Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 3986
Čiastka 183
478
VÝNOS
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 1. decembra 2010
o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13
ods. 1 písm. d) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
ustanovuje:
§1
Základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy pozostáva z úsekov verejnej správy, ktoré
sú uvedené v prílohe č. 1, a k nim priradených agend
verejnej správy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
§2
(1) Zmena úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy v číselníku podľa § 1 sa predkladá bezodkladne po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa uskutočňuje zmena
úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy,
a to prostredníctvom riadne vyplneného elektronického formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý obsahuje tieto
údaje:
a) slovenský názov úseku verejnej správy alebo agendy
verejnej správy, v ktorej došlo k zmene,
b) anglický názov úseku verejnej správy alebo agendy
verejnej správy, v ktorej došlo k zmene,
c) názov všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa uskutočňuje zmena úseku verejnej správy
alebo agendy verejnej správy, označenie ustanovenia tohto všeobecne záväzného právneho predpisu,
v ktorom sa upravuje zmena úseku verejnej správy
alebo agendy verejnej správy, a dátum účinnosti tejto zmeny,
d) údaj o príslušnosti agendy verejnej správy k úseku
verejnej správy,
e) názov subjektu, ktorý vykonáva príslušnú agendu
verejnej správy,
f) ďalšie údaje nevyhnutné na identifikáciu zmeny
úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy.
(2) Číselník podľa § 1 sa spravuje v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy podľa § 2
písm. p) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona
č. 570/2009 Z. z.
§3
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Mikloš v. r.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Strana 3987
Príloha č. 1
k výnosu č. 478/2010 Z. z.
ÚSEKY VEREJNEJ SPRÁVY
Kód úseku
verejnej
správy
U00001
U00002
U00003
U00004
U00005
U00006
U00007
U00008
U00009
U00010
U00011
U00012
U00013
U00014
U00015
U00016
U00017
U00018
U00019
U00020
U00021
U00022
U00023
U00024
U00025
U00026
U00027
Názov úseku verejnej správy
Poznámka
Priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva
a stavebných výrobkov
Energetika vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania
rádioaktívnych odpadov a energetická efektívnosť
Teplárenstvo
Plynárenstvo
Ťažba a úprava tuhých palív
Ťažba ropy a zemného plynu
Ťažba rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum
rádioaktívnych surovín a ich ťažba
Podpora malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory
potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy
o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií
Stratégia tvorby podnikateľského prostredia a podpora podnikateľského
prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia,
ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní
Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania
dreva a biotechnológií
Vnútorný obchod
Zahraničný obchod vrátane obchodu s vojenským materiálom a tvorby
zahraničnej obchodnej politiky
Ochrana spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní
finančných služieb
Koordinácia politiky vnútorného trhu Európskej únie
Ochrana a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad
ochranou a využívaním ložísk nerastov
Hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej
banským spôsobom a pri používaní výbušnín
Puncovníctvo a skúšanie drahých kovov
Kontrola zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu
s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu
Riadenie úloh hospodárskej mobilizácie
Odštátnenie a privatizácia majetku štátu
Správa majetku štátu v podnikateľskej sfére
Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úsekoch U00001 až U00007
Určovanie kritérií výberu zamestnancov obchodno-ekonomických
oddelení
Financie
Dane a poplatky
Colníctvo
Finančná kontrola
Vnútorný audit
MH SR
© IURA EDITION, spol. s r. o.
MH SR
MH
MH
MH
MH
MH
SR
SR
SR
SR
SR
MH SR
MH SR
MH SR
MH SR
MH SR
MH SR
MH SR
MH SR
MH SR
MH SR
MH
MH
MH
MH
MH
SR
SR
SR
SR
SR
MF
MF
MF
MF
MF
SR
SR
SR
SR
SR
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 3988
Kód úseku
verejnej
správy
U00028
U00029
U00030
U00031
U00032
U00033
U00034
U00035
U00036
U00037
U00038
U00039
U00040
U00041
U00042
U00043
U00044
U00045
U00046
U00047
U00048
U00049
U00050
U00051
U00052
U00053
U00054
U00055
U00056
U00057
U00058
U00059
U00060
U00061
U00062
U00063
U00064
U00065
Názov úseku verejnej správy
Vládny audit
Informatizácia spoločnosti
Koordinácia štátnej pomoci
Ceny a cenová kontrola s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov
ustanovených osobitnými zákonmi
Rozpočtovanie súhrnného schodku verejného rozpočtu
Tvorba a realizácia štátneho rozpočtu
Finančný trh vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných
služieb
Politika spravovania majetku verejnej správy vo verejnoprospešnej sfére
a nepodnikateľskej sfére
Správa štátnych finančných aktív a štátnych finančných pasív Slovenskej
republiky
Hypotekárne bankovníctvo
Stavebné sporenie s výnimkou poskytovania štátnej prémie
k stavebnému sporeniu
Devízové hospodárstvo a devízová kontrola
Jednotné účtovníctvo a účtovné výkazníctvo
Hazardné hry
Štátny dozor nad vykonávaním sociálneho poistenia, dodržiavaním
podmienok poskytovania štátnej prémie v stavebnom sporení,
dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku
k hypotekárnym úverom, činnosťou Exportno-importnej banky
Slovenskej republiky a nad hospodárením Sociálnej poisťovne
Dráhy a doprava na dráhach
Cestná doprava
Kombinovaná doprava
Pozemné komunikácie
Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Vnútrozemská plavba a prístavy, námorná plavba
Civilné letectvo
Pošty
Telekomunikácie
Funkcie štátneho dopravného úradu
Funkcie námorného úradu
Verejné práce
Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov
Stavebná výroba a stavebné výrobky
Tvorba a uskutočňovanie bytovej politiky
Poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku
k hypotekárnym úverom
Cestovný ruch
Energetická hospodárnosť budov
Tvorba a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja
Koordinovanie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej
únie
Koordinácia prípravy politík regionálneho rozvoja
Poľnohospodárstvo
Vinohradníctvo a vinárstvo
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Poznámka
MF
MF
MF
MF
SR
SR
SR
SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF
MF
MF
MF
SR
SR
SR
SR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
MDVRR
SR
SR
SR
SR
MDVRR SR
MPRV SR
MPRV SR
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód úseku
verejnej
správy
U00066
U00067
U00068
U00069
U00070
U00071
U00072
U00073
U00074
U00075
U00076
U00077
U00078
U00079
U00080
U00081
U00082
U00083
U00084
U00085
U00086
U00087
U00088
U00089
U00090
U00091
U00092
U00093
U00094
U00095
U00096
U00097
U00098
U00099
U00100
U00101
U00102
U00103
U00104
U00105
U00106
U00107
U00108
Názov úseku verejnej správy
Lesné hospodárstvo
Pozemkové úpravy a ochrana poľnohospodárskej pôdy
Závlahové systémy a odvodňovacie systémy
Veterinárna kontrola, veterinárna inšpekcia a veterinárny dozor
Veterinárska farmácia
Rastlinolekárska starostlivosť
Plemenársky dozor
Rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu
Poľovníctvo
Potravinárstvo a potravinový dozor
Spracovanie dreva vrátane biotechnológií
Regionálny rozvoj okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov
z fondov Európskej únie
Rozvoj vidieka
Ochrana ústavného zriadenia Slovenskej republiky
Verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku
Ochrana štátnych hraníc
Správa štátnych hraníc
Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
Ochrana bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy
Zbrane a strelivá
Súkromné bezpečnostné služby
Vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území
Občianske preukazy a štátne občianstvo
Cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel
Otázky azylantov a odídencov
Evidencia obyvateľov
Evidencia cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel
Integrovaný záchranný systém
Civilná ochrana a krízové riadenie
Ochrana pred požiarmi
Všeobecná vnútorná správa vrátane veci územného a správneho
usporiadania Slovenskej republiky
Štátne symboly, heraldický register
Archívy a registratúry
Matričné veci
Zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých
právnických osôb, o ktorých to ustanoví osobitný zákon
Voľby a referendum
Vojnové hroby
Živnostenské podnikanie
Povoľovanie verejných zbierok
Koordinácia výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími
územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy
Policajný zbor
Železničná polícia
Hasičský a záchranný zbor
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 3989
Poznámka
MPRV
MPRV
MPRV
MPRV
MPRV
MPRV
MPRV
MPRV
MPRV
MPRV
MPRV
MPRV
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
MPRV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV
MV
MV
MV
SR
SR
SR
SR
MV
MV
MV
MV
MV
SR
SR
SR
SR
SR
MV SR
MV SR
MV SR
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 3990
Kód úseku
verejnej
správy
U00109
U00110
U00111
U00112
U00113
U00114
U00115
U00116
U00117
U00118
U00119
U00120
U00121
U00122
U00123
U00124
U00125
U00126
U00127
U00128
U00129
U00130
U00131
U00132
U00133
U00134
U00135
U00136
U00137
U00138
U00139
U00140
Čiastka 183
Názov úseku verejnej správy
Poznámka
Koordinácia vzdelávania zamestnancov obcí a zamestnancov vyšších
územných celkov plniacich úlohy štátnej správy
Riadenie a kontrola obrany Slovenskej republiky
Výstavba, riadenie a kontrola ozbrojených síl Slovenskej republiky
Koordinácia činností a kontrola orgánov štátnej správy, orgánov územnej
samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej
republiky
Koordinácia obranného plánovania
Zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky
Koordinácia vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou
Vojenské spravodajstvo
Alternatívna služba
Správa vojenských obvodov a vojenských lesov
Súdy a väzenstvo
Právna úprava v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho
práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva
a medzinárodného práva súkromného
Štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad
činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom
ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad
činnosťou notárov
Kontrola nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu
dobrovoľných dražieb
Znalecká činnosť, prekladateľská činnosť a tlmočnícka činnosť
Vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a Obchodného vestníka
Zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom
Európskej únie
Plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste
Zahraničná politika a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom
a medzinárodným organizáciám
Ochrana práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí
Riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí vrátane
riadenia obchodno-ekonomických oddelení
Styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike
a v zahraničí
Hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí,
ktorý má vo svojej správe Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej
republiky
Koordinácia prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania,
vyhlasovania, vykonávania a vypovedávania medzinárodných zmlúv
Oficiálna rozvojová pomoc
Koordinácia realizácie politík Európskej únie
Pracovnoprávne vzťahy, štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri
výkone práce vo verejnom záujme a právne vzťahy volených funkcionárov
orgánov územnej samosprávy
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Inšpekcia práce
Stratégia zamestnanosti, koordinácia jej tvorby a politika trhu práce
Sociálne poistenie
Starobné dôchodkové sporenie
MV SR
© IURA EDITION, spol. s r. o.
MO SR
MO SR
MO SR
MO SR
MO SR
MO SR
MO SR
MO SR
MO SR
MS SR
MS SR
MS SR
MS SR
MS SR
MS SR
MS SR
MS SR
MZV SR
MZV SR
MZV SR
MZV SR
MZV SR
MZV SR
MZV SR
MZV SR
MPSVR SR
MPSVR
MPSVR
MPSVR
MPSVR
MPSVR
SR
SR
SR
SR
SR
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód úseku
verejnej
správy
U00141
U00142
U00143
U00144
U00145
U00146
U00147
U00148
U00149
U00150
U00151
U00152
U00153
U00154
U00155
U00156
U00157
U00158
U00159
U00160
U00161
U00162
U00163
U00164
U00165
U00166
U00167
U00168
U00169
U00170
U00171
U00172
U00173
U00174
U00175
U00176
U00177
U00178
U00179
U00180
U00181
Názov úseku verejnej správy
Doplnkové dôchodkové sporenie
Štátne sociálne dávky
Sociálne služby
Podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím do spoločnosti
Pomoc v hmotnej núdzi
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Koordinácia štátnej rodinnej politiky
Výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia a výkon
dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb
Ochrana prírody a krajiny
Vodné hospodárstvo
Verejné vodovody a verejné kanalizácie
Ochrana pred povodňami
Ochrana akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva
s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu
Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme
Obchod s emisnými kvótami
Ekologické aspekty územného plánovania
Odpadové hospodárstvo
Prevencia a nápravy environmentálnych škôd
Prevencia závažných priemyselných havárií
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Jednotný informačný systém o životnom prostredí a plošnom monitoringu
Geologický výskum a prieskum
Ochrana a regulácia obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín
Geneticky modifikované organizmy
Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy,
jazykové školy a školské zariadenia
Vysoké školy
Celoživotné vzdelávanie
Veda a technika
Štátna starostlivosť o mládež a šport
Štátny jazyk
Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo
Umenie
Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Osvetová činnosť a ľudová umelecká výroba
Prezentácia slovenskej kultúry v zahraničí
Vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami
Médiá a audiovízia
Metodické riadenie činnosti slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti
ich kultúrneho pôsobenia
Zdravotná starostlivosť
Humánna farmácia
Ochrana zdravia
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 3991
Poznámka
MPSVR
MPSVR
MPSVR
MPSVR
SR
SR
SR
SR
MPSVR
MPSVR
MPSVR
MPSVR
SR
SR
SR
SR
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
SR
SR
SR
SR
SR
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
MŽP SR
MŠVVŠ SR
MŠVVŠ SR
MŠVVŠ SR
MŠVVŠ SR
MŠVVŠ SR
MK SR
MK SR
MK SR
MK SR
MK SR
MK SR
MK SR
MK SR
MK SR
MZ SR
MZ SR
MZ SR
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 3992
Kód úseku
verejnej
správy
U00182
U00183
U00184
U00185
U00186
U00187
U00188
U00189
U00190
U00191
U00192
U00193
U00194
U00195
U00196
U00197
U00198
U00199
U00200
U00201
U00202
U00203
U00204
U00205
U00206
U00207
U00208
U00209
U00210
U00211
U00212
U00213
U00214
U00215
U00216
U00217
U00218
U00219
U00220
Názov úseku verejnej správy
Verejné zdravotné poistenie
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody
Cenová politika v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve
a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych
zariadeniach
Kontrola zákazu biologických zbraní
Odborné, organizačné a technické zabezpečovanie činnosti vlády
Slovenskej republiky
Kontrola plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy
Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
Kontrola vybavovania petícií a sťažností
Koordinácia plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti
Koordinácia plnenia úloh v oblasti ľudských práv, práv národnostných
menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti
Ochrana a podpora hospodárskej súťaže
Štátna štatistika
Geodézia a kartografia
Kataster nehnuteľností
Jadrový dozor
Technická normalizácia
Metrológia
Kvalita
Posudzovanie zhody
Akreditácia orgánov posudzovania zhody
Verejné obstarávanie
Priemyselné vlastníctvo
Vedenie ústredného fondu patentovej literatúry a zabezpečovanie výmeny
a sprístupňovania informácií v oblasti priemyselných práv
Štátne hmotné rezervy a koordinácia a metodické usmerňovanie opatrení
na riešenie stavu ropnej núdze
Ochrana utajovaných skutočností, šifrová služba a elektronický podpis
Ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb,
právnických osôb a štátu
Kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
Dohľad nad verejným zdravotným poistením
Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Ochrana osobných údajov
Národná regulácia a cenová regulácia v oblasti elektronických komunikácií
Štátna regulácia poštových služieb
Regulácia v sieťových odvetviach
Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov, osobitných
kontrolných výborov a komisií vrátane parlamentnej dokumentácie
a tlačovej služby
Výkon funkcie prezidenta, politická a verejná činnosť prezidenta
Činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky
Činnosť Súdnej rady Slovenskej republiky
Ochrana základných práv a slobôd
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Poznámka
MZ
MZ
MZ
MZ
SR
SR
SR
SR
MZ SR
ÚV SR
ÚV
ÚV
ÚV
ÚV
ÚV
SR
SR
SR
SR
SR
PMÚ SR
ŠÚ SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚJD SR
ÚNMS SR
ÚNMS SR
ÚNMS SR
ÚNMS SR
ÚNMS SR
ÚVO
ÚPV SR
ÚPV SR
SŠHR SR
NBÚ
MS SR
MS SR
MZ SR
MZ SR
MS SR
MDVRR SR
MDVRR SR
MH SR
MS SR
MS
MS
MS
MS
SR
SR
SR
SR
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód úseku
verejnej
správy
U00221
U00222
U00223
Názov úseku verejnej správy
Sprístupnenie dokumentov, ktoré vznikli činnosťou bezpečnostných
zložiek štátu v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989
Ochrana ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu
Vnútorná správa
Strana 3993
Poznámka
MS SR
MO SR
viaceré
Poznámka: V stĺpci je uvedená skratka ministerstva alebo ústredného orgánu štátnej správy, v ktorého právomoci
je náležitá právna úprava vecí patriacich do jeho pôsobnosti podľa § 37 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a nahlasovanie zmien úseku verejnej správy a agendy verejnej správy.
Zoznam skratiek:
MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MF SR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MK SR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MO SR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MPRV SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVR SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MS SR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MŠVVŠ SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZ SR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MZV SR
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
MŽP SR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NBÚ
Národný bezpečnostný úrad
PÚ SR
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
SŠHR SR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
ŠÚ SR
Štatistický úrad Slovenskej republiky
ÚGKK SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
ÚJD SR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
ÚNMS SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
ÚPV SR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
ÚV SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
ÚVO
Úrad pre verejné obstarávanie
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 3994
Čiastka 183
Príloha č. 2
k výnosu č. 478/2010 Z. z.
AGENDY VEREJNEJ SPRÁVY
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000001
A0000002
A0000003
Podpora priemyselných parkov
Poskytovanie dotácií na zriadenie priemyselného parku
Definovanie kritérií výberového konania na výstavbu nového
energetického zariadenia
Navrhovanie opatrení zameraných na zabezpečenie bezpečnosti dodávok
elektriny a plynu
Odsúhlasovanie návrhu regulačnej politiky
Prijímanie a analyzovanie plnenia prijatých opatrení na zabezpečenie
zámerov podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
Realizovanie opatrení uložených Európskou komisiou
Riadenie energetickej siete
Rozhodovanie o uplatnení opatrení pri ohrození celistvosti a integrity
energetickej sústavy a siete
Rozhodovanie o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia
Určovanie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v energetike
Určovanie rozsahu kritérií technickej bezpečnosti energetickej sústavy
a siete
Určovanie zodpovednosti za vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom
území
Uverejňovanie správ o stave plnenia zámerov výroby elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie a opatrení prijatých na zabezpečenie
spoľahlivosti potvrdenia o pôvode vyrobenej elektriny
Uverejňovanie správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok
elektriny a správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok
plynu a o všetkých prijatých a predpokladaných opatreniach na riešenie
bezpečnosti dodávok elektriny
Uverejňovanie správ o zámeroch vo výrobe elektriny z obnoviteľných
zdrojov a o prijatých opatreniach zameraných na zabezpečenie zámerov
vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov
Vykonávanie štátneho dozoru nad dodržiavaním povinností fyzických
osôb a právnických osôb
Vypracovanie a aktualizovanie energetickej politiky
Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov a z domáceho uhlia
Zabezpečovanie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu
Zabezpečovanie plnenia prijatých záväzkov v oblasti energetiky
Zasielanie žiadosti o udelenie výnimky z povinností Európskej komisii
Poskytovanie informácií o povoleniach na výrobu a rozvod tepla
Prevádzkovanie a zabezpečenie zásobovania teplom
Rozhodovanie o vydaní osvedčenia na výstavbu sústavy tepelných
zariadení
Rozhodovanie o vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku
tepelnej energetiky
A0000004
A0000005
A0000006
A0000007
A0000008
A0000009
A0000010
A0000011
A0000012
A0000013
A0000014
A0000015
A0000016
A0000017
A0000018
A0000019
A0000020
A0000021
A0000022
A0000023
A0000024
A0000025
A0000026
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00001
U00001
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00002
U00003
U00003
U00003
U00003
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000027
Uplatňovanie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti nových
tepelných zariadení a na zvýšenie hospodárnosti jestvujúcich sústav
tepelných zariadení
Vydávanie, zmena a zrušenie povolení na podnikanie v tepelnej
energetike
Vykonávanie cenovej regulácie vo výrobe, distribúcii a dodávke tepla
Vykonávanie štátneho dozoru na úseku tepelnej energetiky
Zabezpečovanie plnenia záväzkov na úseku teplárenstva
Plynárenstvo
Ťažba a úprava tuhých palív
Ťažba ropy a zemného plynu
Ťažba rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum
rádioaktívnych surovín a ich ťažba
Posudzovanie investičného zámeru, poskytovanie a rozhodovanie
o schválení investičnej pomoci
Stretégia tvorby podnikateľského prostredia a podpora podnikateľského
prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia,
ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní
Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva
a biotechnológií
Kontrola neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ak tovarom
je nepotravinársky výrobok
Poskytovanie informácií a pomoci v medzinárodnej spolupráci
v elektronickom obchode
Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti uvedenia biocídnych výrobkov
a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom na trh
Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním zákona o elektronickom obchode
A0000028
A0000029
A0000030
A0000031
A0000032
A0000033
A0000034
A0000035
A0000036
A0000037
A0000038
A0000039
A0000040
A0000041
A0000042
A0000043
A0000044
A0000045
A0000046
A0000047
A0000048
A0000049
A0000050
A0000051
A0000052
A0000053
A0000054
A0000055
Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním zákona o obchodných reťazcoch
Zahraničný obchod
Kontrola uvádzania výrobku alebo služby na trh zo štátu, ktorý nie je
členským štátom
Vykonávanie kontroly bezpečnosti výrobku alebo služby
Objasňovanie priestupkov za porušenie zákona o obecnom zriadení pri
predaji výrobkov na trhoviskách a trhových miestach
Schvaľovanie trhového poriadku
Utváranie podmienok na zásobovanie obce, určovanie pravidiel času
predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravovanie trhovísk
Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností na úseku ochrany
spotrebiteľa
Koordinácia politiky vnútorného trhu Európskej únie
Odpisovanie zásob, určenie, zmeny a zrušenie, oprávňovanie
na dobývanie výhradného ložiska
Potvrdzovanie a vydávanie osvedčení o vhodnosti horninových štruktúr
Zabezpečovanie alebo likvidácia starých banských diel a ich následkov
Znižovanie úhrady za vydobyté nerasty a úhrady za uskladňovanie plynov
alebo kvapalín na základe žiadosti
Konanie o sťažnosti proti postupu obvodného banského úradu v konaní
o prevode dobývacieho priestoru na inú organizáciu
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 3995
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00003
U00003
U00003
U00003
U00003
U00004
U00005
U00006
U00007
U00008
U00009
U00010
U00010
U00010
U00010
U00010
U00011
U00012
U00012
U00012
U00012
U00012
U00012
U00013
U00014
U00014
U00014
U00014
U00015
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 3996
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000056
A0000057
Nariaďovanie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia
Oznamovanie diskriminačného konania tretích krajín pri udeľovaní
a používaní povolenia na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov
Európskej komisii
Posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov v banskej činnosti
Povoľovanie používania výbušniny alebo pomôcky, ak sa majú používať
v podzemí
Riadenie činností obvodných banských úradov a rozhodovanie
o odvolaniach proti ich rozhodnutiam
Riadenie výkonu štátnej banskej správy
Rozhodovanie o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni
rozhodol Hlavný banský úrad
Rozhodovanie v prípade pochybností, či ide o vybrané banské zariadenie,
ktoré nie je určeným výrobkom
Určovanie organizácie alebo znalca na vyhotovovanie odborného
posudku, že zariadenie zodpovedá požiadavkám na bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky
Určovanie podmienok používania vybraných banských strojov, zariadení,
prístrojov a pomôcok, schvaľovanie typov dopravníkových pásov
a plastických látok na ich použitie v podzemí
Vedenie evidencie organizácií, ktorým vydali povolenie na odber
výbušnín, vykonávanie trhacích prác a ohňostrojných prác a užívanie,
odstránenie alebo zrušenie skladov výbušnín
Vedenie súhrnnej evidencie dobývacích priestorov a ich zmien
Vydávanie a odnímanie poverení na výučbu strelmajstrov, technických
vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov
pyrotechnických výrobkov, schvaľovanie učebných textov na ich výučbu
a vydávanie skúšobných poriadkov
Vydávanie osvedčení o vhodnosti osobitného zásahu do zemskej kôry na
účely konverzie
Vydávanie povolení na tranzitnú prepravu výbušnín a pyrotechnických
výrobkov vrátane povolení na vývoz výbušnín zo Slovenskej republiky do
tretích krajín alebo na dovoz výbušnín z tretích krajín na územie
Slovenskej republiky
Vydávanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu na vybranom banskom
zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktorá by mohla mať vplyv na
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky
Vydávanie záväzných stanovísk o tom, či pri riešení stretov záujmov
prevažuje všeobecný hospodársky záujem alebo verejný záujem na využití
výhradného ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka alebo iných
oprávnených osôb
Vykonávanie hlavného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri
práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej
banským spôsobom a pri používaní výbušnín
Vypracúvanie súhrnnej záverečnej správy o činnosti Hlavného banského
úradu a obvodných banských úradov a verejné sprístupnenie
a oznámenie záverečnej správy Európskej komisii
Zabezpečovanie a koordinovanie úloh medzinárodnej spolupráce v oblasti
štátnej banskej správy
Zabezpečovanie medzinárodnej výmeny informácií s príslušnými orgánmi
štátnej banskej správy členských štátov Európskej únie a Európskou
komisiou
A0000058
A0000059
A0000060
A0000061
A0000062
A0000063
A0000064
A0000065
A0000066
A0000067
A0000068
A0000069
A0000070
A0000071
A0000072
A0000073
A0000074
A0000075
A0000076
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
U00015
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000077
A0000078
Overovanie alebo zisťovanie rýdzosti výrobkov z drahých kovov
Overovanie rýdzosti dentálnych drahých kovov, a to aj pri výrobe
protetických náhrad a zliatin pri razbe slovenských mincí
Overovanie rýdzosti lístkového zlata alebo lístkového striebra a iných vecí
z drahých kovov na žiadosť
Prideľovanie a zrušovanie výrobných značiek výrobcom tuzemského
tovaru
Prideľovanie a zrušovanie zodpovednostných značiek dovozcom cudzieho
tovaru
Ukladanie pokút na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov
Vedenie registra výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi a obchodníkov
s neopracovanými diamantmi
Vedenie zoznamu registrovaných zliatin z drahých kovov
Vydávanie a odnímanie osvedčenia o splnení ďalších podmienok odbornej
spôsobilosti výrobcom zliatin drahých kovov
Vykonávanie expertíznej činnosti v odbore drahých kameňov pre potreby
colného úradu alebo colného kriminálneho úradu
Vykonávanie identifikácie drahých kameňov
Vykonávanie kontroly vnútorného trhu s neopracovanými diamantmi
Vykonávanie expertnej činnosti v odbore puncovníctva, skúšania
a analytickej chémie drahých kovov a v odbore drahých kameňov
Vykonávanie puncovnej kontroly a inšpekcie
Hodnotenie rizík existujúcich a nových chemických látok
Informovanie o zistených poznatkoch z posudzovania chemickej látky
a údajov z hodnotenia rizík
Klasifikovanie chemických látok a chemických prípravkov
Kontrola dodržiavania povinností vo veciach drogových prekurzorov
Obmedzovanie a zakazovanie uvedenia chemických látok na trh
Overovanie možností vývozu chemických látok a prípravkov
Oznamovanie skutočností týkajúcich sa prekročenia určeného limitu na
vývoz určených látok kategórie 3 podľa prílohy nariadenia Rady (ES)
č. 111/2005
Plnenie úloh voči Európskej komisii v oblasti chemických látok
Posudzovanie dokumentácie o novej chemickej látke, informovanie
o zistených poznatkoch z posudzovania, obmedzovanie a zakazovanie
uvedenia chemických látok na trh
Povoľovanie označovania obalov chemických látok a chemických
prípravkov
Prijímanie informácií od podnikateľov o uvádzaní detergentov na trh
Prijímanie žiadostí o udelenie výnimky na uvádzanie detergentov na trh
od výrobcov
Rozhodovanie v odvolacom konaní v oblasti chemických látok
Spolupráca orgánov štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov
Spracovanie súhrnných správ vo veciach drogových prekurzorov
Spracúvanie súhrnných správ o medzinárodnom obchode s určenými
látkami a o uvádzaní určených látok na trh
Udeľovanie súhlasu na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných
chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov
A0000079
A0000080
A0000081
A0000082
A0000083
A0000084
A0000085
A0000086
A0000087
A0000088
A0000089
A0000090
A0000091
A0000092
A0000093
A0000094
A0000095
A0000096
A0000097
A0000098
A0000099
A0000100
A0000101
A0000102
A0000103
A0000104
A0000105
A0000106
A0000107
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 3997
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00016
U00016
U00016
U00016
U00016
U00016
U00016
U00016
U00016
U00016
U00016
U00016
U00016
U00016
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 3998
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000108
Ukladanie pokút na úseku kontroly zákazu vývoja, výroby, skladovania,
použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi
Uvádzanie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických
prípravkov na trh
Vedenie evidencie podnikateľov, ktorí dovážajú alebo vyvážajú vybrané
nebezpečné chemické látky
Vedenie evidencie prevádzkovateľov, ktorí zaobchádzajú s určenými
látkami kategórie 1 a 2 alebo vyvážajú určené látky kategórie 3 podľa
prílohy nariadenia Rady (ES) č. 111/2005
Vedenie evidencie vývozu a vývozcov určených látok do tretích krajín
a do členských štátov Európskej únie a dovozov a dovozcov určených
látok z tretích krajín a z členských štátov Európskej únie
Vydávanie povolení na označovanie obalov chemických látok
a chemických prípravkov
Vydávanie súhlasu na dovoz chemických látok a prípravkov
Vydávanie súhlasu na predĺženie lehoty uvedenia nových chemických
látok používaných pri technologicky orientovanom výskume a vývoji na
trh
Vydávanie, dočasné pozastavovanie a rušenie povolení na dovoz určených
látok
Vydávanie, dočasné pozastavovanie a rušenie povolení na vývoz určených
látok a uskutočňovanie predvývozných oznámení
Vyjadrovanie sa k dovozu chemických látok
Vykonávanie inventarizácie rizík chemických látok
Vykonávanie kontroly v oblasti chemických látok
Vypracúvanie zoznamu prioritných chemických látok
Zabezpečovanie a koordinovanie úloh medzinárodnej spolupráce v oblasti
voľného pohybu chemických látok a chemických prípravkov
Zabezpečovanie hodnotenia rizika chemických látok z hľadiska ich vplyvu
na život a zdravie ľudí
Zabezpečovanie medzinárodnej výmeny informácií v oblasti chemických
látok
Informovanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
o nariadeniach na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie
Konanie vo veciach správnych deliktov a priestupkov v oblasti
hospodárskej mobilizácie
Koordinovanie udržiavania a využívania jednotného informačného
systému hospodárskej mobilizácie
Koordinovanie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie so
subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti
Nakladanie s majetkom určeným na účely hospodárskej mobilizácie
Poskytovanie aktualizovaných údajov o subjektoch hospodárskej
mobilizácie z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
dvakrát v roku ústredným orgánom a obvodným úradom v sídle kraja
Poskytovanie informácií z jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie obvodným úradom v územnom obvode kraja
Požadovanie poskytnutia vysielacieho času na informovanie verejnosti
o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej
situácie od Slovenskej televízie a od Slovenského rozhlasu
A0000109
A0000110
A0000111
A0000112
A0000113
A0000114
A0000115
A0000116
A0000117
A0000118
A0000119
A0000120
A0000121
A0000122
A0000123
A0000124
A0000125
A0000126
A0000127
A0000128
A0000129
A0000130
A0000131
A0000132
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00017
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000133
Predkladanie návrhov a určenie subjektov hospodárskej mobilizácie,
návrhov na predaj alebo likvidáciu majetku a vykonávanie opatrení
hospodárskej mobilizácie v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu alebo núdzového stavu
Riadenie a koordinovanie činnosti obvodných úradov v oblasti
hospodárskej mobilizácie
Rozhodovanie o odvolaní obce proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle
kraja o zriadení výdajne odberných oprávnení
Rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle
kraja
Spolupráca pri zabezpečovaní opatrení hospodárskej mobilizácie v oblasti
organizácie dopravného zabezpečenia a v oblasti organizácie stavebných
a sanačných činností
Spolupráca s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pri príprave
štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov
štátneho rozpočtu
Sústreďovanie informácií z jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie od obvodných úradov v územnom obvode kraja
Uplatňovanie požiadaviek na uchovanie výrobných schopností
v subjektoch hospodárskej mobilizácie
Uplatňovanie požiadaviek obvodných úradov v územnom obvode kraja
a požiadaviek samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení
hospodárskej mobilizácie
Uplatňovanie požiadaviek ozbrojených síl na dopĺňanie strát a spotreby
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu
od subjektov hospodárskej mobilizácie
Vedenie centrálnej evidencie odberných oprávnení
Vedenie evidencie odberných oprávnení
Vedenie evidencie výdajní odberných oprávnení a vykonávanie ich
kontroly
Vykonávanie bankových služieb spojených s finančným zabezpečením
hospodárskej mobilizácie
Zabezpečovanie vedenia evidencie o právnických osobách a fyzických
osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré sú určené ako
subjekty hospodárskej mobilizácie
Uplatňovanie požiadaviek na nariadenie vykonávania opatrení
hospodárskej mobilizácie
Uplatňovanie požiadaviek na odberné oprávnenia
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie
Zriaďovanie výdajne odberných oprávnení a vytváranie materiálnych
a organizačných podmienok na ich činnosť
Rozhodovanie o privatizácii a privatizačných projektoch
Likvidácia podniku
Zaniknutie podniku
Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku priemyslu s výnimkou
spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov
Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku energetiky vrátane
hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovaním rádioaktívnych
odpadov a energetickej efektívnosti
Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku teplárenstva
A0000134
A0000135
A0000136
A0000137
A0000138
A0000139
A0000140
A0000141
A0000142
A0000143
A0000144
A0000145
A0000146
A0000147
A0000148
A0000149
A0000150
A0000151
A0000152
A0000153
A0000154
A0000155
A0000156
A0000157
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 3999
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00018
U00019
U00020
U00020
U00021
U00021
U00021
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4000
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000158
A0000159
Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku plynárenstva
Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku ťažby a úpravy tuhých
palív
Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku ťažby ropy a zemného
plynu
Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku ťažby rudných
a nerudných surovín a vyhľadávania a prieskumu rádioaktívnych surovín
a ich ťažby
Určovanie kritérií výberu zamestnancov obchodno-ekonomických
oddelení
Overovanie porušenia povinností územných samospráv vyplývajúcich zo
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Plnenie funkcie zriaďovateľa vo vzťahu k ústrednému orgánu štátnej
správy ako rozpočtovej organizácii
Poskytovanie úverov
Predkladanie limitov počtu zamestnancov v kapitolách štátneho rozpočtu
Predkladanie návrhu rozpočtu verejnej správy
Predkladanie návrhu záverečného účtu verejnej správy vrátane štátneho
záverečného účtu za príslušný rozpočtový rok
Predkladanie rozpočtu verejnej správy na schválenie vláde Slovenskej
republiky
Predkladanie systemizácie colníkov v štátnej službe
Prerokovávanie návrhu finančných vzťahov medzi štátnym rozpočtom
a rozpočtami územných samospráv
Prerokovávanie rozpočtových dôsledkov návrhov právnych predpisov
Riadenie a usmerňovanie návrhu rozpočtu verejnej správy
Rozhodovanie o zavedení a zrušení nútenej správy
Príprava návrhu na predĺženie hospodárenia obce v ozdravnom režime
Rozpisovanie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu
Ručenie za zaplatenie zmenky
Spravovanie kapitoly Všeobecná pokladničná správa
Spravovanie štátnych finančných aktív
Udeľovanie súhlasu a vykonanie rozpočtového opatrenia
Udeľovanie súhlasu na zriadenie rozpočtovej organizácie
Ukladanie pokút subjektom na úseku financií
Ukladanie pokuty za nedodržanie zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy
Upravovanie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na príslušný rok
Určovanie spôsobu povinného ročného zúčtovania použitia dotácií so
štátnym rozpočtom
Vedenie prechodných prostriedkov
Vedenie prostriedkov zo zahraničia poskytnutých Slovenskej republike
na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu
Spravovanie rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej
únii
Vykazovanie finančnej pomoci priamo z Európskej únie a súhrnné
rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky a Európskej únie
Certifikácia a certifikačné overovanie pomoci z fondov Európskej únie
A0000160
A0000161
A0000162
A0000163
A0000164
A0000165
A0000166
A0000167
A0000168
A0000169
A0000170
A0000171
A0000172
A0000173
A0000174
A0000175
A0000176
A0000177
A0000178
A0000179
A0000180
A0000181
A0000182
A0000183
A0000184
A0000185
A0000186
A0000187
A0000188
A0000189
A0000190
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00021
U00021
U00021
U00021
U00022
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000191
Príjem pomoci z fondov Európskej únie a výkon platieb platobným
jednotkám a prijímateľom v rámci cezhraničnej spolupráce
Vrátenie prostriedkov Európskej únie v prospech Európskej komisie
Viazanie výdavkov v rozpočte kapitoly
Vydávanie opatrenia, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
Vydávanie stanoviska z hľadiska dôsledkov koncesnej zmluvy
na stavebné práce
Vydávanie stanoviska k návrhu koncesnej zmluvy
Vydávanie stanoviska k návrhu koncesnej zmluvy z hľadiska dôsledkov
jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správy
Vymáhanie odvodov, penále a pokút za porušenie finančnej disciplíny
štátnou rozpočtovou organizáciou
Vypracovávanie a predkladanie návrhu záverečného účtu verejnej správy
Vypracovávanie vojnového štátneho rozpočtu
Zabezpečovanie realizácie finančných vzťahov
Zverejňovanie informácií o štátnom rozpočte
Zverejňovanie výsledkov hospodárenia verejnej správy
Oznamovanie ustanovenia nových daní Európskej komisii a príslušným
úradom zmluvných štátov
Preskúmavanie právoplatného rozhodnutia na úseku daní a poplatkov
Rozhodovanie o oslobodení od daní z príjmov novovzniknutých daňových
subjektov
Rozhodovanie v odvolacom konaní v oblasti daní a poplatkov
Rozhodovanie v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia
Schvaľovanie vnútornej organizácie Daňového riaditeľstva Slovenskej
republiky
Spracúvanie osobných údajov daňových subjektov
Určovanie daňového orgánu alebo colného orgánu na poskytovanie
medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní
Určovanie vzoru potvrdenia o zaplatení dane
Určovanie vzoru prehľadu a hlásenia
Určovanie vzoru registračného tlačiva
Ustanovenie opatrenia o zmene kódu kombinovanej nomenklatúry
Vydávanie opatrenia k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry
Vydávanie opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých
z uplatňovania ustanovení daňového predpisu
Vydávanie vzoru tlačiva na daňové priznanie alebo hlásenie
Vydávanie vzoru tlačiva na vývoz tovaru
Vydávanie vzoru tlačiva súhrnného výkazu
Vykonávanie vzájomnej medzinárodnej spolupráce vo veciach daní
Vymenovávanie generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej
republiky
Vypracovávanie návrhov medzinárodných zmlúv a dohôd pre oblasť daní
Rozhodovanie vo veciach miestnych daní, miestnych poplatkov, verejnej
dávky, prijatia úveru alebo pôžičky a vykonávanie ich správy
Povoľovanie zriadenia slobodného skladu
A0000192
A0000193
A0000194
A0000195
A0000196
A0000197
A0000198
A0000199
A0000200
A0000201
A0000202
A0000203
A0000204
A0000205
A0000206
A0000207
A0000208
A0000209
A0000210
A0000211
A0000212
A0000213
A0000214
A0000215
A0000216
A0000217
A0000218
A0000219
A0000220
A0000221
A0000222
A0000223
A0000224
A0000225
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4001
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00023
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00024
U00025
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4002
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000226
Vydávanie rozhodnutí o riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkoch
Určenie miestnej príslušnosti na podanie colného vyhlásenia pri určitých
druhoch tovaru
Povoľovanie zriadenia slobodného pásma
Určovanie vnútornej organizačnej štruktúry Colného riaditeľstva
Slovenskej republiky
Vykonávanie úloh súvisiacich s otváraním colných priechodov, zrušením
colných priechodov a zmenou ich charakteru
Vypracovávanie návrhov medzinárodných zmlúv a dohôd v colnej oblasti
Koordinovanie plánovania a vykonávania následnej finančnej kontroly
s inými kontrolnými orgánmi
Vykonávanie činností Centrálnej harmonizačnej jednotky pre finančnú
kontrolu
Monitorovanie a hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly
Spolupracovanie s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi Európskej únie,
orgánmi iných štátov a medzinárodnými organizáciami v oblasti finančnej
kontroly
Vykonávanie následnej finančnej kontroly
Vypracovávanie správ o výsledkoch následnej finančnej kontroly
Kontrola dodržiavania zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov
pri vykonávaní finančnej kontroly
Ukladanie pokút za porušenie ustanovení zákona o finančnej kontrole
a vnútornom audite na úseku finančnej kontroly
Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami
obce
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami
vyšších územných celkov
Kontrola príjmov a výdavkov vyšších územných celkov
Monitorovanie a hodnotenie kvality vykonávania vnútorného auditu
Vykonávanie činností Centrálnej harmonizačnej jednotky pre vnútorný
audit
Spolupracovanie s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi Európskej únie,
orgánmi iných štátov a medzinárodnými organizáciami v oblasti
vnútorného auditu
Vykonávanie vnútorného auditu
Vypracovávanie správ o výsledkoch vnútorného auditu
Kontrola dodržiavania zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov
pri vykonávaní vnútorného auditu
Koordinovanie plánovania a vykonávania vládneho auditu s inými
auditujúcimi orgánmi
Monitorovanie a hodnotenie kvality vykonávania vládneho auditu
Udeľovanie predchádzajúceho písomného súhlasu na vykonávanie
vládneho auditu
Vykonávanie činností Centrálnej harmonizačnej jednotky pre vládny
audit
A0000227
A0000228
A0000229
A0000230
A0000231
A0000232
A0000233
A0000234
A0000235
A0000236
A0000237
A0000238
A0000239
A0000240
A0000241
A0000242
A0000243
A0000244
A0000245
A0000246
A0000247
A0000248
A0000249
A0000250
A0000251
A0000252
A0000253
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00025
U00025
U00025
U00025
U00025
U00025
U00026
U00026
U00026
U00026
U00026
U00026
U00026
U00026
U00026
U00026
U00026
U00026
U00027
U00027
U00027
U00027
U00027
U00027
U00028
U00028
U00028
U00028
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000254
Spolupracovanie s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi Európskej únie,
orgánmi iných štátov a medzinárodnými organizáciami v oblasti vládneho
auditu
Vykonávanie vládneho auditu
Vypracovávanie správ o výsledkoch vládneho auditu
Kontrola dodržiavania zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov
pri vykonávaní vládneho auditu
Ukladanie pokút za porušenie ustanovení zákona o finančnej kontrole
a vnútornom audite na úseku vládneho auditu
Konzultovanie návrhov dokumentov, ktoré majú dosah na informačné
systémy verejnej správy
Koordinovanie budovania informačných systémov verejnej správy
Sledovanie stavu a hodnotenie rozvoja informačných systémov verejnej
správy
Spravovanie ústredného portálu verejnej správy
Schvaľovanie koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy
Vydávanie štandardov pre informačné systémy verenej správy
Spravovanie základného číselníka úsekov verejnej správy a agend
verejnej správy
Riadenie, kontrola a koordinovanie činnosti integrovaných obslužných
miest
Spravovanie integrovanej infraštruktúry, centrálneho metainformačného
systému verejnej správy a nadrezortného informačného systému verejnej
správy
Vedenie registra prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest
Kontrola dodržiavania štandardov a povinností na úseku informatizácie
spoločnosti
Riadenie a koordinácia informačnej bezpečnosti informačných systémov
verejnej správy
Koordinovanie štátnej pomoci vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci
Posudzovanie súladu žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci
Predkladanie informácií o poskytnutej štátnej pomoci
Vedenie evidencie o štátnej pomoci
Vykonávanie auditu súladu poskytnutia štátnej pomoci
Vyžadovanie informácií potrebných na posúdenie súladu poskytnutia
štátnej pomoci
Poskytovanie informácií a správ o poskytnutí štátnej pomoci
Poskytovanie, vymáhanie a pozastavenie poskytovania štátnej pomoci
Informovanie o výsledkoch konaní vo veciach porušenia cenovej
disciplíny
Poverovanie vo veciach cenovej kontroly
Rozhodovanie vo veciach regulácie cien
Určovanie zásad cenovej kontroly
Usmerňovanie výkonu cenovej kontroly vykonávanej správami finančnej
kontroly
Ustanovovanie podmienok na dohodovanie a reguláciu cien tovarov
Vykonávanie cenovej kontroly a uskutočňovanie konania vo veciach
porušenia cenovej disciplíny
A0000255
A0000256
A0000257
A0000258
A0000259
A0000260
A0000261
A0000262
A0000263
A0000264
A0000265
A0000266
A0000267
A0000268
A0000269
A0000270
A0000271
A0000272
A0000273
A0000274
A0000275
A0000276
A0000277
A0000278
A0000279
A0000280
A0000281
A0000282
A0000283
A0000284
A0000285
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4003
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00028
U00028
U00028
U00028
U00028
U00029
U00029
U00029
U00029
U00029
U00029
U00029
U00029
U00029
U00029
U00029
U00029
U00030
U00030
U00030
U00030
U00030
U00030
U00030
U00030
U00031
U00031
U00031
U00031
U00031
U00031
U00031
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4004
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000286
Zabezpečovanie informačného systému a potreby vyhodnocovania vývoja
cien, regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia
cenovej disciplíny
Rozpočtovanie schodku štátneho rozpočtu
Tvorba a realizácia štátneho rozpočtu
Spracovávanie informácií o zozname klientov bánk, na ktorých sa
vzťahujú medzinárodné sankcie
Uhrádzanie majetkovej ujmy banke
Vykonávanie funkcie notifikačného orgánu v oblasti finančných služieb
na diaľku
Rozhodovanie sporov o správu majetku štátu
Určovanie správcu majetku štátu
Vedenie registra osobitných ponukových konaní
Vydávanie súhlasu s nakladaním majetku štátu
Realizovanie dohľadu nad činnosťou Štátnej pokladnice
Vypracovávanie stratégie systému Štátnej pokladnice
Informovanie o celkovom nároku na štátny príspevok za jednotlivé
hypotekárne banky
Kontrola činnosti banky
Prerokovávanie bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych
obchodov
Spracovávanie informácie o záznamoch z registra hypoték
Vykonávanie centrálnej evidencie zmlúv o hypotekárnych úveroch
Vykonávanie práv akcionára spojené s akciami, ktoré patria štátu
Vykonávanie štátneho dozoru nad dodržiavaním podmienok poskytovania
štátneho príspevku
Ukladanie povinnosti stavebnej sporiteľni vrátiť sumu vo výške
neoprávnene použitej štátnej prémie do štátneho rozpočtu
Vedenie centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení
Vydávanie opatrenia o štátnej prémii
Vykonávanie štátneho dozoru nad dodržiavaním podmienok poskytovania
štátnej prémie
Realizovanie funkcie devízového orgánu
Určovanie základných sadzieb stravného v cudzej mene
Vykonávanie pôsobnosti voči ministerstvám a ostatným ústredným
orgánom štátnej správy na úseku devízového hospodárstva a devízovej
kontroly
Zabezpečovanie devízových súpisov a podkladov na medzištátne
rokovania o majetkovoprávnych nárokoch a vnútroštátne vykonanie
výsledkov týchto rokovaní
Ustanovovanie skúšobného poriadku komisie na audítorskú skúšku
Ustanovovanie opatrení pre účtovné jednotky
Vypracovávanie konsolidovanej účtovnej závierky
Vypracovávanie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy
Vypracovávanie výročnej správy účtovnej jednotky
Zabezpečovanie výkonu štátnej správy vo veciach správy štátnych
finančných aktív a riadenia štátnych finančných pasív
Odnímanie poverenia poverenej skúšobni
A0000287
A0000288
A0000289
A0000290
A0000291
A0000292
A0000293
A0000294
A0000295
A0000296
A0000297
A0000298
A0000299
A0000300
A0000301
A0000302
A0000303
A0000304
A0000305
A0000306
A0000307
A0000308
A0000309
A0000310
A0000311
A0000312
A0000313
A0000314
A0000315
A0000316
A0000317
A0000318
A0000319
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00031
U00032
U00033
U00034
U00034
U00034
U00035
U00035
U00035
U00035
U00036
U00036
U00037
U00037
U00037
U00037
U00037
U00037
U00037
U00038
U00038
U00038
U00038
U00039
U00039
U00039
U00039
U00040
U00040
U00040
U00040
U00040
U00040
U00041
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000320
A0000321
A0000322
Odnímanie všeobecnej licencie na úseku hazardných hier
Povoľovanie denného vyúčtovania
Rozhodovanie o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením
jeho rozsahu
Rozhodovanie o žiadosti na udelenie licencie na prevádzkovanie štátnej
lotérie
Schvaľovanie hodnôt hracích žetónov
Schvaľovanie prevádzkovania stávkových kancelárií
Určovanie povinnosti uhradiť sumu z neoprávneného majetkového
prospechu
Určovanie výšky odvodu z hazardných hier
Vydávanie súhlasu o dočasnom uvoľnení finančnej zábezpeky
Vydávanie súhlasu o zrušení vinkulácie
Vydávanie všeobecnej licencie na úseku hazardných hier
Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním podmienok pri licencii udelenej
alebo vydanej ministerstvom alebo obcou
Vykonávanie kontroly nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych
predpisov na úseku hazardných hier Daňovým riaditeľstvom Slovenskej
republiky, daňovými úradmi, obcami a poverenými skúšobňami
Vypracovávanie zoznamu prevádzkovateľov hazardných hier na základe
všeobecnej licencie
Zastupovanie Národnej lotériovej spoločnosti
Zverejňovanie zoznamu overených skúšobní
Rozhodovanie o udelení individuálnej licencie na úseku hazardných hier
Vykonávanie správy odvodov do rozpočtu obce
Zabezpečovanie výkonu dozoru na úseku hazardných hier, iných
všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených
v individuálnej licencii
Vykonávanie štátneho dozoru nad vykonávaním nemocenského poistenia,
dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia,
poistenia v nezamestnanosti a starobného dôchodkového sporenia
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými zo
štátneho rozpočtu železniciam
Odvolávanie proti rozhodnutiam špeciálnych stavebných úradov
a vyšších územných celkov
Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb určených na
vykonávanie technicko-bezpečnostných skúšok dráhových vozidiel a na
výkon funkcie predsedu skúšobnej komisie
Poskytovanie technických údajov a oznamovanie orgánov nespĺňajúcich
požadované kritériá Európskej komisii a Európskej železničnej agentúre
Poverovanie právnických osôb na overovanie zdravotnej, zmyslovej
a psychickej spôsobilosti
Predkladanie dokumentácie obsahujúcej technické špecifikácie alebo ich
časti Európskej komisii
Rozhodovanie o zaradení alebo zrušení železničnej trate
Schvaľovanie štatútu železníc a rokovacieho poriadku správnej rady
Schvaľovanie typov dráhových vozidiel a ich podstatných zmien od
schváleného typu dráhového vozidla
A0000323
A0000324
A0000325
A0000326
A0000327
A0000328
A0000329
A0000330
A0000331
A0000332
A0000333
A0000334
A0000335
A0000336
A0000337
A0000338
A0000339
A0000340
A0000341
A0000342
A0000343
A0000344
A0000345
A0000346
A0000347
A0000348
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4005
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00041
U00042
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4006
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000349
A0000350
Ukladanie povinností prevádzkovateľovi dráh a dopravcovi
Určovanie vybraných skupín cestujúcich, ktoré sú dopravcovia vo
verejnej osobnej železničnej doprave povinní prepravovať za osobitné
cestovné
Určovanie priorít štátnej dopravnej politiky v oblasti železničnej dopravy
a regulácie
Určovanie taríf cestovného pre osoby podľa zákona o Železniciach
Slovenskej republiky
Vydávanie osvedčení alebo poverovanie právnických osôb na vydávanie
osvedčení o školení bezpečnostného poradcu
Vydávanie súhlasu na povolenie výnimky na križovanie železničných dráh
s pozemnými komunikáciami na úrovni koľají
Vykonávanie dohľadu nad systematickým zvyšovaním bezpečnosti
dopravy
Vykonávanie dohľadu nad obsahom skúšok vykonávaných podľa zákona
o dráhach a zákona o doprave na dráhach
Vykonávanie dozoru nad plnením záväzkov vo verejnom záujme a na
presadzovanie zásad štátnej dopravnej politiky
Zvolávanie správnej rady v prípade mimoriadnych okolností
Určovanie hlavných a vedľajších železničných tratí
Pripravovanie a vyhodnocovanie zmluvy o dopravných službách vo
verejnom záujme
Udeľovanie výnimiek z uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1371/2007
o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave
Zastupovanie Slovenskej republiky v Európskej železničnej agentúre
Spolupráca s bezpečnostnými orgánmi členských štátov Európskej únie
na úseku dráh a dopravy na dráhach
Dohliadanie nad bezpečnosťou dopravy a prevenciou nehôd
Informovanie Európskej železničnej agentúry o vydaní, zmene alebo
zrušení bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia
Kontrola dodržiavania licencií dopravcami
Kontrola plnenia podmienok uvedených v bezpečnostných povoleniach
a osvedčeniach
Poskytovanie konzultácií v otázkach bezpečnosti s dotknutými osobami
Poskytovanie potrebných dokumentov žiadateľom o bezpečnostné
osvedčenie
Poverovanie právnických osôb na overovanie odbornej spôsobilosti
zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a lanovej dráhy
Povoľovanie prevádzky štrukturálnych subsystémov železničného
systému a kontrola ich správneho prevádzkovania a udržiavania
Rozhodovanie v druhom stupni odvolacieho konania vo veciach
týkajúcich sa sieťového vyhlásenia
Schvaľovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku,
prideľovanie evidenčných čísel dráhovým vozidlám
Schvaľovanie typov dráhových vozidiel železničných dráh a ich
podstatných zmien
Sledovanie nediskriminačného zaobchádzania prevádzkovateľa dráhy so
žiadateľmi o prístup k železničnej infraštruktúre
Spolupráca a výmena informácií s regulačnými úradmi alebo obdobnými
úradmi iných štátov
A0000351
A0000352
A0000353
A0000354
A0000355
A0000356
A0000357
A0000358
A0000359
A0000360
A0000361
A0000362
A0000363
A0000364
A0000365
A0000366
A0000367
A0000368
A0000369
A0000370
A0000371
A0000372
A0000373
A0000374
A0000375
A0000376
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000377
Vedenie národného registra dráhových vozidiel, vedenie národného
registra železničnej infraštruktúry
Vydávanie a odnímanie licencií dopravcom
Vydávanie a odnímanie povolenia na prevádzkovanie dráhy
Vydávanie, zmena a odnímanie bezpečnostných osvedčení
a bezpečnostných povolení
Vyhodnocovanie správy o bezpečnosti a prijímanie potrebných
bezpečnostných opatrení
Pripravovanie, vykonávanie dohľadu a vyhodnotenie zmluvy
o prevádzkovaní dráhy
Vykonávanie dohľadu nad uplatňovaním právnych predpisov v oblasti
bezpečnosti
Vykonávanie dohľadu nad vydanými bezpečnostnými osvedčeniami
Vykonávanie regulácie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre
a regulácia cestovného vo vnútroštátnej železničnej osobnej doprave
Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí v železničnej doprave
v obvode dráhy
Zabezpečovanie regulácie bezpečnosti
Zasielanie a zverejnenie správ o vyšetrovaniach, o vydaných
bezpečnostných odporúčaniach a opatreniach
Zriaďovanie stálych a dočasných pracovísk Úradu pre reguláciu
železničnej dopravy
Prerokúvanie návrhu cestovného poriadku a návrhu zmien pred jeho
zverejnením s prevádzkovateľom dráhy
Uhradenie preukázateľnej straty v osobnej železničnej doprave dopravcovi
Vykonávanie pôsobnosti vo veciach električkových a trolejbusových dráh
Zabezpečenie základnej dopravnej obslužnosti vzájomným prepojením
verejnej osobnej dopravy na dráhe s verejnou pravidelnou autobusovou
dopravou
Zabezpečovanie primeranej dopravy počas všetkých dní v týždni z dôvodu
verejného záujmu
Oznamovanie počtu dopravcov a počtu vydaných kópií povolení alebo
licencií Európskej únie Európskej komisii
Oznamovanie údajov týkajúcich sa cestných kontrol prepravy
nebezpečných vecí Európskej komisii
Poverovanie krajských úradov dopravy odovzdávaním jednorazových
prepravných povolení
Prideľovanie prepravných povolení pre zahraničných dopravcov na
vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy a výkonu štátneho odborného
dozoru v cestnej doprave
Riadenie, kontrola, koordinovanie a metodické usmernenie v oblasti
cestnej dopravy
Schvaľovanie cestovných poriadkov v medzinárodnej autobusovej doprave
Sledovanie a vyhodnocovanie vykonávania prepravy osôb a oznamovanie
údajov Európskej komisii
Spolupráca s inými orgánmi vo veciach cestnej dopravy
A0000378
A0000379
A0000380
A0000381
A0000382
A0000383
A0000384
A0000385
A0000386
A0000387
A0000388
A0000389
A0000390
A0000391
A0000392
A0000393
A0000394
A0000395
A0000396
A0000397
A0000398
A0000399
A0000400
A0000401
A0000402
A0000403
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4007
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00043
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4008
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000404
Spracúvanie a predkladanie návrhov na zmenu podmienok regulácie cien
pravidelnej autobusovej dopravy
Udeľovanie a odnímanie dopravných licencií v medzinárodnej autobusovej
doprave
Udeľovanie povolenia zahraničnému dopravcovi na vykonanie prepravy
medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky
Určovanie okruhu osôb, ktoré budú prepravované v pravidelnej
autobusovej doprave, dopravcovi
Určovanie vnútornej organizačnej štruktúry krajských úradov dopravy
a obvodných úradov dopravy
Vydávanie a odnímanie licencie Európskej únie v medzinárodnej
autobusovej doprave
Vydávanie a odnímanie povolenia Európskej únie v medzinárodnej
nákladnej cestnej doprave
Vydávanie osvedčení o odbornej príprave poradcov v oblasti prepravy
nebezpečných vecí
Vydávanie osvedčenia vodiča
Vykonávanie odborného dozoru na úseku cestnej dopravy
Zabezpečovanie jednotného informačného systému v cestnej doprave
Zabezpečovanie odbornej prípravy zamestnancov krajských úradov
dopravy, obvodných úradov dopravy, obcí a vyšších územných celkov na
úseku cestnej dopravy
Zabezpečovanie schválenia, výroby a distribúcie prepravných povolení,
licencií, osvedčení a potvrdení
Udeľovanie zákazu výkonu medzinárodnej cestnej dopravy zahraničnému
dopravcovi
Riadenie celoštátneho systému vydávania a používania pamäťových
kariet do záznamových zariadení v cestnej doprave vrátane kľúčov
a certifikátov
Vedenie centrálneho registra pamäťových kariet do záznamových
zariadení v cestnej doprave
Vykonávanie štátneho odborného dozoru nad vydávaním a používaním
pamäťových kariet do záznamových zariadení v cestnej doprave
Vedenie celoštátneho registra zabezpečovacích značiek používaných na
plomby záznamových zariadení a použitých elektronických
bezpečnostných dát
Udeľovanie a odnímanie povolenie na medzinárodnú nepravidelnú
autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo
medzinárodnú taxislužbu
Vydávanie potvrdenia o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy
pre vlastnú potrebu alebo na neziskové alebo nekomerčné účely
Vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji
Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy
Udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú
autobusovú dopravu
Ukladanie pokút dopravcom, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú
autobusovú dopravu
Uzatváranie zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcom
a poskytovanie náhrady straty alebo jej časti alebo iné vyrovnanie
dopravcovi
A0000405
A0000406
A0000407
A0000408
A0000409
A0000410
A0000411
A0000412
A0000413
A0000414
A0000415
A0000416
A0000417
A0000418
A0000419
A0000420
A0000421
A0000422
A0000423
A0000424
A0000425
A0000426
A0000427
A0000428
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000429
Vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji, ak ide
o pravidelnú autobusovú dopravu
Zabezpečovanie údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave
vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave
Povoľovanie zriadenia autobusovej linky
Prejednávanie priestupkov, ktoré boli spáchané v pôsobnosti obce
Schvaľovanie a ukladanie zmien cestovného poriadku
Udeľovanie, zmena a odňatie dopravnej licencie
Ukladanie pokút dopravcom za porušenie povinností
Ukladanie pokút v oblasti cestnej dopravy
Ustanovenie prevádzkového poriadku stanovišťa taxislužby
Ustanovenie výkonu práce vodiča taxislužby na území obce
Uzatváranie a plnenie zmlúv s dopravcom vo verejnom záujme
Vykonávanie kontroly prepravy nebezpečných vecí na pozemných
komunikáciách
Vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v obci
Vykonávanie odborného dozoru týkajúceho sa cestnej dopravy, technickej
základne alebo osádky vozidla
Zabezpečovanie kontroly prepravy nebezpečných vecí na pozemných
komunikáciách
Zabezpečovanie miestnej verejnej dopravy
Zabezpečovanie výstavby, údržby a výkonu správy miestnych
komunikácií
Zostavovanie plánu a zabezpečovanie dopravnej obslužnosti
Zriaďovanie vymedzených priestorov, stanovíšť pre vozidlá používané na
podnikanie
Zabezpečovanie podmienok kombinovanej dopravy
Koordinovanie celoštátneho sčítania cestnej dopravy na diaľniciach
a cestách
Posudzovanie a schvaľovanie operačných plánov zimnej údržby diaľnic
a ciest
Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice
a cesty
Povoľovanie zvláštneho užívania diaľnic a ciest
Prejednávanie priestupkov a správnych deliktov v oblasti pozemných
komunikácií
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy uskutočňovaná obcami ako
prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru
vykonávaného obcami
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy a výkon štátneho odborného
dozoru uskutočňovaný krajskými úradmi dopravy a obvodnými úradmi
dopravy
Riadenie, kontrola, koordinovanie a metodické usmernenie v oblasti
pozemných komunikácií
Rozhodovanie o zaradení a vyradení pozemných komunikácií do cestnej
siete a z cestnej siete a o pretriedení ciest a prestaničení cestnej siete
Schvaľovanie plánu rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu a Národnej
diaľničnej spoločnosti, akciovej spoločnosti
A0000430
A0000431
A0000432
A0000433
A0000434
A0000435
A0000436
A0000437
A0000438
A0000439
A0000440
A0000441
A0000442
A0000443
A0000444
A0000445
A0000446
A0000447
A0000448
A0000449
A0000450
A0000451
A0000452
A0000453
A0000454
A0000455
A0000456
A0000457
A0000458
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4009
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00044
U00045
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4010
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000459
Udeľovanie súhlasu na technické riešenie odlišné od slovenských
technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie
Určovanie hlavných smerov cestnej politiky a rozvoja cestného
hospodárstva
Určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
a povoľovanie zriadenia vyhradených parkovísk
Vyjadrovanie sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón
Zabezpečovanie centrálnej databanky diaľnic a ciest
Zabezpečovanie finančných transferov obciam v oblasti pozemných
komunikácií
Zabezpečovanie jednotného informačného systému o diaľniciach
a cestách a stave ich zjazdnosti
Zabezpečovanie stavebno-technického vybavenia diaľnic a ciest vo
vlastníctve štátu a Národnej diaľničnej spoločnosti, akciovej spoločnosti
Zabezpečovanie ústrednej technickej evidencie diaľnic, ciest a miestnych
komunikácií
Zabezpečovanie zriadenia a prevádzky váh na meranie hmotnosti vozidla
a jeho nápravových tlakov
Vedenie technickej evidencie o pozemných komunikáciách vo vlastníctve
a správe samosprávneho kraja
Zabezpečovanie informačného systému ako súčasti jednotného
informačného systému o cestách a stave ich zjazdnosti pre pozemné
komunikácie vo vlastníctve samosprávneho kraja
Zabezpečovanie stavebno-technického vybavenia ciest vo vlastníctve
samosprávneho kraja
Zabezpečovanie technickej evidencie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve
samosprávneho kraja
Poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest a miestnych komunikácií a údajov
z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií
Vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách a miestnych
komunikáciách
Poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií
vo vlastníctve samosprávnych krajov a obcí
Vedenie technickej evidencie o pozemných komunikáciách vo vlastníctve
a správe obce
Vyhlasovanie verejnej účelovej komunikácie za neverejnú so súhlasom
vlastníka
Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne
komunikácie a účelové komunikácie
Vykonávanie štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami
a účelovými komunikáciami obce
Zabezpečovanie informačného systému ako súčasti jednotného
informačného systému o cestách a stave ich zjazdnosti pre pozemné
komunikácie vo vlastníctve obce
Zabezpečovanie plánovania, prípravy a výstavby ciest a miestnych
komunikácií vo vlastníctve samosprávneho kraja a obce
Zabezpečovanie regionálnej databanky ciest a miestnych komunikácií vo
vlastníctve samosprávneho kraja a obce v súlade s centrálnou
databankou diaľnic a ciest
Zabezpečovanie stavebno-technického vybavenia miestnych komunikácií
vo vlastníctve obce
A0000460
A0000461
A0000462
A0000463
A0000464
A0000465
A0000466
A0000467
A0000468
A0000469
A0000470
A0000471
A0000472
A0000473
A0000474
A0000475
A0000476
A0000477
A0000478
A0000479
A0000480
A0000481
A0000482
A0000483
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
U00046
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000484
Zabezpečovanie technickej evidencie miestnych komunikácií vo
vlastníctve obce
Zabezpečovanie zjazdnosti a schodnosti
Poskytovanie údajov o zjazdnosti miestnych komunikácií a údajov
z technickej evidencie miestnych komunikácií
Koordinovanie celoštátneho systému v oblasti schvaľovania vozidiel,
technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže
plynových zariadení
Nariaďovanie hromadnej výmeny osvedčení o evidencii časť II
a technických osvedčení vozidiel
Notifikovanie technických služieb Slovenskej republiky v orgánoch
Európskej hospodárskej komisie a Európskej únie
Rozhodovanie o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia
Povoľovanie a schvaľovanie hromadných prestavieb typu vozidiel
a vedenie ich evidencie
Povoľovanie výnimiek prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách
Preskúmavanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vydaného
krajskými úradmi dopravy
Riadenie, kontrola a koordinovanie výkonu štátnej správy vykonávaného
obvodnými úradmi dopravy v jeho územnej pôsobnosti
Riadenie, kontrola, koordinovanie a metodické usmerňovanie výkonu
štátnej správy vykonávaného krajskými úradmi dopravy a obvodnými
úradmi dopravy
Rozhodovanie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
Rozhodovanie o schválení typu vozidiel, typu systémov, komponentov
alebo samostatných technických jednotiek a rozhodovanie o schválení
jednotlivo vyrobených alebo dovezených vozidiel, jednotlivo vyrobených
alebo dovezených systémov
Rozhodovanie o udelení, zmene alebo rozšírení typového schválenia,
typového schválenia ES alebo uznaní zhody spaľovacích motorov
inštalovaných v necestných strojoch, udeľovanie značky typového
schválenia ES a vedenie ich evidencie
Rozhodovanie o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení o typovom
schválení alebo typovom schválení ES vozidiel, systémov, komponentov
alebo samostatných technických jednotiek a vedenie ich evidencie
Rozhodovanie o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení výrobcov alebo
zástupcov výrobcu a vedenie ich evidencie
Rozhodovanie o udelení, zmene alebo zrušení správ o homologizácii typu
systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek
a vedenie ich evidencie
Rozhodovanie o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení poverení na
vykonávanie činností technických služieb a vedenie ich zoznamu
Rozhodovanie o uznaní odbornej kvalifikácie občanov z iných členských
štátov Európskej únie
Rozhodovanie o uznaní typového schválenia ES vozidiel udeleného inými
členskými štátmi Európskej únie a vedenie ich evidencie
Rozhodovanie o dočasnom vyradení alebo o trvalom vyradení vozidiel
z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do
premávky
A0000485
A0000486
A0000487
A0000488
A0000489
A0000490
A0000491
A0000492
A0000493
A0000494
A0000495
A0000496
A0000497
A0000498
A0000499
A0000500
A0000501
A0000502
A0000503
A0000504
A0000505
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4011
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00046
U00046
U00046
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4012
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000506
Schvaľovanie pred začatím výroby vzorových výtlačkov tlačív dokladov
a kontrolných nálepiek
Schvaľovanie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri
technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality
a montážach plynových zariadení
Spolupráca pri výkone štátnej správy na úseku podmienok prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Udeľovanie značky typového schválenia ES a značky typového schválenia
a vedenie ich evidencie
Určenie siete staníc technickej kontroly, pracovísk emisných kontrol
a pracovísk kontroly originality
Ustanovenie podmienok na vedenie jednotného informačného systému
v rámci výkonu činností poverených technických služieb a výkonu
technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže
plynových zariadení
Vedenie evidencie dokladov o odbornej kvalifikácii žiadateľov z iných
členských štátov Európskej únie
Vykonávanie štátneho odborného dozoru podľa zákona o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Vykonávanie štátneho odborného dozoru nad hromadnou výrobou typu
vozidiel, typu systémov, komponentov alebo samostatných technických
jednotiek a nad hromadnou prestavbou typu vozidiel
Zabezpečovanie výroby, distribúcie a evidencie vyrobených osvedčení
o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla
Zasielanie údajov o uplatňovaní mechanizmu uznávania kvalifikácií na
odborné činnosti žiadateľov z iných členských štátov Európskej únie
Európskej komisii
Zasielanie údajov týkajúcich sa cestných technických kontrol Európskej
komisii
Zastupovanie Slovenskej republiky v orgánoch Európskej únie v oblasti
schvaľovania vozidiel, technických kontrol a emisných kontrol
Zriaďovanie skúšobných komisií na preukázanie odbornej spôsobilosti
a vymenúvanie a odvolávanie ich členov
Vydávanie osvedčenia o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov
Rozhodovanie o výnimkách pre vozidlá vyrábané v malej sérii, vozidlá
končiacich sérií, pri nezhode vozidiel, systémov, komponentov alebo
samostatných technických jednotiek
Schvaľovanie a prijímanie opatrení súvisiacich so stiahnutím vozidiel
Odvolávanie proti rozhodnutiam o priestupkoch vydaným obvodnými
úradmi dopravy v ich územnej pôsobnosti
Vykonávanie hlavného štátneho odborného dozoru v oblasti prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Poskytovanie súčinnosti orgánom štátnej správy pri zisťovaní žiadateľov
o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia
ES a uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
Povoľovanie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla a povoľovanie prestavby
jednotlivého vozidla
Povoľovanie zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej
kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových
zariadení
A0000507
A0000508
A0000509
A0000510
A0000511
A0000512
A0000513
A0000514
A0000515
A0000516
A0000517
A0000518
A0000519
A0000520
A0000521
A0000522
A0000523
A0000524
A0000525
A0000526
A0000527
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000528
Prejednávanie priestupkov na úseku prevádzky vozidiel pri premávke na
komunikáciách
Rozhodovanie o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na
vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality
alebo na montáže plynových zariadení
Rozhodovanie o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení
o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, emisnej
kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení
Rozhodovanie o vyradení vozidiel z premávky na pozemných
komunikáciách a o trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných
komunikáciách
Schvaľovanie jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného
vozidla
Schvaľovanie jednotlivo vyrobených alebo dovezených systémov,
komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedenie ich
evidencie
Sledovanie, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených
lehotách technickým kontrolám, emisným kontrolám, a porovnávanie
údajov s databázou evidovaných vozidiel
Vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel
Poskytovanie súčinnosti na účely štátneho odborného dozoru v oblasti
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Vydávanie súhlasu na zriadenie prístavov a vymedzení ich územia
Informovanie o uznaných klasifikačných spoločnostiach a o pozastavení
platnosti uznanej klasifikačnej spoločnosti
Kontrola činnosti uznanej klasifikačnej spoločnosti
Kontrola vývoja ponuky kapacity plavidiel určených na prepravu tovarov
Odvolávanie proti rozhodnutiam Štátnej plavebnej správy
Poverovanie osôb vykonávaním kvalifikačných kurzov, vykonávaním
dohľadu nad ich priebehom a ich odnímaním
Poverovanie právnických osôb na vykonávanie klasifikácie plavidiel,
kontajnerov a výmenných nadstavieb
Poverovanie uznanej klasifikačnej spoločnosti výkonom činností
Povoľovanie výnimiek na prepravu nebezpečných tovarov
Rozhodovanie o odňatí a vrátení preukazu odbornej spôsobilosti, o odňatí
a pozastavení platnosti registračného listu a odňatí dočasne zadržaného
registračného listu
Schvaľovanie a potvrdzovanie denníkov a iných lodných dokladov
Schvaľovanie pravidiel na klasifikáciu a stavbu lodí, kontajnerov
a výmenných nadstavieb
Schvaľovanie spôsobilosti rekreačného plavidla na plavbu a vydávanie
medzinárodných osvedčení rekreačného plavidla
Schvaľovanie učebných osnov kvalifikačných kurzov a školiteľov
Sledovanie vývoja ponuky kapacity plavidiel a intenzity vodnej dopravy
Udeľovanie, odnímanie povolení a licencií na vykonávanie verejnej vodnej
dopravy
Udeľovanie výnimiek z povinnosti platenia úhrady za používanie
verejného prístavu
Ukladanie sankcií v oblasti vnútrozemskej plavby
A0000529
A0000530
A0000531
A0000532
A0000533
A0000534
A0000535
A0000536
A0000537
A0000538
A0000539
A0000540
A0000541
A0000542
A0000543
A0000544
A0000545
A0000546
A0000547
A0000548
A0000549
A0000550
A0000551
A0000552
A0000553
A0000554
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4013
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00047
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4014
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000555
Určovanie minimálneho obsadenia námornej lode lodnou posádkou
z hľadiska zaistenia jej bezpečnej prevádzky
Uzatváranie medzinárodných zmlúv týkajúcich sa námornej plavby
Povoľovanie výnimky z požadovanej odbornej praxe na úseku
vnútrozemskej plavby, prístavov a námornej plavby v odôvodnených
prípadoch
Vedenie evidencie držiteľov kvalifikačných kurzov
Vedenie námorného registra Slovenskej republiky
Vydávanie lodných listín, námorníckych knižiek, osvedčení o odbornej
spôsobilosti dopravcu a povolení na prepravu cestujúcich
Vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti členov lodných posádok,
veliteľov rekreačných lodí, potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti
a potvrdení o uznaní preukazov odbornej spôsobilosti
Vydávanie registračného listu oprávňujúceho plávať pod štátnou vlajkou
Slovenskej republiky
Vyhodnocovanie činnosti uznanej klasifikačnej spoločnosti a zasielanie
hodnotenia jej činnosti Európskej komisii a ostatným členským štátom
Európskej únie
Vyhodnocovanie intenzity vodnej dopravy vo vzťahu ku kapacite plavidiel,
priepustnosti vodných ciest a ich stavu
Vyjadrovanie sa pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie
Vykonávanie kontroly odbornej spôsobilosti členov lodných posádok
a veliteľov rekreačných plavidiel
Vykonávanie kontroly spôsobilosti námorných lodí a rekreačných
plavidiel na plavbu
Vyšetrovanie námorných nehôd a ukladanie opatrení na odstránenie
chýb a nedostatkov
Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti prepravy
nebezpečných tovarov
Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách pre
námornú plavbu
Zastupovanie Slovenskej republiky vo veciach vnútrozemskej plavby
Prerokovávanie vymedzenia územia verejných prístavov
Vykonávanie správy a ochrany informácií v systéme riečnych
informačných služieb
Nariaďovanie okamžitého zastavenia plavby
Povoľovanie zaradenia plavidiel do prevádzky
Rozhodovanie o odstránení plavidla z vodnej cesty alebo prístavu
Rozhodovanie o povolení státia plávajúcich zariadení na vodných cestách
alebo vo verejných prístavoch
Rozhodovanie o zriadení požičovní malých plavidiel
Schvaľovanie technickej a typovej dokumentácie na individuálnu stavbu
a rekonštrukciu malého plavidla
Ukladanie plavebných opatrení
Ukladanie sankcií za porušenie zákona o vnútrozemskej plavbe
a prejednávanie priestupkov
Určovanie podmienok prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo
verejných prístavoch
A0000556
A0000557
A0000558
A0000559
A0000560
A0000561
A0000562
A0000563
A0000564
A0000565
A0000566
A0000567
A0000568
A0000569
A0000570
A0000571
A0000572
A0000573
A0000574
A0000575
A0000576
A0000577
A0000578
A0000579
A0000580
A0000581
A0000582
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000583
Vedenie evidencie vodných ciest, plavidiel, vedenie záznamu o pobyte
plavidiel vo verejných prístavoch a vedenie evidencie lodných listín
a dokladov
Vydávanie a odnímanie ciachových preukazov
Vydávanie a odnímanie lodného osvedčenia, preukazov odbornej
spôsobilosti a lodníckych knižiek
Vydávanie osvedčení v oblasti vnútrozemskej plavby
Vydávanie súhlasu na individuálnu stavbu malého plavidla
Vydávanie súhlasu na výkon činností na vodnej ceste
Vydávanie súhlasu na výstavbu vodných ciest a prístavov
Vydávanie súhlasu na zriadenie odstavných miest na vodnej ceste pre
plavidlá vyradené z prevádzky
Vydávanie typových osvedčení malého plavidla
Vydávanie záväzného stanoviska v územnoplánovacích činnostiach
Vydávanie záväzných stanovísk v konaniach zasahujúcich do vodnej
cesty alebo prístavu
Vykonávanie ciachovania plavidiel
Vykonávanie odborného vyšetrovania plavebných nehôd
Vykonávanie štátneho odborného dozoru v oblasti vnútrozemskej plavby
Zabezpečovanie odoberania vzoriek lodných palív
Zriaďovanie regionálnych centier riečnych informačných služieb
Hodnotenie plnenia požiadaviek a dostatočnosti zaistenia bezpečnostnej
ochrany a verejného poriadku
Kontrola dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti lietadiel
Kontrola poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
lietadla
Odsúhlasovanie vykonania letu bez osvedčenia letovej spôsobilosti
lietadiel a overovanie letovej spôsobilosti lietadiel
Odsúhlasovanie vykonania letu zahraničného prevádzkovateľa
Odsúhlasovanie zmeny konštrukcie a výstroja lietadla v prevádzke
Odsúhlasovanie zriadenia leteckých pozemných zariadení, ich zmeny
alebo zrušenia
Odsúhlasovanie zriadenia určených stavieb a zariadení nestavebnej
povahy mimo ochranných pásiem
Overovanie typovej spôsobilosti lietadiel a ich súčastí a použiteľnosti
výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve
Poverovanie právnickej osoby alebo fyzickej osoby dozorom nad stavbou
a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení
Poverovanie právnických osôb a fyzických osôb vykonávaním letových
prevádzkových služieb a leteckej informačnej služby
Poverovanie zdravotníckych zariadení a lekárov posudzovaním zdravotnej
spôsobilosti členov leteckého personálu
Povoľovanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve
Povoľovanie prevádzkovania letísk a leteckých pozemných zariadení
a vedenie ich evidencie
Povoľovanie usporiadania leteckého dňa, leteckej súťaže a iného
verejného leteckého podujatia
Povoľovanie vykonávania leteckých telekomunikačných služieb
a spojových služieb a vykonávania leteckej meteorologickej služby
A0000584
A0000585
A0000586
A0000587
A0000588
A0000589
A0000590
A0000591
A0000592
A0000593
A0000594
A0000595
A0000596
A0000597
A0000598
A0000599
A0000600
A0000601
A0000602
A0000603
A0000604
A0000605
A0000606
A0000607
A0000608
A0000609
A0000610
A0000611
A0000612
A0000613
A0000614
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4015
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00048
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4016
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000615
Prideľovanie frekvencie a frekvenčného pásma leteckých
telekomunikačných služieb
Pripravovanie a vykonávanie medzinárodných zmlúv vo veciach civilného
letectva
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy vo veciach civilného letectva
a vykonávanie štátneho odborného dozoru
Rozhodovanie o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letísk
alebo leteckých pozemných zariadení
Rozhodovanie o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na
použitie letísk a určovanie koordinátora na výkon koordinačnej činnosti
Schvaľovanie bezpečnostných programov na ochranu civilného letectva
a ich zmeny
Schvaľovanie prepravných podmienok, taríf pre pravidelnú medzinárodnú
leteckú dopravu a letové poriadky pre pravidelnú leteckú dopravu
Sledovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality a bezpečnosti poskytovania
leteckých navigačných služieb
Udeľovanie licencie a vydávanie povolenia na vykonávanie leteckej
dopravy
Udeľovanie súhlasu na zriadenie letísk, ich podstatnej zmeny alebo
zrušenia a na zriadenie stavieb
Ukladanie pokút právnickým osobám a fyzickým osobám a prejednávanie
priestupkov na úseku civilného letectva
Ukladanie pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na
podnikanie na úseku civilného letectva
Určenie podmienok na použitie iných plôch okrem letiska
Určenie podmienok na použitie iných plôch okrem letiska určených na
dočasné alebo príležitostné vzlety a pristátia lietadiel alebo na vzlety
a pristátia lietajúcich športových zariadení
Určenie podmienok na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez
pilota
Určenie podmienok stavby a prevádzky lietajúcich športových zariadení
Určovanie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení
Vedenie registra lietadiel
Vydávanie, uznávanie osvedčení a odbornej spôsobilosti v oblasti
civilného letectva
Vydávanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia
v civilnom letectve
Vydávanie typového osvedčenia lietadla a vydávanie súhlasu na použitie
výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve
Vyhlasovanie zákazu alebo obmedzenia letov
Vykonávanie funkcie špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo
Vykonávanie kontroly dodržiavania pravidiel na určovanie výšky
a vyberanie odplát za použitie verejných letísk a leteckých navigačných
služieb
Vykonávanie overovania spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia
a letových meraní
Vytváranie systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd
a incidentov
Vytváranie systému opatrení na ochranu civilného letectva
A0000616
A0000617
A0000618
A0000619
A0000620
A0000621
A0000622
A0000623
A0000624
A0000625
A0000626
A0000627
A0000628
A0000629
A0000630
A0000631
A0000632
A0000633
A0000634
A0000635
A0000636
A0000637
A0000638
A0000639
A0000640
A0000641
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Názov agendy verejnej správy
Kód agendy
verejnej
správy
A0000642
A0000643
A0000644
A0000645
A0000646
A0000647
A0000648
A0000649
A0000650
A0000651
A0000652
A0000653
A0000654
A0000655
A0000656
A0000657
A0000658
A0000659
A0000660
A0000661
A0000662
A0000663
A0000664
A0000665
A0000666
A0000667
A0000668
A0000669
A0000670
A0000671
Vytváranie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek a za
organizovanie a zabezpečovanie letových prevádzkových služieb
Vytváranie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných
orgánov
Zabezpečovanie činnosti odbornej komisie na vyšetrovanie príčin
leteckých nehôd a incidentov
Zabezpečovanie leteckej informačnej služby
Zabezpečovanie postupov a prostriedkov koordinácie pri uplatňovaní
pasových, colných, zdravotných a iných predpisov
Zabezpečovanie požiadavky na vymedzenie frekvencií pre letecké
telekomunikačné služby
Zakazovanie alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru
Zastupovanie Slovenskej republiky vo veciach civilného letectva
Vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných
orgánov pri pátraní po lietadlách
Vykonávanie ochrany civilného letectva
Zriaďovanie letísk a leteckých pozemných zariadení
Schvaľovanie poštových známok a poštových lístkov a obálok,
schvaľovanie začiatku a konca platnosti poštových známok a poštových
cenín
Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v štátnej správe v poštových
službách
Vypracúvanie návrhov národnej tabuľky frekvenčného spektra
a predkladanie ho vláde na schválenie
Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti elektronických
komunikácií
Schvaľovanie štatútu a rokovacieho poriadku medzirezortnej komisie na
prípravu národnej tabuľky frekvenčného spektra
Vypracúvanie návrhov národnej politiky pre elektronické komunikácie
a predkladanie ho vláde na schválenie
Funkcie štátneho dopravného úradu
Funkcie námorného úradu
Spracúvanie súhrnného programu verejných prác
Ukladanie pokút v oblasti verejných prác
Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti verejných prác
Vykonávanie štátnej expertízy
Vytváranie a vedenie informačného systému verejných prác
Zostavovanie rozvojového programu priorít verejných prác
Koordinovanie činnosti ústredných orgánov štátnej správy, krajských
stavebných úradov, samosprávnych krajov a obcí
Vypracovanie metodiky obstarávania územných plánov a metodické
usmerňovanie orgánov územného plánovania
Overovanie skúškou odbornej spôsobilosti na obstarávanie
územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obcí
a samosprávnych krajov
Vedenie registra odborne spôsobilých osôb
Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti územného
plánovania
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4017
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00049
U00050
U00050
U00051
U00051
U00051
U00051
U00052
U00053
U00054
U00054
U00054
U00054
U00054
U00054
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4018
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000672
Obstarávanie územno-technických podkladov a poverovanie
obstarávaním územnotechnických podkladov
Posudzovanie zadania a návrhu územného plánu regiónu a návrhu zmien
a doplnkov územného plánu regiónu
Spracovanie stanovísk v prerokovaniach územného plánu regiónu
Spolupráca s Európskou komisiou na úseku uznávania odborných
kvalifikácií pre výkon povolaní architekt a stavebný inžinier
Riadenie a kontrola výkonu štátnej stavebnej správy
Zabezpečovanie hlavného štátneho stavebného dohľadu
Preskúmanie rozhodnutia krajského stavebného úradu vydané
v správnom konaní
Koordinovanie uplatňovania stavebného zákona špeciálnymi, vojenskými
a inými stavebnými úradmi
Koordinovanie postupov správnych orgánov v oblasti stavebného
poriadku a územného plánovania
Rozhodovanie o rozporoch v konaniach podľa stavebného zákona
Určovanie obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupu pri overovaní
a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti
stavebného úradu
Určovanie v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Slovenskou
komorou stavebných inžinierov obsahu odbornej skúšky, vymenúvanie
členov skúšobnej komisie, navrhovanie preskúšania a koordinovanie
činnosti týchto komôr
Vyjadrovanie k splneniu podmienok na vyvlastnenie pri prevode majetku
štátu
Posudzovanie zadania pre územný plán obce a zadania pre územný plán
zóny
Vydávanie stanoviska pri prerokovaní konceptu územného plánu obce
a konceptu územného plánu zóny
Vydávanie stanoviska pri prerokovaní návrhu územného plánu obce
a návrhu územného plánu zóny
Preskúmavanie návrhu územného plánu obce a návrhu územného plánu
zóny
Riešenie rozporov pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie
Metodická činnosť pre obce na úseku územného plánovania
Obstarávanie a prerokúvanie územnoplánovacích podkladov
Spolupôsobenie pri vykonávaní informačných činností pre informačný
systém o územnom plánovaní
Preskúmavanie rozhodnutí stavebného úradu vydaných v správnom
konaní
Riadenie a kontrola výkonu prenesenej štátnej správy vykonávanej
obcami ako stavebnými úradmi
Plnenie úlohy štátneho stavebného dohľadu
Zabezpečovanie výkonu pôsobnosti stavebného úradu, ak obec dlhodobo,
najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť stavebného úradu
krajským stavebným úradom
Zabezpečovanie výkonu pôsobnosti stavebného úradu pri vyhradenej
právomoci pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých
stavbách alebo opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na
životné prostredie v ich okolí
A0000673
A0000674
A0000675
A0000676
A0000677
A0000678
A0000679
A0000680
A0000681
A0000682
A0000683
A0000684
A0000685
A0000686
A0000687
A0000688
A0000689
A0000690
A0000691
A0000692
A0000693
A0000694
A0000695
A0000696
A0000697
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000698
Určovanie, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie
v prípade stavieb alebo opatrení presahujúcich hranice územného obvodu
jedného stavebného úradu
Podieľanie sa na tvorbe koncepcií v oblasti povoľovania a realizácie
stavieb
Evidovanie a zabezpečenie ukladania územných rozhodnutí, stavebných
povolení, kolaudačných rozhodnutí a iných opatrení
Konanie o dodatočnom povolení stavby
Nariadenie odstraňovania stavieb
Nariadenie zabezpečovacích prác
Nariaďovanie nevyhnutných úprav na stavbách a na stavebných
pozemkoch
Návrh, vydanie a zrušenie rozhodnutia vo veci vyvlastnenia
Obstarávanie, schvaľovanie, zmena a zverejnenie územnoplánovacej
dokumentácie
Oznámenie začatia stavebného konania
Oznámenie začatia stavebného pojednávania
Poskytovanie štátneho stavebného príspevku
Povolenie, zmena, odstránenie alebo údržba stavby
Vydávanie rozhodnutia o využívaní územia
Rozhodovanie o rozsahu oprávnenia vstupu na cudzie pozemky a stavby
Spolupráca pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre
viacero obcí
Spracovanie, schvaľovanie, zverejnenie a vyhodnotenie územného plánu
Sprístupnenie dokumentácie oprávneným osobám
Stanovenie úľav pri živelných pohromách a pri haváriách
Ukladanie pokút v oblasti stavebného konania
Uloženie nevyhnutných úľav stavebníkovi
Upustenie od niektorých technických požiadaviek na stavenisko
Určenie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere
Určenie súpisného a orientačného čísla stavbám a vedenie ich evidencie
Určovanie a menenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
Vydanie kolaudačného rozhodnutia
Vydanie, rozšírenie a zamietnutie stavebného povolenia
Vykonávanie informačných činností podľa štandardov a na základe
schválených projektov
Vykonávanie konania pri občianskoprávnych a iných námietkach
Vypracovávanie, schvaľovanie a vyhodnocovanie plnenia programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a zabezpečovanie jeho
plnenia
Vypracúvanie stanoviska k programom regionálneho rozvoja
Zabezpečovanie štátneho stavebného dohľadu
Zabezpečovanie záväzných stanovísk
Začatie územného konania
Začatie, vykonávanie a zastavenie stavebného konania
Začatie, vykonávanie, prerušenie a upustenie od kolaudačného konania
Začatie, zmena a vydanie územného rozhodnutia
A0000699
A0000700
A0000701
A0000702
A0000703
A0000704
A0000705
A0000706
A0000707
A0000708
A0000709
A0000710
A0000711
A0000712
A0000713
A0000714
A0000715
A0000716
A0000717
A0000718
A0000719
A0000720
A0000721
A0000722
A0000723
A0000724
A0000725
A0000726
A0000727
A0000728
A0000729
A0000730
A0000731
A0000732
A0000733
A0000734
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4019
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4020
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000735
Zriaďovanie združenia obcí s predmetom činnosti, ktorý napomáha
hospodársky a sociálny rozvoj obce
Zrušenie rozhodnutia o chránenej časti krajiny
Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie regiónu
Pôsobnosť orgánu územného plánovania
Schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu
Schvaľovanie územného plánu regiónu a vyhlasovanie jeho záväzných
častí
Navrhovanie slovenských technických noriem
Spolupráca v oblasti stavebných výrobkov
Udeľovanie a odnímanie autorizácie a kontrola autorizovanej osoby
v oblasti stavebných výrobkov
Udeľovanie, odnímanie a kontrola oprávnenia na výkon činnosti
osvedčovacieho miesta
Ukladanie pokút v oblasti stavebnej výroby
Ukladanie povinnosti odstránenia nedostatkov v oblasti stavebnej výroby
a stavebných výrobkov
Vydávanie stanovísk a poskytovanie vysvetlení v oblasti stavebnej výroby
a stavebných výrobkov
Vykonávanie dozoru nad preukazovaním zhody a nad technickým
osvedčovaním
Zabezpečovanie a zverejňovanie predpisov na technické osvedčovanie
Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti stavebnej výroby
a stavebných výrobkov
Evidencia a vyhodnocovanie energetických certifikátov
Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti bytovej politiky
Navrhovanie základných cieľov štátnej bytovej politiky s väzbami na
sociálnu politiku a finančnú politiku
Spolupráca v oblasti bytovej politiky na národnej úrovni a medzinárodnej
úrovni
Vykonávanie správy a kontroly hospodárenia s prostriedkami Štátneho
fondu rozvoja bývania
Navrhovanie riešení v oblasti nájomného bývania
Poskytovanie dotácií na rozvoj bývania
Poskytovanie štátneho príspevku k hypotekárnym úverom
Poskytovanie úverov a nenávratných príspevkov na rozvoj bývania
Posudzovanie a overovanie žiadosti o poskytnutie dotácií na rozvoj
bývania
Vykonávanie kontroly a finančných operácií v oblasti poskytovania
podpory na rozvoj bývania
Spracúvanie koncepcií, podkladov a návrhov na rozvoj bývania
v príslušnom kraji
Metodická činnosť a spolupráca v oblasti rozvoja bývania na úrovni kraja
A0000736
A0000737
A0000738
A0000739
A0000740
A0000741
A0000742
A0000743
A0000744
A0000745
A0000746
A0000747
A0000748
A0000749
A0000750
A0000751
A0000752
A0000753
A0000754
A0000755
A0000756
A0000757
A0000758
A0000759
A0000760
A0000761
A0000762
A0000763
A0000764
A0000765
Zabezpečovanie kontroly dodržiavania zmluvných podmienok a kontroly
čerpania podpory
Zabezpečovanie obstarávania a schvaľovania programov rozvoja bývania
a spolupôsobenia pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00055
U00056
U00056
U00056
U00056
U00056
U00056
U00056
U00056
U00056
U00056
U00056
U00057
U00057
U00057
U00057
U00057
U00057
U00057
U00057
U00057
U00057
U00057
U00057
U00057
U00057
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000766
Zabezpečovanie predkladania a overovania žiadosti o podporu rozvoja
bývania a overovanie jej úplnosti
Zabezpečovanie preskúmavania bytových pomerov žiadateľov
o poskytnutie podpory
Poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu
Propagácia a marketing cestovného ruchu
Medzinárodná spolupráca v oblasti cestovného ruchu
Registrácia organizácií cestovného ruchu
Podpora rozvoja cestovného ruchu
Energetická hospodárnosť budov
Tvorba a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja
Koordinovanie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej
únie
Zabezpečenie tvorby informačného monitorovacieho systému a plnenie
úloh súvisiacich s prevádzkou informačného monitorovacieho systému
Riadenie a implementácia Operačného programu Technická pomoc
Overovanie výkonu úloh delegovaných na sprostredkovateľské orgány
Zabezpečovanie kontroly vykonávania právomocí
Koordinácia prípravy politík regionálneho rozvoja
Vydávanie stanoviska z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy
v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd
na pôde
Kontrola dodržiavania povinností a podmienok pestovania
modifikovaných rastlín
Kontrola kvality a správnosti postupov na predchádzanie výskytu
nežiaducej prítomnosti a rozširovania modifikovaných rastlín
Kontrola plnenia podmienok uložených v rozhodnutiach v oblasti ochrany
poľnohospodárskej pôdy
Kontrola výskytu škodcov a burín v porastoch modifikovaných rastlín
Koordinovanie spolupráce s pôdnou službou
Navrhovanie zriadenia alebo zrušenia stáleho alebo dočasného
pracoviska obvodného pozemkového úradu
Plnenie úloh štátnej správy v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
Plnenie úloh v oblasti agrochémie a výživy rastlín
Plnenie úloh v oblasti certifikácie hnojív
Plnenie úloh v zmysle dohody uzatvorenej s pôdohospodárskou platobnou
agentúrou
Poskytovanie informácií o pestovaní modifikovaných rastlín
Poverovanie odborne spôsobilých osôb vykonaním poľných prehliadok,
odberom vzoriek, vykonaním laboratórneho skúšania množiteľského
materiálu pestovaných rastlín
Prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút za správne delikty na
úseku poľnohospodárstva
Prejednávanie priestupkov v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy v oblasti pozemkových úprav
a v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy
Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti pestovania modifikovaných
rastlín
A0000767
A0000768
A0000769
A0000770
A0000771
A0000772
A0000773
A0000774
A0000775
A0000776
A0000777
A0000778
A0000779
A0000780
A0000781
A0000782
A0000783
A0000784
A0000785
A0000786
A0000787
A0000788
A0000789
A0000790
A0000791
A0000792
A0000793
A0000794
A0000795
A0000796
A0000797
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4021
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00057
U00057
U00058
U00059
U00059
U00059
U00059
U00060
U00061
U00062
U00062
U00062
U00062
U00062
U00063
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4022
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000798
A0000799
A0000800
A0000801
Rozhodovanie o námietkach proti projektu pozemkových úprav
Rozhodovanie o odvolaniach v oblasti pestovania modifikovaných rastlín
Rozhodovanie o registrácii do ekologického poľnohospodárstva
Rozhodovanie o registrácii, predĺžení a zrušení registrácie odrôd
pestovaných rastlín
Rozhodovanie o zmene druhu, odňatí a usporiadaní druhu
poľnohospodárskeho pozemku
Rozhodovanie v odvolacom konaní v oblasti poľnohospodárstva
Rozhodovanie v pochybnostiach ohľadom povinnej osoby v oblasti
poľnohospodárstva
Schvaľovanie projektu mimoriadnych agrotechnických opatrení na
poľnohospodárskej pôde
Sledovanie, vyhodnocovanie, odsúhlasovanie a riešenie nesúladu úbytkov
poľnohospodárskej pôdy
Spolupráca s pôdnou službou
Spolupráca v súlade s právnymi aktmi Európskej únie na úseku
poľnohospodárstva
Ukladanie pokút v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy
Ukladanie pokút v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín
a v oblasti uvádzania množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
Ukladanie sankcií za porušovanie ustanovení zákona o ekologickej
poľnohospodárskej výrobe
Určovanie postupov a metód kontroly, monitoringu a inšpekcie pre
bezpečné nakladanie s modifikovanými rastlinami v zmiešaných
pestovateľských systémoch
Vedenie databázy bioosív
Vedenie evidencie dodávateľov a vydávanie osvedčení o odbornej
spôsobilosti dodávateľov
Vedenie evidencie nežiaducej prítomnosti geneticky modifikovaného
organizmu
Vedenie evidencie pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín
Vedenie evidencie pestovateľských plôch
Vedenie registra ekologického poľnohospodárstva
Vedenie registra ovocných sadov a chmeľníc
Vedenie Štátnej odrodovej knihy, zostavovanie Listiny registrovaných
odrôd a rozhodovanie o zápise udržiavateľov odrôd do Štátnej odrodovej
knihy
Vydávanie metodiky a metodických pokynov na vykonávanie odrodových
skúšok
Vydávanie oprávnení na výkon inšpekcie a certifikácie v ekologickom
poľnohospodárstve
Vydávanie osvedčení o spôsobilosti držiteľom registrácie v ekologickom
poľnohospodárstve
Vydávanie osvedčení o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín
a osvedčení o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín
Vydávanie povolení na používanie konvenčných uznaných osív v systéme
ekologickej poľnohospodárskej výroby
Vydávanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy
A0000802
A0000803
A0000804
A0000805
A0000806
A0000807
A0000808
A0000809
A0000810
A0000811
A0000812
A0000813
A0000814
A0000815
A0000816
A0000817
A0000818
A0000819
A0000820
A0000821
A0000822
A0000823
A0000824
A0000825
A0000826
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000827
Vydávanie súhlasu na dovoz produktov a potravín z ekologického
poľnohospodárstva
Vyjadrovanie sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia
poľnohospodárskej pôdy
Vykonávanie detekcie, identifikácie a kvantifikácie obsahu nežiaducej
prítomnosti modifikovaných rastlín
Vykonávanie dohľadu nad uvedenými činnosťami a zabezpečovanie
odbornej prípravy a odborných skúšok na uvedené účely
Vykonávanie dozoru nad inšpekčnou a certifikačnou činnosťou
oprávnených inšpekčných organizácií
Vykonávanie inšpekcie a kontroly pestovateľov a vydávanie záväzných
posudkov a protokolov
Vykonávanie kontroly udržiavacieho šľachtenia odrôd pestovaných rastlín
a kontrolu množiteľského materiálu pestovaných rastlín v priebehu jeho
výroby, spracúvania, balenia a skladovania
Vykonávanie odrodových skúšok na účely registrácie odrôd pestovaných
rastlín a na účely predĺženia registrácie odrôd pestovaných rastlín
Vykonávanie uznávania množiteľského materiálu odrôd pestovaných
rastlín
Vypracúvanie a predkladanie informácie o úbytkoch poľnohospodárskej
pôdy
Vydávanie súhlasu k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia
poľnohospodárskej pôdy
Zastupovanie Slovenskej republiky na zasadaniach pre oblasť
ekologického poľnohospodárstva
Zostavovanie prehľadu registrovaných odrôd s uvedením ich
hospodárskych vlastností
Zostavovanie zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, hnojív a pôdnych
pomocných látok povolených do ekologickej poľnohospodárskej výroby
Zverejňovanie informácií a údajov o pestovaní modifikovaných rastlín
Kontrola vykonávania činností v oblasti vinohradníctva a vinárstva
Odnímanie osvedčenia o zatriedení vína alebo štátneho kontrolného čísla
Odporúčanie udelenia alebo odobratia osvedčenia a kontrola činnosti
Tokajského združenia
Osvedčovanie hrozna na účely výroby akostných vín
Osvedčovanie pôvodu vína na sprievodných dokladoch
Posudzovanie podkladov na uznanie akostných vín a kontrola
dodržiavania stanovených podmienok
Prideľovanie štátneho kontrolného čísla pre akostné vína
Registrovanie Tokajského združenia
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy v oblasti vinohradníctva
a vinárstva
Rozhodovanie o nepovolenej výsadbe
Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu
a štátnej veterinárnej a potravinovej správy
Rozhodovanie o poskytovaní novovytvorených výsadbových práv
a výsadbových práv z rezervy
Rozhodovanie o poskytovaní práv na opätovnú výsadbu a práv na novú
výsadbu
A0000828
A0000829
A0000830
A0000831
A0000832
A0000833
A0000834
A0000835
A0000836
A0000837
A0000838
A0000839
A0000840
A0000841
A0000842
A0000843
A0000844
A0000845
A0000846
A0000847
A0000848
A0000849
A0000850
A0000851
A0000852
A0000853
A0000854
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4023
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00064
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4024
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000855
A0000856
A0000857
A0000858
A0000859
Rozhodovanie o udelení povolenia na dovoz tokajského vína
Rozhodovanie o znížení kategórie akostných vín
Schvaľovanie akostných vín z ohraničenej vinohradníckej plochy
Spravovanie rezervy výsadbových práv
Ukladanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri výkone
kontroly
Ukladanie povinnosti vyklčovať vinohradnícku plochu
Ukladanie povinnosti zničiť zdraviu škodlivé vinárske produkty
Určovanie priorít v oblasti vinohradníctva a vinárstva
Uznávanie súťaží vín a výstav vín
Vedenie evidencie hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína
a ich použití
Vydávanie osvedčení o uznaní združenia výrobcov
Vydávanie registračných čísel vinohradov, registrovanie vinohradov
a vedenie vinohradníckeho registra
Vyhlasovanie začiatku zberu hrozna
Vykonávanie činností v oblasti vinohradníctva a vinárstva
Vykonávanie kontroly v oblasti vinohradníctva a vinárstva
Vykonávanie preskúšania a zatriedení vinárskych produktov a vydávanie
osvedčení o zatriedení a preskúšaní vína
Zasielanie kópií osvedčení o zatriedení vína a kópií rozhodnutí štátnej
veterinárnej a potravinovej správe
Vydávanie stanovísk z hľadiska ochrany pôdy
Vydávanie súhlasu k návrhom v oblasti lesného hospodárstva
Vydávanie súhlasu k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného
plánu zóny
Vydávanie súhlasu na správu, zmenu, zámenu, nájom a výpožičku
správy lesného a ostatného majetku vo vlastníctve štátu
Vydávanie súhlasu na vykonanie naliehavej ťažby nad objem predpísaný
plánom pre lesný celok alebo vlastnícky celok
Vydávanie záväzného stanoviska k územnému rozhodnutiu
Vydávanie záväzných stanovísk v oblasti lesného hospodárstva
Nariaďovanie vykonania národnej inventarizácie lesov
Obmedzovanie alebo iné upravovanie činností vykonávaných v lese
Plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Riadenie a dozeranie na výkon činnosti krajských lesných úradov
a obvodných lesných úradov
Riadenie hospodárskej úpravy lesov
Rozhodovanie o predčasnej obnove plánu lesa
Rozhodovanie o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára
Rozhodovanie o zmene plánu v oblasti lesného hospodárstva
Rozhodovanie v odvolacom konaní vo veciach lesného hospodárstva
Rozhodovanie v správnom konaní vo veciach lesného hospodárstva
Schvaľovanie postupu rekonštrukcie lesa
Schvaľovanie projektu starostlivosti o lesný pozemok
Kontrola dodržiavania zákona o lesoch
Spolupráca pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov
A0000860
A0000861
A0000862
A0000863
A0000864
A0000865
A0000866
A0000867
A0000868
A0000869
A0000870
A0000871
A0000872
A0000873
A0000874
A0000875
A0000876
A0000877
A0000878
A0000879
A0000880
A0000881
A0000882
A0000883
A0000884
A0000885
A0000886
A0000887
A0000888
A0000889
A0000890
A0000891
A0000892
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00065
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000893
A0000894
A0000895
Ukladanie opatrení na ochranu lesa
Určovanie lesných celkov
Usmerňovanie a vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti lesného
hospodárstva
Ustanovovanie a odvolávanie členov lesnej stráže, zabezpečovanie
preskúšania odbornej spôsobilosti a vedenie zoznamu členov lesnej stráže
A0000896
A0000897
A0000898
A0000899
A0000900
A0000901
A0000902
A0000903
A0000904
A0000905
A0000906
A0000907
A0000908
A0000909
A0000910
A0000911
A0000912
A0000913
A0000914
A0000915
A0000916
A0000917
A0000918
A0000919
A0000920
A0000921
Vedenie evidencie lesných pozemkov
Vedenie evidencie o odbornej správe lesov
Vedenie registra ciach alebo iných povolených spôsobov označovania
dreva
Vydávanie a odnímanie osvedčení, zabezpečovanie vedenia evidencie
osvedčení a oprávnení a evidencie rozhodnutí o odňatí osvedčení na
úseku lesného hospodárstva
Vydávanie a odvolávanie zákazov a obmedzení využívania lesov
verejnosťou
Vydávanie osvedčení, rozhodovanie o odnímaní osvedčenia, vedenie
registra hospodárov a rozhodovanie o vyčiarknutí z registra hospodárov
Vydávanie pokynov a usmernení v oblasti lesného hospodárstva
Vydávanie záväzných vyjadrení k návrhom plánov a pred vydaním
rozhodnutí o vyňatí lesných pozemkov a rozhodnutí o obmedzení ich
využívania v oblasti lesného hospodárstva
Vyhlasovanie ochranných lesov
Vykonávanie hlavného dozoru v oblasti lesného hospodárstva a ukladanie
pokút
Vykonávanie poradenskej činnosti na úseku lesného hospodárstva
Vykonávanie štátnej správy lesného hospodárstva, riadenie a dozeranie
na výkon činnosti obvodných lesných úradov
Zabezpečovanie skúšky odbornej spôsobilosti hospodára, vedenie
zoznamu hospodárov a organizovanie školenia hospodárov
Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej
únie v oblasti lesného hospodárstva
Zabezpečovanie, organizácia, schvaľovanie, výber vyhotovovateľa plánu
a schvaľovanie návrhu plánu
Vydávanie súhlasu na zriadenie alebo zrušenie stáleho alebo dočasného
pracoviska obvodného pozemkového úradu
Nariaďovanie opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy
Navrhovanie zriadenia alebo zrušenia stáleho alebo dočasného
pracoviska obvodného pozemkového úradu
Organizovanie vykonávania pozemkových úprav
Plnenie úloh pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám
Predkladanie podkladov na zápis zmien do katastra nehnuteľností
schválených vykonaním projektu pozemkových úprav
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy v oblasti pozemkových úprav
a ochrany poľnohospodárskej pôdy
Rozhodovanie o námietkach proti projektu pozemkových úprav
Rozhodovanie o navrátení vlastníctva k pozemkom
Rozhodovanie o poskytovaní finančnej podpory štátu na ochranu
poľnohospodárskej pôdy
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4025
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00066
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4026
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000922
A0000923
Rozhodovanie v odvolacom konaní o pozemkových úpravách
Rozhodovanie v pochybnostiach o povinnej osobe na úseku pozemkových
úprav
Rozhodovanie v správnom konaní o ochrane poľnohospodárskej pôdy
Rozhodovanie v správnom konaní o pozemkových úpravách
Spolupráca pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností
Udeľovanie súhlasu k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia
poľnohospodárskej pôdy
Vedenie registra združení účastníkov pozemkových úprav
Vydávanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách
a predkladanie na zápis do katastra nehnuteľností
Vyjadrovanie sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia
poľnohospodárskej pôdy
Zabezpečovanie prác na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov
k nim
Zabezpečovanie práce spojenej s realizáciou spoločných zariadení
a opatrení budovaných v rámci pozemkových úprav
Zabezpečovanie vypracovania podkladov, návrhov a vykonávanie
schváleného projektu pozemkových úprav
Určovanie vody na závlahy a podmienok ich využitia
Vydávanie Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe
Zabezpečovanie sledovania kvality vôd určených na závlahy
Zabezpečovanie vypracovania, kontrola plnenia a pravidelné
prehodnocovanie Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených
zraniteľných oblastiach
Autorizovanie a zrušovanie autorizácie referenčných laboratórií
Kontrola výkonu štátnej správy uskutočňovanej štátnou veterinárnou
a potravinovou správou
Kontrola zabezpečovania systému identifikácie a registrácie zvierat
a označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa
Kontrola a koordinovanie zabezpečovania systému identifikácie
a registrácie zvierat
Koordinovanie komunikácie medzi príslušnými orgánmi veterinárnej
správy členských štátov Európskej únie
Koordinovanie spolupráce ústredných orgánov štátnej správy
a spolupracovanie pri ochrane životného prostredia
Koordinovanie, schvaľovanie a revidovanie národných pohotovostných
plánov
Nariaďovanie a zrušovanie opatrení pri zistení alebo podozrení z vážneho
alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí
Nariaďovanie a zrušovanie opatrení v oblasti ohrozenia zdravia zvierat
alebo ľudí
Nariaďovanie a zrušovanie opatrení vyplývajúcich z výkonu pôsobností
alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia
zvierat alebo zdravia ľudí
Overovanie spôsobilosti kontrolných subjektov a navrhovanie ich
poverenia alebo zrušenia poverenia
Overovanie súladu pasu spoločenského zvieraťa s osobitným predpisom
A0000924
A0000925
A0000926
A0000927
A0000928
A0000929
A0000930
A0000931
A0000932
A0000933
A0000934
A0000935
A0000936
A0000937
A0000938
A0000939
A0000940
A0000941
A0000942
A0000943
A0000944
A0000945
A0000946
A0000947
A0000948
A0000949
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
U00067
U00068
U00068
U00068
U00068
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000950
Plnenie úloh v oblasti civilnej ochrany, prevencie pred požiarmi a ochrany
zdravia pri práci
Plnenie úloh v oblasti veterinárnej farmácie
Podporovanie vypracovania, šírenia a používania vnútroštátnych
príručiek v oblasti veterinárnej starostlivosti
Posudzovanie alternatívnych spôsobov zmrazovania na usmrcovanie
parazitu Trichinella v bravčovom mäse
Posudzovanie vnútroštátnych príručiek v oblasti produktov živočíšneho
pôvodu
Potvrdzovanie a zrušovanie núdzových opatrení na úseku veterinárnej
kontroly
Poverovanie kontrolných subjektov osobitnými úlohami súvisiacimi
s veterinárnymi kontrolami a zrušovanie poverenia kontrolných subjektov
Poverovanie odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti v oblasti
veterinárnej starostlivosti
Poverovanie veterinárnych lekárov
Povoľovanie činnosti, prevádzkarne a zariadení v oblasti veterinárnej
starostlivosti
Povoľovanie použitia krmív
Povoľovanie prepravy a spracúvania v oblasti veterinárnej starostlivosti
Povoľovanie prípravy medikovaných krmív
Povoľovanie vykosťovania zmrazeného mäsa alebo hlboko zmrazeného
mäsa
Povoľovanie výnimiek na používanie živočíšnych vedľajších produktov
Povoľovanie výnimiek z frekvencie bakteriologického odberu vzoriek
Povoľovanie výnimiek z používania živočíšnych vedľajších produktov
Povoľovanie zberných stredísk a garbiarní
Povoľovanie zberu, prepravy, spracúvania a skladovania mlieka
a mliečnych výrobkov
Predkladanie národných pohotovostných plánov a údajov pre výročné
správy
Prejednávanie priestupkov, ukladanie pokút a opatrení na úseku
veterinárnej starostlivosti
Prideľovanie výrobcom pasov spoločenských zvierat sériové čísla pasov
spoločenských zvierat
Prijímanie opatrení na uskutočnenie koordinovaných výmenných
programov na úseku veterinárnej starostlivosti
Pripravovanie, aktualizovanie, upravovanie a poskytovanie integrovaného
viacročného plánu kontrol v oblasti veterinárnej starostlivosti Európskej
komisii
Riadenie, kontrola, usmerňovanie a koordinovanie výkonu štátnej správy,
vykonávanie vnútorného auditu veterinárnych kontrol
Riadenie, usmerňovanie, koordinovanie a kontrola úradných
veterinárnych laboratórií a Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov
a vykonávanie vnútorného auditu
Riadenie, usmerňovanie, koordinovanie a kontrola výkonu štátnej správy,
určovanie dokumentárnych postupov veterinárnych kontrol
a vykonávanie vnútorného auditu veterinárnych kontrol
Rozhodovanie v odvolacom konaní na úseku veterinárnej kontroly
A0000951
A0000952
A0000953
A0000954
A0000955
A0000956
A0000957
A0000958
A0000959
A0000960
A0000961
A0000962
A0000963
A0000964
A0000965
A0000966
A0000967
A0000968
A0000969
A0000970
A0000971
A0000972
A0000973
A0000974
A0000975
A0000976
A0000977
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4027
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4028
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0000978
Schvaľovanie národného programu eradikácie chorôb zvierat
a rozhodovanie o úhrade nákladov a škôd v súvislosti s chorobami
Schvaľovanie prevádzkarní na prípravu medikovaných krmív
Schvaľovanie prvkov systému identifikácie a registrácie zvierat
a poverovanie na zabezpečenie ich distribúcie
Schvaľovanie úradných laboratórií na vyšetrovanie trichinel v mäse
Schvaľovanie zariadení, stredísk, špecifického označovania hovädzieho
mäsa, schvaľovanie karantén a prevádzkarní na produkciu vajec
a hydiny
Schvaľovanie, pozastavovanie a zrušovanie rozhodnutí a schválení
v oblasti veterinárnej starostlivosti
Vydávanie povolení v oblasti bitúnkov, potravín živočíšneho pôvodu,
prepravy mäsa a zmrazených produktov rybolovu, zabíjaní hydiny
a prepravu mlieka
Ukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov pri príprave
medikovaných krmív
Ukladanie pokút v oblasti veterinárnej starostlivosti
Určovanie a vedenie zoznamu dočasných a definitívnych obchodných
názvov produktov rybolovu a akvakultúry
Určovanie a zabezpečovanie školení zamestnancov, kontrola a pravidelné
doškoľovanie zamestnancov vykonávajúcich veterinárnu kontrolu
prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia
Určovanie spôsobu preukazovania dodržiavania hygienických požiadaviek
a vhodnosti používania alternatívnych materiálov, zariadení, systémov
a metód na dosiahnutie cieľov
Ustanovovanie a sledovanie výkonu zásadných smerov, priorít a cieľov vo
veterinárnej oblasti
Uzatváranie zmlúv v oblasti veterinárnej starostlivosti
Uznávanie dokladov o vzdelaní a odbornej spôsobilosti veterinárnych
lekárov a veterinárnych asistentov
Uznávanie zmlúv s príslušnými referenčnými laboratóriami v oblasti
veterinárnej starostlivosti
Vedenie aktuálnych zoznamov v oblasti veterinárnej kontroly,
veterinárnej inšpekcie a veterinárneho dozoru
Vydávanie a zrušovanie rozhodnutí o povolení prepravcov zvierat
Vydávanie a zrušovanie rozhodnutí o schválení vo veciach veterinárnej
starostlivosti
Vydávanie certifikátov v oblasti veterinárnej starostlivosti
Vydávanie potvrdení o výkone odborných veterinárnych činností
a o uložených alebo vedených disciplinárnych opatreniach
Vydávanie povolení v oblasti veterinárnej starostlivosti
Vydávanie výsledkov vyšetrení, laboratórnych diagnóz, výsledkov analýz
a testov v oblasti veterinárnej starostlivosti
Vydávanie záväzných posudkov v oblasti veterinárnej starostlivosti
Vykonávanie a zabezpečovanie zberu, prenosu a spracúvania informácií
a údajov určených štátnou veterinárnou a potravinovou správou a ich
predkladanie na vyhodnotenie
Vykonávanie certifikácie pri obchode s členskými štátmi Európskej únie
a pri vývoze do tretích krajín
A0000979
A0000980
A0000981
A0000982
A0000983
A0000984
A0000985
A0000986
A0000987
A0000988
A0000989
A0000990
A0000991
A0000992
A0000993
A0000994
A0000995
A0000996
A0000997
A0000998
A0000999
A0001000
A0001001
A0001002
A0001003
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001004
Vykonávanie hodnotenia rizika a rozhodovanie o odbere vzoriek
z konkrétnych druhov zvierat z farmových chovov alebo voľne žijúcich
druhov zvierat
Vykonávanie hraničnej veterinárnej kontroly
Vykonávanie kontroly nakladania s veterinárnymi liekmi
Vykonávanie kvalifikácie chovov, regiónov alebo oblastí z hľadiska
výskytu chorôb
Vykonávanie odhadu počtu úradných veterinárnych lekárov a úradných
veterinárnych asistentov
Vykonávanie skúšok vyškolených osôb a vydávanie certifikátu
o spôsobilosti
Vykonávanie veterinárnych kontrol nad dodržiavaním veterinárnych
požiadaviek
Vykonávanie veterinárnych kontrol ochrany zvierat pri vývoze do tretích
krajín
Vykonávanie veterinárnych kontrol prevádzkarní, zariadení a činností
Vykonávanie zberu základných údajov, vyhodnocovanie výsledkov,
zabezpečovanie ich prenosu
Vypracúvanie a pravidelné aktualizovanie okresných pohotovostných
plánov v oblasti veterinárnej starostlivosti
Vypracúvanie pohotovostných plánov vo veterinárnej oblasti
Zasielanie hlásení Európskej komisii
Zasielanie zoznamu obchodných názvov produktov rybolovu a akvakultúr
Zriaďovanie štátnych veterinárnych a potravinových ústavov, štátneho
veterinárneho ústavu a Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov
Zriaďovanie počítačovej databázy pre centrálny register spoločenských
zvierat a zabezpečovanie jej prevádzky
Zriaďovanie počítačovej databázy pre centrálny register zvierat
a zabezpečovanie jej prevádzky
Zúčastňovanie sa na príprave a tvorbe učebných osnov postgraduálneho
vzdelávania úradných veterinárnych lekárov a vykonávanie školení
zamestnancov regionálnych veterinárnych a potravinových správ
a úradných veterinárnych lekárov
Nariaďovanie pozastavenia alebo stiahnutia veterinárneho lieku z obehu
alebo veterinárnej zdravotníckej pomôcky z obehu alebo z prevádzky
Povoľovanie klinického skúšania veterinárnych liekov
Riadenie a odborné usmerňovanie výkonu štátnej správy v oblasti
veterinárskej farmácie
Riadenie a vykonávanie štátneho dozoru a vydávanie záväzných opatrení
na odstránenie nedostatkov v oblasti veterinárskej farmácie
Rozhodovanie o opravných prostriedkoch v oblasti veterinárskej farmácie
Schvaľovanie veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych
pomôcok
Ukladanie pokút v oblasti veterinárskej farmácie
Vedenie zoznamu registrovaných veterinárnych liekov, schválených
veterinárnych prípravkov a schválených veterinárnych zdravotníckych
pomôcok
Vydávanie a rušenie rozhodnutí o registrácii veterinárnych liekov
Vydávanie povolení na výrobu a veľkodistribúciu veterinárnych liekov
A0001005
A0001006
A0001007
A0001008
A0001009
A0001010
A0001011
A0001012
A0001013
A0001014
A0001015
A0001016
A0001017
A0001018
A0001019
A0001020
A0001021
A0001022
A0001023
A0001024
A0001025
A0001026
A0001027
A0001028
A0001029
A0001030
A0001031
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4029
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00069
U00070
U00070
U00070
U00070
U00070
U00070
U00070
U00070
U00070
U00070
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4030
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001032
A0001033
Vykonávanie kontroly reklamy veterinárnych liekov
Vykonávanie posudkovej činnosti pri registrácii veterinárnych liekov a pri
schvaľovaní veterinárnych zdravotníckych pomôcok
Vykonávanie štátneho dozoru a kontroly pri výrobe veterinárnych liekov
a veterinárnych zdravotníckych pomôcok
Kontrola úplnosti dokumentačného súboru údajov
Navrhovanie akčných plánov eradikácie škodlivých organizmov
Navrhovanie príslušným obvodným lesným úradom nariadenie vykonania
rastlinolekárskych opatrení
Odskúšavanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín
a vydávanie poverení
Overovanie a skúšanie prípravkov na ochranu rastlín
Poskytovanie údajov, informácií a správ v oblasti rastlinolekárskej
starostlivosti
Posudzovanie technických vlastností balenia a etikiet prípravkov na
ochranu rastlín
Prijímanie žiadostí na zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených
účinných látok a zabezpečovanie procesu hodnotenia účinných látok
Riadenie výkonu správy v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu
Rozhodovanie o rozšírení rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín
Schvaľovanie akčných plánov eradikácie škodlivých organizmov
Ukladanie pokút v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
Určovanie hlavných úloh rastlinolekárskej starostlivosti v oblasti vedy
a výskumu
Vedenie zoznamu registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a registra
výrobcov a dovozcov, vydávanie osvedčení o registrácii
Vydávanie fytocertifikátov, rastlinných pasov a náhradných rastlinných
pasov a udeľovanie oprávnení na vydávanie rastlinných pasov
Vydávanie rozhodnutí o registrácii, zmene a zrušení registrácie
prípravkov a prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín
Vyhlasovanie opatrení na predchádzanie výskytu a rozširovania
škodlivých organizmov
Vyhodnocovanie miery rizika škodlivých organizmov
Vykonávanie kontroly mechanizačných prostriedkov v oblasti
rastlinolekárskej starostlivosti
Vykonávanie kontroly vlastností a používania prípravkov na ochranu
rastlín a iných prípravkov vrátane ich nežiaducich účinkov
Vykonávanie monitoringu prípravkov v oblasti rastlinolekárskej
starostlivosti
Vykonávanie overovania a skúšania prípravkov na ochranu rastlín
Vykonávanie prieskumu a monitoringu vybraných škodlivých organizmov
v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
Vykonávanie prognózy a signalizácie ošetrenia proti škodlivým
organizmom a overovanie metód prognózy a signalizácie
Vykonávanie rozborov rastlín, rastlinných produktov, pôd, prípravkov na
ochranu rastlín a vydávanie záväzných posudkov a osvedčení
Vykonávanie signalizácie ošetrenia proti škodlivým organizmom
A0001034
A0001035
A0001036
A0001037
A0001038
A0001039
A0001040
A0001041
A0001042
A0001043
A0001044
A0001045
A0001046
A0001047
A0001048
A0001049
A0001050
A0001051
A0001052
A0001053
A0001054
A0001055
A0001056
A0001057
A0001058
A0001059
A0001060
A0001061
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00070
U00070
U00070
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001062
Vypracúvanie štatistických prehľadov spotreby prípravkov na ochranu
rastlín a iných prípravkov
Zabezpečovanie diagnostiky škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov,
zisťovanie príčin poškodenia rastlín
Zabezpečovanie evidencie a vedenie zoznamu evidovaných typov
mechanizačných prostriedkov
Zabezpečovanie pravidelných odborných vzdelávaní v oblasti prípravkov
na ochranu rastlín a iných prípravkov
Zabezpečovanie výkonu rastlinolekárskej kontroly
Zisťovanie a vedenie evidencie výskytu škodlivých organizmov
a škodlivých činiteľov vrátane inváznych druhov
Zisťovanie výskytu a vedenie evidencie škodlivých organizmov v lesoch
Zriaďovanie odbornej komisie pre prípravky na ochranu rastlín
a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín
Navrhovanie odobrania oprávnenia, poverenia, povolenia a zrušenie
rozhodnutia, zrušenie programu a zrušenie šľachtiteľského chovu
v oblasti plemenárskeho dozoru
Plnenie úloh starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby v populáciách
a chovoch hospodárskych zvierat
Podporovanie chovu a plemenitby a usmerňovanie plemenitby
Poverovanie plemenárskej organizácie zodpovedajúcej za systémy
označovania, zabezpečovania a za distribúciu pomôcok na označovanie
Poverovanie vedením plemennej knihy
Povoľovanie zriadenia a prevádzkovania inseminačných staníc
Priznávanie a zrušovanie postavenia chovateľskej a uznanej chovateľskej
organizácii
Ukladanie kastrácie plemenníka, zákazu predaja plemenných zvierat,
zákazu predaja a využívania semena a embryí, zákazu predaja
násadových vajec a mláďat hydiny a zákazu liahnutia
Ukladanie pokút v oblasti plemenárskeho dozoru
Ukladanie zhabania a likvidácie semena alebo embryí
Určovanie predmetu oprávnenia a lehoty na začatie činnosti
a uverejňovanie oprávnenia v publikačnom orgáne
Uznanie a vyhlásenie jednotlivých chovov určitého plemena za chránené
chovy
Uznávanie a zrušovanie šľachtiteľských chovov
Vydávanie osvedčení na chov rýb
Vydávanie poverení v oblasti plemenárskeho dozoru
Vydávanie súhlasu na výmenu plemenného materiálu a génových rezerv
z chránených chovov s členskými štátmi Európskej únie
Vydávanie, zmena a zrušenie oprávnenia na šľachtenie a plemenitbu
Vymenúvanie hodnotiteľov na návrh uznaných chovateľských organizácií
a plemenárskych organizácií
Zostavovanie zoznamu organizácií tretích krajín pre jednotlivé druhy
alebo plemená plemenných zvierat, z ktorých sa do Slovenskej republiky
povoľuje ich dovoz, ako aj dovoz ich spermy, vajíčok a embryí
Zverejňovanie údajov o držiteľoch osvedčení na chov rýb
Dočasné obmedzovanie výkonu rybárskeho práva, zmena charakteru
alebo hranice rybárskeho revíru a zrušenie rybárskeho revíru
A0001063
A0001064
A0001065
A0001066
A0001067
A0001068
A0001069
A0001070
A0001071
A0001072
A0001073
A0001074
A0001075
A0001076
A0001077
A0001078
A0001079
A0001080
A0001081
A0001082
A0001083
A0001084
A0001085
A0001086
A0001087
A0001088
A0001089
A0001090
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4031
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00071
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00072
U00073
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4032
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001091
A0001092
A0001093
A0001094
A0001095
A0001096
A0001097
A0001098
A0001099
A0001100
A0001101
A0001102
Evidovanie rybníkov, rybochovných zariadení a malých vodných nádrží
Poverovanie Slovenského rybárskeho zväzu úlohami v oblasti rybolovu
Povoľovanie a zrušovanie lovu generačných rýb
Povoľovanie vykonania ichtyologického prieskumu
Povoľovanie výnimiek v oblasti rybárstva
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku rybárstva
Rozhodovanie o pridelení a odobratí výkonu rybárskeho práva
Rozhodovanie pri pochybnostiach o ostatnej vodnej ploche
Schvaľovanie zarybňovacieho plánu
Vydávanie osobitného povolenia na rybolov
Vyhlasovanie rybárskeho revíru za chránenú rybársku oblasť
Vytváranie rybárskych revírov, vedenie evidencie rybárskych revírov
a určovanie účelu ich využitia
Zrušovanie chránenej rybárskej oblasti
Vydávanie rybárskych lístkov a vedenie ich evidencie
Ustanovenie a odvolanie rybárskeho hospodára
Ustanovenie a odvolanie rybárskej stráže a vedenie evidencie členov
rybárskej stráže
Ukladanie pokút za správne delikty a priestupky na úseku rybárstva
Odvolacie konanie vo veciach, v ktorých v I. stupni rozhoduje obvodný
úrad životného prostredia na úseku rybárstva
Zmena výpočtu zveri
Obmedzovanie alebo zastavenie výkonu práva poľovníctva, určovanie
podmienok a vydávanie pokynov na schvaľovanie plánu poľovníckeho
hospodárenia a lovu
Povoľovanie poľovačky na vedecké účely v čase ochrany
Schvaľovanie stanov Slovenského poľovníckeho zväzu
Upravovanie kvalifikácie poľovníckych hospodárov, ich povinností
a oprávnení
Určovanie akostných tried pre poľovné revíry
Určovanie celoštátneho plánu a času poľovačiek
Určovanie spôsobu likvidácie zaniknutých poľovníckych organizácií
a opatrení na likvidáciu prebytkov
Určovanie úhrady škody spôsobenej na včelstvách a domácich zvieratách
medveďom
Určovanie zakázaných, obmedzených alebo určitých spôsobov poľovania
Vydávanie disciplinárneho poriadku na posudzovanie konania pri výkone
práva poľovníctva
Vydávanie pokynov na používanie poľovných psov, ich kvalifikáciu
a na ich počet pre jednotlivé poľovné revíry
Vydávanie predpisov na vydávanie, odoberanie a odopieranie poľovných
lístkov
Vydávanie vzorových stanov poľovníckych združení
Vyhlasovanie nepoľovných pozemkov
Vyhradenie výkonu práva poľovníctva v niektorých poľovných revíroch za
odplatu
Zavádzanie lístkov o pôvode zveri
A0001103
A0001104
A0001105
A0001106
A0001107
A0001108
A0001109
A0001110
A0001111
A0001112
A0001113
A0001114
A0001115
A0001116
A0001117
A0001118
A0001119
A0001120
A0001121
A0001122
A0001123
A0001124
A0001125
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00073
U00074
U00074
U00074
U00074
U00074
U00074
U00074
U00074
U00074
U00074
U00074
U00074
U00074
U00074
U00074
U00074
U00074
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001126
Informovanie Colného riaditeľstva Slovenskej republiky o zániku
povolenia na výrobu a uvádzanie liehu na trh
Koordinovanie využívania laboratórnych kapacít v rámci úradnej kontroly
potravín na účely koncentrácie a vytvárania špecializovaných
laboratórnych pracovísk
Koordinovanie, schvaľovanie a revidovanie národných pohotovostných
plánov pre oblasť potravín
Oznamovanie národných referenčných laboratórií Európskej komisii
Podávanie podnetov na živnostenský úrad vo veciach nepreukázaného
pôvodu liehu
Podporovanie vypracúvania, šírenia a používania vnútroštátnych
príručiek správnej hygienickej praxe
Poverovanie úradných laboratórií vykonávaním analýzy vzoriek
odobratých pri úradnej kontrole potravín
Pripravovanie, aktualizovanie, upravovanie a poskytovanie integrovaného
viacročného plánu kontrol potravín Európskej komisii
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy uskutočňované orgánmi
úradnej kontroly potravín
Riadenie, usmerňovanie, koordinovanie a kontrola výkonu zhody
Ukladanie opatrení, pokút a prerokúvanie priestupkov
