1450
ISO 9001: 2000
Komínové
Ú VOD
Jednovrstvový komínový systém je systém rúr, určený na odvod spalín z moderných vykurovacích
zariadení na plyn, vykurovací olej alebo tuhé palivá. Diely systému slúžia aj ako vložka do existujúcého komína.
SYSTÉM
Systém je zložený z rúr vyrobených z ušľachtilej
ocele, ktoré umožňujú tesné spojenie medzi nimi.
Výber materiálu, konštrukcia a technologické postupy, ktoré sa používajú pri výrobe, sú zamerané
na vytvorenie univerzálnosti spalinového prieduchu pre všetky druhy palív ako aj premenlivým
podmienkám práce a rôznej teplote spalín.
systémy
- K OM IN US ® KS
• kónické vyústenie,
• dvierka alebo dvierka s predĺžením a iné diely
Z á kl a dn á ch a r a kt e r is t ika s ys t é m u KS
•
•
•
•
•
•
•
•
podľa potrieb,
kolená - 15°, 30°, 45°, 60° 90° - pri čom vo vertikálnom komíne maximálne 30°
kolená regulované od 0° do 90°,
upevňovacie objímky,
strediace objímky,
spojovacie objímky,
redukcie,
regulátory ťahu – stabilizujú ťah v komíne,
komínové nadstavce – zaručujú nezávislosť
komínového ťahu od vetra.
M ON T Á Ž K OM Í N OV EJ VL OŽ K Y
• dosiahnutie dobrého ťahu v krátkom čase
VOĽ B A
• zvýšením účinnosti spaľovacieho procesu v
Dôležitú úlohu v zabezpečovaní vhodného odvodu spalín v projektovanom vykurovaciom systéme zohráva vypočítanie vhodného priemeru a
vhodnej výšky komínovej vložky a výber potrebných dielov. Nesprávna voľba môže spôsobiť:
• v následku poddimenzovania – poruchy ťahu,
zvýšenie komínových strát a vypínanie sa vykurovacieho zariadenia pre nedostatok vhodného tlaku,
• v následku predimenzovania - zánik ťahu komína a poruchy práce vykurovacieho zariadenia.
Správny priemer a výška komína zaručí pre vykurovacie zariadenie ťah na vhodnej úrovni, v
súlade s prevádzkovými údajmi. Takéto výpočty sa robia pomocou patričných počítačových
programov, ktoré sa zakládajú na nemeckej norme DIN 4705. Priemer vedenia spalín treba zvoliť
taký, aby zabezpečil po celej dĺžke podtlak ťahu
počas prevádzky plynového zariadenia minimálne 1 [Pa] a maximálne 15 [Pa].
vďaka rýchlemu nábehu teploty stien komína,
•
•
•
•
spotrebičoch znižujeme spotrebu paliva a redukujeme znečistenie žívotného prostredia,
nezávislosť bezproblémovej prevádzky spotrebiča od vonkajších atmosférických podmienok (teplota a tlak),
vysoká odolnosť voči korózii,
jednoduché čistenie,
jednoduchá montáž a vysoká trvanlivosť komína.
zá k ladná zo sta v a KOM ÍNA
Typická konštrukcia komína pozostáva z nasledujúcich dielov:
• rúra priama, dĺžka 250, 500 a 1000 [mm],
• zaúsťovací diel - spája dymovod s komínom,
• čistiaci otvor vybavený revíznymi dvierkami,
• kondenzačná ímka,
• prechodka cez strechu - diel, ktorý prikrýva komínovú šachtu a zároveň zaručujé predĺženie
celej komínovej vložky,
- KOM IN U S® KS
jednovrstvový komínový systém
v ý ho dy P O UŽI TIA
Komínové vložky sa používajú:
• ako vložky do existujúcich komínov na odvod
spalín z moderných spotrebičov,
• ako vedenie spalín s využitím šácht v novobudovaných objektoch,
• ako súčasť ventilačného systému.
systémy
jednovrstvový komínový systém
Mimoriadne dôležitá pre správnu prevádzku komínoveho systému je jeho montáž.
