SIMPLY CLEVER
ŠKODA Superb
Návod na obsluhu

3T0012776AH
Predslov
Rozhodli ste sa pre automobil ŠKODA, srdečne vám ďakujeme za vašu dôveru.
Opis obsluhy vozidla, dôležité pokyny k bezpečnosti, starostlivosť o vozidlo, údržba a svojpomoc, ako
aj technické údaje vozidla je potrebné vyhľadať v tomto návode na obsluhu.
Pozorne si, prosím, prečítajte tento návod na obsluhu, pretože postup v súlade s týmto návodom je
predpokladom správneho používania vozidla.
Prajeme vám veľa radosti s vaším vozidlom ŠKODA a vždy šťastnú cestu.
3T0012776AH

Vaša ŠKODA AUTO a.s. (Ďalej len ŠKODA, resp. výrobca)
Obsah
Dokumentácia vozidla
4
Vysvetlivky
5
Štruktúra a ďalšie informácie k návodu na
obsluhu
6
Použité skratky
Bezpečnosť
Pasívna bezpečnosť
Všeobecné pokyny
Správna a bezpečná poloha sedadiel
8
8
9
Bezpečnostné pásy
Použitie bezpečnostných pásov
Navíjacie automatiky pásov a napínače pásov
12
12
15
Systém airbagov
Opis systému airbagov
Prehľad airbagov
Vypnutie airbagov
16
16
17
20
Bezpečná preprava detí
Detská sedačka
Upevňovacie systémy
22
22
24
Obsluha
Interiér
Prehľad
29
28
Ukazovatele a kontrolné svetlá
Prístrojový panel
Kontrolné svetlá
30
30
34
Informačný systém
Informačný systém vodiča
Multifunkčný ukazovateľ (MFD)
42
42
44
2
Obsah
Displej MAXI DOT
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok
47
49
Odomykanie a zamykanie
Odomknutie a zamknutie
Varovné zariadenie proti odcudzeniu
Veko batožinového priestoru
Elektrické veko batožinového priestoru
(Superb Combi)
Elektrické ovládanie okien
Elektrické posuvné a výklopné strešné okno
Panoramatické posuvné a výklopné strešné
okno (Superb Combi)
51
51
56
57
66
Svetlá a viditeľnosť
Svetlá
Vnútorné svetlo
Viditeľnosť
Stierače a ostrekovače
Spätné zrkadlá
68
68
73
75
77
79
Sedadlá a praktická výbava
Nastavenie sedadiel
Funkcie sedadla
Praktická výbava
Batožinový priestor
Vyberateľné svetlo (Superb Combi)
Variabilná podlaha v batožinovom priestore
Vyťahovacia variabilná podlaha batožinového
priestoru s hliníkovými lištami a upevňovacími
prvkami (Superb Combi)
Sieťová medzistena (Superb Combi)
Strešný nosič
Klimatizácia
Kúrenie, vetranie, chladenie
Klimatizácia (manuálna klimatizácia)
59
62
64
82
82
85
89
98
103
104
105
108
109
111
111
113
Climatronic (automatická klimatizácia)
Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a
vetranie)
115
118
Komunikácia a multimédiá
Všeobecné informácie
Univerzálna príprava pre telefón GSM II
Univerzálna príprava pre telefón GSM III
WLAN
Ovládanie hlasom
Multimédiá
121
121
124
126
129
131
133
Jazda
Rozbehnutie a jazda
Naštartovanie a vypnutie motora pomocou
kľúča
Naštartovanie a vypnutie motora - KESSY
Brzdenie
Manuálne radenie a pedále
Automatická prevodovka
Zábeh
Hospodárna jazda a ekológia
Predchádzanie škodám na vozidle
Jazda v zahraničí
137
137
139
142
143
144
147
148
151
152
Asistenčné systémy
Systémy na podporu brzdenia
Pomoc pri parkovaní
Parkovací asistent
Tempomat
ŠTART-STOP
Rozpoznávanie únavy (odporúčanie
prestávky)
Monitorovanie tlaku v pneumatikách
153
153
155
157
160
162
Ťažné zariadenie a príves
Ťažné zariadenie
Príves
166
166
169
164
164
Prevádzkové pokyny
Technické údaje
Údržba vozidla
Servisné práce, úpravy a technické zmeny
Umývanie auta
Údržba vozidla zvonku
Údržba vnútorného priestoru
173
173
176
177
181
Kontrola a doplňovanie
Palivo
Motorový priestor
Motorový olej
Chladiaca kvapalina
Brzdová kvapalina
Akumulátor vozidla
183
183
186
189
191
193
194
Kolesá
Disky a pneumatiky
Výrobcom povolené varianty pneumatík
Zimná prevádzka
198
198
201
203
Technické údaje
Údaje o vozidle
229
229
Register
Svojpomoc
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
Výbava pre prípad núdze
Výmena kolesa
Súprava na opravu
Pomoc pri štartovaní
Vlečenie vozidla
rádiové diaľkové ovládanie
Núdzové odomknutie/zamknutie
Núdzové ovládanie posuvného/výklopného
strešného okna
Výmena stieracích líšt
205
205
206
209
212
214
216
217
Poistky a žiarovky
Poistky
Žiarovky
221
221
224
218
219
Obsah
3
Dokumentácia vozidla
V dokumentácii k vášmu vozidlu nájdete vždy tento návod na obsluhu a servisnú knižku.
V závislosti od vybavenia môže dokumentácia vozidla obsahovať aj návod na
obsluhu rádia, resp. návod na obsluhu navigačného systému a v niektorých
krajinách aj brožúru Pomoc na cestách.
Návod na obsluhu
Tento návod na obsluhu platí pre všetky varianty karosérie vozidla, ako aj pre
všetky príslušné varianty modelu a tiež pre všetky stupne výbavy.
V tomto návode na obsluhu sú opísané všetky možné varianty výbavy bez toho, aby boli označené ako mimoriadna výbava, variant modelu alebo výbava
špecifická pre určitú krajinu. Preto vo vašom vozidle nie sú k dispozícii všetky
komponenty výbavy, ktoré sú opísané v tomto návode na obsluhu.
Rozsah výbavy vášho vozidla sa vzťahuje na vašu kúpnu zmluvu k vozidlu. Ak
máte otázky týkajúce sa rozsahu výbavy, obráťte sa prípadne na partnera
ŠKODA.
Vyobrazenia v tomto návode na obsluhu slúžia iba na ilustráciu. Vyobrazenia
sa môžu v nepodstatných detailoch líšiť od modelu vášho vozidla, tieto sú chápané iba ako všeobecná informácia.
ŠKODA AUTO a.s. neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých vozidiel. Z tohto
dôvodu sú kedykoľvek možné zmeny rozsahu dodávky týkajúce sa formy, výbavy a techniky. Informácie uvedené v tomto návode na obsluhu zodpovedajú
stavu informácií v čase redakčnej uzávierky.
Z technických údajov, vyobrazení a informácií tohto návodu na obsluhu nie je
možné vyvodiť žiadne nároky.
Servisná knižka
Servisná knižka obsahuje zadokumentovanie odovzdania vozidla, informácie
týkajúce sa záruky a servisných prehliadok.
Návod na obsluhu rádia
Návod na obsluhu rádia obsahuje opis obsluhy rádia a prípadne aj niektoré
funkcie a systémy vozidla.
Návod na obsluhu navigačného systému
Návod na obsluhu navigačného systému obsahuje opis obsluhy navigačného
systému a prípadne aj niektoré funkcie a systémy vozidla.
4
Dokumentácia vozidla
Brožúra Pomoc na cestách
Brožúra Pomoc na cestách obsahuje telefónne čísla importérov a zákazníckych
servisov v jednotlivých krajinách, ako aj núdzové telefónne čísla.
Vysvetlivky
Upozornenie
Texty s týmto symbolom obsahujú dodatočné informácie.
Používané výrazy
V dokumentácii vozidla sa používajú nasledujúce termíny, ktoré sa týkajú poskytovania služieb vášho vozidla.
„Odborný servis“ - servis, ktorý zabezpečuje odborné vykonávanie servisných
prác pre vozidlá značky ŠKODA. Špecialista môže byť partner ŠKODA,
servisný partner ŠKODA, rovnako ako nezávislá dielňa.
„Servisný partner ŠKODA“ - servis, ktorý bol zmluvne autorizovaný výrobcom
ŠKODA AUTO a.s. alebo jeho predajným partnerom na vykonávanie servisných prác pre vozidlá značky ŠKODA a na predaj ŠKODA originálnych
dielcov.
„Partner ŠKODA“ - podnik, ktorý bol autorizovaný výrobcom ŠKODA AUTO a.s.
alebo jeho predajným partnerom na predaj nových vozidiel značky
ŠKODA a, pokiaľ sa hodí, na vykonávanie ich servisu za použitia ŠKODA
originálnych dielcov a na predaj ŠKODA originálnych dielcov.
Vysvetlenie symbolov
Prehľad symbolov použitých v návode na obsluhu a krátke vysvetlenie významu.



®


Odkaz na úvodný modul kapitoly s dôležitými informáciami a bezpečnostnými pokynmi.
Pokračovanie modulu na nasledujúcej strane.
Situácie, pri ktorých sa musí vozidlo čo najskôr zastaviť.
Zapísaná ochranná známka tovaru.
Zobrazenie textu na displeji MAXI DOT.
Zobrazenie textu na segmentovom displeji.
POZOR
Texty s týmto symbolom upozorňujú na vážne nebezpečenstvo nehody,
poranenia alebo ohrozenia života.
DÔLEŽITÉ
Texty s týmto symbolom upozorňujú na nebezpečenstvo poškodenia vozidla
alebo možnú nefunkčnosť niektorých systémov.
Poznámka pre životné prostredie
Texty s týmto symbolom obsahujú informácie o ochrane životného prostredia,
ako aj tipy na hospodárnu prevádzku.
Vysvetlivky
5
Štruktúra a ďalšie informácie k návodu na obsluhu
Štruktúra návodu na obsluhu
Návod na obsluhu je hierarchicky rozdelený do nasledujúcich oblastí.
■
Odsek (napr. Bezpečnosť) - titul odseku je vždy uvedený na ľavej strane dole
Hlavná kapitola (napr. Systém airbagov) - titul hlavnej kapitoly je vždy uvedený na pravej strane dole
■ Kapitola(napr. Prehľad airbagov)
■  Úvod k téme - prehľad modulov v rámci kapitoly, úvodné informácie k
obsahu kapitoly, príp. pokyny platné pre celú kapitolu
■ Modul (napr. Predné airbagy)
■
Vyhľadávanie informácií
Pri vyhľadávaní informácií v návode na obsluhu odporúčame používať zoznam
hesiel na konci návodu na obsluhu.
Smerové označenia v texte
Všetky údaje ako „vľavo“, „vpravo“, „vpredu“, „vzadu“ sa vzťahujú na smer jazdy
vozidla.
Jednotky
Údaje objemu, hmotnosti, rýchlosti a dĺžky sa uvádzajú v metrických jednotkách, pokiaľ nie je uvedené inak.
Zobrazenie na displeji
V tomto návode na obsluhu sa pre zobrazenie na displeji prístrojového panelu
používa zobrazenie na displeji MAXI DOT, pokiaľ nie je uvedené inak.
6
Štruktúra a ďalšie informácie k návodu na obsluhu
Použité skratky
Skratka
Význam
Skratka
TDI CR
Význam
Preplňovaný vznetový motor a systém vstrekovania paliva
common-rail
1/min
Otáčky motora za minútu
TSA
Stabilizácia súpravy
ABS
Protiblokovací systém
TSI
Preplňovaný zážihový motor a priame vstrekovanie
AF
Viacúčelové vozidlá
AFS
Adaptívne predné svetlomety
AG
Automatická prevodovka
AGM
Typ akumulátora vozidla
APN
Názov prístupového bodu pre pripojenie k WLAN
ASR
Kontrola trakcie
CO2
Oxid uhličitý
DPF
Filter pevných častíc
DSG
Automatická dvojspojková prevodovka
DSR
Aktívna podpora riadenia
EDS
Elektronická uzávierka diferenciálu
ECE
Európska hospodárska komisia
EPC
Kontrola elektroniky motora
ESC
Kontrola stabilizácie
ET
Hĺbka zálisu disku
EÚ
Európska únia
FSI
Vrstvené priame vstrekovanie benzínu
GSM
Digitálna sieť mobilných zariadení pre prenos hlasu a dát
HFP
Pripojenie mobilného zariadenia pomocou profilu Bluetooth®
kW
kilowatt, jednotka výkonu motora
MG
Mechanická prevodovka
MFA
Multifunkčný ukazovateľ
N1
UMTS
VIN
WLAN
ďalší vývojový stupeň siete GSM (3G)
Identifikačné číslo vozidla
Bezdrôtové pripojenie elektronického zariadenia k prenosu
údajov (WiFi)
Skriňový automobil skonštruovaný výhradne alebo prevažne
na prepravu materiálov
Nm
Newtonmeter, jednotka krútiaceho momentu motora
PIN
Osobné identifikačné číslo
rSAP
Diaľkový prenos dát SIM
SSP
Spojenie druhého zariadenia pomocou profilu Bluetooth ®
Použité skratky
7


Bezpečnosť
Pasívna bezpečnosť
Všeobecné pokyny




Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
8
8
9
Pred každou jazdou
Bezpečnosť jazdy
Bezpečnostná výbava



V tejto časti návodu nájdete dôležité informácie, tipy a upozornenia na tému
pasívnej bezpečnosti, ktoré sa týkajú vášho vozidla.
Zhrnuli sme tu všetko, čo treba vedieť napríklad o bezpečnostných pásoch, airbagu, detskej sedačke a bezpečnej preprave detí.
POZOR
■ Táto kapitola obsahuje dôležité informácie pre vodiča aj jeho spolucestujúcich o tom, ako zaobchádzať s vozidlom.
■ Ďalšie dôležité informácie, ktoré sa týkajú vašej bezpečnosti a bezpečnosti vašich spolucestujúcich, nájdete aj v ďalších kapitolách tohto návodu
na obsluhu.
■ Kompletná palubná literatúra by mala byť stále vo vozidle. To platí najmä
pre prípad, ak vozidlo požičiavate alebo predávate.
Bezpečnosť jazdy


Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 8.
Pre vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich rešpektujte pred každou jazdou tieto pokyny.
 Zabezpečte, aby bezchybne fungovali svetlomety a smerové svetlá.
 Zabezpečte, aby bola v bezchybnom stave funkcia stieračov a tiež lišty
stieračov.
 Zabezpečte, aby všetky okná poskytovali dobrý výhľad smerom von.
 Spätné zrkadlá nastavte tak, aby bol zaručený pohľad smerom dozadu.
 Zabezpečte, aby spätné zrkadlá neboli zakryté.
8
Bezpečnosť
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 8.
Ako vodič nesiete zodpovednosť za seba aj za svojich spolucestujúcich. Ak je
ohrozená vaša bezpečnosť, ohrozujete nielen seba, ale aj ostatných účastníkov
cestnej premávky.
Preto je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.


Pred každou jazdou
Prekontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Skontrolujte výšku hladiny motorového oleja, brzdovej kvapaliny a chladiacej kvapaliny.
Bezpečne upevnite vezené kusy batožiny.
Neprekračujte povolené zaťaženie náprav a povolenú celkovú hmotnosť
vozidla.
Zatvorte všetky dvere, ako aj veko motorového priestoru a veko batožinového priestoru.
Zabezpečte, že sa do oblasti pedálov nemohli dostať žiadne predmety.
Deti zaistite vo vhodnej detskej sedačke so správne zapnutými bezpečnostnými pásmi » Strana 22, Bezpečná preprava detí.
Zaujmite správnu polohu na sedenie » Strana 9, Správna a bezpečná
poloha sedadiel. Vašich spolucestujúcich upozornite na to, aby urobili to
isté.



Nenechávajte odvádzať svoju pozornosť od diania v doprave, napr. spolucestujúcimi alebo telefonickými hovormi.
Nikdy nešoférujte, ak je obmedzená vaša schopnosť riadenia, napr. liekmi,
alkoholom alebo drogami.
Dodržiavajte predpisy cestnej premávky a povolenú rýchlosť jazdy.
Rýchlosť jazdy prispôsobte stavu vozovky, dopravnej situácii a poveternostným podmienkam.
Pri dlhých cestách robte pravidelné prestávky - minimálne každé dve hodiny.
POZOR
Predné sedadlá a všetky opierky hlavy sa musia vždy nastaviť podľa telesnej výšky a bezpečnostné pásy musia byť vždy správne zapnuté, aby poskytli maximálnu ochranu cestujúcim vo vozidle.
■ Každý cestujúci musí mať správne zapnutý a vedený bezpečnostný pás,
ktorý patrí k jeho sedadlu. Deti musia byť istené vhodnými zádržnými systémami » Strana 22, Bezpečná preprava detí.
■ Cestujúci, ktorí nesedia správne, sa v prípade aktivácie airbagu vystavujú
pri zasiahnutí životu nebezpečným zraneniam.
■ Ak spolucestujúci na zadných sedadlách nesedia správne, zvyšuje sa riziko zranenia spôsobené nesprávnym vedením bezpečnostných pásov.
■ Počas jazdy nesmú byť operadlá sklopené príliš dozadu, lebo sa tým obmedzuje účinnosť bezpečnostných pásov a systému airbagov - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
Bezpečnostná výbava

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
■
na strane 8.
Nasledujúci výpočet zahŕňa iba časť bezpečnostnej výbavy vášho vozidla.
› Trojbodové bezpečnostné pásy pre všetky sedadlá.
› Obmedzovače sily pásov na predných a zadných krajných sedadlách.
› Predpínače pásov na predných a zadných krajných sedadlách.
› Nastavenie výšky pásov na predných sedadlách.
› Predný airbag vodiča a spolujazdca.
› Kolenný airbag vodiča.
› Predné bočné airbagy.
› Zadné bočné airbagy.
› Hlavové airbagy.
› Kotviace body pre detskú sedačku so systémom ISOFIX.
› Kotviace body pre detskú sedačku so systémom TOP TETHER.
› Výškovo nastaviteľné hlavové opierky.
› Nastaviteľný stĺpik riadenia.
Správna poloha sedadla vodiča
Uvedené časti bezpečnostného vybavenia pracujú súbežne, aby v prípade nehody čo najlepšie ochránili vás a vašich spolucestujúcich.
Bezpečnostné vybavenie vám ani vašim spolucestujúcim nepomôže, ak nesedíte v správnej polohe alebo ak toto vybavenie zle nastavíte alebo ho nepoužívate.
Pri nesprávne zapnutom bezpečnostnom páse môže pri nehode dôjsť ku poraneniam v dôsledku aktivovaných airbagov.
Správna a bezpečná poloha sedadiel

Obr. 1 Správna poloha sedenia vodiča / Správne nastavená opierka hlavy
Úvod k téme

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Správna poloha sedadla vodiča
Nastavenie polohy volantu
Správna poloha sedadla spolujazdca
Správna poloha sedadiel spolucestujúcich na zadných sedadlách
Príklady nesprávnej polohy sedadiel
9
10
10
11
11
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 9.
Pre vašu bezpečnosť a pre zníženie nebezpečenstva poranenia v prípade nehody sa musia dodržiavať nasledujúce pokyny.
 Sedadlo vodiča by malo byť nastavené v pozdĺžnom smere tak, aby vodič
mohol mierne pokrčenými nohami zošliapnuť pedále na doraz.
 Pri vozidlách s kolenným airbagom vodiča nastavte sedadlo vodiča v pozdĺžnom smere tak, aby vzdialenosť B » Obr. 1 nôh od prístrojovej dosky v
oblasti kolenného airbagu bola minimálne 10 cm.
 Sklon operadla nastavte tak, aby ste mohli mierne pokrčenými rukami dosiahnuť na najvyšší bod volantu.
Pasívna bezpečnosť
9

Volant nastavte tak, aby bola vzdialenosť A medzi volantom a hrudníkom
minimálne 25 cm » Obr. 1. Nastavte volant » Strana 10, Nastavenie polohy
volantu.
Opierku hlavy nastavte tak, aby jej horná hrana bola, pokiaľ možno, v jednej priamke s hornou časťou vašej hlavy C » Obr. 1.
Správne si zapnite bezpečnostný pás » Strana 12.



Nastavte sedadlá a opierky hlavy » Strana 82.
POZOR
Pred začatím jazdy zaujmite správnu polohu sedenia a počas jazdy polohu
nemeňte. Poučte aj spolucestujúcich, aby sa správne posadili a polohu nemenili počas jazdy.
■ Dodržte vzdialenosť od volantu minimálne 25 cm a vzdialenosť nôh od
prístrojovej dosky v oblasti kolenného airbagu minimálne 10 cm. Keď túto
minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju
ochrannú funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Počas jazdy držte volant pevne obidvoma rukami po stranách za vonkajší
okraj v polohe „9 hodín“ a „3 hodiny“. Volant nikdy nedržte v polohe „12 hodín“ ani iným nevhodným spôsobom (napr. uprostred volantu alebo za vnútorný okraj volantu). V takom prípade by ste si pri aktivácii airbagu mohli
spôsobiť ťažké poranenia ramien, rúk a hlavy.
■ Postarajte sa o to, aby sa v priestore pre nohy nenachádzali žiadne predmety, pretože pri náhlej zmene jazdy alebo brzdení sa tieto predmety môžu
dostať do priestoru mechanizmu pedálov. Potom by ste neboli schopní zošliapnuť pedál spojky, brzdiť alebo pridať plyn.
■
Nastavenie polohy volantu
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 9.
Polohu volantu je možné plynulo nastavovať výškovo a pozdĺžne.
10
Bezpečnosť
POZOR
Poistná páčka musí byť počas jazdy zablokovaná, aby volant počas jazdy
nemohol neočakávane zmeniť polohu - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Volant nikdy nenastavujte počas jazdy, ale iba pri stojacom vozidle!
■
Správna poloha sedadla spolujazdca

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 9.
Pre bezpečnosť spolujazdca a na zníženie nebezpečenstva poranenia v prípade
nehody sa musia dodržiavať nasledujúce pokyny.
 Sedadlo spolujazdca nastavte čo najviac dozadu. Spolujazdec musí dodržiavať odstup od prístrojovej dosky minimálne 25 cm, aby mu airbag v prípade aktivácie poskytol maximálnu možnú ochranu.
 Opierku hlavy nastavte tak, aby jej horná hrana bola, pokiaľ možno, v jednej priamke s hornou časťou vašej hlavy C » Obr. 1 na strane 9.
 Správne si zapnite bezpečnostný pás » Strana 12.
Nastavte sedadlá a opierky hlavy » Strana 82.
Vo výnimočných prípadoch je možné airbag spolujazdca vypnúť » Strana 20,
Vypnutie airbagov.
POZOR
Dodržte vzdialenosť od prístrojovej dosky minimálne 25 cm. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju
ochrannú funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Počas jazdy majte nohy vždy v priestore, ktorý je určený pre nohy - nikdy
ich nedávajte na prístrojovú dosku, do okien alebo na sedadlá. V prípade
brzdenia alebo nehody by ste sa tak vystavovali zvýšenému nebezpečenstvu poranenia. Pri aktivácii airbagu si nesprávnou polohou sedenia môžete
spôsobiť smrteľné zranenia!
■
Obr. 2
Nastaviteľný volant: Páčka pod
volantom

› Poistnú páčku pod volantom vychýľte nadol » Obr. 2.
› Volant nastavte (výškovo a pozdĺžne) do požadovanej polohy.
› Poistnú páčku zatlačte nahor až na doraz.
Správna poloha sedadiel spolucestujúcich na zadných sedadlách

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 9.
Aby sa znížilo riziko zranenia v prípade náhleho brzdenia alebo nehody, musia
cestujúci na zadných sedadlách rešpektovať nasledujúce pokyny.
 Opierku hlavy nastavte tak, aby jej horná hrana bola, pokiaľ možno, v jednej priamke s hornou časťou hlavy C » Obr. 1 na strane 9.
 Správne si zapnite bezpečnostný pás » Strana 12.
 Ak vo vozidle prevážate deti, používajte vhodný zádržný systém » Strana 22, Bezpečná preprava detí.





Nohy nevykladajte na prístrojovú dosku.
Nohy neklaďte na sedadlo.
Nikoho neprepravujte v priestore pre nohy.
Nejazdite bez zapnutých bezpečnostných pásov.
Nezdržiavajte sa v batožinovom priestore.
Nastavte sedadlá a opierky hlavy » Strana 82.
Príklady nesprávnej polohy sedadiel

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 9.
Maximálne možný ochranný účinok bezpečnostných pásov je možné dosiahnuť
iba so správne zapnutými bezpečnostnými pásmi.
Nesprávna poloha sedenia výrazne znižuje ochrannú funkciu bezpečnostných
pásov a zvyšuje riziko zranenia spôsobené nesprávnym vedením pásov.
Ako vodič zodpovedáte za seba, za spolucestujúcich a najmä za prepravované
deti. Nikdy nedovoľte, aby niektorý cestujúci za jazdy sedel nesprávne.
Nasledovný výpočet obsahuje upozornenia, ktorých nedodržanie môže viesť ku
ťažkých poraneniam alebo ku smrti. Tento výpočet nie je úplný, chceme vás
však na túto tému aspoň upozorniť.
Počas jazdy je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.










Nestojte.
Nestojte na sedadlách.
Nekľačte na sedadlách.
Operadlo nenakláňajte príliš dozadu.
Nenakláňajte sa k prístrojovej doske.
Neležte na zadných sedadlách.
Neseďte iba na prednej časti sedadla.
Neseďte naklonený do strany.
Nevykláňajte sa z okna.
Nohy nevystrkujte z okna.
Pasívna bezpečnosť
11
POZOR
Bezpečnostný pás si zapnite pred každou jazdou, aj v mestskej premávke!
To platí aj pre spolujazdcov na zadných sedadlách - hrozí nebezpečenstvo
poranenia!
■ Aj tehotné ženy musia mať bezpečnostný pás stále zapnutý. Iba týmto
spôsobom je zaručená najlepšia ochrana pre ešte nenarodené dieťa » Strana 14, Zapnutie a odopnutie bezpečnostných pásov.
■ Maximálne možný ochranný účinok bezpečnostných pásov sa dosahuje
iba pri správnom nastavení sedadiel » Strana 9.
■ Operadlá predných sedadiel sa nesmú sklápať príliš dozadu, inak môžu
bezpečnostné pásy stratiť svoj ochranný účinok.
Bezpečnostné pásy
■
Použitie bezpečnostných pásov

Úvod k téme
Obr. 3
Pripútaný vodič
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Fyzikálny princíp čelného nárazu
Zapnutie a odopnutie bezpečnostných pásov
Nastavenie výšky pásov na predných sedadlách
13
14
14
Správne zapnuté bezpečnostné pásy poskytujú pri nehode dobrú ochranu. Zabraňujú riziku poranenia a zvyšujú šancu na prežitie pri ťažkej nehode.
Správne zapnuté bezpečnostné pásy udržiavajú cestujúcich na sedadlách
v správnej polohe » Obr. 3.
Bezpečnostné pásy v značnej miere redukujú pohybovú energiu. Okrem toho
obmedzujú nekontrolované pohyby, ktoré môžu spôsobiť ťažké úrazy.
Cestujúci so správne zapnutými bezpečnostnými pásmi potom vo veľkej miere
profitujú zo skutočnosti, že pohybová energia je maximálne možnou mierou
zachytená bezpečnostnými pásmi.
Takisto aj konštrukcia prednej časti vozidla a ostatných prvkov systému pasívnej bezpečnosti, ako napr. systém airbagov, zaručujú maximálne možné pohltenie pohybovej energie pri náraze. Vznikajúca energia sa tým minimalizuje
a riziko poranenia sa znižuje.
Pri preprave detí musíte rešpektovať osobitné bezpečnostné hľadiská » Strana 22.
12
Bezpečnosť
POZOR
Pokyny pre správne vedenie pásov
■ Dbajte na správne vedenie bezpečnostných pásov. Chybne vedené bezpečnostné pásy môžu aj pri ľahkých nehodách spôsobiť zranenie.
■ Výšku bezpečnostného pásu nastavte tak, aby ramenná časť pásu prechádzala približne stredom ramena - v žiadnom prípade nie cez krk.
■ Príliš voľne vedený bezpečnostný pás môže spôsobiť zranenie, lebo telo
sa pri nehode pohybuje na základe pohybovej energie ďalej dopredu a až
potom je náhle zachytené.
■ Bezpečnostný pás nesmie byť vedený cez pevné alebo ľahko rozbitné
predmety (ako sú napr. okuliare, zväzok kľúčov atď.). Tieto predmety môžu
spôsobiť poranenia.
POZOR
Pokyny pre zaobchádzanie s bezpečnostnými pásmi
■ Bezpečnostný pás nesmie byť zaseknutý alebo prekrútený a nesmie sa
odierať o ostré hrany.
■ Dávajte pozor na to, aby sa bezpečnostný pás neprivrel pri zatváraní dverí.
POZOR
Pokyny pre správne použitie bezpečnostných pásov
■ Bezpečnostným pásom sa nesmú nikdy pripútať dve osoby (ani deti), bezpečnostný pás sa nesmie zapínať ani cez dieťa prepravujúce sa na lone cestujúceho.

