C
04*2012
YKLOTURISTICKÉ
NOVINKY
C
YKLOTURISTICKÉ
NOVINKY
OBSAH
OBNOVA, ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ZNAÈENIA V ŽSK
3-10
BEZÚDRŽBOVÉ CYKLOTURISTICKÉ SMEROVNÍKY
11
KONFERENCIA CYKLODOPRAVA 2012 KOŠICE
12-13
ŠKOLENIE ZNAÈKÁROV CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
13-14
OBNOVA CYKLOTRÁS V POVAŽSKOM INOVCI
15
NOVÉ LOGÁ DIA¼KOVÝCH CYKLOMAGISTRÁL
16-17
PROJEKT ZSE
18
TANKOVÁ CESTA
19
OSTATNÉ RIEŠENÉ PROJEKTY
20
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY 04*2012
Vydáva: Slovenský cykloklub, P.O.Box B-2, 921 01 Piešany
Kontakty: tel.: + 421 32/ 74 37 505, e-mail: [email protected], web: www.cykloklub.sk
Autori: Juraj Hlatký, Michal Hlatký, Dušan Kubièka
Design: BigOak s.r.o. - ¼uboš Krajèík
PROJEKT
Juraj Hlatký
autor
OBNOVA, ÚDRŽBA
A MODERNIZÁCIA ZNAÈENIA
EXISTUJÚCICH A NOVÝCH CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI V ROKU 2012
Po úspešnom trojroènom projekte generálnej
obnovy a modernizácie cykloturistických a peších
turistických trás na území Žilinského
samosprávneho kraja v rokoch 2009 - 2011,
ktorého realizátorom bol Slovenský cykloklub a
objednávate¾om Žilinský samosprávny kraj,
pokraèovali naše aktivity, v tomto pre turizmus
predurèený kraji, aj v roku 2012.
Vïaka podpore spoloènosti KIA Motors Slovakia
s.r.o. a Žilinského samosprávneho kraja sme
od septembra do decembra 2012 uskutoènili
viacero aktivít, ktoré prispeli k ïalšiemu
zásadnému zvýšeniu kvality cykloturistických trás
na území kraja.
1.A. OBNOVA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
NA KYSUCIACH
Obnova nadviazala na aktivity z rokov 2009
a 2010. V pláne bolo obnovenie ma¾ovaného
znaèenia v úsekoch Kysuckej cyklomagistrály
Kotešová – Staškov a Staškov – Krásno
nad Kysucou v dåžke 102 km. Plánované bolo aj
osadenie chýbajúcich a znièených ve¾kých
cyklosmeroviek a emblémových cyklotabuliek
v poète 82 ks, výroba a osadenie 40 ks
obrázkových smeroviek a 10 donorských
tabuliek.
Obnova a modernizácia ïalších 550 km
cykloturistických trás, návrhy a merania nových,
spracovanie zjednodušených dokumentácií,
vydanie elektronických materiálov vytvárajú
predpoklad šíri nielen dobré meno donorov,
realizátora, ale aj základ pokraèovania ïalšej
úspešnej spolupráce.
Umiestnenie lôg donorov do viac ako 550 prvkov
orientaèného znaèenia, 51 donorských tabuliek,
10 ve¾koplošných máp a všetkých spracovaných
materiálov v širokom území a èase prezentujú
výraznú podporu donorov, bez ktorých by sa
takáto rozsiahla obnova a množstvo aktivít nedali
uskutoèni. Za to im ïakujeme a tešíme sa
na ïalšiu spoluprácu s nimi!
Projekt pozostával z nieko¾kých aktivít. Množstvo
vykonanej práce sa pokúsime priblíži aspoò pár
riadkami a fotografiami. Jednalo sa o
nasledujúce aktivity:
1.OBNOVA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
Obnova sa uskutoènila v regiónoch Kysuce,
Turiec, Orava, Liptov, Sú¾ov a Považie. Aktivity
plynule nadviazali na predchádzajúce 3 roky,
doplnili ich a rozšírili. Presunuli sa aj do nových
oblastí.
3
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
Pri realizácii zámeru prišlo k jednej zásadnej
zmene. Vynútila si ju hlavne bezpeènos
cykloturistov, vzh¾adom na enormné zaaženie
komunikácií v meste Èadca. Po dohode
s Vladom Pekárom z SCK Turzovka sme preložili
èas Kysuckej cyklomagistrály v úseku OlešnáMaslovenka – Olešná – Èadca na už bývalú
modrú MTB cyklotrasu s evidenèným èíslom
2406. Tým sa dosiahlo nové vedenie Kysuckej
cyklomagistrály v úseku Olešná-Maslovenka
cez Milošovú na Èadcu Podzávoz a tu sa napojila
na starú trasu. Pôvodná èervená znaèka sa
v starom úseku likviduje.
Riešenie si vynútilo aj nové riešenie existujúcej
cykloturistickej trasy è. 2402 vedúcej z TurzovkyGušpierovci do Staškova. Modrá trasa sa
predåžila zo Staškova cez Olešnú do OlešnejMaslovenky na Kysuckú magistrálu o 6 km,
staré èervené znaèenie sa v tomto úseku
zdemontovalo a zama¾ovala sa i èervená znaèka.
Pri porovnaní s pôvodným plánom sa museli
osadi 4 nové cykloturistické smerovníky,
cyklosmerovky na nový úsek cyklomagistrály
i nový úsek trasy è. 2402. Zámer obnovy sa teda
navýšil. Na Kysuckej cyklomagistrále bolo
osadených 40 obrázkových smeroviek
a 10 donorských tabuliek. V rámci projektu,
ktorý sme riešili pre OOCR Malá Fatra sa úsek
Kysuckej cyklomagistrály medzi Krásnom
nad Kysucou a Novou Bystricou v dåžke 19,7 km
preložil na novovybudovaný cyklochodník,
obnovilo sa aj znaèenie do sedla Demänová,
èím bola celá trasa Kysuckej cyklomagistrály
kompletne obnovená. Aj na týchto úsekoch sa
osadili obrázkové cyklosmerovky.
1.C. OBNOVA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
NA ORAVE
V rámci projektu realizovaného v rokoch 20092011 sa nerobila obnova cykloturistických trás
na Orave. Trasu Oravskej cyklomagistrály
legalizovalo v roku 2002 mesto Trstená.
Vyznaèil ju SCK Liptov Ružomberok.
Na trase bolo skoro zaniknuté ma¾ované
znaèenie a infraštruktúra bola ve¾mi riedka,
chýbali tu cyklosmerovníky a cyklosmerovky.
Takisto nemala svoje logo, preto bolo vyrobené
logo nové. Trasa sa generálne obnovila
ma¾ovaným znaèením po celej svojej dåžke
121 km. Osadilo sa 6 nových cyklosmerovníkov
a množstvo orientaèných miest sa doplnilo
prvkami cykloturistickej orientácie. Celkove
sa osadilo 30 emblémových tabuliek,
76 cyklosmeroviek.
