intermediate
Anglicko-slovenský slovníček
Slovak Ventures
Výhradný distribútor vydavateľstva Pearson
pre Slovenskú republiku
OBSAH
MODULE 1 – IDENTITY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
MODULE 2 – BIG EVENTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
MODULE 3 – TASTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
MODULE 4 – HOUSES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
MODULE 5 – IMAGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
MODULE 6 – HEROES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
MODULE 7 – ADVENTURE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
MODULE 8 – HABITAT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
MODULE 9 – LEARNING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
MODULE 10 – CAREERS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
MODULE 11 – INSPIRATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
MODULE 12 – INNOVATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
VÝSLOVNOSŤ
Hlavný prízvuk sa označuje horným apostrofom pred prízvučnou slabikou vtedy, ak sa nejedná
o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:ŋ] a seven [ˈseven] ale sun [san], alebo ak má slovo dva a viac
prízvukov: teddy bear [ˈtedi,beə]. Vedľajší prízvuk sa označuje dolným apostrofom. Zvláštne znaky
použité v prepise výslovnosti:
b
d
f
g
h
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
s
ʃ
t
tʃ
θ
ð
v
w
z
block
end
friend
grey
hat
music
camel
camel
camel
end
penguin
trip
friend
sunny
shock
trek
adventure,
death
rather
love
widow
zoo
[blɒk]
[end]
[frend]
[greɪ]
[hæt]
[ˈmju:zɪk]
[ˈkæmәl]
[ˈkæmәl]
[ˈkæmәl]
[end]
[ˈpeŋgwɪn]
[trɪp]
[frend]
[ˈsʌni]
[ʃɒk]
[trek]
[әdˈventʃә],
[deθ]
[ˈrɑ:ðә]
[lʌv]
[ˈwɪdәʊ]
[zu:]
ʒ
dʒ
ʌ
ɑ:
æ
e
ə
з:
ɪ
i:
ɒ
ɔ:
ʊ
u:
aɪ
aʊ
eɪ
oʊ
ɔɪ
eə
ɪə
ʊə
Použité skratky:
adv.
conj.
n.
pl.
v.
adverb
conjunction
noun
plural
verb
príslovka
spojka
podstatné meno
množné číslo
sloveso
casualty
sledge
sunny
disaster
planet, sad
end
photography
work
living
team
rock
fall
put
loop
tribe
round
brave, fail
go
coin
despair
here
pure
[ˈkæʒuәlti]
[sledʒ]
[ˈsʌni]
[dɪˈzɑ:stә]
[ˈplænәt], [sæd]
[end]
[fәˈtɒgrәfi]
[ˈwз:k]
[ˈlɪvɪŋ]
[ti:m],
[rɒk]
[ˈfɔ:l]
[pʊt]
[lu:p]
[traɪb]
[raʊnd]
[breɪv], [feɪl]
[goʊ]
[kɔɪn]
[dɪˈspeә]
[hɪə]
[pʊə]
CHOICES – INTERMEDIATE
| 1
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
MODULE 1 – IDENTITY
Národná identita
[ˈkɒstjʊm]
kostým
country
[ˈkʌntri]
krajina, štát
flag
[flæɡ]
zástava
food
[fuːd]
jedlo
landmark
[ˈlændmɑːk]
míľnik
landscape
[ˈlændskeɪp]
krajina
language
[ˈlæŋɡwɪdʒ]
jazyk
lifestyle
[ˈlaɪfstaɪl]
životný štýl
national
[ˈnæʃənəl]
národný
national anthem
[ˌnæʃənəl ˈænθəm]
štátna hymna
sports team
[ˈspɔːts tiːm]
športový tím
traditional
[trəˈdɪʃənəl]
tradičný
wildlife
[ˈwaɪldlaɪf]
divoká príroda
Prídavné mená opisujúce ľudí
[ˌiːzi ˈɡəʊɪŋ]
pohodový
energetic
[ˌenəˈdʒetɪk]
energický
hard-working
[ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ]
pracovitý
idealistic
[aɪˌdɪəˈlɪstɪk]
idealistický
independent
[ˌɪndɪˈpendənt]
nezávislý
laid-back
[ˌleɪd ˈbæk]
uvolnený, kľudný
nationalistic
[ˌnæʃənəˈlɪstɪk]
nacionalistický, národnostní
outdoor
[ˌaʊtˈdɔː]
vonkajší
outgoing
[ˌaʊtˈɡəʊɪŋ]
iotvorený, spoločenský
passionate
[ˈpæʃənət]
vášnivý
practical
[ˈpræktɪkəl]
praktický
proud
[praʊd]
pyšný, hrdý
rebellious
[rɪˈbeljəs]
vzdorovitý
romantic
[rəʊˈmæntɪk]
romantický
shy
[ʃaɪ]
plachý
sporty
[ˈspɔːti]
športovo zameraný
untidy
[ʌnˈtaɪdi]
neporiadny
12
easy-going
11
kreativný
10
[kriˈeɪtɪv]
9
creative
8
dobrodružný
7
[ədˈventʃərəs]
6
adventurous
5
Adjectives describing people
4
costume
3
klíma, podnebie
2
[ˈklaɪmət]
1
climate
MODULE
National identity
2 |
CHOICES – INTERMEDIATE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
5
4
3
2
1
MODULE
Fashion
Móda
badge
[bædʒ]
odznak, placka
baggy
[ˈbæɡi]
voľný, vyťahaný
designer label
[dɪˈzaɪnə ˌleɪbəl]
značkový
logo
[ˈləʊɡəʊ]
logo
piercing
[ˈpɪəsɪŋ]
piercing
tattoo
[təˈtuː]
tetovanie
family roots
[ˈfæməli ruːts]
rodinné korene
Subcultures
subkultúry
identity
[aɪˈdentɪti]
identita
keen
[kiːn]
nadšený
nature
[ˈneɪtʃə]
príroda, prirodzenosť
punk
[pʌŋk]
punk
rugby
[ˈrʌɡbi, rugby]
