67 rádce
Krevetky a r·Ëci
n
n
Biotop krevetek a r·Ëk˘
⁄spÏönÏ za¯Ìdit a peËovat
Obsah
FascinujÌcÌ svÏt krevetek a r·Ëk˘ .......................... 3
Druhy krevetek ......................................................... 4
Druhy r·Ëk˘ ............................................................... 5
Chov krevetek a r·Ëk˘............................................. 6
SpoleËensk· akv·ria ................................................. 7
Biotop akv·ria
Typick˝ biotop pro krevetky............................... 8
Typick˝ biotop pro r·Ëky..................................... 10
Rostliny ...................................................................... 12
UmÌstÏnÌ..................................................................... 13
Dno a dekorace......................................................... 14
Technika ..................................................................... 15
⁄prava vody .............................................................. 18
VysazenÌ rostlin ........................................................ 20
VpuötÏnÌ ûivoËich˘ .................................................. 21
PÈËe o vodu .............................................................. 23
V˝ûiva inspirovan· p¯Ìrodou .................................. 24
Rozmnoûov·nÌ .......................................................... 28
Jak peËovat a ËÌm oöet¯ovat kor˝öe? ................... 29
Suchozemsk˝ krab poustevnick˝.......................... 30
2
FascinujÌcÌ svÏt krevetek a r·Ëk˘
Krevetky a r·Ëci jsou uûiteËnÌ a nanejv˝ö
zajÌmavÌ obyvatelÈ naöich akv·riÌ. Tito ûivoËichovÈ jsou r·di ve spoleËnosti ryb.
Obzvl·ötÏ trpasliËÌ krevetky se tÏöÌ v poslednÌ dobÏ vzr˘stajÌcÌ oblibÏ. Krevetky jako
krevetka Amano (Caridina multidentata),
budou v naöich akv·riÌch p¯ev·ûnÏ p˘sobit
jako likvid·to¯i zbytk˘ a ¯as. P¯edevöÌm
rostliny budou dÌky nim bez obtÌûn˝ch ¯as.
Vzhledem ke kr·sn˝m zbarvenÌm a zajÌmavÈmu chov·nÌ se vyplatÌ vybudovat vodnÌ
svÏt pouze pro krevetky a r·Ëky. K tomu se
velmi dob¯e hodÌ nano akv·ria. To jsou
p¯ÌrodÏ podobn· biotopov· nejmenöÌ
moûn· akv·ria.
Tento sera r·dce pom˘ûe p¯i z¯ÌzenÌ a pÈËi
o fascinujÌcÌ svÏt krevetek a r·Ëk˘.
3
Druhy krevetek
TrpasliËÌ krevetky
Jsou mezi akvaristy velmi oblÌben·
skupina kor˝ö˘ s mnoha druhy krevetek, kterÈ nevyrostou obvykle vÌce
neû 4 cm na dÈlku. TrpasliËÌ krevetky
sbÌrajÌ sv˝mi klepÌtky po cel˝ den
¯asy a dalöÌ porost z povrchu rostlin
a kamen˘. Tito dekorativnÌ ûivoËichovÈ jsou obecnÏ p¯·telötÌ. M˘ûete
je chovat ve skupin·ch a vytv·¯ejÌ
spoleËenstvÌ s klidn˝mi rybami a
ostatnÌmi obyvateli akv·ria.
DlouhoramennÈ krevety
Tyto krevety majÌ pomÏrnÏ velk·
dlouh· klepeta. NÏkterÈ druhy jsou
tak velkÈ, ûe si r·dy smlsnou i na
ryb·ch a takÈ jin˝ch kor˝öÌch. Mimo
to m˘ûe jejich teritori·lnÌ smysl vÈst
k souboj˘m mezi podobn˝mi druhy.
MenöÌ druhy jako krevetka perlov·
(Macrobrachium cf. banjarense) nebo
krevetka skeln· (Macrobrachium lanchesteri), jsou obecnÏ sn·öenlivÈ a
staËÌ jim mal˝ prostor.
Krevety vÏj̯ovÈ
Na konci prvnÌho p·ru nohou majÌ
dlouh· kart·Ëovit· klepeta, kter·
mohou rozt·hnout jako vÏj̯. TÌmto
vÏj̯em filtrujÌ plovoucÌ Ë·stice
potravy (rostlinn˝ a ûivoËiön˝ plankton) v proudu. Krevety vÏj̯ovÈ sedÌ
r·dy na hrubÈm nebo pevnÈm povrchu, na kterÈm se v proudÏnÌ mohou
pevnÏ p¯ichytit.
4
Druhy r·Ëk˘
R·Ëek zakrsl˝ – Cambarellus
Druh Cambarellus-je velmi vhodn˝
pro chov v akv·riu, dor˘stajÌ do velikosti od 3 do 6 cm. Chov spoleËnÏ s
krevetkami se nedoporuËuje, neboù
by se krevetky mohly st·t vÌtanou
svaËinou. Rostliny nepat¯Ì do v˝ûivy
r·Ëka zakrslÈho, proto je moûno
dob¯e ho chovat v akv·riÌch s rostlinami. DÈlka ûivota je 1,5 aû 2 roky.
Druh Cambarellus poch·zÌ z jiûnÌ
Ameriky.
Druh Cherax
Tito pest¯e zbarvenÌ r·Ëci jsou
v˝raznÏ vÏtöÌ neû druh Cambarellus a
ûijÌ aû 8 let. Jsou p¯ev·ûnÏ p¯·telötÌ.
Kv˘li sv˝m velk˝m klepet˘m se
pohybujÌ ponÏkud nemotornÏ. Druh
Cherax se r·d schov·v·. NÏkterÈ
druhy jsou aktivnÌ potmÏ, jinÈ vyhled·vajÌ potravu i ve dne.
5
Chov krevetek a r·Ëk˘
ObecnÏ platÌ u vöech chovan˝ch druh˘ a to
i p¯·telsk˝ch a spoleËensk˝ch krevetek:
mÈnÏ je vÌce! D·le je d˘leûitÈ p¯i vÏtöÌm
poËtu kus˘ poskytnout co nejvÏtöÌ poËet
˙kryt˘. Obzvl·öù p¯i svlÈk·nÌ pot¯ebujÌ jak
r·Ëci tak krevetky ˙kryt, kde chr·nÌ svÈ
mÏkkÈ tÏlo.
SvlÈk·nÌ k˘ûe
R·Ëci a krevetky majÌ tzv. exoskelet, tedy
vnÏjöÌ skelet. PonÏvadû tento skelet
nem˘ûe r˘st spoleËnÏ s tÏlem, je v pravideln˝ch intervalech p¯i svlÈk·nÌ vymÏnÏn
za nov˝. NapÌnav˝m okamûikem je, kdyû
ûivoËich odhodÌ starou schr·nku a nov·,
jeötÏ mÏkk· a pruûn·, zaËne b˝t viditeln·.