Druhou obnovovanou cyklotrasou na Orave bola
Beskydská cyklomagistrála. Trasu legalizovalo
v roku 2002 mesto Trstená, znaèil ju SCK Liptov
Ružomberok. Na lesných úsekoch bolo skoro
zaniknuté ma¾ované znaèenie a infraštruktúra
bola ve¾mi riedka, chýbali tu cyklosmerovníky
a cyklosmerovky. Takisto trasa nemala svoje
logo, preto bolo navrhnuté a vyrobené nové.
V rámci Kysúc bola ešte plánovaná obnova MTB
cyklotrasy 5448 Kysucké Nové Mesto – Varín.
Pôvodne mala trasa modrú farbu , vzh¾adom
na novú koncepciu cyklotrás v Malej Fatre sa
farba zmenila na zelenú. Obnova sa uskutoènila
v zmysle zámeru, obnovilo sa ma¾ované znaèenie
v dåžke 18 km, osadil sa 1 nový cyklosmerovník,
8 cyklosmeroviek a 2 donorské tabu¾ky.
Trasa sa generálne obnovila ma¾ovaným
znaèením po celej svojej dåžke 26 km. Osadil
sa 1 nový cyklosmerovník a viaceré orientaèné
miesta sa doplnili prvkami cykloturistickej
orientácie. Celkove sa osadilo 7 emblémových
tabuliek a 14 cyklosmeroviek.
1.B. OBNOVA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
V TURCI
Obnova nadviazala na aktivity z rokov 2009 až
2010. Vzh¾adom na rozsiahlu predchádzajúcu
obnovu sa v Turci vyrobilo a osadilo 10 nových
panelov orientaèných cykloturistických máp.
Pôvodné mapy, staré viac ako 8 rokov, boli
znièené a neèitate¾né. Na nových sa zaktualizoval
aj stav cykloturistických trás v regióne. Jednalo
sa o nasledujúce lokality: Belá-Dulice, Blatnica,
Diaková, Kláštor pod Znievom, Martin, Necpaly,
Suèany, Turèianske Teplice, Valèa a Vrútky. Ïalej
sa v Turci osadil imidžový Cyklopoludník pri
rozh¾adni na Kálniku. V celom regióne sa osadilo
ïalších 50 nových obrázkových smeroviek.
Na oboch cyklomagistrálach sa umiestnilo ešte
30 obrázkových cyklosmeroviek. Donorské
tabu¾ky v poète 20 kusov boli osadené na
trasách v správe SCK Liptov Ružomberok –
Liptovskej, Beskydskej a Oravskej
cyklomagistrále.
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
4
1.D. OBNOVA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
NA LIPTOVE
1.E. OBNOVA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
V SÚ¼OVE
Obnova nadviazala na aktivity z rokov 2009 až
2011. Generálna obnova sa vykonala na trase
2419 Ružomberok – Podšíp. Táto MTB trasa
bola legalizovaná ešte v roku 2002 mestom
Ružomberok a vyznaèená SCK Liptov
Ružomberok. Po rokoch bolo skoro zaniknuté
ma¾ované znaèenie a absolútne tu chýbala
infraštruktúra – cyklosmerovníky a
cyklosmerovky. Na trase sa po celej dåžke
21,6 km obnovilo ma¾ované znaèenie, osadilo
6 nových cyklosmerovníkov a 16 ve¾kých
cyklosmeroviek.
Obnova nadviazala na aktivity SCK z rokov 2010
a 2011. V rámci podpory Žilinského
samosprávneho kraja a dotácie zo štátneho
projektu bolo v lokalite obnovené ma¾ované
znaèenie. Preto sa pokraèovanie projektu v roku
2012 sústredilo na výrobu a výmenu
cyklosmeroviek a doplnenie územia o obrázkové
smerovky. V centre obce bol zriadený imidžový
Sú¾ovský smerovník.
Prvky znaèenia sa osádzali na cykloturistické
trasy 2410, 5311, 5404, 8407 a 8408.
Celkovo sa osadili 2 nové cyklosmerovníky,
34 ve¾kých smeroviek,
10 obrázkových a 9 donorských tabuliek.
Na Liptovskej cyklomagistrále bolo komplet
zdemontované cykloturistické znaèenie.
Bolo stanovené presné hranièenie trasy, a
vzh¾adom na chyby v textácii sa kompletne
pretextovali všetky prvky orientácie
cyklomagistály, ktorá má dåžku 72 km. Takisto
sa viaceré malé cyklosmerovky nahradili ve¾kými
cyklosmerovkami. Opravené cyklosmerovky, ako
aj nové cyklosmerovky sa kompletne osadili
na trasu.
Donorské tabu¾ky v poète 20 kusov boli osadené
na trasách v správe SCK Liptov Ružomberok –
Liptovskej, Beskydskej a Oravskej
cyklomagistrále. Na Liptovských cyklotrasách
bolo osadených aj 30 obrázkových
cyklosmeroviek.
1.F. OBNOVA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
NA POVAŽÍ
Obnova nadviazala na aktivity z rokov 2009 a
2010. Na Vážskej cyklomagistrále sa v úseku
Vodné dielo – Streèno osadili nové emblémové
tabu¾ky, 9 ve¾kých cyklosmeroviek, 5 obrázkových
tabuliek a donorské tabu¾ky. Na okruhu Okolo
vodného Žilina sa osadili 2 nové cyklosmerovníky
v miestach, kde boli predtým ukradnuté. Nako¾ko
na tomto úseku bolo pomerne znièené znaèenie,
na trase sa umiestnilo 16 nových smeroviek
na kovovom podklade. Umiestnili sa takisto
obrázkové smerovky a donorské tabu¾ky.
2. MODERNIZÁCIA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
V ŽILINSKOM KRAJI
V rámci modernizácie cykloturistických trás sa
v projekte vyrobilo a osadilo 5 nových imidžových
miest. Na každom mieste bol osadený nový
cyklosmerovník, na òom názov miesta, vždy
8 obrázkových smeroviek a donorská
cyklotabu¾ka. Na Liptove sa osadil Bešeòovský
cyklopoludník, na Kysuciach Cyklopoludník
Bystrickej doliny, v Turci Cyklopoludník na Kálniku
– na cyklotrase pri novo vybudovanej rozh¾adni,
v Sú¾ove na námestí Sú¾ovský cyklopoludník
a na Orave na strete Oravskej a Vrchárskej
cyklomagistrály Cyklopoludník na Hutách.
V celom projekte sa vyrobilo a osadilo 205
obrázkových cyklosmeroviek na obnovovaných
cyklotrasách a 19 obrázkových cyklosmeroviek
na trasách na horské chaty. Pri realizácii
všetkých aktivít sa použili bezúdržbové,
5
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
poplastované cyklosmerovníky, vyrobili a osadili
sa emblémové cykloznaèky Oravskej,
Beskydskej, Vrchárskej, Vážskej a Kysuckej
cyklomagistrály, ako aj emblémové cykloznaèky
na trasách na horské chaty.
