CZ
PLYNOVÁ VESTAVNÁ VARNÁ DESKA
SK
PLYNOVÁ VSTAVANÁ VARNÁ PLATŇA
PL
PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY
Plynová vestavná varná deska
Vážený spotřebiteli !
CZ
SI
• Vestavný varný spotřebič je určen k přípravě jídel a nápojů v
domácnosti. Spotřebič je určen k bezpečnému a
hospodárnému používání. Dbejte proto pokynů uvedených v
tomto návodu.
• Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se
mohou bez nebezpečí pro okolí znovu recyklovat, deponovat
nebo znehodnotit. (Odevzdejte je do sběrných surovin).
• Za tím účelem jsou označeny také obalové materiály.
• Spotřebič po skončení jeho životnosti odevzdejte do sběrných
surovin.
Upozornění:
Tento spotřebič musí být instalován v souladu s platnými
národními normami a předpisy a jeho použití se připouští pouze v
dobře větraném prostoru.
Před instalováním a používáním spotřebiče se seznamte
s návody.
Návod k obsluze
Návody k obsluze jsou určeny spotřebiteli.
Popisují spotřebič a jeho obsluhu. Jsou přizpůsobeny různým
typům spotřebičů, proto mohou obsahovat také popisy funkcí,
které váš spotřebič nemá.
Návod k instalaci
Zapojení musí být provedeno v souladu s návody, které jsou
přiloženy ke spotřebiči, platnými národními normami a předpisy.
Instalaci smí provést jen k tomu oprávněný odborník.
Typový štítek
Typový štítek spotřebiče se základními údaji je připevněn na
spodní straně spotřebiče.
1
Důležitá upozornění
• Přístroj může zabudovat do nábytkové linky a připojit na elektrické napětí pouze odborník.
• Během používání plynových hořáků se může místnost zaplnit horkým vzduchem a vlhkostí,
proto je nutné zajistit odpovídající větrání. Dostatečnou výměnu vzduchu poskytne
příležitostné otevření oken nebo dveří.
• Během dlouhodobého používání zařízení nebo během intenzivního používání se vyžaduje
účinnější ventilace, proto bude patrně nutné zapnout odsavač par.
• Nepoužívejte hořáky, pokud plyn nehoří stabilním plamenem.
• Pokud ucítíte plyn v místnosti, zavřete hlavní ventil plynu na plynovém vedení, vypněte přístroj
a zamezte vzniku otevřeného ohně (včetně cigarety), místnost ihned vyvětrejte, nezapínejte
elektrické přístroje a zavolejte odborníka na plyn.
• Hlavní ventil přívodu plynu uzavřete také tehdy, když nebudete hořáky delší dobu používat
(např.o dovolené).
• Jednotlivé části přístroje se zahřívají (kolem varných ploch). Zabraňte dětem v přístupu do
blízkosti přístroje a včas je upozorněte na nebezpečí popálenin.
• Rozpálený tuk se může snadno rychle vznítit. Proto připravujte smažené pokrmy (např.
hranolky) opatrně a pod stálým dohledem.
• Varné plochy nesmějí hřát naprázdno, bez vhodné nádoby.
• Přístroj není určen pro vytápění místnosti.
• Pokud zjistíte poruchu, ihned přerušte přívod plynu a elektrické energie. Zavolejte opraváře.
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání
s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný
odběr a recyklování použitých zařízení.
Spotřebič obsahuje hodnotné materiály, které by měly být opětovně využity. Spotřebič
odevzdejte do sběrných surovin nebo na místo určené obcí k ukládání odpadu.
Zvláštní upozornění u sklokeramické varné desky
• Sklokeramická varná deska je velmi odolná, ale ostré a tvrdé předměty, které na ni spadnou
ji mohou poškodit.
• Pokud si všimnete prasklin na sklokeramické desce, ihned varnou desku přestaňte používat,
protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Vypněte všechny hořáky a odpojte
varnou desku od síťového napájení tím, že vytáhnete napájecí kabel nebo vypnete jistič.
Vyhledejte pomoc servisního střediska.
• Zrnka písku nebo hrubé hrnce z litiny mohou způsobit na dekoru a na sklokeranickém
povrchu praskliny.
• Varný povrch nepoužívejte pro odkládání věcí, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
• V žádném případě však nesmíte na varném povrchu ohřívat jídla v hliníkové fólii nebo v
nádobách z umělé hmoty, jelikož se mohou roztavit a způsobit požár a tím poškodit varný
povrch.
2
Popis přístroje
Povrch varné desky je zhotoven ze sklokeramiky a je opatřen plynovými hořáky a ovládacími
prvky (podle modelu).
1.
2.
3.
3a.
3b.
4.
Zadní hořák - velký
Přední hořák - malý
Ovládací knoflíky
Ovládací knoflík předního hořáku
Ovládací knoflík zadního hořáku
Dvojitý hořák (wok)
Ovládací prvky
Model s dvěma hořáky
Plynový kohout uzavřen
Vysoký výkon
Nízký výkon
Model s dvojitým hořákem (wok)
Plynový kohout uzavřen
Vysoký výkon – vnitřní kruh hořáku
Nízký výkon – vnitřní kruh hořáku
Vysoký výkon – vnitřní, střední a vnější kruh hořáku
Nízký výkon – vnitřní, střední a vnější kruh hořáku
3
Ovládání hořáků
Důležitá upozornění
• Varné jednotky nezapínejte bez nádob a nikdy je nepoužívejte
k ohřívání místností!
• Dávejte pozor, aby byla varná jednotka vždy čistá. Ušpinění
má špatný vliv na činnost varných jednotek.
• Jestliže chcete mít jídlo opečené, potom nastavte hořák
nejprve na nejvyšší příkon a potom pokračujte ve vaření
nejmenším příkonem.
• Dávejte vždy pozor, aby v tlakovém hrnci (úsporný hrnec) bylo
dost tekutiny, protože při vaření dochází k vypařování tekutiny
a přehřívání a tak může dojít k poškození hrnce a vestavné
varné jednotky.
• Víko hořáku položte vždy přesně na rozdělovač. Dávejte
pozor, aby spáry na rozdělovačích plamene hořáku byly vždy
volné.
• U některých modelů jsou hořáky opatřeny termoelektrickou
pojistkou plamene. Pokud dojde k náhodnému zhasnutí
plamene (rozlitou vroucí tekutinou, průvanem atd.), přívod
plynu se automaticky uzavře a plyn nemůže unikat do
místnosti.
• V případě hořáků bez termoelektrické pojistky může plyn
nekontrolovaně unikat do místnosti!
1
2
3
4
5
Zapalování a činnost
hořáků
Víko hořáku
Rozdělovač plamene
Termoelektrická pojistka (jen některé modely)
Zapalovací elektroda
Tryska
Model s dvěma hořáky:
• Hořáky se uvádějí do provozu otočením ovládacích knoflíků
vlevo.
• Hořáky jsou označené symbolem malého plamene nebo velkého
plamene (viz kapitola „Popis zařízení“).
• Ovládacími knoflíky vždy otáčejte od symbolu velkého plamene
• směrem k symbolu malého plamene a zpět.
• Provozní polohy jsou všechny polohy mezi těmito symboly.
• Hořáky se zapalují pomocí zapalovací elektrody, umístěné na
hořáku (jen některé modely).
Modely s jedním dvojitým hořákem (WOK):
• Hořák se ovládá knoflíkem. Hořák je označené symbolem
malého plamene nebo velkého plamene (viz kapitola „Popis
zařízení“).
• Spotřebič zapnete otočením knoflíku vlevo do pozice velkého
plamene (pro vnitřní část hořáku) , následně do pozice
malého plamene (pro vnitřní část hořáku) . V této pozici je
potřeba knoflík stlačit a otočením směrem doleva,
4
do pozice velkého plamene spustíte prostřední a vnější část
hořáku
. Další pozicí spustíte malý plamen prostředního a
vnějšího hořáku
a potom otočte zpět. Pracovní pozice je
mezi symbolem velkého a malého plamene.
Ovládací knoflík vždy nejprve stiskněte, až potom s ním
začněte otáčet!
• Zapálení hořáku provedete otočením vybraného ovládacího
knoflíku hořáku do polohy maximálního výkonu (symbol
velkého plamene). Plyn zapálí jiskra ze zapalovací
elektrody.
• Pokud je zapalovací elektroda nefunkční (porucha napájení
nebo vlhkost), použijte k zapálení plynu zápalky nebo
zapalovač. Ovládací knoflík ponechte stisknutý asi 10
sekund po zapálení, aby se plamen stabilizoval.
• Potom můžete nastavit výkon hořáku do polohy mezi
vysokým a nízkým výkonem, podle potřeby vaření. Polohy
,
a
se nedoporučují. V těchto
ovladače mezi
polohách není plamen stabilizovaný a mohl by zhasnout.
Pokud plamen nezapálíte do 15 sekund, vypněte
hořák a vyčkejte alespoň jednu minutu, až potom s
můžete znovu pokusit o zapálení.
Pokud plamen hořáku zhasne (z jakékoliv příčiny),
vypněte hořák a vyčkejte alespoň jednu minutu,
až potom se můžete znovu pokusit o zapálení.
• Hořák vypnete otočením ovládacího knoflíku doprava, do
polohy
Nádobí
• Správně vybrané nádobí zajišťuje optimální dobu vaření.
• Nejdůležitější je průměr nádoby.
• Plamen, který přesahuje přes okraj malé nádoby, nádobu
ničí. Zvýší se také spotřeba plynu.
• Při použití velké nádoby dochází ke špatnému hoření pro
nedostatek vzduchu.
• Varnou mřížku každého hořáku lze zatížit nádobou o celkové
hmotnosti 15 kg.
• Nádoby pokládejte na varné mřížky bez nárazu !
Příslušenství wok
(je možno dokoupit na objednávku – obj. číslo 138785)
• Adaptér používejte při přípravě potravin v nádobě wok.
• Adaptér umístěte na podpěru mřížky hořáku.
Typ hořáku
Velký (3kW)
Malý (1 kW)
5
Dvojitý (WOK)
- vnitřní plamen (1 kW)
Dvojitý (WOK)
- všechny plameny (4,5 kW)
Průměr nádoby
220 - 260 mm
120 - 180 mm
120 - 180 mm
220 - 300 mm
Čištění a údržba
Spotřebič čistěte teplou vodou, tekutým čistidlem a měkkým
hadříkem. Nepoužívejte hrubých čistidel a ostrých předmětů.
Připálené resp. zaschlé zbytky jídel navlhčete vlhkým
hadříkem a změkčete vhodným čistidlem.
Části z nerezu očistěte k tomu určenými čistidly. Se suchým
dobře vsakujícím měkkým hadříkem naneste čistidlo v tenké
vrstvě na suchý a chladný povrch a lehce drhněte ve směru
povrchové úpravy. Zaschlé skvrny očistěte vlhkým hadříkem s
čistidlem a potom je suchým hadříkem vyleštěte do lesku. Tato
čistidla nesmíte používat pro čištění hliníku.
Plastikové a lakované povrchy vyčistěte kapalným čisticím
prostředkem, který nezpůsobuje obroušení, a měkkým
hadrem.
Varné jednotky
• Pro čištění vařidlové mřížky a součástí hořáků můžete
použít horkou vodu se saponátem pro umývání nádobí.
• Termoelektrickou pojistku a zapalovací elektrodu očistěte
měkkým kartáčkem. Všechny součásti musí být čisté, jelikož
jenom tak může být zajištěna správná funkce.
• Víko hořáku a rozdělovač plamene vyčistěte. Obzvláště
zkontrolujte a vyčistěte výstupní otvory hořáku na
rozdělovači a udržujte je vždy čisté.
• Po očištění všechny součásti dobře usušte a umístěte je
zpátky na své místo. Při nesprávném nasazení součástí je
zapalování hořáků těžší.
Upozornění:
Víka hořáků jsou z černého smaltu. Pro vysoké teploty není
možné se vyhnout změně barvy, což nemá vliv na činnost
hořáků.