Náležite pripravená a vykonaná ušetrí montérom čas, predíde nepríjemným prekvapeniam a
bude zárukou dlhej a bezporuchovej prevádzky
sústavy komín - kotol.
Montáž by mala byť vykonaná špecializovanou
firmou v súlade s pravidlami konštrukcie komínov.
Komínové vložky treba inštalovať v komínovom
prieduchu (šachte) centricky a stabilne. Komínové vložky môžu byť demontované po období
prevádzky a ich diely znovu použité.
P OU Ž ITI E
Komínové
www.prespor.sk
Technické údaje:
Komínový systém KS
Rozsah priemerov:
Druh materiálu:
Hrúbka materiálu:
Teplotná trieda:
Tlaková trieda:
Odolnosť proti kondenzátu:
Odolnosť proti korózii:
Odolnosť proti požiaru sadzí:
DN 80 - 500 [mm]
1.4404 (1.4301) alebo iný podľa normy
0,6 (0,5) [mm] alebo iná podľa normy
T450
N1
W
Vm
G – 1000 [˚C]
KOMINUS PN EN 1856-1 T450 N1 W Vm L50050 G500
DN 80-DN 500 Cє1450
Označenie systému KS wg PN-EN 1856-1:
Typ ické z o s t a ve n ie s ys t é m u
Číslo
Kód
Názov dielov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
D
R05
P
R10
TR90
W
O
K90
RZ
OC
Strieška
Rúra L= 500 [mm]
Prechodka cez strechu
Rúra L= 1000 [mm]
Zaúsťovací diel 90˚
Čistiaci otvor
Kondenzačná ímka
Koleno 90˚
Rozeta
Strediaca objímka
Komínové
systémy
- K OM IN US ® KS
jednovrstvový komínový systém
Komínové
systémy
- KOM IN U S® KS
jednovrstvový komínový systém
Prechodka cez strechu
Symbol: KS - PR
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kód
Názov dielov
U
R05
OPD
P
ZID
R05
R10
TR90
WTD
O
RZ
OC
Kónické vyústenie (KD)
Rúra L = 500 [mm] (KD)
Protidažďový kryt
Prechodka cez strechu
Koncovka izolácie, dolná (KD)
Rúra L = 500 [mm]
Rúra L = 1000 [mm]
Zaúsťovací diel 90˚
Čistiaci otvor
Kondenzačná ímka
Rozeta
Objímka strediaca
Rúra priama L = 1000 [mm]
Symbol: KS - R10
Ø140
28,-
Ø150
31,15
Ø160
33,70
Ø180
44,40
Ø200
45,2
35,-
Ø150
38,-
Ø160
40,2
Rúra priama L = 500 [mm]
Symbol: KS - R05
Ø140
16,6
Ø150
19,-
Ø160
20,20
Ø180
26,9
Ø200
27,2
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
Ø130
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
14,-
14,60
15,-
15,20
15,30
25,-
25,-
25,-
25,-
25,-
25,-
Lapač iskier
Symbol: KS - L
Ø180
42,4
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
Ø130
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
60,5
63,5
65,1
68,2
72,3
14,2
14,2
14,20
14,20
14,60
14,60
Kondenzačná ímka
Symbol: KS - O
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
14,5
15,-
18,.-
20,85
23,-
Koleno 90˚
Symbol: KS - K90
Ø200
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
50,9
33,-
36,-
39,-
40,-
42,-
Koleno regulované 0˚ - 90˚
Symbol: KS - KN90
Čistiaci otvor
Symbol: KS - W
Ø140
32,8
Ø150
34,5
Ø160
35,3
Zaúsťovací diel 45˚
Symbol: KS - TR45
Ø180
38,-
Ø200
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
48,55
40,1
40,10
43,60
44,70
45,5
Protidažďový kryt
Symbol: KS - OPD
Koleno 45˚
Symbol: KS - K45
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
Ø130
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
43,1
45,6
53,3
61,1
68,8
30,3
32,1
36,-
38,15
39,5
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
www.prespor.sk
Objímka strediaca
Symbol: KS - OC
Ø140
Zaúsťovací diel 90˚
Symbol: KS - TR90
Ø140
Dvierka čistiacého otvoru
Symbol: KS - DWL
Komínové
systémy
- K OM IN US ® KD
trojvrstvový komínový systém
Ú VOD
Trojvrstvový komínový systém je systém rúr, určený na odvod spalín z moderných vykurovacích
zariadení na plyn, vykurovací olej alebo tuhé
palivá. Komín vyrobený z izolovaných dielov je
samostatnou konštrukciou. Izolované komíny sú
pripevňované k fasáde budov kotolní alebo k samonosným oporným konštrukciám.