POZOR (Pokračovanie)
Bezpečnostný pás môže byť zapnutý iba do toho zámku pásu, ktorý patrí
k príslušnému sedadlu. Nesprávne zapnutie pásov znižuje jeho ochranné
vlastnosti a zvyšuje sa riziko poranenia.
■ Zavádzací otvor pre západku zámku pásu nesmie byť upchatý, lebo by sa
potom jazýček bezpečnostného pásu nemusel zaistiť.
■ Mnohé vrstvy oblečenia a voľné oblečenie (napr. kabát cez sako) negatívne ovplyvňujú bezpečné sedenie a funkciu bezpečnostných pásov.
■ Nepoužívajte spony ani podobné predmety, ktoré zabraňujú funkcii pevného upnutia bezpečnostného pásu. Príliš voľne vedený bezpečnostný pás
môže spôsobiť zranenie, lebo telo sa pri nehode pohybuje na základe pohybovej energie ďalej dopredu a až potom je náhle zabrzdené.
■ Bezpečnostné pásy na zadných sedadlách môžu spoľahlivo plniť svoju
funkciu iba vtedy, keď je operadlo zadných sedadiel správne zaistené
» Strana 88.
Fyzikálny princíp čelného nárazu
■
POZOR
Pokyny k údržbe bezpečnostných pásov
■ Bezpečnostné pásy sa musia udržiavať v čistote. Znečistenie pásov môže
ovplyvniť činnosť navíjacej automatiky » Strana 183.
■ Bezpečnostné pásy nesmiete demontovať ani inak upravovať. Nepokúšajte sa pásy opravovať svojpomocne.
■ Pravidelne kontrolujte stav bezpečnostných pásov. Ak zistíte poškodenia
bezpečnostných pásov, spojenia bezpečnostného pásu, automatického navíjača alebo zámku, nechajte príslušný bezpečnostný pás vymeniť v odbornom servise.
■ Poškodené bezpečnostné pásy alebo pásy, ktoré boli zaťažené pri dopravnej nehode a tým aj natiahnuté, sa musia vymeniť v odbornom servise
za nové. Okrem toho treba prekontrolovať ukotvenia bezpečnostných pásov.
Upozornenie
Pri používaní bezpečnostných pásov je potrebné dodržiavať národné zákonné
nariadenia.
Obr. 4 Nepripútaný vodič / Nepripútaný spolujazdec na zadnom sedadle

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 12.
Len čo sa dá vozidlo do pohybu, vozidlo aj osoby sediace vo vnútri získavajú určitú pohybovú, tzv. kinetickú energiu.
Veľkosť kinetickej energie v rozhodujúcej miere závisí od rýchlosti a od celkovej hmotnosti vozidla vrátane cestujúcich. So stúpajúcou rýchlosťou a zväčšujúcou sa hmotnosťou musí byť v prípade nehody pohltenej viac energie.
Rýchlosť vozidla hrá najdôležitejšiu úlohu. Ak sa napríklad rýchlosť z 25 km/h
zdvojnásobí na 50 km/h, kinetická energia sa tým zoštvornásobí.
Názor, že pri ľahkom náraze sa dá telo zaprieť rukami, je mylný. Už pri nízkych
rýchlostiach nárazu pôsobia na telo sily, ktoré sa nedajú takto prekonať.
Pri rýchlosti iba asi 30 - 50 km/h budú pri náraze na telo pôsobiť sily, ktoré môžu prekročiť hmotnosť jednej tony (1 000 kg).
Napríklad hmotnosť osoby 80 kg „stúpne“ pri rýchlosti 50 km/h na 4,8 tony
(4800 kg).
Pri čelnom náraze sú nepripútaní cestujúci vrhnutí nekontrolovateľne dopredu
a narážajú na vnútorné časti vozidla, ako napr. volant, prístrojovú dosku alebo
čelné sklo » Obr. 4 - . Za určitých okolností môžete dokonca vyletieť z vozidla, čo môže mať za následok dokonca život ohrozujúce alebo aj smrteľné poranenia.
Je dôležité, aby sa pripútali aj cestujúci na zadných sedadlách, pretože by sa
mohli pri nehode nekontrolovateľne pohybovať vozidlom.
Nepripútaný spolucestujúci na zadnom sedadle teda neohrozuje iba seba, ale
aj osoby na predných sedadlách » Obr. 4 - .
Bezpečnostné pásy
13
Zapnutie a odopnutie bezpečnostných pásov
Pre čo najväčšiu ochrannú funkciu pásov má veľký význam ich správne zapnutie.
Ramenný pás nikdy nesmie viesť cez krk, ale približne stredom ramena, a musí
dobre priliehať k hornej časti tela. Panvový pás musí viesť pred panvou, nie cez
brucho, a musí vždy pevne priliehať k telu » Obr. 6 - .
Aj tehotné ženy musia mať bezpečnostný pás stále zapnutý. Iba týmto spôsobom je zaručená najlepšia ochrana pre ešte nenarodené dieťa.
Tehotnej žene musí panvový pás priliehať čo možno najnižšie k panve, aby pás
nevyvíjal tlak na spodnú časť brucha » Obr. 6 - .
Obr. 5 Zapnutie / odopnutie bezpečnostného pásu
Odopnutie pásu
Bezpečnostný pás si zapínajte iba pri stojacom vozidle.
› Stlačte červené tlačidlo v zámku pásu » Obr. 5 - , kým jazýček nevyskočí.
› Pás veďte rukou späť, aby sa mohol ľahšie navinúť a aby sa nepretočil bezpečnostný pás.
DÔLEŽITÉ
Pri odkladaní bezpečnostného pásu je potrebné dbať na to, aby jazýček zámku
nepoškodil obloženie dverí ani iné časti vnútorného priestoru.
Nastavenie výšky pásov na predných sedadlách
Obr. 7
Predné sedadlo: nastavenie výšky pásov
Obr. 6 Priebeh ramenného a panvového pásu / priebeh bezpečnostného
pásu u tehotnej ženy

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 12.
Zapnutie pásu
› Skôr, ako si zapnete bezpečnostný pás, nastavte predné sedadlo a hlavovú
opierku do správnej polohy » Strana 9.
› Pomaly pretiahnite pás držaný za jazýček cez hrudník a panvu.
› Jazýček pásu zasuňte do zámku na príslušnom sedadle » Obr. 5 - , kým sa
počuteľne nezaistí.
› Preskúšajte ťahom za pás, či jazýček bezpečne zapadol do zámku.
Plastový doraz na páse zaisťuje pohotovostnú polohu jazýčka pásu pre pripútanie.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Výškovým nastavením pásu je možné vedenie predných bezpečnostných pásov
v oblasti ramena prispôsobiť telesným rozmerom.
› Stlačte tlačidlo s vodidlom pásu a posuňte ho požadovaným smerom nahor
alebo nadol » Obr. 7.
› Po nastavení skontrolujte krátkym trhnutím za pás, či je vodidlo pásu bezpečne zaistené.
14
Bezpečnosť
na strane 12.
POZOR
Akékoľvek práce na systéme predpínačov pásov, ako aj demontáž a montáž systémových častí počas iných opravárenských prác, môžu vykonávať
iba odborné servisy.
■ Ochranná funkcia systému vystačí iba na jednu nehodu. Ak boli predpínače aktivované, musí sa vymeniť celý systém vrátane pásov.
Navíjacie automatiky pásov a napínače pásov

■
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Navíjacie automatiky pásov
Predpínače pásov
15
15
Navíjacie automatiky pásov
Každý bezpečnostný pás je vybavený navíjacou automatikou.
Pri pomalom ťahaní za bezpečnostný pás je zaručená plná voľnosť pohybu pásu. Pri trhavom ťahu za bezpečnostný pás sa tento blokuje navíjacou automatikou.
Upozornenie
Pri aktivácii predpínačov sa uvoľňuje dym. Toto však nie je príznakom požiaru
vo vozidle.
■ Pri likvidácii vozidla alebo časti systému predpínačov pásu je dôležité, aby sa
rešpektovali národné zákonné nariadenia. Servisní partneri ŠKODA tieto predpisy poznajú a poskytnú vám podrobnejšie informácie.
■
Bezpečnostné pásy sa zablokujú aj pri prudkom brzdení, pri zrýchlení, pri jazde
zo svahu a v zákrutách.
POZOR
Ak sa bezpečnostný pás pri trhavom ťahu nezablokuje, okamžite ho nechajte skontrolovať v odbornom servise.
Predpínače pásov
Predpínače pásov na navíjačoch predných a zadných vonkajších bezpečnostných pásov, ako doplnok systému airbagov, zvyšujú bezpečnosť pripútaného
vodiča, spolujazdca, a spolucestujúcich na vonkajších zadných sedadlách.
Ak dôjde k čelnému nárazu určitej intenzity, automaticky sa napnú bezpečnostné pásy. Predpínače pásov sa môžu aktivovať aj pri nezapnutých bezpečnostných pásoch.
Pri bočnom náraze určitej intenzity sa automaticky napne zapnutý bezpečnostný pás na strane nárazu.
Pri ľahkom čelnom, bočnom a zadnom náraze, prevrátení či nehode, pri ktorej
spredu nepôsobia príliš veľké sily, k aktivácii predpínačov nedôjde.
Bezpečnostné pásy
15
Opis systému
Systém airbagov

Opis systému airbagov

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Systém airbagov poskytuje ako doplnok k bezpečnostným pásom dodatočnú
ochranu cestujúcich pri prudkých čelných a bočných kolíziách.
POZOR
Maximálny ochranný účinok airbagu sa dosahuje iba v súčinnosti so zapnutým bezpečnostným pásom.
■ Airbag nie je náhradou bezpečnostného pásu, je však neoddeliteľnou súčasťou celkovej koncepcie pasívnej bezpečnosti vozidla.
■ Aby boli cestujúci pri aktivácii systému chránení s maximálnou účinnosťou, musia byť predné sedadlá správne nastavené podľa veľkosti postavy
» Strana 9, Správna a bezpečná poloha sedadiel.
■ Keď počas jazdy nepoužijete bezpečnostné pásy, nakláňate sa príliš dopredu alebo keď sedíte v inej nesprávnej polohe, vystavujete sa v prípade
nehody zvýšenému riziku poranenia.
■
POZOR
Pokyny pre zaobchádzanie so systémom airbagov
■ V prípade poruchy nechajte systém airbagov okamžite skontrolovať v odbornom servise. Inak hrozí, že sa systém airbag pri nehode neaktivuje.
■ Na častiach systému airbagov sa nesmú vykonávať žiadne úpravy.
■ Všetky práce na systéme airbagov, ako aj montáž a demontáž častí systému v dôsledku iných opravných prác (napr. demontáž volantu), sa musia vykonávať iba v odborných servisoch.
■ Nikdy nevykonávajte zmeny na prednom nárazníku alebo na karosérii.
■ Zakazuje sa manipulovať s jednotlivými časťami systému airbagov, pretože by mohlo dôjsť k aktivácii airbagov.
■ Ochranná funkcia systému airbagov stačí iba na jednu nehodu. Po aktivácii airbagu sa musí systém airbagov vymeniť.
16
Bezpečnosť
na strane 16.
Funkčný stav systému airbagov signalizuje kontrolné svetlo na prístrojovom
paneli » Strana 40.
Úvod k téme
Opis systému
Aktivácia airbagu
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Pri aktivácii airbagov sa tieto naplnia plynom a rozpínajú sa.
16
16
Počas nafukovania airbagu sa uvoľňuje šedobiely alebo červený neškodný plyn.
To je úplne bežné a nie je to prejavom požiaru vo vozidle.
Systém airbagov pozostáva (podľa výbavy vozidla) z nasledujúcich modulov.
› Elektronická riadiaca jednotka.
› Predný airbag vodiča a spolujazdca » Strana 17.
› Kolenný airbag vodiča » Strana 18.
› Bočné airbagy » Strana 19.
› Hlavové airbagy » Strana 20.
› Kontrolné svetlo systému airbagov na prístrojovom paneli » Strana 40.
› Kľúčový prepínač pre predný airbag spolujazdca » Strana 21.
› Kontrolné svetlo vypnutia/zapnutia predného airbagu spolujazdca na strednom paneli prístrojovej dosky » Strana 21.
Upozornenie
Systém airbagov nevyžaduje počas celej svojej životnosti žiadnu údržbu.
Pri predaji vozidla odovzdajte kupujúcemu kompletný návod na obsluhu. Pamätajte na to, že k tomu patria aj podklady k prípadne vypnutému airbagu spolujazdca!
■ Pri likvidácii vozidla alebo častí systému airbagov sa musia rešpektovať národné zákonné ustanovenia.
■
■
Aktivácia airbagu

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 16.
Airbag sa nafúkne počas zlomku sekundy a s vysokou rýchlosťou, aby mohol
pri nehode poskytnúť dodatočnú ochranu.
Systém airbagov je funkčný iba pri zapnutom zapaľovaní.
V mimoriadnych prípadoch nehôd môže zareagovať viacero airbagov súčasne.
Pri ľahkých čelných a bočných kolíziách, pri zadných nárazoch, pri preklopení
alebo prevrátení vozidla sa systém airbagov neaktivuje.

Podmienky aktivácie
Podmienky aktivácie systému airbagov nie je možné všeobecne určiť. Dôležitú
úlohu tu zohrávajú napríklad faktory, ako napríklad povaha predmetu, do ktorého vozidlo naráža (tvrdý/ mäkký), uhol nárazu, rýchlosť vozidla atď.
Čelné airbagy
Pre aktiváciu systému airbagov je za každej situácie rozhodujúci vznikajúci
priebeh spomalenia. Riadiaca jednotka analyzuje povahu kolízie a včas spustí
príslušné zádržné systémy.
Ak namerané spomalenie pri náraze nedosiahne určené referenčné hodnoty,
airbagy sa neaktivujú, aj keď v dôsledku nehody môže nastať veľmi rozsiahla
deformácia vozidla.
Pri prudkých čelných nárazoch sa realizuje aktivácia nasledujúcich airbagov.
› Predný airbag vodiča.
› Predný airbag spolujazdca.
› Kolenný airbag vodiča.
Obr. 8 Predný airbag vodiča vo volante / Predný airbag spolujazdca
v prístrojovej doske
Pri prudkých bočných nárazoch sa realizuje aktivácia nasledujúcich airbagov.
› Bočný airbag vpredu na strane nehody.
› Bočný airbag vzadu na strane nehody.
› Hlavový airbag na strane nehody.
Pri aktivácii airbagu dôjde k nasledujúcim udalostiam.
› Rozsvieti sa vnútorné osvetlenie (keď sú vnútorné svetlá nastavené na spínanie dverovým kontaktom).
› Zapnú sa varovné svetlá.
› Všetky dvere sa odomknú.
› Preruší sa dodávka paliva do motora.
Obr. 9 Bezpečná vzdialenosť od volantu / Plynom plnené airbagy
Prehľad airbagov

Systém čelných airbagov poskytuje dodatočnú ochranu v oblasti hlavy a hrudníka vodiča aj spolujazdca pri ťažkých čelných nárazoch.
Úvod k téme
Čelný airbag pre vodiča je umiestnený vo volante » Obr. 8 - .
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Čelné airbagy
Kolenný airbag
Bočné airbagy
Hlavové airbagy
17
18
19
20
Čelný airbag pre spolujazdca je umiestnený v prístrojovom paneli nad odkladacou schránkou » Obr. 8 - .
Pri aktivácii airbagov sa tieto rozpínajú pred vodičom a spolujazdcom » Obr. 9 . Pri ponorení do úplne nafúknutého airbagu sa tlmí pohyb vodiča a spolujazdca smerom vpred, čím sa znižuje riziko poranenia hlavy a hornej časti tela.
Systém airbagov
17

POZOR
Pokyny ku správnej polohe sedenia
■ Pre vodiča a spolujazdca je dôležité udržiavať od volantu, resp. prístrojovej dosky vzdialenosť minimálne 25 cm A » Obr. 9. Keď túto minimálnu
vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú
funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života! Okrem toho musia byť predné
sedadlá a opierky hlavy vždy v správnej polohe vzhľadom na telesnú výšku.
■ Pri aktivácii vyvíja airbag tak veľké sily, že v prípade nesprávneho sedenia
alebo nesprávnej polohy tela môže dôjsť k poraneniam.
■ Medzi osobami sediacimi vpredu a účinnou oblasťou airbagov nesmú byť
žiadne ďalšie osoby, zvieratá alebo predmety.
POZOR
Predný airbag a preprava detí
■ Deti nikdy neprevážajte na prednom sedadle nezabezpečené. Keď sa systém airbagov pri nehode aktivuje, môžu sa vážne, až smrteľne zraniť!
■ Pri použití detskej sedačky na sedadle spolujazdca, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru jazdy, treba bezpodmienečne vypnúť predný airbag spolujazdca » Strana 20, Vypnutie airbagov. Ak sa vypnutie nerealizuje, môže aktivácia čelného airbagu spolujazdca dieťaťu spôsobiť vážne až
smrteľné poranenia. Pri preprave dieťaťa na sedadle spolujazdca rešpektujte príslušné národné zákonné nariadenia, ktoré sa týkajú používania detských sedačiek.
POZOR
Všeobecné pokyny
■ Volant ani povrch modulu airbagu v prístrojovej doske na strane spolujazdca sa nesmie polepiť, zakryť ani iným spôsobom upraviť. Tieto diely sa
smú čistiť iba suchou utierkou alebo utierkou navlhčenou vodou. Na kryty
modulov airbagov alebo do ich bezprostrednej blízkosti sa nesmú montovať
žiadne diely, napr. držiaky na nápoje, na telefón a pod.
■ Na plochu modulu airbagu spolujazdca v prístrojovej doske nikdy neodkladajte žiadne predmety.
Upozornenie
Vo vozidlách s predným airbagom vodiča sa na volante nachádza nápis .
Vo vozidlách s predným airbagom spolujazdca sa na prístrojovej doske na
strane spolujazdca nachádza nápis .
■
■
18
Bezpečnosť
Kolenný airbag
Obr. 10 Miesto montáže airbagu / Bezpečná vzdialenosť od prístrojovej
dosky
Kolenný airbag vodiča poskytuje dodatočnú ochranu dolných končatín vodiča.
Kolenný airbag vodiča A je umiestnený v spodnej časti prístrojovej dosky pod
stĺpikom riadenia » Obr. 10.
Kolenný airbag vodiča sa aktivuje pri ťažkých čelných nárazoch spolu s prednými airbagmi.
Počas ponárania do úplne nafúknutého airbagu sa pohyb tela tlmí, čím sa znižuje riziko poranenia dolných končatín vodiča.
POZOR
Sedadlo vodiča nastavte v pozdĺžnom smere tak, aby bola vzdialenosť nôh
B od prístrojovej dosky v oblasti kolenného airbagu minimálne 10 cm
» Obr. 10. Ak by nebolo možné splniť túto podmienku z dôvodu telesnej výšky, potom je potrebné vyhľadať odborný servis.
■ Povrch modulu airbagu v spodnej časti prístrojovej dosky pod stĺpikom
riadenia sa nesmie polepiť, zakryť ani inak upraviť. Tieto diely sa smú čistiť
iba suchou utierkou alebo utierkou navlhčenou vodou. Na kryt modulu airbagu alebo do jeho bezprostrednej blízkosti sa nesmú montovať žiadne
diely.
■ Na kľúč zapaľovania neupevňujte objemné a ťažké prívesky (zväzky kľúčov
a pod.). Pri aktivácii kolenného airbagu sa môžu tieto predmety vymrštiť
a spôsobiť poranenia.
■

Upozornenie
Vo vozidlách s kolenným airbagom vodiča sa na prístrojovej doske na strane
vodiča nachádza piktogram s nápisom .
POZOR (Pokračovanie)
Medzi osobami a účinnou oblasťou airbagov sa nesmú nachádzať žiadne
ďalšie osoby, zvieratá alebo predmety. Na dverách nesmie byť upevnené
žiadne príslušenstvo, ako napr. držiaky na nápoje atď.
■ Ak deti počas jazdy nesedia v správnej polohe, sú v prípade nehody vystavené zvýšenému riziku poranenia. To môže mať za následok ťažké poranenia » Strana 22, Detská sedačka.
■
Bočné airbagy
POZOR
Riadiaca jednotka airbagov pracuje so snímačmi tlaku, ktoré sú umiestnené v predných dverách. Na dverách ani na čalúnení dverí sa preto nesmú vykonávať žiadne úpravy (napr. dodatočná inštalácia reproduktorov). Ďalšie
informácie » Strana 175, Airbagy.
■ Na operadlá nesmiete pôsobiť väčšou silou, napr. silnými údermi, kopaním
nohami atď., lebo by sa mohol bočný airbag poškodiť. Potom by sa mohlo
stať, že sa bočný airbag pri nehode neaktivuje!
■ V žiadnom prípade nesmiete dať na sedadlo vodiča alebo spolujazdca
ochranné poťahy, ktoré ŠKODA výslovne neschválila. Pretože sa airbag rozpína z operadla, bola by pri použití neschválených poťahov výrazne obmedzená ochranná funkcia bočných airbagov.
■ Poškodenia originálnych poťahov v oblasti modulu bočných airbagov nechajte okamžite opraviť v odbornom servise.
■ Moduly airbagov bočných sedadiel nesmú byť nikde poškodené, roztrhnuté alebo poškriabané. Násilné otváranie je neprípustné.
■
Obr. 11 Miesto montáže bočného airbagu v prednom sedadle vodiča / Plynom plnené bočné airbagy
Systém bočných airbagov poskytuje dodatočnú ochranu celej hornej časti tela
(hrudníka, brucha, panvy) cestujúcich pri silných bočných nárazoch.
Predné bočné airbagy sú uložené v čalúnení operadiel predných sedadiel
» Obr. 11 - .
Zadné bočné airbagy sú uložené medzi vstupným priestorom dverí a operadlom.
Pri aktivácii bočných airbagov » Obr. 11 -  sa na príslušnej strane automaticky
aktivuje aj hlavový airbag a predpínač bezpečnostného pásu.
Pri ponorení do plne nafúknutého airbagu sa pohyb tela tlmí, čím sa znižuje riziko poranenia celej hornej časti tela (hrudníka, brucha, panvy) priľahlej k dverám.
Upozornenie
Vo vozidlách s bočnými airbagmi vpredu sa na operadlách predných sedadiel
nachádza nálepka s nápisom .
■ Vo vozidlách s bočnými airbagmi vzadu sa medzi vstupným priestorom a operadlom zadných sedadiel nachádza nápis .
■
POZOR
Pokyny ku správnej polohe sedenia
■ Vaša hlava sa nesmie nikdy nachádzať v oblasti uloženia bočného airbagu.
V opačnom prípade môže pri nehode dôjsť k ťažkému poraneniu. To platí
predovšetkým pre deti, ktoré nie sú prepravované vo vhodných detských
sedačkách » Strana 24, Bezpečnosť detí a bočný airbag.
Systém airbagov
19
Hlavové airbagy
POZOR (Pokračovanie)
Montážou nevhodného príslušenstva do blízkosti hlavových airbagov sa
môže pri ich aktivácii značne narušiť ich ochranná funkcia. Počas rozpínania
hlavového airbagu sa môžu vymrštiť časti príslušenstva do vnútra vozidla
a zraniť cestujúcich.
■ Slnečné clony sa nesmú vyklopiť k bočným oknám v oblasti rozpínania
hlavových airbagov, najmä keď sú na nich upevnené nejaké predmety, ako
napr. guľôčkové pero. Počas aktivácie hlavových airbagov by sa mohli zraniť
cestujúci.
■ Medzi sediacimi osobami a účinnou oblasťou airbagov sa nesmú nachádzať žiadne ďalšie osoby, zvieratá alebo predmety. Okrem toho by sa osoby,
ktoré sedia vo vnútri vozidla, nemali počas jazdy vykláňať z okien a vystrkovať von ruky.
■
Obr. 12 Miesto montáže hlavového airbagu / Plynom plnený hlavový airbag
Systém hlavových airbagov poskytuje dodatočnú ochranu v oblasti hlavy
a hrudníka vodiča aj spolujazdca pri ťažkých čelných nárazoch.
Upozornenie
Vo vozidlách s hlavovými airbagmi sa na obložení B stĺpika nachádza nápis
.
Hlavové airbagy sú umiestnené nad dverami na obidvoch stranách vo vnútornom priestore vozidla » Obr. 12 - .
Vypnutie airbagov
V prípade bočného nárazu sa aktivuje hlavový airbag spoločne s príslušným
bočným airbagom a predpínačom pásu na strane nárazu do vozidla.

Pri aktivácii prekryje airbag oblasť okien predných a zadných dverí a tiež oblasť
stĺpika dverí » Obr. 12 - .
Náraz hlavy na vnútorné časti vozidla sa tlmí nafúknutým hlavovým airbagom.
Zníženie zaťaženia a obmedzenie prudkých pohybov hlavy okrem iného znižuje
aj zaťaženie krku.
Hlavový airbag poskytuje dodatočnú ochranu aj pri šikmých nárazoch prekrytím
predného stĺpika dverí.
POZOR
■ V oblasti výstupu hlavových airbagov sa nesmú nachádzať žiadne predmety, aby sa airbagy mohli voľne rozpínať.
■ Na háčiky vo vozidle vešajte iba ľahké odevy. Do vreciek týchto odevov
neukladajte žiadne ťažké a ostré predmety. Okrem toho nepoužívajte
na zavesenie odevov ramienka.
20
Bezpečnosť
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Vypnutie airbagov
Vypnutie predného airbagu spolujazdca
20
21
Vypnutie airbagov
Vypnutie airbagov je určené napríklad pre nasledujúce prípady.
› Keď sa na mieste spolujazdca musí použiť detská sedačka, v ktorej sa dieťa
prepravuje chrbtom k smeru jazdy (v niektorých krajinách z dôvodu odlišných
zákonných ustanovení aj v smere jazdy) » Strana 22, Bezpečná preprava
detí.
› Keď napriek správnemu nastaveniu sedadla vodiča nie je možné dodržať minimálnu vzdialenosť 25 cm medzi stredom volantu a hrudníkom.
› Keď sú vo vozidle inštalované prídavné ovládacie prvky pre telesne postihnutého vodiča.
› Keď sú namontované iné sedadlá (napr. ortopedické sedadlá bez bočných air
bagov).
Čelný airbag spolujazdca je možné vypnúť pomocou kľúčového prepínača
» Strana 21, Vypnutie predného airbagu spolujazdca.
› Otvorte odkladaciu schránku na strane spolujazdca.
› Na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním úplne vyklopte časť kľúča so zubmi
Odporúčame, aby ste si prípadné iné airbagy nechali vypnúť u servisného partnera ŠKODA.
› Kľúč opatrne zasuňte až na doraz do drážky v kľúčovom prepínači.
› Kľúčom opatrne otočte drážku kľúčového prepínača do polohy 2 » Obr. 13
Kontrola systému airbagov
Funkčná pohotovosť systému airbagov sa kontroluje elektronicky, aj keď je
niektorý z airbagov vypnutý.
Airbag vypnutý diagnostickým prístrojom
› Kontrolné svetlo  sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania pribl. na 4 sekundy
a ďalej bliká ešte pribl. 12 sekúnd.
Predný airbag spolujazdca vypnutý pomocou kľúčového prepínača v odkladacej schránke
› Kontrolné svetlo  sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti pribl. na 4 sekundy.
› Kontrolné svetlo   3 » Obr. 13 na strane 21 sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania.
Upozornenie
Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia o vypnutí airbagov.
U servisného partnera ŠKODA môžete získať informácie, či sa airbagy vo vašom vozidle môžu alebo musia vypnúť.
■
■
Vypnutie predného airbagu spolujazdca
»
.
OFF.
› Kľúč vytiahnite z drážky v kľúčovom prepínači » .
› Zatvorte odkladaciu schránku na strane spolujazdca.
› Skontrolujte, či sa po zapnutí zapaľovania, svetelný indikátor  s nápisom 3
   svieti.
Zapnutie
› Vypnite zapaľovanie.
› Otvorte odkladaciu schránku na strane spolujazdca.
› Na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním úplne vyklopte časť kľúča so zubmi
» .
› Kľúč opatrne zasuňte až na doraz do drážky v kľúčovom prepínači.
› Kľúčom opatrne otočte drážku kľúčového prepínača do polohy 1 » Obr. 13
ON.
› Kľúč vytiahnite z drážky v kľúčovom prepínači » .
› Zatvorte odkladaciu schránku na strane spolujazdca.
› Skontrolujte, či po zapnutí zapaľovania nesvieti svetelný indikátor  s nápisom 3   .
POZOR
Vodič vozidla zodpovedá za to, či je airbag vypnutý alebo zapnutý.
Airbag vypínajte iba pri vypnutom zapaľovaní! Ak tento postup nedodržíte,
môžete spôsobiť poruchu systému vypínania airbagu.
■ Ak bliká kontrolné svetlo  , airbag spolujazdca sa pri nehode neaktivuje!
Systém airbagov nechajte ihneď skontrolovať v odbornom servise.
■ Kľúč nenechávajte počas jazdy zastrčený v kľúčovom prepínači.
■ Otrasmi sa môže kľúč v drážke otočiť a zapnúť airbag!
■ Airbag sa potom môže v prípade nehody neočakávane iniciovať - hrozí
nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života!
■
■
Obr. 13 Kľúčový prepínač pre predný airbag spolujazdca / kontrolné svetlo
vypnutia predného airbagu spolujazdca
DÔLEŽITÉ
Nedostatočne vyklopená časť kľúča so zubmi môže poškodiť kľúčový prepínač!
Kľúčovým prepínačom sa vypne iba čelný airbag spolujazdca.
Vypnutie
› Vypnite zapaľovanie.
Systém airbagov
21
POZOR (Pokračovanie)
Ak sa deti za jazdy predkláňajú alebo nesedia správne, vystavujú sa v prípade nehody zvýšenému riziku poranenia. To platí najmä pre deti, ktoré
prepravujete na sedadle spolujazdca, ak sa pri nehode aktivuje systém airbagov, môžu sa tieto ťažko poraniť alebo usmrtiť!
■ Bezpodmienečne rešpektujte pokyny výrobcu sedačky na správne zapnutie pásov. Chybne vedené bezpečnostné pásy môžu aj pri ľahkých nehodách
spôsobiť zranenie.
■ Kontrolujte spôsob vedenia pásov vo vozidle. Dbajte predovšetkým na to,
aby pás nebol poškodený vedením cez ostré hrany.
■ Pri použití detskej sedačky na sedadle spolujazdca, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru jazdy, treba bezpodmienečne vypnúť predný airbag spolujazdca. Ďalšie informácie » Strana 22, Použitie detskej sedačky
na sedadle spolujazdca.
Bezpečná preprava detí
■
Detská sedačka