Čištění a údržba
sklokeramického
povrchu
obrázek 1
Ochlazený sklokeramický povrch očistěte po každém použití, po
následném použití se může sebemenší nečistota připálit na
horkou plotnu.
Pro pravidelnou údržbu sklokeramického povrchu používejte
zvláštní čisticí prostředky, které na něm vytvoří ochranný
povlak, chránící před ušpiněním.
Před každým použitím otřete sklokeramický povrch a dno
nádoby, protože případné zbytky jídel, by mohly povrch
poškrábat (viz obrázek 1).
Pozor:
drátěnka na nádobí, čisticí houbičky nebo hrubé prášky mohou
povrch poškrábat.
To platí také pro použití hrubých sprejů a nevhodných tekutých
čistidel (viz obrázek 1 a obrázek 2). Dekor se může při použití
agresivních čistidel a hrubých nebo poškozených spodních
částí nádoby poškodit (viz obrázek 2).
Menší ušpinění odstraňte měkkým vlhkým hadříkem a potom
povrch dosucha vytřete (viz obrázek 3).
6
obrázek 2
obrázek 3
Vápenaté skvrny odstraníte slabým roztokem octa, kterým
však nesmíte utírat rám (jen u některých modelů), jelikož by
mohl ztratit lesk. Nepoužívejte agresivní spreje a čistidla pro
odstranění vápenatých skvrn (viz obrázek 3).
Hrubé ušpinění odstraníte speciálními prostředky pro čištění
sklokeramického povrchu. Přitom se řiďte vždy návody
výrobce čistidla.
Dávejte pozor, aby jste zbytky čistidla po použití vždy
důkladně odstranili, jelikož mohou při ohřívání poškodit
sklokeramický povrch (viz obrázek 3).
Zaschlé ušpinění se zbytky jídel odstraňte škrabkou na sklo.
Přitom musíte dávat pozor, aby rukojeť z umělé hmoty
nepřišla do styku s horkou varnou plotnou (viz obrázek 4).
Dávejte pozor při používání škrabky - nebezpečí poškození!
Cukr a cukernaté pokrmy mohou sklokeramický povrch trvale
poškodit (viz obrázek 5), proto je musíte odstranit škrabkou,
dokud je plotna ještě horká (viz obrázek 4).
Barevné změny sklokeramického povrchu nemají vliv na
funkci a stabilitu sklokeramiky - vznikají po použití nevhodné
nádoby (s hliníkovým nebo měděným dnem) a dají se velmi
těžce zcela odstranit.
Upozornění:
Všechny zmíněné závady mají především vzhledový charakter
a nemají bezprostředně vliv na činnost přístroje. Jejich
odstranění není pod zárukou.
obrázek 4
obrázek 5
7
Odstranění menších závad
Opravy smí provádět jen k tomu vyškolený odborník.
Neodborné zásahy mohou znamenat vážné nebezpečí pro
spotřebitele.
Před začátkem opravy je potřeba spotřebič vypnout z elektrické
sítě vypnutím jističe nebo vytažením připojovacího kabelu ze
zásuvky.
Neodborné zásahy a opravy jsou nebezpečné, může dojít k
úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo k poškození
spotřebiče, proto se do toho nikdy sami nepouštějte. Takové
práce přenechejte odborníkovi v našem servisu.
Upozornění:
V případě menší poruchy spotřebiče si nejdříve ověřte, jestli
můžete poruchu pomocí našeho návodu sami odstranit.
Důležité
Co se stalo…
… jestiže hořáky nehoří
stejnoměrně?
… jestliže se plamen
hořáku najednou změní?
Návštěva opraváře v záruční lhůtě není zdarma, jestliže
přístroj nefunguje kvůli špatnému zacházení.
Návod k použití mějte uschován tak, aby byl vždy na dosah
a jestliže spotřebič prodáte dále, potom jim dejte také
návody.
V pokračování najdete několik rad k odstranění poruch.
Odstranění poruchy
Jaká může být příčina…
Kvůli špatnému nastavení hoří Ať odborník ověří nastavení plynu!
plamen plynu nestejnoměrně.
Špatně složené části hořáku
Správně složte části hořáku!
… jestliže je pro zapálení Špatně složené části hořáku
potřeba déle držet knoflík
pro zapalování?
Příliš krátké stisknutí knoflíku
… jestliže plamen po
zapálení zhasne?
Příliš jemné stisknutí knoflíku
… jestliže mřížka hořáku
změnila barvu?
… jestlliže je porucha v
elektrické činnosti?
To je normální jev způsobený
vysokou teplotou.
Pojistka je vyhořelá.
… jestliže nefunguje
elektrické zapalován
hořáků?
… jestliže mají víka hořáků
nepěkny vzhled?
Mezi svíčkou a hořákem se
nacházejí zbytky jídel nebo
čistidla
Obyčejné ušpinění
Správně složte části hořáku!
Knoflík držte déle stisknutý.
Dříve něž pustíte knoflík jej silně
stiskněte.
Očistěte mřížku čistidlem pro kov
Zkontrolujte pojistku v elektr.
skříňce a v případě poruchy j
vyměňte.
Opatrně otevřete očistěte otvor
mezi zapalovací elektrodou
hořákem.
a
Očistěte víka hořáků čistidlem pro
kov.
8
Montáž varné desky
Důležitá upozornění
• Spotřebič smí vestavět do nábytku a současně jej zapojit do elektrické sítě jen k tomu oprávněný
odborník.
• Dýha respektive obložení nábytku do kterého je spotřebič nainstalován, musí být opracována na
teplo odolnými lepidly (100°C), jelikož by mohla kvůli menší teplotní odolnosti změnit barvu a tvar.
• Varný spotřebič je vhodný pro vestavění do pracovní desky nábytku šířky 600 mm a více.
• Závěsné kuchyňské skříňky musí být nad varnou deskou pověšeny v takové výšce, aby
nepřekážely pracovnímu procesu.
• Vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem par musí být nejméně taková, jak je uvedeno v
návodech pro montáž odsavače. Nejmenší vzdálenost je 650 mm.
• Minimální vzdálenost mezi okrajem zařízení a sousedním vysokým prvkem je 150 mm.
• Použití ukončovacích lišt ze dřeva na pracovních plochách za varnými zónami je možná tehdy,
jestliže zůstane minimální vzdálenost taková, jaká je vyznačena na obrázcích pro vestavění.
• Nejmenší vzdálenost mezi zabudovanou varnou jednotkou a zadní stěnou je vyznačena na
obrázku.
Sklokeramická plynová
varná deska
• Varná deska může být vestavěna do pracovních desek s
tloušťkou od 30 do 50 mm.
• Dolní součást modulu kuchyňské linky nesmí mít zásuvku.
Modul linky se musí instalovat tak, aby spodní vodorovná
deska spočívala 100 mm od dolního povrchu pracovní
desky. Prostor mezi pracovní a varnou deskou musí být
ponechán prázdný a nesmí se zde ukládat nebo uchovávat
žádné předměty.
• Zadní strana modulu kuchyňské linky musí mít rovněž
otvor ve výšce 100 mm podél celé své šířky a přední část
musí být opatřena otvorem minimálně 6 mm širokým.
9
Postup vestavění
Zabudování více varných
desek
• Pracovní deska musí být umístěna zcela rovně.
• Vyřezané otvory vhodně ochraňte proti tepelnému
namáhání.
• Nalepte samolepící pryžové těsnění po obvodu spodní části
varné desky.
• Našroubujte (4) upevňovací prvky pomocí (4) šroubů na
pravý a levý bok varné desky a do připravených otvorů
v pracovní desce.
• Spotřebič zapojte do elektrické sítě (viz návod pro zapojení
spotřebiče do elektrické sítě).
• Spotřebič nasaďte do vyřezaného otvoru.
• Shora jej silně zatlačte směrem k pracovní desce.
Při vestavění více varných desek, je třeba je mezi sebou odělit
distanční lištou. (lze dokoupit samostatně - 286696).
10
Připojení varné desky
• Zapojení smí provést jen k tomu oprávněný odborník.
• Bezpečnost elektrického zapojení musí vyhovovat platným
předpisům.
• Připojovací konzole jsou přístupné po otevření víka.
• Před zapojením zkontrolujte, jestli napětí, které je uvedeno
na typovém štítku souhlasí s napětím Vaší elektrické
rozvodné sítě.
• Typový štítek je upevněn na dolní straně spotřebiče.
• Spotřebič je vyroben pro připojení k napájecí síti o napětí
230 V ~.
• V elektrickém vedení musí být umístěno zařízení, které
odděluje přístroj na všech polích od sítě a u kterého je v
otevřené poloze vzdálenost mezi kontakty nejméně 3 mm.
Vhodné jsou pojistky, ochranné proudové vypínače atd.
• Zapojení musí být zvoleno dle možnosti el. instalace a
pojistek.
• Přístroje takového typu se mohou na jedné straně vestavět
do vysokého nábytkového elementu, který je na jedné
straně vyšší než přístroj. Na druhé straně může být
postaven jen takový nábytkový element, který je stejně
vysoký jako přístroj.
• Části, které jsou vodivé a izolované části musí být po
vestavění zabezpečeny před možností dotyku.
POZOR!
Před každým zásahem vždy přerušte přívod elektrické energie k
spotřebiči. S ohledem na napětí v síti je potřeba přístroj zapojit
podle přikázaného schématu. Bezpečnostní vodič (PE) připojte
na sponu, označenou znakem pro uzemnění
.
Připojovací kabel musí být upevněn sponou proti vytržení.
11
Schéma připojení
• Nesprávné připojení může poškodit součásti zařízení. Tyto
škody nejsou kryty zárukou!
• Před připojením si ověřte, že napájecí napětí uvedené na
typovém štítku zařízení odpovídá napětí elektroinstalace ve
vašem domě. Napájecí napětí musí voltmetrem zkontrolovat
oprávněná osoba (230 V proti nulovému vodiči)!
• Umístěte napájecí kabel na zadní straně přístroje takovým
způsobem, aby se nedotýkal zadního panelu zařízení,
protože ten může být během provozu velmi horký.
Pro připojení se mohou použít:
• gumový přípojkový kabel tipu H05 RR- F 3 x1,5 se žlutozeleným ochranným vodičem,
• PVC izolované přípojkové kabely tipu H05 VV- F 3 x1,5
se žluto zeleným ochranným vodičem, nebo jiné kabely
stejné nebo lepší kvality a charakteru.
Plynová přípojka
Důležitá upozornění
• Spotřebič musí být zapojen podle platných národních
norem a předpisů.
• Zapojení smí provést jen k tomu oprávněný odborník.
• Může se používat jenom v dobře větraných místnostech.
Před zapojením nebo použitím spotřebiče si přečtěte
návod.
• Před instalací zkontrolujte, zda jsou místní podmínky
rozvodu paliva (druh a přetlak plynu) shodné s nastavením
spotřebiče.
• Nastavení tohoto spotřebiče je uvedeno na typovém štítku.
• Tento spotřebič není připojen na zařízení pro odvádění
spalin. Spotřebič musí být instalován a připojen podle
platných montážních předpisů. Zvláštní pozornost je třeba
věnovat příslušným požadavkům ustanovení na větrání
místností.
Připojení
• Přístroj připojte na plyn v souladu s předpisy místního
distributora plynu.
• Varná plocha je na spodní straně vybavena připojením na
plyn se závitem ISO 228-1 G1/2.
12
• Během připojování podržte přívod s koncovkou G 1/2 tak,
aby se nepřetáčelo.
• Pro zatěsňování spojů se používají nekovová těsnění a
schválené těsnicí prostředky. Těsnění je vhodné pouze na
jedno použití. Tloušťka plochých nekovových těsnění se smí
deformovat do 25%.
• Přístroj připojte na plynovou přípojku atestovanou hadicí.
• Tepelná odolnost plynové hadice musí být minimálně 100°C.
• Hadice musí být volně položena. Nesmí přijít do styku s
pohyblivými částmi kuchyňské linky (např. se zásuvkami) a
nesmí se dotýkat dna varné plochy.
• Pokud je součást kuchyňské linky pod varnou deskou
vybavena integrovanou troubou, musí být opatřena chladicím
ventilátorem a připojovací hadice musí být zhotovena z kovu
(například pružná nerezová plynová hadice).