3. GPS ZAMERANIE NOVÝCH VYZNAÈENÝCH
CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
V roku 2011 sme boli subdodávate¾om
presného GPS zamerania existujúcich
cykloturistických trás na území Žilinského
samosprávneho kraja. Zameranie bolo súèasou
projektu na spracovanie koncepcie rozvoja
cyklodopravy a cykloturistiky v rámci kraja
do roku 2020. Zamerané cyklotrasy boli
umiestnené na GIS portál
Žilinského samosprávneho kraja.
Súèasou tejto èasti projektu bolo, v zmysle
predchádzajúcej metodiky, domera
cykloturistické trasy, ktoré boli zlegalizované a
vyznaèené v Žilinskom kraji po meraní v teréne
v roku 2011. Celkovo sa jednalo
o 12 cykloturistických trás v dåžke 106,7 km.
Boli to tieto trasy: (evidenèné èíslo, farba, urèenie, vedenie, dåžka)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
5467
5455
8439
2434
5449
5450
5451
8453
8436
042
5471
8445
MTB
cestná
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
Žarnovka
Tajch – Magurka
Železné – Magurka
Okolo VD Bystrica
Pišojovci – Nová Bystrica
Lány – Bolgušovci
Ve¾ký Potok – Vychylovské prahy
Rycierky – Šudovci
Nová Bystrica – Skalièná dolina
Vrchárska CM
Výšná Revúca
Donovalská CM – Lipt. Lužná
4,3 km
4,2 km
3,3 km
28,3 km
4,4 km
3,4 km
11,3 km
3 km
3 km
27,1 km
8,4 km
6 km
4. GPS ZAMERANIE NOVONAVRHOVANÝCH
CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
Obsahom tejto èasti projektu bolo v zmysle
štandartnej metodiky SCK zamera GPS
novonavrhované alebo potencionálne
cykloturistické trasy, ktoré je reálne v budúcnosti
vyznaèi a zlegalizova. Vybrali sme 10 takýchto
cykloturistickýchn trás, k nim sme pridali dve
novonavrhované, ktoré sú súèasou
pripravovaných zmien. Celkovo sa jednalo teda
o 12 cykloturistických trás v dåžke 178,4 km.
Boli to tieto trasy: (evidenèné èíslo, farba alebo návrh farby, urèenie, vedenie, dåžka)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
x
x
x
x
x
x
x
x
5442
5442
042
8624
C
C
C
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
Liptovský Mikuláš – Žiarska chata
16 km
Zuberec – atliakova chata
13 km
Horáreò Salatín – ¼ubochnianska dolina
14 km
Dolina Maèa
2 km
Mošovce – ranè Jack – Mošovce
6 km
Turè. K¾aèany – chata na K¾aèianskej Magure
13 km
Turany – Chata pod Chlebom
15 km
Oravice – Tichá dolina
11 km
Varín - Chata pod Suchým
9 km
Nezbudská Lúèka – Chata pod Suchým
7 km
Vrchárska cyklomagistrála
64,4 km
Horáreò Hajabaèka – Východné Prašnícke sedlo 8 km
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
6
5. ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTÁCIA NOVONAVRHOVANÝCH
CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS A POVO¼OVACIE KONANIE
Na základe vyššie uvedenej aktivity sa k vybraným
cykloturistickým trasám vykonala rekognoskácia,
nafotili sa stanoviská a spracovala sa
zjednodušená dokumentácia. Vybrali sa trasy
atraktívne a zaujímavé alebo strategicky dôležité.
Vybrali sme 8 takýchto cykloturistických trás,
ku ktorým sa spracovala zjednodušená
dokumentácia. Po úspešnej legalizácii by tak
pribudlo 8 nových cykloturistických trás
v dåžke 96 km.
Boli to tieto trasy: (evidenèné èíslo, navrhovaná farba, urèenie, vedenie, dåžka)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
x
x
x
x
5441
x
x
x
MTB
MTB
C
C
MTB
MTB
MTB
MTB
Prepojenie Gaderskej doliny – Krá¾ova studòa
Hrebeòovka Javorníkov
Zuberec – atliakova chata
Ústie Žiarskej doliny – Žiarska chata
Ohruh na Chatu pod Suchým
Turè. K¾aèany – chata na K¾aèianskej Magure
Turany – Chata pod Chlebom
Šútovo – Šútovské vodopády
Prvá navrhovaná je strategicky dôležitá MTB
cykloturistickú trasu vo Ve¾kej Fatre, ktorá by sa
napojila na cyklotrasu v Gaderskej doline
a pokraèovala by naprieè pohorím k systému
cykloturistických trás na Krá¾ovej studni. Prepojili
by sa tak bezpeène cyklotrasy v Turci
s cyklotrasami v oblasti Donovalov a Banskej
Bystrice. Druhou navrhovanou cyklotrasou
je zlegalizovanie a vyznaèenie hrebeòovky
Javorníkov. Z èeskej strany je trasa využívaná,
u nás nie je zatia¾ povolená. Trasa by urèite
patrila k skvostom MTB cyklotrás na Slovensku.
Treou navrhovanou cyklotrasou je trasa vedúca
v Malej Fatre k Šútovskému vodopádu. Zvyšné
3 cykloturistické trasy sú navrhované v rámci
zámeru SCK „Bicyklom na horské chaty“.
10 km
14 km
13 km
5 km
21 km
13 km
15 km
5 km
Jednalo by sa o Chatu pod Chlebom, Chatu
na K¾aèianskej Magure, Chatu pod Suchým,
Chatu v Žiarskej doline a Bufet pri atliakovom
plese.
6. VYZNAÈENIE NOVÝCH CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
Obsahom tejto èasti projektu bolo vyznaèenie
nových cykloturistických trás, pre ktoré už bolo
vydané legalizaèné povolenie.
Celkovo sa jednalo teda o 6 cykloturistických trás
v dåžke cca. 113 km.
Boli to tieto trasy: (evidenèné èíslo, farba, urèenie, vedenie, dåžka):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
042
5455
8439
5429
5401
5442
MTB
C
MTB
MTB
MTB
MTB
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
Vrchárska cyklomagistrála
Tajch – Magurka
Nad Železným – Magurka
Martin – Chata na Martinských holiach
Makov – Bumbálka
Okruh na Chatu pod Suchým
64,4 km
5 km
3 km
12,8 km
6,9 km
21 km
Pri prvej z trás sa jednalo o kompletné
doznaèenie cyklotrasy 042 – Vrchárska
cyklomagistrála. Ako nová trasa bol už vyznaèený
úsek Krá¾ova Studòa – Liptovská Osada. Zvyšná
èas trasy sa položila na bývalú cykloturistickú
trasu modrú s evidenèným èíslom 2416. Bývalé
cykloturistické trasy boli zrušené. Pôvodné
znaèenie bolo zama¾ované a trasa sa preznaèila
kompletne èervenou cykloturistickou znaèkou.
