Zápisnica z 8. zasadnutia Akademického senátu súkromnej Vysokej školy Goethe Uni
Bratislava (VŠ GUNI) 7. marca 2014
Začiatok zasadnutia: 13.30 hod. v zasadačke rektorátu VŠ GUNI
Prítomní (podľa prezenčnej listiny):
zamestnanecká časť: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD., Ing. Simona Priecelová, Mgr. Dušan
Dúbravský, Mgr. Daniela Gloss, JUDr. Juraj Hocman, PhD., Mgr. Roland Fegyveres, Ing.
Marieta Prčová
Ospravedlnení: Ing. Rastislav Babič
študentská časť: Bc. Jan Husák, Oliver Liesener
Ospravedlnení: Zuzana Masaryková, Bc. Helena Vatrtová
Hostia: (podľa prezenčnej listiny):
Univ. Prof. Dr. mult. Wolfgang A. Wiesner, PhD., Mag. Dr. Michael Linnert, MBA, PaedDr.
Lucia Rákayová, PhD.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátora a overovateľa
3. Voľba členov Vedeckej rady
4. Návrh študijných programov pre akreditáciu v roku 2014
5. Zásady prijímacieho konania v akademickom roku 2014/2015
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie AS VŠ GUNI otvoril a viedol predseda AS Dr. Hocman, ktorý privítal prítomných
členov akademického senátu a hostí. Predseda AS predložil vyššie uvedený program
neverejného zasadnutia AS. AS program 8. zasadnutia jednohlasne schválil.
K bodu 2:
Za skrutátora v hlasovaní o kandidátoch na členov Vedeckej rady VŠ GUNI bol navrhnutý Bc.
Ján Husák, za overovateľa bola navrhnutá Ing. Simona Priecelová. Akademický senát
menovaných jednohlasne schválil.
K bodu 3:
Predseda AS oboznámil prítomných členov AS, že podľa zákona č. 131/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov je predsedom Vedeckej rady rektor. V zmysle čl. 2, ods. 2 Rokovacieho
poriadku Vedeckej rady VŠ Goethe Uni Bratislava sú členmi Vedeckej rady z titulu svojej
funkcie rektor, prorektori a dekani fakúlt VŠ GUNI. Predseda AS následne predstavil ďalších
kandidátov na členov Vedeckej rady VŠ GUNI, ktorými sú:
 Dr. Erwin Kubesch (veľvyslanec Rakúskej republiky)
 Prof. Dr. Wolfgang Müller-Funk (Viedenská univerzita)
1





Dr. Gerlinde Ondrej (podnikateľka)
Dr. Johannes Sääf-Norden (docent, advokát – obchodné právo)
Prof. Dr. Werner Clement (Industriewissenschaftliches Institut, Wien)
Prof. Dr. Claus Walter (Ministerský radca)
Prof. Dr. Eduard Urban (Paneurópska vysoká škola Bratislava)
Po predstavení kandidátov odovzdali členovia senátu hlasovacie lístky do urny. Po volebnom
akte sa skrutátor a overovateľka odobrali do pracovne rektora, kde sčítali hlasy. Výsledky
vyhlásil Bc. Jan Husák, ktorý skonštatoval, že AS vyjadril v hlasovaní súhlas s kandidatúrou
všetkých navrhnutých kandidátov na členov Vedeckej rady. Protokol o hlasovaní s uvedením
počtu hlasov, ktoré dostali jednotliví kandidáti, je prílohou tejto zápisnice. Po vyhlásení
volieb predniesol podpredseda Akademického senátu návrh uznesenia.