ragby
skateboarding
[ˈskeɪtˌbɔːdɪŋ]
skateboarding
skater
[ˈskeɪtə]
skejťák
urban tribe
[ˌɜːbən ˈtraɪb]
mestský klan
9
8
7
6
Tribes
Subkultúry
geek
[ɡiːk]
podivín; počítačový maniak
goth
[ɡɒθ]
got, gotik
metal head
[ˈmetl hed]
metalista
punk
[pʌŋk]
punker, pankáč
skater
[ˈskeɪtə]
skejťák
trendie
[ˈtrendi]
vyznávač moderného štýlu
baggy
[ˈbæɡi]
voľný, vyťahaný
chain
[tʃeɪn]
reťaz
shaved
[ʃeɪvd]
oholený
12
11
10
MODULE 2 – BIG EVENTS
Personal/family events
Osobné/rodinné akcie(slávnosti)
anniversary
[ˌænɪˈvɜːsəri]
výročie
birth
[bɜːθ]
narodenie
celebrate
[ˈselɪbreɪt]
oslavovať
death
[deθ]
smrť
funeral
[ˈfjuːnərəl]
pohreb
wedding
[ˈwedɪŋ]
svadba
CHOICES – INTERMEDIATE
| 3
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Sporting events
Športové akcie
cheer
[tʃɪə]
fandiť
crowd
[kraʊd]
dav
cup final
[kʌp ˈfaɪnəl]
finále
goal
[ɡəʊl]
gól
medal
[ˈmedl]
medaila
prize
[praɪz]
cena
race
[reɪs]
pretek
score
[skɔː]
skóre
trophy
[ˈtrəʊfi]
trofej
Nehody
[kræʃ]
zrážka
fire
[faɪə]
oheň
nuclear disaster
[ˌnjuːkliə dɪˈzɑːstə]
jadrová katastrofa
Politics
4
crash
3
Accidents
2
majstrovstvo
1
[ˈtʃæmpiənʃɪp]
MODULE
championship
Politika
voľby
terrorist attack
[ˈterərəst əˌtæk]
teroristický útok
war
[wɔː]
vojna
Natural disasters
6
[ɪˈlekʃən]
5
election
Prírodné katastrofy
forest fire
[ˈfɒrəst faɪə]
lesný požiar
storm
[stɔːm]
búrka
barbecue
[ˈbɑːbɪkjuː]
barbecue, grilovanie
collect
[kəˈlekt]
zbierať
earliest
[ˈɜːliəst]
čo najskôr
event
[ɪˈvent]
udalosť
hug
[hʌɡ]
objať
laugh
[lɑːf]
smiať sa
memory
[ˈmeməri]
pamäť
occasion
[əˈkeɪʒən]
príležitosť
party
[ˈpɑːti]
večierok
sing
[sɪŋ]
spievať
strongest
[ˈstrɒŋɡɪst]
najsilnejší
wild
[waɪld]
divoký
12
povodeň
11
[flʌd]
10
flood
9
zemetrasenie
8
[ˈɜːθkweɪk]
7
earthquake
4 |
CHOICES – INTERMEDIATE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
3
2
1
MODULE
MODULE 3 – TASTE
delicious
[dɪˈlɪʃəs]
výborný (ojedle)
disgusting
[dɪsˈɡʌstɪŋ]
nechutný
dish
[dɪʃ]
jedlo
good/bad for you
[ˈgʊd/ˈbæd fə jə]
zdraviu škodlivý
healthy
[ˈhelθi]
zdravý
kangaroo
[ˌkæŋɡəˈruː]
klokan
meal
[miːl]
jedlo
rat
[ræt]
potkan
snail
[sneɪl]
slimák
taste
[teɪst]
chuť
unhealthy
[ʌnˈhelθi]
nezdravý
12
11
10
9
8
7
6
5
4
Types of food
Typy jedál
cereal
[ˈsɪəriəl]
cereálie
dairy product
[ˈdeəri ˌprɒdʌkt]
mliečny výrobok
fast
[fɑːst]
rýchly
fattening
[ˈfætnɪŋ]
spôsobujúci priberanie
fish
[fɪʃ]
ryba
fresh
[freʃ]
čerstvý
fruit
[fruːt]
ovocie
home-made
[ˌhoʊmˈmeɪd]
domácí
meat
[miːt]
mäso
organic
[ɔːˈɡænɪk]
bio
seafood
[ˈsiːfuːd]
morské plody
vegetable
[ˈvedʒtəbəl]
zelenina
vegetarian
[ˌvedʒɪˈteəriən]
vegetarián
Health
Zdravie
calorie
[ˈkæləri]
kalórie
carbohydrate
[ˌkɑːbəʊˈhaɪdreɪt]
uhlovodík
fat
[fæt]
tuk
fibre
[ˈfaɪbə]
vláknina
mineral
[ˈmɪnərəl]
minerál
protein
[ˈprəʊtiːn]
bielkovina
salt
[sɔːlt]
soľ
sugar
[ˈʃʊɡə]
cukor
vitamin
[ˈvɪtəmɪn]
vitamín
CHOICES – INTERMEDIATE
| 5
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Dish
Jedlo
beef
[biːf]
hovädzie
boiled
[bɔɪəld]
varený
cake
[keɪk]
koláč
chicken
[ˈtʃɪkɪn]
kura
chip butty
[tʃɪp ˈbʌti]
sendvič s hranolkovo-kečupovou
náplňou
chocolate
[ˈtʃɒklət]
čokoláda
curry
[ˈkʌri]
kari
dark chocolate ice cream
[dɑːk ˌtʃɒklət ˈaɪs kriːm]
horkočokoládová zmrzlina
egg
[eɡ]
vajce
fish and chips
[fɪʃ ən ˈtʃɪps]
ryba s hranolkami
fried
[fraɪd]
vyprážaný
grilled
[ɡrɪld]
grilovaný
omelette
[ˈɒmlət]
omeleta
roast
[rəʊst]
pečený
steak
[steɪk]
stejk
Chuť
[ˈbɪtə]
trpký
sour
[saʊə]
kyslý
spicy
[ˈspaɪsi]
korenený, štipľavý
sweet
[swiːt]
sladký
Štruktúra
krémový
crispy
[ˈkrɪspi]
chrumkavý
crunchy
[ˈkrʌntʃi]
chrumkavý
smooth
[smuːð]
jemný
soft
[sɒft]
mäkký, jemný
Places to eat out
10
[ˈkriːmi]
9
creamy
8
Texture
7
bitter
6
Taste
5
slanina s vajíčkom
4
[ˌbeɪkən ənd ˈeɡz]
3
bacon and eggs
2
jablkový koláč
1
[ˈæpəl paɪ]
MODULE
apple pie
Miesta kde sa dá najesť
kaviareň
coffeehouse
[ˈkɔfi haʊs]
kaviareň
fast-food bar
[fɑːst ˈfuːd bɑː]
bufet s rýchlym občerstvením
fish, fish restaurant
[fɪʃ]
rybia reštaurácia
Indian, Indian restaurant
[ˈɪndiən]
indická reštaurácia
12
[ˈkæfeɪ]
11
café
6 |
CHOICES – INTERMEDIATE
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Japanese, Japanese restaurant
[ˌdʒæpəˈniːz]
japonská reštaurácia
