Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 1/19
VÝŇATOK
z
PROGRAMU BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
Letiska Martin
Vypracoval:
funkcia:
Schválil:
funkcia:
Ing. Jozef Kožár
ved. letovej prevádzky, ved. bezp. prac.
Ing. Marián Themár
predseda AK Martin
Len pre služobnú potrebu !
Podpis:
Podpis:
Dňa: 16.01.2013
Dňa: 16.01.2013
Strana platná od: 16.01.2013
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 2/19
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
ZÁZNAM O ZMENÁCH A DOPLNKOCH
Číslo
zmeny
Dátum
platnosti
Len pre služobnú potrebu !
Opis
Strana
dokumentu
Dátum
záznamu a
podpis
Strana platná od: 16.01.2013
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 3/19
OBSAH
Bezpečnostný program letiska Martin
Záznam o zmenách a doplnkoch.......................................................................................................2
Obsah............................................................................................................................................ 3
Prílohy............................................................................................................................................ 4
Použité skratky................................................................................................................................ 5
Článok I. Organizácia bezpečnostnej ochrany.......................................................................... 6
1. Ciele...........................................................................................................................................6
2. Štruktúra dokumentácie............................................................................................................... 7
2.1 Organizačná schéma.................................................................................................................. 7
2.2 Bezpečnostné orgány................................................................................................................. 7
2.3 Krízové informačné stredisko...................................................................................................... 8
2.4 Povinnosti a zodpovednosti........................................................................................................ 8
2.5 Letiskový bezpečnostný výbor.................................................................................................... 10
Článok II. Preventívne opatrenia.............................................................................................. 11
1. Definície..................................................................................................................................... 11
2. Bezpečnostná ochrana letiska....................................................................................................... 13
2.1 Požiadavky na projektovanie...................................................................................................... 13
2.2 Hranica verejného priestoru a letovej časti letiska........................................................................ 13
2.3 Vyhradené bezpečnostné priestory.............................................................................................. 13
2.4 Fyzikálne charakteristiky letiska.................................................................................................. 13
2.5 Kontrola vstupu......................................................................................................................... 15
2.6 Detekčná kontrola personálu, prinášaných vecí a vozidiel............................................................. 17
2.7 Technické prostriedky bezpečnostnej ochrany a hliadkovanie........................................................ 17
3. Bezpečnostná ochrana lietadiel..................................................................................................... 17
3.1 Bezpečnostné prehliadky a kontrola lietadiel................................................................................ 17
3.2 Ochrana lietadla........................................................................................................................ 17
Článok III. Krízové plánovanie.................................................................................................. 18
1. Rozpoznávanie a riešenie krízových situácii................................................................................... 18
1.1 Systém krízového plánovania...................................................................................................... 18
1.2 Druhy krízových plánov.............................................................................................................. 18
1.3 Spôsob školenia, miesto uloženia krízových plánov....................................................................... 18
Článok IV. Kontrola kvality bezpečnostných opatrení (KKBO)................................................ 18
1. Účel KKBO.................................................................................................................................. 18
2. Poverenie výkonom KKBO............................................................................................................ 18
3. Činnosť komisie KKBO................................................................................................................. 18
4. Zameranie činnosti komisie KKBO................................................................................................. 19
5. Evidencia.................................................................................................................................... 19
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
Prílohy:
Príloha č.1
Príloha č.2
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 4/19
Situačný plán letiska
Mapa rozdelenia priestorov letiska
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 5/19
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
POUŽITÉ SKRATKY
Skratka
Význam
AK
Aeroklub
BEZP
Bezpečnostný program
Cargo
Náklad
ECAC
Európska konferencia civilného letectva
ICAO
Medzinárodná organizácia civilného letectva
IDC
Identifikačná karta
LCT
Miestny čas
LPH
Letecké pohonné hmoty
LPS, š.p.
Letové prevádzkové služby, štátny podnik
LÚ MV SR
Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
LÚ SR
Letecký úrad Slovenskej republiky
LVB
Letiskový bezpečnostný výbor
MDPT SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
MV
Motorové vozidlo
MMP
Mobilný mechanizačný prostriedok
MV SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
NOTAM
Oznámenie o informáciách prevádzkovej dôležitosti
NR SR
Národná rada Slovenskej republiky
OCL MDPT SR
Odbor civilného letectva Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii SR
OO PZ
Obvodné oddelenie Policajného zboru
PCÚ
Pobočka colného úradu
RWY
Vzletová a pristávacia dráha
SR
Slovenská republika
TWY
Rolovacia dráha
VBP
Vyhradený bezpečnostný priestor
VLP
Vedúci letovej prevádzky
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 6/19
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
Článok I.
ORGANIZÁCIA BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
1. Ciele
1.1 Cieľom Bezpečnostného programu (ďalej len BEZP) Letiska Martin je definovanie opatrení, postupov,
prevencií proti činom protiprávneho zasahovania a zaistenie bezpečnosti osôb a tovaru. Tento program
má taktiež za cieľ zaistenie bezpečnosti a efektívnosti vnútroštátnej civilnej leteckej prevádzky
prostredníctvom realizácie nevyhnutných opatrení v súlade s ustanoveniami platných právnych
predpisov Slovenskej republiky a medzinárodných štandardov.