Na celej trase boli osadené nové prvky
cykloturistického znaèenia, a to 6
cyklosmerovníkov, 41 ve¾kých cyklosmeroviek,
22 kusov emblémových cyklotabuliek, 8 malých
cyklosmeroviek a 8 donorských tabuliek.
Zvyšné 4 cyklotrsy boli vyznaèené na existujúcich cyklotrasách v rámci zámeru SCK „Bicyklom
na horské chaty“. Pri realizácii tohto zámeru sa spolu osadilo 11 emblémových tabuliek a 20
obrázkových smeroviek. Jednalo sa o nasledujúce trasy:
1. Bicyklom na horskú chatu è. 7 – Bumbálka.
2. Bicyklom na horskú chatu è. 10 – Chata pod Suchým
3. Bicyklom na horskú chatu è. 13 – Chata na Martinských holiach
4. Bicyklom na horskú chatu è. 22 – Magurka
BICYKLOM NA HORSKÉ CHATY
BICYKLOM NA HORSKÉ CHATY
7. Na Chatu Bumbálka
10. Na Chatu pod Suchým
7. ELEKTRONICKÝ CYKLOTURISTICKÝ SPRIEVODCA –
„S KIA MOTORS NA NAJKRAJŠIE CYKLOTRASY
V ŽILINSKOM KRAJI“.
Pre propagáciu zámeru a výsledkov projektu
pozývame cykloturistov na najkrajšie cyklotrasyn
v Žilinskomm kraji. Elektronicky spracovaný,
vo¾ne sahovate¾ný sprievodca „KIA Motors
Slovakia pozýva na Najkrajšie cykloturistické
trasy v Žilinskom samosprávnom kraji“ pozýva
na 20 najkrajších cykloturistických trás na území
Žilinského samosprávneho kraja. Má formát A4,
45 strán, je plnofarebný.
cyklomagistrála, Terchovsko – Oravská
cyklomagistrála, Oravská cyklomagistrála,
Hrebeòom Ve¾kej Fatry, Zo Streèna do Martina,
Pšurnovický okruh, Modrý Terchovský okruh,
Znievska cyklocesta, Sú¾ovská trasa, Malá
Èierna – Podhorie, Ružomberok – Vlkolínec –
Jazierce, Korytnica – Hiade¾ské sedlo –
Donovaly, Na chatu na Martinských holiach,
Na chatu pod Suchým.
Sú v òom zaradené nasledujúce výlety: Vážskou
cyklomagistrálou, Okolo vodného diela Žilina,
Kysucká cyklomagistrála 1. a 2. etapa,
Turèianska cyklomagistrála, Vrchárska
cyklomagistrála 1. a 2. etapa, Liptovská
Celková dåžka popísaných trás je 823,4 km, 6
trás je urèených pre cestné bicykle a 14 trás
pre horské bicykle.
Sprievodcu po ukonèení projektu si bude možné
stiahnu na www.cykloklub.sk
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
8
9
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
10
NOVINKA
Juraj Hlatký
BEZÚDRŽBOVÉ CYKLOTURISTICKÉ
SMEROVNÍKY
Od polovice roka 2012 sme v rámci
modernizácie cykloturistického znaèenia prešli
na tzv. bezúdržbové cykloturistické smerovníky.
Dizajn a rozmery, ako aj farebné prevedenie
smerovníka je definované v STN 01 8028.
Do tejto doby sa vyrábali kovové železné
smerovníky, s vonkajším náterom žltou farbou.
Pri umiestòovaní v teréne èasom dochádzalo
k poškodzovaniu farebného náteru a následnej
korózii smerovníkov. Problém bol jednak
pri smerovníkoch umiestnených pri cestách, kde
poèas zimy boli „ostrekované“ soleným snehom,
èo urých¾ovalo ich koróziu. Všeobecne sa tak
dialo i na horách. Najmä v od¾ahlých èastiach
bola a je údržba smerovníkov ve¾mi nároèná a
nákladná, musí pri nej dôjs k demontáži a
spätnej montáži všetkých prvkov znaèenia.
Obnova náterov smerovníkov je z h¾adiska
dlhodobého najviac zanedbávaná, pri obnovách
mnohí znaèkári cyklotrás (ale i peších
turistických trás) iba namontujú nové prvky
znaèenia a smerovníky neobnovia.
Pri údržbe smerovníkov v oblastiach v roku
2012, ktoré sa robili pod priamou gesciou SCK,
zjednodušilo a urýchlilo obnovu èasti takýchto
cyklosmerovníkov používanie profesionálneho
akumulátorového náradia. Akumulátorová
výkonná karbobrúska s brúsnym kotúèom
umožnila dokonalé oèistenie starého náteru
a nanesenie nového.
Odstránením všetkých týchto problémov je
zásadná zmena vo výrobnom procese
cyklosmerovníkov, najmú povrchovej úpravy.
Od polovice roka 2012 sme prešli na používanie
kovových pozinkovaných smerovníkov
s poplastovaním povrchu. Plast má oranžovožltú
farbu. Smerovník je dlhý 3500 mm, má priemer
60 mm a je zakonèený èiernou plastovou
èiapoèkou. Plast je odolný aj voèi upínacej
nerezovej S-páske. V tomto roku sme vyrobili
a osadili v teréne 200 takýchto nových
cyklosmerovníkov.
Smerovníky sa kompletne použili pri znaèení
nových 400 km cykloturistických trás, ktoré
realizoval SCK pre OOCR Malá Fatra v oblasti
11
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
autor
Malej Fatry a Kusuckej vrchoviny. Takisto sa
kompletne použili v celom projekte pri obnove
viac ako 500 km cyklotrás v Žilinskom
samosprávnom kraji, ktorý podporila spoloènos
KIA Motors Slovakia s.r.o. a Žilinský
samosprávnu kraj. Použili sa aj na Považí,
Záhorí, v Považskom Inovci v projektoch
podporených Nadáciou Pontis Západoslovenskej
energetiky, v štátnom projekte obnovy
cykloturistických trás na Slovensku (podporené
Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu
SR) a v projekte pre Región Biele Karpaty,
podporenom Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR.
Osádzanie takýchto cyklosmerovníkov
zjednodušuje prácu znaèkárov, zásadne
zjednodušuje budúcu údržbu a obnovu.
Samozrejme je výrazným prvom modernizácie
znaèenia cykloturistických trás na Slovensku.
Plánujeme v òom pokraèova aj v ïalšom období.
PREZENTÁCIA
Juraj Hlatký
autor
KONFERENCIA
CYKLODOPRAVA 2012 KOŠICE
V Košiciach sa v termíne
10.-11.10.2012
uskutoènila celoslovenská
konferencia Cyklodoprava
2012. Organizátorom bolo
tradiène obèianske
združenie Mulica v
spolupráci s Košickým
samosprávnym krajom.