• Připojovací hadice se nesmí dotýkat panelu trouby nebo
dolní strany varné desky.
Důležité upozornění:
Po připojení zkontrolujte utěsnění všech spojů a spojek.
Plynová přípojka
A Koncovka se závitem ISO 228-1 G1/2
B Nekovové těsnění tloušťky 2mm
C Hadice
Po připojení zkontrolujte správnou funkci hořáků.
Plyn musí hořet jasným modrozeleným plamenem. Pokud
plamen není stabilní, zvyšte minimální nastavený výkon.
Informujte uživatele o ovladačích hořáků a prostudujte s ním
pokyny nebo návod k použití.
Přestavba na jiný druh
plynu
13
• Spotřebič musí být zapojen podle platných národních norem
a předpisů.
• V případě přestavby zařízení na jiný druh plynu není nutné
zařízení demontovat.
• Před započetím práce odpojte zařízení od síťového
napájení a vypněte přívod plynu.
• Vyměňte stávající trysky se jmenovitým tepelným výkonem
za odpovídající trysky pro nový typ plynu (viz tabulka).
• V případě přestavby na kapalný propan-butan je šroub
minimálního nastavení tepelného výkonu nutné zcela
dotáhnout.
• V případě přestavby na zemní plyn odšroubujte stavěcí
šroub tak, aby bylo dosaženo minimálního tepelného
výkonu, ale nikoliv více než o 1,5 otáčky.
• Po dokončení přestavby nalepte nový štítek se současnými
parametry plynu spalovaného v zařízení na starý štítek.
• Po dokončení práce zkontrolujte těsnost plynových spojů
zařízení.
Hořáky varné desky (podle modelu)
Velký a malý hořák
1 Víko hořáku
2 Rozdělovač plamene hořáku
3 Termoelektrická pojistka (jen u některých modelů)
4 Zapalovací elektroda
5 Tryska
Dvojitý hořák (wok) - jen některé modely
1 vnější tryska (2 kusy)
2 vnitřní tryska
Elementy pro nastavení
Pro jednodušší nastavení elementů:
• Sundejte mřížky, víka hořáků a rozdělovače.
Plynový kohout (podle modelu)
Model s dvěma hořáky:
Šroub nastavení minimálního tepelného výkonu pro model
dvěma hořáky
Jeden dvojitý hořák (wok)
Šroub nastavení minimálního tepelného výkonu pro model s
jedním dvojitým hořákem:
Závit plynového kohoutu udržuje šroub nastavení
minimálního tepelného výkonu pro vnitřní hořák
Na straně je šroub nastavení minimálního tepelného výkonu
pro střední a vnější hořák
14
Tabulka trysek
Typ plynu
Malý hořák
Počet
Wobbe
Zemní plyn H
Ws=45,7÷
54,7 MJ/ m3,
Zemní plyn
E, E+
Ws=40,9÷
54,7 MJ/m3
G20,
p=20mbar
Propan-butan
3+, 3B/P
Ws=72,9÷
87,3MJ/m3
G30,
p=30 mbar
Velký hořák
Dvojitý hořák (wok) **
max
min
max
min
max
min.
-vnitřní
plamen
min.
- střední
a vnější
plamen
Jmenovitý
tepelný výkon
(kW)
1
0,36
3
0,76
0,9/4,5
0,36
1,9
Spotřeba (l/h)
95,21
34,4
285,64
72,4
85,7/428,5
34,4
180,9
Značka trysky
(1/100 mm)
72
•
115
•
Kód trysky
Jmenovitý
tepelný výkon
(kW)
Spotřeba
(g/h)
690771
690773
68
159675
106
•
•
137593
1
0,36
3
0,76
0,9/4,2
0,36
1,9
72,71
26,2
218,12
55,3
65,4/305,4
26,2
138,1
24
85
33
27
66
Značka trysky
50
(1/100 mm)
Kód trysky
690780
690782
46
68
146249
146320
• Stavěcí šrouby (sporotrysky) jsou určeny pro propan- butan. V případě zemního plynu se
vyžaduje nové nastavení průtoku plynu (vyšroubujte šroub maximálně o 1,5 otáčky z
koncové polohy).
• Značky pomocného a velkého hořáku pro stavěcí šroub minimálního tepelného výkonu
závisejí na výrobci. První číslice v páru je pro IMIT, druhá pro COPRECI. V případě
dvojitého hořáku je první značka na závitu plynového kohoutu pro minimální výkon středního
hořáku a druhá pro boční stavěcí šroub nebo minimální výkon středního a vnějšího hořáku.
• ** Dvojitý hořák má tři trysky. Tryska v levém sloupci musí být ve středu hořáku, zatímco
tryska
v pravém sloupci musí být u strany hořáku (2 kusy).
• Výkon hořáku se uvádí podle horní energetické hodnoty plynu Hs.
Upozornění:
Výše uvedené práce může provádět pouze odborný technik, oprávněný distributorem plynu,
nebo oprávněné servisní středisko!
Po provedení přestavby plynu nalepte na starý typový štítek nový štítek s aktuálními
informacemi a znovu zkontrolujte všechna těsnění a funkčnost zařízení.
15
Technické informace
Typ
Model
Rozměry spotřebiče
(výška / šířka / hloubka) mm
Síťové napětí
Provozní napětí
Plynové hořáky
Přední (kW)
Zadní (kW)
WOK (kW)
Hořáky celkem (kW)
Hořáky celkem
Propan-butan (g/h)
Plynová přípojka
Kategorie
Třída
4106.202CB
MGC 340 FF
48 / 300 / 510
4107.202CB
MGCW 340 FF
48 / 300 / 510
AC 230 V
AC 230 V, 50 Hz
1
3
4
290,8
0,9 / 4,5
4,5
305,4
ISO 228-1 G1/2
II2H3B/P
3
ISO 228-1 G1/2
II2H3B/P
3
• Typ plynu je uveden na typovém štítku spotřebiče.
• Výška spotřebiče se svorkovnicí 62 mm
ZACHOVÁVÁME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ
VLIV NA FUNKČNOST PŘÍSTROJE.
16
Plynová vstavaná varná doska
SK
SI
Vážený zákazník!
Plynová vstavaná varná doska je vyrobená pre používanie v
domácnosti.
Na balenie výrobkov používame materiály nezaťažujúce
prostredie, ktorých opätovné spracovanie (recyklovanie),
deponovanie alebo likvidácia je možné bez ďalších škodlivých
následkov pre prostredie.
Za týmto účelom sú baliace materiály primerane označené. Keď
prestanete spotrebič používať, postarajte sa o to, aby
nezaťažoval prostredie. Odovzdajte ho autorizovanému
zberateľovi "opotrebovaných" spotrebičov.
Návod na použitie
Návod na použitie je určený používateľovi.
Obsahuje opis spotrebiča a jeho obsluhu. Prispôsobený je
rôznym typom spotrebičov, preto môže obsahovať aj také opisy
funkcií, ktoré Váš spotrebič nemá.
Návod na zapojenie
Spotrebič sa musí zapojiť v súlade s návodom, ktorý je priložený
k spotrebiču, a platnými národnými normami predpismi. Prácu
môže vykonať len odborník.
Typový štítok
Typový štítok so základnými údajmi je pripevnený na dolnej
strane spotrebiča.
1
Dôležité upozornenia
• Spotrebič smie do kuchynskej skrinky zabudovať a na elektrickú sieť a plyn pripojiť len
odborník.
• Počas prevádzky plynových horákov môže v miestnosti dochádzať k zvýšeniu teploty a
vlhkosti, takže je potrebné zabezpečiť primerané vetranie. Občasným otvorením okna alebo
dverí sa zabezpečí dostatočná výmena vzduchu. Keď sa spotrebič používa dlhšie, alebo veľmi
intenzívne, bude potrebné viac vetrať a pravdepodobne potrebné používať odsávač.
• Horáky nepoužívajte, ak vystupujúci plyn nehorí stabilným plameňom.
• Ak v miestnosti zacítite plyn, uzavrite hlavný ventil na prívod plynu na plynovej fľaši alebo
plynovom vedení, zhasnite všetky druhy ohňa (aj cigaretu), miestnosť okamžite prevetrajte,
nezapínajte elektrické zariadenia a zavolajte odborníka na plyn.
• Hlavný ventil na prívod plynu uzatvorte aj v prípade, ak horáky nebudete používať dlhší čas
(napr. odchod na dovolenku).
• Jednotlivé časti spotrebiča sa počas prevádzky zohrievajú (okolie varných miest). Postarajte
sa o to, aby sa deti nezadržiavali v blízkosti spotrebiča. Včas ich upozornite na
nebezpečenstvo popálenín.
• Prehriata masť sa môže rýchlo zapáliť. Preto jedlá na masti alebo oleji (napr. hranolky)
pripravujte opatrne a pod stálym dozorom.
• Varné miesta nesmú byť v prevádzke prázdne, bez nádoby.
• Spotrebič nepoužívajte na vyhrievanie miestností.
• Pri akejkoľvek poruche ihneď prerušte prívod plynu a elektrickej energie do spotrebiča.
Zavolajte servisnú službu.
Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zberno
stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečte, že
tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri
jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte
miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste
výrobok kúpili.
Osobitné upozornenia v súvislosti so sklokeramickou varnou platňou
• Sklokeramická varná platňa je veľmi trvácna, avšak nie je nerozbitná. Ostré a tvrdé predmety,
ktoré spadnú na povrch, ju môžu poškodiť.
• Ak zbadáte na sklokeramickom povrchu praskliny, ihneď prestaňte používať varný panel,
pretože hrozí elektrický šok! Vypnite všetky horáky a odpojte varný panel zo siete vytiahnutím
šnúry alebo vypnutím poistky. Zavolajte servis.
• Zrnká piesku alebo drsné hrnce z liateho železa môžu spôsobiť škrabance na dekóre a
povrchu sklokeramickej platne.
• Ak varnú plochu používate ako odkladací povrch, môže sa poškodiť alebo poškrabať. V
žiadnom prípade nesmiete na varných miestach zohrievať potraviny v alobale alebo nádobách
z umelej hmoty, pretože existuje možnosť roztápania, požiaru a poškodenia varných miest.
2
Opis spotrebiča
Povrch spotrebiča je vyrobený zo sklokeramiky a je vybavený plynovými horákmi a ovládacími
gombíkmi (v závislosti od modelu).
1.
2.
3.
3a.
3b.
4.
Zadný horák
Predný malý horák
Ovládacie gombíky
Ovládací gombík predného horáka
Ovládací gombík zadného horáka
Dvojitý horák (Wok)
Ovládacie gombíky
Model s dvoma horákmi
Plynový kohútik zatvorený
Vysoký výkon
Nízky výkon
Model s dvojitým horákom (WOK)
Plynový kohútik zatvorený
Vysoký výkon – vnútorný kruh horáka
Nízky výkon - vnútorný kruh horáka
Vysoký výkon - vnútorný, prostredný a vonkajší kruh horáka
Nízky výkon - vnútorný, prostredný a vonkajší kruh horáka
3
Ovládanie varných horákov
Dôležité upozornenia o
varných horákoch
• Varné horáky nepoužívajte bez nádoby a ani na vyhrievane
miestnosti!
• Dbajte o čistotu varných horákov, lebo špina negatívne
vplýva na ich prevádzku.
• Ak chcete jedlo pripiecť, najskôr horák nastavte na
najväčšiu intenzitu a potom pokračujte s najmenšou
intenzitou.
• Stále dávajte pozor, aby bol v tlakovej nádobe (kuchte)
dostatok tekutiny, lebo z dôvodu vyparovania sa tekutiny a
prehriatia môže dôjsť k poškodeniam nádoby a spotrebiča.
• Veko horáka musí byť vždy veľmi presne umiestnené na
rozdeľovač plamene. Dbajte o to, aby boli otvory na
rozdeľovači plamene vždy voľné.
• V niektorých modeloch majú horáky varných panelov
tepelnú ochranu. Ak plameň náhodou zhasol (pretečenie pri
varení, prievan atď.) prívod plynu sa automaticky uzavrie a
plyn nesmie unikať do miestnosti.
