giedre DIRVANAUSKAITE
L. van Beethoven * Fidelio - predohra k opere/ Opera overture
L. van Beethoven * Koncert pre klavír a orchester č. 3 c mol, op. 37
violončelo
Piano Concerto No. 3 in C minor, op. 37
A. Dvořák * Symfónia č. 8 G dur, op. 88/ Symphony No. 8 G minor, op. 88
Program:
festival súčasného umenia/ The festival of Contemporary Art
november - Dom umenia » Portréty - koncert žiakov ZUŠ
november - Dom umenia » Quasars Ensemble & Musica Cassovia
3. november - Dom umenia » Portréty - koncert žiakov ZUŠ
november
- Kasárne/
Kulturpark
» Recitál:
Ronald
Šebesta,
klarinet
4. november
- Dom umenia
» Quasars
Ensemble
& Musica
Cassovia
november
Kasárne/
Kulturpark
»
Koncert
študentov
Konzervatória
5. november - Kasárne/ Kulturpark » Recitál: Ronald Šebesta, klarinet
Veni ACADEMY
6. november - Kasárne/ Kulturpark x»Košice
Koncertaštudentov
Konzervatória
7. november - Kasárne/ Kulturpark » xRecitál:
Košice aJan
VeniHUDEČEK
ACADEMY CZ, fagot
3.
4.
5.
6.
Gidon KREMER v Košiciach !
sólo/ solo: Andrej Šeban Band
2. časť koncertu/ 2nd part of the performance:
A. Šeban: SKANZEN pre AŠ Band a orchester/ “Skanzen“ for AŠ Band
andZbyněk
orchestra
ŠfK,
ARS NOVA CASSOVIAE 2014
ARS NOVA CASSOVIAE 2014
3.
4.
5.
6.
festival súčasného umenia/ The festival of Contemporary Art
festival súčasného umenia/ The festival of Contemporary Art
Košice, Dom umenia/ The House of Arts
3. november - Dom umenia » Portréty - koncert žiakov ZUŠ
4. november - Dom umenia » Quasars Ensemble & Musica Cassovia
5. november - Kasárne/ Kulturpark » Recitál: Ronald Šebesta, klarinet
6. november - Kasárne/ Kulturpark » Koncert študentov Konzervatória
xKošice a Veni ACADEMY
7. november - Kasárne/ Kulturpark » Recitál: Jan HUDEČEKCZ, fagot
November
Hlavný organizátor: K13-Košické kultúrne centrá
Organizátori: ISCM slovenská sekcia ■ Štátna filharmónia Košice ■ OZ Quasars Košice
INFO: www.k13.sk ■ www.iscm-slovakia.org ■ www.sfk.sk ■ www.quasarsensemble.sk
festival súčasného umenia/ The festival of Contemporary Art
ARS NOVA CASSOVIAE 2014
9. november - Dom umenia »
ARS NOVA CASSOVIAE 2014
Organizátori: ISCM slovenská sekcia ■ Štátna filharmónia Košice ■ OZ Quasars Košice
INFO: www.k13.sk ■ www.iscm-slovakia.org ■ www.sfk.sk ■ www.quasarsensemble.sk
UDALOSŤ 45. KONCERTNEJ SEZÓNY: Edita Gruberová ako Anna Bolena
EVENT OF THE 45th CONCERT SEASON: Edita Gruberová as Anna Bolena
20. 11. o 19.00/ November 20, 2014 at 7 p. m.
Koncert v rámci Festivalu Sakrálneho umenia sa koná s podporou
A cyklus
Concert within the Sacral Art Festival is held in cooperation with
ŠfK, dirigent/ conductor: Zbyněk MÜLLER
sólisti/ soloists: Alžběta POLÁČKOVÁ, soprán/ soprano * Gustáv BELÁČEK, bas/ bass
zbory/ choirs: Collegium Technicum, Košice
zbormajster/ choirmaster: Tatiana Kanišáková-Švajková
Spevácky zbor Masarykovej univerzity, Brno/ The Choir of Masaryk University Brno
zbormajster/ choirmaster: Michal Vajda
F. Mendelssohn-Bartholdy * Symfónia č. 5 d mol, op. 107/ Symphony No. 5 D minor, op. 107
J. Brahms * Tragická predohra, op. 81/ Tragic overture, op. 81
A. Dvořák * TE DEUM, kantáta, op. 103/ Cantata, op. 103
27. 11. o 19.00/ November 27, 2014 at 7 p. m.
GODÁR - symfonický i filmový ● Symphonic and cinematic
ŠfK, dirigent/ conductor: Leoš SVÁROVSKÝ
Alžběta POLÁČKOVÁ
28
Gustáv BELÁČEK
GODÁR symfonický a �ilmový
27.11. 2014 │ Košice, DU o 19.00
Mimoriadny/ Extraordinary
BONUS
pre abonentov
Spevácky zbor Masarykovej univerzity, Brno
Malá suita pre malého Dávida & Darjačangin sad
& Hudba k �ilmom Martina Šulíka
Štátna �ilharmónia Košice │ Leoš Svárovský
Prioritný projekt MK SR
December
Košice, Dom umenia/ The House of Arts
4. 12. o 9.30/ December 4, 2014 at 9.30 a. m.
