Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh za rok 2011
Bratislava, február 2012
1
I. VÝSKUMNÉ ÚLOHY
P – Úlohy schválené na základe oponentúry projektu vo VÚDPaP
P – 110
Test školskej pripravenosti.
Riešitelia: E. Farkašová B. Kundrátová, M. Špotáková, V. Dočkal
Vytvorená bola ďalšia pracovná verzia metodiky, pričom jej aktuálna podoba dôsledne
zohľadňuje
doterajšie poznatky z testovania rómskych detí. Test bol overovaný na
reprezentatívnej vzorke rómskych detí v rámci jednotlivých regiónov Slovenska.
P-112
Vytvorenie a štandardizácia slovenskej verzie I-S-T 2000 R.
Riešitelia: V. Dočkal, M. Špotáková, E. Farkašová, B. Kundrátová, B. Filípková, D. Kopčanová
V roku 2011 boli spracované výsledky druhého predvýskumu a vytvorená definitívna verzia
testu. Realizoval sa štandardizačný výskum na súbore vyše 700 žiakov z celej SR, na jeho
základe sa rátajú psychometrické štatistiky a reprezentatívne slovenské normy pre 13-19
ročných. Do tlače bola zadaná príručka so slovenskými normami, 3 testové zošity a záznamový
hárok. Test vydáva Hogrefe-Testcentrum Praha.
Publikované práce: 25, 27, 90, 99
Práce zadané do tlače: 176, 178
P 113
Špecifiká kognitívneho vývinu rómskych detí.
Riešitelia: B. Kundrátová, E. Farkašová, V. Dočkal, S. Bronišová, M. Kmeť, E. Lisá, M.
Špotáková, Ľ. Köverová
Cieľom úlohy bolo longitudinálne sledovanie kognitívneho vývinu rómskych detí, a to
verbálneho a neverbálneho uvažovania, kvantitatívnych schopností, myšlienkových operácií,
čitateľskej gramotnosti a neverbálnej komunikácie. V roku 2011 sa dokončili individuálne
psychologické vyšetrenia, celkovo sa vyšetrilo 124 rómskych detí z východného (Jarovnice,
Rakúsy a Stráne pod Tatrami), stredného (Šumiac, Čierny Balog) a západného (Plavecký
Štvrtok) Slovenska. Výsledky longitudinálneho výskumu naznačujú kvalitatívne odlišný vývin
kognitívnych schopností rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.. Najvýraznejšie
deficity, resp. kvalitatívne odlišný vývin sa zaznamenal hlavne vo vývine logického uvažovania,
zovšeobecňovania, t.j. abstraktného uvažovania, či už verbálneho alebo neverbálneho. Z
mimointelektových schopností sa zaznamenali výrazné deficity v ovládaní slovenského jazyka
ako jazyka vzdelávania a uvažovania, ako aj nedostatky v čitateľskej gramotnosti, hlavne v
porozumení prečítaného textu. Longitudinálny výskum poukázal aj na nedostatky v používaní
bežne dostupných diagnostických nástrojov. Pre CPPPaP bol vypracovaný metodický materiál o
možnostiach a obmedzeniach psychologických diagnostických nástrojov pri diagnostike
rómskych detí.
Publikované práce: 8, 12, 26, 37, 38, 57, 58, 73, 102
Práce zadané do tlače: 160, 171
2
P - 115
Osobnostný, vzdelávací, kariérový a sociálny vývin detí a mládeže a možnosti jeho
ovplyvňovania v podmienkach zariadení výchovného poradenstva a prevencie.
Riešitelia: Š. Matula, A. Kopányiová, E. Smiková, D. Lepeňová, Z. Vojtová, M. Slovíková,
M. Španko.
Základným zámerom výskumnej úlohy bola analýza podmienenosti porúch správania v školskom
prostredí u žiakov ZŠ. Porovnávali sa psychologické a pedagogické charakteristiky detí s
poruchami správania (experimentálna skupina – ES) s deťmi, ktoré poruchy správania v škole
neprejavovali (kontrolná skupina – KS). Pilotnú vzorku tvorili žiaci základných škôl z okresu
Bratislava II, ( 4. - 8. ročník).. Priemerný vek žiakov bol 13 rokov. Išlo o deti, ktoré učitelia
v depistáži označili za deti s takým problémovým správaním v škole, ktoré už nie je možné
zvládať pedagogickými prostriedkami v škole. V ES bolo 22 chlapcov a 5 dievčat. 89% žiakov
ES má pokarhanie, 26% zníženú známku zo správania, 45% je v psychologickej starostlivosti.
Štatisticky významné rozdiely medzi KS a ES sa zistili v osobnostnom faktore D (vzrušiteľnosť,
netrpezlivosť, hyperaktuivita, požadovačnosť, nezdržanlivosť) s vyšším výskytom u žiakov
s poruchami správania. Signifikantné rozdiely medzi ES a KS sa ukázali (na základe
sebaposudzovania) v dvoch kategóriách (fyzická agresivita a iritabilita) agresívneho správania.
V školskom správaní vykazujú žiaci s poruchami správania viac problémov v oblasti pozornosti,
sú menej samostatní, viac impulzívni a negativistickí. Ukázalo sa ďalej, že problémoví žiaci
používajú menej často kognitívne rozhodovanie ako kopingovú stratégiu.
Potvrdila sa multikauzálna podmienenosť porúch správania, ktorá si zo strany pedagogických
a odborných pracovníkov škôl a školských zariadení vyžaduje špecifické selektívne formy
prístupov najmä v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
Publikované práce: 36, 67, 83, 105, 106
Práce zadané do tlače: 184, 186, 187
P - 116
Štruktúra sebaobrazu a jeho formovanie vo vývine a miesto v kvalite živote detí a
adolescentov.
Riešitelia: Ľ. Páleník, Ľ. Medveďová, I. Učeň, E. Lisá, D. Kopasová, M. Kmeť, J. Tomková, K.
Zborteková, Ľ. Kročanová.
V rámci úlohy bola uskutočnená analýza sebaúcty so sebaefektívnosťou a so stratégiami
zvládania. Výsledky ukazujú pozitívne súvislosti globálneho sebaocenenia so školskou
sebaefektívnosťou a aktívnymi stratégiami zvládania záťaže. Školská sebaefektívnosť súvisí
oveľa viac so školským prospechom ako globálna sebaúcta. V období adolescencie bol tiež
zistený tak nárast ako aj pozitívne súvislosti sebahodnotenia a verbálnej tvorivosti. Štúdia kvality
života ako spokojnosti so životom v kontexte hodnotového systému u gymnazistov ukázala
špecifické preferovanie hodnôt relevantných sledovanému vývinovému obdobiu a výrazný vplyv
rodu.
Skúmanie vplyvu virtuálneho priestoru a internetu na osobnosť ukázalo, že uvedené fenomény
špecifickým spôsobom pomáhajú objavovať, vytvárať a posilňovať sebaobraz adolescentov,
najmä v konfrontácii s rovesníkmi. Súčasne poskytuje možnosti pre sebaprezentáciu
a sebauplatnenie.
U ťažko sluchovo postihnutých detí a dospievajúcich vzdelávaných v počujúcom prostredí
bežných škôl formou individuálneho začlenenia boli v kontexte sebaponímania zistené vyšší
výskyt introvertnej orientácie, pocity menejcennosti, zvýšená hladina úzkosti, adjustačné
ťažkosti, citová deprivácia, známky depresivity a zvýšená potreba uznania a sebarealizácie.
3
Publikované práce: 14, 24, 36, 75
Práce zadané do tlače: 172, 191
P – 117
Školský prieskum – Tabak – Alkohol – Drogy – TAD 2010 a ESPAD 2011
Riešitelia: A. Nociar, A. Kopányiová
Prieskum v roku 2011 bol reprezentatívny, s kritériami výberu podľa regiónu, typu školy
a pohlavia. Celkový výberový súbor obsahoval žiakov 9. tried ZŠ a 1. až 4. ročníkov SŠ. Na
medzinárodné porovnanie sa použila len kohorta narodených v roku 1995 (n = 2009). Celkový
počet subjektov v celom výberovom súbore bol: 11 270; po centrálnom vyčistení správcom
európskej databázy ESPAD to bolo 11 136. Okrem uvedených dvoch častí databázy sa
medzinárodným koordinátorom zo švédskeho CAN (Švédska Rada pre drogy a alkohol) zaslali
dáta ku kvalitatívnej a metodologickej časti Európskej správy o projekte, národný koordinátor
predniesol na projektovom stretnutí v Lisabone návrh na štúdiu k novým syntetickým drogám.
Hlavné výsledky potvrdili už v roku 2010 (v rámci prieskumov TAD) zistenú tendenciu
k zníženiu až stabilizácii užívania nelegálnych drog, vrátane kanabisu. Na druhej strane však bol
zistený nárast konzumácie alkoholu, vrátane tzv. nárazového pitia (hlavne u dievčat), ako aj
nárast pravidelného fajčenia. Potvrdila sa taktiež prítomnosť nových syntetických drog na území
SR – tak syntetických kanabinoidov, ako aj mefedrónu i ďalších tzv. „Legal highs“ (napr. Salvia
divinorum a pod.) u žiakov ZŠ i SŠ od 15 do 19 rokov.
P - 118
Zlepšovanie podmienok edukácie rómskych žiakov
Riešitelia: E. Farkašová B. Kundrátová, M. Kmeť, M. Špotáková
Výskumná úloha mala formu experimentálneho overovania podmienok edukácie rómskych
žiakov primárneho stupňa v špecializovaných triedach. V roku 2011 experiment prebiehal v 4.
ročníku ZŠ, pre ktorý boli vytvorené učebné plány a učebné osnovy rešpektujúce možnosti
rómskych detí z málo podnetného prostredia
Publikované práce: 11,31, 46, 47, 48, 92, 97,
Práce zadané do tlače: 158
P – 119
Prevencia agresivity v školách.
Riešitelia: Š. Matula A. Kopányiová
Projekt sa riešil v rámci experimentálneho overovania systému integrovanej prevencie v
mestskej časti Bratislava - Ružinov na výskumnej vzorke paralelnej s výskumnou úlohou P 115.
V prvej fáze sa v experimentálnom teritóriu uskutočnila cielená depistáž problémového
správania. Upravil sa doposiaľ používaný depistážny dotazník a pripravila sa metodika zberu
depistážnych dotazníkov. Prostredníctvom výchovných poradcov boli depistážne dotazníky
distribuované do 16 základných škôl v Ružinove, vo Vrakuni a v Podunajských Biskupiciach.
Na základe výsledkov experimentálne overovanej techniky farbovo slovných asociácií možno
konštatovať, že u detí s poruchami správania sa vyskytuje vyššia miera sociálnej neistoty,
sociálnej citlivosti a sociálnych vzťahov, silnej obrany jedinečnosti voči svojmu okoliu a
negatívne orientovanej fantázie. Oproti tomu je pre deti, u ktorých sa poruchy správania
nevyskytujú, typická vyššia miera vnútornej integrity emočne mentálneho sociálneho obsahu,
4
autoregulačnej tvorivosti, komunikačne interakčního súladu sociálnej klímy, negatívneho
blokovania činností a interakcií a prirodzene spontánneho súladu činností a interakcií.
Najvýznamnejšie teoretické a metodologické výstupy boli využité ako podkladové materiály pri
príprave Národného projektu: „Prevencia agresivity a podpora osobnostného dozrievania detí
a mládeže.“
Publikované práce: 10, 40, 59, 63, 65, 66, 103, 104
P - 120
Štandardizácia AIST-R
Riešitelia: D. Kopčanová, E. Farkašová, V. Dočkal, B. Kundrátová, B. Filipková, D. Lepeňová
V priebehu roka sa skupinovo overovala ostatná pracovná verzia testu štruktúry záujmov, určená
pre voľbu povolania. Overovanie prebiehalo súčasne so zadávaním testu štruktúry inteligencie IST. V súčasnosti sa test vyhodnocuje a ďalej kvantitatívne i kvalitatívne spracováva.
P – 121
IDS – Inteligenčná a vývinová škála
Riešitelia: E. Farkašová, D. Kopčanová, V. Dočkal
Testové materiály boli preložené do slovenčiny, pričom súčasne prebiehala adaptácia
jednotlivých položiek na slovenské podmienky (jazyk, reálie, poznatkový diapazón detí).
P – 122
Overovanie integrácie zdravotne znevýhodnených a intaktných detí v špeciálnom
predškolskom zariadení.
Riešitelia: K. Zborteková, Ľ. Kročanová
V tomto roku sa sledoval proces začlenenia štyroch detí so sluchovým postihnutím a narušenou
komunikačnou schopnosťou v dvoch triedach s počujúcimi deťmi. V každej z nich boli dve
deti na základe rozhodnutia rodičov. Zároveň sa sledovali spoločné interakcie integrovaných
a zdravých detí s deťmi z dvoch špeciálnych tried, nakoľko v rámci jedného predškolského
zariadenia prichádzajú často do priameho kontaktu (pobyty na ihrisku, v školskej plavárni,
pri voľnom zamestnaní, príprave besiedok a návštevách kultúrnych podujatí). Overovala sa
účinnosť kooperatívnych hier v integrovaných triedach. Pozitívny efekt začlenenia sa
potvrdil u troch integrovaných detí, a to najmä v rovine rečových kompetencií a sociálnych
interakcií. Deti preferovali kontakty s počujúcimi rovesníkmi. Jedno dieťa s kombinovaným
postihnutím nenapredovalo podľa očakávania, najmä v rečovom vývine. Nedarilo sa ani jeho
prijatie a akceptácia zo strany intaktných detí. V tomto šk. roku bolo so súhlasom rodičov
preradené do špeciálnej triedy. Správa z experimentu bola predložená SRŠ MŠVVaŠ.
Publikované práce: 22, 23, 52, 53, 54, 55, 84, 85, 86, 88, 89
Práce zadané do tlače: 170, 175
P - 123
Internet a jeho vplyv na psychický vývin detí a dospievajúcich
Riešitelia: J. Tomková, J. Varholíková, M. Drobná
Bola vypracovaná metodika zberu výskumných údajov. V rámci programu Európskej komisie
Safer Internet Programme bola nadviazaná spolupráca v programe EU KIDS ONLINE III (20112014).
Publikované práce: 74, 76, 77, 80
Práce zadané do tlače: 131, 132
5
II. NEVÝSKUMNÉ ÚLOHY
Úlohy riešené priebežne
N-1
Detské centrum
Riešitelia: S. Bronišová, V. Dočkal, I. Drobná, V. Fedorová, M. Kmeť, D. Kopasová,
Ľ.Koverová, B. Kundrátová, K. Mičíková, V. Nádvorníková, I. Obložinská, L. Polák,
B. Sedlačková, M. Špotáková, H. Teplanská, J. Tkáčová, K. Trlicová, J. Varholíková,
I. Zelinková
Detské centrum poskytuje multidisciplinárne ambulantné služby deťom s postihnutím,
s vývinovými poruchami učenia, s odchýlkami v emočnom a sociálnom vývine, školsky
neúspešným deťom a ich rodinám. Najčastejšie diagnózy sú: DMO, mentálna retardácia,
narušený vývin reči, vývinové poruchy učenia. V roku 2011 využilo ambulantné služby 438
klientov,
z toho 249 nových. Uskutočnilo sa 5502 diagnostických, terapeutických
a poradenských sedení, z toho 1314 logopedických, 1542 psychologických, 99 neurologických
a psychiatrických, 1904 fyzioterapeutických, 353 špeciálnopedagogických a 273 sociálneho
poradenstva.
Súčasťou ambulantných služieb je diagnosticko- terapeutická skupina s poldenným pobytom
pod vedením liečebnej pedagogičky, ktorú priebežne navštevovalo 5 detí (dieťa s DMO + MR,
dieťa s rázštepom chrbtice, dieťa s Down syndrómom, dieťa s onkologickým ochorením, dieťa s
MR), 7 detí (s oneskoreným psychomotorickým vývinom, Downovým sy, narušeným rečovým
vývinom, suspektnou pervazívnou poruchou, DMO) na opakované pobyty.
V Detskom centre prebiehali odborné praxe a stáže pre študentov psychológie FFUK, UCM a TU
a študentov viacerých odborov PedFUK.
Pokračovala spolupráca so školami a školskými poradenskými zariadeniami pri integrovaní
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Publikované práce:
Práce zadané do tlače: 133, 167, 168, 169, 192
N-2
Metodicko – výskumný kabinet výchovného a psychologického poradenstva a prevencie
Riešitelia: Š. Matula, S. Fila, A. Kopányiová, D. Lepeňová, M. Slovíková, E. Smiková, Ľ.
Páleník, Z. Vojtová, Ľ. Páleník, E. Farkašová, M. Kmeť, B. Filípková, J. Laznibatová, M.
Španko.
V rámci riešenia tejto úlohy sa pripravovali vzdelávacie programy pre kontinuálne vzdelávanie
pedagogických a odborných zamestnancov. Odborne a organizačne sa pripravili a zabezpečili
štyri odborné kolokviá riaditeľov a zamestnancov CPPPaP a metodické pracovné stretnutie
vedúcich 13 expertných tímov na tému: Základné metodologické východiská prípravy Návrhu
smernice, ktorou sa upravuje postup centier pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie pri výkone psychologickej, pedagogickej, špeciálnopedagogickej a sociálnej činnosti.
Pre odborných zamestnancov sa organizačne aj odborne pripravil Sociálno-psychologický výcvik
v metóde krátkej intervencie drogových závislostí (150 hodín, 32 účastníkov).
6
Pre odborných zamestnancov sa pripravilo a vydalo päť metodických materiálov pre oblasť
prevencie a poradenstva.Poskytovali sa metodické služby a informácie pre CPPPaP a RC, LVS,
DC v SR.
Publikované práce: 5, 6, 9, 33, 34, 41-45, 49-50, 60-62, 64, 68, 69-72, 107-108, 143-154
Práce zadané do tlače: 155-157, 161-166, 173-174, 183, 185-88, 189, 207-222
N - 28
Vydávanie časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa a informačné služby
Riešitelia: V. Dočkal, Ľ. Medveďová, K. Eiselová, I. Masárová, J. Šípoš, Ľ. Hroncová
Pre nedostatok príspevkov bolo vydávanie časopisu v časovom sklze, napriek tomu boli v roku
2011 vydané 4 čísla s vročením aj z predošlých rokov.
N – 29
Edičná činnosť
Vecne zodpovední zamestnanci
Vydávanie metodických a iných neperiodických materiálov pre poterby školského systému,
metodické a iné odborné materiály vyplývajúce z výskumných úloh (pozri časť Výskumné
úlohy).
Publikované práce: 5, 6, 8, 9, 10
Zadané práce: 155, 156, 157
N – 30
Informačná činnosť pre odbornú verejnosť
Informačno-edičné stredisko
Vypracovanie rešerší k výskumným úlohám riešeným vo VÚDPaP-e a podľa objednávky aj pre
externých užívateľov knižnice. Doplnenie zoznamu citačných indexov zamestnancov ústavu.
Vypracovanie ročného výkazu o periodických a neperiodických publikáciách vychádzajúcich vo
VÚDPaP-e.
N – 31
Informačná činnosť pre verejnosť
Vecne zodpovední zamestnanci
V roku 2011 zamestnanci VÚDPaP-u prezentovali svoju prácu prostredníctvom MVK (79
vystúpení).
Výstupy: 518 - 597
N – 65
Zariadenie dennej výchovnej a vzdelávacej starostlivosti
Riešitelia: A.Chlebišová, J.Kružliaková, M.Špotáková
Zariadenie poskytuje edukačnú starostlivosť integrovanej skupine zdravých a postihnutých detí.
Skupinu navštevovalo 5 postihnutých detí (1 dieťa DMO+MR, 2 deti s Downovým syndrómom,
dve deti s oneskoreným vývinom nerozprávajúce) a 12 zdravých. Okrem stimulácie vývinu
a predškolskej prípravy je práca orientovaná najmä na sociálnu integráciu postihnutých detí.
V rámci stáží a odborných praxí zariadenie navštevovali študenti UK, UCM a TU.
7
N - 79
Metodická podpora aktivít zameraných na rozvoj nadania detí a mládeže
Riešitelia: V. Dočkal, E. Farkašová, M. Kmeť, B. Filípková, J. Laznibatová
Vzdelávanie Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole bolo akreditované MŠVVaŠ
SR ako špecializačné vzdelávanie pedagogických pracovníkov pod č. 535/2011. Vzdelávania sa
zúčastnilo 20 frekventantov, v októbri 2011 ho ukončilo 15 pedagógov a 1 odborná pracovníčka
– psychologička CPPPaP. Boli vypracované a na akreditáciu predložené dva projekty
kontinuálneho vzdelávania pre odborných pracovníkov: Špeciálnopsychologická starostlivosť
o intelektovo nadané deti a Psychologická starostlivosť o intelektovo nadané deti. Bol
vypracovaný návrh Metodických pokynov na zaraďovanie detí do výchovno-vzdelávacích
programov pre žiakov s intelektovým nadaním. Realizovali sa semináre pre výchovných
poradcov z okresov Vranov nad Topľou a Humenné na tému práca s intelektovo nadanými
žiakmi. Pre poradenských pracovníkov z Trnavského kraja sa v novembri 2011 uskutočnil
seminár o nadaní, identifikácii nadaných žiakov a práci s nimi v zmysle novej školskej
legislatívy.
Publikované práce: 28, 91
Zadané: 177, 179, 180
N - 80
Vzdelávanie a participácia na kontinuálnom kariérovom raste odborných zamestnancov
škôl a školských zariadení regionálneho školstva
Riešitelia: Ľ. Páleník, A. Kopányiová, Š. Matula, D. Lepeňová, M. Slovíková, E. Smiková,
V. Dočkal, B. Kundrátová, Z. Vojtová, D. Kopčanová, E. Farkašová, M. Kmeť, B. Filípková, J.
Laznibatová
V roku 2011 sa VÚDPAP podieľal na tvorbe nových vzdelávacích programov:
- Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku (Kopányiová, A.., Smiková,
E.),
- Riešenie konfliktných situácii v školách a školských zariadeniach (Smiková, E, Kopányiová,
A.),
- Sebapoznávanie - základný predpoklad skvalitňovania sociálno-psychologických zručností
pedagogického a odborného zamestnanca (Matula, Š., Vojtová, Z.),
- Skupinové psychologické poradenstvo pre prevenciu vyhorenia v pedagogickom povolaní
(Matula, Š., Vojtová, Z.).
Viedli a lektorovali sa 3 prezenčné vzdelávacie podujatia v rámci akreditovaného vzdelávacieho
programu Príprava žiakov pre trh práce – kariérové poradenstvo v školách a školských
zariadeniach (počet účastníkov: 27+23+25).
Riešitelia participovali na overovaní kompetencií odborných zamestnancov v zmysle § 35 ods.
6 Zákona č.317/2009 Z. z. ako členovia skúšobných komisii pre 132 odborných zamestnancov.
V roku 2011 sa na VÚDPaP spracovali nasledujäce učebné zdroje využiteľné v kontinuálnom
vzdelávaní odborných a pedagogických zamestnancov systému výchovného poradenstva a
prevencie:
- Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach“ (Smiková, E.),
- Kariéra v meniacom sa svete - kariérová výchova a kariérové poradenstvo pre žiakov
(Lepeňová, D. a Hargašová, M.),
8
- Emocionálna zrelosť – siedma kľúčová kompetencia (Matula, Š.).
Odborníci z VÚDPAP participovali pri tvorbe metodiky na spracovávanie profesijných
štandardov odborných a pedagogických zamestnancov v školstve a ich špecializácií v systéme
výchovného poradenstva a prevencie.
N – 81
Školiace služby pre VŠ študentov a učiteľov
Vecne zodpovední zamestnanci
V roku 2011 zamestnanci VÚDPaP-u viedli bakalárske a diplomové práce (53) a odborné stáže
a praxe (45).
N – 82
Štátny vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Zodpovední: V. Dočkal, J. Laznibatová
Účasť na zasadaniach expertnej pracovnej skupiny „Štátne vzdelávacie programy“, príprava na
prepracovanie štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním, ktorého ukončenie je plánované v decembri 2012.
N – 96
Dieťa v ohrození XX.
Zodpovední: Ľ. Páleník, Š. Matula
Konferencia Dieťa v ohrození XX. „Kroky a pokroky“ sa konala 15.-16. 12. 2011 pod záštitou
prezidenta SR a za účasti takmer 70 účastníkov, odborníkov z oblasti psychológie, poradenstva,
práva a sociálnych služieb.
N – 101
Konferencia UNESCO
Zodpovední: D. Kopčanová, E. Farkašová
V dňoch 28.- 29. júna 2011 sa v konferenčnom centre SÚZA v Bratislave uskutočnila
medzinárodná konferencia, ktorú organizoval VÚDPaP v spolupráci so Sekciou pre výchovu a
vzdelávanie SK UNESCO. Okrem slovenských autorov na konferencii vystúpili odborníci z
Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Moldavska, Nemecka, Slovinska,
Talianska, Švajčiarska, Ukrajiny, Veľkej Británie a USA, ktorí v závere prijali spoločnú
rezolúciu pre ďalšiu podporu práva na vzdelávanie všetkých sociálne znevýhodnených a osobitne
rómskych detí.
N – 102
Štúdijná návšteva CEDEFOP – Specifics in education of Roma and other socially
disadvantaged children
Zodpovední: E. Farkašová, D. Kopčanová
Študijná návšteva sa konala 17.-21.5. v Bratislave. Rokovacím jazykom bola angličtina.
Študijnej návštevy sa zúčastnilo 9 odborníkov zo 7 krajín EÚ. Koordinátorom programu
študijných návštev 2008-2013 je Cedefop (European Centre for the Development of Vocational
Training) v spolupráci s národnou agentúrou SAAIC. Pre účastníkov boli pripravené celodenné
programy od 16.5. do 21.5. 2011. V programe boli zahrnuté prednášky (pracovníci VÚDPaP,
zamestnanci navštívených inštitúcií) a diskusie, prezentácie účastníkov, praktické aktivity
a návštevy viacerých inštitúcií ako aj kultúrnych podujatí. V záverečnej správe zo SV účastníci
9
pozitívne hodnotili realizačnú stránku programu a prínos jednotlivých aktivít pre ich prácu
v domovskej krajine.
