12. HAFTA
PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz
[email protected] KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi PFS 107
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İçindekiler Merkezi Dağılım (Değişim) Ölçüleri .................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Ranj ...................................................................................................................................... 3 Varyans ve Standart Sapma ............................................................................................. 3 Bağıl Değişkenlik Katsayısı ............................................................................................. 4 Kaynakça ............................................................................................................................ 5 KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 PFS 107
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MERKEZİ DAĞILIM (DEĞİŞİM) ÖLÇÜLERİ
Merkezi değişim ya da değişkenlik ölçüleri öğrencilerin öğrenme düzeylerinin
birbirine benzer olup olmadığı konusunda bilgi verir. Önceki bölümde öğrenci
başarısını belirlemede kullanılan istatistiklerle ilgili bilgi verilmişti. Bu bölümde ise
merkezi değişkenlik ölçülerinden olan ranj, standart sapma ve varyans hakkında bilgi
verilmiştir.
Ranj (Dizi Genişliği)
Bir dağılımda elde edilen en yüksek ölçüm ile en düşük ölçüm arasındaki
farktır.
Örnek: Aşağıda 20 öğrencinin bir testten aldığı puanlar verilmiştir.
10, 50, 20, 30, 40, 20, 30, 30, 30, 40, 30, 30, 10, 50, 20, 20, 40, 40, 30, 30
Öğrenci puanlarının frekans tablosu aşağıdaki gibidir.
Puan
Frekans (f)
10
2
20
4
30
8
40
4
50
2
Bu örnekte ranj 50’den 10’un çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu durumda ranj
40’tır.
Varyans ( S 2x )ve Standart Sapma ( S )
x
Varyans ve standart sapma elde edilen ölçümlerin birbirlerinden ne oranda
farklı olduğu konusunda bilgi verirler. Aşağıdaki formülle hesaplanır.
KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 3 PFS 107
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
∑
∑
1
1
: Varyans
: Standart sapma
:
Öğrenci puanları
: Aritmetik ortalama
N: Kişi sayısı
Ölçme sonuçlarının varyansı ve standart sapması büyükse elde edilen
sonuçlar birbirinden farklılık gösterir, yani grup heterojendir. Ölçme sonuçlarının
varyansı ve standart sapması küçükse elde edilen sonuçlar birbirine benzerlik
göstermektedir, yani grup homojendir. Standart sapma daha hassas bir değişkenlik
ölçüsü olduğundan yorum yaparken daha çok standart sapma kullanılır.
Bağıl Değişkenlik Katsayısı (V)
Soru sayıları eşit olan testlerde grubun değişkenliğini belirlemede standart
sapmaya bakılarak yorum yapılır. Ancak soru sayıları farklı olan testlerde grubun
değişkenliğinin yorumlarken bağıl değişkenlik katsayısı (V) kullanılır. Aşağıdaki
formülle hesaplanır.
. 100
V: Bağıl değişkenlik katsayısı
: Standart sapma
: Aritmetik ortalama
Bağıl değişkenlik katsayısı 26 ve 26’dan daha büyük çıkarsa dağılımın basık
ve elde edilen sonuçların heterojen olduğu; 20-25 arasında çıkarsa dağılımın normal
olduğu; 19 ve 19’dan daha küçük çıkarsa dağılımın sivri ve elde edilen sonuçların
homojen olduğu yorumu yapılır.
KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 PFS 107
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Kaynakça Arıcı, H. (2000). İstatistik. Ankara: Mateksan Yayınevi.
Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Klasik Test Teorisi ve Uygulaması.
Ankara: ÖSYM Yayınları.
Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2014). Sosyal Bilimler İçin İstatistik.
Ankara: Pegema Yayıncılık.
Crocker, L ve Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory.
Florida: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 5 
Download

12. HAFTA - Karabük Üniversitesi