Mimoriadny/ Extraordinary
Verejná generálka so šéfdirigentom ● Open Rehearsal with Principal conductor
4. 12. o 19.00/ December 4, 2014 at 7 p. m.
Richard Strauss 150
ŠfK, dirigent/ conductor: Zbyněk MÜLLER
I. Stravinskij * Concerto in RE
R. Strauss * Suita b mol pre dychové nástroje, op. 4
Suite in B-flat major, op. 4
L. van Beethoven * Symfónia č. 5 c mol, op. 67 „Osudová“
Symphony No. 5 C minor, op. 67 „Fate“
A cyklus
14. 12. o 15.00/ December 14, 2014 at 3 p. m.
Mimoriadny/ Extraordinary
Predvianočný koncert pre deti a rodičov
Pre-Christmas Concert for Children and Parents
ŠfK, dirigent/ conductor: Marek ŠTRYNCL * Martin CHUDADA, klavír/ piano
sólisti opery ŠD Košice/ soloists of the Opera of the State Theatre Košice
zbor/ choir: Košický spevácky zbor učiteľov/ The Košice Teachers´ Choir
zbormajster/ choirmaster: Maroš Potokár
Vianočné koledy v úprave A. Harvana/ The Christmas Carols in arr. by A. Harvan
W. A. Mozart * Koncert pre klavír a orchester č. 21 C dur, K 467 (výber)
Piano Concerto No. 21 in C major, K 467 (selection)
J. J. Ryba * Česká mše vánoční/ Czech Christmas Mass
14. 12. o 19.00/ December 14, 2014 at 7 p. m.
Mimoriadny/ Extraordinary
Predvianočný koncert ● Pre-Christmas Concert
ŠfK, dirigent/ conductor: Marek ŠTRYNCL
sólisti, zbor a program ako o 15.00/ soloists, choir and programme as at 3 p .m.
30
15. 12. o 19.00/ December 15, 2014 at 7 p. m.
Mimoriadny/ Extraordinary
Predvianočný koncert ● Pre-Christmas Concert
ŠfK, dirigent/ conductor: Marek ŠTRYNCL
sólisti opery ŠD Košice/ soloists of the Opera of the State Theatre Košice
zbor/ choir: Collegium Technicum, Košice
zbormajsterka/ choirmaster: Tatiana Kanišáková-Švajková
Vianočné koledy v úprave A. Harvana/ The Christmas Carols in arr. by A. Harvan
M. Schneider–Trnavský * Missa Pastoralis „Alma nox“
16. 12. o 10.00 a 12.00/ December 16, 2014 at 10 and 12 a. m.
Predvianočné koncerty pre mládež ● Pre–Christmas Concerts for Youth
ŠfK, dirigent/ conductor: Marek ŠTRYNCL * Martin CHUDADA, klavír/ piano
Marek ŠTRYNCL
Košický spevácky zbor učiteľov
Martin CHUDADA
Collegium Technicum, Košice
31
Január/ January
Košice, Dom umenia/ The House of Arts
11. 1. o 19.00 / January 11, 2015 at 7 p. m.
Mimoriadny/ Extraordinary
Novoročný koncert ● The New Year Concert
ŠfK, dirigent/ conductor: Peter VALENTOVIČ
sólisti/ soloists: Ulpiana ALIAJ, soprán/ soprano * Thomas PAUL, tenor
Árie, duetá a valčíky Franza Lehára/ Arias, duets and waltzes of Franz Lehár
12. 1. o 17.00 / January 12, 2018 at 5 p. m.
Mimoriadny/ Extraordinary
Novoročný koncert pre SAV ● The New Year Concert for the Slovak Science Academy
ŠfK, dirigent/ conductor: Peter VALENTOVIČ
sólisti a program ako 11.1./ soloists and programme as in January 11, 2014
20. 1. o 19.00 / January 20, 2014 at 7 p. m.
Mozartove narodeniny 2015 ● Mozart´s Birthday 2015
ŠfK, dirigent/ conductor: Zbyněk MÜLLER
sólisti/soloists: Aneta HOLLÁ, soprán/soprano * Juraj HOLLÝ, tenor
Árie a duetá z Mozartových opier / Arias and duets from Mozart´s operas
Ulpiana ALIAJ
32
Thomas PAUL
Peter VALENTOVIČ
B cyklus
Juraj Hollý
29. 1. o 8.30, 10.00, 12.00 / January 29, 2015 at 8.30, 10 and 12 a. m
30. 1. o 8.30, 10.00, 12.00 / January 30, 2015 at 8.30, 10 and 12 a. m.
