Vážení
zberatelia umenia.
pri úvahách o tom, koho a čo podporiť, je pre mňa, ako aj pre nás všetkých z privátneho bankovníctva, práve umenie prirodzenou
voľbou. Veď aj v minulosti sme boli pri viacerých výstavách moderného umenia a táto téma medzi klientmi zarezonovala.
Zámerom tohto katalógu je priniesť aj finančný pohľad na túto zberateľskú vášeň. Či chcete alebo nie, rozhodnutie nadobudnúť
umelecké dielo nie je len o emóciách a osobných preferenciách, ale je to aj finančné rozhodnutie. O tomto rozmere sa
presviedčame často – napr. pri objavujúcich sa tlačových senzáciách o najvyššej dosiahnutej cene na dražbe v Londýne
a podobne. Umenie je aj v tomto jedinečné. Vývoj cien nepodlieha vplyvom vonkajšieho prostredia ako pri iných aktívach. Žije si
svojím vlastným životom. Avšak stále platí základné pravidlo o ponuke a dopyte. Čím viac bude záujemcov o umenie, tým viac bude
kupujúcich, a to sa nemôže neprejaviť na cenách. Výhodou je aj faktor držania aktív, ktorý je tu veľmi špecifický. Predať obraz, ktorý
rodina vlastní niekoľko generácií, je diametrálne odlišné rozhodnutie, ako predať cenný papier, o ktorom toho vlastne veľa neviete.
Z dlhodobého pohľadu je preto kúpa hodnotného diela atraktívne investičné rozhodnutie.
Určite nemám ambície vyjadrovať sa k veci, v ktorej nie som odborníčkou. Na to sú tu iní. Preto im pri hodnotení a dišputách o umení
prenechávam priestor. Som však rada, že vám môžeme aj touto cestou priblížiť tento jedinečný a výnimočný svet, svet výtvarného prejavu.
Verím, že tento katalóg Vám poskytne niektoré cenné pohľady a pomôže pri rozhodovaní sa. Prajem Vám čo najviac silných pocitov
spojených s nadobudnutím jedinečného výtvarného diela a držím palce, aby ste mali po finančnej stránke šťastnú ruku.
Katarína Boledovičová
riaditeľka odboru privátneho bankovníctva Tatra banky
významné
osobnosti
slovenskej moderny
Janko Alexy
°Životopisné údaje
Narodil sa 25. 1. 1894 v Liptovskom Mikuláši, zomrel 22. 9. 1970 v Bratislave.
V rokoch 1919 – 1925 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Bukovac, prof. Pirner a prof. Švabinský).
V rokoch 1929 – 1933 umelecky a výstavne spolupracoval (putovné výstavy) s M. A. Bazovským a Z. Palugyayom.
Od roku 1932 začal organizovať maliarsku kolóniu v Piešťanoch.
V roku 1936 bol na študijnom pobyte v Paríži.
Po roku 1937 žil, s výnimkou rokov 1945 – 1946, v Bratislave.
°Zhodnotenie tvorby
Janko Alexy mal veľmi široký umelecký záber, pôsobil ako maliar, spisovateľ a výtvarný kritik. Je považovaný za jednu z významných osobností
slovenskej výtvarnej moderny. Alexy bol typický protagonista slovensky orientovanej vetvy modernizmu.
Pre Alexyho bolo umelecky dôležité tvorivé spojenie s M. A. Bazovským a Z. Palugyaom (na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia)
v modernistickom chápaní slovenskej reality a jej výtvarného stvárnenia (odheroizovanie slovenského motívu a anachronického žánrového
romantizmu). V roku 1934 založil v Piešťanoch maliarsku kolóniu, ktorá vyvíjala činnosť do roku 1937 (okrem iných v nej príležitostne pôsobili aj
M. Benka a M. A. Bazovský).
Základné členenie Alexyho tvorby – raná tvorba (relatívne vysoko cenená), cca do polovice 30. rokov, zrelá tvorba (akceptovaná), cca od roku
1934 do roku 1945, záverečná tvorba (považovaná za slabšiu). Najlepšie tvorivé obdobie: 1929 – 1934, v druhej polovici 30. rokov u Alexyho
nastal prerod z programového modernistu na umierneného eklektika (Abelovský).
Alexy bol vynikajúci v technike pastelu, v ktorom dosiahol osobitý maliarsky výraz. Žánrovo bol J. Alexy veľmi široko zameraný, motívmi, sujetmi
a témami poplatný miestu, kde práve aktuálne žil – Slovenská dedina a ľudia v nej z Oravy, Liptova, Detvy, Heľpy atď. (od druhej polovice 20. rokov
do druhej polovice 30. rokov), jánošíkovská a povstalecká tradícia, historické námety (takmer počas celého umeleckého života), maľba historickej
architektúry (hrady, zámky), parkov a krajiny (začiatok 40. rokov), civilistické zameranie – atmosféra bratislavských ulíc, kaviarní, parkov na jednej
strane a portrétov na strane druhej.
°Marketingové zhodnotenie
Diela Janka Alexyho sú zastúpené vo všetkých významnejších slovenských verejných galériách.
Janko Alexy mal veľa autorských i skupinových výstav už počas svojho života. Súbornú výstavu diela J. Alexyho zorganizovala SNG v roku 1984.
°Vybraná literatúra
Váross, M.: Alexy, Bratislava 1944
Güntherová-Mayerová. H.: Janko Alexy, Bratislava 1949
Veselý, M.: Janko Alexy, Bratislava 1967
Abelovský, J.: Janko Alexy, Q-Ex, a.s., Bratislava 2008
°Komerčné hodnotenie
O diela J. Alexyho je trvalý zberateľský záujem, čo dokumentuje „obchodná likvidita“ na slovenských aukciách. Jeho tvorba sa tak stala významným
článkom slovenského trhu s výtvarným umením. Zberateľská špička sa orientuje na pastely z obdobia 20. a 30. rokov a veľkorozmerové pastely a oleje.
Ostatní zberatelia preferujú iné, cenovo dostupnejšie diela.
°Základný cenový trend
Mierny cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Veľkorozmerné oleje nezávislé od doby vzniku – do 10 000 EUR
Pastely z najlepšieho obdobia (1929 – 1933) – do 10 000 EUR
Diela z 20. a 30. rokov s folkloristickým zameraním (v závislosti od kvality a rozmeru) – do 8 000 EUR
Bežne dostupné diela (vytvorené najmä po roku 1945) – do 5 000 EUR
Vitráže, gobelíny, mozaiky – ?
all exclusive
art consulting
Názov diela
Žena z profilu
Rok vzniku
40. roky
Technika
pastel
Rozmery
62 x 46 cm
Značenie
vľavo dole
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
Z. Kiss-Szemán
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
7 500 EUR
janko
alexy
Jakub Bauernfreund/Jacob Bornfriend
°Životopisné údaje
Narodil sa 25. 10. 1904 v Zborove, zomrel 8. 11. 1976 v Londýne. V roku 1926 navštevoval súkromnú maliarsku školu G. Mallého
v Bratislave, kde sa zoznámil s Cypriánom Majerníkom a Jánom Želibským. V roku 1927 sa odsťahoval do Prahy a dva roky sa pripravoval na
pohovory na Akadémiu výtvarných umení, kde bol v roku 1929 prijatý do 3. ročníka (prof. W. Nowak) a ktorú ukončil v roku 1933. Počas štúdií
J. Bauernfreund býval s C. Majerníkom a spoznal sa s A. Nemešom, ktorý sa stal jeho celoživotným priateľom a podporovateľom. V roku 1936
mal (spolu s A. Nemešom) samostatnú výstavu, po ktorej spoločne odišli na trojmesačný študijný pobyt do Paríža. Zapôsobila na neho najmä
surrealistická maľba (Chagall a Modigliani). V tom istom roku sa stal členom renomovanej Umeleckej besedy. V roku 1939 musel pred fašistickou
okupáciou utiecť z Československa. Usadil sa v Londýne, kde sa spočiatku živil ako brusič diamantov a kde neskôr začal výtvarne tvoriť pod
menom Jacob Bornfriend.
°Zhodnotenie tvorby
V úplne ranej tvorbe sa J. Bauernfreund zameriaval na realistický výtvarný prejav, neskôr experimentoval (1934 – 1935) s expresívnym kubizmom,
aby sa napokon (1936) priklonil k poeticko-surrealistickému prúdu maliarstva, spájajúc kubistické a surrealistické prvky maľby. J. Bauernfreund
sa dopracoval k osobnej verzii surrealizmu a poetizmu – jeho maľba, so zvláštnou imagináciou postáv a predmetov, ho viedla k maliarskemu
vyjadrovaniu blízkemu metafyzickej maľbe. J. Bauernfreund však nebol štýlovo ortodoxný, vo svojej surrealistickej tvorbe nevychádzal z psychického
automatizmu, ale za dôležitý prvok vo svojej tvorbe určil kompozíciu s výrazným štrukturálnym základom. Najpozoruhodnejším javom tvorby J.
Bauernfreunda bola premena ľudských bytostí do inej podoby. Postavy už nevystupujú ako zobrazení ľudia, ale skôr ako bizarné figúry. Tvorba
J. Bauernfreunda v druhej polovici 30. rokov 20. storočia bola založená na snahe o spojenie reálneho a snového, vedomého a nevedomého,
racionálneho a iracionálneho. Každá realita bola presiaknutá imagináciou. V roku 1938 J. Bauernfreund (opäť spolu s A. Nemešom) zorganizoval
svoje dve samostatné výstavy, na ktorých bol zjavný posun jeho tvorby k surrealizmu, s výraznými vplyvmi kubizmu a expresionizmu. Motívy sa čoraz
viac sústreďovali na vyjadrenie hrozieb, najskôr španielskej občianskej vojny, neskôr vojny ako takej (napr. Potopa či Hrôzy vojny). V 40. rokoch
20. storočia J. Bauernfreund vyskúšal rôzne spôsoby maľby, pričom si zachoval istú kontinuitu tvorby z 30. rokov, najmä v kubizujúcich formách.
Uvoľnenejší maliarsky prejav prvej polovice 40. rokov sa postupne opäť uzatvoril do hrubých kontúr vo vymedzovaní tvarov. Na prelome desaťročia
sa J. Bauernfreund dopracoval k ďalšej obmene kubizujúcej maľby, ktorú skĺbil s expresionistickými farbami a surrealistickými námetmi. V prvej
polovici 50. rokov sa J. Bauernfreund sústredil na realizáciu veľkorozmernej nástennej maľby v knižnici školy Jeshiva (Jews College). V druhej
polovici tohto desaťročia a začiatkom 60. rokov sa tvorba J. Bauernfreunda značne zmenila, začala smerovať k abstrakcii, čierne kontúry sa stratili
a formy sa skladali len z farebných plôch. V druhej polovici 60. rokov sa abstrahujúce tvary začali meniť na znaky a vytvárať zložité obrazové celky.
Ku koncu 60. rokov a počas 70. rokov sa J. Bauernfreund
(aj kvôli zdravotnému stavu) začínal sústreďovať na koláže, ktoré sa pohybovali na hranici surrealizmu a poetizmu.
°Marketingové aspekty
Diela Jakuba Bauernfreunda sú zastúpené v zbierke Slovenskej národnej galérie a pravdepodobne aj iných verejných zbierkach, väčšinou dielami
z obdobia 30. rokov 20. storočia. V zbierkach súkromných zberateľov sa jeho obrazy nachádzajú v menšej miere. V predvojnovom Československu
mal J. Bauernfreund (spolu s A. Nemešom) dve samostatné výstavy. Neskôr vystavoval vo Veľkej Británii, Švédsku a Nemecku (Bochum). V roku
1963 mu Národní galerie v Prahe usporiadala (spolu s A. Nemešom) veľkú výstavu. V roku 2008 mu významnú výstavu zorganizovala Galéria mesta
Bratislavy.
°Vybraná literatúra
Kiss-Szemán, Z.: Jakub Bauernfreund/Jacob Bornfriend. Natura Morta, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava 2008
°Komerčné aspekty
Nútenou emigráciou J. Bauernfreunda do Veľkej Británie v roku 1939 sa do istej miery spretrhala prirodzená kontinuita vzťahu medzi autorom,
jeho tvorbou a zberateľmi. Na verejnom trhu sa výnimočne objavili jeho diela z 30. rokov. Diela z londýnskeho obdobia sú na trhu výnimočné,
ale abstraktné diela J. Bauernfreunda sa obchodujú častejšie. Spravidla však dosahujú o niečo nižšiu cenovú úroveň ako podobné diela jeho
celoživotného priateľa A. Nemeša.
°Základný cenový trend
Nadpriemerný cenový rast
°Aktuálna cenová úroveň
Významné diela z 30. a 40. rokov, oleje – do 50 000 EUR
Iné významné diela, oleje – do 30 000 EUR
Koláže – do 20 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Rok vzniku
Čierna a hnedá
1962
Technika
olej na sololite
Rozmery
25,5 x 35,5 cm
Značenie
vpravo dole
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Vystavené
Cena
zbierka významného zberateľa
konzultované s PhDr. K. Bajcurovou, Mgr. Z. Kiss-Szemán
nie
Národní galérie Praha, 1976/1977
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
jakub
bauernfreund
Miloš Alexander Bazovský
°Životopisné údaje
Narodil sa 11. 11. 1899 v Turanoch nad Váhom, zomrel 15. 12. 1968 v Trenčíne.
V roku 1918 študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti, ale po vzniku Československa sa vrátil do rodných Turian. Od roku 1919 študoval
na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Bukovac, prof. Pirner, prof. Obrovský a prof. Švabinský), ktorú ukončil v roku 1924 a vrátil sa na
Slovensko. V rokoch 1930 – 1934, spolu s Alexym a Palugyayom, maľovali v rôznych oblastiach stredného Slovenska a organizovali putovné
výstavy.
V rokoch 1939 – 1945 bola Bazovského tvorba často terčom politických a kunsthistorických atakov, ktoré sa začiatkom 50. rokov 20. storočia zasa
opakovali z pozícií socialistického realizmu.
V rokoch 1960 – 1961 sa podarilo s veľkým úspechom zorganizovať súbornú výstavu diela Bazovského v Slovenskej národnej galérii.
V roku 1962 sa presťahoval do Trenčína, kde v roku 1968 zomrel.
°Zhodnotenie tvorby
M. A. Bazovský patrí k zakladateľom a najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej moderny. O tom v kunsthistorických hodnoteniach nie sú žiadne
pochybnosti alebo rôzne výklady. Bazovský nebol len výnimočný maliar, ale vynikal aj ako kresliar, čo uplatnil napríklad v grafickej tvorbe.
M. A. Bazovský bol koncom 20. a začiatkom 30. rokov 20. storočia iniciátorom „protibenkovskej revolty“. Rovnaký námet „slovenský človek a jeho
krajina“, ktorý Benka stvárňoval monumentálno-heroizačno-romanticky, zobrazoval Bazovský v novom, originálnom výtvarnom prejave, t. j.
v abstrahovaní, v subjektívno-emotívnom vnímaní, v akejsi forme nacionálnej imaginácie. Slovenský námet (mýtus) stvárňoval moderným maliarskym
výrazom, v znakovosti, vytvárajúc archetyp slovenskej krajiny a ľudí.
Rok 1929 sa v kvalite Bazovského tvorby považuje za zlomový a celé 30-te roky sú označované za prvý výraznejší prejav jeho tvorby. V rokoch
1934 – 1937 však namiesto dovtedajšieho racionálneho tvaru nastúpila u M. A. Bazovského subjektívno-lyrická improvizácia. Po roku 1937
(až do skončenia 2. svetovej vojny) sa v jeho tvorbe, okrem tradičných námetov, objavila aj „nová obsahovosť“ v podobe narážok na vojnové časy.
Po roku 1948 (ako jeden z mála), v časoch tvrdo presadzovaného socialistického realizmu, nekompromisne udržiaval kontinuitu medzivojnovej
moderny. V rokoch 1952 – 1957 sa v námetoch často venoval filozoficko-existenciálnym problémom, čo kompenzoval pomerne veľkým počtom
maloformátových zátiší. Toto obdobie je kunsthistoricky hodnotené ako obdobie syntézy jeho tvorby.
V maľbe Bazovský vynikal ako kolorista, s náročky obmedzenou farebnou paletou (najmä červená, žltá, hnedá a okrová), dokázal vytvoriť farebnú
harmóniu.
°Marketingové zhodnotenie
Diela M. A. Bazovského sú zastúpené vo všetkých verejných galériách. Bazovský je v týchto zbierkach zastúpený – s vysokou mierou
pravdepodobnosti – asi najvyšším podielom. V roku 1969 bola zriadená Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, v ktorej je stála expozícia jeho diel.
Bazovský mal veľký počet samostatných a kolektívnych výstav už počas svojho života, viaceré súborné posmrtné výstavy v najvýznamnejších
slovenských galériách.
°Vybraná literatúra
Vaculík, K.: Miloš Alexander Bazovský, Tatran, Bratislava 1967
Abelovský, J., Ruttkay, J.: Miloš Alexander Bazovský, Interpond, Bratislava 1999
°Komerčné hodnotenie
Napriek faktu, že mnohé z Bazovského diel sú vo vlastníctve verejných galérií, viaceré sú aj v súkromných zbierkach. Každý zberateľ chce mať „svojho“
Bazovského, lebo je vnímaný ako záruka kvality spojenej s krásou a bezpečnou investíciou. Bazovský je nespochybniteľný kunsthistoricky i komerčne.
Bazovský – spolu s Weinerom-Kráľom, Jasuschom, Jakobym a Fullom – sú „hviezdami“ trhu s výtvarným umením slovenskej moderny v ostatných
rokoch s najvyššími cenovými nárastmi.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Veľkorozmerné diela z najlepších tvorivých rokov – do 90 000 EUR
Malorozmerné diela z najlepších tvorivých rokov – do 40 000 EUR
Ostatné diela – do 25 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Snopy
Rok vzniku
1950
zbierka významného zberateľa
Pôvod
Potvrdenie originality
Technika
olej na kartóne
Rozmery
34 x 47 cm
Vystavené
Značenie
vpravo dole
Cena
Reprodukované
katalóg GMAB a SNG, Bratislava, 1999
katalóg GMAB a SNG, Bratislava, 1999, číslo 218
GMAB, Trenčín, 1999 a SNG, Bratislava, 1999
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
miloš alexander
bazovský
Názov diela
Stretnutie
Rok vzniku
1950
Technika
olej na lepenke
Rozmery
36 x 29,5 cm
Značenie
vľavo dole
zbierka významného zberateľa
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Vystavené
Cena
katalóg GMAB a SNG, Bratislava, 1999
katalóg GMAB a SNG, Bratislava, 1999, číslo 124
GMAB, Trenčín, 1999 a SNG, Bratislava, 1999
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
miloš alexander
bazovský
Martin Benka
°Životopisné údaje
Narodil sa 21. 9. 1888 v Kostolišti, zomrel 28. 6. 1971 v Malackách.
V roku 1909 nastúpil do súkromnej maliarskej školy u Aloisa Kalvodu v Prahe.
V roku 1913 absolvoval študijnú cestu na Slovensko (Oravu), ktorú výtvarní kritici označujú ako „slovenský šok“. V Benkovej tvorbe sa však
systematicky prejavil až neskôr. V rokoch 1915 – 1918 žil v Milovniciach pri Strakoniciach.
V rokoch 1919 – 1939 sa M. Benka usadil v Prahe. V období 1924 – 1936 absolvoval pravidelné a dlhodobé maliarske cesty na Slovensko (Detva,
Heľpa, Orava), kde po roku 1930 vznikali jeho vrcholné diela v monumentálnom štýle. V období 1935 – 1938 často tvoril v okolí Myjavy. V roku
1937 získal ocenenie na výstave v Paríži.
V roku 1939 sa usadil v Martine.
V roku 1960 daroval štátu viac ako 5 000 umeleckých diel ako protihodnotu za postavenie obytného domu s obrazárňou v Martine.
°Zhodnotenie tvorby
Martin Benka je považovaný za zakladateľa národného prúdu v modernom slovenskom výtvarnom umení, tak veľmi výtvarnými kritikmi
preferovaného, resp. nadraďovaného do roku 1989. V súčasnom období je však Benkov modernizmus označovaný za „podmienečný“ a národný
prúd v hodnotení slovenského výtvarného umenia relativizovaný. Iné výtvarné prúdy boli totiž otvorenejšie k modernistickým a avantgardným úsiliam.
Za najvýznamnejšie diela M. Benku sa považujú diela vytvorené po roku 1920, keď sa vykryštalizovala jeho typická monumentálna maľba. Vytváral
si vlastnú symbolickú obsahovú a formálnu reč, založenú na štylizácii života a mýtov rodnej zeme. Navyše pochopil, že doterajším maliarskym štýlom
nedokáže výtvarne stvárniť motív, ktorý ho nadchol – slovenská horská krajina a pracovitý, hrdinský a nepoddajný človek v nej. V tom čase M.
Benka „prestáva zobrazovať a začína vyjadrovať“. Používal pritom typickú pyramidálnu kompozíciu. Redukoval farebnosť diel na modravé a zemité
tóny.
Najlepšie, resp. najvýznamnejšie diela vytvoril v rokoch 1931 – 1934 svojím typickým „heroicko-monumentálnym štýlom“.
Od začiatku 40. rokov 20. storočia ustúpili do úzadia Benkove modernistické ašpirácie a, naopak, prehĺbili sa prvky anachronickej mravoučnej
žánrovosti a postromantizmu, ktoré boli založené na patetickom zobrazení heroického človeka.
V 50. a 60. rokoch už nevytvoril diela výnimočnej alebo nadpriemernej kvality.
°Marketingové aspekty
Na Slovensku azda nie je verejná alebo štátna galéria, v ktorej by nebolo zastúpené dielo Martina Benku. Významné zastúpenie má aj v súkromných
zbierkach.
Počas života mal Martin Benka niekoľko samostatných výstav, z ktorých najvýznamnejšia bola súborná výstava v Slovenskej národnej galérii v roku
1968, ktorá putovala na rôzne miesta Slovenska, po Česku a Nemecku. Pri príležitosti 100. výročia nedožitých narodenín umelca Slovenská
národná galéria pripravila ďalšiu súbornú výstavu, reprízovanú v Prahe, Košiciach a Minsku.
V roku 1972 bolo zriadené Múzeum Martina Benku a Martin Benka sa tak stal jedným z mála slovenských autorov, ktorých pozostalosť spravuje
samostatné múzeum.
°Vybraná literatúra
Petránsky, Ľ.: Martin Benka, Pallas, Bratislava 1977
Váross, M.: Martin Benka, Tatran, Bratislava 1981
Bajcurová, K.: Martin Benka, Q-Ex, Bratislava 2005
°Komerčné aspekty
Často sa možno stretnúť s veľmi pozitívnym hodnotením umelca výtvarnými kritikmi, ktoré zberateľská verejnosť neakceptuje. Martin Benka je
umelec, ktorý dokazuje, že existuje aj opačná súvislosť. Čím viac výtvarní teoretici upozorňujú na obmedzenú modernosť Benkovej tvorby, tým viac
zberatelia a investori chcú mať jeho dielo vo svojej zbierke. Diela Martina Benku sú na zberateľskom trhu mimoriadne likvidné.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Oleje s väčšími rozmermi, s typickým námetom krajiny a ľudí v nej – do 200 000 EUR
Ostatné oleje sa cenovo prispôsobujú základnej cenovej úrovni v závislosti podľa veľkosti, námetu a obdobia tvorby
Krojované postavy – do 10 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Pltníci
Rok vzniku
40. roky
Technika
kombinovaná technika
Rozmery
29,5 x 39,5 cm
Značenie
vľavo dole
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
Z. Kiss-Szemán
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
19 500 EUR
martin
benka
Názov diela
Zima vo Vlkolinci
Rok vzniku
30. roky
Technika
olej na sololite
Rozmery
56 x 48 cm
Značenie
vľavo dole
Pôvod
Potvrdenie originality
súkromná zbierka
PhDr. Katarína Bajcurová
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
martin
benka
Vincent Hložník
°Životopisné údaje
Narodil sa 22. 10. 1919 vo Svederníku, zomrel 10. 12. 1997 v Bratislave. V rokoch 1937 – 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe
(prof. Kysela, prof. Novák). V roku 1943 sa vrátil na Slovensko, usadil sa v Žiline, neskôr vo Svederníku. V rokoch 1945 – 1949 bol členom
pražského spolku Mánes, v roku 1945 sa stal zakladajúcim členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. V roku 1948 absolvoval študijný pobyt
v Taliansku. V rokoch 1952 – 1972 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v období rokov 1960 – 1964 bol vo funkcii
rektora. V období normalizácie, v roku 1972, bol z politických dôvodov nútený školu opustiť a začal pôsobiť ako umelec vo voľnom povolaní.
V roku 2009 rodina V. Hložníka darovala Žilinskému samosprávnemu kraju jeho 799 diel a v Považskej galérii umenia bola otvorená stála
expozícia jeho tvorby.
°Zhodnotenie tvorby
Vincent Hložník, maliar, grafik, ilustrátor a sochár, patrí k najvýznamnejším osobnostiam medzivojnovej, resp. povojnovej generácie ako
vedúca osobnosť druhej vlny slovenskej výtvarnej moderny. Jeho celoživotným výtvarným krédom bolo stvárnenie postavenia človeka vo svete
s humanistickým, etickým a sociálnym rozmerom. Ihneď po návrate zo štúdií v Prahe (1942) sa Vincent Hložník na slovenskej scéne etabloval
ako vyzretá ľudská a výtvarná osobnosť. Maľoval úplne inak (expresívne a dynamicky) ako jeho súčasníci, a to aj tí, ktorí mu boli svojím výtvarným
prejavom i generačne blízki. V. Hložník sa zaradil ku skupine nadrealistov. Sústredil sa najmä na výtvarné stvárnenie reality a fantázie, skutočnosti
a sna, reality a nadreality, s celoživotným zameraním na motívy násilia a ľudského utrpenia. Jeho raná tvorba bola celkom zreteľne ovplyvnená
C. Majerníkom a P. Picassom. Expresívnou maľbou stvárňoval majerníkovský motív potreby úteku z hrôz reálneho sveta. Jeho maľba je však
menej popisná ako u Majerníka, existenciálne ohrozenia sú u Hložníka ešte nástojčivejšie a hlbšie (motívy utečencov, transportov, popráv,
ukrižovania, významným sa stáva aj námet osamelého koňa atď.). Priestory sú hrozivé, varovné, katastrofické a tmavé. Ľudia utekajú v noci odkiaľsi
do nekonečna, smerom k večnosti. Vincent Hložník však výtvarne spracoval aj ďalšie motívy majerníkovského typu – svet klaunov, pierotov,
krasojazdkýň, artistov v ich rozdvojenosti (tragickosť klauna) či stavu vzletov a pádov (artisti). Na isté obdobie (1943 – 1946) a na konci 40. rokov
však u V. Hložníka prevládol sklon ku konštruktívnosti, pevnejšiemu tvaru a kompozičnej dokonalosti. Motívmi sa zameriaval na zobrazenie talianskej
krajiny (dôsledok študijného pobytu), rodného kraja a priemyselných objektov. Táto racionalizujúca vrstva u Hložníka mnohých prekvapila. Možnosti
súbežného metafyzického a konštruktívneho vyjadrenia V. Hložník vyriešil po roku 1946 – v jeho tvorbe začali pribúdať dovtedy nepoznané námety
– zátišia, akty a civilistické motívy. V 50. rokoch sa V. Hložník sústredil najmä na grafickú tvorbu orientovanú na vyjadrenie humanizmu. Pracoval
vo veľkých grafických cykloch zameraných na apokalyptické a vojnové výjavy. Zo surrealistických východísk sa sústreďoval na zobrazenie ľudskej
figúry, deštruoval ju však až na hranicu jej vizuálnej identifikovateľnosti. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vytvoril tzv. hložníkovskú
grafickú školu. V 60. rokoch sa maliarska tvorba V. Hložníka z neoexpresívnych východísk priblížila k „novej figurácii“. Tejto polohe výtvarnej tvorby
zostával V. Hložník verný takmer ďalších 30 rokov. Toto obdobie je však hodnotené ako menej významná etapa jeho tvorby v porovnaní s eruptívnym
a výnimočným obdobím 40. a čiastočne 50. rokov.