Operatívne úlohy
DOČKAL, V.: Medzinárodné porovnanie kognitívnych schopností rómskych detí.
Zahraničný partner: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy (ČR) – overuje metodiku RR
screening na vylúčenie mentálnej retardácie detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia
v českých podmienkach. V roku 2011 bola spolupráca realizovaná prostredníctvom e-mailovej
korešpondencie.
DOČKAL, V.: Medzinárodné porovnanie kognitívnych schopností rómskych detí
Zahraničný partner: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, ČR
MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A.: Celoslovenský prieskum výskytu žiakov odporúčaných
do poradenskej starostlivosti.
Depistážne dotazníky boli prostredníctvom CPPPaP rozposlané do 2063 základných škôl. Vrátili
sa dotazníky z 1796 škôl (87,06%). Celoslovenský priemer žiakov s poruchami učenia je
10,58% z celkovej populácie. Kraje – Košický, Trenčiansky a Banskobystrický majú vyšší počet
žiakov s PU ako je slovenský priemer. Celoslovenský priemer žiakov s poruchami správania je
6,83% z celkovej populácie. Percentuálne rozloženie podľa okresov je v rozmedzí od 3,56% až
po 12,29%.
KOPÁNYIOVÁ, A., MATULA, Š., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z.: Nie si na predaj.
Propagačný materiál. VÚDPAP, 2011.
KOPÁNYIOVÁ, A., MATULA, Š., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z.: Nedaj sa kúpiť.
Propagačný materiál. VÚDPAP, 2011.
KOPČANOVA D., : Respecting Cultural Diversities in Quality Education of Socially and
Differently Disadvantaged Children - with a special focus on Roma Children
ISBN : 978-80970733-1-2, printový zborník z konferencie 28- 29, Jún 2011
KOPČANOVA D.: Respecting Cultural Diversities in Quality Education of Socially and
Differently Disadvantaged Children - with a special focus on Roma Children. ISBN : 97880970733-0-5, CD- rom zborník z medzinárodnej konferencie. 28 - 29, Jún 2011.
FARKAŠOVA, E. - KOPČANOVÁ, D.: The Research Institute for Child Psychology and
Pathopsychology. Propagačný leták, VUDPaP, 2011.
BRONIŠOVÁ, S., KÖVÉROVÁ, Ľ., PÁLENÍK, Ľ., ŠPOTÁKOVÁ, M., VARHOLÍKOVÁ,
J.: 20. výročie Detského centra. Odborný seminár: Sindelar, B.: „Budúcnosť učenia“,
8.11.2011, Bratislava. 50 účastníkov.
BRONIŠOVÁ, S., KÖVÉROVÁ, Ľ., PÁLENÍK, Ľ., ŠPOTÁKOVÁ, M., VARHOLÍKOVÁ,
J.: 20. výročie Detského centra – umelecké aktivity bývalých klientov DC, 8.11.2011. 30
účastníkov.
10
TOMKOVÁ, J.: „Project Managing“- Organizačná práca pre vytvorenie Slovenského
tematického tímu (Thematic Network) pre medzinárodnú účasť v EU Kids OnlineIII. EU Kids
Online je medzinárodný projekt zameraný na bezpečné používanie internetu deťmi a
dospievajúcimi. Je zastrešený programom Európskej Komisie a slúži k rozšíreniu informačnej
základne potrebnej pre všetky metódy a postupy, ktoré sa týkajú internetovej bezpečnosti.
Koordinátormi projektu sú prof. Sonia Livingstone a Dr. Leslie Haddon (London School of
Economics and Political Science, Department of Media and Communications). Z pôvodne
participujúcich 25 európskych krajín je aktuálne (na roky 2011-14) rozšírená sieť zúčastnených
krajín o Švajčiarsko, Chorvátsko, Island, Litvu, Luxemburgsko, Maltu, Rusko a Slovensko- na
celkový počet 33 krajín. Informácie o projekte a mnohé zistenia, závery a odporúčania sú
dostupné na stránke EU Kids Online:
http:[email protected]/research/EUKidsOnline/Home.aspx
KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., MATULA, Š., VOJTOVÁ, Z.: Projekt TAKE CARE Stratégie zamerané na zodpovednú konzumáciu alkoholu u adolescentov v Európe. SR ako
hlavný partner z desiatich partnerov medzinárodného projektu, ktorý je financovaný cez Health
Programme 2008-2013, Executive Agency for Health and Consumers a koordinovaný
Landschaftsverband Westafallen-Lippe - Koordinationsstelle Sucht, Münster, Nemecko. Ide o
projekt sekundárnej prevencie prostredníctvom multiúrovňového prístupu realizovaný v rokoch
2010-2012. Výskumná časť (evaluácia projektu – realizácie preventívnych intervencií u štyroch
cieľových skupín) je realizovaná v spolupráci s externou inštitúciou - Pädagogische Hochschule,
Abteilung Forschung und Entwicklung TAKE CARE, Zürich, Switzerland.
MATULA a kol.: Overovanie programov (Step by Step, Logo Games, Talking Picture).
Programy sa overovali u predškolákov a detí 1. stupňa ZŠ a SŠI pre sluchovo postihnutých v
Bratislave. Program eduSensus môže byť po preložení a po konzultácii s logopédmi (použitie
frekventovaných slov v slovenskom. jazyku) efektívny u detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
MATULA, Š., PÁLENÍK, E.: Spolupráca s NÚCEM: Participácia na pilotnom testovaní
žiakov 4. a 8. ročníka ZŠ (meranie postojov).
11
PRÍLOHA
Produkty/výstupy
ŠTRUKTÚRA
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
1.
Práce publikované v r. 2011
a) Monografické práce ( vrátane testov a knižných kapitol)
b) Časopisecké štúdie
c) Zborníkové štúdie
d) Správy, informácie, recenzie, abstrakty, úvodné slová
e) Populárno-vedecké články
2.
Práce zadané do tlače v r. 2011
a) Monografické práce ( vrátane testov a knižných kapitol)
b) Časopisecké štúdie
c) Zborníkové štúdie
d) Správy, informácie, recenzie, abstrakty, úvodné slová
e) Populárno-vedecké články
PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ
a) Odborné referáty na odborných podujatiach
b) Postery
c) Vzdelávacie prednášky
d) Vedenie seminárov, kurzov, tréningov, workshopov
e) Popularizačné prednášky a besedy
VYSTÚPENIA V MKP
a) Články v tlači
b) Vystúpenia v rozhlase
c) Vystúpenia v TV
12
EXPERTÍZNA ČINNOSŤ
POSUDZOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
ŠKOLIACA A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Produkty/výstupy
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Práce publikované v r. 2011
Pozn.: * - článok s vročením 2010, ktorý vyšiel až v roku 2011 a v predchádzajúcej výročnej
správe nebol vykázaný.
a) Monografické práce (vrátane testov a knižných kapitol)
1. MENZLOVÁ, B., FARKAŠOVÁ, E., BISKUPIČOVÁ, K., POKRIVČÁKOVÁ, S.:
Cudzie jazyky pre každého prváka. Bobo, Zuzka a ich kamaráti. Čítanka. Bratislava :
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., 2011, 50 s. ISBN 978-80-8120-106-6.
2. MENZLOVÁ, B., FARKAŠOVÁ, E., BISKUPIČOVÁ, K., POKRIVČÁKOVÁ, S.:
Cudzie jazyky pre každého prváka. Metodická príručka. Bratislava : Orbis Pictus
Istropolitana, s.r.o., 2011, 50 s. ISBN 978-80-8120-104-2
3. MENZLOVÁ, B., FARKAŠOVÁ, E., BISKUPIČOVÁ, K., POKRIVČÁKOVÁ, S.:
Cudzie jazyky pre každého prváka. Pracovný zošit. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana,
s.r.o., 2011, 47 s. ISBN 978-80-8120-105-9
4. LOJOVÁ, G., FARKAŠOVÁ, E., PČOLINSKÁ, A.: Personalizácia vo vyučovaní
anglického jazyka v primárnom vzdelávaní. Bratislava : Z-F LINGUA, 2011, 72 s. ISBN
978-80-89328-62-8
5. KOPÁNYIOVÁ, A., MATULA Š., SMIKOVÁ,E., VOJTOVÁ, Z.: „Nie sme na
predaj...“.Metodická príručka pre prácu s deťmi ako obeťami násilia s dôrazom na
prevenciu ich komerčného sexuálneho zneužívania. VÚDPAP v spolupráci MZ SR ;
2011, 9 kapitol.
6. KOPÁNYIOVÁ, A., PÁLENÍK, E.: Výsledky depistáže detí s poruchami správania v
experimentálnom teritóriu. VÚDPaP, 2011, metodika pre CPPPaP, 27 strán.
7. KOPČANOVÁ, D.: Some specifics of Roma Children Performances Entering the
Primary School . In: Stojanova J.-Kyuchukov, H.(Eds.): Psychology and Linguistics.
Book in Honor of Prof. Encho Gerganov, Prosveta, Sofia, 2011, ISBN 978-954 -0125527, s. 422 – 434.
8. KUNDRÁTOVÁ, B.: Možnosti a obmedzenia psychologickej diagnostiky rómskych detí.
Metodický materiál pre pracovníkov CPPPaP. Bratislava: VÚDPaP. 2011, 12 strán.
13
9. HAŠKOVÁ, A., LAŠŠÁK, V., LEPEŇOVÁ, D., PAVLOV, I., ŠNÍDLOVÁ, M.,
TOMENGOVÁ, A., VALICA, M.: Metodika tvorby a inovácie profesijných štandardov.
MPC Bratislava 2011.
10. LABÁTH V., SMIK, J., MATULA, Š.: Expoprogram. Intervenčný program pre
skupinovú prácu deťmi a mládežou. UK Bratislava, 274 strán, 24 kapitol, ISBN 978-800223-2756-5.
11. ŠPOTÁKOVÁ, M.: Cognitive development and theory of mind in socially disadvanteged
Roma children in Slovakia. In: Stojanova J. - Kyuchukov, H.(Eds.): Psychology and
Linguistics. Book in Honor of Prof. Encho Gerganov, Prosveta, Sofia, 2011, ISBN 978954 -012552-7.
b) Časopisecké štúdie
12. DOČKAL, V.: Etnické a rodové súvislosti školskej pripravenosti: implikácie
a konzekvencie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2010, č. 3, s. 270-278.
13. FILÍPKOVÁ, B.: Prežívanie životnej zmysluplnosti a bilancia životných výsledkov
v strednom veku. Sonda do života ľudí v strednom veku. Sociálne a politické analýzy.
Interaktívny vedecký časopis s recenzovanými príspevkami pre sociologické,
psychologické, politické analýzy a metodologické otázky. Ročník 5, č. 2, 2010, strany 1631, Dostupné na internete: http://sapa.ff.upjs.sk, ISSN 1337-5555.
14. UČEŇ, I., KMEŤ, M.: Vzťah sebahodnotenia a verbálnej tvorivosti žiakov základných a
stredných škôl. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa , 2010, roč. 45, č.3, s.246-256.
15. KOPČANOVÁ, D.: Svetová konferencia UNESCO o vzdelávaní detí v ranom
veku . Vychovávateľ Január- február 2011, Roč. LVIII ,str. 2 – 4.
16. KOPČANOVÁ, D.: Rozvoj sociálno-emocionálnych schopností detí v škole- prevencia
pred sociálnou patológiou. Vychovávateľ č. 4, ročník LIX december 2010, str. 9 - 14.
17. KOPČANOVÁ, D: ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ
СРЕДЫ. IN: Sovremennij detskij sad , ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ „ ARKTI“, ISSN 22211608 , s.46-51.
18. KOPČANOVÁ, D: Školská zrelosť - jeden z predpokladov úspešného štartu detí na ceste
vzdelávania. Vychovávateľ LVIII, č.7-8, Marec- apríl 2011, str. 7-11.
19. KOPČANOVÁ, D.:: Osvojenie dieťaťa : Mnohé výzvy, ale aj úskalia. I. časť: Právne
aspekty Vychovávateľ LVIII č. 9-10, máj- jún 2011, str. 2- 5.
20. KOPČANOVÁ, D.: Psychologické aspekty osvojenia detí . Vychovávateľ LIX, č.1september, 2011, 12-14.
21. KOPČANOVÁ, D.: Typy pripútania sa detí k rodičom. Vychovávateľ LIX, č.2 -október,
2011, 15-17.
22. KROČANOVÁ, Ľ.: Špecifiká sociálnej integrácie detí predškolského veku. Speciální
pedagogika, Pedagogická fakulta UK Praha, 2011, 21, 2, s. 95-106.
14
23. KROČANOVÁ, Ľ. : Niektoré špecifické problémy rodín so sluchovo postihnutým
dieťaťom. XI. medzinárodná konferencia k problematike osôb so špecifickými potrebami
„Rodina a její místo ve speciální pedagogice“. In : e- Pedagogium 2/2010 (eds. H.
Grecmanová), UP Olomouc, Pedagogická fakulta. http: //www.upol.cz/falulty/pdf/epedagogium/
24. MEDVEĎOVÁ, Ľ. - LISÁ, E. Školská sebaefektívnosť vo vzťahu s prospechom,
zvládaním záťaže a sebaocenením. PaPD, 45, 2010, č. 4, s. 291-308.
c) Zborníkové štúdie
25. DOČKAL, V.: Slovenská škola v zrkadle výsledkov I-S-T 2000 R. In: HELLER, D.,
MICHÁLEK, P. (Eds.): Psychologické dny 2010. Cesty psychologie a psychologie
cest. CD. Praha : PEF ČZU; ČMPS, 2011, s. 94-102. ISBN: 978-80-213-2193-9.
26. FILÍPKOVÁ, B. – DOČKAL, V.: Rodové odlišnosti v kognitívnom vývine rómskych
a majoritných detí. In: HELLER, D., MICHÁLEK, P. (Eds.): Psychologické dny
2010. Cesty psychologie a psychologie cest. CD. Praha : PEF ČZU; ČMPS, 2011, s.
600-606. ISBN: 978-80-213-2193-9.
27. DOČKAL, V.: Inteligencia a kultúra. In: FEDÁKOVÁ, D., KENTOŠ, M. (Eds.):
Sociálne procesy a osobnosť 2010. CD. Košice : SVÚ SAV, s. 60-68. ISBN: 978-8089524-01-3.
28. DOČKAL, V.: Nadanie má každý. In: Sborník. Referáty z mezinárodní konference
u příležitosti ukončení evropského projektu v rámci Partnerství Comenius Regio
„Cestička k úspěchu“. Šumperk : Educational and Culture DG; Město Šumperk;
Mesto Prievidza, 2011, s. 13-24.
29. FARKAŠOVÁ, E.: Anglický jazyk. 1. stupeň ZŠ – ISCED 1. Bratislava : Raabe, s.r.o.,
2010, C1/2, s. 1-16.
30. FARKAŠOVÁ, E. Kognitívne procesy a efektívnosť vo vyučovaní cudzích jazykov
v mladšom školskom veku. In: Heller, D., Michálek, P. (Eds.): 28. Psychologické dny:
Cesty psychologie a psychologie cest. Praha: PEF ČZU a ČMPS, 2011, s. 595-599. CDROM.
31. FARKAŠOVÁ, E.: Roma children education in Slovakia. In: Kopčanová, D. (Ed.):
Respecting cultural diversities in quality education of socially and differently
disadvantaged children - with a special focus on Roma children. Bratislava : VÚDPaP a
SK UNESCO, 2011, s. 37-40. ISBN 978-80970733-1-2. Aj CD-ROM.
32. FARKAŠOVÁ, E., MENZLOVÁ, B.: Teoretické a praktické perspektívy metódy CLIL.
In: Aplikácia metódy CLIL vo vyučovaní na základnej škole (zborník). Martin : EZŠ,
2011. ISBN 978-80-970723-6-0.
33. FILÍPKOVÁ, B.: Ako si poradiť so šikanou alebo eliminácia neprimerane agresívneho
správania žiakov prostredníctvom hrových aktivít. Naša škola. Odborný metodický
15
časopis s recenzovanými príspevkami pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa
základných škôl. Ročník XV., č. 8, 2010/2011, strany 14- 21, ISSN 1335-2733.
34. FILÍPKOVÁ, B.: Rozvoj sociálnych kompetencií žiakov alebo eliminácia agresívneho
správania žiakov prostredníctvom zážitkových a hrových aktivít. In: Lukšík, I., Pukančík,
M. (Eds.): Kultúra školy a výchovných zariadení. Sociálnopedagogické štúdie 2010.
Recenzovaný zborník príspevkov. Medzinárodná vedecká konferencia. [CD-ROM].
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2010, strany 123- 130. ISBN
978-80-223-2961-3.
35. FILÍPKOVÁ, B.: Stredný vek- otvorená budúcnosť a nové ciele alebo naopak obdobie
životnej stagnácie? In: Fedáková, D., Kentoš, M. (Eds.): Sociálne procesy a osobnosť
2010. Zborník príspevkov. Medzinárodná vedecká konferencia. [CD-ROM]. Košice :
Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, strany 93- 99. ISBN 978-80-89524-01-3.
36. KMEŤ, M.: Je vzťah medzi neverbálnou tvorivosťou a sebahodnotením žiakov ZŠ?,
XXVIII. Psychologické dny 2010, Cesty psychologie a psychologie cest (CD – ROM),
Praha 2011, ISBN 978-80-213-2193-9, s.111- 114.
37. KMEŤ, M.: Čítajú rómski žiaci slovenský text s porozumením? Cesta ku vzdelaniu Way
to education. Zvolen 2010 (CD-ROM), ISBN 978-80-970452-0-3, s.54 – 59.
38. Kmeť, M.: Reading With Understanding In Roma Pupils From Socially Disadvantaged
Settings. Respecting Curtural Diversities in Qiuality Education for Socvially and Other
Disadvantaged Children - a special focus on Roma children. June 28-29, 2011 Bratislava,
UNESCO, VUDPaP.
39. KOPÁNYIOVÁ, A.,SIKELIOVÁ,L.: Výchovné štýly v rodine adolescentov s poruchami
správania. In: Zb CD Heller,D. Michálek,P. a kol. „28.Psychologické dny Cesty
psychologie a psychologie cest“. Praha 2011 ISBN 978- 80 – 213 – 2193 -9.
40. KOPÁNYIOVÁ, A.: Agresivita v správaní detí a mládeže v reedukačných centrách. In.
Zb. Démuthová, S. Kondášove dni 2010, FF CM Trnava a PÚ FF MU Brno. Trnava
2011, str. XX - XX, ISBN 978-80-8105-232-3.
41. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E.: Preventívny rozmer psychológie v
edukatívnom poradenstve. In.Zb. z Medzinárodnej vedeckej konferencie „Zdravá škola“.
Katedra Psychológie PdF UMB v BB, Asociácia ŠP SR a ČR. Banská Bystrica
42. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A.: Slepá ulička slovenskej legislatívy v oblasti právnej
regulácie psychologickej činnosti. In: Zb CD Heller,D. Michálek,P. a kol.
„28.Psychologické dny Cesty psychologie a psychologie cest“. Praha 2011 ISBN 978- 80
– 213 – 2193 -9.
43. SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A., VOJTOVÁ, Z.: Skúsenosti z kariérovej výchovy
vo vybraných európskych krajinách (Dobrá prax). In: Zb.: MATULA, A. edit.: II.
Poradenské dni v SR. KARIÉROVÉ PORADENSTVO V REZORTE ŠKOLSTVA A
JEHO INTERDISCIPLINÁRNE SÚVISLOSTI TRADÍCIA, AKTUÁLNY STAV,
PERSPEKTÍVY. Dolný Kubín. 2011.CD-ROM.
44. KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ,E.: Nie sme na predaj...In Zb. Mátel, A., Janechová, L.,
Roman, L. „Sociálna patológia a intervencia sociálnej práce. Vš. sv. Alžbety, 2011 ISBN
978-80-8132-018-7.
16
45. KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E.: Opportunities of psychological diagnostic of
school behavior for social disadvantaged children. In. Zb (CD) Konferencia
„Rešpektovanie kultúrnych rozmanitostí v kvalitnom vzdelávaní sociálne a inak
znevýhodnených detí, s osobitným zámerom na vzdelávanie rómskych detí“.
VÚDPaP, UNESCO, Bratislava.
46. KOPČANOVÁ, D.: Impact of Pre-school Education on School Preparedness of Romani
Children. In: J. Balvin and. L. Kwadrans ( eds). Situation of Roma Minority in Czech,
Hungary and Slovakia. Wroclav: Fundacja Integracji Spolecznej PROM. 2010. s. 405413.
47. KOPČANOVÁ, D.: Edukačný proces a osobnosť rómskeho dieťaťa v kontexte
sociálnych a výchovných podmienok. In: J. Balvin, H. Kyuchukov and I. Rac. (eds)
Interra 7. Berlin, Praha, Sofia, Wroclav, 2011. pp. 105-112.
48. KOPČANOVÁ, D.: Význam predškolského vzdelávania pre školskú pripravenosť
rómskych detí. In: Balvin, J. & L. Kwadrans, L. (eds).:Dni sociálnej práce. NitraWroclav: FIS- PROM. 2010. s. 415- 423.
49. KOPČANOVÁ, D.: Etický rozmer osobnosti poradcu v multikultúrnom poradenstve. In:
D. Heller, Michálek T. (Eds): Cesty psychologie a psychologie cest. 28. PD Olomouc,
Sociální psychologie: Interkulturní otázky, CD –rom. s. 266 – 270, ČMPS, ISBN 97880-213-2193-9.
50. KOPČANOVÁ, D.: Spolupráca MŠ s CPPP. In: Spolupráca s odbornými inštitúciami a
rodinou. Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy. Nakl. Dr. Jozef Raabe
Slovensko, s.r.o., 2011, str.1 - 24.
51. KOPČANOVÁ, D.: Žiak v neúplnej, náhradnej a rekonštruovanej rodine. Téma: In:
Sociálne vzťahy a problémy na školách. Nakl. Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., 2011 str.
1 – 27.
52. KROČANOVÁ, Ľ. : Sociálno-psychologické aspekty integrácie sluchovo postihnutých
detí v predškolskom veku. In : V. Lechta (eds.) : Ročenka časopisu Efeta - Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie „Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej
pedagogiky“, Smolenice. Emitplus, s. r. o., 2010, s. 201-206.
53. KROČANOVÁ, Ľ. : Poradenské aktivity psychológa pre sluchovo postihnutých
v centrách špeciálnopedagogického poradenstva. In : Š. Vendel (eds.) Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 90. narodenín J. Košča
„Psychologické poradenstvo na celoživotnej ceste človeka“, Prešov, 2010, s.157-160.
www.pulib.sk
54. KROČANOVÁ, Ľ. : Interaktívny program na podporu rozvíjania sociálnych zručností
sluchovo postihnutých predškolákov v integrovanom prostredí. In: B. Kováčová (eds.)
Zborník z medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie „Výchova verzus
terapia - hranice, možnosti, riziká“, Bratislava, UK, 2011, s.143-147. www.prolp.sk
55. KROČANOVÁ, Ľ. : Social inclusion of Children With Hearing Impairment in
Kindergarten. In: D.Kopčanová (eds.): Zborník z medzinárodnej konferencie VÚDPaP
a UNESCO „Respecting Cultural Diversities in Quality Education for Socially and
Differently Disadvantaged Children - a special focus on Roma Children“, Research
17
Institute for Child Psychology and Patopsychology, Education Commitee, Slovak
Commision for UNESCO, Bratislava, 2011, s.105-108.
56. KUNDRÁTOVÁ, B.: Münchhausenov syndróm by proxy – veľa problémov, málo
odpovedí.In: HELLER, D., MICHÁLEK, P. (Ed): 28. Psychologické dny. „Cesty
psychologie a psychologie cest“.Praha: PEF ČZU a ČMPS, 2011, CD.
57. KUNDRÁTOVÁ, B.: Problémy psychologickej diagnostiky rómskych detí. In:
KOSOVÁ, I., SCIRANKOVÁ, D. (Ed.): „Cesta ku vzdelaniu“ – „Way to education“.
Zborník príspevkov z celoslovenskej konferencii o vzdelávaní. Zvolen, Quo vadis, o.z.
2010, s.60-68.
58. KUNDRÁTOVÁ, B.: Longitudinálne sledovanie kognitívnych schopností rómskych detí
In: KOSOVÁ, I., SCIRANKOVÁ, D. (Ed.): „Cesta ku vzdelaniu“ – „Way to education“.
Zborník príspevkov z celoslovenskej konferencii o vzdelávaní. Zvolen, Quo vadis, o.z.
2010, s.60-68.
59. MATULA, Š.: Modulový integrovaný systém prevencie porúch správania v mestskej
časti Bratislava – Ružinov. In: Zb CD Heller, D. Michálek, P. a kol. „28.Psychologické
dny Cesty psychologie a psychologie cest“. Praha 2011 ISBN 978- 80 – 213 – 2193 -9.
60. MATULA, Š.: Vyhorenie učiteľa (burn-out syndróm) a ako sa mu brániť, C .1.10,
Materská škola a jej riadenie, Raabe s.r.o, Bratislava, november 2011, s.1 – 25.
61. MATULA, Š., ČULÍKOVÁ SUROVÁ, A.: Na ceste k tolerancii I., C.3.8., SVPS. Raabe
s.r.o, Bratislava, december 2011, s.1 – 40.
62. MATULA, Š., ČULÍKOVÁ SUROVÁ, A.: Na ceste k tolerancii II., C.3.8., SVPS. Raabe
s.r.o, Bratislava, december 2011, s.1 – 24. ISBN.