Koncerty pre mládež ● Concerts for Youth
ŠfK, dirigent/ conductor: Lukáš POHŮNEK
N. Rimskij-Korsakov: Antar
Február/ February
Košice, Dom umenia/ The House of Arts
5. 2. o 19.00 / February 5, 2015 at 7 p. m.
Sólo pre saxofón ● Solo for saxophone
ŠfK, dirigent/ conductor: Petr VRONSKÝ * Pawel GUSNAR, saxofón/ saxophone
C. Debussy * Rapsódia pre altsaxofón a orchester/ Rhapsody for alto-saxophone
A. Glazunov * Koncert pre altsaxofón a orchester Es dur op. 109.
Alto-saxophone Concerto in E flat major, op. 109
G. Mahler * Symfónia č. 1 D dur „Titan“/ Symphony No. 1 D major „Titan“
12. 2. o 19.00 / February 12, 2015 at 7 p. m.
Filmová hudba ● Film music
ŠfK, dirigent/conductor: Petr ŠUMNÍK
Pawel GUSNAR
Petr VRONSKÝ
A cyklus
Mimoriadny/ Extraordinary
Petr ŠUMNÍK
33
19. 2. o 19.00/ February 19, 2015 at 7 p. m.
Poznajme Bulharsko ● Get to know Bulgaria
ŠfK, dirigent/ conductor: Konstantin DOBROYKOV * Micho DIMITROV, husle/ violin
D. Nenov * Toccata (arr. L. Nikolov)
P. Vladigerov * „VARDAR“, bulharská rapsódia pre husle a orchester, op. 16
VARDAR, Bulgarian rhapsody for violin and orchestra, op. 16
P. Vladigerov * Song pre husle a orchester/ Song for Violin and Orchestra
P. I. Čajkovskij/ Tchaikovsky * Symfónia „Manfred“, op. 58/ Manfred Symphony, op. 58
A cyklus
26. 2. o 19.00/ February 26, 2015 at 7 p. m.
Talenty vo filharmónii ● Talents in the Philharmonic
A cyklus
ŠfK, Jurij LITUN - dirigent, hobojista/ conductor, oboist
Sofia ŠOCHINA, klavír/ piano * Marta HEREHA, husle/ violin
W. A. Mozart * Koncert pre klavír a orch. č. 23 A dur, K 488/ Piano Concerto no. 23 in A major, K 488
J. Brahms * Koncert pre husle a orchester. D dur (1. časť)
Violin Concerto in D major (1st movement)
N. Paganini * La Campanella – časť z Husľového koncertu č. 2 h mol, op. 7
La Campanella – movement from Violin Concerto no. 2 in B minor, op. 7
B. Marcello * Koncert pre hoboj a orchester e mol/ Oboe Concerto in E minor
Konstantin DOBROYKOV
34
Jurij LITUN
Sofia ŠOCHINA
Marianna ZOLNACZ
Marec/ March
Košice, Dom umenia/ The House of Arts
5. 3. o 19.00/ March 5, 2015 at 7 p. m.
Nežná hudba ● Tender Music
ŠfK, dirigentka/ conductor: Marzena DIAKUN * Marianna ZOLNACZ, flauta/ flute
J. Ibert * Koncert pre flautu a orchester/ Flute Concerto
C. Franck * Symfónia d mol/ Symphony in D minor
12. 3. o 19.00 / March 12, 2015 at 7 p. m.
Konzervatoristi hrajú s filharmonikmi
Conservatory students play with Philharmonic
ŠfK, dirigent/conductor: Petr ŠUMNÍK * Žiga BRANK, husle/ violin
E. H. Grieg * Sigurd Jorsalfar - 3 symf. kusy, op. 56/ Three symphonic pieces, op 56
M. Bruch * Koncert pre husle a orchester č. 1 g mol, op. 26
Violin Concerto No. 1 in G minor, op. 26
A. P. Borodin * Symfónia č. 2 h mol/ Symphony No. 2 B minor
A cyklus
B cyklus
19. 3. o 9.30/ March 19, 2015 at 9.30 a. m.
Verejná generálka so šéfdirigentom ● Open rehearsal with Principal conductor
19. 3. o 19.00/ March 19, 2015 at 7 p. m.
Veľká klasika ● The Great Classic
ŠfK, dirigent/ conductor: Zbyněk MÜLLER * Jan SIMON, klavír/ piano
J. Brahms * Klavírny koncert č. 2 B dur, op. 83/ Piano Concerto No. 2 in B major, op. 83
F. Schubert * Symfónia C dur „Veľká“, D 944/ Symphony in C major „The Great“ D 944
A cyklus
35
26. 3. o 8.30, 10,00, 12,00/ March 26, 2015 at 8.30, 10 and 12 a. m.
