CENNÍK
VZŤAHUJÚCI SA NA POSKYTOVANIE VEREJNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH
SLUŽIEB – AIR-OPTIC OPTICKÝ INTERNET VZDUCHOM (ďalej len „Cenník“)
Služba HOME – bez viazanosti
Názov programu
Viazanosť v
Rýchlosť v Mbps
mesiacoh
download / upload
AIR-OPTIC Mini
0
5/3*
0,512
AIR-OPTIC
0
10
1
AIR-OPTIC Maxi
0
15
1
Zriaďovací poplatok je splatný pri zriadení Služby
*v závislosti od lokality
Služba HOME – viazanosť 12 mesiacov
Názov programu
Viazanosť v
Rýchlosť v Mbps
mesiacoh
download / upload
AIR-OPTIC Mini
12
5/3*
0,512
AIR-OPTIC
12
10
1
AIR-OPTIC Maxi
12
15
1
Zriaďovací poplatok je splatný pri zriadení Služby
*v závislosti od lokality
Služba HOME – viazanosť 24 mesiacov
Názov programu
Viazanosť v
Rýchlosť v Mbps
mesiacoh
download / upload
AIR-OPTIC Mini
24
5/3*
0,512
AIR-OPTIC
24
10
1
AIR-OPTIC Maxi
24
15
1
Zriaďovací poplatok je splatný pri zriadení Služby
*v závislosti od lokality
Služba HOME – viazanosť 36 mesiacov
Názov programu
Viazanosť v
Rýchlosť v Mbps
mesiacoh
download / upload
AIR-OPTIC Mini
36
5/3*
0,512
AIR-OPTIC
36
10
1
AIR-OPTIC Maxi
36
15
1
Zriaďovací poplatok je splatný pri zriadení Služby
*v závislosti od lokality
Objem
prenesených dát
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Cena/mesiac
Objem
prenesených dát
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Cena/mesiac
Objem
prenesených dát
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Cena/mesiac
Objem
prenesených dát
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Cena/mesiac
Služba BUSINESS – viazanosť individuálnou dohodou
Názov programu
Viazanosť v
Rýchlosť v Mbps
mesiacoh
download / upload
AIR-OPTIC
Individuálna
Individuálna Individuálna
dohoda
dohoda
dohoda
Zriaďovací poplatok
13,30 EUR
16,90 EUR
19,90 EUR
13,30 EUR
16,90 EUR
19,90 EUR
13,30 EUR
16,90 EUR
19,90 EUR
13,30 EUR
16,90 EUR
19,90 EUR
Objem
prenesených dát
Bez obmedzenia
Zriaďovací
poplatok
250,- EUR
250,- EUR
250,- EUR
Zriaďovací
poplatok
200,- EUR
200,- EUR
200,- EUR
Zriaďovací
poplatok
50,- EUR
50,- EUR
50,- EUR
Zriaďovací
poplatok
50,- EUR
50,- EUR
50,- EUR
Cena/mesiac
Individuálna
dohoda
Individuálna
dohoda
Zriaďovací poplatok je splatný pri zriadení Služby
1
KONTAKT: tel: 0949 176 353 | web: www.air-optic.net | e-mail: [email protected]
Ďalšie služby
Názov
Zvýšený upload za každé 1 Mbps
Fixná IP dresa
Ďalšie poplatky
Názov
Výjazd technického pracovníka – oprávnený (porucha zavinená Poskytovateľom)
Výjazd technického pracovníka – neoprávnený (porucha nezavinená Poskytovateľom)
Hodinová sadzba technika pri opravách
Poplatok za deaktiváciu Služby z dôvodu odpojenia
Poplatok za aktiváciu Služby po dočasnom obmedzení služby z dôvodu neplatenia
Nastavenie routra
Poplatok za vklad hotovosti na bankový účet Podniku
Poplatok za vyhotovenie a zaslanie upomienky – Služba HOME
Poplatok za vyhotovenie a zaslanie upomienky – Služba BUSINESS
Zmluvná pokuta - porušenie zmluvných podmienok - služba HOME
Zmluvná pokuta - porušenie zmluvných podmienok - služba BUSINESS
Poplatok za predčasné ukončenie
Zmluvná pokuta nedodržanie viazanosti - služba BUSINESS
Poplatok za vyhotovenie kópie faktúry alebo iného dokladu - každá strana
Poplatok za elektronickú faktúru
Poplatok za faktúru zasielanú
v listinnej podobe na žiadosť klienta
Cena/mesiac
10,- EUR
10,- EUR
Suma
0,- EUR
20,- EUR
20,- EUR
25,- EUR
25,- EUR
15,- EUR
2,- EUR
3,30 EUR
7,- EUR
33,- EUR
100,- EUR
V súlade s
Podmienkami
330,- EUR
1,- EUR
0,- EUR
1,30 EUR
Splatnosť Ceny (Pravidelnej platby) je k 1. dňu daného kalendárneho mesiaca za príslušný kalendárny mesiac a to na
účet Podniku uvedený v Zmluve.
Pojmy v tomto Cenníku nedefinované a uvádzané s veľkým začiatočným písmenom majú význam podľa Podmienok
alebo Zmluvy.
Pri platbách vždy uvádzajte správny variabilný symbol, čím predídete nezrovnalostiam pri párovaní platieb.
Tento Cenník nadobudol platnosť a účinnosť dňa 1.1.2015.
Potvrdzujem prevzatie jedného vyhotovenia tohto Cenníka:
V ..................................................... dňa ....................................
2
Meno a priezvisko:
...............................................................
Podpis:
...............................................................
KONTAKT: tel: 0949 176 353 | web: www.air-optic.net | e-mail: [email protected]
Download

CENNÍK - AIR