Tax & Fiscal Alert
20.5.2013
Budúcnosť daňovej optimalizácie v SR
Čo je daňová
optimalizácia?
Daň z príjmov = náklad resp. výdavok
Daňová optimalizácia predstavuje legálnu postupnosť krokov k vykázaniu
minimálnej daňovej povinnosti.
Pri legálnej daňovej optimalizácii daňovník analyzuje a uplatňuje v praxi všetky
dostupné kroky, ktoré umožňujú znížiť daňový základ, využíva prípadné „diery“ v
daňových zákonoch.
Je daňová optimalizácia legálna?
Federálny sudca z USA vyhlásil: „Legálne právo všetkých daňovníkov znížiť si
výšku daňovej povinnosti alebo jej
vyhnutiu sa pri použití prostriedkov
v medziach zákona nemôže byť spochybnené“.
Medzinárodné
daňové plánovanie
Plánované a cieľavedomé využívanie výhod ponúkaných daňovými systémami
jednotlivých krajín pre daňovú optimalizáciu celkového daňového zaťaženia
individuálnej spoločnosti alebo skupiny spoločností.
MF SR plánuje boj proti daňovým únikom ale aj boj proti agresívnemu
medzinárodnému daňovému plánovaniu.
Plánované kroky
MF SR
1.
Zavedenie pravidiel nízkej kapitalizácie
Zavedenie pravidiel nízkej kapitalizácie limituje daňovú uznateľnosť úrokov
najmä medzi závislými osobami.
Návrh ustanovenia z roku 2007 už plánoval zaviesť pravidlá tzv. nízkej
kapitalizácie. V zmysle navrhovaného znenia z roku 2007 sa mali úroky platené z
úverov a pôžičiek poskytnutých zahraničnými závislými osobami považovať za
nedaňový výdavok u dlžníka a to v takom rozsahu, v akom dlžník prekročí pomer
4:1 priemerného stavu takýchto úverov a pôžičiek k vlastnému imaniu.
Pri takomto postupe existuje riziko možnej diskriminácie, t.j. rozdielny daňový
režim pre zahraničné a tuzemské závislé osoby.
→ Uvedený postup by mohol byť v rozpore s rozsudkom C-324/00 LankhorstHohorst GmbH; príp. 524/04 Test Claimants.
Accace Tax & Fiscal Alert, 20.5.2013
MF SR však z dôvodu nediskriminácie určitej časti daňových subjektov
a s ohľadom na plánované zavedenie daňovej progresie plánuje zaviesť
pravidlá nízkej kapitalizácie celoplošne – t. j. na tuzemské aj zahraničné
závislé osoby.
Všeobecne platné pravidlo nízkej kapitalizácie je založené na pomere dlhu
k vlastnému imaniu, od ktorého nie je možné daňovo uznať úroky (tzv. bilančné
prístupy).
Niektoré štáty však uplatňujú tzv. pravidlo EBIT alebo EBITDA založené na
výpočte výsledku hospodárenia pred úrokmi, daňami a odpismi. Následne sa
stanoví percentuálny podiel na zdaniteľnom EBITDA, ktorý je možné považovať
za daňovo uznateľný výdavok vo vzťahu k úrokom.
2.
Prevody obchodných podielov–snaha SR získať konkurenčnú výhodu ?
MF SR zvažuje od budúceho roku vyňať z predmetu dane príjmy z prevodu účasti
alebo podielu na obchodnej spoločnosti určené osobám, ktoré sa podieľajú na ich
základnom imaní.
3.
Legislatívne opatrenia vo vzťahu k bilaterálnym zmluvám o zamedzení
dvojitého zdanenia a zmluvám o výmene daňových informácií
MF SR plánuje pri prípadnom uzatváraní zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia s
rizikovými jurisdikciami vkladať do zmlúv klauzulu o širokej výmene informácií na
daňové účely a klauzulu o obmedzení výhod (tzv. limitation of benefits = LBO).
Klauzula LBO
Čo je to klauzula LBO?
Sú to rozličné opatrenia v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len
„DTT“) ktoré bránia tzv. „Treaty Shopping-u“.
„Treaty Shopping“
Čo je to „Treaty Shopping“?
Je to aktivita, kedy si subjekt založí spoločnosť v druhom štáte za účelom výkonu
činnosti resp. realizácie investície v treťom štáte, za účelom využitia výhody DTT
uzatvorenou medzi druhým a tretím štátom.
Formy ustanovení:

Nepoužitie výhod DTT u subjektov, ktoré majú sídlo v zmluvnom štáte,
ale ktoré iba distribuujú zisk do tretích štátov