27. 3. o 8.30, 10.00, 12.00/ March 27, 2015 at 8.30, 10 and 12 a .m.
Koncerty pre mládež ● Concerts for Youth
ŠfK, Gabriel ROVŇÁK, dirigent, spriev. slovo/ conductor and speaker
Téme/ theme: Príbeh hudby/ Story of the Music
28. 5. o 9.30 / May 28, 2015 at 9.30 a. m.
Verejná generálka so šéfdirigentom ● Open Rehearsal with Principal conductor
Apríl/ April ● Máj/ May
Košice, Dom umenia/ The House of Arts
9. 4. o 19.00/ April 9, 2015 at 7 p. m.
Mimoriadny/ Extraordinary
Koncert ŠfK so študentmi košického konzervatória
The SfK concert with students of the Košice Conservatory
Dirigent, sólisti a program dodatočne/ Conductor, soloists and programme in addition
16. 4. - 15. 5. 2015/ April 16 to May 15, 2015
Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar
The Košice Music Spring Festival
21. 5. o 19.00/ May 21, 2015 at 7 p. m.
Opereta? Muzikál? ● Operetta? Musical?
ŠfK, Ondřej TAJOVSKÝ, dirigent/ conductor
Sólisti/ soloists: Jana KRAJČOVIČOVÁ-TAJOVSKÁ, soprán/ soprano
Lukáš VLČEK, barytón/ baritone
J. Strauss Jr. - Gershwin - Porter - Bernstein
B cyklus
28. 5. o 19.00/ May 28, 2015 at 7 p. m.
Jean Sibelius 150
ŠfK, dirigent/ conductor: Zbyněk MÜLLER * Marián LAPŠANSKÝ, klavír/ piano
S. Barber * Adagio
E. H. Grieg * Koncert pre klavír a orchester a mol/ Piano Concerto in A minor
N. Rimskij-Korsakov * Zlatý kohútik, výber zo suity
The Golden Cockerel (Le Coq d´Or) – selection from the suite J. Sibelius * Symfóna č. 7 C dur/ Symphony No. 7 C major
Jún/ June
Košice, Dom umenia/ The House of Arts
4. 6. o 19.00/ June 4, 2015 at 7 p. m.
Mladí mladým-umelci vedcom ● Young for Young – Artists for Scientists
ŠfK, dirigent/ conductor: Ondrej OLOS
sólisti/ soloists: študenti VŠMU/ students of the Academy of Performing Arts, Bratislava
Program podľa sólistov./ Programme according to soloists.
Jana KRAJČOVIČOVÁ-TAJOVSKÁ
36
A cyklus
Ondřej TAJOVSKÝ
B cyklus
Marián LAPŠANSKÝ
37
11. 6. o 19.00/ June 11, 2015 at 7 p. m.
Francúzska opera ● French Opera
A cyklus
ŠfK, dirigent/ conductor: Maroš POTOKÁR
sólisti/soloists: Andrea ČAJOVÁ-VIZVÁRI, soprán/ soprano * Zuzana ŠVEDA, mezzosoprán/ mezzo-soprano
Gounod – Massenet – Delibes – Offenbach - Bizet
Reklamní partneri/ Advertising Partners
18. 6. o 9.30/ June 18, 2015 at 9.30 a.m.
Verejná generálka záverečného koncertu ● Open Rehearsal of the Final Concert of the Season
18. 6. o 19.00 / June 18, 2015 at 7 p. m. – Dom umenia/ The House of Arts
Záverečný koncert sezóny ● The Final Concert of the Season
A cyklus
ŠfK, dirigent/ conductor: Stanislav VAVŘÍNEK * Peter KATINA, akordeón/ accordion
N. Rimskij-Korsakov * Španielske capriccio, op. 34/ Capriccio Espagnol, op. 34
E. Blatti * „ZENITH“ koncert pre akordeón a orchester/ Accordion Concerto
P. I. Čajkovskij/ Tchaikovsky * Symfónia č. 4 f mol, op 36/ Symphony No. 4 in F minor, op. 36
38
Stanislav VAVŘÍNEK
Peter KATINA
Maroš POTOKÁR
Zuzana ŠVEDA
ANDREA ČAJOVÁ-VIZVÁRI
Pripavujeme/ Preparing
Koncert v Auparku ● Concert in the Aupark
predbežne v termíne 25. 6. 2015/ provisionally in term of June 25, 2015
39
Koncerty pre iných usporiadateľov na Slovensku a v zahraničí
Concerts for other organizers in Slovakia and abroad
4. a 5. 9.
23. 9.
15.10.
20.10.
24.10.