• V prípade horákov bez tepelnej ochrany uniká plyn
nekontrolovane do miestnosti, bez výstrahy!
1 Veko rozdeľovača horáka
2 Rozdeľovač plameňa
3 Termoelektrická poistka
(len horáky s tepelnou ochranou, len určité modely)
4 Zapaľovacia elektroda
5 Tryska
Zapaľovanie a činnosť
horákov
Model so zdvojeným horákom:
• Varné horáky sú ovládané príslušnými gombíkmi horákov.
Tieto sú označené symbolmi s malým plameňom a veľkým
plameňom (viď časť ‚Popis spotrebiča‘).
• Gombíky otáčajte vždy cez symbol s veľkým plameňom k
symbolu s malým plameňom a späť. Prevádzkové polohy
sú všetky polohy medzi dvoma symbolmi.
• Horáky sa zapaľujú pomocou zapaľovacieho zariadenia,
usporiadaného vedľa každého horáka (len určité modely)
Modely s jedným zdvojeným horákom (WOK):
• Varné horáky sú ovládané príslušnými gombíkmi horákov.
Tieto sú označené symbolmi s malým plameňom a
veľkým plameňom (viď časť ‚Popis spotrebiča‘).
• Gombík otočte vľavo cez polohu veľkého plameňa
do polohy malého plameňa vnútornej
vnútornej časti
časti horáka
• Tiež je dôležité gombík pritlačiť, aby sa ľahšie pretočil
4
do polohy veľkého plameňa medzi vnútornú a vonkajšiu
časť horáka , najskôr do polohy malého plameňa med
vnútornú a vonkajšiu časť horáka
a potom ho následn
otočíte naspäť. Prevádzková poloha je medzi polohou malého
a veľkého plameňa .
Predtým ako začnete otáčať gombíkom, vždy ho
zatlačte!
• Na zapálenie horáka stlačte zvolený gombík horáka a
otáčajte ho do polohy maximálneho výkonu (symbol veľkého
plameňa). Elektrická iskra zo zapaľovacieho zariadenia
zapáli plyn.
• Ak je zapaľovacie zariadenie mimo prevádzky (výpadok
prúdu alebo vlhkosť), použite na zapálenie plynu zápalku
alebo zapaľovač. Po zapálení držte gombík stlačený
približne 10 sekúnd na stabilizovanie plameňa.
• Potom môžete nastaviť výkon horáka medzi vysokou a
nízkou polohou, podľa vašich požiadaviek na varenie.
Nedoporučujú sa polohy gombíka medzi , a . V týchto
polohách nie je plameň stabilizovaný a môže zhasnúť.
Ak sa vám po 15 sekundách nepodarilo horák zapáliť,
horák vypnite a čakajte najmenej jednu minútu pred
ďalším pokusom.
Ak plameň horáka zhasne (z akéhokoľvek dôvodu),
vypnite horák a počkajte najmenej minútu pred
ďalším pokusom.
• Na vypnutie horáka otočte gombíkom doprava, do polohy
OFF
Nádoby
• Správne zvolené nádoby zabezpečujú optimálny čas
varenia a optimálnu spotrebu plynu. Najdôležitejší je priemer
nádoby.
• Plameň siahajúci cez okraj príliš malej nádoby nádobu
poškodzuje. Väčšia je aj spotreba plynu.
• Na zhorenie potrebuje plyn aj vzduch. Keď je nádoba príliš
veľká, je nedostatok vzduchu a stupeň využitia je menší.
• Varnou mriežku každého horáka možno zaťažiť nádobou o
celkové hmotnosti 15 kg
• Nádoby klaďte na varné mriežky bez nárazu.
Príslušenstvo pre Wok
(príslušenstvo na obednávku – obed. číslo 138785)
• Pri príprave jedla vo Woku použite nadstavec.
• Nadstavec umiestnite nad mriežkovú podperu horáka.
Druh horáka
Veľký (3kW)
Malý (1 kW)
5
Dvojitý (wok) - vnútorný
plameň (1 kW)
Dvojitý (wok) – všetky
plamene (4,5 kW)
Priemer nádoby
220 - 260 mm
120 - 180 mm
120 - 180 mm
220 - 300 mm
Čistenie a údržba
Spotrebič čistite teplou vodou, tekutým čistiacim prostriedkom
a mäkkou handričkou. Nepoužívajte hrubozrnné čistiace
prostriedky a ostré predmety. Spálené, respektíve zaschnuté
zvyšky jedál zvlhčite mokrou handričkou a zmäkčite vhodným
čistiacim prostriedkom.
Časti z nehrdzavejúceho plechu čistite len na to určeným
čistiacimi prostriedkami. Suchou, dobre vpíjajúcou mäkkou
handričkou, naneste tenkú vrstvu prostriedku na suchý a
vychladnutý povrch. Jemne trite v smere povrchovej úpravy.
Nepoddajné škvrny očistite vlhkou handričkou in čistiacim
prostriedkom, potom suchou handričkou dobre poutierajte
dosucha. Tieto čistiace prostriedky nesmiete používať na
čistenie hliníka.
Plastové a natreté povrchy čistite kvapalnými nedrhnúcimi
čistiacimi prostriedkami použitím mäkkej látky.
Varné miesta - horáky
• Na čistenie mriežky, varného povrchu a častí horákov môžete
použiť horúcu vodu s dodatkom prostriedku na umývanie riadu.
• Termoelektrickou poistku plameňa a zapaľovaciu elektródu
očistite mäkkou kefkou. Tieto časti musia byť bezchybne čisté,
lebo len tak je zabezpečená správna funkcia.
• Vyčistite rozděľovač plameňa a viečko horáka. Skontrolujte a
vyčistite zvlášť otvory pre výstup plynu na rozděľovaču
plameňa horáka a vždy ich udržujte v čistom stave.
• Po čistení všetky časti dokonale utrite dosucha a správne
zložte. Nesprávne umiestnené časti zhoršujú zapaľovanie
horákov.
Upozornenie:
Veká horákov sú potiahnuté čiernym emailom.
Vysoké teploty spôsobujú nevyhnutnú zmenu farby, čo však nemá
vplyv na funkciu horákov.
Ošetrovanie a údržba
sklokeramického panelu
obrázok 1
Ochladený sklokeramický panel očistite po každom použití,
lebo pri každom ďalšom použití sa môže aj najmenšia špina
pripáliť na horúci povrch. Na pravidelnú údržbu
sklokeramického panelu používajte špeciálne ošetrovacie
prostriedky, ktoré na povrchu vytvoria ochranný film pred
špinou.
Pred každým použitím odstráňte zo sklokeramického panelu a
dna nádoby prach alebo prípadné iné prímesi, ktoré by mohli
poškriabať povrch (obr. 1).
Venujte pozornosť: oceľovou vlnou, čistiacimi špongiami a
abrazívnymi práškami povrch poškriabete. Poškodiť ho
môžete aj používaním agresívnych rozprašovačov a
nevhodných tekutých čistiacich prostriedkov (obr. 1 a obr. 2).
Označenie sa môže vymazať aj následkom používania
6
obrázok 2
obrázok 3
agresívnych čistiacich prostriedkov alebo drsných resp.
poškodených spodných častí nádoby (obr. 2).
Menšiu špinu odstráňte z vlhkou mäkkou handrou a povrch
potom utrite dosucha (obr. 3).
Vodové škvrny odstráňte jemným roztokom octu, ktorým však
nesmiete utierať rám (pri niektorých modeloch), lebo tým
stráca lesk. Nesmiete používať agresívne rozprašovače a
čistiace prostriedky na odstraňovanie vápenca (obr. 3).
Silnejšiu špinu odstráňte špeciálnymi čistiacimi prostriedkami na
čistenie sklokeramického panelu. Pri tom zohľadnite návod
výrobcu čistiaceho prostriedku.
Po použití čistiaci prostriedok starostlivo odstráňte, lebo zvyšky
čistiacich prostriedkov môžu pri zohrievaní ohrievacích telies
poškodiť sklokeramických panel (obr. 3).
Nepoddajnú a pripálenú špinu odstráňte škrabkou. Pri tom
dbajte o to, aby sa plastová rúčka škrabky nedostala do styku s
horúcim varným povrchom (obr. 4). Pri používaní škrabky buďte
opatrní, aby ste sa nepoškodili! Cukor a potraviny obsahujúce
cukor môžu natrvalo poškodiť sklokeramický povrch (obr. 5),
preto je potrebné cukor a sladké jedlá okamžite odstrániť
škrabkou zo sklokeramického povrchu, hoci je varná zóna ešte
horúca (obr. 4).
Zmena farby sklokeramického panelu nevplývajú na funkciu a
stabilitu povrchu. Najčastejšie to spôsobujú pripálené zvyšky
jedál, resp. zmenu môže spôsobiť aj dno nádoby (napríklad
hliníkovej alebo medenej), čo sa skoro nedá úplne odstrániť.
obrázok 4
Upozornenie:
Všetky uvedené nedostatky sú predovšetkým estetického
charakteru a nemajú priamy vplyv na funkciu spotrebiča.
Odstraňovanie nedostatkov tohto druhu nie je predmetom
záruky.
obrázok 5
7
Odstraňovanie menších porúch
Opravy smie vykonávať len poverený odborník. Neodborné
zásahy a opravy môžu znamenať vážne nebezpečenstvo pre
používateľa.
Pred začiatkom opravy je bezpodmienečne potrebné
spotrebič odpojiť z elektrickej siete, a to vypnutím poistky
alebo vytiahnutím prípojnej šnúry zo zásuvky. Neodborné
zásahy a opravy spotrebiča môžu zapríčiniť nebezpečenstvo
elektrického šoku a skratu, preto sa do nich nikdy nepúšťajte
sami. Túto prácu prepustite odborníkom, prípadne servisu.
V prípade menších porúch činnosti spotrebiča overte v návode
či príčiny môžete odstrániť sami.
Dôležité
Čo sa stalo ...
... ak horáky nehoria
rovnomerne?
... ak sa plameň horákov
zrazu zmení?
Návšteva servisu počas záruky nie je bezplatná, ak ste
poruchu zapríčinili nesprávnou obsluhou.
Návod na použitie majte uschovaný tak, aby ste ho vždy mali
poruke.
Ak spotrebič odovzdáte niekomu inému, vždy mu odovzdajte
aj návod. Nižšie je uvedených niekoľko rád v súvislosti s
odstraňovaním porúch.
Možná príčina
Plameň je nerovnomerný pre
nesprávne nastavenie plynu.
Nesprávne zložené časti horáka.
... ak je potrebné dlhší čas Nesprávne zložené časti horáka.
držať gombík na zapaľovanie?
Príliš krátke stláčanie gombíka.
... ak plameň zhasne po
zapálení?
Príliš jemné stláčanie gombíka.
Odstraňovanie porúch
Odborník musí preveriť nastavenie
plynu!
Správne zložte časti horáka
Správne zložte časti horáka
Gombík držte stlačený dlhší čas.
Pred uvoľnením gombík silne pritlačte.
Očistite mriežku prostriedkom na
ošetrenie kovov.
Skontrolujte poistku a v prípade
poruchy ju vymeňte.
Zvyšky jedla alebo čistiaceho
Otvorte a opatrne očistite otvor medz
prostriedku sú medzi sviečkou a Zapaľovacou elektródou a horákom.
horákom.
... ak sú veká horáka škaredé? Bežná špina.
Očistite veká horákov prostriedkom na
ošetrenie kovov.
... ak mriežka nad horákom
zmenila farbu?
... ak je elektrická funkcia
všeobecne chybná?
... ak elektrické zapaľovanie
horákov nefunguje?
Bežný zjav zapríčinený vysokou
teplotou.
Poistka je chybná.
8
Montáž varnej dosky
Dôležité upozornenia
• Spotrebič smie do kuchynskej skrinky zabudovať a na elektrickú sieť pripojiť len odborník.
• Dyha, resp. obloženie kuchynskej skrinky musí byť opracované teplovzdornými lepidlami
(100°C), inak môže z dôvodu menšej tepelnej odolnosti zmeniť farbu a tvar.