Poèas dvojdennej konferencie sa prezentovalo
viacero zaujímavých príspevkov a konferencie sa
zúèastnilo vyše 80 úèastníkov. Po prvýkrát v
histórii boli poèas celej konferencie prítomní aj
úradníci z Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR.
Konferenciu otvorili Ing. Ondrej Bernát, riadite¾
Košického samosprávneho kraja
a Ing. Ján Kova¾èík, Riadite¾ Inštitútu stratégie
na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR. V programe boli zaradené príspevky
z problematiky cyklodopravy a cykloturistiky.
Kvalita konferencie z roka na rok rastie. Tento
rok sa niesla v duchu spracovanej a odovzdanej
Národnej cyklostratégie SR. Zoznámila nás s òou
Ing. Soòa Šestáková z VÚD Žilina. Prezentovala
jednotlivé oblasti stratégie ako aj návrh
konkrétnych krokov, ktoré súvisia s napåòaním
cie¾ov národnej cyklostratégie. Spracovate¾om
kapitoly cykloturistika v analytickej aj návrhovej
èasti bol Slovenský cykloklub (podrobnosti budú
publikované v Cykloturistických novinkách
1/2013).
Prvý deò mal prednášku aj predseda SCK –
Dr. Juraj Hlatký. Tradiène vo svojom príspevku
na tejto konferencii bilancuje vždy uplynulý rok
z poh¾adu cykloturistiky. V referáte vyzdvihol rok
2012 ako mimoriadne nároèný pre SCK
vzh¾adom na množstvo riešených projektov, ktoré
však znaène prispeli k rozšíreniu, obnove a
údržbe, modernizácii a publicite siete
cykloturistických trás na Slovensku. Mimoriadne
vyzdvihol fakt, že SCK bol priamym
spracovate¾om kapitoly cykloturistika v Národnej
cyklostratégii SR, ktorú spracovával VÚD Žilina
pre Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR. Predseda SCK
vyzdvihol dlhodobú spoluprácu v problematike
so Žilinským samosprávnym krajom, ïalej
s Bratislavským, Trnavským a Košickým
samosprávnym krajom. Poukázal na totálnu
absenciu spolupráce a podpory tvorby a obnovy
cykloturistických trás s Trenèianskym
samosprávnym krajom.
V zhodnotení spolupráce so súkromnými
donormi vyzdvihol príkladnú 7 roènú spoluprácu
s Nadaèným fondom Západoslovenskej
energetiky Nadácie Pontis na území Západného
Slovenska, ako aj na pokraèovanie projektu
generálnej obnovy a modernizácie siete
cykloturistických trás na území Žilinského kraja,
ktorý podporila spoloènos KIA Motors Slovakia
s.r.o.. V rámci podpory Združenia cestovného
ruchu Donovaly realizoval SCK na území NP
Nízke Tatry a Ve¾ká Fatra nároènú legalizáciu
a následné vyznaèenie 2. etapy siete MTB
cykloturistických trás na Donovaloch.
SCK participoval na projekte Nadácie Poštovej
banky na znaèení obnovovaného úseku Dunajskej
cyklistickej cesty – EuroVelo 6 v Bratislave, ako
aj s viacerými projektantmi na príprave
dokumentácií na vyznaèenie nieko¾kých cyklotrás
v Bratislave a jej okolí.
Ïalej prezentoval dlhoroèné aktivity Regiónu
Biele Karpaty, ktorý v spolupráci s SCK, nieko¾ko
rokov podporuje cykloturizmus v prihraniènom
regióne Bielych Karpát. Vïaka 2 tohtoroèným
projektom sa tu obnoví èas cykloturistických
trás, zmapuje sa súèasný stav a vedenie viac
ako 1000 km cykloturistických trás a spustí sa
vzorový portál legálne znaèených
cykloturistických trás v Trenèianskom kraji.
Projekty sú podporené Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
V 4 regiónoch na území svojho kraja podporil
obnovu cykloturistických trás aj Košický
samosprávny kraj.
Predseda SCK krátko predstavil aj projekt, ktorý
realizuje SCK pre Oblastnú organizáciu
cestovného ruchu Malá Fatra, v rámci ktorého
sa vyznaèí nová sie cykloturistických trás
v rozsahu okolo 400 km pod názvom
„Jánošíkov kraj- cyklistický raj!“.
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
12
KONFERENCIA
CYKLODOPRAVA 2012 KOŠICE
Nadácia Ekopolis podporila 2 projekty menšieho
rozsahu urèené na obnovu cykloturistických trás
v Považskom Inovci. Predseda SCK porovnal
zásadný nepomer pri prerozde¾ovaní štátnej
dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR urèenej na zabezpeèenie znaèenia
siete peších turistických trás a cykloturistických
trás na Slovensku, hoci rozsah oboch sietí je
pomerne rovnaký. Pomer prerozdelenia financií
predstavil nielen v roku 2012, ale aj v uplynulých
4 rokoch.
V problematike cykloturistiky predniesli zaujímavé
príspevky Ladislav Findl z Bratislavského
samosprávneho kraja, ktorý zhodnotil podporu
župy v problematike cykloturistiky na svojom
území. Výstavba cyklomosta Devínska Nová ves –
Schlosshof isto patrila a ešte dlho bude patri
k top aktivitám cykloturistiky na Slovensku.
Prednášate¾ predstavil prebiehajúce i plánované
aktivity kraja v súvislosti s rozvojom cykloturistiky,
kde kraj plánuje takisto generálnu obnovu siete
cykloturistických trás.
VZDELÁVANIE
ŠKOLENIE ZNAÈKÁROV
CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
Slovenský cykloklub je štátnym akreditovaným
zariadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR v odbornosti „Znaèkár
cykloturistických trás“.
Koneène sme v tomto roku vïaka podpore
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR mohli uskutoèni ve¾ké školenie znaèkárov
cykloturistických trás. Uskutoènilo sa v termíne
26.-28.10.2012 vo Vrútkach v Hoteli Junior
Piatrová.
Našim zámerom bolo, aby sa školenia zúèastnili
¾udia z celého Slovenska, ktorí majú o
problematiku záujem a mohli by prispie k tvorbe
a obnove siete cykloturistických trás. V snahe
ponúknu znaèkárom peších turistických trás
13
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
Za Trnavský samosprávny kraj Martin Halabrín
predstavil výsledky projektu spolupráce v oblasti
cykloturistiky s Juhomoravským krajom,
predviedol i interaktívny portál kraja. Využívanie
informaèných technológii v cyklistike použitím
automatických sèítaèov a využitie z nich
získaných dát prezentoval Ján Roháè (z pilotnej
inštalácie sèítaèov v Žiline) a Juraj Švajda, ktorý
hovoril o výsledkoch sèítania na cyklotrase
Svit- Poprad. Mimoriadne zaujímavý a námetový
príspevok bol prednesený pánom starostom
Ing. Jánom Kokardom, kde v rámci projektu
cyklotrasy Košice – Sarospatak prezentoval
skúseností malých obcí s budovaním cyklotrás,
z ktorého by si mohli vzia príklad aj väèšie
mestá.Na konferencii odznelo množstvo ïalších
zaujímavých príspevkov, referáty si možno
stiahnu na webe. Bližšie informácie
o konferencii nájdete na linku:
http://www.mulica.sk/index.php/konferenciacyklisticka-doprava-konecne-uz-aj-sministerskymi-uradnikmi/
Juraj Hlatký
autor
možnos rozšíri si znalosti a zároveò aj
kvalifikáciu, sme zaslali pozvánku aj na KST.