Maďarsko/ Hungary: Békéscsaba a Tóthkomlós
Koncerty k 10. výročiu vstupu Slovenska do EÚ s podporou
Concerts within to 10th Anniversary of SR Joining to the EU with
ŠfK, Maroš POTOKÁR/ Ján BOGDAN
Zagar * Haydn * Dvořák
Bratislava – Bratislavské hudobné slávnosti
The Bratislava Music Festival
ŠfK, Leoš SVÁROVSKÝ/ Raphael WALFISCH
Kardoš * Prokofiev * Dvořák
Prešov – Prešovská hudobná jeseň
The Prešov Music Autumn
ŠfK, László KOVÁCS/ Vilmos SZABADI
Beethoven * Brahms
Maďarsko/ Hungary: Miškolc
ŠfK, László KOVÁCS/ Vilmos SZABADI
Beethoven * Brahms
Adriana KUČEROVÁ
Poprad – Popradská hudobná jeseň
The Poprad Music Autumn
ŠfK, Igor DOHOVIČ, dirigent
Adriana KUČEROVÁ/ Filip TŮMA
Árie a duetá zo svetových opier/ Arias and duets from famous operas
25.12.2014 - TURNÉ ČÍNA/ CHINA TOUR
ŠfK, Zbyněk MÜLLER
6.1.2015
Dvořák * Mendelssohn-Bartholdy * Strauss Jr.
40
Raphael WALFISCH
Podujatia pre deti a mládež
Events for children and youth
KONCERTY PRE MLÁDEŽ: Dom umenia, Košice
Concerts for Youth: KOŠICE, the concert hall of the House of Arts
16. decembra 2014 o 10.00 a 12.00 hod
PREDVIANOČNÉ KONCERTY PRE MLÁDEŽ ● Pre-Christmas concerts for Youth
Marek Štryncl, dirigent/ Martin Chudada, klavír/ Marianna Benešová, sprievodné slovo
Adrián Harvan: Vianočné koledy (úprava)
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klavír a orchester č. 21 (3. časť) C dur, K 467
Odznejú vianočné koledy v úprave pre veľký symfonický orchester a skvostný klavírny koncert
W. A. Mozarta v interpretácii 12-ročného brilantného klaviristu Martina Chudadu.
29. a 30. januára 2015 o 8.30, 10.00 a 12.00 hod
KONCERTY PRED POLROČNÝM VYSVEDČENÍM ● Concerts before the Scholl report
Lukáš Pohůnek, dirigent/ Marianna Benešová a Viliam Čikovský, sprievodné slovo
Nikolaj Rimskij – Korsakov: ANTAR, symfónia č. 2
Orientálny príbeh prerozprávaný orchestrom a dvojicou mladých košických hercov, priblíži
študentom aj genialitu Rimské –Korsakova
26 . a 27. marca 2015 o 8.30, 10.00 a 12.00 hod
PRÍBEH HUDBY - Koncerty ku Dňu učiteľov
MUSIC STORY - Concerts within the Teacher´s Day
Gabriel Rovňák, dirigent, sprievodné slovo
Po nevídanom úspechu projektu Príbeh hudby uvádzame jeho reprízu. Orchester Štátnej filharmónie
Košice Vás spolu so svojimi hosťami prevedie vývojom hudby od praveku, cez gregoriánsky chorál,
barok až do súčasnosti.
Vstupné 2 € na koncerty pre mládež a verejné generálky, prípadne kultúrne poukazy (platnosť do 11. 11. 2014)
Návštevy koncertov pre mládež, ako aj verejných generálok je nutné vopred konzultovať a následne písomne objednať. Účasť
na generálke iného abonentného koncertu, ako je uvedené, je možná iba v prípade hromadnej objednávky (nad 100 žiakov) a
s predchádzajúcim súhlasom účinkujúcich umelcov.
Admission to Concerts for Youth and Open Rehearsals is 2 €, or Cultural Vouchers (valid to 11. 11. 2014)
To attend a Concerts for Youth and Open Rehearsal is necessary previous consulting and written booking. Participation at rehearsal
of other Abonent Concert is possible just in a case of collective purchase (over 100 pupils) and with previous approval of performers.