63. MATULA, Š.: Prevencia sociálnej patológie ako optimalizácia bio-psycho-socio-kultúrospirituálnej regulácie správania In CD. Zb. Mátel, A., Janechová,L., Roman, L.
„Sociálna patológia a intervencia sociálnej práce. Vš.sv. Alžbety, 2011 ISBN 978-808132- 018-7.
64. MATULA, Š.: Psychologické poradenstvo na Slovensku – retrospektívy a perspektívy.
In: Zb. Kariérové poradenstvo v rezorte školstva a jeho interdisciplinárne súvislosti.
Dolný Kubín, marec 2011.
65. MATULA, Š.:. Preventive - Counseling Program of Behavioral Self-regulation and
Management of Aggressiveness for Socially Disadvantaged Children. In. Zb (CD)
Konferencia „Rešpektovanie kultúrnych rozmanitostí v kvalitnom vzdelávaní sociálne a
inak znevýhodnených detí, s osobitným zámerom na vzdelávanie rómskych detí“.
VÚDPaP, UNESCO, Bratislava.
66. SMIKOVÁ, E.: Stratégie a postupy zvládania agresívneho správania detí. In: Zb CD
Heller,D.Michálek, P. a kol. „28.Psychologické dny Cesty psychologie a psychologie
cest“. Praha 2011 ISBN 978- 80 – 213 – 2193 -9.
67. SMIKOVÁ, E.: Interdisciplinárna diagnostika porúch správania. In. Zb. Démuthová, S.
Kondášove dni 2010, FF CM Trnava a PÚ FF MU Brno. Trnava 2011, str.129 -141,
ISBN 978-80-8105-232-3.
18
68. SMIKOVÁ, E.: Možnosti efektívnej drogovej prevencie In. Zb. z Odborného seminára
Stop drogám v našom meste. Spišská nová Ves, str.11-16, ISBN 978-80-970559-5-0.
69. BUČEKOVÁ, M., SMIKOVÁ, E.,: Poruchy koncentrácie. Čo robiť keď... A .1.1, Raabe
s.r.o, Bratislava, október 2011, s.1 – 18. ISBN 978-80-89182-94-7.
70. SMIKOVÁ, E.,: Šikanovanie v škole. Čo robiť keď... A .2.1, Raabe s.r.o, Bratislava,
október 2011, s.1 – 28. ISBN 978-80-89182-94-7.
71. HERÉNYIOVÁ, G., SMIKOVÁ, E.: Konflikty v školskej triede. Čo robiť keď... A .3.1,
Raabe s.r.o, Bratislava, október 2011, s.1 – 28. ISBN 978-80-89182-94-7.
72. SMIKOVÁ, E.: Možnosti kariérového poradenstva pre deti s poruchami správania. In:
Zb. Kariérové poradenstvo v rezorte školstva a jeho interdisciplinárne súvislosti. Dolný
Kubín, marec 2011.
73. ŠPOTÁKOVÁ, M.: Problém diagnostiky vo vzdelávaní rómskych žiakov. In: Rafael,V.,
Oravec, V. (Ed.):Odpovede na otázky (de)segregácie rómskych žiakov vo vzdelávacom
systéme na Slovensku. Bratislava: NOS. 2011, s..49-57.
74. BALÁŽOVÁ, M., GREGUSSOVÁ, M., TOMKOVÁ, J. 2010. Kyberšikanovanie – nový
fenomén v správaní detí a adolescentov. In: HELLER, D., MICHÁLEK, P. (Eds.).
Psychologické dni 2010 : Cesty psychologie a psychologie cest. Praha, PEF ČZU a
ČMPS, 2011. CD-ROM, s.284-290.
75. TOMKOVÁ, J., BALÁŽOVÁ, M., GREGUSSOVÁ, M. 2010. Sebaúcta vo vzťahu k
správaniu detí na internete. In HELLER, D., MICHÁLEK, P. (Eds.). Psychologické dni
2010 : Cesty psychologie a psychologie cest. Praha, PEF ČZU a ČMPS, 2011. CD-ROM,
s.319-331.
76. GREGUSSOVÁ, M., TOMKOVÁ, J., BALÁŽOVÁ, M. 2010. Vplyv virtuálneho
prostredia na utváranie sexuality dospievajúcich. In HELLER, D., MICHÁLEK, P.
(Eds.). Psychologické dni 2010 : Cesty psychologie a psychologie cest. Praha, PEF ČZU
a ČMPS, 2011. CD-ROM, s.291-301.
77. GREGUSSOVÁ, M., TOMKOVÁ, J., BALÁŽOVÁ, M. 2010. Úloha internetu vo
formovaní vzťahov a sexuality súčasných adolescentov. In MARKOVÁ, D. (Ed.)
Sexuality IV.: Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010,
CD-ROM, s.75-99.
78. TOMKOVÁ J.: Včasná intervencia pri mladých užívateľoch návykových látok. Koncept
sekundárno-preventívneho včasného zásahu a jeho uplatnenie. In: Slebodníková, Z.:
Sociálne vzťahy a problémy na školách. Raabe, Bratislava, apríl 2011. 52 strán.
79. TOMKOVÁ J.: Ako motivovať adolescentov k zmene správania? Motivačné interview s
adolescentmi. In: Slebodníková, Z.: Sociálne vzťahy a problémy na školách. Raabe,
Bratislava, júl 2011. 38 strán.
80. TOMKOVÁ J.: Dospievajúci v online prostredí. Príležitosti a riziká. In: Slebodníková,
Z.: Sociálne vzťahy a problémy na školách, Bratislava: Raabe, 2011. 54 strán.
81. TOMKOVÁ, J. 2011.: Self-experience activities in a school with majority of Roma
pupils. In: Kopčanová, D. (Ed.): Respecting CulturalDiversities in Quality Education of
Socially andDifferently Disadvantaged Children- a special focus on Roma Children,
19
zborník vedeckých príspevkov, Bratislava: VÚDPaP a UNESCO, 2011, CD-ROM, 4
strany.
82. VOJTOVÁ, Z. Multiúrovňová intervencia v prevencii užívania alkoholu adolescentmi.
In: Zb CD Heller,D. Michálek, P. a kol. „28. Psychologické dny Cesty psychologie
a psychologie cest“. Praha 2011, s.150-154. ISBN 978- 80 – 213 – 2193 -9.
83. VOJTOVÁ, Z.: Rizikové správanie adolescentov – viacúrovňová intervencia v prevencii
užívania alkoholu. In CD: Zb. Mátel, A., Janechová,L., Roman, L. „Sociálna patológia
a intervencia sociálnej práce. Vysoká škola sv. Alžbety, 2011, s.78-88. ISBN 978-808132- 018-7.
84. ZBORTEKOVÁ, K.: Integrované vzdelávanie zdravotne znevýhodnených žiakov
z pohľadu psychológie. In: Lechta, V.(ed): Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej
pedagogiky. PdF TU, vyd. EMITplus, 2010, s.123-129.
85. ZBORTEKOVÁ, K.: Rodina ako významný faktor úspešnej inklúzie dieťaťa s poruchou
sluchu. In: Grecmanová, H., Potměšil, M. (eds): XI. Mezinárodní konference
o problematice osob se specifickými potřebami a VI. mezinárodní dramatoterapeutická
konference.Olomouc, Ústav speciálněpedagogických studií Pd F Univerzity Palackého,
2011, http// www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/. ISSN 12137499, s.499 -504.
86. ZBORTEKOVÁ, K.: Účasť psychológa v systéme špeciálnopedagogického poradenstva
pre deti s poruchami sluchu. In: Vendel, Š (ed).: Psychologické poradenstvo na
celoživotnej ceste človeka. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
Psychologické poradenstvo na celoživotnej ceste človeka. Vyd. Inštitút psychológie
Filozofickej fakulty PU, SPS a Katedra psychológie FF UPJŠ, ISBN 978-80-555-0369,
http://pulib.sk/elpub2/FFVendel1/index.html, s. 48-53.
87. ZBORTEKOVÁ, K.: Pevné objatie podľa Prekopovej – terapia aj životný štýl. In:
Kováčová,B.. zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Terapia verzus výchova –
hranice, možnosti a riziká. Vyd.: Univerzita Komenského, 2011, ISBN-978-80-223-30060, http://www.prolp.sk/wp-content/uploads/2011/07/ba-zborniklcpg-final6.pdf, s. 154157.
88. ZBORTEKOVÁ, K.: Is schol integration effective in elimination of socially
disadvantaged hearing-impaired children? In: Kopčanová, D.: Respecting Cultural
Diversities in Quality Education of Socially and Differently Disantvanged Children. Vyd.
VUDPaP, UNESCO, 2011 s. 125-129.
89. ZBORTEKOVÁ, K.: EduSensus – skúsenosti s programom na podporu kognitívneho
a rečového vývinu sluchovo postihnutých detí predškolského a mladšieho školského
veku. In: Minárová , O., Gyurek, M: Využívanie IKT vo vzdelávaní sluchovo
postihnutých žiakov. Vyd. OZ Svet ticha a Visegrad Fund, ISBN 978-82-970695-37, s.
62-65, www.zbornikikt/pdf.
d) Správy, informácie, abstrakty, recenzie, úvodné slová
20
90. DOČKAL, V.: Lesk a bieda matematických riešení v psychodiagnostike. In: Sborník
abstraktů. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum, prevence
a školní poradenství. Brno : FSS MU, 2011, s. 8.
91. DOČKAL, V.: Etické problémy identifikácie a výberu nadaných detí. In: Sborník
abstraktů. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum, prevence
a školní poradenství. Brno : FSS MU, 2011, s. 12.
92. FARKAŠOVÁ, E.: Roma children education in Slovakia. Abstract. In: Kopčanová, D.
(Ed.): Respecting cultural diversities in quality education of socially and differently
disadvantaged children - with a special focus on Roma children. Bratislava : VÚDPaP a
SK UNESCO, 2011, s. 8-9.
93. FARKAŠOVÁ, E.: Auditívna pamäť a učenie cudzích jazykov (mikroanalýza testovania).
Abstrakt. In: Bratská, M. (Ed.): 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti. Bratislava :
STIMUL, 2011, s. 18.
94. FARKAŠOVÁ, E.: Auditive memory and learning foreign languages (microanalysis of
testing). Abstract. In: Bratská, M. (Ed.): 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti.
Bratislava : STIMUL, 2011, s. 18-19.
95. FARKAŠOVÁ, E.: Študijná návšteva vo VÚDPaP-e na tému: Špecifiká v edukácii
rómskych a iných sociálne znevýhodnených detí. Špeciálnopedagogické poradenstvo XV.
Informačný bulletin. Bratislava : Educon, 2011, s.142-144.
96. BRATSKÁ, M., FARKAŠOVÁ, E.: Valné zhromaždenie členov SPS pri SAV.
PsychoFórum, 2011, č. 2, s. 6-7.
97. FARKAŠOVÁ, E.: Vytváranie edukačného prostredia pre rómskych žiakov v základných
školách. Abstrakt. In: XX. Dieťa v ohrození. Konferencia 15.-16.12.2011, Bratislava.
98. FARKAŠOVÁ, E.: Recenzia M. Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese.
Praha : Portál, 2008, 872 s. In: PsychoFórum, 2011, č. 2, s. 44 - 45.
99. FILÍPKOVÁ, B. – DOČKAL, V.: Slovenská adaptácia verbálnych subtestov I-S-T 2000
R. In: BRATSKÁ, M. (Ed.): Cesty k múdrosti. Ways to Wisdom. Medzinárodná
konferencia. Kniha abstraktov. Bratislava : Stimul; SPS pri SAV, 2011, s. 19-20. ISBN:
978-80-8127-027-7.
100.
FILÍPKOVÁ, B.: Vrah v nás. Prečo sme programovaní k zabíjaniu. Recenzia.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2010, ročník 45, č. 3, strany 283- 285. ISSN
0555-5574.
101. FILÍPKOVÁ, B.: Medzi človekom a ľuďmi. Kapitoly zo sociálnej psychológie.
Recenzia. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2010, ročník 45, č. 4, strany 379- 380.
ISSN 0555-5574.
102. KMEŤ, M. Má vzťah neverbálna tvorivosť a sebahodnotenie u žiakov ZŠ? Osobnosť v
kontexte kognícii, emocionality a motivácií III. Kniha abstraktov, FiF UK v Bratislave,
ISBN 978-80-8127-034-5, s.35.
103. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ,E.: Multifactors of Aggresivity and
Aggressive Conflicts and Youth in the Schools. In(CD): Abstracts and List of
Authors 12th European Congress of Psychology, Istanbul 2011.
21
104. KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ,E., MATULA, Š.: Analytic Map of Incidence of
Aggressive Manifestations in Behavior of Pupils. In(CD): Abstracts and List of
Authors12th European Congress of Psychology, Istanbul 2011.
105. KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E.: Možnosti využitia diagnostiky školského
správania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. In: Zb. Kondášúv den 2011.
Sborník abstrakt z mezinárodní konference. FF CM Trnava a PÚ FF MU Brno,
2011, str.8.
106. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z: Poruchy správania
v kontexte psychologickej regulácie. In. Zb. abstraktov (Matula,Š. a kol.) XX.
konferencia: Dieťa v ohrození: „Práva detí na Slovensku: Kroky a pokroky“. VÚDPaP a
DF SR, Bratislava,15.12.2011, str.5.
107. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z: Sekundárna
prevencia rizikovej konzumácie alkoholu u adolescentov. In. Zb. abstraktov (Matula,Š. a
kol.) XX. konferencia: Dieťa v ohrození: „Práva detí na Slovensku: Kroky a pokroky“.
VÚDPaP a DF SR, Bratislava,15.12.2011, str.5.
108. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z: Nie si na predaj prevencia komerčného sexuálneho zneužívania. In. Zb. abstraktov (Matula,Š. a kol.)
XX. konferencia: Dieťa v ohrození: „Práva detí na Slovensku: Kroky a pokroky“.
VÚDPaP a DF SR, Bratislava, 15.12.2011, str.4.
109. KOPČANOVÁ, D.: Etický rozmer osobnosti poradcu v multikultúrnom poradenstve.
Cesty psychologie a psychologie cest. 28. Psychologické dny Olomouc, Sociální
psychologie: Interkulturní otázky.ČMPS, kniha abstraktov, s. 6.
110. KOPČANOVÁ, D.: Supporting Roma Children Education through International
Cooperation of Experts from Central and Eastern European Countries. IN: Kopčanová,
D (Ed.): Respecting Cultural Diversities in Quality Education of Socially and
Differently Disadvantaged Children - with a special focus on Roma Children, zborník z
UNESCO konferencie 28- 29, Jún 2011, s.28-31 VÚDPaP a SK UNESCO ISBN : 97880-970733-1-2.
111. KOPČANOVÁ, D.: Educational Status of Roma Children- Introduction. In:
Kopčanová, D. (Ed.): Respecting Cultural Diversities in Quality Education of Socially
and Differently Disadvantaged Children - with a special focus on Roma Children,
zborník z UNESCO konferencie 28- 29, Jún 2011, s.5-6 VÚDPaP a SK UNESCO,
ISBN : 978-80-970733 -05.
112. KOPČANOVÁ, D.: Counselling system in Slovakia . Study visit No. 194 . CEDEFOPVUDPaP May, 17-21, 2011 Bratislava, Slovakia – In: website : www.vudpap.sk.
Aktuality.
113. KOPČANOVÁ, D.: Specifics of Counselling for Roma Children . Study visit No. 194 .
CEDEFOP- VUDPaP May, 17-21, 2011 Bratislava, Slovakia – In: website :
www.vudpap.sk. Aktuality.
114. KOPČANOVÁ, D.: Cooperation with UNESCO. Study visit No. 194 . CEDEFOPVUDPaP May, 17-21, 2011 Bratislava, Slovakia – In: website : www.vudpap.sk.
Aktuality.
22
115. KOPČANOVÁ, D.: Supporting Roma Children Education through International
Cooperation of Experts from Central and Eastern European Countries. In: Respecting
Cultural Diversities in Quality Education of Socially and Differently Disadvantaged
Children - with a special focus on Roma Children. Kniha abstraktov z UNESCO
konferencie 28- 29, jún 2011, s. 11-12.
116. KOPČANOVÁ, D.: Podpora identity a vývinu osobnosti u rómskych detí: význam
interkultúrneho učenia. In: Cesty k múdrosti, 29. Psychologické dni. Bratislava, 5.- 6. 9.
2011, Kniha abstraktov s. 40.
117. KOPČANOVÁ, D.: Identita a vývin osobnosti rómskeho dieťaťa v ohrození ? Práva
detí na Slovensku: “Kroky a pokroky“. XX. Konferencia Dieťa v ohrození. Kniha
abstraktov, s.4.
118. KROČANOVÁ, Ľ. : V. Lechta a kol.: Základy inkluzivní pedagogiky. Praha, Portál,
2010, 440s. Špeciálnopedagogické poradenstvo XV. Informačný bulletin. Educon, 2011,
s. 164-165.
119. KROČANOVÁ, Ľ. : B. Kováčová : Inkluzívny proces v MŠ. Začlenenie dieťaťa
s odlišnosťami do prostredia inkluzívnej MŠ. Musica Liturgica, s. r. o., Bratislava, 2010,
100 s. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 46, 1, 2012, s. 85 – 86.
120. KROČANOVÁ, Ľ. : Šustová, T. V.: Jak se domluvit s kojencem a batoletem. Grada
Publishing, a. s., 2008, recenzia: Špeciálnopedagogické poradenstvo XV. Informačný
bulletin. Educon, 2011, s.162-163.
121. KROČANOVÁ, Ľ. : M. Potměšil a kol.: Psychosociální aspekty sluchového postižení.
Brno, MU, 2010, 197s. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 46, 1, 2012, s.87 – 88.
122. KROČANOVÁ, Ľ. : Medzinárodná odborná konferencia liečebných pedagógov
„Výchova verzus terapia – hranice, možnosti, riziká“. Špeciálnopedagogické
poradenstvo XV. Informačný bulletin. Educon,2011, s. 153.
123. KROČANOVÁ, Ľ. : Sociálno-psychologické aspekty integrácie sluchovo postihnutých
detí v predškolskom veku. In : V. Lechta (eds.) : Abstrakty z medzinárodnej vedeckej
konferencie „Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky“, Smolenice, Emitplus,
s. 318.
124. KROČANOVÁ, Ľ. : Poradenské aktivity psychológa pre sluchovo postihnutých
v centrách špeciálnopedagogického poradenstva. In : Š. Vendel (eds.) Abstrakty z
medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 90. narodenín J. Košča
„Psychologické poradenstvo na celoživotnej ceste človeka“, Prešov, 2010, s.157.
125. KROČANOVÁ, Ľ. : Interaktívny program na podporu rozvíjania sociálnych zručností
sluchovo postihnutých predškolákov v integrovanom prostredí. In: B. Kováčová (eds.)
Abstrakt z medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie „Výchova
verzus terapia - hranice, možnosti, riziká“, Bratislava, UK, 2011, s.143.
126. KROČANOVÁ, Ľ. : Špecifiká psychologickej intervencie a poradenstva pre deti so
sluchovým postihnutím. M. Bratská (eds.): Kniha abstraktov „Cesty múdrosti“. 29.
Psychologické dni, Bratislava, Stimul, 2011, s. 41-42.
23
127. KROČANOVÁ, Ľ.: Hodnotenie sociálnej inklúzie detí so sluchovým postihnutím v
materskej škole. Anotácia prednášok z XII. medzinárodnej konferencie k problematike
osôb so špecifickými potrebami, Olomouc, PF UP. Dostupné
na:www.uss.upol.cz./cz/konference-seminare/
128. KROČANOVÁ, Ľ.: Social inclusion of Children With Hearing Impairment in
Kindergarten. D. Kopčanová (eds.) Abstrakty z medzinárodnej konferencie konferencie
VÚDPaP a UNESCO „Respecting Cultural Diversities in Quality Education for Socially
and Differently Disadvantaged Children - a special focus on Roma Children“, VÚDPaP,
Bratislava, 2011, s.12.
129. MEDVEĎOVÁ, Ľ.: I. Šolcová: Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Recenzia. PaPD,
46, 2012, č. 1., s. 81.
130. TOMKOVÁ, J.: LISÁ, E. 2010: Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ.
Recenzia. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 4/2010. VÚDPaP, Bratislava.
131. TOMKOVÁ, J., DROBNÁ, M., VARHOLÍKOVÁ, J.: Vlastnosti osobnosti vo vzťahu k
povahe správania sa detí a adolescentov v prostredí sociálnych sietí. In: Bratská, M..:
Kniha abstraktov. Psychologické dni 2011 (medzinárodná konferencia). ČMPS, 2011.
s.72.
132. GREGUSSOVÁ, M., TOMKOVÁ, J., BALÁŽOVÁ, M.: Výskum „Dospievajúci vo
virtuálnom priestore“. Dostupné na http://www.medialnavychova.sk/?page_id=1424
133. VARHOLÍKOVÁ, J.: Čo ďalej? Možnosti ľudí s mentálnym postihnutím po ukončení
školskej dochádzky. In: Špeciálnopedagogické poradenstvo XV. Informačný bulletin.
Educon, 2011, s. 122-125.
134. VOJTOVÁ, Z.: Experience reports of ro.pe-pilot-training© from the partner countries –
Slovakia, TAKE CARE Newsletter 4, August 2011, p.7-9.
135. ZBORTEKOVÁ, K.: Is schol integration effective in elimination of socially
disadvantaged hearing-impaired children? In: Kopčanová, D.: Respecting Cultural
Diversities in Quality Education of Socially and Differently Disantvanged Children.
Book of abstracts, Vyd. VUDPaP, UNESCO, 2011 s. 14
136. ZBORTEKOVÁ, K.: The interactive program for support of social inclusion of deaf pupils
educated in integration classes - its effectiveness and possibilities of utilization. In:
Potměšil, M.: Sborník abstrakt XII. mezinárodní konference k problematice osob se
specifickými potřebami a VII. Dramatoterapeutická konference. Ústav
speciálněpedagogických studií Pd F Univerzity Palackého, Olomouc, 2011, s. 47.
137. ZBORTEKOVÁ, K.: Medzinárodný kongres Láska a pevné objatie. Správa. PAPD, 45,
č.3, 2010, s. 279-281.
138. ZBORTEKOVÁ, K.: Prekopová, J.: Pevné objetí- cesta k vnitřní slobodě. Recenzia.
PaPD, 45. Č. 3, 2010, s.282-283.
139. ZBORTEKOVÁ, K.: Terapia pevným objatím – návrat k múdrosti našich predkov? In:
Bratská, M.: 29. Psychologické dni – cesty k múdrosti. Kniha abstraktov. Vyd. SPS pri
SAV, Stimul, Bratislava 2011, s.75.
24
140. ZBORTEKOVÁ, K.: Prekopová, J.: Pevné objetí- cesta k vnitřní slobodě. Recenzia. In:
Kročanová, Ľ., Zubová, M.: Špeciálnopedagogické poradenstvo XV., .Bulletin, Vyd.
Educon, s. 159-161.
e) populárno-vedecké články
141. DROBNÁ, M. Slovenský a holandský vzdelávací systém v hipoterapii: Základné
podobnosti a rozdiely. In: Životný štýl a kôň, 2011 október, s. 42.
142. KMEŤ, M.: Telesné a duševné zdravie. Happy kids, praktický poradca pre rodičov
a deti, Oberheim 8320 Capellen, 2010, s.76-77
143. KOPÁNYIOVÁ, A.: Hyperaktívne dieťa. https://www.iedu.sk/poradenstvo/Documents/
Kopanyiova1.rtf.
144. KOPÁNYIOVÁ, A.: Tikové poruchy u detí.
https://www.iedu.sk/poradenstvo/Documents/Kopanyiova2.rtf
145. KÖVEROVÁ, Ľ.: Grafomotorika u detí predškolského veku.
https://www.iedu.sk/poradenstvo/prevencia/Documents/Koverova.rtf
146. KUNDRÁTOVÁ, B.: Rómske dieťa v škole.
https://www.iedu.sk/poradenstvo/prevencia/Documents/Kundratova.rtf
147. SMIKOVÁ,E.: Dyspraxia.
https://www.iedu.sk/poradenstvo/Stranky/Psychologicke.aspx
148. SMIKOVA, E.: Career conselling for children with condusct disorders. Study Visit
No.194: Specifics in Education of Roma and Other Socially Disadvantaged Children.
http://www.vudpap.sk/sk/study-visit/
149. SMIKOVÁ, E.: Pubertiaci a dospelí. Dieťa.1/2011, str. 52 -54, red. Bothová.
150. SMIKOVÁ, E.: Striedavá starostlivosť, október 2011, str.82 -86, red.Balúchová
151. TOMKOVÁ, J., GREGUSSOVÁ, M.,: Cyberbullying…bullying in a different
environment. Insafe. Slovakia, 28.10.2011
http://www.saferinternet.org/web/guest/blog?
p_p_id=homeBlog_WAR_insafeportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mo
de=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_homeBlog_WAR_insafeportlet_action=detail&_homeBlog_WA
R_insafeportlet_articleId=267946&#p_homeBlog_WAR_insafeportlet
152. TOMKOVÁ J.: Mobbing. Právny kuriér pre školy, Bratislava: Raabe, apríl 2011, s. 810.
153. VOJTOVÁ, Z.: Pozitívne rodičovstvo - ciele nevhodného správania detí
https://www.iedu.sk/vychova/Stranky/Psychologicke.aspx
154. VOJTOVÁ, Z.: Rodičovská výchova – povzbudenie a logické dôsledky.
https://www.iedu.sk/vychova/Stranky/Psychologicke.aspx
Práce zadané do tlače v r. 2011
25
a) Monografické práce ( vrátane testov a knižných kapitol)
155. SMIKOVÁ, E.: Efektívna drogová prevencia. Učebný zdroj, MPC Bratislava, 60str.
zadané.