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Použitie detskej sedačky na sedadle spolujazdca
Použitie detskej sedačky na sedadle spolujazdca
Bezpečnosť detí a bočný airbag
Začlenenie detských sedačiek do skupín
Použitie detských sedačiek, ktoré sa upevňujú pomocou bezpečnostného
pásu
22
23
24
24
24
Deti, ktoré sedia na zadných sedadlách, sú vo väčšom bezpečí, ako keď sedia
na sedadle spolujazdca.
Na rozdiel od dospelých nie je štruktúra kostí a svalstva detí ešte vyvinutá. Deti sú preto vystavené oveľa vyššiemu riziku poranenia.
Deti sa musia prepravovať v súlade s príslušnými zákonnými nariadeniami.
Je potrebné používať detské sedačky podľa normy ECE-R 44. Norma ECE-R znamená: Predpis Hospodárskej komisie pre Európu (Economic Commission for
Europe - Regulation).
Detské sedačky podľa normy ECE-R 44 sú označené neuvoľniteľnou kontrolnou
značkou: veľké E v kruhu, dole číslo skúšobného protokolu.
POZOR
Pri používaní bezpečnostných sedačiek je potrebné dodržiavať národné
zákonné nariadenia.
■ V žiadnom prípade nevozte deti - ani dojčatá! - na lone.
■ Nikdy nenechávajte deti vo vozidle bez dozoru. Za určitých vonkajších klimatických podmienok môžu byť v zaparkovanom vozidle také teploty, ktoré
ohrozujú život.
■ Dieťa musí byť po celú dobu jazdy vo vozidle zabezpečené! Inak by bolo
dieťa v prípade nehody vrhnuté do priestoru vozidla a mohlo by životu nebezpečne zraniť seba alebo aj iných cestujúcich.
■
22
Bezpečnosť
DÔLEŽITÉ
Pred montážou detskej sedačky smerujúcej dopredu nastavte čo najvyššie
príslušnú opierku hlavy.
■ Ak by opierka hlavy aj v najvyššej pozícii zabraňovala montáži detskej sedačky, potom sa musí opierka hlavy demontovať » Strana 83. Po vybratí detskej
sedačky opäť nasaďte opierku hlavy.
■
Upozornenie
Odporúčame používať detské sedačky z originálneho príslušenstva ŠKODA.
Tieto detské sedačky boli vyvinuté a vyskúšané na použitie vo vozidlách
ŠKODA. Vyhovujú norme ECE-R 44.
Použitie detskej sedačky na sedadle spolujazdca
Neplatí pre Taiwan
Obr. 14
Nálepka na B stĺpiku karosérie
na strane spolujazdca

POZOR
Pri použití detskej sedačky na sedadle spolujazdca, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru jazdy, treba bezpodmienečne vypnúť predný airbag spolujazdca » Strana 20, Vypnutie airbagov.
■ Pri zapnutom prednom airbagu spolujazdca nikdy nepoužívajte na sedadle spolujazdca takú detskú sedačku, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom
ku smeru jazdy. Táto detská sedačka sa nachádza v oblasti rozvinutia čelného airbagu spolujazdca. Airbag môže v tomto prípade dieťa ťažko alebo
smrteľne zraniť.
■ Na túto skutočnosť tiež poukazuje nálepka, ktorá sa nachádza na jednom
z nasledujúcich miest.
■ Na B stĺpiku karosérie na strane spolujazdca » Obr. 14. Nálepka je viditeľná po otvorení dverí na strane spolujazdca.
■ Na slnečnej clone na strane spolujazdca. U vozidiel pre niektoré krajiny
sa na slnečnej clone na strane spolujazdca nachádza nálepka » Obr. 15.
■ U detských sedačiek skupiny 2, resp. 3 je potrebné dbať na to, aby sa vodidlo pásu umiestnené pri hlavovej opierke detskej sedačky nachádzal pred
alebo v rovnakej výške s vodidlom pásu na B stĺpiku na strane spolujazdca.
■ Hneď ako sa detská sedačka, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku
smeru jazdy na sedadle spolujazdca nepoužíva, mal by sa opäť zapnúť airbag spolujazdca.
■
Obr. 15 Slnečná clona spolujazdca / Nálepka

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 22.
Na sedadle, ktoré je chránené aktívnym airbagom umiestneným pred sedadlom, nikdy nepoužívajte detský zádržný systém smerovaný dozadu. Dieťa by
sa mohlo ťažko poraniť alebo dokonca usmrtiť.
Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame montovať detské sedačky vždy
na zadných sedadlách.
Pri použití detskej sedačky, v ktorej sa dieťa prepravuje na sedadle spolujazdca, treba dodržať nasledujúce upozornenia.
› Pri použití detskej sedačky, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru
jazdy, treba bezpodmienečne vypnúť predný airbag spolujazdca » .
› Operadlo spolujazdca nastavte podľa možnosti zvislo tak, aby medzi sedadlom spolujazdca a operadlom detskej sedačky existoval stabilný kontakt.
› Sedadlo spolujazdca presuňte podľa možnosti dozadu tak, aby neexistoval
kontakt medzi sedadlom spolujazdca a za ním umiestnenou detskou sedačkou.
› U detských sedačiek skupiny 2, resp. 3 je potrebné dbať na to, aby sa vodidlo
pásu umiestnené pri hlavovej opierke detskej sedačky nachádzal pred alebo
v rovnakej výške s vodidlom pásu na B stĺpiku na strane spolujazdca.
› Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca nastavte podľa možnosti čo najvyššie.
› Bezpečnostný pás spolujazdca nastavte podľa možnosti čo najvyššie.
› Detskú sedačku umiestnite a upevnite na sedadle a dieťa usaďte a upevnite
v detskej sedačke podľa podmienok uvedených v návode na obsluhu od výrobcu detskej sedačky.
Použitie detskej sedačky na sedadle spolujazdca
Platí pre Taiwan
Obr. 16 Slnečná clona spolujazdca / Nálepka

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 22.
Kojencov, malé deti ani deti neprepravujte na sedadle spolujazdca.
Bezpečná preprava detí

23
Na túto skutočnosť upozorňuje aj nálepka, ktorá sa nachádza na slnečnej clone
na strane spolujazdca » Obr. 16.
Bezpečnosť detí a bočný airbag

Obr. 17
Nesprávne zaistené dieťa v nesprávnej polohe na sedenie ohrozené bočným airbagom /
Správne zaistené dieťa v detskej
sedačke

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Použitie detských sedačiek, ktoré sa upevňujú pomocou
bezpečnostného pásu
a
Skupina
Medzi dieťaťom a oblasťou rozpínania bočného airbagu musí byť k dispozícii
dostatok miesta, aby bočný airbag mohol poskytovať maximálnu ochranu
» Obr. 17 - .
U
■
a
na strane 22.
Začlenenie detských sedačiek do skupín podľa normy ECE-R 44.
Skupina
Hmotnosť dieťaťa
Približný vek
0
0+
1
2
3
do 10 kg
do 13 kg
9-18 kg
15-25 kg
22-36 kg
do 9 mesiacov
do 18 mesiacov
do 4 rokov
do 7 rokov
nad 7 rokov
24
Bezpečnosť
Zadné sedadlá
krajné
Zadné sedadlo
v strede
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Kategória detských sedačiek „Universal“ - detská sedačka, určená na
upevnenie na sedadle pomocou bezpečnostného pásu.
Upevňovacie systémy

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Začlenenie detských sedačiek do skupín
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 22.
Sedadlo spolujazdca
0
do 10 kg
0+
do 13 kg
1
9-18 kg
2
15-25 kg
3
22-36 kg
Dieťa sa nesmie nachádzať v oblasti rozpínania bočného airbagu » Obr. 17 - .

a
Prehľad použiteľnosti detských sedačiek, ktoré sa upevňujú pomocou bezpečnostného pásu, na príslušných sedadlách podľa normy ECE-R 16.
na strane 22.
POZOR
Hlava dieťaťa sa nesmie nikdy nachádzať v oblasti rozpínania bočného airbagu - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Do oblasti rozpínania bočného airbagu neodkladajte žiadne predmety hrozí nebezpečenstvo poranenia!
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Upevňovacie oká systému 
Použitie detských sedačiek so systémom 
Upevňovacie oká systému  
25
25
26
POZOR
Montáž a demontáž detskej sedačky so systémom  sa musí bezpodmienečne vykonať podľa priloženého návodu na obsluhu od výrobcu detskej sedačky.
■ Na upevňovacie oká určené na montáž detskej sedačky so systémom 
nikdy neupevňujte detské sedačky, pásy ani predmety - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
Upevňovacie oká systému 
■
Obr. 18
Štítky systému ISOFIX
Upozornenie
Detskú sedačku so systémom  je možné namontovať do vozidla pomocou systému  iba vtedy, ak je táto detská sedačka schválená pre tento typ
vozidla. Ďalšie informácie získate u zmluvného predajcu ŠKODA.
■ Detské sedačky so systémom  je možné zakúpiť zo sortimentu ŠKODA
originálneho príslušenstva.
■
 predstavuje systém na rýchle a bezpečné upevnenie detskej sedačky.
Medzi operadlom a sedacou časťou krajného zadného sedadla, resp. sedadla
spolujazdca sa nachádzajú dve upevňovacie oká na upevnenie detskej sedačky
systémom .
Na zadných krajných sedadlách sú upevňovacie oká umiestnené pod čalúnením sedadla. Miesta sú označené nálepkami s nápisom  » Obr. 18.
Použitie detských sedačiek so systémom 
Prehľad použiteľnosti detských sedačiek so systémom  na príslušných sedadlách podľa normy ECE-R 16.
Skupina
Veľkostná trieda
detskej sedačkya)
Sedadlo spolujazdcab)
Zadné sedadlo krajné
Zadné sedadlo stredné
0
do 10 kg
E
X
IL-SU
X
X
IL-SU
X
X
IL-SU
IUF
X
0+
do 13 kg
1
9-18 kg
E
D
C
D
C
B
B1
A

Bezpečná preprava detí
25
Skupina
Veľkostná trieda
detskej sedačkya)
Sedadlo spolujazdcab)
Zadné sedadlo krajné
Zadné sedadlo stredné
X
IL-SU
X
X
IL-SU
X
2
15-25 kg
3
22-36 kg
a)
b)
Trieda veľkosti je uvedená na štítku umiestnenom na detskej sedačke.
Ak je sedadlo spolujazdca vybavené upevňovacími okami pre systém , potom je toto sedadlo vhodné na montáž detskej sedačky  s povolením „Semi-Universal“.
IL-SU Sedadlo je vhodné na montáž detskej sedačky  s povolením „SemiUniversal“. Kategória „Semi-Universal“ znamená, že detská sedačka so
systémom  je pre vaše vozidlo povolená. Prihliadajte na zoznam vozidiel priložený k detskej sedačke.
IUF Sedadlo je vhodné na montáž detskej sedačky  s povolením
„Universal“ a na upevnenie pomocou upevňovacieho pásu systému 
.
X
Sedadlo nie je vybavené upevňovacími okami pre systém .
Upevňovacie oká systému  
Obr. 19
Upevňovacie oká systému TOP
TETHER
  predstavuje upevňovací systém, ktorý obmedzuje pohyb hornej časti
detskej sedačky.
Upevňovacie oká na upevnenie upevňovacieho pásu detskej sedačky pomocou
systému   sa nachádzajú na zadnej strane krajných zadných operadiel
sedadiel » Obr. 19.
26
Bezpečnosť
POZOR
Montáž a demontáž detskej sedačky so systémom   vykonávajte
bezpodmienečne podľa priloženého návodu na obsluhu od výrobcu detskej
sedačky.
■ Detské sedačky so systémom   používajte iba na sedadlách opatrených upevňovacími okami.
■ K jednému upevňovaciemu oku upevňujte vždy iba jeden upevňovací pás
detskej sedačky.
■ V žiadnom prípade nesmiete sami robiť vo vašom vozidle úpravy napr.
montovanie skrutiek alebo iného ukotvenia.
■
Bezpečná preprava detí
27
Obr. 20 Interiér
28
Obsluha
22
Obsluha
23
Interiér
24
Prehľad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Elektrické ovládanie okien
Páčka otvárania dverí
Spínač centrálneho zamykania
Dýza ofukovacieho otvoru
Držiak parkovacích lístkov
Ovládacia páčka:
› smerové, diaľkové a parkovacie svetlá, svetelná húkačka
› Tempomat
Volant:
› s húkačkou
› s čelným airbagom vodiča
› s tlačidlami na obsluhu rádia, navigačného systému, telefónu
a informačného systému
Prístrojový panel: prístroje, kontrolné svetlá a displej
Ovládacia páčka:
› informačný systém
› stierače a ostrekovače
Dýzy ofukovacích otvorov v strednej časti prístrojovej dosky
Regulátor pre vyhrievanie ľavého sedadla
Tlačidlo varovných svetiel
Regulátor pre vyhrievanie pravého sedadla
Podľa výbavy:
› Rádio
› Navigačný systém
Odkladacia schránka na strane spolujazdca
Čelný airbag spolujazdca
Dýza ofukovacieho otvoru
Kľúčový prepínač vypínania čelného airbagu spolujazdca (v odkladacej stránke na strane spolujazdca)
Páčka otvárania dverí
Ovládanie el. nastaviteľných vonkajších zrkadiel
Spínač svetiel
25
62
53
55
111
26
27
28
29
30
69
160
17
122, 134
30
31
32
42
77
111
86
73
86
94
17
111
33
34
Páčka otvárania veka motorového priestoru
Regulátor pre osvetlenie prístrojov a regulátor na nastavenie
sklonu svetiel
Odkladacia schránka pri vodičovi
Páčka na nastavenie volantu
Kolenný airbag vodiča
Spínacia skrinka
Pedále
Ručná brzda
Lišty s tlačidlami podľa výbavy:
›  ŠTART-STOP
›  Indikátor kontroly pneumatík
›  Kontrola trakcie ASR
›  Kontrola stabilizácie ESC
›  Parkovací asistent
›  Pomoc pri parkovaní
›  Ovládanie veka batožinového priestoru (Superb Combi)
Podľa výbavy:
› Rýchlostná páka (mechanická prevodovka)
› Voliaca páka (automatická prevodovka)
Podľa výbavy:
› Popolník
› Odkladacia schránka
Kontrolné svetlo vypnutého čelného airbagu spolujazdca
Podľa výbavy:
› Ovládanie klimatizácie
› Ovládanie Climatronicu
187
69, 68
90
10
18
138
144
143
162
164
154
154
157
155
60
143
144
92
90
21
113
115
Upozornenie
Usporiadanie ovládacích prvkov vozidiel s riadením vpravo sa čiastočne odlišuje od zobrazeného usporiadania na .» Obr. 20. Symboly však zodpovedajú jednotlivým ovládacím prvkom.
21
53
80
68
Interiér
29
Prehľad
Ukazovatele a kontrolné svetlá
Prístrojový panel

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Prehľad
Otáčkomer
Rýchlomer
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny
Displej
Ukazovateľ zásoby paliva
Počítadlo najazdenej vzdialenosti
Nastavenie aktuálneho času
Zobrazenie druhej rýchlosti
Displej na stredovej konzole vzadu
Systém vlastnej kontroly vozidla
30
31
31
31
31
32
32
32
33
33
33
Hlásenie porúch
Ak sa v prístrojovom paneli vyskytla chyba, na displeji sa trvalo zobrazuje Error.
Chybu nechajte čo najskôr odstrániť v odbornom servise.
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za bezpečnosť dopravy.
■ Ovládacie prvky na prístrojovom paneli nikdy nestláčajte počas jazdy hrozí nebezpečenstvo nehody! Ovládacie prvky stláčajte iba pri stojacom
vozidle.
Obr. 21 Prístrojový panel

1
2
3
■
4
5
6
7
1)
Platí pre vozidlá so segmentovým displejom.
30
Obsluha
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 30.
Otáčkomer » Strana 31
s kontrolnými svetlami » Strana 34
Rýchlomer » Strana 31
› s kontrolnými svetlami » Strana 34
Ovládacie tlačidlo na voľbu režimu zobrazenia:
› Nastavenia času » Strana 32
› Aktivácia / deaktivácia zobrazenia druhej rýchlosti1) » Strana 33
› Servisné intervaly - zobrazenie zvyšných dní a počtu kilometrov po nasledujúcu servisnú prehliadku1) » Strana 49
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny » Strana 31
Displej » Strana 31
Ukazovateľ zásoby paliva » Strana 32
Ovládacie tlačidlo na:
› vynulovanie denného počítadla kilometrov » Strana 32
› nastavenie času » Strana 32
› aktiváciu / deaktiváciu režimu zvoleného pomocou tlačidla 3
›
Otáčkomer

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 30.
Červená časť stupnice na otáčkomere 1 » Obr. 21 na strane 30 označuje oblasť, v ktorej systém začína obmedzovať otáčky motora. Systém automaticky
obmedzuje otáčky motora na bezpečnú hraničnú hodnotu.
Pred dosiahnutím červenej časti stupnice otáčkomera preraďte na najbližší
vyšší rýchlostný stupeň, resp. zvoľte polohu D voliacej páky automatickej prevodovky.
Na zabránenie príliš vysokým, resp. príliš nízkym otáčkam motora je potrebné
prihliadať na odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 43.
Rýchlomer

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Oblasť nízkej teploty
Pokiaľ je ručička v ľavej časti stupnice, motor ešte nedosiahol prevádzkovú teplotu. Je potrebné zabrániť vysokým otáčkam motora, jazde na plný plyn a silnému zaťaženiu motora. Zabráni sa tým možným poškodeniam motora.
Oblasť prevádzkovej teploty
V okamihu, keď sa ručička dostane do strednej časti stupnice, dosiahol motor
svoju prevádzkovú teplotu. Pri veľmi vysokých vonkajších teplotách alebo silnejšom zaťažení motora sa môže ručička vychýliť doprava.
Oblasť vysokej teploty
Ak ručička dosiahne červenú časť stupnice, je teplota chladiacej kvapaliny príliš
vysoká. Ďalšie informácie » Strana 36.
DÔLEŽITÉ
Prídavné reflektory a iné doplnkové diely umiestnené pred vstupom vzduchu
zhoršujú účinnosť chladenia chladiacej kvapaliny.
■ Nikdy nezakrývajte chladič - hrozí nebezpečenstvo prehriatia motora.
■
na strane 30.
Výstraha pri prekročení rýchlosti
Pri prekročení rýchlosti jazdy 120 km/h zaznie akustický varovný signál1). Keď sa
rýchlosť jazdy zníži pod 120 km/h, realizuje sa vypnutie akustického varovného
signálu.
Displej
Obr. 23
Typy displejov
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny
Obr. 22
Ukazovateľ teploty chladiacej
kvapaliny

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 30.
Na displeji sa zobrazujú nasledujúce údaje.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 30.
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny » Obr. 22 pracuje iba pri zapnutom zapaľovaní.
1)
› Najazdená vzdialenosť » Strana 32
› Denný čas » Strana 32
› Údaje o informačnom systéme » Strana 42
› Údaje intervalu servisných prehliadok » Strana 49

Táto funkcia platí iba pre niektoré krajiny.
Ukazovatele a kontrolné svetlá
31
Typy displejov » Obr. 23.
Počítadlo najazdenej vzdialenosti
 Segmentový displej
 Displej MAXI DOT
Obr. 25
Segmentový displej / displej MAXI DOT
DÔLEŽITÉ
Pri kontakte s displejom (napr. počas čistenia) vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky, aby ste zabránili možnému poškodeniu. Pri vozidlách so systémom KESSY
vypnite zapaľovanie a otvorte dvere vodiča.
Ukazovateľ zásoby paliva
Obr. 24
Ukazovateľ zásoby paliva

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 30.
Zobrazenie na displeji » Obr. 25
A Denné počítadlo kilometrov
B Počítadlo celkového počtu kilometrov
Denné počítadlo kilometrov (trip)
Počítadlo udáva vzdialenosť, ktorú vozidlo najazdilo od posledného vynulovania počítadla, v krokoch po 100 m, resp. 1/10 míle.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 30.
Ukazovateľ zásoby paliva » Obr. 24 pracuje iba pri zapnutom zapaľovaní.
Objem palivovej nádrže je asi 60 litrov. Ak množstvo paliva dosiahlo oblasť rezervy (ukazovateľ sa dostal do červenej oblasti), na prístrojovom paneli sa rozsvieti kontrolné svetlo  » Strana 39.
DÔLEŽITÉ
Palivovú nádrž nikdy úplne nevyprázdnite! Kvôli nepravidelnému privádzaniu
paliva môže dochádzať ku chybným zápalom. To môže viesť ku závažnému poškodeniu dielov motora, ako aj výfukového systému.
Upozornenie
Po natankovaní plnej nádrže môže nastať počas dynamickej jazdy (napr. početné zákruty, brzdenie, jazda z kopca a do kopca) pokles ukazovateľa paliva o približne jeden dielik. Po zastavení vozidla alebo počas menej dynamickej jazdy
bude ukazovateľ opäť ukazovať správnu úroveň množstva paliva. Tento jav nepredstavuje chybu.
32
Obsluha
Vynulovanie denného počítadla kilometrov
› Stlačte na dlhší čas tlačidlo 7 » Obr. 21 na strane 30.
Počítadlo celkového počtu kilometrov
Počítadlo udáva celkovú vzdialenosť, ktorú vozidlo absolvovalo.
Upozornenie
Ak je pri vozidlách so segmentovým displejom aktivované zobrazenie druhej
rýchlosti, potom sa táto rýchlosť jazdy zobrazuje namiesto počítadla celkového
počtu kilometrov.
Nastavenie aktuálneho času

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 30.
Čas sa nastavuje tlačidlami 3 a 7 » Obr. 21 na strane 30.
3 Voľba zobrazenia, ktoré sa má zmeniť (hodiny, resp. minúty).
7 Zmena zobrazenej hodnoty.
Vo vozidlách s displejom MAXI DOT je možné čas nastaviť aj v bode ponuky
Čas» Strana 47.
Zobrazenie druhej rýchlosti

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Systém vlastnej kontroly vozidla
na strane 30.
Na displeji je možné zobraziť aktuálnu rýchlosť v mph 1).
Táto funkcia je určená na jazdu v krajinách s inými jednotkami rýchlosti.
Displej MAXI DOT
Zobrazenie druhej rýchlosti sa nastavuje v položke Druhá rychl. » Strana 47,
Nastavenia.
Segmentový displej
› Opakovane stláčajte tlačidlo
3 » Obr. 21 na strane 30, kým nebliká zobrazenie počítadla celkového počtu kilometrov » Strana 32.
› Hneď ako začne zobrazenie blikať, stlačte tlačidlo 7 .
Druhá rýchlosť sa zobrazuje namiesto počítadla celkového počtu kilometrov.
Zobrazenie druhej rýchlosti je možné rovnakým spôsobom deaktivovať.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 30.
Stav vozidla
Pri zapnutom zapaľovaní sa vo vozidle neustále kontrolujú určité funkcie a stavy jednotlivých systémov vozidla.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazujú niektoré poruchové hlásenia a iné upozornenia. Hlásenia sa zobrazujú súčasne so symbolmi na displeji MAXI DOT, resp.
pomocou kontrolných svetiel na prístrojovom paneli » Strana 34, Kontrolné
svetlá.
Položka Stav vozu (Stav vozidla) sa v hlavnom menu displeja MAXI DOT-zobrazuje vtedy, keď je prítomné minimálne jedno poruchové hlásenie. Po zvolení
tejto položky sa zobrazí prvé zo signalizovaných poruchových hlásení. Ak existuje viac hlásení, na displeji sa pod hlásením zobrazí napr. 1/3. To znamená, že
práve zobrazené hlásenie je prvé z celkom troch hlásení.
Varovné symboly na displeji MAXI DOT
Displej na stredovej konzole vzadu
Obr. 26
Stredová konzola vzadu: Displej

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 30.
Na displeji na stredovej konzole vzadu sa pri zapnutom zapaľovaní zobrazuje
čas a vonkajšia teplota » Obr. 26.
Údaje sa preberajú z prístrojového panelu.
1)





Tlak motorového oleja príliš nízky
Spojky automatickej prevodovky DSG príliš
horúce
Kontrola hladiny motorového oleja,
chybný snímač motorového oleja
» Strana 36
» Strana 33
» Strana 37
Hrúbka brzdového obloženia
» Strana 41
Problém s tlakom motorového oleja
» Strana 33
 Problém s tlakom motorového oleja
Ak sa na displeji MAXI DOT objaví symbol , musí sa vozidlo ihneď nechať prekontrolovať v odbornom servise. Spolu s týmto symbolom sa zobrazuje informácia o maximálne prípustných otáčkach motora.
 Spojky automatickej prevodovky DSG príliš horúce
Ak sa na displeji MAXI DOT objaví symbol , potom je teplota spojok automatickej prevodovky DSG príliš vysoká.
U modelov so zobrazovaním rýchlosti v míľach za hodinu (mph) sa druhá rýchlosť zobrazuje v kilometroch
za hodinu (km/h).
Ukazovatele a kontrolné svetlá
33

Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.
Převodovka přehřátá. Zastavte! Palubní kniha!

 nepokračujte v jazde! Vypnite motor a vyčkajte, kým nezhasne symbol  hrozí nebezpečenstvo poškodenia prevodovky! Po zhasnutí symbolu je možné
pokračovať v jazde.
POZOR
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej
vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá
» Strana 73. Výstražný trojuholník je potrebné umiestniť v predpísanej
vzdialenosti od vozidla - pritom je potrebné dodržiavať národné zákonné
nariadenia.
Upozornenie
Ak sa na displeji MAXI DOT zobrazujú varovné hlásenia, musia sa tieto hlásenia potvrdiť, aby sa vyvolalo hlavné menu » Strana 42.
■ Symboly sa opakovane zobrazujú, kým nie sú poruchy odstránené. Po prvom
zobrazení sa symboly ďalej zobrazujú bez pokynov pre vodiča.
■
 Koncové hmlové svetlo
 Výpadok žiarovky
 Adaptívne predné svetlomety (AFS)
 Systém kontroly výfukových plynov
 Žeravenie (vznetový motor)
 Kontrola elektroniky motora (zážihový motor)
 Filter pevných častíc (vznetový motor)
 Rezerva paliva
 Systém airbagov
 Tlak vzduchu v pneumatikách
 Výška hladiny vody v ostrekovačoch
 Brzdové obloženia
  Smerové svetlá
 Stretávacie svetlá
 Hmlové svetlomety
 Tempomat
 Zámok voliacej páky / štartovanie (systém KESSY)
 Diaľkové svetlá
38
38
38
38
38
39
39
39
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
Kontrolné svetlá
Kontrolné svetlá signalizujú aktuálny stav určitých funkcií, resp. porúch.

Rozsvietenie niektorých kontrolných svetiel môžu sprevádzať akustické signály a hlásenia na displeji prístrojového panelu.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
 Ručná brzda
 Brzdový systém
 Varovné svetlo zapnutia bezpečnostných pásov
 Alternátor
 Dvere otvorené
 Tlak motorového oleja
 Chladiaca kvapalina
 Veko motorového priestoru
 Veko batožinového priestoru
  Servoriadenie / zámok riadenia (systém KESSY)
 Výška hladiny motorového oleja
 Kontrola trakcie (ASR)
 Kontrola stabilizácie (ESC)
 Protiblokovací systém (ABS)
34
Obsluha
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
37
37
37
38
Po zapnutí zapaľovania sa na krátku dobu rozsvietia niektoré kontrolné svetlá
na kontrolu funkcie systémov vozidla.
Ak sú testované systémy v poriadku, zhasnú príslušné kontrolné svetlá niekoľko sekúnd po zapnutí zapaľovania alebo po naštartovaní motora.