SYSTÉM
Systém je zložený z rúr vyrobených z ušľachtilej
ocele, ktoré umožňujú tesné spojenie medzi nimi
a skladá sa z troch vrstiev:
• vnútorná vrstva z nehrdzavejúcej ocele,
• izolácia,
• vonkajšia vrstva z nehrdzavejúcej ocele.
Výber materiálu, konštrukcia a technologické postupy, ktoré sa používajú pri výrobe, sú zamerané
na vytvorenie univerzálnosti spalinového prieduchu pre všetky druhy palív ako aj premenlivým
podmienkám práce a rôznej teplote spalín.
PO U Ž ITI E
Izolované komíny sa využívajú:
• na odvod spalín z moderných spotrebičov,
• ako súčasť ventilačného systému.
v ý ho dy P O UŽI TIA
• dosiahnutie dobrého ťahu v krátkom čase
•
•
•
•
•
vďaka rýchlemu nábehu teploty stien komína,
zvýšením účinnosti spaľovacieho procesu v
spotrebičoch znižujeme spotrebu paliva a redukujeme znečistenie žívotného prostredia,
nezávislosť bezproblémovej prevádzky spotrebiča od vonkajších atmosférických podmienok (teplota a tlak),
vysoká odolnosť voči korózii,
jednoduché čistenie,
jednoduchá montáž a vysoká trvanlivosť.
zá k ladná zo sta v a KOM ÍNA
Typická konštrukcia komína pozostáva z nasledujúcich dielov:
• rúra priama, dĺžka 250, 500 a 1000 [mm],
• zaúsťovací diel - spája dymovod s komínom,
• čistiaci otvor vybavený revíznymi dvierkami,
• kondenzačná ímka,
• kónické vyústenie,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dvierka,
zakončenia izolácie,
upevňovacie objímky,
kolená - 15°, 30°, 45°, 60° 90°
kolená regulované od 0° do 90°,
strediace objímky,
spojovacie objímky,
redukcie,
regulátory ťahu – stabilizujú ťah v komíne,
komínové nadstavce – zaručujú nezávislosť komínového ťahu od vetra.
M ON T Á Ž I Z OL OV A N ÉH O K OM Í N A
Mimoriadne dôležitá pre správnu prevádzku komínoveho systému je jeho montáž.
Náležite pripravená a vykonaná ušetrí montérom čas, predíde nepríjemným prekvapeniam a
bude zárukou dlhej a bezporuchovej prevádzky
sústavy komín - kotol.
Montáž by mala byť vykonaná špecializovanou
firmou v súlade s pravidlami konštrukcie komínov.
Izolované komíny môžu byť demontované po období prevádzky a ich diely znovu použité.
VOĽ B A
Dôležitú úlohu v zabezpečovaní vhodného odvodu spalín v projektovanom vykurovaciom systéme zohráva vypočítanie vhodného priemeru
a vhodnej výšky komínovej vložky a výber potrebných dielov. Nesprávna voľba môže spôsobiť:
• v následku poddimenzovania – poruchy ťahu,
zvýšenie komínových strát a vypínanie sa vykurovacieho zariadenia pre nedostatok vhodného tlaku,
• v následku predimenzovania - zánik ťahu komína a poruchy práce vykurovacieho zariadenia.