Nov· pruûn· schr·nka n·slednÏ ztvrdne
pomocÌ chemickÈho procesu a uloûenÌm
miner·l˘ – nap¯. v·pnÌk. PoranÏnÈ Ëi poökozenÈ Ël·nky mohou b˝t p¯i svlÈk·nÌ vûdy
znovu a znovu nahrazeny. ProblÈmy p¯i
svlÈk·nÌ vznikajÌ vÏtöinou kv˘li nevhodn˝m
podmÌnk·m chovu nebo nedostateËnÈ Ëi
chybnÈ v˝ûivÏ. VyuûitÌm speci·lnÌch krmiv
Schr·nka po svlÈknutÌ (Exuvie)
6
pro kor˝öe sera crabs natural a sera
shrimps natural lze problÈm˘m p¯i svlÈk·nÌ
p¯edejÌt.
SpoleËensk· akv·ria
SpoleËn˝ chov krevetek a ryb je t¯eba
zvaûovat opatrnÏ. NebezpeËÌ spÌöe hrozÌ ze
strany ryb neû krevetek. Obzvl·öù tlamovci
a pavÌ oËka nev·hajÌ svÈ spolubydlÌcÌ
ochutn·vat.
TotÈû platÌ pro r·Ëky. Pro spoleËensk·
akv·ria jsou p¯edevöÌm vhodnÌ r·Ëci zakrslÌ
jako nap¯. druh oranûov˝ (Cambarellus
patzcuarensis var. “Orange”). P¯i chovu
vÏtöÌch rak˘ hrozÌ nebezpeËÌ, ûe s l·skou
za¯ÌzenÈ akv·rium bude v kr·tkÈ dobÏ rozryto a rostliny zniËeny a navÌc agresivnÌ raci
nenechajÌ ryby v klidu. Proto je lÈpe chovat
vÏtöÌ raky v samostatnÈm akv·riu, nicmÈnÏ
je t¯eba d·t pozor na to, ûe vÌce kus˘ dohromady na menöÌm prostoru m˘ûe vÈst k
agresivitÏ a kanibalismu.
Oranûov˝ rak zakrsl˝
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)
Sekernatka
PancȯovnÌk
DoporuËenÌ pro spoleËensk· akv·ria
Pokud chcete chovat r·Ëky a krevetky v jednom spoleËenskÈm akv·riu, je t¯eba v˝bÏru
druh˘ vÏnovat znaËnou pozornost. VhodnÈ
ryby pro spoleËenskÈ akv·rium jsou hladinovÈ ryby (nap¯. sekernatka) nebo takÈ ryby
dna (ne p¯Ìliö malÌ pancȯovnÌci). Chovat je
spoleËnÏ s velmi ûiv˝mi ûivorodkami a tlamovci se nedoporuËuje. Z velk˝ch rak˘ je
moûno doporuËit souûitÌ p¯edevöÌm
p¯·telsk˝ch australsk˝ch druh˘ Cherax,
jako rak modr˝ (Cherax quadricarinatus)
nebo rak niËiv˝ (Cherax destructor) s
robustnÌmi rybami.
Rak niËiv˝
(Cherax destructor)
7
Biotop akv·ria
Ide·lnÌ je vybudovat akv·rium
s krevetkami a r·Ëky podle
p¯ÌrodnÌho prost¯edÌ v nÏmû
ûijÌ – potoky a malÈ ¯ÌËky. Pro
p¯Ìsluön˝ biotop je vöe ve
spr·vnÈm pomÏru – velikost
akv·ria, poËet druh˘ a ûivoËich˘, poËet rostlin a jejich
druhy, filtr a osvÏtlenÌ. TÌm se
vyhnete kombinaci ûivoËich˘,
kte¯Ì kv˘li svÈ velikosti, zp˘sobu
v˝ûivy a p˘vodu se nehodÌ
dohromady. V takto p¯ÌrodÏ
podobnÈm biotopu lze nastavit
optim·lnÌ sloûenÌ vody a dlouhodobÏ ji bez velk˝ch n·klad˘
udrûovat. sera navrhuje tyto
biotopy:
Typick˝ biotop pro krevetky
V 60-ti litrovÈm akváriu, jako
je sera Biotop Nano Cube 60,
je vhodnÈ chovat pouze
jeden až t¯i druhy krevetek.
Krevetka Atya gabonensis a
krevetka Atyopsis moluccensis (prosím, p¯idejte jen
jeden z tÏchto druh˘) jsou
vhodnÈ pro chov spoleËnÏ
se zakrslými krevetkami.
P¯idejte pÏt až maximálnÏ
8
dvacet jedinc˘ celkem. Avšak
zachovejte
poËet
velkých
jedinc˘, jako je krevetka Atya
gabonensis, nízký.
Krevetky zobrazenÈ v sera Biotop Nano Cube 60:
2 FiltrujÌcÌ krevetky
15 Krevety Crystal Red Bee
Os·zenÌ rostlinami viz strana 12.
Krevetka Amano
(Caridina multidentata)
FiltrujÌcÌ kreveta
(Atya gabonensis)
Krevetka Crystal Red Bee
(Caridina cf. cantonensis)
Zelen· krevetka trpasliËÌ
(Caridina cf. babaulti var. “Green”)
Krevetka Bumblebee
(Caridina cf. breviata)
Krevetka Asian Fan
(Atyopsis moluccensis)
Krevetka Red Cherry
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)
9
Biotop akv·ria
Typick˝ biotop pro r·Ëky
Do 60-ti litrovÈho akvária,
byste mÏli maximálnÏ p¯idat 6
ráËk˘ zakrslých. VÏtší raky, jako
jsou rak niËivý, pot¯ebují pro
chov páru akvárium o minimální dÈlce 1,20 m.
10
Raci zakrslí vyobrazení v sera
Biotop Nano Cube 60:
6 oranûov˝ch rak˘ zakrsl˝ch
Os·zenÌ rostlin viz strana 12.
Cambarus manningi
Rak niËiv˝
(Cherax destructor)
Rak meruÚkov˝
(Cherax holthuisi)
Rak purpurov˝
(Cherax sp. var. “Hoa Creek”)
Rak cihlov˝
(Cherax sp. var. “Red Brick”)
Rak modr˝
(Cherax quadricarinatus)
Oranûov˝ rak zakrsl˝
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)
Rak tyg¯Ì
(Cherax sp. var. “Tiger”)
11
Rostliny
Podle p¯ÌrodnÌho prost¯edÌ – potoky a malÈ
¯ÌËky – musÌ b˝t poËet rostlin omezen˝.