°Marketingové aspekty
Diela Vincenta Hložníka sú zastúpené vo všetkých slovenských verejných a štátnych galériách. Počas života mal viacero domácich i zahraničných
samostatných výstav, napr. v Bratislave (1942, 1943, 1948, 1949, 1957, 1962), Budapešti (1957), Mexiko City (1958) a Londýne (1965).
Súborné výstavy mu Slovenská národná galéria zorganizovala v rokoch 1975 a 1984.
°Vybraná literatúra
Matuštík, R.: Vincent Hložník. Maľba a grafika 1941 – 1961, Bratislava 1962
Abelovský, J., Trojanová, E.: Vincent Hložník, Súborné dielo. Kat. výst., SNG, Bratislava 1984
°Komerčné aspekty
S dielami V. Hložníka sa na aukciách obchoduje pomerne často. Dlhodobo sa dosahovala pomerne nízka cenová úroveň, nezodpovedajúca
významu V. Hložníka v slovenskom výtvarnom umení. V ostatnom čase sa však jeho zberateľské, a teda aj komerčné renomé prudko zvýšilo, Týka sa
to najmä diel z obdobia 40. rokov.
°Základný cenový trend
Nadpriemerný cenový potenciál v dielach zo 40. rokov a kvalitatívne výnimočných dielach z ostatného obdobia
°Aktuálna cenová úroveň
Oleje zo 40. rokov – do 20 000 EUR
Tempery a gvaše zo 40. rokov – do 10 000 EUR
Tvorba z neskoršieho obdobia – do 7 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Kytica
Rok vzniku
okolo 1943
Technika
pastel na papieri
Rozmery
63 x 47 cm
Značenie
hore v strede
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
J. Abelovský
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
7 500 EUR
vincent
hložník
Názov diela
Na poli
Rok vzniku
1947
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
Z. Kiss-Szemán
Technika
olej na kartóne
Reprodukované
nie
Rozmery
36 x 50 cm
Vystavené
nie
Značenie
vpravo dole
Cena
9 000 EUR
vincent
hložník
Názov diela
Rok vzniku
Technika
Mexický motív I
1959
uhol na papieri
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Rozmery
63 x 50 cm
Vystavené
Značenie
vpravo dole
Cena
dar od autora
konzultované s PhDr. K. Bajcurovou,
Mgr. Z. Kiss-Szemán
nie
nie
2 000 EUR
vincent
hložník
Názov diela
Rok vzniku
Mexický motív II
1959
Technika
uhol na papieri
Rozmery
63 x 50 cm
Značenie
vľavo dole
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Vystavené
Cena
dar od autora
konzultované s PhDr. K. Bajcurovou,
Mgr. Z. Kiss-Szemán
nie
nie
2 000 EUR
vincent
hložník
Názov diela
Rok vzniku
Harlekýn
1947
Technika
gvaš na papieri
Rozmery
56 x 34,5 cm
Značenie
vľavo hore
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Vystavené
Cena
zbierka významného zberateľa
konzultované s PhDr. K. Bajcurovou,
Mgr. Z. Kiss-Szemán
nie
nie
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
vincent
hložník
Názov diela
Rok vzniku
Technika
Clown
1947
olej na kartóne
zbierka významného zberateľa
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Rozmery
30 x 22 cm
Vystavené
Značenie
vpravo hore
Cena
PhDr. J. Abelovský, konzultované
s PhDr. K. Bajcurovou, Mgr. Z. Kiss-Szemán
nie
nie
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
vincent
hložník
Peter Matejka
°Životopisné údaje
Narodil sa 26. 6. 1913 v Novom Meste nad Váhom, zomrel 10. 2. 1972 v Bratislave.
V rokoch 1934 – 1935 študoval na Ukrajinskej akadémii v Prahe a v rokoch 1935 – 1939 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. W. Nowak).
V roku 1940 sa vrátil na Slovensko a žil vo svojom rodisku v Novom Meste nad Váhom až do ukončenia vojny.
V roku 1945 sa presťahoval do Bratislavy. Stal sa zakladajúcim členom Skupiny 29. augusta a od roku 1946 bol aj členom pražskej Umeleckej
besedy.
Od roku 1950 až do svojej smrti (1972) pôsobil ako študentmi uznávaný pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
°Zhodnotenie tvorby
Peter Matejka je právom zaraďovaný medzi osobnosti mimoriadne silnej medzivojnovej generácie slovenských výtvarníkov tzv. „pražskej vetvy“, ktorá
dostala od prvého riaditeľa Slovenskej národnej galérie K. Vaculíka terminologické ukotvenie pod názvom Generácia 1909.
Pre maliarsku tvorbu P. Matejku je typická prísna analýza reálneho tvaru, farebná a tvarová redukcia, lineárne plošná geometrizácia, ohraničená
silnou čiernou kontúrou. Bol senzitívnym maliarom súhry línie, plochy a farby. P. Matejka vedel spojiť vo svojich dielach dramatické s lyrickým,
monumentálne s komorným. Bol maliarom výtvarnej skratky, maliarom citového napätia v stvárnení obsahu a tvaru. P. Matejka skôr vytváral, ako
zobrazoval „novú emotívnu realitu“. Bol maliarom obsahovým. Na jednej strane sa nikdy nevenoval abstraktnej „čistej maľbe“, na druhej strane veľmi
uvážlivo pracoval s farebnou hmotou, farbami v kontúre a v štruktúre plochy.
Po príchode na Slovensko (1940) urobil Peter Matejka prudký maliarsky vývojový skok. Bol predovšetkým maliarom ženských portrétov, polofigúr
a zátiší, niekedy doplnených aj krajinným a protivojnovým motívom. Jeho maľba bola založená na spájaní geometrického s expresívnym, na farebnej
redukcii a farebnom kontraste, na pevnom, jasne ohraničenom tvare. Silnou čiernou kontúrou zvýrazňoval kresbu v maliarskom prejave. Dobová
kritika ocenila predovšetkým Matejkove imaginatívne ženské portréty, hovorila o novom type „mondénneho“ portrétu, vyjadrujúceho zmyslovosť,
ženskú krásu, harmonickú farebnosť, presnosť a vyváženosť kompozície.
Tvorba P. Matejku v období 1945 – 1948 sa považuje za kvalitatívne najlepšiu. V tejto tvorivej etape sa v jeho dielach prejavuje explózia radosti,
zvýrazňuje sa väčšia farebnosť a farebný akord, rytmizované formy, expresívna harmónia. Čoraz väčšmi sa prikláňa k metaforickému vzťahu
k zobrazovanej skutočnosti, abstrahujúcim vzťahom k motívu. Prehlbuje sa jeho psychologický maliarsky výraz. P. Matejka nepotrebuje široké
dejstvá, aby vyjadril hlboký dej (Ľ. Kára).
V rokoch 1949 – 1956 P. Matejka, do istej miery, podľahol vyvolanému tlaku socialistického realizmu, najmä zvolenými motívmi svojich diel
(Slovenské národné povstanie, baňa a baníci v Handlovej, družstevné motívy atď.). V tejto etape svojej tvorby techniku olejomaľby nahradil väčšinou
kresbou uhlom.
Po roku 1956, v ďalšom tvorivom období, sa Matejka vrátil k východiskám svojej tvorby a k technike olejomaľby.
°Marketingové aspekty
Peter Matejka mal počas života niekoľko samostatných výstav: prvú v Bratislave v roku 1940 a následne v roku 1943 (spolu s R. Pribišom), v roku
1946 v Prahe. V 50. a v 60. rokoch minulého storočia samostatne vystavoval vo viacerých slovenských oblastných galériách. V roku 1983 mu
usporiadali súbornú výstavu SNG v Bratislave a NG v Prahe.
Diela Petra Matejku sú v pomerne veľkom množstve zastúpené nielen v SNG, ale aj v ďalších slovenských verejných galériách a súkromných
zbierkach.
°Vybraná literatúra
Kára, Ľ.: Peter Matejka, Vydavateľstvo SFVU, Bratislava 1963
Bachratý, B.: Peter Matejka, Bratislava 1978
Bartošová-Pintérová, Z.: Peter Matejka, súborné dielo, kat. výstavy, SNG, Bratislava 1983
°Komerčné aspekty
Peter Matejka – v porovnaní s inými autormi z kvalitatívne špičkovej skupiny „pražskej vetvy“ Generácie 1909 patrí k menej zberateľsky
preferovaným autorom. To sa prejavuje aj v nižšej cenovej úrovni inak veľmi kvalitnej tvorby. Predajnosť jeho diel na verejnom trhu je však vysoko
nadpriemerná.
°Základný cenový trend
Nadpriemerný cenový rast
°Aktuálna cenová úroveň
Olejomaľba – do 25 000 EUR
Kresba – do 5 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Rok vzniku
Profil ženy
1946
Pôvod
zbierka významného zberateľa
Potvrdenie originality
katalóg Slovenská moderna, očami
zberateľov, GMB 2010
Reprodukované
katalóg Slovenská moderna, očami
zberateľov, GMB 2010, str. 27
Technika
olej na kartóne
Rozmery
45 x 37 cm
Vystavené
Značenie
vpravo hore
Cena
Slovenská moderna, očami
zberateľov, GMB, 2010
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
peter
matejka
Ján Mudroch
°Životopisné údaje
Narodil sa 28. 3. 1909 v Sotinej, zomrel 4. 2. 1968 v Bratislave.
V rokoch 1931 – 1937 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. J. Obrovský, prof. W. Nowak). Tu sa ako študent zoznámil
s najvýznamnejším predstaviteľmi Generácie 1909 (Majerník, Želibský, Bauernfreund, Nemes, Nevan, Matejka, Hoffstädter) a vytvoril tak „pražskú
vetvu“ Generácie 1909.
V roku 1937 sa vrátil na Slovensko, najskôr do Šurian a v roku 1938 do Bratislavy. Vyučoval na Škole umeleckých remesiel a stal sa členom
Umeleckej besedy v Prahe.
Od roku 1939 začal pôsobiť ako pedagóg na Oddelení kreslenia Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave. V roku 1941 však pre
svoje protifašistické názory prestal pôsobiť ako pedagóg a bol vylúčený zo Spolku slovenských výtvarných umelcov. Počas vojny bol často umelecky
i ľudsky kritizovaný za svoje jasne sformulované protivojnové názory.
V roku 1946 bol vymenovaný za profesora na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT a neskôr Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity.
V roku 1950 bol vymenovaný za rektora novovzniknutej Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Naplno sa venoval tejto funkcii a v tomto období
takmer prestal maľovať. Neskôr pôsobil na tejto škole ako uznávaný a obľúbený pedagóg.
°Zhodnotenie tvorby
Ján Mudroch patrí k najvýznamnejším výtvarníkom slovenskej moderny z tzv. Generácie 1909, ktorý sa prejavoval ako poetický maliar a neobyčajne
nadaný kolorista. Často je označovaný za programového „predmetného“ maliara, ktorý vo svojich obrazoch dokáže vytvoriť súzvuk predmetu, figúry
a priestoru a zároveň originálnym spôsobom spojiť racionálnu a spontánnu zložku kresby alebo maľby.
Svojou angažovanou organizátorskou prácou významnou mierou prispel k založeniu Slovenskej národnej galérie a Vysokej školy výtvarných umení.
Dlhodobo sa podieľal aj na pedagogickej výchove nasledujúcich generácií slovenských výtvarníkov.
Jeho raná tvorba v období rokov 1931 – 1937, teda ešte v období štúdia, bola spočiatku charakterizovaná kubistickým maliarskym prejavom
a sprevádzaná motívmi zátiší a portrétov. Tento výtvarný smer však uzavrel a opustil už okolo roku 1933. V ďalších rokoch využíval vo svojej maľbe
prevažne postimpresionistické a expresionistické východiská, motivicky sa venoval najmä kompozíciám ležiacich a sediacich ženských aktov.
Obdobie rokov 1938 – 1939 je považované za obdobie Mudrochovej umeleckej explózie. Ako jeden z prvých slovenských výtvarníkov
(spolu s C. Majerníkom) reagoval na hrôzy španielskej občianskej vojny. Podobné motívy sa objavujú v jeho tvorbe ešte niekoľko rokov, aj keď skôr
v šifrovanej forme. Jeho ženské portréty z tohto obdobia sú namaľované spontánnym rukopisom, zátišia sú zasa charakteristické logickým riešením
plochy v kompozícii, predmety a postavy sú často ohraničené silnou čiernou kontúrou. Tá sa stáva podstatnou zložkou jeho maliarskeho prejavu
po celý život.
V období rokov 1940 – 1945 dominujú v tvorbe J. Mudrocha zátišia s kvetmi, resp. s ovocím, v ktorých využíval silné kontúry. Ďalšími významnými
motívmi z tohto obdobia sú akty a portréty maľované rôznymi technikami. Prevládajú pevné a logické vertikálne kompozície. Viaceré jeho diela
z tohto obdobia však boli zničené (zásah bomby do ateliéru) alebo stratené.
V povojnovom období (1945 – 1950) sa J. Mudroch angažoval najmä ako organizátor výtvarnej scény na Slovensku (SNG, VŠVU) a výrazne
obmedzil svoju maliarsku tvorbu. V tomto období stále prevažovali motívy zátiší a ženských portrétov.
Začiatkom 50. rokov sa u neho začína prejavovať snaha o optickú vernosť a konkrétny tvar, posúva sa viac k realizmu, a to nielen maliarskym
vyjadrením, ale i motívmi (SNP, sovietski vojaci, „ľudia práce“). Zostáva verný aj svojmu obľúbenému motívu kvetinových zátiší, v porovnaní
s dovtedajšou tvorbou však boli obohatené o motív vyjadrujúci smútok vo forme symbolických chryzantém. Často premaľovával svoje staršie obrazy.
Po svojej samostatnej výstave sa v roku 1956 – spôsobom maliarskeho vyjadrenia i motívmi – vrátil k východiskám svojej tvorby zo začiatku
40. rokov. V úplne záverečnom období svojej tvorby namaľoval veľké olejové akty.
°Marketingové aspekty
Diela Jána Mudrocha, ako významného protagonistu slovenskej moderny, sú zastúpené vo všetkých verejných a štátnych galériách. Jeho obrazy,
najmä zátišia a akty, sú obľúbené aj medzi súkromnými zberateľmi.
Ján Mudroch samostatne vystavoval už v roku 1937 v Prahe, neskôr – v rokoch 1938 a 1941, v Bratislave, kde mal v roku 1944 aj svoju prvú
súbornú výstavu. V roku 1970 mu posmrtnú retrospektívnu výstavu zorganizovala Slovenská národná galéria. J. Mudroch sa pravidelne zúčastňoval
aj na mnohých domácich i zahraničných kolektívnych výstavách (Moskva, Varšava, Budapešť atď.).
°Vybraná literatúra
Güntherová-Mayerová, A.: Mudroch. Kolorista slovenskej moderny, Spolok slovenských umelcov, Bratislava 1944
Volavka, V.: Ján Mudroch. Výber z diela, Bratislava 1958
Kostrová, Z.: Ján Mudroch, Pallas, Bratislava 1974
°Komerčné aspekty
S dielami Jána Mudrocha sa často obchoduje na verejnom trhu a je o ne pomerne veľký zberateľský záujem. Okrem umeleckých kvalít autora je
to pravdepodobne spôsobené aj – u slovenských zberateľov často preferovanou – maliarskou atraktivitou stvárnenia v koloristickom (farebnom)
i predmetnom (zátišia, portréty, akty) zmysle slova.
°Základný cenový trend
Nadpriemerný cenový rast
all exclusive
°Aktuálna cenová úroveň
Olejové zátišia, portréty a akty – do 20 000 EUR.
art consulting
Názov diela
Rok vzniku
Žena v altánku
1967
Technika
olej na sololite
Rozmery
50 x 60 cm
Značenie
vľavo dole
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Vystavené
Cena
zbierka významného zberateľa
konzultované s PhDr. K. Bajcurovou,
Mgr. Z. Kiss-Szemán
nie
nie
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
ján
mudroch
Endre Nemes (Andrej Nemeš)
°Životopisné údaje
Narodený 10. 11. 1909 v Pécsavárade (Maďarsko), zomrel 22. 9. 1985 v Štokholme (Švédsko).
V roku 1928 pracoval ako novinár v Košiciach, presťahoval sa do Prahy a z pôvodného priezviska Nágel prijal umelecké meno Nemeš (Nemes).
V rokoch 1930 – 1935 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Nowak).
V roku 1938 emigroval do Fínska, od roku 1940 pôsobil vo Švédsku, kde mal niekoľko samostatných výstav.
V roku 1947 bol vymenovaný za riaditeľa Valandskej školy výtvarného umenia v Götterborgu a v roku 1948 získal švédske štátne občianstvo.
V rokoch 1949 – 1965 realizoval rôzne scénické a architektonické projekty a mal niekoľko samostatných výstav vo Švédsku.
V roku 1965 mal retrospektívne výstavy v pražskom Mánese, v brnianskom Dome umenia a v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. V roku 1969
samostatné výstavy vo Fínsku, Nórsku, Dánsku a Švédsku a v roku 1972 v Izraeli.
Od roku 1974 až do roku 1978 začínal dlhodobú tvorbu tapisérií. V roku 1980 vystavoval vo Švédsku, Nórsku, Dánsku a na Islande.
V roku 1984 bolo otvorené Múzeum Endre Nemesa v Pécsi.
°Zhodnotenie tvorby
Nemes nezmazateľne patrí medzi „pražskú vetvu“ Generácie 1909 (Majerník, Nevan, Matejka, Želibský, Bauernfreund, Mudroch a Hoffstädter),
ktorá spoluvytvárala základy slovenského moderného výtvarného umenia. Nemes si však vytváral vlastný umelecký program, ktorý sa odlišuje,
s výnimkou Bauernfreunda, od ostatných „pražských“ Slovákov. Zatiaľ čo ostatné mená z tejto skupiny rezonujú v slovenskej kultúrnej verejnosti,
u Nemesa to platí len podmienečne.
Tvorbu Endre Nemesa si privlastňuje maďarské, slovenské, švédske a čiastočne i české kultúrne prostredie. Nemes tieto väzby vo svojej tvorbe
využíval na prekonanie provincionalizmu a nekompromisné presadzovanie vlastného umeleckého programu. Do roku 1989 to však prakticky
znamenalo len sporadické zastúpenie Nemesových diel v zbierkach štátnych a verejných galérií na Slovensku.
Prvé Nemesove diela, vytvorené ešte počas štúdia, nesú pečať expresionizmu. Ale už v roku 1933 nastala v Nemesovej tvorbe veľká zmena –
vzniklo kubistické tvaroslovie, realizované najmä vo viacerých zátišiach. Od roku 1935 začali v jeho tvorbe rezonovať surrealistické prvky, často
vytváraním obrazov v opticky pôsobiacom trojrozmernom priestore, s motívmi výrazného symbolického protivojnového protestu.
Po emigrácii do Švédska Nemes inklinoval k surrealistickému výtvarnému prejavu, v ktorom nechýba „skladaná“ figúra. V tvorbe sa stále viac
prejavovala Nemešova imaginácia s uvoľňovaním tvarovej disciplíny, s častými motívmi harlekýnov ako prejavom slobodného „cirkusového“
a groteskného sveta. Približne od roku 1946 začínal Nemes vo svojich obrazoch – predtým kompaktné figúry a predmety – fragmentovať. Je možné
predpokladať, že to bol akýsi experiment a predzvesť neskoršej úplne abstraktnej maľby, ktorú vo svojej tvorbe preferoval približne od roku 1949
a počas obdobia 50. rokov.
V 60. a 70. rokoch sa Nemes vrátil k surrealistickým východiskám, realizovaným najmä v technike koláží, pričom však nešlo o ortodoxný psychický
automatizmus, ale skôr o intelektuálnu hru s navzájom nesúvisiacimi predmetmi.
Začiatkom 80. rokov sa opätovne vrátil k východiskám ku koncu 40. rokov, k neforemnej fragmentizácii, oslobodenej od tvaru a kompozičného
poriadku.
Nemes počas svojho života vytvoril mnoho interiérových a exteriérových monumentálnych malieb a objektov inštalovaných vo švédskych
významných budovách, výnimočný bol aj v tvorbe gobelínov, je autorom viacerých scénických návrhov.
°Marketingové zhodnotenie
Endre Nemes mal viaceré samostatné výstavy v bývalom Československu, vo všetkých škandinávskych krajinách, Maďarsku, Izraeli, Kanade, NSR
(Bochumi). Na Slovensku mu ostatnú výstavu usporiadala Galéria mesta Bratislavy v roku 2007.
Diela Endre Nemesa sú inštalované vo významných budovách vo Švédsku a sú zastúpené aj v štátnych a verejných galériách viacerých európskych
štátov. Mnohé z Nemesových diel vlastnia múzeá v Pécsi a Bochume.
°Vybraná literatúra
Jančár I.: Endre Nemes, katalóg GMB, Bratislava 2007
°Komerčné hodnotenie
Slovenská kultúrna a zberateľská verejnosť si diela Endre Nemesa „neprivlastnila“, čo je zrejme spôsobené jeho dlhodobou emigráciou. Z tohto faktu
vyplýva aj komerčné „nedocenenie“ jeho diel slovenskými zberateľmi, i keď ako jediný z „pražskej vetvy“ Generácie 1909 dosiahol európske renomé
a s jeho dielami sa obchoduje na medzinárodných aukciách.
°Základný cenový trend
Priemerný cenový nárast
°Aktuálna cenová úroveň
Významné diela z 30. a 40. rokov – do 55 000 EUR
Väčšie formáty (oleje, tempery a koláže) zo 40. rokov a neskoršieho obdobia – do 15 000 EUR
Gvaše a tempery menších formátov – do 8 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Kúpajúci sa pri jazere
Rok vzniku
1942
Technika
tempera na lepenke
Rozmery
34 x 25,5 cm
Značenie
vľavo dole
Pôvod
zbierka významného zberateľa
Potvrdenie originality
katalóg k výstave: Endre Nemes – po 35 rokoch
opäť na Slovensku, GMB 2007
Reprodukované
katalóg k výstave: Endre Nemes – po 35 rokoch
opäť na Slovensku, GMB 2007, str. 44
Vystavené
Cena
Endre Nemes – po 35 rokoch opäť na Slovensku,
GMB 2007
4 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
endre
nemes
Názov diela
Žena drhnúca dlážku
Rok vzniku
1941
Technika
tempera na lepenke
Rozmery
23,7 x 27,3 cm
Značenie
vpravo hore
Pôvod
zbierka významného zberateľa
Potvrdenie originality
katalóg k výstave: Endre Nemes – po 35 rokoch
opäť na Slovensku GMB, 2007
Reprodukované
katalóg k výstave: Endre Nemes – po 35 rokoch
opäť na Slovensku, GMB 2007, str. 47
Vystavené
Cena
Endre Nemes – po 35 rokoch opäť na Slovensku,
GMB 2007
4 500 EUR
endre
nemes
František Reichentál
°Životopisné údaje
Narodil sa 6. 5. 1895 v Lehniciach, zomrel 5. 4. 1971 v New Yorku. Začal študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti (prof. Glatz), ale
už v roku 1914 narukoval do armády a počas prvej svetovej vojny bol zajatý v Rusku. Po prepustení zo zajatia, v rokoch 1917 – 1919, sa stotožnil
s ideami socializmu a pôsobil ako učiteľ kreslenia v Irkutsku. V rokoch 1919 – 1921 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Petrohrade
(prof. Beľajev). Samostatne vystavoval v Petrohrade a Moskve – všetky jeho vystavované diela kúpil štát. V roku 1921 sa vrátil na Slovensko
a hneď sa zúčastnil na výstave v Prahe. Už z názvov ním vystavovaných diel bola zreteľná jeho sociálna orientácia (napr. Proletárka, Fabrika,
Suchotinári atď.). V roku 1922 založil vlastnú maliarsku školu. V rokoch 1923 – 1925 absolvoval viaceré študijné pobyty v Berlíne a Drážďanoch
a v roku 1926 v Paríži. V rokoch 1933 – 1938 pôsobil ako profesor na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (v čase, keď tam pôsobili aj Fulla
a Galanda). Od roku 1938 až do skončenia druhej svetovej vojny sa F. Reichentál skrýval pod cudzím menom v Maďarsku. V roku 1948 emigroval
do USA, kde žil a tvoril až do svojej smrti.
°Zhodnotenie tvorby
František Reichentál je považovaný za jednu z kľúčových osobností vo vývoji slovenského výtvarného umenia. Táto skutočnosť však nie je
v slovenskej výtvarnej kritike tak zreteľne sformulovaná, a to pravdepodobne preto, že František Reichentál emigroval a dlhodobo žil v USA.
Pre tvorbu Františka Reichentála, solitéra v slovenskom výtvarnom umení, bola typická sociálna maľba, často zameraná na židovskú tematiku.
F. Reichentál vnímal svoje diela ako výsostne maliarsky problém, a nie ako „prerozprávanie príbehu“, tak typického v slovenskom výtvarnom
umení v tom období. Počas pobytu v Rusku mala na tvorbu F. Reichentála vplyv ruská avantgarda, najmä kubofuturizmus. Po návrate z Ruska
na Slovensko (1921) sa z F. Reichentála stal mimoriadny maliarsky zjav, charakterizovaný pokročilým sociálnym maliarstvom, porovnateľným
s vtedajšou maľbou F. Foltýna, K. Bauera, G. Schillera, I. Weinera či P. Weisza-Kubínčana. Z ruskej avantgardy si priniesol významné podnety,
nebol však radikálne modernistický. Počas študijných pobytov v Nemecku mal na jeho umeleckú tvorbu veľký vplyv nemecký sociálny
expresionizmus. Zobrazoval nespravodlivosť, ktorú splodila situácia povojnového Nemecka (bieda, korupcia, chaos, prostitúcia atď.). Začiatkom
30. rokov 20. storočia striedal F. Reichentál viaceré – často nesúrodé – motívy i maliarske štýly. Všetky však na vysokej umeleckej úrovni.