Správny priemer a výška komína zaručí pre vykurovacie zariadenie ťah na vhodnej úrovni, v súlade s prevádzkovými údajmi.
Takéto výpočty sa robia pomocou patričných
počítačových programov, ktoré vznikli na základoch nemeckej normy DIN 4705.
Priemer vedenia spalín treba zvoliť taký, aby zabezpečil po celej dĺžke podtlak ťahu počas prevádzky plynového zariadenia minimálne 1 [Pa] a
maximálne 15 [Pa].
www.prespor.sk
Komínové
systémy
- KOM IN U S® KD
trojvrstvový komínový systém
Z á kl a dn á ch a r a kt e r is t ika s ys t é m u KD
Technické údaje:
Komínový systém KD
Rozsah priemerov:
Druh materiálu:
Hrúbka materiálu:
Teplotná trieda:
Tlaková trieda:
Odolnosť proti kondenzátu:
Odolnosť proti korózii:
Odolnosť proti požiaru sadzí:
DN 113 - 500 [mm]
1.14404 (1,4301) alebo iný podľa normy
0,6 (0,5) [mm] alebo iná podľa normy
T450
N1
W
Vm
G – 1000 [˚C]
KOMINUS PN EN 1856-1 T450 N1 W Vm L50050 G1000
Označenie systému KD podľa PN-EN 1856-1:
DN 113-DN 500 Cє1450
Typ ické z o s t a ve n ie s ys t é m u
Číslo
Kód
Názov dielov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
U
R05
R10
K90
TR90
W
OP
OM
KVS
RZ
ZM
ZMW
Kónické vyústenie
Rúra L= 500 [mm]
Rúra L= 1000 [mm]
Koleno 90˚
Zaúsťovací diel 90˚
Čistiaci otvor s dvierkami
Kondenzačná ímka s doskou
Stenový držiak
Stenová konzola
Rozeta
Spojovacia objímka
Spojovacia objímka spevnená
Komínové
systémy
- K OM IN US ® KD
trojvrstvový komínový systém
Komínové
systémy
- KOM IN U S® KD
trojvrstvový komínový systém
Kónické vyústenie izolované
Symbol: KD - U
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
57,-
59,8
60,-
64,3
69,2
Stenováv konzola
Symbol: KD - KO
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
68,-
70,-
72,-
75,-
78,-
Kód
Názov dielov
U
OPD
P20
R10
TR45
W
OP
K45
OM
R05
RZ
Kónické vyústenie
Protidažďový kryt
Prechodka cez šikmú strechu
Rúra L= 1000 [mm]
Zaúsťovací diel 45˚
Čistiaci otvor s dvierkami
Kondenzačná ímka s doskou
Koleno 45˚
Stenový držiak
Rúra L= 500 [mm]
Rozeta
Komínová hlavica
Symbol: KD - D(W1)
Protidažďový kryt
Symbol: KD - OPD
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
40,-
42,-
45,-
50,-
55,-
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
Koleno 15˚ - 30˚ - 45˚
Symbol: KD - K15 - K30 - K45
Rozeta
Symbol: KD - RZ
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
77,3
79,53
87,-
90,9
103,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
Rúra priama izolovaná L = 1000 [mm]
Symbol: KD - R10
Zaúsťovací diel izolovaný 45˚
Symbol: KD - TR45
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
94,-
102,14
112.-
116,-
127,-
136,-
146,9
146,9
165,2
184,7
Rúra priama izolovaná L = 500 [mm]
Symbol: KD - R05
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
59,-
67,-
68,5
79,7
86,7
Zaúsťovací diel izolovaný 90˚
Symbol: KD - TR90
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
132,-
140,8
145,-
162,3
175,3
Koleno 90˚
Symbol: KD - K90
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
145,-
155,-
160,-
182,-
198,-
Kondenzačná ímka
s kotevnou doskou