Ned·vat vöak û·dnÈ rostliny nelze doporuËit, neboù rostliny odbour·vajÌ ökodlivÈ
l·tky. KromÏ toho mladÌ kor˝öi zde najdou
jednak ˙kryt a jednak potravu z usÌdlen˝ch
mikroorganism˘.
Z doporuËen˝ch rostlin jsou vhodnÈ
Microsorium, Vallisnerie, Mechov· koule a
r˘znÈ druhy mech˘ nap¯. J·vsk˝ mech.
H1
Vallisneria
PoËet zde navrûen˝ch rostlin lze mÏnit
podle vlastnÌch p¯edstav. Tak lze vytvo¯it
atraktivnÌ zadnÌ stÏnu z J·vsk˝ch mech˘.
P¯i pl·nov·nÌ rostlin berte v ˙vahu, ûe
zakoupenÈ rostliny jeötÏ porostou.
6 Vallisneria
1 – 2 Microsorium pteropus
2 – 3 MechovÈ koule
J·vsk˝ mech, podle chuti
M1
Microsorium
pteropus
V1
Mechov· koule
(Cladophora aegagrophila)
V2
12
J·vsk˝ mech
(Vesicularia dubyana)
UmÌstÏnÌ
Akv·rium nestavte na p¯ÌmÈ sluneËnÌ svÏtlo,
jinak podporujete r˘st ¯as a voda se silnÏ
zah¯Ìv·.
Podklad pod akv·rium musÌ b˝t stabilnÌ a
vodorovn˝. VhodnÈ jsou nap¯. sera akvarijnÌ
sk¯ÌÚky.
D¯Ìve neû zaËnete akv·rium za¯izovat,
zamyslete se nad ide·lnÌm vybavenÌm.
Dobr˝m z·kladem je n·Ërtek s umÌstÏnÌm
kamen˘, ko¯en˘ a rostlin.
sera Biotop Nano Cube 60
Filtr, topÌtko, Ëerpadlo
H1
H1
H1
H1
H1
M1
H1
M1
H1 Vallisneria
V1
V1
V1
V2
• Napl·nujte dostatek moûnostÌ ˙krytu.
Obzvl·öù oblÌbenÈ jsou jeskyÚky, kterÈ lze
snadno vytvo¯it z ploch˝ch kamen˘ nebo
dÏrovanÈ horniny.
• VelkÈ rostliny pat¯Ì na zadnÌ stÏnu akv·ria,
jinak zakr˝vajÌ v˝hled. V p¯ednÌ Ë·sti je
t¯eba umÌstit nÌzkÈ rostliny a rostliny
vytv·¯ejÌcÌ koberec.
• PomocÌ vhodn˝ch dekoraËnÌch materi·l˘
lze zakr˝t technickÈ vybavenÌ akv·ria (filtr,
topÌtko atd.).
V2
V2
J·vsk˝ mech
M1 Microsorium pteropus
Ko¯en
V1 Mechov· koule
Kameny
13
Dno a dekorace
Pokud nechcete d·vat pÌsek do akv·ria, je
t¯eba p¯i chovu kor˝ö˘ d·t alespoÚ trochu
pÌsku na dno. Kor˝öi pot¯ebujÌ pÌskov· zrna
nebo velmi malÈ kamÌnky pro prostorovÈ
uložení v rovnovážnÈm orgánu, tzv. statocysta.
Dekorace
Ko¯eny se hodÌ, stejnÏ jako rostliny, jako
“pastva” a takÈ jako struktur·lnÌ elementy.
NabÌzejÌ kor˝ö˘m pot¯ebnou ochranu a
˙kryt p¯edevöÌm v obdobÌ svlÈk·nÌ.
Obzvl·öù pokud jsou v akv·riu agresivnÌ raci
nebo dlouhoramennÈ krevetky, jsou dodateËnÈ moûnosti ˙krytu velmi d˘leûitÈ.
VhodnÈ jsou nap¯. i horniny s otvory nebo
tunely, kterÈ umoûÚujÌ br·nit tento prostor
dokud jejich sko¯·pka neztvrdne.
14
2 cm
Nejd¯Ìve na mÌsta, kde pl·nujete rostliny,
rozprost¯ete asi 2 cm silnou vrstvu sera floredepot® dlouhodob· smÏs. Takto budou v
prvnÌ r˘stovÈ f·zi rostliny z·sobov·ny vöÌm
pot¯ebn˝m pro r˘st ko¯en˘ a list˘. Na to
dejte asi 5 cm silnou vrstvu ËerstvÏ vypranÈho, nebarvenÈho jemnÈho akvarijnÌho
nebo ¯ÌËnÌho pÌsku a nÏkolik vÏtöÌch
kamen˘.
5 cm
Dno
Technika
1
PotÈ co jste vyplnili dno a usadili dekorace,
instalujte techniku.
Tyto pr·ce odpadajÌ p¯i vyuûitÌ sera Biotop
Nano Cube 60.
sera kompaktnÌ akv·rium
pro snadn˝ start
sera Biotop Nano Cube 60 je vybaveno kompletnÌm za¯ÌzenÌm Plug-in pro okamûitÈ
zprovoznÏnÌ. BioaktivnÌ filtraËnÌ systÈm
nastartuje ihned biologickÈ odbour·v·nÌ
ökodliv˝ch l·tek. TÌm uöet¯Ìte zdlouhavÈ
“zabÌh·nÌ”.
Akv·rium s vypoukl˝m ËelnÌm sklem
ZabrouöenÈ a leötÏnÈ sklo
Objem asi 60 litr˘
rozmÏry: ö 40,3 cm x v 46 cm x h 48,4 cm
2
Kryt akv·ria s
2.1 osvÏtlenÌm T5 PL-18 W
2.2 otvorem pro krmenÌ
2.3 v˝klopn˝m a posuvn˝m mechanismem
3
4-komorov˝ vnit¯nÌ filtr
3.1 sÌù
3.2 filtraËnÌ molitan pro mechanickÈ ËiötÏnÌ
3.3 sera siporax® 1.000 ml pro biologickou
filtraci s 270 m2 filtraËnÌ plochy
3.4 sera topÌtko 50 W
3.5 sera proudovÈ Ëerpadlo STP 1000
TakÈ obsahuje:
• 100 ml sera blackwater aquatan na
˙pravu vody
• 50 ml sera filter biostart bio kultury pro
biologickÈ odbour·v·nÌ ökodliv˝ch l·tek
2.1
2.2
2.3
2.3
1
sera Biotop Nano Cube 60 obsahuje vlepen˝
bezpeËnostnÌ spodnÌ r·m. Proto m˘ûete
akv·rium poloûit p¯Ìmo na sk¯ÌÚku. NepouûÌvejte û·dnou podloûku.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
15
Technika
Filtr
Filtr plnÌ v akv·riu pro kor˝öe dvÏ d˘leûitÈ
˙lohy. Z jednÈ strany ËistÌ vodu a z druhÈ
vytv·¯Ì st·l˝ proud, kter˝ napodobuje
proud potoka. Tak nap¯Ìklad FiltrujÌcÌ krevetka m˘ûe zÌsk·vat potravu pouze v proudu. Ide·lnÌ pro ˙Ëinnou mechanickou a biologickou filtraci jsou sera vnit¯nÌ filtry pro
mal· akv·ria – sera fil 60 nebo sera fil 120. V
kombinaci s bio filtraËnÌm mÈdiem sera
siporax® mini vznik· biologicky Ëist· voda.
sera siporax® mini
filtraËnÌ mÈdium
sera fil akvarijnÌ vnit¯nÌ filtr lze rozö̯it
doplnÏnÌm modulu.