Ukladanie pokút v oblasti výroby a uvádzania liehu na trh
Určovanie miesta vstupu na kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu
a informovanie o miestach vstupu
Vedenie registra podnikateľov s ovocím a zeleninou
Vydávanie povolenia na výrobu, spracovanie a uvádzanie liehu na trh
Vykonávanie kontroly dodržiavania povinností v oblasti výroby
a uvádzania liehu na trh
Vykonávanie kontroly dovozu potravín rastlinného pôvodu
Vykonávanie kontroly zhody pri dovoze a vývoze
Vykonávanie kontroly zhody pri dovoze, vývoze a na vnútornom trhu
Vykonávanie systému rýchlej výmeny informácií o potravinách
Vykonávanie úradnej kontroly liehovín s chráneným zemepisným
označením
Vykonávanie úradnej kontroly poľnohospodárskych výrobkov a potravín
s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením
alebo s označením zaručenej tradičnej špeciality
Vykonávanie úradnej kontroly potravín
Vykonávanie úradnej kontroly potravín nad výrobou, manipuláciou
a umiestňovaním na trh
Vykonávanie vnútorných auditov orgánov štátnej veterinárnej
a potravinovej správy
Vykonávanie vnútorných auditov orgánov štátnej veterinárnej
a potravinovej správy a úradov verejného zdravotníctva
Vymenúvanie spolupracujúcich orgánov v oblasti potravinárstva
a potravinového dozoru
Vypracúvanie programu kontroly zhody v mieste maloobchodného
predaja ovocia a zeleniny konečnému spotrebiteľovi
Zjednocovanie postupu realizácie programov uskutočňovaných
medzinárodnými organizáciami a orgánmi a výkonu úradnej kontroly
A0001127
A0001128
A0001129
A0001130
A0001131
A0001132
A0001133
A0001134
A0001135
A0001136
A0001137
A0001138
A0001139
A0001140
A0001141
A0001142
A0001143
A0001144
A0001145
A0001146
A0001147
A0001148
A0001149
A0001150
A0001151
A0001152
A0001153
A0001154
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4033
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
U00075
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4034
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001155
A0001156
Spracovanie dreva vrátane biotechnológií
Analýza a monitoring hospodárskej a sociálnej situácie v jednotlivých
regiónoch
Poskytovanie finančného príspevku slovenským častiam euroregiónov
a regionálnym rozvojovým agentúram v rámci Integrovanej siete
regionálnych rozvojových agentúr
Monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia národnej stratégie, predkladanie
správy o jej realizácii vláde Slovenskej republiky
Ukladanie pokút na úseku regionálneho rozvoja
Umožňovanie vypracovávania výpisov z registra európskych zoskupení
územnej spolupráce
Vedenie a spravovanie registra európskych zoskupení územnej
spolupráce
Vydávanie rozhodnutí na úseku regionálneho rozvoja
Vyhodnocovanie obsahu výročných správ
Riadenie a realizácia pomoci na podporu regionálneho rozvoja podľa
národnej stratégie regionálneho rozvoja
Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja
obce
Príprava regionálnych operačných programov
Spolupráca pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre
viacero obcí
Uskutočňovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja
Vypracovávanie, schvaľovanie a vyhodnocovanie plnenia programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a zabezpečovanie jeho
plnenia
Vypracúvanie programov rozvoja obcí
Vypracúvanie stanoviska k programom regionálneho rozvoja
Zriaďovanie združenia obcí s predmetom činnosti, ktorým napomáha
hospodárskemu a sociálnemu rozvoju obce
Koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja vyššieho územného celku
Koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja územia
Monitorovanie a hodnotenie rozvoja územia a vypracúvanie správy
o hospodárskom rozvoji a sociálnom rozvoji územia
Spolupráca na príprave národného plánu, operačných programov
a sektorových operačných programov
Zabezpečovanie prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti na
odstraňovanie nežiaducich rozdielov v úrovni hospodárskeho rozvoja,
sociálneho rozvoja a územného rozvoja vyššieho územného celku
Zabezpečovanie trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja
vyššieho územného celku
Zabezpečovanie vzájomnej spolupráce a rozvoja spolupráce s územnými
celkami alebo s orgánmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie
Zriaďovanie právnických osôb na podporu regionálneho rozvoja
Zabezpečovanie a koordinácia vypracovania a realizácie programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku
A0001157
A0001158
A0001159
A0001160
A0001161
A0001162
A0001163
A0001164
A0001165
A0001166
A0001167
A0001168
A0001169
A0001170
A0001171
A0001172
A0001173
A0001174
A0001175
A0001176
A0001177
A0001178
A0001179
A0001180
A0001181
A0001182
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00076
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001183
Príprava národnej stratégie podpory regionálneho rozvoja,
vyhodnocovanie jej realizácie a spracovanie správy o napĺňaní priorít
a cieľov národnej stratégie podpory regionálneho rozvoja
Spolupráca s príslušnými orgánmi štátnej správy pri zosúlaďovaní
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho
územného celku a rozvojových programov verejných prác dotýkajúcich
sa územia vyššieho územného celku
Spracovanie návrhov regionálnej inovačnej stratégie a regionálnej
inovačnej politiky a ďalších odvetvových stratégií a politík
Plnenie úloh podpory regionálneho rozvoja v spolupráci s príslušným
orgánom štátnej správy a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi
na území vyššieho územného celku
Vedenie elektronickej evidencie programov hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obcí, ktoré sa nachádzajú na území vyššieho územného celku
Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
Regenerácia sídiel
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Výkon kompetencií v oblastí implementácie regionálneho operačného
programu
Zabezpečovanie rozvoja vidieka
Ochraňovanie ústavného zriadenia Slovenskej republiky
Spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd
Spolupôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku
Spolupôsobenie s príslušnými útvarmi Policajného zboru Slovenskej
republiky pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného
majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím
i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných
zabezpečovacích systémov
Spolupráca s orgánmi územnej samosprávy najmä pri určovaní priorít
prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja
s kriminalitou
Vykonávanie pátrania po osobách a pátranie po veciach
Náhrada škôd spôsobených pri plnení úloh obecnej polície
Uhradenie preukázateľných nákladov súvisiacich s odbornou
spôsobilosťou a odbornou prípravou príslušníkov obecnej polície
Zabezpečovanie verejného poriadku v obci
Zasielanie správy o činnosti obecnej polície
Oznamovanie o umiestnení technických prostriedkov, ktoré zisťujú
a dokumentujú nedovolené prekračovanie štátnej hranice alebo
zabraňujú nedovolenému prekračovaniu štátnej hranice
Poučovanie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z umiestnenia
technických prostriedkov, ktoré zisťujú a dokumentujú nedovolené
prekračovanie štátnej hranice alebo zabraňujú nedovolenému
prekračovaniu štátnej hranice
Prejednávanie priestupkov na úseku štátnych hraníc
Rozhodovanie o primeranej náhrade za obmedzenie práv k pozemkom
Ukladanie pokút na úseku ochrany štátnych hraníc
Zabezpečovanie ochrany štátnej hranice
Rozhodovanie o obmedzení vlastníckeho práva v nevyhnutnom rozsahu
a iba na plnenie úloh pri správe štátnych hraníc
A0001184
A0001185
A0001186
A0001187
A0001188
A0001189
A0001190
A0001191
A0001192
A0001193
A0001194
A0001195
A0001196
A0001197
A0001198
A0001199
A0001200
A0001201
A0001202
A0001203
A0001204
A0001205
A0001206
A0001207
A0001208
A0001209
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4035
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00077
U00078
U00079
U00080
U00080
U00080
U00080
U00080
U00080
U00080
U00080
U00080
U00081
U00081
U00081
U00081
U00081
U00081
U00082
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4036
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001210
Vydávanie stanovísk k stavbám, stavebným, technickým a iným
opatreniam na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti,
najmä z hľadiska vplyvu na priebeh hraničnej čiary a vyznačenie
štátnych hraníc
Vyznačovanie a spravovanie štátnych hraníc
Zabezpečovanie činnosti hraničných komisií zriadených na plnenie
záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných zmlúv
Zabezpečovanie plnenia zmluvných záväzkov vyplývajúcich
z medzinárodných zmlúv na úseku správy štátnych hraníc
Zabezpečovanie prípravy a vypracovanie návrhov medzinárodných zmlúv
o štátnych hraniciach
Koordinovanie činnosti dopravných inšpektorátov a Policajného zboru
Zabezpečovanie výkonu cestných technických kontrol
Odstraňovanie vozidiel ponechaných na ceste vrátane chodníka na
náklady jeho prevádzkovateľa
Odsúhlasovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
Poskytovanie informácií z dopravných evidencií
Spolupráca s okresným dopravným inšpektorátom vo veciach bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky
Určovanie podmienok na používanie zvláštnych výstražných znamení
Určovanie vozidiel obecnej polície s právom prednostnej jazdy
Zabezpečovanie odovzdania nájdeného vodičského preukazu
Ochrana bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy
Poskytovanie informácií o preprave zbraní alebo streliva, o vydaní
povolenia a nadobudnutí vlastníctva zbrane
Rozhodovanie v pochybnostiach o zaradení zbrane alebo streliva
Spravovanie zbrane vo vlastníctve štátu
Udeľovanie a vydávanie povolenia na prepravu zbrane alebo streliva do
zbrane
Udeľovanie, zastavovanie konania o udelení a odnímanie výnimky na
nadobudnutie vlastníctva zbrane a na držanie zbrane
Vydávanie a zrušovanie povolenia na verejné vystavovanie zbraní alebo
streliva
Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností na úseku zbraní
a streliva
Prejednávanie priestupkov na úseku súkromných bezpečnostných služieb
Preverovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti osôb na úseku súkromných
bezpečnostných služieb
Udeľovanie, zmena a odnímanie akreditácie na úseku súkromných
bezpečnostných služieb
Ukladanie pokút na úseku súkromných bezpečnostných služieb
Ukladanie sankcií na úseku súkromných bezpečnostných služieb
Vedenie informačného systému súkromnej bezpečnosti
Vydanie rozhodnutia o neuznaní odbornej spôsobilosti alebo jej časti
získanej v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte
dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej
konfederácii
Vydávanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky na úseku
súkromných bezpečnostných služieb
A0001211
A0001212
A0001213
A0001214
A0001215
A0001216
A0001217
A0001218
A0001219
A0001220
A0001221
A0001222
A0001223
A0001224
A0001225
A0001226
A0001227
A0001228
A0001229
A0001230
A0001231
A0001232
A0001233
A0001234
A0001235
A0001236
A0001237
A0001238
A0001239
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00082
U00082
U00082
U00082
U00082
U00083
U00083
U00083
U00083
U00083
U00083
U00083
U00083
U00083
U00084
U00085
U00085
U00085
U00085
U00085
U00085
U00085
U00086
U00086
U00086
U00086
U00086
U00086
U00086
U00086
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001240
Vydávanie preukazu odbornej spôsobilosti na úseku súkromných
bezpečnostných služieb
Vykonávanie štátneho dozoru a kontroly v objektoch osobitnej dôležitosti
Vyžiadanie vyjadrenia na posúdenie spoľahlivosti žiadateľa na úseku
súkromných bezpečnostných služieb
Informovanie o rozhodnutí o termíne najbližšieho možného leteckého
tranzitu
Informovanie o závažných skutočnostiach ohľadom leteckého tranzitu
a nákladov spojených s poskytnutím pomoci
Odovzdanie cudzinca
Podávanie žiadosti o vykonanie leteckého tranzitu
Povoľovanie vstupu administratívne vyhostenému cudzincovi
Požiadanie o uhrádzanie vzniknutých nákladov
Prijímanie cudzinca
Rozhodovanie o žiadosti o vykonanie leteckého tranzitu
Udeľovanie povolenia na trvalý pobyt
Udeľovanie súhlasu s udelením víza
Uhrádzanie vzniknutých nákladov v oblasti pobytu cudzincov
Určenie kontaktných miest pre tranzitné letiská
Určovanie sumy finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených
s pobytom cudzinca na území Slovenskej republiky
Vedenie ústrednej evidencie v oblasti pobytu cudzincov
Vyraďovanie cudzinca z evidencie nežiaducich osôb
Vyžiadanie nákladov spojených s návratom cudzinca
Vyžiadanie nákladov spojených s návratom cudzinca za poskytnutú
stravu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť
Zabezpečovanie primeraného ubytovania cudzincovi
Zamietnutie žiadosti a zrušenie rozhodnutia o leteckom tranzite
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Strata štátneho občianstva Slovenskej republiky
Osvedčovanie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Vedenie ústrednej evidencie nadobudnutia a straty štátneho občianstva
Slovenskej republiky
Vedenie evidencie občianskych preukazov a evidencie čistopisov
občianskych preukazov
Vedenie centrálnej evidencie cestovných dokladov
Vydávanie skúšobných testov a poverenia na vykonávanie skúšok
žiadateľov o vodičské oprávnenie
Odnímanie azylu
Odnímanie vreckového žiadateľovi, cudzincovi alebo odídencovi
Poskytovanie a zrušenie doplnkovej ochrany žiadateľovi o azyl alebo
cudzincovi
Poskytovanie a zrušenie poskytovania dočasného útočiska
Poskytovanie informácií a údajov o žiadateľoch, azylantoch a cudzincoch
Poskytovanie príspevkov azylantom
Poskytovanie ubytovania cudzincovi v pobytovom tábore
Rozhodovanie o možnosti vstupovať a pohybovať sa v azylovom zariadení
A0001241
A0001242
A0001243
A0001244
A0001245
A0001246
A0001247
A0001248
A0001249
A0001250
A0001251
A0001252
A0001253
A0001254
A0001255
A0001256
A0001257
A0001258
A0001259
A0001260
A0001261
A0001262
A0001263
A0001264
A0001265
A0001266
A0001267
A0001268
A0001269
A0001270
A0001271
A0001272
A0001273
A0001274
A0001275
A0001276
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4037
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00086
U00086
U00086
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00087
U00088
U00088
U00088
U00088
U00088
U00089
U00089
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4038
Názov agendy verejnej správy
Kód agendy
verejnej
správy
A0001277
A0001278
A0001279
A0001280
A0001281
A0001282
A0001283
A0001284
A0001285
A0001286
A0001287
A0001288
A0001289
A0001290
A0001291
A0001292
A0001293
A0001294
A0001295
A0001296
A0001297
A0001298
A0001299
A0001300
A0001301
A0001302
A0001303
A0001304
A0001305
A0001306
A0001307
A0001308
A0001309
Rozhodovanie o povinnosti podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu
Rozhodovanie o povinnosti žiadateľa primerane si uhrádzať výdavky
spojené s jeho pobytom
Spolupráca s úradom vysokého komisára, Medzinárodnou organizáciou
pre migráciu a mimovládnymi organizáciami
Udeľovanie a zamietnutie žiadosti o udelenie a odňatie azylu
Udeľovanie povolenia na pobyt mimo pobytového tábora
Uhrádzanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti za žiadateľa o azyl
Uhrádzanie výdavkov spojených s kurzom slovenského jazyka žiadateľa
v pobytovom tábore
Uhrádzanie výdavkov spojených s prepravou a pobytom cudzinca
a trovami konania o udelenie azylu
Umiestňovanie a poskytovanie možnosti ubytovania azylantovi
Umiestňovanie v azylovom zariadení
Vedenie informačného systému v oblasti cudzincov, azylantov
a odídencov
Vedenie osobných údajov azylantov
Vydávanie a ustanovenie vnútorného poriadku o pobyte cudzincov
v azylovom zariadení
Vydávanie a ustanovenie vnútorného poriadku o výške vreckového
a časového rozvrhu jeho výplaty
Vydávanie a ustanovenie vnútorného poriadku vo veciach doručovania
a rozdeľovania písomností
Vydávanie a ustanovenie vnútorného poriadku vo veciach opustenia
azylových zariadení
Vydávanie priepustky na opustenie azylového zariadenia
Vytváranie podmienok na zriaďovanie azylových zariadení
Zabezpečovanie kurzu základov slovenského jazyka počas pobytu
v integračnom stredisku
Zabezpečovanie oboznámenia azylanta o právach a povinnostiach
Zabezpečovanie vhodnej zdravotnej starostlivosti maloletým žiadateľom
o udelenie azylu
Vedenie centrálnej evidencie obyvateľov a zaznamenávanie údajov do
registra obyvateľov
Poskytovanie údajov z registra obyvateľov
Hlásenie pobytu občana Slovenskej republiky
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Evidovanie hlásení o uzavretí manželstva, o rozvode manželstva,
o narodení, respektíve o úmrtí
Evidovanie záznamov o zmene mena alebo priezviska
Evidovanie zmeny trvalého bydliska v rámci mesta alebo obce
Oznamovanie ohlasovniam narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva,
úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana
Vedenie evidencie občanov odhlásených z trvalého pobytu
Vedenie evidencie občanov predčasne ukončujúcich prechodný pobyt
Vedenie evidencie občanov prihlásených na prechodný pobyt
Vedenie evidencie občanov prihlásených na trvalý pobyt
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00090
U00091
U00091
U00091
U00091
U00091
U00091
U00091
U00091
U00091
U00091
U00091
U00091
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001310
Vedenie evidencie občanov so zrušeným trvalým pobytom na základe
rozhodnutia súdu
Vedenie evidencie poskytnutých informácií o mieste pobytu občana
Vedenie evidencie zákazov od občanov na poskytnutie informácie
o mieste ich pobytu
Vydávanie potvrdení o trvalom pobyte a o bývaní v spoločnej domácnosti
Určovanie tvaru, rozmerov a obsahu tabuliek s evidenčným číslom
a nariaďovanie hromadnej výmeny
Vedenie celoštátnej dopravnej evidencie
Organizovanie, zabezpečovanie a rozvoj integrovaného záchranného
systému
Spolupráca na príprave a tvorbe automatizovaného systému podpory
riadenia a spracúvania informácií
Zabezpečovanie odbornej prípravy osôb zaradených do koordinačných
stredísk integrovaného záchranného systému
Zabezpečovanie vysielania záchranných zložiek integrovaného
záchranného systému pri poskytovaní pomoci v tiesni medzi krajmi
Kontrola plnenia úloh civilnej ochrany
Koordinovanie plnenia úloh a opatrení obmedzujúcich nepriaznivé vplyvy
na ľudí a majetok
Organizovanie a riadenie informačného systému civilnej ochrany
Podieľanie sa na riadení a vykonávaní záchranných, lokalizačných
a likvidačných prác, varovaní obyvateľstva a vyrozumení osôb, evakuácii
Uplatňovanie záujmov civilnej ochrany
Určovanie stavebno-technických požiadaviek na stavby
Ustanovovanie podmienok na výrobu, opravu, úpravu, znehodnocovanie,
dovážanie, nakupovanie a predávanie materiálu civilnej ochrany
Vypracúvanie analýzy možného ohrozenia osôb a majetku
Zabezpečovanie a vykonávanie preventívno-výchovnej,
vedeckovýskumnej, vývojovej, edičnej a vzdelávacej činnosti pracovníkov
civilnej ochrany
Zabezpečovanie rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti civilnej
ochrany
Koordinovanie činnosti krízových štábov
Navrhovanie vyžiadania pomoci zo zahraničia vrátane humanitárnej
pomoci pri riešení krízovej situácie
Organizovanie a koordinovanie odbornej prípravy ústredného krízového
štábu
Organizovanie a riadenie prípravy orgánov štátnej správy a samosprávy
v krízových situáciách formou zdokonaľovacích (účelových) kurzov
a školení
Navrhovanie vyžiadania pomoci zo zahraničia vrátane humanitárnej
pomoci pri riešení krízovej situácie
Plnenie úloh pri príprave na krízové situácie a pri riešení úloh civilnej
ochrany podľa osobitného predpisu
Poskytovanie podkladov na vyžiadanie iným orgánom krízového riadenia,
ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh pri príprave na krízové situácie
a na ich riešenie
Realizovanie a kontrola plnenia úloh civilného núdzového plánovania
A0001311
A0001312
A0001313
A0001314
A0001315
A0001316
A0001317
A0001318
A0001319
A0001320
A0001321
A0001322
A0001323
A0001324
A0001325
A0001326
A0001327
A0001328
A0001329
A0001330
A0001331
A0001332
A0001333
A0001334
A0001335
A0001336
A0001337
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4039
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00091
U00091
U00091
U00091
U00092
U00092
U00093
U00093
U00093
U00093
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4040
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001338
Rozhodovanie o opatreniach na riešenie krízových situácií vrátane
odstránenia a zmiernenia ich následkov
Spolupráca s orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri
ich riešení
Zabezpečovanie informačného systému krízového riadenia
Vedenie a analyzovanie zdrojov rizík a prijímanie opatrení na odstránenie
príčin
Zabezpečovanie činnosti ústredného krízového štábu
Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami na civilnú
ochranu
Oboznamovanie sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok
a informovanie obyvateľstva o postupe pri mimoriadnej udalosti
Plánovanie, vyhlasovanie, riadenie a zabezpečovanie evakuácie
a poskytovanie núdzového ubytovania a núdzového zásobovania
evakuovaným
Poskytovanie obyvateľovi obce okamžitej pomoci v jeho náhlej núdzi
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou
Riadenie záchranných prác v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva
Uhrádzanie výdavkov spojených s uskladnením materiálu civilnej
ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a s udržiavaním ochranných
stavieb civilnej ochrany
Určovanie vhodných ochranných stavieb použiteľných na ukrytie
obyvateľstva a zabezpečovanie ich potrebných úprav
Uskladňovanie, ošetrovanie a zabezpečovanie výdaja materiálu jednotkám
civilnej ochrany zriadeným obcou a prostriedkov individuálnej ochrany
obyvateľstvu obce
Vedenie evidencie evakuovaných osôb a odovzdávanie príslušnej
vojenskej správe
Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie a ustanovovanie režimu
života obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Vykonávanie hlásnej služby na území obce a poskytovanie nevyhnutnej
a okamžitej pomoci v núdzi
Vypracúvanie plánu ochrany obyvateľstva
Vytváranie jednotiek civilnej ochrany z obyvateľstva obce
a zabezpečovanie ich akcieschopnosti
Vyžadovanie náhrady skutočných výdavkov vynaložených na civilnú
ochranu
Zabezpečovanie a vykonávanie prípravy jednotiek civilnej ochrany obce
a zabezpečovanie prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú
pomoc
Metodické riadenie a vykonávanie prípravy obyvateľstva na sebaochranu
a vzájomnú pomoc a na poskytovanie prvej pomoci
Poskytovanie podkladov v oblasti civilnej ochrany
Poskytovanie súčinnosti v oblasti civilnej ochrany
Poskytovanie údajov o zariadeniach civilnej ochrany a spolupráca pri
plánovaní a riešení ukrytia obyvateľstva
Uhrádzanie výdavkov spojených s preventívnovýchovnou a propagačnou
činnosťou z vlastných zdrojov
Vedenie dokumentácie v civilnej ochrane a podieľanie sa na tvorbe
a uskutočňovaní úloh integrovaného záchranného systému
A0001339
A0001340
A0001341
A0001342
A0001343
A0001344
A0001345
A0001346
A0001347
A0001348
A0001349
A0001350
A0001351
A0001352
A0001353
A0001354
A0001355
A0001356
A0001357
A0001358
A0001359
A0001360
A0001361
A0001362
A0001363
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
U00094
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Názov agendy verejnej správy
Kód agendy
verejnej
správy
A0001364
A0001365
A0001366
A0001367
A0001368
A0001369
A0001370
A0001371
A0001372
A0001373
A0001374
A0001375
A0001376
A0001377
A0001378
A0001379
A0001380
A0001381
A0001382
A0001383
A0001384
A0001385
A0001386
A0001387
A0001388
A0001389
A0001390
A0001391
A0001392
Zriaďovanie krízového štábu
Dozeranie nad plnením podmienok na udelenie oprávnenia na úseku
ochrany pred požiarmi
Plnenie a zabezpečovanie koordinácie úloh vyplývajúcich z členstva
Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti ochrany pred požiarmi
Predkladanie návrhov na udelenie autorizácie na posudzovanie zhody
požiarnotechnických zariadení, hasiacich látok, hasičskej techniky
a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi
Prerokúvanie obsahu a rozsahu študijného zamerania na požiarnu
ochranu na stredných školách a vysokých školách
Riadenie, vykonávanie odbornej prípravy, overovanie odbornej
spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku
ochrany pred požiarmi
Spolupráca vo veciach udeľovania autorizácie, posudzovania zhody,
technického osvedčovania, výkonu dohľadu nad trhom určených
výrobkov a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania tohto zákona
a predpisov vydaných na jeho vykonanie
Spracúvanie a vedenie evidencií ochrany pred požiarmi
Sústreďovanie a nasadzovanie hasičských jednotiek
Určovanie a podieľanie sa na zabezpečovaní zamerania
preventívno-výchovnej, propagačnej a edičnej činnosti
Určovanie veliteľa zásahu
Usmerňovanie výkonu služby v hasičských jednotkách
Vydávanie a odnímanie oprávnení vo veciach ochrany pred požiarmi
Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru a hlavného požiarneho dozoru
Zabezpečovanie a podieľanie sa na príprave a tvorbe technických noriem
v oblasti ochrany pred požiarmi
Zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl požiarnej ochrany
Zriaďovanie jednotky Hasičského a záchranného zboru
Označovanie a udržiavanie voľných nástupných plôch a príjazdových
ciest na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek
Vykonávanie preventívno protipožiarnych kontrol
a preventívno-výchovnej činnosti
Vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce
Vytváranie podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi
u právnických osôb
Zabezpečovanie výstavby a údržby hasičskej stanice alebo hasičskej
zbrojnice
Zabezpečovanie zdroja vody na hasenie požiarov a udržiavanie ich
v použiteľnom stave
Zriaďovanie obecného hasičského zboru a zabezpečovanie jeho odbornej
prípravy a materiálno-technického vybavenia
Zriaďovanie ohlasovne požiarov a ďalšieho miesta na ohlásenie požiaru
Zriaďovanie protipožiarnej hliadky
Určovanie a zmena názvov častí obcí
Vydávanie súhlasu k návrhom názvov častí obcí
Vydávanie a ustanovenie predpisov v oblasti označovania ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4041
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00094
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00095
U00096
U00096
U00096
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4042
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001393
Poskytovanie potrebných údajov pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi
štátu
Poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní kancelárskych a iných
nebytových priestorov
Schvaľovanie činnosti a účasti v združeniach
Schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancov
Schvaľovanie združovania obecných prostriedkov a činností a zriaďovanie
spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
Určovanie organizácie obecného úradu
Zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra a určovanie rozsahu pracovného
úväzku
Zriaďovanie, zrušovanie a kontrola rozpočtových a príspevkových
organizácií obce
Spolupráca so štátnymi orgánmi, samosprávnymi krajmi, obcami
a s inými právnickými osobami
Upozorňovanie orgánov miestnej štátnej správy a obcí na zistené
nedostatky v ich činnosti
Utváranie podmienok na ďalšie vzdelávanie predsedov, poslancov
zastupiteľstva a zamestnancov samosprávneho kraja
Zakladanie, zriaďovanie, zrušovanie a kontrola rozpočtových
a príspevkových organizácií
Vydávanie výzvy na použitie štátnej vlajky
Vykonávanie dohľadu nad používaním štátnych symbolov, upozorňovanie
na zistené nedostatky a požadovanie a kontrola ich odstránenia
Vedenie Heraldického registra Slovenskej republiky
Vydávanie odporúčaní pre samosprávne kraje o heraldickej správnosti
ich symbolov a zapisovanie týchto symbolov do Heraldického registra
Slovenskej republiky
Vydávanie odporúčaní pre obce o heraldickej správnosti ich symbolov
a zapisovanie týchto symbolov do Heraldického registra Slovenskej
republiky
Označovanie budovy, zasadacej miestnosti a úradnej miestnosti orgánov
obce erbom a vlajkou
Používanie odtlačku úradnej pečiatky s erbom a názvom obce na
rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydané pri výkone
samosprávy
Predkladanie návrhu na zápis symbolov obce do Heraldického registra
Slovenskej republiky
Predkladanie návrhu symbolov vyšších územných celkov na zápis do
Heraldického registra Slovenskej republiky
Vydávanie súhlasu na zriadenie a zrušenie archívov, zrušovanie archívov
Vedenie evidencie archívov a zoznamu osôb vykonávajúcich v archíve
odborné činnosti
Preberanie archívnych dokumentov
Vedenie evidencie archívneho dedičstva
Vedenie archívneho informačného systému
Umožňovanie prístupu k archívnym dokumentom
Rozhodovanie o obmedzení prístupu k archívnym dokumentom
Rozhodovanie o nútenej úschove a vyvlastnení archívneho dokumentu
A0001394
A0001395
A0001396
A0001397
A0001398
A0001399
A0001400
A0001401
A0001402
A0001403
A0001404
A0001405
A0001406
A0001407
A0001408
A0001409
A0001410
A0001411
A0001412
A0001413
A0001414
A0001415
A0001416
A0001417
A0001418
A0001419
A0001420
A0001421
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00096
U00096
U00096
U00096
U00096
U00096
U00096
U00096
U00096
U00096
U00096
U00096
U00097
U00097
U00097
U00097
U00097
U00097
U00097
U00097
U00097
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001422
A0001423
A0001424
A0001425
A0001426
Dojednávanie a vykonávanie medzinárodných zmlúv na úseku archívov
Vedenie konania o vrátenie archívneho dokumentu
Vedenie evidencie pôvodcov registratúry
Riadenie a kontrola správy registratúry obvodných úradov
Koordinovanie postupu ústredných štátnych orgánov pri správe ich
registratúry
Vydávanie vzorových registratúrnych poriadkov
Schvaľovanie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov
pôvodcom registratúry
Rozhodovanie o vyraďovaní registratúrnych záznamov
Ukladanie pokút na úseku archívov a registratúr
Vydávanie a udeľovanie povolení na úseku archívov a registratúr
Vykonávanie štátneho odborného dozoru na úseku archívov a registratúr
Zabezpečovanie činnosti Vedeckej archívnej rady
Vyberanie správnych poplatkov na úseku archívov a registratúr
Poskytovanie primeranej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva
k archívnym dokumentom
Plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva
v medzinárodných organizáciách na úseku archívov
Doplnenie druhého, tretieho mena podľa zákona o mene a priezvisku
Evidovanie počtu narodení, sobášov a úmrtí
Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode
Oznamovacia povinnosť v oblasti matrík
Skompletizovanie žiadostí o zápis do osobitnej matriky
Vydávanie druhopisov matričných dokladov
Vydávanie potvrdenia o nevydaní osvedčenia o spôsobilosti na uzavretie
manželstva v cudzine
Vydávanie zmocnení na uzavretie manželstva pred iným než príslušným
matričným úradom
Vykonávanie dodatočných záznamov v matričných knihách
Vykonávanie opatrení na zabezpečenie výkonu štátnej správy v oblasti
vedenia matrík
Vykonávanie zápisov o súhlasnom vyhlásení rodičov pri určení otcovstva
Vedenie rodnej matriky
Vedenie sobášnej matriky
Vedenie úmrtnej matriky
Vedenie osobitnej matriky
Zmena mena a priezviska
Zvolávanie verejného zhromaždenia občanov
Registrácia občianskych združení a živnostenských spoločenstiev
Vedenie registra občianskych združení, živnostenských spoločenstiev
Evidovanie odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov
Vedenie evidencie odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov
Registrácia politických strán a politických hnutí
Vedenie registra strán
Povoľovanie zriadenia, sídla a činnosti organizácií s medzinárodným
prvkom
A0001427
A0001428
A0001429
A0001430
A0001431
A0001432
A0001433
A0001434
A0001435
A0001436
A0001437
A0001438
A0001439
A0001440
A0001441
A0001442
A0001443
A0001444
A0001445
A0001446
A0001447
A0001448
A0001449
A0001450
A0001451
A0001452
A0001453
A0001454
A0001455
A0001456
A0001457
A0001458
A0001459
A0001460
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4043
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00098
U00099
U00099
U00099
U00099
U00099
U00099
U00099
U00099
U00099
U00099
U00099
U00099
U00099
U00099
U00099
U00099
U00100
U00100
U00100
U00100
U00100
U00100
U00100
U00100
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4044
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001461
A0001462
A0001463
A0001464
Vedenie evidencie organizácií s medzinárodným prvkom
Registrácia nadácií
Vedenie registra nadácií
Registrácia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné
služby
Vedenie ústredného registra neziskových organizácií poskytujúcich
všeobecne prospešné služby
Registrácia neinvestičných fondov
Vedenie ústredného registra neinvestičných fondov
Registrácia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Vedenie registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Registrácia záujmových združení právnických osôb
Vedenie registra záujmových združení právnických osôb
Registrácia združení obcí
Vedenie registra združení obcí
Organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Organizačné zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky
Organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov
Organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí
Organizačné zabezpečenie referenda
Organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu
Koordinovanie starostlivosti o vojnové hroby
Poskytovanie príspevkov na úseku vojnových hrobov
Rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete
Rozhodovanie v pochybnostiach o vojnovom hrobe a slovenskom
vojnovom hrobe v zahraničí
Udeľovanie súhlasu na zriadenie, premiestnenie, prestavbu a zrušenie
vojnového hrobu
Vedenie ústrednej evidencie vojnových hrobov
Konanie a rozhodovanie o priestupkoch a iných správnych deliktoch na
úseku vojnových hrobov
Výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov v rozhodovaní o úhrade
za obmedzenie vlastníckeho práva
Vykonávanie dozoru na úseku vojnových hrobov
Informovanie obvodného úradu o počte vojnových hrobov a o ich
technickom stave za predchádzajúci kalendárny rok
Oznamovanie údajov z evidencie vojnových hrobov
Zabezpečovanie neumiestnenia veci alebo zariadenia v bezprostrednom
okolí vojnového hrobu
Zabezpečovanie starostlivosti o vojnový hrob
Zriadenie, premiestnenie, prestavanie alebo zrušenie vojnového hrobu
Rozhodovanie o uznaní odbornej praxe a odbornej kvalifikácie
Spolupráca so Slovenskou živnostenskou komorou
Spolupráca s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo
veciach živnostenského podnikania a zabezpečovania jednotného
uplatňovania právnych predpisov
A0001465
A0001466
A0001467
A0001468
A0001469
A0001470
A0001471
A0001472
A0001473
A0001474
A0001475
A0001476
A0001477
A0001478
A0001479
A0001480
A0001481
A0001482
A0001483
A0001484
A0001485
A0001486
A0001487
A0001488
A0001489
A0001490
A0001491
A0001492
A0001493
A0001494
A0001495
A0001496
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00100
U00100
U00100
U00100
U00100
U00100
U00100
U00100
U00100
U00100
U00100
U00100
U00100
U00101
U00101
U00101
U00101
U00101
U00101
U00102
U00102
U00102
U00102
U00102
U00102
U00102
U00102
U00102
U00102
U00102
U00102
U00102
U00102
U00103
U00103
U00103
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001497
Zabezpečovanie jednotného informačného systému v živnostenskom
podnikaní, vedenie zoznamu, z ktorého sú poskytované jednorazové údaje
pre kontrolné, inšpekčné, dozorné a vyhľadávacie orgány v rozsahu ich
vecnej pôsobnosti
Zabezpečovanie zvyšovania odbornosti zamestnancov obvodných úradov
v živnostenskom podnikaní
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku živnostenského
podnikania
Zabezpečovanie prevádzky živnostenského registra
Zabezpečovanie zasielania údajov a sprístupnenie oprávneným subjektom
údaje o podnikateľoch zapísaných v živnostenskom registri
Osvedčovanie hodnovernosti podpisu, funkcie osoby a pravosti pečate
alebo odtlačku pečiatky na listinách vydávaných na úseku
živnostenského podnikania (APOSTILLE)
Zabezpečovanie komparácie predpisov upravujúcich problematiku
živnostenského podnikania v pôsobnosti členských štátov Európskej únie
a podieľanie sa na aproximácii a implementácii dotknutých predpisov
Európskej únie
Povoľovanie konania verejnej zbierky
Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním zákona o verejných zbierkach
a o lotériách a iných podobných hrách
Rozhodovanie o odvolaní alebo o inom opravnom prostriedku
Koordinovanie výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími
územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy
Určovanie vnútornej organizácie obvodného úradu
Vydávanie súhlasu na zriadenie pracoviska obvodného úradu
Zabezpečovanie vydávania Vestníka vlády Slovenskej republiky
Predkladanie návrhov na vymenovanie a odvolanie prednostov obvodných
úradov
Hradenie nákladov spojených s preventívnou rehabilitáciou
Hradenie nákladov špecifickej zdravotnej starostlivosti nad rozsah
uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia
Navrhovanie systemizácie služobných úradov
Oznámenie o zlikvidovaní nepravdivých údajov
Poskytovanie náhrady škody, ktorú osoba spôsobila v súvislosti
s pomocou poskytnutou Policajnému zboru alebo policajtom
Prevádzkovanie informačných systémov Policajného zboru
Rozhodovanie o využití majetku štátu pre potreby štátnej správy alebo
Policajného zboru
Stanovovanie požiadaviek na fyzickú zdatnosť telesne spôsobilého občana
Určovanie kúpeľnorehabilitačných ústavov alebo zdravotníckych
zariadení
Vysielanie policajtov na plnenie úloh Policajného zboru aj mimo územia
Slovenskej republiky
Zabezpečovanie úschovy zaistenej veci prostredníctvom právnickej osoby
a fyzickej osoby
Zriaďovanie lekárskej posudkovej činnosti
Zriaďovanie policajných škôl a ďalších vzdelávacích ustanovizní na
vykonávanie odborného vzdelávania policajtov
A0001498
A0001499
A0001500
A0001501
A0001502
A0001503
A0001504
A0001505
A0001506
A0001507
A0001508
A0001509
A0001510
A0001511
A0001512
A0001513
A0001514
A0001515
A0001516
A0001517
A0001518
A0001519
A0001520
A0001521
A0001522
A0001523
A0001524
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4045
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00103
U00103
U00103
U00103
U00103
U00103
U00103
U00104
U00104
U00105
U00105
U00105
U00105
U00105
U00105
U00106
U00106
U00106
U00106
U00106
U00106
U00106
U00106
U00106
U00106
U00106
U00106
U00106
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4046
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001525
Dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v obvode
železničných dráh
Chránenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, objektov
a zariadení
Odhaľovanie, objasňovanie a prejednávanie priestupkov a zisťovanie ich
páchateľov
Vykonávanie pátrania po nezvestných alebo hľadaných osobách a po
veciach
Zabezpečovanie bezpečnosti železničnej prepravy jadrových materiálov,
špeciálnych materiálov a zariadení
Zabezpečovanie ochrany objektov súvisiacich so železničnou dopravou
Zabezpečovanie verejného poriadku
Zisťovanie a objasňovanie príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti
železničnej dopravy
Pripravovanie návrhu počtu príslušníkov v štátnej službe a návrh objemu
finančných prostriedkov na služobné príjmy príslušníkov v štátnej službe
na úseku Hasičského a záchranného zboru
Upravovanie rozsahu a obsahu vedomostí a zručností pre určené funkcie
v zbore
Určovanie druhov a foriem prehlbovania kvalifikácie hasičského zboru
Určovanie materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia zboru
Zriaďovanie alebo zrušovanie zariadenia zboru i mimo svojho sídla
Zriaďovanie skúšobnej komisie odbornej spôsobilosti príslušníka
hasičského zboru
Utváranie podmienok na ďalšie vzdelávanie starostov, primátorov
a predsedov vyšších územných celkov, poslancov zastupiteľstiev
a zamestnancov obcí a samosprávneho kraja
Koordinovanie a kontrola výkonu štátnej správy pri príprave
a zabezpečovaní obrany štátu
Navrhovanie území potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu
Navrhovanie zaradenia stavieb a budov do kategórie osobitnej dôležitosti
pre obranu štátu a spôsobu ich ochrany a obrany
Navrhovanie zásadných opatrení na prípravu na obranu štátu
Podieľanie sa na vyhodnocovaní vojensko-politickej situácie
Požadovanie podkladových materiálov potrebných na obranné plánovanie
od ostatných orgánov štátnej správy
Pripravovanie návrhov na nariadenie mobilizácie ozbrojených síl
Riadenie, koordinácia a kontrola priebehu mobilizácie ozbrojených síl
Rozhodovanie v odvolacom konaní v oblasti obrany štátu
Zabezpečovanie ochrany a obrany stavieb a budov
Zastupovanie štátu v konaní o náhradách za obmedzenie vlastníckeho
alebo užívacieho práva
Zastupovanie štátu v konaní o náhrade škody na úseku riadenia
a kontroly obrany Slovenskej republiky
Riadenie a kontrola ozbrojených síl
Koordinovanie činností a kontrola orgánov štátnej správy, orgánov
územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu
Slovenskej republiky
Doručovanie povolávacieho rozkazu do vlastných rúk
A0001526
A0001527
A0001528
A0001529
A0001530
A0001531
A0001532
A0001533
A0001534
A0001535
A0001536
A0001537
A0001538
A0001539
A0001540
A0001541
A0001542
A0001543
A0001544
A0001545
A0001546
A0001547
A0001548
A0001549
A0001550
A0001551
A0001552
A0001553
A0001554
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00107
U00107
U00107
U00107
U00107
U00107
U00107
U00107
U00108
U00108
U00108
U00108
U00108
U00108
U00109
U00110
U00110
U00110
U00110
U00110
U00110
U00110
U00110
U00110
U00110
U00110
U00110
U00111
U00112
U00112
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001555
A0001556
Doručovanie povolávacích rozkazov
Navrhovanie a vedenie evidencie nehnuteľností a vecných prostriedkov
vhodných a technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany štátu
Oznamovanie schváleného počtu občanov oslobodených od povinnosti
vykonať mimoriadnu službu
Oznamovanie úmrtia občana, ktorému vznikla branná povinnosť
Oznamovanie zmeny adresy trvalého pobytu občanov, ktorým vznikla
branná povinnosť
Plnenie úloh vyplývajúcich z mobilizačnej výzvy
Podieľanie sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu
Poskytovanie súčinnosti pri vypracúvaní plánu na zabezpečenie prípravy
a rozvoja podpory obrany štátu
Požiadanie o okamžité použitie vojakov ozbrojených síl a o nevyhnutnú
logistickú podporu
Spolupráca pri výkone výberu a vedenie evidencie nehnuteľností
a vecných prostriedkov potrebných na zabezpečenie obrany štátu
Uverejňovanie mobilizačnej výzvy na základe žiadosti územnej vojenskej
správy
Vedenie evidencie osôb oprávnených na podnikanie a osôb, ktorým môže
byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť
ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského
a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej
mobilizácie
Zasielanie adries prechodného pobytu občanov, ktorým vznikla branná
povinnosť
Zasielanie menného zoznamu občanov – mužov s trvalým pobytom
v mieste stáleho bydliska
Zodpovedanie za ochranu objektov osobitnej dôležitosti
Zodpovedanie za prípravu obranného plánovania
Plnenie úloh uložených bezpečnostnou radou
Vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie, pripravovanie návrhov opatrení
na zachovanie bezpečnosti okresu a na predchádzanie krízovej situácii
Zodpovedanie za organizáciu prípravy Slovenskej republiky na obdobie
vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu
Posudzovanie návrhov na zaradenie alebo vyradenie objektov obrannej
infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti
Spracúvanie a predkladanie smernice pre obranné plánovanie
Zodpovedanie za obranu objektov osobitnej dôležitosti
Zodpovedanie za organizáciu prípravy Slovenskej republiky na obdobie
vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu
Zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej
republiky
Dávanie súhlasu na vyhlásenie zákazu alebo obmedzenia vykonávania
letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného priestoru
Kontrola dokladov a činnosti členov leteckého personálu štátnych
lietadiel
Kontrola dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti štátnych
lietadiel
Vymenúvanie a zabezpečovanie činnosti odbornej komisie
A0001557
A0001558
A0001559
A0001560
A0001561
A0001562
A0001563
A0001564
A0001565
A0001566
A0001567
A0001568
A0001569
A0001570
A0001571
A0001572
A0001573
A0001574
A0001575
A0001576
A0001577
A0001578
A0001579
A0001580
A0001581
A0001582
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4047
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00112
U00113
U00113
U00113
U00113
U00114
U00115
U00115
U00115
U00115
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4048
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001583
Overovanie typovej spôsobilosti štátnych lietadiel, vydávanie typového
osvedčenia a dávanie súhlasu na zmenu konštrukcie a výstroja štátneho
lietadla v prevádzke
Podieľanie sa na rozpoznávaní a riešení krízových situácií v civilnom
letectve
Poskytovanie súčinnosti pri vytváraní systému spolupráce civilných,
vojenských a bezpečnostných orgánov
Posudzovanie odbornej spôsobilosti personálu štátnych lietadiel
Prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení
Spolupráca na ochrane civilného letectva pred činmi protiprávneho
zasahovania
Spolupráca na vytvorení systému spolupráce civilných a vojenských