Symbol: KD - OP
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
64,2
69,7
71,3
76,2
81,7
www.prespor.sk
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
82,-
85,1
91,-
95,35
108,-
13,3
13,3
17,7
17,7
17,7
Zakončenie izolácie, dolné
Symbol: KD - ZID
Čistiaci otvor izolovaný s dvierkami
Symbol: KD - W - DWL
Ø140
Spojovacia objímka
Symbol: KD - ZM
Stenový držiak
Symbol: KD – ON10
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
Ø140
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
20,3
20,3
20,3
20,7
20,7
44,5
45,-
45,5
46,-
46,6
Komínové
systémy
- K OM IN US ® K A
komínové príslušenstvo
Komínové
systémy
- KOM IN U S® KN
systém komínových nadstavcov
Z ákla d ná ch a r akte r i stika s ys tému KN – na ds ta vc e t y pu T U R BOMAX
Prechodka cez strechu
s olovenou krycou doskou 0° - 5°
Symbol: KA - PP5
Stenový držiak
nastaviteľný 100 - 200 [mm]
Symbol: KA - ON20
Ø210-220
Ø225
Ø240
Ø250
Ø260
Ø210-220
Ø225
Ø240
Ø250
Ø260
101,5
104,3
105,4
107,-
108,6
48,-
52,-
53,1
57,8
57,8
• podporovanie ventilácie,
• v prípade, keď vznikajú vzdušné víry na vyústení ventilácie a je to spôsobe-
né jej nevhodným umiestnením,
Použitie:
• pri nevhodnej konfigurácii terénu alebo silných a častých vetroch
(2. a 3. zóna zaťaženia vetrom),
• keď chýba ustálený ťah alebo keď je ťah príliš slabý
Teplotná trieda:
T 150
Zákla dná ch a r akter i stika s ys tému KN – nads tavc e typu R OT OMAX
• podporovanie ventilácie a ťahu komínov,
• v prípade, keď vznikajú vzdušné víry na vyústení komína a je to spôsobené
Prechodka cez strechu
s olovenou krycou doskou 5° - 20°
Symbol: KA - PP20
Stenová konzola nastaviteľná 50 - 100 [mm]
Symbol: KA - KV10
Ø210-220
Ø225
Ø240
Ø250
Ø260
Ø210-220
Ø225
Ø240
Ø250
Ø260
107,-
110,2
110,2
113,-
115,-
61,5
62,-
63,65
64,-
65,8
Prechodka cez strechu
s olovenou krycou doskou 20° - 35°
Symbol: KA - PP35
Ø225
Ø240
Ø250
Ø260
Ø210-220
Ø225
Ø240
Ø250
Ø260
117,-
121,-
121,-
135,-
137,-
93,-
93,-
93,-
93,-
95,
• pri nevhodnej konfigurácii terénu alebo silných a častých vetroch
(2. a 3. zóna zaťaženia vetrom),
• keď chýba ustálený komínový ťah alebo keď je ťah príliš slabý
Teplotná trieda:
Stenová konzola nastaviteľná 100 - 200 [mm]
Symbol: KA - KV20
Ø210-220
jeho nevhodným umiestnením,
Použitie:
T 400
Rotomax 1 so štvorhranným podstavcom
Symbol: KN - R1P
Turbomax 1 so štvorhranným podstavcom
Symbol: KN - T1P
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
99,-
101,-
106,-
116,-
105,-
117,-
126,-
136,-
Prechodka cez strechu
s olovenou krycou doskou 35° - 50°
Symbol: KA - PP50
Rotomax 1 s podstavcom z rúry
Symbol: KN - R1R
Turbomax 1 s podstavcom z rúry
Symbol: KN - T1R
Ø210-220
Ø225
Ø240
Ø250
Ø260
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
Ø150
Ø160
Ø180
Ø200
122,-
129,-
129,-
147,-
149,-
99,-
101,-
106,-
116,-
105,-
117,-
126,-
136,-
Stenový držiak nastaviteľný 50 - 100 [mm]
Symbol: KA - ON10
Ø210-220
Ø225
Ø240
Ø250
Ø260
46,25
52,-
53,1
54,-
54,-
www.prespor.sk
P o st u p mo n t áže o dspodu
MONTÁŽNY NÁVOD
JE TO
JEDNODUCHÉ
!