42
Verejné generálky so šéfdirigentom ŠfK Z. Müllerom
Open Rehearsals with Principal Conductor Mr. Müller
Košice: Dom umenia o 9:30/ The House of Arts at 9.30 AM
9. 10. 2014 • OTVÁRACÍ KONCERT 46. SEZÓNY • THE OPENING CONCERT OF THE 46th SEASON
Kardoš: Hrdinská balada/ Heroic Ballad
Mendelssohn-Bartholdy: Husľový koncert/ Violin concerto • sólista/ soloist: Dalibor KARVAY
Smetana: MÁ VLAST, 3 symf. básne/ My country – 3 symphonic poems
30. 10. 2014 • ROK ČESKEJ HUDBY • THE YEAR OF CZECH MUSIC
A. Moyzes: Dolu Váhom, suita/ Down the River, suite
Dvořák: Klavírny koncert/ Piano concerto • sólista/ soloist: Matej ARENDÁRIK
Janáček: TARAS BULBA, rapsódia podľa N. V. Gogoľa/ Rhapsody inspired by N. V. Gogol
4. 12. 2014 • RICHARD STRAUSS 150
Stravinskij/ Stravinski: Concerto in RE
Strauss: Suita pre 13 dychových nástrojov/ Suite for 13 wind instruments
Beethoven: Symfónia č. 5 „OSUDOVÁ“/ Symphony No. 5 „FATE“
19. 3. 2015 • VEĽKÁ KLASIKA • The GREAT CLASSIC
Brahms: Klavírny koncert č. 2/ Piano Concerto No. 2 • sólista/ soloist: Jan SIMON
Schubert: Symfónia C dur „VEĽKÁ“/ Symphony in C major „The Great“
28. 5. 2015 • JEAN SIBELIUS 150
Barber: Adagio/ Grieg: Klavírny koncert/ Piano Concerto • sólista/ soloist: Marián LAPŠANSKÝ
Rimskij-Korsakov: ZLATÝ KOHÚTIK, výber zo suity/ The Golden Cockerel, selection from suite
Sibelius: Symfónia č. 7/ Symphony No. 7
A napokon koncert pod taktovkou/ and concert upon the batton of: Stanislav VAVŘÍNEK
18. 6. 2015 • ZÁVEREČNÝ KONCERT SEZÓNY • THE FINAL CONCERT OF THE SEASON
Rimskij-Korsakov: Španielske capriccio/ Capriccio Espagnol
Blatti: Akordeónový koncert/ Accordion Concerto • sólista/ soloist: Peter KATINA
Čajkovskij: Symfónia č. 4/ Tchaikovsky: Symphony No. 4
43
Mediálni partneri
Media partners
44
Individuálni sponzori
Individual sponsors
Výstavy a iné aktivity
Exhibitions and other activities
Výstavy obrazov/ Painting Exhibitions
9. 10. - 30. 10. 2014
3. 11. - 12. 11. 2014
13. 11. - 28. 11. 2014
4. 12. - 16. 12. 2014
5. 3. 9. 4. 2015
16. 4. - 15. 5. 2015
Ak. maliarka Violetta KRÁLOVÁ
Výstava v rámci festivalu ARS NOVA CASSOVIAE
Hutníci maľujú s umelcami
výber diel z výtvarného plenéru U. S. Steel
INŠPIRÁCIA MAJSTRAMI
výstava prác študentov ŠUV Košice, odbor reštaurátorstvo
Ak. sochár Martin RAČKO
Výstava v rámci 60. ročníka MHF Košická hudobná jar
novink
a
Rande v galérii/ Date in the Gallery
Štvrtkové večery patria počas koncertnej sezóny už tradične Štátnej filharmónii Košice. Východoslovenská galéria v Košiciach práve vo štvrtok zaviedla stretnutia milovníkov rôznych žánrov umenia,
ktoré nazvala „Štvrtkové rande vo Východoslovenskej galérii“. Pravidelne o 17.00 h sa tak každý
návštevník galérie stane účastníkom vernisáže pripravovanej výstavy, alebo poslucháčom zaujímavého koncertu, prednášky o umení a architektúre, alebo semináru, či stretnutia so vzácnymi osobnosťami.
Naše dve kultúrne inštitúcie sa takto podujali prepojiť zaujímavé
podvečery s náplňou bohatého programu pre všetkých umelecky
cítiacich Košičanov, obľubujúcich výtvarné a hudobné umenie.
novink
a
Cestovanie kníh „Bookcrossing“
Návštevníci filharmónie môžu počas 46. koncertnej sezóny využívať
náš „filharmonický“ bookcrossing, do ktorého knihami zo svojich
domácich knižníc prispeli zamestnanci filharmónie, ako aj priaznivci
tejto myšlienky.
Violetta KRÁLOVÁ
reštaurátori ŠUV
Martin RAČKO
Výstavy v salóniku Domu umenia (1. poschodie) sú prístupné verejnosti počas koncertov ŠfK. V pracovných dňoch je prehliadka možná v čase od 10.00 do 16.00 h – vstup do DU z Tajovského ulice. Vernisáže výstav budú
avizované formou pozvánok a uverejnené v programových štvrťročných skladačkách a na web stránke ŠfK.
46
Ide o projekt, v rámci ktorého si čitateľ - návštevník koncertu - môže
vybranú knihu požičať, prečítať a pri nasledujúcom koncerte vrátiť, alebo
vymeniť za inú.
Aktuálnu ponuku kníh nájdete vo foyeri Domu umenia.
47
STRETNUTIA S HUDBOU/ Meeting with the music
Štátna filharmónia Košice - v spolupráci s OZ Filharmónia - bude pokračovať aj v 46. koncertnej sezóne s úspešnými „predkoncertnými“ populárno-náučnými prednáškami. Stretnutia s hudbou, ktoré
pripravuje a moderuje Karol PETRÓCZI, sa uskutočnia v Dome umenia o 18.00 h pred vybranými
abonentnými koncertmi 6x za sezónu.