pizzeria
[ˌpiːtsəˈriːə]
pizzeria
seafood, seafood restaurant
[ˈsiːfuːd]
reštaurácia špecializovaná
na morské plody
self-service,
self-service restaurant
[ˌself ˈsɜːvɪs]
samoobslužná reštaurácia
take-away
[ˈteɪk əˌweɪ]
jedlo so sebou
Thai, Thai restaurant
[taɪ]
thajská reštaurácia
vegetarian,
vegetarian restaurant
[ˌvedʒɪˈteəriən]
vegetariánská reštaurácia
dessert
[dɪˈzɜːt]
dezert
first course
[fɜːst ˈkɔːs]
prvý chod
main course
[meɪn ˈkɔːs]
hlavný chod
starter
[ˈstɑːtə]
predjedlo
7
6
5
4
Actions
Aktivity
bill
[bɪl]
účet
book
[bʊk]
zarezervovať si
cash
[kæʃ]
hotovosť
credit card
[ˈkredət kɑːd]
kreditná karta
menu
[ˈmenjuː]
menu, jedálny lístok
order
[ˈɔːdə]
objednať si
pay
[peɪ]
zaplatiť
tip
[tɪp]
sprepitné
MODULE 4 – HOUSES
12
11
10
9
8
Types of houses
Typy domov
apartment
[əˈpɑːtmənt]
byt
bedroom
[ˈbedrʊm]
spálňa
bungalow
[ˈbʌŋɡələʊ]
bungalov
camper van
[ˈkæmpə væn]
obytná dodávka
cottage
[ˈkɒtɪdʒ]
chata
detached
[dɪˈtætʃt]
oddelený
dream
[driːm]
sen, vysnený
flat
[flæt]
byt
hut
[hʌt]
chatrč
motor home
[ˈməʊtə həʊm]
karavan
semi-detached
[ˌsemidɪˈtætʃt]
dvojdom
CHOICES – INTERMEDIATE
| 7
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
[ˈterɪst]
radový
two-bedroom
[tuː ˈbedrʊm]
dvojizbový
Advantages
Výhody
[ˈkəʊzi]
útulný
quiet
[ˈkwaɪət]
tichý
space
[speɪs]
priestor
view
[vjuː]
výhľad
warm
[wɔːm]
teplý
Znaky
ústredné kúrenie
cupboard
[ˈkʌbəd]
linka kuchynská
fireplace
[ˈfaɪəpleɪs]
krb
fitted
[ˈfɪtɪd]
vstavaný
games room
[ˈɡeɪmz ruːm]
herňa
garden
[ˈɡɑːdn]
záhrada
home cinema
[ˈhəʊm ˌsɪnəmə]
domáce kino
lawn
[lɔːn]
trávník
pond
[pɒnd]
rybník
staircase
[ˈsteəkeɪs]
schodisko
terrace
[ˈterəs]
terasa
wardrobe
[ˈwɔːdrəʊb]
šatník
Appliances
7
[ˌsentrəl ˈhiːtɪŋ]
6
central heating
5
klimatizácia
4
[ˈeə kənˌdɪʃənɪŋ]
3
air-conditioning
2
Features
1
cosy
MODULE
terraced
Spotrebiče
umývačka riadu
freezer
[ˈfriːzə]
mraznička
fridge
[frɪdʒ]
chladnička
oven
[ˈʌvən]
rúra
washing machine
[ˈwɒʃɪŋ məˌʃiːn]
práčka
Umiestnenie, lokalita
rušný
centre
[ˈsentə]
centrum
country
[ˈkʌntri]
vidiek
downtown
[ˌdaʊnˈtaʊn]
centrum mesta
floor
[flɔː]
poschodie
12
[ˈbɪzi]
11
busy
10
Location
9
[ˈdɪʃˌwɒʃə]
8
dishwasher
8 |
CHOICES – INTERMEDIATE
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
outskirts
[ˈaʊtskɜːts]
predmestie, okraj mesta
quiet
[ˈkwaɪət]
tichý
street
[striːt]
ulica
suburb
[ˈsʌbɜːb]
predmestie
tube station
[ˈtjuːb ˌsteɪʃən]
stanica metra
village
[ˈvɪlɪdʒ]
dedina
MODULE 5 – IMAGE
9
8
7
6
5
4
3
2
Appearances
Vzhľad
attractive
[əˈtræktɪv]
atraktívny
cute
[kjuːt]
roztomilý
glamorous
[ˈɡlæmərəs]
okúzlujúci, pôvabný
good-looking
[ˌɡʊd ˈlʊkɪŋ]
dobre vyzerajúci, pekný
gorgeous
[ˈɡɔːdʒəs]
nádherný, úžasný
handsome
[ˈhænsəm]
pekný (o mužovi)
pretty
[ˈprɪti]
pekná (o žene)
stunning
[ˈstʌnɪŋ]
úchvatný
ugly
[ˈʌɡli]
škaredý
unattractive
[ˌʌnəˈtræktɪv]
neatraktívny
BUILD
Postava
muscular
[ˈmʌskjʊlə]
svalnatý
overweight
[ˌəʊvəˈweɪt]
s nadváhou
plump
[plʌmp]
buclatý
short
[ʃɔːt]
malý
skinny
[ˈskɪni]
vyziablý
slim
[slɪm]
štíhly
tall
[tɔːl]
vysoký
well-built
[ˌwel ˈbɪlt]
urastený
12
11
10
Face
Tvár
beard
[bɪəd]
brada
chin
[tʃɪn]
brada
ear
[ɪə]
ucho
eye
[aɪ]
oko
eyebrow
[ˈaɪbraʊ]
obočie
forehead
[ˈfɒrɪd]
čelo
CHOICES – INTERMEDIATE
| 9
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
peha
glasses
[ˈɡlɑːsɪz]
okuliare
lip
[lɪp]
pera
moustache
[məˈstɑːʃ]
fúzy
mouth
[maʊθ]
ústa
smile
[smaɪl]
úsmev
tooth
[tuːθ]
zub
wrinkle
[ˈrɪŋkəl]
vráska
Vlasy
[braʊn]
hnedovlasý
curly
[ˈkɜːli]
kučeravý
fair
[feə]
svetlý
grey
[ɡreɪ]
sivý, šedivý
hair
[heə]
vlasy
long
[lɒŋ]
dlhý
red
[red]
ryšavý
short
[ʃɔːt]
krátký
straight
[streɪt]
rovný
wavy
[ˈweɪvi]
vlnitý
[ˈkʌləfəl]
farebný
dark
[dɑːk]
tmavý
designer
[dɪˈzaɪnə]
značkový
elegant
[ˈelɪɡənt]
elegantný
formal
[ˈfɔːməl]
formálny
good quality
[ɡʊd ˈkwɒləti]
kvalitný
imaginative
[ɪˈmædʒɪnətɪv]
nápaditý
old-fashioned
[ˌəʊld ˈfæʃənd]
vyšlý z módy
smart
[smɑːt]
elegantný
Types of clothes
11
colourful
10
obyčajný
9
[ˈkæʒuəl]
8
casual
7
Prídavné mená opisujúce
oblečenie
Adjectives describing clothes
6
brown
5
blond
4
[blɒnd]
3
blonde
2
Hair
1
[ˈfrekəl]
MODULE
freckle
Typy šiat
[ˈbeɪsbɔːl kæp]
bejzbolka (šiltovka)
dinner jacket
