Fujarová škola Dušana Holíka
alebo “fujarový workshop pod Po¾anou”
Miesto: LS Kyslinky
Termín: 17.-19.10.2014
Program: Fujarový spevník v praxi - výuka hry
- tvorivé dielne,nahrávky starých majstrov
- videoprojekcia, prednášky, besedy
- verejný koncert, fujarovanie pod Jánošíkovou skalou
- výlet do Hrochotskej doliny
- tombola, CD a DVD z podujatia v predaji už v nede¾u(!)
- hostia podujatia a zábava pri ¾udovej hudbe:)
Sihla
Zaujímavosti: Výlet na Sihlu - symbol Duše fujary
(až k prameòu oèovskej Huèavy pod vrcholom Po¾any)
Prekvapenie: Rozhovor s dušou fujary (èím viac fujár, tým väèší zážitok)
Ubytovanie: Zaistíme v budove LS Kyslinky
Strava:“oèovský all inclusive” priamo na mieste (varí Duša fujary)
- maškrty zo salaša a Holíkovej kuchyne
Èasový harmonogram sa upresní
po príchode na podujatie aj pod¾a poèasia
Vlastný hudobný nástroj je vítaný, ak nemáte,
požièiame, alebo predáme v akciovej cene
Cena: Školné + úèastnícky poplatok
25€ jeden deò (nede¾a 15€), strava 10€
ubytovanie 10€ na osobu a noc
Tešíme sa na Vás!!! Dušan Holík a Duša fujary
Info a objednávky:
www.dusafujary.org, [email protected]
mobil: 0907 213 675
Design: ALIANCIA.net
Download

Fujarová škola Dušana Holíka