Reichentálova výtvarná modernosť a námetová svetoobčianskosť boli na slovenskej výtvarnej scéne neobvyklé a vyvolávali polemiku medzi
výtvarnými kritikmi. Počas dlhodobého pobytu v New Yorku sa vypracoval na známeho a rešpektovaného maliara. Námety čerpal najmä z dejín
židovstva a väčšinou maľoval v duchu analytického kubizmu.
°Marketingové aspekty
Diela Františka Reichentála sú zastúpené v zbierke Slovenskej národnej galérie a pravdepodobne aj iných verejných zbierkach. V zbierkach
súkromných zberateľov sa jeho obrazy nachádzajú v menšej miere. František Reichentál mal niekoľko samostatných výstav, napr. v Paríži (1925),
Bratislave (1927, 1937 – 1938, súborná 1945), Košiciach (1937) a Prahe (1928, 1946). Po jeho smrti mu SNG usporiadala dve súborné výstavy
v Dunajskej Strede (1976) a Bratislave (1992).
°Vybraná literatúra
Zmetáková, D., Kohút, L.: František Reichentál, Katalóg výstavy, SNG, Bratislava 1992
Kohút, L.: František Reichentál, maliar, grafik, pedagóg, Múzeum židovskej kultúry, Bratislava 1998
Abelovský, J., Bajcurová, K.: Výtvarná moderna Slovenska, Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 1997
°Komerčné aspekty
Emigráciou F. Reichentála do USA v roku 1948 sa do istej miery spretrhala prirodzená kontinuita vzťahu medzi autorom, jeho tvorbou a zberateľmi.
To je pravdepodobne dôvod, prečo je na verejnom trhu extrémne málo jeho diel a relatívne málopočetný zberateľský okruh, ktorý nezodpovedá
významu tohto výtvarníka.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál pri dielach so židovskou tematikou alebo pri dielach s osobitým a moderným výtvarným štýlom
°Aktuálna cenová úroveň
Oleje – do 20 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Rok vzniku
Technika
Žena
1927
olej na plátne
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Rozmery
68 x 44 cm
Vystavené
Značenie
vpravo dole
Cena
zbierka významného zberateľa
Jančár, I.: František Reichentál,
GMB, Bratislava, 2013
Jančár, I.: František Reichentál, GMB,
Bratislava, 2013, str. 33
GMB, Bratislava, 2013
na vyžiadanie
františek
reichentál
Koloman Sokol
°Životopisné údaje
Narodil sa 12. 12. 1902 v Liptovskom Mikuláši, zomrel 12. 1. 2003 v Tucsone (Arizona, USA). V rokoch 1921 – 1924 navštevoval večerné kurzy
kresliarskej školy E. Króna v Košiciach a v rokoch 1924 – 1925 študoval na Súkromnej maliarskej škole G. Mallého v Bratislave. V rokoch 1925
– 1932 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Obrovský, prof. Švabinský, prof. Loukota, prof. Rambousek a prof. T. F. Šimon).
V rokoch 1932 – 1933 absolvoval študijný pobyt vo Francúzsku (Paríž, Bretónsko). Od roku 1933 žil v Prahe. Stal sa členom významného spolku
Hollar a vystavoval na významných svetových výstavách. Po jeho účasti na výstave v Mexiku dostal pozvanie tamojšej vlády a v roku 1937 odišiel
do tejto krajiny, kde zakladal mexickú grafickú školu a vyučoval na Escuela de las Artes del Libro a na Universidad National de Méxiko. Získal tam
veľké uznanie laickej i odbornej verejnosti. V roku 1942, pre zdravotné problémy manželky, odišiel do USA. Žil v New Yorku. Po vojne (1946) sa
vrátil do Československa, kde pôsobil ako pedagóg na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V roku
1948 emigroval natrvalo do USA a v Česko-Slovensku sa stal viac-menej „persona non grata“. Na sklonku života daroval Slovenskej republike
48 svojich obrazov, ktoré sa stali základom stálej expozície v Centre Kolomana Sokola v Galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Bol
ocenený viacerými československými a slovenskými vyznamenaniami.
°Zhodnotenie tvorby
Koloman Sokol, predstaviteľ kriticko-realistickej vetvy expresionizmu, patrí k najznámejším slovenským výtvarníkom vo svete. Pablo Picasso sa
vyjadril, že „Sokol nepotrebuje Picassa na to, aby bol veľký“. V slovenskom výtvarnom umení je však „nezaraditeľný“. Stal sa výnimočným solitérom,
tvoriacim v úplnom protiklade s romantizujúcim prístupom prevažnej väčšiny súdobých slovenských výtvarníkov. Jeho bedár nie je slovenský, jeho
bedár je svetový, univerzálny. Najlepšie to vyjadril on sám: „Slovenskosť nie je o krojoch v lahodných tvaroch... História ukazuje, že to, čo bolo
včera nenárodným, zajtra je národnou zložkou diela.“ Koloman Sokol bol už počas štúdií odporcom akademizmu, vytvoril si vlastný výtvarný rukopis,
zriekajúci sa vonkajšej krásy, ktorý bol založený na dramatickom expresívnom a naturalistickom vyjadrovaní so silným a hĺbkovým psychologickým
pohľadom na existenciálne problémy človeka a na sociálnom cítení. Kontext jeho tvorby je blízky s nemeckým expresionizmom a novou vecnosťou.
Patril k zakladateľom a bol výnimočným reprezentantom modernej slovenskej grafiky. Do prvej polovice 30. rokov, presnejšie do jeho odchodu
do Mexika (1937), sa K. Sokol výtvarne vyjadroval predovšetkým prostredníctvom grafickej tvorby. Sústreďoval sa najmä na figuratívny motív,
v ktorom mohol najlepšie vyjadriť svoj sociálny protest proti existujúcej spoločnosti, založenej na sociálnej nespravodlivosti (motívy nezamestnanosti,
biedy, hladu, vysťahovania atď.). Podobné sociálne motívy ho počas pobytu v Mexiku zaujali aj v tejto krajine. Veľmi často boli doplnené motívmi
koní, psov či býčích zápasov. K týmto námetom sa K. Sokol vracal prakticky počas celej jeho ďalšej tvorby. V 40. rokoch sa v tvorbe
K. Sokola, v tom čase už žijúceho v USA, vo väčšej miere vyskytovala aj kresba a maľba. Známa je najmä jeho rudková a uhlová kresba – brilantné
štúdie ľudského tela v najrozmanitejších polohách. V maľbe využíval svoje vynikajúce znalosti z grafických techník – silnú čiernu kontúru, doplnenú
dynamickými ťahmi štetca, vytvárajúc tak veľmi sugestívne diela. Vytvoril si majerníkovský svet „dobrých ľudí, utekajúcich pred zlobou sveta“.
V 50. rokoch sa K. Sokol venoval takmer výlučne grafike s dominujúcimi mytologickými motívmi. V 60. rokoch vytvoril diela, väčšinou náhodne
alebo autorom zničené, skôr meditatívnej a fantazijnej povahy. Začiatok 70. rokov možno označiť za posledné, syntetické obdobie tvorby K. Sokola.
Opäť začínali prevládať výrazne expresívne diela s absolútnou suverenitou výtvarného spracovania. Časté boli motívy koní, jazdcov, Mexičanov, psov
atď. Po tom, čo mu umrel jeho obľúbený pes Sambo, začal K. Sokol podpisovať svoje diela týmto pseudonymom a pečiatkami so svojím menom
v kórejčine, ktoré považoval za rovnocenné s vlastnou signatúrou.
°Marketingové aspekty
Koloman Sokol patrí k najznámejším slovenským výtvarníkom vo svete. Jeho diela sú zastúpené vo významných domácich i zahraničných zbierkach.
Do svojho odchodu do Mexika (1937) mal niekoľko samostatných výstav, napr. v Bratislave, Martine a Prahe. Počas emigrácie samostatne
vystavoval v Mexiko City, Baltimore, Chicagu, Los Angeles, Philadelphii, Washingtone (spolu s O. Kokoschkom) atď. Súborné výstavy mu usporiadali
SNG (1947, 1963, 1977, 1992) i Národní galerie Praha (1978).
°Vybraná literatúra
Šefčáková, E.: Koloman Sokol, Bratislava 1963
Roll, D.: Koloman Sokol, Tatran, Bratislava 1992
Zmetáková, D.: Koloman Sokol. Kat. výst., SNG, 1992
°Komerčné aspekty
Aj keď Koloman Sokol patrí k najvýznamnejším slovenským výtvarníkom, jeho zberateľské zázemie na Slovensku je pomerne úzke. Je to
pravdepodobne spôsobené jeho dlhodobou emigráciou, výsostne osobitým štýlom maľby, relatívnou nedostupnosťou jeho diel a prílišnou
orientáciou zberateľov na výtvarníkov „slovenskej“ moderny.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Typické diela štandardného formátu – do 15 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Tri figúry
Rok vzniku
1972/1990
Pôvod
dedičia autora
Potvrdenie originality
dedičia autora
Technika
kombinovaná technika
Reprodukované
nie
Rozmery
60 x 45 cm
Vystavené
nie
Značenie
vpravo hore
Cena
9 000 EUR
koloman
sokol
Názov diela
Náš psíček
Pôvod
Rok vzniku
1975/1976
Potvrdenie originality
Technika
kombinovaná technika
Rozmery
60 x 45 cm
Značenie
vľavo hore
zbierka významného zberateľa
I. Jančár
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
koloman
sokol
Rudolf Uher
°Životopisné údaje
Narodil sa 19. 7. 1913 v Lubine, zomrel 27. 8. 1987 v Bratislave.
V rokoch 1941 – 1944 študoval ako mimoriadny poslucháč na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej (prof. Kostka).
V roku 1946 absolvoval študijný pobyt v Paríži, stal sa členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta (Klimo, V. Hložník, Guderna, Matejka,
Semian a ďalší). V rokoch 1951 – 1955 pôsobil na Povereníctve školstva a kultúry v Bratislave, v roku 1956 sa stal podpredsedom Zväzu
slovenských výtvarných umelcov.
V roku 1964 sa zoznámil a celoživotne zblížil so známym rakúskym sochárom K. Prantlom a založil sochárske sympózium v Ružbachoch.
V roku 1967 (Expo Montreal) a 1970 (Expo Osaka) inštaloval svoje sochy pred československými pavilónmi na svetových výstavách, v roku 1971
inštaloval jednu zo svojich najvýznamnejších sôch v USA. V roku 1972 mu pozastavili členstvo v ZSVU a obmedzili výstavnú činnosť – niektoré jeho
exteriérové diela boli úradne zničené.
V roku 1973 ochrnul na pravú ruku. Od roku 1975 začal tvoriť sochy z pálenej a glazovanej hliny.
°Zhodnotenie tvorby
Rudolf Uher je vnímaný ako výnimočný a osobitý sochár, ktorý dvakrát, t. j. v 40. a 60. rokoch 20. storočia, novým spôsobom formuloval
principiálny vývoj slovenského moderného sochárstva. R. Uher posunul slovenské chápanie sochárskeho tvaru od klasickej moderny
k neomoderne. V 40. rokoch R. Uher rozvinul sochársky program archetypu, pratvaru, univerzálneho stvárnenia. Vo svojej sochárskej tvorbe
zjednodušoval a zovšeobecňoval tvarový typ, ktorý vyjadroval napr. vo forme anonymných hláv, lyrických torz a figúr v pohybe. Svoje sochy vytváral
najmä v sadre, kameni a dreve. V 50. rokoch dočasne podľahol metóde tvorby socialistického realizmu, ale už koncom 50. rokov sa vracia
k pôvodným východiskám svojej tvorby.
Od začiatku 60. rokov, v období svojho tvorivého vzopätia, R. Uher rozvíjal vlastný výklad minimalizmu, v ktorom spojil základný geometrický modul
a náznakovosť geometrického tvaru s rukopisnou expresívnosťou – raz vo forme agresívneho gesta, inokedy s poetikou. Pri tvorbe svojich sôch
razantne odstraňoval hranice medzi figuratívnym a nefiguratívnym prístupom k sochárskemu tvaru.
V 60. rokoch nanovo definoval nefiguratívnu sochu, vytvoril veľký abstraktný tvar. Nefiguratívne archetypy povýšil na všeľudské, nadčasové znaky
a symboly. Uher stvárňoval svet aj prírodu vcelku, synteticky a intuitívne. Vytvoril syntézu geometrického tvaroslovia spojeného s monumentálnym
vyjadrením.
V počiatkoch svojej tvorby Uher pracoval najmä so sadrou, kameňom a drevom, niektoré sadrové plastiky boli s časovým posunom odlievané
do bronzu. V 60. rokoch rozvíjal svoj program novátorským využitím zváraného železa. Jeho obľúbeným materiálom bolo drevo. Po svojej chorobe
v 70. a 80. rokoch vo svojej tvorbe využíval pálenú a glazovanú hlinu. Niektoré takto spracované diela boli následne odliate do bronzu.
°Marketingové zhodnotenie
Rudolf Uher má zastúpenie v najvýznamnejších slovenských verejných zbierkach (najpočetnejšie v SNG), ale aj v zahraničných zbierkach rovnakého
typu (napr. Japonsko, Kanada, Česká republika). Významné zastúpenie má aj v inštitucionálnych súkromných zbierkach, napr. v zbierke PSIS, Zoya
Gallery atď.
Rudolf Uher mal prvú samostatnú výstavu v roku 1946, neskôr niekoľko samostatných výstav na Slovensku (najvýznamnejšiu, súbornú, v roku 1999
v SNG) a v Čechách a zúčastnil sa na viacerých kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. V ostatnom období mu výstavy zorganizovali SNG, Zoya
Gallery a Danubiana Meulensteen Art Museum (spolu s M. Paštékom).
°Vybraná literatúra
Kára, Ľ., Bajcurová, K., Šetlík, J., Bartošová, Z.: Rudolf Uher – SOCHY, Niobe Design, Bratislava 1998
Bajcurová, K., Ledecká, I., Šetlík, J.: Rudolf Uher, Zoya Gallery, Bratislava 2008
°Komerčné hodnotenie
Diela R. Uhra sa na trhu objavujú len výnimočne. Inštitucionálni súkromní zberatelia, ktorí ich vlastnia, nemajú záujem predávať. Dedičia sa rozhodnú
nejaké dielo predať len výnimočne, vždy po dlhšom časovom období. Počty odliatkov bronzových plastík sú presne určené, evidencia vytvorených diel
po smrti autora je veľmi dobrá.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Komorné plastiky – do 20 000 EUR
Väčšie interiérové plastiky - ?
Exteriérové plastiky – ?
all exclusive
art consulting
Názov diela
Minimalistická kompozícia
Rok vzniku
70. roky
Pôvod
Potvrdenie originality
Technika
olej na sololite
Rozmery
50 x 36 cm
Vystavené
Značenie
neznačené
Cena
Reprodukované
kúpené od dedičov autora
dedičia autora
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice
geometrie, PETUM, Bratislava, 2009, str. 16
nie
1 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
rudolf
uher
Názov diela
Segment domu
Rok vzniku
okolo 1984
Technika
bronz, 1/5 (zatiaľ je realizovaný
jeden odliatok)
Rozmery
výška 44,5 m
Značenie
zo zadnej strany podstavy
Pôvod
dedičia autora
Potvrdenie originality
dedičia autora
Reprodukované
Vystavené
Cena
nie
GMB, Bratislava, 2013
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
rudolf
uher
Imro Weiner-Kráľ
°Životopisné údaje
Narodil sa 26. 10. 1901 v Považskej Bystrici, zomrel 11. 8. 1978 v Bratislave.
V rokoch 1919 – 1922 študoval na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe, v roku 1922 na Akadémii výtvarných umení v Düsseldorfe, v roku
1923 na Akadémii výtvarných umení v Berlíne a v roku 1924 na Ecole des Beaux-Arts a na Academie de la Chaumiére v Paríži.
Po absolvovaní vojenskej služby (1926 – 1927) pracoval v rôznych povolaniach a popritom maľoval. V priebehu 30. rokov 20. storočia mal
spoločné výstavy s E. Gwerkom (1933) a F. Malým (1936, 1937).
V roku 1939 pripravoval výstavu vo Francúzsku a následne sa tam rozhodol zostať žiť. Počas pobytu v Paríži nadviazal spojenie s česko-slovenským
odbojom vo Francúzsku a odvtedy používal krycie meno Kráľ, ktoré si potom osvojil aj ako súčasť svojho oficiálneho priezviska.
Po roku 1945 sa vrátil do Prahy a Bratislavy, ale dlhodobo žil aj vo Francúzsku. V roku 1947 vystavoval v New Yorku (USA), v rokoch 1947 – 1948
v Rouene (Francúzsko) a v roku 1949 v Rio de Janeiro (Brazília).
V roku 1951 sa pokúsil ilegálne opustiť Česko-Slovensko (bol za to väznený). V rokoch 1951 – 1961 žil striedavo v Prahe a Považskej Bystrici,
od roku 1961 mal trvalý pobyt v Bratislave.
°Zhodnotenie tvorby
Imro Weiner-Kráľ je považovaný za ojedinelý zjav vo vývoji slovenského výtvarného umenia, najmä z pohľadu jeho modernistických snáh
v 30. rokov 20. storočia, založených na maliarskom poetizme. V slovenských podmienkach jedinečnou maliarskou poetickou interpretáciou
(preberajúc surrealistické východiská) zobrazoval najmä slovenskú sociálnu realitu. Vytvoril tak svojský, z pohľadu európskej moderny eklektický
a kompromisný maliarsky štýl imaginatívneho realizmu či vecného surrealizmu. Weiner-Kráľ nechcel slovenskú realitu meniť, ale iba odhaľoval
jej ducha.
Tvorba v 30. rokoch sa všeobecne považuje za kvalitatívne najlepšiu, postupne sa však ukazuje, že Imro Weiner-Kráľ vytvoril vynikajúce diela aj
počas svojho pobytu v Paríži (ešte donedávna tieto diela neboli dostatočne známe), ale aj v ďalšom období jeho tvorby.
Pre občianske postoje bol Imro Weiner-Kráľ, najmä počas obdobia normalizácie, kunsthistoricky nedoceňovaným umelcom. Navyše sa „nehodil“ do
nacionálne orientovanej zakladateľskej moderny slovenského výtvarného umenia a výtvarní teoretici mali problém s jeho zaradením.
V súčasnosti prebieha paralelný proces kunsthistorického docenenia tvorby a enormného rastu zberateľského záujmu o jeho dielo. Tieto procesy
sa vzájomne intenzívne ovplyvňujú. Umelecké renomé Imra Weinera-Kráľa sa veľmi rýchlo a razantne zvyšuje.
°Marketingové zhodnotenie
Diela Imra Weinera-Kráľa sú zastúpené vo všetkých významných slovenských verejných galériách. Vlastnia ich viacerí súkromní zberatelia,
kvalitatívna špička (existujú aj výnimky) je však už v majetku najvýznamnejších zberateľov.
Počas svojho života mal viacero samostatných i kolektívnych, domácich i zahraničných výstav. Tri roky pred jeho smrťou bola v roku 1975
pripravovaná a následne zakázaná súborná výstava Imra Weinera-Kráľa v Galérii mesta Bratislavy. Často sa – na poslednú chvíľu – zvesovali aj jeho
diela z pripravovaných výstav (napr. v SNG). Po roku 1989 mal viacero samostatných výstav.
°Vybraná literatúra
Srnenská, D., Münzová, A.: Imro Weiner-Kráľ, Petrus, Bratislava 2001
°Komerčné hodnotenie
V ostatnom období zaznamenáva tvorba Imra Weinera-Kráľa veľký zberateľský nárast záujmu, čo sa prejavilo v rýchlom raste cien jeho diel. Patrí
k výtvarníkom s najrýchlejším cenovým nárastom. Najväčší zberateľský záujem je o diela z 30. rokov. Imro Weiner-Kráľ bol však plodným autorom. Preto
sa viaceré diela nachádzajú aj u súkromných osôb, ktoré ich často ponúkajú na aukčný predaj. Zberateľská verejnosť vie dobre posúdiť špičkové,
kvalitné, štandardné a menej kvalitné diela autora. Preto sa roztvárajú cenové nožnice medzi najkvalitnejšími a menej kvalitnými dielami.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál pre diela z najlepšieho tvorivého obdobia, formátom alebo motívom výnimočné diela
°Aktuálna cenová úroveň
Najvýznamnejšie diela z 30. rokov – do 100 000 EUR
Formátom alebo tematikou významné diela – do 80 000 EUR
Ostatné diela – rozmanitosť tvorby Imra Weinera-Kráľa neumožňuje detailnejšiu cenovú špecifikáciu.
all exclusive
art consulting
Názov diela
Spomienka
Rok vzniku
1948
Technika
olej na plátne
Rozmery
42 x 34 cm
Značenie
vľavo dole
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Vystavené
Cena
zbierka významného zberateľa
Z. Kiss-Szemán
nie
Galéria Z, Bratislava 2008
na vyžiadanie
imro
weiner-kráľ
Názov diela
Rok vzniku
Nevinnosť
1939
Technika
olej na plátne
Rozmery
40 x 31 cm
Značenie
vzadu
zbierka významného zberateľa
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Vystavené
Cena
konzultované s PhDr. K. Bajcurovou,
Mgr. Z. Kiss-Szemán
nie
Galéria – Z, Bratislava, 2008
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
imro
weiner-kráľ
Názov diela
Rok vzniku
Ráno
1977
Technika
olej na plátne
Rozmery
30 x 25 cm
Značenie
vzadu
zbierka významného zberateľa
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Vystavené
Cena
konzultované s PhDr. K. Bajcurovou,
Mgr. Z. Kiss-Szemán
nie
nie
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
imro
weiner-kráľ
Ján Želibský
°Životopisné údaje
Narodil sa 24. 11. 1907 v Jabloňovom, zomrel 13. 11. 1997 v Bratislave.
V rokoch 1930 – 1933 študoval na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe (prof. Hofbauer) a v rokoch 1933 – 1936 na Akadémii výtvarných
umení v Prahe (prof. Nowak). Po skončení školy zostal žiť v Prahe, v roku 1937 vystavoval na výstave slovenského výtvarného umenia v New Yorku.
Počas okupácie žil v Prahe. Od roku 1945 bol členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta.
V rokoch 1946 – 1952 pôsobil ako profesor na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Od roku 1952 začal dlhodobo pôsobiť ako profesor na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave (do roku 1979).
°Zhodnotenie tvorby
Želibský nezmazateľne patrí medzi „pražskú vetvu“ Generácie 1909 (Majerník, Nevan, Matejka, Nemes, Bauernfreund, Mudroch a Hoffstädter),
ktorá spoluvytvárala základy slovenského moderného výtvarného umenia. Celoživotným východiskom Želibského tvorby bol príklon k racionalite
motívu a jej spracovania bez ohľadu na jeho tematické a štýlové premeny. Želibský sa nepokúšal o prehodnotenie reality, ale predovšetkým o jej
maliarske stvárnenie, aj keď ani on vo zvolenej racionalite nikdy nebol úplne dôsledný.
Počas študentských rokov (približne do roku 1937) hlavným motívom Želibského tvorby boli dedinské motívy, ľudová tematika, maliarsky spracovaná
prevažne lyricko-poetickým stvárnením vidieckej reality. Od roku 1937 začali v jeho tvorbe prevažovať mestské motívy (kaviarne, cirkus, divadlo,
záhradné koncerty atď.). Približne od roku 1939 sa hlavným námetom jeho tvorby stala predvojnová situácia (utečenci, poplachy) spracované
s výraznou redukciou farebnej škály. Od začiatku 40. rokov obmieňal mestské a dedinské témy.
Vrcholom Želibského tvorby boli diela z 30. a 40. rokov. Počnúc 50. rokmi sa začal jej postupný, ale zreteľný degres. Popri technike olejovej maľby
Želibský čoraz viac uplatňoval techniku pastelu, v ktorej dosiahol vysokú kvalitatívnu úroveň.
°Marketingové zhodnotenie
Diela Jána Želibského, ako protagonistu medzivojnovej moderny slovenského výtvarného umenia, sú zastúpené v zbierkach najvýznamnejších
slovenských verejných galérií. Jeho príslušnosť k „pražskej vetve“ Generácie 1909 zvyšuje jeho umelecké a zberateľské renomé.
Želibský počas života samostatne vystavoval v Prahe (1937, 1941, 1950), Bratislave (1937, 1950, 1963, 1973), Košiciach (1981) i v zahraničí
(Sofia, Berlín). Súborné výstavy mal v SNG (1968, 1982). Ostatnú významnú výstavu mu – pri príležitosti nedožitých 100 rokov – usporiadala
Galéria mesta Bratislavy.
°Vybraná literatúra
Volavka, V.: Ján Želibský, Bratislava 1961
Zmetáková, D.: Ján Želibský. Súborné dielo. Katalóg výstavy, SNG, Bratislava 1982
°Komerčné hodnotenie
Záujem významnejších zberateľov o diela Jána Želibského sa sústreďuje takmer výlučne na 30-te a 40-te roky 20. storočia, nedosahuje však úroveň
záujmu o diela Majerníka a niektorých ďalších protagonistov „pražskej vetvy“ Generácie 1909. O diela z neskoršieho obdobia prejavujú záujem skôr
začínajúci zberatelia pri nižších cenových úrovniach.
°Základný cenový trend
Priemerný cenový potenciál diel vytvorených v 30. a 40. rokoch 20. storočia
°Aktuálna cenová úroveň
Štandardné olejové formáty – do 15 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
V nevestinci
Pôvod
súkromná zbierka
Rok vzniku
okolo 1935
Potvrdenie originality
PhDr. J. Abelovský
Technika
olej na plátne
Rozmery
29 x 41 cm
Značenie
vpravo dole (zbytok signatúry)
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
4 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
ján
želibský
staršia
generácia
súčasného výtvarného umenia
Andrej Barčík
°Životopisné údaje
Narodil sa 20. 11. 1928 v Závodí, zomrel 6. 6. 2004 v Žiline. Ako 16-ročný sa zúčastnil Slovenského národného povstania. V roku 1946 začal
študovať na Umeleckopriemyslovej škole v Prahe. V roku 1948 sa zapísal na oddelenie kreslenia a maľovania Vysokej školy technickej v Bratislave
(prof. Mudroch) a v roku 1949 prestúpil na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (prof. Fulla a prof. Zmeták). V roku 1950 bol zo školy
vylúčený. V rokoch 1951 – 1952 spolupracoval s E. Zmetákom pri vykladaní mozaiky kostola v Rabči, v rokoch 1952 – 1954 pracoval v Zázrivej
(spolu s E. Zmetákom a M. A. Bazovským). Na prelome rokov 1954/1955 si v Žiline zriadil svoj prvý ateliér. V roku 1957 bol A. Barčík hlavným
iniciátorom a organizátorom utvorenia Skupiny Mikuláša Galandu, zúčastnil sa na všetkých kolektívnych výstavách skupiny až do ukončenia jej
činnosti v roku 1968. V roku 1971 mal mimoriadne ťažkú autonehodu, z ktorej sa liečil dva roky, opäť tvoriť začal až v roku 1973. Tak ako ostatní
galandovci bol A. Barčík označovaný za výtvarníka, ktorý je úplne nekonformný so socialistickým realizmom. To sa v čase normalizácie (najmä
v 70. rokoch) prejavovalo v rôznych zákazoch a obmedzeniach.