[ˈdɪnə ˌdʒækət]
spoločenské sako
12
baseball cap
10 |
CHOICES – INTERMEDIATE
evening dress
[ˌiːvnɪŋ ˈdres]
večerné šaty
jeans
[dʒiːnz]
džínsy
leather jacket
[ˌleðə ˈdʒækət]
kožená budna
overcoat
[ˈəʊvəkəʊt]
kabát
suit
[suːt]
oblek
T-shirt
[ˈtiː ʃɜːt]
tričko
Fans
Fanúšikovia
admire
[ədˈmaɪə]
obdivovať
obsessive
[əbˈsesɪv]
posadnutý
stalker
[ˈstɔːkə]
prenasledovateľ (úchyl)
super fan
[ˈsuːpə fæn]
najvernejší fanúšik
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
8
7
6
5
4
Celebrities
Celebrity, známe osobnosti
abuse
[əˈbjuːs]
zneužitie
advertise
[ˈædvətaɪz]
inzerovať
alcohol
[ˈælkəhɒl]
alkohol
drug
[drʌɡ]
droga
fame
[feɪm]
sláva
hard-working
[ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ]
pracovitý
healthy lifestyle
[ˌhelθi ˈlaɪfstaɪl]
zdravý životný styl
negative
[ˈneɡətɪv]
záporný, negatívny
positive
[ˈpɒzətɪv]
kladný, pozitívny
role model
[ˈrəʊl ˌmɒdl]
vzor
star
[stɑː]
hviezda
superstar
[ˈsuːpəstɑː]
superstar
12
11
10
9
Mass media
Mass médiá
celebrity
[sɪˈlebrəti]
celebrita, slávna osobnosť
gossip
[ˈɡɒsɪp]
klebeta
journalist
[ˈdʒɜːnəlɪst]
novinár
magazine
[ˌmæɡəˈziːn]
časopis
paparazzi
[ˌpæpəˈrætsi]
paparazzi – bulvárný fotograf
prenasledujúci celebrity
TV talk show
[ˌtiː ˈviː tɔːk ʃəʊ]
televízna talkshow
website
[ˈwebsaɪt]
webová stránka
CHOICES – INTERMEDIATE
| 11
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Problems with products
Problémy s produktmi
[kəmˈpleɪn]
sťažovať sa
fade
[feɪd]
vyblednúť
fake
[feɪk]
falošný
guarantee
[ˌɡærənˈtiː]
záruka
instruction
[ɪnˈstrʌkʃən]
návod
lose shape
[luːz ˈʃeɪp]
straiť tvár
receipt
[rɪˈsiːt]
účet
refund
[ˈriːfʌnd]
vrátenie peňazí
rip
[rɪp]
roztrnúť sa
scratch
[skrætʃ]
poškriabať
shrink
[ʃrɪŋk]
zraziť sa, scvrknúť sa
tear
[teə]
roztrhnúť sa
3
complain
2
krabica
1
[bɒks]
MODULE
box
4
MODULE 6 – HEROES
Biography
Životopis
[ˈtʃaɪldhʊd]
destvo
dificult
[ˈdɪfɪkəlt]
obtiažny
happy
[ˈhæpi]
šťastný
middle-class
[ˌmɪdl ˈklɑːs]
stredná trieda
poor
[pɔː]
chudý
privileged
[ˈprɪvəlɪdʒd]
privilegovaný
royal
[ˈrɔɪəl]
kráľovský
wealthy
[ˈwelθi]
bohatý
well-known
[ˌwel ˈnəʊn]
známý
working class
[ˌwɜːkɪŋ ˈklɑːs]
pracujúca trieda
8
childhood
7
aristorkatický
6
[ˌærɪstəˈkrætɪk]
5
aristocratic
9
Achievements
Úspechy
campaign
[kæmˈpeɪn]
viesť kampaň
child labour
[ˈtʃaɪld ˌleɪbə]
detská práca
civil service
[ˌsɪvəl ˈsɜːvəs]
štátna správa
colonialism
[kəˈləʊniəlɪzəm]
kolonializmus
demonstration
[ˌdemənˈstreɪʃən]
demonštrácia
discrimination
[dɪˌskrɪmɪˈneɪʃən]
diskriminácia
12
armáda
11
[ˈɑːmi]
10
army
12 |
CHOICES – INTERMEDIATE
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
equal rights
[ˌiːkwəl ˈraɪts]
rovnoprávnosť
fight against
[ˈfaɪt əˌɡenst]
bojovať proti
fight for
[ˈfaɪt fə]
bojovať za
freedom of speech
[ˌfriːdəm əv ˈspiːtʃ]
sloboda prejavu
human rights
[ˌhjuːmən ˈraɪts]
ľudské práva
independence
[ˌɪndɪˈpendəns]
nezávislosť
invader
[ɪnˈveɪdə]
votrelec
join
[dʒɔɪn]
pripojiť sa
march
[mɑːtʃ]
pochod
organise
[ˈɔːɡənaɪz]
zoprganizovať, zariadiť
peace
[piːs]
mier
peaceful
[ˈpiːsfəl]
kľudný
poverty
[ˈpɒvəti]
chudoba
protest
[ˈprəʊtest]
protest
racism
[ˈreɪsɪzəm]
rasizmus
rebellion
[rɪˈbeljən]
povstanie, vzbura
slavery
[ˈsleɪvəri]
otroctvo
take part in
[teɪk ˈpɑːt ɪn]
zúčastniť sa
women’s rights
[ˌwɪmɪnz ˈraɪts]
práva žien
Heroes
Hrdinovia
artist
[ˈɑːtɪst]
umelec
explorer
[ɪkˈsplɔːrə]
prieskumník, bádateľ
leader
[ˈliːdə]
vodca
liberator
[ˈlɪbəreɪtə]
osloboditeľ
pioneer
[ˌpaɪəˈnɪə]
priekopník
revolutionary
[ˌrevəˈluːʃənəri]
revolucionár
ruler
[ˈruːlə]
vládca
scientist
[ˈsaɪəntɪst]
vedec
social reformer
[ˌsəʊʃəl rɪˈfɔːmə]
sociálny reformátor
soldier
[ˈsəʊldʒə]
vojak
thinker
[ˈθɪŋkə]
mysliteľ
writer
[ˈraɪtə]
spisovatel
CHOICES – INTERMEDIATE
| 13
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
MODULE 7 – ADVENTURE
Dobrodružné športy
camping
[ˈkæmpɪŋ]
kempovanie, stanovanie
canoeing
[kəˈnuːɪŋ]
kanoistika
caving
[ˈkeɪvɪŋ]
jaskyniarsrtvo
cliff
[klɪf]
útes
climb
[klaɪm]
šplhať, liezť
dive into
[ˈdaɪv ˌɪntə]
potopiť sa, skočit do (vody)
extreme skiing
[ɪkˌstriːm ˈskiːɪŋ]
extrémne lyžovanie
high lining
[ˈhaɪ ˌlaɪnɪŋ]
chôdza polane vo výške
hiking
[ˈhaɪkɪŋ]
pešia turistika
horse
[hɔːs]
kôň