zložiek
Spolupráca s leteckým úradom pri posudzovaní vplyvu na bezpečnosť
vykonávania letov civilných lietadiel
Stanovovanie požiadaviek pre poskytovateľa riadenia letovej prevádzky
v oblasti civilného letectva
Určovanie podmienok na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez
pilota
Vedenie registra štátnych lietadiel
Vydávanie osvedčenia letovej spôsobilosti štátneho lietadla
Vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti posádok štátnych lietadiel
Vydávanie súhlasu na vydanie povolenia na civilnú leteckú prevádzku
na vojenskom letisku
Vydávanie súhlasu na zriadenie, zmenu alebo zrušenie vojenských
leteckých pozemných zariadení
Vyhlasovanie zákazu alebo obmedzenia letov
Zabezpečovanie riadenia letov štátnych lietadiel vo vyhradenom priestore
so zákazom alebo s obmedzením letov civilných lietadiel
Plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohôd na úseku
letovej premávky
Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií vojenského
spravodajstva
Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o činnosti
ohrozujúcej ústavné zriadenie, zvrchovanosť, územnú celistvosť
a obranyschopnosť Slovenskej republiky
Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o terorizme
Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o skutočnostiach
spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy
Slovenskej republiky
Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o aktivitách,
ktoré vznikajú v zahraničí a smerujú proti suverenite, zvrchovanosti,
územnej celistvosti a obranyschopnosti Slovenskej republiky
Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o aktivite cudzích
spravodajských služieb
Kontrola plnenia povinností zamestnávateľov v čase vojny a vojnového
stavu v oblasti alternatívnej služby
Koordinovanie činnosti územných vojenských správ v oblasti
alternatívnej služby
A0001584
A0001585
A0001586
A0001587
A0001588
A0001589
A0001590
A0001591
A0001592
A0001593
A0001594
A0001595
A0001596
A0001597
A0001598
A0001599
A0001600
A0001601
A0001602
A0001603
A0001604
A0001605
A0001606
A0001607
A0001608
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00115
U00116
U00116
U00116
U00116
U00116
U00116
U00117
U00117
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001609
Vydávanie povolení na obchodovanie s vojenským materiálom, zrušovanie
povolení na obchodovanie s vojenským materiálom a zamietanie žiadostí
o udelenie povolenia na obchodovanie
s vojenským materiálom
Udeľovanie licencií na zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským
materiálom, zrušovanie a odnímanie licencií na zahraničnoobchodnú
činnosť s vojenským materiálom a zamietanie žiadostí o udelenie licencií
na zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom
Vydávanie vyhlásení o konečnom užívateľovi vojenského materiálu
a medzinárodných dovozných certifikátov
Vydávanie a rušenie osvedčení o zápisoch do registra zberateľov
vojenského materiálu
Vydávanie osvedčení o zápise do registra zberateľov vojenského
materiálu
Vykonávanie kontroly obchodovania s vojenským materiálom
Vydávanie povolení na nákup alebo predaj vojenského materiálu
Vedenie prehľadov o dovoze, vývoze a intrakomunitárnej preprave
vojenského materiálu a o jeho predaji na území Slovenskej republiky
Zhromažďovanie a vyhodnocovanie hlásení o dovoze, vývoze
a intrakomunitárnej preprave vojenského materiálu a o jeho kúpe
a predaji na území Slovenskej republiky
Príprava a zasielanie hlásení o uskutočnených dovozoch a vývozoch
vojenského materiálu príslušným orgánom Organizácie Spojených
národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Európskej
únie, Wassenaarskeho usporiadania a Austrálskej skupiny
Zasielanie informácií o národných zamietnutiach žiadostí o udelenie
licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu (národné notifikácie)
príslušným orgánom Organizácie Spojených národov, Organizácie pre
bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Európskej únie, Wassenaarskeho
usporiadania a Austrálskej skupiny
Ukladanie pokút na úseku obchodovania s vojenským materiálom
Dávanie súhlasu na predaj, zámenu, prevod správy, nájom a výpožičku
ostatného majetku vo vlastníctve štátu
Majetkovoprávne vyrovnávanie nehnuteľností a práv k nim a k vodám na
území vojenského obvodu
Navrhovanie zmeny hranice vojenského obvodu nariadením vlády
Navrhovanie zriaďovania vojenských obvodov z území obcí alebo z ich
častí
Spolupráca s Národným úradom práce pri sprostredkúvaní vhodného
zamestnania občanom
Spracovávanie sumárnych údajov o pôdnom fonde v súčinnosti s Úradom
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Spravovanie katastra vojenských obvodov
Spravovanie nehnuteľností a práv k nim na území vojenského obvodu
alebo zriaďovanie a zakladanie organizácií na ich spravovanie
Štandardizovanie geografických názvov, spravovanie a archivovanie
pozemkovej knihy území začlenených do vojenských obvodov v súčinnosti
s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Utváranie podmienok a vykonávanie dozoru nad riadnym zásobovaním
vojenského obvodu
A0001610
A0001611
A0001612
A0001613
A0001614
A0001615
A0001616
A0001617
A0001618
A0001619
A0001620
A0001621
A0001622
A0001623
A0001624
A0001625
A0001626
A0001627
A0001628
A0001629
A0001630
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4049
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4050
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001631
A0001632
Vydávanie povolenia na vstup a pobyt na území vojenského obvodu
Vydávanie súhlasu na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti na
území vojenského obvodu
Vydávanie záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti, ak sa
týkajú vojenského obvodu
Vykonávanie zmeny pozemkov alebo zmeny v užívaní stavieb na území
vojenského obvodu
Vytyčovanie a trvalé označovanie hraníc lomovými bodmi nehnuteľnosti
na území vojenského obvodu
Zabezpečovanie majetkovoprávneho vyrovnania alebo zriaďovanie
vecného bremena k nehnuteľnosti vojenského obvodu
Zabezpečovanie obrany štátu na území vojenského obvodu
Zabezpečovanie verejného poriadku vo vojenskom obvode
Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb na území vojenského obvodu
Zakladanie alebo zriaďovanie právnickej osoby na spravovanie lesného
majetku vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch
Sledovanie stavu súdnych agend na základe justičnej štatistiky
Správa a zabezpečovanie centrálneho informačného systému súdov
a iných informačných systémov
Vykonávanie previerky súdnych spisov
Zjednocovanie výkladu a používania zákonov a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov
Zabezpečovanie vzdelávania a odbornej prípravy sudcov, prokurátorov
a súdnych úradníkov na výkon ich funkcie
Odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do cudziny
Prevzatie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody z cudziny
Príprava agendy pre prezidenta republiky v konaní o udelení milosti,
odložení a prerušení trestu
Agenda o upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku
v súvislosti s vydaním odsúdeného do cudziny alebo jeho vyhostením
Vedenie registra mediátorov, registra mediačných centier a registra
vzdelávacích inštitúcií
Vedenie zoznamu správcov na internetovej stránke ministerstva
Vykonávanie dohľadu nad činnosťou správcov
Vydanie obvineného do cudziny
Vydávanie osvedčení o platnom práve v Slovenskej republike
Vyžiadanie obvineného z cudziny
Zisťovanie cudzieho práva a vzájomnosti cudzieho práva
Vykonávanie dohľadu nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej
republiky a notárov
Vykonávanie dohľadu nad činnosťou komory a činnosťou exekútorov
Kontrola dodržiavania podmienok organizovania a priebehu dražieb
Uverejňovanie zoznamu dražobníkov na internetovej stránke ministerstva
Overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení znalcom,
tlmočníkom a prekladateľom
Prejednávanie priestupkov a ukladanie sankcií na úseku znaleckej
činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti
Vedenie zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
A0001633
A0001634
A0001635
A0001636
A0001637
A0001638
A0001639
A0001640
A0001641
A0001642
A0001643
A0001644
A0001645
A0001646
A0001647
A0001648
A0001649
A0001650
A0001651
A0001652
A0001653
A0001654
A0001655
A0001656
A0001657
A0001658
A0001659
A0001660
A0001661
A0001662
A0001663
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00118
U00119
U00119
U00119
U00119
U00119
U00120
U00120
U00120
U00120
U00120
U00120
U00120
U00120
U00120
U00120
U00120
U00121
U00121
U00122
U00122
U00123
U00123
U00123
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001664
A0001665
A0001666
A0001667
A0001668
Vykonávanie dohľadu nad znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmi
Vydávanie zbierky zákonov
Zabezpečovanie dostupnosti zbierky zákonov za určenú cenu
Vydávanie Obchodného vestníka
Zabezpečovanie zastupovania Slovenskej republiky na Európskom súde
pre ľudské práva a zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred
Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa
Európskych spoločenstiev
Konzultácie o postupe vo vzťahu k tretím štátom a medzinárodným
organizáciám
Zahraničná politika a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom
a medzinárodným organizáciám
Vedenie evidencie držiteľov preukazu zahraničného Slováka
Zabezpečovanie ochrany práv a záujmov Slovenskej republiky a jej
občanov v zahraničí
Zabezpečovanie riadenia zastupiteľských úradov Slovenskej republiky
v zahraničí
Zabezpečovanie stykov s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov
v Slovenskej republiky a v zahraničí
Zabezpečovanie hospodárenia a nakladania s majetkom Slovenskej
republiky v zahraničí
Zabezpečovanie koordinácie prípravy a vnútroštátneho prerokúvania,
uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúv
Poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci
Koordinovanie realizácie politík Európskej únie
Poskytovanie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Rozširovanie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Určovanie rozhodcu, ktorý rieši kolektívne spory
Ustanovenie výšky odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, ktorý rieši
kolektívne spory
Vedenie zoznamu rozhodcov a sprostredkovateľov, ktorí riešia kolektívne
spory
Určovanie sprostredkovateľa v kolektívnom spore a určovanie rozhodcu
v kolektívnom spore
Vydávanie opatrení v oblasti sumy stravného a sumy základných náhrad
za používanie cestných motorových vozidiel
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Vydávanie vyjadrenia k bezpečnostnej správe
Navrhovanie opatrení na zlepšenie stavu v oblasti ochrany práce
Odoberanie oprávnenia, osvedčenia a preukazov na úseku inšpekcie
práce
Organizovanie a vykonávanie odborných skúšok na úseku inšpekcie
práce
Oznamovanie zistených prípadov nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania
Podanie podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo na
pozastavenie prevádzkovania živnosti
Podieľanie sa na medzinárodnej spolupráci v oblasti ochrany práce
Podieľanie sa na odbornej výchove a vzdelávaní inšpektorov práce
A0001669
A0001670
A0001671
A0001672
A0001673
A0001674
A0001675
A0001676
A0001677
A0001678
A0001679
A0001680
A0001681
A0001682
A0001683
A0001684
A0001685
A0001686
A0001687
A0001688
A0001689
A0001690
A0001691
A0001692
A0001693
A0001694
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4051
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00123
U00124
U00124
U00124
U00125
U00126
U00127
U00128
U00128
U00129
U00130
U00131
U00132
U00133
U00134
U00135
U00135
U00135
U00135
U00135
U00135
U00135
U00136
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4052
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001695
Poskytovanie informácií o pracovných podmienkach v Slovenskej
republiky a v členských štátoch Európskej únie
Poskytovanie informácií z vyšetrovania závažných priemyselných havárií
Predkladanie návrhov na odobratie oprávnenia alebo osvedčenia
Národnému inšpektorátu práce
Predkladanie podnetov na zlepšenie ochrany práce Národnému
inšpektorátu práce
Predkladanie správy o stave ochrany práce a o činnosti Národného
inšpektorátu práce
Predkladanie správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej
správy v oblasti inšpekcie práce
Prejednávanie priestupkov na úseku inšpekcie práce
Plnenie úloh v súlade so zákonom o podmienkach uvedenia chemických
látok a chemických zmesí na trh
Rozhodovanie o uložení pokút na úseku inšpekcie práce
Udeľovanie výnimky v organizácii pracovného času v doprave
Preverovanie dodržiavania rozsahu a podmienok oprávnení, osvedčení
a preukazov na úseku inšpekcie práce
Riadenie a kontrola Národného inšpektorátu práce a zodpovedanie za
výkon inšpekcie práce
Riadenie a koordinovanie inšpektorátov práce a zjednocovanie
a racionalizovanie pracovných metód inšpektorov práce
Rozhodovanie o ukladaní pokút za porušenie povinností na úseku
inšpekcie práce
Rozhodovanie o zavedení noriem spotreby práce
Rozhodovanie pri pochybnostiach o vykonávaní inšpekcie práce na
pracovisku
Spracovanie a vyhodnocovanie údajov o pracovných úrazoch na
štatistické účely
Ukladanie opatrení na nápravu nedostatkov a vydávanie zákazu uvedenia
detergentov na trh
Uloženie ochranného a nápravného opatrenia a podanie návrhu na
začatie konania na úseku inšpekcie práce
Uplatňovanie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien
Vedenie verejne prístupného zoznamu osôb o porušení zákazu
nelegálneho zamestnávania
Vedenie verejne prístupného zoznamu vydaných a odobratých oprávnení
a osvedčení na úseku inšpekcie práce
Vydávanie a odoberanie oprávnení a osvedčení na úseku inšpekcie práce
Vydávanie a odoberanie povolenia na vykonávanie ľahkých prác fyzickou
osobou
Vydávanie osobitných poverení na výkon inšpekcie práce
Vydávanie potvrdenia o nezistení porušenia zákazu nelegálneho
zamestnávania
Vydávanie poverení na vykonanie kontroly na úseku inšpekcie práce
Vydávanie preukazu inšpektora práce
Vydávanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti na úseku
inšpekcie práce
A0001696
A0001697
A0001698
A0001699
A0001700
A0001701
A0001702
A0001703
A0001704
A0001705
A0001706
A0001707
A0001708
A0001709
A0001710
A0001711
A0001712
A0001713
A0001714
A0001715
A0001716
A0001717
A0001718
A0001719
A0001720
A0001721
A0001722
A0001723
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001724
Vykonávanie dohľadu nad vydaním vyhlásenia o zhode na určených
výrobkoch
Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti prevencie závažných
priemyselných havárií
Vypracovanie koncepčných materiálov, programových materiálov
a návrhov na zlepšenie stavu v oblasti ochrany práce
Vypracovanie návrhov na plnenie záväzkov vyplývajúcich
z medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti ochrany práce
a zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v súčinnosti s príslušnými
ústrednými orgánmi štátnej správy
Vyšetrovanie a vedenie evidencie príčin vzniku úrazov, havárií, otráv
a chorôb z povolania
Zabezpečovanie a usmerňovanie výskumnej činnosti v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
Zabezpečovanie inšpekcie práce a vykonávanie dohľadu nad určenými
výrobkami
Zabezpečovanie tvorby a uskutočňovanie štátnej politiky ochrany práce
Zabezpečovanie tvorby, zhromažďovania, šírenia, sprístupňovania
a publikovania informácií v oblasti ochrany práce
Zakázanie osobného vykonávania odborných úloh bezpečnostného
technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika
Zisťovanie, zhromažďovanie, spracúvanie a odovzdávanie informácií
v oblasti ochrany práce pre informačný systém ochrany práce
Zriaďovanie a zrušovanie pracovísk Národného inšpektorátu práce
Informovanie o ponuke voľných pracovných miest
Informovanie uchádzača o zamestnanie o jeho práve na rovnaké
zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu
Kontrola a oznamovanie zistených prípadov nelegálnej práce
a nelegálneho zamestnávania
Kontrola dodržiavania povinného podielu zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím
Nahlasovanie voľných pracovných miest s možnosťou ich obsadenia
cudzincami
Označovanie miest nevhodných pre občanov so zdravotným postihnutím
v evidencii voľných pracovných miest
Oznamovanie počtu udelených povolení na zamestnanie cudzincom
Oznamovanie voľných pracovných miest s možnosťou ich obsadenia
cudzincom
Plnenie úloh v oblasti tvorby a uplatňovania národnej sústavy povolaní
Poskytovanie informácií cudzincovi o možnostiach zamestnania
Poskytovanie informácií občanom o možnostiach zamestnania
v zahraničí
Poskytovanie informačných a poradenských služieb na úseku stratégie
zamestnanosti
Poskytovanie odborných poradenských služieb na úseku stratégie
zamestnanosti
Poskytovanie údajov o uchádzačoch o zamestnanie obci a súdu
Predkladanie návrhov na zriadenie zariadení na plnenie úloh služieb
zamestnanosti
Predkladanie návrhov projektov na schválenie
A0001725
A0001726
A0001727
A0001728
A0001729
A0001730
A0001731
A0001732
A0001733
A0001734
A0001735
A0001736
A0001737
A0001738
A0001739
A0001740
A0001741
A0001742
A0001743
A0001744
A0001745
A0001746
A0001747
A0001748
A0001749
A0001750
A0001751
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4053
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00137
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4054
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001752
A0001753
Prejednávanie priestupkov v oblasti služieb zamestnanosti
Prijímanie žiadostí o sprostredkovanie zamestnania v členských štátoch
Európskej únie
Priznávanie, zrušovanie, zmena, pozastavenie postavenia chránenej
dielne a chráneného pracoviska
Realizovanie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených medzinárodných
zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti
Riadenie a metodické usmerňovanie činnosti úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny
Riadenie činnosti pracovísk zriadených vo svojom územnom obvode
Riadenie, kontrola a koordinovanie činnosti úradov v oblasti služieb
zamestnanosti
Rozhodovanie o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie
povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení,
zastavení výplaty a vrátení dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh
práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným
postihnutím
Rozhodovanie o ukladaní pokút v oblasti služieb zamestnanosti
Rozhodovanie o zaradení, nezaradení a vyradení uchádzačov
o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
Rozpočtovanie, spravovanie a prerozdeľovanie finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu
Schvaľovanie celoštátnych programov vzdelávania a prípravy pre trh
práce
Schvaľovanie zriadenia a zrušenia pracoviska úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Schvaľovanie vnútornej štruktúry úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
Schvaľovanie vnútornej štruktúry Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny
Sledovanie využívania pracovných miest, na ktoré bol poskytnutý
príspevok podľa zákona o službách zamestnanosti
Sprostredkovanie zamestnania
Udeľovanie povolenia na zamestnanie cudzincovi
Udeľovanie predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie
pracovného pomeru výpoveďou občanovi so zdravotným postihnutím
Uhrádzanie nákladov na zdravotný výkon
Uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce
Určovanie minimálneho obsahu, rozsahu a periodicity zberu
a spracovania údajov v oblasti služieb zamestnanosti
Určovanie minimálneho rozsahu služieb zamestnanosti poskytovaných
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Určovanie postupu a podrobnejších podmienok udeľovania povolenia na
zamestnanie cudzincovi alebo osobe bez štátnej príslušnosti
Určovanie úloh v oblasti politiky trhu práce vyplývajúcich zo stratégie
zamestnanosti
Určovanie územných obvodov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
A0001754
A0001755
A0001756
A0001757
A0001758
A0001759
A0001760
A0001761
A0001762
A0001763
A0001764
A0001765
A0001766
A0001767
A0001768
A0001769
A0001770
A0001771
A0001772
A0001773
A0001774
A0001775
A0001776
A0001777
A0001778
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001779
Vedenie centrálnej evidencie údajov o nástupe do zamestnania
a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho
rodinných príslušníkov a o nástupe do zamestnania a o skončení
zamestnania cudzinca
Vedenie centrálnej evidencie vydaných povolení na zamestnanie
cudzincom
Vedenie evidencie údajov o nástupe do zamestnania a o skončení
zamestnania cudzinca
Vedenie evidencie uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
Vedenie evidencie voľných pracovných miest
Vedenie evidencie vydaných povolení na zamestnanie cudzincom
Vedenie evidencie zamestnávateľov
Vedenie osobitnej evidencie uchádzačov a záujemcov o zamestnanie so
zdravotným postihnutím
Vydávanie potvrdení o dĺžke vedenia v evidencii uchádzačov
o zamestnanie
Vydávanie, zmena, pozastavenie, zrušenie a vydávanie duplikátov
povolení na činnosť agentúr dočasného zamestnávania a agentúr
podporovaného zamestnávania
Vykonávanie sprostredkovania zamestnania pre občanov Slovenskej
republiky v členských štátoch Európskej únie
Vypracovávanie a realizácia celoštátnych projektov v oblasti služieb
zamestnanosti
Vypracovávanie a realizovanie projektov v oblasti zamestnanosti
Vypracovávanie analýz a prognóz vývoja na trhu práce
Vypracúvanie návrhov priorít služieb zamestnanosti
Vytváranie a aktualizácia národnej sústavy povolaní
Vytváranie partnerstiev v oblasti služieb zamestnanosti
Zabezpečovanie činností a vydávanie posudkov odborného konzília
posudkových lekárov
Zabezpečovanie činností týkajúcich sa znevýhodneného uchádzača
o zamestnanie
Zabezpečovanie lekárskej posudkovej činnosti v oblasti služieb
zamestnanosti
Zabezpečovanie tvorby, prevádzky a rozvoja jednotného informačného
systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti
Zabezpečovanie úloh spojených s hromadným prepúšťaním
Zasielanie žiadosti o zamestnanie v členskom štáte Európskej únie
Európskemu úradu pre koordináciu
Získavanie a posudzovanie podkladov na účely poskytovania dotácií
Zriaďovanie špeciálnych organizačných útvarov na integráciu občanov so
zdravotným postihnutím
Zverejňovanie štatistických informácií o stave, vývoji a štruktúre
nezamestnanosti a o stave, vývoji a štruktúre uplatňovaných aktívnych
opatrení na trhu práce
Zverejňovanie zoznamu osôb, voči ktorým sú evidované pohľadávky
Informovanie Európskej komisie o spôsobe určenia hornej hranice dávky
garančného poistenia
A0001780
A0001781
A0001782
A0001783
A0001784
A0001785
A0001786
A0001787
A0001788
A0001789
A0001790
A0001791
A0001792
A0001793
A0001794
A0001795
A0001796
A0001797
A0001798
A0001799
A0001800
A0001801
A0001802
A0001803
A0001804
A0001805
A0001806
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4055
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00138
U00139
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4056
Názov agendy verejnej správy
Kód agendy
verejnej
správy
A0001807
A0001808
A0001809
A0001810
A0001811
A0001812
A0001813
A0001814
A0001815
A0001816
A0001817
A0001818
A0001819
A0001820
A0001821
A0001822
A0001823
A0001824
A0001825
A0001826
A0001827
A0001828
A0001829
A0001830
A0001831
Informovanie Európskej komisie o typoch konaní pri platobnej
neschopnosti zamestnávateľa
Odvádzanie poistného na dôchodkové poistenie za štát
Oznamovanie znenia zákonov, iných právnych predpisov
a administratívnych opatrení prijatých v oblasti týkajúcej sa ochrany
práv zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa
Európskej komisii
Určovanie právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu na
postúpenie pohľadávky
Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti percenta zvýšenia
dôchodkovej dávky
Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti stavu individuálneho účtu
Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti sumy všeobecného
vymeriavacieho základu
Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti výšky dôchodkovej hodnoty
Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti zaradenia skupín
ekonomických činností do nebezpečnostných tried
Výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, správa
a vymáhanie pohľadávok
Konanie o dávkach a výplata dávok dôchodkového poistenia,
nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia
v nezamestnanosti a garančného poistenia
Vykonávanie kontrolnej činnosti, konzultačnej a poradenskej činnosti vo
veciach sociálneho poistenia
Vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti
Postupovanie príspevkov sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie
Rozhodovanie o príspevku na starobné dôchodkové sporenie
Odvádzanie príspevkov za sporiteľa
Vykonávanie dozoru nad zamestnávateľom v oblasti uzatvorenia
zamestnávateľskej zmluvy a platenia a odvádzania príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca
Koordinovanie činnosti štátnych orgánov v oblasti štátnych sociálnych
dávok, životného minima, náhradného výživného a podpory náhradnej
rodinnej starostlivosti
Riadenie, kontrolovanie, koordinovanie výkonu štátnej správy vo veciach
štátnych sociálnych dávok, životného minima, náhradného výživného
a príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozhodovanie v druhom stupni vo veciach štátnych sociálnych dávok,
náhradného výživného a príspevkov na podporu náhradnej rodinnej
starostlivosti, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje úrad
Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu z hľadiska
nároku na prídavok na dieťa a rodičovský príspevok
Poskytovanie odborného poradenstva vo veci nároku a poskytovania
štátnych sociálnych dávok
Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení,
zastavení výplaty a vrátení príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku
k príspevku pri narodení dieťaťa
Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení,
zastavení výplaty a vrátení prídavku na dieťa
Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení,
zastavení výplaty a vrátení rodičovského príspevku
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00139
U00139
U00139
U00139
U00139
U00139
U00139
U00139
U00139
U00139
U00139
U00139
U00139
U00140
U00140
U00140
U00141
U00142
U00142
U00142
U00142
U00142
U00142
U00142
U00142
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001832
Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení,
zastavení výplaty a vrátení príspevku na starostlivosť
Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení,
zastavení výplaty a vrátení príspevkov na podporu náhradnej
starostlivosti o dieťa
Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení,
zastavení výplaty a vrátení náhradného výživného
Podávanie podnetu orgánom činným v trestnom konaní vo veci neplnenia
vyživovacej povinnosti povinnej osoby voči oprávnenej osobe v konaní
o náhradnom výživnom
Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení,
zastavení výplaty a vrátení príspevku na pohreb
Rozhodovanie o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu prídavku na
dieťa
Rozhodovanie o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu príspevku pri
narodení dieťaťa a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa
Implementácia práva Európskej únie v oblasti rodinných dávok
Vypracovávanie a zverejňovanie národných priorít rozvoja sociálnych
služieb
Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti sociálnych služieb
Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb pri
poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania najmä z hľadiska
dodržiavania základných ľudských práv a slobôd
Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb pri
uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby a dodržiavaní záväzkov
z nich vyplývajúcich
Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb pri
vykonávaní odborných činností, na ktoré bola udelená akreditácia
Hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby
Kontrola vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb, na ktoré
bola udelená akreditácia
Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone
dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb
Ukladanie pokút za nesplnenie opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb
Ukladanie poriadkových pokút za neposkytnutie súčinnosti pri výkone
dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb
Prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút za iné správne delikty
v oblasti sociálnych služieb
Rozhodovanie o udelení, neudelení, zmene, predĺžení a odňatí akreditácie
vzdelávacieho programu v oblasti sociálnych služieb
Rozhodovanie o udelení, neudelení, zmene, predĺžení a odňatí
akreditácie na sociálnu rehabilitáciu a špecializované sociálne
poradenstvo, vykonávané ako samostatné odborné činnosti v oblasti
sociálnych služieb
Vedenie a zverejňovanie zoznamu fyzických osôb a právnických osôb,
ktorým bola udelená, odňatá alebo ktorým zanikla akreditácia
vzdelávacieho programu v oblasti sociálnych služieb
A0001833
A0001834
A0001835
A0001836
A0001837
A0001838
A0001839
A0001840
A0001841
A0001842
A0001843
A0001844
A0001845
A0001846
A0001847
A0001848
A0001849
A0001850
A0001851
A0001852
A0001853
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4057
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00142
U00142
U00142
U00142
U00142
U00142
U00142
U00142
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4058
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001854
Vedenie a zverejňovanie zoznamu fyzických osôb a právnických osôb,
ktorým bola udelená, odňatá alebo ktorým zanikla akreditácia na
sociálnu rehabilitáciu a špecializované sociálne poradenstvo, vykonávané
ako samostatné odborné činnosti v oblasti sociálnych služieb
Vedenie a zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb
a poskytovateľov, ktorí boli z registra vymazaní
Tvorba komunitného plánu sociálnych služieb
Utváranie podmienok na podporu komunitného rozvoja v oblasti
poskytovania sociálnych služieb
Rozhodovanie o odkázanosti a zániku odkázanosti na sociálnu službu
v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom
stacionári, na opatrovateľskú službu a prepravnú službu
Rozhodovanie o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby
Vyhotovovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu
Poskytovanie alebo zabezpečovanie sociálnej služby v nocľahárni,
v nízkoprahovom dennom centre, v nízkoprahovom dennom centre pre
deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej
služby, v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, prepravnej služby,
odľahčovacej služby
Poskytovanie alebo zabezpečovanie iných druhov sociálnych služieb nad
rámec povinnej pôsobnosti
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Uzatváranie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti
na pomoc inej osoby a finančného príspevku na prevádzku neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby
Uzatváranie zmluvy o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov inej
obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej alebo
založenej inou obcou alebo vyšším územným celkom pri zabezpečení
sociálnej služby
Uzatváranie zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
s budúcim poskytovateľom sociálnej služby
Zriaďovanie, zakladanie a kontrola zariadení sociálnych služieb
Uhrádzanie ekonomicky oprávnených nákladov inej obci, vyššiemu
územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou
alebo vyšším územným celkom pri zabezpečení sociálnej služby
Kontrola účelnosti využitia uhradených ekonomicky oprávnených
nákladov inej obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe
zriadenej alebo založenej inou obcou alebo vyšším územným celkom pri
zabezpečení sociálnej služby
Poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti na pomoc inej osoby
a finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom
sociálnych služieb
Kontrola hospodárenia s finančným príspevkom pri odkázanosti na
pomoc inej osoby a finančným príspevkom na prevádzku poskytnutým
neverejným poskytovateľom sociálnych služieb
Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole
hospodárenia s finančným príspevkom pri odkázanosti na pomoc inej
osoby a finančným príspevkom na prevádzku poskytnutým neverejným
poskytovateľom sociálnych služieb a kontrola ich plnenia
A0001855
A0001856
A0001857
A0001858
A0001859
A0001860
A0001861
A0001862
A0001863
A0001864
A0001865
A0001866
A0001867
A0001868
A0001869
A0001870
A0001871
A0001872
A0001873
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001874
Vedenie evidencie posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa
stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Vedenie evidencie rozhodnutí o odkázanosti a zániku odkázanosti na
sociálnu službu a rozhodnutí o povinnosti rodičov alebo detí platiť
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby
Vedenie evidencie prijímateľov sociálnych služieb
Vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu
Uhrádzanie zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na
sociálnu službu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb
Rozhodovanie o odkázanosti a zániku odkázanosti na sociálnu službu
v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku,
v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení
Rozhodovanie o nezapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb
a o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra
Rozhodovanie o zákaze poskytovať sociálnu službu
Zabezpečovanie sociálnej služby v útulku, v domove na pol ceste,
v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku,
v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v integračnom
centre a tlmočníckej služby
Zabezpečovanie iných druhov sociálnych služieb nad rámec povinnej
pôsobnosti
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva a zabezpečovanie
sociálneho poradenstva vrátane špecializovaného sociálneho
poradenstva
Kontrola úrovne poskytovania sociálnej služby
Vykonávanie zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb
a oznamovanie zápisu do registra
Vedenie registra poskytovateľov sociálnych služieb a vykonávanie zmien
v registri
Predkladanie aktualizovaného registra poskytovateľov sociálnych služieb
Uhrádzanie zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na
sociálnu službu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Vypracovanie koncepcie podpory sociálneho začlenenia fyzických osôb
s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti
Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce pri podpore sociálneho
začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do
spoločnosti
Koordinovanie činnosti štátnych orgánov vo veciach podpory sociálneho
začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do
spoločnosti a lekárskej posudkovej činnosti
Schvaľovanie zaradenia a vyradenia pomôcky do/zo zoznamu pomôcok
vrátane maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky
Rozhodovanie v druhom stupni štátnej správy vo veciach kompenzácie,
preukazu a parkovacieho preukazu, v ktorých v prvom stupni koná
a rozhoduje úrad
Vypracovanie komplexného posudku a posudku na účely parkovacieho
preukazu
Vypracovanie lekárskeho posudku
A0001875
A0001876
A0001877
A0001878
A0001879
A0001880
A0001881
A0001882
A0001883
A0001884
A0001885
A0001886
A0001887
A0001888
A0001889
A0001890
A0001891
A0001892
A0001893
A0001894
A0001895
A0001896
A0001897
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4059
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00143
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4060
Názov agendy verejnej správy
Kód agendy
verejnej
správy
A0001898
A0001899
A0001900
A0001901
A0001902
A0001903
A0001904
A0001905
A0001906
A0001907
A0001908
A0001909
A0001910
A0001911
A0001912
A0001913
A0001914
A0001915
A0001916
A0001917
A0001918
A0001919
A0001920
A0001921
A0001922
A0001923
A0001924
A0001925
Vykonávanie poradenstva vo veciach kompenzácie, preukazu
a parkovacieho preukazu
Vedenie evidencie vrátených pomôcok a poskytovanie informácií o nich
Zabezpečovanie úhrady za zdravotné výkony poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti na účely poskytovania peňažných príspevkov na
kompenzáciu, vyhotovenia preukazu a parkovacieho preukazu
Posudzovanie psychickej a fyzickej schopnosti fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím a potvrdzovanie schopnosti udeliť písomný
súhlas na účely opatrovania
Spracúvanie informácií o štatistických výkazoch vo veciach peňažných
príspevkoch na kompenzáciu
Vykonávanie overovania podpisu fyzickej osoby na účely peňažných
príspevkov na kompenzáciu
Podávanie návrhu na zaradenie a vyradenie pomôcky do/zo zoznamu
pomôcok a návrhu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky
Rozhodovanie o preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom, jeho odňatí a povinnosti vrátenia
Rozhodovanie o parkovacom preukaze, jeho odňatí a povinnosti vrátenia
Rozhodovanie vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu
Rozhodovanie o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu
Vykonávanie kontroly kvality a rozsahu pomoci pri poskytovaní
peňažného príspevku na osobnú asistenciu alebo peňažného príspevku
na opatrovanie
Vykonávanie terénnej sociálnej práce
Vedenie evidencie zmlúv uzatvorených vo veciach kompenzácie
Zabezpečovanie vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu
Vydávanie potvrdenia na žiadosť obce o poskytovaní alebo odňatí
peňažného príspevku na osobnú asistenciu, peňažného príspevku na
opatrovanie, peňažného príspevku na prepravu a peňažného príspevku
na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného
motorového vozidla
Rozhodovanie o hmotnej núdzi, zabezpečovaní základných životných
podmienok a priznávanie dávky a príspevkov
Rozhodovanie o dodatočnom priznaní, zvýšení, znížení alebo doplatení
dávky a príspevkov
Rozhodovanie o odňatí a zastavení výplaty dávky a príspevkov
Rozhodovanie o preddavkovom priznaní dávky a príspevkov
Rozhodovanie o zániku nároku na dávku a príspevky
Rozhodovanie o zúčtovaní dávky a príspevkov
Rozhodovanie o dodatočnom priznaní, zvýšení, znížení alebo doplatení
príspevkov
Rozhodovanie o vrátení neprávom vyplatenej dávky a príspevkov
Rozhodovanie o zániku nároku na aktivačný príspevok
Rozhodovanie o zániku nároku na príspevok na bývanie
Rozhodovanie o zastavení výplaty príspevkov
Rozhodovanie v odvolacom konaní na úseku pomoci v hmotnej núdzi
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00144
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001926
Rozhodovanie o určovaní a uvoľňovaní osobitného príjemcu dávky
a príspevkov
Dohliadanie nad plnením povinností osobitného príjemcu
Získavanie podkladov na rozhodovanie a sledovanie účelného využitia
vyplatenej dávky a príspevkov priamo v prirodzenom prostredí občana
v hmotnej núdzi
Vykonávanie poradenstva pri zabezpečení základných životných
podmienok a pomoci v hmotnej núdzi
Navštívenie oprávnenej osoby v byte a požadovanie potrebných informácií
a vysvetlení
Koordinovanie činnosti orgánov a organizácií pri zabezpečovaní
základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi
Koordinovanie činností úradov, obcí a ostatných organizácií podieľajúcich
sa na zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej
núdzi
Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole
výkonu štátnej správy
Kontrola hospodárenia úradu s finančnými prostriedkami určenými
na zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc
v hmotnej núdzi
Podávanie podnetu orgánom činným v trestnom konaní na začatie
konania vo veci zneužívania dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi
Vedenie evidencie občanov poberajúcich dávku a príspevky
Rozhodovanie o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi
Vykonávanie poradenstva pri zabezpečení základných životných
podmienok a pomoci v hmotnej núdzi
Evidovanie žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom
alebo osvojiteľom
Kontrolná činnosť v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Vykonávanie alebo zabezpečenie vykonávania odborných metód
mediácie
Vykonávanie alebo zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na
prispôsobenie sa novým situáciám a na pomoc deťom alebo plnoletým
osobám, ktoré boli obeťami obchodovania
Koordinovanie činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí,
vyšších územných celkov, akreditovaných subjektov a ďalších
právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v oblasti
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v jednotlivých
územných obvodoch krajov
Koordinovanie činnosti štátnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, obcí, vyšších územných celkov, akreditovaných
subjektov a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia
v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Koordinovanie poskytovania pomoci a vykonávanie úkonov v záujme
maloletých bez sprievodu
Vykonávanie alebo zabezpečenie vykonávania výchovných
skupinových programov, sociálnych skupinových programov alebo
výchovno-rekreačných skupinových programov
A0001927
A0001928
A0001929
A0001930
A0001931
A0001932
A0001933
A0001934
A0001935
A0001936
A0001937
A0001938
A0001939
A0001940
A0001941
A0001942
A0001943
A0001944
A0001945
A0001946
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4061
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00145
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4062
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001947
Organizovanie a zabezpečovanie odbornej prípravy zamestnancov
v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a supervízie
Oznamovanie zastupiteľským úradom v cudzine o opatreniach prijatých
v záujme bezpečného návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie
Slovenskej republiky
Oznamovanie výšky priemerných bežných výdavkov na miesto v detských
domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu
Plnenie úloh v oblasti náhradnej starostlivosti
Plnenie úloh v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine
Plnenie úloh prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti
vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov
Plnenie úloh ústredného orgánu podľa medzinárodných dohovorov
a právnych aktov Európskej únie
Plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a právnych
aktov Európskej únie v oblasti sociálnoprávnej ochany detí a sociálnej
kurately
Plnenie úloh koordinátora pri vykonávaní opatrení sociálnej kurately pre
deti alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané,
zanedbávané alebo u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania,
pohlavného zneužívania alebo zanedbávania, alebo ktoré boli obeťou
obchodovania
Podávanie návrhov na vydanie predbežného opatrenia na účel
zabezpečenia sústavnej ochrany života, zdravia a priaznivého
psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa na súd
Podávanie návrhov na určenie otcovstva podľa zákona o rodine na súd
Podávanie návrhov na zapretie otcovstva podľa zákona o rodine na súd
Podávanie návrhov na začatie konania o splnení podmienok osvojiteľnosti
podľa zákona o rodine na súd
Podávanie návrhov na nariadenie ústavnej starostlivosti alebo zrušenie
ústavnej starostlivosti na súd
Podávanie návrhov na uloženie výchovného opatrenia alebo zrušenie
výchovného opatrenia uloženého súdom na súd
Podávanie návrhov na vykonanie zásahu do rodičovských práv
a povinností podľa zákona o rodine na súd
Podávanie vyhlásení podľa zákona o azyle
Podieľanie sa na realizácii opatrení v oblasti rovnosti príležitostí
a antidiskriminácie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí
Podieľanie sa na realizácii záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených
medzinárodných zmlúv a medzinárodných dohovorov v oblasti
sociálnoprávnej ochrany detí
Podieľanie sa na tvorbe a realizácii regionálnych projektov zameraných
na prevenciu sociálnopatologických javov a prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na deťoch a plnoletých fyzických osobách
Poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vykonávania
rozhodnutia súdu v detskom domove pre maloletých bez sprievodu
Poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vykonávania
rozhodnutia súdu v detskom domove
Poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vykonávania
rozhodnutia súdu v krízovom stredisku
Poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vykonávania
rozhodnutia súdu v resocializačnom stredisku
A0001948
A0001949
A0001950
A0001951
A0001952
A0001953
A0001954
A0001955
A0001956
A0001957
A0001958
A0001959
A0001960
A0001961
A0001962
A0001963
A0001964
A0001965
A0001966
A0001967
A0001968
A0001969
A0001970
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001971
Poskytovanie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na
vykonávanie rozhodnutia súdu v pestúnskom zariadení
Predkladanie dokladov zariadeniam, v ktorých sa vykonáva rozhodnutie
súdu
Predkladanie písomnej dokumentácie orgánu určenému na vykonávanie
medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie na
zabezpečenie ochrany práv detí podľa medzinárodných dohovorov
a právnych aktov Európskej únie
Predkladanie spisovej dokumentácie dieťaťa orgánu určenému na
vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej
únie na účely sprostredkovania medzištátneho osvojenia
Rozhodovanie o dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti fyzickej osobe,
ktorá má záujem stať sa pestúnom
Rozhodovanie o resocializačnom príspevku
Rozhodovanie o udelení, predĺžení platnosti, zmene a zrušení akreditácie
v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Rozhodovanie o uložení, zmene a o zrušení výchovných opatrení
Rozhodovanie o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa
pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov a o vyradení zo
zoznamu žiadateľov
Schvaľovanie priorít a spôsobu ich organizačného zabezpečenia v oblasti
vykonávania opatrení pre určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately a pre orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Spisovanie a podávanie návrhov a podnetov vo veciach výchovy a výživy
dieťaťa na súd
Spolupráca s určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately pri vypracúvaní návrhu priorít v oblasti ústavnej starostlivosti,
v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, v oblasti
prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť a prípravy na profesionálne
vykonávanie náhradnej starostlivosti a v oblasti zabezpečenia
vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach
Spolupráca s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných
štátov v cudzine, s ústrednými orgánmi zmluvných štátov v cudzine,
zastupiteľskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy, bankami,
pobočkami zahraničných bánk, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi
územnej samosprávy a s akreditovanými subjektmi
Sprostredkovanie a koordinovanie sprostredkovania nadviazania
osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom, zabezpečenie spolupráce
s ostatnými určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a s akreditovanými subjektmi
Sprostredkovanie odbornej pomoci deťom, rodinám a plnoletým fyzickým
osobám v špecializovaných inštitúciách a účasti na programoch
a aktivitách organizovaných obcou, vyšším územným celkom alebo
akreditovaným subjektom
Uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku s vyšším územným
celkom, obcou, akreditovaným subjektom
Vedenie a aktualizovanie zoznamu akreditovaných subjektov
Vedenie prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú
starostlivosť
A0001972
A0001973
A0001974
A0001975
A0001976
A0001977
A0001978
A0001979
A0001980
A0001981
A0001982
A0001983
A0001984
A0001985
A0001986
A0001987
A0001988
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4063
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4064
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0001989
Vedenie spisovej dokumentácie dieťaťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiny,
pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, a evidencia spisových dokumentácií
Vydávanie osvedčení podľa Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve,
uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností
a opatrení na ochranu dieťaťa
Vydávanie súhlasu na osvojenie maloletého dieťaťa do cudziny
Vykonávanie funkcie opatrovníka podľa zákona o rodine
Vykonávanie funkcie kolízneho opatrovníka podľa zákona o rodine
Vykonávanie funkcie poručníka maloletého bez sprievodu
Vykonávanie funkcie opatrovníka v trestnom konaní
Vykonávanie poradensko-psychologických služieb pre dieťa, plnoletú
fyzickú osobu a rodinu, poradensko-psychologickej pomoci rodinám so
špecifickým problémom a pri krízových situáciách
Vykonávanie potrebných opatrení na návrat a premiestnenie dieťaťa
z cudziny
Vykonávanie potrebných opatrení v prípade, keď nie je možné
sprostredkovať nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom
a žiadateľom v územnom obvode určeného orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí,
ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť
Vykonávanie prípravy dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť
Vykonávanie prípravy fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom
alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť
Vykonávanie prípravy fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie
náhradnej starostlivosti a na informačné poradenstvo
Vykonávanie úkonov na zabezpečenie návratu alebo premiestnenia
dieťaťa na základe oznámenia diplomatickej misie Slovenskej republiky
v zahraničí alebo Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Vykonávanie úkonov v záujme maloletého bez sprievodu vo vzťahu
k zastupiteľskému úradu krajiny, v ktorej má maloletý bez sprievodu
obvyklý pobyt
Vymáhanie nákladov spojených so zabezpečením návratu alebo
premiestnenia dieťaťa
Vypracovanie návrhov priorít v oblasti vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Vypracovanie a zverejňovanie plánu vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre svoj územný obvod
Vypracovanie návrhu priorít v oblasti vykonávania ústavnej starostlivosti,
sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zabezpečenia
vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach za svoj územný obvod
Vypracovanie a zverejňovanie plánu zabezpečenia v oblasti
sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, plánu zabezpečenia
vykonávania rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia
Vypracovanie prehľadu o stave miest v detských domovoch a v detských
domovoch pre maloletých bez sprievodu a o stave miest v krízových
strediskách a v resocializačných strediskách
Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
A0001990
A0001991
A0001992
A0001993
A0001994
A0001995
A0001996
A0001997
A0001998
A0001999
A0002000
A0002001
A0002002
A0002003
A0002004
A0002005
A0002006
A0002007
A0002008
A0002009
A0002010
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Názov agendy verejnej správy
Kód agendy
verejnej
správy
A0002011
A0002012
A0002013
A0002014
A0002015
A0002016
A0002017
A0002018
A0002019
A0002020
A0002021
A0002022
A0002023
A0002024
A0002025
A0002026
A0002027
A0002028
A0002029
A0002030
A0002031
Zabezpečovanie psychologickej pomoci dieťaťu, rodičom dieťaťa počas
rozvodu a po rozvode
Zabezpečovanie sústavnej ochrany života, zdravia a priaznivého vývinu
dieťaťa
Zabezpečovanie vykonávania opatrení v oblasti sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo
v spolupráci s akreditovaným subjektom
Zriaďovanie, kontrola a usmerňovanie detských domovov a detských
domovov pre maloletých bez sprievodu
Zriaďovanie a zabezpečovanie tímu na prípravu fyzickej osoby, ktorá má
záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom
Posudzovanie dôvodov žiadosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately o zmenu a schvaľovanie zmeny priorít
Plnenie úloh sociálnej kurately detí v trestnom konaní
Spracovávanie štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov
z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Prevádzkovanie a rozvíjanie jednotného prepojeného systému
zhromažďovania, spracovávania a prenosu informácií v oblasti
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kaurately, ako aj sledovania
procesov v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
Vykonávanie opatrení sociálnej kurately pre deti
Vykonávanie sociálneho poradenstva na uľahčenie plnenia účelu
náhradnej rodinnej starostlivosti
Vykonávanie prípravy na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti
fyzickej osobe, ktorá podala návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej
osobnej starostlivosti, alebo fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do
náhradnej osobnej starostlivosti
Vykonávanie opatrení sociálnej kurately pre plnoleté fyzické osoby
Vypracovávanie plánu výchovného opatrenia
Vypracovávanie plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktoré bolo
umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutí súdu
Vypracovávanie plánu sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou
Určovanie a zverejňovanie podrobných podmienok a postupov
schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení vo svojom
územnom obvode, vyhlasovanie výziev na podávanie týchto projektov
a schvaľovanie týchto projektov
Rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni
koná a rozhoduje detský domov a detský domov pre maloletých bez
sprievodu
Kontrolovanie dodržiavania podmienok zmluvy na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rozhodnutí súdu
s akreditovaným subjektom
Zabezpečovanie tvorby a plnenia sociálnych programov zameraných na
ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie
a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území
Vypracovávanie analýz nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti
a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov na svojom
území
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4065
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4066
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002032
Utváranie podmienok na organizovanie opatrení na predchádzanie vzniku
krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych
vplyvov, ktoré ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby
Utváranie podmienok na zabezpečenie priaznivého psychického vývinu,
fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie rodičovských
práv a povinností a vykonávanie výchovných opatrení
Utváranie podmienok na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám
a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, podľa potrieb
obyvateľov svojho územia
Utváranie podmienok na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú
záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú
starostlivosť a na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej
rodinnej starostlivosti
Utváranie podmienok na poskytovanie sociálneho poradenstva na
uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti
Utváranie podmienok na organizovanie resocializačných programov
a sociálnych programov najmä pre drogovo závislých a inak závislých
obyvateľov svojho územia, obyvateľov po prepustení z výkonu trestu
odňatia slobody, obyvateľov po prepustení zo zariadenia na resocializáciu
drogovo závislých
Utváranie podmienok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom
a usporiadanom na výkon opatrení podľa potrieb obyvateľov územia
Vedenie evidencie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Zriaďovanie a kontrolovanie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, oznamovanie počtu miest určenému orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Poskytovanie finančných príspevkov obci, akreditovanému subjektu
a právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré vykonávajú opatrenia
sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately
Zabezpečenie spolupráce pri výkone opatrení v oblasti predchádzania
a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov
Organizovanie programov na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým
fyzickým osobám a rodinám
Organizovanie resocializačných programov
Organizovanie výchovných programov alebo sociálnych programov pre
deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie
Poskytovanie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
a na tvorbu úspor
Poskytovanie pomoci dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej
správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických
osôb
Poskytovanie pomoci dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je
ohrozený život, zdravie dieťaťa
Poskytovanie pomoci mladému dospelému po skončení ústavnej
starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti
pri zabezpečení bývania a zamestnania
Poskytovanie pomoci na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi
dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo
umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
A0002033
A0002034
A0002035
A0002036
A0002037
A0002038
A0002039
A0002040
A0002041
A0002042
A0002043
A0002044
A0002045
A0002046
A0002047
A0002048
A0002049
A0002050
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002051
Poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov
a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny
Poskytovanie súčinnosti zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa
mladého dospelého
Poskytovanie informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa
pestúnom alebo osvojiteľom, o náležitostiach žiadosti o zapísanie do
zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na
náhradnú rodinnú starostlivosť
Poskytovanie príspevku na dopravu do zariadenia rodičovi dieťaťa alebo
osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa
Poskytovanie štatistických údajov a administratívnych zdrojov z oblasti
výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym
orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Spolupôsobenie pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu,
a podieľanie sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom
Spolupôsobenie pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa
finančnou podporou
Spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo
orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Utváranie podmienok na prácu s komunitou v obci
Vedenie evidencie detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré
vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do
starostlivosti
Vyjadrovanie sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa
pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny
Vykonávanie opatrení na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych
vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny
vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby
Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií
v rodine
Zriaďovanie zariadenia podľa potrieb obyvateľov na účel výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Koordinácia politiky ochrany práv detí
Poskytovanie starostlivosti, vykonávanie, utváranie podmienok
a zabezpečovanie výkonu opatrení pre deti umiestnené do zariadenia
na základe rozhodnutia súdu a mladých dospelých
Poskytovanie starostlivosti, vykonávanie, utváranie podmienok
a zabezpečovanie výkonu opatrení pre deti umiestnené na základe
rozhodnutia súdu alebo po dohode s plnoletou fyzickou osobou alebo
s rodinou
Vypracovávanie individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa
Vypracovanie a realizovanie programu krízového strediska
Vypracovanie a realizovanie resocializačného programu resocializačného
strediska
Vypracovávanie individuálnych plánov na zvládnutie krízy
Vypracovávanie indivudiálnych resocializačných plánov
Rozhodovanie o neposkytnutí príspevku na stravu a o neposkytnutí
príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého
A0002052
A0002053
A0002054
A0002055
A0002056
A0002057
A0002058
A0002059
A0002060
A0002061
A0002062
A0002063
A0002064
A0002065
A0002066
A0002067
A0002068
A0002069
A0002070
A0002071
A0002072
A0002073
A0002074
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4067
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
U00146
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4068
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002075
A0002076
A0002077
A0002078
A0002079
Vypracovanie koncepcie štátnej rodinnej politiky
Koordinovanie štátnej rodinnej politiky
Dozeranie na hospodárenie Sociálnej poisťovne podľa rozpočtu
Podávanie návrhov na odvolanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne
Vykonávanie dozoru nad vykonávaním nemocenského poistenia,
dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia,
poistenia v nezamestnanosti a starobného dôchodkového sporenia
Podieľanie sa na zabezpečovaní environmentálnej výchovy, vzdelávania
a propagácie
Preskúmavanie rozhodnutí pri tvorbe a ochrane životného prostredia
Riadenie, vykonávanie a kontrola výkonu štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie
Vedenie Národného registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok
do životného prostredia
Vykonávanie správy environmentálneho fondu
Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti tvorby a ochrany životného
prostredia
Plnenie ďalších úloh vo veciach ochrany prírody a krajiny
Plnenie funkcie hlavného štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody
a krajiny a vykonávanie ústredných revízií stavu osobitne chránených
častí prírody a krajiny
Povoľovanie výnimiek v oblasti ochrany prírody a krajiny
Povoľovanie výnimky z podmienok ochrany chránených druhov,
vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy vo veciach ochrany prírody
a krajiny a určovanie hlavných smerov tejto činnosti
Vydávanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhrady
Rozhodovanie pri pochybnostiach o pôvode druhu v oblasti ochrany
prírody a krajiny
Vedenie evidencie sankcionovaných osôb
Vydávanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie zariadení na záchranu
chránených rastlín a chránených živočíchov
Vydávanie vyjadrení k dokumentom v oblasti ochrany prírody a krajiny
Zriaďovanie a riadenie organizácie ochrany prírody na zabezpečovanie
výkonu štátnej ochrany prírody a krajiny
Zúčastňovanie sa na medzinárodnej spolupráci a uskutočňovaní
medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany
prírody a krajiny
Obstarávanie a schvaľovanie dokumentu miestneho územného systému
ekologickej stability a dokumentu starostlivosti o dreviny
Požadovanie preukázania pôvodu prepravovaného dreva prepravcom
alebo nákupcom
Ukladanie vykonania náhradnej výsadby
Ukladanie vykonania nevyhnutného opatrenia na ozdravenie alebo
vyrúbanie dreviny vlastníkovi pozemku
Určovanie podmienok na uskutočnenie výrubu drevín alebo zastavenie,
obmedzenie alebo zakázanie výrubu
Vedenie evidencie osôb sankciovaných za protiprávne konanie
A0002080
A0002081
A0002082
A0002083
A0002084
A0002085
A0002086
A0002087
A0002088
A0002089
A0002090
A0002091
A0002092
A0002093
A0002094
A0002095
A0002096
A0002097
A0002098
A0002099
A0002100
A0002101
A0002102
A0002103
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00147
U00147
U00148
U00148
U00148
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002104
Vedenie evidencie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom
územnom obvode
Vydávanie oprávnenia vstupu na pozemky v oblasti ochrany prírody
a krajiny
Vydávanie povolenia na výrub drevín
Vydávanie súhlasu na umiestnenie výsadby drevín a ich druhového
zloženia za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu,
vinice, chmeľnice a záhrady
Vyhlasovanie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny
Vykonávanie štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody a krajiny
Zabezpečovanie úloh v oblasti náhradnej výsadby
Podieľanie sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, spracovanie
stanovísk k zámerom a strategickým dokumentom (EIA posudzovanie)
Určovanie hraníc aglomerácií v samosprávnom kraji všeobecne záväzným
nariadením v súvislosti so spracovaním hlukových máp pre tieto
aglomerácie
Plnenie a zabezpečovanie koordinácie úloh vyplývajúcich z členstva
Slovenskej republiky v Európskej únii
Prehodnocovanie oblastí vo veciach vodného hospodárstva
Rozhodovanie o prevedení správy drobného vodného toku do správy inej
štátnej organizácie
Vydávanie vyjadrení k investičnej činnosti v oblasti vodného
hospodárstva
Vykonávanie a riadenie výkonu štátnej vodnej správy
Vykonávanie hlavného štátneho vodoochranárskeho dozoru
Vypracúvanie a aktualizácia programu znižovania znečisťovania vôd
škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami
Zabezpečovanie evidencie vodných tokov a ich povodí
Zabezpečovanie odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad
vodnými stavbami
Zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd
a určovanie environmentálnych cieľov
Odovzdávanie prijatého hlásenia o príznakoch mimoriadneho zhoršenia
vôd Slovenskej inšpekcii životného prostredia
Prejednávanie priestupkov v oblasti ochrany vôd, vodných tokov
a vodných stavieb
Rozhodovanie vo veciach pochybnosti určenia hranice pobrežného
pozemku pri drobných vodných tokoch
Rozhodovanie vo veciach povolenia odberu povrchových vôd
a podzemných vôd
Rozhodovanie vo veciach povoľovania vodnej stavby a veciach týkajúcich
sa tejto stavby
Rozhodovanie vo veciach uloženia opatrení na odstránenie škodlivého
stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu
Vedenie evidencie o vodách
Vydávanie vyjadrení k vodnej stavbe a k stavbe rodinného domu,
k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy
Vykonávanie štátneho vodoochranného dozoru a ukladanie opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov
A0002105
A0002106
A0002107
A0002108
A0002109
A0002110
A0002111
A0002112
A0002113
A0002114
A0002115
A0002116
A0002117
A0002118
A0002119
A0002120
A0002121
A0002122
A0002123
A0002124
A0002125
A0002126
A0002127
A0002128
A0002129
A0002130
A0002131
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4069
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00149
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
U00150
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4070
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002132
Riadenie výkonu štátnej správy vykonávanej krajskými úradmi životného
prostredia a obvodnými úradmi životného prostredia na úseku verejných
vodovodov a verejných kanalizácií
Určovanie odborných požiadaviek na prevádzkovanie verejného vodovodu
alebo verejnej kanalizácie
Určovanie povinnosti ustanovenia jedného odborného zástupcu alebo
viacerých odborných zástupcov prevádzkovateľovi verejného vodovodu
alebo verejnej kanalizácie
Vyjadrovanie sa k investičnej činnosti vo veciach verejných vodovodov
a verejných kanalizácií
Vykonávanie dohľadu v oblasti verejných vodovodov a verejných
kanalizácií
Zabezpečovanie budovania, riadenia, spravovania a aktualizovania
štátneho monitorovacieho a informačného systému o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách
Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti verejných vodovodov
a verejných kanalizácií
Zabezpečovanie vedenia centrálnej evidencie o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách
Zabezpečovanie vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti na
prevádzkovanie príslušnej kategórie verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie
Zabezpečovanie vypracovania, vyhodnocovania, aktualizovania
a schvaľovania plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných
kanalizácií
Dočasné obmedzovanie alebo zakazovanie užívania pitnej vody
Ukladanie pokút v oblasti verejných vodovodov a kanalizácií
Vydávanie stanovísk v konaní o povolení osobitného užívania vôd, zmene
alebo zrušení, o povolení zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu
a uviesť ju do prevádzky
Zabezpečovanie podmienok v oblasti verejných vodovodov a kanalizácií
Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb
Koordinovanie činnosti orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami
Koordinovanie výkonu povodňových záchranných prác
Riadenie a koordinovanie vykonávania opatrení na ochranu pred
povodňami
Riadenie a kontrola ochrany pred povodňami
Schvaľovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác správcov vodných
tokov
Spracúvanie a predkladanie správ o vykonávaní povodňových
zabezpečovacích prác
Zabezpečovanie činnosti Ústrednej povodňovej komisie
Zabezpečovanie prieskumných a dokumentačných prác vo veciach
ochrany pred povodňami
Zabezpečovanie riešenia technických a hospodárskych otázok hraničných
vôd a spolupracovanie pri vykonávaní opatrení na ochranu pred
povodňami na hraničných vodách
Dohliadanie na ochranu pred povodňami
Informovanie obvodnej povodňovej komisie o vzniku povodňovej situácie
A0002133
A0002134
A0002135
A0002136
A0002137
A0002138
A0002139
A0002140
A0002141
A0002142
A0002143
A0002144
A0002145
A0002146
A0002147
A0002148
A0002149
A0002150
A0002151
A0002152
A0002153
A0002154
A0002155
A0002156
A0002157
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00151
U00151
U00151
U00151
U00151
U00151
U00151
U00151
U00151
U00151
U00151
U00151
U00151
U00151
U00151
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002158
Organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a varovnej povodňovej služby
pred nebezpečenstvom povodne
Organizovanie, riadenie a vykonávanie povodňových záchranných prác
v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne v územnom obvode
obce
Poskytovanie pomoci pri výkone preventívnych technických opatrení
zameraných na zlepšenie odtokových pomerov v obci
Poskytovanie pomoci správcom vodných tokov, vlastníkom, správcom
alebo užívateľom vodných stavieb a iných objektov na vodných tokoch
pri ich ohrození povodňou
Poskytovanie pomoci susedným obciam pri výkone povodňových
záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne
Prejednávanie priestupkov vo veciach ochrany pred povodňami
Riadenie, koordinovanie a kontrola ochrany pred povodňami na území
obce povodňovou komisiou obce
Spracúvanie a zostavovanie povodňového plánu záchranných prác a jeho
predkladanie na schválenie okresnému riaditeľstvu Hasičského
a záchranného zboru
Spracúvanie správy o povodňovej situácii na území obce v čase
nebezpečenstva povodne a počas povodne povodňovou komisiou obce
Ukladanie pokút v oblasti ochrany pred povodňami
Ukladanie povinností osobám pri ochrane pred povodňami
Vedenie chronologických záznamov o činnostiach v povodňovom denníku
v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne
Vydávanie príkazov na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie
ochrany pred povodňami povodňovou komisiou obce
Vyhlasovanie a odvolávanie stavu pohotovosti a stavu ohrozenia na území
obce
Vyhodnocovanie následkov spôsobených povodňami, opatrení
vykonaných na ochranu pred povodňami, nákladov vynaložených
na výkon záchranných prác
Vykonávanie hliadkovej služby na území obce
Vyžadovanie pomoci Hasičského a záchranného zboru a ďalších
záchranných zložiek
Zabezpečovanie evakuácie obyvateľstva postihnutého povodňou
a zabezpečovanie dočasného ubytovania a stravovania evakuovanému
obyvateľstvu
Zabezpečovanie pracovných síl a vecných prostriedkov na ochranu pred
povodňami
Zabezpečovanie ubytovania a stravovania osôb zúčastňujúcich sa
povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác
Zabezpečovanie vybavenia obecného hasičského zboru na výkon
povodňových záchranných prác
Zúčastňovanie sa povodňových prehliadok na vodných tokoch
pretekajúcich cez územie obce
Ochrana akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva
s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu
Vydávanie súhlasu a vyjadrení vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme
Konanie vo veciach odborného posudzovania v oblasti ochrany ovzdušia
Konanie vo veciach oprávnených meraní v oblasti ochrany ovzdušia
A0002159
A0002160
A0002161
A0002162
A0002163
A0002164
A0002165
A0002166
A0002167
A0002168
A0002169
A0002170
A0002171
A0002172
A0002173
A0002174
A0002175
A0002176
A0002177
A0002178
A0002179
A0002180
A0002181
A0002182
A0002183
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4071
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00152
U00153
U00154
U00154
U00154
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4072
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002184
A0002185
A0002186
A0002187
Overovanie spôsobilosti a vydávanie osvedčení v oblasti ochrany ovzdušia
Podávanie správ vo veciach ochrany ovzdušia
Riadenie výkonu štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia
Schvaľovanie náplne učebných textov a skúšobných otázok vo veciach
ochrany ozónovej vrstvy Zeme
Udeľovanie výnimiek v oblasti ochrany ovzdušia
Vedenie a vyhodnocovanie evidencie v oblasti ochrany ovzdušia
Vydávanie stanovísk vo veciach ochrany ovzdušia
Vydávanie súhlasu v oblasti ochrany ovzdušia
Vykonávanie hlavného štátneho dozoru vo veciach ochrany ovzdušia
Zabezpečovanie a kontrola správnosti merania úrovne znečistenia
ovzdušia a analýz hodnotiacich metód
Koordinácia programov na zabezpečovanie kvality ovzdušia
Zabezpečovanie schvaľovania meracích prostriedkov, metód, zariadení,
sietí a laboratórií
Zabezpečovanie sledovania a hodnotenia kvality ovzdušia
Zabezpečovanie výskumu, sledovanie technického rozvoja a rozširovanie
technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia v oblasti ochrany
ovzdušia
Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií o kvalite ovzdušia
Obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania
ovzdušia
Rozhodovanie o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania
ovzdušia
Ukladanie pokút prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia
Určovanie ročného poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia za znečisťovanie ovzdušia, výšky a termínov splátok poplatku
Určovanie podmienok a kontrola dodržiavania povinností prevádzkovania
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Ustanovenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov
znečisťovania ovzdušia
Vydávanie súhlasu na vykonanie činností týkajúcich sa ochrany ovzdušia
A0002188
A0002189
A0002190
A0002191
A0002192
A0002193
A0002194
A0002195
A0002196
A0002197
A0002198
A0002199
A0002200
A0002201
A0002202
A0002203
A0002204
A0002205
A0002206
A0002207
A0002208
A0002209
A0002210
A0002211
A0002212
A0002213
A0002214
A0002215
Podávanie správ vo veciach obchodovania s kvótami skleníkových plynov
Prideľovanie, obmedzovanie a predávanie kvót skleníkových plynov
Spravovanie nepridelených priznaných jednotiek
Spravovanie registra kvót skleníkových plynov
Uverejňovanie plánovaného používania jednotiek certifikovaného zníženia
emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) v pláne
Uzatváranie dohôd v oblasti emisných kvót
Vydávanie oprávnení, overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra
oprávnených overovateľov
Vykonávanie hlavného štátneho dozoru vo veciach obchodovania
s kvótami
Vypracúvanie a vydávanie národného plánu prideľovania kvót pre
skleníkové plyny
Ekologické aspekty územného plánovania
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00154
U00155
U00155
U00155
U00155
U00155
U00155
U00155
U00155
U00155
U00156
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002216
Podávanie námietok, vydávanie povolení a určovanie podmienok pri
dovoze, vývoze a tranzite odpadov
Informovanie o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a zariadeniach
na zneškodňovanie odpadov
Oznamovanie programu týkajúceho sa polychlórovaných bifenylov
a kontaminovaných zariadení a zoznamu kontaminovaných zariadení
Európskej komisii
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy a vykonávanie štátneho
dozoru v oblasti obalov a odpadov z obalov
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
Schvaľovanie programov v oblasti odpadového hospodárstva
Udeľovanie súhlasu v oblasti odpadového hospodárstva
Udeľovanie, predlžovanie, zmena a zrušovanie autorizácií v oblasti
odpadového hospodárstva
Vedenie a aktualizovanie zoznamu kontaminovaných zariadení a Registra
výrobcov elektrozariadení
Vedenie evidencie o preprave odpadov cez štátnu hranicu
Vedenie evidencie výrobcov elektrozariadení
Vedenie registra odborne spôsobilých osôb, osôb, ktorým bola udelená
autorizácia a registra oprávnených osôb
Vedenie súhrnnej evidencie obalov
Vykonávanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve
Vypracúvanie, vydávanie, aktualizovanie a zverejňovanie Programu
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky
Zabezpečovanie činnosti ohniskového bodu pri preprave odpadov cez
štátnu hranicu
Zabezpečovanie odbornej prípravy v oblasti odpadového hospodárstva
Zabezpečovanie poskytovania informácií z oblasti odpadového
hospodárstva medzinárodným inštitúciám
Zabezpečovanie vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti a skúšok
oprávnených osôb
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Nakladanie s prostriedkami účelovej finančnej rezervy
Poskytovanie informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi držiteľovi odpadu na území obce
Požadovanie informácií od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa
drobného stavebného odpadu
Prejednávanie priestupkov v odpadovom hospodárstve a ukladanie pokút
za priestupky
Uhrádzanie nákladov na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
Umožnenie zavedenia a prevádzkovania systému oddeleného zberu
elektroodpadu z domácností výrobcovi elektrozariadení na území obce
Určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou
Zabezpečovanie alebo umožňovanie zberu a prepravy komunálnych
odpadov a zabezpečenie priestoru na odovzdávanie oddelených zložiek
komunálnych odpadov občanmi v rámci separovaného zberu
A0002217
A0002218
A0002219
A0002220
A0002221
A0002222
A0002223
A0002224
A0002225
A0002226
A0002227
A0002228
A0002229
A0002230
A0002231
A0002232
A0002233
A0002234
A0002235
A0002236
A0002237
A0002238
A0002239
A0002240
A0002241
A0002242
A0002243
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4073
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4074
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002244
Zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov, vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných
odpadov
Zavedenie množstvového zberu odpadov
Zavedenie separovaného zberu papiera, plastov, kovov, skla a biologicky
rozložiteľných odpadov
Zavedenie vhodného systému zberu odpadov
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady
Zostavovanie a aktualizovanie programu pre komunálne odpady
Overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení na poskytovanie
odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly
znečisťovania
Oznamovanie údajov vo veciach integrovanej prevencie a kontroly
znečisťovania
Podávanie správ o prevencii a náprave environmentálnych škôd
Prevádzkovanie informačného systému prevencie a nápravy škôd
Vykonávanie štátneho dozoru vo veciach prevencie a nápravy
environmentálnych škôd
Vymáhanie náhrady nákladov v súvislosti s preventívnymi opatreniami
a nápravnými opatreniami alebo vznikom environmentálnej škody
Zabezpečovanie koordinácie úloh v oblasti prevencie a nápravy
environmentálnych škôd
Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti cezhraničného
posudzovania, cezhraničných vplyvov znečisťovania a sledovania
a rozširovania najlepších dostupných techník
Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti zisťovania,
posudzovania, prevencie a nápravy environmentálnych škôd
Vydávanie vyjadrení k bezpečnostnej správe vo veciach prevencie
závažných priemyselných havárií
Evidovanie, vyhodnocovanie a vedenie registra komplexných správ
o závažných priemyselných haváriách
Plnenie a koordinovanie úloh vyplývajúcich z členstva v Európskej únii
v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a podávanie správ
v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií
Preskúmavanie rozhodnutí vydaných inšpekciou a obvodnými úradmi
životného prostredia
Prevádzkovanie informačného systému v oblasti environmentálnych rizík
Riadenie a vykonávanie štátneho dozoru vo veciach prevencie závažných
priemyselných havárií
Schvaľovanie plánu kontroly vo veciach prevencie závažných
priemyselných havárií
Spracúvanie ročnej súhrnnej správy o závažných priemyselných
haváriách
Zabezpečenie havarijných technikov a špecialistov na prevenciu
závažných priemyselných havárií
Zverejňovanie údajov v oblasti kontroly znečisťovania životného
prostredia
Plnenie úloh kontaktného bodu v oblasti posudzovania vplyvov na životné
prostredie
A0002245
A0002246
A0002247
A0002248
A0002249
A0002250
A0002251
A0002252
A0002253
A0002254
A0002255
A0002256
A0002257
A0002258
A0002259
A0002260
A0002261
A0002262
A0002263
A0002264
A0002265
A0002266
A0002267
A0002268
A0002269
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00157
U00158
U00158
U00158
U00158
U00158
U00158
U00158
U00158
U00158
U00159
U00159
U00159
U00159
U00159
U00159
U00159
U00159
U00159
U00159
U00160
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002270
Vykonávanie štátnej správy a riadenie výkonu v oblasti posudzovania
vplyvov na životné prostredie
Zabezpečovanie posudzovania vplyvov na životné prostredie
Vedenie informačného systému o životnom prostredí
Poskytovanie informácií o vykonávaní ložiskového geologického
prieskumu
Posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ v oblasti využitia
nerastného bohatstva
Overovanie odbornej spôsobilosti a rozhodovanie o splnení podmienok
žiadateľa na vykonávanie geologických prác
Rozhodovanie o udelení súhlasu na zmluvný prevod prieskumného
územia
Určovanie podmienok sprístupňovania výsledkov geologických prác
financovaných zo štátneho rozpočtu
Vydávanie a vedenie registra geologických oprávnení
Vydávanie osvedčení v oblasti využitia nerastného bohatstva
Vydávanie rozhodnutí o určení, zmene alebo zrušení prieskumného
územia
Vydávanie rozhodnutí o uznávaní dokladov a osvedčení o odbornej
kvalifikácii na vykonávanie geologických prác
Vyjadrovanie sa k návrhom na odpis zásob výhradného ložiska
Vykonávanie štátneho geologického dozoru, ukladanie pokút a sankcií
Vykonávanie výberového konania na určenie držiteľov osobitných
prieskumných území
Zabezpečovanie a koordinovanie úloh medzinárodnej spolupráce v oblasti
geologického výskumu a geologického prieskumu
Zabezpečovanie prevodu správy alebo vlastníctva geologického diela alebo
geologického objektu financovaného zo štátneho rozpočtu
Zabezpečovanie súhrnnej evidencie stavu a zmien zásob výhradných
ložísk
Zabezpečovanie systematického geologického výskumu a prieskumu
Zabezpečovanie vydávania tematických štátnych mapových diel
s tematickým obsahom geologickej mapy
Zabezpečovanie výkonu štátnej geologickej služby
Zabezpečovanie zisťovania starých banských diel, geologických diel
a geologických objektov
Konanie o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností a súhlasu
a vedenie evidencie o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností
Vymenúvanie zástupcov do poradných skupín a pomocných výborov
Európskej komisie na úseku ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými
druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
Monitorovanie dodržiavania ustanovení Dohovoru o medzinárodnom
obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
a nariadenia ES č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov
a rastlín reguláciou obchodu s nimi vo veciach ochrany exemplárov
reguláciou obchodu s nimi
Nariaďovanie vykonania testu DNA a znášanie nákladov
Oznamovanie miesta umiestnenia exempláru
Oznamovanie poskytnutých údajov vo veciach ochrany exemplárov
reguláciou obchodu s nimi Európskej komisii
A0002271
A0002272
A0002273
A0002274
A0002275
A0002276
A0002277
A0002278
A0002279
A0002280
A0002281
A0002282
A0002283
A0002284
A0002285
A0002286
A0002287
A0002288
A0002289
A0002290
A0002291
A0002292
A0002293
A0002294
A0002295
A0002296
A0002297
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4075
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00160
U00160
U00161
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00162
U00163
U00163
U00163
U00163
U00163
U00163
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4076
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002298
Posudzovanie platnosti povolení a potvrdení vo veciach ochrany
exemplárov reguláciou obchodu s nimi
Prijímanie a evidovanie oznámenia o dovoze exemplárov druhov voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
Riadenie výkonu štátnej správy a vykonávanie dozoru vo veciach ochrany
exemplárov reguláciou obchodu s nimi
Spravovanie exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín vo vlastníctve štátu
Udeľovanie licencie vo veciach ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými
druhmi živočíchov a rastlín
Určovanie záchytných stredísk na umiestnenie živých exemplárov druhov
voľne žijúcich živočíchov
Ustanovovanie vedeckých orgánov na úseku ochrany a regulácie obchodu
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
Vedenie evidencie sankcionovaných osôb na úseku ochrany a regulácie
obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich
rastlín
Vedenie záznamov o úmrtnosti živých živočíchov pri dovoze do Európskej
únie
Vydávanie povolení a potvrdení vo veciach ochrany a regulácie obchodu
s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín
Vydávanie stanovísk pri určovaní pôvodu rastlín a živočíchov
Vyhodnocovanie údajov a prijímanie potrebných opatrení vo veciach
nedovoleného obchodu s exemplármi ohrozených druhov živočíchov
a rastlín
Zakazovanie držby exemplárov
Zúčastňovanie sa na medzinárodnej spolupráci a uskutočňovaní
medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany
exemplárov
Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy vo veciach ochrany
exemplárov
Prijímanie a posudzovanie obsahu ohlásení, upovedomení a žiadostí
v oblasti geneticky modifikovaných organizmov
Vedenie evidencie geneticky modifikovaných organizmov a evidencie
zavádzania do životného prostredia
Vedenie evidencie používateľov, výborov pre bezpečnosť a vedúcich
projektov na úseku geneticky modifikovaných organizmov
Vydávanie súhlasov na úseku geneticky modifikovaných organizmov
Vykonávanie ohlasovania, konzultovania, podávania a vypracovávania
správ na úseku geneticky modifikovaných organizmov
Zverejňovanie v internetovej sieti a informovanie verejnosti na úseku
geneticky modifikovaných organizmov
Vydávanie a zverejňovanie štátnych vzdelávacích programov pre materské
školy
Určovanie príslušného ročníka a vyučovacích predmetov, v ktorých sa má
uskutočniť externé testovanie žiakov základnej školy
Riadenie experimentálneho overovania v školách a školských
zariadeniach
Podávanie návrhov na odvolanie riaditeľa základnej školy
A0002299
A0002300
A0002301
A0002302
A0002303
A0002304
A0002305
A0002306
A0002307
A0002308
A0002309
A0002310
A0002311
A0002312
A0002313
A0002314
A0002315
A0002316
A0002317
A0002318
A0002319
A0002320
A0002321
A0002322
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00163
U00163
U00163
U00163
U00163
U00163
U00163
U00163
U00163
U00163
U00163
U00163
U00163
U00163
U00163
U00164
U00164
U00164
U00164
U00164
U00164
U00165
U00165
U00165
U00165
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002323
Poverovanie krajských školských úradov na zriadenie školy, školského
zariadenia alebo strediska praktického vyučovania
Spracovávanie normatívov priestorovej, materiálnej a prístrojovej
vybavenosti škôl a školských zariadení
Určovanie pravidiel na akreditáciu školy
Vydávanie a schvaľovanie tlačív, dokumentácie, učebníc a schvaľovacej
doložky pre učebnice a učebné texty pre základné školy
Vydávanie a zverejňovanie štátnych vzdelávacích programov pre základné
školy
Vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých
krajský školský úrad rozhoduje v prvom stupni
Určovanie predmetov, termínu a formy maturitnej skúšky
Spracovávanie normatívov priestorovej, materiálnej a prístrojovej
vybavenosti škôl
Vydávanie vzorového Pracovného poriadku pre pedagogických
zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení
Zriaďovanie a zrušovanie Štátneho pedagogického ústavu a Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
Finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných
situácií základných škôl s právnou subjektivitou
Finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných
situácií základných škôl bez právnej subjektivity
Kontrolovanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania
Kontrola kvality podávaných jedál v školských jedálňach
Poskytovanie dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej
základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského
zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy
a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia
Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským
zariadeniam
Poskytovanie právneho poradenstva riaditeľom škôl a školských zariadení
Predkladanie informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, návrhu rozpisu finančných
prostriedkov, správy o výsledkoch hospodárenia a výchovno-vzdelávacej
činnosti obecnej školskej rade
Predkladanie koncepcie investičného rozvoja, návrhov na zriaďovanie
alebo zrušovanie škôl a školských zariadení obecnej školskej rade
Predkladanie návrhov na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a pre deti a žiakov s mimoriadnym
nadaním a talentom obecnej školskej rade
Predkladanie návrhov na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním
vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov obecnej školskej rade
Prerokúvanie koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia
Prerokúvanie návrhu rozpisu finančných prostriedkov pridelených
krajským školským úradom na školy a školské zariadenia
Prerokúvanie personálnych, materiálnych a sociálnych podmienok
zamestnancov školy alebo školského zariadenia
A0002324
A0002325
A0002326
A0002327
A0002328
A0002329
A0002330
A0002331
A0002332
A0002333
A0002334
A0002335
A0002336
A0002337
A0002338
A0002339
A0002340
A0002341
A0002342
A0002343
A0002344
A0002345
A0002346
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4077
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4078
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002347
Prerokúvanie požiadaviek obce na skvalitnenie starostlivosti o deti