FiltraËnÌ modul
sera super carbon
aktivnÌ filtraËnÌ uhlÌ
FiltraËnÌ modul
FiltraËnÌ molitan
Koncov˝ modul
1 litr
sera siporax® mini
má stejn˝ v˝kon biologickÈho odbourávání ökodliv˝ch
látek jako cca 34 litr˘
keramickÈho filtraËního
materiálu
16
OsvÏtlenÌ
Krevetky a r·Ëci nemajÌ zvl·ötnÌ n·roky
ohlednÏ osvÏtlenÌ. Proto je moûnÈ u kryt˘ s
vÌce lampami d·t jednu, kter· vyhovuje
rostlin·m, nap¯. sera plant color. Pokud je
pouze jedna lampa, doporuËujeme sera
tropic sun.
TopÌtko
Mnoho krevetek poch·zÌ ze subtropick˝ch
oblastÌ. KolÌs·nÌ teploty v pr˘bÏhu roku je
proto norm·lnÌ a m˘ûe dokonce p¯ispÏt k
rozmnoûov·nÌ. U vÏtöiny druh˘ je opti m·lnÌ teplota 19 aû 25°C (nap¯. kreveta Tiger
Ëi kreveta Bumblebee). Krevety Amano se
cÌtÌ dob¯e i v rozsahu teplot 10 aû 30°C.
VÏtöina r·Ëk˘ pot¯ebuje teplotu 20 aû 27°C.
Pro r˘st je optim·lnÌ teplota
okolo 25°C. Pro vyh¯·tÌ akv·ria
doporuËujeme sera akvarijnÌ
topenÌ.
Kryt
Jak r·Ëci tak i krevetky vyûadujÌ pevn˝
zavÌracÌ kryt akv·ria, neboù jinak r·di prozkoum·vajÌ okolÌ a p¯itom opouötÌ
akv·rium.
Dostatek kyslÌku
Z proudÌcÌch potok˘, kde je jejich p¯ÌrodnÌ
prost¯edÌ, jsou tito ûivoËichovÈ zvyklÌ na
vysok˝ obsah kyslÌku, kter˝ je d˘leûit˝ jak
pro svlÈk·nÌ tak pro rozmnoûov·nÌ. KyslÌk je
t¯eba dod·vat, vedle filtru, i pomocÌ vzduchovÈ pumpy nap¯. sera air membr·novÈ
Ëerpadlo v kombinaci se vzduchovacÌm
kamÌnkem ze sera air set.
17
⁄prava vody
Spr·vnÈ napuötÏnÌ vody
Abyste zabr·nili rozv̯enÌ ötÏrku a substr·tu, umÌstÏte nejd¯Ìve na dno mÏlk˝
tal̯. Pak zaËnÏte na nÏj pomalu pouötÏt
vlaûnou vodu (24 – 26°C), aû je n·drû naplnÏna ze dvou t¯etin. Sledov·nÌ teploty vody
v·m usnadnÌ sera teplomÏr s p¯ísavkou.
⁄prava vody
Kor˝öi jsou vöeobecnÏ vÌce citlivÏjöÌ na chemickÈ zatÌûenÌ vody neû mnoho druh˘ ryb.
Proto je nezbytnÈ vodovodnÌ vodu upravit.
Vûdy, kdyû naplnÌte n·drû vodou aù uû
poprvÈ nebo Ë·steËnou v˝mÏnou vody,
p¯idejte sera aquatan® nebo sera blackwater aquatan, specielnÏ vyvinut˝ pro kor˝öe.
OkamûitÏ vyv·ûou ionty tÏûk˝ch kov˘ a
neutralizujÌ jedovatÈ l·tky, jako je agresivnÌ
chlÛr. NavÌc se doporuËuje, nap¯. bÏhem
biologickÈ aktivaËnÌ f·ze nebo, je-li to
nutnÈ, pouûÌt sera super carbon nebo-li
aktivnÌ uhlÌ, kterÈ spolehlivÏ odstranÌ ostatnÌ jedovatÈ l·tky z vody.
18
TakÈ zvaûte spr·vnou tvrdost vody. Tvrdost
vody vyjad¯uje koncentraci rozpuötÏn˝ch
solÌ kov˘ alkalick˝ch zemin. MÏkk· voda
obsahuje mÈnÏ tÏchto iont˘ – obzvl·ötÏ
v·pnÌku a ho¯ËÌku – neû voda tvrd·. VÏtöina
druh˘ krevetek ve sv˝ch p¯ÌrodnÌch lokalit·ch je p¯izp˘sobena spÌöe mÏkkÈ vodÏ.
Nap¯. krevetky Red Cherry a Amano vyûadujÌ uhliËitanovou tvrdost 4 – 16°dkH, krevetky
sp. vËela a Tiger dokonce niûöÌ 2 – 10°dkH. V
kaûdÈm p¯ÌpadÏ je proto spr·vn· uhliËitanov· tvrdost mezi 5 – 10°dkH. R·Ëci jsou
vÏtöinou p¯izp˘sobeni k prost¯edÌ s mÌrnÏ
tvrdöÌ vodou. Pot¯ebujete-li snÌûit uhliËitanovou tvrdost kv˘li tvrdÈ vodovodnÌ vodÏ,
m˘ûete tak uËinit umÌstÏnÌm sera super
peat (raöelinovÈho granul·tu) do filtru. To
takÈ navÌc potlaËÌ r˘st ökodliv˝ch plÌsnÌ a
bakteriÌ.
UhliËitanovou tvrdost m˘ûete zjistit pomocÌ sera kH-testu a je-li to nutnÈ, zv˝öÌte ji
pomocÌ p¯Ìpravku sera KH/pH-plus.