Uznesenie č. 04/2014:
Akademický senát VŠ Goethe Uni Bratislava na svojom zasadnutí dňa 7. 3. 2014 tajným
hlasovaním zvolil za kandidátov na členov Vedeckej rady VŠ GUNI:
 Dr. Erwina Kubescha
 Prof. Dr. Wolfganga Müller-Funka
 Dr. Gerlinde Ondrej
 Dr. Johannesa Sääf-Nordena
 Prof. Dr. Wernera Clementa
 Prof. Dr. Clausa Waltera
 Prof. Dr. Eduarda Urbana
AS ukladá predsedovi senátu JUDr. Mgr. Jurajovi Hocmanovi, MA, PhD., aby odovzdal
protokoly o hlasovaní a zápisnicu zo zasadnutia AS VŠ Goethe Uni Bratislava poverenému
rektorovi VŠ Goethe Uni Bratislava Univ.-Prof. DDr. Petrovi Linnertovi za účelom
menovania vyššie uvedených kandidátov za členov Vedeckej rady VŠ GUNI.
Akademický senát návrh uznesenia jednohlasne schválil.
K bodu 4:
Hostia zasadnutia AS Univ. Prof. Dr. mult. Wolfgang A. Wiesner, PhD., Mag. Dr. Michael
Linnert, MBA, PaedDr. Lucia Rákayová, PhD. predstavili návrhy študijných programov, pre
ktoré bude VŠ GUNI v roku 2014 žiadať akreditáciu. V diskusii Dr. Linnert spresnil, že nové
študijné programy budú realizované od akademického roku 2014/2015. Po diskusii
predniesol predseda AS návrh uznesenia.
Uznesenie č. 05/2014:
Akademický senát VŠ Goethe Uni Bratislava na svojom zasadnutí dňa 7. 3. 2014 verejným
hlasovaním vyjadril súhlas s predloženými návrhmi študijných programov, pre ktoré bude
VŠ GUNI žiadať akreditáciu v roku 2014:
 Študijný program bakalárskeho stupňa: International Business Administration
 Študijný program magisterského stupňa: International Business Administration
 Študijný program magisterského stupňa: Mediálne a kultúrne vedy
 Študijný program magisterského stupňa: Manažment cestovného ruchu
Akademický senát návrh uznesenia jednohlasne schválil.
2
K bodu 5:
Vedúca študijného oddelenia Ing. Priecelová informovala o Zásadách prijímacieho konania
v akademickom roku 2014/2015. Termín podania prihlášok je stanovený do 30.5.2014.
Termín prijímacieho konania je od 16. do 20.6.2014. Podanie prihlášky a účasť na prijímacom
konaní sú bez poplatkov. Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky.
Zohľadňuje sa úroveň jazykových znalostí podľa Európskeho referenčného rámca na úrovni
B1/B2. Pre zahraničných študentov, ktorí neovládajú slovenský/český jazyk, je požadovaná
úroveň C1 z anglického jazyka. Rektor ustanovil prijímaciu komisiu v nasledovnom zložení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD., predseda komisie
Univ.- Prof. DDr. Peter Bendixen, člen komisie
Univ.- Prof. Dr. Reinalter, člen komisie
Mag. Dr. Michael Linnert, MBA., člen komisie
Univ. Prof. MMag. DDr. Wolfgang A. Wiesner, PhD., člen komisie
PaedDwr. Lucia Rákayová, PhD., člen komisie
Ing. Mgr. Lýdia Kokavcová, PhD., člen komisie
Ing. Simona Priecelová, člen komisie.
Informáciu zobral senát na vedomie.
K bodu 6:
Predseda AS Dr. Juraj Hocman, PhD. poďakoval prítomným členom akademického senátu a
hosťom za aktívnu účasť na zasadnutí.
Koniec zasadnutia: 14.30 hod.
Zapísal:
Mgr. Dušan Dúbravský, tajomník AS VŠ GUNI
Overil:
Ing. Simona Priecelová
Bratislava, 10. marca 2014
JUDr. Mgr. Juraj Hocman, MA, PhD., v.r.
predseda AS VŠ GUNI
Prílohy:
1. Zoznam pozvaných členov Akademického senátu Vysokej školy Goethe Uni Bratislava
na zasadnutie 7. marca 2014
2. Zoznam pozvaných hostí Akademického senátu Vysokej školy Goethe Uni Bratislava
na zasadnutie 7. marca 2014
3. Protokol o hlasovaní o kandidátoch na členov Vedeckej rady VŠ GUNI
3
Download

Zápisnica AS 8/2014 [.pdf] - Hochschule Goethe Uni Bratislava