156. VOJTOVÁ, Z: Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi. Učebný zdroj
k programu kontinuálneho vzdelávania – inovačný program: Poradenské zručnosti pre
prácu s adolescentmi, 60 strán, december 2011, MPC Bratislava
157. MATULA, Š.: Emocionálna zrelosť – siedma kľúčová kompetencia. Učebný zdroj,
MPC Bratislava, 60str. zadané.
b) Časopisecké štúdie
158. FARKAŠOVÁ, E.: Práca psychológov v poradenských zariadeniach – kvalitnejšie
a efektívnejšie. PaPD.
159. FILÍPKOVÁ, B.: Plnohodnotný život naplnený zmyslom i vo vyššom veku? Sonda na
zisťovanie úrovne životnej zmysluplnosti z pohľadu filozofie i psychológie u ľudí v
strednom veku. Filozofický časopis. Recenzované odborné periodikum Filozofického
ústavu SAV.
160. FILÍPKOVÁ, B.: Výkony rómskych detí vo vybraných neverbálnych subtestoch testu
školskej pripravenosti v kontexte medzipohlavných rozdielov. Československá
psychologie.
161. FILÍPKOVÁ, B.: Dieťa s ADHD v školskom a domácom prostredí. Naša škola.
Odborný metodický časopis s recenzovanými príspevkami pre učiteľov 1. stupňa
základných škôl a učiteľov materských škôl. ISSN 1335-2733.
162. FILÍPKOVÁ, B.: Syndróm vyhorenia u pedagógov. Naša škola. Odborný metodický
časopis s recenzovanými príspevkami pre učiteľov 1. stupňa základných škôl a učiteľov
materských škôl. ISSN 1335-2733.
163. FILÍPKOVÁ, B.: Metódy výučby a relaxačné postupy pre deti s ADHD. Naša škola.
Odborný metodický časopis s recenzovanými príspevkami pre učiteľov 1. stupňa
základných škôl a učiteľov materských škôl. ISSN 1335-2733.
164. KOPÁNYIOVÁ, A.: Kritériá hodnotenia správania sa bežných a integrovaných žiakov,
25 strán, Raabe s.r.o, Bratislava, zadané.
165. KOPČANOVÁ, D: Pomoc školského psychológa pri budovaní identity dieťaťa.
Vychovávateľ, zadané.
166. KOPČANOVÁ, D: Rešpektovanie kultúrnych rozmanitostí v kvalitnom vzdelávaní
sociálne a inak znevýhodnených detí. Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
167. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Umelecké terapie v práci s hluchoslepým klientom, Psychológia
a patopsychológia dieťaťa.
168. KUNDRÁTOVÁ, B., KÖVÉROVÁ Ľ. : Poruchy správania u detí predškolskolského
veku, Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
169. KUNDRÁTOVÁ, N., KÖVÉROVÁ Ľ.: Münchhausenov syndróm by proxy – veľa
otázok, málo odpovedí, Skúsenosti z praxe poradenského psychológa, Psychológia
a patopsychlógia dieťaťa.
170. KROČANOVÁ, Ľ.: Sociálne zručnosti sluchovo postihnutých detí v bežnej MŠ. Zadané
in: Efeta, Bratislava.
26
171. KUNDRÁTOVÁ, B.: Longitudinálne sledovanie abstraktno-vizuálneho uvažovania
rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zadané do PaPD.
172. MEDVEĎOVÁ, Ľ., PÁLENÍK, Ľ.: Kvalita života v kontexte hodnotového systému
gymnazistov. Zadané do PaPD.
173. SMIKOVÁ, E.: Školská spôsobilosť. Riadenie materskej školy. 25 strán, Raabe s.r.o,
Bratislava, zadané.
174. SMIKOVÁ, E.: Sociálno – psychologické aspekty práce učiteľa. Riadenie materskej
školy. 50 strán, Raabe s.r.o, Bratislava, zadané.
175. ZBORTEKOVÁ, K.: Trendy vo vývine kognitívnych procesov sluchovo postihnutých
žiakov v priebehu ich integrovaného vzdelávania. Zadané do PaPD.
c) Zborníkové štúdie
176. DOČKAL, V.: Lesk a bieda matematických riešení v psychodiagnostike. In:
MAREŠ, J. (Ed.): Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum,
prevence a školní poradenství. Brno : FSS MU.
177. DOČKAL, V.: Etické problémy identifikácie a výberu nadaných detí. In: MAREŠ,
J. (Ed.): Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum, prevence a školní
poradenství. Brno : FSS MU.
178. FILÍPKOVÁ, B. – DOČKAL, V.: Slovenská adaptácia verbálnych subtestov I-S-T 2000
R. In: SARMÁNY SCHULER, I. – BRATSKÁ, M. (Eds.): Cesty k múdrosti. Bratislava
Stimul; SPS pri SAV.
179. DOČKAL, V.: Poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami pri výbere stradnej školy. In: Zborník z II. poradenských dní v SR. Dolný
Kubín , CPPPaP.
180. DOČKAL, V.: Problémy študijného poradenstva pre intelektovo nadaných žiakov
základnej školy. In: Zborník z II. poradenských dní v SR. Dolný Kubín. CPPPaP.
181. FARKAŠOVÁ, E.: Anglický jazyk – úroveň A.2. Raabe.
182. FARKAŠOVÁ, E.: Auditívna pamäť a učenie cudzích jazykov (mikroanalýza
testovania). 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti. Bratislava, 2011.
183. FILÍPKOVÁ, B., DROBNÁ, M.: Odporúčania pre pedagógov pri edukácii žiakov s
hyperkinetickou poruchou. In: Drobná, M. (Ed.): Dieťa v ohrození XX. Práva detí na
Slovensku: Kroky a pokroky. Interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou.
Zborník príspevkov. Bratislava. Výskumný ústav detskej psychológie a
patopsychológie.
184. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z: Psychologická
regulácia v kontexte integrovanej prevencie porúch správania. Psychologické dni Cesty
k múdrosti. Medzinárodná konferencia venovaná životnému jubileu prof. PhDr.
I.Ruisela, DrSc., SPS a ČPS, Bratislava
185. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z: Stratégie zamerané
na zodpovednú konzumáciu alkoholu adolescentov v Európe – Projekt TAKE CARE.
Psychologické dni Cesty k múdrosti. Medzinárodná konferencia venovaná životnému
jubileu prof. PhDr. I.Ruisela, DrSc. SPS a ČPS, Bratislava.
186. KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E.: Možnosti využitia psychologickej diagnostiky
školského správania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Kondášuv den 2011.
MU Brno.
27
187. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z: Poruchy správania
v kontexte psychologickej regulácie. XX. konferencia: Dieťa v ohrození: „Práva detí na
Slovensku: Kroky a pokroky“. VÚDPaP a DF SR, Bratislava.
188. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z: Sekundárna
prevencia rizikovej konzumácie alkoholu u adolescentov. XX. konferencia: Dieťa v
ohrození: „Práva detí na Slovensku: Kroky a pokroky“. VÚDPaP a DF SR, Bratislava.
189. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z: Nie si na predaj prevencia komerčného sexuálneho zneužívania. XX. konferencia: Dieťa v ohrození:
„Práva detí na Slovensku: Kroky a pokroky“. VÚDPaP a DF SR, Bratislava.
190. MATULA, Š.: Dvadsať rokov ohrozeného dieťaťa. XX. konferencia: Dieťa v ohrození:
„Práva detí na Slovensku: Kroky a pokroky“. VÚDPaP a DF SR.
191. KROČANOVÁ, Ľ.: Začlenenie dieťaťa s poruchou sluchu do predškolského zariadenia.
Zadané in: Špeciálnopedagogické poradenstvo XVI.
192. ŠPOTÁKOVÁ,M. 2011. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby: nastroj pomoci
alebo vylúčenia? Zborník z konferencie. Predpoklady inkluzívneho vzdelávania na
Slovensku. Bratislava, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Člověk v tísni
Slovensko.
d) Správy, informácie, recenzie, abstrakty, úvodné slová
193. DOČKAL, V.: Problémy psychodiagnostiky detí a mládeže. Psychológia
a patopsychológia dieťaťa, 2012.
194. DOČKAL, V.: Niekoľko slov na úvod nového ročníka. Psychológia a patopsychológia
dieťaťa, 2012.
195. FARKAŠOVÁ, E.: Špecifiká v edukácii rómskych a iných sociálne znevýhodnených
detí. Správa zo Study visit no. 194: Specifics in education of Roma and other socially
disadvantaged children. PaPD.
196. FILÍPKOVÁ, B.: Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie.
Recenzia. Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
197. FILÍPKOVÁ, B.: Dramaterapie. Recenzia. Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
198. FILÍPKOVÁ, B.: Zlatý fond her II. Recenzia. Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
199. FILÍPKOVÁ, B.: Nová cesta k léčbě šikany. Recenzia. Naša škola. Odborný metodický
časopis s recenzovanými príspevkami pre učiteľov 1. stupňa základných škôl a učiteľov
materských škôl.
200. KOPČANOVÁ, D: Medzinárodná konferencia o kvalite vzdelávania pre sociálne a inak
znevýhodnené deti. Špecialno-pedagogické poradenstvo. Bulletin XV.
201. KROČANOVÁ, Ľ.: Vašek, Š. a kol.: Komparatívna špeciálna pedagogika. Verbum,
Ružomberok, 2010, 56 s. Zadané in: Špeciálnopedagogické poradenstvo XVI.
202. KROČANOVÁ, Ľ.: Michalík J. a kol.: Zdravotní postižení a pomáhající profese.
Portál, Praha, 2011, 512 s. Zadané in: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
203. KROČANOVÁ, Ľ.: Diagnostika a terapia kognitívneho vývinu u detí. Odborná
prednáška B. Sindelar pri príležitosti 20. výročia založenia DC pri VÚDPaP. Zadané in:
Špeciálnopedagogické poradenstvo XVI.
204. KROČANOVÁ, Ľ.: Matějček, Z. : Praxe dětského psychologického poradenství. Portál,
Praha, 2011, 344 s. Zadané in: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
205. KROČANOVÁ, Ľ. : Portešová, Š. : Rozumově nadané deti s dyslexií. Portál, Praha,
2011, 216 s. Zadané in: Efeta.
28
206. KROČANOVÁ, Ľ.: Schmidtová, M.: Faktory ovplyvňujúce kvalitu inkluzívneho
vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v ZŠ. Zadané in: Efeta.
e) Populárno-vedecké články
207. DROBNÁ, M.: Hipoterapia – nechodím na terapiu, chodím na kone. Iedu.sk.
208. DROBNÁ, M.: Dr. Ulrike Thiel prednášala slovenským hipoterapeutom a jazdcom. In:
Životný štýl a kôň.
209. FILÍPKOVÁ, B.: Efektívne učenie alebo ako motivovať dieťa k osvojovaniu si
školského učiva. iEDU. Centrálny informačný portál rezortu školstva.
/http://www.iedu.sk/.
210. FILÍPKOVÁ, B.: Poruchy správania v školskom prostredí. Námety na výučbu
slovenského jazyka a matematiky u detí s ADHD. iEDU. Centrálny informačný portál
rezortu školstva. https://www.iedu.sk/poradenstvo/Documents/Filipkova%20%20ADHD.rtf
211. FILÍPKOVÁ, B.: Ako predchádzať syndrómu vyhorenia a eliminovať jeho príznaky v
profesii pedagóga. iEDU. Centrálny informačný portál rezortu školstva.
/http://www.iedu.sk/.
212. FILÍPKOVÁ, B.: Dieťa a jeho imaginárny kamarát. Máme dôvod na obavy? Děti a my.
Moderný časopis pre rodičov. Praha: Portál. ISSN 0023-1879.
213. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Komunikácia, iEDU. Centrálny informačný portál rezortu školstva.
/http://www.iedu.sk/.
214. KROČANOVÁ, Ľ. : Rodičia verzus odborníci v starostlivosti o postihnuté dieťa.
Iedu.sk
215. KROČANOVÁ, Ľ. : Predpoklady úspešnej integrácie detí so sluchovým postihnutím
predškolského veku v MŠ. https: //www.iedu.sk/
216. KROČANOVÁ, Ľ. : Praktické skúsenosti s integráciou detí so sluchovým postihnutím
v materskej škole. https: //www.iedu.sk/
217. NÁDVORNÍKOVÁ, V.: Niekoľko slov o zajakavosti. https: //www.iedu.sk.
218. TOMKOVÁ J.: Šikanovanie a kyberšikanovanie. Internet ako nové médium pre staré
negatívne javy v spoločnosti. Prevozňáková: Prevencia šikanovania. Rubrika pre
učiteľov. OZ PAPILION, Košice. Dostupné na http://www.prevenciasikanovania.sk/
219. TOMKOVÁ J.: Adolescenti a negatívne zážitky na internete. Kyberšikanovanie.
Prevozňáková: Prevencia šikanovania. Rubrika pre učiteľov. OZ PAPILION, Košice.
Dostupné na http://www.prevenciasikanovania.sk/
220. TOMKOVÁ J.: EU Kids Online III. Slovensko je od novembra 2011 zapojené do
projektu. I-EDU, www.iedu.sk.
221. VARHOLÍKOVÁ, J.: Partnerský život a sexualita ľudí s mentálnym postihnutím.
iedu.sk
222. ZBORTEKOVÁ, K.: Integrované vs. inkluzívne vzdelávanie nepočujúcich - jeho
možnosti a limity. Zadané na informačný portál MŠ VVaŠ i-edu.
PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ
a)
Odborné referáty na odborných podujatiach
29
223. DOČKAL, V.: Lesk a bieda matematických riešení v psychodiagnostike.
Psychologická diagnostika dětí a dospívajících. FSS MU; IPPP; ČMPS, Brno,
30.6.2011.
224. DOČKAL, V.: Etické problémy identifikácie a výberu nadaných detí.
Psychologická diagnostika dětí a dospívajících. FSS MU; IPPP; ČMPS, Brno,
30.6.2011.
225. DOČKAL, V.: Poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami pri výbere stradnej školy. II. poradenské dni v SR. Dolný Kubín, 24.3.2011.
226. DOČKAL, V.: Problémy študijného poradenstva pre intelektovo nadaných žiakov
základnej školy. II. poradenské dni v SR. Dolný Kubín, 24.3.2011.
227. FARKAŠOVÁ, E.: Roma children education in Slovakia. Medzinárodná konferencia
UNESCO: Respecting cultural diversities in quality education of socially and differently
disadvantaged children - with a special focus on Roma children. 28.6. 2011, Bratislava.
228. KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E.: Opportunities of psychological diagnostic of
school behavior for social disadvantaged children. Medzinárodná konferencia
„Rešpektovanie kultúrnych rozmanitostí v kvalitnom vzdelávaní sociálne a inak
znevýhodnených detí, s osobitným zámerom na vzdelávanie rómskych detí “.VÚDPaP,
UNESCO, Bratislava 28.6.2011.
229. KOPÁNYIOVÁ,A., SMIKOVÁ, E.: Možnosti využitia psychologickej diagnostiky
školského správania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Kondášúv den 2011.
FF CM Trnava a PÚ FF MU Brno, 16.5.211.
230. KOPÁNYIOVÁ,A., SMIKOVÁ, E.: Nie sme na predaj – príručka pre..Medzinárodná
vedecká konferencia „Sociálna patológia a intervencia sociálnej práce“. VŠ.
sv.Alžbety,19.10.2011 Piešťany.
231. KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ,E., VOJTOVÁ, Z.: Zahraničné skúsenosti z
kariérového poradenstva. Konferencia „ Kariérové poradenstvo v rezorte školstva a jeho
interdisciplinárne súvislosti“. MŠ SR,VÚDPAP, CPPPaP Dolný Kubín, 24.3.2011
Dolný Kubín.
232. KOPČANOVÁ, D.: Supporting Roma Children Education through International
Cooperation of Experts from Central and Eastern European Countries. IN: Kopčanová,
D (Ed.): Respecting Cultural Diversities in Quality Education of Socially and
Differently Disadvantaged Children - with a special focus on Roma Children, zborník z
UNESCO konferencie 28- 29, Jún 2011, s.28-31 VÚDPaP a SK UNESCO ISBN : 97880-970733-1-2.
233. KOPČANOVÁ, D.: Educational Status of Roma Children- Introduction. In:
Kopčanová, D. (Ed.): Respecting Cultural Diversities in Quality Education of Socially
and Differently Disadvantaged Children - with a special focus on Roma Children,
zborník z UNESCO konferencie 28- 29, Jún 2011, s.5-6 VÚDPaP a SK UNESCO,
ISBN : 978-80-970733 -05.
234. KOPČANOVÁ, D.: Education of Socially and other Disadvantaged Children in
Cooperation with UNESCO. Medzinárodné konzultatívne stretnutie expertov pod
názvom: “Promoting the right to quality education for Roma children”. UNESCO, Paríž,
7. Apríla 2011.
235. KOPČANOVÁ, D.: Quality Education for Roma Children in Slovakia. Konferencia
expertov v oblasti vzdelávania rómskych deti v regióne strednej a východnej Európy:
30
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
„Promoting the right to quality education for Roma people“. Belehrad, Srbsko, 16.18.10.2011.
KOPČANOVÁ,D : Respecting Cultural Diversities and the Resolution from the
International Conference. Odborná prednáška počas Education Commission, 36.
Generálna konferencia UNESCO v Paríži.
MATULA, Š.: Juvenile Justice in Slovakia – today and tomorow. Medzinárodná
konferencia: Juvenile Justice in Europe and in Middle East: current situation, challenges
and prospects, 26.1. 2011, Brussels, Belgicko.
MATULA, Š.: Psychologické poradenstvo na Slovensku – retrospektívy a perspektívy.
Konferencia“ Kariérové poradenstvo v rezorte školstva a jeho interdisciplinárne
súvislosti“. MŠ SR, VÚDPaP, CPPPaP Dolný Kubín, 24.3.2011 Dolný Kubín.
MATULA, Š.: Preventive-Counseling Program of Behavioral Self-regulation and
Management of Aggressiveness for Socially Disadvantaged Children. International
Conference: „Respecting Cultural Diversities in Quality Education of Socially and
Differently Disadvantaged Children (- a special focus on Roma Children)“ RICP&P and
Slovak Commission of UNESCO, Slovakia, Bratislava, May 28 - 29, 2011.
MATULA, Š.: Prevencia sociálnej patológie ako optimalizácia bio-psycho-sociokultúro-spirituálnej regulácie správania. Medzinárodná vedecká konferencia „Sociálna
patológia a intervencia sociálnej práce“. Vš.sv.Alžbety,19.10.2011 Piešťany.
MATULA, Š.: Posuzování efektů skupinové PT metodou barvově slovních asociací. 28.
česko-slovenská psychoterapeutická konferencia“. Integrace i samostatné přístupy
Luhačovice, 4.11.2011.
SMIKOVÁ, E.: Career conselling for children with condusct disorders. Study Visit No.
194: Specifics in Education of Roma and Other Socially Disadvantaged Children.
VÚDPaP, Bratislava 18.5.2011.
SMIKOVÁ, E.: Možnosti riešenia niektorých špecifických kríz detí a mládeže v
kontexte prevencie sociálno – patologických javov. Medzinárodná konference „Dítě v
krizi“. MŠMT ČR, MPSV, Kalokagatie, Zlín 2.6.2011.
SMIKOVÁ, E.: Aktuálne problémy detí v SR. Kulatý stúl. Medzinárodná konference
„Dítě v krizi“. MŠMT ČR, MPSV, Kalokagatie, Zlín 1.6.2011.
SMIKOVÁ, E.: Možnosti kariérového poradenstva pre deti s poruchami správania.
Konferencia“ Kariérové poradenstvo v rezorte školstva a jeho interdisciplinárne
súvislosti“. MŠ SR, VÚDPaP, CPPPaP Dolný Kubín, 24.3.2011 Dolný Kubín.
VOJTOVÁ, Z.. Rizikové správanie adolescentov – viacúrovňová intervencia v prevencii
užívania alkoholu. Medzinárodná vedecká konferencia „Sociálna patológia a intervencia
sociálnej práce“. Vš.sv.Alžbety,19.10.2011 Piešťany.
ZBORTEKOVÁ, K..: Interaktívny program na podporu sociálneho začlenenia
integrovane vzdelávaných sluchovo postihnutých žiakov – jeho efekt a možnosti
využitia. XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami
a VII. Dramatoterapeutická konference. Ústav speciálněpedagogických studií PdF
Univerzity Palackého, Olomouc, 2. 3. 2011.
b) Postery
31
248. DOČKAL, V. – FILÍPKOVÁ, B.: Slovenská adaptácia verbálnych subtestov I-S-T 2000
R. Poster. XXIX. psychologické dni. Cesty k múdrosti. SPS pri SAV. Bratislava, 5.6.9.2011.
249. FARKAŠOVÁ, E.: Auditívna pamäť a učenie cudzích jazykov (mikroanalýza
testovania). 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti. SPS pri SAV, 5.-6.9., Bratislava.
250. FARKAŠOVÁ, E.: Vytváranie edukačného prostredia pre rómskych žiakov
v základných školách. XX. konferencia: Dieťa v ohrození. VÚDPaP, 15.-16.12. 2011.
Bratislava.
251. FILÍPKOVÁ, B., DROBNÁ, M.: Odporúčania pre pedagógov pri edukácii žiakov s
hyperkinetickou poruchou. Poster. Interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou
účasťou: Dieťa v ohrození XX. Práva detí na Slovensku: Kroky a pokroky. Výskumný
ústav detskej psychológie a patopsychológie. 15.- 16. december 2011, Bratislava.
252. KMEŤ, M.: Reading With Understanding In Roma Pupils From Socially Disadvantaged
Settings. Respecting Curtural Diversities in Qiuality Education for Socvially and Other
Disadvantaged Children - a special focus on Roma cildren. June 28-29, 2011 Bratislava.
UNESCO, VUDPaP.
253. KMEŤ, M.: Má vzťah neverbálna tvorivosť a sebahodnotenie u žiakov ZŠ? Osobnosť v
kontexte kognícii, emocionality a motivácií III. Medzinárodná konferencia, 23 - 24. 11.
2011, katedra psychológie, FiF Uk v Bratislave. 23.11.2011.
254. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ,E.: Multifactors of Aggresivity and
Aggressive Conflicts and Youth in the Schools. 12th European Congress of Psychology,
Istanbul 2011. 5. 07. 2011.
255. KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ,E., MATULA, Š.: Analytic Map of Incidence of
Aggressive Manifestations in Behavior of Pupils. 12th European Congress of
Psychology, Istanbul 2011, 5.07.2011.
256. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z: Psychologická
regulácia v kontexte integrovanej prevencie porúch správania. 29.Psychologické dni
Cesty k múdrosti. Medzinárodná konferencia venovaná životnému jubileu prof. PhDr.
I.Ruisela, DrSc., SPSa ČPS, Bratislava 6.6.2011.
257. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z: Stratégie zamerané
na zodpovednú konzumáciu alkoholu adolescentov v Európe – Projekt TAKE CARE.
29.Psychologické dni Cesty k múdrosti. Medzinárodná konferencia venovaná
životnému jubileu prof. PhDr. I.Ruisela, DrSc. SPSa ČPS, Bratislava 6.6.2011.
258. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z: Poruchy správania
v kontexte psychologickej regulácie. XX. konferencia: Dieťa v ohrození: „Práva detí na
Slovensku: Kroky a pokroky“. VÚDPaP a DF SR, Bratislava,15.12.2011.
259. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z: Sekundárna
prevencia rizikovej konzumácie alkoholu u adolescentov. XX. konferencia: Dieťa v
ohrození: „Práva detí na Slovensku: Kroky a pokroky“. VÚDPaP a DF SR,
Bratislava,15.12.2011.
260. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z: Nie si na predaj prevencia komerčného sexuálneho zneužívania. XX. konferencia: Dieťa v ohrození:
„Práva detí na Slovensku: Kroky a pokroky“. VÚDPaP a DF SR, Bratislava,
15.12.2011.
261. KOPČANOVÁ, D.: Podpora identity a vývinu osobnosti u rómskych detí: význam
interkultúrneho učenia. Cesty k múdrosti, 29. Psychologické dni. Bratislava.
32
262. KOPČANOVÁ, D.: Identita a vývin osobnosti rómskeho dieťaťa v ohrození? Práva
detí na Slovensku: “Kroky a pokroky“. XX. Konferencia Dieťa v ohrození.
263. KROČANOVÁ, Ľ. : Social inclusion of Children With Hearing Impairment in
Kindergarten. Medzinárodná konferencia VÚDPaP a UNESCO „Respecting Cultural
Diversities in QualityEducation for Socially and Other Disadvantaged Children“.
VÚDPaP, Unesco, Bratislava, 28. - 29.6.2011.
264. KROČANOVÁ, Ľ.: Hodnotenie sociálnej inklúzie detí so sluchovým postihnutím
v materskej škole. XII. medzinárodná konferencia k problematike osôb so špecifickými
potrebami. Ustav speciálněpedagogických studií, PdF UP, Olomouc, 2.- 3.3.2011.
265. KROČANOVÁ, Ľ.: Špecifiká psychologickej intervencie a poradenstva pre deti so
sluchovým postihnutím. 29. Psychologické dni „Cesty múdrosti“, Fakulta
psychologických a ekonomických vied UK, Bratislava, 5.- 6.9. 2011.
266. KROČANOVÁ, Ľ.: Komunikácia sluchovo postihnutého dieťaťa s matkou. 3.
medzinárodná konferencia „Komunikácia s klientmi s postihnutím sluchu“, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce, TU, Trnava, 9.11.2011.
267. KROČANOVÁ, Ľ.: Skúsenosti psychológa so špecifickými problémami rodín
s postihnutým dieťaťom v predškolskom veku. Rehabilitačné dni pre rodiny
s viacnásobne postihnutými deťmi raného veku, Slovenská zdravotnícka univerzita, n. o.
pre zrakovo postihnutých, Modra - Harmónia, 1-5.7.2011.
268. KROČANOVÁ, Ľ.: Psychologická poradenská starostlivosť pre sluchovo postihnuté
deti. Pracovný seminár pri príležitosti 10. výročia založenia SCŠPP v Kremnici,7.10.