Okamûit· pomoc
Pokud i navzdory veökerÈ pÈËe se rychle
zv˝öÌ koncentrace ökodlivin, sera toxivec®
okamûitÏ ochr·nÌ vöechny ûivoËichy v
akv·riu p¯ed akutnÌ otravou.
Krevetka Amano
(Caridina multidentata)
Krevetka Red Cherry
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)
19
VysazenÌ rostlin
NovÏ nakoupenÈ rostliny by vûdy mÏly b˝t
po nÏkolik dnÌ umÌstÏny ve zvl·ötnÌ n·drûi.
TÌm, ûe nÏkolikr·t vymÏnÌte vodu, dojde k
odstranÏnÌ nadbyteËn˝ch hnojiv, p¯Ìpadn˝ch lÈËiv a ochrann˝ch p¯Ìpravk˘ na
rostliny. NavÌc vysazenÌ stopkov˝ch rostlin
m˘ûe zp˘sobit problÈmy, protoûe nÏkterÈ
mohou uvolÚovat ökodlivÈ l·tky z ¯ezu.
1. P¯ed vysazenÌm zkraùte slabÈ konce
ko¯Ìnk˘ ostr˝mi n˘ûkami (obr. 1) a
odstraÚte uhnilÈ nebo rozt¯epenÈ listy.
2. Sv˝mi prsty do dna, kterÈ bylo p¯ipraveno pomocÌ sera floredepot®, vyhlubte
jamku na s·zenÌ rostlin (obr. 2).
3. OpatrnÏ vloûte ko¯eny do jamky (obr. 3) a
zahrÚte ötÏrkem. OpatrnÏ stlaËte ötÏrk a
lehce povyt·hnÏte rostlinu tak, ûe
ko¯Ìnky smϯujÌ dol˘.
1
2
3
Spr·vnÈ hnojenÌ rostlin
⁄spÏönÈ pÏstov·nÌ rostlin je snadnÈ s
jemnÏ nastaven˝m hnojÌcÌm systÈmem
sera. Substr·t dna sera floredepot® poskytne rostlin·m optim·lnÌ z·klad pro siln˝
r˘st. Pouûijte sera floreplus jako r˘stov˝
zesilovaË bÏhem prvnÌch 4 – 6 t˝dn˘. »Ìm
rychleji rostliny rostou, tÌm d¯Ìve p¯ispÏjÌ k
biologickÈmu ËiötÏnÌ vody a obyvatele
akv·ria z·sobujÌ kyslÌkem. Pak se zaËne s
pravideln˝m hnojenÌm. Rostliny, kterÈ
p¯ijÌmajÌ ûiviny hlavnÏ skrze listy jsou hnojeny pomocÌ sera florena®. Rostliny, kterÈ
20
p¯ijÌmajÌ svÈ ûiviny p¯edevöÌm skrze ko¯eny,
mohou b˝t ide·lnÏ hnojeny pomocÌ sera
florenette® A. Pro doplnÏnÌ ûivin dennÌ
spot¯eby pouûijte sera flore daydrops.
VpuötÏnÌ ûivoËich˘
NynÌ, koneËnÏ, je akv·rium nazdobenÈ a
os·zenÈ rostlinami; filtr, topenÌ a osvÏtlenÌ
funguje jak m·. sera testy ukazujÌ dobrou
kvalitu vody.
• sera siporax® mini polijte p¯Ìpravkem
sera filter biostart. ZapnÏte filtr.
Biologick˝ rozklad uvnit¯ filtru okamûitÏ
zaËÌn·.
• Do akvarijnÌ vody p¯idejte sera bio nitrivec®. TÌm se nastartuje biologick˝ rozklad ökodlivin v akv·riu.
• N·sledujÌcÌ den (1. den) p¯idejte 10% z
celkovÈho poËtu ûivoËich˘.
10 dnÌ po sobÏ dennÏ p¯id·vejte sera bio
nitrivec® (bÏûnou d·vku). Takto zkr·tÌte
dobu aktivace filtraËnÌch bakteriÌ.
• 4. den p¯idejte 30% ûivoËich˘.
• 5. a 7. den: zkontrolujte amonium a nitrity. sera toxivec® rychle neutralizuje
p¯Ìliö vysokÈ koncentrace.
• 8. den: p¯idejte dalöÌch 30% ûivoËich˘.
• 10. den: stejn˝ jako 5. a 7. den.
• 11. den: p¯idejte poslednÌch 30% ûivoËich˘.
BÏhem startovacÌ f·ze krmte sporadicky
(viz str. 24 ff.).
1 litr
sera siporax® mini
má stejn˝ v˝kon biologickÈho odbourávání ökodliv˝ch
látek jako cca 34 litr˘
keramickÈho filtraËního
materiálu
21
VpuötÏnÌ ûivoËich˘
VpouötÏnÌ krevetek a r·Ëk˘
P¯emÌstÏnÌ do novÈho akv·ria pro ûivoËichy
znamen· klimatickou zmÏnu. VypnÏte
osvÏtlenÌ akv·ria. VyhnÏte se ostrÈmu svÏtlu.
1
1. TransportnÌ s·Ëek vloûte do akv·ria
(˙stÌm nahoru) a nechejte s·Ëek plout.
2. S·Ëek otev¯ete a okraj nÏkolikr·t
p¯ehnete. NynÌ s·Ëek plave ve vodÏ
otev¯en˝. Do s·Ëku nalijte akvarijnÌ vodu
(cca dvoj- nebo trojn·sobek p˘vodnÌho
mnoûstvÌ vody v s·Ëku) v d·vk·ch v
pr˘bÏhu p˘l hodiny.
2
3. Po t¯iceti minut·ch m˘ûete ûivoËichy
p¯emÌstit pomocÌ sera sÌùka na ryby.
TransportnÌ vodu vylijete v˝hradnÏ do
umyvadla!
3
22
PÈËe o vodu
Spr·vnÏ zaloûen· akv·ria vyûadujÌ jen m·lo
pÈËe. ⁄spÏönÌ chovatelÈ doporuËujÌ vymÏnit 30 – 50% akvarijnÌ vody t˝dnÏ. Toto
simuluje deöùovÈ p¯eh·Úky bÏûnÈ v
p¯ÌrodÏ, kterÈ zvyöujÌ ochotu k p·¯enÌ.
MÏnÏn· voda smÌ b˝t o p·r stupÚ˘ chladnÏjöÌ. Ale mÏli byste ji vûdy upravit p¯Ìpravkem sera aquatan® nebo sera blackwater
aquatan. DalöÌm d˘leûit˝m d˘vodem pro
Ë·steËnou v˝mÏnu vody je nÌzk· tolerance
krevetek a r·Ëk˘ k nitr·t˘m. Zv˝öen· hladina nitr·t˘ zp˘sobuje problÈmy p¯i svlÈk·nÌ
exoskeletu. Obsah nitr·t˘ zjistÌte pomocÌ
sera NO3-testu.