jump into
[ˈdʒʌmp ˌɪntə]
skočiť do
kayaking
[ˈkaɪækɪŋ]
kajaking
motorbike
[ˈməʊtəbaɪk]
motorka
mountain
[ˈmaʊntɪn]
hora
plane
[pleɪn]
lietadlo
pool
[puːl]
bazén
(rock) climbing
[ˈrɒk ˌklaɪmɪŋ]
lezenie po skalách
roller coaster
[ˈrəʊlə ˌkəʊstə]
horská dráha
sailing
[ˈseɪlɪŋ]
plachtenie, jachting
scuba diving
[ˈskuːbə ˌdaɪvɪŋ]
potápanie
sea
[siː]
more
ski jumping
[ˈskiː ˌdʒʌmpɪŋ]
skok na lyžiach
skydiving
[ˈskaɪ ˌdaɪvɪŋ]
zoskok voľným pádom
snorkelling
[ˈsnɔːkəlɪŋ]
šnorchlovanie
snowboarding
[ˈsnəʊbɔːdɪŋ]
snowbordovanie
surfing
[ˈsɜːfɪŋ]
surfovanie
travel to
[ˈtrævəl tə]
cestovať (kam)
tree
[triː]
strom
yacht
[jɒt]
jachta
12
loď
11
[bəʊt]
10
boat
9
druh off-road cyklistiky
8
[ˌbiː em ˈeks ˌraɪdɪŋ]
7
BMX riding
6
skok z pevného bodu –
(skala, most..) s padákom
5
[ˈbeɪs ˌdʒʌmpɪŋ]
4
BASE jumping
3
cestovanie s batohom
2
[ˈbækˌpækɪŋ]
1
backpacking
MODULE
Adventure sports
14 |
CHOICES – INTERMEDIATE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
1
MODULE
Positive feelings
Pozitívne pocity
awesome
[ˈɔːsəm]
úžasný, skvelý
exhilarating
[ɪɡˈzɪləreɪtɪŋ]
radostný, vzrušujúci
great fun
[ɡreɪt ˈfʌn]
skvelá zábava
incredible
[ɪnˈkredɪbəl]
neuveriteľný
thrilling
[ˈθrɪlɪŋ]
strhujúci
ultimate thrill
[ˌʌltəmət ˈθrɪl]
najväčšie nadšenie
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Negative feelings
Negatívne pocity
frightened
[ˈfraɪtnd]
vydesený
petrified
[ˈpetrəfaɪd]
skamenený
scared
[skeəd]
vystrašený
scared stiff
[skeəd ˈstɪf]
stuhlý strachom
terrified
[ˈterəfaɪd]
vyplašený
Dobrodružné, adrenalínové
športy
Adventure sports
bungee jump
[ˈbʌndʒi dʒʌmp]
bungee jumping
canoe safari
[kəˈnuː səˌfɑːri]
safari na kanoe
canyoning
[ˈkænjənɪŋ]
kaňoning
sea kayaking
[ˈsiː ˌkaɪækɪŋ]
morský kajaking
trekking
[ˈtrekɪŋ]
pešia turistika
ultra-light plane
[ˈʌltrəˌlaɪt pleɪn]
ultra-ľahké lietadlo
white-water rafting
[ˌwaɪt ˌwɔːtə ˈrɑːftɪŋ]
raftovanie na divokej vode
zip-line
[ˈzɪp laɪn]
ľanová šmykľavka
Natural places
Prírodné miesta
canyon
[ˈkænjən]
kaňon
coast
[kəʊst]
pobrežie
rapids
[ˈræpɪdz]
prúdy, kaskády
waterfall
[ˈwɔːtəfɔːl]
vodopád
MODULE 8 – HABITAT
Climate
Klíma
desert
[ˈdezət]
púšť
dry
[draɪ]
suchý
equatorial
[ˌekwəˈtɔːriəl]
rovníkový
extreme
[ɪkˈstriːm]
extrémny
Mediterranean
[ˌmedɪtəˈreɪniən]
stredomorský
mild
[maɪld]
mierny
CHOICES – INTERMEDIATE
| 15
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
[ˌsemi ˈdezət]
polopúšť
subtropical
[ˌsʌbˈtrɒpɪkəl]
subtropický
temperate
[ˈtempərət]
mierny
tropical
[ˈtrɒpɪkəl]
tropický
wet
[wet]
mokrý, vlhký, daždivý
Landscape
MODULE
semi-desert
Krajina
útes
desert
[ˈdezət]
púšť
forest
[ˈfɒrɪst]
les
hill
[hɪl]
kopec
lake
[leɪk]
jazero
marsh
[mɑːʃ]
močiar
mountain
[ˈmaʊntɪn]
hora
plain
[pleɪn]
pláň
rainforest
[ˈreɪnfɒrɪst]
dažďový prales
valley
[ˈvæli]
údolie
Problems
5
[klɪf]
4
cliff
3
pláž
2
[biːtʃ]
1
beach
Problémy
[ˌsiː əʊ ˈtu iˌmɪʃnz]
emisie oxidu uhličitého
deforestation
[diːˌfɒrɪˈsteɪʃən]
odlesňovanie
desertification
[dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən]
rozširovanie púšte,
dezertifikácia
exhaust fumes
[ɪɡˈzɔːst fjuːmz]
výfukové plyny
extinction of species
[ɪkˌstɪŋkʃən əv ˈspiːʃiːz]
vymieranie druhov
extreme weather
[ɪkˌstriːm ˈweðə]
extrémne počasie
flooding
[ˈflʌdɪŋ]
záplavy
forest fire
[ˈfɒrəst faɪə]
lesný požiar
litter
[ˈlɪtə]
odpadky
noise pollution
[ˈnɔɪz pəˌluʃən]
hlukové znečistenie
pollution
[pəˈluːʃən]
znečistené ovzdušie
smog
[smɒɡ]
smog
traffic
[ˈtræfɪk]
doprava
traffic jam
[ˈtræfɪk dʒæm]
dopravná zápcha
water pollution
[ˈwɔːtə pəˌluːʃən]
znečistenie vody
12
CO2 emissions
11
zmena klímy
10
[ˈklaɪmət tʃeɪndʒ]
9
climate change
8
znečistenie ovzdušia
7
[ˈeə pəˌluːʃən]
6
air pollution
16 |
CHOICES – INTERMEDIATE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
Solutions
Riešenia
consumption
[kənˈsʌmpʃən]
spotreba
cycle
[ˈsaɪkəl]
jazdiť na bicykli
re-use
[riːˈjuːz]
použiť znovu
recycle
[ˌriːˈsaɪkəl]
recyklovať
reduce
[rɪˈdjuːs]
obmedziť
renewable energy
[rɪˌnjuːəbəl ˈenədʒi]
obnoviteľné energie
save energy
[seɪv ˈenədʒi]
šetrt energie
share a car
[ʃeər ə ˈkɑː]
zdielať auto
solar panel
[ˌsəʊlə ˈpænl]
solárny panel
use public transport
[juːz ˌpʌblɪk ˈtrænspɔːt]