2011.
269. KROČANOVÁ, Ľ.: Sociálne zručnosti integrovaných detí so sluchovým postihnutím
v bežných MŠ. Odborný seminár a pracovný workshop k problematike integrovaného
vzdelávania pre materské školy. SCŠPP Stálicova, Bratislava, 15.6.2011.
270. MEDVEĎOVÁ, Ľ.: Sonda do kvality života adolescentov. Poster na XX. konferencii
„Dieťa v ohrození“, konanej dňa 15-16. 12. 2011 v Bratislave.
271. TOMKOVÁ, J., DROBNÁ, M., VARHOLÍKOVÁ, J.: Vlastnosti osobnosti vo vzťahu k
povahe správania sa detí a adolescentov v prostredí sociálnych sietí..Psychologické dni
2011 (medzinárodná konferencia), Bratislava.
272. TOMKOVÁ, J.: Self-experience activities in a school with majority of Roma pupils.
Presented on international conference Respecting CulturalDiversities in Quality
Education of Socially andDifferently Disadvantaged Children- special focus on Roma
Children, 28.06.2011, SÚZA Conference center, Bratislava, Slovakia.
273. ZBORTEKOVÁ, K.: Is schol integration effective in elimination of socially
disadvantaged hearing-impaired children? International Conference –Respecting
Cultural Diversities in Quality Education of Socially and Differently Disantvanged
Children. VUDPaP, UNESCO, 28. 6. 2011.
274. ZBORTEKOVÁ, K.: Terapia pevným objatím – návrat k múdrosti našich predkov? 29.
Psychologické dni – Cesty k múdrosti. SPS pri SAV, ČMPS, Bratislava, 5. – 6. 9. 2011.
c)Vzdelávacie prednášky (prednesené na vzdelávacích akciách pre psychológov, pedagógov
a ďalších odborníkov a VŠ študentov)
33
275. DOČKAL, V.: Štruktúra tvorivosti, tvorivosť žiaka a učiteľa. Špecializačné vzdelávanie
Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole. VÚDPaP, Bratislava 17.1.2001.
276. DOČKAL, V.: Identifikácia tvorivosti. Špecializačné vzdelávanie Edukácia intelektovo
nadaných detí v základnej škole. VÚDPaP, Bratislava 17.1.2001.
277. DOČKAL, V.: Rozvéíjanie tvorivosti. Špecializačné vzdelávanie Edukácia intelektovo
nadaných detí v základnej škole. VÚDPaP, Bratislava 17.1.2001.
278. DOČKAL, V.: Štátny vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním. Špecializačné vzdelávanie Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej
škole. VÚDPaP, Bratislava 28.2.2011.
279. DOČKAL, V.: Tvorba školského vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním. Špecializačné vzdelávanie Edukácia intelektovo nadaných detí
v základnej škole. VÚDPaP, Bratislava 28.2.2011.
280. DOČKAL, V.: Individuálny výchovno-vzdelávací program a skupinové programy pre
žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Špecializačné vzdelávanie Edukácia
intelektovo nadaných detí v základnej škole. VÚDPaP, Bratislava 28.2.2011.
281. DOČKAL, V.: Individuálne vzdelávacie programy zohľadňujúce viacero druhov
špeciálnych potrieb. Špecializačné vzdelávanie Edukácia intelektovo nadaných detí
v základnej škole. VÚDPaP, Bratislava 28.2.2011.
282. DOČKAL, V.: Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby v teórii a slovenskej legislatíve.
Špecializačné vzdelávanie Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole.
VÚDPaP, Bratislava 2.5.2011.
283. DOČKAL, V.: Spolupráca učiteľa nadaných detí s ďalšími odborníkmi. Špecializačné
vzdelávanie Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole. VÚDPaP, Bratislava
2.5.2011.
284. DOČKAL, V.: Nadanie, jeho štruktúra, podmienenosť a vývin. Seminár pre výchovných
poradcov. CPPP, Vranov nad Topľou 16.6.2011.
285. DOČKAL, V.: Vlastnosti a možnosti identifikácie intelektovo nadaných detí.. Seminár
pre výchovných poradcov. CPPP, Vranov nad Topľou 16.6.2011.
286. DOČKAL, V.: Edukácia intelektovo nadaných žiakov v základnej škole. Seminár pre
výchovných poradcov. CPPP, Vranov nad Topľou 16.6.2011.
287. DOČKAL, V.: Keď povieme nadanie. Mezinárodní konference u příležitosti
ukončení projektu Partnerství Comenius Regio „Cestička k úspěchu“. MěÚ,
Šumperk 23.6.2011.
288. DOČKAL, V.: Právne predpisy v oblasti edukácie nadaných žiakov v SR. Seminár pre
pracovníčky SCPPaP Bratislava. VÚDPaP, Bratislava 30.8.2011.
289. DOČKAL, V.: Identifikácia intelektovo nadaných detí v súvislosti so špecifikami ich
vývinu. Seminár pre pracovníčky SCPPaP Bratislava. VÚDPaP, Bratislava 30.8.2011.
290. DOČKAL, V.: Podstata tvorivosti. Seminár pre pracovníčky SCPPaP Bratislava.
VÚDPaP, Bratislava 26.9.2011.
291. DOČKAL, V.: Identifikácia tvorivosti v školskom veku. Seminár pre pracovníčky
SCPPaP Bratislava. VÚDPaP, Bratislava 26.9.2011.
292. DOČKAL, V.: Podstata nadania a prejavy nadaných detí. Seminár pre výchovných
poradcov trnavského kraja. CPPPaP. Hlohovec, 11.11.2011.
293. DOČKAL, V.: Identifikácia intelektovo nadaných žiakov. Seminár pre výchovných
poradcov trnavského kraja. CPPPaP. Hlohovec, 11.11.2011.
294. DOČKAL, V.: Právne predpisy v oblasti edukácie nadaných žiakov v SR. Seminár pre
výchovných poradcov trnavského kraja. CPPPaP. Hlohovec, 11.11.2011.
34
295. DROBNÁ, M.: Porovnanie vzdelávacieho systému v hipoterapii na Slovensku
a v Holandsku, Hipoterapeutický kurz, Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská
zdravotnícka univerzita, 7.10.2011.
296. FARKAŠOVÁ, E.: Teaching foreign languages to young learners. Prednáška v rámci
Study visit 130: Current perspectives on the teaching and learning English as a foreign
language, 14.4., Cyprus.
297. FARKAŠOVÁ, E.: Roma people history in Slovakia and in Central Europe – history
and current conditions. Study visit 194: Specifics in education of Roma and other
socially disadvantaged children, 17.5.2011, Bratislava.
298. FARKAŠOVÁ, E.: Education of Roma children – special educational needs in frames
of the school system in Slovakia. Study visit 194: Specifics in education of Roma and
other socially disadvantaged children, 17.5. 2011, Bratislava.
299. FARKAŠOVÁ, E.: Some activities of VÚDPaP concerning Roma children – research,
educational proposals, materials and methodologies. Study visit 194: Specifics in
education of Roma and other socially disadvantaged children, 17.5. 2011, Bratislava.
300. FARKAŠOVÁ, E.: Pedagogické a psychologické aspekty personalizovaného učenia.
Seminár pre učiteľov AJ. Jeden z výstupov projektu VEGA 1/0690/10. PdF UK, 10.12.,
Bratislava.
301. KMEŤ, M.: Organizácia edukačného procesu a možnosti IVP. ZŠ, J.Pavla II, Vajnory,
26.1.2011.
302. KMEŤ, M.: Špecifiká edukačného procesu na 2.st pri narušenej komunikačnej
schopnosti. ZŠ Sv. Jur. 9.3.2011
303. KMEŤ, M.: Realizácia IVP na druhom stupni, ŠZŠ Mokrohájska ul. 27.4.2011.
304. KMEŤ, M.: Optimalizácia IVP pri ADHD na ZŠ a spolupráca s rodinou. ZŠ J.P.II.
Vajnory 27.4. 2011.
305. KMEŤ, M.: Tímová spolupráca a intervencia na SŠ pri poruchách správania. SŠ
Kvačalova ul. BA 11.5.2011.
306. KMEŤ, M.: Optimalizácia edukačného procesu podľa IVP a jeho hodnotenie na SŠ. SŠ
Kvačalova ul. BA, 15.6.2011.
307. KMEŤ, M.: Možnosti IVP pri ADHD a prejavoch poruchy správania J.Pavla II,
Vajnory, 15.6.2011.
308. KMEŤ, M.: Individuálny prístup pri výuke cudzieho jazyka pri žiakovi s NKS, DC,
15.6.2011.
309. KMEŤ, M.: Individuálny prístup a IVP na 1.st ZŠ Sv. Jur. 13.8.2011.
310. KMEŤ, M.: Úloha špeciálneho pedagóga na ZŠ a možnosti IVP. v DC pri VÚDPaP,
27.9.2011.
311. KMEŤ, M.: Špecifiká vzdelávania s IVP a učebné plány dieťaťa s ŠVP. ZŠ Sv. Jur.
28.9.2011.
312. KMEŤ, M.: Hodnotenie a klasifikácia dieťaťa s ADHD. J.Pavla II, Vajnory, 26.10.2011.
313. KMEŤ, M.: Zásady tvorby individuálnych vzdelávacích programov. Špecializačné
vzdelávanie pedagogických zamestnancov Edukácia intelektovo nadaných detí v
základnej škole. VÚDPaP. Bratislava, 28.2.2011.
314. KMEŤ, M.: Individuálne vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením. Špecializačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov Edukácia
intelektovo nadaných detí v základnej škole. VÚDPaP. Bratislava 28.2.2011.
35
315. KOPÁNYIOVÁ, A.: System of prevention In Slovakia. Study Visit No. 194: Specifics
in Education of Roma and Other Socially Disadvantaged Children. VÚDPaP, Bratislava
18.5.2011.
316. KOPÁNYIOVÁ, A.: Výsledky depistáže v experimentálnom teritóriu. Porada
riaditeľov ZŠ. CPPPaP Bratislava II, 10.5.2011.
317. KOPÁNYIOVÁ, A.: Primárna analýza depistáže na ZŠ v Ba 2. Pracovné stretnutie
koordinačného tímu projektu „Integrovaný systém prevencie soc. – patologických
javov“. Bratislava 19.1.2011.
318. KOPÁNYIOVÁ, A.: . Ako používať príručku – Nie sme na predaj. Workshop pre
pracovníkov CPPPaP a školských psychológov, Nitra,19.5.2011.
319. KOPÁNYIOVÁ, A.: Agresivita, príčiny, možnosti jej zvládania v školách. 1. 3. 2011.
Pracovná porada výchovných poradcov ZŠ, CPPPaP Banská Bystrica, 42 účastníkov.
320. KOPÁNYIOVÁ, A.: Komerčné sexuálne zneužívanie detí a mládeže. 22.11. 2011.
Pracovná porada výchovných poradcov ZŠ, CPPPaP Banská Bystrica, 40 účastníkov.
321. MATULA, Š., KOPÁNYIOVÁ, A.: Centrá pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie v prvej línii podpory duševného zdravia“, Celoslovenská
konferencia s medzinárodnou účasťou „Psychológia zdravia 2011“ - 11.5.2011,
Bratislava.
322. KOPÁNYIOVÁ, A.: Celoslovenský prieskum výskytu žiakov odporúčaných do
poradenskej starostlivosti. Porada riaditeľov CPPPaP. ZPPPaP, Donovaly, 6. 12. 2011.
323. KOPÁNYIOVÁ, A.: Výsledky depistáže v experimentálnom teritóriu. Pracovné
stretnutie koordinačného tímu projektu „Integrovaný systém prevencie soc. –
patologických javov“ . MÚ MČ Bratislava Ružinov, 27.4. 2011.
324. KOPÁNYIOVÁ, A.: Krátke intervencie a ich význam v selektívnej prevencii. VÚDPaP
a SSPLPS, 1. sústredenie, Prašník 11.10.2011.
325. KOPÁNYIOVÁ, A.: TAKE CARE – multiúrovňový projekt selektívnej prevencie –
príklad dobrej praxe. Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie
drogových závislostí. VÚDPaP a SSPLPS,1.sústredenie, Prašník 12.10.2011.
326. KOPÁNYIOVÁ, A.: Zdravotné riziká užívania alkoholu. Sociálno-psychologický
výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí. VÚDPaP a SSPLPS,
2.sústredenie, Prašník 8.11. 2011.
327. KOPÁNYIOVÁ, A.: Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie
drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS, 2. sústredenie, Prašník. 9.11.2011.
328. KOPÁNYIOVÁ, A.: Meranie skupinovej dynamiky. Sociálno-psychologický výcvik v
metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS, 3.sústredenie,
Prašník 10.12. 2011.
329. KOPÁNYIOVÁ, A.: Prieskumy v prevencii. Sociálno-psychologický výcvik v metóde
krátkej intervencie drogových závislostí. VÚDPaP a SSPLPS, 3. sústredenie, Prašník
11.12.2011.
330. KOPČANOVÁ, D.: Counselling system in Slovakia . Study visit No. 194 .
CEDEFOP- VUDPaP May, 17-21, 2011 Bratislava, Slovakia, 18.5.2011.
331. KOPČANOVÁ, D.: Specifics of Counselling for Roma Children . Study visit No. 194 .
CEDEFOP- VUDPaP May, 17-21, 2011 Bratislava, Slovakia,19.5.2011.
332. KOPČANOVÁ, D.: Cooperation with UNESCO. Study visit No. 194 . CEDEFOPVUDPaP May, 17-21, 2011 Bratislava, Slovakia, 20.5.2011.
333. KOPČANOVÁ, D.: Poradenstvo v súčasnosti. Vysoká škola zdravotníctva, Bratislava,
27.1.2011.
36
334. KOPČANOVÁ, D.: Poradenstvo pre jednotlivca, pár a rodinu. Vysoká škola
zdravotníctva, Bratislava, 27.1.2011.
335. KOPČANOVÁ, D.: Poradenstvo po rozvode rodičov. Vysoká škola zdravotníctva,
27.1.2011.
336. KOPČANOVÁ D.: Výcvik v technike GMR - Grafické modelovanie rodiny, pre
psychológov, pedagógov, školských psychológov. Projekt: „Ako zvládať výchovné
problémy detí a žiakov – vplyv rodinnej výchovy na výchovu a vzdelávanie v škole“,
1.12.11, CPPPaP Prešov.
337. KOPČANOVÁ D.: Technika FAST – test rodinného systému. 2.12.11. CPPPPaP
Prešov.
338. KOPČANOVÁ D.: SON R 21/2 -7 – neverbálny test inteligencie. Projekt „Efektívna
diagnostika dieťaťa“. CPPPaP Prešov, 2.12.11.
339. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Analýza výchovno-vzdelávacích aktivít študentov SŠ a Gymnázií
zameraných na zlepšenie postojov študentov k populácii postihnutých a na zvládanie
situácií intolerancie, šikanovania a iných sociálno-patologických javov., záverečný
seminár projektu: „Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak“. Únia centier prevencie a
pomoci – Dafné, Rajecké Teplice 12.4.2011.
340. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Creative activities within the scope of special music class at primary
art schol of Julius Kowalsky in Bratislava., seminar: „Music in Youth Work and as a
method of integrating handicaps“. Eynatten, Belgicko 16.5.2011.
341. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca s neverbálnymi technikami s klientmi v DC, študentky špec.
pedagogiky, 4. ročník FF UK Bratislava, DC 1.2.2011.
342. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Psychologická diagnostika školskej zrelosti, štud. predškolskej
a elementálnej pedagiky,3. ročník UCM Trnava, DC 11.3.2011.
343. KÖVÉROVÁ, Ľ.: MT, AT v práci s klientmi v DC, štud. psychológie 4. roč. FF UK
Bratislava, DC 24.3.2011.
344. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca s neverbálnymi technikami s klientmi v DC, štud. psych. 2.
roč. FF UK Bratislava, 14.4.2011.
345. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Muzikoterapia v práci s klientmi v DC, štud. psych. 2. roč. FF UK
Bratislava, DC 15.4.2011.
346. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Dramatoterapia v práci s klientmi v DC, štud. psych. 2. roč. FF UK
Bratislava, DC 19.4.2011.
347. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Grafomotorika u detí predškolského veku, pedag. pracovníci
súkromného detského centra Teddy, Zochova, Bratislava 29.4.2011.
348. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Arteterapia v práci s klientmi v DC, štud. psych. 2. Roč. FF UK
Bratislava, DC 3.5.2011.
349. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca štud. pod supervíziou, štud. psych. 2. roč. FF UK Bratislava,
DC 6.5.2011.
350. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Relaxačné techniky v práci s klientmi DC, štud. psych. 2. roč FF
UK Bratislava, DC 10.5.2011.
351. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca študentiek pod supervíziou., štud. psych. 2. roč. FF UK
Bratislava, DC 24.5.2011.
352. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Vývin kresby u detí predškolského veku, pedag. pracovníci
súkromného Detského centra Teddy, Zochova, Bratislava, 27.5.2011.
353. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Neverbálne techniky v práci s klientmi v DC., štud. psych.2. roč. FF
UK Bratislava, DC 26.5.2011.
37
354. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Grafomotorická práca s klientmi v DC, štud. psych. 2. roč. FF UK
Bratislava, DC 31.5.2011.
355. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca študentiek pod supervíziou, štud. psych. 2. roč. FF UK
Bratislava, DC 3.6.2011.
356. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Rozvíjanie tvorivosti u detí predškolského veku., pedagog.
prac.súkromného Detského centra Teddy, Zochova, Bratislava 10.6.2011.
357. KÖVÉROVÁ, Ľ .: Neverbálne techniky v práci s klientmi v DC., štud. psych. 2. roč.
FF UK Bratislava, DC 21.6.2011.
358. KÖVÉROVÁ, Ľ.: AT, MT, DT v práci s klientmi v DC., štud. psych. 4. roč. FF UK
Bratislava, DC 28.6.2011.
359. KÖVÉROVÁ, Ľ .: Muzikoterapia v práci s nevidiacim klientom., špec. pedagógovia
a psych., rehabilitačný pobyt s deťmi raného veku, Modra Harmónia 2.7.2011.
360. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Psychologické poradenstvo pre rodiny s viacnásobne postihnutým
dieťaťom., špec. pedagógovia a psychológovia, rehabilitačný pobyt s deťmi raného
veku, Modra Harmónia 4.7.2011.
361. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Poruchy správania u detí s intelektovým nadaním., pedagogička
a psych. súkromnej školy pre deti zo všeobecným intelektovým nadaním v Bratislave.,
DC 12.7.2011.
362. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Práca študentiek pod supervíziou., štud. psychológie, 4. roč. FF UK
Bratislava, DC 19.7.2011.
363. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Úvod do terapeutických techník (MT, AT, DT), študent psychológie
1. ročník Masarykova Univerzita Brno, DC 28.7.2011.
364. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Neverbálne techniky v práci s klientmi v DC, práca pod supervíziou,
študent 4. roč. psychológie, Masyrykova Univerzita Brno, DC 8.9.2011.
365. KÖVÉROVÁ, Ľ.: AT, MT, DT v práci s klientmi v DC, štud. psychológie 2. roč.
Masarykova Univerzita Brno, DC 13.9.2011.
366. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Školská zrelosť. Súkromné Detské centrum Teddy, Zochova,
Bratislava 16.9.2011.
367. KÖVÉROVÁ, Ľ. : Neverbálne techniky v práci s klientmi v DC, práca od supervíziou,
štud. 3. roč. FF UK Bratislava, DC 26.9.2011.
368. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Poruchy správania u detí mladšieho školského veku., hud.
pedagógovia, ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave 3.10.2011.
369. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Muzikoterapia v práci s autistickým klientom., hud. pedagógovia,
ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave 14.11.2011.
370. KROČANOVÁ, Ľ.: Raná starostlivosť o deti so sluchovým postihnutím. Prednáška pre
učiteľky MŠ Rohožník, 10.2.2011.
371. KROČANOVÁ, Ľ.: Dieťa s kombinovaným postihnutím pridruženým k sluchovému
hendikepu. Prednáška na metodickom združení Spojenej školy internátnej, Bratislava,
24.3.2011.
372. KROČANOVÁ, Ľ.: Problémy s diagnostikou porúch učenia u žiakov so sluchovým
postihnutím. Prednáška pre učiteľky ZŠ Modra, 4.5.2011.
373. KROČANOVÁ, Ľ.: Psychologické poradenstvo pre deti raného a predškolského veku
so sluchovým znevýhodnením. Prednáška pre učiteľky MŠ Píla, 8.6.2011.
374. KROČANOVÁ, Ľ.: Skúsenosti s tzv. obrátenou integráciou u detí s poruchou sluchu
a reči v predškolskom veku. Prednáška pre MŠ Rohožník, 9.3.2011.
375. KUNDRÁTOVÁ, B.: Teacher´s and Pupil´s handbooks „Not to lose one´s bears“. Study
Visit No. 194. Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology. 17.5.2011
38
376. KUNDRÁTOVÁ, B.: Psychologická diagnostika školskej zrelosti. Štud. 3.roč.
predškolskej a elementárnej pedagogiky TU. Detské centrum, Bratislava, 11.3.2011.
377. KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s ADHD. Študenti
2.roč. psychológie FF UK . Detské centrum. Bratislava, 29.3.2011.
378. KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s poruchami
správania a ADHD. Študenti 4.roč. špeciálnej pedagogiky PdF UK . Detské centrum.
Bratislava, 5.4.2011.
379. KUNDRÁTOVÁ, B.: Sociálna a emocionálna deprivácia a jej vplyv na vývin dieťaťa.
Študenti 4.roč. špeciálnej pedagogiky PdF UK, Detské centrum, Bratislava, 8.4.2011.
380. KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s poruchami
učenia. Študenti 2. roč. psychológie FF UK, Detské centrum, Bratislava, 12.4.2011.
381. KUNDRÁTOVÁ, B.: Psychologická intervencia u detí s odkladom povinnej školskej
dochádzky. Študenti 2.roč. psychológie FF UK. Detské centrum, Bratislava, 15.4.2011.
382. KUNDRÁTOVÁ, B.: Sociálna a emocionálna deprivácia a jej vplyv na vývin dieťaťa.
Študenti 2.roč. psychológie FF UK, Detské centrum, Bratislava, 19.4.2011.
383. KUNDRÁTOVÁ, B.: Psychologická intervencia u detí s mentálnou retardáciou.
Študenti 2.roč. psychológie FF UK, Detské centrum, Bratislava, 3.5.2011.
384. KUNDRÁTOVÁ, B.: Psychologická intervencia u detí s DMO. Študenti 2.roč.
psychológie FF UK, Detské centrum, Bratislava, 6.5.2011.
385. KUNDRÁTOVÁ, B.: Psychologická diagnostika školskej zrelosti. Štud. 2.roč.
psychológie FF UK. Detské centrum, Bratislava, 10.5.2011.
386. KUNDRÁTOVÁ, B.: Inteligenčné škály pre deti. Študenti 2.roč. psychológie FF UK.
Detské centrum, Bratislava, 24.5.2011.
387. KUNDRÁTOVÁ, B.: Psychologická intervencia u detí s odkladom povinnej školskej
dochádzky. Študenti 2.roč. psychológie FF UK. Detské centrum, Bratislava, 27.5.2011.
388. KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s poruchami
učenia. Študenti 2. roč. psychológie FF UK, Detské centrum, Bratislava, 31.5.2011.
389. KUNDRÁTOVÁ, B.: Psychologická intervencia u detí s odkladom povinnej školskej
dochádzky. Študenti 2.roč. psychológie FF UK. Detské centrum, Bratislava, 3.6.2011.
390. KUNDRÁTOVÁ, B.: Narušený vývin reči a poruchy učenia. Študenti 2.roč.
psychológie FF UK. Detské centrum. Bratislava, 7.6.2011.
391. KUNDRÁTOVÁ, B.: Narušený vývin reči, práca s testom rečového vývinu. Študenti
2.roč. psychológie FF UK. Detské centrum. Bratislava, 21.6.2011.
392. KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s poruchami
správania a ADHD. Študenti 2.roč. psychológie FF UK . Detské centrum. Bratislava,
27.6.2011.
393. KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s poruchami
správania a ADHD. Študenti 4.roč. psychológie FF UK . Detské centrum. Bratislava,
28.6.2011.
394. KUNDRÁTOVÁ, B.: Poruchy správania u detí i intelektovým nadaním. Pedagóg
a psychológ Súkromnej školy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním. Detské
centrum, Bratislava, 12.7.2011.
395. KUNDRÁTOVÁ, B.: Inteligenčné škály pre deti. Študenti 4.roč. psychológie FF UK.
Detské centrum, Bratislava, 26.7.2011.
396. KUNDRÁTOVÁ, B.: Narušený vývin reči a poruchy učenia. Študenti 4.roč.
psychológie FF MU Brno, Detské centrum. Bratislava, 9.9.2011.
39
397. KUNDRÁTOVÁ, B.: Diagnostika a psychologická intervencia u detí s poruchami
učenia. Študenti 3.roč. psychológie UK . Detské centrum. Bratislava, 7.10.2011.
398. KUNDRÁTOVÁ, B.: Inteligenčné škály pre deti. Študenti 3. roč. psychológie UCM
Trnava. Detské centrum, Bratislava, 6.12.2011.
399. KUNDRÁTOVÁ, B.: Intelligence scales fo children. Student of Cognitive Psychology
of University La Sapienza Roma, Detské centrum, Bratislava, 9.12.2011.
400. MATULA, Š.: Názory detského psychológa na vývoj regulácie a ich účinnosti.
Category forum 2011: I. ročník konferencie o nastavení regulácie tabakových výrobkov.
INCOMA Bratislava. 5. 4. 2011, hotel Radisson Blu Carlton, Bratislava.