POZOR
Nerešpektovanie rozsviecujúcich sa kontrolných svetiel a príslušných hlásení, resp. upozornení na displeji prístrojového panelu môže viesť ku závažným poraneniam alebo škodám na vozidle.
■ Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej
vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá
» Strana 73. Výstražný trojuholník je potrebné umiestniť v predpísanej
vzdialenosti od vozidla - pritom je potrebné dodržiavať národné zákonné
nariadenia.
■ Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou. Pri práci v motorovom
priestore je potrebné dodržať nasledujúce nasledovné varovné pokyny
» Strana 186, Motorový priestor.

 Ručná brzda
Kontrolné svetlo  svieti a pripomína, aby si vodič, resp. spolujazdec zapol bezpečnostný pás.
■

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Kontrolné svetlo  svieti pri zatiahnutej ručnej brzde.
Ak pôjdete s vozidlom so zatiahnutou ručnou brzdou aspoň 3 sekundy rýchlosťou vyššou ako 6 km/h, zaznie aj akustický signál.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.
 Varovné svetlo zapnutia bezpečnostných pásov
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Kontrolné svetlo  zhasne potom, čo sa zapne príslušný bezpečnostný pás.
Keď si vodič, resp. spolujazdec nezapol bezpečnostný pás a rýchlosť vozidla je
vyššia ako 20 km/h, bliká kontrolné svetlo  a súčasne zaznie akustický varovný signál.
Keď si vodič, resp. spolujazdec nezapne bezpečnostný pás v priebehu ďalších
90 sekúnd, varovný signál sa vypne a kontrolné svetlo  svieti trvalo.
Uvolněte parkovací brzdu! (Uvoľnite parkovaciu brzdu!)

 Alternátor
 Brzdový systém


Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Kontrolné svetlo  svieti pri príliš nízkej výške hladiny brzdovej kvapaliny alebo pri poruche ABS.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.

POZOR
Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo  spolu s kontrolným svetlom  » Strana 38,  Protiblokovací systém (ABS),  nepokračujte v jazde! Požiadajte
o pomoc odborný servis.
■ Porucha na brzdovom systéme resp. na ABS môže pri brzdení predĺžiť
brzdnú dráhu vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri otvorení veka motorového priestoru a kontrole výšky hladiny brzdovej
kvapaliny je potrebné dodržiavať pokyny » Strana 186, Motorový priestor.
■
Brzdová kapalina. Palubní kniha!
› Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny brzdovej kvapaliny » Strana 193 »
.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Ak svieti kontrolné svetlo  pri bežiacom motore, potom sa nenabíja akumulátor vozidla.
Neodkladne požiadajte o pomoc odborný servis. Nechajte prekontrolovať elektrický systém vozidla.
DÔLEŽITÉ
Ak by sa počas jazdy dodatočne ku kontrolnému svetlu  rozsvietilo aj kontrolné svetlo  (porucha chladiaceho systému),  nepokračujte v jazde! Vypnite motor - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora! Požiadajte o pomoc
odborný servis.
Ukazovatele a kontrolné svetlá
35
› Prekontrolujte poistku pre ventilátor chladiča, príp. ju vymeňte » Strana 223,
 Dvere otvorené

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Poistky v motorovom priestore.
na strane 35.
Kontrolné svetlo  svieti, keď sú otvorené jedny alebo viaceré dvere.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
 Tlak motorového oleja

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Ak sú výška hladiny chladiacej kvapaliny, ako aj poistka ventilátora v poriadku a
kontrolné svetlo  napriek tomu svieti,  nepokračujte v jazde!
POZOR
Opatrne otvorte vyrovnávaciu nádržku chladiacej kvapaliny. Ak je motor
horúci, je chladiaci systém pod tlakom - hrozí nebezpečenstvo oparenia!
Pred odskrutkovaním viečka nechajte preto motor vychladnúť.
■ Nedotýkajte sa ventilátora chladiča. Ventilátor chladiča sa môže aj pri vypnutom zapaľovaní sám spustiť - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
na strane 35.
■
Pri blikajúcom kontrolnom svetle  je tlak motorového oleja príliš nízky.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.
Tlak oleje. Vypněte motor! Palubní kniha!

› Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny motorového
oleja » Strana 190.
Ak bliká kontrolné svetlo  aj v prípade, keď je výška hladiny oleja v poriadku,
nepokračujte v jazde! Motor vozidla nenechávajte v chode ani pri voľnobežných otáčkach.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Ak kontrolné svetlo  svieti, resp. bliká, teplota chladiacej kvapaliny je príliš
vysoká alebo je príliš nízka výška hladiny chladiacej kvapaliny.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.

 Veko motorového priestoru

 Chladiaca kvapalina

DÔLEŽITÉ
Prídavné reflektory a iné doplnkové diely umiestnené pred vstupom vzduchu
zhoršujú účinnosť chladenia chladiacej kvapaliny.
■ Nikdy nezakrývajte chladič - hrozí nebezpečenstvo prehriatia motora.
■
Zkontrol. chlad. kapalinu! Palubní kniha!
› Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny chladiacej
kvapaliny » Strana 192.
› Pri príliš nízkej výške hladiny chladiacej kvapaliny je potrebné doplniť chladiacu kvapalinu » Strana 192.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Kontrolné svetlo  svieti, keď je veko motorového priestoru odomknuté.
 Veko batožinového priestoru

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Kontrolné svetlo  svieti, keď je veko batožinového priestoru otvorené.
  Servoriadenie / zámok riadenia (systém KESSY)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Keď po doplnení chladiacej kvapaliny a zapnutí zapaľovania kontrolné svetlo 
nerozsvieti, môžete pokračovať v jazde.
Servoriadenie
Ak svieti kontrolné svetlo , došlo k čiastočnému výpadku servoriadenia a vynaloženie síl pri riadení môže byť vyššie.
Ak hladina chladiacej kvapaliny leží v stanovenom rozsahu a kontrolné svetlo
 napriek tomu svieti, potom môže byť prítomná porucha funkcie ventilátora
chladiča.
Ak svieti kontrolné svetlo , došlo k úplnému výpadku servoriadenia a posilňovací účinok sa mohol celkom stratiť (podstatne vyššie vynaloženie sily pri
riadení).
› Zastavte vozidlo, vypnite a opäť zapnite zapaľovanie.
36
Obsluha

Ak sa kontrolné svetlo , resp.  po opätovnom naštartovaní motora nerozsvieti, je systém ESC opäť plne funkčný.
Pri chybnom snímači výšky hladiny oleja zabliká kontrolné svetlo  viac krát
po zapnutí zapaľovania a zaznie akustický signál.
Ak sa kontrolka , resp.  opäť rozsvieti, potom je neodkladne potrebné požiadať io pomoc odborný servis.
Neodkladne požiadajte o pomoc odborný servis.
Zámok riadenia (Systém KESSY)
Pokiaľ bliká kontrolné svetlo , nie je odblokovaný zámok riadenia.
Ak kontrolné svetlo  bliká, zaznie signálny tón a na displeji MAXI DOT sa objaví hlásenie Zámek řízení. Do servisu!, potom je chybný elektrický zámok riadenia. Neodkladne požiadajte o pomoc odborný servis.
Ak kontrolné svetlo  bliká, zaznie signálny tón a na displeji MAXI DOT sa zobrazí hlásenie Porucha zámku řízení., potom je chybný elektrický zámok riadenia. Odstavte vozidlo,  nepokračujte v jazde. Po vypnutí zapaľovania už nie je
možné zamknúť riadenie, aktivovať elektrické spotrebiče (napr. rádio, navigačný systém), opäť zapnúť zapaľovanie a naštartovať motor. Požiadajte o pomoc
odborný servis.
Upozornenie
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti kontrolné svetlo . Ak kontrolné svetlo  nezhasne po prejdení krátkeho úseku, vyskytla sa porucha v systéme. Neodkladne požiadajte
o pomoc odborný servis.
 Výška hladiny motorového oleja

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Kontrolné svetlo  svieti (množstvo oleja príliš nízke)
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.
 Zkontrolujte hladinu oleje! (Skontrolujte hladinu oleja!)
› Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny motorového
oleja » Strana 190.
Ak otvoríte veko motorového priestoru na dlhšie ako 30 sekúnd, kontrolné
svetlo zhasne. Ak nebol motorový olej doplnený, kontrolné svetlo sa asi po 100
km opäť rozsvieti.
Kontrolné svetlo  bliká (snímač výšky hladiny motorového oleja chybný)
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.
 Snímač oleje. Do servisu!
 Kontrola trakcie (ASR)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Ak kontrolné svetlo  bliká, práve zasahuje ASR.
Ak kontrolné svetlo  svieti, vyskytla sa porucha systému ASR.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.

Závada: Kontrola trakce (ASR)
Neodkladne požiadajte o pomoc odborný servis.
Ak sa kontrolné svetlo  rozsvieti hneď po naštartovaní motora, môže byť systém ESC z technických príčin vypnutý.
› Vypnite a opäť zapnite zapaľovanie.
Ak sa kontrolné svetlo  po opätovnom naštartovaní motora nerozsvieti, je
systém ASR opäť plne funkčný.
Ďalšie informácie » Strana 154.
Upozornenie
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti kontrolné svetlo . Ak kontrolné svetlo  nezhasne po prejdení krátkeho úseku, vyskytla sa porucha v systéme. Neodkladne požiadajte
o pomoc odborný servis.
 Kontrola stabilizácie (ESC)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Ak kontrolné svetlo  bliká, práve zasahuje ESC.
Ak kontrolné svetlo  svieti, vyskytla sa porucha systému ESC.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.

Závada: kontrola stability (ESC)
Neodkladne požiadajte o pomoc odborný servis.
Ukazovatele a kontrolné svetlá

37
Ak sa kontrolné svetlo  rozsvieti hneď po naštartovaní motora, môže byť systém ESC z technických príčin vypnutý.
 Výpadok žiarovky
› Vypnite a opäť zapnite zapaľovanie.

Ak sa kontrolné svetlo  po opätovnom naštartovaní motora nerozsvieti, je
systém ESC opäť plne funkčný.
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti pri poruche žiarovky vonkajšieho osvetlenia
vozidla.
Ďalšie informácie » Strana 154.
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti v priebehu niekoľkých sekúnd po zapnutí zapaľovania alebo ak sa zapne svetlo s chybnou žiarovkou.
Upozornenie
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti kontrolné svetlo . Ak kontrolné svetlo  nezhasne po prejdení krátkeho úseku, vyskytla sa porucha v systéme. Neodkladne požiadajte
o pomoc odborný servis.
 Protiblokovací systém (ABS)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazí napríklad nasledujúce hlásenie.

INFORMACE Zkontrolujte pravé přední tlumené světlo! (INFORMÁCIA
Skontrolujte pravé predné stretávacie svetlo!)
 Adaptívne predné svetlomety (AFS)

na strane 35.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha systému ABS.
Ak kontrolné svetlo  bliká 1 minútu počas jazdy alebo po zapnutí zapaľovania, vyskytla sa chyba adaptívnych predných svetlometov.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.

Závada: ABS

Vozidlo má funkčný iba brzdový systém bez ABS.
Neodkladne požiadajte o pomoc odborný servis.
POZOR
Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo  spolu s kontrolným svetlom  » Strana 35,  Brzdový systém,  nepokračujte v jazde! Požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Porucha na ABS, resp. na brzdovom systéme môže pri brzdení predĺžiť
brzdnú dráhu vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
 Koncové hmlové svetlo

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Natáčecí světla (AFS) nefunkční. Palubní kniha!
Ak je režim „Turistické svetlo“ (Cestov. režim) » Strana 71 aktívny, bliká po
každom zapnutí zapaľovania kontrolné svetlo  po dobu približne 10 sekúnd.
 Systém kontroly výfukových plynov

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha systému kontroly výfukových
plynov. Systém umožňuje jazdu v núdzovej prevádzke.
Neodkladne požiadajte o pomoc odborný servis.
 Žeravenie (vznetový motor)
na strane 35.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutom koncovom hmlovom svetle.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania. Hneď ako svetlo zhasne, je ihneď možné naštartovať motor.
Ak sa kontrolné svetlo  nerozsvieti alebo svieti trvalo, vyskytla sa porucha
žeravenia.
38
Obsluha

Ak začne kontrolné svetlo  blikať počas jazdy, vyskytla sa porucha riadenia
motora. Systém umožňuje jazdu v núdzovej prevádzke.
POZOR
Filter pevných častíc dosahuje veľmi vysokých teplôt - hrozí nebezpečenstvo požiaru a môže dôjsť k ťažkým poraneniam. Preto vozidlo nikdy nezastavujte na miestach, na ktorých by sa mohla spodná strana vozidla dostať
do kontaktu s ľahko horľavými materiálmi, napr. so suchou trávou, porastom, lístím, rozliatym palivom a pod.
■ Vždy prispôsobujte vašu rýchlosť poveternostným podmienkam, stavu vozovky, charakteru terénu a dopravnej situácii. Odporúčania, ku ktorým ste
rozsvietením kontrolného svetla vyzvaní, vás nesmú viesť k nedodržiavaniu
národných zákonných ustanovení týkajúcich sa cestnej premávky.
■
Neodkladne požiadajte o pomoc odborný servis.
 Kontrola elektroniky motora (zážihový motor)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha v riadení motora. Systém
umožňuje jazdu v núdzovej prevádzke.
Neodkladne požiadajte o pomoc odborný servis.
 Filter pevných častíc (vznetový motor)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Filter pevných častíc filtruje z výfukových plynov častice sadzí. Častice sadzí sa
zhromažďujú vo filtri pevných častíc a pravidelne sa tu spaľujú.
Ak kontrolné svetlo  svieti, filter pevných častíc je zanesený sadzami.
Aby sa vyčistil filter, treba, ak to umožňujú podmienky premávky » , ísť počas
aspoň 15 minút alebo kým nezhasne kontrolné svetlo  nasledovne.



Zaradený 4. alebo 5. rýchlostný stupeň (automatická prevodovka: poloha
S).
Rýchlosť jazdy minimálne 70 km/h.
Otáčky motora medzi 1800-2500 1/min.
Ak sa filter úspešne očistí, zhasne kontrolné svetlo .
Ak sa filter nevyčistí úspešne, nezhasne kontrolné svetlo  a kontrolné svetlo  začne blikať.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.

Filtr částic: Palubní kniha!
Systém umožňuje jazdu v núdzovej prevádzke. Po vypnutí a opätovnom zapnutí zapaľovania svieti aj kontrolné svetlo .
Neodkladne požiadajte o pomoc odborný servis.
DÔLEŽITÉ
Pokiaľ kontrolné svetlo  svieti, musíte počítať so zvýšenou spotrebou paliva a za určitých okolností aj so zníženým výkonom motora.
■ Používanie motorovej nafty so zvýšeným obsahom síry môže výrazne skrátiť
životnosť filtra pevných častíc. U partnera ŠKODA zistíte, v ktorých krajinách sa
používa motorová nafta so zvýšeným obsahom síry.
■
Upozornenie
Aby sa podporil proces spaľovania častíc sadzí vo filtri, odporúčame vám, aby
ste sa vyhli častým jazdám na krátke vzdialenosti.
■ Keď sa motor odstaví počas procesu čistenia filtra, resp. krátko potom, môže
sa na niekoľko minút samočinne zapnúť ventilátor chladiča.
■
 Rezerva paliva

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Kontrolné svetlo  svieti, keď je ešte k dispozícii zásoba paliva menej ako cca
10,5 litra.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.

Načerpejte palivo! Dojezd: ... km
DÔLEŽITÉ
Palivovú nádrž nikdy úplne nevyprázdnite! Kvôli nepravidelnému privádzaniu
paliva môže dochádzať ku chybným zápalom. To môže viesť ku závažnému poškodeniu dielov motora, ako aj výfukového systému.
Upozornenie
Text na displeji zhasne až vtedy, keď načerpáte palivo a prejdete krátku vzdialenosť.
Ukazovatele a kontrolné svetlá
39
› Zastavte vozidlo, vypnite zapaľovanie a prekontrolujte pneumatiky a ich
 Systém airbagov

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
plniaci tlak » Strana 199.
na strane 35.
› V prípade potreby korigujte tlak v pneumatike alebo vymeňte koleso » Strana 206, resp. použite súpravu na opravu pneumatík » Strana 209.
Ak kontrolné svetlo  svieti, vyskytla sa porucha systému airbagov.
› Hodnoty tlaku v pneumatikách uložte v systéme » Strana 165.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.
Kontrolné svetlo  bliká po dobu cca 1 minúty a svieti ďalej
Ak kontrolné svetlo  bliká po dobu cca 1 minúty a potom svieti ďalej, môže
byť v systéme sledovania tlaku v pneumatikách prítomná chyba.
Závada: Airbag

Funkčná pohotovosť systému airbagov sa kontroluje elektronicky, aj keď je
niektorý z airbagov vypnutý.
› Zastavte vozidlo, vypnite zapaľovanie a opäť naštartujte motor.
Ak bol čelný, bočný, resp. hlavový airbag alebo napínač bezpečnostných pásov vypnutý diagnostickým prístrojom:
› Kontrolné svetlo  sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania na cca 4 sekundy a
ďalej bliká ešte cca 12 sekúnd.
Ak kontrolné svetlo  opäť bliká po naštartovaní motora, vyskytla sa chyba systému.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.
› Vozidlo naložené viac na jednej strane. Náklad rozložte podľa možností rov-
Ak bol vypnutý čelný airbag spolujazdca kľúčovým prepínačom airbagu na boku prístrojovej dosky na strane spolujazdca:
› Kontrolné svetlo  sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti na cca 4 sekundy;
› Vypnutý airbag signalizuje rozsvietenie kontrolného svetla    
v stredovej časti prístrojového panelu » Strana 21.
POZOR
Pri poruche systému airbagov hrozí nebezpečenstvo, že systém pri nehode
nezareaguje. Preto sa tento musí nechať neodkladne skontrolovať v odbornom servise.
 Tlak vzduchu v pneumatikách

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Na rozsvietenie kontrolného svetla  môžu existovať aj nasledujúce dôvody.
nomerne.
Airbag/napínač pásu vypnut.

Požiadajte o pomoc odborný servis.
na strane 35.
Kontrolné svetlo  svieti
Ak by sa počas jazdy rozsvietilo kontrolné svetlo , došlo k zmene tlaku v
pneumatike.
› Kolesá jednej nápravy (napr. jazda s prívesom, jazda do kopca alebo z kopca)
sú zaťažené viac.
› Snehové reťaze sú namontované.
› Koleso bolo vymenené.
Hodnoty tlaku v pneumatikách uložte v systéme » Strana 165.
DÔLEŽITÉ
Za určitých podmienok (napr. športová jazda, zima alebo nespevnené cesty) sa
môže kontrolné svetlo  v prístrojovom paneli rozsvietiť oneskorene alebo vôbec.
Upozornenie
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti kontrolné svetlo . Ak kontrolné svetlo nezhasne po prejdení
krátkeho úseku, vyskytla sa porucha v systéme. Požiadajte o pomoc odborný
servis.
 Výška hladiny vody v ostrekovačoch
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia.

› Ihneď znížte rýchlosť a vyvarujte sa prudkých zmien smeru a prudkého brzde-
Kontrolné svetlo  svieti pri príliš nízkej výške hladiny vody do ostrekovačov.
nia.
40
Obsluha
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.

Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.

Doplňte vodu do ostřikovačů! (Doplňte vodu do ostrekovačov!)
Doplňte kvapalinu » Strana 188, Ostrekovače.
 Brzdové obloženia

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Keď sa rozsvieti kontrolné svetlo , sú opotrebované brzdové obloženia.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce hlásenie.

Zkontrolujte brzdové obložení! (Skontrolujte brzdové obloženia!)
Neodkladne požiadajte o pomoc odborný servis.
  Smerové svetlá

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
 Tempomat

V závislosti od polohy páčky smerových svetiel bliká ľavé  alebo pravé  kontrolné svetlo.
na strane 35.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutom tempomate.
 Zámok voliacej páky / štartovanie (systém KESSY)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Keď svieti kontrolné svetlo , stlačte brzdový pedál. Je to nevyhnutné, ak
chcete voliacu páku vyradiť z polohy P a N » Strana 145, alebo naštartovať motor pri vozidlách so systémom KESSY » Strana 141.
 Diaľkové svetlá

na strane 35.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutých diaľkových svetlách, resp. pri svetelnej
húkačke.
Ak sa vyskytla porucha smerových svetiel, bliká kontrolné svetlo asi dvakrát
rýchlejšie.
Ak sú zapnuté varovné svetlá, blikajú všetky smerové svetlá aj obidve kontrolné svetlá smerových svetiel.
 Stretávacie svetlá

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutých stretávacích svetlách.
 Hmlové svetlomety

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 35.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutých hmlových svetlometoch.
Ukazovatele a kontrolné svetlá
41
Obsluha informačného systému
Informačný systém
Informačný systém vodiča

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Obsluha informačného systému
Zobrazenie nízkej teploty
Odporúčanie rýchlostného stupňa
Varovná signalizácia otvorených dverí, veka batožinového, resp.
motorového priestoru
42
43
43
44
Informačný systém sprostredkováva vodičovi informácie a upozornenia z niektorých systémov vozidla.
Tieto informácie a upozornenia sa zobrazujú na displeji prístrojového panelu,
resp. sa signalizujú rozsvietením príslušného kontrolného svetla na prístrojovom paneli.
Informačný systém sprostredkováva aj nasledujúce informácie a pokyny
(podľa výbavy vozidla).
› Údaje k multifunkčnému ukazovateľu (MFD) » Strana 44.
› Údaje displeja MAXI DOT» Strana 47.
› Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok » Strana 49.
› Systém vlastnej kontroly vozidla » Strana 33.
› Polohy voliacej páky automatickej prevodovky » Strana 144.
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za prevádzku vozidla.
Obr. 27 Tlačidlá/nastavovacie koliesko: na ovládacej páčke / na multifunkčnom volante

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Niektoré funkcie informačného systému je možné ovládať tlačidlami na ovládacej páčke, príp. na multifunkčnom volante » Obr. 27.
Opis ovládania
Tlačidlo/nastavovacie koliesko
A
B
C
D
42
Obsluha
na strane 42.
Akcia
Funkcia
Krátke stlačenie hore
Výber údajov / Nastavenie hodnôt údaalebo dole
jov
Dlhé stlačenie hore alebo
Zobrazenie hlavného menu
dole
displeja MAXI DOT » Strana 47
Krátke stlačenie
Zobrazenie údaja / Potvrdenie údaja
Návrat o úroveň vyššie v menu
Krátke stlačenie
displeja MAXI DOT » Strana 47
Zobrazenie hlavného menu
Dlhé stlačenie
displeja MAXI DOT » Strana 47
Otáčanie nahor alebo
Výber údajov / Nastavenie hodnôt údanadol
jov
Krátke stlačenie
Zobrazenie údaja / Potvrdenie údaja

Zobrazenie nízkej teploty

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 42.
Zobrazenie na displeji MAXI DOT
Ak vonkajšia teplota klesne počas jazdy pod +4 °C, objaví sa na displeji pred
údajom teploty nasledujúci symbol . Zaznie akustický signál.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 42.
Funkcia odporúčania rýchlostného stupňa prispieva k zníženiu spotreby paliva.
Zobrazuje sa vhodne zaradený rýchlostný stupeň, resp. odporúčanie na preradenie na vyšší alebo nižší rýchlostný stupeň.
Zobrazenie na displeji » Obr. 28
Ak vonkajšia teplota leží už počas zapnutia zapaľovania pod +4 °C, potom sa ihneď objaví symbol .
 Optimálne zaradený rýchlostný stupeň
 Odporúčanie rýchlostného stupňa
Zobrazenie na segmentovom displeji
Ak vonkajšia teplota klesne počas jazdy pod +4 °C, objaví sa na displeji zobrazenie teploty a pred ním nasledujúci symbol . Zaznie akustický signál.
Odporúčanie rýchlostného stupňa
Odporúčanie rýchlostného stupňa je určené iba pre vozidlá s mechanickou prevodovkou, resp. pre vozidlá s automatickou prevodovkou v režime manuálneho
radenia (Tiptronic).
Ak vonkajšia teplota leží už počas zapnutia zapaľovania pod +4 °C, potom sa ihneď objavia zobrazenie teploty a symbol .
Po stlačení tlačidla A » Obr. 27 na strane 42 sa zobrazí naposledy zobrazený
údaj.
POZOR
Aj pri vonkajšej teplote okolo +4 °C môže byť prítomná poľadovica! Preto sa
iba na základe údaja ukazovateľa vonkajšej teploty úplne nespoliehajte na
to, že na ceste nie je poľadovica.
Odporúčanie rýchlostného stupňa
Obr. 28
Informácia ku zaradenému rýchlostnému stupňu / odporúčanie
rýchlostného stupňa
1)
2)
Zobrazuje sa odporúčaný1) rýchlostný stupeň, ako aj symbol so šípkou 2).
›  - odporúčanie preradiť na vyšší rýchlostný stupeň
›  - odporúčanie preradiť na nižší rýchlostný stupeň
Ak sa u vozidiel s manuálnou prevodovkou zobrazí na displeji napr. , znamená to, že je výhodné preradiť z nižšieho rýchlostného stupňa na 4. Preraďte
rýchlostný stupeň.
Ak sa u vozidiel s automatickou prevodovkou zobrazuje v režime pre manuálne radenie (Tiptronic) na displeji napr. , znamená to, že je výhodné preradiť
zo 4. na vyšší rýchlostný stupeň.
POZOR
Za výber správneho rýchlostného stupňa v rôznych situáciách počas jazdy,
napr. pri predbiehaní, je vždy zodpovedný vodič.
Poznámka pre životné prostredie
Vhodne zaradený rýchlostný stupeň má nasledujúce výhody.
■ Pomáha znižovať spotrebu paliva.
■ Znižuje hlučnosť počas prevádzky.
■ Chráni životné prostredie.
■ Prospieva životnosti a spoľahlivosti motora.
Pri vozidlách s automatickou prevodovkou v režime pre manuálne radenie (Tiptronic) sa zobrazuje aktuálne zaradený rýchlostný stupeň.
Pri vozidlách so segmentovým displejom sa šípka zobrazuje za údajom o rýchlostnom stupni.
Informačný systém
43
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za prevádzku vozidla.
■ Aj pri vonkajšej teplote okolo +4 °C môže byť prítomná poľadovica! Preto
sa iba na základe údaja ukazovateľa vonkajšej teploty úplne nespoliehajte
na to, že na ceste nie je poľadovica.
Varovná signalizácia otvorených dverí, veka batožinového, resp.
motorového priestoru

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
■
na strane 42.
Vozidlá s displejom MAXI DOT
Ak sú otvorené minimálne jedny dvere alebo veko batožinového, resp. motorového priestoru, zobrazuje sa na displeji symbol vozidla s otvorenými príslušnými dverami, vekom batožinového, resp. motorového priestoru.
Vozidlá so segmentovým displejom
Ak sú otvorené minimálne jedny dvere alebo veko batožinového, resp. motorového priestoru, rozsvieti sa kontrolné svetlo  alebo , resp.  na prístrojovom paneli » Strana 34, Kontrolné svetlá.
Upozornenie
Modely pre určité krajiny môžu mať hodnoty udávané v anglických jednotkách.
■ Ak je aktivované zobrazenie druhej rýchlosti v mph, potom sa aktuálna rýchlosť v km/h na displeji nezobrazí.
■ Množstvo spotrebovaného paliva sa nezobrazuje.
■
Ak pôjdete rýchlosťou vyššou ako 6 km/h a otvoria sa dvere, zaznie dodatočne
akustický signál.
Pamäť
Obr. 29
Multifunkčný ukazovateľ - zobrazenie pamäte
Multifunkčný ukazovateľ (MFD)

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Pamäť
Prehľad údajov
Varovanie pri prekročení rýchlosti
44
45
46
Prostredníctvom multifunkčného ukazovateľa sa na displeji zobrazujú údaje
o jazde.

Multifunkčný ukazovateľ je funkčný iba pri zapnutom zapaľovaní. Po zapnutí
zapaľovania sa zobrazí funkcia, ktorá bola zvolená ako posledná pred vypnutím
zapaľovania.
V pamäti sa zaznamenajú hodnoty niektorých údajov multifunkčného ukazovateľa (napr. priemernej spotreby paliva).
Pri vozidlách s displejom MAXI DOT-je potrebné v hlavnom menu zvoliť a potvrdiť im položku MFA » Strana 47, Displej MAXI DOT.
Zobrazenie zvolenej pamäte na displeji na pozícii A » Obr. 29
Pri vozidlách s displejom MAXI DOT existuje možnosť skryť zobrazenie niektorých informácií » Strana 47, Nastavenia.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 44.
Multifunkčný ukazovateľ je vybavený dvomi pamäťami 1 a 2.