Na naše školenie sa môže prihlási každý
záujemca, podmienkou nie je èlenstvo v SCK,
pretože si vážime každého èloveka, ktorý vie
v tejto problematike pomôc.
Príchod úèastníkov bol v piatok veèer, program
prebiehal v sobotu a v nede¾u. Sobota bola
zameraná na teóriu. Na zaèiatku školenia vyzval
predseda SCK, aby si úèastníci minútou ticha
uctili pamiatku nedávno zosnulého Arnošta
Guldana – èloveka, ktorý sa významne podie¾al
desiatky rokov na tvorbe turistického znaèenia
na Slovensku a bol èlovekom, ktorý dokázal
s SCK korektne a priate¾sky spolupracova viac
ako 15 rokov. Èes jeho pamiatke!
Poèas školenia boli úèastníkom predstavené
vo viacerých prednáškach zásady rekognoskácie,
legalizácie a znaèenia cykloturistických trás.
Pri prednáškach o legalizácii bol osobitný dôraz
kladený na Lesný zákon a Zákon o ochrane
prírody. Boli predstavené riešenia viacerých
precedensov a problémov pri legalizácii a
znaèení, s ktorými má SCK vo svojej praxi bohaté
skúsenosti. Takisto boli úèastníci oboznámení
so všetkými prvkami cykloturistického znaèenia,
zásadami aplikácie ma¾ovaného znaèenia.
Venovali sme sa aj publicite, aplikácii GPS a jej
využitiu v cykloturistike a predstavili sme GPS
metodiku merania cykloturistických trás pre
potreby SCK, ako aj využitie týchto meraní pri
legalizácii a prezentácii cyklotrás. Predstavili sme
aj zámer tvorby nášho cykloturistického servra,
na ktorom by boli prezentované legálne povolené
a vyznaèené cykloturistické trasy na Slovensku.
Popri popise trás na òom budú postupne
umiestnené aj vo¾ne sahovate¾né GPS tracky
týchto trás. Takisto by sa tu umiestòovali zásady
a podmienky, ktoré boli stanovené majite¾mi a
inými orgánmi pri legalizaènom procese.
Predstavili sme takýto pilotný zámer, ktorý
spracovávame pre územie Trenèianskeho
samosprávneho kraja.
Druhý deò, kedy nás prekvapilo 5 cm èerstvo
napadnutého snehu, bol venovaný praktickému
nácviku ma¾ovania znaèiek a montáži prvkov
cykloturistického znaèenia. Potom nasledoval
závereèný test a jeho napísaním sa školenie
ukonèilo.
Prípravu a priebeh školenia zabezpeèovala
tajomníèka SCK – Mária Zuzaniaková. Celé
školenie viedol Juraj Hlatký – predseda SCK,
ktorý bol aj lektorom. Ïalšími odbornými lektormi
boli Vladimír Pekár, Dušan Kubièka,
Michal Hlatký a ¼uboš Krajèík. Na samotnom
školení sa zúèastnilo 47 ¾udí, z ktorých bolo
33 nových a 14 starších znaèkárov, ktorí
absolvovali aktuálne preškolenie.
Na základe vyhodnotenia testu úspešnými
absolventmi a teda novými znaèkármi
cykloturistických trás – základný kurz sa stali:
Martin Kliment z Hriòovej, Juraj Belohrad
z Beluše, Ferdinand Vítek z Nitry, Andrej Rapco
z Luèenca, Jozef Ropjak z Bardejova, Lukáš
Oravec z Martina, Monika Schmidová z Dubnica
n.V., Jozef Bárdy z Terchovej, Michal Bilic
z Nitry, Anton Ïurnek zo Žiliny, Ivan Zapletal
z Bratislavy, František Ružbarský z Lipian,
Róbert Baculík zo Zvolena, Pavol Stenchlak
z Èadce, ¼uboš Horòák z Ve¾kých Levárov,
Zuzana Kvasnièková z Tuchyòe, Marcel Bulla
z Ve¾kých Leváre, Renáta Ropjaková z Bardejova,
Radoslava Bullová z Ve¾kých Levárov, Miroslav
Petrík zo Zvolena, Juraj Tihányi z Bratislavy, Ivan
Havlík z Vrbového, Miloš Verèimák zo Spišskej
Novej Vsi, Stanislav Repe¾ z Lipian, Pavol Beèarik
zo Spišskej Novej Vsi, Rudolf Roziak zo Zvolena,
Pavel Zákopèan z Nitry, Dagmar Ïatková
z Trenèianskych Teplíc, Peter Ohurniak
z Martina, Jozef Król z Martina.
Od konca roku 2012 nastávajú v systéme
kvalifikácie znaèkárov cykloturistických trás
zásadné zmeny. Preto noví frekventanti získali
certifikát o absolvovaní akreditovaného školenia
a znaèkársky preukaz s kvalifikáciou – znaèkár
cykloturistických trás – základný kurz. Zvyšovanie
kvalifikácie je potom dané praxou, dåžkou
obnovovanej siete cyklotrás a prácou na tvorbe
a legalizácii siete cykloturistických trás.
Nový kvalifikaèný systém bude predstavený
v Cykloturistických novinkách v roku 2013.
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
14
ZNAÈENIE
Michal Hlatký
autor
OBNOVA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
V POVAŽSKOM INOVCI
Menší projekt pod názvom „Obnova
cykloturistických trás v Považskom Inovci“
podporila Nadácia Ekopolis v rámci grantu
Greenways 2012. Bol zameraný na generálnu
obnovu a modernizáciu cykloturistických trás
vo východnej èasti Považského Inovca – v oblasti
rekreaèného strediska Duchonka. Trasy v tejto
oblasti znaèilo v rokoch 2001-2003 združenie
044
2101
5101
C
C
MTB
Sotdum. Ma¾ované znaèenie už bolo skoro
zaniknuté, prvky cykloturistického znaèenia boli
„riedke“ alebo chýbajúce, trasy boli teda
teoreticky nepriechodné a nutne potrebovali
obnovu.