1.2 Bezpečnostný program je vypracovaný v súlade s § 34 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve
(letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou L 17
„Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania“, dokumentmi ICAO, Doc. 30 „ECAC
Policy Statement in the Field of Aviation Security“, nariadením (ES) EP a ER č. 300/2008 o spoločných
pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002
v platnom znení, nariadením EK (EU) č. 185/2010 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných
základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva v platnom znení, rozhodnutím komisie
(EÚ) č. 774/2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem
bezpečnostnej ochrany civilného letectva obsahujúcich informácie uvedené v písmene a) článku 18
nariadenia (ES) č. 300/2008 v platnom znení, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 748/2004
„Rozdelenie výkonu preventívnych opatrení ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho
zasahovania“, dokumentom Doc 8973/6 k Annex 17 ICAO, Národným programom bezpečnostnej
ochrany civilného letectva (príloha L17) a Smernicou MDPT č. 8/2001 Národný program
bezpečnostného výcviku v civilnom letectve.
1.3 Bezpečnostný program letiska má charakter citlivých informácií, právo oboznamovať sa s ním preto
majú len osoby pracujúce v oblasti ochrany a bezpečnosti civilného letectva príslušných inštitúcií a
organizácií v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
1.4 Zmeny a doplnky v Bezpečnostnom programe Letiska Martin, sú vykonávané písomnou formou, ktoré
predkladá vedúci letovej prevádzky občianskeho združenia Aeroklubu Martin, letisko Martin na
schválenie Leteckému úradu Slovenskej republiky. O všetkých zmenách a doplnkoch sa vedie záznam.
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 7/19
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
2. Štruktúra dokumentácie
2.1 Organizačná schéma, meno a funkcie zamestnancov zodpovedných za bezpečnostnú
ochranu
2.1.1
Osoby zodpovedné za bezpečnostnú ochranu letiska sú:
a) vedúci letovej prevádzky – vedúci bezpečnostný pracovník
b) predseda aeroklubu - zástupca
c) technik aeroklubu - pracovník
2.2 Bezpečnostné orgány pre dohľad nad uplatňovaním bezpečnostných opatrení
Bezpečnostná stratégia ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania je viazaná na
aplikáciu medzinárodných bezpečnostných štandardov a odporúčaní (ICAO, ECAC) do bezpečnostnej
politiky štátu.
Stratégia bezpečnostných orgánov letiska vychádza a je viazaná na aplikáciu medzinárodných
bezpečnostných štandardov a odporúčaní, najmä z:
a) leteckého zákona,
b) predpisu L17,
c) Rozdelenia výkonu preventívnych opatrení ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho
zasahovania, ktoré bolo schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 748/2004
d) nariadením (ES) EP a ER č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany
civilného letectva a
e) nariadenia komisie (ES) č. 272/2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy
bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho
parlamentu a rady (ES) č. 300/2008.
Stratégia ďalej vychádza zo síl a prostriedkov policajného zboru MARTIN a zamestnancov pôsobiacich na
letisku. Súčasťou stratégie je aplikácia aktuálnych bezpečnostných poznatkov, neustále vzdelávanie
všetkých členov prevádzkovateľa letiska a organizácii pôsobiacich na letisku.
Stratégia vzdelávania bezpečnosti vychádza zo smernice MDPT SR č. 8/2001 „Národný program
bezpečnostného výcviku v civilnom letectve“.
Za bezpečnostnú ochranu a verejný poriadok na verejnom letisku zodpovedá jeho prevádzkovateľ. Pri ich
zaisťovaní prevádzkovateľ letiska spolupracuje s útvarmi Policajného zboru, v určitých prípadoch s
Mestskou políciou mesta Martin.
2.2.1
Bezpečnostné orgány letiska
Na letisku nie je zabezpečená stála služba ochrany letiska pred vstupom nepovolaných osôb do
priestorov, v ktorých sa uplatňuje bezpečnostný režim letiska. Táto ochrana sa zabezpečuje
personálom letiska v súčinnosti s OO Policajného zboru v Martine nepravidelným fyzickým
monitorovaním, alebo na vyžiadanie.
Mimo prevádzkovú dobu letiska, je kontrolovaný priestor pod dozorom elektronického poplašného
systému.
Osoby iných užívateľov letiska zodpovedajú za uzamknutie svojich priestorov a objektov po
skončení svojej činnosti, ako aj za ukotvenie a uzamknutie svojej odstavenej leteckej techniky. Na
letisku je zriadený Letiskový výbor pre bezpečnosť, ktorý je základnou zložkou pre koordináciu
bezpečnostných opatrení na letisku.
2.2.1.1 Pri zaisťovaní verejného poriadku a bezpečnosti letiska je každý člen AK Martin podľa §35 ods. 3
zákona č. 143/1998 Z. z. oprávnený:
a) požadovať na mieste vysvetlenie o skutočnostiach týkajúcich sa narušenia alebo ohrozenia
bezpečnosť leteckej prevádzky, verejného poriadku alebo bezpečnosti života a zdravia osôb,
ako aj majetku;
b) zisťovať totožnosť osoby, ktorá narušuje alebo ohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky,
verejný poriadok alebo bezpečnosť života a zdravia osôb, ako aj majetku;
c) predviesť dotknutú osobu a odovzdať ju bezodkladne útvaru Policajného zboru, ak to vyžadujú
výsledky zákrokov podľa písmen a) a b);
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 8/19
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
d) presvedčiť sa, či predvádzaná osoba nie je ozbrojená a podľa potreby zbraň až do ďalšieho
opatrenia príslušných orgánov odobrať.
e) zabraňovať neoprávnenému vstupu osôb a neoprávnenému vjazdu dopravných prostriedkov
do vyhradených priestorov letísk a leteckých pozemných zariadení.