Tvo¯ÌcÌ se kaly pohodlnÏ odsajete sera
odkalovaËem bÏhem Ë·steËnÈ v˝mÏny
vody. Avöak malÈ mnoûstvÌ kal˘ by vûdy
mÏlo v akv·riu z˘stat, protoûe krevetky –
specielnÏ mladÌ jedinci – toho r·di vyuûÌvajÌ
jako doplÚkovÈho zdroje potravy. Pokoûku
byste nemÏli bÏhem svlÈk·nÌ odstraÚovat.
Obsahuje hodnotnÈ miner·ly a b˝v· obvykle zcela snÏdena ûivoËichy.
23
V˝ûiva inspirovan· p¯Ìrodou
R·Ëci i krevetky jsou vöeûravÌ
ûivoËichovÈ, tzn., ûe pojÌdajÌ
rostlinnÈ i ûivoËiönÈ sloûky.
Jejich p¯ÌrodnÌ prost¯edÌ jim
obvykle poskytne spÌöe p·r
rostlin, ale bohatÈ z·soby listÌ a
vÏtvÌ, kterÈ do vody napadajÌ.
Tyto rozkl·dajÌcÌ se organickÈ
materi·ly (bunÏËn˝ odpad a
kaly) s mikroorganismy na nich
rostoucÌmi (plÌsnÏ, bakterie,
jednobunÏËnÈ organismy) a
¯asami jsou d˘leûit˝m zdrojem
v˝ûivy. Vöe, co kor˝öi mohou
najÌt a chytit, bude p¯Ìdavkem do
jÌdelnÌËku: malÈ organismy jako
jsou öneci, muöle, Ëervi, obËas i
malÈ rybky, ale takÈ Ëasto mröiny
nebo zralÈ ovoce. NÏkte¯Ì kor˝öi,
aby uspokojili svÈ n·roky na bÌlkoviny, se nezastavÌ ani p¯ed
kanibalismem.
HodnotnÈ sloûky
sera vyvinula netradiËnÌ novÈ
krmivo pro kor˝öe sera
shrimps natural a sera crabs
natural pro takto komplexnÌ
poûadavky kor˝ö˘. HodnotnÈ sloûky a peËlivÈ zpracov·nÌ ËinÌ toyto krmiva
ide·lnÌ z·kladnÌ potravou
pro
kor˝öe.
Unik·tnÌ
skladba ûivin je v˝sled-
24
kem v˝hradnÌho vyuûitÌ vodnÌch
organism˘, jako jsou mo¯skÈ
ryby, gamarus, spirulina a
mo¯skÈ ¯asy jako zdroje bÌlkovin
a tuk˘. BÌlkoviny, kterÈ obsahujÌ,
se vyznaËujÌ skladbou aminokyselin, kter· je ide·lnÏ vyuûiteln·
kor˝öi.
Velmi lehce stravitelnÈ
Krmivo je velmi lehce stravitelnÈ, coû br·nÌ
zneËiötÏnÌ vody vzniklÈ rozkladem nestr·ven˝ch produkt˘.
Optim·lnÌ vyv·ûenost
NavÌc jejich skladba zajistÌ optim·lnÌ d·vky
nezbytn˝mi omega mastn˝mi kyselinami.
Vysok˝ podÌl spiruliny, mo¯sk˝ch ¯as a
nespoËet vysoce kvalitnÌch bylin a zeleniny
poskytne ûivoËich˘m d˘leûitÈ miner·ly,
vitamÌny a stopovÈ prvky jako p¯ÌrodnÌ jÛd z
mo¯sk˝ch ¯as, kter˝ podporuje pravidelnÈ
svlÈk·nÌ exoskeletu. éahavÈ kop¯ivy – potvrzeno poËetn˝m zkoum·nÌm – jsou ˙ËinnÈ
proti z·nÏt˘m a zvyöujÌ plodnost krevetek a
r·Ëk˘. Vrbov· k˘ra a olöovÈ öiötice jsou
p¯ÌrodnÌm zdrojem balastnÌch l·tek a navÌc
tyto sloûky majÌ antibakteri·lnÌ a fungicidnÌ
˙Ëinky. Gamarus a zeleno˙stÈ muöle dÏlajÌ
potravu l·kavÏjöÌ. Proto nemusÌme p¯id·vat
p¯ÌchutÏ – stejnÏ jako u vöech krmiv sera.
NavÌc spoleËnosti sera si p¯eje b˝t jeötÏ
bliûöÌ p¯ÌrodÏ nepouûÌv·nÌm v˘bec û·dn˝ch
umÏl˝ch barviv.
P¯ÌrodnÌ barviva
ObÏ krmiva obsahujÌ v˝hradnÏ hodnotn·
p¯ÌrodnÌ barviva ze sv˝ch surovin, nap¯.
SilnÏ umocÚujÌcÌ vybarvenÌ a vitamÌnov˝
astaxanthin z ¯asy Haematococcus. SloûenÌ
formule Vitalita Imunita Prevence stejnÏ
jako cel· kompozice krmiv sera crabs natural a sera shrimps natural, vyvinutÈ dle nej-
novÏjöÌch vÏdeck˝ch poznatk˘, podporuje
zdrav˝ v˝vin (s pravideln˝m, bezpeËn˝m
svlÈk·nÌm exoskeletu), p¯ekr·snÈ vybarvenÌ, plodnost a vitalitu r·Ëk˘ a krevetek.
25
V˝ûiva inspirovan· p¯Ìrodou
Ide·lnÌ tvar krmiva
DÌky tvaru obou krmiv – malÈ granulky v
p¯ÌpadÏ sera shrimps natural a jedineËnÈ
prstence sera crabs natural – si mohou
ûivoËichovÈ svou potravu odnÈst do sv˝ch
˙kryt˘, kde ji mohou nestresov·ni snÌst.
MenöÌ krevetky r·dy sbÌrajÌ kuliËky a ukusujÌ Ë·sti s rotujÌcÌm pohybem. Takto seökrabujÌ kamÌnky nap¯. v p¯ÌrodÏ. V p¯ÌpadÏ
velmi mal˝ch nebo mlad˝ch krevetek
krmn· kuliËka sera shrimps natural je
dostaËujÌcÌ dokonce pro nÏkolik jedinc˘.
Kdyû se krevetka nasytÌ, zbytek klesne,
takûe dalöÌ m˘ûe pokraËovat.