V rámci projektu sa obnovili kompletne
nasledujúce cykloturistické trasy:
úsek cyklomagistrály Okolo Inovca
Okruh Duchonka
Duchonka – Štiavnická cyklomagistrála
12,5 km
36,0 km
16,0 km
Celková dåžka obnovených cykloturistických trás bola 64,5 km. Na celej ich dåžke bolo obnovené
ma¾ované cykloturistické znaèenie. Bolo osadených 10 cyklosmerovníkov, 52 ve¾kých cyklosmeroviek,
15 malých cyklosmeroviek, 8 donorských a 7 emblémových tabuliek.
Do cyklosmeroviek boli umiestnené logo Nadácie Ekopolis a logo Slovenského cykloklubu.
15
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
Juraj Hlatký
autor
INOVÁCIE
NOVÉ LOGÁ – EMBLÉMOVÉ
CYKLOTABU¼KY DIA¼KOVÝCH CYKLOMAGISTRÁL
A INÝCH CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
Ako sme písali v predchádzajúcich
Cykloturistických novinkách, vzh¾adom
na rozsiahle zmeny nastáva v sieti slovenských
cykloturistických magistrál a cykloturistických
trás zásadná modernizácia emblémových
cyklotabuliek.
Pri významných cyklomagistrálach dochádza
k zmene rozmeru z pôvodných 200 x 155 mm
na nový 360 x 155 mm. Pri regionálnych
cyklotrasách, ktoré majú svoj názov, sa používa
naïalej logo na emblémovej tabu¾ke v pôvodnom
rozmere.
Druhým logom cyklomagistrály v novom väèšom
rozmere je logo novej Vrchárskej
cyklomagistrály. Logo tejto 120 km cyklotrasy
symbolizuje prechod z Ve¾kej Fatry – Krá¾ovej
studne cez Liptov na Oravu do Hút, grafika
znázoròuje dominanty pamiatok a prírody
na trase.
Prvá èas trasy bola vyznaèená v lete
v rámci projektu Donovaly II. etapa, trasa bola
kompletne doznaèená vïaka podpore
spoloènosti KIA Motors Slovakia s.r.o.
v novembri 2012. Na celej dåžke už boli osadené
emblémové cyklotabu¾ky s novým logom.
Nové logá Donovalskej cyklomagistrály,
Cyklomagistrály Naprieè Považským Inovcom,
Cyklomagistrály Okolo Považského Inovca a
Cyklomagistrály Hrebeòom Považského Inovca
sme predstavili v Cykloturistických novinkách
è. 3/2012. Pokraèujeme ïalšími aktuálnymi
informáciami.
Na cyklokonferencii v Nitre sme predstavili nové
logo Vážskej cyklomagistrály. Pôvodné malé
logo so siluetou Beckovského hradu sa nahradilo
logom novým. Súvisí to s tým, že trasa Vážskej
cyklomagistrály sa predåžila až pod hrad Streèno
a v roku 2013 sa predpokladá vyznaèenie úseku
medzi Komárnom a Kolárovom.
Preto nové logo symbolizuje vedenie a trasu spod
Komáròanskej pevnosti až pod hrad Streèno.
Cestou prechádza popod Beckovský aj
Trenèiansky hrad.
Tretím logom cyklomagistrály v novom väèšom
rozmere je logo generálne opravenej Oravskej
cyklomagistrály. Pôvodné malé logo bolo
spracované ešte v roku 2000 a bol na òom
Oravský hrad, popod ktorý magistrála neviedla
(obr. 3a). Nové logo tejto obnovenej 120 km
cyklotrasy symbolizuje prechod z Ružomberka
naprieè celou Oravou na sedlo Demänová.
Logo bolo už aplikované pri obnove úsekov trasy
v Trenèianskom i Žilinskom kraji.
Grafika znázoròuje dominanty pamiatok a prírody
na trase. Prvá èas trasy bola vyznaèená v lete v
rámci projektu Donovaly II.etapa. Celá trasa bola
kompletne obnovená vïaka podpore spoloènosti
KIA Motors Slovakia s.r.o. v novembri 2012.
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
16
NOVÉ LOGÁ – EMBLÉMOVÉ
CYKLOTABU¼KY DIA¼KOVÝCH CYKLOMAGISTRÁL
A INÝCH CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
V rámci tohto projektu sa obnovila aj najkratšia
slovenská – Beskydská cyklomagistrála
(26 km). Táto cyklomagistrála svoje logo zatia¾
nemala a tak sa vyrobilo logo nové. Vzh¾adom
na malú dåžku je v pôvodnom rozmere a grafika
znázoròuje prírodu oblasti a je na nej kostol
v Sihle, ktorý leží v strede trasy.
Nový zámer Slovenského cykloklubu – „Bicyklom
na horské chaty“ (popísaný v samostatnom
príspevku) si stanovil za cie¾ postupne vyznaèi
sie cykloturistických trás na Slovensku vedených
k horským chatám. Popri grafike je na òom
uvedený aj názov chaty a poradové èíslo trasy
v rámci projektu. Na jeseò 2012 sa zrealizovalo
vïaka podpore spoloènosti KIA Motors
Slovensko s.r.o. oznaèenie prvých 4 takýchto
cyklotrás – na Chatu Bumbálka, Magurka, Chatu
na Martinských holiach a Chatu pod Suchým.
Na jeseò 2012 realizoval SCK pre OOCR Malá
Fatra projekt, ktorého výsledkom bola sie
nových cykloturistických trás pod názvom
Jánošíkov kraj – cyklistický raj! . V rámci
projektu na 32 cykloturistických trasách boli
navrhnuté emblémové cyklotabu¾ky. Každá trasa
má v tabu¾ke uvedený názov alebo jej vedenie,
evidenèné èíslo a spoloèné logo. Farebné
prevedenie závisí od farby znaèenia
cykloturistickej trasy. Tabu¾ky boli kompletne
vyvesené na zrealizovaných cykloturistických
trasách.
Novou tematickou cyklotrasou v Turci je Tanková
cesta. Bola zlegalizovaná a vyznaèená TBS JUS
Martin. Je znaèená zelenou cykloturistickou
znaèkou a má evidenèné èíslo 5470. Vedie
z Martina cez Bystrièku- Lázky a Trebostovo
do Trnova. Trasa má dåžku 15 km a má tradiènú
emblémovú cyklotabu¾ku z dielne TBS JUS
Martin.
Projekt „Cyklotrasy po tankovej ceste v Turci“
podporil Nadaèný fond Stredoslovenskej
energetiky prostredníctvom Nadácie Pontis.
17
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
Mária Zuzaniaková
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
autor
Od roku 2004 projekt obnovy a údržby
cykloturistických trás na Západnom Slovensku
pravidelne podporuje Nadaèný fond
Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis.
V projekte v roku 2012 prebehla ïalšia èas
obnovy a údržby cykloturistických trás na území
Západného Slovenska, v projekte boli vyrobené a
osadené aj potrebné prvky cykloznaèenia.
Celková dåžka obnovených trás bola 233,3 km.