Účasť na prednáške je pre poslucháčov - majiteľov abonentky, alebo vstupenky na daný koncert zdarma.
Termíny „Stretnutí“ budú avizované v mesačných plagátoch a na web stránke ŠfK.
Nájdite si nových priateľov
Občianske združenie
FiLhARmÓNiA
bolo zložené na podporu činnosti ŠfK. Počas svojho trvania participovalo o. i. na organizácii
Literárno-hudobných večerov, Stretnutí s hudbou, prispelo na realizáciu vybraných koncertov a
tiež na nákup hudobných nástrojov. Tieto aktivity boli umožnené vďaka podpore prispievateľov,
ktorí venovali združeniu 2% zo svojich odvedených daní.
Ďakujeme za priazeň, ktorú nám preukazujete pravidelnými návštevami našich podujatí, ďakujeme za podporu najmä všetkým anonymným darcom, ktorí nám poukázali svoje 2% z daní.
Veríme, že nás aj v tomto krízovom období podporíte
Ďakujeme
48
Obch. meno: OZ FILHARMÓNIA
Sídlo: Moyzesova 66, 040 01 Košice
IČO: 355 495 30/ DIČ: 202 170 3090
Kruh priateľov hudby (KPH) pozýva všetkých priaznivcov vážnej i „nevážnej“ hudby na svoje stretnutia a podujatia. Členovia KPH sa pravidelne stretávajú na koncertoch
ŠfK, súkromných besedách s poprednými osobnosťami hudobného života na Slovensku, zaujímavých potulkách za krásami našej krajiny a pri ďalších príležitostiach. Využite jedinečnú
možnosť rozšíriť si obzory a dozvedieť sa aj informácie, ktoré sa nedajú nájsť v žiadnych
publikáciách. Priatelia hudby sa tešia podpore Štátnej filharmónie Košice, v ktorej priestoroch sa uskutočňujú ich stretnutia a besedy. Členovia KPH majú výhody pri zaobstarávaní
vstupeniek na koncerty, ktoré ŠfK organizuje.
Členstvo v kruhu priateľov sa obnovuje vždy na začiatku sezóny v čase výmeny
abonentiek. Rozhodujúcou podmienkou členstva je záľuba v kvalitnej hudbe.
Ak máte záujem stať sa členom KPH a zmysluplne využiť voľný čas, prihláste sa
vo vstupenkovej pokladnici ŠfK-Dom umenia, alebo zavolajte na umeleckú prevádzku ŠfK:
055-622 4514.
49
Kontakty
Riaditeľ/ Executive director
PaedDr. Mgr. art Július Klein
055-622 4509 * 2453 100
Sekretariát riaditeľa/ Director´s Assistant
Karin Hodgson Gieszeová
055-622 4509 * 2453 101 * fax: 055- 2453 119 * sfk(at)sfk.sk
Ekonomicko správny námestník/ Economic Deputy
Ing. Marián Paulišinec
055-622 4510 * 2453 102
Námestník umeleckej prevádzky/ Head of Artistic Department
Hana Bonková
055-622 4514 * 2453 103
Dramaturg/ Programme Manager
Mgr. Mária Špaková-Kornucíková
055- 2453 106
PR Manager/ PR manager
Mgr. Mariana Lechmanová
055- 2453 103
Referent marketingu/ Marketing Officier
Tomáš Socha
055- 2453 125 / um,prevadzka(at) sfk.sk
Notový archiv/ Musical Archive
Ivan Zelko
055- 2453 103
Informatik/ IT Administrator
Marián Svitana
055- 2453 110
Personalista/ Personnel officer
Helena Petrovičová
055- 2453 104
Ekonomické oddelenie/ Economy Department:
Mária Dávidová vedúca/ head of accounting office
055- 2453 107
Ing. Zuzana Olexová
2453 109
Mária Barlová
2453 118
Valéria Kašparová
2453 108
Blažena Šolcová
2453 111
Technicko-hospodárska správa- prenájmy/ Technical Department
Ing. Jaroslav Hantke
055-622 7215 * 2453 120 * spravca(at)sfk.sk
Ing. Radoslav Vatral
Vstupenková pokladnica/ Ticket Office
Jana Fedorová
055-622 0763 * 2453 123 * vstupenky(at)sfk.sk
Vrátnica – služobný vchod/ Reception of the SfK - Staff Entrance
Tajovského 12
055-622 6541* 2453 121
50
REZERVÁCIA VSTUPENIEK/ TICKETS BOOKING
•
•
Vstupenky je možné rezervovať si cez online rezervačný systém Ministerstva kultúry SR:
www.navstevnik.sk, alebo e-mailom cez [email protected]
Tickets is possibible to book by online reservation system through the Ministry of Culture of SR:
www.navstevnik.sk - or via e-mail: [email protected]
Rezervácia (a predaj) vstupeniek je možná najskôr 2 mesiace pred koncertom
Reservation (and sale) of the tickets is possible 2 months before the concert
Rezervované vstupenky na koncerty ŠfK je nutné vyzdvihnúť si najneskôr 2 dni pred koncertom, po tomto
termíne sa rezervácia ruší/ Reserved tickets for the concerts ŠfK is required to collect two days before the
concert latest, after this period the reservation will be canceled