2.2.2
Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Martin
Prevádzkovateľ letiska, v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spolupracuje s OR
PZ Martin.
2.2.3
Mestská polícia Martin
Prevádzkovateľ letiska spolupracuje s útvarom mestskej polície Martin.
2.3 Krízové informačné stredisko
Funkciu krízového informačného strediska zabezpečuje VLP, ktorý je zároveň predsedom letiskového výboru
pre bezpečnosť.
2.3.1
Spôsoby vyrozumenia pri výskyte krízovej situácie
Každá správa, pozorovanie alebo informácia naznačujúca ohrozenie bezpečnosti letiska alebo
lietadiel za letu i na zemi, musí byť okamžite oznámená VLP, ktorý vykoná ďalšie opatrenia podľa
charakteru ohrozenia.
Vedúci letovej prevádzky (VLP)
Security Manager
Ing. Jozef Kožár
štátna linka: +421 43 4208 414, +421 43 4131 843
mobil: +421 905 475 138
e-mail: [email protected]
OR PZ Martin
štátna linka: 096 146 3101
fax: 096 146 3119
Mestská polícia Martin
štátna linka: 411 1159
fax: 423 08 85
2.4 Povinnosti a zodpovednosti
2.4.1
Zodpovednosť prevádzkovateľa letiska
2.4.1.1 Prevádzkovateľ letiska zodpovedá za bezpečnostnú ochranu a bezpečnosť leteckej prevádzky na
letisku. Na tento účel podľa leteckého zákona koordinuje činnosť všetkých právnických osôb a
fyzických osôb zúčastnených na prevádzkovaní a používaní letiska.
2.4.1.2 Za porušenie bezpečnostného programu letiska môže prevádzkovateľ letiska fyzické osoby vylúčiť
zo vstupu do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska.
2.4.1.3 Za porušenie bezpečnostného programu letiska Martin právnickými osobami im môže vypovedať
dohodu, upravujúcu ich činnosť v územnom obvode letiska.
2.4.2
Koordinačné postupy pre právnické osoby a fyzické osoby zúčastnené na prevádzkovaní a používaní
letiska.
2.4.2.1 Nájomníci v priestoroch letiska vykonávajú svoju činnosť na základe nájomnej zmluvy, ktorá je
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 9/19
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
uzatvorená medzi nájomcom a prenajímateľom - Občianskym združením Aeroklub Martin.
2.4.2.2 Predmetom zmlúv sú aj povinnosti nájomcov. Nájomca je povinný dodržiavať všeobecne záväzné
právne predpisy, hygienické predpisy, bezpečnostné a prevádzkové predpisy prenajímateľa,
požiarne smernice a zároveň rešpektovať pokyny letiskového výboru pre bezpečnosť.
2.4.3
Zodpovednosť vedúcich zúčastnených subjektov
2.4.3.1 Nájomca zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla porušením predpisov (interných aj
externých). Nájomca je podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a zákona č. 315/2001 Z.z. o záchrannom hasičskom zbore v znení neskorších predpisov,
povinný zabezpečovať požiarnu ochranu v prenajatých priestoroch.
2.4.4
Dohľad nad verejnou časťou letiska a jeho najbližšieho okolia
2.4.4.1 V tejto časti letiska sa neuplatňuje žiadny špecifický bezpečnostný režim.
2.4.4.2 Dohľad nad touto časťou letiska vykonávajú OO PZ SR Martin a Mestská polícia Martin v zmysle
platných zákonov a ich interných smerníc a nariadení.
2.4.5
Dohľad nad divákmi
2.4.5.1 Tento priestor je v prevádzkovom čase pod dohľadom VLP.
2.4.5.2 Časť obvodu letiska je chránená oplotením.
2.4.5.3 Po obvode perimetra letiska sú v rozostupe 150m umiestnené informačné tabule upozorňujúce na
zákaz vstupu osôb a začiatok letiskového priestoru (príloha č. 3).
2.4.6
Zaobchádzanie so zbraňami alebo podozrivými predmetmi alebo výbušnými látkami zistenými na
letisku.
2.4.6.1 Každý poznatok alebo nájdenie zbrane, podozrivého predmetu alebo nástražného výbušného
systému na letisku alebo v blízkosti letiska, je ihneď hlásené OR PZ SR Martin a následne aj VLP.
2.4.6.2 V prípade výskytu nástražného výbušného systému, VLP zaistí ohrozené miesto, zabezpečí
evakuáciu najbližšieho okolia a privolá príslušníka OR PZ SR Martin, ak sa tak ešte nestalo. Ďalej je
potrebné postupovať podľa jeho pokynov.
2.4.7
Nájomcovia a leteckí prevádzkovatelia operujúci na letisku.