• Spotrebič je vhodný na zabudovanie do pracovnej dosky nad kuchynskou skrinkou šírky 600mm
a viac.
• Visiace kuchynské skrinky nad varným povrchom musia byť umiestnené tak vysoko, aby
neprekážali pri varení.
• Vzdialenosť medzi varným povrchom a digestorom musí byť minimálne taká ako ju vyžaduje v
návode na montáž digestora. Minimálna vzdialenosť je 650mm.
• Minimálna vzdialenosť medzi okrajom spotrebiča a vedľajším vysokým prvkom je 150 mm.
• Použitie ochranných líšt z masívneho dreva na pracovných doskách za varnými miestami je
prípustné, pokiaľ je minimálny odstup v súlade so zobrazením na obrázkoch pre zabudovanie.
• Najmenšia vzdialenosť medzi doskou a zadnou stenou je vyznačená na obrázku na
zabudovanie panelu.
Rozmery otvoru
pre zabudovanie varnej
dosky
• Varná doska môže byť zabudovaná do 30 až 50 mm
hrubých pracovných dosiek.
• Prvok kuchynskej linky v spodnej časti nemusí mať
zásuvku. Musí byť vybavený horizontálnou doskou vo
vzdialenosti 100 mm od spodnej povrchovej plochy
pracovnej dosky. Priestor medzi doskou a varným panelom
musí byť prázdny a nesmú sa v ňom skladovať ani
uchovávať žiadne predmety.
• Zadná strana prvku kuchynskej linky musí mať tiež 100 mm
vysoký otvor pozdĺž celej šírky prvku a predná strana musí
mať otvor najmenej 6 mm.
9
Postup zabudovania
Zabudovávanie veľkých
varných dosiek
• Pracovná doska musí biť umiestnená v úplne vodorovnej
polohe.
• Vyrezaný povrch primerane opatrite.
• Nalepte samolepiace gumové tesnenie po obvode spodnej
časti varnej dosky.
• Priložené pripevňovacie prvky (4) priloženými skrutkami
(4) priskrutkujte na prednú a zadnú stenu varného panelu
na už pripravený otvor a výrez.
• Varnú dosku pripojte na elektrickú sieť a prívod plynu (viď
návod na pripojenie na elektrickú sieť a prívod plynu).
• Varnú doskul vložte do vyrezaného otvoru.
• Varnú dosku zhora pevne pritlačte na pracovnú dosku.
Pri zabudovávaní veľkých varných dosiek je potrebné vložiť
vymedzovaciu lištu (treba kúpiť osobitne - 286696).
10
Pripojenie vsavanej varnej dosky na elektrickú sieť
• Zapojenie môže urobiť iba oprávnený odborník. Ochrana
elektrického vedenia musí zodpovedať platným predpisom.
• Pripájacie zdierky sú dostupné, keď je otvorené veko pre
zdierky.
• Pred zapojením skontrolujte, či sa zhoduje napätie uvedené
na štítku s napätím v elektrickej sieti.
• Typový štítok zabudovaného sklokeramického varného
panela je upevnený na spodnej časti spotrebiča.
• Prístroj je vyrobený pre pripojenie na sieť striedavého prúdu
AC 230 V, 50 Hz.
• Pri zapojení na elektrickú sieť sa počíta so spínacím
zariadením, ktoré spotrebič oddeľuje na všetkých póloch od
siete a pri ktorom je pri otvorenom nastavení vzdialenosť
medzi kontaktmi najmenej 3 mm. Vhodné sú, poistky, FI
spínače.
• Výber zapojenia musí zohľadňovať prúdovú možnosť
inštalácie a poistiek.
• Spotrebiče tohto typu môžu byť z jednej strany zabudované
aj k vyššiemu kusu nábytku, ale z druhej strany musí byť
kus nábytku len vo výške spotrebiča.
• Miesta, ktorými prechádza prúd, musia byť zaizolované
pred možnosťou dotyku.
POZOR!
Pred každým zásahom musíte prerušiť prívod elektrickej
energie do spotrebiča. Pripojenie musíte vykonať vzhľadom na
sieťové napätie a v súlade so znázornenou schémou.
Ochranný vodič (PE) pripojte na sponu, označenú znakom na
uzemňovanie
. Prípojný kábel musíte viesť odľahčovacím
zariadením, ktorý kábel chráni pred vytiahnutím.
Po pripojení zapnite všetky varné zóny na približne 3 minúty
aby ste preskúšali ich činnosť.
11
Prípojná schéma:
• Nesprávne pripojenie môže poškodiť súčiastky prístroja. Na
tieto poškodenia sa nevzťahuje záruka!
• Predtým ako sa pokúsite o pripojenie, skontrolujte, či
napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá inštalácii vo
vašej domácnosti. Oprávnená osoba musí skontrolovať
napätie (230 V proti N) s voltmetrom!
• Sieťovú šnúru umiestnite vzadu na prístroji tak, aby sa
nedotýkala zadného panelu prístroja, pretože sa môže
počas prevádzky veľmi zohriať.
Na pripojenie môžete použiť:
• Gumový prípojný kábel, typ H05 RR-F 3x 1,5 so žltozeleným ochranným vodičom,
• PVC prípojný kábel, typ H05 VV-F 3 x 1,5 so žlto-zeleným
ochranným vodičom alebo iný, rovnako kvalitný alebo ešte
kvalitnejší kábel.
Pripojenie na plyn
Dôležité upozornenia
Pripojenie
• Tento spotrebič musí byť zapojený v súlade s platnými
národnými normami a predpismi.
• Zapojenie môže urobiť iba oprávnený odborník.
• Používať ho smiete len v dobre vetraných miestnostiach.
• Pred zapojením alebo použitím spotrebiča si prečítajte
návod.
• Pred umiestnením a zapojením sa presvedčte, či sú miestne
podmienky na zapojenie (druh plynu a tlak plynu) a úprava
spotrebiča zlučiteľné.
• Úprava tohto spotrebiča je uvedená na typovom štítku.
• Tento spotrebič nie je vhodný na pripojenie na zariadenie pre
výpust produktov horenia (komín). Spotrebič musí byť
umiestnený a zapojený v súlade s platnými predpismi o
zapojení.
• Osobitnú pozornosť musíte venovať požiadavkám ohľadom
vetrania.
• Pripojenie spotrebiča musí byť urobené v súlade s platnými
národnými normami a predpismi.
• Varný panel je na spodnej strane vybavený prípojkou na
12
Propán-bután so závitom ISO 228-1 G1/2
• Počas pripájania držte prívod s koncovkou G 1/2 aby sa
zabránilo jeho otočeniu.
• Na tesnenie prípojných spojov sa používajú nekovové
tesnenia. Tesnenia sa môžu použiť len jednorázovo.
Hrúbka ploských nekovových tesnení sa smie zmačknúť
do 25 %.
• Spotrebič pripojte na prípojku na kvapalný plyn
atestovanou hadicou.
• Tepelná odolnosť plynovej hadice musí byť minimálne
100°C.
• Hadica sa nesmie dotýkať pohyblivých častí kuchynských
elementov (napr. zásuvky) a musí sa voľne pohybovať.
• Ak má kuchynský prvok pod varným panelom integrovanú
pečiaru rúru, musí byť vybavený chladiacim ventilátorom a
pripojovacia hadica musí byť vyrobená celá z kovu
(napríklad hadica na pripojenie k plynu z ohybnej
nehrdzavejúcej ocele). Pripojovacia hadica sa nesmie
dotýkať horného panelu pečiacej rúry alebo spodnej časti
varného panelu.
Dôležité: Po pripojení skontrolujte utesnenie všetkých
kĺbov a spojov.
Kĺb na pripojenie plynu
A koncovka so závitom ISO 228-1 G1/2 pripojenie
B Nekovové tesnenie hrúbky 2 mm.
C Hadica
Po pripojení skontrolujte správne fungovanie horákov. Plyn
musí horieť jasným modro-zeleným plameňom. Ak plameň nie
je stabilný, zvýšte minimálne nastavenie výkonu. Poučte
užívateľa vzhľadom na ovládania gombíkov horákov a
prečítajte si spolu pokyny, alebo používanie.
Zmena na iný typ plynu
13
• Spotrebič musí byť zapojený v súlade s platnými národnými
normami a predpismi.
• Ak chcete zmeniť typ plynu, netreba spotrebič vyťahovať z
miesta jeho uloženia.
• Predtým ako začnete robiť zmenu, odpojte spotrebič zo
siete a zatvorte prívod plynu.
• Existujúce dýzy s udaným menovitým tepelným príkonom
nahraďte vhodnými dýzami pre nový typ plynu (viď tabuľka).
• V prípade zmeny na skvapalnený plyn propán/bután, treba
utiahnuť skrutku na nastavenie tepelného príkonu až na
minimum.
• V prípade zmeny na zemný plyn, odskrutkujte nastavovaciu
skrutku, aby ste dostali minimálny tepelný príkon, ale nikdy
nie viac ako 1,5 otáčky.
Po vykonaní zmeny prelepte starú nálepku novou
s aktuálnymi údajmi o plyne v spotrebiči.
• Po dokončení skontrolujte plynotesnosť spotrebiča.
Horáky varného panela (podľa modelu)
Veľký a malý horák
1 Veko rozdeľovača horáka
2 Rozdeľovač plameňa horáka
3 Termoelektrická poistka (len niektoré modely)
4 Zapaľovacia elektroda
5 Tryska
Dvojitý horák (wok) – len určité modely
1 Vonkajšia tryska (2 ks)
2 Vnútorná tryska
Nastavovacie prvky
Aby boli nastavovacie prvky prístupné:
• Snímte nosnú mriežku a veká s rozdeľovačom.
• Ovládacie gombíky musíte sňať spolu s tesnením.
Plynový kohútik (podľa modelu)
Model s dvoma horákmi:
Skrutka na nastavenie minimálneho tepelného príkonu pre
model s dvoma horákmi
Jeden zdvojený horák (wok)
Skrutka na nastavenie minimálneho tepelného príkonu pre
model s jedným zdvojeným horákom:
Závit plynového kohútika má skrutku na nastavenie
minimálneho tepelného príkonu pre vnútorný horák.
Bočná strana je vybavená skrutkou na nastavenie
minimálneho tepelného príkonu pre prostredný a vonkajší
horák.
14
Tabuľka trysiek
Malý horák
Typ plynu
Number
Wobbe
Zemný plyn H
Ws=45,7÷
54,7 MJ/ m3,
Zemný plyn
E,
E+
Ws=40,9÷
54,7 MJ/m3
G20,
p=20mbar
Skvapalnený
plyn
3+, 3B/P
Ws=72,9÷
87,3MJ/m3
G30,
p=30 mbar
max
Menovitý
tepelný
príkon (kW)
Spotreba (l/h)
Označenie
trysky
(1/100mm)
min
Veľký horák
max
Dvojitý (WOK) horák **
min
max
minminprostrevnútodný
rný
a vonkajší
plameň
plameň
1
0,36
3
0,76
0,9/4,5
0,36
1,9
95,21
34,4
285,64
72,4
85,7/428,5
34,4
180/9
72
•
115
•
106
159675
137593
•
•
Kód trysky
690771
Menovitý
tepelný
príkon (kW)
1
0,36
3
0,76
0,9/4,2
0,36
1,9
72,71
26,2
218,12
55,3
65,4/305,4
26,2
138,1
50
24
85
33
27
66
Spotreba
(g/h)
Označenie
trysky
(1/100mm)
Kód trysky
690780
690773
68
690782
46
68
146249
146320
• Nastavovacie skrutky sporotrysky sú určené na skvapalnený plyn. Pre dodávku zemného
(mestského) plynu sa vyžaduje nové nastavenie prietoku plynu (odskrutkovať nie viac ako 1,5
otáčky z koncovej polohy).
• Označenia skrutky na nastavenie minimálneho tepelného príkonu pomocného a veľkého horáka
závisí od výrobcu. Prvá číslica v dvojici je pre IMIT, druhá číslica pre COPRECI. V prípade
dvojitého horáka je prvá značka závitu plynového kohútika pre minimálny príkon prostredného
horáka a druhá pre bočnú nastavovaciu skrutku, alebo minimálny príkon prostredného a
vonkajšieho horáka.