°Zhodnotenie tvorby
Meno Andreja Barčíka bude navždy spojené so založením a činnosťou Skupiny Mikuláša Galandu, s jej historickou zásluhou v odmietnutí
socialistického realizmu a v obnovení spretrhanej kontinuity moderného výrazu v slovenskom výtvarnom umení. Andrej Barčík, ako jediný
z galandovcov, od samého začiatku dôsledne inklinoval k redukcii tvaru a konštruktivistickej skladbe obrazu a dlhodobo tak dodržiaval zvolený
programový postulát Skupiny – postulát „veľkého pevného tvaru“. Zo všetkých členov skupiny bol najviac výtvarne rozhľadený, neskôr sa k nemu
pridal M. Paštéka. Andrej Barčík sa vo svojom výtvarnom programe sústredil na vizuálne stvárnenie „obyčajných“ predmetov života v ich prostej
vecnosti, ktoré bolo založené na dokonalej čistote tvaru a skladby obrazu. „Program tvarovej a farebnej skratky a prísnej výstavby sú u A. Barčíka
prejavom krajnej výrazovej funkčnosti a logickej zákonitosti obrazu.“ (J. Mojžiš, 1962). Pre tvorbu A. Barčíka sú typické kontrastné plochy, čisté
plošné farby a geometricky rytmizované tvary. Andrej Barčík bol výnimočný kresliar (najmä ženských aktov), typická však pre neho bola kombinácia
techník. Vynikal najmä v kolážach. Tvorba koláží bola v 60. a 70. rokoch u neho dominantná a v slovenských podmienkach výnimočná. Neskôr
sa zaoberal aj tvorbou fotomontáží, resp. fotokoláží. Pre Barčíkovu tvorbu sú typické motívy zátišia, a to vo forme kresieb, malieb a koláží, neskôr
doplnené o motív ľudskej figúry a motívy terčov a kariet.
°Marketingové aspekty
Diela Andreja Barčíka sú zastúpené v zbierkach všetkých slovenských štátnych a verejných galérií. Počas života mal A. Barčík viacero samostatných
výstav doma i v zahraničí (Moskva, Praha, Viedeň, Budapešť, Paríž, Kolín nad Rýnom, Palermo, San Marino, Sopoty, Mexiko City
a Berlín). Z kolektívnych výstav sú však pravdepodobne najvýznamnejšie všetky výstavy Skupiny Mikuláša Galandu.
°Vybraná literatúra
Maták, M.: Andrej Barčík, Interpond, Bratislava 1996
Matuštík, R.: Andrej Barčík. Akty, Trenčín 2002
Mojžiš, J.: Galandovci, Q-EX, Trenčín 2003
Mojžiš, J.: Galandovci (Galandovci po roku 1970), Q-EX, Trenčín 2004
°Komerčné aspekty
Andrej Barčík bol zakladajúcim členom galandovcov, čo neustále zvyšuje hodnotu jeho tvorby. Jeho diela sa však „obchodujú“ na nižšej úrovni ako
diela M. Paštéku (asi oprávnene), ale aj ako diela V. Kompánka a M. Laluhu (asi neoprávnene). Andrej Barčík má menší počet zberateľov ako ostatní
kľúčoví členovia Skupiny Mikuláša Galandu. Jeho diela sú však súčasťou zbierok viac rozhľadených zberateľov.
°Základný cenový trend
Priemerný cenový rast
°Aktuálna cenová úroveň
Oleje – do 15 000 EUR
Koláže – do 10 000 EUR
Kresby – do 750 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Akt
Rok vzniku
1982
Technika
olej, koláž na kartóne
Rozmery
Značenie
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
J. Abelovský
Reprodukované
nie
63 x 52 cm
Vystavené
nie
vpravo dole
Cena
na vyžiadanie
andrej
barčík
Názov diela
Kolo a karty
Rok vzniku
1968
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
dedičia autora
Technika
objekt, asambláž
Reprodukované
nie
Rozmery
115 x 92 x 11 cm
Vystavené
nie
Značenie
autorská značka
Cena
na vyžiadanie
Poznámka: Kúpené od dedičov.
andrej
barčík
Názov diela
Terč na žltej osi
Rok vzniku
1971
Technika
kombinovaná technika
Pôvod
zbierka významného zberateľa
Potvrdenie originality
Mojžiš, J.: Galandovci II., Q-Ex,
Trenčín, 2004
Reprodukované
Mojžiš, J.: Galandovci II., Q-Ex,
Trenčín, 2004, str. 51
Rozmery
63 x 53 cm
Vystavené
Značenie
vpravo dole
Cena
nie
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
andrej
barčík
Juraj Bartusz
°Životopisné údaje
Narodil sa 23. 10. 1933 v Kameníne, žije a tvorí v Košiciach. V rokoch 1954 – 1958 študoval na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe
(prof. Wagner a prof. Kavan) a v rokoch 1958 – 1961 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Pokorný a prof. Hladík).
V rokoch 1967 – 1971 sa stal členom Klubu konkrétistov. Po roku 1968 sa zapájal do rôznych undergroundových skupín a podujatí, resp. ich
organizovania, ako napr. Úradné potvrdenie (1971), Kondičné dni (1971), Svetelná slávnosť (1974), Súkromné cvičenie civilnej obrany (1982), Únik
priateľa I. Ď a Debnenie tanku (1983). Po roku 1989 napr. Vyháňanie zlého ducha Vešvu z VŠVU (1990), Holenie starého filozofa (Egona Bondyho,
1996) atď. V roku 1974 bola Bartuszova výstava v Galérii Cypriána Majerníka úradne predčasne ukončená.
V rokoch 1990 – 1999 viedol ateliér slobodnej kreativity na VŠVU v Bratislave, od roku 1999 pôsobí na Katedre výtvarných umení a intermédií na
Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 1992 bol vymenovaný za profesora.
°Zhodnotenie tvorby
Juraj Bartusz je jedným z najvýznamnejších intermedialistov v slovenskom výtvarnom umení (sochár, maliar, konceptualista, performista
a akcionista), ktorý má vynikajúci cit pre aktuálnosť, spontánne a aktuálne vchádzajúci do nových výtvarných smerov (Jablonská). Minimalizmus,
konkrétizmus, gestická a expresionistická maľba, to všetko sú výtvarné smery J. Bartuszovi veľmi blízke. Mnohoúrovňová komplexnosť autorských
východísk v logike výtvarného programu jediného autora tu nemá obdobu (Gregorová-Stachová). Rozhodujúcimi a celoživotnými zložkami
autorského programu Juraja Bartusza sú čas, pohyb a priestor, často spojené s technologickým pokrokom (kozmos a kozmonautika), ale aj
postavením človeka v ňom. V 60. rokoch 20. storočia bol J. Bartusz zameraný najmä na sochársku tvorbu v jej konkrétisticko-konštruktivistickom
zameraní a reduktívnej až minimalistickej realizácii. V tomto období vytvoril sériu tzv. reflexných reliéfov, najmä z hliníka.
V 70. rokoch bola tvorba Juraja Bartusza zameraná predovšetkým na tému času a priestoru v sochárskom vyjadrení. V tomto období vytváral plastiky
z cyklu Kozmické hlavy, Kozmické sondy, Kozmické postavy, Časopriestorové plastiky. Ako jeden z prvých slovenských výtvarníkov začal
v grafickej tvorbe a pri generovaní tvarov plastík využívať počítač.
Začiatkom 80. rokov sa naplno prejavovalo zameranie J. Bartusza na konceptuálne umenie, a to s hlavným motívom času a kombináciou rôzneho
materiálu a gesta. V cykle diel Tehla hodená do tuhnúcej sadry spája rôzne fyzikálne zloženie materiálu, vlastnú energiu i energiu materiálu, vlastné
gesto, zmenu vlastností materiálu v čase a to všetko spája s akčným spracovaním. Tým je absolútne ojedinelý v slovenskom výtvarnom umení.
Podobné princípy uplatnil v tzv. časovo limitovanej maľbe, čo možno označiť za výtvarnú jedinečnosť aj v medzinárodnom kontexte.
V druhej polovici 80. rokov začal J. Bartusz rozvíjať novú techniku – maľbu údermi drevenej alebo gumenej laty. Ako jeden z prvých na Slovensku
začal realizovať umenie inštalácie, ktoré mu umožňovalo stvárniť metaforu myšlienky, situácie a príbehu.
°Marketingové zhodnotenie
Diela Juraja Bartusza sú zastúpené nielen vo všetkých významnejších verejných galériách na Slovensku, ale aj v rovnakom type galérií v zahraničí,
ako aj v mnohých domácich i zahraničných súkromných zbierkach.
Juraj Bartusz mal viacero samostatných výstav na Slovensku, v Maďarsku a Čechách, z ktorých za najvýznamnejšiu možno považovať retrospektívnu
a súbornú výstavu v Slovenskej národnej galérii v roku 2010. Zúčastnil sa na veľkom množstve domácich i zahraničných kolektívnych výstav.
°Vybraná literatúra
Bartusz – gestá, body, sekundy, Slovenská národná galéria, Bratislava 2010
°Komerčné hodnotenie
Aktuálne existuje diskrepancia medzi kunsthistorickým a komerčným hodnotením umelca, ktorá je pravdepodobne spôsobená viacerými faktormi, napr.
viacerými autorskými výtvarnými smermi. Ďalším dôvodom môže byť nezáujem samého autora o komerčnú stránku svojho diela.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Veľké exteriérové plastiky – do 150 000 EUR
Malé exteriérové plastiky – do 30 000 EUR
Reflexné reliéfy a komorné plastiky – do 20 000 EUR
Diela z cyklu Tehly v sadre – do 4 000 EUR
Diela z cyklu Časovo limitovaná maľba a Maľba údermi (malé formáty) – do 3 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Figurálny portrét
Júliusa Jakobyho
Rok vzniku
1981 – 1982
Technika
bronz
Rozmery
výška 48 cm
Značenie
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
autor
Reprodukované
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch,
kat. výst. 80. roky
Vystavené
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Cena
4 500 EUR
Poznámka: zo sochy boli vyhotovené 4 odliatky.
juraj
bartusz
Marián Čunderlík
°Životopisné údaje
Narodil sa 31. 1. 1926 v Motyčkách a zomrel 1. 10. 1983 v Demänovskej doline.
V rokoch 1946 – 1948 študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity, oddelenie kreslenia a maľovania v Bratislave (prof. Mudroch),
v rokoch 1949 – 1953 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Fulla a prof. Želibský). V roku 1957 bol spoluorganizátorom
a účastníkom Výstavy mladej generácie OBRAZY – SOCHY a iniciátorom založenia Galérie Cypriána Majerníka (spolu s E. Špitzom).
V roku 1958, tesne po vernisáži, bola zakázaná jeho samostatná výstava v Galérii Cypriána Majerníka. V rokoch 1961 – 1965 bol Čunderlík
organizátor a účastník (najskôr neverejných a potom verejných) výstav skupiny Bratislavské konfrontácie, orientovanej na abstraktné výtvarné
umenie. V druhej polovici 60. rokov sa Čunderlík stal členom zoskupenia a účastníkom výstav Klubu konkrétistov zameraného na geometrickú
a konštruktivistickú tvorbu. V rokoch 1972 – 1980 mal pozastavené členstvo v Zväze slovenských výtvarných umelcov, až na malé výnimky prestal
umelecky tvoriť, realizoval len umelecké dotvorenie exteriérových a interiérových architektonických stavieb. V rokoch 1981 – 1983 začal opätovne
tvoriť diela komorného charakteru.
°Zhodnotenie tvorby
Marián Čunderlík je všeobecne hodnotený ako jedna z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia 60. rokov 20. storočia.
Bol prirodzeným spojovníkom medzi medzivojnovou avantgardou a mladšími umelcami, najskôr skupinou Mikuláša Galandu a neskôr skupinou
Bratislavských konfrontácií.
Začiatkom 60. rokov Čunderlík spojil svoje umelecké úsilie s členmi neformálneho zoskupenia Bratislavské konfrontácie (Jankovič, Ovčáček,
Urbásek, Kočiš, Fila a iní) zamerané najmä na štrukturálnu abstrakciu (informel). V druhej polovici 60. rokov sa spojil so zoskupením Klubu
konkrétistov – výtvarníkov orientovaných predovšetkým na geometrickú abstrakciu. V ďalšom období buď nebol umelecký činný, alebo vystupoval
samostatne.
Umeleckú tvorbu Mariána Čunderlíka možno rozčleniť na niekoľko období, ktoré sa však na konci jedného a na začiatku druhého obdobia zjavne
prelínajú: modiglianovské obdobie (diela s názvom Viola) – cca od roku 1949, fullovské obdobie – najskôr obdobie slovenských neviest, dievčat
a chlapcov, neskôr čoraz viac „rozkladaných“ a abstrahovaných architektonických a archaických figúr – cca v rokoch 1957 – 1960, obdobie
štrukturálnej abstrakcie (informelu), cca v rokoch 1960 – 1965, obdobie geometrickej abstrakcie, cca od roku 1965.
Marian Čunderlík bol výtvarník, ktorý „na čo siahol“, v tom dosahoval vysokú umeleckú kvalitu. Vo všetkých tvorivých obdobiach reprezentoval
aktuálnu špičku výtvarného stvárnenia. V prvej fáze svojej tvorby využíval najmä techniku maľby olejom, neskôr tempery, kvalitatívne ojedinelý bol
v technike monotypie a neskôr vytváral komorné objekty kombinovanou technikou.
°Marketingové zhodnotenie
Diela Mariána Čunderlíka sú zastúpené vo všetkých významnejších slovenských verejných galériách.
Počas svojho života mal niekoľko samostatných výstav, svojimi dielami sa zúčastňoval na všetkých významnejších kolektívnych výstavách doma
i v zahraničí. Po smrti mu súbornú výstavu zorganizovali Slovenská národná galéria (1992) a Štátna galéria v Banskej Bystrici (2000).
°Vybraná literatúra
Mojžiš, J.: Marián Čunderlík, Slovart, Bratislava 2001
Belohradská, Ĺ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM, Bratislava 2009
Jankovičová, S., Mojžiš, J.: Bratislavské konfrontácie, PETUM, Bratislava 2010
°Komerčné hodnotenie
Záujem „zberateľskej špičky“ o diela M. Čunderlíka je veľký, ponuka diel je však výrazne obmedzená. Diela sú väčšinou sústredené vo verejných
zbierkach a v majetku najvýznamnejších zberateľov. Ponuka v súkromných galériách a aukčných spoločnostiach je náhodná a limitovaná menej
významnými formátmi a technikami (kresba a akvarel). Verejne prezentované ceny v žiadnom prípade nemôžu vytvárať cenové precedensy.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Monotypie – do 8 000 EUR
Tempery – do 12 000 EUR
Oleje štandardných rozmerov – do 20 000 EUR
Objekty v závislosti od rozmeru – do 25 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Nevesta II
Rok vzniku
1958
Technika
tempera na kartóne
Rozmery
56 x 44 cm
Značenie
vľavo hore
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
J. Abelovský
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
9 000 EUR
marián
čunderlík
Názov diela
Rok vzniku
Abstraktná kompozícia
začiatok 60. rokov
Pôvod
Potvrdenie originality
Technika
kombinovaná technika
na papieri
Rozmery
49 x 44 cm
Vystavené
Značenie
neznačené
Cena
Reprodukované
zbierka významného zberateľa
Jankovičová, S., Mojžiš, J.: Bratislavské
konfrontácie, PETUM, Bratislava, 2010
Jankovičová, S., Mojžiš, J.: Bratislavské konfrontácie, PETUM, Bratislava, 2010, str. 151
nie
3 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
marián
čunderlík
Milan Dobeš
°Životopisné údaje
Narodil sa 29.7.1929 v Přerove (Česká republika), žije a tvorí v Bratislave.
V rokoch 1951 – 1956 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Čemický, prof. Hoffstädter, prof. Milly).
V roku 1958 mal ako úplne prvý absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave samostatnú výstavu v Galérii Cypriána Majerníka.
V roku 1961 napísal svoj prvý umelecký manifest, ktorý nazval O svetle a pohybe.
V roku 1965 mal v Galérii Cypriána Majerníka prvú kinetickú výstavu na území bývalého Československa a v tom istom roku mal samostatnú výstavu
v Prahe, ktorou sa dostal do medzinárodného povedomia.
V roku 1971 absolvoval s Americkým dychovým orchestrom turné po USA, v ktorom sa mu podarilo spojiť vizuálno-kinetické zložky výtvarného
umenia so zvukom (hudbou).
V roku 1988 napísal svoj druhý umelecký manifest. Volal sa O dynamickom konštruktivizme.
V roku 2001 bolo otvorené Múzeum Milana Dobeša v Bratislave.
°Zhodnotenie tvorby
Milan Dobeš je považovaný za pioniera konštruktívneho, geometrického a svetelno-kinetického výtvarného umenia v bývalom Česko-Slovensku,
ktorý si svojou tvorbou vytvoril medzinárodné renomé na úrovni najvýznamnejších svetových autorov v tomto umeleckom programe. Za základnú
charakteristiku Dobešovej tvorby možno považovať jeho schopnosť aktivovať interakciu dielo – divák, v ktorej dielo nepôsobí na diváka staticky, ale
práve naopak, pôsobí naňho dynamicky, napr. zmenou svojej štruktúry a celkového vizuálneho prejavu.
M. Dobeš rozpracoval počas svojej celoživotnej tvorby dva základné typy vizuálneho stvárnenia pohybu – pasívny, pri ktorom je samotné dielo
statické a zdanie pohybu je vytvorené len ilúziou pri zmene uhla pohľadu diváka, a aktívny, pri ktorom sám pohyb je súčasťou vytvoreného diela.
Pasívnu zložku svojej tvorby začal realizovať sériou malieb, štrukturálnych reliéfov a koláží s názvom Centrálna príťažlivosť (od roku 1961), aktívnu
zložku zasa sériou objektov Pulzujúci rytmus, ktorú vytvoril približne v tom istom období.
M. Dobeš inovatívnym spôsobom vytvoril rôzne typy kinetických objektov (so statickým i mobilným svetelným zdrojom), viaceré série svetelných,
reflexných a optických reliéfov a taktiež kinetické objekty, ktoré nazýval Pulzujúci rytmus, Pohyb svetla, Pohyb priestoru, Svetelno-optický objekt,
Svetelno-kinetický objekt atď. Približne od polovice 80. rokov až po súčasnosť sú významnou zložkou jeho tvorby práce na papieri – kresby, grafiky
(serigrafie), koláže a maľba. Najmä v grafike M. Dobeš vytvára novú vizuálnu dynamiku, založenú na centrálnej kompozícii a rotovaní rôznych
kruhových segmentov, v ktorej využíva princíp kombinatoriky.
°Marketingové aspekty
M. Dobeš mal niekoľko významných samostatných výstav nielen na Slovensku a v Českej republike, ale i v USA či vo Švajčiarsku. Jeho pravidelná
účasť na najvýznamnejších svetových výstavách prezentujúcich konštruktívne a kinetické výtvarné umenie je považovaná za samozrejmú, napr.
Documenta 4, Kassel (1968). Stála zbierka jeho diel je vystavená v Múzeu Milana Dobeša v Bratislave.
Dobešove diela sú zastúpené v zbierkach významných domácich i zahraničných verejných múzeí (galérií), ako aj vo vlastníctve súkromných
(inštitucionálnych i osobných) zbierok.
°Vybraná literatúra
Valoch, J., Ruttkay, J.: Milan Dobeš, Interpond, Bratislava, 1994
Valoch, J., Ruttkay, J.: Milan Dobeš, Interpond, Bratislava, 2002 – nevydané
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM, Bratislava, 2009
°Komerčné aspekty
Milan Dobeš patrí k jedným z mála slovenských výtvarníkov, ktorí majú jednoznačné nielen umelecké, ale aj komerčné renomé. Aj keď je na
Slovensku okruh zberateľov zameraných na konštruktívne a kinetické výtvarné umenie pomerne úzky, fakt medzinárodnej úspešnosti sa prejavil aj
vo vysokej predajnosti a na rýchlom cenovom raste Dobešových diel na slovenských aukciách.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový rast
°Aktuálna cenová úroveň
Grafika – do 1 000 EUR, malé koláže – do 5 000 EUR, maľby štandardných rozmerov – do 15 000 EUR, malé optické a reflexné reliéfy (max. 50
x 50 cm) – do 20 000 EUR, väčšie komorné (statické alebo mobilné) objekty – do 50 000 EUR, maľby alebo objekty mimoriadneho formátu alebo
výnimočné obdobím vzniku – 100 000 EUR, monumentálne objekty – ?
all exclusive
art consulting
Názov diela
Bratislavský motív
Rok vzniku
1954
Pôvod
Potvrdenie originality
získané od autora
autor
Technika
olej na sololite
Reprodukované
nie
Rozmery
40 x 50 cm
Vystavené
nie
Značenie
vpravo dole
Cena
1 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
milan
dobeš
Rudolf Fila
°Životopisné údaje
Narodil sa 19. 7. 1932 v Příbrami (Česká republika). V rokoch 1952 – 1958 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
(prof. Mudroch). O roku 1959 začal učiť, najskôr externe, neskôr na plný úväzok, na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V roku
1962 sa zúčastnil na 3. výstave Skupiny Mikuláša Galandu, čo obe strany neskôr považovali za omyl. V roku 1963 sa stal členom brnianskej
skupiny Parabola (založil ju V. Zykmund). V roku 1964 sa zúčastnil na prvej verejnej výstave skupiny Bratislavských konfrontácií (Čunderlík, Jankovič,
Kočiš, Ovčáček, Urbásek a iní), ktorá bola zameraná na štrukturálnu abstrakciu – informel. Odvtedy je R. Fila považovaný za výtvarníka, ktorý sa
celoživotne a najdôslednejšie venoval abstraktnej maľbe. V roku 1972 mu bolo pozastavené členstvo v Zväze výtvarných umelcov.
Žije a tvorí v Bratislave.
°Zhodnotenie tvorby
Rudolf Fila je považovaný za výborného a osobitého maliara – filozofa, rozhľadeného v dejinách umenia a schopného pretransformovať tieto
znalosti do výtvarného diela. Jeho tvorbu vystihujú najlepšie jeho vlastné slová: „Človeka musí uspokojovať tvorenie, nie vytvorené“ alebo „Proces
tvorby sa stáva cieľom“. V procese tvorby využíva R. Fila rýdzo maliarske prostriedky, znalosti o technike maľby, prejavujúc extrémny cit pre
farbu, abstrahujúc od konkrétnych tvarov. Výsledkom tohto prístupu R. Filu k maľbe je „iné umenie“, v ktorom sa prejavuje spojenie expresionistickej
a rýchlej gestickej maľby s premysleným meditatívnym prístupom. Počnúc 60. a končiac 90. rokmi 20. storočia každé nové desaťročie
R. Fila prejavoval schopnosť začínať odznova, s novými témami a technikami, vždy to však robil výnimočne kvalitne a osobitým spôsobom. Preferuje
pritom dva základné motívy – ženské telo a históriu umenia. Začiatkom 60. rokov bola tvorba R. Filu ortodoxne abstraktná, i keď v niektorých
dielach ešte možno viac tušiť, ako vidieť pozostatky figúr. Ako azda jediný zo skupiny Bratislavských konfrontácií dlhodobo a dôsledne tvoril diela
označované ako lyrická či štrukturálna abstrakcia (informel). R. Fila mal bohaté znalosti o vnútorných zákonitostiach farieb a cit pre kompozíciu,
a tak sa sústredil na expresívnu gestickú maľbu. Jeho obrazy sú osobité zložito komponovanými štruktúrami farebných vrstiev. V tomto – najväčšmi
cenenom – období, R. Fila kombinoval rôzne techniky, najmä oleje na plátne a gvaše a tempery na papieri.
V 70. rokoch sa u R. Filu ešte zvýšil počet premalieb vlastných a iných diel, ktoré začal realizovať už počas 60. rokov. Rôzne gestické zásahy, najmä
do kópií diel starých majstrov, vyvolali úplne novú interpretáciu pôvodného diela. Išlo o zámerné riešenie dichotómie konkrétneho a abstraktného,
vytvárajúc dialóg s dejinami výtvarného umenia. V prvej polovici tohto desaťročia maľoval aj rôzne obrazy, ktoré nazýval „Pocta.......“ konkrétnemu
majstrovi, ktorému tak vzdával hold za jeho tvorbu. Začal maliarsky zasahovať aj do kníh (voľné listy, ilustrácie atď.), kalendárov a ročeniek. Tieto
zásahy nazval „kamufláž“ a neskôr „intervencia“.
V 80. rokoch začal vytvárať obrazy s nezvyčajnými veľkými detailami nezvyčajných výrezov ženského tela, ktoré nazval „telovky“. Sú založené na
vrstvovom spôsobe maľby, v ktorých na prvú vrstvu dokonale namaľovanej časti ženského tela R. Fila domaľúval abstraktné tvary. Tým výsledné
dielo získavalo osobitý – filovský – výraz. V porovnaní so 60. rokmi výrazne stlmil rukopisné gesto a sústredil sa na meditatívny spôsob výtvarného
vyjadrenia. Tento typ námetu a spôsobu maľby prevažuje u R. Filu aj v nasledujúcich desaťročiach až do súčasnosti.
°Marketingové aspekty
Diela R. Filu sú zastúpené vo všetkých významných slovenských verejných zbierkach. Viaceré jeho diela sú súčasťou zahraničných verejných, ale
najmä súkromných (inštitucionálnych a osobných) zbierok v Európe i zámorí. Mal viacero samostatných výstav a veľký počet účastí na kolektívnych
výstavách doma i v zahraničí.
°Vybraná literatúra
Mojžiš, J., Rudolf Fila, Vydavateľstvo Slovart, Bratislava 1997
Jankovičová, S., Mojžiš, J.: Bratislavské konfrontácie, PETUM, s.r.o., Bratislava 2010
°Komerčné aspekty
Autorské renomé R. Filu je v zberateľskej verejnosti veľmi vysoké. Najžiadanejšie sú jeho diela zo 60. rokov, ktoré sa však väčšinou neobjavujú
na verejnom trhu, len sa vymieňajú alebo predávajú medzi rozhľadenými zberateľmi. Na aukciách sa predávajú predovšetkým jeho premaľby
a „telovky“, zatiaľ za ceny, ktoré vôbec nevystihujú postavenie a význam R. Filu v slovenskom výtvarnom umení.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový rast
°Aktuálna cenová úroveň
Veľkorozmerné oleje zo 60. rokov – do 20 000 EUR
Iné diela zo 60. rokov – do 10 000 EUR
Premaľby a telovky – do 5 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Za clonou
Rok vzniku
1972
Pôvod
Potvrdenie originality
súkromná zbierka
autor
Technika
olej na sololite
Reprodukované
nie
Rozmery
45 x 45 cm
Vystavené
nie
Značenie
vpravo hore
Cena
4 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
rudolf
fila
Stano Filko
°Životopisné údaje
Narodil sa 15. 6. 1937 vo Veľkej Hradnej.