2.4.7.1 Na letisku Martin vykonávajú svoju činnosť nasledujúci nájomcovia a prevádzkovatelia:
Názov
Činnosť
Aeroklub Martin, o.z.
prevádzkovateľ letiska
AKM, s.r.o.
prevádzkovateľ lietadla
AKB Martin, s.r.o.
prevádzkovateľ lietadla
Slovak Gliding Service, s.r.o
opravárensko-servisná činnosť
Slovenské plachtárske centrum, o.z.
letecká činnosť
Ing. Peter Lacika
prevádzkovateľ ULL
Individuálny prevádzkovatelia vetroňov
letecká činnosť
RC Model klub Martin
letecko-modelárska činnosť
TS Motory, s.r.o
servisná činnosť
Gity, a.s.
nájomník skladových priestorov
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 10/19
2.5 Letiskový výbor pre bezpečnosť
Na letisku je zriadený Letiskový výbor pre bezpečnosť (LVB), ktorý je základnou zložkou pre koordináciu
bezpečnostných opatrení na letisku. Tento výbor je zriadený v zmysle bodu 3.2.3 – ANNEX 17 a Security
Manual for safeguarding Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference ICAO.
Tento výbor prejednáva všetky otázky spojené so zaisťovaním bezpečnosti leteckej činnosti a odporúča
opatrenia, postupy a vybavenie letiska technickými prostriedkami.
LVB sa stretáva podľa plánu rokovaní spravidla jedenkrát ročne. Ak požiada niektorý člen LVB v
odôvodnenom prípade o zvolanie LVB, predseda LVB je povinný tomuto vyhovieť. Z každého zasadania LVB
sa musí spracovať zápisnica, ktorá sa po schválení členmi LVB postúpi príslušným inštitúciám.
Administratívnu prípravu LVB, zápis z rokovania a jeho distribúciu zúčastneným zabezpečuje predseda LVB.
2.5.1
Kompetencie
2.5.1.1 Hlavnou kompetenciou LVB je koordinovať realizáciu bezpečnostnej politiky na letisku v súlade s
Národným bezpečnostným programom ochrany civilného letectva.
2.5.1.2 Prerokovávať všetky bezpečnostné zmeny a návrhy na zabezpečenie ochrany civilnej leteckej
dopravy.
2.5.1.3 Realizovať bezpečnostné opatrenia a postupy na letisku tak, aby rešpektovali záujmy štátu,
prevádzkovateľa letiska, leteckých prevádzkovateľov, a aby nenarušovali plynulosť leteckej
prevádzky a boli v súlade s platnými právnymi predpismi.
2.5.1.4 V prípade vzniku mimoriadnych situácií informovať stálu komisiu zriadenú podľa § 34 ods. 1
leteckého zákona o momentálnom stave zabezpečenia bezpečnostných opatrení a postupov na
letisku a upozorňovať ju na všetky problémy súvisiace s ochranou letiska a jeho služieb.
2.5.1.5 Kontrolovať a posudzovať reálnosť a dodržiavanie bezpečnostného programu letiska a vykonávať
námatkové kontroly funkčnosti prijatých opatrení, poznatky z kontrol využívať na neodkladné
odstraňovanie konkrétnych nedostatkov.
2.5.1.6 Zapracovávať všetky prijaté bezpečnostné opatrenia do programov modernizácie technického
vybavenia letiska.
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 11/19
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
Článok II.
PREVENTÍVNE OPATRENIA
1. Definície
A.C.A.M.S.
znamená systém kontroly prístupu a monitorovania výstrah (Access Control
and Alarm Monitoring System), ktorým sa zabezpečuje elektronická
kontrola prístupu k dverám, východom a iným miestam vstupu priamo
alebo nepriamo vedúcim do vyhradených bezpečnostných priestorov a
ktorý upozorňuje príslušný orgán na neoprávnený vstup;
bezpečnostná kontrola
je uplatňovanie prostriedkov, ktorými sa môže zabrániť vneseniu
zakázaných predmetov;
bezpečnostná kontrola lietadla
je kontrola tých vnútorných priestorov lietadla, do
ktorých mohli mať cestujúci prístup, a kontrola nákladného priestoru
lietadla s cieľom odhaliť zakázané predmety a protiprávne zasahovania
voči lietadlu;
bezpečnostná prehliadka lietadla je kontrola vnútorných a prístupných vonkajších priestorov lietadla
s cieľom odhaliť zakázané predmety a protiprávne zasahovania, ktoré
ohrozujú bezpečnosť lietadla;
bezpečnostná ochrana letectva
je kombinácia opatrení a ľudských a materiálnych zdrojov
určených na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho
zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilného letectva;
civilné letectvo
je akákoľvek letecká prevádzka, ktorú uskutočňuje civilné lietadlo, okrem
prevádzky, ktorú uskutočňuje štátne lietadlo uvedené v článku 3
Chicagskeho dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve;
demarkačný priestor je priestor, ktorý je pomocou kontroly vstupu oddelený od
vyhradených bezpečnostných priestorov alebo, ak samotný demarkačný
priestor je vyhradeným bezpečnostným priestorom, od iných vyhradených
bezpečnostných priestorov letiska;
detekčná kontrola
je použitie technických alebo iných prostriedkov určených na
identifikáciu a/alebo odhalenie zakázaných predmetov;
kontrola vstupu
je uplatňovanie prostriedkov, ktorými sa môže zabrániť vstupu
neoprávnených osôb alebo neoprávnených vozidiel, alebo obidvoch;
letecký dopravca
znamená letecký dopravný podnik s platnou licenciou na vykonávanie
leteckej dopravy, ktorý zabezpečuje letovú prevádzku;
letecký dopravca Spoločenstva
je letecký dopravca s platnou prevádzkovou licenciou
udelenou členským štátom v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2407/92 z
23.júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov [6];
letová časť letiska
je pohybový priestor letiska, priľahlé územie a budovy alebo ich časti, do
ktorých je obmedzený vstup;
lietadlo, ktoré nie je v prevádzke
znamená lietadlo, ktoré je buď zaparkované dlhšie ako 12 hodín,
alebo sa nenachádza pod takým dohľadom, ktorý by stačil na zistenie
neoprávneného vstupu.