Pamäť pre jednotlivú jazdu
Pamäť celkovej jazdy
Voľba pamäte
› Zvoľte príslušný údaj multifunkčného ukazovateľa » Strana 45.
Opätovným potvrdením údaja je možné prepínanie medzi jednotlivými pamäťa
mi.
44
Obsluha
Vynulovanie
› Zvoľte príslušný údaj multifunkčného ukazovateľa » Strana 45.
› Zvoľte požadovanú pamäť.
› Stlačte tlačidlo B , resp. zatlačte na nastavovacie koliesko D » Obr. 27 na
strane 42 na dlhšiu dobu.
Pamäť pre jednotlivú jazdu (pamäť č. 1)
Pamäť pre jednotlivú jazdu zhromažďuje informácie o jazde od zapnutia zapaľovania až po jeho vypnutie.
Ak sa v jazde pokračuje do 2 hodín od vypnutia zapaľovania, započítavajú sa
nové hodnoty spolu s predchádzajúcimi.
Ak prerušíte jazdu na viac ako 2 hodiny, pamäť sa automaticky vynuluje.
Pamäť pre celkovú jazdu (pamäť č. 2)
Pamäť pre celkovú jazdu zbiera údaje o jazdách z ľubovoľného počtu jednotlivých jázd až do celkovo 19 hodín a 59 minút doby jazdy alebo do najazdenej
vzdialenosti 1999 km (), resp. do 99 hodín a 59 minút alebo do najazdenej
vzdialenosti 9999 km ().
Po prekročení niektorej z uvedených hodnôt sa pamäť vynuluje a výpočet sa
vykonáva od začiatku.
Na rozdiel od pamäte pre jednotlivú jazdu sa táto pamäť po prerušení jazdy na
dlhšie ako 2 hodiny nevynuluje.
Vynulujú sa nasledujúce hodnoty zvolenej pamäte.
› Priemerná spotreba paliva.
› Najazdená vzdialenosť.
› Priemerná rýchlosť.
› čas jazdy.
Upozornenie
Odpojením akumulátora vozidla sa vymažú všetky hodnoty pamäte.
Prehľad údajov

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 44.
Pri vozidlách s displejom MAXI DOT-sa tento údaj zobrazuje vždy.
Čas jazdy
Zobrazuje sa čas jazdy od posledného vynulovania pamäte.
Keď chcete merať čas jazdy od určitého okamihu, potom musíte v tomto okamihu vynulovať pamäť » Strana 44, Pamäť.
Maximálna hodnota na ukazovateli pre obidve pamäte je 19 hodín a 59 minút
(), resp. 99 hodín a 59 minút (). Po prekročení tejto hodnoty sa pamäte vynulujú.
Momentálna spotreba paliva
Zobrazuje sa momentálna spotreba v l/100 km1). Pomocou tohto ukazovateľa je
možné prispôsobiť štýl jazdy požadovanej spotrebe paliva.
Vo vozidle, ktoré stojí alebo ide pomaly, sa údaj o spotrebe paliva zobrazuje v l/
h2).
Priemerná spotreba paliva
Zobrazuje sa priemerná spotreba paliva v l/100 km1 ) od posledného vynulovania pamäte.
Ak chcete zistiť priemernú spotrebu paliva za určité obdobie, potom musíte na
začiatku nového merania vynulovať pamäť » Strana 44, Pamäť. Po vymazaní sa
počas prvých cca 300 m jazdy nezobrazuje žiadna hodnota.
Počas jazdy sa zobrazovaná hodnota pravidelne aktualizuje.
Dojazd
Údaj o dojazde uvádza, akú vzdialenosť môže vaše vozidlo ešte prejsť so súčasným množstvom paliva a pri rovnakom spôsobe jazdy ako doteraz.
Dojazd sa zobrazuje v krokoch po 10 km. Po rozsvietení kontrolného svetla 
sa dojazd zobrazuje v krokoch po 5 km.
Základom pre výpočet údaja je spotreba paliva počas posledných 50 km. Ak sa
jazdí úspornejšie, údaj o dojazde sa zvýši.
Ak sa vynuluje pamäť (po odpojení akumulátora), počíta sa pre výpočet údaja
so spotrebou 10 l/100 km a hodnota sa nasledovne aktualizuje podľa aktuálneho štýlu jazdy.
Vonkajšia teplota
Zobrazuje sa aktuálna vonkajšia teplota.
1)
2)
V modeloch určených pre niektoré krajiny sa údaj o spotrebe paliva zobrazuje v km/l.
V modeloch určených pre niektoré krajiny sa pri stojacom vozidle zobrazuje --,- km/l.
Informačný systém
45

Vzdialenosť
Zobrazuje sa najazdená vzdialenosť, ktorá uplynula od posledného vynulovania
pamäte.
Keď chcete merať vzdialenosť od určitého okamihu, potom musíte v tomto
okamihu vynulovať pamäť » Strana 44, Pamäť.
Maximálna hodnota na ukazovateli pre obidve pamäte je 1 999 km (), resp.
9 999 km (). Po prekročení tejto hodnoty sa pamäte vynulujú.
Priemerná rýchlosť
Zobrazuje sa priemerná rýchlosť jazdy v km/h od posledného vynulovania pamäte.
Keď chcete zmerať priemernú rýchlosť za určité obdobie, potom musíte na začiatku merania vynulovať pamäť » Strana 44, Pamäť.
Varovanie pri prekročení rýchlosti

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 44.
Nastavenie rýchlostného limitu pri zastavenom vozidle
› Vyberte položku menu Rych. výstraha (), resp.  ().
› Potvrdením tejto položky aktivujte možnosť nastavenia rýchlostného limitu .
› Požadovaný rýchlostný limit nastavte napríklad na 50 km/h.
› Potvrdením nastavenej hodnoty uložte rýchlostný limit alebo vyčkajte niekoľ2)
ko sekúnd, nastavenie sa automaticky uloží.
Takto možno nastaviť rýchlostný limit 30 km/h až 250 km/h po krokoch po 5
km/h.
Počas jazdy sa zobrazovaná hodnota pravidelne aktualizuje.
Nastavenie rýchlostného limitu pri idúcom vozidle
› Vyberte položku menu Rych. výstraha (), resp.  ().
› Jazdite požadovanou rýchlosťou, napr. 50 km/h.
› Aktuálnu rýchlosť potvrďte ako rýchlostný limit.
Aktuálna rýchlosť jazdy
Aktuálne zobrazovaná rýchlosť je zhodná so zobrazením na rýchlomere 2
» Obr. 21 na strane 30.
Ak chcete nastavený rýchlostný limit upraviť, vykonáva sa to v krokoch po 5
km/h (napr. prevzatá rýchlosť 47 km/h sa zvýši na 50 km/h, príp. klesne na 45
km/h).
Po vymazaní pamäte sa počas prvých 300 m jazdy nezobrazuje žiadny údaj.
Teplota oleja1)
Ak teplota motorového oleja leží v rozsahu 80-110 °C, potom je dosiahnutá prevádzková teplota motora.
Ak teplota oleja leží pod 80 °C, resp. nad 110 °C, je potrebné zabrániť vysokým
otáčkam motora, jazde na plný plyn a silnému zaťaženiu motora.
Ak je teplota oleja nižšia ako 50 °C alebo ak sa v systéme kontroly teploty oleja
vyskytla porucha, zobrazia sa namiesto teploty oleja iba symboly  ..
Výstraha pri prekročení rýchlosti
Nastavte rýchlostný limit, napr. pre maximálnu povolenú rýchlosť v meste
» Strana 46, Varovanie pri prekročení rýchlosti.
1)
2)
Platí pre vozidlá s displejom MAXI DOT.
Ak nie je nastavená žiadna hodnota, automaticky sa zobrazí výstupná hodnota 30 km/h.
46
Obsluha
› Potvrďte rýchlostný limit alebo počkajte niekoľko sekúnd, nastavenie sa automaticky uloží.
Vypnutie alebo zmena rýchlostného limitu
› Vyberte položku menu Rych. výstraha (), resp.  ().
› Potvrdením uloženej hodnoty sa deaktivuje rýchlostný limit.
› Opätovným potvrdením sa aktivuje voľba pre nastavenie rýchlostného limitu.
Ak sa nastavený rýchlostný limit prekročí, zaznie akustický signál ako varovný
tón. Na displeji sa súčasne zobrazuje položka Rych. výstraha (Varovanie pri)
(displej MAXI DOT), resp.  (segmentový displej) s nastavenou hraničnou hodnotou.
Nastavená hraničná hodnota rýchlosti zostane zachovaná aj po vypnutí a zapnutí zapaľovania.
Displej MAXI DOT

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
47
47
49
Hlavné menu
Nastavenia
Zobrazenie svetovej strany
Displej MAXI DOT vás informuje o aktuálnom prevádzkovom stave vášho vozidla. Okrem toho poskytuje (podľa výbavy vozidla) údaje z autorádia, multifunkčného ukazovateľa (MFD), telefónu, navigačného systému, prídavného kúrenia a zo zariadenia pripojeného na vstupe MDI. Ďalej umožňuje nastavenie
niektorých ďalších funkcií vášho vozidla.
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za prevádzku vozidla.
Hlavné menu

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Upozornenie
Ak sa na displeji zobrazujú varovné hlásenia, musia sa tieto hlásenia potvrdiť,
aby sa vyvolalo hlavné menu » Strana 42, Obsluha informačného systému.
■ Ak sa s displejom práve nepracuje, prepne sa vždy po cca 10 sekundách do
niektorej z vyšších úrovní.
■ Ovládanie z výroby zabudovaného autorádia, resp. navigačného systému
» Návod na obsluhu autorádia, resp. » Návod na obsluhu navigačného systému.
■
na strane 47.
HL. NABÍDKA sa aktivuje dlhým stlačením tlačidla A , resp. C » Obr. 27 na
strane 42. Krátkym stlačením tlačidla C sa dostanete o úroveň vyššie.
Body hlavného menu (podľa výbavy vozidla)
MFD (Multifunkčný ukazovateľ) » Strana 44
■ Audio » návod na obsluhu autorádia
■ Navigace (Navigácia) » návod na obsluhu navigačného systému
■ Telefon (Telefón) » Strana 121;
■ Prídavné kúrenie » Strana 118
■ Asistenti » Strana 164
■ Stav vozu » Strana 33
■ Nastavení » Strana 47
■
Položky Audio a Navigace (Navigácia) sa zobrazia, iba ak je zapnuté z výroby
zabudované autorádio alebo navigačný systém.
Nastavenia

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 47.
Prostredníctvom displeja MAXI DOT si môžete sami meniť určité nastavenia.
Aktuálna položka sa zobrazuje na displeji hore pod čiarou.
Voliť môžete (podľa výbavy vozidla) nasledujúce položky.
Jazyk / Lang.
Tu je možné nastaviť, v akom jazyku sa budú zobrazovať texty na displeji.
Automatická roleta (Combi)
Tu je možné deaktivovať / aktivovať funkciu automatického navinutia rolovacieho krytu batožinového priestoru pri otváraní veka batožinového priestoru.
Údaje MFD
Tu môžete vypnúť, resp. zapnúť zobrazovanie niektorých údajov multifunkčného ukazovateľa.
Komfort
Tu je možné zapnúť, vypnúť alebo nastaviť nasledujúce funkcie:
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie automatického zatvárania okien a posuvného a výklopného strešného
Zatvorenie počas
okna za dažďa pri zamknutom vozidle a). Ak neprší a
dažďa.
funkcia je aktivovaná, potom sa okná vrátane posuvného a výklopného strešného okna zatvoria automaticky po cca 12 hodinách.
Zapnutie/vypnutie akustickej signalizácie aktivácie
Potvrz. zab. (Potvrd.
varovného zariadenia proti odcudzeniu. Ďalšie inforalarmu)
mácie » Strana 56.
Informačný systém
47

Cent. zamykání
(Centr. zamyk.)
Zapnutie / vypnutie funkcie odblokovania jednotlivých dverí a automatického zamykania, platí aj pre systém KESSY. Ďalšie informácie » Strana 55, Individuálne nastavenia.
Tu je možné nastaviť komfortné ovládanie iba pre okOvl. oken (Ovl. okien) no vodiča alebo pre všetky okná. Ďalšie informácie
» Strana 64, Komfortné ovládanie okien.
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie natočenia spätnéSklop. zrcát. (Sklop. ho zrkadla na strane spolujazdca pri cúvaní b). Ďalšie
zrkadla)
informácie » Strana 81, Sklopenie spätného zrkadla
spolujazdca.
Aktivácia / deaktivácia funkcie synchrónneho nastaNastav. zrcátek (Navovania vonkajších zrkadiel. Ďalšie informácie » Strastav. zrkadiel)
na 80, Synchrónne prestavenie spätných zrkadiel.
Továrne nast.
Obnovte továrne nastavenie pre komfort.
a)
b)
Táto funkcia je aktívna iba u vozidiel s dažďovým snímačom.
Táto funkcia je aktívna iba u vozidiel s elektricky ovládaným sedadlom vodiča.
Svetlá a viditeľnosť
Tu je možné zapnúť, vypnúť alebo nastaviť nasledujúce funkcie:
Aktivovanie/deaktivovanie a nastavenie doby svieteComing Home
nia vo funkcii COMING HOME. Ďalšie informácie
» Strana 72.
Aktivovanie/deaktivovanie a nastavenie doby svieteLeaving Home
nia vo funkcii LEAVING HOME. Ďalšie informácie
» Strana 72.
Osvětl. nohou (Osve- Aktivovanie/deaktivovanie a nastavenie intenzity
tlenie nôh)
svetla priestoru nôh.
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie „DAY LIGHT“. ĎalDenné svietenie
šie informácie » Strana 69, Denné svietenie (DAY
LIGHT).
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie automatického
Aut.zad.stěr. (Zadný stierania zadného okna. Ďalšie informácie » Strastierač)
na 78, Automatické stieranie zadného skla (Superb
Combi).
1)
U modelov so zobrazovaním rýchlosti v míľach za hodinu (mph) sa druhá rýchlosť zobrazuje v kilometroch
za hodinu (km/h).
48
Obsluha
Komf. blikání (Komf. Aktivovanie/deaktivovanie funkcie komfortné blikablikanie)
nie. Ďalšie informácie » Strana 70.
Cestov. režim
Továrne nast.
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie Cestov. režim. Ďalšie informácie » Strana 71, Turistické svetlo (cestovný režim).
Obnovenie továrneho nastavenia osvetlenia.
Čas
Tu je možné nastaviť čas, formát zobrazovania (24 h, resp. 12 h) a prepínať medzi letným a zimným časom.
Zimné pneu
Tu je možné nastaviť rýchlosť, ako aj zapnutie/vypnutie akustických signálov
pri prekročení tejto rýchlosti. Táto funkcia sa môže použiť napr. pri zimných
pneumatikách s nižšou kategóriou maximálnej rýchlosti, ako je maximálna
rýchlosť vozidla » Strana 198.
Pri prekročení nastavenej rýchlosti zaznie akustický signál a na informačnom
displeji sa zobrazí nasledujúce hlásenie.
Zimní pneu. max. rychlost … km/h.
Jednotky
Tu je možné nastaviť jednotky pre teplotu, spotrebu a najazdenú vzdialenosť.
Asistent
Tu je možné upraviť tóny akustickej signalizácie pomoci pri parkovaní.
Druhá rychl. (Druhá rýchl.)
Tu je možné zapnúť zobrazovanie druhej rýchlosti v mph1).
Ďalšie informácie » Strana 33, Zobrazenie druhej rýchlosti.
Servis
Na tomto mieste sa môže zobraziť údaj o ešte zostávajúcom počte kilometrov
a dní do nasledujúcej servisnej prehliadky.
Ďalšie informácie » Strana 49, Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok.
Továrne nast.
Tu je možné obnoviť výrobné nastavenie funkcií displeja.
Hneď ako sa dosiahol servisný interval, objaví sa po zapnutí zapaľovania hlásenie Výměna oleje nyní!
Zobrazenie svetovej strany

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 47.
Pri vozidlách, ktoré sú zo závodu vybavené navigačným systémom sa v rohu displeja vľavo hore zobrazuje skratka pre príslušnú svetovú stranu (v závislosti
od aktuálneho smeru jazdy).
Zobrazenie svetovej strany je funkčné iba pri zapnutom zapaľovaní.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Zobrazenie na displeji MAXI DOT
Zobrazenie na segmentovom displeji
Vynulovanie ukazovateľa intervalov servisných prehliadok
Hneď ako sa dosiahol, servisný interval, objaví sa po zapnutí zapaľovania hlásenie Inspekce nyní!
Zobrazenie zostávajúceho počtu kilometrov a dní do servisnej prehliadky
Zostávajúci počet kilometrov a dní do nasledujúcej servisnej prehliadky si môžete kedykoľvek zobraziť pri zapnutom zapaľovaní v položke ponuky Servis
» Strana 47, Nastavenia alebo Stav vozu v hlavnom menu displeja MAXI
DOT» Strana 47, Hlavné menu.
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok

Prehliadka
Ak je potrebná prehliadka, potom sa objaví hlásenie Inspekce za ... km nebo ...
dny/dní.
49
49
50
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok informuje o čase alebo kilometroch až do nasledujúcej servisnej prehliadky.
Uplynutý termín servisnej prehliadky sa automaticky zobrazuje na displeji,
resp. tento údaj je možné v prípade potreby zobraziť manuálne.
Údaj ukazovateľa kilometrov, resp. dní do servisnej prehliadky sa postupne znižuje v krokoch po 100 km, resp. po dňoch.
Na 10 sekúnd sa zobrazí nasledujúce hlásenie.
Výměna oleje ... km / ... dny/dní (Výmena oleja ... km / ... dni/dní)
Inspekce ... km / ... dny/dní (Prehliadka ... km / ... dni/dní)
Zobrazenie na segmentovom displeji
Obr. 30
Segmentový displej: Príklad upozornenia
Informácie týkajúce sa servisných intervalov možno nájsť v servisnej knižke.
Upozornenie
Ak sa odpojí akumulátor vozidla, zostávajú hodnoty ukazovateľa intervalov servisných prehliadok zachované.
Zobrazenie na displeji MAXI DOT
Servis s výmenou oleja
Ak je potrebný servis s výmenou oleja, potom sa zobrazí hlásenie Výměna oleje za ... km nebo ... dny/dní.
1)
Opis obrázku » Obr. 30
 Potrebná servisná prehliadka
A Rozlíšenie typu služby
B Ešte zostávajúce dni do nasledujúcej servisnej prehliadky
C Ešte zostávajúce kilometre do nasledujúcej servisnej prehliadky1)

Ešte zostávajúce kilometre do nasledujúcej servisnej prehliadky sa zobrazujú namiesto počítadla celkového počtu kilometrov.
Informačný systém
49
Rozlíšenie typu služby
Typ služby sa rozlišuje číslom na pozícii A » Obr. 30.

Servis s výmenou oleja

Prehliadka
Potrebná servisná prehliadka
Ak je potrebná servisná prehliadka, potom sa po dobu 10 sekúnd zobrazí nasledujúca informácia » Obr. 30.
› Na pozícii A sa zobrazí číslo 1, prípadne 2.
› Na pozícii B sa zobrazí symbol  ako aj zostávajúce dni do nasledovnej servisnej prehliadky.
› Na pozícii C sa zobrazí symbol  ako aj zostávajúce kilometre do nasledovnej servisnej prehliadky.
Hneď ako sa dosiahne, interval servisnej prehliadky, objaví sa na displeji po zapnutí zapaľovania na cca 20 sekúnd blikajúci symbol  ako aj hlásenie VYM OLKEJ, prípadne INŠPEK_.
Zobrazenie zostávajúceho počtu dní a kilometrov do servisnej prehliadky
Zostávajúci počet kilometrov a dní do nasledujúcej servisnej prehliadky si môžete kedykoľvek zobraziť pri zapnutom zapaľovaní opakovaným stlačením tlačidla 3 » Obr. 21 na strane 30.
Po prvé sa zobrazia informácie o službe výmeny oleja,, po opätovnom stlačení
tlačidla 3 informácie k prehliadke.
› Na pozícii A sa zobrazí číslo 1, prípadne 2.
› Na pozícii B sa zobrazí symbol  ako aj zostávajúce dni do nasledovnej servisnej prehliadky.
› Na pozícii C sa zobrazí symbol  ako aj zostávajúce kilometre do nasledovnej servisnej prehliadky.
Vynulovanie ukazovateľa intervalov servisných prehliadok
Vynulovanie ukazovateľa odporúčame nechať vykonať v odbornom servise.
Vynulovanie ukazovateľa intervalov servisných prehliadok neodporúčame vykonávať svojpomocne. Inak by mohlo dôjsť ku chybnému nastaveniu ukazovateľa intervalov servisných prehliadok a tým ku eventuálnym poruchám na vozidle.
Variabilný servisný interval
Pri vozidlách s premenlivým servisným intervalom sa po vynulovaní ukazovateľa servisu s výmenou oleja zobrazia hodnoty nového servisného intervalu, ktoré sa vypočítajú podľa predchádzajúcich prevádzkových podmienok vozidla.
50
Obsluha
Tieto hodnoty sa potom naďalej priebežne prispôsobujú podľa aktuálnych prevádzkových podmienok vozidla.
Signalizácia chyby
Ak kontrolné svetlo vo dverách vodiča bliká najprv pribl. 2 sekundy rýchlo, potom svieti neprerušovane pribl. 30 sekúnd a následne začne blikať pomaly, je
potrebné vyhľadať pomoc odborného servisu.
Odomykanie a zamykanie
Odomknutie a zamknutie

Úvod k téme
POZOR
Pri opúšťaní vozidla nenechávajte kľúče nikdy vo vozidle. Neoprávnené
osoby, napr. deti, by napríklad mohli uzamknúť vozidlo, zapnúť zapaľovanie
alebo naštartovať motor - hrozí nebezpečenstvo poranenia a nehody!
■ Pri opustení vozidla nikdy neponechajte osoby, ktoré nie sú úplne samostatné, napr. deti, bez dozoru vo vozidle. Tieto by mohli napr. odbrzdiť ručnú brzdu alebo vyradiť rýchlostný stupeň. Vozidlo by sa mohlo rozbehnúť hrozí nebezpečenstvo poranenia a nehody! Tieto osoby by pravdepodobne
ani neboli schopné sami opustiť vozidlo alebo si sami pomôcť. Pri veľmi vysokých alebo veľmi nízkych teplotách hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Ak je vozidlo zamknuté zvonku so zapnutou bezpečnostnou poistkou, nesmú vo vozidle zostať žiadne osoby, lebo sa nedajú zvnútra odomknúť dvere ani otvoriť okná. Zamknuté dvere sťažujú prístup záchranárom ku cestujúcim vo vozidle v prípade núdze - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života.
■
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Kľúč od vozidla
Odomknutie / zamknutie kľúčom s rádiovým diaľkovým ovládaním
Otvorenie / zatvorenie dverí
Odomknutie/zamknutie - KESSYKESSY
Upozorňujúce hlásenia KESSY
Bezpečná poistka
Individuálne nastavenia
Zamknutie / odomknutie vozidla zvnútra
Detská poistka
52
52
53
53
54
54
55
55
56
Vaše vozidlo je vybavené systémom centrálneho zamykania.
Centrálne zamykanie umožňuje súčasne zamknúť, resp. odomknúť všetky dvere, kryt palivovej nádrže a veko batožinového priestoru.1)
Centrálne zamykanie je začlenené do bezpečnostnej poistky » Strana 54.
Hneď ako sa vozidlo zamkne zvonku, automaticky sa zablokujú zámky dverí2)
prostredníctvom bezpečnostnej poistky» .
Po odomknutí platí toto1)
› Dvere, veko batožinového priestoru a kryt palivovej nádrže sa odomknú.
› Vnútorné svetlá spínané kontaktom dverí sa rozsvietia.
› Vypne sa bezpečnostná poistka2).
› Kontrolné svetlo vo dverách vodiča prestane blikať.
› Deaktivuje sa varovné zariadenie proti odcudzeniu.
Upozornenie
Pri opúšťaní vozidla vždy prekontrolujte, či je toto zamknuté.
Pri nehode s aktiváciou airbagu sa zamknuté dvere automaticky odomknú,
aby sa do vozidla mohla dostať pomoc.
■ Pri výpadku centrálneho zamykania je možné kľúčom odomknúť, resp. zamknúť iba dvere vodiča. Ostatné dvere a veko batožinového priestoru je možné
núdzovo odomknúť, resp. zamknúť.
■ Núdzové zamykanie dverí » Strana 217.
■ Núdzové odomykanie veka batožinového priestoru » Strana 218.
■
■
Po zamknutí platí toto1)
› Dvere, veko batožinového priestoru a kryt palivovej nádrže sa uzamknú.
› Vnútorné svetlá spínané kontaktom dverí zhasnú.
› Zapne sa bezpečnostná poistka2).
› Kontrolné svetlo vo dverách vodiča začne blikať.
› Aktivuje sa varovné zariadenie proti odcudzeniu.
1)
2)
V závislosti od individuálneho nastavenia » Strana 55.
Táto funkcia platí iba pre vozidlá s určitým vybavením alebo pre niektoré krajiny.
Odomykanie a zamykanie
51
Kľúč od vozidla
Odomknutie / zamknutie kľúčom s rádiovým diaľkovým ovládaním
Obr. 31
Kľúč s diaľkovým ovládaním

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 51.
S vozidlom sa dodávajú vždy dva kľúče s diaľkovým ovládaním » Obr. 31.
Vysielač vrátane batérie je zabudovaný v puzdre kľúča. Prijímač sa nachádza vo
vnútornom priestore vozidla.
Kľúč s rádiovým diaľkovým ovládaním má vyklápaciu časť so zubmi kľúča.
Po oprave alebo výmene prijímacej jednotky vo vozidle sa musí náhradný kľúč
inicializovať odborný servis. Až potom je možné kľúč s diaľkovým ovládaním
znovu používať.
DÔLEŽITÉ
■ Každý kľúč obsahuje elektronické časti; preto sa musí chrániť pred vlhkom
a silnými otrasmi.
■ Drážku kľúča udržiavajte v čistote. Nečistoty (textilné vlákna, prach a pod.)
negatívne ovplyvňujú funkciu zámkov a spínacej skrinky.
■ Ak centrálne zamykanie, resp. varovné zariadenie proti odcudzeniu reaguje
na diaľkové ovládanie iba zo vzdialenosti menšej ako 3 m, musí sa vymeniť batéria » Strana 216.
■ Pri opúšťaní vozidla vždy prekontrolujte, či je toto zamknuté.
■ Ak sú dvere vodiča otvorené, nie je možné vozidlo uzamknúť.
Upozornenie
Ak stratíte kľúč, obráťte sa, prosím, na odborný servis ŠKODA, ktorý vám zaistí
náhradný kľúč.
1)
Táto funkcia platí iba pre vozidlá s určitým vybavením alebo pre niektoré krajiny.
52
Obsluha
Obr. 32
Kľúč s diaľkovým ovládaním

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 51.
Funkcia a opis kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním » Obr. 32
 Odomknutie vozidla
 Uzamknutie vozidla
 Odistenie veka batožinového priestoru
A Tlačidlo na vyklopenie/sklopenie kľúča
B Kontrolné svetlo
Odomknutie
Odomknutie vozidla signalizuje dvojité bliknutie smerových svetiel.
Ak vozidlo odomknete a počas nasledujúcich 30 sekúnd neotvoríte žiadne dvere ani veko batožinového priestoru, vozidlo sa opäť automaticky zamkne a
opäť sa zapne bezpečnostná poistka1), resp. varovné zariadenie proti odcudzeniu. Táto funkcia zabraňuje, aby vozidlo zostalo neúmyselne odomknuté.
Nastavenie sedadla a spätných zrkadiel po odomknutí vozidla » Strana 85.
Zamknutie
Zamknutie vozidla signalizuje jedno bliknutie smerových svetiel.
Ak zostanú po uzamknutí vozidla otvorené dvere alebo veko batožinového
priestoru, bliknú smerové svetlá až po ich zatvorení.
Aktuálne nastavenie sedadla a spätných zrkadiel po zamknutí vozidla » Strana 85.