Nevylúčiť zo zdanenia príjmy u subjektu v jednom zmluvnom štáte pokiaľ
je tento príjem vylúčený zo zdanenia v druhom zmluvnom štáte

Nepoužiť zmluvu pri niektorých typoch pasívnych príjmov

Vylúčenie použitia DTT u akýchkoľvek preferenčných
systémoch, ktoré vstúpili do platnosti až po uzavretí DTT
daňových
Accace Tax & Fiscal Alert, 20.5.2013
Termín „skutočný
vlastník“
Termín „skutočný vlastník“ v ČL. 10, 11, 12 DTT
Čl. 10 DTT s ČR :

Dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom jedného zmluvného
štátu, rezidentovi druhého zmluvného štátu, sa môžu zdaniť v tomto druhom
štáte

Tieto dividendy sa však môžu zdaniť aj v zmluvnom štáte, v ktorom je
spoločnosť vyplácajúca dividendy rezidentom, a to podľa právnych predpisov
tohto štátu, ak je však skutočný vlastník dividend rezidentom druhého
zmluvného
štátu,
a
ak
daň
takto
uložená
nepresiahne
a)
5 % hrubej sumy dividend, ak skutočným vlastníkom je spoločnosť
(iná ako osobná obchodná spoločnosť), ktorá priamo vlastní
najmenej 10 % majetku spoločnosti vyplácajúcej dividendy
b)
15 % hrubej sumy dividend vo všetkých ostatných prípadoch
Pristúpenie SR k dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v
daňových záležitostiach
K prvému marcu 2013 podpísalo celkovo 44 štátov sveta, dohovor, resp. protokol,
ktorým sa mení dohovor:

Výmena informácií na žiadosť

Automatická výmena informácií

Spontánna výmena informácií

Simultánne daňové kontroly

Daňové kontroly v zahraničí

Protichodné informácie

Vymáhanie daňových pohľadávok
4.
Legislatívne opatrenia vo vzťahu k bilaterálnym investičným dohodám
(dohody o podpore a ochrane investícií)

Vkladanie klauzuly (prísnej legislatívnej definície) do znenia bilaterálnych
investičných dohôd, ktorá by vylučovala schránkové spoločnosti na získanie
ochrany prostredníctvom medzinárodnej dohody

Vkladanie klauzuly o možnosti tzv. odopretia výhod (tzv. „denial of benefits“)
do znenia bilaterálnych investičných dohôd
5.
Zavedenie oznamovacej povinnosti na niektoré druhy platieb
Jednalo by sa o povinnosť nahlasovať podrobné informácie o realizovanej
transakcii do rizikovej jurisdikcie za účelom uznania nahlasovaných platieb do
daňových výdavkov platiteľa príjmu.
Pozor: V prípade neoznámenia by sa predmetná suma nákladov nepovažovala za
daňový výdavok.
Accace Tax & Fiscal Alert, 20.5.2013
6.
Zavedenie registračnej povinnosti pre licenčné zmluvy a úverové
zmluvy u správcu dane do uplynutia zákonom vymedzenej lehoty po
podpise takejto zmluvy
Predmetná úprava zároveň zamedzí účelovému vytváraniu fiktívnych licenčných
a úverových zmlúv.
Dôsledkom nesplnenia predmetnej registračnej povinnosti bude neuznanie
súvisiacich výdavkov pre daňové účely.
7.
Zdanenie príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
plynúcich zo zdrojov na území SR za poskytovanie služieb, aj v takom
prípade, ak tieto neboli poskytnuté na našom území
Toto ustanovenie bude uplatniteľné len voči nezmluvným štátom.
8.
Zavedenie zvýšenej zrážkovej dane na vybrané druhy príjmov
vyplácaných daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou v SR
MF SR plánuje aplikovať zvýšenú sadzbu zrážkovej dane na platby odchádzajúce
zo SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou do nezmluvných štátov.
Po preukázaní, že sa nejedná o fiktívnu, ale o reálnu transakciu, by bola daň
zrazená nad vnútroštátnu sadzbu dane započítaná na daňovú povinnosť alebo
vrátená. Obdobná úprava sa vykoná aj v oblasti zabezpečenia dane.
Toto plánované ustanovenie bude uplatniteľné len voči nezmluvným štátom.
Kontakt
Peter Pašek
Head of Advisory
[email protected]
Tel: +421 2 3255 3009
Mobil: +421 905 998 828
www.accace.com
Accace Tax & Fiscal Alert, 20.5.2013
Download

%20Fiscal%20Alert_Bud%C3%BAcnos%C5%A5%20da%C5%88ovej%20optimaliz%C3%A1cie%20v%20SR.pdf;Tax & Fiscal Alert