používať verejnú dopravu
walk
[wɔːk]
chodiť peši
wind turbine
[ˈwɪnd ˌtɜːbaɪn]
veterná elektráreň
MODULE 9 – LEARNING
Subjects
Predmety
art and design
[ɑːt ən dɪˈzaɪn]
umenie a dizajn
business studies
[ˈbɪznəs ˌstʌdiz]
ekonomika (predmet)
citizenship
[ˈsɪtɪzənʃɪp]
občianstvo
drama
[ˈdrɑːmə]
dramatická výchova
economics
[ˌekəˈnɒmɪks]
ekonómia
English language
[ˌɪŋɡlɪʃ ˈlæŋɡwɪdʒ]
anglický jazyk
English literature
[ˌɪŋɡlɪʃ ˈlɪtərətʃə]
anglická literatúra
geography
[dʒiˈɒɡrəfi]
zamepis
ICT
[ˌaɪ siː ˈtiː]
informačné technológie
philosophy
[fɪˈlɒsəfi]
filozofia
physical education
[ˌfɪzɪkəl ˌedjʊˈkeɪʃən]
telesná výchova
politics
[ˈpɒlɪtɪks]
politológia
religious education
[rɪˌlɪdʒəs ˌedjʊˈkeɪʃən]
náboženská výchova
technology
[tekˈnɒlədʒi]
technológia
Learning skills
Schopnosť učiť sa
analyse information
[ˌænəlaɪz ɪnfəˈmeɪʃən]
analyzovanie informácií
assess my progress
[əˌses maɪ ˈprəʊɡres]
sebahodnotenie,
hodnotiť svoj pokrok
concentrate in class
[ˈkɒnsənˌtreɪt ɪn klɑːs]
Koncentrovanie sa v triede
fact
[fækt]
fakt
idea
[aɪˈdɪə]
myšlenka, nápad
CHOICES – INTERMEDIATE
| 17
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
memorise
[ˈmeməraɪz]
zapamätať si
number
[ˈnʌmbə]
číslo
organise my learning
[ˌɔːɡənaɪz maɪ ˈlɜːnɪŋ]
organizácia učenia
pass an exam
[pɑːs ən ɪɡˈzæm]
zložiť skúšku
present work neatly
[prɪˌzent wɜːk ˈniːtli]
zrozumiteľne, prehľadne
prezentovať svoju prácu
solve problems
[sɒlv ˈprɒbləmz]
riešiť problémy
work in teams
[wɜːk ɪn ˈtiːmz]
pracovať v tíme
work online
[wɜːk ɒnˈlaɪn]
pracovat online
Extra-curricular activities
2
obraz, obrázok
1
[ˈɪmɪdʒ]
MODULE
image
Mimoškolské aktivity
cadet
[kəˈdet]
kadet
carpentry
[ˈkɑːpəntri]
tesárstvo
chess
[tʃes]
šachy
choir
[kwaɪə]
zbor
cookery
[ˈkʊkəri]
varenie
dancing
[ˈdɑːnsɪŋ]
tancovanie
debating club
[dɪˈbeɪtɪŋ klʌb]
debatný krúžok
film club
[ˈfɪlm klʌb]
filmový klub
first aid
[fɜːst ˈeɪd]
krúžok prvej pomoci
life saving
[ˈlaɪf ˌseɪvɪŋ]
záchranársky
orchestra
[ˈɔːkɪstrə]
orchester
painting
[ˈpeɪntɪŋ]
maľovanie
personal finance
[ˌpɜːsənəl ˈfaɪnæns]
osobné financie
poetry club
[ˈpəʊətri klʌb]
klub poézie
school magazine
[ˈskuːl mæɡəˌziːn]
školský časopis
sport
[spɔːt]
šport
voluntary work
[ˈvɒləntəri wɜːk]
dobrovoľníctvo
process
[ˈprəʊses]
proces
solve
[sɒlv]
vyriešt
stimulate
[ˈstɪmjʊleɪt]
podporovať, stimulovať
11
patriť
10
[bɪˈlɒŋ]
9
belong
8
astronómia
7
[əˈstrɒnəmi]
6
astronomy
5
dobrodružné aktivity
4
[ədˈventʃər ækˌtɪvɪti]
3
adventure activity
12
18 |
CHOICES – INTERMEDIATE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
2
1
MODULE
School life: Atmosphere
Školský život: atmosféra
competitive
[kəmˈpetɪtɪv]
súťaživý
friendly
[ˈfrendli]
priateľský
laid-back
[ˌleɪd ˈbæk]
uvoľnený
lively
[ˈlaɪvli]
živý
noisy
[ˈnɔɪzi]
hlučný
relaxed
[rɪˈlækst]
kľudný
serious
[ˈsɪəriəs]
vážný
sociable
[ˈsəʊʃəbəl]
spoločenský
strict
[strɪkt]
prísny
Problémy
aggressive behaviour
[əˌɡresɪv bɪˈheɪvjə]
agresívne chovanie
bullying
[ˈbʊliɪŋ]
šikana
fighting
[ˈfaɪtɪŋ]
biť sa
4
3
Problems
Typy škôl
comprehensive school
[ˌkɒmprɪˈhensɪv skuːl]
všeobecná (stredná) škola
elementary school
[ˌeləˈmentəri skuːl]
základná škola
(ekvivalent 1. stupňa)
high school
[ˈhaɪ skuːl]
stredná škola
middle school
[ˈmɪdl skuːl]
základná škola (ekvivalent
2. stupňa alebo nižších ročníkov
gymnázia)
primary school
[ˈpraɪməri skuːl]
základná škola
public school
[ˌpʌblɪk ˈskuːl]
súkromná škola (Veľká Británia)
secondary school
[ˈsekəndəri skuːl]
stredná škola
sixth-form college
[ˈsɪksθ fɔːm ˌkɒlɪdʒ]
typ strednej školy ukončený
cca v 16 rokoch
state school
[ˌsteɪt ˈskuːl]
štátna škola
9
8
7
6
5
Types of school
12
11
10
Facilities
Vybavenie
assembly hall
[əˈsembli hɔːl]
aula
computer lab
[kəmˈpjuːtə læb]
počítačová učebňa
gym
[dʒɪm]
telocvičňa
language lab
[ˈlæŋɡwɪdʒ læb]
učebňa jazykov
library
[ˈlaɪbrəri]
knižnica
science lab
[ˈsaɪəns læb]
učebňa prírodných vied
sports hall
[ˈspɔːts hɔːl]
športová hala
theatre
[ˈθɪətə]
divadlo
CHOICES – INTERMEDIATE
| 19
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Equipment
Vybavenie
[kəmˈpjuːtə]
počítač
high-speed internet access
[ˌhaɪ spiːd ˈɪntənet ˌækses]
vysokorýchlostné pripojenie
k internetu