Kontrola stavu batérie
Ak po stlačení niektorého z tlačidiel na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním
neblikne červené kontrolné svetlo B » Obr. 32, batéria je vybitá. Vymeňte batériu » Strana 216.
DÔLEŽITÉ
Diaľkové ovládanie používajte iba vtedy, keď sú dvere a zadné veko zatvorené a vozidlo máte na dohľad.
■ Ak sú dvere vodiča otvorené, vozidlo nie je možné zamknúť pomocou kľúča s
diaľkovým ovládaním.
■ Funkcia diaľkového ovládania môže byť dočasne obmedzená v dôsledku prekrytia signálom iných vysielačov v blízkosti vozidla, ktoré pracujú v rovnakom
frekvenčnom pásme.
■
POZOR
Dbajte na to, aby sa dvere správne zatvorili, inak by sa mohli počas jazdy
náhle otvoriť - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Dvere otvárajte a zatvárajte až vtedy, keď sa nikto nenachádza v priestore
otvárania, resp. zatvárania - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Otvorené dvere sa môžu pri silnom vetre alebo v stúpaní samočinne zatvoriť - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Nikdy nejazdite s otvorenými dverami – hrozí nebezpečenstvo ohrozenia
života!
■
Odomknutie/zamknutie - KESSYKESSY
Obr. 34
Snímače v kľučke predných dverí
Upozornenie
U vozidiel s varovným zariadením proti odcudzeniu môžete navyše aktivovať/
deaktivovať akustické signály pri odomykaní/zamykaní » Strana 47.
Otvorenie / zatvorenie dverí

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 51.
Systém KESSY (Keyless Entry Start Exit System) umožňuje odomykanie, resp.
zamykanie vozidla bez aktívneho použitia kľúča.
Snímače v kľučke predných dverí » Obr. 34
A
B
Obr. 33 Kľuka dverí/páčka otvárania dverí

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 51.
Otvorenie zvonku
› Odomknite vozidlo.
› Potiahnite za kľučku príslušných dverí A » Obr. 33.
Otvorenie zvnútra
› Potiahnite za páčku otvárania príslušných dverí
B a dvere odtlačte od seba.
Zatvorenie zvnútra
› Chyťte rukoväť na priťahovanie C a zatvorte príslušné dvere.
Snímač odomknutia
Snímač zamknutia
Odomknutie
› Uchopte kľučku predných dverí alebo celou dlaňou zakryte snímač A
» Obr. 34 » .
Zamknutie
› Snímača B » Obr. 34 sa dotknite prstami.
Pri vozidlách s automatickou prevodovkou sa pred odomykaním musí voliaca
páka presunúť do polohy P.
Odistenie veka batožinového priestoru
› Stlačte tlačidlo v držadle veka batožinového priestoru » Strana 57.
Odomykanie a zamykanie

53
Ak sa vozidlo zamkne prostredníctvom snímača B , nie je možné ho odomknúť
v priebehu nasledujúcich 2 sekúnd prostredníctvom snímača A - ochrana proti
nechcenému odomknutiu.
DÔLEŽITÉ
Nepoužívajte žiadne predmety, ktoré by mohli zabrániť priamemu kontaktu
ruky a snímača v kľuke.
■ Niektoré druhy rukavíc môžu narušiť funkciu snímača v kľuke.
■ Po opustení vozidla sa nerealizuje automatické zamknutie.
■ Vozidlo nie je možné zamknúť zvonku, ak nie je vypnuté zapaľovanie.
■
Upozorňujúce hlásenia KESSY

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 51.
Kľúč vo vozidle
Ochrana proti nechcenému uzavretiu kľúča vo vozidle automaticky odomkne
vozidlo, keď je splnená nasledujúca podmienka.
 Vozidlo vrátane veka batožinového priestoru bolo uzamknuté.
Opätovné odomknutie vozidla signalizuje štvorité bliknutie smerových svetiel.
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí nasledujúce hlásenie.


Klíček ve vozidle. (Kľúč vo vozidle.)
KĽÚČ VO VOZIDLE
Vo vozidlách vybavených varovným zariadením proti odcudzeniu vozidla sa navyše ozve akustický signál.
Porucha systému
Ak sa v systéme vyskytla porucha, zobrazí sa na displeji prístrojového panelu
nasledujúce hlásenie.
 Keyless vadný. (Keyless chybný.)
 ZKONTR_KEYLESS (SKONTROL_KEYLESS)
Nízke napätie batérie kľúča
Ak je napätie v batérii kľúča s diaľkovým ovládaním príliš nízke, zobrazí sa na
displeji prístrojového panelu nasledujúce upozornenie.
 Vyměňte baterii v klíčku! (Vymeňte batériu v kľúči!)
 BATERIE V KLICKU (BATÉRIA V KĹÚČI)
Vyměňte baterii v klíčku!» Strana 216 (Vymeňte batériu v kľúči!)
54
Obsluha
Bezpečná poistka

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 51.
Ak sa vozidlo zamkne zvonku, automaticky sa zablokujú zámky dverí. Vozidlo
nie je viac možné otvoriť zvnútra.
Na skutočnosť budete upozornený po vypnutí zapaľovania nasledujúcim hlásením na displeji prístrojového panelu.


Pozor na SAFE! Palubní kniha!
POZOR NA SAFELOCK (POZOR BLOK. SAFELOCK)
Vypnutie
Vypnutie bezpečnostnej poistky sa môže realizovať jedným z nasledujúcich
spôsobov.
› Dvojnásobným uzamknutím v priebehu 2 sekúnd.
› Deaktiváciou stráženia vnútorného priestoru » Strana 57, Stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu vozidla.
Ak je vozidlo zamknuté a bezpečnostná poistka je vypnutá, je možné dvere
zvnútra jednotlivo otvoriť jednorazovým zatiahnutím za kľuku dverí.
Zapnutie
Bezpečnostná poistka sa automaticky zapne pri nasledujúcom odomknutí vozidla.
Indikácia zapnutia
Kontrolné svetlo v dverách vozidla bliká cca 2 sekundy v rýchlom slede, potom
začne blikať rovnomerne v dlhších intervaloch.
Indikácia vypnutia
Kontrolné svetlo vo dverách vodiča bliká najskôr cca 2 s rýchlo, potom zhasne
a cca po 30 sekundách začne blikať pravidelne v dlhších intervaloch.
POZOR
Ak je vozidlo zamknuté so zapnutou bezpečnostnou poistkou, nesmú vo
vozidle zostať žiadne osoby, pretože sa nedajú zvnútra odomknúť dvere ani
otvoriť okná. Zamknuté dvere sťažujú prístup záchranárom ku cestujúcim
vo vozidle v prípade núdze - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
Upozornenie
Táto funkcia platí iba pre vozidlá s určitým vybavením alebo pre niektoré krajiny.

Individuálne nastavenia

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 51.
Nasledujúce funkcie centrálneho zamykania možno nastaviť pomocou displeja
MAXI DOT » Strana 47, Nastavenia.
Odomykanie jednotlivých dverí
Funkcia umožňuje odomknúť iba dvere vodiča. Ostatné dvere a veko batožinového priestoru zostávajú zamknuté a odomknú sa až opätovným otvorením.
Odomykanie dverí na jednej strane vozidla
Funkcia umožňuje odomknúť oboje dvere na strane vodiča. Ostatné dvere
a veko batožinového priestoru zostávajú zamknuté a odomknú sa až opätovným otvorením.
Automatické zamykanie a odomykanie
Pri rýchlosti približne 15 km/h sa všetky dvere uzamknú. Tlačidlo v držadle veka
batožinového priestoru sa deaktivuje.
Vozidlo sa opäť automaticky odomkne, ak vytiahnete kľúč zo spínacej skrinky.
Okrem toho je možné vozidlo odomknúť z miesta vodiča alebo spolujazdca
stlačením spínača centrálneho zamykania .
Zamknuté dvere zabraňujú násilnému vniknutiu do vozidla.
Dvere vozidla je možné kedykoľvek odomknúť a otvoriť jednorazovým potiahnutím za kľuku otvárania dverí.
Zamknutie / odomknutie vozidla zvnútra
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 51.
Ak vozidlo nebolo zamknuté zvonka, možno ho odomykať a zamykať preklápacím spínačom na kľuke dverí vodiča alebo spolujazdca » Obr. 35 aj bez zapnutého zapaľovania. Ak sú niektoré dvere otvorené, nedá sa vozidlo uzamknúť.
Zamknutie
› Stlačte tlačidlo /» Obr. 35.
Symbol  v tlačidle sa rozsvieti.
Odomknutie
› Stlačte tlačidlo /» Obr. 35.
Symbol  v tlačidle zhasne.
Ak bolo vaše vozidlo zamknuté spínačom centrálneho zamykania, platí toto.
› Otvorenie dverí a veka batožinového priestoru zvonku nie je možné (zaistenie napr. pri zastavení na križovatke).
› Dvere je možné odomknúť a otvoriť jednorazovým potiahnutím za kľuku príslušných dverí.
› Pri nehode s aktiváciou airbagu sa zamknuté dvere automaticky odomknú,
aby sa do vozidla mohla dostať pomoc.
POZOR
Zvnútra zamknuté dvere sťažujú prístup záchranárom ku cestujúcim vo
vozidle v prípade núdze - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Ak je zapnutá bezpečnostná poistka » Strana 54, sú páčka otvárania dverí
a spínače centrálneho zamykania mimo funkcie.
■
Obr. 35
Spínač centrálneho zamykania
Odomykanie a zamykanie
55
Detská poistka
Obr. 36
Detská poistka: dvere vzadu vľavo
› Otvorenie veka motorového priestoru.
› Otvorenie veka batožinového priestoru.
› Otvorenie dverí.
› Manipulácia so zámkom zapaľovania.
› Odtiahnutie vozidla » Strana 57.
› Pohyb vo vozidle » Strana 57.
› Náhly a výrazný úbytok napätia palubnej siete.
› Odpojenie prívesu » Strana 170, Pripojenie a odpojenie prívesu.
Keď sa pri vozidle s diaľkovým ovládaním odomknú dvere vodiča prostredníctvom cylindrickej vložky zámku a otvoria sa, potom sa realizuje spustenie alarmu.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 51.
Detská poistka znemožňuje otvorenie zadných dverí pomocou vnútornej kľuky.
Dvere je možné otvoriť iba zvonku.
Poistku zapínajte a vypínajte kľúčom od vozidla.
Zapnutie
› Drážku poistky otočte v smere šípky » Obr. 36 (na pravých dverách zrkadlovo
obrátene).
Vypnutie
› Drážku poistky otočte proti smeru šípky » Obr. 36 (na pravých dverách zrkadlovo obrátene).
Vypnutie alarmu
Alarm sa vypne tým, že sa stlačí tlačidlo  na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním alebo sa zapne zapaľovanie.
DÔLEŽITÉ
Aby bola zaručená plná funkčnosť varovného zariadenia, je potrebné pred opustením vozidla skontrolovať, či sú zatvorené dvere a všetky okná, vrátane posuvného a výklopného strešného okna.
Upozornenie
Životnosť zdroja sirény varovného zariadenia je 5 rokov.
Aktivácia / deaktivácia
Varovné zariadenie proti odcudzeniu


Aktivácia
Varovné zariadenie proti odcudzeniu sa automaticky aktivuje cca 30 sekúnd po
zamknutí vozidla.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Aktivácia / deaktivácia
Stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu vozidla
56
57
Varovné zariadenie proti odcudzeniu zvyšuje ochranu pred krádežou a vlámaním sa do vozidla.
Pri pokuse o vniknutie do vozidla iniciuje varovné zariadenie zvukové a svetelné signály (ďalej označené iba ako alarm).
Spustenie alarmu
Alarm sa spustí, keď sa na zamknutom vozidle spôsobuje nasledujúce neoprávnené konanie.
56
Obsluha
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 56.
Ak vozidlo odomknete a počas nasledujúcich 30 sekúnd neotvoríte žiadne dvere ani veko batožinového priestoru, vozidlo sa opäť automaticky zamkne a
opäť sa zapne bezpečnostná poistka, resp. varovné zariadenie proti odcudzeniu. Táto funkcia zabraňuje, aby vozidlo zostalo neúmyselne odomknuté.
Deaktivácia
Varovné zariadenie proti odcudzeniu sa automaticky deaktivuje po odomknutí
vozidla. Ak sa vozidlo neotvorí v priebehu 30 sekúnd, varovné zariadenie proti
odcudzeniu sa opäť automaticky aktivuje.
Varovné zariadenie sa takisto deaktivuje, ak sa vozidlo odomkne kľúčom vo
dverách vodiča do 45 s po zamknutí vozidla.

Upozornenie
Ak je vozidlo odomknuté s kľúčom vo dverách vodiča, vložte kľúč do spínacej
skrinky a zapnite zapaľovanie, aby sa alarm varovného zariadenia deaktivoval.
■ Zapnutie/vypnutie akustickej signalizácie aktivácie varovného zariadenia sa
vykonáva na displeji MAXI DOT v položke Potvrz. zab. » Strana 47.
■
Stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu
vozidla
Obr. 37
Tlačidlo stráženia vnútorného
priestoru a ochrany proti odtiahnutiu vozidla

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 56.
Stráženie vnútorného priestoru spúšťa alarm, hneď ako sa zaznamená pohyb
vo vnútri vozidla.
Ochrana proti odtiahnutiu spustí alarm, len čo sa registruje sklon vozidla.
Aktivácia
Stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu vozidla sa opäť automaticky aktivujú po zamknutí vozidla.
Deaktivácia
› Vypnite zapaľovanie.
› Otvorte dvere vodiča.
› Stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 37 na B stĺpiku na strane vodiča.
V tlačidle sa zmení osvetlenie symbolu  z červenej na oranžovú.
› Do 30 sekúnd uzamknite vozidlo.
DÔLEŽITÉ
Otvorená schránka na okuliare znižuje účinnosť stráženia vnútorného priestoru. Pre zaistenie plnej funkčnosti stráženia vnútorného priestoru je potrebné schránku pred uzamknutím vozidla vždy zatvoriť.
■ Varovné zariadenie proti odcudzeniu sa aktivuje aj pri uzamknutí vozidla s vyradenou funkciou bezpečnostnej poistky. Stráženie vnútorného priestoru sa
však neaktivuje.
■
Veko batožinového priestoru

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Twindoor - otvorenie / zatvorenie malého veka
Twindoor - otvorenie / zatvorenie veľkého veka
Otvorenie / zatvorenie (Superb Combi)
Oneskorené uzamknutie veka batožinového priestoru
58
58
59
59
POZOR
Presvedčte sa, či je po zatvorení veka batožinového priestoru zámok skutočne zaistený. Inak by sa mohlo veko počas jazdy náhle otvoriť, aj keď bolo
zamknuté - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Nikdy nejazdite s úplne otvoreným ani pootvoreným vekom batožinového
priestoru, lebo by sa do vozidla mohli dostať výfukové plyny - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■ Pri zatvorení veka batožinového priestoru netlačte na zadné sklo, toto by
mohlo prasknúť - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Dbajte na to, aby ste si pri zatváraní veka batožinového priestoru nezacvikli žiadne časti tela - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■
DÔLEŽITÉ
Ak sa vozidlo uzamklo ešte pred zatvorením veka batožinového priestoru, veko

sa automaticky uzamkne ihneď po zatvorení » Strana 59.
Stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu vozidla deaktivujte, ak by mohlo nastať spustenie alarmu v dôsledku pohybu (napr. osôb alebo
zvierat) vo vnútri vozidla, ak sa vozidlo prepravuje (napr. vlakom alebo loďou)
alebo pri ťahaní vozidla.
Odomykanie a zamykanie
57
Upozornenie
Po rozbehnutí vozidla, resp. od rýchlosti vyššej ako 5 km/h, sa deaktivuje
funkcia tlačidla v držadle nad evidenčným číslom. Po zastavení a otvorení dverí
sa táto funkcia opäť obnoví.
■ Pri opakovanom otváraní a zatváraní veka batožinového priestoru môže nastať dočasný výpadok funkcie z dôvodu tepelnej ochrany motorčekov systému
Twindoor.
■
Twindoor - otvorenie / zatvorenie veľkého veka
Twindoor - otvorenie / zatvorenie malého veka
Obr. 39 Držadlo veka batožinového priestoru / Otvorené veľké veko batožinového priestoru

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 57.
Po odomknutí vozidla je možné veko batožinového priestoru otvoriť pomocou
tlačidla v držadle nad evidenčným číslom.
Obr. 38 Držadlo veka batožinového priestoru / Otvorené malé veko batožinového priestoru

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 57.
Po odomknutí vozidla je možné veko batožinového priestoru otvoriť pomocou
tlačidla v držadle nad evidenčným číslom.
Otvorenie
› Stlačte tlačidlo v držadle na spodnej hrane veka batožinového priestoru 1
» Obr. 38 a zdvihnite veko.
Zatvorenie
› Veko stiahnite nadol za držadlo 2 » Obr. 38 a privrite ho.
Malé veko batožinového priestoru je možné otvoriť aj tým, že zatlačíte na tlačidlo so symbolom  na kľúči a podržíte ho stlačené » Strana 52.
58
Obsluha
Otvorenie
› Stlačte tlačidlo v držadle na spodnej hrane veka batožinového priestoru 1
» Obr. 39.
› Počkajte na dvojité bliknutie brzdového svetla 2 v zadnom skle a veko nadvihnite.
Zatvorenie
› Veko stiahnite nadol za držadlo 3 » Obr. 39 a privrite ho.
Otvorenie / zatvorenie (Superb Combi)
Oneskorené uzamknutie veka batožinového priestoru

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 57.
Ak sa veko batožinového priestoru odomkne pomocou tlačidla so symbolom
 na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním, potom sa veko po zatvorení automaticky uzamkne.
Časový úsek, po uplynutí ktorého sa automaticky zamkne veko batožinového
priestoru po zatvorení, je možné predĺžiť v odbornom servise.
Po aktivácii oneskoreného uzamknutia je možné veko po zatvorení opäť otvoriť v priebehu obmedzeného časového úseku.
Obr. 40 Otvorenie držadla veka batožinového priestoru / veka batožinového priestoru
Obr. 41
Držadlo vo vnútornom obložení
veka batožinového priestoru
Oneskorené uzamknutie veka je možné deaktivovať v odbornom servise.
DÔLEŽITÉ
Skôr ako sa veko batožinového priestoru automaticky zamkne, hrozí nechcené
vniknutie do vozidla. Odporúčame preto, aby sa vozidlo uzamklo pomocou tlačidla so symbolom  na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním.
Elektrické veko batožinového priestoru (Superb Combi)

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 57.
Po odomknutí vozidla je možné veko batožinového priestoru otvoriť pomocou
tlačidla v držadle nad evidenčným číslom.
Otvorenie
› Stlačte držadlo A » Obr. 40 a veko nadvihnite v smere šípky B .
Zatvorenie
› Veko stiahnite nadol za držadlo C » Obr. 41 a privrite ho miernym švihom.
Opis ovládania
Akustické signály
Nastavenie / vymazanie najvrchnejšej polohy veka
Poruchy funkcie
60
61
61
62
Ochrana proti pricviknutiu
Elektrické veko batožinového priestoru (ďalej iba veko) je vybavené obmedzením sily. V prípade, že veko počas zatvárania narazí na prekážku, zastaví sa
a ozve sa akustický signál.
Pri prudkom nastupovaní do vozidla počas otvárania, resp. zatvárania veka batožinového priestoru môže dôjsť k trhnutiu celého vozidla, a tým k prerušeniu
pohybu veka.
Manuálne ovládanie
Manuálne otváranie a zatváranie veka je možné iba vo výnimočných prípadoch
a to pomaly, bez prudkých pohybov, čo najbližšie ku stredu veka » .
Odomykanie a zamykanie
59

POZOR
Presvedčte sa, či je po zatvorení veka zámok skutočne zaistený. Inak by
sa mohlo veko počas jazdy náhle otvoriť, aj keď bolo zamknuté - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Nikdy nejazdite s úplne otvoreným ani pootvoreným vekom, lebo by sa do
vozidla mohli dostať výfukové plyny - hrozí nebezpečenstvo otravy!
Opis ovládania
■
DÔLEŽITÉ
Pohyb veka je možné zastaviť krátkym, rýchlym pohybom proti veku.
Počas procesu elektrického zatvárania sa veko nepokúšajte manuálne zatvoriť - hrozí nebezpečenstvo poškodenia systému elektrického ovládania veka.
■ Keď sa veko zatvára manuálne, dbajte na to, aby sa počas dotláčania veka do
zámku tlačilo na stred hrany nad znakom s logom ŠKODA. Pri manipulácii na
stranách veka môže dôjsť k poškodeniu elektrického veka.
■
■
DÔLEŽITÉ
Pred otváraním, resp. zatváraním veka skontrolujte, či sa v blízkosti otvárania, resp. zatvárania veka nenachádzajú predmety, ktoré môžu brániť pohybu
veka (napr. náklad na strešnom nosiči alebo na prívese atď.) - hrozí nebezpečenstvo poškodenia veka!
■ Dbajte na to, aby nad otvoreným vekom bolo k dispozícii ešte aspoň 10 cm
voľného priestoru (napr. odstup od stropu garáže). Inak by sa mohlo stať, že
voľný priestor nad otvoreným vekom pri odľahčení vozidla (napr. po vyložení
nákladu) by nemusel byť dostatočný - hrozí nebezpečenstvo poškodenia veka.
■ Ak je veko zaťažené (napr. vysokou vrstvou snehu), môže sa otváranie veka
zastaviť. Veko odľahčite, aby sa opäť sfunkčnilo elektrické ovládanie.
■ Ak sa veko zavrie samočinne (napr. pod záťažou snehu), zaznie neprerušovaný signálny tón.
■ Pred odpojením akumulátora je veko vždy potrebné uzatvoriť.
Obr. 42 Ovládanie veka
■
Obr. 43 Tlačidlo pre ovládanie veka / Oblasti ovládania

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 60.
ovládacie prvky
Veko je možné ovládať pomocou nasledujúcich ovládacích prvkov.
› So symbolom kľúča  na kľúči (stlačiť na cca 1 sekundu).
› Tlačidlom v držadle A na vonkajšej časti veka » Obr. 42.
› Tlačidlom B na vnútornej časti veka » Obr. 42.
› Tlačidlom C v stredovej konzole » Obr. 43.
Oblasti ovládania
Systém rozlišuje 3 oblasti ovládania, v ktorých sa mení funkcia jednotlivých
ovládacích prvkov » Obr. 43. Takisto sa rozlišujú krajné polohy veka na plne zatvorenú v zaistenom zámku a úplne otvorenú.
60
Obsluha

Rozsah oblasti 3 sa mení v závislosti od nastavenia najvrchnejšej polohy veka
» Strana 61.
Ak je veko nastavené v úplne hornej polohe v oblasti 2 , nie je oblasť 3 aktívna. Rozsah oblasti 2 sa mení podľa nastavenia najvrchnejšej polohy veka.

Otvorenie
Zastavenie
Zatvorenie
Zatvorené
Veko
1
2
3
Otvorené
Veko















Ovládanie veka pomocou tlačidla v držadle A je možné iba pri odomknutom
vozidle.
Ovládanie veka tlačidlom B
Akcia
Otvorenie
Zastavenie
Zatvorenie
Oblasť
Zatvorené
Veko
1
2
3
Otvorené
Veko















Ovládanie veka tlačidlom B je možné iba pri otvorenom veku.
Ovládanie veka tlačidlom so symbolom  na kľúči s rádiovým diaľkovým
ovládaním, ako aj tlačidlom C
Oblasť
Zatvorené
Otvorené
Akcia
Veko
Veko
1
2
3
Otvorenie
Zastavenie
Zatvorenie












Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 60.
Akustické signály plnia bezpečnostnú funkciu a podávajú informáciu o úspešnosti vykonávanej činnosti.
Ovládanie veka pomocou držadla A
Oblasť » Obr. 43
Ovládanie veka tlačidlom so symbolom  na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním, ako aj tlačidlom C nie je funkčné, keď je ku vozidlu pripojený príves.
Akustické signály
Vysvetlenie symbolov v opise ovládania

Činnosť sa dá vykonať

Činnosť sa nedá vykonať

Pohyb v opačnom smere ako pri predchádzajúcom pohybe
Akcia
Ovládanie veka tlačidlom C nie je funkčné, ak bolo vozidlo zamknuté zvonku.



Signalizácia
Význam
Otváranie (tlačidlom  na kľúči s rádiovým diaľkovým
ovládaním alebo tlačidlom C » Obr. 43 na strane 60)
Prerušovaný tón
1 trvalý tón
3 stúpajúce tóny
3 rovnaké tóny
Samočinné zatvorenie veka » Strana 60,
ku Úvod k téme
Ochrana proti pricviknutiu
Potvrdenie o uložení polohy veka
Chyba
v odse-
Nastavenie / vymazanie najvrchnejšej polohy veka

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 60.
Nastavenie
› Veko zatvorte v požadovanej polohe (elektricky alebo manuálne).
› Tlačidlo B » Obr. 42 na strane 60 stlačte a podržte stlačené dlhšie ako
3 sekundy.
Uloženie novej pozície sa potvrdí akustickým signálom.
Vymazanie
› Opatrne manuálne nadvihnite veko do maximálneho otvorenia.
› Tlačidlo B » Obr. 42 na strane 60 stlačte a podržte stlačené dlhšie ako
3 sekundy.
Zaznie akustický signál, pôvodne nastavená výška sa z pamäte vymaže a opäť
sa nastaví základná poloha najvyššej polohy veka.
Ovládanie veka kľúčom s rádiovým diaľkovým ovládaním nie je funkčné pri zapnutom zapaľovaní.
Odomykanie a zamykanie
61

Nastavenie najvyššej polohy veka sa nesmie realizovať napr. v nasledujúcich situáciách.
› Pri obmedzenom priestore na otvorenie veka (napr. výška garáže).
› Na komfortné ovládanie, napr. podľa výšky osoby.
POZOR
Dbajte na to, aby pri zamykaní vozidla zvonku nikto nezostal vo vozidle,
pretože okná sa už potom nedajú v prípade núdze otvoriť zvnútra.
■ Systém je vybavený poistkou proti pricviknutiu » Strana 63. Pri prekážke
sa posuv okna zastaví a okno sa vráti o niekoľko centimetrov naspäť. Okná
je aj napriek tomu potrebné zatvárať opatrne - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Ak sa na zadných sedadlách prepravujú osoby, ktoré nie sú úplne samostatné, napr. deti, odporúčame vyradiť z funkcie elektrické ovládanie okien
zadných dverí (bezpečnostný spínač) S » Obr. 44 na strane 63.
■
Horná poloha, do ktorej sa veko automaticky zdvihne, je vždy nižšia ako maximálna horná poloha dosiahnuteľná manuálnym nadvihnutím veka.
Veko sa vždy otvorí do výšky, ktorá bola uložená ako posledná.
Poruchy funkcie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 60.
Ak bol pri otvorenom veku batožinového priestoru odpojený a pripojený akumulátor, musí sa aktivovať systém elektrického veka.
Pod pojmom aktivácia sa rozumie manuálne zatvorenie veka. Takto sa krajná
poloha veka uloží ako úplne zatvorená v zaistenom zámku.
Príklady poruchy funkcie
Opis poruchy
Veko sa nedá otvoriť zo zámku
Veko nereaguje na signál
otvorenia
Veko zostane v hornej polohe
Možné riešenie
Núdzové odomknutie veka » Strana 218
Odstránenie eventuálnej prekážky (napr. sneh),
opätovné otvorenie veka » Strana 60
Stlačenie držadla A a potiahnutie veka smerom hore
Manuálne zatvorenie veka
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Otvorenie / zatvorenie okien z miesta vodiča
Otvorenie / zatvorenie okien vo dverách spolujazdca a v zadných dverách
Ochrana proti pricviknutiu
Komfortné ovládanie okien
Poruchy funkcie
62
Obsluha
Poznámka pre životné prostredie
Pri vysokých rýchlostiach sa musia bočné okná zatvoriť, aby sa zabránilo nepotrebne vysokej spotrebe paliva.
Upozornenie
Ak sa vypne zapaľovanie, je možné okná otvárať a zatvárať ešte asi 10 minút.
Po otvorení dverí vodiča alebo spolujazdca je možné okná obsluhovať iba pomocou tlačidla A » Obr. 44 na strane 63.
■ Na vetranie vnútorného priestoru vozidla počas jazdy využívajte v maximálnej možnej miere kúriaci, chladiaci a vetrací systém vozidla. Ak sú otvorené okná, môže do vozidla prenikať prach a iné nečistoty a pri určitej rýchlosti môžu
vznikať nepríjemné zvukové prejavy.
■ Systém ovládania okien je vybavený tepelnou ochranou. Pri opakovanom
otváraní a zatváraní okna sa môže táto ochrana prehriať. To vedie k dočasnému zablokovaniu ovládania okien. Hneď ako sa tepelná ochrana ochladí, je
možné okno opäť ovládať.
■
Elektrické ovládanie okien

DÔLEŽITÉ
Okná udržiavajte čisté, aby sa zaručila správna funkcia elektrického ovládania
okien.
■ Ak sú sklá zamrznuté, odstráňte najprv námrazu » Strana 179, Sklá okien a
vonkajšie spätné zrkadlá a až potom ovládajte okná, pretože sa inak môžu poškodiť tesnenie okna, ako aj mechanizmus ovládania okna.
■ V zimnom období môžu okná pri zatváraní klásť následkom námrazy väčší odpor. Okno sa pri zatváraní zastaví a vracia sa o niekoľko centimetrov naspäť.
■ Aby sa dalo okno zatvoriť, musí sa vyradiť z funkcie poistka proti pricviknutiu
» Strana 63.
■ Dbajte na to, aby pri opúšťaní zamknutého vozidla boli okná vždy uzatvorené.
■
63
63
63
64
64
Otvorenie / zatvorenie okien z miesta vodiča
Otvorenie / zatvorenie okien vo dverách spolujazdca a v zadných
dverách
Obr. 44
Spínače vo dverách vodiča

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
Obr. 45
Tlačidlo v zadných dverách
na strane 62.
Spínače ovládania okien » Obr. 44
A spínač pre ovládanie okna vo dverách vodiča
B spínač pre ovládanie okna vo dverách spolujazdca
C spínač pre ovládanie okna v pravých zadných dverách
D spínač pre ovládanie okna v ľavých zadných dverách
S Bezpečnostný spínač
Otvorenie
› Príslušný spínač zatlačte ľahko nadol a držte ho stlačený, kým okno nedosiahne požadovanú pozíciu. Po uvoľnení spínača sa okno ihneď zastaví.
Okno je možné navyše automaticky úplne otvoriť krátkym stlačením spínača až
na doraz. Po opätovnom stlačení spínača sa okno ihneď zastaví.
Zatvorenie
› Hornú hranu príslušného spínača zľahka potiahnite nadol a držte stlačenú
dovtedy, kým okno nedosiahne požadovanú pozíciu. Po uvoľnení spínača sa
okno ihneď zastaví.
Okno možno úplne automaticky zatvoriť navyše aj krátkym potiahnutím spínača až na doraz. Po opätovnom povytiahnutí spínača sa okno okamžite zastaví.
Bezpečnostný spínač
Stlačením bezpečnostného spínača S » Obr. 44 je možné spínače ovládania
okien v zadných dverách vyradiť z funkcie. Po opätovnom stlačení bezpečnostného spínača S sú spínače ovládania zadných okien opäť funkčné.
Ak sú spínače v zadných dverách vyradené z funkcie, svieti kontrolné svetlo 
v bezpečnostnom spínači S .