materiály leteckého dopravcu
Len pre služobnú potrebu !
sú materiály, ktoré pochádzajú od leteckého dopravcu alebo sú
Strana platná od: 16.01.2013
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 12/19
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
preňho určené, alebo ich letecký dopravca používa;
náklad
je akýkoľvek majetok určený na prepravu lietadlom iný ako batožina,
poštové zásielky, poštové zásielky leteckého dopravcu, materiály leteckého
dopravcu a dodávky potrebné počas letu;
oprávnený zástupca
je letecký dopravca, zástupca, dopravca nákladu alebo iný subjekt, ktorý
zabezpečuje bezpečnostné kontroly, pokiaľ ide o náklad a poštové zásielky;
podaná batožina
je batožina určená na prepravu v nákladnom priestore lietadla;
poštové zásielky
sú zásielky korešpondencie a iných predmetov ako poštových zásielok
leteckého dopravcu, ktoré podali poštové služby a ktoré sú určené na
doručenie poštovým službám v súlade s predpismi Svetovej poštovej únie;
poštové zásielky leteckého dopravcu
sú poštové zásielky, ktoré pochádzajú od leteckého
dopravcu a sú preňho určené;
potenciálne nebezpečný cestujúci je cestujúci, ktorý je vyhostenou osobou, osobou považovanou za
neprípustnú z imigračných dôvodov alebo osobou v zákonnej väzbe;
pozemná obsluha
znamená služby poskytované užívateľom letiska na letiskách, tak ako sa
to uvádza v prílohe k smernici 96/67/ES;
prevádzkovateľ
je osoba, organizácia alebo podnik, ktoré sú zapojené do prevádzky
leteckej dopravy alebo prejavia úmysel zapojiť sa do prevádzky leteckej
dopravy;
previerka osoby
je zaznamenané overenie totožnosti osoby vrátane akejkoľvek trestnej
minulosti ako súčasti posúdenia vhodnosti osoby pre nedoprevádzaný
vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov;
je batožina určená na prepravu na palube lietadla;
príručná batožina
príslušník bezpečnostnej ochrany počas letu
je osoba, ktorú zamestnáva štát, aby cestovala na
palube lietadla leteckého dopravcu, ktorému tento štát udelil licenciu s
cieľom ochrániť lietadlo a jeho cestujúcich pred činmi protiprávneho
zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť letu;
servisný panel
znamená vonkajšie miesto vstupu do lietadla, cez ktoré sa zabezpečujú
služby pre lietadlo; takými sú napríklad dodávka vody, toalety, uzemnené
elektrické zásuvky a ostatné servisné oddelenia, ktoré majú vonkajšie
otváracie kryty;
sprevádzaná podaná batožina
je batožina prepravovaná v nákladnom priestore lietadla, ktorú na
let zapísal cestujúci, ktorý cestuje rovnakým letom;
subjekt
je iná osoba, organizácia alebo podnik ako prevádzkovateľ;
transferoví cestujúci, batožina, náklad alebo poštové zásielky sú cestujúci, batožina, náklad
alebo poštové zásielky, ktoré odlietajú iným lietadlom, než ktorým prileteli;
tranzitní cestujúci, batožina, náklad alebo poštové zásielky
sú cestujúci, batožina, náklad
alebo poštové zásielky, ktoré odlietajú tým istým lietadlom, ktorým prileteli;
užívateľ letiska
Len pre služobnú potrebu !
znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu zodpovednú za prepravu
cestujúcich, pošty a/alebo nákladu leteckou dopravou z príslušného letiska
alebo na príslušné letisko, tak ako sa to uvádza v článku 2 smernice Rady
96/67/ES [2];
Strana platná od: 16.01.2013
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 13/19
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
verejná časť letiska
sú tie časti letiska, priľahlé územie a budovy alebo ich časti, ktoré nie sú
letovou časťou letiska;
vyhradený bezpečnostný priestor je priestor mimo letovej časti letiska, kde sa okrem obmedzeného
vstupu uplatňujú aj iné normy bezpečnostnej ochrany letectva;
zakázané predmety
sú zbrane, výbušniny alebo iné nebezpečné zariadenia, predmety alebo
látky, ktoré sa môžu použiť na spáchanie činu protiprávneho zasahovania,
ktorý ohrozuje bezpečnosť civilného letectva;
známy odosielateľ
je odosielateľ, od ktorého pochádza náklad alebo poštové zásielky
určené na prepravu na jeho vlastné náklady a ktorého postupy sú v súlade
so spoločnými pravidlami a normami bezpečnostnej ochrany dostatočnými
na umožnenie prepravy tohto nákladu alebo poštových zásielok v
akomkoľvek lietadle;
známy odosielateľ pre nákladné lietadlo je odosielateľ, od ktorého pochádza náklad alebo poštové
zásielky určené na prepravu na jeho vlastné náklady a ktorého postupy sú
v súlade so spoločnými pravidlami a normami bezpečnostnej ochrany
dostatočnými na umožnenie prepravy tohto nákladu nákladným lietadlom
alebo poštových zásielok poštovým lietadlom;
2. Bezpečnostná ochrana letiska
2.1
Požiadavky na projektovanie
Pri schvaľovaní akejkoľvek projektovej dokumentácie stavieb v termináli letiska, prevádzkovateľ
letiska postupuje v zmysle § 28 leteckého zákona, v rozsahu:
a) zabezpečenie a kontrolovanie prístupu do letovej časti letiska, do vyhradených bezpečnostných
priestorov a do iných citlivých priestorov a zariadení letiska,
b) efektívne využitie zariadení bezpečnostnej ochrany.