• Dvojitý horák má 3 trysky.Tryska v ľavom stĺpci musí byť umiestnená v strede horáka, tryska v
pravom stĺpci musí byť umiestnená po stranách horáka. (2 kusy).
Pozor:
Hore uvedené práce smie vykonávať len odborník, poverený distributérom plynu, alebo oprávneným
servisným podnikom!
Po vykonaní zmeny plynu prelepte starý typový štítok novým a znovu skontrolujte tesnosť.
15
Technická informácia
Typ
Model
Rozmery spotrebiča
(výška/šírka/hĺbka) mm
Napätie siete
Prevádzkové napätie
Plynové horáky
Predný (kW)
Zadný (kW)
WOK (kW)
Hoááky celkom (kW)
Horáky celkom
Propán-bután (g/h)
Plynová prípojka
Kategória
Trieda
4106.202CB
MGC 340 FF
48 / 300 / 510
4107.202CB
MGCW 340 FF
48 / 300 / 510
AC 230 V
AC 230 V, 50 Hz
1
3
4
290,8
0,9 / 4,5
4,5
305,4
ISO 228-1 G1/2
II2H3B/P
3
ISO 228-1 G1/2
II2H3B/P
3
• Typ plynu je uvedený na typovom štítku spotrebiča
• Výška zo svorkovnicou 62 mm
VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ NEMAJÚ
VPLYV NA FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA.
16
Gazowa płyta grzejna do zabudowy
Szanowni Państwo!
PL
SI
Płyta kuchenna gazowa do zabudowy jest przystosowana do
użytku w gospodarstwie domowym.
Opakowania naszych urządzeń, wykonane są z materiałów
przyjaznych środowisku naturalnemu, poddających się
procesom recyklingu lub nadających się do zniszczenia.
Opakowania nadające się do przeróbki lub zniszczenia są
odpowiednio oznakowane.
Gdy urządzeńia nie będzie nadawać się do już do dalszego
użytku, prosimy, by zadbali Państwo o własne otoczenie i
bezużyteczną urządzeń przekazali osobom, profesjonalnie
zajmującym się zbieraniem starych urządzeń gospodarstwa
domowego.
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkownika.
Opisuje urządzenie oraz sposób jego użytkowania.
Przystosowana jest do różnych typów urządzeń, dlatego
może zawierać opisy funkcji, których Państwa urządzenie
nie posiada.
Instrukcja
podłączenia
Podłączenie powinno zostać wykonane w zgodzie
z załączoną do urządzenia instrukcją oraz obowiązującymi
przepisami i standardami.
Wykonanie podłączenia należy powierzyć fachowcowi.
Tabliczka
informacyjna
Tabliczka informacyjna, zawierająca podstawowe informacje,
jest umocowana na spodzie płyty kuchennej.
1
Uwagi ogólne
• Urządzenie może zostać zamontowane w elemencie meblowym oraz podłączone do sieci
elektrycznej i instalacji gazowej jedynie przez fachowca.
• W wyniku działania palników gazowych, następuje uwalnianie się
•
•
•
•
•
•
•
•
ciepła i wilgoci. Dlatego
pomieszczenie, w którym znajduje się gazowa płyta grzejna należy dodatkowo wietrzyć.
Wystarczy otworzyć okno lub drzwi. Jeśli urządzenie jest intensywnie wykorzystywane, należy
zadbać o mocniejsze przewietrzenie pomieszczenia lub np. włączyć okap kuchenny
Palników nie należy używać w sytuacji, gdy włączony gaz nie pali się stabilnym płomieniem.
W przypadku, gdy w pomieszczeniu wyczuwalny będzie zapach gazu, należy zamknąć
główny zawór na przewodzie doprowadzającym gaz z butli gazowej lub instalacji gazowej,
zgasić wszelkiego rodzaju ogień (również papierosa), a pomieszczenie natychmiast
wywietrzyć, nie włączać żadnych urządzeń elektrycznych oraz wezwać fachowcę.
Główny zawór na przewodzie doprowadzającym gaz należy zamknąć również w przypadku,
gdy palniki przez dłuższy czas nie będą używane (np. wyjazd na wakacje).
Poszczególne części urządzenia rozgrzewają się podczas użytkowania (palniki i płyta). Należy
wobec tego zadbać, aby dzieci nie przebywały w bezpośredniej okolicy urządzenia, jak
również w porę ostrzec je przed możliwością poparzenia.
Rozgrzany tłuszcz może się łatwo zapalić. Dlatego potrawy z użyciem tłuszczów (np. frytki)
należy przygotowywać ostrożnie i pod stałą kontrolą.
Palników na płycie kuchennej nie należy zostawiać włączonych, gdy na nich się nic nie gotuje.
Urządzenia nie należy używać w celu ogrzewania pomieszczeń.
W razie usterek należy natychmiast wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej do
urządzenia oraz powiadomić punkt napraw serwisowych.
Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych
urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego
wykorzystania starych urządzeń.
Stare, zużyte urządzenie zawiera dużo pełnowartościowych surowców, które powinny
być ponownie wykorzystane. Urządzenie należy sprzedać w punkcie skupu surowców
wtórnych albo oddać do punktu zbiorczego odpadów komunalnych.
Szczególne ostrzeżenia dotyczące ceramicznej płyty kuchennej
• Ceramiczna płyta kuchenna jest bardzo trwała ale może ulec złamaniu. Upadek przedmiotu
ostrą krawędzią na płytę może spowodować uszkodzenie płyty.
• Jeśli na powierzchni płyty widoczne są rysy lub szczeliny, płyty nie należy używać gdyż
istnieje możliwość przebicia elektrycznego. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć
pola grzejne i odciąć dopływ prądu elektrycznego wykręcając domowy lub główny
bezpiecznik. Proszę wezwać serwis.
• Ziarnka piasku jak i szorstkie naczynia mogą spowodować rysy na dekoracji oraz powierzchni
ceramicznej płyty kuchennej.
• Jeśli ceramiczną płytę kuchenną używamy jako powierzchni roboczej może ona ulec
zniszczeniu. W żadnym wypadku nie wolno na niej podgrzewać posiłków w alu-folii lub
naczyniach z tworzyw sztucznych, bo przez stopienie ich można spowodować pożar lub
uszkodzić płytę ceramiczną.
2
Opis urządzenia
Powierzchnia płyty grzejnej wykonana jest z tafli witroceramicznej z osadzonymi w niej palnikam
gazowymi i pokrętłami do sterowania (w zależności od modelu).
1.
2.
3.
3a.
3b.
4.
Tylne pole grzejne
Przednie pole grzejne
Pokrętła do sterowania
Pokrętło sterowania przedniego palnika
Pokrętło sterowania tylnego palnika
Palnik podwójny (Wok)
Pokrętła
Model
do
z
dwoma
Kurek
gazowy
Największa
Najmniejsza
Model z jednym- podwójnym palnikiem (WOK)
Kurek gazowy zamknięty
Największa moc wewnętrznego palnika
Najmniejsza
moc
wewnętrznego
Największa moc wewnętrznego, środkowego i zewnętrznego
palnika
Najmniejsza moc wewnętrznego, środkowego i
zewnętrznego palnika
3
Uwagi dotyczące użytkowania palników gazowych
Uwagi ogólne
• Nie należy pozostawiać włączonych palników, gdy na nich
•
•
•
•
•
•
się nic nie gotuje lub używać w celu ogrzewania
pomieszczeń!
Należy przestrzegać czystości palników, gdyż brud ujemnie
wpływa na ich funkcjonowanie.
W celu przygotowania potraw zapiekanych, palnik
początkowo należy ustawić na największą moc płomienia,
a następnie gotować na płomieniu o mniejszej mocy.
Zawsze należy uważać, aby w garnku pod ciśnieniem
(szybkowarze) była wystarczająca ilość płynu, gdyż na
skutek wyparowywania płynów i przegrzania może dojść
do uszkodzeń zarówno szybkowaru jak i płyty kuchennej.
Pokrywę palnika należy zawsze położyć bardzo dokładnie
na koronę palnika. Należy uważać, aby nacięcia na koronie
palnika były zawsze wolne od zanieczyszczeń.
W niektórych modelach palniki gazowe wyposażone są w
zabezpieczenie termoelektryczne. Jeśli zdarzy się, że
płomień z palnika z zabezpieczeniem zgaśnie w sposób
niekontrolowany (wykipi potrawa, przewiew wiatru) dopływ
gazu zostanie automatycznie zamknięty. W ten sposób
system bezpieczeństwa nie dopuszcza, by gaz ulatniał się
w pomieszczeniu.
Jeśli ugasanie płomień w palnikach niezabezpieczonych
termoelektrycznie, gaz ulatnia się do pomieszczenia.
1 Pokrywa korony palnika
2 Korona palnika z nośnikiem pokrywy palnika
3 Zabezpieczenie przeciwwypływowe (tylko w palnikach
zabezpieczeniem, posiadają niektóre modele)
4 Świeca elektryczna
5 Zwężka
Zapalanie
sposób
Model z dwoma palnikami
• Do sterowania pracą palników służą pokrętła umieszczone
na powierzchni płyty grzejnej. Stopnie mocy palników
oznaczone są symbolami: małym i dużym płomieniem
(patrz rozdział Opis urządzenia).
• Pokrętło należy obracać w kierunku od dużego płomienia
i odwrotnie. Położenie robocze znajduje się
do małego
pomiędzy obydwoma symbolami.
• Do zapalenia palników gazowych służy elektryczna świeca
zapalarki, wbudowana przy każdym palniku (tylko w
niektórych modelach)
4
Model z jednym, podwójnym palnikiem (WOK)
• Do sterowania pracą palnika służą pokrętła, umieszczone na
powierzchni płyty grzejnej. Stopnie mocy palników
oznaczone są symbolami: małym i dużym płomieniem (patrz
rozdział Opis urządzenia).
• Pokrętło należy obracać w lewo przez pozycję dużego
do pozycji małego
płomienia wewnętrznej części palnika
płomienia wewnętrznej części palnika . W tym miejscu
należy pokrętło wcisnąć i obrócić do pozycji dużego
płomienia części wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej
, następnie obrócić pokrętło do pozycji małego
palnika
płomienia części wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej
palnika
iponownie pokrętło obrócić aż do pozycji roboczej,
która znajduje się dokładnie pomiędzy pozycją małego i
dużego płomienia.
Przed wykonaniem obrotu, pokrętło należy wcisnąć.
• Aby zapalić płomień w palniku, należy wybrane pokrętło
wcisnąć i przekręcić do pozycji największej mocy palnika.
Powstała w świecy iskra elektryczna zapali wypływający
gaz.
• Jeśli elektryczna zapalarka nie działa z powodu np. braku
prądu lub zawilgocenia świec, gaz można oczywiście
zapalić przy pomocy zapałek lub ręcznej zapalarki. Po
zapaleniu się płomienia, pokrętło należy przytrzymać
wciśnięte przez około 10 sekund, dopóki płomień się nie
ustabilizuje.
• Wielkość płomienia można regulować, ustawiając pokrętło
w pozycji pomiędzy najwyższym i najniższym stopniem
mocy. Nie zalecamy ustawienia w pozycji między ,
. W tej pozycji płomień jest niestabilny i łatwo
symbol
gaśnie.
! jeśli w ciągu 15 sekund płomień nie zapali się,
należy zakręcić kurek gazowy tego palnika i
odczekać przynajmniej 1 minutę. Następnie należy
ponowić czynność zapalania gazu.
! jeśli płomień palnika zgaśnie, to bez względu n
przyczynę, palnik należy zamknąć i przed ponown
próba zapalenia go, odczekać przynajmniej 1 minutę
Naczynia
• W celu wyłączenia palnika, należy pokrętło obrócić w
prawą stronę do pozycji wyłączenia
.
• Prawidłowo wybrane naczynie gwarantuje optymalny czas
gotowania i zużycie gazu. Najważniejsza jest średnica
naczynia.