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 62.
Vo dverách spolujazdca a v zadných dverách sa nachádza spínač pre príslušné
okno.
Otvorenie
› Príslušný spínač zatlačte ľahko nadol a držte ho stlačený, kým okno nedosiahne požadovanú pozíciu. Po uvoľnení spínača sa okno ihneď zastaví.
Okno je možné navyše automaticky úplne otvoriť krátkym stlačením spínača až
na doraz. Po opätovnom stlačení spínača sa okno ihneď zastaví.
Zatvorenie
› Hornú hranu príslušného spínača zľahka potiahnite nadol a držte stlačenú
dovtedy, kým okno nedosiahne požadovanú pozíciu. Po uvoľnení spínača sa
okno ihneď zastaví.
Okno možno úplne automaticky zatvoriť navyše aj krátkym potiahnutím spínača až na doraz. Po opätovnom povytiahnutí spínača sa okno okamžite zastaví.
Ochrana proti pricviknutiu

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 62.
Systém elektrického ovládania okien je vybavený obmedzením sily. To znižuje
nebezpečenstvo pomliaždenín pri zatváraní okien.
Ak nejaká prekážka bráni zatvoreniu, posuv skla sa zastaví a sklo sa vráti o niekoľko cm naspäť.
Ak nejaká prekážka počas nasledujúcich 10 sekúnd opäť zabráni zatvoreniu,
posuv skla sa opäť zastaví a sklo sa vráti o niekoľko cm naspäť.
Odomykanie a zamykanie

63
Ak sa do 10 sekúnd po tomto druhom vrátení skla pokúsite okno opäť zatvoriť
a prekážka ešte nebola odstránená, proces zatvárania sa iba zastaví. V tomto
čase nie je možné okná automaticky zatvárať. Poistka proti pricviknutiu je ale
funkčná.
Poistka proti pricviknutiu je vypnutá až vtedy, ak sa v priebehu ďalších 10 sekúnd opäť pokúsite zatvoriť okno - okno sa teraz zatvára plnou silou!
Ak počkáte dlhšie ako 10 sekúnd, potom sa opäť zapne poistka proti pricviknutiu.
Komfortné ovládanie okien

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 62.
Komfortná obsluha okien poskytuje možnosť na jedenkrát otvoriť, resp. zatvoriť všetky okná.
Komfortná obsluha sa môže realizovať jedným z nasledujúcich spôsobov.
Otvorenie
› Stlačte tlačidlo so symbolom  na kľúči a podržte ho stlačené.
› Kľúč v zámku vodiča podržte v odomykacej polohe.
› Podržte stlačenú hornú časť spínača centrálneho zamykania vo dverách vodiča » Strana 55.
› Tlačidlo A » Obr. 44 na strane 63 podržte v polohe otvorenia.
Zatvorenie
› Stlačte tlačidlo so symbolom  na kľúči a podržte ho stlačené.
› Kľúč v zámku vodiča podržte v zamykacej polohe.
› Podržte stlačenú dolnú časť spínača centrálneho zamykania vo dverách vodiča » Strana 55.
› Tlačidlo A » Obr. 44 na strane 63 podržte v polohe zatvorenia.
› Pri systéme KESSY podržte prst na snímači B » Obr. 34 na strane 53.
Nastavenie komfortného ovládania okien sa vykonáva na displeji MAXI DOT v
položke Ovl. oken » Strana 47.
Predpokladom pre správnu funkciu komfortného ovládania okien je funkčné
automatické otváranie, resp. zatváranie všetkých okien.
Komfortné otváranie a zatváranie okien pomocou kľúča v zámku vodiča sa dá
použiť iba v čase do 45 s po uzamknutí vozidla.
Uvoľnením kľúča, resp. príslušného tlačidla sa ihneď zastaví pohyb okien.
64
Obsluha
Poruchy funkcie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 62.
Elektrické ovládanie okien je bez funkcie, ak sa akumulátor vozidla odpojil a
opäť pripojil pri otvorenom okne. Systém sa musí aktivovať.
Priebeh aktivácie
› Zapnite zapaľovanie.
› Potiahnite za hornú hranu príslušného spínača a zatvorte okno.
› Uvoľnite spínač.
› Príslušné tlačidlo opätovne potiahnite smerom hore a podržte cca 1 sekundu.
Elektrické posuvné a výklopné strešné okno

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládanie
Komfortné ovládanie posuvného a výklopného strešného okna
Elektricky ovládané posuvné a výklopné strešné okno so solárnymi
článkami
65
65
65
Elektrické posuvné a výklopné strešné okno (ďalej označené iba ako posuvné
a výklopné strešné okno) je možné ovládať iba pri zapnutom zapaľovaní a do
vonkajšej teploty -20 °C.
Po vypnutí zapaľovania sa môže posuvné a výklopné strešné okno ovládať ešte
cca 10 minút. Hneď potom, ako sa otvoria dvere vodiča alebo spolujazdca, už
ale nie je možné ovládať strešné okno.
DÔLEŽITÉ
Posuvné a výklopné strešné okno je vždy potrebné uzatvoriť pred odpojením
akumulátora.
■ Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora sa môže stať, že bude posuvné a výklopné strešné okno mimo funkcie. V tomto prípade sa otočný spínač musí prestaviť do polohy spínača A » Obr. 46 na strane 65 a zatlačiť dopredu približne na 10 sekúnd.
■
Ovládanie
Obr. 46
Otočný spínač posuvného a výklopného strešného okna
POZOR
Pri obsluhe posuvného a výklopného strešného okna postupujte opatrne,
aby ste zabránili poraneniam stlačením - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
DÔLEŽITÉ
Ak otvárate posuvné a výklopné strešné okno v zimnom období, musíte z neho
odstrániť prípadný ľad a sneh, aby sa predišlo poškodeniu ovládacieho mechanizmu.
Komfortné ovládanie posuvného a výklopného strešného okna

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 64.
Nastavenie do komfortnej polohy
› Otočný spínač otočte do polohy
C » Obr. 46.
Ak sa posuvné a výklopné strešné okno nachádza v komfortnej polohe, zníži sa
intenzita hluku vznikajúceho prúdením vzduchu.
Čiastočné otvorenie
› Spínačom otočte do polohy v oblasti medzi A a C .
Úplné otvorenie
› Spínač otočte do polohy
B a držte ho v tejto polohe (odpružená poloha).
Vyklopenie
› Spínač otočte do polohy
D.
Zatvorenie
› Spínač otočte do polohy A .
Posuvná slnečná clona
Posuvná slnečná clona sa automaticky otvára spoločne s posuvným a výklopným strešným oknom. Pri zatvorenom posuvnom a výklopnom strešnom okne
je možné posuvnú slnečnú clonu ovládať manuálne » .
Ochrana proti pricviknutiu
Strešné okno je vybavené ochranou proti pricviknutiu. Ak nejaká prekážka (napr. námraza) bráni zatvoreniu, strešné okno sa zastaví a úplne sa otvorí. Posuvné a výklopné strešné okno môžete úplne zatvoriť bez ochrany proti pricviknutiu tým, že spínač zatlačíte do polohy A » Obr. 46 dopredu dovtedy, kým sa
strešné okno úplne nezatvorí .

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 64.
Posuvné a výklopné strešné okno je možné ovládať zamknutím prostredníctvom kľúča alebo pri použití systému KESSY pomocou snímača B » Obr. 34 na
strane 53.
› Stlačte tlačidlo  na kľúči a podržte ho stlačené.
› Pri systéme KESSY podržte prst na snímači B » Obr. 34 na strane 53.
Prerušením zamykania alebo uvoľnením snímača B systému KESSY sa zatváranie okamžite preruší.
POZOR
Posuvné a výklopné strešné okno zatvárajte opatrne - hrozí nebezpečenstvo poranenia! Ochrana proti pricviknutiu v prípade komfortného ovládania
nefunguje.
Elektricky ovládané posuvné a výklopné strešné okno so
solárnymi článkami

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 64.
Ak je dostatočne silný slnečný svit, dodávajú solárne články na strešnom okne
elektrický prúd ventilátoru čerstvého vzduchu. Ďalšie informácie » Strana 115,
Climatronic (automatická klimatizácia).
Ovládanie solárneho strešného okna sa nelíši od ovládania štandardného
strešného okna.
Odomykanie a zamykanie
65
Panoramatické posuvné a výklopné strešné okno (Superb Combi)

Ovládanie
Úvod k téme
Obr. 47
Otočný spínač posuvného a výklopného strešného okna
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládanie
Otvorenie a zatvorenie posuvnej slnečnej clony
Komfortné ovládanie posuvného a výklopného strešného okna
66
67
67
Panoramatické posuvné a výklopné strešné okno (ďalej označené iba ako posuvné a výklopné strešné okno) je možné ovládať iba pri zapnutom zapaľovaní
a do vonkajšej teploty -20 °C.
Po vypnutí zapaľovania sa môže posuvné a výklopné strešné okno ovládať ešte
cca 10 minút. Hneď potom, ako sa otvoria dvere vodiča alebo spolujazdca, už
ale nie je možné ovládať strešné okno.
DÔLEŽITÉ
Posuvné a výklopné strešné okno je vždy potrebné uzatvoriť pred odpojením
akumulátora.
■ Napríklad po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora sa môže stať, že
bude mimo funkcie posuvné a výklopné strešné okno. Otočný spínač potom
prestavte do polohy A » Obr. 47 na strane 66, potiahnite a na vybraní podržte smerom nadol a dopredu. Po približne 10 sekundách je možné posuvné a
výklopné strešné okno otvoriť a opäť zatvoriť. Až potom opäť uvoľnite otočný
spínač.
■ Napríklad po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora sa môže stať, že
bude mimo funkcie posuvná slnečná clona. Spínač otočte do polohy A
» Obr. 47 na strane 66, stlačte a podržte stlačené tlačidlo G » Obr. 48 na
strane 67. Po približne 10 sekundách je možné posuvnú slnečnú clonu otvoriť
a opäť zatvoriť. Až potom opäť uvoľnite otočný spínač.
■

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 66.
Nastavenie do komfortnej polohy
› Otočný spínač otočte do polohy C » Obr. 47.
Ak sa posuvné a výklopné strešné okno nachádza v komfortnej polohe, zníži sa
intenzita hluku vznikajúceho prúdením vzduchu.
Čiastočné otvorenie
› Spínač otočte do polohy v oblasti D .
Úplné otvorenie
› Spínač otočte do polohy
B a držte ho v tejto polohe (odpružená poloha).
Vyklopenie
› Spínač otočte do polohy A .
› V oblasti E zatlačte spínač smerom ku streche.
Zatvorenie
› Spínač otočte do polohy A .
› Spínač potiahnite za vybranie E smerom nadol a dopredu.
Ochrana proti pricviknutiu
Strešné okno je vybavené ochranou proti pricviknutiu. Ak nejaká prekážka (napr. námraza) bráni zatvoreniu, strešné okno sa zastaví a vráti o niekoľko cm naspäť. Posuvné a výklopné strešné okno možno úplne zatvoriť bez ochrany proti
pricviknutiu tak, že potiahnete spínač E za vybranie smerom nadol a dopredu,
kým nie je strešné okno úplne zatvorené » .
POZOR
Pri obsluhe posuvného a výklopného strešného okna postupujte opatrne,
aby ste zabránili poraneniam stlačením - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
66
Obsluha

DÔLEŽITÉ
Ak otvárate posuvné a výklopné strešné okno v zimnom období, musíte z neho
odstrániť prípadný ľad a sneh, aby sa predišlo poškodeniu ovládacieho mechanizmu.
Otvorenie a zatvorenie posuvnej slnečnej clony
Obr. 48
Tlačidlá posuvnej slnečnej clony
Komfortné ovládanie posuvného a výklopného strešného okna

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 66.
Posuvné a výklopné strešné okno je možné ovládať zamknutím, resp. odomknutím prostredníctvom kľúča, pri systéme KESSY pomocou snímača A , resp.
B » Obr. 34 na strane 53.
Zatvorenie
› Stlačte tlačidlo so symbolom  na kľúči a podržte ho stlačené, resp. kľúč podržte v zámku dverí vodiča v zamykacej polohe, pri systéme KESSY podržte
prst na snímači B » Obr. 34 na strane 53 » .
Prerušením zamykania alebo uvoľnením snímača B systému KESSY sa zatváranie okamžite preruší.
Vyklopenie
› Stlačte tlačidlo so symbolom  na kľúči a podržte ho stlačené.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 66.
Posuvnú slnečnú clonu je možné otvárať, resp. zatvárať pomocou tlačidiel
» Obr. 48.
POZOR
Posuvné a výklopné strešné okno zatvárajte opatrne - hrozí nebezpečenstvo poranenia! Ochrana proti pricviknutiu v prípade komfortného ovládania
nefunguje.
Otvorenie
› Na úplné otvorenie krátko stlačte tlačidlo F » Obr. 48.
› Na otvorenie do požadovanej polohy stlačte a podržte tlačidlo F .
Po uvoľnení spínača sa otváranie okna zastaví.
Zatvorenie
› Na úplné zatvorenie krátko stlačte tlačidlo G » Obr. 48.
› Na zatvorenie do požadovanej polohy stlačte a podržte tlačidlo G .
Po uvoľnení spínača sa zatváranie okna zastaví.
POZOR
Pri obsluhe protislnečnej rolety postupujte opatrne, aby ste zabránili poraneniam stlačením - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
Odomykanie a zamykanie
67
Upozornenie
Svetlomety sa môžu vo vnútri dočasne orosiť. Po zapnutí svetiel sa orosenie
plochy svetiel po krátkej dobe stratí, príp. môže byť sklo svetlometu ešte orosené na okrajoch. Orosenie svetlometov nemá vplyv na ich životnosť.
Svetlá a viditeľnosť
Svetlá

Úvod k téme
Obsluha funkcie svetiel a osvetlenia prístrojov
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Obsluha funkcie svetiel a osvetlenia prístrojov
Denné svietenie (DAY LIGHT)
Smerové a diaľkové svetlá
Automatické zapínanie svetiel
Adaptívne predné svetlomety (AFS)
Hmlové svetlomety
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER
Koncové hmlové svetlo
COMING HOME / LEAVING HOME
Varovné svetlá
Parkovacie svetlá
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
Svetlá pracujú iba pri zapnutom zapaľovaní, pokiaľ nie je uvedené inak.
Usporiadanie ovládacích prvkov vozidiel s riadením vpravo sa čiastočne odlišuje od zobrazeného usporiadania na .» Obr. 49 na strane 68. Symboly, ktoré
označujú polohy ovládacích prvkov, sú rovnaké.
Sklá svetlometov udržiavajte v čistote. Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny » Strana 179, Sklá predných svetlometov.
POZOR
Zapnutie svetiel sa smie realizovať iba v súlade s národnými, zákonnými
nariadeniami.
■ Za správne nastavenie a použitie svetiel je vždy zodpovedný vodič.
■ Automatické zapínanie svetiel  slúži iba ako asistent, to nezbavuje vodiča povinnosti svetlá kontrolovať a prípadne ich ručne prispôsobiť daným
svetelným podmienkam. Svetelný snímač napríklad nerozoznáva dážď alebo hmlu. Za týchto podmienok odporúčame zapnúť stretávacie svetlá, príp.
hmlové svetlomety!
■ Nikdy nejazdite iba so zapnutými obrysovými svetlami! Obrysové svetlá
nemajú dostatočnú intenzitu, aby osvetlili vozovku pred vami alebo aby vás
videli aj ostatní účastníci cestnej premávky. Preto vždy za tmy alebo slabej
viditeľnosti zapnite stretávacie svetlá.
■
68
Obsluha
Obr. 49
Spínač svetiel, otočný regulátor
nastavenia sklonu svetlometov a
jas osvetlenia prístrojov

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 68.
Zapnutie/vypnutie svetiel
V závislosti od výbavy je možné spínač svetiel A » Obr. 49 presúvať do nasledujúcich polôh.
Otočenie spínača

Vypnutie všetkých svetiel (okrem denného svietenia)
 Automatické zapnutie/vypnutie svetiel » Strana 70
 Zapnutie obrysových svetiel, resp. parkovacích svetiel » Strana 73
 Zapnutie stretávacích svetiel
Zatiahnite za spínač
 Zapnutie hmlových svetlometov » Strana 71
 Zapnutie koncového hmlového svetla » Strana 72
 Nastavenie sklonu svetlometov

Otočením otočného regulátora B » Obr. 49 z polohy do  sa pozvoľne prispôsobí nastavenie sklonu svetlometov a tým sa skráti svetelný kužeľ.
Polohy nastavenia sklonu hlavných svetlometov zodpovedajú približne nasledujúcemu stavu zaťaženia.


Predné sedadlá sú obsadené, batožinový priestor je prázdny
Vozidlo je plne obsadené, batožinový priestor je prázdny

Vozidlo je plne obsadené, batožinový priestor je naložený
Sedadlo vodiča je obsadené, batožinový priestor je naložený


Nastavenie sklonu svetlometov odporúčame nastavovať pri zapnutých stretávacích svetlách.
 Osvetlenie prístrojov
Otočením otočného regulátora C » Obr. 49 je možné pri zapnutých svetlách
prispôsobiť jas osvetlenia prístrojov » Obr. 49.
Pri zapnutých obrysových, stretávacích alebo diaľkových svetlách sú podsvietené aj prístroje.
Bi-xenónové svetlomety
Bi-xenónové svetlomety sa po zapnutí zapaľovania a počas jazdy automaticky
prispôsobujú stavu zaťaženiu vozidla a jazde vozidla. Vozidlá vybavené Bi-xenónovými svetlometmi nemajú regulátor nastavenia sklonu svetlometov.
POZOR
Reguláciu sklonu svetlometov nastavujte vždy tak, aby boli splnené nasledujúce podmienky.
■ Vozidlo neoslňuje iných účastníkov premávky, predovšetkým protiidúce
vozidlá.
■ Dosah svetla je dostatočný pre bezpečnú jazdu.
Upozornenie
Ak sa spínač svetiel nachádza v polohe  alebo  a zapne sa zapaľovanie,
stretávacie svetlá sa automaticky vypnú a svieti obrysové svetlo. Obrysové
svetlo sa po vytiahnutí kľúča zo spínacej skrinky vypne.
■ Ak nastane porucha na spínači svetiel, automaticky sa rozsvietia stretávacie
svetlá.
■
Deaktivácia funkcie
› Vypnite zapaľovanie.
› Páčku smerových svetiel a diaľkových svetiel (» Obr. 50 na strane 69) potiahnite k volantu, potlačte nadol a podržte v tejto polohe.
› Zapnite zapaľovanie.
› Ovládaciu páčku držte v tejto polohe po dobu aspoň 3 sekúnd po zapnutí zapaľovania.
Aktivácia funkcie
› Vypnite zapaľovanie.
› Páčku smerových a diaľkových svetiel potiahnite smerom k volantu, zatlačte
nahor a podržte ju v tejto polohe.
› Zapnite zapaľovanie.
› Ovládaciu páčku držte v tejto polohe po dobu aspoň 3 sekúnd po zapnutí zapaľovania.
Pri vozidlách s displejom MAXI DOT je možné funkciu aktivovať, príp. deaktivovať v položke Denní světla » Strana 47.
POZOR
Pri zapnutom dennom svietení nesvietia obrysové svetlá (ani vpredu ani
vzadu) a svetlo evidenčného čísla. Preto vždy pri slabej viditeľnosti zapnite
stretávacie svetlá.
Smerové a diaľkové svetlá
Obr. 50
Ovládacia páčka: páčka smerových a diaľkových svetiel
Denné svietenie (DAY LIGHT)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 68.
Denné svietenie (ďalej označené iba ako funkcia) zabezpečuje osvetlenie prednej časti vozidla.
Svetlo sa zapne automaticky, keď sú splnené nasledujúce podmienky.



Spínač svetiel sa nachádza v polohe  alebo  » Obr. 49 na strane 68.
Zapaľovanie je zapnuté.
Funkcia je aktivovaná.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 68.
Polohy ovládacej páčky » Obr. 50
A Zapnutie smerových svetiel vpravo
B Zapnutie smerových svetiel vľavo

Svetlá a viditeľnosť
69
C
D
Zapnutie diaľkových svetiel (odpružená poloha)
Vypnutie diaľkových svetiel / zapnutie svetelnej húkačky (odpružená poloha)
Automatické zapínanie svetiel
Obr. 51
Spínač svetiel: Poloha AUTO
Diaľkové svetlo
Diaľkové svetlá je možné zapnúť iba pri zapnutých stretávacích svetlách.
Pri zapnutom diaľkovom svetle svieti v prístrojovom paneli kontrolné svetlo .
Svetelná húkačka
Svetelnú húkačku možno zapnúť aj pri vypnutom zapaľovaní.
Pri zapnutej svetelnej húkačke svieti v prístrojovom paneli kontrolné svetlo .
Smerové svetlo
Pri zapnutých smerových svetlách vľavo bliká v paneli prístrojov kontrolné
svetlo .
Pri zapnutých smerových svetlách vpravo bliká v paneli prístrojov kontrolné
svetlo .

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 68.
Ak je spínač svetiel v polohe  » Obr. 51, obrysové a stretávacie svetlá, ako aj
svetlo evidenčného čísla sa zapínajú resp. vypínajú automaticky.
Smerové svetlá sa automaticky vypnú po prejdení zákruty alebo po odbočení.
Zapnutie/vypnutie svetla sa reguluje prostredníctvom snímača umiestneného
pod čelným sklom v držiaku vnútorného spätného zrkadla.
Ak je žiarovka smerových svetiel chybná, bliká kontrolné svetlo asi dvakrát
rýchlejšie.
Ak je spínač svetiel v polohe , svieti nápis  vedľa spínača svetiel. Ak sa
svetlá zapnú automaticky, rozsvieti sa aj symbol  vedľa spínača svetiel.
„Komfortné blikanie“
Ak chcete iba trikrát zablikať, zatlačte páčku krátko pred hornú, resp. dolnú
aretačnú polohu a uvoľnite ju.
Automatické jazdné svetlá za dažďa
Stretávacie svetlá sa aktivujú automaticky, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
 Spínač svetiel sa nachádza v polohe  » Obr. 51.
 Automatické stieranie za dažďa - poloha 1 , resp. stieranie - poloha 2
alebo 3 je zapnuté » Strana 78, Stierače a ostrekovače.
 Stierače sú zapnuté dlhšie ako 15 s.
„Komfortné blikanie“ je možné aktivovať, resp. deaktivovať aj prostredníctvom
displeja MAXI DOT v položke Komf. blikání (Komf. blikanie) » Strana 47.
POZOR
Diaľkové svetlá, resp. svetelnú húkačku zapínajte iba vtedy, keď nimi neoslňujete ostatných účastníkov cestnej premávky.
Svetlo sa vypne cca 4 minúty po vypnutí stieračov.
DÔLEŽITÉ
Pred snímač svetla na predné sklo nelepte žiadne nálepky ani podobné predmety, aby ste nezrušili funkciu, ani negatívne neovplyvnili jej spoľahlivosť.
Adaptívne predné svetlomety (AFS)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 68.
Systém AFS zabezpečuje vodičovi osvetlenie cesty v závislosti od dopravných a

poveternostných pomerov.
70
Obsluha
Systém AFS automaticky upravuje svetelný kužeľ pred vozidlom podľa rýchlosti
jazdy alebo podľa použitia stieračov.
Systém AFS pracuje dovtedy, pokiaľ je spínač svetiel v polohe  » Strana 70.
Systém AFS pracuje v nasledujúcich režimoch.
Režim medzimesto
Svetelný kužeľ pred vozidlom je podobný stretávaciemu svetlu.
Režim mesto
Svetelný kužeľ pred vozidlom je nastavený tak, aby tento osvetľoval aj susediace chodníky, križovatky, prechody pre chodcov atď. Režim je aktívny pri rýchlostiach 15-50 km/h.
POZOR
V prípade poruchy systému AFS sa svetlomety automaticky sklopia do núdzovej polohy, ktorá zamedzí možnému oslneniu protiidúcich vozidiel. Tým
sa skráti svetelný kužeľ pred vozidlom. Jazdite preto opatrne a ihneď vyhľadajte odborný servis.
Upozornenie
Ak je režim „Turistické svetlo“ aktívny, bliká po každom zapnutí zapaľovania
kontrolné svetlo  po dobu približne 10 sekúnd.
Hmlové svetlomety
Režim diaľnice
Svetelný kužeľ pred vozidlom je prispôsobený tak, aby vodič dokázal včas reagovať na prekážku alebo iné nebezpečenstvo. Režim sa aktivuje postupne od
rýchlosti 90 km/h. Najväčší účinok je pri rýchlosti nad 120 km/h.
Obr. 52
Spínač svetiel: Zapnutie hmlového svetlometu a zadného hmlového svetla
Režim dážď
Svetelný kužeľ pred vozidlom je prispôsobený tak, aby sa počas dažďa zabraňovalo oslneniu protiidúcich vozidiel.
Režim je aktívny pri rýchlostiach 15 - 70 km/h a vtedy, ak sú stierače súvislo pustené dlhšie ako 2 minúty. Režim sa deaktivuje, ak sú stierače vypnuté dlhšie
ako 8 minút.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 68.
Dynamické natáčacie svetlomety
Svetelný kužeľ pred vozidlom sa prispôsobuje podľa uhla natočenia volantu,
aby sa osvetlila vozovka v zákrutách. Táto funkcia je aktívna pri rýchlostiach
nad 10 km/h, ako aj vo všetkých režimoch AFS.
› Spínač svetiel otočte do polohy  alebo  » Obr. 52.
› Spínač svetiel potiahnite do polohy 1 .
Turistické svetlo (cestovný režim)
Tento režim umožňuje jazdu v krajinách s opačným systémom premávky (ľavostranná/pravostranná premávka), bez oslňovania protiidúcich vozidiel.
Pri zapnutých hmlových svetlometoch svieti na prístrojovom paneli kontrolné
svetlo  » Strana 34.
Pri aktivovaní tohto režimu sú vyššie uvedené režimy a natáčanie svetlometov
deaktivované.
Tento režim je možné aktivovať, resp. deaktivovať prostredníctvom displeja
MAXI DOT v položke Cestov. režim » Strana 48, Svetlá a viditeľnosť.
Zapnutie/vypnutie
Vypnutie hmlových svetlometov sa vykonáva v opačnom poradí.
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 68.
Funkcia CORNER zlepšuje rozsvietením hmlového svetlometu na príslušnej
strane vozidla osvetlenie priestoru okolo vozidla pri otáčaní, parkovaní a pod.
Svetlá a viditeľnosť
71

Funkcia CORNER sa aktivuje automaticky, ak sú splnené nasledujúce podmienky.
Je zapnuté smerové svetlo, resp. predné kolesá sú silno vytočené doprava
alebo doľava1).
Motor beží.
Vozidlo stojí alebo sa pohybuje rýchlosťou max. 40 km/h.
Stretávacie svetlá sú zapnuté (alebo je spínač svetiel v polohe  a stretávacie svetlá sú zapnuté).
Nie je zapnuté denné svietenie.
Nie sú zapnuté hmlové svetlomety.






Upozornenie
Pri zaradení spätného rýchlostného stupňa sa zapnú obidva hmlové svetlomety.
Koncové hmlové svetlo

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 68.
COMING HOME / LEAVING HOME

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 68.
COMING HOME (ďalej len ako funkcia) zapína svetlo automaticky na krátku dobu po opustení vozidla.
LEAVING HOME (ďalej len ako funkcia) zapína svetlo automaticky na krátku dobu, pri priblížení sa k vozidlu.
Svetlo sa zapne automaticky, keď sú splnené nasledujúce podmienky.