2.2
Hranica verejného priestoru a letovej časti letiska
Hranica oddeľujúca verejný priestor letiska od letovej časti je znázornená v prílohe č. 3.
2.3
Vyhradené bezpečnostné priestory
Vyhradený bezpečnostný priestor letiska tvorí:
2.3.1
Kontrolovaný letiskový priestor - Letová oblasť – tvorí ju dráhový systém (RWY 18L/R a 360L/R)
určený na vzlety a pristátia lietadiel, odbavovacia plocha, ktorá slúži na parkovanie, údržbu a
plnenie lietadiel a doskoková plocha pre parašutistov.
2.3.2
Uzavretý letiskový priestor - Neverejné priestory – tvoria ju hangáre, časti administratívnych budov
a technické zázemie, kde je vylúčený pohyb lietadiel.
2.3.3
Verejný letiskový priestor - Terminál letiska – je to priestor časti administratívnej budovy a
reštaurácie, dočasne vyhradený pre verejnosť.
2.4
Fyzikálne charakteristiky letiska
2.4.1
Charakteristiky letiska, zariadení a inštalácií na letisku
2.4.1.1 Letisko Martin je vnútroštátnym verejným letiskom s VFR prevádzkou vo dne. Je vzdialené 2 km E
smerom od mesta Martin, má nadmorskú výšku 420 m (1 378 ft) a vzťažnú teplotu 25,5 °C.
2.4.1.2 Prevádzková doba je stanovená:
a) Vnútroštátna prevádzka podľa potrieb aeroklubu, inak O/R 24 hodín vopred.
2.4.1.3 Na letisku nie sú nainštalované žiadne rádionavigačné zariadenia.
2.4.1.4 Dostupné bezpečnostné zariadenia.
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 14/19
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
2.4.1.5 Na letisku sa nenachádzajú žiadne bezpečnostné zariadenia.
Fyzikálne vlastnosti RWY sú:
RWY
ROZMERY
Označenie
Zem.
smer
RWY
(m)
SWY
(m)
CWY
(m)
36L
360o
800x50
-
60
VPP
(m)
ÚNOSNOSŤ
POVRCH
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
RWY
(MPa / kg)
RWY
800
800
860
800
0,4 / 5 700
tráva
800
800
860
800
0,4 / 5 700
tráva
800
800
900
800
0,4 / 5 700
tráva
800
800
900
800
0,4 / 5 700
tráva
960x150
36R
360o
800x50
-
60
18L
180o
800x50
-
100
180o
800x50
18R
VYHLÁSENIE DĹŽKY
960x150
-
100
2.4.1.6 Na letisku MARTIN nie sú vybudované TWY, na rolovanie sa využíva odbavovacia plocha (APN),
ktorá plynulo nadväzuje na trávnatý VPP a časť VPP (medzi okrajom RWY a VPP, jeho západnou
časťou).
2.4.1.7 Odbavovacia plocha (APN) je umiestnená pred hangárom, má rozmery 50X30 m, povrch má asfalt
- živicový, únosnosť 5 700 kg/0,4 MPa.
2.4.2
Oplotenie letiska a uzatvorené alebo strážené prístupy (priestory)
2.4.2.1 Oplotenie letiska je zabezpečené čiastočným oplotením kovovým pletivom a betónovým plotom pri
vstupe na letisko.
2.4.2.2 Ostatné priestory letiska nie sú oplotené.
2.4.3
Priestory a zariadenia Letových prevádzkových služieb, š.p. na letisku
Na letisku sa nenachádzajú žiadne priestory LPS SR, š.p.
2.4.4
Rádionavigačné zariadenia umiestnené na letisku
Na letisku nie sú umiestnené žiadne rádionavigačné zariadenia.
2.4.5
Rozmiestnenie parkovacích miest pre izolované lietadlá
Lietadlá sú umiestnené podľa situácie vždy čo naďalej od zariadení LPH a všetkých budov na
letisku.
2.4.6
Telekomunikačné centrum a centrum pre koordináciu v prípade mimoriadnych situácií na letisku.
2.4.6.1 Na letisku nie je inštalovaná žiadna špeciálne ústredňa.
2.4.6.2 V prípade mimoriadnych situácií na letisku, je ako centrum pre koordináciu určená kancelária VLP v
administratívnej časti letiska, ktorá je vybavená potrebným telekomunikačným zariadením (tel. a
internet).
2.4.7
Sklady leteckých pohonných látok
Sklady LPL sú umiestnené v neverejnej časti letiska pri odbavovacej ploche.
2.4.8
Centrálne a núdzové zdroje elektrickej energie
Centrálny zdroj: prípojka 400 V /170 kVA (umiestnenie - príloha č.2, fotografická príloha č.6)
Núdzový zdroj el. energie: na letisku sa nenachádza
2.4.9
Ďalšie citlivé priestory, zariadenia a inštalácie na letisku
Neaplikuje sa.