• Płomyki ognia, sięgające poza obręb zbyt małego garnka,
niszczą go. Zwiększa się również zużycie gazu.
• Do spalania gaz potrzebuje także tlen, tego zaś przy zbyt
dużym naczyniu nie ma wystarczająco, wobec czego
wykorzystanie procesu spalnia jest mniejsze.
• Ruszt każdego palnika można obciążyć naczyniem o
całkowitym ciężarze 15 kg
• Naczynia stawiać na rusztach bez uderzania.
5
Nadstawka na palnik pod naczynie WOK - w modelu
podwójnym palnikiem
(Akcesoria na zamówienie - numer zamówienia 138785)
• Nadstawki należy używać podczas korzystania z naczynia WOK
• Nadstawkę należy umieścić na ruszcie palnika
Rodzaj palnika
Duży (3kW)
Pomocniczy (1 kW)
Podwójny (WOK) wewnętrzny płomień(1 kW)
Podwójny (WOK) - wszystkie
płomienie (4,5 kW)
Średnica naczynia
220 - 260 mm
120 - 180 mm
120 - 180 mm
220 - 300 mm
Czyszczenie i konserwacja
Urządzenie należy czyścić ciepłą wodą, detergentem w
płynie i miękką ściereczką. Nie należy używać silnych
środków czyszczących i ostrych przedmiotów. Przypalone
lub zasuszone resztki pokarmów należy zmoczyć wilgotną
ściereczką, a następnie wyczyścić odpowiednim środkiem
czyszczącym. Części z blachy nierdzewnej należy czyścić
środkami do tego przeznaczonymi. Suchą, dobrze
wchłaniającą miękką ściereczką należy na suchej i chłodnej
powierzchni
cienką
warstwą
rozprowadzić
środek
czyszczący, a następnie delikatnie pocierać w kierunku
zgodnym z powierzchniową obróbką materiału. Uporczywe
plamy należy czyścić wilgotną ściereczką i środkiem
czyszczącym, a następnie suchą ściereczką wypolerować do
błysku. Środków czyszczących tego typu nie należy
stosować do czyszczenia aluminium.
Elementy wykonane z tworzyw sztucznych i powierzchnie
lakierowane należy czyścić miękką ściereczką i płynnymi,
łagodnymi środkami, przeznaczonymi do czyszczenia takich
powierzchni.
Płyta kuchenna
• Do czyszczenia kratki, powierzchni płyty kuchennej oraz
części palników można używać gorącej wody z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
• Zabezpieczenie przeciwwypływowe i świecę elektryczną
należy czyścić miękką szczoteczką. Te części muszą być
całkowicie czyste, gdyż jedynie wtedy zagwarantowane jest
ich prawidłowe działanie.
• Należy oczyścić koronę i pokrywę palnika. Proszę
szczególnie uważać, by szczeliny na koronie palnika były
czyste, tak by zabrudzenia nie dostały się do wnętrza
palnika zwłaszcza do otworu dyszy, przez który wypływa
gaz.
• Po oczyszczeniu wszystkie elementy należy dobrze
wysuszyć i umieścić na właściwym miejscu. Z powodu
ukośnie umieszczonych elementów zapalanie palników jest
o wiele trudniejsze.
6
Uwaga: Pokrywy palników są emaliowane, w kolorze czarnym
Z powodu wysokich temperatur nie można się ustrzec przed
zmianami koloru, jednak nie wpływa to na działanie palników.
Czyszczenie i
konserwacja powierzchni
witroceramicznej
rys. 1
rys. 2
rys. 3
rys. 4
7
Ochłodzoną powierzchnię witroceramiczną należy czyścić po
każdorazowym użytku, ponieważ podczas następnego
korzystania nawet najmniejsze zabrudzenie przypali się do
gorącej powierzchni. Do regularnej konserwacji powierzchni
witroceramicznej
należy stosować specjalne środki
czyszczące,
tworzące
filtr
ochronny
zapobiegający
zabrudzeniom. Przed każdorazowym użytkiem należy z
powierzchni witroceramicznej oraz z dna naczynia usunąć kurz
lub ewentualne inne ciała obce, które mogłyby porysować
powierzchnię (rys. 1).
Uwaga: używając druciaka, gąbek do czyszczenia i proszków
czyszczących można porysować powierzchnię. Uszkodzić
można ją również stosując silnie działające rozpylacze i
nieodpowiednie płyny czyszczące (rys.1 i rys. 2). Wzór może
się zetrzeć z powodu stosowania silnie działających środków
czyszczących lub chropowatych bądź uszkodzonych denek
naczyń (rys. 2). Mniejsze zabrudzenia należy usunąć wilgotną
miękką ściereczką,a następnie powierzchnię wytrzeć do sucha
(rys. 3). Zacieki po wodzie należy usuwać za pomocą
delikatnego roztworu octu, którym nie należy jednak wycierać
obramowania (dotyczy niektórych modeli), ponieważ traci ona
połysk. Nie należy stosować silnie działających rozpylaczy i
środków usuwających kamień wodny (rys. 3). Większe
zabrudzenia należy usuwać przy pomocy specjalnych środków
do czyszczenia powierzchni witroceramicznych. Należy przy
tym stosować się do zaleceń producenta środka
czyszczącego. Należy uważać, aby po wyczyszczeniu
dokładnie usunąć środek czyszczący, ponieważ pozostałości
środków czyszczących mogą po ogrzaniu się spirali uszkodzić
powierzchnię witroceramiczną (rys. 3). Trudne do usunięcia i
przypalone zabrudzenia należy usuwać za pomocą
skrobaczki. Należy przy tym uważać, aby plastykowa rączka
skrobaczki nie dotykała gorącej powierzchni płyty kuchennej
(rys. 4). Posługując się skrobaczką należy uważać, aby się nie
skaleczyć! Cukier i żywność zawierająca cukier mogą trwale
uszkodzić powierzchnię witroceramiczną (rys.5), dlatego za
pomocą skrobaczki należy od razu usunąć z powierzchni
witroceramicznej cukier i produkty zawierające cukier, mimo
tego, iż powierzchnia jest jeszcze gorąca (rys. 4). Zmiana
koloru powierzchni witroceramicznej nie wpływa na działanie i
stabilność powierzchni. Najczęściej zmiana koloru jest
skutkiem przypalenia pozostałych na powierzchni resztek
żywności bądź może ją spowodować dno naczynia (na
przykład aluminiowe lub miedziane), co jest bardzo trudno
całkowicie usunąć.
Ostrzeżenie:
Wszystkie omówione powyżej usterki mają charakter jedyni
estetyczny i nie wpływają bezpośrednio na działanie urządzenia
Usunięcie tych usterek nie podlega naprawie gwarancyjnej.
rys. 5
Usuwanie mniejszych usterek
Naprawy może przeprowadzać jedynie upoważniony
fachowiec.
Niefachowe naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie
dla użytkownika. Przed rozpoczęciem naprawy płytę
kuchenną zawsze należy wyłączyć z sieci elektrycznej
poprzez odłączenie bezpiecznika lub wyciągnięcie kabla
przyłączającego z gniazda. Nieupoważnione ingerencje i
naprawy płyty kuchennej mogą spowodować porażenia
prądem elektrycznym i spięcia elektryczne, dlatego nie
należy ich przeprowadzać. Prace tego typu należy
pozostawić fachowcowi lub punktowi serwisowemu.
Uwaga:
W przypadku mniejszych nieprawidłowości w działaniu
urządzenia należy sprawdzić w niniejszej instrukcji, czy
przyczyny można usunąć samemu.
Ważne
Usługi punktu serwisowego w czasie trwania gwarancji nie
są bezpłatne, jeśli urządzenie nie działa z powodu
nieprawidłowego użytkowania. Instrukcję obsługi należy
przechowywać w miejscu zawsze dostępnym, a jeśli
urządzenie odstąpi się nowemu użytkownikowi, należy wraz
z nim przekazać instrukcję obsługi. Oto kilka porad
związanych z usuwaniem mniejszych nieprawidłowości.
8
Wbudowanie płyty grzejnej
Uwag
• Urządzenie może zostać zamontowane w elemencie meblowym oraz podłączone do sieci
elektrycznej jedynie przez fachowca.
• Fornir czy też okleina elementu meblowego do zabudowy powinny być wykonane z
•
•
•
•
•
•
użyciem klejów odpornych na wysokie temperatury (100°C), w innym przypadku z powodu
minejszej wytrzymałości na temperaturę mogą zmienić kolor i kształt.
Płyta kuchenna jest przystosowana do zabudowy w blacie kuchennym nad elementem
kuchennym o szerokości 600 mm i więcej.
Wiszące nad płytą kuchenną elementy kuchenne powinny być umieszczone na tyle
wysoko, by nie przeszkadzały w użytkowaniu urządzenia.
Odległość między płytą kuchenną a okapem kuchennym powinna wynosić co najmniej tyle,
ile przewiduje instrukcja montażu okapu kuchennego. Najmniejsza odległość wynosi
650mm.
Najmniejsza odległość pomiędzy krawędzią urządzenia i sąsiednim wysokim elementem
zabudowy kuchennej wynosi 150 mm.
Stosowanie listw wykończeniowych z litego drewna na blacie kuchennym za płytą
kuchenną jest dozwolone, jeżeli minimalny odstęp pozostaje taki, jak to jest oznaczone na
rysunkach demonstrujących zabudowę.
Najmniejsza odległość między płytą kuchenną do zabudowy a tylną ścianą jest oznaczona
na rysunkach demonstrujących zabudowę płyty kuchennej.
Wymiary otworu pod
zabudowę
indukcyjnej płyty
grzejnej
• Płytę grzejną można wbudować w blat o grubości 30 do
50mm.
• Dolny
element zabudowy kuchennej nie może być
wyposażony w szufladę. Element zabudowy kuchennej
musi posiadać poziomą przegrodę na wysokości 100 mm
od dolnej powierzchni
blatu. Przestrzeń pomiędzy
przegrodą i płytą grzejną musi pozostać wolna i nie można
przechowywać tam jakichkolwiek przedmiotów.
9
10
• Na tylnej stronie elementu zabudowy kuchennej, na całej
jego szerokości musi być wykonany otwór o wysokości
100 mm.
• Z przedniej strony musi być wykonana szczelina o
wysokości min. 6 mm.
Procedura zabudowy
• Blat kuchenny musi być zamontowany całkowicie równo.
• Wycięte powierzchnie należy odpowiednio zabezpieczyć
• Nasunięcie uszczelnienia gumowego na krawędź obudowy
płyty.
• Załączone elementy mocujące (4) za pomocą załączonych
śrub (4) należy przykręcić na przednią i tylną ściankę płyty
kuchennej w miejscu już do tego przygotowanego otworu i
wycięcia.
• Płytę kuchenną należy podłączyć do sieci elektrycznej i
instalacji gazowej (patrz: instrukcja podłączenia do sieci
elektrycznej i instalacji gazowej)
• Płytę kuchenną należy wstawić w wycięty otwór.
• Płytę kuchenną należy mocno od góry przycisnąć do blatu
kuchennego.
Zabudowa kilku płyt
kuchennych.
11
Do zabudowy kilku płyt kuchennych należy użyć listew
oddzielających. (Podtrzymującą listwę środkową -286696)
Przyłączenie płyty grzejnej do źródła zasilania
• Podłączenia do sieci elektrycznej może dokonać wyłącznie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
uprawniony
fachowiec.
Zabezpieczenie
instalacji
elektrycznej musi odpowiadać obowiązującym przepisom.
Konektory przyłączeniowe dostępne są po zdjęciu pokrywy
listwy przyłączeniowej.
Klamerki podłączeniowe dostępne są po odkręceniu
przykrywy gniazdka podłączeniowego.
Tabliczka znamionowa witroceramicznej, gazowej płyty
grzejnej znajduje się na spodniej części urządzenia.
Przed podłączeniem należy skontrolować czy napięcie
znamionowe, napisane na tabliczce znamionowej
odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.
Tabliczka znamionowa ceramicznej płyty kuchennej z
panelem sterującym jest przyklejona na spodniej stronie
urządzenia.