401. MATULA, Š.: Spolupráce psychologů s pedopsychiatry ve Slovenské republice.
Legislativní úprava, hodnocení, zkušenosti, perspektivy. Odborný seminár Asociace
dětské a dorostové psychiatrie ČR, Asociace poradenských psychologů ČR a Asociace
klinických psychologů, oblastní pobočka JmK, Brno, 8.6.2011.
402. MATULA, Š.: „Barvy života“ v psychodiagnostike diagnostike detí s poruchami
správania. Medzinárodná konferencia: Barvy života, Domašov, Bělá pod Pradědem,
DAP Services, a.s., 25.6.2011.
403. MATULA, Š.: Miesto klinickej psychológie v zariadeniach výchovného poradenstva
a prevencie. Celoslovenská porada riaditeľov CPPPaP, 6.12.2011, Donovaly.
404. MATULA, Š.: Potreba systémových zmien, ako podmienka pri multifaktorovom
modele regulácie správania. Medzinárodná konferencia : „Nutnosť systémových zmien
pri pomoci súčasným núdznym“ Bratislava, Vincentínum, 15.10.2011.
405. MATULA, Š.: Súčasný stav a návrh ďalšieho postupu sledovania experimentu.
Pracovné stretnutie koordinačného tímu projektu „Integrovaný systém prevencie soc. –
patologických javov“. Bratislava 19.1.2011.
406. MATULA, Š.: Integrovaný systém prevencie porúch správania . Porada riaditeľov ZŠ.
CPPPaP Bratislava II, 10.5.2011.
407. MATULA, Š.: Dvadsať rokov ohrozeného dieťaťa. XX. konferencia: Dieťa v ohrození:
„Práva detí na Slovensku: Kroky a pokroky“. VÚDPaP a DF SR, Bratislava,15.12.2011.
408. MATULA, Š.: Konflikty v skupine. „Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,1.sústredenie, Prašník
11.10.2011.
409. MATULA, Š.: Význam sociálnej percepcie.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde
krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,1.sústredenie, Prašník
12.10.2011.
410. MATULA, Š.: Skupinová dynamika v skupine. „Sociálno-psychologický výcvik
v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,1.sústredenie,
Prašník 13.10.2011.
411. MATULA, Š.: Neverbálna komunikácia v úvodnom rozhovore poradca – klient.
„Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“.
VÚDPaP a SSPLPS,1.sústredenie, Prašník 14.10.2011.
412. MATULA, Š.: Alkohol a fajčenie. „Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,2.sústredenie, Prašník
8.11..2011.
413. MATULA, Š.: Motivačné interview – základné zásady. „Sociálno-psychologický výcvik
v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,2..sústredenie,
Prašník 9.11.2011.
40
414. MATULA, Š.: Depistážne metódy. „Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,2.sústredenie, Prašník 10.11.
2011.
415. MATULA, Š.: Poradenský rozhovor - špecifiká. „Sociálno-psychologický výcvik
v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,2.sústredenie,
Prašník 11.11.2011.
416. MATULA, Š.: Význam napätia vo výcvikovej skupine. „Sociálno-psychologický
výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP
a SSPLPS,3.sústredenie, Prašník, 9.12.2011.
417. MATULA, Š.: História SUR. „Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,3.sústredenie, Prašník
10.12.2011.
418. MATULA, Š.: Kooperácia lektorov vo výcviku. Štýly vedenia skupiny.„Sociálnopsychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP
a SSPLPS,3.sústredenie, Prašník 11.12.2011.
419. MATULA, Š.: Legislatívne predpisy o psychologickej činnosti.„Sociálnopsychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP
a SSPLPS,3.sústredenie, Prašník. 12.12.2011.
420. MATULA, Š.: Úvod do psychologickej praxe, VŠ sv. Alžbety, Bratislava, katedra
psychológie, máj 2011.
421. MATULA, Š.: Učiteľská psychológia, VŠMU Bratislava, október 2011.
422. SMIKOVÁ, E.: „Kyberšikana na internete“, Workshop „Je to viac ako hra, ide o život“,
Microsoft, Bratislava 8.2.2011.
423. SMIKOVÁ, E.: Rodina a jej problémy v súčasnom období. Panelová diskusia.
Konferencia „Podpora rodičovstva – primárny faktor rozvoja spoločnosti“. NCRP,
Bratislava 1.3.2011.
424. SMIKOVÁ, E.: Diagnostická fáza sledovania psychologických, pedagogických
a sociálnych charakteristík detí s poruchami správania. Porada riaditeľov ZŠ. CPPPaP
Bratislava II, 10.5.2011.
425. SMIKOVÁ, E.: Príprava diagnostickej batérie na sledovanie psychologických,
pedagogických, sociálnych, kultúrnych a duchovných charakteristík detí s poruchami
správania. Pracovné stretnutie koordinačného tímu projektu „Integrovaný systém
prevencie soc. – patologických javov“. Bratislava 19.1.2011.
426. SMIKOVÁ, E.: Využitie programu EDUSENZUS v poradenskej praxi s klientami
v predškolskom veku. Agemsoft, 21.1.2011.
427. SMIKOVÁ, E.: Vplyv sociálnych sietí na deti. Konferencia „Bezpečne na internete“.
Microsoft Slovakia, Bratislava 8.2.2011.
428. SMIKOVÁ, E.: Prevencia porúch správania a možnosti poradenskej práce s agresívnymi
deťmi. Workshop pre pracovníkov CPPPaP a školských psychológov, CPPPaP
Rožňava, 3.2.2011.
429. SMIKOVÁ, E.: Prevencia porúch správania a možnosti poradenskej práce
s agresívnymi deťmi. Workshop pre pracovníkov CPPPaP a školských psychológov,
Nitra, 19.5.2011.
430. SMIKOVÁ, E.: Špecifiká poradenskej práce s agresívnymi deťmi. Workshop pre
pracovníkov CPPPaP a ÚPSVaR, Bánovce n.Bebravou,15.11.2011.
431. SMIKOVÁ, E.: Implementácia prevencie extrémizmu do výchovno – vzdelávacích
programov na ZŠ a SŠ. MV SR, Bratislava 2.2.2011.
41
432. SMIKOVÁ, E.: Návrh psychodiagnostickej testovej batérie. Pracovné stretnutie
koordinačného tímu projektu „Integrovaný systém prevencie soc. – patologických
javov“. MÚ MČ Bratislava Ružinov, 27.4. 2011.
433. SMIKOVÁ, E.: Štýly vedenia skupiny. „Sociálno-psychologický výcvik v metóde
krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,1.sústredenie, Prašník
11.10.2011.
434. SMIKOVÁ, E.: Kooperácia a súperivosť v skupine. „Sociálno-psychologický výcvik
v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,1.sústredenie,
Prašník 13.10.2011.
435. SMIKOVÁ, E.: Komunikačné zručnosti v úvodnom rozhovore poradca – klient.
„Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“.
VÚDPaP a SSPLPS,1.sústredenie, Prašník 14.10.2011.
436. SMIKOVÁ, E.: Drogová situácia – trendy.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde
krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,2.sústredenie, Prašník
8.11..2011.
437. SMIKOVÁ, E.: Motivačné interview – základné východiská.„Sociálno-psychologický
výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,
2.sústredenie, Prašník 9.11.2011.
438. SMIKOVÁ, E.: Fázy motivačného interview.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde
krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS, 2.sústredenie, Prašník
10.11. 2011.
439. SMIKOVÁ, E.: Kladenie otázok v motivačnom interview s klientom.„Sociálnopsychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP
a SSPLPS,2.sústredenie, Prašník 11.11.2011.
440. SMIKOVÁ, E.: Skupinová dynamika a jej využitie.„Sociálno-psychologický výcvik
v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS, 3.sústredenie,
Prašník 10.12.2011.
441. SMIKOVÁ, E.: Štýly vedenia skupiny.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde
krátkej intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS, 3.sústredenie, Prašník
11.12.2011.
442. ŠPOTÁKOVÁ, M: Multidisciplinárna starostlivosť o deti s postihnutím v DC VÚDPaP.
6. 5. 2011, 2.ročník psychológia.
443. ŠPOTÁKOVÁ, M: Diagnostika kognitívnej úrovne detí s postihnutím. 31.5. 2011,
2.ročník psychológia.
444. TOMKOVÁ, J.: Self-experience activities in a school with majority of Roma pupils.
Prezentácia na medzinárodnom Unesco Study Visit No.194, Bratislava, 17.máj 2011.
445. TOMKOVÁ, J.: Čo tínedžeri na tom facebooku vidia? Profil na sociálnej sieti ako
zrkadlo vlastnej hodnoty tínedžerov. Prezentácia na tlačovej konferencií pri podujatí
Data Protection Day, Magistrát hlavného mesta Bratislava, Bratislava, 28.01.2011.
446. TOMKOVÁ, J.: Research project on the slovak kids' internet safety beeing done by
VÚDPaP team and the situation in Slovakia. 24.09.20, EU Kids Online, London School
Of Economics and Political Science, dep. Media and Communication, London, UK.
447. TOMKOVÁ, J.: EU KIds Online III. Medzinárodný projekt podporujúci výskum
ohľadom príležitostí a rizík internetu a jeho implementácia do praxe a prevencie.
eSlovensko, o.z., 08.12.2011.
42
448. TOMKOVÁ, J.: EU KIds Online III. Medzinárodný projekt podporujúci výskum
ohľadom príležitostí a rizík internetu. Organizačná štruktúra, agenda, ciele. Unicef,
14.12.2011.
449. VARHOLÍKOVÁ, J.: Internet a psychický vývin detí. Porada výchovných poradcov
a koordinátorov prevencie organizovaná CPPPaP v Banskej Bystrici, 22. 11. 2011.
450. VOJTOVÁ, Z.: Možnosti sekundárnej prevencie rizikového pitia alkoholu u detí
s poruchami správania. Porada riaditeľov ZŠ. CPPPaP Bratislava II, 10.5.2011.
451. VOJTOVÁ, Z: Výsledky RAR štúdie zameranej na mapovanie aktuálneho stavu
sekundárnej prevencie v sledovanej oblasti. Pracovné stretnutie koordinačného tímu
projektu „Integrovaný systém prevencie soc. – patologických javov“. MÚ MČ
Bratislava Ružinov, 19.1.2011.
452. VOJTOVÁ, Z: Prevencia rizikového pitia detí a mládeže pomocou tréningu
optimalizácie rizikového správania. Pracovné stretnutie koordinačného tímu projektu
„Integrovaný systém prevencie soc. – patologických javov“ . MÚ MČ Bratislava
Ružinov, 27.4. 2011.
453. VOJTOVÁ, Z.: Informácie o implementácii stratégií zameraných na konzumáciu
alkoholu u adolescentov (PROJEKT TAKE CARE) v Ružinove, Metodický seminár pre
výchovných poradcov, CPPPaP Bratislava II. 25.10.2011.
454. ZBORTEKOVÁ, K.: EduSensus – skúsenosti s programom na podporu kognitívneho
a rečového vývinu sluchovo postihnutých detí predškolského a mladšieho školského
veku. Medzinárodný odborný seminár Využívanie IKT vo vzdelávaní sluchovo
postihnutých žiakov. 17.3. 2011, Bratislava.
455. ZBORTEKOVÁ, K.: Poruchy učenia a sluchové postihnutie. ZŠ Petzwalova, Nitra
26.10. 2011.
456. ZBORTEKOVÁ, K.: Agresívne a impulzívne správanie u detí predškolského veku . MŠ
Stálicová, Bratislava, 29. 9. 2011.
457. ZBORTEKOVÁ, K.: Pedagogické objatie – emocionálna podpora dieťaťu s poruchou
správania. MŠ Stálicová, Bratislava, 20. 10. 2011.
458. ZBORTEKOVÁ, K.: Adaptačné ťažkostí SP žiakov pri prechode na strednú školu. SOŠ
obchodu a služieb, Cintorínska ul., Nitra, 22.11., 2011.
459. ZBORTEKOVÁ, K. : Kedy je integrované vzdelávanie neúspešné? ZŠ Petzwalová,
Nitra, 7. 12. 2011.
d) Vedenie seminárov, kurzov, tréningov, workshopov
460. DOČKAL, V.: Prezentácie prípadových štúdií. Špecializačné vzdelávanie Edukácia
intelektovo nadaných detí v základnej škole. VÚDPaP, Bratislava 17.1.2001.
461. DOČKAL, V.: Praktické ukážky práce s intelektovo nadanými žiakmi v základnej škole
na Vančurovej ul. v Trnave. VÚDPaP, Trnava 21.3.2011.
462. FARKAŠOVÁ, E.: Vytváranie pracovných a metodických listov pri využívaní metódy
CLIL. Seminár k projektu Didaktická efektívnosť metódy CLIL. ŠPÚ, 24.11.,
Bratislava.
43
463. KOPÁNYIOVÁ., A.: Vedenie III. výcvikovej skupiny. „Sociálno-psychologický výcvik
v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. 10.10 – 14.10.2011. VÚDPAP,
SSPLPS. Prašník.
464. KOPÁNYIOVÁ., A.: Vedenie III. výcvikovej skupiny. „Sociálno-psychologický výcvik
v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. 7.11. – 11.11.2011. VÚDPAP,
SSPLPS. Prašník.
465. KOPÁNYIOVÁ., A.: Vedenie III. výcvikovej skupiny. „Sociálno-psychologický výcvik
v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. 8.11 – 12.12.2011. VÚDPAP,
SSLPS. Prašník.
466. KOPÁNYIOVÁ, A.: Vedenie sekcie: Inovatívne programy v kariérovom poradenstve
(konkrétne programy práce so žiakmi; možnosti využitia medzirezortnej a
medzinárodnej spolupráce). II. Poradenské dni v SR. KARIÉROVÉ PORADENSTVO
V REZORTE ŠKOLSTVA A JEHO INTERDISCIPLINÁRNE SÚVISLOSTI
TRADÍCIA, AKTUÁLNY STAV, PERSPEKTÍVY 24. 3. 2011. Dolný Kubín.
467. KOPÁNYIOVÁ, A.: Vedenie sekcie medzinárodnej konferencie: „Respecting Cultural
Diversities in Quality Education of Socially and Differently Disadvantaged Children (- a
special focus on Roma Children)“. Bratislava, May 28th, 2011. VÚDPAP, UNESCO.
468. KOPÁNYIOVÁ, A.: Vedenie skupiny detí. Rope tréning.Modra - Harmónia, 16. -19. 6.
2011.
469. KOPÁNYIOVÁ, A.: Vedenie skupiny detí. Rope tréning. Prašník, 4. - 7.10.2011.
470. KÖVÉROVÁ, Ľ.: Muzikoterapeutická práca s viacnásobne postihnutými deťmi.
Workshop, Rehabilitačný pobyt rodín s deťmi raného veku, Modra Harmónia, 1.7. 5.7.2011.
471. MATULA, Š.: Vedenie 2.skupiny.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS, 1.sústredenie 10.10 -14.10.
2011 - 32 účastníkov.
472. MATULA, Š.: Vedenie 2.skupiny.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS, 2.sústredenie 7.11. - 11. 11.
2011) - 32 účastníkov.
473. MATULA, Š.: Vedenie 2.skupiny. „Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS, 3.sústredenie 8.12 – 12. 12.
2011) - 32 účastníkov.
474. MATULA, Š.: Vedenie skupiny detí. RO–pe.16.-19.6.2011.
475. MATULA, Š.: Vedenie skupiny detí. RO–pe. 4 -7.10.2011.
476. MATULA, Š.: Moderovanie konferencie Dieťa v ohrození „Kroky a pokroky“.
VÚDPAP, Bratislava. 15.12.2011.
477. SMIKOVÁ, E.: Vedenie 1.skupiny.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,1.sústredenie 10.10 -14.10.
2011 - 32 účastníkov.
478. SMIKOVÁ, E.: Vedenie 1.skupiny.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,2.sústredenie 7.11. -11. 11.
2011) - 32 účastníkov.
479. SMIKOVÁ, E.: Vedenie 1.skupiny.„Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej
intervencie drogových závislostí“. VÚDPaP a SSPLPS,3.sústredenie 8.12 – 12. 12.
2011) - 32 účastníkov.
480. SMIKOVÁ, E.: Vedenie worskshopu I. Mezinárodní konference „Dítě v krizi“. MŠMT
ČR, MPSV, Kalokagatie, Zlín 2.6.2011.
44
481. SMIKOVÁ,E., STRAKOVÁ, E.: Vedenie sekcie: Kariérové poradenstvo u žiakov so
ŠVVP“. II. Poradenské dni v SR. Kariérové poradenstvo v rezorte školstva a jeho
interdisciplinárne súvislosti, tradícia, aktuálny stav, perspektívy.24. 3. 2011. Dolný
Kubín.
482. SMIKOVÁ, E.: Vedenie skupiny detí. RO – pe tréning.16. -19.6.2011.
483. SMIKOVÁ, E.: Vedenie skupiny detí. RO – pe tréníng. 4. - 7.10.2011.
484. SMIKOVÁ, E.: Moderovanie konferencie Dieťa v ohrození „Kroky a pokroky“.
VÚDPAP, Bratislava. 16.12.2011.
485. TOMKOVÁ, J., DROBNÁ, M., VARHOLÍKOVÁ, J.: Možné ohrozenia spojené
s internetom (workshop). DEŇ ZDRAVEJ ŠKOLY, Stredná priemyselná škola
elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava, 20.04.2011.
486. TOMKOVÁ, J., DROBNÁ, M., VARHOLÍKOVÁ, J.: Možné ohrozenia spojené s
internetom (workshop). DEŇ ZDRAVEJ ŠKOLY, Stredná priemyselná škola
elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava, 20.04.2011.
487. TOMKOVÁ, J.: Výskum o Internete na slovenskej a európskej úrovni. Možnosť
spolupráce výskumu a praxe v oblasti prevencie rizík internetu na Slovensku.
Workshop. eSlovensko, o.z., 12.12.2011.
488. TOMKOVÁ, J.: Efektívna forma spolupráce výskumu a praxe v oblasti prevencie rizík
internetu na Slovensku. Workshop. Unicef, 14.12.2011, Bratislava.
489. VARHOLÍKOVÁ, J.: Podpora a rozvoj (partnerských) vzťahov u ľudí s mentálnym
postihnutím. Trojdňový workshop bol zameraný na poradenstvo pre osobných
asistentov ľudí s mentálnym postihnutím a personál DSS s prácou v oblasti sociálnych
interakcií a a partnerských vzťahov. DSS Vlašská (Minárová., M. a L. de la Calle
Luque,), Praha, 10. - 12. 10. 2011.
490. VOJTOVÁ, Z: Vedenie skupiny detí. Ro.pe-tréning©.16. - 19.6.2011. ModraHarmónia.
491. VOJTOVÁ, Z:.: Vedenie skupiny detí. Ro.pe-tréning©.4. - 7.10.2011, Prašník.
e) Popularizačné prednášky a besedy (pre mládež a laickú verejnosť)
492. FILÍPKOVÁ, B.: Riziká používania internetu a sociálnych sietí. SOŠ Ivanská cesta 21,
Bratislava. 29. septembra 2011.
493. KOPÁNYIOVÁ, A.: Alkohol a legislatíva pre maloletých. Tréning poznávania
vlastného rizikového správania pre deti a mládež - Ro.pe- tréning©, 17.9. 2011, Modra
– Harmónia.
494. KOPÁNYIOVÁ, A.: Dopady užívania alkoholu – legislatívne, zdravotné a iné.
Zážitkový tréning zameraný na prevenciu rizikového správania adolescentov - Ro.petréning©, 6.10.2011, Prašník.
495. SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II. st. II. bratislavského okresu, CULTUS – Ružinov,
13.1. 2011.
496. SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st. II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 20.1.2011.
497. SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st. II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 10.2. 2011.
498. SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st. II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 17.2.2011.
499. SMIKOVÁ, E: Dialógy…žiaci II.st .II.bratisl.okresu, CULTUS– Ružinov, 10.3.2011.
500. SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 24.3.2011.
501. SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 7.4.2011.
45
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 28.4.2011.
SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 5.5.2011.
SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 19.5.2011.
SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 2. 6.2011.
SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 16.6.2011.
SMIKOVÁ, E: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 14.9.2011.
SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 22.9.2011.
SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 4.10.2011.
SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 20.10.2011.
SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov,16.11.2011.
SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 24.11.2011.
SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 1.12.2011.
SMIKOVÁ, E.: Dialógy…žiaci II.st.II.bratisl.okresu, CULTUS – Ružinov, 14.12.2011.
VOJTOVÁ, Z: Optimalizácia rizikového správania – trojpilierový model. Tréning
poznávania vlastného rizikového správania pre deti a mládež - Ro.pe - tréning© 16.9.
2011, Modra – Harmónia.
516. VOJTOVÁ, Z: Informácie o účinkoch alkoholu, štádiá závislosti. Tréning poznávania
vlastného rizikového správania pre deti a mládež - Ro.pe- tréning© 17.9. 2011, Modra
– Harmónia.
517. VOJTOVÁ, Z: Rizikové správanie adolescentov a alkohol. Zážitkový tréning zameraný
na prevenciu rizikového správania adolescentov - Ro.pe-tréning©, 6.10.2011, Prašník.
46
VYSTÚPENIA V MKP
a) Články v tlači (podklady)
518. FARKAŠOVÁ, E.: Rozhovor a podklady pre Kremnické noviny 7/2011.
519. KOPČANOVÁ, D.: Čo má vedieť prvák. Denník SME. č. 6. ročník 19, z 10.1.2011, str.
19.
520. KOPČANOVÁ, D.: Zápis by mal byť pre prváka pamätným. Denník SME, red.
Horáková, č. 6 ročník 19, str. 18.
521. KOPČANOVÁ, D.: Pribúda detí, ktoré nerady kreslia či zle hovoria. Denník SME, red.
Horáková, č. 6. ročník 19, str. 19.
522. KOPČANOVÁ, D.: Osvojenie rómskych detí. www.spravy.Pravda.sk, R.Griač a R.
Krčmárik, 19.5.2011.
523. KOPČANOVÁ, D.: Michal Trško..- SME – Večerníček kúpili na hypotéku, 8.3.2011,:
http://ekonomika.sme.sk/c/5797196/vecernicek-kupili-na-hypoteku.html.
524. KOPČANOVÁ, D.: Dieťa má mať vlastnú knižnicu: SME - red. K. Ragačová, roč.19, č.
64, str.18.
525. KOPČANOVÁ, D.: Slováci se bouří, večerníček propaguje hypotéky In : Zdroj:
http://zpravy.idnes.cz/slovaci-se-bouri-vecernicek-propaguje-hypotekyf56-/zahranicni.asp?c=A110308_163441_zahranicni_brm
526. KOPČANOVÁ, D.: Žiaci s poruchami správania. SME - red. M. Petková, číslo 68, roč.
19. 17.3.2011, strana 3.
527. KOPČANOVÁ, D.: Rozprávka naučí deti prekonať strach. SME číslo 74 - red. K.
Ragačová, roč. 19, číslo, 30. 6. 2010, str. 25.
528. KOPČANOVÁ, D.: Najlepšia hračka je taká čo rozvíja. SME - red. K. Ragačová,
roč.19, č., Sekcia Servis, str.16, 12. 12. 2011.
529. SMIKOVÁ, E.: HILKOVÁ: Deti a bankomatové karty. Hospodárske noviny,
25.06.2011, str.3.
530. SMIKOVÁ, E.: Agresia dievčat. 14.5.2011, red. Korgová, www.aktualne.sk
531. SMIKOVÁ, E.:Možnosti voľby začiatku vyučovania. 12.7.2010, red. Korgová,
www.aktualne.sk
532. SMIKOVÁ, E.: http://www.komunikuj.sk/internetove-sluzby/az-44-tinedzerov-nainternete-uz-klamalo-o-svojom-veku
533. SMIKOVÁ, E..: http://servis.inet.sk/clanok/11043-az-44-tinedzerov-na-internete-uzklamalo-o-svojom-veku
47
534. SMIKOVÁ, E.: http://www.zive.sk/tlacove-spravy/az-44-tinedzerov-na-internete-uzklamalo-o-svojom-veku/sc-5-a-292395/default.aspx
535. TOMKOVÁ, J.: Odvrátená strana šoubiznisu. Šarm, Katarína Čulenová, 10. Apríl 2011.
http://www.pluska.sk/zena/pribehy/odvratena-strana-soubiznisu.html
b) Vystúpenia v rozhlase
536. KOPČANOVÁ, D.: Zápis detí do 1. ročníka., red. Marika Mazáková, Slovenský
rozhlas, Bratislava, 17.1. 2011.
537. KOPČANOVÁ, D.: Výber školy pre dieťa. Téma dňa, Slovenský rozhlas, red. M.
Kardošová, 19.1.2011.
538. KOPČANOVÁ, D.: Školská zrelosť. M. Mazáková, Rádio REGINA, 20. 1. 2011.
539. KOPČANOVÁ, D: Hádky za volantom. Slov. rozhlas, Relácia Zákruta, red. Števo
Šprocha, 10.3.2011.
540. KOPČANOVÁ, D.: Deduško Večerníček . Zahraniční redakce ČRo1-Radiožurnálu.
red. Adela Havránková.
541. SMIKOVÁ, E.: Téma dňa, Slov. rozhlas: Internet. 10.2.2011, red. Štefánková.
542. SMIKOVÁ, E.: Téma dňa, Slov. rozhlas: Darček na sv.Valentína. 10.2.2011, red.
Štefánková.
543. SMIKOVÁ, E.: Téma dňa, Slov. rozhlas: Meno pre dieťa. 24.2.2011, red. Štefánková.
544. SMIKOVÁ, E.: Krátke správy, Slov. rozhlas: Problémy súčasnej rodiny. 1.3.2011, red.
Horečná.
545. SMIKOVÁ, E.: Krátke správy, Slov. rozhlas: Rozvod a rodina. 2.3.2011, red.
Štubňová.