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 15/19
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
2.5
Kontrola vstupu
2.5.1
Vyhradené bezpečnostné priestory (VBP)
2.5.1.1 Kontrolovaný letiskový priestor - Letová oblasť je časť letiska určená pre vzlety a pristátia lietadiel
a ich pohyb na zemi. Je to časť letiska určená na umiestnenie lietadiel.
2.5.1.2 Uzavretý letiskový priestor – je priestor, v ktorom je uložená letecká technika (hangár), výdajné
stojany a sklad LPH a olejov.
2.5.2
Kontrola vstupu osôb do VBP
2.5.2.1 Personálu letiska je vstup povolený v súlade so systémom povoľovania vstupu na základe IDC.
Na vstupných bodoch sú umiestnené tabule s upozornením zákazu vstupu nepovolaných osôb.
Každá nepovolaná osoba môže do tohto priestoru vstupovať len v sprievode VLP, personálu letiska
s platnou IDC, alebo veliteľa lietadla.
2.5.3
Previerka spoľahlivosti personálu letiska a iných organizácií pôsobiacich na letisku
žiadajúcich o vstup do VBP
2.5.3.1 Previerka spoľahlivosti a bezúhonnosti zodpovedného personálu letiska a iných organizácií
pôsobiacich na letisku žiadajúcich o vstup do VBP je vykonávaná v zmysle §34 a zákona č.
143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.5.3.2 Zodpovedný personál letiska, ako aj ďalších subjektov trvalo pôsobiacich na letisku vyžadujúci
vstup do VBP letiska, sa podrobuje previerke osoby. Previerka je opakovaná v pravidelných
intervaloch, ktoré nepresahujú päť rokov.
2.5.4
Bezpečnostný výcvik personálu letiska a iných organizácií pôsobiacich na letisku
žiadajúcich o vstup do VBP
2.5.4.1 Zodpovedný personál letiska, ako i ďalších subjektov trvalo pôsobiacich na letisku vyžadujúci vstup
do VBP letiska sa podrobuje pravidelnému bezpečnostnému výcviku podľa Smernice MDPT SR č.
8/2001 - Národný program bezpečnostného výcviku v civilnom letectve, ktorý zahŕňa možné riziká
bezpečnostnej ochrany a spôsob oznamovania informácií miestne príslušnému útvaru Policajnému
zboru a VLP o akomkoľvek incidente, ktorý môže predstavovať akékoľvek ohrozenie.
2.5.5
Vydávanie IDC
2.5.5.1 Všetci členovia aeroklubu a užívatelia letiska majú vydané IDC od Aeroklubu Martin.
2.5.5.2 IDC vydáva VLP letiska. Jej vyhotovenie je odolné voči poveternostným podmienkam.
2.5.5.3 Každá IDC obsahuje:
a) meno držiteľa,
b) identifikáciu – dátum narodenia,
c) fotografiu,
d) evidenčné číslo,
e) termín platnosti,
f)
označenie priestorov v ktorých platí.
Vzor je definovaný prílohou č.4.
2.5.6
Povinnosti držiteľa IDC
a) Všetky oprávnené osoby, ktoré vstupujú do VBP, musia mať pri sebe platnú IDC viditeľne
umiestnenú na vrchnej časti oblečenia.
b) Musia poznať letiskové IDC a povolené IDC, ktoré sa nevydávajú na letisku.
c) Poznať, či sú platné na vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov.
d) V prípade spozorovania osoby vo VBP bez IDC vyzvať túto osobu na identifikáciu.
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 16/19
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
V prípade nedostatočnej identifikácie informujú alebo nahlásia príslušnému orgánu všetky osoby a vozidlá,
ktoré sa nachádzajú vo vyhradených bezpečnostných priestoroch a ktoré pri sebe nemajú platnú IDC,
alebo povolenie na vjazd:
a) preukazy obmedzujú vstup len do priestorov vymedzených na základe prevádzkových potrieb;
b) pri ukončení členstva, alebo pri zmene zamestnaneckého postavenia musia zamestnanci
odovzdať IDC príslušnému orgánu, pričom tento preukaz sa zničí;
c) držiteľ IDC musí okamžite informovať vydávajúci orgán o strate alebo krádeži svojho
identifikačného preukazu, po tomto oznámení je identifikačný preukaz okamžite zablokovaný.
2.5.7
Kontrola MV a MMP
2.5.7.1 Vjazd vozidiel do vyhradeného bezpečnostného priestoru je možný len na základe povolenia.
2.5.7.2 Každé povolenie na vjazd musí byť po dobu pobytu vozidla vo VBP, alebo v areáli letiska viditeľne
umiestnené.
2.5.7.3 V prípade podozrenia sa vozidlá kontrolujú s cieľom odhaliť zakázané predmety a neoprávnené
osoby. Vodič a ďalší cestujúci vo vozidle nie sú počas kontroly vo vozidle.
2.5.8
Vydávanie povolení k vjazdu MV a MMP
2.5.8.1 Povolenie na vjazd do VBP dáva VLP . Povolenie na vjazd vozidiel LÚ SR je na základe preukazu
inšpektora. MDPT SR, MV SR majú umožnený vstup na základe služobného preukazu, ktorý musia
mať u seba.
2.5.8.2 Súkromné vozidlá majú povolený vstup len na základe zvláštneho povolenia VLP.
2.5.8.3 Povolenie na vjazd obsahuje:
a) evidenčné číslo vozidla,
b) platnosť,
c) priestor do ktorého povolenie platí,
d) kontrolné miesto vjazdu / výjazdu,
e) evidenčné číslo povolenia.