projector
[prəˈdʒektə]
projektor
screen
[skriːn]
obrazovka
wi-fi
[ˈwaɪ faɪ]
wi-fi
MODULE
computer
1
MODULE 10 – CAREERS
Careers
Kariéra
[ˌpɑːt ˈtaɪm]
čiastočný úväzok
summer job
[ˈsʌmə dʒɒb]
letná brigáda
Zručnosti
komunikovať, vysvetliť
deal with
[ˈdiːl wɪð]
vyrovnať sa s, riešiť
design
[dɪˈzaɪn]
navrhovať
experiment
[ɪkˈsperɪmənt]
pokus
idea
[aɪˈdɪə]
nápad, myšlienka
information
[ˌɪnfəˈmeɪʃən]
informácie
machine
[məˈʃiːn]
stroj
make money
[meɪk ˈmʌni]
zarábať peniaze
repair
[rɪˈpeə]
opraviť
sport
[spɔːt]
šport
tool
[tuːl]
nástroj
use computers
[juːz kəmˈpjuːtəz]
používať počítače
Career areas
8
[kəˈmjuːnəkeɪt]
7
communicate
6
výpočet
5
[ˌkælkjʊˈleɪʃən]
4
calculation
3
Abilities
2
part-time
Oblasti kariéry
[ˈbɪznəs]
obchod
construction
[kənˈstrʌkʃən]
výstavba, konštrukcia
education
[ˌedjʊˈkeɪʃən]
vzdelanie
engineering
[ˌendʒɪˈnɪərɪŋ]
inžinierský
farming
[ˈfɑːmɪŋ]
poľnohospodársky
fashion
[ˈfæʃən]
móda
finance
[ˈfaɪnæns]
financie
ICT
[ˌaɪ siː ˈtiː]
Informačné
a Komunikačné Technológie
12
business
11
umenie a design
10
[ɑːt ən dɪˈzaɪn]
9
art and design
20 |
CHOICES – INTERMEDIATE
2
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
industry
[ˈɪndəstri]
priemysel
law
[lɔː]
právo
medicine
[ˈmedsən]
medicína, lekárstvo
politics
[ˈpɒlɪtɪks]
politika
science
[ˈsaɪəns]
veda
security
[sɪˈkjʊərɪti]
bezpečnosť
show business
[ˈʃəʊ ˌbɪznəs]
zábavný priemysel, showbiznis
sport
[spɔːt]
šport
the media
[ðə ˈmiːdiə]
médiá
tourism
[ˈtʊərɪzəm]
turistika
Práca, zamestnanie
businessman
[ˈbɪznɪsmən]
podnikateľ
businesswoman
[ˈbɪznɪsˌwʊmən]
podnikateľka
cleaner
[ˈkliːnə]
zupratovač
comedian
[kəˈmiːdiən]
komediant
dealer
[ˈdiːlə]
predajca, obchodník
detective
[dɪˈtektɪv]
detektív
farmer
[ˈfɑːmə]
farmár
fashion designer
[ˈfæʃən dɪˌzaɪnə]
módny návrhár
journalist
[ˈdʒɜːnəlɪst]
novinár
lawyer
[ˈlɔːjə]
právnik
life guard
[ˈlaɪf ɡɑːd]
záchranár
mechanic
[mɪˈkænɪk]
mechanik
police officer
[pəˈliːs ˌɒfəsə]
policajt
psychotherapist
[ˌsaɪkəʊˈθerəpɪst]
psychoterapeut
shop assistant
[ˈʃɒp əˌsɪstənt]
predavač
surgeon
[ˈsɜːdʒən]
chirurg
technician
[tekˈnɪʃən]
technik
tour guide
[ˈtʊə ɡaɪd]
turistický sprievodca
10
9
8
7
6
5
4
3
Jobs
MODULE 11 – INSPIRATION
12
11
Arts & Culture
Umenie a kultúra
Places
Miesta
art gallery
[ˈɑːt ˌɡæləri]
galéria výtvarného umenia
cinema
[ˈsɪnəmə]
kino
museum
[mjuːˈziəm]
múzeum
theatre
[ˈθɪətə]
divadlo
CHOICES – INTERMEDIATE
| 21
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Events
Podujatia
contemporary dance
performance
[kənˌtempərəri ˈdɑːns pəˌfɔːməns] vystúpenie súčasného tanca
exhibition
[ˌeksɪˈbɪʃən]
výstava
film
[fɪlm]
film
musical
[ˈmjuːzɪkəl]
muzikál
opera
[ˈɒpərə]
opera
painting
[ˈpeɪntɪŋ]
maľovanie , maľba
photography
[fəˈtɒɡrəfi]
fotografia
sculpture
[ˈskʌlptʃə]
sochárstvo, socha
act in films
[ækt ɪn ˈfɪlmz]
hrať vo filmoch
act in plays
[ækt ɪn ˈpleɪz]
hrať v divadle
compose music
[kəmˌpəʊz ˈmjuːzɪk]
skladať hudbu
create sculpture
[kriˌeɪt ˈskʌlptʃə]
vytvoriť sochu
draw
[drɔː]
kresliť
group
[ɡruːp]
skupina
orchestra
[ˈɔːkɪstrə]
orchester
paint picture
[peɪnt ˈpɪktʃə]
namalovať obraz
sing in a choir
[sɪŋ ɪn ə ˈkwaɪə]
spievať v zbore
song lyrics
[ˈsɒŋ ˌlɪrɪks]
texty piesne
stories
[ˈstɔːriz]
príbehy
take photos
[teɪk ˈfəʊtəʊz]
fotografovať
write poems
[raɪt ˈpəʊɪmz]
písať básne
awful
[ˈɔːfəl]
príšerný
brilliant
[ˈbrɪljənt]
skvelý
disturbing
[dɪˈstɜːbɪŋ]
znepokojujúci, rušivý
dull
[dʌl]
nudný
entertaining
[entəˈteɪnɪŋ]
zábavný
funny
[ˈfʌni]
vtipný
good fun
[ɡʊd ˈfʌn]
dobrá zábava
inspiring
[ɪnˈspaɪərɪŋ]
inšpirujúci
12
úžasný
11
[əˈmeɪzɪŋ]
10
amazing
9
Prídavné mena opisujúce
umenie
Adjectives describing art
8
koncert
7
[ˈkɒnsət]
6
concert
5
klasická, vážná (hudba)
4
[ˈklæsɪkəl]
3
classical
2
balet
1
[ˈbæleɪ]
MODULE
ballet
22 |
CHOICES – INTERMEDIATE
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
moving
[ˈmuːvɪŋ]
dojemný
original
[əˈrɪdʒɪnəl]
originálny
shocking
[ˈʃɒkɪŋ]
šokujúci
spectacular
[spekˈtækjʊlə]
veľkolepý, efektný
weird
[wɪəd]
divný
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Artists
Umelci
choreographer
[ˌkɒriˈɒɡrəfə]
choreograf
composer
[kəmˈpəʊzə]
skladateľ
film director
[ˈfɪlm dəˌrektə]