Na Záhorí sa jednalo o kompletnú obnovu
úsekov Záhorskej a Malokarpatskej
cyklomagistrály v celkovej dåžke 70 km, v oblasti
Myjavských kopaníc prebehla obnova na sieti
trás s celkovou dåžkou 93,9 km, kompletná
obnova trás 5319, 5323, 8310 a 8323,
úsekov na trasách 003, 022, 2202, 2303,
5302 a 8303.
PROJEKT ZSE
V oblasti Považského Inovca prebehla obnova
èasti siete cykloturistických trás s celkovou
dåžkou 26,2 km na Cyklomagistrále Naprieè
Inovcom, v oblasti Malých Karpát sa vykonala
obnova ma¾ovaného znaèenia na 5 cykloturistických trasách s dåžkou 43,2 km. Novinkou
tohtoroèného projektu bola èas venovaná
príprave MTB Bike Parku Považský Inovec –
produktu tvorby siete cykloturistických trás
pre horské bicykle v oblasti pohoria Považský
Inovec. V rámci projektu bolo zrealizovaná
rekognoskácia existujúcej siete cykloturistických
trás a návrh nových, ktoré by ju dopåòali. Všetky
cyklotrasy boli GPS zamerané, celkovo sa
jednalo o 18 trás v dåžke 373,36 km, prebehli
viaceré stretnutia a jednania s dotknutými
subjektami. Prebehlo i konanie na Krajskom
úrade životného prostredia v Trenèíne
k povoleniu vyznaèenia cykloturistických trás
na území 7 prírodných rezervácií a maloplošných
chránených území v Považskom Inovci. Výstupy
všetkých týchto aktivít boli spracované do Štúdie
Bike Parku Považský Inovec.
Na popularizáciu zdravého a atraktívneho
pohybu na bicykli bol spracovaný elektronický
sprievodca „Najkrajšie výlety po znaèených
cykloturistických trasách na Západnom
Slovensku“. Je v òom spracovaných
11 cyklovýletov v celkovej dåžke 387,6 km.
(sprievodcu si možno vo¾ne stiahnu zo stránky
www.cykloklub.sk, v sekcii Cyklotrasy /Tipy
na výlety).
Donor podporil úèas zástupcov SCK na viac ako
10 seminároch, konferenciách v SR a
pravidelnom zasadnutí AGM ECF, ktoré sa tento
rok konalo vo Viedni.
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
18
NOVÝ PROJEKT NA TURCI
TANKOVÁ CESTA
Dušan Kubièka, TBS JUS Martin
autor
Tanková cyklocesta je vyznaèená po bývalej
vojenskej ceste, ktorá slúžila od osemdesiatych
rokov minulého storoèia ako zásobovacia cesta
z martinských strojární a kasární do vojenských
munièných skladov nad obcou Trnovo.
Turèianska bicyklová skupina JUS sa snažila
zlegalizova túto cestu pre úèely cyklotrasy už
pred viac ako 10 rokmi. Nakoniec sa to podarilo
až v tomto roku, keï tankovú cestu dostali
od Ministerstva obrany SR do správy mestá a
obce, v ktorých katastroch vedie.
Dòa 16. septembra 2012, v rámci podujatia
Martinský bicyklový deò, sa zúèastnilo
slávnostného otvárania cyklotrasy okolo
300 cyklistov, medzi ktorými nechýbali ani
významné osobnosti turèianskeho regiónu.
19
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
Trasa je znaèené zelenou cykloznaèkou, má
evidenèné èíslo 5470 a dåžku 16 km.
Vedie z Martina cez Lázky, Bystrièku a
Trebostovo do Trnova. Je urèená pre cestné a
trekingové bicykle. Môžeme ju charakterizova
ako stredne nároènú s výbornými vyhliadkovými
miestami na Turèiansku kotlinu a príjemným
prírodným prostredím. Mnohí cykloturisti ju
považujú za cyklodia¾nicu, nako¾ko šírka tejto
cesty je okolo 8 metrov a jazdí po nej minimálne
množstvo áut. Na Tankovej cykloceste na budúci
rok pribudnú nové odpoèinkové miesta a
rozh¾adne. Taktiež sa pripravuje prepojenie
Tankovej cyklocesty s Valèianskou dolinou a
dovybavenie trasy cykloturistickými mapami.
Vyznaèenie Tankovej cyklocesty podporil Nadaèný
fond Slovenskej energetiky v Nadácii Pontis.
ÈO PRINESIE ÏALŠÍ SPRAVODAJ?
OSTATNÉ RIEŠENÉ PROJEKTY
Juraj Hlatký
autor
V nasledujúcich riadkoch popíšeme struène
realizované projekty a projekty pred dokonèením,
podrobnejšie sa im budeme venova v èísle
1/2013.
V èísle 1/2013 predstavíme i prácu SCK
na Národnej stratégii cyklodopravy, v oblasti
cykloturistiky.
Na jeseò a zaèiatkom zimy 2012 sme pre
Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Malá
Fatra realizovali významný cykloturistický projekt
„Jánošíkov kraj, cyklistický raj“. Vzh¾adom
na fakt, že sa vyznaèilo viac ako 30 cyklotrás
s dåžkou okolo 400 km, projekt podrobne
predstavíme v è. 1/2013. Projekt je už v tomto
èase ukonèený a vznikol vïaka podpore Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Malá Fatra.
Od polovice roka 2012 sa v SCK zaoberáme
myšlienkou vyznaèi siet cykloturistických trás
na Horské chaty na Slovensku. Projekt
„Bicyklom na horské chaty“ predstavíme v èísle
1/2013. Aspoò krátko by sme Vás radi
informovali, že už v tomto roku boli vyznaèené
trasy na prvé 4 horské chaty (popísané vyššie).
V rámci podpory Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR sme podporili obnovu
cyklotrás v Levoèských vrchoch, Slovenskom raji,
Muránskej planine, Slovenskom krase, Slanských
vrchoch, Považskom Inovci a okolí Považskej
Bystrice.
V rámci tohto projektu sa okrem iného vyznaèila
aj cykloturistická trasa na Krá¾ovu ho¾u.
Podrobne popíšeme znova v èísle 1/2013.
V novoroènom èísle popíšeme i výsledky
2 cykloprojektov realizovaných pre Región Biele
Karpaty, ktoré podporilo Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako aj to,
ako sme postúpili v zámere prípravy a realizácie
projektu MTB Bike Park Považský Inovec.
Priebežné výsledky boli publikované
v Cykloturistických novinkách è. 1,2 a 3/2012.
Na jeseò 2012 pribudli na sieti slovenských
cykloturistických trás nové imidžové miesta a
cyklopoludníky – bližšie sa im povenujeme
v è. 1/2013.
V závere roka 2012 sa realizoval projekt obnovy
cykloturistických trás v 4 oblastiach
Košického kraja. Projekt podporil Košický
samosprávny kraj, výsledky budú popísané v èísle
1/2013.
CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
20
Download

Cykloturistické novinky 04-2012