V rokoch 1959 – 1965 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Milly, prof. Matejka).
S. Filko sa od samého začiatku svojej tvorby, t. j. od začiatku 60. rokov 20. storočia, stáva (spolu s A. Mlynárčikom) protagonistom alternatívneho
slovenského výtvarného umenia a postmodernistická umelecká profilácia je mu vlastná až do súčasnosti.
V roku 1981 S. Filko emigroval do Nemecka. Odtiaľ sa vysťahoval do New Yorku a v roku 1991 sa vrátil na Slovensko.
V rokoch 1986 a 1989 mu boli udelené štipendiá Pollock-Krasner Foundation.
Žije a tvorí v Bratislave.
°Zhodnotenie tvorby
Výtvarní kritici hodnotia S. Filka ako najkomplexnejšieho a najradikálnejšieho autora slovenskej avantgardnej výtvarnej scény, ešte aj v súčasnosti
vnímaného ako významného protagonistu alternatívneho, neoficiálneho umenia. S. Filko vo svojej tvorbe stiera hranicu medzi umením a životom,
vytvára si vlastnú ľudskú i umeleckú filozofiu, integruje vlastné ego do univerzálnych (vesmírnych) vývojových súvislostí. Kozmológia a individuálna
mytológia sú jeho obľúbenými námetmi.
S. Filko vždy tvoril a tvorí multimediálne – maľba, grafika, kresba, koláže, asambláže, objekty, reliéfy. Začiatkom 60. rokov prišiel s odvážnym
popieraním klasických výtvarných hodnôt. V rokoch 1964 – 1965 vytvoril napríklad približne 30 oltárov súčasnosti, dnes odborne vysoko cenených
asamblážových reliéfov.
Po roku 1965 sa venoval happeningom (spolu s A. Mlynárčikom), konceptu, landartu, environmentom, a to nezvyčajnými intermediálnymi postupmi,
v ktorých do svojich diel integruje pohyb, svetlo, zvuk atď. Koncom 60. rokov svoje diela ešte viac a dôslednejšie dematerializoval.
V 70. rokoch sa S. Filko stiahol do súkromia, nevystavoval, pôvodnú expresívnosť nahrádza minimalizmom v priestore. Koncom 70. rokov ešte na
Slovensku a následne začiatkom 80. rokov v USA sa vrátil k expresívnej maľbe, predovšetkým rozsiahlych cyklov, k objektom, inštaláciám atď.
Po návrate na Slovensko sa S. Filko v 90. rokoch venoval najmä spojeniu objektu a architektúry, procesu konštitúcie jeho ateliéru ako múzea či
archívu, „naddiela“, ktoré nadčasovo obsahuje záverečné dielo ako Filkovo „všetko“. Jeho ateliér sa stáva mýtickým a mystickým miestom. Teraz sa
o to pokúša ešte vo väčšej miere. Vyhýba sa označeniam múzeum či galéria s snaží sa vybudovať, podľa jeho vyjadrenia, koráb vo svojom rodisku
vo Veľkej Hradnej, ktoré má záverečne usporiadať jeho dielo a zavŕšiť jeho kategorizáciu.
°Marketingové zhodnotenie
Diela Stana Filka sú zastúpené v zbierkach slovenských štátnych a verejných galérií, ako aj v zahraničných zbierkach. Máloktorý slovenský výtvarník
je zastúpený v Guggenheimovom múzeu v New Yorku.
S. Filko vystavoval na najprestížnejších svetových výstavách (Oldenburg, 1966, Paríž, 1969 a 2009, Osaka, 1970, Kassel, 1982, New York, 1987,
Sydney, 1994, Benátky, 2005, Viedeň, 2006).
Najvýznamnejšiu samostatnú výstavu mal v Bratislave v roku 2005.
°Vybraná literatúra
Jančár, I.: Filkova archa a oltáre súčasnosti, Galéria mesta Bratislavy, Bratialava 2008
Murin, M.: Stano Filko, Galéria LINEA, Linea i.d., Bratislava 2011
°Komerčné zhodnotenie
Slovenský zberateľ ešte pravdepodobne nedozrel na alternatívne umenie jeho najvýznamnejších protagonistov, ktorí sa svojím umením presadili aj
v zahraničí. K takýmto autorom patrí aj Stano Filko. V ostatnom čase však majú jeho diela v ponuke aukčných spoločností veľmi dobrú predajnosť.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Oltáre – do 40 000 EUR
Maľba – do 10 000 EUR
Objekty a inštalácie – ?
all exclusive
art consulting
Názov diela
Plod
Pôvod
autor
Rok vzniku
1978 – 1979
Potvrdenie originality
autor
Technika
olej na plátne
Reprodukované
nie
Rozmery
92 x 122 cm
Vystavené
nie
Značenie
neznačené
Cena
8 000 EUR
Poznámka: Na požiadanie bude vystavený certifikát autora.
stano
filko
Názov diela
Úsmev makléra
Rok vzniku
1978
Pôvod
autor
Potvrdenie originality
autor
Technika
olej na plátne
Reprodukované
nie
Rozmery
92 x 92 cm
Vystavené
nie
Značenie
neznačené
Cena
5 000 EUR
Poznámka: Na požiadanie bude vystavený certifikát autora.
V prípade kúpy spolu s dielom Výkrik makléra, cena za obidve diela 8 000 EUR.
stano
filko
Názov diela
Výkrik makléra
Rok vzniku
1978
Pôvod
autor
Potvrdenie originality
autor
Technika
olej na plátne
Reprodukované
nie
Rozmery
92 x 92 cm
Vystavené
nie
Značenie
neznačené
Cena
5 000 EUR
Poznámka: Na požiadanie bude vystavený certifikát autora.
V prípade kúpy spolu s dielom Úsmev makléra, cena za obidve diela 8 000 EUR.
stano
filko
Jozef Jankovič
°Životopisné údaje
Narodil sa 8. 11. 1937 v Bratislave, v tomto meste žije aj tvorí.
V rokoch 1956 – 1962 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Kostka). Už ako študent spolupracoval na tvorbe sôch
J. Kostku a A. Trizuljaka. Na škole sa bližšie zoznámil s J.Kočišom, E. Ovčáčkom a M. Urbáskom. Diskusie o modernom umení vyústili do založenia
neformálneho zoskupenia Bratislavské konfrontácie. V roku 1961 sa uskutočnila ich prvá neverejná výstava.
V roku 1964 ho architekt Dušan Kuzma prizval na spoluprácu na projekte pamätníka SNP v Banskej Bystrici. (Jankovič mal vtedy 27 rokov.) V roku
1969 bol pamätník zrealizovaný s najdôležitejšou umeleckou súčasťou, ktorú vytvoril Jankovič. Nazval ju Obete varujú a na vtedajšie pomery ide
o šokujúce sochárske stvárnenie témy.
Jankovičov osobný život bol poznačený dvoma rodinnými udalosťami – jeden brat mu tragicky zahynul (1966) a druhý emigroval (1968). To
poznačilo aj jeho budúcu tvorbu. V čase normalizácie bol Jankovič, ako jeden z mála, konkrétne menovaný a podrobený ostrej kritike. V roku 1972
bolo odstránené jeho dielo z pamätníka SNP. V roku 1977 mu odobrali cestovný pas. V čase „zákazu“ musel hľadať náhradné umelecké stratégie,
nikdy sa však nespreneveril svojmu umeleckému programu.
V roku 1988 bol J. Jankovič znova prijatý do Slovenského zväzu výtvarných umelcov. V novembri 1989 bol jeden z protagonistov protestného
zhromaždenia výtvarníkov v budove Umeleckej besedy, z ktorého sa následne vyprofilovalo hnutie Verejnosť proti násiliu. V roku 1990 bol zvolený
za rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V roku 1997 mu Slovenská národná galéria usporiadala súbornú výstavu. V roku 2004 bolo
súsošie Obete varujú znova osadené na pôvodné miesto pamätníka SNP.
°Zhodnotenie tvorby
Azda trocha nadnesene, ale vecne možno povedať, že ten, kto nepozná umelca Jozefa Jankoviča a jeho dielo, nepozná abecedu súčasného
slovenského výtvarného umenia.
J. Jankovič sa zúčastnil výtvarnej revolty proti socialistickému realizmu, označovanej ako Nástup 1961, a teda na zásadnej premene slovenského
výtvarného umenia. Tento proces udomácnil na Slovensku abstraktný a gestický výtvarný prejav.
J. Jankovič je označovaný za sochára mimoriadne dramatickej imaginácie a suverénneho gesta. To je však príliš zjednodušený pohľad. J. Jankovič
je výtvarník, ktorý ovláda rôzne výtvarné techniky. Od samého začiatku svojej tvorby bol rovnako vynikajúci sochár, maliar či grafik. Ako sochár je
Jankovič dôsledný figuralista, ale figuralista, ktorý dramaticky deformuje figurálny základ. Odmieta harmonickú koncepciu sochy, naopak, jeho
prejavom v soche je groteska a sarkazmus.
Ak boli 60. roky pre Jankoviča obdobím, v ktorom mohol voľne umelecky tvoriť, nasledujúce dve desaťročia boli presným opakom. Z dôvodu
rôznych oficiálnych i neoficiálnych zákazov musí v 70. rokoch hľadať náhradné umelecké stratégie vo forme kresby, počítačových grafík alebo
šperkov, ktoré možno označiť za skvelú kolekciu sôch vo formáte šperku.
V 80. rokoch pracuje opäť väčšmi sochársky – napr. v cykle Krajina či v cykle Kráčajúce pomníky. V roku 1987 vytvoril monumentálnu sochu
v olympijskej dedine v Soule (Kórea). V 90. rokoch sa však nevenoval len sochárskej tvorbe. Vytvoril cyklus reliéfov Hlavy a vyjadroval sa aj v maľbe
– napr. v cykle Torzo.
Po roku 2000 vytvára J. Jankovič rôzne sochy a cykly sôch (napr. Kórejský motív), ale úplne novátorsky sa zameral aj na prepojenie figuratívneho
a racionálneho (geometricko-konštruktívnej tvorby), v ktorom základ kompozície tvorí odkaz na dielo svetovo známeho geometristu a J. Jankovič do
tohto základu vkladá sebe vlastné figúry.
°Marketingové zhodnotenie
Jozef Jankovič je prirodzená umelecká i ľudská autorita v slovenskom výtvarnom umení. Ako jeden z mála našich výtvarníkov sa umelecky presadil aj
v zahraničí, a to nielen u súkromných zberateľov, ale aj vo verejných galériách.
Napriek zákazu v čase normalizácie mal J. Jankovič veľa samostatných výstav doma i v zahraničí, o účasti na kolektívnych výstavách ani nehovoriac.
Naposledy bola realizovaná excelentná samostatná výstava v Danubiane. J. Jankovič má niekoľko významných účastí na umeleckom dotvorení
architektúry a viacero exteriérových, monumentálne zameraných sôch.
°Vybraná literatúra
Mojžiš, J.: Jankovič, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava, 2007
°Komerčné zhodnotenie
O diela J. Jankoviča mali záujem mnohé domáce i zahraničné galérie a múzeá. J. Jankovič navyše nebol z tých umelcov, ktorí svoje diela „nechceli“
predať, a preto sú dnes mnohé z nich v najvýznamnejších súkromných zbierkach.
Na Slovensku je komerčné renomé J. Jankoviča vysoké, stále však výrazne zaostáva za jeho prínosom v rozvoji slovenského výtvarného umenia a za
umeleckou kvalitou jeho diel.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Veľké interiérové plastiky – ?, veľké exteriérové sochy – ?, menšie interiérové sochy – do 40 000 EUR, diela zo 60. rokov, napr. obrazy, reliéfy
(informel) – do 20 000 EUR, reliéfne hlavy – do 7 000 EUR, obrazy po roku 1990 – do 5 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Zavesenec III
Pôvod
autor
Rok vzniku
2006 – 2013
Potvrdenie originality
autor
Technika
kombinovaná technika
Rozmery
80 x 60 cm
Značenie
nie
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
4 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
jozef
jankovič
Názov diela
Tri žlté figúry
Rok vzniku
2012
Pôvod
autor
Potvrdenie originality
autor
Technika
líhané sklo
Reprodukované
nie
Rozmery
60 x 80 cm
Vystavené
nie
Značenie
nie
Cena
7 000 EUR
jozef
jankovič
Alojz Klimo
°Životopisné údaje
Narodil sa 8. 3. 1922 v Piešťanoch a zomrel 12. 10. 2000 v Bratislave. V rokoch 1941 – 1945 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej,
oddelenie kreslenia a maľovania (prof. M. Schurmann a prof. G. Mallý). V rokoch 1945 – 1948 študoval na Vysokej škole umelecko-priemyselnej
v Prahe (prof. Bauch a prof. Pelc). V roku 1948 sa vrátil na Slovensko, usídlil sa v Bratislave, kde žil a tvoril až do svojej smrti.
V roku 1945 sa stal členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. V roku 1959 sa stal členom obnovenej Skupiny 29. augusta (Dubay,
Guderna, V. Hložník, F. Hložník, Klimo, Nevan, Šturdík, Uher). V neskoršom období sa zapojil do činnosti Klubu konkrétistov (geometrická
abstrakcia), založeného v roku 1967 a zakázaného v roku 1970. Po roku 1970 prakticky nemohol oficiálne vystavovať, i keď sa takýto „zákaz“ vždy
nejakým spôsobom obišiel. V rokoch normalizácie tvoril ako „solitér“. Vo výtvarných kruhoch bol A. Klimo mimoriadne uznávaný pre jeho umelecké
i ľudské kvality.
°Zhodnotenie tvorby
Alojz Klimo nepatrí medzi výtvarníkov, ktorých možno jednoducho zaradiť do kunsthistorických pojmov, schém a kategórií. Jeho diela sa pohybujú
na rozhraní geometrie a expresívnosti, nemá žiadnu domácu (a dokonca ani zahraničnú) umeleckú analógiu, jeho diela sa veľmi ťažko opisujú.
Klimovu farebnosť a geometriu sa v skutočnosti opísať ani nedá, treba ju vidieť. Až na ranú tvorbu (keď je možné rozoznať príbuznosť diel
P. Mondriana), ho nemožno s ničím a nikým porovnávať. Klimo bol „solitér“ v tom pravom zmysle slova a zaradil sa k najprogresívnejším výtvarníkom
povojnového slovenského výtvarného umenia. Klimo rozvíjal predovšetkým maliarsku stránku geometrickej abstrakcie. Jeho vzťah k tvaru a farbe
bol určovaný príklonom k emotívne pôsobiacemu geometrickému výrazu. Klimo bol predovšetkým excelentný kolorista, ktorý stále hľadal racionálny
výraz kompozície. Raz preváži expresívnosť, inokedy racionalita, ale vždy sú vo vzájomnej harmónii. Ak Klimo inklinoval ku geometrii, potom ju
využíval predovšetkým v jej hravej a intuitívnej forme, s výrazne voľným geometrickým štýlom, v ktorom dominuje maliarska hodnota farby. V tom je
výnimočný nielen v slovenskom, ale i medzinárodnom kontexte. V povojnovom období sa Klimo realizoval predovšetkým ako excelentný grafik (popri
Dubayovi, V. Hložníkovi a Zmetákovi).
Začiatkom 50. rokov Klimo dočasne v maľbe prechádzal na realistickejšie zobrazenie krajiny. Neskôr sa zaoberal najmä témou civilizačného
aspektu mestského fenoménu, spojeného najmä s architektúrou mesta, v ktorom sú ešte viditeľné znakovosti zobrazovaného tvaru, ale od
mnohého už abstrahované, zjednodušené, redukované – rozhodujúca je plošnosť kompozície.
V druhej polovici 50. rokov Klimo v téme mesta čoraz viac videl predovšetkým industrializačnú štruktúru, dominantnými sa stali konštrukčné schémy
stavieb a individuálne zobrazenie ustúpilo vyjadreniu základných štruktúrnych vzťahov.
V prvej polovici 60. rokov sa konkrétny tvar dostáva na hranicu identifikovateľnosti a kompozičná zostava sa redukuje na farebnom kontraste.
Po roku 1965 sa v Klimovej tvorbe dovŕšil proces redukcie, abstrahovania a zjednodušovania vizuálne existujúcej skutočnosti. Tento proces je
dovŕšený cyklom známych Križovatiek. V tomto a neskoršom období sa Klimo venoval aj ilustrácii najmä detských kníh, ktorú nadviazal na Fullovskú
hravosť a farebnosť.
Koncom 60. a začiatkom 70. rokov sa konštruktivisticko-geometrická a farebná hravosť zhmotňujú vo viacerých objektoch, napr. v kinetickom
objekte s názvom Farebné premeny, vystavenom na EXPO´70 v Osake. V rovnakom období ešte v Klimovej tvorbe doznievajú Križovatky, ale
postupne sa geometria posilňuje, kompozícia sa člení na základné geometrické polia, predtým voľnejšie komponovaná farebná plocha sa viac
ohraničuje kontúrami línií, viac sa zvýrazňuje farebný kontrast medzi plochami. Koncom 70. rokov nový prvok diagonály Klimovu geometriu
zdynamizoval.
V 80. rokoch bola dynamická konštrukcia spôsobená kolmicami a diagonálami vystriedaná upokojujúcimi jemnými rastrami. V 90. rokoch sa
kompozičná schéma čoraz väčšmi sústredila na farebné plochy, posilnila sa suverenita farby.
°Marketingové zhodnotenie
Diela Alojza Klimu sú zastúpené vo všetkých významnejších verejných galériách.
Klimo nemal počas života veľa samostatných výstav (dôsledok zákazu v najproduktívnejšom období), najvýznamnejšie v Galérii mesta Bratislavy
(1968 a 1989), SNG a v Moravskej galérii (1995). Viacero samostatných výstav však mal po svojej smrti.
°Vybraná literatúra
Trojanová, E. Ruttkay, J.: Alojz Klimo, Interpond, Bratislava 1995
°Komerčné hodnotenie
Azda nie je na Slovensku výtvarník, u ktorého by bolo jednoznačné kunsthistorické hodnotenie v takom príkrom rozpore s komerčným zhodnotením
diel, ako je to práve u Klima. Jediné racionálne vysvetlenie je, že Klimo bol veľmi plodný autor, ktorý má, ako každý iný výtvarník, diela lepšie i slabšie.
Ale u Klimu sú všetky originálne a kvalitné. Jeho diela sú na trhu dostupné za ceny, ktoré v žiadnom prípade nezodpovedajú ich originalite
a kvalitatívnej úrovni.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Veľkorozmerné tempery – do 5 000 EUR
Tempery štandardných rozmerov – do 3 000 EUR
Malorozmerné tempery – do 1 500 EUR
Abstrakcia do roku 1965 – ?
all exclusive
art consulting
Názov diela
Štvoruholníky I.
Rok vzniku
1990
Technika
tempera na papieri
Rozmery
105 x 80 cm
Značenie
vpravo dole
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
dedičia autora
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
5 000 EUR
alojz
klimo
Názov diela
Kompozícia
Rok vzniku
1988
Technika
tempera na papieri
Rozmery
60,5 x 31 cm
Značenie
vpravo dole
Pôvod
dedičia autora
Potvrdenie originality
dedičia autora
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
2 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
alojz
klimo
Názov diela
Dve možnosti
Rok vzniku
1987
Technika
tempera na papieri
Rozmery
28,5 x 42,5 cm
Značenie
vpravo dole
Pôvod
dedičia autora
Potvrdenie originality
dedičia autora
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
1 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
alojz
klimo
Názov diela
Zlom
Pôvod
dedičia autora
Rok vzniku
1988
Potvrdenie originality
dedičia autora
Technika
tempera na papieri
Rozmery
100 x 70 cm
Značenie
vpravo dole
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
4 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
alojz
klimo
Vladimír Kompánek
°Životopisné údaje
Narodil sa 28. 10. 1927 v Rajci, zomrel 20. 1. 2011 v Bratislave.
V roku 1947 začal študovať na Oddelení kreslenia a maľovania na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave.
V roku 1949 prestúpil na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (prof. Milly, prof. Kostka). Štúdium ukončil v roku 1954. Po absolvovaní školy
sa vrátil do rodného Rajca, kde si zriadil svoj prvý ateliér.
Bol spoluzakladateľom Skupiny Mikuláša Galandu, zúčastnil sa na jej prvej výstave v Žiline a na všetkých ďalších výstavách. Činnosť skupiny bola
ukončená v roku 1968.
Od roku 1960 striedavo žil v Rajci a v Bratislave, kde si vytvoril nový ateliér. Po čase zostal žiť a tvoriť v Bratislave.
V roku 1972, v čase tzv. normalizácie, mu nebolo obnovené členstvo vo Zväze slovenských výtvarných umelcov, čo znamenalo „tichý“ zákaz
verejných výstav, reprodukovania a nakupovania jeho diel verejnými galériami. Tento zákaz však nebol nikdy striktne dodržiavaný.
°Zhodnotenie tvorby
Meno Vladimíra Kompánka bude navždy spojené so založením a činnosťou Skupiny Mikuláša Galandu, s jej historickou zásluhou v odmietnutí
socialistického realizmu a v obnovení spretrhanej kontinuity moderného výrazu v slovenskom výtvarnom umení.
Vladimír Kompánek je predovšetkým uznávaný ako sochár, ale bol aj výborným maliarom a kresliarom. Jeho výtvarný program bol založený
na pretvorení tradičného motívu slovenskej krajiny a ľudí v nej do moderného výtvarného prejavu. Vytvoril akýsi abstrahujúci výtvarný vzorec,
založený na redukcii námetu na jeho tvarovú podstatu, vyúsťujúcu až do znakovosti tvarov. Práve v znakovosti, pre vyjadrenie ktorej mal V.
Kompánek mimoriadny talent, spájal figuratívny námet s expresívnou abstrakciou, realizmus s imagináciou. Proces redukcie, v ktorom vedel zložité
vyjadriť jednoducho, bol základom u V. Kompánka pre kresbu, maľbu i sochu.
Koncom 40. a začiatkom 50. rokov V. Kompánek predovšetkým maľoval, najmä krajinu a figuratívny detail, napr. zimné dedinské motívy, často
s náročky predstieraným „naivujúcim“ výtvarným prejavom. Popri tomto nosnom námete vytvoril aj diela s motívom zátišia, portrétu či autoportrétu.
V 50. rokoch začínal aj so svojou sochárskou tvorbou. Pracoval najmä s bronzom a vytváral sochy sediacich a stojacich žien, neviest, mužov
na saniach ťahaných koníkom atď. Práve sochy dedinských žien sa stali centrom jeho záujmu v období 1957 – 1962 a mali zjavné kubistické
konotácie.
Najvýznamnejším obdobím tvorby V. Kompánka boli 60. roky 20. storočia. V sochách potláčal plastický objem v prospech línie a plochy. Objemy
redukuje na geometrické obrazce. Linearitu a plošnosť figuratívnych sôch možno považovať za originálne autorské riešenie V. Kompánka. V rokoch
1962 – 1964 vytvoril cyklus reliéfov, ktoré sám nazval „znakové“. V druhej polovici 60. rokov začal ako sochársky materiál čoraz viac využívať
drevo („láska“ k tomuto materiálu mu zostala až do konca života). Vytvoril sériu monumentálnych drevených sôch, akýchsi moderných národných
znakov, ktoré inštaloval do prírodného architektonického priestoru a ktoré nazval Penáty. Neskôr sa venoval aj tvorbe komorných drevených sôch
a „hračkosôch“, v ktorej úspešne prepájal detskú fantáziu s kultúrnym znakom. Začiatkom 70. rokov sa V. Kompánek začal intenzívnejšie venovať
aj maľbe. Mal pomerne vyhranené tematické okruhy motívov: zimná krajina, fašiangy na dedine (turoň, masky), maliar a modelka, resp. modelka
v ateliéri, akty, únosy kentaurom (často s erotickým podtextom) a znaky v krajine, najmä kostolíky a dedinskú architektúru.
Počnúc 80. rokmi už tvorba V. Kompánka nezaznamenala výraznejší kvalitatívny posun a tematicky bola zameraná na rovnaké alebo analogické
motívy z predchádzajúcich tvorivých období.
°Marketingové zhodnotenie
Diela V. Kompánka sú zastúpené vo všetkých verejných galériách na Slovensku a veľmi často aj v súkromných, inštitucionálnych i osobných
zbierkach. Počas svojho života, najmä v 60. rokoch a neskôr v 90. rokoch, mal V. Kompánek viacero samostatných výstav doma i v zahraničí
(napr. vo Viedni, Norimbergu, Erfurtu, Zurichu atď.). Z kolektívnych výstav za rozhodujúce a svojím spôsobom prelomové možno považovať výstavy
Skupiny Mikuláša Galandu.
°Vybraná literatúra
Plevza, V.: Vladimír Kompánek, Tatran, Bratislava 1988
Mojžiš, J.: Vladimír Kompánek, Q-Ex, Trenčín 2005
°Komerčné hodnotenie
S komornými dielami V. Kompánka sa na verejnom trhu obchoduje veľmi často. Mnohé z nich sú cenovo dostupné (bronzové sochy sú však zväčša
neevidovaným odliatkom!), a preto sú medzi zberateľmi obľúbené. Jeho tvorba sa stala významným článkom slovenského trhu s výtvarným umením.
°Základný cenový trend
Nadpriemerný cenový rast
°Aktuálna cenová úroveň
Výnimočné veľkoformátové oleje – do 20 000 EUR
Strednoformátové oleje – do 10 000 EUR
Maloformátové oleje – do 5 000 EUR
Iný typ maľby, resp. kresby – do 2 000 EUR
Komorné sochy – drevo do 3 000 EUR
Komorné sochy – bronz (neoriginálne odliatky?) – do 2 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Noc na samote
Rok vzniku
80. roky
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
Z. Kiss-Szemán
Technika
olej na sololite
Reprodukované
nie
Rozmery
54 x 67,5 cm
Vystavené
nie
Značenie
dole v strede
Cena
na vyžiadanie
vladimír
kompánek
Názov diela
Zimná noc (Vianočná)
Rok vzniku
1975
Technika
olej na dreve
Rozmery
100 x 144 cm
Značenie
vpravo dole
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
J. Abelovský
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
na vyžiadanie
vladimír
kompánek
Názov diela
Znak domova
Rok vzniku
80. roky
Technika
zváraná oceľ
Rozmery
100 x 19 x 14 cm
Značenie
neznačené
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
Z. Kiss-Szemán
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
3 500 EUR
vladimír
kompánek
Názov diela
Znaky
Rok vzniku
90. roky
Technika
olej na dreve
Rozmery
54 x 74 cm
Značenie
vpravo dole, vzadu
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
Z. Kiss-Szemán
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
na vyžiadanie
vladimír
kompánek
Názov diela
Rok vzniku
Technika
Maliar a modelka
80. roky
olej na sololite
súkromná zbierka
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Rozmery
75 x 68 cm
Vystavené
Značenie
vpravo dole
Cena
konzultované s PhDr. K. Bajcurovou,
Mgr. Z. Kiss-Szemán
nie
nie
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
vladimír
kompánek
Názov diela
Rok vzniku
Únos
1984
Technika
olej na lepenke
Rozmery
78 x 55 cm
Značenie
vľavo dole
zbierka významného zberateľa
Pôvod
Potvrdenie originality
Mojžiš, J.: Vladimír Kompánek, Q-Ex,
Trenčín, 2005
Reprodukované
Mojžiš, J.: Vladimír Kompánek, Q-Ex,
Trenčín, 2005, str. 190
Vystavené
Cena
nie
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
vladimír
kompánek
Rudolf Krivoš
°Životopisné údaje
Narodil sa 16. novembra 1933 v Tisovci.