JETAKÉ
TO TAK
ĽAHKÉ!
Pokiaľ krb staviate na podlahe,
ktorá nie je nehorľavá,
musíte pred krb položiť
ohňovzdornú podložku. Táto
musí presahovať otvor krbu
dopredu najmenej o 50cm a
bočne
najmenej o 30cm.
Dodržte presne návod na
montáž a postupujte krok
za krokom. Kontrolujte
priebežne počas montáže či
krb staviate vodorovne. Hotové
diely spájajte akrylom alebo
cementovým lepidlom. Použite
dostatočné množstvo lepidla.
Nerovnosti pri prechode k
podlahe upravte cementovým
lepidlom, ktoré je súčasťou
dodávky.
Nakoniec môžete všetky
špáry vyšpárovať špeciálnym
teplovzdorným pretierateľným
tmelom. Prechod medzi
krbom a ohňovzdornou stenou
musíte zafúgovať Prebytočnú
hmotu odstráňte – prejdite cez
špáru prstom tak, aby vznikla
prehĺbenina. Na vyhladenie
pretrite pozorne špáry vlhkou
špongiou.
www.nordpeis.com/sk/
Následne po zaschnutí lepidla
môžete krb natriet’. Použite
akrylovú farbu alebo inú vodou
riediteľnú farbu. Keď farba
uschne, umiestnite vetracie
mriežky. Potom už len položte
ohňovzdornú podložku,
hotovo! My sme natreli
obostavbu na bielo a pripravili
sme ju na montáž sklenej
dekorácie.
8.
Na poslednú rúru sa osadí kónické vyústenie, ktoré zabraňuje zatekaniu
do izolácie.
7.
V prípade prestupu komína strešnou krytinou použijeme vhodnú
prechodku strechou (podľa sklonu strechy) s protidažďovým krytom.
6.
Spoje jednotlivých častí komína zabezpečíme spojovacími objímkami.
Kotvenie komína sa robí každé 2 metre stenovými držiakmi.
5.
V prípade, že máme daný presný otvor zaústenia, môžeme postupovať
od neho smerom nadol, presne a rýchlo určíme umiestnenie konzoly.
Prechod cez stenu budovy môžeme riešiť nastaviteľnou priebežnou
rúrou, ktorú musíme dostatočne zaizolovať komínovou izoláciou. Táto
nám zároveň rieši dilatáciu komína v stene. Pri zaústení jednovrstvového
dymovodu do izolovaného T-kusu, resp. nastaviteľnej izolovanej rúry
použijeme na prekrytie izolácie prvok „ukončenie izolácie dolné“.
4.
Kontrolný revízny otvor umiestňujeme najčastejšie do najspodnejšej časti
komína, hneď nad komínovou ímkou. Dbáme na bezproblémový prístup.
3.
Na základ alebo stenovú konzolu upevníme kondenzačnú ímku.
2.
Pred začatím samotnej montáže, premeriame vzdialenosti komína od
fasády, resp. zistíme možné prekážky. Podľa toho vyberieme vhodný typ
nastaviteľnej konzoly a stenových držiakov.
1.
V prípade, že komín bude stáť na základe, kotvíme zakladaciu platňu
4 kotvami do pevného základu. Stenová konzola sa používa vtedy, ak
bude komín zavesený na fasáde budovy, v tom prípade je potrebné
pripevniť zakladaciu platňu k stenovej konzole.
Centrálny sklad, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica
tel.: 048/416 08 08, fax: 048/416 08 07
Turbínova 1, Bratislava tel.: 02/4920 3243,4920 3250, fax.02/4425 7062
Download

Komínové systémy - KomInUs® Ks