Urządzenie jest przystosowane do przyłączenia do prądu
zmiennego AC 230 V.
• Instalacja elektryczna powinna posiadać prełącznik, który
płytę całkowicie odłącza od sieci elektrycznej i w którym w
pozycji otwartej rozstaw pomiędzy stykami wynosi
przynajmniej 3 mm. Zalecane są bezpieczniki, przełącznik
FI, i t.p.
Przyłącze musi być dobrane z uwzględnieniem możliwości
instalacji elektrycznej i bezpiecznika.
Urządzenie tego typu może być wbudowane do mebla
kuchennego tak że z jednej strony może być element
meblowy wyższy od urządzenia, a z drugiej strony element
meblowy musi być tej samej wysokości co element, w
którym jest wbudowana ceramiczna płyta kuchenna.
UWAGA!
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek
czynności montażowych i naprawczych urządzenie należy
wyłączyć z sieci elektrycznej. Uwzględniając napięcie
sieciowe urządzenie podłącza się według przedstawionego
schematu. Przewód uziemiający (PE) podłączyć na klamerkę
oznaczoną znakiem za uziemienie .
Kabel podłączeniowy musi przechodzić przez odciążające
urządzenie, które kabel zabezpiecza przed wyciągnięciem.
Po podłączeniu należy włączyć wszystkie pola grzejne na
około 3 minuty, aby skontrolować ich działanie.
12
Schemat podłączenia
• Niewłaściwy sposób przyłączenia może spowodować
uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.
• Przed przyłączeniem urządzenia, należy sprawdzić czy
napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada
napięciu w sieci elektrycznej, z której urządzenie będzie
pobierać prąd. Moc przyłączeniową sieci elektrycznej
(230 V p. N) powinien sprawdzić fachowiec przy pomocy
odpowiednich mierników.
• Kabel przyłączeniowy urządzenia należy umieścić tak, by
nie dotykał tylnej strony płyty grzejnej, gdyż podczas
pracy płyty mógłby się nagrzać i w efekcie ulec
uszkodzeniu.
Do podłączenia można użyć:
• gumowe kable podłączeniowe typu H05 RR-F 3x1,5 z żółtozielonym przewodem uziemiającym,
•
kable podłączeniowe izolowane z PCV typu H05 VV3x1,5
z żółto-zielonym przewodem uziemiającym oraz innych kab
13
Przyłączenie płyty grzejnej do gazu
Uwagi
• Urządzenie należy podłączyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami, można go użytkować tylko w pomieszczeniach
z dobrą wentylacją. Przed podłączeniem czy użytkowaniem
urządzenia należy zapoznać się z instrukcją.
• Przed umieszczeniem i podłączeniem urządzenia należy
się przekonać, czy zastane warunki podłączenia (rodzaj
gazu i ciśnienie gazu) i dostosowanie urządzenia są
jednakowe.
• Dostosowanie tego urządzenia jest oznaczone na tabliczce
informacyjnej.
• Urządzenie to nie jest przystosowane do podłączenia do
urządzenia odprowadzającego produkty powstałe w trakcie
spalania (komin). Urządzenie należy umieścić i podłączyć
zgodnie z obowiązującymi przepisami o instalacji urządzeń
tego typu. Szczególną uwagę należy zwrócić na
zapewnienie odpowiednih warunków wentylacji.
Przyłączenie
• Przyłączenie do gazu musi być wykonane zgodnie z przepisami
lokalnego dostawcy gazu.
• W spodniej części płyty kuchennej umieszczone jest przyłącze
do gazu z gwintem ISO 228-1 G1/2.
• Do urządzenia załączono kształtkę do podłączenia gazu
płynnego oraz niemetalową uszczelkę.
• Podczas przyłączania płyty do gazu, należy uważać by
przyłącze nie uległo skręceniu.
uszczelnienia połączeń należy użyć niemetalowych
uszczelek oraz właściwych środków uszczelniających.
Uszczelki nadają się tylko do jednokrotnego użycia. Grubość
niemetalowych płaskich uszczelek może ulec deformacji do
25%
Urządzenie musi być podłączone do gazu przy pomocy
giętkiego przewodu gumowego posiadającego odpowiedni
atest.
Odporność cieplna przewodu elastycznego – minimalna
100° C.
Giętki przewód gumowy nie może dotykać żadnych ruchomych
elementów zabudowy kuchennej (np. szuflad) jak również nie
może bezpośrednio dotykać dna płyty grzejnej.
Jeśli w element zabudowy kuchennej pod płytą grzejną
wbudowany będzie piekarnik, musi on być wyposażony w
wentylator chłodzący, a przewód przyłączeniowy płyty nie może
być wykonany z tworzyw gumowych. Przewód przyłączeniowy
musi być metalowy ( np. giętki przewód ze stali nierdzewnej).
Przewód przyłączeniowy nie może dotykać górnej ściany
piekarnika i dna płyty grzejnej.
• Do
•
•
•
•
Po przyłączeniu płyty grzejnej obowiązkowo należy
sprawdzić szczelność połączeń.
14
Przyłącze do gazu
A Przyłącze ISO 228-1 G1/2
B Niemetalowa uszczelka grubości 2mm
C Kształtka rurowa do gazu płynnego
D Wąż
Po przyłączeniu, należy dokładnie sprawdzić działanie palników
W płomieniach spalającego się gazu powinny być widoczn
niebiesko-zielone refleksy. Jeśli płomień nie jest stabilny, należ
zwiększyć moc minimalną. Użytkownika należy zapoznać
obsługą palników i wspólnie z nim przeanalizować instrukcj
obsługi.
• Przed dostosowaniem płyty do innego rodzaju gazu, nie
Dostosowanie do
innego
rodzaju gazu
trzeba wymontowywać jej z blatu kuchennego.
przystąpieniem do prac adaptacyjnych, należy
wyłączyć urządzenie z sieci elektrycznej i zamknąć dopływ
gazu.
• Należy zamienić obecne dysze na dysze pasujące do
nowego rodzaju gazu. (patrz tabela dysz)
• Jeśli dostosowujemy urządzenie do gazu płynnego
propan/butan, należy śrubę regulacyjną minimalnej mocy
znamionowej przykręcić do końca.
• Śrubę regulacyjną minimalnej mocy, przy dostosowywaniu
do gazu ziemnego musi być odkręcona tak, by osiągnięta
została minimalna moc znamionowa, nie więcej jednak niż
1,5 obrotu.
• Przed
Palnik kuchenny (zależnie od modelu
Duży i pomocniczy palnik
1 Pokrywa korony palnika
2 Korona palnika z nośnikiem pokrywy palnika
3 Zabezpieczenie przeciwwypływowe
(tylko w niektórych modelach)
4 Świeca elektryczna
5 Zwężka
Podwójny (Wok) palnik – niektóre modele
1 dysza zewnętrzna (2 szt.)
2 dysza wewnętrzna
15
Elementy
Aby znaleźć dostęp do elementów regulujących należy:
• Zdjąć kratkę nadpalnikową i pokrywy palników z koroną.
• Należy zdjąć pokrętła sterujące razem z uszczelkami.
Pompa
Model z dwoma palnikami palnikami
Śruba regulacyjna minimalnej mocy znamionowej w modelu
dwoma palnikami
Model z jednym – podwójnym (Wok) palnikiem
Śruby regulacyjne minimalnej mocy znamionowej w modelu z
jednym, podwójnym palnikiem
Śruba regulacyjna minimalnej mocy znamionowej wewnętrzneg
płomienia palnika
Śruba regulacyjna minimalnej mocy środkowego i zewnętrznego
płomienia palnika
16
Tabela dysz – powierzchnia płyty witroceramiczna
Rodzaj gazu
Palnik
pomocniczy
Liczba
Wobbe
Gaz ziemny
H
Ws=45,7÷
Gaz
ziemny
E,
E+
54,7
MJ/m3
p=20 mbar
Gaz ziemny
Ws=30,8÷
36,6
GZ350,
p=13
Moc
znamionow
a
3+,
3B/P
87,3
MJ/m3,
p=36
minœrodkow
y
i
zewnêtrzny
max
min
max
min
max
1
0,36
3
0,76
0,9/4,5
0,36
1,9
34,4
285,64
72,4
85,7/428,5
34,4
180,9
•
115
•
95,21
Kod dyszy
690771
72
690773
68
106
159675
137593
•
•
Moc
znamionow
a
1
0,36
3
0,76
0,9/4,5
0,36
1,9
Zuzycie (l/h)
132
47,6
396,6
100,5
119,0/595,1
47,6
251,3
Oznaczenie
dyszy
(1/100mm
97
•
158
•
Moc
znamionow
a
Zuzycie (l/h)
Oznaczenie
dyszy
(1/100mm
Kod dyszy
Gaz
Podwójny (WOK) palnik **
minwewnêtrzny
plomi-
Zuzycie (l/h)
Oznaczenie
dyszy
(1/100mm
Kod dyszy
Gaz
ziemny
Ws=35,6÷
42,7
GZ410,
p=20
Duzy palnik
Moc
znamionow
a
Zuzycie (g/h)
Oznaczenie
dyszy
(1/100mm
Kod dyszy
690783
1
114,7
77
690785
79,6
50
690780
170
159703
159705
•
•
0,36
3
0,76
0,9/4,2
0,36
1,9
41,3
344,2
87,2
103,3/481,9
41,3
218,0
•
140
•
690786
1,10
94
130151
73
118
159702
159701
•
•
0,39
3,29
0,83
0,99/4,6
0,39
2,08
28,7
238,9
60,6
71,6/334,5
28,7
151,3
24
85
33
27
66
690782
46
68
146249
146320
• Wbudowane są śruby do regulacji gazu płynnego. Przy gazie ziemnym (miejskim) śruby należ
ustawić zgodnie z szybkością przepływu gazu (odkręcić maksymalnie o 1,5 obrotu od końca)
• Przy wielkim palniku i palniku pomocniczym, oznaczenie minimum na śrubie y regulacyjnej
zależy od producenta, pierwszy numer w parze to IMIT, druga liczba to COPRECI. W palniku
podwójnym pierwsze oznaczenie to minimalna mocy średniego płomienia, drugie oznaczenie t
minimalna moc środkowego i zewnętrznego palnika.
• ** Podwójny palnik wyposażony jest w trzy dysze. Dysza z lewgo słupka musi być wmontowan
w środku palnika, dysze z prawego słupka muszą być wmontowane z boku palnika ( 2 sztuki).
• Moce palników podane są z uwzględnieniem górnej wartości kalorycznej Hs.
17
Uwaga! Czynności opisane powyżej może wykonać tylko upoważniony przez dystrybutora gaz
fachowiec lub uprawniony serwisant.
Po dostosowaniu palników do innego rodzaju gazu, starą tabliczkę znamionowa należy zastąp
nową na której będą dane o dokonanej zmianie. Obowiązkowo należy sprawdzić szczelność
funkcjonalność urządzenia.
Dane techniczne
Typ
Model
Wymiary urzadzenia
mm
Przyłączenie do prądu
Napięcie robocze
Palniki gazowe
Przedni (kW)
Tylni (kW)
WOK (kW)
Palniki gazowe łącznie (kW)
Palniki gazowe razem gaz płynny (g/h)
Przyłącze do gazu
Kategoria
Klasa
4106.202CB
MGC 340 FF
48 / 300 / 510
4107.202CB
MGCW 340 FF
48 / 300 / 510
AC 230 V
AC 230 V, 50 Hz
1
3
4
290,8
0,9 / 4,5
4,5
305,4
ISO 228-1 G1/2
II2ELwLs3B/P
3
ISO 228-1 G1/2
II2ELwLs3B/P
3
• Dostosowanie do rodzaju gazu zaznaczone jest na tabliczce znamionowej
• Výška zo svorkovnicou 62 mm
ZACHOWUJEMY PRAWO DO ZMIAN, NIE
WPŁYWAJĄCYCH NA FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA
18
VD 4106/ MGC 340 FF, 4107 / MGCW 340 FF / CZ SK PL / 2010 01 22 /
SAP 283 742
Download

SK PL CZ PLYNOVÁ VESTAVNÁ VARNÁ DESKA