V rokoch 1951 – 1956 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Mudroch).
V roku 1957 bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu. Zúčastnil sa na všetkých skupinových výstavách „galandovcov“, činnosť ktorých
bola ukončená v roku 1968.
V roku 1972 bol vylúčený zo Slovenského zväzu výtvarných umelcov, čo znamenalo „tichý“ zákaz verejných výstav, reprodukovania a nakupovania
jeho diel štátnymi galériami. Tento zákaz však nikdy nebol striktne dodržiavaný.
Po celý umelecký život tvorí a žije v Bratislave.
°Zhodnotenie tvorby
Meno Rudolfa Krivoša bude vždy spojené so založením a činnosťou skupiny Mikuláša Galandu, s jej historickou zásluhou v odmietnutí
socialistického realizmu a v obnovení spretrhanej kontinuity moderného výtvarného výrazu v slovenskom výtvarnom umení. R. Krivoš je vnímaný
najmä ako „drsný maliar“ a „maliar napätia“, vyjadrujúci archetypy a sugestívne symboly, a ako figuralista, hľadajúci prapodstatu človeka a vecí v ich
metamorfózach. Jeho človek prechádza neustálymi premenami, deštrukciou a napätím. Vo svojich dielach takmer ortodoxne používa hnedú farbu
a jej odtiene.
V prvých rokoch jeho tvorby bol rozhodujúci motív portrétu, autoportrétu a figúry. Neskôr figúru postupne menil na symbol ľudského, najmä
ženského archetypu. V polovici 60. rokov 20. storočia R. Krivoš zmenil koncept obrazu, v kompozícii sa vedľa seba ocitli biologické a geometrické
tvary v rôznych kombináciách. Orientoval sa na stvárnenie biologickej podstaty človeka, analýzu jeho tela – často v chirurgickom reze. V 70. rokoch
Krivoš kontinuálne rozvíjal vlastný autorský program – geometrický princíp bol prepojený expresívnym maliarskym vyjadrovaním, vytvárajúcim
výrazové napätie.
V prvej polovici 80. rokov sa Krivoš orientoval na zobrazenie ženskej postavy v rôznych modifikáciách tohto motívu. Začal maľovať aj krajinu,
čo možno označiť za jeho ďalší autorský program. V druhej polovici 80. rokov vytvoril obrazový cyklus Pamätníkov s ironickým podtextom ako
vyjadrením kritiky totalitnej spoločnosti a paralelne aj obrazový cyklus Biologických stĺpov, vyjadrujúcich metamorfózu ľudskej bytosti. V 90. rokoch
vytvoril obrazový cyklus Zrkadiel, symbolizujúci meditáciu vo viacerých aspektoch.
°Marketingové zhodnotenie
Diela Rudolfa Krivoša sú zastúpené vo všetkých významnejších verejných galériách. R. Krivoš mal veľa samostatných výstav doma i v zahraničí, zo
skupinových výstav sa za najvýznamnejšie považujú výstavy organizované v rámci Skupiny Mikuláša Galandu.
°Vybraná literatúra
Kubíková, K.: Rudolf Krivoš, SLOVENSKÝ TATRAN, Bratislava 1998
Mojžiš, J.: Galandovci, Q-Ex, Bratislava 2003
Mojžiš, J.: Galandovci (Galandovci po roku 1970), Q-Ex, Bratislava 2004
°Komerčné hodnotenie
Na diela Rudolfa Krivoša neexistuje taká široká zberateľská základňa ani zberateľská špička ako na iných členov Skupiny Mikuláša Galandu, napr. na
diela M. Laluhu alebo V. Kompánka. Jeho komerčné renomé je však v dimenziách slovenského súčasného umenia vysoké. Najžiadanejšie sú diela zo
60. a 70. rokov, aj keď u R. Krivoša tento trend nie je taký jednoznačný ako napr. u M. Laluhu.
°Základný cenový trend
Nadpriemerný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Rozmerovo a kvalitatívne nadštandardné diela nezávislé od času vytvorenia – do 15 000 EUR
Rozmerovo a kvalitatívne štandardné diela nezávislé od času vytvorenia – do 10 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Strechy
Rok vzniku
1976
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
J. Abelovský
Technika
tempera na papieri
Reprodukované
nie
Rozmery
34 x 54 cm
Vystavené
nie
Značenie
vpravo dole
Cena
3 500 EUR
rudolf
krivoš
Názov diela
Večer II
Rok vzniku
1987
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
Z. Kiss-Szemán
Technika
kombinovaná technika
Reprodukované
nie
Rozmery
62 x 82 cm
Vystavené
nie
Značenie
vpravo dole
Cena
12 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
rudolf
krivoš
Názov diela
Rok vzniku
Technika
Harlekýn
1986
olej na preglejke
zbierka významného zberateľa
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Rozmery
60 x 40 cm
Vystavené
Značenie
vpravo dole
Cena
konzultované s PhDr. K. Bajcurovou,
Mgr. Z. Kiss-Szemán
katalóg k výstave
Galéria SPP, Bratislava
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
rudolf
krivoš
Názov diela
Rok vzniku
Technika
Malý znak
1970
olej na preglejke
zbierka významného zberateľa
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Rozmery
70 x 50 cm
Vystavené
Značenie
vpravo dole
Cena
konzultované s PhDr. K. Bajcurovou,
Mgr. Z. Kiss-Szemán
nie
nie
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
rudolf
krivoš
Názov diela
Rok vzniku
Sediaca
1986
Technika
olej na sololite
Rozmery
72 x 34,5 cm
Značenie
vľavo dole
zbierka významného zberateľa
Pôvod
Potvrdenie originality
Kubíková, K.: Rudolf Krivoš, SLOVENSKÝ
TATRAN, Bratislava, 1998
Reprodukované
Kubíková, K.: Rudolf Krivoš, SLOVENSKÝ
TATRAN, Bratislava, 1998, str. 22
Vystavené
Cena
nie
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
rudolf
krivoš
Milan Laluha
°Životopisné údaje
Narodil sa 11. 11. 1930 v Tekovských Lužanoch, žije a tvorí v Bratislave. V rokoch 1950 – 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave (prof. Fulla, prof. Zmeták, prof. Hoffstädter a prof. Milly). V roku 1957 bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu, činnosť
ktorej bola ukončená v roku 1968. Zúčastnil sa na všetkých skupinových výstavách galandovcov. V roku 1972 bol vylúčený zo Slovenského zväzu
výtvarných umelcov, čo znamenalo „tichý“ zákaz verejných výstav, reprodukovania a nakupovania jeho diel verejnými galériami. Tento zákaz však
nikdy nebol striktne dodržiavaný. V rokoch 1955 – 1958 žil v Dolnej Mičinej, ktorú po celý život dlhodobo navštevuje a výtvarne zobrazuje, v rokoch
1958 – 1963 sa usadil v Martine, od roku 1963 žije a tvorí v Bratislave.
°Zhodnotenie tvorby
Meno Milana Laluhu bude navždy spojené so založením a činnosťou Skupiny Mikuláša Galandu, s jej historickou zásluhou v odmietnutí
socialistického realizmu a v obnovení spretrhanej kontinuity moderného výrazu v slovenskom výtvarnom umení. Vo svojej tvorbe, spolu
s A. Barčíkom, najviac dodržiaval výtvarný postulát „pevných tvarov“, ktorý si pri svojom vzniku stanovila Skupina Mikuláša Galandu. Milan
Laluha, vynikajúci kresliar, grafik a maliar, založil svoj výtvarný program na redukcii tradičného námetu na jej tvarovú a farebnú podobu, ktorá je
charakterizovaná dynamizmom, kontrastom farieb a línií. Využíva obmedzený počet farieb (červená, zelená, modrá, žltá, čiastočne hnedá, čierna
a biela) a základných tvarov (valec, guľa, kužeľ). V úplne ranej tvorbe M. Laluha kreslil a maľoval najmä klasické krajiny, zátišia a ženské akty, so
zreteľným vplyvom Cezanna. Neskôr sa sústreďoval na portréty a najmä autoportréty, s jasne kubizujúcimi konotáciami, ale aj na motív stromu/
stromov, v ktorom dosiahol takmer absolútnu dokonalosť výtvarného stvárnenia. V 60. rokoch 20. storočia M. Laluha nachádzal svoj celoživotný
výtvarný program, založený na pretvorení tradičného motívu slovenskej dediny a ľudí v nej do moderného výrazového prostriedku. Vytvoril akýsi
abstrahujúci výtvarný vzorec, založený na znakovosti. Fixoval tak zanikajúcu tradíciu dynamizáciou formálnej výstavby výtvarného diela. Komponoval
obraz nie podľa celistvosti optickej skutočnosti, ale podľa potrieb skladby obrazu. Predmet bol pozorovaný zblízka, strácal svoje logické súvislosti
a bol zapojený do novej kompozície celku. M. Laluha zobrazoval predmet skratkou a vnútorným znakom, až na hranici nepredmetného prejavu
(abstrakcie). Milan Laluha v 60. rokoch 20. storočia vyhlásil, že v rámci svojej tvorby má tému na „tri životy“. Zjavne sa však mýlil, lebo počnúc 80.
rokmi sa konkrétne námety v jeho tvorbe začínali príliš často a nápadne opakovať.
°Marketingové aspekty
Diela Milana Laluhu sú zastúpené v zbierkach všetkých verejných a štátnych galérií. Jeho diela však vlastnia aj mnohí inštitucionálni a individuálni
súkromní zberatelia. Milan Laluha mal mnoho domácich i zahraničných samostatných výstav. Jeho účasť na kolektívnych výstavách je ešte výrazne
početnejšia.
°Vybraná literatúra
Rúfus, M., Bakoš, J., Mojžiš, J., Kubíková, K.: Milan Laluha, SLOVENSKÝ TATRAN, Bratislava 1997
Mojžiš, J.: Galandovci, Q-EX, Trenčín 2003
Mojžiš, J.: Galandovci (Galandovci po roku 1970), Q-EX, Trenčín 2004
°Komerčné aspekty
S dielami Milana Laluhu sa na verejnom trhu obchoduje veľmi často (aukcie, galérie) s veľmi dobrou predajnosťou. Komerčne sú úspešné
maloformátové alebo kvalitatívne slabšie diela za relatívne nízke ceny. Veľký záujem je však aj o veľkoformátové alebo kvalitatívne lepšie, resp.
výborné diela za relatívne vysoké ceny. Milan Laluha má svoj zberateľský „fanklub“. S výnimkou diel M. Paštéku, ktorý má však oveľa užší okruh
zberateľov, sa Laluha považuje za najlepšie predávaného galandovca.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový rast pri kvalitatívne nadštandardných alebo výnimočných dielach
°Aktuálna cenová úroveň
Veľkorozmerné a kvalitatívne dobré alebo výborné diela z najlepších rokov tvorby, oleje – do 35 000 EUR
Malorozmerné a kvalitatívne dobré alebo výborné diela z najlepších rokov tvorby, oleje – do 20 000 EUR
Iné, kvalitatívne dobré diela, oleje – do 10 000 EUR
Pastely – do 5 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Dvojica
Rok vzniku
1969
Technika
olej na vrecovine
Rozmery
60 x 40 cm
Značenie
dole v strede
Pôvod
autor
Potvrdenie originality
autor
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
na vyžiadanie
milan
laluha
Názov diela
Rok vzniku
Náš predseda pije
(normalizačný obraz)
1976
Technika
olej na plátne
Rozmery
50 x 68 cm
Značenie
dole
Pôvod
autor
Potvrdenie originality
autor
Reprodukované
Vystavené
Cena
nie
nie
na vyžiadanie
milan
laluha
Názov diela
Nočná krajina
Rok vzniku
1971
Technika
olej na plátne
Rozmery
65 x 45 cm
Značenie
vľavo dole
Pôvod
autor
Potvrdenie originality
autor
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
milan
laluha
Milan Paštéka
°Životopisné údaje
Narodil sa 20. 5. 1931 v Trenčíne, zomrel pri dopravnej nehode 23. 9. 1998 vo Voznici.
V rokoch 1950 – 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Fulla, prof. Želibský).
V roku 1957 sa podieľal na založení Skupiny Mikuláša Galandu a vystavoval na jej prvej výstave v Žiline.
V roku 1959 mal mať otvorenú samostatnú výstavu v Galérii Cypriána Majerníka, v predvečer vernisáže však bola zakázaná.
V roku 1972 mu pozastavili členstvo vo Zväze slovenských výtvarných umelcov, čo prakticky znamenalo (nikdy ortodoxne neuplatňovaný) zákaz
verejnej činnosti, najmä vo forme samostatných výstav a publikovania. Prvú samostatnú výstavu mal až v roku 1988.
°Zhodnotenie tvorby
Milan Paštéka je oprávnene zaraďovaný medzi najvýraznejšie osobnosti súčasného slovenského výtvarného umenia. M. Paštéka bol jedným
zo zakladateľov Skupiny Mikuláša Galandu, nikdy sa však úplne nestotožnil s jej programom moderného, kultivovaného výtvarného stvárnenia
„slovenského vidieka“ a folklorizáciou výtvarného prejavu. Táto téza platila koncom 50. a na začiatku 60. rokov 20. storočia, oveľa viac v neskoršom
období a už vôbec neplatila ku koncu tvorby Milana Paštéku.
Milan Paštéka je vnímaný ako „rodený kolorista“, maliar filozof s expresívnym výtvarným prejavom, nepravidelným a dynamickým rukopisom, ktorý
prešiel dlhú cestu od štylizácie vidieckych motívov cez eruptívnu figuráciu až po totálnu abstrakciu. Tak dlho a úpenlivo hľadal maliarsky vyjadrenú
figúru, až sa jej v závere svojej tvorby úplne vzdal. Jeho tvorbu nie je možné jasne zadefinovať – je i nie je expresívny, je i nie je figuratívny či
abstraktný, je i nie je subjektívny. Dokonca v jednom diele sa prejavujú rôzne Paštékove maliarske prístupy, ktoré ho dynamizujú a individualizujú.
Milan Paštéka stále hľadal a v tom, čo práve hľadal, bol kvalitatívne výborný.
Za rozhodujúci prelom v modernosti Paštékovho maliarstva je považované obdobie 1964 – 1965, keď v jeho maľbe ubúdala predmetnosť
a zvýrazňovala sa jeho univerzálna téma – amorfná ľudská figúra, ľudský pratvar v neurčitom pozadí, nekonkrétnom priestore, vyjadrujúci vzťah
indivídua a okolia, t. j. maliarsky vyjadrený existencionalizmus.
V 90. rokoch sa Paštéka vzdal všetkých svojich výtvarných východísk – figúry, farebnosti a vlastného gesta, v prospech totálnej abstrakcie.
Zaujímala ho len farba ako bytostné vyjadrenie maľby „ako takej“. Niektorí znalci to pravdepodobne videli už dávnejšie, ale s odstupom času to vidia
aj tí menej rozhľadení: Paštéka bol s vysokou mierou pravdepodobnosti najtalentovanejší zo skupiny galandovcov.
°Marketingové zhodnotenie
Diela Milana Paštéku sú zastúpené pravdepodobne vo všetkých verejných galériách na Slovensku. Každý významnejší súkromný zberateľ chce,
resp. „musí“ vlastniť nejaké Paštékovo dielo vo svojej zbierke.
V 60. rokoch 20. storočia mal Paštéka niekoľko samostatných výstav a účastí na viacerých kolektívnych výstavách doma i v zahraničí, v ktorých
zvláštny význam majú výstavy galandovcov. V 70. a 80. rokoch mal výstavnú činnosť značne obmedzenú, väčšinou vystavoval v Čechách a zúčastnil
sa na niektorých kolektívnych výstavách. Na jednej strane bol v čase normalizácie výstavne obmedzovaný, na druhej strane si vyberal len tie
kolektívne výstavy, s ktorými sa vnútorne stotožnil. Po roku 1989 mal niekoľko samostatných súborných výstav v najvýznamnejších slovenských
galériách.
°Vybraná literatúra
Bakoš, J., Bartošová, Z., Fila, R., Lenková, A., Marcelli, M., Michalovič, P., Mojžiš, J., Mojžišová, I., Petříček, M.: Milan Paštéka, vydavateľstvo
L.C.A., Levice 2001
°Komerčné hodnotenie
Diela M. Paštéku sú jednými z najžiadanejších na slovenskom trhu.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Veľké formáty olejomaľby – do 50 000 EUR, menšie formáty olejomaľby – do 15 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Torzo
Rok vzniku
okolo roku 1980
Pôvod
Potvrdenie originality
Technika
olej na dublovanom plátne
Rozmery
70 x 50 cm
Vystavené
Značenie
neznačené
Cena
Reprodukované
zbierka významného zberateľa
PhDr. J. Abelovský,
konzultované s PhDr. K. Bajcurovou,
Mgr. Z. Kiss-Szemán
nie
nie
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
milan
paštéka
Agnesa Sigetová
°Životopisné údaje
Narodila sa 5. 6. 1939 v Behynciach, zomrela 19. 3. 2004 v Bratislave.
V roku 1941 sa jej rodina presťahovala do Bratislavy.
V rokoch 1958 – 1965 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. J. Želibský).
Vydala sa za Pavla Tótha, významného sochára a člena Skupiny Mikuláša Galandu, s ktorým sa umelecky i ľudsky výrazne ovplyvňovali.
Jej tvorba bola ovplyvnená fyzickým hendikepom, po dlhé obdobie však skôr v psychologickom ako fyziologickom zmysle slova.
Sama fyzicky zničila takmer všetky svoje diela z obdobia tvorby 1972 – 1978, ktoré vlastnila, lebo mala pocit, že boli poplatné dobe „normalizácie“.
Odvtedy až do konca svojho života nerobila žiadne umelecké kompromisy – vrátane obdobia po roku 1989.
Po celý život žila a pracovala v Bratislave.
°Zhodnotenie tvorby
Agnesa Sigetová je v slovenskom výtvarnom umení hodnotená ako solitérna, maliarsky presvedčivá a suverénna protagonistka senzitívnej
„existenciálnej maľby“ s vrodeným zmyslom pre osobnú a umeleckú slobodu a s imaginatívnym až surrealistickým sklonom k maliarskemu vyjadreniu
existenčných pocitov. Maľovala a kreslila prítomný svet inak ako iní slovenskí autori. Jej základnými motívmi, ako bytostnej figuralistky, boli boje
a zápasy, agresivita, ktoré sú vyjadrené kontaktom dvoch figúr, figúry a veci, figúry a zvieraťa. Ľudské a animálne figúry zobrazovala len v hrubých
obrysoch, často výrazne deformované. Umiestňovala ich často do priestoru, kde boli len naznačované obrysy stien či múrov. Celou jej tvorbou sa
tiahla línia „smiechu cez slzy“. Jej výtvarný rukopis je špecifický a ľahko identifikovateľný.
Od samého začiatku bola tvorba A. Sigetovej charakterizovaná výraznou štylizáciou tvarov, spojením tragickej a úsmevnej polohy. Agnesa Sigetová
nebola maliarkou krásnych vecí, figúr a prírody, maľovala však krásne obrazy, ktoré inšpirujú k zamysleniu sa o ľudskej agresivite a vzájomnom
odcudzení človeka človeku. Oslovila ju najmä maľba akrylovou farbou, ktorá má v porovnaní s olejomaľbou (podľa jej vlastného vyjadrenia) sviežejší
výraz a vyžaduje rýchlejšie maliarsky myslieť a pracovať pri realizácii vlastných predstáv, čo ju viedlo k väčšej spontánnosti maliarskeho gesta.
Obrazy A. Sigetovej sú veľmi často farebne redukované až monochrómne (zväčša sivé), v určitých etapách jej tvorby je však farebnosť čiastočne
posilnená. V neskoršom období sa cieľavedome venovala technike koláží, asambláží, vytváraniu objektov a inštalácií. V prvom rade však bola
vynikajúca kresliarka. Kresba a maľba sú však motívom i výtvarným prejavom v tvorbe A. Sigetovej úzko prepojené.
Počiatočná tvorba A. Sigetovej, ktorú prezentovala na svojej prvej výstave v roku 1966, v čase politického uvoľnenia, sa podľa dobovej kritiky
vyznačovala nezvyčajnou a originálnou výtvarnou poetikou.
Vlastnú tvorbu od začiatku 70. rokov do roku 1978 považovala do takej miery za nekonzistentnú s vlastnou osobnou a umeleckou náročnosťou,
že diela sama fyzicky zničila. Ďalšiu, prevažne kresliarsku tvorbu vystavila – spolu s P. Tóthom – až v roku 1985.
Začiatok 90. rokov bol začiatkom najintenzívnejšieho tvorivého obdobia A. Sigetovej. Popri typickej maľbe a kresbe hľadala aj nové výrazové
prostriedky v príklone k novým výtvarným médiám, napr. vytvárala objekty z nedokončených sôch P. Tótha, rôzne inštalácie, stále viac sa venovala
technike koláže, fascinovala ju dokumentárna fotografia a možnosti jej výtvarného využitia.
V záverečnom období tvorby A. Sigetovej, najmä v cykle Ecce Homo, keď už bola ťažko chorá, dominovalo výtvarné stvárnenie ľudskej agresivity,
ktorá sa nedotýka len jednotlivcov, ale celých národov. Jej namaľované či nakreslené monštrá majú niečo spoločné s ľuďmi, niečo majú zo zvierat.
Jej dielo kladie existenčné otázky, najmä o pôvode zla. Téma okien zasa symbolicky delí priestor na dva svety – na svet dobra a zla.
°Marketingové zhodnotenie
Agnesa Sigetová mala prvú samostatnú výstavu v roku 1966 a potom až o 20 rokov. O to intenzívnejšie vystavovala v 90. rokoch (GMB, VSG,
iné oblastné galérie). Veľký umelecký i komerčný úspech mala jej výstava v Göteborgu (Švédsko) v roku 1990.
Diela A. Sigetovej sú zastúpené vo všetkých štátnych a verejných galériách na Slovensku. Jej zastúpenie v slovenských súkromných zbierkach
je však menej významné.
°Vybraná literatúra
Jančár, I., Kriška, F.: Agnesa Sigetová, Q – EX, Trenčín 2007
°Komerčné hodnotenie
Diela A. Sigetovej sú väčšinou zberateľsky menej atraktívne, lebo nie sú „pekné“ – samozrejme, z pohľadu vnímania štandardného slovenského
zberateľa. Preto je zberateľský okruh jej tvorby pomerne úzky, skoncentrovaný medzi najvýznamnejších slovenských zberateľov, ktorí dokážu oceniť
a možno v budúcnosti aj komerčne využiť výtvarné kvality autorky.
°Základný cenový trend
Priemerný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Veľkoformátové kresby – do 1 500 EUR
Maloformátové maľby – do 5 000 EUR
Veľkoformátové maľby – do 15 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Rok vzniku
Klaun
1978
Technika
olej na sololite
Rozmery
48 x 39 cm
Značenie
vzadu
Pôvod
zbierka významného zberateľa
Potvrdenie originality
Jančár, I.: Agnesa Sigetová, Q-Ex,
Trenčín 2007
Reprodukované
Jančár, I.: Agnesa Sigetová, Q-Ex,
Trenčín 2007, str. 57
Vystavené
Cena
nie
na vyžiadanie
Poznámka: dielo je zaradené do ponuky aukcie dňa 7. 11. 2013.
agnesa
sigetová
Názov diela
Premena
Rok vzniku
1970
Technika
pastel
Rozmery
63 x 43 cm
Značenie
vzadu pod kartónom
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
Z. Kiss-Szemán
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
2 500 EUR
agnesa
sigetová
Rudolf Sikora
°Životopisné údaje
Narodil sa 17. 4. 1946 v Žiline, žije striedavo v Bratislave a Prahe.
V rokoch 1963 – 1969 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Milly a prof. Matejka) a súčasne v rokoch 1963 – 1965
študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (prof. Vychodil).
Pri pobyte v Paríži mu v auguste 1968 bolo ponúknuté štipendium, ale vrátil sa do vtedajšieho Česko-Slovenska. V januári 1969 vytvoril cyklus
veľkých malieb s názvom Múr – na poctu Jánovi Palachovi. V roku 1970 organizoval 1. otvorený ateliér a v roku 1973 Symposion I a II, na ktorom
sa zúčastňovali (k socialistickému realizmu) alternatívni výtvarníci, hudobníci a historici umenia. Začal spolupracovať s neoficiálnymi ochrancami
prírody. Počas ďalších 15 rokov bol aktívnym organizátorom či účastníkom viacerých umeleckých aktivít, považovaných vtedajšou štátnou mocou
za protisocialistické. V apríli 1988 bol prizvaný na celoslovenský aktív Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Výsledkom Sikorovho vystúpenia
bola abdikácia doterajšieho normalizačného predsedu zväzu. Sikora bol jedným z iniciátorov stretnutia umelcov 19. 11. 1989, na ktorom vznikla
Verejnosť proti násiliu. V roku 1988 založil skupinu Syzýgia (spolu s Hošovským, Knutom a Novákom). V roku 1996 sa zúčastnil na založení
fóra Zachráňte kultúru. Pedagogicky dlhodobo pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Fakulte umení Technickej univerzite
v Košiciach. V roku 1992 bol vymenovaný za profesora.
°Zhodnotenie tvorby
Životopis Rudolfa Sikoru akoby naznačoval, že ide o politika, občianskeho aktivistu alebo ochrancu životného prostredia, v skutočnosti však ide
o výnimočného, spoločensky angažovaného výtvarníka. Témy, ku ktorým sa výtvarne vyjadroval, zasadené do 70. (normalizačných) rokov, a jeho
ľudské vlastnosti ho predurčili na pozíciu umeleckého i občianskeho disidenta.
Sikora je predovšetkým dôsledný a na Slovensku asi najvýraznejší konceptualista s myšlienkovými posolstvami zameranými najmä na základné
existenciálne vzťahy človeka k prírode, Zemi a vesmíru. Vyjadruje sa predovšetkým výtvarným jazykom znaku, symbolu či geometrie. Spočiatku
maľoval, no potom na veľmi dlhé obdobie (asi do roku 1987) opustil tradičné výtvarné médiá a využíval najmä fotografiu, serigrafiu, offsety, vlastné
texty atď.