546. SMIKOVÁ, E.: Téma dňa, Slov. rozhlas: Otec a matka. 4.5.2011, red. Štefánková.
547. SMIKOVÁ, E.: Téma týždňa, Slov. rozhlas: Letné tábory. 12.6.2011, red. Šušková.
548. SMIKOVÁ, E.: FUN rádio: Vek dieťaťa pobyt v tábore. 22.6.2011, red. Banášová.
549. SMIKOVÁ, E.: Téma dňa, Slov. rozhlas: Pracovný výkon a leto. 18.7.201, red.
Štubňová.
550. SMIKOVÁ, E.: Téma dňa, Slov. rozhlas: Motivácia výkonu a možnosti riadiaceho
pracovníka“.18.7.201, red. Štubňová.
c) Vystúpenia v TV
551. DOČKAL, V.: Čo by malo vedieť dieťa pred vstupom do školy. Relácia Reflex,
redaktorka M. Krajčírová. TV Markíza, 25.2.2011.
552. DOČKAL, V.: Rozvíjanie detského výtvarného talentu. Relácia Reflex, redaktorka K.
Kövešová. TV Markíza, 25.5.2011.
48
553. FARKAŠOVÁ, E.: Alkohol a deti. Hosť v štúdiu. Red. A. Šuvadová, TA3, 17.7. 2011.
554. FARKAŠOVÁ, E.: Napätie medzi Rómami a „bielymi“ v Malackách. Red. P. Kirinovič,
TA3, 4.8. 2011.
555. FILÍPKOVÁ, B.: Do školy s mobilným telefónom a peniazmi. Televízne noviny.
Hlavné správy. Televízia Markíza. 29.8. 2011.
556. FILÍPKOVÁ, B.: „Vráťme knihy do škôl“. Domáce spravodajstvo. Televízia TA 3.
4.12. 2011.
557. KMEŤ, M.: Konto nádeje. Biofeetback a činnosti DC. STV, 14.00, 24.12.2010.
558. KOPČANOVÁ, D: Polročné vysvedčenia. STV. Slovensko dnes. Red. E. Kardošová.
26. 01. 2011.
559. KOPČANOVÁ, D : Prečo deti hovoria škaredé slová. TV Markíza, relácia Reflex. red.
Drinajová, 9. 3. 2011.
560. KOPČANOVÁ, D.: Deti a migrény, relácia Reflex , TV Markiza, red. Drinajová, 15.3.
2011.
561. KOPČANOVÁ, D.: Hádky v aute. Teleráno - Markíza. Živé vysielanie Red. Š.
Šprocha, 21.3.2011.
562. KOPČANOVÁ, D.: Detský vzdor. TV Markíza, relácia Reflex, red. Drinajová, 4.5.
2011.
563. KOPČANOVÁ, D.: Opičia láska. TV Markíza, relácia Reflex, red. Drinajová, 6.5.2011.
564. KOPČANOVÁ, D.: Otcovská škôlka. STV, red. Kováčová, 21.6.2011.
565. KOPČANOVÁ, D.: Kedy dať deťom samostatnú detskú izbu? red. Drinajová, TV
Markíza, Reflex, 30.06.2011.
566. KOPČANOVÁ, D.: Posadnutosť krásou. TV Markíza, relácia Reflex, red. Drinajová,
27.09.2011.
567. KOPČANOVÁ, D.: Detské tajomstvá. TV Markíza, relácia Reflex, red. Drinajová,
13.10.2011.
568. KOPČANOVÁ, D.: Romantika vo vzťahu. TV Markíza, relácia Reflex, red. Drinajová,
20.10.2011.
569. KOPČANOVÁ, D: Ako deti v 5. ročníku vnímajú testovanie pre Monitor. STV 2,
Správy. red. V. Husárová. 27.11.11.
570. MATULA, Š.: Televízne noviny: Bomba v škole. Red.: Marek Hudiak, TV Markíza,
10.1.2011.
571. MATULA, Š.: Beseda o piatej: Aj otcovia majú svoje práva, TV BA. Red.: Alexandra
Važanová, 11.2.2011.
572. MATULA, Š.: Televízne noviny: Spoločenské a počítačové hry v rodine, Red.. Andrea
Dragošeková, STV 1, 18.3.2011.
573. MATULA, Š.: Noviny o 17:00. Autizmus u detí. Red.: Viliam Šuška, TV JOJ,
1.4.2011.
574. MATULA, Š.: Televízne noviny: Výsledky depistáže v Ružinove. Red.: Andrea
Šprochová, TV Markíza, 19.4.2011.
575. MATULA, Š.: TV Ružinov: 27.4.2011, Experiment MČ Ružinov, Red.: Zuzana Tiňová.
576. MATULA, Š.: Televízne noviny: Kanibalizmus. Red.:Barbora Demešová, TV Markíza,
10.5.2011.
577. MATULA, Š.: Správy TA3: Stalking – príprava novely zákona, Red.: Blanka Dóková,
13.5.2011.
578. MATULA, Š.: Televízne noviny: Striedavá výchova. Red.: Ivana Vansová, TV
Markíza, 20.5.2011.
49
579. MATULA, Š.: Televízne noviny: Rodičia a vysvedčenie detí. Red.: Andrea Šprochová,
TV Markíza, 30.6.2011.
580. MATULA, Š.: Správy TA3: Psychologické aspekty dovolenky. Red.: Mária Knapiková,
21.7.2011.
581. MATULA, Š.: Televízne noviny: Novela trestného zákona a trestanie rodičov. Red.:
Michal Čierny, TV Markíza, 31.7.2011.
582. MATULA, Š.: Správy TA3: Deti teší posun vyučovania. Red.: Andrea Jakubcová,
2.8.2011.
583. MATULA, Š.: Televízne noviny: Učenie detí cez prázdniny. Red.: Andrea Šprochová,
TV Markíza, 11.8.2011.
584. MATULA, Š.: Televízne noviny. Vreckové ako výchovný prostriedok. Red.: Lucia
Šarmírová, TV JOJ, 23.8.2011.
585. MATULA, Š.: Televízne noviny: Mimoškolská činnosť žiakov. Red.: Michal Čierny,
TV Markíza, 28.8.2011.
586. MATULA, Š.: Televízne noviny: Preťaženosť žiakov v škole, Red. Anna Tatarková,
STV 1, 21.10.2011.
587. MATULA, Š.: Televízne noviny: Psychologický obraz detí s poruchami správania v
Ružinove. Red.: Andrea Šprochová, TV Markíza, 6.12.2011.
588. MATULA, Š.: Televízne noviny: Vianočné výpredaje. Red.: Zuzana Eliášová, TV
Markíza, 23.12.2011.
589. MATULA, Š.: Televízne noviny: Stravovanie cez Vianoce. Red.: Silvia Krpelánová, TV
Markíza, 27.12.2011.
590. SMIKOVÁ, E.: TV JOJ.Noviny TV JOJ. Výber vysokej školy. 9.4.2010, red. Ďuriš.
591. SMIKOVÁ, E.: TV MARKÍZA. Reflex. Socializácia – vlčie deti.15.5.201, red.Igaz.
592. SMIKOVÁ, E.: TV MARKÍZA. Správy. Pamäť a IKT.19.7.2011, red.Krafka.
593. SMIKOVÁ, E.: TA3. Reportáže: Slovenskí žiaci sú horší v gramotnosti. 12.3.2011, red.
K. Trnová.
594. SMIKOVÁ, E.: TV BA. Internet môže znamenať aj nebezpečenstvo. marec 2011.
595. SMIKOVÁ, E.: TV MARKÍZA. Ranné spravodajstvo. Bojím sa šikany. Marec 2011.
red. Juraško.
596. SMIKOVÁ, E.: TV MARKÍZA. Správy. Stres pred skúškami, 13.3.2011, red. Krafka.
597. TOMKOVÁ, J.: Facebook - dobrý sluha, zlý pán. Doma je doma. Gabriela Marchevská,
TV LUX, 23.03.2011. http://www.tvlux.sk/news/view/facebook--dobry-sluha-zly-pan
50
EXPERTÍZNA ČINNOSŤ
a) Autorské expertízy - štúdie, projekty, návrhy predpisov atď.
DOČKAL, V.: Podklady do Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na šk. r.
2011/12. Pre MŠVVaŠ SR. Bratislava,19.2.2010.
DOČKAL, V.: Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti. Projekt programu
inovačného vzdelávania. Bratislava : VÚDPaP, 2011. Predložené na akreditáciu MŠVVaŠ SR.
DOČKAL, V.: Psychologická starostlivosť o intelektovo nadané deti. Projekt programu
inovačného vzdelávania. Bratislava : VÚDPaP, 2010. Predložené na akreditáciu MŠVVaŠ SR.
DOČKAL, V: Návrh zmien v § 11 školského zákona. Pre MŠVVaŠ SR. Pezinok, 11.10.2011.
DOČKAL, V.: Metodické pokyny na zaraďovanie detí do výchovno-vzdelávacích programov pre
intelektovo nadanýuch žiakov. Bratislava, 20.12.2011. Predložené na schválenie MŠVVaŠ SR.
FARKAŠOVÁ, E.: Výsledky psychologickej metodiky použitej v rámci overovania projektu
Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov.
Priebežná správa z experimentálneho overovania, MŠVVaŠ, jún 2011.
FARKAŠOVÁ, E.: Špecializované triedy na I. stupni základných škôl. Záverečná správa
z experimentálneho overovania. VÚDPaP, pre MŠVVaŠ SR. 2011.
FARKAŠOVÁ, E.: Current perspectives of teaching and learning English as a foreign language.
Správa zo študijnej návštevy č. 130, 11.-15.4.2011, Cyprus. Pre SAAIC.
KOPÁNYIOVÁ, A., PEŠEK, D.: Increase of effectiveness in psychodiagnostics for
psychological counselling, projekt Leonardo, Prenos inovácii, február 2011.
KOPÁNYIOVÁ, A, SMIKOVÁ, E., MATULA, Š.: Projekt „Sociálno - psychologický výcvik v
metóde krátkej intervencie drogových závislostí“. Projekt pre ÚV SR, marec 2011
KOPÁNYIOVÁ, A, SMIKOVÁ, E.,MATULA, Š.: Projekt „Multiúrovňový preventívny prístup
optimalizácie rizikového správania adolescentov“. Projekt pre ÚV SR, marec 2011
KOPÁNYIOVÁ, A, SMIKOVÁ, E.,MATULA, Š.: Projekt „Multiúrovňový preventívny prístup
optimalizácie rizikového správania adolescentov“. Projekt pre Nadáciu Slovak Telecom, jún
2011
51
KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E.: Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v
školskom veku. Program kontinuálneho vzdelávania – aktualizačné vzdelávanie pedagogických
zamestnancov. Pre MPC Bratislava, máj 2010
SMIKOVÁ, E. KOPÁNYIOVÁ, A.: Riešenie konfliktných situácii v školách a školských
zariadeniach. Program kontinuálneho vzdelávania – aktualizačné vzdelávanie pedagogických
zamestnancov. Pre MPC Bratislava, máj 2010.
KOPÁNYIOVÁ, A.: Podklady k odpočtu Národnej protidrogovej stratégie za roky 2009
-2010.Pre MŠSR, 3. 2. 2011.
KOPÁNYIOVÁ, A.: Tréningový program pre adolescentov. Adaptácia programu „ro.pe
training“ v rámci projektu sekundárnej prevencie Take Care. VÚDPaP a Prevencia VαP. August
2011
KOPÁNYIOVÁ, A.: Evaluačný dotazník pre adolescentov. Adaptácia evaluačného nástroja pre
adolescentov v rámci projektu sekundárnej prevencie Take Care. VÚDPaP a Prevencia VαP, júl
2011.
KOPÁNYIOVÁ, A.: Evaluačný dotazník pre kľúčové osoby. Adaptácia evaluačného nástroja pre
kľúčové osoby v rámci projektu sekundárnej prevencie Take Care. VÚDPaP a Prevencia VαP,
júl 2011.
KOPÁNYIOVÁ, A.: Ročný výkaz o výskumno - vývojom potenciáli za rok 2010, SAV,
september 2011.
KOPČANOVÁ, D : Podporiť tvorbu a zakúpenie nových nástrojov na diagnostiku školskej
spôsobilosti . Zdôvodnenie potreby zakúpenia nových diagnostických nástrojov (SON R- 2 ½-7
a TSP) pre pracovníkov poradenských zariadení. Pre MŠVVŠ SR , H. Lahká, RNDr. Černý ,
26. máj 2011.
SMIKOVÁ, E.: Projekt Dialógy 2011. Pre CULTUS Bratislava, január 2011
SMIKOVÁ, E.: Pripomienky k POP 2011/2012. MŠ SR, 19.2 2011
SMIKOVÁ, E.: Podklady k správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských
zariadeniach v šk.r. 2009/2010. Pre ŠŠI, 30.8. 2011
SMIKOVÁ, E.: Hlásenie o plnení úlohy „Boj proti extrémizmu“ z uznesenia vlády 00368.MŠ
SR, marec 2011
SMIKOVÁ, E.: Odpočet úloh Národnej protidrogovej stratégie za roky 2009 -2010.Pre MŠSR,
4.2. 2011
SMIKOVÁ,E.: Podklady k overovaniu kompetencií v Programe efektívnej drogovej prevencie
v školách a školských zariadeniach. Pre MPC, február 2011
SMIKOVÁ,E.: Pilotná verzia profesijného štandardu psychológa. Podklady k tvorbe
profesijných štandardov odborných a pedagogických zamestnancov. Pre MPC, máj 2011
52
SMIKOVÁ,E.: Profesijný štandard psychológa. Podklady k tvorbe profesijných štandardov
odborných a pedagogických zamestnancov. Pre MPC, september 2011
SMIKOVÁ, E.: Tréningový program zameraný na nácvik Motivačného interview pre odborných
zamestnancov CPPaP. Adaptácia programu pre kľúčové osoby v rámci projektu Take care.
VÚDPaP a Prevencia VαP. september 2011
SMIKOVÁ, E.: Evaluačný dotazník pre kľúčové osoby. Adaptácia evaluačného nástroja pre
kľúčové osoby v rámci projektu Take care. VÚDPaP a Prevencia VαP.september 2011
ŠPOTÁKOVÁ, M. Podklady k správe o špeciálnom školstve pre MŠ SR. 7.1.2011.
GREGUSSOVÁ, M., TOMKOVÁ, J., BALÁŽOVÁ, M.: Dospievajúci vo virtuálnom priestore.
Záverečná správa z výskumu 2010. VÚDPaP a eSLOVENSKO, Bratislava, 2011, 27 strán.
http://www.zodpovedne.sk/download/vyskumna_sprava_sk.pdf
GREGUSSOVÁ, M., TOMKOVÁ, J., BALÁŽOVÁ, M.: The Adolescents in the Virtual Space.
The 2010 Research Final Report. VÚDPaP & eSLOVENSKO, Bratislava, 2011, 27 pages.
http://www.zodpovedne.sk/download/vyskumna_sprava_en.pdf
GREGUSSOVÁ, M., TOMKOVÁ, J., BALÁŽOVÁ, M.: Dospievajúci vo virtuálnom priestore.
Záverečná správa z výskumu 2010. VÚDPaP a eSLOVENSKO, Bratislava, 2011, 27 strán.
http://www.medialnavychova.sk/?page_id=1424
TOMKOVÁ, J., DROBNÁ, M., VARHOLÍKOVÁ, J.: Projekt: Factors that influence childrens
and adolescents behavior on the social network site facebook. Beating the cyverbullying on
Facebook. Facebook Digital Citizenship Research Grants, 12.09.2011.
VARHOLÍKOVÁ, J.: Program Edusensus. Odborné posúdenie užívateľského programu
v činnosti odborného zamestnanca. VÚDPAP, 2011.
MATULA, Š., VOJTOVÁ, Z.: Skupinové psychologické poradenstvo pre prevenciu vyhorenia
v učiteľskom povolaní. Program kontinuálneho vzdelávania – aktualizačné vzdelávanie
pedagogických zamestnancov. Pre MPC Bratislava, február 2011.
MATULA, Š., VOJTOVÁ, Z.: Sebapoznávanie - základný predpoklad skvalitňovania sociálno psychologických zručností učiteľa. Program kontinuálneho vzdelávania – aktualizačné
vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Pre MPC Bratislava, február 2011.
VOJTOVÁ, Z.: Podklady k odpočtu Národnej protidrogovej stratégie za roky 2009 -2010.Pre
MŠSR, 2.2. 2011
VOJTOVÁ, Z. Podklady k odpočtu: Aktivity VÚDPaP zamerané na oblasť migrácie za rok 2010
so zameraním na uznesenia vlády SR (č.11/2005), 22.6.2011
VOJTOVÁ, Z.: Podklady k odpočtu aktivít v rámci realizácie Plánu výchovy k ľudským právam
v rezorte školstva na roky 2005 – 2014 zdôrazňovať problematiku násilia páchaného na ženách.
VOJTOVÁ, Z.: Tréningový program pre predajcov alkoholu zameraný na nácvik komunikácie
s adolescentmi a informácie o zákonoch v tejto oblasti. Adaptácia programu „Firts-Rate Retailer
53
Tools“ v rámci projektu sekundárnej prevencie Take Care. VÚDPaP a Prevencia VαP. august
2011
VOJTOVÁ, Z.: Evaluačný dotazník pre predajcov alkoholu. Adaptácia evaluačného nástroja pre
predajcov alkoholu v rámci projektu sekundárnej prevencie Take Care. VÚDPaP a Prevencia
VαP, august 2011
VOJTOVÁ, Z.: Evaluačný dotazník pre rodičov. Adaptácia evaluačného nástroja pre rodičov v
rámci projektu sekundárnej prevencie Take Care. VÚDPaP a Prevencia VαP, júl 2011
VOJTOVÁ, Z.: Zásady predaja alkoholu mladým nad 18 rokov. Adaptácia informačných
materiálov pre predajcov alkoholu v rámci projektu sekundárnej prevencie Take Care. VÚDPaP
a Prevencia VαP, august 2011
VOJTOVÁ, Z.: Multikultúrna výchova v prostredí školy. Teoretické východiská pre výcvikovotréningový program sociálno-psychologickej prípravy učiteľov a sociálnych pracovníkov pre
oblasť prevencie intolerancie a pre prácu s deťmi migrantov.(podkladový materiál k úlohe
VÚDPaP, november 2011, 28 strán.
ZBORTEKOVÁ, K.: Odborné stanovisko k problematike vzdelávania žiakov so zdravotným
znevýhodnením Odbor regionálneho školstva MŠVV a Š SR, PaedDr.. M. Chudý, 14.1. 2011
ZBORTEKOVÁ, K.. Vypracovanie podkladov k tvorbe koncepčných materiálov Efektívny a na
etických zásadách postavený systém regionálneho školstva pre Koncepciu výchovy
a vzdelávania pre ZŠ, MŠ a SŠ - Odbor regionálneho školstva MŠVV a Š SR, PaedDr.
Hajdúková 5.1. 2011
ZBORTEKOVÁ, K.: Odborné stanovisko ku kodifikácii posunkového jazyka Odbor
regionálneho školstva MŠVV a Š SR, PaedDr. Hajdúková 7.1. 2011
ZBORTEKOVÁ, K.: Odborné stanovisko k monitorovaniu a hodnoteniu kvality vzdelávania
Odbor regionálneho školstva MŠVV a Š SR, PaedDr. Hajdúková, 7.1. 2011
ZBORTEKOVÁ, K.: Odborné stanovisko k vyššej integrácii. Odbor regionálneho školstva
MŠVV a Š SR, PaedDr. Hajdúková, 5.1. 2011
ZBORTEKOVÁ, K.: Odborné stanovisko k tvorbe učebníc. Odbor regionálneho školstva MŠVV
a Š SR, PaedDr. Hajdúková, 7. 1. 2011
ZBORTEKOVÁ, K.: Priebežné hodnotenie experimentálneho overovania integrácie zdravotne
znevýhodnených a intaktných detí v špeciálnom predškolskom zariadení. MŠ VVa Š SR, Sekcia
regionálneho školstva PaedDr. Tekelová, 5 s., 19. 9. 2010
ZBORTEKOVÁ, K.: Pripomienky k činnosti MŠVVaŠ podľa legislatívneho plánu Plnenie
programového vyhlásenia vlády – pre odbor masmediálnej politiky MŠVVaŠ SR – Mgr.
Vítková, 6. 6. 2011
ZBORTEKOVÁ, K.: Odborné stanovisko k projektu digitalizácie vzdelávania - digitálne
učebnice. 29. 5. 2011
54
b) Expertízne posudky - rôznych materiálov MŠ SR, návrhov predpisov ap.
FARKAŠOVÁ, E.: Podklady do komisií pri MŠVVaŠ SR. Koncepcia výchovy a vzdelávania
v MŠ, ZŠ a SŠ; Koncepcia výchovy a vzdelávania v špeciálnych školách. 10.1. 2011.
FARKAŠOVÁ, E.: Pedagogicko-organizačné pokyny 2011/12, MŠVVaŠ SR, marec 2011.
FARKAŠOVÁ, E.: Podklady a vyjadrenia k používaniu a limitom psychodiagnostických
nástrojov; MŠVVaŠ, máj 2011.
FARKAŠOVÁ, E.: Podklady a vyjadrenia k odkladu povinnej školskej dochádzky, V.
Hajdúková, MŠVVaŠ, máj 2011
FARKAŠOVÁ, E.: Vypracovanie materiálu: Potreba opatrenia na podporu tvorby a zakúpenia
nových nástrojov na zisťovanie školskej pripravenosti, MŠVVaŠ, máj 2011.
KOPČANOVÁ, D: Odborný posudok ku kauze: Večerníček ako nástroj reklamy ČSOB na
hypotéku. MUW Saatchi & Saatchi, 14.3.2011
SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A..: Znalecký posudok 01/2011. Pre OS Topoľčany, január
2011
SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A..: Znalecký posudok 02/2011. Pre OS Topoľčany, jún 2011
SMIKOVÁ, E., KOPÁNYIOVÁ, A..: Znalecký posudok 03/2011. Pre OS Topoľčany, september
2011
SMIKOVÁ, E.: Stanovisko k Správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a
školských zariadeniach v šk.r. 2009/2010. Pre ŠŠI, január 2011.
SMIKOVÁ, E.: Stanovisko k Návrhu koncepcie boja proti extrémizmu 2011 - 2014. Pre MŠ SR,
13.5.2011.
ŠPOTÁKOVÁ, M. Pripomienky k návrhu Metodického pokynu na hodnotenie žiakov so
stredným stupňom mentálneho postihnutia, Metodického pokynu na hodnotenie žiakov s ťažkým
a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a Metodického pokynu na hodnotenie žiakov
s autizmom, inými pervazívnymi vývinovými poruchami a mentálnym postihnutím. Pre MŠ SR.
5.4.2011
ŠPOTÁKOVÁ, M: Pripomienky k materiálu pracovnej podskupiny pre prípravu návrhu
o SVS, oblasť Vzdelávanie. Pre MPSVaR, 25.5.2011
zákona
ŠPOTÁKOVÁ, M: Pripomienky k návrhu Koncepcie vzdelávania, pre MŠVaŠ, 26.5.2011
ŠPOTÁKOVÁ, M: Pripomienky k revidovanému Akčnému plánu k Dekáde Rómov, oblasť
Vzdelávanie. Pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre Rómov. 26.5.2011
ŠPOTÁKOVÁ, M.:Pripomienky k Legislatívnemu zámeru zákona o SVS. Pre MPSVaR.
19.8.2011.
55
VOJTOVÁ, Z.: recenzia programu SMIKOVÁ, E. KOPÁNYIOVÁ, A.: Riešenie konfliktných
situácii v školách a školských zariadeniach. Program kontinuálneho vzdelávania – aktualizačné
vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Pre MPC Bratislava, február 2011
VOJTOVÁ, Z.: recenzia učebného zdroja: SMIKOVÁ, E.: Efektívna drogová prevencia. Učebný
zdroj k inovačnému vzdelávaciemu programu pre MPC, 60 strán, december 2011.
POSUDZOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
a) Projekty výskumov (vrátane grantových prihlášok)
DOČKAL, V.: M. Bašková: Psychosocial predictors of quality of life in onco-gynecological
disseases. Project proposal. Pre APVV.
DOČKAL, V.: M. Frankovský: Social intelligence as a performance personal characteristic of
personality in managers. Project proposal. Pre APVV.
DOČKAL, V.: L. Klenovský: Inclusive strategies for guiding children at risk of social exclusion.
Project proposal. Pre APVV.
DOČKAL, V.: T. Kollárik: Achievement motivation in the context of coping. Project proposal.
FARKAŠOVÁ,E.: Hodnotenie 5 projektov v rámci opatrenia 3.1 výzvy OPV-2011/3.1/03SORO, november 2011.
FARKAŠOVÁ, E.: Projekt VEGA 1/0577/12. Bratislava, 2011.
KMEŤ, M.: Strédl T.: Stimulačný program pre žiakov s dyskalkúliou v integrovanej triede na
1.st. ZŠ. Projekt č. 1/1063/12, VEGA, 28.7.2011.
KOPČANOVÁ, D: Skills and Competences assesment- New carreer guidance and counselling
approach . Posúdenie projektu č. 11310 1628.Leonardo da Vinci program, Multilaterálne
projekty pre Transfer inovácií. Odberateľ SAAIC. 13.4.2011
KOPČANOVÁ, D: Using Computer Aided psychometrics in school Self Evaluation
(UCAPICSE) Posúdenie projektu č. 11310 1619. Leonardo da Vinci program, Multilaterálne
projekty pre Transfer inovácií. Odberateľ SAAIC 14.4.2011
SMIKOVÁ,
E.:
Hodnotenie
projektov
pre
výzvu
MŠSR
„Psychologickou
a špeciálnopedagogickou diagnostikou – Od dieťaťa k učiteľovi“. Jún 2011, 53 projektov.
SMIKOVÁ, E. Hodnotenie projektov „Zdravie v školách“ – trenčiansky kraj, Výzva MŠSR, máj
2011, 40 projektov.