a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo
v školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto
dôvodu
Prerokúvanie správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti
a podmienkach v škole alebo v školskom zariadení
Prideľovanie finančných prostriedkov súkromným školám, cirkevným
školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským
zariadeniam a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými
prostriedkami
Schvaľovanie nájmu a prenájmu školských budov a miestností a nájmu
a prenájmu priľahlých priestorov školy a školského zariadenia
Spolupráca s orgánmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl
a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými
zamestnancami pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov
pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach a pri zabezpečovaní
predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení
Spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania
Určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej
základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku
Vedenie evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej
dochádzky a vedenie evidencie, v ktorých školách ju plnia
Vedenie personálnej agendy riaditeľov
Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov
Vykonávanie administratívno-technických prác na mzdovom úseku
a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia
Vykonávanie finančnej kontroly v oblasti hospodárenia s finančnými
prostriedkami a kontrola efektívnosti a účelnosti ich využitia
Vykonávanie následnej finančnej kontroly v oblasti hospodárenia
s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo
všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami
a majetkom
Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení
Vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách
Vytváranie podmienok na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov
Vytváranie podmienok na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí
a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských
zariadeniach
Vytváranie podmienok na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí
a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách
a v školských zariadeniach
Zabezpečovanie didaktickej techniky používanej vo
výchovno-vzdelávacom procese
Zabezpečovanie finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania a finančné prostriedky na prevádzku
a údržbu
Zabezpečovanie investičných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
a z vlastných zdrojov
A0002348
A0002349
A0002350
A0002351
A0002352
A0002353
A0002354
A0002355
A0002356
A0002357
A0002358
A0002359
A0002360
A0002361
A0002362
A0002363
A0002364
A0002365
A0002366
A0002367
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002368
Zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých
školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou
zriaďovania zariadení školského stravovania
Zabezpečovanie priestorov a materiálno-technického zabezpečenia
Zabezpečovanie starostlivosti o budovy základných škôl
Zostavovanie plánu investícií a rozpisu finančných prostriedkov
pridelených krajským školským úradom pre školy a rozpisovanie
finančných prostriedkov poukázaných pre základné umelecké školy
a školské zariadenia
Zriaďovanie a zrušovanie školských klubov detí a centier voľného času
podľa siete
Zriaďovanie a zrušovanie jazykových škôl pri základných školách podľa
siete
Zriaďovanie a zrušovanie materských škôl a stredísk služieb škole podľa
siete
Zriaďovanie a zrušovanie školských internátov podľa siete
Zriaďovanie a zrušovanie školských stredísk záujmovej činnosti podľa
siete
Zriaďovanie a zrušovanie základných škôl a základných umeleckých škôl
podľa siete
Zriaďovanie a zrušovanie zariadení školského stravovania pre žiakov
základných škôl a pre deti materských škôl podľa siete
Schvaľovanie nájmu a prenájmu školských budov a miestností a nájmu
priľahlých priestorov školy a školského zariadenia
Spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania
Vykonávanie činností v oblasti výchovy a vzdelávania
Vykonávanie správy škôl a školských zariadení a zabezpečovanie činností
na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
Vytváranie podmienok na výchovu a vzdelávanie
Zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov formou
zriaďovania zariadení školského stravovania
Zostavovanie plánu investícií a rozpisu finančných prostriedkov
Zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl, učilíšť a stredísk praktického
vyučovania
Zriaďovanie a zrušovanie umeleckých škôl, záujmovo-vzdelávacích
zariadení, domovov mládeže, zariadení školského stravovania
a praktického vyučovania, stredísk služieb školy, škôl v prírode, centier
voľného času a stredísk záujmovej činnosti
Navrhovanie na vymenovanie členov Akreditačnej komisie
Navrhovanie na vymenovanie profesorov, rektorov a na odvolanie rektorov
a poverovanie do vymenovania nového rektora
Navrhovanie zmeny názvu a začlenenia súkromnej vysokej školy
Realizovanie úloh odvolacieho orgánu na úseku vysokých škôl
Rozhodovanie o obmedzení medziročného nárastu počtu študentov
v dennej forme štúdia
Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami
alebo inými na to oprávnenými orgánmi
Rozhodovanie o uznaní odbornej kvalifikácie v oblasti pedagogiky
Rozhodovanie o vyjadrení Akreditačnej komisie
A0002369
A0002370
A0002371
A0002372
A0002373
A0002374
A0002375
A0002376
A0002377
A0002378
A0002379
A0002380
A0002381
A0002382
A0002383
A0002384
A0002385
A0002386
A0002387
A0002388
A0002389
A0002390
A0002391
A0002392
A0002393
A0002394
A0002395
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4079
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00165
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4080
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002396
A0002397
A0002398
A0002399
A0002400
Spravovanie sústavy študijných odborov
Udeľovanie oprávnenia na pôsobenie zahraničných vysokých škôl
Vedenie centrálneho registra študentov
Vedenie registra zamestnancov v oblasti školstva
Vydávanie stanoviska k žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného
zahraničnou vysokou školou
Vydávanie zoznamu vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej
republiky
Vyhodnocovanie dlhodobých zámerov vysokých škôl
Vykonávanie funkcie kontaktného miesta v oblasti regulovaných povolaní
Vykonávanie funkcie národného koordinátora pre uznávanie odbornej
kvalifikácie
Vymenovanie osoby pre výkon kompetencie štatutárneho orgánu verejnej
vysokej školy
Vypracovávanie a aktualizovanie dlhodobého zámeru vo vzdelávacej,
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť
vysokých škôl
Vypracovávanie a aktualizovanie metodiky na určovanie dotácií zo
štátneho rozpočtu
Vypracovávanie výročnej správy o stave vysokého školstva
Zabezpečovanie činnosti Akreditačnej komisie a orgánov reprezentácie
vysokých škôl
Zabezpečovanie skúšok spôsobilosti a adaptačného obdobia
pedagogických zamestnancov
Kontrola úrovne poskytovanej akreditovanej vzdelávacej aktivity
Rozhodovanie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia pre ďalšie
vzdelávanie
Vykonávanie odbornej poradenskej, metodickej, konzultačnej
a informačnej činnosti v oblasti celoživotného vzdelávania
Koordinácia záležitostí Európskej únie v rezorte školstva
Získavanie, spracúvanie a poskytovanie informácií o výskume a vývoji, na
ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
Hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja
Príprava, financovanie, koordinácia a kontrola riešenia štátnych
programov výskumu a vývoja, štátnych programov rozvoja infraštruktúry
výskumu a vývoja a ďalších projektov
Vypracovávanie národného programu rozvoja vedy a techniky
Vypracovávanie návrhov štátnej podpory v oblasti vedy a techniky
Vypracovávanie systémových opatrení na zabezpečenie rozvoja
a efektívneho a koordinovaného využívania infraštruktúry výskumu
a vývoja
Vytváranie podmienok na reprezentáciu a propagáciu slovenskej vedy
a techniky
Vytváranie podmienok na uskutočňovanie výskumu a vývoja tvorbou
koordinačných, legislatívnych a finančných nástrojov v oblasti vedy
a techniky a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
Vytváranie systémových mechanizmov a podmienok na nezávislé odborné
posudzovanie činností odborných orgánov poskytovateľov finančných
prostriedkov
A0002401
A0002402
A0002403
A0002404
A0002405
A0002406
A0002407
A0002408
A0002409
A0002410
A0002411
A0002412
A0002413
A0002414
A0002415
A0002416
A0002417
A0002418
A0002419
A0002420
A0002421
A0002422
A0002423
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00166
U00167
U00167
U00167
U00167
U00168
U00168
U00168
U00168
U00168
U00168
U00168
U00168
U00168
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002424
Vypracovávanie návrhov nástrojov priamej a nepriamej podpory
výskumu a vývoja a využitia výsledkov výskumu a vývoja v praxi
Zabezpečovanie činnosti Rady pre vedu a techniku a činnosť rád
štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov
infraštruktúry výskumu a vývoja
Zabezpečovanie kontroly dodržiavania etických noriem vo výskume
a vývoji
Zabezpečovanie účasti zástupcov Slovenskej republiky
v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja
Poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj
Organizovanie štátnej politiky v oblasti športu
Podporovanie činností občianskych združení, právnických osôb
a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry
Podporovanie činností v oblasti práce s mládežou
Podporovanie organizovania medzinárodných športových podujatí
Podporovanie prípravy programov samosprávy v oblasti rozvoja práce
s mládežou
Podporovanie športových aktivít zdravotne postihnutých občanov
Podporovanie výchovy a vzdelávania v oblasti športu
Podporovanie významných medzinárodných športových podujatí
Podporovanie významných podujatí mládeže
Poskytovanie súčinnosti pri budovaní športovej infraštruktúry osobitného
významu
Realizovanie antidopingového programu
Realizovanie Národného programu športu
Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti práce s mládežou
Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti športu
Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti telesnej kultúry
Rozhodovanie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia pre prácu
s mládežou
Určovanie hlavných úloh a projektov konkretizujúcich štátny program
rozvoja telesnej kultúry
Určovanie hlavných úloh a projektov vyplývajúcich z koncepcie v oblasti
štátnej starostlivosti o deti a mládež
Utváranie podmienok na rozvoj práce s mládežou
Utváranie podmienok na rozvoj športu
Utváranie podmienok na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky
Vydávanie potvrdenia o akreditácii v oblasti telesnej kultúry
Zabezpečovanie starostlivosti o športové talenty
Realizovanie programu boja proti násiliu a neviazanosti divákov počas
športových podujatí
Podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zameranej na ochranu
prírody
Podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu
Podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov
Rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry
Spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými
osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry
A0002425
A0002426
A0002427
A0002428
A0002429
A0002430
A0002431
A0002432
A0002433
A0002434
A0002435
A0002436
A0002437
A0002438
A0002439
A0002440
A0002441
A0002442
A0002443
A0002444
A0002445
A0002446
A0002447
A0002448
A0002449
A0002450
A0002451
A0002452
A0002453
A0002454
A0002455
A0002456
A0002457
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4081
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00168
U00168
U00168
U00168
U00168
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4082
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002458
A0002459
A0002460
Utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých
Zabezpečovanie súčinnosti pri výbere a príprave športových talentov
Kontrola činnosti akreditovaných vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej
kultúry
Kontrola účelnosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na
telesnú kultúru zo štátneho rozpočtu
Koordinovanie rozvoja telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti
a mládež
Podporovanie organizovania športových podujatí regionálneho významu
Podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov
Riadenie výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami
Vypracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja
Spolupráca s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami
a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry
Výber a príprava športových talentov
Zabezpečovanie prevádzkovania štátnych telovýchovných, turistických
a športových zariadení a staranie sa o ich účelné využívanie
Dohliadanie na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona
o štátnom jazyku
Vyhlasovanie kodifikovanej podoby štátneho jazyka
Vydávanie záväzných stanovísk pre stavebníkov z hľadiska súladu nápisu
na pamätníku, pomníku a pamätnej tabuli so zákonom o štátnom jazyku
Používanie štátneho jazyka v úradnom styku na celom území Slovenskej
republiky
Používanie štátneho jazyka vo všetkých informačných systémoch i vo
vzájomnom styku
Vedenie obecnej kroniky v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku
národnostnej menšiny
Rozhodovanie v prvostupňovom správnom konaní v prípade
neodstránenia protiprávneho stavu porušenia zákona o štátnom jazyku
Vyjadrovanie sa k návrhom názvov častí obcí
Dohliadanie na stav pamiatkového fondu a na dodržiavanie podmienok
jeho ochrany
Hodnotenie podmienok a kvality vykonávaných pamiatkových výskumov
Iniciovanie súdneho konania o navrátenie predmetu kultúrnej hodnoty
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
Koordinovanie významných archeologických výskumov
Ochraňovanie pamiatkového územia
Vyhlasovanie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a ich
ochranných pásiem a rozhodovanie o zmene alebo zrušení tohto
vyhlásenia
Vedenie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu
Rozhodovanie o prijatí predkupného práva štátu na kúpu kultúrnej
pamiatky
Vypracúvanie návrhu na zápis kultúrnej pamiatky do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO
Podieľanie sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy
kultúrnych pamiatok a pamiatkových území
A0002461
A0002462
A0002463
A0002464
A0002465
A0002466
A0002467
A0002468
A0002469
A0002470
A0002471
A0002472
A0002473
A0002474
A0002475
A0002476
A0002477
A0002478
A0002479
A0002480
A0002481
A0002482
A0002483
A0002484
A0002485
A0002486
A0002487
A0002488
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00169
U00170
U00170
U00170
U00170
U00170
U00170
U00170
U00170
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002489
Poskytovanie metodickej a odbornej pomoci obci pri evidovaní miestnych
pamätihodností
Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci krajským pamiatkovým
úradom
Poskytovanie výpisov z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu
Riadenie, kontrola a koordinácia činnosti v oblasti knižníc, historických
knižničných dokumentov a historických knižničných fondov
Riadenie a kontrola v oblasti ochrany pamiatkového fondu
uskutočňované krajskými pamiatkovými úradmi
Riadenie a zaobchádzanie s kultúrnymi pamiatkami
Rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických
osôb na úseku ochrany pamiatkového fondu a vydávanie záväzných
stanovísk a stanovísk
Rozhodovanie v odvolacom konaní proti rozhodnutiam Pamiatkového
úradu Slovenskej republiky
Sledovanie dodržiavania zákona a prijímanie opatrení na odstránenie
nedostatkov v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Sledovanie stavu využívania pamiatkového fondu a vykonávanie dohľadu
nad zabezpečením ochrany pamiatkového fondu
Spolupráca s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na
záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu
Vedenie návratného konania o vrátení nezákonne vyvezenej kultúrnej
pamiatky do zahraničia
Udeľovanie súhlasu na dočasný vývoz Historických knižničných
dokumentov alebo Historických knižničných fondov a príprava podkladov
pre vládu Slovenskej republiky na udelenie súhlasu na trvalý vývoz
Historických knižničných dokumentov alebo Historických knižničných
fondov
Vydávanie súhlasu na trvalý vývoz dokumentu alebo súboru knižničných
dokumentov, ktoré by mohli byť vyhlásené za Historické knižničné
dokumenty alebo Historické knižničné fondy
Udeľovanie súhlasu na zlúčenie alebo zrušenie múzea a galérie alebo
prevod zriaďovateľskej funkcie
Ukladanie pokút v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Ukladanie povinností prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov
Vytváranie podmienok na informatizáciu knižníc
Utváranie právnych a organizačných podmienok na zabezpečenie a rozvoj
knižničného systému
Vedenie osobitného archívu v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Vedenie zoznamu knižníc Slovenskej republiky a vykonávanie štatistickej
evidencie knižníc
Vydávanie oprávnení právnickej osobe na vykonávanie archeologických
výskumov
Vydávanie osvedčenia fyzickej osobe na vykonávanie pamiatkového
výskumu
Spravovanie archeologických nálezov a rozhodovanie o prevode
vlastníctva alebo správy archeologických nálezov
Rozhodovanie o náleznom
Vedenie evidencie archeologických nálezísk
Vydávanie záväzných stanovísk k zrušeniu alebo zlúčeniu knižnice
A0002490
A0002491
A0002492
A0002493
A0002494
A0002495
A0002496
A0002497
A0002498
A0002499
A0002500
A0002501
A0002502
A0002503
A0002504
A0002505
A0002506
A0002507
A0002508
A0002509
A0002510
A0002511
A0002512
A0002513
A0002514
A0002515
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4083
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4084
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002516
A0002517
Vyhľadávanie a obhliadka predmetu kultúrnej hodnoty
Vyhlasovanie a zrušovanie vyhlásenia knižničného dokumentu alebo
knižničného fondu za historický knižničný dokument alebo historický
knižničný fond
Vykonávanie štátneho dohľadu, ako vlastníci kultúrnych pamiatok,
právnické osoby a fyzické osoby dodržiavajú zákon o ochrane
pamiatkového fondu a všeobecne záväzné právne predpisy
Vykonávanie pamiatkového a archeologického výskumu
Vypracovanie návrhu na vyhlásenie pamiatkového územia
Vypracovanie podkladov na vyhlásenie veci za kultúrnu pamiatku
Vytváranie podmienok dotačného a viaczdrojového systému financovania
záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok
Zabezpečovanie dočasnej odbornej úschovy hnuteľných kultúrnych
pamiatok
Zabezpečovanie rozvoja teórie a metodológie reštaurovania, budovanie
študijných, vývojovo a analyticko-technologických pracovísk a laboratórií
Zabezpečovanie výskumných a reštaurátorských prác
Usporadúvanie výstav
Vedenie registra múzeí a galérií Slovenskej republiky
Vedenie registra predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty
Vyjadrovanie sa k žiadostiam o zápis do registra múzeí a galérií
Staranie sa o ľudovú, umeleckú, remeselnú výrobu tak, aby toto odvetvie
plnilo svoju kultúrnu a spoločenskú funkciu
Vydávanie povolení na trvalý vývoz zbierkových predmetov
Vydávanie povolení na dočasný vývoz zbierkových predmetov
Vydávanie povolení na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty
Vyžiadanie stanoviska k trvalému vývozu a k obhliadke predmetu
kultúrnej hodnoty
Vedenie oznámení o dočasnom vývoze, spätnom dovoze a zmene
podmienok dočasného vývozu predmetov kultúrnej hodnoty
Vydávanie vyjadrení pamiatkovému úradu
Koordinovanie budovania technickej infraštruktúry sídel s pamiatkovým
územím
Poskytovanie finančného príspevku na obnovu alebo na reštaurovanie,
alebo na zachovanie pamiatkovej hodnoty kultúrnej pamiatky
Prijímanie oznámení o ohrození, poškodení, odcudzení alebo zničení
kultúrnej pamiatky
Rozhodovanie o premiestnení hnuteľnej alebo nehnuteľnej kultúrnej
pamiatky alebo jej súčasti
Vydávanie záväzných stanovísk a stanovísk k úpravám uličného
interiéru, drobnej architektúry, historickej zelene, verejného osvetlenia
a reklamných zariadení
Spolupráca v rámci základnej ochrany pamiatkového územia s vlastníkmi
nehnuteľností
Prijímanie oznámenia o náleze veci pamiatkovej hodnoty a rozhodovanie
o náleze
Utváranie podmienok potrebných na zachovanie, ochranu, obnovu
a využívanie pamiatkového fondu na území obce
A0002518
A0002519
A0002520
A0002521
A0002522
A0002523
A0002524
A0002525
A0002526
A0002527
A0002528
A0002529
A0002530
A0002531
A0002532
A0002533
A0002534
A0002535
A0002536
A0002537
A0002538
A0002539
A0002540
A0002541
A0002542
A0002543
A0002544
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002545
Utváranie predpokladov na integráciu knižničného systému do
medzinárodných knižničných a informačných systémov a sietí
Utváranie zdrojov na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu
kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce
Utvorenie a vedenie evidencie pamätihodností obce
Vedenie evidencie pamiatkového fondu na území obce
Zabezpečovanie knižnice z finančnej a personálnej stránky
Zabezpečovanie knižnično-informačných služieb podľa svojich zdrojových
možností
Zabezpečovanie odbornej konzervácie, vhodného využitia a prezentácie
nehnuteľných archeologických nálezov a archeologických nálezísk
Zabezpečovanie ochrany kultúrnych pamiatok
Zabezpečovanie výstavby a údržby kultúrnych zariadení
Zriadenie alebo založenie a zrušenie knižnice
Požiadanie o zápis do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky,
výmaz alebo oznámenie zmien v registri
Ponúknutie vyradeného zbierkového predmetu
Požiadanie Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie
o odborné usmernenie
Zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie múzeí a galérií
Podporovanie spolupráce v oblasti knihovníctva
Ponúkanie vyradených knižničných dokumentov alebo knižničného fondu
iným knižniciam
Utváranie podmienok na ochranu pamiatkového fondu, vyjadrovanie sa
o návrhoch na vyhlásenia a zrušenie pamiatkových území
Zabezpečovanie pravidelného dopĺňania, odbornej evidencie, odborného
spracovania, ochrany využívania a sprístupňovania knižničného fondu
Vykonávanie kontroly a štátneho odborného dohľadu na úseku múzeí,
galérií a ochrany predmetov kultúrnej hodnoty
Vykonávanie kontrolnej činnosti múzea alebo galérie zriaďovateľom
Vyžiadavanie súhlasu na zlúčenie alebo zrušenie múzea a galérie alebo
na prevod zriaďovateľskej funkcie alebo zakladateľskej funkcie dohodou
na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa
Nadobúdanie, odborná evidencia, ochrana, využívanie a prezentácia
zbierkových predmetov
Vyjadrovanie sa k spôsobu naloženia so zbierkovými predmetmi
Vykonávanie kontrolnej činnosti múzea alebo galérie zriaďovateľom
Podporovanie divadelných aktivít formou účelových príspevkov
Poskytovanie odbornej pomoci orgánom územnej samosprávy v oblasti
divadelnej činnosti
Pripravovanie a verejné predvádzanie hudobno-dramatických,
dramatických a tanečných diel
Rozvíjanie národnej divadelnej kultúry
Vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií,
propagačných materiálov
Vydávanie záväzných stanovísk k zrušeniu alebo zlúčeniu divadla
Vykonávanie vlastnej sprostredkovateľskej činnosti
Vyrábanie scénických a kostýmových úprav
A0002546
A0002547
A0002548
A0002549
A0002550
A0002551
A0002552
A0002553
A0002554
A0002555
A0002556
A0002557
A0002558
A0002559
A0002560
A0002561
A0002562
A0002563
A0002564
A0002565
A0002566
A0002567
A0002568
A0002569
A0002570
A0002571
A0002572
A0002573
A0002574
A0002575
A0002576
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4085
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00171
U00172
U00172
U00172
U00172
U00172
U00172
U00172
U00172
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4086
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002577
Priznanie nároku na osobitný príspevok podľa zákona o divadelnej
činnosti
Zriaďovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel ako právnických osôb
Dozeranie na súlad konaného podujatia s oznámením
Navrhovanie iného miesta konania podujatia usporiadateľovi
Prijímanie oznámenia usporiadateľa o zámere usporiadať podujatie
Ukladanie pokút za porušenie povinností súvisiacich s usporiadaním
verejného kultúrneho podujatia
Zakazovanie podujatia, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné
nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia
obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva
Zabezpečovanie divadelnej činnosti
Udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy podľa autorského
zákona
Vykonávanie dohľadu nad výkonom kolektívnej správy podľa autorského
zákona
Podporovanie tvorby a verejnej prezentácie osvetovej činnosti
Zriaďovanie osvetových zariadení
Zabezpečovanie činnosti osvetového zariadenia
Utváranie podmienok na zabezpečenie starostlivosti o tradičnú ľudovú
kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo
Utváranie podmienok na rozvoj osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej
činnosti
Prezentovanie slovenskej kultúry v zahraničí
Financovanie geodetických prác súvisiacich s plnením zákona
o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám
a náboženským spoločnostiam
Kontaktovanie sa s registrovanými cirkvami a náboženskými
spoločnosťami
Spolupráca s cirkevnými a náboženskými subjektmi v oblasti vzťahov so
Slovákmi žijúcimi v zahraničí
Vedenie registra cirkví a náboženských spoločností
Vykonávanie dohľadu nad efektívnym a hospodárnym využitím
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v oblasti vzťahov
s cirkvami a náboženskými spoločnosťami
Vypracúvanie analytických, koncepčných a informačných materiálov
a odborných stanovísk v oblasti vzťahov s cirkvami
Vytváranie predpokladov na usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov
štátu a cirkví a náboženských spoločností
Zabezpečovanie postupu cirkví a náboženských spoločností pri zúčtovaní
finančných vzťahov so štátnym rozpočtom
Zabezpečovanie prípravy návrhu rozpočtu a kompletizovanie návrhov
cirkví a náboženských spoločností pre štátny rozpočet
Vykonávanie štátneho dohľadu a rozhodovanie v oblasti povinných
výtlačkov periodických a neperiodických publikácií a rozmnoženín
audiovizuálnych diel
Vykonávanie štátneho dohľadu a rozhodovanie v oblasti audiovízie
Evidovanie poskytovateľov obsahových služieb s ohlasovacou
povinnosťou
A0002578
A0002579
A0002580
A0002581
A0002582
A0002583
A0002584
A0002585
A0002586
A0002587
A0002588
A0002589
A0002590
A0002591
A0002592
A0002593
A0002594
A0002595
A0002596
A0002597
A0002598
A0002599
A0002600
A0002601
A0002602
A0002603
A0002604
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00172
U00172
U00172
U00172
U00172
U00172
U00172
U00172
U00173
U00173
U00174
U00174
U00174
U00174
U00174
U00175
U00176
U00176
U00176
U00176
U00176
U00176
U00176
U00176
U00176
U00177
U00177
U00177
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002605
Evidovanie slovenských audiovizuálnych diel, slovenských zvukových
záznamov umeleckých výkonov, slovenských multimediálnych diel a osôb
pôsobiacich v audiovízii, vedenie registra nezávislých producentov
v audiovízii
Poskytovanie dotácií z grantového systému v oblasti médií a audiovízie
Uchovávanie, ochrana a obnova audiovizuálneho dedičstva,
spracovávanie a zveľaďovanie audiovizuálneho dedičstva, spracovávanie
a šírenie poznatkov z oblasti audiovizuálnej kultúry
Vykonávanie štátneho dohľadu vrátane prvostupňového rozhodovania
v správnom konaní v oblasti periodickej tlače
Služba verejnosti v oblasti spravodajstva
Služba verejnosti v oblasti televízneho vysielania
Služba verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania
Štátna regulácia v oblasti vysielania a retransmisie
Metodické riadenie činnosti slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti
ich kultúrneho pôsobenia
Posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu
Vedenie a uchovávanie osobitnej zdravotnej dokumentácie
Vedenie a zverejňovanie zoznamu liečiv a liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín
Zabezpečenie projektov a služieb spojených s prevádzkou národného
registra základných zdravotných údajov
Spolupráca pri vypracúvaní súboru opatrení na kontrolu odberu orgánov,
tkanív a buniek
Jednotná príprava zdravotníctva na obranu štátu
Stanovenie a aktualizácia určujúcich znakov jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení
Stanovenie a aktualizácia minimálnych požiadaviek na personálne
zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení
Stanovenie a aktualizácia podrobností o zabezpečovaní systému kvality
zdravotníckych zariadení
Vydávanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Vydávanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby a povolenie zmeny typu ambulancie
Uverejnenie výroku právoplatného rozhodnutia o vydaní licencie,
o dočasnom pozastavení a o zrušení licencie
Určovanie sídla staníc záchrannej zdravotnej služby,
označovanie operačného strediska, ambulancie, stanice záchrannej
zdravotnej služby a ochranných odevov
Stanovenie minimálnych požiadaviek na priestorové,
materiálno-technické a personálne vybavenie operačného strediska
záchrannej zdravotnej služby, stanice záchrannej zdravotnej služby
a ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Stanovenie určujúcich znakov jednotlivých ambulancií záchrannej
zdravotnej služby a metodiky hodnotenia činnosti záchrannej zdravotnej
služby
Vykonávanie dozoru nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a ukladanie sankcií
A0002606
A0002607
A0002608
A0002609
A0002610
A0002611
A0002612
A0002613
A0002614
A0002615
A0002616
A0002617
A0002618
A0002619
A0002620
A0002621
A0002622
A0002623
A0002624
A0002625
A0002626
A0002627
A0002628
A0002629
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4087
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00177
U00177
U00177
U00177
U00177
U00177
U00177
U00177
U00178
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4088
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002630
Zriaďovanie zariadení na plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, najmä
štatisticko-informačné zariadenia a knižničné zariadenia
Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti poskytovania
zdravotnej starostlivosti, tvorby a aktualizácie medzinárodnej klasifikácie
chorôb
Schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Spolupráca pri ochrane a podpore verejného zdravia
Zabezpečovanie súčinnosti na preventívnych programoch
Zriaďovanie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci
a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb
Zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti,
polikliník, nemocníc I. typu a nemocníc s poliklinikou I. typu
Poskytovanie súčinnosti na preventívnych programoch na úseku
zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia
Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych
zariadení
Rozhodovanie o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť
zdravotnú starostlivosť osobe v prípade odmietnutia jej návrhu na
uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo odstúpenia
od tejto dohody z dôvodu zmeny odborného zamerania
Vedenie registra zdravotníckych zariadení
Vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania zdravotnej
starostlivosti iným štátnym zdravotníckym zariadením alebo
zdravotníckym zariadením
Zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typu
Zriaďovanie, zakladanie a spravovanie stredných zdravotníckych škôl
Povoľovanie očkovacích kampaní
Riadenie a výkon štátneho dozoru, vydávanie záväzného opatrenia na
odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho dozoru
a samosprávy na úseku farmácie
Riadenie, vykonávanie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku
farmácie
Vydávanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
v nemocničných lekárňach
Zabezpečovanie údajov o spotrebe liekov v rámci Slovenskej republiky na
všetkých úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti
Vyhodnocovanie efektívnosti preskripčných opatrení a prijímanie
príslušných opatrení
Vydávanie povolení na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi
pomôckami
Vydávanie povolení na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými
látkami
Vydávanie rozhodnutí o schválení mimoriadnych dovozov
Vykonávanie štátneho dozoru na úseku farmácie a drogových
prekurzorov
Vydávanie posudkov na povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi
a so zdravotníckymi pomôckami
Vydávanie rozhodnutí o registrácii humánnych liekov
A0002631
A0002632
A0002633
A0002634
A0002635
A0002636
A0002637
A0002638
A0002639
A0002640
A0002641
A0002642
A0002643
A0002644
A0002645
A0002646
A0002647
A0002648
A0002649
A0002650
A0002651
A0002652
A0002653
A0002654
A0002655
A0002656
A0002657
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00179
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002658
A0002659
A0002660
Povoľovanie klinického skúšania liekov a zdravotníckych pomôcok
Kontrola reklamy v oblasti humánnej farmácie
Vedenie evidencie výrobcov a zoznamu registrovaných liekov
a schválených zdravotníckych pomôcok
Vykonávanie inšpekcie dodržiavania zásad správnej praxe a ukladanie
pokút na úseku humánnej farmácie
Vypracúvanie Slovenského liekopisu a Slovenského farmaceutického
kódexu
Koordinovanie a odborné usmerňovanie činnosti v oblasti humánnej
farmácie
Organizovanie poskytovania pohotovostných služieb vo verejných
lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou
Rozhodovanie a určovanie spôsobu nakladania so zásobami liekov
a zdravotníckych pomôcok
Schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej
lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Vydávanie povolení na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne
a výdajne zdravotníckych pomôcok
Vykonávanie kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti
Vykonávanie kontroly vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných
lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok
Zabezpečovanie informovanosti zdravotníckych zariadení o nedostatkoch
v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie
liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo
z prevádzky
Riadenie celoštátnych programov na ochranu, zachovanie a navrátenie
zdravia
Koordinácia spolupráce ústredných orgánov štátnej správy
a medzinárodnej spolupráce na úseku verejného zdravia
Plnenie úloh odvolacieho orgánu vo veciach, v ktorých v prvom stupni
rozhoduje úrad verejného zdravotníctva
Stanovenie limitov a hodnôt prípustnej záťaže fyzikálnymi, chemickými
a biologickými faktormi, ako aj limitov ožiarenia a podmienok na
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z hľadiska ich možného vplyvu na
verejné zdravie v súlade so súčasnými poznatkami vedy
Tvorba podmienok na integráciu a koordináciu informačných systémov
o verejnom zdraví
Schvaľovanie, zriaďovanie národných referenčných centier a vedenie
registra národných referenčných centier
Riadenie integrácie informačných systémov zdravotníctva a ich
prevádzky
Spolupráca s OECD, WHO, Eurostatom a s ostatnými medzinárodnými
organizáciami
Zabezpečenie služieb spojených s edíciou informácií zdravotníckej
štatistiky, analytických publikácií, zdravotníckych ročeniek, lekárskej
knižnice a iných zdravotníckych publikácií
Vedenie demografických údajov pre zdravotníctvo
Poskytovanie štatistických informácií pre prognostickú činnosť
v zdravotníctve
A0002661
A0002662
A0002663
A0002664
A0002665
A0002666
A0002667
A0002668
A0002669
A0002670
A0002671
A0002672
A0002673
A0002674
A0002675
A0002676
A0002677
A0002678
A0002679
A0002680
A0002681
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4089
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00180
U00181
U00181
U00181
U00181
U00181
U00181
U00181
U00181
U00181
U00181
U00181
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4090
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002682
Riadenie a koordinácia výkonu štátnej správy v oblasti knižníc z oblasti
lekárskych vied a zdravotníctva a určovanie hlavných smerov tejto
činnosti
Zhromažďovanie, spracúvanie a sprístupňovanie vedeckých a odborných
knižničných dokumentov z lekárskych vied a zdravotníctva
a poskytovanie knižnično-informačných služieb podporujúcich rozvoj
vedy, techniky, kultúry a vzdelávania
Vykonávanie metodickej, poradenskej a štatistickej činnosti v systéme
lekárskych knižníc
Plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením výkonu nariadenia Rady
(Európske spoločenstvo) č. 883/2004 a č. 987/2009 v rezorte
zdravotníctva
Plnenie úloh súvisiacich s verejným zdravotným poistením a zdravotnými
poisťovňami
Prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie
Vydávanie preukazov verejného zdravotného poistenia
Vydávanie európskych preukazov zdravotného poistenia
Prijímanie a prerozdelenie poistného na verejné zdravotné poistenie
Uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť
Poskytovanie informácií poistencom, iným zdravotným poisťovniam
a orgánom štátnej správy
Vykonávanie poradenskej činnosti pre poistencov a platiteľov poistného
Uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Uhrádzanie úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za
poskytnutú zdravotnú starostlivosť
Vedenie zoznamu poistencov zaradených na disperzáciu
Vykonávanie kontrolnej činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a platiteľov poistného
Vykonávanie analýzy predpisovania liekov
Vymáhanie pohľadávok na poistnom vrátane úrokov z omeškania
Poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti
Vedenie zoznamov poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej
starostlivosti
Predkladanie správ o hospodárení, výročnej správy o hospodárení
a plánov činnosti zdravotnej poisťovne
Vyhodnocovanie indikátorov kvality podľa metodiky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky
Vedenie zoznamov a evidencie poistencov
Vedenie účtov poistencov
Vedenie a uchovávanie dokumentácie poistencov
Prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie
Akreditácia programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Kontrola kvality ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Riadenie vzdelávania zdravotníckych zamestnancov
Stanovovanie minimálneho štandardu pre kurzy prvej pomoci
Stanovovanie minimálneho štandardu pre špecializačné programy
sústavného vzdelávania a certifikačné programy zdravotníckych
pracovníkov
A0002683
A0002684
A0002685
A0002686
A0002687
A0002688
A0002689
A0002690
A0002691
A0002692
A0002693
A0002694
A0002695
A0002696
A0002697
A0002698
A0002699
A0002700
A0002701
A0002702
A0002703
A0002704
A0002705
A0002706
A0002707
A0002708
A0002709
A0002710
A0002711
A0002712
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00181
U00181
U00181
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00182
U00183
U00183
U00183
U00183
U00183
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002713
Stanovenie siete stredných zdravotných škôl, študijných odborov
stredných zdravotných škôl, schvaľovanie učebnice a učebných pomôcok
a kontrola odbornej zložky vzdelávania na stredných zdravotných
školách
Vydávanie potvrdení o rovnocennosti vzdelania a vydávanie rozhodnutí
o uznaní špecializácie a certifikátov získaných mimo územia Slovenskej
republiky
Stanovenie odbornej spôsobilosti a rozsahu praxe na výkon
zdravotníckeho povolania
Plnenie úloh notifikačného orgánu vo veciach ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov
Výkon dozoru a kontroly na úseku prírodných liečebných kúpeľov,
prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov
a klimatických podmienok vhodných na liečenie
Správa monitorovacieho systému prírodných liečivých zdrojov
a prírodných minerálnych zdrojov
Ukladanie pokút za priestupky a správne delikty na úseku prírodných
liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych
zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie
Uznávanie prírodných liečivých vôd, prírodných minerálnych vôd
a klimatických podmienok vhodných na liečenie a zrušenie uznania,
oznamovanie uznania prírodných minerálnych vôd príslušným orgánom
Európskej únie
Určovanie neodkladných ochranných opatrení a opatrení na odstránenie
nedostatkov na úseku prírodných liečebných kúpeľov, prírodných
liečivých zdrojov a prírodných minerálnych vôd
Vyberanie úhrad za odber z prírodných liečivých zdrojov a prírodných
minerálnych zdrojov
Vypracovanie návrhu na uznanie kúpeľného miesta, na zrušenie uznania
a návrhu štatútu kúpeľného miesta, jeho zmena a zrušenie
Vedenie zoznamu akreditovaných laboratórií
Vydávanie povolení na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov
a kúpeľných liečební
Vydávanie povolení na využívanie prírodných liečivých zdrojov
a prírodných minerálnych zdrojov, ich zmena a zrušenie a vydávanie
povolení na úpravu vody
Vydávanie stanovísk k činnostiam na dotknutých územiach podľa zákona
o prírodných liečivých vodách
Vydávanie a zrušenie poverení na výkon činnosti balneotechnika
Cenová politika v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve
a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych
zariadeniach
Stanovenie rozsahu regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Stanovenie postupu pri podávaní žiadosti o zaradenie lieku a stanovenie
maximálnej úradne určenej ceny vrátane vybavenia žiadosti
Plnenie úloh z Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob
biologických zbraní a o ich zničení
Príprava medzinárodných zmlúv so štátmi a medzinárodnými
organizáciami v oblasti zákazu biologických zbraní
Vypracovanie metodických a koncepčných postupov ochrany pred
bioterorizmom
A0002714
A0002715
A0002716
A0002717
A0002718
A0002719
A0002720
A0002721
A0002722
A0002723
A0002724
A0002725
A0002726
A0002727
A0002728
A0002729
A0002730
A0002731
A0002732
A0002733
A0002734
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4091
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00183
U00183
U00183
U00183
U00184
U00184
U00184
U00184
U00184
U00184
U00184
U00184
U00184
U00184
U00184
U00184
U00185
U00185
U00185
U00186
U00186
U00186
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4092
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002735
Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním
činnosti vlády
Vykonávanie kontroly plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy
Kontrola efektívnosti štátnej správy
Vykonávanie kontroly plnenia úloh z uznesení vlády
Vykonávanie kontroly vybavovania petícií a sťažností v štátnej správe
Vykonávanie kontroly vybavovania petícií a sťažností obcami
Vykonávanie kontroly vybavovania petícií a sťažností vyššími územnými
celkami
Prevádzkovanie ústredného portálu verejnej správy
Koordinácia plnenia úloh v oblasti ľudských práv, práv národnostných
menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti
Navrhovanie opatrení na ochranu a podporu hospodárskej súťaže
Predkladanie správy vláde Slovenskej republiky o svojej činnosti
Rozhodovanie vo veciach ochrany súťaže
Vydávanie rozhodnutí o porušení zákona o ochrane hospodárskej súťaže
Vydávanie rozhodnutí o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je
zakázaná
Vydávanie rozhodnutí o vykonaní inšpekcie na úseku ochrany
hospodárskej súťaže
Vydávanie stanovísk v oblasti podpory a ochrany hospodárskej súťaže
Vykonávanie inšpekcie
Vykonávanie prešetrovania na relevantnom trhu
Zverejňovanie oznámenia o koncentrácii
Zostavovanie programu štatistických zisťovaní v súčinnosti
s ministerstvami a štátnymi organizáciami
Zhromažďovanie a spracúvanie štatistických údajov
Využívanie údajov z administratívnych zdrojov na účely štátnej štatistiky
Zverejňovanie výsledkov štatistických zisťovaní za Slovenskú republiku
a za jednotlivé územné celky a správne celky
Určovanie metodiky vedenia systému národných účtov a zostavovanie
národných účtov
Vypracúvanie analýz vybraných charakteristík sociálno-ekonomického
a ekologického vývoja Slovenskej republiky ako celku a jej jednotlivých
častí a pravidelné informovanie verejnosti o sociálno-ekonomickom
a demografickom vývoji
Poskytovanie štatistických informácií a vydávanie štatistických publikácií
Získavanie a zhromažďovanie zahraničných štatistických informácií na
účely porovnávania stavu a vývoja ekonomiky Slovenskej republiky so
zahraničím
Kontrola dodržiavania spravodajskej povinnosti v oblasti štátnej
štatistiky a ukladanie pokút za jej porušenie
Vytváranie, zverejňovanie a spravovanie štatistických klasifikácií,
číselníkov a registrov v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi
organizáciami
Organizovanie a vykonávanie reprezentatívnych výskumov verejnej
mienky o sociálno-ekonomických otázkach
Zostavenie, vyhotovenie a distribúcia sčítacích tlačív na sčítanie
obyvateľov, domov a bytov
A0002736
A0002737
A0002738
A0002739
A0002740
A0002741
A0002742
A0002743
A0002744
A0002745
A0002746
A0002747
A0002748
A0002749
A0002750
A0002751
A0002752
A0002753
A0002754
A0002755
A0002756
A0002757
A0002758
A0002759
A0002760
A0002761
A0002762
A0002763
A0002764
A0002765
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00187
U00188
U00188
U00189
U00190
U00190
U00190
U00191
U00192
U00193
U00193
U00193
U00193
U00193
U00193