Sikora je nenapodobniteľný predovšetkým vo využití technologických špecifík fotografie, na ktorej sú založené veľké cykly diel, ako napr. Z mesta
von (1970), Rez civilizáciou (1972), Pocta priesečníku poludníka (1971/1975), Habitat (1975), Čierna diera (1976/1979), Noosféra (1981),
V súradniciach času a priestoru (1980), Dotyky (1980), Diaľnice (1981), Antropický princíp (1983 – 1985), Pozemšťan (1985 -1998) atď.
Od roku 1976 Sikora pracoval na cykle Pyramídy – v rôznych výtvarných technikách, základom ktorých sú motívy minulosti, prítomnosti
a budúcnosti vyjadrené jasnou a jednoduchou geometrickou skladbou diela. V druhej polovici 70. rokov vo svojich dielach riešil existenciu človeka
priradenými grafickými znakmi – hviezdičkou (narodenie), šípkou (život) a krížikom (smrť).
Začiatkom 90. rokov začal byť Sikorov výtvarný jazyk viac spojený s geometrickými a konštruktivistickými prvkami. Prejavilo sa to najmä vo veľkých
cykloch, ako sú Erby, Malevičov hrob a Hrob pre Maleviča. Od druhej polovice 90. rokov Sikora rozvíjal program veľkorozmerných diel, napr.
Polčas rozpadu, niektoré modifikácie Erbov a Hrobov pre Maleviča. Pre ich umeleckú kvalitu a interiérovú monumentálnosť sú výtvarnými kritikmi
označované za výnimočné.
Je pomerne veľa slovenských výtvarníkov, ktorí sú doma kunsthistoricky cenení a v zahraničí ich takmer nikto nepozná. Je veľmi málo slovenských
výtvarníkov, ktorí sú oceňovaní doma i v zahraničí. Sikora patrí medzi najmenší počet slovenských výtvarníkov, ktorí sú oceňovaní viac v zahraničí ako
doma.
°Marketingové zhodnotenie
Diela Rudolfa Sikoru sú zastúpené vo verejných galériách na Slovensku i v zahraničí (najmä v Česku). Jeho diela na Slovensku súkromne vlastnia
predovšetkým najvýznamnejší inštitucionálni a individuálni zberatelia.
Sikora mal niekoľko samostatných výstav, najvýznamnejšie a súborné v Národní galerii v Prahe 2006 a v Slovenskej národnej galérii v Bratislave
2008.
°Vybraná literatúra
Rudolf Sikora (sám proti sebe), Národní galerie, Praha 2006
°Komerčné hodnotenie
Zdá sa, že slovenskí zberatelia na Sikoru ešte celkom nedozreli, a to pravdepodobne preto, lebo sa stále sústreďujú na „národné“ diela a majú radi
jeden originál, čo u Sikoru väčšinou nie vždy platí (offset, fotografia). Ak by sme mali vychádzať zo zahraničných skúseností, potom komerčné renomé
Sikoru skôr či neskôr dostihne jeho umelecké renomé.
°Základný cenový trend
V dielach, ktoré sú vytvorené v jednom origináli, jednoznačný cenový rast.
°Aktuálna cenová úroveň
Serigrafie a fotografie – do 1 500 EUR
Erby – do 10 000 EUR
Veľkorozmerné obrazy zo 60. rokov – do 10 000 EUR
Mohyly – do 20 000 EUR
Veľkorozmerné Malevičove hroby – do 30 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Malevičov hrob I
Rok vzniku
1994
Technika
serigrafia a koláž na papieri
Rozmery
100 x 70 cm
Značenie
vzadu
Pôvod
autor
Potvrdenie originality
autor
Reprodukované
Vystavené
Cena
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice
geometrie, PETUM, Bratislava, 2009, str. 45
nie
1 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
rudolf
sikora
Dezider Tóth (Monogramista T. D.)
°Životopisné údaje
Narodil sa 13. 3. 1947 vo Výčapoch – Opatovciach, žije a tvorí v Bratislave. V rokoch 1966 – 1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave (prof. P. Matejka). V 70. rokoch 20. storočia bol účastníkom a organizátorom aktivít neoficiálnej výtvarnej scény. Od roku 1991 pôsobí
ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1997, oficiálnym notárskym zápisom, zmenil svoje občianske meno Dezider
Tóth na Monogramista T. D. a od tohto času tvorí a vystavuje ako Monogramista T. D. Je členom výtvarnej skupiny A – R.
°Zhodnotenie tvorby
Dezider Tóth (Monogramista T. D.) patrí k výrazným osobnostiam slovenského výtvarného umenia záverečného obdobia druhej polovice 20.
storočia. Je autorom, ktorý programovo prekračuje hranice výtvarných žánrov a médií. Venuje sa maľbe, kresbe, ilustrácii, grafike a grafickému
dizajnu, fotografii, akčnému a konceptuálnemu umeniu, tvorbe inštalácii a objektov, atď. Je autorom a spoluautorom niekoľkých knižných publikácií.
Ktorákoľvek časť všestrannej tvorby D. Tótha ( Monogramistu T. D.) má bytostne konceptuálny základ, je svieža a nápaditá, vyjadrujúca
mnohoznačnosť obsahov, vizuálnu poetiku, autorsky originálny a hlboký zmysel pre hru, či recesiu. Najmä raná tvorba D. Tótha (Monogramistu
T. D.), vychádzajúc z pop-artu, a reagujúc na podnety z bežného života, vyznačuje sa zmyslom pre „poéziu každodennosti“, snahou o syntézu
života a umenia. Originálnym spôsobom interpretoval nájdený, či odhodený predmet (ready-made), a rozohral tak vlastnú výtvarnú hru, čo výtvarná
kritička Z. Rusinová nazvala ako „odpatetizovaná poetika civilizmu“.
Jednou z významných tém D. Tótha (Monogramistu T. D.) je ekológia a integrovanie prírodných procesov do výtvarného diela. Zaoberá sa
zachytením procesu, záznamom priestoru, času a zvuku výtvarnými prostriedkami. V 70. a 80. rokoch 20. storočia organizoval a zúčastnil sa
viacero akcií v prírode, ale aj v privátnom prostredí, ktoré umelecky zaznamenával a dokumentoval na fotografiách.
V maliarskej časti svojej tvorby D. Tóth (Monogramista T. D.) programovo uplatňuje minimalistické východiská nielen v motívoch, ale aj úplnou
farebnou redukciou, založenou najmä na využívaní a kombinácii čiernej a bielej farby.
Azda najvýznamnejšiu úlohu v jeho tvorbe však zohráva slovo, text, komentár, či popis skutočnosti. Práve nápaditá práca s textom, vizuálna poézia,
je pre tohto autora úplne typická.
°Marketingové zhodnotenie
Diela D. Tótha (Monogramistu T. D.) sú zastúpené vo významných verejných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Súkromní zberatelia na Slovensku
zatiaľ Monogramistu T. D. „neobjavili“. Jeho výstavnú činnosť v 70. a 80. rokoch výrazne ovplyvnilo, že bol počas normalizačného obdobia
vytesnený do neoficiálnej výtvarnej scény. Po roku 1989 však mal niekoľko samostatných výstav na Slovensku a zúčastnil sa viacero kolektívnych
výstav doma i v zahraničí, i keď sám svoju tvorbu označuje ako „negalerijnú“.
°Vybraná literatúra
Kol.: Monogramista T. D.: Nie som autor, som metafora, Vydavateľstvo O.K.O a Vydavateľstvo Slovart, Bratislava 2011
°Komerčné hodnotenie
V slovenských komerčných galériách sa s dielami Monogramistu T. D. vôbec neobchoduje, na aukciách sa začali ponúkať len v ostatnom
období. Vzhľadom na úplne inak orientované zberateľské a investičné preferencie na slovenskom výtvarnom trhu, majú veľmi dobrú predajnosť a aj
prekvapujúcu, relatívne vysokú cenovú úroveň.
°Základný cenový trend
jednoznačný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Komorné objekty – do 10 000 EUR
Maľba – do 7 500 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Pot, dych, smäd, oheň
Rok vzniku
1977
Technika
latex na plátne
Rozmery
Značenie
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
autor
Reprodukované
nie
65 x 90 cm
Vystavené
nie
neznačené
Cena
4 000 EUR
dezider
tóth
Miloš Urbásek
°Životopisné údaje
Narodil sa 28. 7. 1932 v Ostrave-Zábřehu.
V rokoch 1951 – 1956 pôsobil ako vojak z povolania v československej armáde.
V rokoch 1958 – 1964 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Matejka, prof. Hložník).
Na škole sa zoznámil s J. Jankovičom a J. Kočišom. (S E. Ovčáčkom sa spoznali už skôr a vytvorili celoživotné osobné i umelecké priateľstvo.)
Diskusie o modernom umení vyústili do založenia neformálneho zoskupenia Bratislavské konfrontácie. V roku 1961 sa uskutočnila ich prvá
neverejná výstava a Miloš Urbásek sa zúčastnil všetkých nasledujúcich výstav tejto skupiny. Súčasne však vystavoval aj s brnianskou skupinou
Parabola.
Po skončení školy sa natrvalo usadil na Slovensku a zriadil si ateliér v Bratislave.
Od roku 1966 začal spolupracovať s A. Mlynárčikom pri rôznych performance a spoločných výstavách. Prostredníctvom A. Mlynárčika sa zoznámil
s významným francúzskym teoretikom umenia P. Restanym. V tomto období sa taktiež zoznámil a neskôr dlhodobo spolupracoval aj s H. P. Riesem,
významným západonemeckým výtvarným kritikom.
Zomrel 14. 7. 1988 v Drábsku.
°Zhodnotenie tvorby
Miloš Urbásek patrí k najvýznamnejším osobnostiam súčasného slovenského výtvarného umenia, ktorému sa už v počiatkoch jeho tvorby podarilo
etablovať aj v zahraničí (najmä v SRN). Významnú časť svojej tvorby, resp. výtvarného prejavu venoval písmenu, resp. číslici, avšak nie ako
protagonista ortodoxného lettrizmu. Písmo vnímal ako symbolizujúci znak, ktorý neustále moduloval a varioval. Najvhodnejšími formami vyjadrenia
týchto postupov sa pre M. Urbáska stali rozmnožiteľnosť a seriálnosť – hlavné atribúty grafiky.
V prvom období študentských rokov (1959 – 1963) sa tvorba M. Urbáska sústreďovala na informelovú „čistú maľbu“ s monochrómnym farebným
akcentom a štrukturálnu grafiku, vytváranú z netradičných grafických matríc. V tomto období však vytvoril aj viacero koláží a muchláží.
Od roku 1963 sa jeho tvorba čoraz viac racionalizuje, geometrizuje a lettrizuje, spontánnosť a náhodnosť ustupuje matematickej presnosti. Od
roku 1967 sa v jeho tvorbe písmeno redukuje a „rozbíja“ na jeho prvky. V rokoch 1966 – 1967 vytvovril rozsiahly cyklus s jediným znakom O, ktorý
sa dá čítať ako písmeno O alebo číslica O (nula). V roku 1969 už z písmena zostávajú len jeho čisté úseky, zväčša kruhové segmenty ako častice
(mikrodetaily) rozloženého absolútneho tvaru alebo priamky, ukotvené do dokonalej, intenzívnej farebnej plochy. V tomto období sa M. Urbásek
sústreďoval najmä na tvorbu koláží a monotypií, ale aj grafiky tvorenej leptom a maľby latexom na plátne.
Pre obdobie 70. rokov bolo v tvorbe M. Urbáska charakteristické variovanie rôznych tvarovo presných elementov (najmä kruhov, štvorcov
a polkruhov) a ich zostavovanie do celkov, ktoré významný výtvarný teoretik J. Valoch označil za „kombinatorické obrazy“. Vytváral ich prevažne
technikou serigrafie a maľby akrylom – vhodnými technológiami na jednoduché a čisté geometrické tvary.
Koncom 70. rokov a v prvej polovici 80. rokov sa M. Urbásek začal vyjadrovať najmä olejovými pastelmi, v ktorých minimalistickým geometrickým
členením od seba oddelených plôch hľadá horizontálne, vertikálne a diagonálne súvislosti medzi nimi. Záverečné obdobie jeho tvorby – po
dlhom období presnej tvarovej artikulácie – je zasa charakterizované abstraktnou maľbou s prevažujúcou monochrómnou, najmä bielou farbou
vyvolávajúcou asociácie s jeho úplne ranou informelovou tvorbou.
°Marketingové aspekty
Diela M. Urbáska sú zastúpené vo všetkých významných verejných zbierkach na Slovensku a v Českej republike. Významné zastúpenie má však
aj vo verejných zbierkach v Holandsku, SRN, USA, Poľsku, Slovinsku, Maďarsku, Rakúsku atď. Jeho diela sa však nachádzajú aj v súkromných
zbierkach najmä na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Švajčiarsku a v Taliansku.
Už v prvej polovici 60. rokov sa M. Urbásek ako jeden z mála slovenských výtvarníkov etabloval na rôznych samostatných a kolektívnych
zahraničných výstavách, najmä v SRN, ale aj vo Francúzsku. Jeho zahraničné výstavy prevažovali nad samostatným a kolektívnymi výstavami na
Slovensku. Vytvoril si významné kontakty s verejnými a so súkromnými zahraničnými galériami, ktoré mu umožnili „prežiť“ obdobie normalizácie.
V roku 1991 mu SNG a Národní galerie Praha zorganizovali súbornú výstavu.
°Komerčné aspekty
Na slovenskom verejnom trhu sa objavujú v ponuke najmä lettristické a geometrické serigrafie a ojedinele aj olejové pastely M. Urbáska,
s predajnosťou a cenovou úrovňou, ktoré vôbec nezodpovedajú jeho postaveniu v slovenskom výtvarnom umení. Na českom trhu sa občas
v ponuke objavia aj jeho monotypie, maľby latexom a akrylom. Zberateľstvo na Slovensku nie je orientované na abstraktnú maľbu a geometrickú
abstrakciu zvlášť. Tomu zodpovedá aj pomerne úzky okruh zberateľov diel M. Urbáska.
°Základný cenový trend
Nadpriemerný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Informelové maľby zo 60. rokov – ?
Koláže a muchláže zo 60. rokov – do 10 000 EUR
Maloformátové geometrické a lettristické maľby – do 10 000 EUR
Veľkorozmerné geometrické a lettristické maľby – ?
Olejové pastely – do 5 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Čierna koláž
Rok vzniku
60. roky
Technika
monotypia a koláž
Rozmery
64 x 48,5 cm
Značenie
nie
Pôvod
Potvrdenie originality
súkromná zbierka
dedičia autora
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
2 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
miloš
urbásek
Jana Želibská
°Životopisné údaje
Narodila sa 3. 5. 1941 v Olomouci, žije a tvorí v Bratislave.
V rokoch 1959 – 1965 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. P. Matejka).
V roku 1968 získala študijný pobyt v Paríži. Jej občiansky postoj proti okupácii vojskami Varšavskej zmluvy a avantgardný spôsob výtvarného
vyjadrovania v čase „normalizácie“ zákonite znamenali jej vytisnutie mimo oficiálnu výtvarnú scénu. Paradoxne, pomohlo jej to zostať slobodnou
v základnom zameraní a spôsobe jej tvorby.
V 70. a 80. rokoch organizovala viaceré akcie vtedy oficiálne „nežiaducich“ výtvarníkov alebo bola ich účastníčkou.
°Zhodnotenie tvorby
Jana Želibská, programovo multimediálna výtvarníčka (fotografie, grafiky, objekty, inštalácie, performance, videá atď.), patrí medzi profilujúcich
predstaviteľov progresívnej generácie slovenských akčných a konceptuálnych výtvarníkov z druhej polovice 60. rokov 20. storočia a alternatívnej
výtvarnej scény na Slovensku.
J. Želibská permanentne, už od úplného začiatku jej tvorby, umelecky provokuje. Zvolenými motívmi a ich výtvarným stvárnením prekračuje normy,
hranice, zákazy, stereotypy a zaužívané pravidlá, poukazujúc na ich relatívnosť. Ako narušovateľka mnohých „tabu“ často využíva motív cenzúry,
zákazu, ktorý vyjadruje preškrtnutím, zábranou či značkou.
Od samého začiatku vo svojej tvorbe špecificky využíva podnety neoavantgardných výtvarných smerov, najmä francúzskeho nového realizmu a pop-artu. Často pritom využíva, v danej dobe úplne netradičné materiály, ako sú ready-made, zrkadlá, neónové trubice, krepové papiere atď. V istej
časti svojej tvorby však bola v slovenskom výtvarnom prostredí výslovne solitérna, napr. v oblasti zvýrazňovania ženskej telesnosti a intimity. Aj
preto je často označovaná za prvú predstaviteľku feminizmu na Slovensku. Sama však túto svoju pozíciu relativizuje vyjadrením: „Ak som bola
programovou feministkou, potom som ňou bola celkom nevedomky.“
V 60. rokoch 20. storočia sa J. Želibská venovala najmä environmentálnemu umeniu, inštalácii v prírode a z prírodných materiálov, z ktorých robila
umeleckú dokumentáciu. V nich sa zamerala na zobrazovanie mýtov, rituálov a inotajov. V druhej polovici 60. rokov však vytvorila aj veľkorysé
priestorové diela vo forme inštalácií, často spojených s hudbou.
V 70. rokoch sa jej tvorba o niečo viac posunula do akčného a konceptuálneho umenia, zameraného najmä na prelínanie umenia so životom
v prírode, ale i v mestskom prostredí. V druhej polovici 80. rokov sa J. Želibská sústredila predovšetkým na postmoderný objekt a inštaláciu,
v ktorých spája také fyzikálne veličiny, ako sú svetlo, zvuk, priestor a čas.
V 90. rokoch sa J. Želibská začala zaoberať videoumením. Možno ju označiť za priekopníčku v umení videoinštalácie, v ktorej spája viacero druhov
umenia, napr. obraz a hudbu.
°Marketingové aspekty
Diela J. Želibskej sú zastúpené vo verejných galériách na Slovensku i v zahraničí. Najmä z tohto dôvodu sú jej objekty realizované v jednom origináli,
často mimo možností ich získania súkromnými zberateľmi. Jana Želibská mala niekoľko samostatných výstav na Slovensku, ktoré vždy výrazne
zaujali odbornú i laickú verejnosť. Prvú v Galérii Cypriána Majerníka v Bratislave (1967) a poslednú, retrospektívnu a prierezovú, v Slovenskej
národnej galérii (2012/2013). Samostatnú výstavu mala aj v Paríži (1973), ktorú otváral významný výtvarný teoretik Pierre Restany.
°Vybraná literatúra
Büngerová, V., Gregorová, L., Kusá, A., Matuštík, R., Rusinová, Z., Rusnáková, K., Želibská, J.: Jana Želibská: zákaz dotyku = no touching, kat.
výstavy, SNG, Bratislava 2012
°Komerčné aspekty
Zdá sa, že slovenskí zberatelia na diela J. Želibskej ešte nedozreli v dostatočnej miere. Pravdepodobne preto, lebo stále preferujú závesné
a „národné“ diela a majú radi jeden originál, čo v tvorbe J. Želibskej väčšinou neplatí (inštalácia, video, fotografia, grafika atď.). Je však vysoko
pravdepodobné, že komerčno-zberateľské vyhodnotenie tvorby J. Želibskej skôr alebo neskôr dostihne jej odborno-umelecké renomé.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový rast, najmä z dôvodu neprimerane nízkej východiskovej cenovej úrovne
°Aktuálna cenová úroveň
Grafiky, fotografie – do 1 500 EUR
Malorozmerné objekty – do 3 000 EUR
Stredne rozmerné objekty – do 5 000 EUR
Veľkorozmerné objekty – do 10 000 EUR
Inštalácie – ?
Video – ?
all exclusive
art consulting
Názov diela
Pred použitím odstráňte
Rok vzniku
1984
Technika
serigrafia, koláž, 20/40
Rozmery
29,5 x 20,5 cm
Značenie
vzadu
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
autorka
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
1 000 EUR
jana
želibská
stredná
generácia
súčasného výtvarného umenia
mladá
generácia
súčasného výtvarného umenia
Ašot Haas
°Životopisné údaje
Narodil sa 16. 7. 1981 v Moskve, žije a tvorí v Bratislave.
V rokoch 2000 – 2007 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Navštevoval viacero ateliérov – ateliér priemyselného dizajnu
(prof. Chrenka), ateliér transport dizajnu (prof. Klein), ateliér skla (prof. Gavula), ateliér sochy, objektu, inštalácie (prof. Meliš).
V roku 2006 získal 1. cenu na Medzinárodnom filmovom festivale Azyl v Bratislave.
V roku 2007 získal Cenu Galérie Nova za sklársku tvorbu.
°Zhodnotenie tvorby
Ašot Haas je predstaviteľom najmladšej výtvarnej generácie. Svoj umelecký program postavil na geometricko-konštruktívnych východiskách. Je
umelecky nadaný, nápaditý, tvorivý a zároveň technologicky zdatný výtvarník, ktorý má všetky predpoklady posunúť úroveň slovenského výtvarného
umenia vo svojom autorskom programe.
Základom tvorby Ašota Haasa sú objekty, ktoré vychádzajú zo základov op-artu a kinetizmu. Často používa bazálne geometrické tvary – kruh
a štvorec, resp. vkomponuje ich do trojdimenzionálneho priestoru vytvoreného objektu. Tým dosahuje ich nové vizuálne vnímanie. Približovanie,
vzďaľovanie a zmena uhla pohľadu diváka vizuálne menia vnímanie objektu. Haas využíva zákony optiky – jeho objekty vibrujú či tvoria iluzívny pohyb
– vytvára vizuálne i zvukové efekty, ktoré vťahujú diváka do hry s priestorom, svetlom a dokonca i zvukom (dielo Optická harfa).
Ašot Haas je v konkrétnej aplikácii optických a kinetických východísk technologicky a dizajnérsky precízny, v obidvoch týchto rovinách posúva latku
náročnosti nielen pre seba, ale aj pre iných slovenských výtvarníkov. Využíva pri tom rôzne materiály – plexisklo, antikoro, sklo, svetelný zdroj atď.
°Marketingové aspekty
Diela Ašota Haasa sú už zastúpené aj vo verejných zbierkach (napr. Galéria mesta Bratislavy), ale najmä vo významných zbierkach slovenských
súkromných zberateľov. Po skončení školy je už po niekoľkých rokoch pomerne známy výtvarník.
Mal niekoľko vlastných samostatných výstav na Slovensku (najvýznamnejšia Art from Code v Galérii Z v Bratislave, 2009) a v Nemecku (Kolín
nad Rýnom, 2010 – 2011). Zúčastnil sa na viacerých zahraničných kolektívnych výstavách, napr. vo Francúzsku (Štrasburg), Holandsku, USA
(Kalifornia). Z domácich kolektívnych výstav bola azda najvýznamnejšia s názvom Hranice geometrie usporiadaná v Dome umenia v Bratislave
v roku 2010.
°Vybraná literatúra
Beňová, K., Jankovičová, S., Zeman, M.: Slovak Contemporary Glass, Galéria Nova, Bratislava 2008
Klimáčková, S., Gyárfáš, M.: Art from Code, Galéria GiK, Bratislava 2010
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM, Bratislava 2009
°Komerčné aspekty
V najmladšej generácii výtvarníkov je nesmierne ťažká orientácia. Diela Ašota Haasa sú však zberateľom na Slovensku už dostatočne známe.
Výhodou je, že sú nielen na vysokej umeleckej úrovni, ale sú aj interiérovo „in“. Jasným komerčným signálom je, že jeho diela do vlastného majetku
kupuje aukčná spoločnosť Soga.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál z dlhodobého hľadiska
°Aktuálna cenová úroveň
Veľké exteriérové objekty – do 15 000 EUR
Objekty zo skla – do 10 000 EUR
Interiérové objekty – do 10 000 EUR
Plošné diela – do 5 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Balance by 360
Rok vzniku
2012
Technika
svetelný objekt, grafika na plexiskle,
hliník, elektronické rádiové ovládanie
Rozmery
priemer 190 cm
Značenie
vzadu
Pôvod
autor
Potvrdenie originality
autor
Reprodukované
Vystavené
Cena
nie
Ašot Haas, Galéria Zoya,
Bratislava, 2013
10 000 EUR
ašot
haas
Názov diela
Welcome to the beehives
Rok vzniku
2010
Technika
grafika na skle
Rozmery
120 x 80 cm
Značenie
neznačené
Pôvod
Potvrdenie originality
kúpené od autora
autor
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
3 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
ašot
haas
Názov diela
WRBP
Pôvod
Rok vzniku
2008
Potvrdenie originality
Technika
MDF doska
Rozmery
45 x 45 x 11 cm
Značenie
neznačené
Reprodukované
Vystavené
Cena
kúpené od autora
autor
Poláčková – Kasaj, Ľ., Putišová – Sikorová, M., Valoch,
J.: Ašot Haas, Galéria NOVA, Bratislava 2012, str. 44
nie
3 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
ašot
haas
Názov diela
B vs W
Rok vzniku
2013
Technika
reliéfna maľba, akryl na plátne
Rozmery
130 x 100 cm
Značenie
vzadu
Pôvod
autor
Potvrdenie originality
autor
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
2 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
ašot
haas
Bohdan Hostiňák
°Životopisné údaje
Narodil sa 18. 9. 1968 vo Svidníku.
V rokoch 1991 – 1997 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Žije a tvorí v Bratislave.
°Zhodnotenie tvorby
Bohdan Hostiňák je v súčasnom slovenskom výtvarnom umení ojedinelá osobnosť. Je konzistentný vo viere v životnosť závesného obrazu, vo
využívaní klasických maliarskych štýlov a v renovácii tradičných maliarskych žánrov, najmä krajiny na plošnom pozadí, s realistickým tvaroslovím
a iluzívnym vnímaním priestoru. Jeho maľba je programovým únikom od industriálnej civilizácie do zlatého veku harmónie človeka s prírodou.
Základom tvorby B. Hostiňáka sú cykly na určitú tému, ktorú rozvíja tak dlho, pokým nevyčerpá jej formálne, koloristické a významové možnosti.
Takými cyklami, v chronologickom poradí ich vzniku, boli napr. Križiaci, Architektúra, Rajské ohne (1992 – 1996), Knihy (1996), Bratstvo (1994 –
1996) atď.
Najbohatším cyklom B. Hostiňáka sú Krajiny, maľované neoklasickým výtvarným štýlom, v ktorých doslova študuje krajinu, jej náladu a svetlo.
V týchto dielach sa B. Hostiňák intelektuálne maliarsky hrá – rozihráva svetelnú škálu farieb, ktoré raz verne reprodukujú krajinu, inokedy šokujú
kontrastmi. Bohdan Hostiňák rád zobrazuje svitanie, súmrak, zotmenie. Raz je to krajina plná pohody, harmónie a imaginácie, inokedy sa krásna
krajina dostáva do stavu ohrozenia (sopky, rakety).