filmový režisér
musician
[mjuːˈzɪʃən]
hudobník
novelist
[ˈnɒvəlɪst]
spisovateľ (románopisec)
painter
[ˈpeɪntə]
maliar
photographer
[fəˈtɒɡrəfə]
fotograf
playwright
[ˈpleɪraɪt]
dramatik
poet
[ˈpəʊɪt]
básnik
scriptwriter
[ˈskrɪptˌraɪtə]
scenárista
sculptor
[ˈskʌlptə]
sochár
songwriter
[ˈsɒŋˌraɪtə]
pesničkár
Works of art
Umelecké diela
art installation
[ˈɑːt ɪnstəˌleɪʃən]
výstava umenia
ballet
[ˈbæleɪ]
balet
concert
[ˈkɒnsət]
koncert
drawing
[ˈdrɔːɪŋ]
kresba
film
[fɪlm]
film
musical
[ˈmjuːzɪkəl]
muzikál
novel
[ˈnɒvəl]
román
oil painting
[ˈɔɪl ˌpeɪntɪŋ]
olejomaľba
opera
[ˈɒpərə]
opera
painting
[ˈpeɪntɪŋ]
obraz
photo
[ˈfəʊtəʊ]
fotka
play
[pleɪ]
hra (divadelná)
poem
[ˈpəʊɪm]
báseň
sculpture
[ˈskʌlptʃə]
socha
short story
[ʃɔːt ˈstɔːri]
poviedka
symphony
[ˈsɪmfəni]
symfónia
CHOICES – INTERMEDIATE
| 23
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
[ˈwɔːtəˌkʌlə]
vodové farby
work/piece of art
[wɜːk əv ˈɑːt / piːs əv ˈɑːt]
umelecké dielo
Types of art
Druhy umenia
kresba, kreslenie
fiction
[ˈfɪkʃən]
beletria
film
[fɪlm]
film
labyrinth
[ˈlæbərɪnθ]
labyrint, bludisko
literature
[ˈlɪtərətʃə]
literatúra
modern art
[ˌmɒdn ˈɑːt]
moderné umenie
music
[ˈmjuːzɪk]
hudba
opera
[ˈɒpərə]
opera
painting
[ˈpeɪntɪŋ]
maľba, maľovanie
performing arts
[pəˈfɔːmɪŋ ɑːts]
scénické umenie
photography
[fəˈtɒɡrəfi]
fotografia
poetry
[ˈpəʊɪtri]
poézia
sculpture
[ˈskʌlptʃə]
socha
theatre
[ˈθɪətə]
divadlo
visual arts
[ˈvɪʒuəl ɑːts]
vizuálne, výtvarné umenie
5
[ˈdrɔːɪŋ]
4
drawing
3
tanec
2
[dɑːns]
1
dance
MODULE
watercolour
6
MODULE 12 – INNOVATION
Sciences
Veda
architecture
[ˈɑːkɪtektʃə]
architektúra
astronomy
[əˈstrɒnəmi]
astronómia
biology
[baɪˈɒlədʒi]
biológia
botany
[ˈbɒtəni]
botanika
chemistry
[ˈkemɪstri]
chémia
ecology
[ɪˈkɒlədʒi]
ekológia
economics
[ˌekəˈnɒmɪks]
ekonómia
engineering
[ˌendʒɪˈnɪərɪŋ]
strojárstvo
genetics
[dʒəˈnetɪks]
genetika
geography
[dʒiˈɒɡrəfi ]
zemepis
geology
[dʒiˈɒlədʒi]
geológia
12
archeológia
11
[ˌɑːkiˈɒlədʒi]
10
archaeology
9
antropológia
8
[ˌænθrəˈpɒlədʒi]
7
anthropology
24 |
CHOICES – INTERMEDIATE
ICT
[ˌaɪ siː ˈtiː]
Informačné
a Komunikačné technológie
medicine
[ˈmedsən]
medicína, lekárstvo
meteorology
[ˌmiːtiəˈrɒlədʒi]
meteorológia
physics
[ˈfɪzɪks]
fyzika
psychology
[saɪˈkɒlədʒi]
psychológia
zoology
[zuːˈɒlədʒi]
zoológia
1
MODULE
ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Vynálezy
abacus
[ˈæbəkəs]
počítadlo
aspirin
[ˈæsprɪn]
aspirin
battery
[ˈbætəri]
batéria
bicycle
[ˈbaɪsɪkəl]
bicykel
button
[ˈbʌtn]
gombík
camera
[ˈkæmərə]
fotoaparát
compass
[ˈkʌmpəs]
kompas
computer
[kəmˈpjuːtə]
počítač
fridge
[frɪdʒ]
chladnička
gun
[ɡʌn]
zbraň
internet
[ˈɪntənet]
internet
light bulb
[ˈlaɪt bʌlb]
žiarovka
match
[mætʃ]
zápalka
microchip
[ˈmaɪkrəʊˌtʃɪp]
mikročip
mobile phone
[ˌməʊbaɪl ˈfəʊn]
mobilný telefón
paper
[ˈpeɪpə]
papier
penicillin
[ˌpenəˈsɪlən]
penicilín
wheel
[wiːl]
koleso
zip
[zɪp]
zips
9
8
7
6
5
4
3
2
Inventions
12
11
10
Research areas
Oblasti výskumu
artificial intelligence
[ɑːtəˌfɪʃəl ɪnˈtelədʒəns]
umelá inteligencia
bio-technology
[ˌbaɪəʊtekˈnɒlədʒi]
biotechnológia
genetic engineering
[dʒəˌnetɪk ˌendʒəˈnɪərɪŋ]
genetické inžinierstvo
nanotechnology
[ˌnænəʊtekˈnɒlədʒi]
nanotechnológia
robotics
[rəʊˈbɒtɪks]
robotika
space travel
[ˈspeɪs ˌtrævəl]
kozmické lety
virtual reality
[ˌvɜːtʃuəl riˈæləti]
virtuálna realita
NADVÄZNOSŤ UČEBNÍC VYDAVATEĽSTVA PEARSON
New Challenges / Učebnica pre nižšie ročníky
Choices / Kurz pre stredné školy
viacročných gymnázií a základné školy zamerané
na výučbu cudzích jazykov
a gymnáziá, vhodná pre triedy so
zmiešanou úrovňou jazykovej znalosti
Longman – Maturita Activator,
Exam Accelerator / Ročný intenzívny kurz
prípravy na Maturitu
My Grammar Lab / Unikátny materiál
pre výučbu gramatiky, spojenie knihy, on-line cvičení
a mobilnej aplikácie
V našom portfóliu nájdete kompletnú ponuku materiálov
pre výučbu angličtiny nielen vydavateľstva Pearson
ale aj od ostaných veľkých svetových ELT vydavateľstiev,
a to súčasne so zjednodušeným čítaním Pinguin Readers.
www.venturesbooks.sk
www.bookmall.sk
Kontakty:
e-mail: [email protected]
tel.: + 421 37 6520 261, fax: + 421 37 7720 190
Download

choices – intermediate