SMIKOVÁ, E. Hodnotenie projektov „Zdravie v školách“ – trnavský kraj, Výzva MŠSR, máj
2011, 29 projektov.
56
SMIKOVÁ, E. Hodnotenie ŽoNFP „Rozvoj vzdelanostnej a čitateľskej gramotnosti rómov“.
Výzva Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ,
14.10. -15.11. 2011, 11 projektov.
SMIKOVÁ,E.: Recezenzia programu: MATULA, Š., VOJTOVÁ, Z.: Skupinové poradenstvo pre
prevenciu vyhorenia v učiteľskom povolaní. Program kontinuálneho vzdelávania – aktualizačné
vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Pre MPC Bratislava, febr.2011.
ZBORTEKOVÁ, K.: Posúdenie 9 projektov SOČ pre kraj Bratislava v kategórii Psychológia,
pedagogika, sociológia. 33. ročník SOČ, SPŠE, Adlerova ul, 5, Bratislava, 24. 3. 2011.
ZBORTEKOVÁ, K.. Posúdenie 12 príspevkov pracovníkov VÚDPaP na webovú stránku iedu,.
Február 2011.
ZBORTEKOVÁ, K.. Posúdenie 14 príspevkov pracovníkov VÚDPaP na webovú stránku iedu.
December 2011.
ZBORTEKOVÁ, K.: Posúdenie 55 rozvojových projektov „Psychologickou
a špeciálnopedagogickou diagnostikou – od dieťaťa k učiteľovi. Pre MŠVVa Š SR, jún 2011.
b) Výskumné správy (vrátane grantových správ), vzdelávacie programy
FILÍPKOVÁ, B.: Oponentský posudok výskumnej úlohy P- 121: IDS- Inteligenčná a vývinová
škála. Riešitelia úlohy: E. Farkašová, D. Kopčanová, V. Dočkal. Moja oponentúra sa uskutočnila
dňa 30.5.2011.
FILÍPKOVÁ, B.: Oponentský posudok výskumnej úlohy P- 123: Internet a jeho vplyv na
psychický vývin detí a dospievajúcich. Deti a dospievajúci v prostredí internetu. Riešitelia úlohy:
Tomková, J. a kol. 30.5.2011.
SMIKOVÁ, E.: Oponentský posudok úlohy P – 123. TOMKOVÁ, J. a kol.: Internet a jeho
vplyv na psychický vývin detí a dospievajúcich. VÚDPaP, 25.5.2011
ŠPOTÁKOVÁ, M.: Posudok projektu úĺohy P -122 Experimentálne overovanie integrácie
zdravotne znevýhodnených a intaktných detí v špeciálnom predškolskom zariadení. Riešiteľky.
K.Zborteková, Ľ.Kročanová. VÚDPaP. 30.5.2011.
c) Časopisecké a zborníkové štúdie
DOČKAL, V.: K. Skubic Ermenc: Interkultúrnosť amo pedagogický princíp. Malinovo,
7.8.2011. Pre PaPD.
57
DOČKAL, V.: A. Kissová – J. Ferjenčík: Predstavy detí o vlastnom tele a ideálnych postavách:
rodové a etnické rozdiely. Malinovo, 11.10.2011. Pre PaPD.
FARKAŠOVÁ, E.: Úprava a obsahová príprava príspevkov a ďalších materiálov zo Study visit
194 pre webovú stránku VÚDPaP, máj-jún 2011.
FARKAŠOVÁ, E.: HEMMINGS, R. (UK): Cultural awareness training (an extract of the report).
In: Kopčanová, D. (Ed.): Respecting cultural diversities in quality education of socially and
differently disadvantaged children - with a special focus on Roma children. Bratislava: VÚDPaP
a SK UNESCO, 2011, s. 86-88. ISBN 978-80970733-1-2. Aj CD-ROM.
FARKAŠOVÁ, E.: Recenzia redakčné úpravy príspevkov pre zborník: Psychologické dni 2011.
Bratislava 2011.
MEDVEĎOVÁ, Ľ.: Bobáková, M. – Mesárošová, M.: Zvládanie stresujúcich situácií a
adjustácia u nadaných detí. Pre PaPD, apríl 2011.
SMIKOVÁ,E.: Bradová, K.: Determinanty súvisiace so školou ovplyvňujúce záškoláctvo
u stredoškolákov. Posudok do PaPD. marec 2011.
d) Monografie a zborníky, doktorské a habilitačné práce
ŠPOTÁKOVÁ,M.: Štefková, M.: Diferencované vyučovanie žiakov so zdravotným postihnutím.
PdFUK. Oponentský posudok doktorandskej práce, 15.6.2011.
e) Bakalárske a diplomové práce
FARKAŠOVÁ, E.: 5 oponentských posudkov záverečnej práce Špecializačného vzdelávania
pedagogických pracovníkov: Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole. Bratislava,
2011.
FILÍPKOVÁ, B.: Oponentský posudok záverečnej práce Špecializačného vzdelávania
pedagogických pracovníkov: Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole. Názov
práce: Program vyučovania geografie v 5. ročníku ZŠ pre žiakov s intelektovým nadaním. Autor
práce: Gabriela Fekete. Posudok vypracovaný dňa 26.9.2011.
FILÍPKOVÁ, B.: Oponentský posudok záverečnej práce Špecializačného vzdelávania
pedagogických pracovníkov: Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole. Názov
práce: Metódy a formy práce v procese vyučovania s nadanými žiakmi v bežnej ZŠ. Autor
práce: Andrea Koristeková. Posudok vypracovaný dňa 27.9.2011.
FILÍPKOVÁ, B.: Oponentský posudok záverečnej práce Špecializačného vzdelávania
pedagogických pracovníkov: Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole. Názov
práce: Tvorivé písanie v práci s nadanými žiakmi. Autor práce: Viera Tóthová. Posudok
vypracovaný dňa 27.9.2011.
FILÍPKOVÁ, B.: Oponentský posudok záverečnej práce Špecializačného vzdelávania
pedagogických pracovníkov: Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole. Názov
58
práce: Predmet matematika a intelektovo nadané dieťa v 1. ročníku ZŠ. Autor práce: Miriam
Dernerová. Posudok vypracovaný dňa 28.9.2011.
FILÍPKOVÁ, B.: Oponentský posudok záverečnej práce Špecializačného vzdelávania
pedagogických pracovníkov: Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole. Názov
práce: Rozvoj matematických schopností v primárnom vzdelávaní. Autor práce: Zuzana
Smetanová. Posudok vypracovaný dňa 3.10.2011.
KMEŤ, M.: Matisová, J.: Návrh individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre žiaka
s intelektovým nadaním v 2. ročníku ZŠ. Záverečná práca Špecializačného vzdelávania
pedagogických pracovníkov: Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole.
KMEŤ, M.: Havaldová, L.: Tvorivosť počujúcich a sluchovo postihnutých detí. Záverečná práca
Špecializačného vzdelávania pedagogických pracovníkov: Edukácia intelektovo nadaných detí v
základnej škole. Jún 2011.
KMEŤ, M.: Šaríková, M.: Nové formy práce s nadanými žiakmi na 2. stupni ZŠ. Záverečná
práca Špecializačného vzdelávania pedagogických pracovníkov: Edukácia intelektovo nadaných
detí v základnej škole. Jún 2011.
KMEŤ, M.: Gyurcsovicsová, M.: Percentá a voda, učebný materiál pre intelektovo nadaných
žiakov na 2. stupni ZŠ. Záverečná práca Špecializačného vzdelávania pedagogických
pracovníkov: Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole. Jún 2011.
KMEŤ, M.: Koverová, A.: Tvorivosť ako prejav (nielen) nadaného dieťaťa. Záverečná práca
Špecializačného vzdelávania pedagogických pracovníkov: Edukácia intelektovo nadaných detí v
základnej škole. Jún 2011.
KMEŤ, M.: Vaňová, H.: Rozšírené vyučovanie vlastivedy na I. stupni Základnej školy. jún 2011
Záverečná práca Špecializačného vzdelávania pedagogických pracovníkov: Edukácia intelektovo
nadaných detí v základnej škole. Jún 2011.
MATULA, Š.: PISOŇOVÁ Lívia: Faktory delikvencie a kriminality mládeže a ich prevencia.
Bakalárska práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
17.4.2011
MATULA, Š.: OROŠOVÁ Zuzana: Sociálna prevencia vzniku drogových závislostí. Bakalárska
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 19.4.2011
ZBORTEKOVÁ K.: Chyľová, J. : Zdroje zvládania pracovného stresu a prevencia pred
syndrómom vyhorenia u psychológov pracujúcich v onkologickom inštitúte. Bakalárska práca,
Ústav aplikovanej psychológie FSEV, 31.5. 2011
ŠKOLIACA A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
a) Vedenie stáží a odbornej praxi študentov
59
DOČKAL, V.: Stáž 2 študentiek PdFUK (4. ročník soc. práca) v Detskom centre, 12.4.2011.
DOČKAL, V. Stáž 1 študentky FFUK (2. ročník psychológia) v Detskom centre, 13.9.2011.
DOČKAL, V.: Stáž 4 študentiek FFTU (5. ročník psychológia) v Detskom centre, 13.10.2011.
FARKAŠOVÁ, E.: Vedenie absolventskej praxe. M. Kurečko, Mgr., absolvent FSEV
KMEŤ, M.: 3 študenti Pdf UK, špeciálna pedagogika, . Práca s klientom so zameraním na
špeciálno-pedagogické poradenstvo a výchovno-vzdelávací proces, spolupráca so psychológom
a logopédom.12, 17, 19, jan., 1, febr. 2011.
KMEŤ, M.: S.Pekaričová, PdfUK, Katedra špeciálnej pedagogiky, abs. Supervízna prax. Práca
s klientom a jeho rodinou pod supervíziou, špecifiká poradenskej praxe, Základy špeciálnopedagogickej diagnostiky, intervencia pri PU. 17, 21, 31, jan. 7, 14, febr. 7, 21, mar. 4, apr. 2, 9,
máj 6, 13, jún 27, sept. 2011.
KMEŤ, M.: P.Šatková št., 4.roč. Pdf UK, Katedra špeciálnej pedagogiky, Úvod do biofeetback,
idikácia, tréning. Prvý kontakt s klientom.18, 24, jan.2011
KMEŤ, M. M. Kapičáková št., Pdf UK, Katedra špeciálnej pedagogiky, Špeciálnopedagogické
možnosti depistáže operačnej pamäti. 19. jan.2011
KMEŤ, M.: 2. študentiky. 2.roč. Pdf UK, Katedra špeciálnej pedagogiky, Základy práce
s klientom. 1.febr.2011
KMEŤ, M.: 16 študentov, 4.roč. PdF UK, Katedra špeciálnej pedagogiky, Pozícia špeciálneho
pedagóga a jeho činnosť v D.C. Možnosti IVP v edukačnom procese. Terminológia používaná
v praxi verzus integrácia. 21, 23, mar. 2011
KMEŤ, M.: 8 študentov, 4.roč. PdF UK, Katedra špeciálnej pedagogiky . Práca s klientom pod
supervíziou. Niektoré diagnostické metódy.5, 6, 12, apr. 2011
KMEŤ, M.: 4 študenti. UK, sociálna práca, 4. roč. Participácia špeciálneho pedagóga a tímová
spolupráca. 6, 12, apr. 2011
KMEŤ, M.: 3 študenti, 4.roč. PdF UK, Katedra špeciálnej pedagogiky. Využitie PC
v reedukácií. 20.apr. 2011.
KMEŤ, M.: Študenti 2.roč. FiF UK, Katedra Psychológie. Práca s klientom, kontakt a anamnéza.
8, 20, jún 2011
KMEŤ, M.: 3 študenti, 2.roč. FiF UK, Katedra Psychológie. Reedukácia pri NKS. 14.jún 2011
KMEŤ, M.: P. Vokoun študent, MU Brno, Katedra psychológie, Práca s klientom pri rejavoch
organického poškodenia mozgu. 6.sept. 2011
KMEŤ, M.: 3 študenti 5.roč. UK, Katedra sociálnej práce. Práca s dieťaťom s ŠVP – NKS.12,
okt. 2011
KMEŤ, M.: M. Drábiková študentka, 3.roč. TU, Katedra psychlógie, Špeciálnopdagogická
diagnostika pri DMO. 25, okt, 15, 22, nov, 14, dec. 2011
KMEŤ, M.: M. Venerucci študent, Cognitive psychology of University La Sapienza Roma.
Špeciálnopedagogická intervencia s pomocou PC a diagnostika Dyskalkúlie pri DMO. 29, nov ,
6.dec.2011.
60
KOPČANOVÁ D.: SON 21/2 – 7. Iindividuálne zaškolenie psychológa z CPPPPaP Prešov.
24.10.2011
KOPČANOVÁ, D : Odborná prax absolventky štúdia psychológia, Bolejdekovej, L., marec- jún
2011, 10 hodín.
KOPČANOVÁ, D: odborná prax Litvaj, C., študentka 3.ročnika VŠ sv. Alžbety, odbor
psychológia, október 2011, 12 hodín.
KOPČANOVÁ, D: odborná prax Lintnerová, K., študentka 3.ročnika VŠ sv. Alžbety, odbor
psychológia, október 2011, 10 hodín.
MATULA, Š.: Matteo Venerucci, Intership University "La sapienza", Roma.
SMIKOVÁ, E.: Vedenie stáže pre študentov PdF UK, 3 roč., 5.4.2011, 5 študentov
SMIKOVÁ, E.: Vedenie stáže BORIOVÁ,L.VŠZaSP sv.A,4.roč. Bratislava 16.5-20.5.2011
SMIKOVÁ, E.: Vedenie stáže TOMČALOVÁ, M.,3.roč. University of Westminster, október
2011.
ŠPOTÁKOVÁ, M.: 2 študentky 4.ročníka psychológie FFUK 8.2. – priebežne počas letného
semestra (5 dni)
ŠPOTÁKOVÁ, M.: 8 študentiek 4.ročn. poradenstvo+TP,MR PdFUK 21.3 – 8. apríla 2011.
ŠPOTÁKOVÁ, M.: 7 študentiek 4.ročn. poradenstvo + surdop., tyfloped. 21.3.- 8.4. 2011.
ŠPOTÁKOVÁ, M.: 2 študentky 4.ročník psychológia FFUK 14.-15.4. 2011.
ŠPOTÁKOVÁ, M.: 3.študentky 4.ročníka psycholéogia FFUK 24.-29.6. 2011.
ŠPOTÁKOVÁ, M.: 2 študentky 4.ročník psychológia FFUK. 14.-28.7. 2011
ŠPOTÁKOVÁ, M.: 1 študentka 3.ročník psychológia UCM. 25.10 – 7.11. 2011.
ŠPOTÁKOVÁ, M.: 1 študent, 3. Ročník psychológia UCM. November 2011, 2 dni.
ŠPOTÁKOVÁ, M.: Absolventská prax VÚDPAP: Ivana Drobná, január – marec 2011.
VARHOLÍKOVÁ, J.: Študentka, špec. Pedagogika UK. Vývinová dysfázia. 12.1.2011.
VARHOLÍKOVÁ, J Študentky, IV. roč., psychológia, UK. Vývinová dysfázia, diagnostika detí,
práca so skupinovou dynamikou, diagnostické nástroje. 9.2, 16.2., 24.6., 20.6.2011.
VARHOLÍKOVÁ, J.: Študentky, II. roč., psychológia, UK. Poruchy reči, diagnostika detí,
diagnostické nástroje, MR, dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, práca so skupinovou
dynamikou. 22.3., 25.3, 15.4, 19.4., 6.5., 7.5., 24.6. 2011.
VARHOLÍKOVÁ, J .: Študentky, IV roč., špec. pedagogika, UK. MR, poruchy reči, DMO,
diagnostika detí, nadané deti, diagnostické nástroje. 23.3. , 24.3, 30.3., 5.4., 8.4., 14.4. 2011.
VARHOLÍKOVÁ, J.: Študentky II. roč., špec. pedagogika., UK. Diagnostické nástroje,
14.4.2011.
VARHOLÍKOVÁ, J.: Študentka, III. roč., psychológia, UCM, Trnava. Diagnostické nástroje,
DMO. 25.10., 15.11.2011.
VARHOLÍKOVÁ, J.: Venerucci, M.: Cognitive psychology of University La Sapienza Roma.
Diagnostika dieťaťa, špecifiká diagnostiky pri DMO, vybrané špeciálno-pedagogické postupy.
29.11., 2.12, 6.12. 2011.
61
VOJTOVÁ, Z.: Vedenie stáže Pálešová, B., 3. roč. University of Amsterdam, august 2011.
b) Vedenie diplomových prác
DOČKAL, V.: Oľga Misníková: Edukačné prostredie a možnosti vzdelávania intelektovo
nadaných žiakov na Slovensku a vo vybraných zahraničných krajinách. Bakalárska práca. FF
TU, Trnava.
DOČKAL, V.: Mária Poppelková: Súvis tvorivosti a sociability detí mladšieho školského veku.
FF TU, Trnava.
DOČKAL, V.: Lucia Kočišová: Tvorivosť v súvislosti so strachmi detí mladšieho školského
veku. FF TU, Trnava.
FARKAŠOVÁ, E.: L. Rončáková: Farebná kresba rodiny u rómskych a nerómskych detí.
Diplomová práca. ÚAP FSEV, Bratislava, 77 s.
KOPÁNYIOVÁ, A.: LALUHOVÁ, P.: Rozvod ako sociálny fenomén a jeho vplyv na deti.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
KOPÁNYIOVÁ, A.: KUBIŠOVÁ, Z.: Šikanovanie a jeho následky na správanie sa človeka,
úloha sociálneho pracovníka pri ich riešení Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
KOPÁNYIOVÁ, A.: ŠULEKOVÁ, L.: Rozvody a striedavá starostlivosť. Diplomová práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
KOPÁNYIOVÁ, A.: PETROVIČOVÁ, A.: Poruchy správania a prevencia na školách.
Šikanovanie v školskom prostredí. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
KOPÁNYIOVÁ, A.: TINÁKOVÁ, :Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
KOPÁNYIOVÁ, A.: PRAŽIENKOVÁ, L.: Faktory sociálneho prostredia a rozvod. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne.
KOPÁNYIOVÁ, A.: EDMÁROVÁ, M.: Striedavá výchova a rola soc.pracovníka. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
KOPÁNYIOVÁ, A.: TAROVÁ, J.: Rozvod ako sociálny fenomén a jeho vplyv na deti.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
KOPÁNYIOVÁ, A.: BRAUNEISOVÁ, Z.: Aktuálne sociálne problémy rodiny. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
KOPÁNYIOVÁ, A.: SZABOÓVÁ, A.: Faktory sociálneho prostredia a rozvod. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
62
KOPÁNYIOVÁ, A.: BELKOVÁ, V.: Využitie soc. prevencie v prostredí ZŠ. Bakalárska práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
KOPÁNYIOVÁ, A.: SZIGLOVÁ, A.: CAN syndróm – Domáce násilie na deťoch a mládeži.
Bakalárska práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
KOPČANOVÁ, D.: LITVAJ, C.: Rodina z pohľadu zahraničných a slovenských VŠ študentov.
Bakalárska práca (priebežne).VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011.
KOPČANOVÁ, D.: LINTNEROVÁ, K.: Porovnanie výchovných štýlov rodín z vidieckeho
a mestského prostredia. Bakalárska práca (priebežne). VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, 2011.
MATULA, Š.: Bogdányi F.: Špecifiká sociálneho poradenstva v školských poradenských
zariadeniach. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, priebežne
MATULA, Š.: Cenká Daniela: Deti s poruchami správania a možnosti sociálnej práce pri ich
náprave. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne
MATULA, Š.: Čierna Martina: Domáce násilie páchané na ženách. Diplomová práca. Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, priebežne.
MATULA, Š..: Macháčová Barbora: Využitie socioterapeutických metód pri psychoterapii
drogových závislostí. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, priebežne.
MATULA, Š.: Petrufová Petra: Úloha domovov sociálnych služieb pre klientov s autizmom.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne
MATULA, Š.: Ščasný Miroslav: Bratislavská mládež a drogy. Diplomová práca. Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, priebežne
MATULA, Š.: Šuleková Andrea: Domáce násilie a jeho vplyv na sociálny a psychický vývin
dieťaťa. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne.
SMIKOVÁ, E.: BILKOVÁ, L.: Osvojenie dieťaťa a iné formy náhradnej starostlivosti.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
SMIKOVÁ, E.: BORIOVÁ, L.: Problematika zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím z pohľadu zamestnávateľa. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
SMIKOVÁ, E.: ČERMÁKOVÁ, M.: Riešenie sociálno – patologických javov súvisiacich
s konzumáciou alkoholu mladistvých osôb. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
SMIKOVÁ, E.: ĎURĎOVÁ, L.: Sociálno –patologické javy v školskom prostredí a ich
prevencia. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava priebežne
SMIKOVÁ, E.: ŠEĎOVÁ, Z.: Dysfunkčná rodina ako klient sociálneho pracovníka. Diplomová
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
SMIKOVÁ, E.: KABÁTOVÁ, J: Striedavá starostlivosť o deti po rozvode. Diplomová práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
63
SMIKOVÁ, E.: KOŠLÍKOVÁ, E.: Drogová závislosť a možnosti prevencie na školách.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne
SMIKOVÁ, E.: MIKLOŠ,J.: CAN. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, Bratislava priebežne
SMIKOVÁ, E.: CHVOSTALOVÁ, S.: Rozvod a systém striedavej starostlivosti o deti.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
priebežne
SMIKOVÁ, E.: ŠTEFANOVIČ, M.: Sledovanie násilia v televízii a jeho vplyv na mládež.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne
SMIKOVÁ, E.: ŠTEFANOVIČ, P.: Motivácia v manažmente pri riadení ľudských zdrojov.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne
SMIKOVÁ, E.: MIKLOŠ, J.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa. Diplomová práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, priebežne
SMIKOVÁ, E.: VIKOVÁ, D,: Prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, Bratislava, priebežne
SMIKOVÁ, E.: SOMOROVSKÁ, M.: Prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne
SMIKOVÁ, E.: KLÁTIKOVÁ, M.: Prevencia sociálno – patologických javov u detí a mládeže
na základných školách. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava, priebežne
SMIKOVÁ, E.: GULČÍKOVÁ, Ľ.: Naratívny prístup. Diplomová práca. FF UCM Trnava,
priebežne
SMIKOVÁ, E.: TEKAUEROVÁ, M.: Prevencia drogových závislostí na stredných školách.
Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne
SMIKOVÁ, E.: VACULA,P.: Prevencia drogových závislostí u detí na ZŠ. Diplomová práca.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, priebežne
SMIKOVÁ, E.: MARUŠINIČOVÁ, D.: Šikana ako sociálny problém. Bakalárska práca. Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, priebežne
SMIKOVÁ, E.: FOLTÍNOVÁ, E.: Agresívne správanie u detí a možnosti jeho optimalizácie.
Bakalárska práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,
priebežne
SMIKOVÁ, E.: KONEČNÍKOVÁ, M.: Deti predškolského veku a ich výchova. Bakalárska
práca. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, priebežne
SMIKOVÁ, E.: ZÁVODNÁ, L.: Rozvod. Diplomová práca. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, priebežne
SMIKOVÁ, E.: DOKTOROVÁ, D.: Emocionálna inteligencia. Diplomová práca. FF UCM
Trnava, priebežne
SMIKOVÁ, E.: ECKEROVÁ, L.: Tolerancia agresívneho správania. Bakalárska práca. FF UCM
Trnava, Katedra sociológie. priebežne
SMIKOVÁ, E.: GRAJCIARIKOVÁ, A.: Šikanovanie v školách. Diplomová práca FF UCM
Trnava, priebežne
64
SMIKOVÁ, E.: HOLEKOVÁ, M.: Vnútorné uzdravenie v práci poradenského psychológa.
Diplomová práca FF UK, Bratislava, priebežne
ZBORTEKOVÁ, K. : Koštivalová, M. – Školská pripravenosť detí so zdravotným
znevýhodnením . Bakalárska práca , PdF TU, marec, 2011
ZBORTEKOVÁ, K.: Balážová, J.. Analýza príčin úspešnej a neúspešnej integrácie. Rigorózna
práca. Doktorandka PdF TU, Trnava, december 2011.
c) Pedagogická činnosť
DOČKAL, V.: Psychológia nadania a tvorivosti I. Odbor psychológia, 3. ročník, Filozofická
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Zimný semester 2011/2012.
DOČKAL, V.: Psychológia nadania a tvorivosti II. Odbor psychológia, 2. a 3. ročník, Filozofická
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Letný semester 2010/2011.
KOPČANOVÁ, D.: Psychológia a jej aplikované disciplíny. Poradenská psychológia. Odborná
terminológia v anglickom jazyku - poslucháči II. Ročníka psychológie, Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Letný semester šk. rok 2010/ 2011.
KOPČANOVÁ, D.: Psychológia a jej aplikované disciplíny. Poruchy detského vývinu. Odborná
terminológia v anglickom jazyku – poslucháči II. Ročníka psychológie, Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Letný semester šk. rok 2010/2011.
KOPČANOVÁ, D.: Psychológia a jej aplikované disciplíny. Psychológia osobnosti. Odborná
terminológia v anglickom jazyku - poslucháči II. ročníka psychológie, Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Zimný semester, škol. rok 2011/2012.
KOPČANOVÁ, D.: Psychológia a jej aplikované disciplíny. Vývinová psychológia. Odborná
terminológia v anglickom jazyku – poslucháči II. ročníka psychológie, Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Zimný semester šk. rok 2011/2011.
SMIKOVÁ, E.: Sociálna patológia. Katedra pedagogiky, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce Sv. Alžbety, letný semester 2011.
SMIKOVÁ, E.: Riešenie konfliktov. Katedra Sociálnej práce, Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce Sv. Alžbety, zimný semester 2011.
65
66
Download

Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh za rok 2011