V deň koncertu rezervácia nie je možná/ Booking is not possible on the day of the concert
•
Termíny spustenia predaja vstupeniek/ Terms of Tickets sales starts at:
•
Večerná pokladnica ŠfK je otvorená hodinu pred koncertom v mieste koncertu a predáva vstupenky iba
na daný koncert/ The Evening Ticket office is open 1 hour before the concert at the place of concert and sells
tickets only for particular concert
ŠfK prijíma platby vo forme kultúrnych poukazov a poukážok/ ŠfK accepts payments in the form of cultural
vouchers : DOXX Pluss, RELAX PASS, RELAXX , UNIVERSUM
Platba platobnými kartami v pokladnici ŠfK nie je možná/ Payment by credit card is not possible in Ticket
office
•
•
•
•
•
•
PREDAJ VSTUPENIEK/ SALES OF THE TICKETS
* koncerty MOF v Košiciach od 25. 8. 2014 / Concerts of The International Organ Festival in Košice from
August 25, 2014
* Galakoncert ruských sólistov (BONUS) od 28. 8. 2014/ Gala-concert of Russian soloists (Bonus) from
August 28, 2014
* Abonentné koncerty od 22. 9. 2014/ Concerts of 46th Season from September 22, 2014
* Predvianočné koncerty od 14. 10. 2014/ Pre-Christmas concerts from October 14, 2014
* Novoročný koncert od 12. 11. 2014/ New Year concert from November 12, 2014
* A ďalšie vždy 2 mesiace pred termínom koncertu/ And other terms always 2 months before
51
Plán koncertnej sály Domu umenia
Javisko
12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
III. zóna –
prízemie vľavo
II. zóna –
prízemie vľavo
16 15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
17 16 15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
17 16 15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
16 15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
16 15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
8
7
6
5
4
3
6
5
4
3
2
I. zóna –
prízemie vľavo
Balkón bočný
B vľavo
Lóža vľavo
Balkón bočný
A vľavo
1
2
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
1
5
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
IV
V
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 II. zóna –
9 10 11 12 13 14 15 16 17 prízemie vpravo
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
1
2
3
4
5
6
7 10 11 12 13 14 15 16 17
1
2
3
4
5
6
7 10 11 12 13 14 15 16
1
2
3
4
5
6
7 10 11 12 13 14 15 16
1
2
3
4
5
6
7 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7 10 11 12 13 14
1
2
3
4
5
6
7 10 11
1
2
3
4
5
6
7 10
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Balkón
stred vľavo
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
I
II
III
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
III. zóna –
prízemie vpravo
I. zóna –
prízemie vpravo
8
5
I
II
III
Balkón stred vľavo
52
1
I
II
1
Balkón vľavo
I
II
III
4
3
2
1
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Balkón
stred
vpravo 11 10 9 8 7
10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
6
14 13 12 11 10 9
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
15 14 13 12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
17 16 15 14 13 12 11
10 9
8
7
6
5
4
3
2
8
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
Balkón stred vpravo
Legenda:
I. zóna. . . . . . . . . . . . . . . .prízemie rad VI – XV / balkón stred rad I a II
II. zóna. . . . . . . . . . . . . . .prízemie rad IV a V / balkón stred rad II. a IV
III. zóna . . . . . . . . . . . . . .prízemie rad I a II / balkón bočný
Balkón bočný B
vpravo
Lóža vpravo
Balkón bočný
A vpravo
Balkón vpravo
1
Programový bulletin 46. koncertnej sezóny 2014/2015
Vydala: Štátna �ilharmónia Košice
Zostavili: Hana Bonková, Mgr. Mariana Lechmanová
Zodp. redaktor: PaedDr. Mgr. art. Július Klein
Angl. preklady: ARB Trade, Košice
FOTO: web stránky umelcov a archív ŠfK
Redakčná uzávierka: 20. 8. 2014
Sadzba a tlač: staff Košice
Štátna �ilharmónia Košice
Dom umenia/ House of Arts, Moyzesova 66, 040 01 Košice
e-mail: s�[email protected]�k.sk
www.s�k.sk
GPS súradnice
48.717152852, 21.254494786
48° 43‘ 1.7502674“ N
21° 15‘ 16.1812305“ E
Download

GODÁR symfonický a ilmový - Štátna filharmónia Košice