V poslednom období je v tvorbe B. Hostiňáka zjavný príklon k zmyslovej maľbe. Predtým dominujúca krajina sa stáva skôr náladovou kulisou a jej
významovým ohniskom sa stáva ľudská postava, ktorá je účastníkom prírody. Prináša imaginárny, harmonický a stoický svet figurálnych obrazov.
Hostiňák rozvíja cykly Deti v lese, Čítanie kníh v prírode atď. V súčasnom období rozvíja cyklus Kúpanie (nahých žien), ktorý má ľahký erotický
podtón.
Bohdan Hostiňák je „dedič“ neoklasickej maľby, ktorý len zdanlivo vychádza z iluzívnej a realistickej maľby. V skutočnosti vytvára vlastný symbolický
a kódovaný obrazový jazyk.
B. Hostiňák sa vyznačuje vynikajúcou maliarskou technikou, ktorá mu umožňuje vo svojich obrazoch bravúrne zvládnuť aj ten najmenší detail.
°Marketingové aspekty
Bohdan Hostiňák je zastúpený vo viacerých verejných zbierkach na Slovensku a v mnohých domácich i zahraničných súkromných zbierkach.
Mal viacero samostatných výstav v domácich priestoroch vrátane Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy, Východoslovenskej galérie
atď. i v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, USA, Poľsko).
°Vybraná literatúra
Rusinová, Z.: Bohdan Hostiňák, Vydavateľstvo L.C.A., Levice, 2005
Beskid, V.: Bohdan Hostiňák, Katalóg, Galéria Jána Koniarka, Trnava, 2011
°Komerčné aspekty
Bohdan Hostiňák je výtvarník, ktorý sa zameriava na klasickú maľbu klasických motívov moderným výtvarným stvárnením. Jeho originalita
a osobitosť mu vytvárajú dobré zberateľské zázemie na Slovensku i v zahraničí, čo sa prejavuje aj predajnosťou a zvýšenými cenami jeho diel na
aukciách v ostatných rokoch.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Veľkoformátové a výnimočné diela, oleje – do 20 000 EUR
Strednoformátové diela, oleje – do 15 000 EUR
Maloformátové diela, oleje – do 5 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Krajina snov
Rok vzniku
1998
Pôvod
Potvrdenie originality
súkromná zbierka
autor
Technika
olej na plátne
Reprodukované
nie
Rozmery
50 x 70 cm
Vystavené
nie
Značenie
vpravo dole
Cena
5 000 EUR
bohdan
hostiňák
Názov diela
Sopky
Rok vzniku
2000
Pôvod
Potvrdenie originality
súkromná zbierka
autor
Technika
olej na plátne
Reprodukované
nie
Rozmery
100 x 150 cm
Vystavené
nie
Značenie
vpravo dole
Cena
8 000 EUR
bohdan
hostiňák
Martin Sedlák
°Životopisné údaje
Narodil sa 12. 10. 1978 v Bratislave, žije a tvorí v Bratislave a Piešťanoch.
V rokoch 1998 – 2005 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v známom ateliéri prof. Csudaia.
V rokoch 2003 a 2004 absolvoval študijné pobyty v Rakúsku a Švajčiarsku.
V roku 2005 získal ocenenie Essl Award (Rakúsko).
°Zhodnotenie tvorby
V geometrickej abstrakcii je Martin Sedlák považovaný za jedného z najtalentovanejších slovenských výtvarníkov a najnádejnejších výtvarníkov
vôbec. Jeho tvorba sa vyznačuje presnou a čistou formuláciou jednoduchej myšlienky, a to vo všetkých výtvarných technikách, ktoré používa. Ak
platí, že každý materiál, technika alebo technológia majú svoje konkrétne správne použitie, a teda i každá výtvarná téma má svoju ideálnu výtvarnú
formu (a opačne), potom je Martin Sedlák vynikajúci v hľadaní a nachádzaní správnych tém, materiálov a technológií v ich vzájomnom prepojení.
Dlhodobým výtvarným smerovaním Martina Sedláka je umelecké „uchopenie“ svetla v objekte a priestore (napr. Neónová stolička), na vyššom
stupni v konceptuálnom spracovaní (reflexné fólie na stene alebo podlahe). Viaceré diela Martina Sedláka vyvolávajú iluzívne predstavy
a priestorové asociácie, s ktorými divák doteraz nemal skúsenosti. Ďalším stupňom umeleckého „uchopenia“ svetla sú priestorové objekty
minimalizované do tvaru kruhu alebo ovoidu, umiestnené na stene alebo v priestore (Circulus, Nimbus), ktoré vyžarujú svetlo buď do vnútra objektu,
alebo smerom von.
Martin Sedlák je zároveň vynikajúci grafik, azda jediný slovenský výtvarník, ktorý sa zameriava aj na veľkoformátové grafiky v obmedzenom náklade
(2 až 3 exempláre). To mu umožňuje využívať grafické techniky v neobvyklom formáte a zároveň uchovať individuálnu originalitu diela. Výborné
umelecké kvality Martin Sedlák dosahuje aj v air-brushovej technike (cyklus LP). V ostatnom období sa sústreďuje aj na realizáciu interiérových
a exteriérových veľkorozmerných objektov.
°Marketingové aspekty
Diela Martina Sedláka sú zastúpené vo významných slovenských verejných zbierkach (SNG, GMB a iné) i v zahraničí – v Čechách (Národní galerie),
Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku atď.
Martin Sedlák mal niekoľko samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí (Česko, Taliansko, Rakúsko).
°Vybraná literatúra
Svetelné objekty – Martin Sedlák, Katalóg, Bratislava 2005
Gavulová, L.: Martin Sedlák, Katalóg, Bratislava 2008
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM, Bratislava 2009
°Komerčné aspekty
Tvorba Martina Sedláka je už pomerne známa a o jeho diela majú zberatelia, najmä tí, ktorí sa orientujú na geometrickú abstrakciu, záujem.
M. Sedlák si postupne vytvára cenové precedensy najmä na veľkorozmernú a malorozmernú grafickú tvorbu a diela tvorené air-brushovou
technikou. Jeho svetelné objekty si vyžadujú primerané prostredie (šero, resp. tmu), a preto sú zvyčajne predávané spoločne s inštaláciou.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál z dlhodobého hľadiska
°Aktuálna cenová úroveň
Grafiky s väčším nákladom a malých rozmerov – do 1 000 EUR
Airbrushove diela – do 7 000 EUR
Veľkorozmerné grafiky v malom náklade – do 5 000 EUR
Svetelné objekty – do 8 000 EUR
Veľkorozmerné interiérové a exteriérové objekty – do 15 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Veľký záves
Rok vzniku
2012
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
autor
Technika
olej na plátne
Reprodukované
nie
Rozmery
220 x 165 cm
Vystavené
nie
Značenie
z boku
Cena
4 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
martin
sedlák
Názov diela
Flag
Rok vzniku
2013
Technika
lentikulárna tlač, 1/3
Rozmery
200 x 125 cm
Značenie
Pôvod
autor
Potvrdenie originality
autor
Reprodukované
Vystavené
Cena
nie
Vienna Fair, 2013
6 500 EUR
martin
sedlák
nezaradení
autori
osobitná ponuka
Názov diela
Výrez
Pôvod
Rok vzniku
1986
Potvrdenie originality
Technika
kombinovaná technika
Rozmery
43 x 43 cm
Značenie
vzadu
súkromná zbierka
kúpené priamo od autora
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
2 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
eduard
antal
Názov diela
Kompozícia
Rok vzniku
1988
Technika
kombinovaná technika
Rozmery
77,5 x 77,5 cm
Značenie
vzadu
Pôvod
Potvrdenie originality
súkromná zbierka
kúpené priamo od autora
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
3 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
eduard
antal
Názov diela
Hadia geometria 37
Rok vzniku
2001
Technika
olej na plátne
Rozmery
65 x 65 cm
Značenie
vzadu
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Vystavené
Cena
majetok Art Capital
získané priamo od autora
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie
PETUM, Bratislava 2009
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie PETUM, Bratislava 2009, str. 85
2 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
mária
balážová
Názov diela
Rok vzniku
Technika
Modrý pastel
1987
pastel
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Rozmery
54 x 34 cm
Vystavené
Značenie
vpravo dole
Cena
súkromná zbierka
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice
geometrie, PETUM, Bratislava, 2009
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM, Bratislava, 2009, str. 57
nie
1 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
štefan
belohradský
Názov diela
Madona s dieťaťom
Rok vzniku
70. roky
Pôvod
Potvrdenie originality
súkromná zbierka
kúpené v galérii Dielo Art
Technika
olej na lepenke
Reprodukované
nie
Rozmery
32 x 25 cm
Vystavené
nie
Značenie
vpravo dole
Cena
2 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
viera
bombová
Názov diela
Windows I
Rok vzniku
1999
Technika
olej na plátne
Rozmery
80 x 80 cm
Značenie
vľavo dole
Pôvod
Potvrdenie originality
súkromná zbierka
kúpené priamo od autora
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
2 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
stano
bubán
Názov diela
Hlava
Pôvod
Rok vzniku
1943
Potvrdenie originality
Technika
olej na lepenke
Rozmery
33 x 23,5 cm
Značenie
vzadu
kúpené od dedičov autora
dedičia autora
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
3 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
orest
dubay
Názov diela
Anjel
Pôvod
Rok vzniku
2003
Potvrdenie originality
Technika
kombinovaná technika
Rozmery
61 x 44,5 cm
Značenie
vpravo dole
súkromná zbierka
kúpené priamo od autora
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
2 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
vladimír
gažovič
Názov diela
Kompozícia IX
Rok vzniku
1962
Technika
kombinácia techník na plátne
Rozmery
57 x 66 cm
Značenie
vzadu
Pôvod
autor
Potvrdenie originality
autor
Reprodukované
Vystavené
Cena
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM, Bratislava, 2009, str. 292
nie
2 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
mira
haberernová
Názov diela
Na salaši
Rok vzniku
nedatované
Pôvod
Potvrdenie originality
zbierka významného zberateľa
Z. Kiss-Szemán
Technika
olej na plátne
Reprodukované
nie
Rozmery
21 x 24,5 cm
Vystavené
nie
Značenie
vpravo dole
Cena
9 000 EUR
ján
hála
Názov diela
Black & Gray & White
Rok vzniku
2008
Technika
variabil, akryl, drevo
Rozmery
40 x 40 cm
Značenie
vzadu
Pôvod
Potvrdenie originality
kúpené od autora
autor
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
2 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
viktor
hulik
Názov diela
Interiér
Rok vzniku
začiatok 60. rokov
Pôvod
Potvrdenie originality
Technika
olej na plátne
Rozmery
46 x 33 cm
Vystavené
Značenie
neznačené
Cena
Reprodukované
kúpené od J. Čihánkovej
dedičia autora
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM, Bratislava, 2009, str. 14
nie
1 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
tamara
klimová
Názov diela
Abstraktná kompozícia
Rok vzniku
1962
Pôvod
Potvrdenie originality
Technika
kombinovaná technika
na plátne
Rozmery
32 x 20 cm
Vystavené
Značenie
neznačené
Cena
Reprodukované
kúpené od dedičov autora
dedičia autora
Jankovičová, S., Mojžiš, J.: Bratislavské konfrontácie, PETUM, Bratislava, 2010, str. 27
nie
2 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
jaroslav
kočiš
Názov diela
Vášeň
Pôvod
Rok vzniku
1962
Potvrdenie originality
Technika
kombinovaná technika
na sololite
Rozmery
61 x 34 cm
Značenie
nie
Reprodukované
Vystavené
Cena
kúpené od dedičov autorky
dedičia autorky
Jankovičová, S., Mojžiš, J.: Bratislavské konfrontácie, PETUM, Bratislava, 2010, str. 131
nie
2 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
dagmar
kočišová
Názov diela
Abstraktná kompozícia
Rok vzniku
1962
Technika
kombinovaná technika
na sololite
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Rozmery
30 x 44 cm
Vystavené
Značenie
vpravo dole
Cena
kúpené od dedičov autorky
dedičia autorky
Jankovičová, S., Mojžiš, J.: Bratislavské konfrontácie, PETUM, Bratislava, 2010, str. 27
nie
1 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
dagmar
kočišová
Názov diela
Kompozícia č. 8 (replika)
Rok vzniku
2007
Technika
olej na sololite
Rozmery
60 x 55 cm
Značenie
vzadu
Pôvod
Potvrdenie originality
súkromná zbierka
kúpené priamo od autora
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
2 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
Na požiadanie súčasného majiteľa autor namaľoval repliku diela z roku 1963.
pavel
maňka
Názov diela
Rok vzniku
Znak
2002 – 2005
Technika
zváraný kovový plech
Rozmery
výška 150 cm
Značenie
vzadu
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Vystavené
Cena
majetok Art Capital
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice
geometrie PETUM, Bratislava 2009
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice
geometrie PETUM, Bratislava 2009, str. 291
GMB, Bratislava, 2013
3 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
peter
roller
Názov diela
Architektúra
Rok vzniku
2008
Technika
autorská technika
Rozmery
70 x 50 cm
Značenie
vzadu autorskou značkou
Pôvod
Potvrdenie originality
kúpené na aukcii White & Weiss
autor
Reprodukované
nie
Vystavené
nie
Cena
1 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
peter
roller
Názov diela
Dilema
Rok vzniku
2008
Technika
akryl na plátne
Rozmery
100 x 100 cm
Značenie
vpravo dole
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Vystavené
Cena
získané od autora
dedičia autora
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice
geometrie, PETUM, Bratislava, 2009
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice
geometrie, PETUM, Bratislava, 2009, str. 317
1 500 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
ján
švec
Názov diela
Vrstvy
Pôvod
Rok vzniku
1965
Potvrdenie originality
Technika
monotypia na papieri
Reprodukované
Rozmery
44 x 28 cm
Vystavené
Značenie
vpravo dole
Cena
kúpené od autora
autor
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice
geometrie, PETUM, Bratislava, 2009, str. 22
nie
1 000 EUR
michal
uher
Názov diela
Rok vzniku
Červený kríž
2007
Technika
kombinovaná technika
Rozmery
96 x 92 cm
Značenie
nie
Pôvod
Potvrdenie originality
Reprodukované
Vystavené
Cena
majetok Art Capital
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM, Bratislava, 2009
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice
geometrie, PETUM, Bratislava, 2009, str. 351
nie
2 000 EUR
ingrid
višňovská
vybraní autori súčasného
sklárskeho
umenia
Ašot Haas
°Životopisné údaje
Narodil sa 16. 7. 1981 v Moskve, žije a tvorí v Bratislave.
V rokoch 2000 – 2007 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Navštevoval viacero ateliérov – ateliér priemyselného dizajnu
(prof. Chrenka), ateliér transport dizajnu (prof. Klein), ateliér skla (prof. Gavula), ateliér sochy, objektu, inštalácie (prof. Meliš).
V roku 2006 získal 1. cenu na Medzinárodnom filmovom festivale Azyl v Bratislave.
V roku 2007 získal Cenu Galérie Nova za sklársku tvorbu.
°Zhodnotenie tvorby
Ašot Haas je predstaviteľom najmladšej výtvarnej generácie. Svoj umelecký program postavil na geometricko-konštruktívnych východiskách. Je
umelecky nadaný, nápaditý, tvorivý a zároveň technologicky zdatný výtvarník, ktorý má všetky predpoklady posunúť úroveň slovenského výtvarného
umenia vo svojom autorskom programe.
Základom tvorby Ašota Haasa sú objekty, ktoré vychádzajú zo základov op-artu a kinetizmu. Často používa bazálne geometrické tvary – kruh
a štvorec, resp. vkomponuje ich do trojdimenzionálneho priestoru vytvoreného objektu. Tým dosahuje ich nové vizuálne vnímanie. Približovanie,
vzďaľovanie a zmena uhla pohľadu diváka vizuálne menia vnímanie objektu. Haas využíva zákony optiky – jeho objekty vibrujú či tvoria iluzívny pohyb
– vytvára vizuálne i zvukové efekty, ktoré vťahujú diváka do hry s priestorom, svetlom a dokonca i zvukom (dielo Optická harfa).
Ašot Haas je v konkrétnej aplikácii optických a kinetických východísk technologicky a dizajnérsky precízny, v obidvoch týchto rovinách posúva latku
náročnosti nielen pre seba, ale aj pre iných slovenských výtvarníkov. Využíva pri tom rôzne materiály – plexisklo, antikoro, sklo, svetelný zdroj atď.
°Marketingové aspekty
Diela Ašota Haasa sú už zastúpené aj vo verejných zbierkach (napr. Galéria mesta Bratislavy), ale najmä vo významných zbierkach slovenských
súkromných zberateľov. Po skončení školy je už po niekoľkých rokoch pomerne známy výtvarník.
Mal niekoľko vlastných samostatných výstav na Slovensku (najvýznamnejšia Art from Code v Galérii Z v Bratislave, 2009) a v Nemecku (Kolín
nad Rýnom, 2010 – 2011). Zúčastnil sa na viacerých zahraničných kolektívnych výstavách, napr. vo Francúzsku (Štrasburg), Holandsku, USA
(Kalifornia). Z domácich kolektívnych výstav bola azda najvýznamnejšia s názvom Hranice geometrie usporiadaná v Dome umenia v Bratislave
v roku 2010.
°Vybraná literatúra
Beňová, K., Jankovičová, S., Zeman, M.: Slovak Contemporary Glass, Galéria Nova, Bratislava 2008
Klimáčková, S., Gyárfáš, M.: Art from Code, Galéria GiK, Bratislava 2010
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM, Bratislava 2009
°Komerčné aspekty
V najmladšej generácii výtvarníkov je nesmierne ťažká orientácia. Diela Ašota Haasa sú však zberateľom na Slovensku už dostatočne známe.
Výhodou je, že sú nielen na vysokej umeleckej úrovni, ale sú aj interiérovo „in“. Jasným komerčným signálom je, že jeho diela do vlastného majetku
kupuje aukčná spoločnosť Soga.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál z dlhodobého hľadiska
°Aktuálna cenová úroveň
Veľké exteriérové objekty – do 15 000 EUR
Objekty zo skla – do 10 000 EUR
Interiérové objekty – do 10 000 EUR
Plošné diela – do 5 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
X
Rok vzniku
2008
Technika
tabuľové sklo, leštené
Rozmery
32 x 32 x 5 cm
Značenie
signované Ašot Haas
Pôvod
autor
Potvrdenie originality
autor
Reprodukované
Vystavené
Cena
Ašot Haas – Art From Code, nestránkované, Galéria GIK, Bratislava 2009
Ašot Haas – Art From Code, Galéria Z,
Bratislava 2009 – 2010
3 000 EUR
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
ašot
haas
Oliver Leššo
°Životopisné údaje
Narodil sa 20. 4. 1973 v Bratislave, žije a tvorí v Bratislave.
V rokoch 1993 – 1999 študoval na Vysokej škole výtvarných umení na Oddelení sklárskej tvorby (prof. Gavula).
°Zhodnotenie tvorby
Oliver Leššo je mladý, nadaný a významný výtvarník a sklár, zástupca geometrickej línie slovenského sklárskeho výtvarníctva v duchu „Cíglerovej
školy“. Je typický minimalista, vyznávajúci jednoduchosť a čistotu formy a využívajúci jednoduché vnútorné tvary a geometrické štruktúry.
Oliver Leššo sklo vníma ako sochársky materiál, v skle hľadá sochársky výraz. Jeho sklenené plastiky nevznikajú len zo samého materiálu,
ale v symbióze s jeho vlastnosťami – priehľadnosťou, schopnosťou lomiť svetlo a rozkladať ho na farebné spektrum. Používa pri tom náročné
technológie spracovania, najmä brúsenie, leptanie, lepenie, leštenie atď.
Oliver Leššo je najmä „architektom“ vnútorného priestoru skleneného objektu. Zriedkavo rozrušuje vonkajší povrch či obrys plastiky, pre neho je
dôležitá najmä vnútorná štruktúra, ktorá vzniká v priebehu samotnej tvorby objektu. Malé segmenty skla alebo iného materiálu vkladá a následne taví
do konečného objemu celku a vytvára tak vnútorné štruktúry sklenenej plastiky. V časti objektov využíva optické brúsenie, čím získava lom svetla,
ktorý vďaka optickým efektom vznikajúcim pri pohybe diváka vnútri objektu vyvoláva ilúziu dynamických štrukturálnych zmien.
°Marketingové zhodnotenie
Oliver Leššo mal samostatné výstavy na Slovensku, ale predovšetkým v zahraničí (Nemecko, Holandsko, Anglicko, Írsko, Taliansko, Rakúsko
a Luxemburg). Na kolektívnych výstavách sa často zúčastňuje aj v Zámorí (USA).
Leššove sklenené plastiky sú predávané najmä prostredníctvom zahraničných galérií a zastúpené vo viacerých súkromných zbierkach.
°Vybraná literatúra
Jankovičová, S.: Slovak Contemporary Glass, Gallery NOVA, Bratislava 2008
°Komerčné hodnotenie
Oliver Leššo je výtvarník, ktorý má také medzinárodné umelecké renomé, že jeho komerčné hodnotenie nie je determinované domácimi, ale
predovšetkým zahraničnými zberateľskými názormi.
°Základný cenový trend
Nadpriemerný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Komorné sklenené plastiky štandardnej veľkosti – do 20 000 EUR
all exclusive
art consulting
Názov diela
Secret structure – in the night
Rok vzniku
2005
Technika
Tavené, brúsené,
v kyseline leštené sklo
Rozmery
118 x 33 x 13 cm
Značenie
Pôvod
autor
Potvrdenie originality
autor
Reprodukované
Vystavené
Cena
nie
nie
na vyžiadanie
oliver
leššo
Štěpán Pala
°Životopisné údaje
Narodil sa 15.12.1944 v Zlíne (Česká republika), žije a tvorí v Bratislave
Po skončení Strednej školy svetelného dizajnu v Kamenickom Šenove (1963) začal pracovať ako dizajnér v sklárňach v Kamenickom Šenove
a neskôr v sklárňach v Novom Bore. Absolvoval tak praktické roky v sklárňach, ktoré neskôr využil v znalostiach v technologickom spracovaní skla.
V rokoch 1969 – 1975 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení sklo v architektúre (prof. Cigler).
V roku 1989 si spolu s manželkou Z. Palovou kúpil vlastnú taviacu pec.
V roku 1993 bol spoluzakladateľom skupiny S.K.L.O. (Balgavý, Opršal, Palová)
°Zhodnotenie tvorby
Štěpán Pala patrí k najvýznamnejším slovenským umelcom vo voľnej tvorbe, ktorí využívajú sklo ako základný materiál svojho výtvarného vyjadrenia.
Š. Pala – ako najvýznamnejší protagonista tzv. Cíglerovej sklárskej školy – dôsledne reprezentuje geometrickú líniu v slovenskom sklárskom umení.
Tá vychádza z geometrických tvarov, pevných obrysov, čistoty hmoty a umožňuje dosahovať optické efekty (priehľadnosť, schopnosť absorbovať
svetlo, zrkadlenie atď.).
Už počas štúdií (1969 – 1975) Pala vo svojom sklárskom vyjadrovaní uprednostňoval matematiku a geometriu. Geometrické tvary (trojuholníky,
kosoštvorce, kruhy v kruhoch, štruktúry v štruktúrach atď.), sú nosné stavebné prvky Palovho sklárskeho umeleckého vyjadrenia. Legenda
československého sklárskeho umenia V. Cígler v roku 2004 o Š. Palovi povedal: „ Palovo vedomie je vedomie matematika, geometra, fyzika,
ale najmä meditujúceho filozofa“. Uznávaný kunsthistorik J. Valoch hovorí o Palovom umeleckom myslení ako o „myslení o geometrii a myslenie
v geometrii“.
Sklárskemu vyjadreniu Š. Palu prakticky vždy predchádza kresba, často podložená matematickými výpočtami a prepočtami. Mimoriadne zaujímavé
sú aj objekty vytvorené zo špajdlí, často evokujúce ďalšie spracovanie v skle.
Pre Š. Palu je typická kombinácia tavenia skla s najdokonalejším brúsením a leštením. Palova optická presnosť, dosiahnutá technologickou
pedantnosťou je známa doma i v zahraničí. Ak je vnútorný priestor skla ovládaný farbou, tvarom a svetlom, Pala je schopný dostávať ich do
vzájomnej harmónie. V ostatnom období pritom využíva technológiu rezania laserom, počítačovým programom, pomocou ktorého dosahuje vo vnútri
skla trojrozmerné tvary.
Š. Pala patrí k malému počtu slovenských výtvarníkov, ktorí sa svojou tvorbou presadili aj v zahraničí, a to nielen v Európe, ale aj v zámorí (najmä
USA, Japonsko). Bol zaradený medzi najvýznamnejších svetových sklárskych umelcov.
°Marketingové zhodnotenie
Diela Štěpána Palu sú súčasťou viacerých štátnych a verejných zbierok doma i v zahraničí (napr. Holandsko, Japonsko, USA, UK, Kanada, atď.),
jeho diela sú zastúpené v mnohých súkromných, inštitucionálnych i osobných, zbierkach. V zahraničí bol ocenený viacerými cenami (Nemecko,
Japonsko).
Štěpán Pala mal niekoľko samostatných výstav (predovšetkým v zahraničí) a veľa účastí na skupinových výstavách. Vystavuje v najvýznamnejších
zahraničných galériách, ktoré sa zameriavajú na ponuku umeleckého skla (Holandsko, Japonsko, USA).
°Vybraná literatúra
Klein, D., Jankovičová, S.: Zora Palová a Štěpán Pala, FO ART, s.r.o., Bratislava 2007
°Komerčné hodnotenie
Štepán Pala je výtvarník, ktorý má také medzinárodné umelecké renomé, že jeho komerčné hodnotenie nie je determinované domácimi, ale
predovšetkým zahraničnými zberateľskými preferenciami. Zdá sa, že Slovensko na svojich medzinárodne uznaných umelcov ešte nedozrelo, aj keď
diela Š. Palu niektorí slovenskí zberateľskí „fajnšmekri“ vlastnia.
°Základný cenový trend
Jednoznačný cenový potenciál
°Aktuálna cenová úroveň
Malé sklárske plastiky – do 10 000 EUR
Veľké sklárske plastiky – do 50 000 EUR
Umelecké riešenie interiérových a exteriérových priestorov – ?
all exclusive
art consulting
Názov diela
Rok vzniku
Priestorová štruktúra
2007 – 2008
Pôvod
zbierka významného zberateľa
Potvrdenie originality
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice
geometrie PETUM, Bratislava 2009
Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice
geometrie PETUM, Bratislava 2009
Technika
optické sklo,
kresba laserom
Reprodukované
Rozmery
14 x 14 x 14 cm
Vystavené
Značenie
vpravo dole
Cena
Hranice geometrie, Dom umenia,
Bratislava 2010
na vyžiadanie
Poznámka: Možnosť spätného predaja.
štěpán
pala
Download

zberatelia umenia.