2.5.9
Opatrenia na kontrolu vstupu
2.5.9.1 Vstup do vyhradeného bezpečnostného priestoru je rozdelený na:
a) nesprevádzaný ….... len na základe IDC,
b) sprevádzaný …........ len v sprievode VLP, iného povereného člena AK, alebo v sprievode
veliteľa lietadla.
2.5.9.2 Bezpečnostní pracovníci môžu zamietnuť vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov každej
osobe, ktorá má pri sebe predmet, o ktorom majú pochybnosti.
2.5.10 Povinnosti personálu vykonávajúceho kontrolu vstupu osôb a vjazdu MV a MMP
2.5.10.1 Zodpovednosť za dodržovanie postupov pri kontrole vstupu osôb a vjazdu vozidiel na
vstupných bodoch do VBP má VLP.
2.5.11
Dohľad nad IDC
2.5.11.1 VLP vedie evidenciu všetkých vydaných, stratených a ukradnutých IDC. V prípade straty, alebo
odcudzenia sa nevydávajú duplikáty, ale nové IDC.
2.5.12
Vstupné dvere VBP pre cestujúcu verejnosť
2.5.12.1 Neuplatňuje sa.
2.5.13
Ochrana pracovísk DK
Neuplatňuje sa.
2.5.14 Priestory letiska prístupné verejnosti
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 17/19
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
2.5.14.1 Je to priestor, kde sa neuplatňuje bezpečnostný režim letiska. Sú to všetky priestory a
plochy v areáli letiska a v jeho blízkosti, kde je umožnený pohyb verejnosti. V týchto
priestoroch sa pohybujú osoby a mobilné prostriedky bez povolenia ku vstupu.
2.6
Detekčná kontrola personálu, prinášaných vecí a vozidiel
2.6.1
Kontrola personálu a nimi prinášaných vecí
2.6.1.1 Samotná kontrola sa vykonáva len v prípade podozrenia.
2.6.1.2 Oprávnené osoby, ktoré vstupujú do VBP, nesmú do tohto priestoru vnášať a mať pri sebe
zakázané predmety.
2.7
Technické prostriedky bezpečnostnej ochrany a hliadkovanie
2.7.1
Osvetlenie odbavovacích a parkovacích plôch pre lietadlá
2.7.1.1 Na letisku sa vykonáva len prevádzka VFR počas dňa. Asfaltová plocha na parkovanie lietadiel je
osvetlená z hangáru a monitorovaná kamerovým systémom.
2.7.2
Dohľad nad technickým priestorom letiska a priestorom pre údržbu lietadiel
2.7.2.1 V čase prevádzky letiska vykonáva dohľad na týmto priestorom VLP alebo ním poverená osoba.
Mimo prevádzkového času je tento priestor nepravidelne monitorovaný členom aeroklubu
a kamerovým systémom.
2.7.3
Hliadkovanie po obvode letiska a priľahlých VBP vrátane rolovacích a vzletových a pristávacích dráh
2.7.3.1 V čase prevádzky letiska vykonáva hliadkovanie na týmto priestorom v nepravidelných intervaloch
min. 2-krát denne VLP alebo ním poverená osoba. Mimo prevádzkového času je tento priestor
nepravidelne monitorovaný členom aeroklubu.
3
Bezpečnostná ochrana lietadiel
3.1
Bezpečnostné prehliadky lietadla a bezpečnostné kontroly lietadla
Vykonávajú sa v zmysle bezpečnostného programu leteckého prevádzkovateľa.
3.1.1
Výcvik personálu
Vykonáva sa v zmysle bezpečnostného programu leteckého prevádzkovateľa.
3.2
Ochrana lietadla
3.2.1
Zodpovednosť za kontrolu lietadla
3.2.2
a)
Za lietadlo v prevádzke od počiatku bezpečnostnej kontroly lietadla do jeho odletu má
zodpovednosť prevádzkovateľ lietadla.
b)
Za lietadlo mimo prevádzky a lietadlo, ktoré bolo prehliadnuté a pristavené do VBP od počiatku
bezpečnostnej prehliadky do jeho odletu má zodpovednosť prevádzkovateľ lietadla.
Dozor nad zaparkovaným lietadlom
Je zabezpečený prevádzkovateľom lietadla, ktorý vykonáva ochranu lietadla v zmysle spracovaného
vlastného bezpečnostného programu.
3.2.3
Prístup k lietadlu
Prevádzkovateľ lietadla je v zmysle svojho bezpečnostného programu zodpovedný za to, že
lietadlo, ktoré nie je v prevádzke, má uzamknuté dvere.
3.2.4
Zodpovednosť
Za zabezpečenie bezpečnostnej ochrany lietadla zodpovedá letecký prevádzkovateľ.
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
Prílohy:
Príloha č.1
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 18/19
Situačný plán letiska
Len pre služobnú potrebu !
Strana platná od: 16.01.2013
Aeroklub Martin, o.z.
letisko Martin
PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
Príloha č.2
Výtlačok č. 01
Počet príloh: 2
Zmena č.:
Číslo strany: 19/19
Mapa rozdelenia priestorov letiska
Verejný
Verejný
letiskový
letiskový
priestor
priestor
Len pre služobnú potrebu !
Uzavretý
Uzavretý
letiskový
letiskový
priestor
priestor
Strana platná od: 16.01.2013
Download

VÝŇATOK z PROGRAMU BEZPEČNOSTNEJ