26
R·Ëci up¯ednostÚujÌ prstence krmiva sera
crabs natural. R·Ëci ve skuteËnosti
prov·dÏjÌ nÏco jako tahanici aû ustoupÌ do
klidnÈho rohu s cel˝m prstencem nebo – v
p¯ÌpadÏ mal˝ch druh˘ – kouskem. S prstencovit˝m tvarem se obzvl·ötÏ dob¯e zach·zÌ
i klepet·Ë˘m.
ObÏ krmiva rychle klesajÌ a drûÌ si sv˘j tvar
ve vodÏ po minim·lnÏ 24 hodin. Po tuto
dobu nedoch·zÌ ke ztr·tÏ na jejich chuti a
sloûenÌ. Proto krmivo optim·lnÏ splÚuje
p¯irozenÈ n·vyky tÏchto ûivoËich˘ a voda
nenÌ zbyteËnÏ zneËiöùov·na. DoporuËujeme tÏmito krmivy krmit dennÏ. TakÈ se
skvÏle hodÌ pro mo¯skÈ kor˝öe a velmi
dob¯e jsou p¯ijÌm·ny sumeËky.
Dop¯ejte jim rozmanitost
Abyste dos·hli rozmanitosti potravy, sem
tam m˘ûete krmit kousky spa¯enÈ zeleniny
(nap¯. hr·öek, cuketa, mrkev) a listy (nap¯.
dubu, buku, o¯eö·ku, indickÈ mandle). V
p¯ÌpadÏ pod·v·nÌ zeleniny se ujistÏte, ûe
poch·zÌ z bio farem, protoûe krevetky a
r·Ëci jsou vysoce citliv˝ na pesticidy. sera
marin gourmet nori – p¯ÌrodnÌ snadno straviteln· makro (Nori) ¯asa – je takÈ skvÏl˝m
doplÚkov˝m krmivem, je-li p¯ipevnÏno ke
krmnÈ svorce, coû umoûÚuje ho potopit.
KrmenÌ ve spoleËn˝ch n·drûÌch
Ve spoleËn˝ch n·drûÌch, kde se pouûÌv· z
¯ady sera vipan® (sera vipan®, sera vipagran®, sera vipachips), se kor˝öi r·di podÏlÌ
o potravu s ostatnÌmi obyvateli. sera
Spirulina Tabs je takÈ ochotnÏ p¯ijÌm·na.
Proto nejsou û·dnÈ zbytky krmiv a tÌm
nedoch·zÌ ke zvyöov·nÌ organickÈho zneËiötÏnÌ vody. Avöak stejnÏ byste mÏli krmit
sera shrimps natural nebo sera crabs natural alespoÚ jednou t˝dnÏ i ve spoleËn˝ch
n·drûÌch, aby byly naplnÏny specielnÌ poûadavky kor˝ö˘.
27
Rozmnoûov·nÌ
Pokud je vaöÌm p¯·nÌm chov krevetek, mÏli
byste toto zv·ûit jiû p¯i v˝bÏru krevetek.
NÏkterÈ krevetky, jako je krevetka Amano,
pot¯ebujÌ slanou vodu pro svÈ larvy (jednoduch˝ typ), proto jsou spÌöe nevhodnÈ pro
chov. Mezi krevetky, kterÈ lze snadno chovat v avk·riu pat¯Ì nap¯. krevetka Crystal
Red Bee (Caridina cf. cantonensis), krevetka
Red Cherry (Neocaridina heteropoda var.
“Red”) a krevetka Tiger (Caridina cf. cantonensis var. “Tiger”). Obzvlášù snadno lze
chovat krevetky Florida lobster (Procam barus alleni) Ëi oranûovÈho raka zakrslÈho
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)
nebo raka tyg¯ího (Cherax sp. var. “Tiger”).
Zvaûte, prosÌm, n·sledujÌcÌ rady pro
˙spÏön˝ chov krevetek a r·Ëk˘: nechovejte
p¯Ìliö mnoho jedinc˘ ve velmi mal˝ch
n·drûÌch. Vûdy krmte vysoce kvalitnÌ potravou. ZajistÏte spr·vnou kvalitu vody s
odpovÌdajÌcÌm obsahem kyslÌku a t˝dnÏ
prov·dÏjte v˝mÏnu vody. Vaöi jedinci v·s
odmÏnÌ mnoûstvÌm potomk˘.
Obzvl·ötÏ mladÌ jedinci pot¯ebujÌ hodnÏ
vhodn˝ch skr˝öi jako prevenci kanibalismu.
VezmÏte, prosÌm, na vÏdomÌ, ûe nechtÏnÈ k¯ÌûenÌ
mezi druhy krevetek se m˘ûe
objevit dÌky obËasnÈmu v˝skytu
p¯Ìbuznosti. Krevetky Bee, Tiger a
Bumblebee by se pr·vÏ spoleËnÏ chovat
nemÏly, aby se neprok¯Ìûily.
Krevetka Amano
(Caridina multidentata)
Krevetka Crystal Red Bee
(Caridina cf. cantonensis)
Krevetka Red Cherry
(Neocaridina heteropoda var. “Red”)
Krevetka Tiger
(Caridina cf. cantonensis var. “Tiger”)
Oranûov˝ rak zakrsl˝
(Cambarellus patzcuarensis var. “Orange”)
Rak tyg¯Ì
(Cherax sp. var. “Tiger”)
28
Jak peËovat a ËÌm oöet¯ovat kor˝öe?
Krevetky a r·Ëci nejsou tak dob¯e prozkoumanÌ jako ryby. Proto je zn·mo jen m·lo o
jejich chorob·ch a lÈËbÏ. Infekce zp˘sobenÈ viry, plÌsnÏmi (nap¯. plÌsÚov· infekce
krun˝¯˘ r·Ëk˘) a microsporidia nemohou
b˝t v souËasnÈ dobÏ ˙ËinnÏ lÈËeny. Proto
byste mÏli ûivoËich˘m poskytnou vûdy ty
nejlepöÌ podmÌnky. Jedinci, kte¯Ì jsou krmeni zdravou potravou a ûijÌ bez stresu tak jak
poûadujÌ, jsou v˝raznÏ mÈnÏ n·chylnÌ k
onemocnÏnÌm. NavÌc pouûitÌ sera blackwater aquatan pom·h· p¯edch·zet nemocem, nebo v p¯ÌpadÏ mal˝ch zranÏnÌ
urychluje jejich hojenÌ. Vûdy se ujistÏte, ûe
novÏ kupovanÌ jedinci jsou zdravÌ.
Ne vöechny lÈËebnÈ v˝robky vhodnÈ pro
ryby jsou sn·öeny r·Ëky a krevetkami.