U00193
U00193
U00193
U00193
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002766
A0002767
A0002768
Spracúvanie výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov
Zverejňovanie výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov
Zabezpečenie organizačných, personálnych, programových a technických
podmienok na spracovanie výsledkov volieb a referenda konaných podľa
osobitných zákonov
Vydávanie metodických pokynov na zabezpečenie a financovanie
prípravy, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov a na
ochranu zisťovaných a získaných údajov
Sčítanie hromadne ubytovaných príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej
republiky a sčítanie vo vojenských obvodoch pri sčítaní obyvateľov,
domov a bytov
Sčítanie osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody pri sčítaní
obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie členov personálu zastupiteľských úradov Slovenskej republiky
a ich rodinných príslušníkov zdržujúcich sa v mieste ich dislokácie pri
sčítaní obyvateľov, domov a bytov
Revízia vymedzenia základných sídelných jednotiek pre sčítanie
obyvateľov, domov a bytov
Aktualizácia mapových podkladov potrebných na ústrednú revíziu
vymedzenia základných sídelných jednotiek a zakreslenie výsledkov
ústrednej revízie základných sídelných jednotiek do mapovej
dokumentácie
Zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov, domov
a bytov
Zabezpečenie informačnej a propagačnej kampane pri sčítaní obyvateľov,
domov a bytov
Organizačné zabezpečenie volieb
Štátna štatistika a iné štatistické zisťovania vykonávané ministerstvami
a štátnymi organizáciami
Poskytovanie údajov z katastrálneho operátu
Preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie
a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických
činností
Prejednávanie priestupkov a porušenia poriadku na úseku geodézie
a kartografie
Riadenie a koordinovanie výskumu a vedecko-technického rozvoja
a zhromažďovanie vedecko-technických informácií pre geodetické
a kartografické činnosti
Evidovanie údajov podrobného polohového bodového pola
Štandardizovanie geografického názvoslovia
Vydávanie súhlasu s návrhom geografických názvov pred ich
štandardizáciou
Vydávanie súhlasu s návrhom názvov hradov a zámkov pred ich
štandardizáciou
Vydávanie súhlasu s návrhom názvov vôd, chránených území
a krasových javov pred ich štandardizáciou
Úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických
činností
Určovanie kvalitatívnych podmienok na vykonávanie vybraných
geodetických a kartografických činností
A0002769
A0002770
A0002771
A0002772
A0002773
A0002774
A0002775
A0002776
A0002777
A0002778
A0002779
A0002780
A0002781
A0002782
A0002783
A0002784
A0002785
A0002786
A0002787
A0002788
A0002789
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4093
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00194
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4094
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002790
Určovanie záväzných geodetických systémov, ich realizácií
a lokalizačných štandardov
Vydávanie a odnímanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti
v oblasti geodézie a kartografie
Vydávanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie na autorizačné
overovanie vybraných geodetických a kartografických činností
Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti geodézie a kartografie
Zabezpečovanie a preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie,
archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických
a kartografických činností
Zabezpečovanie stabilizovania a vymeriavania geodetických bodov štátnej
hranice a aktualizácie geodetickej časti hraničného dokumentárneho
diela
Zabezpečovanie tvorby a prevádzkovania informačného systému geodézie,
kartografie a katastra a poskytovanie informácií a údajov z informačného
systému geodézie, kartografie a katastra
Zabezpečovanie tvorby a prevádzkovania permanentnej lokalizačnej
služby
Zabezpečovanie tvorby, aktualizácie a vydávania základných štátnych
mapových diel, máp územneho a správneho členenia Slovenskej
republiky
Zabezpečovanie výkonu geodetických a kartografických činností pre
vlastnú potrebu
Zabezpečovanie zriaďovania a aktualizácie geodetických základov
a zriaďovania podrobného polohového bodového poľa pre obnovu
katastrálneho operátu novým mapovaním
Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti geodézie
a kartografie mimo potrieb obrany štátu
Vydávanie a zverejňovanie katalógu tried objektov
Vydávanie preukazov na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti
Kontrola geodetických a kartografických činností, ktorých výsledky sa
majú prevziať do katastra, a overovanie geometrických plánov
Overovanie kópie alebo rovnopisu verejných listín alebo iných listín, na
ktorých základe sa má vykonať zápis do katastra, ako aj kópie
geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade
s právnym stavom a so skutočným stavom
Overovanie spôsobilosti zamestnancov katastrálnych úradov rozhodovať
o návrhu na vklad
Poskytovanie informácií z katastra
Prejednávanie priestupkov v konaní o porušení poriadku na úseku
katastra
Vykonávanie štátnej správy na úseku katastra
Rozhodovanie v katastrálnom konaní
Vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých
v prvom stupni konajú správy katastra
Rozhodovanie v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri
Spracúvanie sumárnych údajov o pôdnom fonde
Spravovanie pozemkovej knihy a železničnej knihy
Vydávanie verejných listín z katastra
Vykonávanie katastrálnej inšpekcie
A0002791
A0002792
A0002793
A0002794
A0002795
A0002796
A0002797
A0002798
A0002799
A0002800
A0002801
A0002802
A0002803
A0002804
A0002805
A0002806
A0002807
A0002808
A0002809
A0002810
A0002811
A0002812
A0002813
A0002814
A0002815
A0002816
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00195
U00196
U00196
U00196
U00196
U00196
U00196
U00196
U00196
U00196
U00196
U00196
U00196
U00196
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002817
Zabezpečovanie zostavenia návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov
A0002818
A0002819
Zapisovanie práv k nehnuteľnostiam
Riadenie katastrálnych úradov a rozhodovanie v pochybnostiach o ich
príslušnosti
Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce na úseku katastra
Informovanie verejnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a jadrových
zariadení
Kontrola plnenia povinností v oblasti jadrového dozoru
Overovanie odbornej spôsobilosti držiteľov povolení v oblasti jadrového
dozoru
Posudzovanie návrhu stratégie jadrovej energetiky
Posudzovanie plánov a poriadkov v oblasti jadrovej bezpečnosti
Posudzovanie programu prípravy zamestnancov v oblasti jadrového
dozoru
Posudzovanie technického vybavenia špecializovaného zariadenia
Predkladanie správy o jadrovej bezpečnosti
Rozhodovanie v súvislostiach s jadrovým zariadením
Schvaľovanie v oblasti jadrovej bezpečnosti, jadrovej energie a jadrových
zariadení
Ukladanie limitov a obmedzení v nakladaní s jadrovým palivom
a prevádzkou jadrových zariadení
Ukladanie sankcií na úseku jadrového dozoru
Určovanie držiteľov povolenia na nakladanie s jadrovým palivom
Vedenie štátneho systému evidencie jadrových materiálov, špeciálnych
materiálov a zariadení
Vydávanie súhlasu v súvislosti s jadrovým zariadením
Vykonávanie pôsobnosti stavebného úradu na stavby jadrových zariadení
Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti jadrovej energie a jadrovej
bezpečnosti
Informovanie susedných štátov a inštitúcií o nezákonnom zmocnení sa
jadrových materiálov, rádioaktívnych žiaričov, nehodách a haváriách na
jadrových zariadeniach
Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti jadrového dozoru
Koordinovanie a zabezpečovanie oznamovania návrhov technických
predpisov, návrhov ich zmien, návrhov slovenských technických noriem,
ich zmien a postupov posudzovania zhody do zahraničia
Informovanie komisie a európskych normalizačných organizácií
o zozname predmetov normalizačných prác, o jeho rozšírení a o návrhu
slovenskej technickej normy
Určovanie právnickej osoby na zabezpečenie tvorby, schvaľovanie
a vydávanie slovenských technických noriem
Určovanie slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody
Zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z členstva
v medzinárodných normalizačných organizáciách a európskych
normalizačných organizáciách prostredníctvom určenej právnickej osoby
A0002820
A0002821
A0002822
A0002823
A0002824
A0002825
A0002826
A0002827
A0002828
A0002829
A0002830
A0002831
A0002832
A0002833
A0002834
A0002835
A0002836
A0002837
A0002838
A0002839
A0002840
A0002841
A0002842
A0002843
A0002844
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4095
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00196
U00196
U00196
U00196
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00197
U00198
U00198
U00198
U00198
U00198
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4096
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002845
Vydávanie zoznamu slovenských technických noriem, zoznamu
slovenských technických noriem harmonizovaných s technickými
predpismi a zoznamu slovenských technických noriem vhodných na
posudzovanie zhody a zoznamu slovenských technických noriem
citovaných v právnych predpisoch
Oznamovanie orgánom Európskej únie, že v Slovenskej republike sa
preukázateľne zistilo, že harmonizovaná európska norma nespĺňa
základné požiadavky uvedené v technických predpisoch vydaných
orgánmi Európskej únie, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa
technických noriem
Výkon úloh metrologického dozoru a dohľadu
Výskum, vývoj, uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných
etalónov jednotiek a ich stupníc a odovzdávanie ich hodnôt na iné etalóny
a meradlá používané v národnom hospodárstve
Metrologická kontrola vrátane overovania určených meradiel
a vykonávania úradného merania
Medzinárodná spolupráca v oblasti metrológie
Autorizácia na výkon overovania určených meradiel alebo vykonávanie
úradného merania
Registrácia na vykonávanie opravy alebo montáže určených meradiel
alebo na balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení
Zabezpečovanie jednotnosti a správnosti merania
Zabezpečovanie tvorby slovenských technických noriem a predpisov pre
oblasť metrológie
Určovanie organizácie na zabezpečenie plnenia úloh metrologickej
kontroly a úradného merania
Úkony spojené so zastupovaním Slovenskej republiky v medzinárodných
metrologických organizáciách a zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich
z tohto členstva
Manažérstvo kvality
Oznamovanie autorizovaných osôb poverených plnením úloh
notifikovaných orgánov Európskej komisii a ostatným členským štátom
Európskej únie
Sprostredkovanie informácií o technických predpisoch z oblasti
posudzovania zhody
Udeľovanie a odnímanie autorizácie na výkon posudzovania zhody
Ukladanie pokút v oblasti posudzovania zhody
Kontrola plnenia podmienok autorizácie na vykonávanie posudzovania
zhody
Ukladanie povinností na odstránenie nedostatkov v činnosti
autorizovanej osoby poverenej plnením úloh notifikovaných orgánov
pôsobiacich v rámci Európskej únie
Zabezpečovanie jednotného uplatňovania technických požiadaviek
posudzovania zhody a výkonu dohľadu
Zabezpečovanie medzinárodnej výmeny informácií z oblasti posudzovania
zhody
Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním akreditačných požiadaviek
akreditovanými osobami
Úkony spojené s vydávaním rozhodnutí o akreditácii na posudzovanie
zhody
A0002846
A0002847
A0002848
A0002849
A0002850
A0002851
A0002852
A0002853
A0002854
A0002855
A0002856
A0002857
A0002858
A0002859
A0002860
A0002861
A0002862
A0002863
A0002864
A0002865
A0002866
A0002867
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00198
U00198
U00199
U00199
U00199
U00199
U00199
U00199
U00199
U00199
U00199
U00199
U00200
U00201
U00201
U00201
U00201
U00201
U00201
U00201
U00201
U00202
U00202
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002868
Inšpekcia a overovanie testovacích pracovísk v oblasti dodržiavania
zásad správnej laboratórnej praxe
Úkony spojené s vydávaním osvedčení o dodržiavaní zásad správnej
laboratórnej praxe
Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách
združujúcich akreditačné orgány
Osvedčovanie spôsobilosti na vykonávanie skúšania výrobkov,
kalibrovanie meradiel, vykonávanie certifikačnej, inšpekčnej alebo
obdobnej technickej činnosti
Ukladanie pokút v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody
Predkladanie správy o výsledkoch verejného obstarávania
Registrácia a vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb
Sprístupňovanie programového vybavenia pre elektronickú komunikáciu
vo verejnom obstarávaní
Ukladanie pokút za správne delikty na úseku verejného obstarávania
Registrácia a vedenie zoznamu podnikateľov
Vydávanie preukazov o odbornej spôsobilosti na úseku verejného
obstarávania
Vydávanie vestníka verejného obstarávania
Vykonávanie dohľadu nad verejným obstarávaním
Registrácia a vedenie zoznamu registrovaných osôb
Zverejňovanie oznámení o začatí rokovacích konaní bez zverejnenia
Zverejňovanie informácií o dohodách obmedzujúcich hospodársku súťaž
vo verejnom obstarávaní
Rozhodovanie o patentoch a dodatkových ochranných osvedčeniach
Rozhodovanie o úžitkových vzoroch
Rozhodovanie o ochranných známkach
Rozhodovanie o dizajnoch
Rozhodovanie o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných
označeniach výrobkov
Rozhodovanie o topografiách polovodičových výrobkov
Rozhodovanie o medzinárodnej prihláške podanej na základe Zmluvy
o patentovej spolupráci
Prijatie a zaslanie európskej patentovej prihlášky
Prijatie a odoslanie ochrannej známky Európskej únie
Prijatie a odoslanie dizajnu Európskej únie
Výber a vrátenie správnych poplatkov na úseku priemyselného
vlastníctva
Výber a vrátenie udržiavacích poplatkov na úseku priemyselného
vlastníctva
Podanie námietok proti zverejnenému označeniu pôvodu a zemepisnému
označeniu v Úradnom vestníku Európskej únie
Rozhodovanie o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch proti
rozhodnutiam úradu, ktoré boli vydané v prvostupňovom konaní
Vykonávanie odborných skúšok patentových zástupcov, vydávanie
osvedčenia o úspešnom absolvovaní odborných skúšok patentových
zástupcov
A0002869
A0002870
A0002871
A0002872
A0002873
A0002874
A0002875
A0002876
A0002877
A0002878
A0002879
A0002880
A0002881
A0002882
A0002883
A0002884
A0002885
A0002886
A0002887
A0002888
A0002889
A0002890
A0002891
A0002892
A0002893
A0002894
A0002895
A0002896
A0002897
A0002898
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4097
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00202
U00202
U00202
U00202
U00202
U00203
U00203
U00203
U00203
U00203
U00203
U00203
U00203
U00203
U00203
U00203
U00204
U00204
U00204
U00204
U00204
U00204
U00204
U00204
U00204
U00204
U00204
U00204
U00204
U00204
U00204
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4098
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002899
Sprístupňovanie údajov o patentoch, úžitkových vzoroch, dodatkových
ochranných osvedčeniach, ochranných známkach, dizajnoch,
označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov,
topografiách polovodičových výrobkov
Výmena údajov o patentoch, úžitkových vzoroch, dodatkových
ochranných osvedčeniach, ochranných známkach, dizajnoch,
označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov,
topografiách polovodičových výrobkov
Koordinovanie činností ústredných a ostatných štátnych orgánov
v oblasti štátnych hmotných rezerv
Rozmiestňovanie štátnych hmotných rezerv
Tvorba, dopĺňanie, financovanie, hospodárenie, ochrana a kontrola
štátnych hmotných rezerv podľa osobitostí jednotlivých kategórií
Vykonávanie majetkovej správy štátnych hmotných rezerv
Zabezpečovanie analytickej a operatívnej evidencie zásob štátnych
hmotných rezerv
Zabezpečovanie pripravenosti štátnych hmotných rezerv na ich použitie
na určené ciele
Zhromažďovanie údajov o disponibilných zdrojoch štátnych hmotných
rezerv
Zabezpečovanie styku so zahraničím na účelné a efektívne riešenie
štátnych hmotných rezerv
Spolupráca s Európskou úniou a Medzinárodnou energetickou agentúrou
pri predchádzaní a riešení stavu ropnej núdze
Ochrana utajovaných skutočností
Akreditácia certifikačných autorít pôsobiacich na území Slovenskej
republiky
Certifikácia produktov pre elektronický podpis
Podielanie sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na
prevencii a na potláčaní kriminality
Podávanie návrhov, upozornení a protestov
Podávanie obžaloby
Preskúmanie zákonnosti postupov a rozhodnutí orgánov verejnej správy
Prijímanie a preverovanie oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich
tomu, že bol spáchaný trestný čin
Pripravovanie a realizovanie preventívnych opatrení zameraných na
predchádzanie porušovaniu zákonov
Riadenie, organizovanie a kontrola činnosti okresných prokuratúr
Riadenie, organizovanie a kontrola činnosti prokuratúr
Riadenie, organizovanie a kontrola činnosti vojenských obvodných
prokuratúr
Vykonávanie dozoru nad uplatňovaním zákonov a právnych predpisov
Vykonávanie pôsobnosti v občianskom súdnom konaní
Vykonávanie previerky v miestach, kde sa vykonáva väzba
Vykonávanie previerky v orgánoch verejnej správy
Zabezpečovanie práv poškodeného
Zastupovanie štátu v konaní pred súdmi
Prijímanie a získavanie informácií o právoplatných odsúdeniach
Vedenie registra trestov
A0002900
A0002901
A0002902
A0002903
A0002904
A0002905
A0002906
A0002907
A0002908
A0002909
A0002910
A0002911
A0002912
A0002913
A0002914
A0002915
A0002916
A0002917
A0002918
A0002919
A0002920
A0002921
A0002922
A0002923
A0002924
A0002925
A0002926
A0002927
A0002928
A0002929
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00205
U00205
U00206
U00206
U00206
U00206
U00206
U00206
U00206
U00206
U00206
U00207
U00207
U00207
U00208
U00208
U00208
U00208
U00208
U00208
U00208
U00208
U00208
U00208
U00208
U00208
U00208
U00208
U00208
U00208
U00208
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Názov agendy verejnej správy
Kód agendy
verejnej
správy
A0002930
A0002931
A0002932
A0002933
A0002934
A0002935
A0002936
A0002937
A0002938
A0002939
A0002940
A0002941
A0002942
A0002943
A0002944
A0002945
A0002946
A0002947
A0002948
A0002949
A0002950
A0002951
A0002952
A0002953
A0002954
A0002955
A0002956
A0002957
A0002958
A0002959
A0002960
A0002961
A0002962
A0002963
A0002964
Vydávanie odpisu z registra trestov
Vyžiadanie informácií o odsúdení
Vydávanie pokynov na označenie záznamu v SIRENE
Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými
prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy
a ostatných subjektov ustanovených zákonom
Kontrola hospodárenia s prostriedkami rozpočtov, ktoré schvaľuje
Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky
Kontrola prostriedkov poskytnutých z Európskej únie a zo zahraničia
Kontrola spôsobu vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov,
poplatkov a pokút
Predkladanie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Národnej rade
Slovenskej republiky
Prispôsobenie a uplatňovanie medzinárodných štandardov kontrolnej
činnosti
Ukladanie poriadkových pokút za marenie výkonu kontroly
Vypracovanie stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu a k návrhu
štátneho záverečného účtu
Zverejňovanie informácií získaných z kontrolnej činnosti
Spolupráca s najvyššími kontrolnými inštitúciami v zahraničí v súlade
s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná
Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách
združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov Európskej
únie
Odvádzanie preddavku na poistné, ktorého platiteľom je štát
Poskytovanie informácií o prihláškach zdravotnej poisťovni
Určovanie formy a náležitosti preukazu poistenca
Určovanie spôsobu a formy vykazovania poistného
Vedenie centrálneho registra poistencov
Vedenie registra podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie
Vedenie zoznamu lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Vedenie zoznamu platiteľov poistného
Vedenie zoznamu zdravotných poisťovní
Vykonávanie dohľadu nad verejným zdravotným poistením
Zúčastňovanie sa pri prerozdelení poistného
Prevádzkovanie informačného systému pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Uhrádzanie nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi
Vedenie zoznamu lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Vedenie zoznamu osôb oprávnených na výkon dohľadu
Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Dozorná činnosť na úseku ochrany osobných údajov
Ukladanie sankcií na úseku ochrany osobných údajov
Registrácia informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné
údaje
Evidencia zodpovedných osôb na úseku ochrany osobných údajov
Vydávanie záväzných stanovísk a rozhodnutí k cezhraničnému toku
osobných údajov
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4099
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00208
U00208
U00208
U00209
U00209
U00209
U00209
U00209
U00209
U00209
U00209
U00209
U00209
U00209
U00210
U00210
U00210
U00210
U00210
U00210
U00210
U00210
U00210
U00210
U00210
U00211
U00211
U00211
U00211
U00211
U00212
U00212
U00212
U00212
U00212
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4100
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002965
A0002966
A0002967
Vydávanie stanovísk k ochrane osobných údajov
Správa o stave ochrany osobných údajov
Vyjadrovanie sa k návrhom právnych predpisov a k návrhom ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov, v ktorých sa upravuje
spracúvanie osobných údajov
Spolupráca s inštitúciami Európskej únie na úseku ochrany osobných
údajov
Spolupráca s národnými dozornými autoritami na úseku ochrany
osobných údajov
Spolupráca s Radou Európy a OECD na úseku ochrany osobných údajov
Ochrana záujmov koncových užívateľov v oblasti elektronických
komunikácií
Vydávanie individuálnych povolení na používanie čísel v oblasti
elektronických komunikácií
Správa čísel a vedenie databázy pridelených čísel verejných sietí a služieb
v oblasti elektronických komunikácií
Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti v oblasti elektronických
komunikácií
Poskytovanie informácií koncovým užívateľom v súvislosti so službami
v oblasti elektronických komunikácií
Poskytovanie konzultácií v oblasti elektronických komunikácií
Evidovanie oznámení podnikov o začatí, zmenách a ukončení
poskytovania sietí a služieb v oblasti elektronických komunikácií
Vydávanie individuálnych povolení na používanie frekvencií
Vydávanie potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti podľa
všeobecného povolenia pre siete a služby v oblasti elektronických
komunikácií
Sledovanie vývoja a úrovne cien služieb patriacich do povinností
univerzálnej služby v oblasti elektronických komunikácií
Správa frekvenčného spektra
Určovanie relevantných trhov v oblasti elektronických komunikácií
Určovanie významného podniku na relevantnom trhu a ukladanie
povinností na úseku národnej regulácie a cenovej regulácie v oblasti
elektronických komunikácií
Určovanie úhrad na úseku národnej regulácie a cenovej regulácie
v oblasti elektronických komunikácií
Mimosúdne riešenie sporov medzi koncovými užívateľmi a podnikmi na
úseku národnej regulácie a cenovej regulácie v oblasti elektronických
komunikácií
Riešenie sporov medzi podnikmi v oblasti elektronických komunikácií
Vykonávanie dohľadu a ukladanie sankcií v oblasti elektronických
komunikácií
Regulácia cien na úseku národnej regulácie a cenovej regulácie v oblasti
elektronických komunikácií
Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti elektronických
komunikácií na úrovni regulačných orgánov
Vydávanie všeobecného povolenia na úseku národnej regulácie a cenovej
regulácie v oblasti elektronických komunikácií
A0002968
A0002969
A0002970
A0002971
A0002972
A0002973
A0002974
A0002975
A0002976
A0002977
A0002978
A0002979
A0002980
A0002981
A0002982
A0002983
A0002984
A0002985
A0002986
A0002987
A0002988
A0002989
A0002990
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00212
U00212
U00212
U00212
U00212
U00212
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0002991
Schvaľovanie technickej špecifikácie zariadení na odpočúvanie
a zaznamenávanie prevádzky v sieťach v oblasti elektronických
komunikácií
Rozhodovanie o spoločnom používaní infraštruktúry vrátane stavieb,
priestorov a častí vedení v oblasti elektronických komunikácií
Určenie podniku na poskytovanie univerzálnej služby v oblasti
elektronických komunikácií
Rozhodovanie o úhrade čistých nákladov vzniknutých pri poskytovaní
univerzálnej služby
Zverejňovanie aktuálnej databázy podnikov na poskytovanie univerzálnej
služby v oblasti elektronických komunikácií na internete
Zostavovanie plánu využívania frekvenčného spektra
Koordinácia a kontrola využívania frekvenčného spektra
Udeľovanie súhlasu na prevod práv na používanie frekvencií
Evidovanie a zverejňovanie zmlúv o prístupe a prepojení sietí v oblasti
elektronických komunikácií
Vykonávanie štátnej regulácie poštových služieb
Vykonávanie štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb
Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti poštových služieb na
úrovni regulačných orgánov
Umiestnenie poštovej schránky na verejne prístupnom mieste
Vykonávanie cenovej regulácie v sieťových odvetviach
Navrhovanie rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobu
jej vykonania
Schvaľovanie osobitného režimu prepravy elektriny distribučnou
sústavou
Poskytovanie informácií v oblasti regulácie sieťových odvetví
Riešenie podnetov účastníkov trhu s elektrinou, plynom, teplom a vodou
Rozhodovanie o rezervácii kapacity zásobníka a akumulácii plynu pre
prevádzkovateľa siete
Rozhodovanie o vydaní, zmene a o odňatí povolenia na vykonávanie
regulovaných činností
Rozhodovanie o vyňatí regulovaného subjektu alebo regulovanej činnosti
z regulácie
Rozhodovanie v sporoch o povinnosti zabezpečiť prístup do sústavy, siete,
zásobníka a k akumulácii plynu a v sporoch pri poskytovaní systémových
a podporných služieb
Schvaľovanie dispečerského poriadku prevádzkovateľa prenosovej
sústavy
Schvaľovanie pravidiel rozvrhovania aktív a pasív, nákladov a výnosov
a pravidiel odpisovania
Schvaľovanie pravidiel rozdeľovania príjmov z uvoľnenej prerušiteľnej
kapacity pri preprave plynu a určovanie primeranej ceny za uvoľnenú
prerušiteľnú kapacitu
Schvaľovanie prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy a siete
a prevádzkovateľa zásobníka plynu
Schvaľovanie pravidiel predaja elektriny formou aukcie a vykonávanie
dohľadu nad priebehom aukcií výrobcu elektriny, dodávateľa elektriny
a obchodníka s elektrinou
A0002992
A0002993
A0002994
A0002995
A0002996
A0002997
A0002998
A0002999
A0003000
A0003001
A0003002
A0003003
A0003004
A0003005
A0003006
A0003007
A0003008
A0003009
A0003010
A0003011
A0003012
A0003013
A0003014
A0003015
A0003016
A0003017
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4101
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00213
U00214
U00214
U00214
U00214
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4102
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0003018
Schvaľovanie výšky poplatkov za nevyvážený vstup do siete a odber zo
siete a poplatky za poskytovanie informácií
Sledovanie a vyhodnocovanie prijatých opatrení na riešenie
predchádzania vzniku preťaženia národnej sústavy a siete
Sledovanie dodržiavania povinností prevádzkovateľa energetickej sústavy
a siete
Udeľovanie výnimky z povinností prístupu do energetickej sústavy a siete
Ukladanie opatrení na nápravu a odstránenie nedostatkov v sieťových
odvetviach
Ukladanie opatrení pri nedodržaní povinností v oblasti regulácie
Ukladanie pokút v oblasti regulácie sieťových odvetví
Určovanie alebo schvaľovanie spôsobov, postupov a podmienok v oblasti
regulácie sieťových odvetví v rozsahu ustanovenom v zákone o regulácii
Určovanie kritérií a rozhodovanie o výbere dodávateľa poslednej inštancie
Ustanovenie ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením
odberateľa od sústavy tepelných zariadení
Ustanovenie pravidiel a postupov na zverejňovanie informácií o cenách
tovarov a služieb a o podmienkach dodávky tovarov alebo poskytovania
služieb
Ustanovenie spôsobov overovania hospodárnosti sústavy tepelných
zariadení, ukazovateľov energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla,
distribúciu tepla, normatívnych ukazovateľov spotreby tepla
Ustanovenie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidiel
rozpočítania množstva dodaného tepla
Vydávanie potvrdení o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov
energie, potvrdení o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúčinnou
kombinovanou výrobou, potvrdení o pôvode biometánu a vedenie ich
evidencie
Vydávanie potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti v oblasti regulácie
sieťových odvetví
Vykonávanie kontroly v oblasti regulácie sieťových odvetví
Vypracovanie a zverejnenie správ o dodržiavaní pravidiel fungovania trhu
s elektrinou a plynom
Zabezpečovanie fungovania trhu s tovarom a so službami v sieťových
odvetviach
Zabezpečovanie hospodárskej súťaže v sieťových odvetviach
Vydávanie súhlasu na výstavbu priameho vedenia
Rozhodovanie o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup
tretích strán do sústavy, siete a do zásobníka a určenie pravidiel
a postupov riadenia a prideľovania kapacity významných plynárenských
zariadení
Rozhodovanie vo veciach porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona
o regulácii
Vypracovanie pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom, sledovanie
ich dodržiavania a prijímanie opatrení na ich dodržiavanie
Sledovanie úrovne transparentnosti trhu a efektivity hospodárskej súťaže
na trhu s tovarom a so službami, ktorých dodanie alebo poskytovanie je
predmetom regulácie
Prijímanie opatrení na zabezpečenie podmienok prístupu do siete pre
cezhraničné výmeny elektrickej energie a podmienok prístupu do
prepravných sietí pre zemný plyn
A0003019
A0003020
A0003021
A0003022
A0003023
A0003024
A0003025
A0003026
A0003027
A0003028
A0003029
A0003030
A0003031
A0003032
A0003033
A0003034
A0003035
A0003036
A0003037
A0003038
A0003039
A0003040
A0003041
A0003042
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0003043
Rozhodovanie o regulácii iného tovaru a služby v prípade mimoriadnej
trhovej situácie
Rozhodovanie o výnimke z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do
nových prepojovacích vedení, o vyňatí z regulácie pre nové prepojovacie
vedenia a o výnimke z použitia príjmov vyplývajúcich z pridelenia nových
prepojovacích vedení
Poskytovanie informácií o pridelených kapacitách spojovacích vedení
Vedenie a zverejňovanie zoznamu držiteľov povolení na vykonávanie
regulovaných činností
Vydávanie súhlasu na výstavbu priameho plynovodu
Organizovanie výberového konania na nové energetické zariadenie
Sledovanie dodržiavania povinností regulovaných subjektov viesť
oddelenú evidenciu na účely účtovníctva
Sledovanie stavu a zmeny zásob plynu uskladneného v zásobníku plynu
Uverejňovanie správy o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví a predkladanie Národnej rade Slovenskej republiky
Uverejňovanie vyhodnotenia podielu výroby elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok a prepočet
predpokladanej výšky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
energie pre nasledujúci kalendárny rok
Rozhodovanie o sporoch o prístupe do prenosovej sústavy pre
cezhraničné výmeny elektriny
Sledovanie dodržiavania štandardov kvality
Evidovanie ročných účtovných závierok
Plnenie odborných, organizačných a technických úloh spojených so
zabezpečovaním činnosti Národnej rady Slovenskej republiky
Vybavovanie petícií
Tvorba Ústavy Slovenskej republiky
Zabezpečenie legislatívneho procesu a tvorby zákonov
Zabezpečovanie archivácie materiálov a písomností Národnej rady
Slovenskej republiky
Koordinovanie a spolupráca pri plnení štátnych záležitostí z oblasti
dvojstranných a mnohostranných zahraničnopolitických vzťahov
s nadväznosťou na tvorbu štátnej politiky
Koordinovanie a spolupráca pri tvorbe zahraničnej politiky
a zahraničnopolitických koncepcií vo vzťahu ku konkrétnemu teritóriu
(spravidla k viacerým štátom)
Plnenie osobitných úloh vo vzťahu k inštitúciám Európskej únie
a v rámci medziparlamentnej spolupráce
Zabezpečovanie vecí súvisiacich s výkonom funkcie prezidenta
Zabezpečovanie výkonu ústavných právomocí prezidenta
s konštitutívnym charakterom a ich koordinácia
Udeľovanie milostí a amnestií
Pripravovanie, vypracúvanie, analyzovanie podkladov na rozhodovanie
Ústavného súdu Slovenskej republiky
Spracúvanie a koordinovanie masmediálnej politiky Ústavného súdu
Slovenskej republiky
Vykonávanie odbornej činnosti v oblasti súdnej správy a správy registrov
Koordinovanie činností sudcovských rád
A0003044
A0003045
A0003046
A0003047
A0003048
A0003049
A0003050
A0003051
A0003052
A0003053
A0003054
A0003055
A0003056
A0003057
A0003058
A0003059
A0003060
A0003061
A0003062
A0003063
A0003064
A0003065
A0003066
A0003067
A0003068
A0003069
A0003070
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4103
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00215
U00216
U00216
U00216
U00216
U00216
U00216
U00216
U00216
U00217
U00217
U00217
U00218
U00218
U00218
U00218
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4104
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0003071
Navrhovanie, volenie a odvolávanie sudcov, predsedov, členov rád,
senátov, zborov, komisií
Prerokovanie správ o čerpaní rozpočtu súdov
Schvaľovanie organizačného poriadku, rokovacieho poriadku a štatútu
Súdnej rady Slovenskej republiky
Vyjadrovanie sa k rozpočtu súdov
Schvaľovanie zásad v oblasti súdov, sudcov a súdnictva
Určovanie obsahovej náplne vzdelávania sudcov
Zabezpečenie vnútorných revízií súdov a sudcov
Vyhodnocovanie majetkových priznaní sudcov
Preskúmanie podnetov na porušenie základných práv a slobôd
Sprístupňovanie informácií o činnosti kancelárie verejného ochrancu
práv
Prijímanie a vybavovanie podnetov na porušenie základných práv
a slobôd
Analyzovanie príčin a spôsob straty slobody, prejavy fašistického
a komunistického režimu a ich ideológií, účasť domácich a zahraničných
osôb na nich
Podávanie podnetov na trestné stíhanie a poskytovanie informácií
verejnej moci
Propagovanie myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami
podobnými nacizmu a komunizmu
Rozhodovanie o priznaní postavenia účastníka protikomunistického
odboja
Sprístupňovanie dokumentov prenasledovaným osobám a verejnosti
Vydávanie a šírenie publikácií o dobe neslobody 1939 – 1989
Vydávanie správnych rozhodnutí a udeľovanie pokút za priestupky na
úseku neposkytnutia súčinnosti pri vyhotovení obrazovej, zvukovej alebo
inej dokumentácie z dokumentov, ktoré vznikli činnosťou bezpečnostných
zložiek štátu v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989
Vykonávanie úplného a nestranného hodnotenia doby neslobody
Zhromažďovanie a spracovávanie informačných dokumentov
vzťahujúcich sa na dobu neslobody
Zverejňovanie údajov o prenasledovateľoch
Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o činnosti
smerujúcej proti bezpečnosti Slovenskej republiky
Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o ohrození alebo
úniku informácií a vecí chránených podľa zákona o ochrane štátneho
tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií alebo
medzinárodných zmlúv alebo medzinárodných protokolov
Finančné riadenie a hospodárenie obce
Finančné riadenie od zavedenia nútenej správy obce
Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a monitorovanie
a hodnotenie plnenia programov obce
Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
Poskytovanie návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu obce
Poskytovanie potrebných údajov o hospodárení obce na účely zostavenia
návrhu rozpočtu verejnej správy
Poskytovanie súčinnosti a údajov pri zavedení nútenej správy obce
A0003072
A0003073
A0003074
A0003075
A0003076
A0003077
A0003078
A0003079
A0003080
A0003081
A0003082
A0003083
A0003084
A0003085
A0003086
A0003087
A0003088
A0003089
A0003090
A0003091
A0003092
A0003093
A0003094
A0003095
A0003096
A0003097
A0003098
A0003099
A0003100
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00219
U00219
U00219
U00219
U00219
U00219
U00219
U00219
U00220
U00220
U00220
U00221
U00221
U00221
U00221
U00221
U00221
U00221
U00221
U00221
U00221
U00222
U00222
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0003101
Prevedenie nevyčerpaných prostriedkov na osobitný účet nútenej správy
obce
Sledovanie vývoja hospodárenia podľa rozpočtu a vykonávanie zmien
v rozpočte obce
Uhrádzanie finančných prostriedkov obce za prenesený výkon štátnej
správy
Uhrádzanie záväzkov a výdavkov z rozpočtu obce
Vedenie účtovníctva obce
Vytváranie peňažných fondov obce
Vytváranie rezervného fondu a vysporiadanie schodku z rezervného fondu
obce
Zabezpečovanie krytia všetkých záväzkov obce
Zostavovanie a zverejňovanie záverečného účtu obce
Zostavovanie, čerpanie, vykonávanie zmien a zverejňovanie rozpočtu obce
Zriaďovanie a používanie mimorozpočtových peňažných fondov na
plnenie úloh obce
Schvaľovanie a zasielanie dohôd o medzinárodnej spolupráci a členstva
obce v medzinárodnom združení
Spolupráca s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov
vykonávajúcimi miestne funkcie
Hospodárenie a nakladanie s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami
obce
Uzatváranie zmluvy o výkone správy majetku obce s obchodnou
spoločnosťou
Zveľaďovanie, chránenie a zhodnocovanie majetku obce
Pripomienkovanie, vyhodnocovanie, zverejňovanie a sprístupňovanie
nariadenia obce
Vydávanie a ustanovenie všeobecne záväzných nariadení obce vo veciach
územnej samosprávy
Vydávanie nariadení obce na základe splnomocnenia zákonom
Kontrola plnenia úloh z uznesení, nariadení a predpisov obce
Poskytovanie potrebných údajov obce pre jednotlivé evidencie vedené
orgánmi štátu
Poskytovanie súčinnosti obce pri zabezpečovaní kancelárskych a iných
nebytových priestorov
Schvaľovanie činnosti a účasti v združeniach obcou
Schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancov obce
Schvaľovanie združovania obecných prostriedkov a činností a zriaďovanie
spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
Určovanie organizácie obecného úradu
Zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra obce a určovanie rozsahu
pracovného úväzku
Zriaďovanie, zrušovanie a kontrola rozpočtových a príspevkových
organizácií obce
Poskytovanie potrebných údajov vyšších územných celkov z evidencií
Spolupráca vyšších územných celkov so štátnymi orgánmi, s inými
samosprávnymi krajmi, obcami a s inými právnickými osobami
Upozorňovanie orgánov miestnej štátnej správy a obcí na zistené
nedostatky v ich činnosti
A0003102
A0003103
A0003104
A0003105
A0003106
A0003107
A0003108
A0003109
A0003110
A0003111
A0003112
A0003113
A0003114
A0003115
A0003116
A0003117
A0003118
A0003119
A0003120
A0003121
A0003122
A0003123
A0003124
A0003125
A0003126
A0003127
A0003128
A0003129
A0003130
A0003131
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4105
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4106
Kód agendy
verejnej
správy
Názov agendy verejnej správy
A0003132
Utváranie podmienok na ďalšie vzdelávanie predsedov, poslancov
zastupiteľstva a zamestnancov samosprávneho kraja
Zakladanie, zriaďovanie, zrušovanie a kontrola rozpočtových
a príspevkových organizácií vyšších územných celkov
Spolupráca s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov
vykonávajúcimi regionálne funkcie
Zasielanie rovnopisu uzatvorenej dohody o spolupráci vyšších územných
celkov alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení územných
celkov alebo územných orgánov obvodnému úradu
Vydávanie a ustanovenie všeobecne záväzných nariadení vo veciach
územnej samosprávy vyšších územných celkov
Vydávanie, ustanovenie, zverejňovanie nariadení vyšších územných
celkov a pripomienkovanie ich návrhov
Kontrola plnenia úloh z uznesení, nariadení a predpisov vyšších
územných celkov
Finančné riadenie a hospodárenie vyšších územných celkov
Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, monitorovanie
a hodnotenie plnenia programov vyšších územných celkov
Oznamovanie začatia zadávania koncesie vyšších územných celkov na
stavebné práce Ministerstvu financií Slovenskej republiky
Poskytovanie dotácií obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám
z rozpočtu vyšších územných celkov
Poskytovanie návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu vyšších územných
celkov
Rozhodovanie o použití prebytku alebo o spôsobe vysporiadania schodku
a o použití peňažných fondov vyšších územných celkov
Sledovanie vývoja hospodárenia vyšších územných celkov a vykonávanie
zmien
Vedenie účtovníctva vyšších územných celkov
Vykonávanie rozpočtových opatrení a vedenie ich operatívnej evidencie
vyšších územných celkov
Vytváranie peňažných fondov a rezervného fondu vyšších územných
celkov
Zostavovanie a zverejňovanie záverečného účtu vyšších územných celkov
Zostavovanie, čerpanie, vykonávanie zmien a zverejňovanie rozpočtu
vyšších územných celkov
Hospodárenie s vlastným majetkom a vlastnými príjmami vyšších
územných celkov, zabezpečovanie a chránenie práv a záujmov svojich
obyvateľov
Programovanie štrukturálnych operácií a koordinácia zahraničnej pomoci
vrátane prípravy koncepčných materiálov a vnútorných postupov
Odborné hodnotenie, výber a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok vrátane prípravy koncepčných materiálov a vnútorných
postupov
Implementácia projektov, administratívne overovanie žiadostí o platbu,
overovanie verejného obstarávania, príprava zmlúv o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku vrátane prípravy koncepčných
materiálov a vnútorných postupov
Finančné overovanie dokladov, finančné manažovanie, finančné
účtovanie vrátane prípravy koncepčných materiálov a vnútorných
postupov
A0003133
A0003134
A0003135
A0003136
A0003137
A0003138
A0003139
A0003140
A0003141
A0003142
A0003143
A0003144
A0003145
A0003146
A0003147
A0003148
A0003149
A0003150
A0003151
A0003152
A0003153
A0003154
A0003155
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Čiastka 183
Názov agendy verejnej správy
Kód agendy
verejnej
správy
A0003156
A0003157
A0003158
A0003159
A0003160
A0003161
A0003162
A0003163
A0003164
A0003165
A0003166
A0003167
A0003168
A0003169
A0003170
A0003171
A0003172
A0003173
A0003174
A0003175
A0003176
A0003177
A0003178
A0003179
A0003180
A0003181
A0003182
A0003183
A0003184
A0003185
A0003186
A0003187
A0003188
A0003189
A0003190
A0003191
A0003192
A0003193
Sťažnosti
Petičné právo
Slobodný prístup k informáciám
Ochrana osobných údajov
Správa registratúry
Podateľna
Elektronická podateľňa
Poskytovanie knižnično-informačných služieb
Rozpočtový proces verejnej správy
Rozpočtové hospodárenie
Zostavovanie záverečného účtu verejnej správy
Zriaďovanie, zmena a zrušovanie rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií
Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
Poskytovanie dotácií
Realizácia rozpočtu organizácií verejnej správy
Účtovníctvo
Finančná kontrola
Vnútorný audit
Správa majetku štátu
Cestovné náhrady
Tvorba a použitie sociálneho fondu
Daň z príjmov zo závislej činnosti
Odvody za zamestnanca
Štátnozamestnanecký pomer
Služobný čas
Vzdelávanie štátnych a verejných zamestnacov
Platové náležitosti a ďalšie náležitosti
Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie
stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, zákazky na poskytnutie
služieb a súťaž návrhov
Vytváranie, spravovanie a rozvoj informačného systému verejnej správy
Sprístupňovanie informácií z informačných systémov verejnej správy
Vypracúvanie, predkladanie a zabezpečovanie realizácie koncepcie
rozvoja informačného systému verejnej správy
Zabezpečovanie prevádzky a používania komunikačnej infraštruktúry
Vytváranie podmienok na bezpečnosť informačného systému
Zabezpečovanie prevádzky informačných systémov verejnej správy
Sprístupňovanie poskytovaných elektronických služieb verejnej správy
prostredníctvom ústredného portálu
Kontrola plnenia úloh
Zabezpečovanie realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou
a zodpovednosť za využívanie finančných prostriedkov určených v rámci
tejto pomoci
Informačná a oznamovacia povinnosť voči Európskej únii vyplývajúca
z právne záväzných aktov Európskej únie
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 4107
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
U00223
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
www.zbierka.sk
Zbierka zákonov č. 478/2010
Strana 4108
Názov agendy verejnej správy
Kód agendy
verejnej
správy
A0003194
A0003195
A0003196
A0003197
Skúmanie problematiky, analýza dosahovaných výsledkov, prijímanie
opatrení na riešenie aktuálnych otázok a metodické usmerňovanie
zverených oblastí
Spracúvanie stratégií a koncepcií rozvoja zverených oblastí
Posudzovanie zmlúv, zastupovanie pred súdom a orgánmi štátnej správy
Príprava návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ich zverejňovanie, prerokovanie v pripomienkovom konaní
a predkladanie vláde
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 183
Údaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
U00223
U00223
U00223
U00223
Download

478/2010 Výnos Ministerstva financií Slovenskej