Pot¯ebujete-li lÈËit ve spoleËn˝ch n·drûÌch,
m˘ûete bezpeËnÏ pouûÌt r˘znÈ produkty z
¯ady sera. Nap¯. sera med Professional lÈËiva Protazol®, Tremazol® a Flagellol byly testov·ny na bezpeËnÈ pouûitÌ u kor˝ö˘. NavÌc
pouûitÌ sera ectopur® je moûnÈ bez v·h·nÌ.
Po lÈËbÏ pot¯ebujÌ jedinci sera fishtamin®.
Tyto vitamÌny je posilujÌ a zajistÌ jejich rychlÈ zotavenÌ.
!
UpozornÏnÌ!
Jsou-li p¯Ìtomni v n·drûi kor˝öi, musÌte
se bohuûel zdrûet lÈËby dob¯e zaveden˝mi, spolehliv˝mi p¯Ìpravky sera med
Professional Nematol a sera mycopur®.
M·te-li pochyby, mÏli byste bÏhem lÈËby
tÏmito p¯Ìpravky kor˝öe ze spoleËnÈ
n·drûe vyjmout a nelÈËit je spoleËnÏ s
rybami. AlternativnÏ m˘ûete ryby lÈËit v
separ·tnÌ lÈËebnÈ n·drûi.
29
Suchozemsk˝ krab poustevnick˝
SuchozemötÌ krabi poustevniËtÌ neûijÌ ve
vodÏ. Jsou zajÌmav˝mi a snadno chovateln˝mi obyvateli ter·riÌ. Tito kor˝öi
poch·zejÌ z trop˘ a jsou aktivnÌ bÏhem
z·padu a v noci. NejlÈpe se chovajÌ po skupin·ch o 3 – 5 jedincÌch, v z·vislosti na velikosti ter·ria. Ter·rium by vöak nemÏlo b˝t
menöÌ neû 50 x 30 x 30 cm nejmÈnÏ.
Pro tvorbu dna je vhodn˝ bÏûn˝ terarijnÌ
povrch, jako je borovicov· k˘ra smÌchan· s
pÌskem. SuchozemötÌ krabi poustevniËtÌ
r·di öplhajÌ. Proto upevnÏte kokosovÈ
rohoûe na stÏny ter·ria. V p¯ÌrodÏ suchozemötÌ krabi poustevniËtÌ ûijÌ hlavnÏ v
lagun·ch a Ëasto p¯ijÌmajÌ slanou a sladkou
vodu. Pr·vÏ proto krabi pot¯ebujÌ p¯Ìstup k
obÏma druh˘m vody. Slanou vodu p¯ipravÌte snadno pomocÌ sera marin basic salt –
bohatou na p¯ÌrodnÌ v·pnÌk a stopovÈ prvky
– v poûadovan˝ch mnoûstvÌch.
SuchozemötÌ krabi poustevniËtÌ jsou vöeûravÌ. Pro tyto terarijnÌ ûivoËichy je
samoz¯ejmÏ takÈ naprosto vhodnÈ krabÌ
krmivo sera crabs natural. Jako doplnÏk
potravy si m˘ûete vybrat r˘znÈ druhy
ovoce a zeleniny, stejnÏ jako sal·t˘ nebo
bylin (nap¯. pampeliöka, hluchavka nebo jitrocel kopinat˝) z bio farem. sera marin
gourmet nori jako pamlsek dod· krab˘m
jÛd d˘leûit˝ p¯i svlÈk·nÌ. Tyto snadno stravitelnÈ ¯asy takÈ obsahujÌ mnoho vitamÌn˘,
vysoce nenasycenÈ mastnÈ kyseliny a
ostatnÌ d˘leûitÈ stopovÈ prvky.
30
Tito jedinci obËas r·di pojÌ i kousek ryby
nebo masa. Avöak zajistÏte vËasnÈ vyjmutÌ
nesnÏdenÈ potravy z ter·ria, jinak se zaËne
rychle rozkl·dat. Miska se sera crabs natural m˘ûe v ter·riu z˘stat delöÌ dobu jako
z·soba.
Zvl·ötnostÌ suchozemsk˝ch krab˘ poustevnick˝ch je to, na coû ukazuje jejich jmÈno,
ûe k bydlenÌ pouûÌvajÌ pr·zdnÈ
öneËÌ ulity. Protoûe
takov·to ulita nenÌ
schopna r˘st, krab v
pravideln˝ch intervalech ulitu mÏnÌ. Proto
by mÏli mÌt krabi k dis-
Tento r·dce v·m d·v· prvnÌ n·hled na fascinujÌcÌ pÈËi o r·Ëky a krevetky. Mimo jinÈ,
dalöÌ informace na vzruöujÌcÌ tÈma krevetky a r·Ëci m˘ûete nalÈzt v knize ΩGarnelen
& Krebse◊, vydanÈ Christian W. Hofstätter.
Autor a biolog zn· p¯ÌrodnÌ prost¯edÌ
kor˝ö˘ a provozuje chovnou stanici ve
Venezuele.
Kosmos Verlag
121 pages
ISBN 978-3-440-10471-2
(k dost·nÌ pouze v nÏm ËinÏ)
pozici nÏkolik pr·zdn˝ch ulit na v˝bÏr.
M˘ûete je koupit jako dekoraËnÌ materi·l,
nebo m˘ûete najÌt pr·zdnÈ öneËÌ ulity
öneka burgunskÈho.
P¯i svlÈk·nÌ suchozemötÌ krabi poustevniËtÌ
opouötÏjÌ svÈ ulity. BÏhem tohoto obdobÌ
nalÈhavÏ pot¯ebujÌ skr˝öe a vlhkÈ dno kam
se mohou zahrabat. Protoûe tito ûivoËichovÈ poch·zejÌ z trop˘ pot¯ebujÌ teplotu mezi
25 – 30°C a vzduönou vlhkost 60 – 80%. V
z·vislosti na velikosti ter·ria je dostaËujÌcÌ
norm·lnÌ û·rovka a kaûdodennÌ rozst¯ikov·nÌ vody.
DalöÌ rady o chovu krevetek a r·Ëk˘ naleznete na internetov˝ch str·nk·ch autora:
www.garnelenzucht.de a
www.shrimp-pictures.com
Pokud pot¯ebujete specielnÌ informace,
nap¯. o chovn˝ch podmÌnk·ch specifick˝ch druh˘, kontaktujte svÈho odbornÈho prodejce nebo chovatele.
O zaloûenÌ akv·ria a pÈËi o nÏj v·s podrobnÏ informujeme v sera r·dcÌch ΩJak si
za¯ÌdÌm svÈ akv·rium◊ a ΩPÈËe o akv·rium
inspirovan· p¯Ìrodou◊. R·dce jsou k
dost·nÌ v odborn˝ch prodejn·ch nebo na
internetov˝ch str·nk·ch www.sera.cz a
www.sera.sk.
31
Download

Krevetky a r·Ëci