Spínač svetiel sa nachádza v polohe  » Obr. 51 na strane 70.
Viditeľnosť v okolí vozidla je znížená.
Zapaľovanie je vypnuté.
Funkcia je aktivovaná.
Funkcia je zapnutá (dvere vodiča sa otvoria / vozidlo sa odomkne pomocou
diaľkového ovládania).
Funkcia zapne v závislosti od výbavy nasledujúce svetlá.
Zapnutie/vypnutie
› Obrysové svetlá
› Stretávacie svetlá
› Osvetlenie priestoru nastupovania vo vonkajších zrkadlách
› Osvetlenie evidenčného čísla
Vypnutie koncového hmlového svetla sa vykonáva v opačnom poradí.
Horšie svetelné pomery sa vyhodnocujú snímačom umiestneným v držiaku
vnútorného spätného zrkadla.
› Spínač svetiel otočte do polohy  alebo  » Obr. 52 na strane 71.
› Spínač svetiel potiahnite do polohy 2 .
Pri zapnutom koncovom hmlovom svetle svieti na prístrojovom paneli kontrolné svetlo  » Strana 34.
Pri zaradenej spiatočke sa rozsvieti iba koncové hmlové svetlo na strane vodiča.
Ak je vozidlo zo závodu vybavené zabudovaným ťažným zariadením, resp. ťažným zariadením zo sortimentu originálneho príslušenstva ŠKODA a jazdíte s
prívesom, svieti iba koncové hmlové svetlo prívesu.
COMING HOME
Svetlo sa automaticky zapne pri otvorení dverí vodiča (do 60 sekúnd po vypnutí zapaľovania).
Svetlo sa vypne 10 sekúnd po zatvorení všetkých dverí a veka batožinového
priestoru, resp. po uplynutí nastavenej doby.
Ak zostali otvorené niektoré dvere alebo veko batožinového priestoru, svetlo
sa vypne po 60 sekundách.
LEAVING HOME
Svetlo sa automaticky zapne po odomknutí vozidla pomocou kľúča s rádiovým
diaľkovým ovládaním.
1)
Pri konflikte obidvoch spínacích variant, napr. ak je volant natočený na ľavú stranu a je zapnuté pravé
smerové svetlo, má vyššiu prioritu smerové svetlo.
72
Obsluha

Svetlo sa vypne 10 sekúnd po uplynutí nastavenej doby alebo po zamknutí vozidla.
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie
Funkcie a nastavenia doby osvetlenia je možné aktivovať, resp. deaktivovať
prostredníctvom displeja MAXI DOT v položkách Coming Home, resp. Leaving
Home » Strana 47.
DÔLEŽITÉ
■ Pred snímač svetla na predné sklo nelepte žiadne nálepky ani podobné predmety, aby ste nezrušili funkciu, ani negatívne neovplyvnili jej spoľahlivosť.
■ Ak máte neustále aktivovanú túto funkciu, stúpa zaťaženie akumulátora, a to
najmä počas jázd na krátke vzdialenosti.
Varovné svetlá
Obr. 53
Tlačidlo varovných svetiel
POZOR
Varovné svetlá je potrebné zapnúť, ak sa napríklad vyskytne nasledujúca situácia:
■ Dosiahnutie konca dopravnej zápchy.
■ Vyskytla sa porucha na vozidle.
Parkovacie svetlá

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 68.
Parkovacie svetlá sú určené na dočasné osvetlenie zaparkovaného vozidla.
Zapnutie parkovacích svetiel 
› Vypnite zapaľovanie.
› Ovládaciu páčku prestavte do polohy A , resp. B až na doraz » Obr. 50 na
strane 69 - obrysové svetlo na pravej, resp. ľavej strane vozidla sa zapne.
Ak máte zapnuté pravé alebo ľavé smerové svetlo a vypnete zapaľovanie, potom sa parkovacie svetlo  nezapne.
Zapnutie obojstranných parkovacích svetiel 
› Vypnite zapaľovanie.
› Spínač svetiel A otočte do polohy  » Obr. 49 na strane 68 a vozidlo zamknite.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 68.
Zapnutie/vypnutie
› Stlačte tlačidlo  » Obr. 53.
Pri zapnutých varovných svetlách blikajú všetky smerové svetlá vozidla súčasne. Kontrolné svetlo smerových svetiel a kontrolné svetlo v tlačidle takisto blikajú. Varovné svetlá je možné zapnúť aj pri vypnutom zapaľovaní.
Pri aktivácii airbagov sa automaticky zapnú varovné svetlá.
Ak sa pri zapnutých varovných svetlách a zapnutom zapaľovaní zapnú smerové
svetlá, potom bliká iba smerové svetlo na príslušnej strane vozidla.
Po vytiahnutí kľúča zapaľovania a otvorení dverí vodiča zaznie akustický varovný signál. Po niekoľkých sekundách alebo po zatvorení dverí vodiča sa zruší
akustický varovný signál, obrysové svetlo však ostane zapnuté.
DÔLEŽITÉ
Zapnutím parkovacieho svetla sa veľmi zaťaží akumulátor, najmä pri jazdách na
krátku vzdialenosť.
Vnútorné svetlo

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
74
74
74 
Vnútorné svetlo vpredu
Zadné vnútorné svetlo - variant 1
Zadné vnútorné svetlo - variant 2
Svetlá a viditeľnosť
73
Varovné svetlo predných dverí
Osvetlenie priestoru nastupovania
75
75
Upozornenie
Pri vypnutom zapaľovaní sa svetlo automaticky vypne po 10 minútach.
Vnútorné svetlo vpredu
Upozornenie
Vo vnútornom svetle vpredu sú integrované dve difúzne svetlá, ktoré osvetľujú
rýchlostnú páku a stred prístrojovej dosky. Tieto svetlá sa zapínajú automaticky po zapnutí obrysových svetiel. Súčasne sa po zapnutí zapaľovania (pri zapnutých obrysových svetlách) rozsvieti osvetlenie kľučiek vo dverách.
Zadné vnútorné svetlo - variant 1
Platí pre vozidlá bez panoramatického posuvného okna.
Obr. 55
Vnútorné svetlo a svetlá na čítanie vzadu
Obr. 54 Obsluha vnútorného svetla vpredu: Variant 1 / Variant 2
Polohy kolískového prepínača » Obr. 54
 Zapnutie
 Vypnutie
 Ovládanie pomocou dverového spínača (stredná poloha)
Pri variante 2 nie je pre strednú polohu (ovládanie pomocou dverového spínača) k dispozícii žiaden symbol.
Spínač svetiel na čítanie
 Zapnutie/vypnutie svetla na čítanie vľavo
 Zapnutie/vypnutie svetla na čítanie vpravo
Podmienky pre obsluhu osvetlenia dverovým spínačom 
Svetlo sa zapne, keď nastane jedna z nasledujúcich udalostí.
› Vozidlo sa odomkne.
› Jedny z dverí alebo veko batožinového priestoru sa otvoria.
› Vytiahne sa kľúčik zo zapaľovania.
Svetlo sa vypne, keď nastane jedna z nasledujúcich udalostí.
› Vozidlo sa zamkne.
› Zapne sa zapaľovanie.
› Približne 30 sekúnd po zatvorení všetkých dverí.
74
Obsluha
Spínač svetiel na čítanie » Obr. 55
 Zapnutie/vypnutie svetla na čítanie vľavo
 Zapnutie/vypnutie svetla na čítanie vpravo
Vnútorné svetlo vzadu sa ovláda spoločne s vnútorným svetlom vpredu » Strana 74.
Zadné vnútorné svetlo - variant 2
Platí pre vozidlá vybavené panoramatickou posuvnou strechou.
Obr. 56
Vnútorné svetlo vzadu

Svetlo je možné ovládať tým, že sa rozptyľovacie sklo presunie do jednej z
nasledujúcich polôh » Obr. 56.
 Zapnutie
 Ovládanie pomocou dverového spínača (stredná poloha)1)

Vypnutie
Varovné svetlo predných dverí
Obr. 57
varovné svetlo
POZOR
Ak svieti osvetlenie priestoru nastupovania, potom sa nedotýkajte krytu hrozí nebezpečenstvo popálenia!
Upozornenie
Ak sú dvere otvorené a zapaľovanie je vypnuté, svetlo zhasne automaticky
pribl. po 1 minúte.
Viditeľnosť

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Varovné svetlo » Obr. 57 sa zapne, keď sa otvoria predné dvere.
Varovné svetlo sa vypne, keď sa zatvoria predné dvere.
75
76
76
77
Vyhrievanie predného a zadného skla
Slnečné clony
Posuvná slnečná clona
Posuvná slnečná clona v zadných dverách
Vyhrievanie predného a zadného skla
Vo vozidlách bez varovného svetla je na tomto mieste zabudované iba odrazové sklo.
Upozornenie
Ak sú dvere otvorené a zapaľovanie je vypnuté, vypne sa svetlo automaticky
po cca 20 minútach.
Osvetlenie priestoru nastupovania
Osvetlenie sa nachádza na dolnej hrane vonkajších spätných zrkadiel a osvetľuje priestor predných dverí pre nastupovanie.
Svetlo sa rozsvieti po odomknutí vozidla alebo pri otvorení predných dverí.
Svetlo zhasne po zapnutí zapaľovania alebo do 30 s po zatvorení predných
dverí.
1)
Obr. 58 Tlačidlá vyhrievania zadného a predného skla Climatronic / Manuálna klimatizácia
Tlačidlá pre vyhrievanie v stredovej konzole » Obr. 58
 Zapnutie/vypnutie vyhrievania zadného skla
 Zapnutie/vypnutie vyhrievania predného skla

V tejto polohe platia pre vnútorné svetlo vzadu rovnaké pravidlá, ako pre vnútorné svetlo vpredu » Strana 74.
Svetlá a viditeľnosť
75
Ak je vyhrievanie zapnuté, v tlačidle svieti kontrolné svetlo.
Vyhrievanie pracuje iba pri bežiacom motore.
Po cca 10 minútach sa vyhrievanie automaticky vypne.
Poznámka pre životné prostredie
Ihneď, ako sa sklo rozmrazí alebo zbaví orosenia, malo by sa vypnúť vyhrievanie. Znížená spotreba elektrického prúdu pôsobí priaznivo na spotrebu pohonných látok » Strana 151, Šetrenie elektrickej energie.
Upozornenie
Ak poklesne napätie v palubnej sieti, automaticky sa vypne vyhrievanie, aby
bol zaistený dostatok elektrickej energie pre riadenie motora » Strana 197,
Automatické vypnutie spotrebičov.
■ Ak svetlo v tlačidle bliká, vzhľadom k vybitiu batérie sa už nekúri.
■
Slnečné clony
Obr. 60 Slnečná clona: sklopenie pomocnej clony nadol / kozmetické
zrkadielko
Slnečné clony » Obr. 59, » Obr. 60
1 Sklopenie clony
2 Vychýlenie clony ku dverám
3 Sklopenie pomocnej clony
A Kozmetické zrkadielko, kryt je možné presunúť v smere šípky za účelom
otvorenia
B Svetlo - zapne sa automaticky po presunutí krytu za účelom otvorenia
Pri zatváraní krytu A alebo pri vyklopení clony sa svetlo vypne B .
POZOR
Slnečné clony sa nesmú vyklopiť k bočným oknám v oblasti rozpínania hlavových airbagov, najmä keď sú na nich upevnené nejaké predmety. Pri iniciácii hlavového airbagu hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Obr. 59 Slnečná clona: sklopenie / vychýlenie ku dverám
Posuvná slnečná clona
Obr. 61
Vytiahnutie posuvnej slnečnej
clony
76
Obsluha

Posuvná slnečná clona je umiestnená v spodnej časti krytu batožinového priestoru.
Vytiahnutie
› Posuvnú slnečnú clonu vytiahnite za držadlo A » Obr. 61 a zaveste ju do
magnetických úchytov B .
Navinutie
› Posuvnú slnečnú clonu vyberte z magnetických úchytov B a pridržte ju za
držadlo A tak, aby sa mohla pomaly a bez poškodenia navinúť naspäť do telesa na kryte batožinového priestoru.
Upozornenie
Do bezprostrednej blízkosti magnetických úchytov neumiestňujte predmety citlivé na pôsobenie magnetického poľa (hodinky, elektronika a pod.). Magnetické pole ich môže poškodiť.
Stierače a ostrekovače

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
78
79
Stierače a ostrekovače
Ostrekovače svetlometov
Stierače a ostrekovače sa starajú o dobrý výhľad cez predné, resp. zadné sklo.
Stierače a ostrekovače pracujú iba pri zapnutom zapaľovaní a zatvorenej kapote motorového priestoru.
Doplňte kvapalinu do ostrekovačov » Strana 188.
POZOR
Na zaistenie dobrého výhľadu a bezpečnej jazdy je nevyhnutný bezchybný
stav stieracích líšt » Strana 220.
■ Z bezpečnostných dôvodov je potrebné meniť stieracie lišty raz až dvakrát do roka. Tieto je možné zakúpiť u partnera ŠKODA.
■ Pri nízkych teplotách použite ostrekovače až potom, keď sa čelné sklo zohreje. Kvapalina do ostrekovačov by mohla zamrznúť na skle a obmedziť výhľad smerom dopredu.
■ Automatické stieranie pri daždi slúži len ako podpora. Nezbavuje vodiča
povinnosti ručne nastaviť funkciu stieračov podľa podmienok viditeľnosti.
■
Posuvná slnečná clona v zadných dverách
Obr. 62
Zadné dvere: Posuvná slnečná
clona
DÔLEŽITÉ
Ak sa zapaľovanie vypne pri zapnutých stieračoch, stierajú stierače pri nasledujúcom zapnutí zapaľovania ďalej v rovnakom režime. Medzi vypnutím a zapnutím zapaľovania môžu stierače pri nízkych teplotách primrznúť.
■ Pri nízkych teplotách a v zime prekontrolujte pred jazdou, resp. pred zapnutím zapaľovania, či nie sú stieracie lišty primrznuté. Ak by ste primrznuté stierače zapli, mohli by ste tým poškodiť nielen stieracie lišty, ale aj motorček stieračov!
■ Primrznuté stieracie lišty opatrne uvoľnite zo skla.
■ Pred jazdou odstráňte sneh a ľad zo stieračov.
■ Pri neopatrnej manipulácii so stieračom hrozí nebezpečenstvo poškodenia
čelného skla ramienkom stierača.
■
Vytiahnutie
› Posuvnú slnečnú clonu vytiahnite za držadlo A » Obr. 62 a zaveste ju do
úchytov na hornej hrane dverí.
Navinutie
› Posuvnú slnečnú clonu vytiahnite za držadlo A » Obr. 62 a pridržiavajte ju
tak, aby sa mohla pomaly a bez poškodenia navinúť naspäť.
Svetlá a viditeľnosť
77

Pri odklopenom prednom ramienku stierača nezapínajte zapaľovanie! Ramienka stieračov by mohli poškodiť lak veka motorového priestoru.
■ Prípadnú prekážku na čelnom skle sa stierač snaží prekonať. Po 5 pokusoch o
odstránenie prekážky ostane stierač stáť, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.
Odstráňte prekážku a opätovne zapnite stierače.
■
Upozornenie
Po každom treťom vypnutí zapaľovania dôjde ku zmene pokojovej polohy
predných stieračov. To pôsobí proti predčasnej únave gúm stieračov.
■ Zadný stierač funguje iba vtedy, keď je veko batožinového priestoru zatvorené.
■ Aby stierače nenechávali na skle stopy, pravidelne by sa mali stieracie lišty čistiť prostriedkom na čistenie okien. Ak je znečistenie silnejšie, napr. zvyšky
hmyzu, je potrebné stieracie lišty vyčistiť špongiou alebo handrou.
■ Stieracie lišty udržiavajte v čistote. Tieto môžu byť znečistené napr. zvyškami
vosku z automatických umývacích liniek » Strana 177.
■ Dýzy ostrekovačov čelného skla sa vyhrievajú pri bežiacom motore a pri vonkajšej teplote nižšej ako +10 °C.
■
Stierače a ostrekovače
Obr. 63
Ovládacia páčka: polohy stieračov a ostrekovačov
5 
6 
7 
A 
Umývacia a stieracia automatika predného skla (odpružená poloha)
stieranie zadného okna (stierač stiera pravidelne po niekoľkých sekundách)
Umývacia a stieracia automatika zadného skla (odpružená poloha)
Prepínač pre nastavenie: požadovanej prestávky medzi jednotlivými
zotreniami stieračov alebo požadovanej rýchlosti automatického
stierania počas dažďa (ovládacia páka v polohe 1)
Intervalové stieranie predného skla 
Intervaly stierania sa regulujú aj v závislosti od rýchlosti.
Automatické stieranie predného skla za dažďa 
Intervaly stierania sa regulujú v závislosti od intenzity dažďa.
Umývacia a stieracia automatika predného skla 
Ostrekovače pracujú ihneď, stierače stierajú o niečo neskôr. Pri rýchlosti vozidla nad 120 km/h pracujú ostrekovače a stierače súčasne.
Po uvoľnení ovládacej páčky prestanú ostrekovače pracovať a stierače vykonajú ešte 3 až 4 zotrenia (podľa doby ostreknutia).
Pri rýchlosti vozidla nad 2 km/h nastane po 5 sekundách od posledného zotrenia ešte jedno zotrenie zvyšných kvapiek. Túto funkciu je možné aktivovať /
deaktivovať v odbornom servise.
Umývacia a stieracia automatika zadného skla  (Superb Combi)
Ostrekovače pracujú ihneď, stierač stiera o niečo neskôr.
Po uvoľnení ovládacej páčky prestane ostrekovač pracovať a stierač vykoná
ešte 2 až 3 zotrenia (podľa doby ostreknutia). Ovládacia páčka zostane v polohe 6 » Obr. 63.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 77.
Polohy ovládacej páčky
0 
1 
2 
3 
4 
78
Stieranie vypnuté
Intervalové stieranie predného skla / Automatické stieranie predného skla za dažďa
Pomalé stieranie predného skla
Rýchle stieranie predného skla
Jednorazové stieranie predného skla, servisná poloha ramienka
stieračov » Strana 220, (odpružená poloha)
Obsluha
Automatické stieranie zadného skla (Superb Combi)
Ak sa ovládacia páčka stieračov nachádza v polohe 2 » Obr. 63, resp. 3 dochádza pri rýchlosti vyššej ako 5 km/h každých 30 sekúnd, resp. 10 sekúnd k
procesu zotretia zadného skla.
Pri aktivovanom automatickom stieraní predného skla za dažďa (ovládacia páčka je v polohe 1 ) je funkcia aktívna iba počas trvalej prevádzky predných stieračov (žiadny časový interval medzi stieracími cyklami).
Automatické stieranie zadného skla je možné aktivovať, resp. deaktivovať aj
prostredníctvom displeja MAXI DOT v položke Aut.zad.stěr. (Aut.zad.stier.)
» Strana 47.

Zimná poloha stieračov predného skla
Ak sú stierače v pokojovej polohe, nedajú sa odklopiť od čelného skla. Preto
odporúčame v zimnom období nastaviť stierače tak, aby sa dali pohodlne odklopiť od čelného skla.
› Zapnite stierače.
› Vypnite zapaľovanie.
Stierač zastaví na mieste, na ktorom sa nachádza pri vypnutí zapaľovania.
Ako zimnú polohu môžete použiť aj servisnú polohu » Strana 220.
Upozornenie
Ak sa ovládacia páčka nachádza v polohe 2 alebo 3 a rýchlosť vozidla klesne pod 4 km/h, prepne sa rýchlosť stierania na nižší stupeň stierania. Pôvodné
nastavenie sa obnoví, keď rýchlosť vozidla stúpne nad 8 km/h.
■ Po zaradení spätného rýchlostného stupňa sa pri zapnutých predných stieračoch automaticky vykoná jedno zotrenie zadného skla.
■
Ostrekovače svetlometov

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 77.
Ku čisteniu svetlometov dochádza po zapnutí zapaľovania vždy pri prvom a po
každom desiatom postreku predného skla (poloha 5 » Obr. 63 na strane 78),
ak sú zapnuté stretávacie alebo diaľkové svetlá.
V pravidelných intervaloch, napr. pri tankovaní, sa musia zo skiel svetlometov
manuálne odstraňovať priľnuté nečistoty (napr. zvyšky hmyzu). Je potrebné
dodržiavať nasledujúce pokyny » Strana 179, Sklá predných svetlometov.
Aby bola zaistená správna funkcia tohto zariadenia aj v zimnom období, pravidelne odstraňujte z dýz nánosy snehu a ľadu rozmrazovacím sprejom.
Spätné zrkadlá

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
80
80
Vnútorné spätné zrkadlo
Vonkajšie spätné zrkadlá
POZOR
Dbajte na to, aby spätné zrkadlá neboli pokryté ľadom, snehom, rosou ani
inými predmetmi.
■ Vypuklé (smerom von klenuté) alebo asférické vonkajšie spätné zrkadlá
zväčšujú zorné pole. Objekty sa však zobrazujú zmenšené. Preto sa môžu
tieto zrkadlá používať pre odhad vzdialenosti iba v obmedzenej miere.
■ Ak je to možné, používajte na odhad vzdialenosti vozidiel idúcich za vami
vnútorné zrkadlo.
■
POZOR
Zrkadlá s automatickým stmievaním obsahujú elektrolyt, ktorý môže v prípade rozbitého zrkadla vytiecť.
■ Unikajúci elektrolyt môže podráždiť pokožku, oči a dýchacie orgány. Ihneď
sa postarajte o dostatok čerstvého vzduchu a vystúpte z vozidla. Ak to nie
je možné, aspoň otvorte okno.
■ Pri prehltnutí elektrolytu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
■ Pri kontakte očí a pokožky s elektrolytom ihneď preplachujte príslušné
miesto po dobu minimálne niekoľko minút veľkým množstvom vody. Potom
čo najskôr vyhľadajte lekára.
DÔLEŽITÉ
Dýzy ostrekovačov svetlometov nikdy nevyťahujte ručne - hrozí nebezpečenstvo poškodenia!
Svetlá a viditeľnosť
79
DÔLEŽITÉ
Automatické stmievanie zrkadla funguje správne iba vtedy, keď nie je obmedzený dopad svetla na snímač.
Vnútorné spätné zrkadlo
Upozornenie
Ak vypnete funkciu automatického stmievania vnútorného spätného zrkadla,
vypne sa aj stmievanie vonkajších spätných zrkadiel.
Vonkajšie spätné zrkadlá
Obr. 65
Obsluha vonkajších spätných
zrkadiel
Obr. 64 Vnútorné spätné zrkadlo: s manuálnym stmievaním / s automatickým stmievaním / snímač svetla

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 79.
Zrkadlo s manuálnym stmievaním » Obr. 64
1 Základná poloha spätného zrkadla
2 Stmievanie zrkadla
Zrkadlo s automatickým stmievaním » Obr. 64
Kontrolné svetlo - svieti pri aktivovanom stmievaní
B Spínač na aktiváciu automatického stmievania spätného zrkadla
C Snímač svetla
D Snímač svetla na zadnej strane zrkadla
A
Zrkadlo s automatickým stmievaním
Ak je automatické stmievanie aktivované, zrkadlo stmavne automaticky v závislosti od dopadu svetla na snímače.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 79.
Ovládacie koliesko sa môže presunúť do nasledujúcich polôh (podľa výbavy
vozidla)

Nastavenie ľavého spätného zrkadla
 Nastavenie pravého spätného zrkadla

vypnutie ovládania spätných zrkadiel
 vyhrievanie zrkadiel
 Sklopenie vonkajších zrkadiel
Pri zapnutí vnútorného osvetlenia alebo pri zaradení spätného chodu sa zrkadlo prepne vždy naspäť do normálneho nastavenia (nezotmeného).
Nastavenie spätných zrkadiel
Pohybom ovládacieho kolieska v smere šípky je možné nastaviť plochu spätného zrkadla do požadovanej pozície » Obr. 65.
Externé navigačné prístroje neupevňujte na predné sklo, resp. v blízkosti vnútorného spätného zrkadla » .
Pohyb skiel je zhodný s pohybom ovládacieho kolieska.
POZOR
Osvetlený displej externého navigačného prístroja môže viesť ku poruchám
funkcie vnútorného spätného zrkadla s automatickým stmievaním - hrozí
nebezpečenstvo nehody.
80
Obsluha
Synchrónne prestavenie spätných zrkadiel
› Synchrónne prestavenie spätných zrkadiel aktivujte prostredníctvom displeja
MAXI DOT v položke Nastav. zrcátek » Strana 47, Nastavenia.
› Ovládacie koliesko na ovládanie spätných zrkadiel otočte do polohy pre nastavenie spätného zrkadla vodiča.
› Spätné zrkadlá nastavte do požadovanej polohy.

Priklopenie obidvoch vonkajších zrkadiel pomocou ovládacieho kolieska 
Priklopenie obidvoch zrkadiel je možné iba vtedy, keď je zapnuté zapaľovanie
a pri rýchlosti do 15 km/h.
Zrkadlá sa vyklopia do polohy pre jazdu tým, že ovládacie koliesko prestavíte z
pozície  do inej pozície.
Priklopenie obidvoch vonkajších zrkadiel pomocou kľúča s diaľkovým
ovládaním
› Zatvorte všetky okná.
› Tlačidlo  na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním stlačte na cca 2 sekundy.
Vonkajšie spätné zrkadlá sa po zapnutí zapaľovania preklopia do polohy pre
jazdu.
Zrkadlo s automatickým stmievaním
Stmievanie vonkajších spätných zrkadiel sa riadi spolu s automatickým stmievaním vnútorného spätného zrkadla » Strana 80.
Pamäťová funkcia pre spätné zrkadlá
Platí pre vozidlá s elektricky nastaviteľným sedadlom vodiča.
POZOR
Nedotýkajte sa vonkajších spätných zrkadiel, ak je zapnuté vyhrievanie
vonkajších spätných zrkadiel - hrozí nebezpečenstvo popálenia.
DÔLEŽITÉ
Vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou priklápania  nikdy nesklápajte ani nevyklápajte mechanicky ručne - hrozí nebezpečenstvo poškodenia elektrického
pohonu zrkadiel!
■ Ak je spätné zrkadlo vychýlené v dôsledku vonkajších vplyvov (napr. nárazom
pri posúvaní), potom zrkadlo najskôr priklopte pomocou ovládacieho kolieska a
vyčkajte na hlasný zvuk zaklapnutia.
■
Upozornenie
Vyhrievanie spätných zrkadiel je funkčné iba pri naštartovanom motore a do
vonkajšej teploty +35 °C.
■ Ak by elektrické nastavovanie zrkadiel niekedy vypadlo, je možné sklá zrkadiel nastaviť rukou zatlačením na ich okraj.
■
Existuje možnosť uložiť aj príslušné nastavenie vonkajších spätných zrkadiel
pri ukladaní pozície sedadla vodiča » Strana 84, Pamäťová funkcia elektricky
prestaviteľného sedadla, resp. » Strana 85, Pamäťová funkcia kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním.
Sklopenie spätného zrkadla spolujazdca
Platí pre vozidlá s elektricky nastaviteľným sedadlom vodiča.
Spätné zrkadlo spolujazdca je možné sklopiť nadol, aby sa zlepšil výhľad na obrubník pri cúvaní.
Zrkadlo sa automaticky naklopí, keď sú splnené nasledujúce podmienky.




Táto funkcia sa aktivuje prostredníctvom displeja MAXI DOT v položke
Sklop. zrcát. » Strana 47, Nastavenia.
Ovládacie koliesko na ovládanie zrkadiel sa nachádza v pozícii pre nastavenie spätného zrkadla na strane spolujazdca.
Spiatočka je zaradená.
Nastavenie zrkadiel bolo uložené už predtým » Strana 84, Pamäťová
funkcia elektricky prestaviteľného sedadla, resp. » Strana 85, Pamäťová
funkcia kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním.
Svetlá a viditeľnosť
81
Sedadlá a praktická výbava
Nastavenie sedadiel

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Manuálne nastavenie predných sedadiel
Elektrické nastavenie predných sedadiel
Opierky hlavy
Pamäťová funkcia elektricky prestaviteľného sedadla
Pamäťová funkcia kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním
Upozornenie
V nastavovacom mechanizme pre sklon operadla môže po určitej dobe prevádzky vzniknúť vôľa.
■ Keď je uhol sklonu medzi sedacou časťou a operadlom väčší ako cca 102°, nie
je z bezpečnostných dôvodov možné toto nastavenie pozície elektricky prestaviteľného sedadla uložiť do pamäte.
■ S každým novým uložením pozície elektricky prestaviteľného sedadla vodiča
a vonkajších spätných zrkadiel do pamäte sa vymaže existujúce nastavenie.
■
82
83
83
84
85
Manuálne nastavenie predných sedadiel
Sedadlo vodiča by malo byť nastavené tak, aby vodič mohol mierne pokrčenými
nohami zošliapnuť pedále na doraz.
Sklon operadla vodiča by mal byť nastavený tak, aby mohol vodič mierne pokrčenými rukami dosiahnuť na najvyšší bod volantu.
Správne nastavenie sedadiel je mimoriadne dôležité z nasledujúcich dôvodov.
› Bezpečné a rýchle dosiahnutie ovládacích prvkov.
› Uvoľnené a neunavujúce držanie tela.
› Čo najväčší ochranný účinok bezpečnostných pásov a systému airbagov.
POZOR
Sedadlo vodiča nastavujte iba vtedy, keď vozidlo stojí - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri nastavovaní sedadla dávajte pozor! Nepozorným alebo nekontrolovaným nastavovaním môžete spôsobiť pomliaždeniny.
■ Elektrické nastavenie predného sedadla je funkčné aj pri vypnutom zapaľovaní (aj s vytiahnutým kľúčikom zapaľovania). Preto pri opustení vozidla
nikdy neponechajte vo vozidle osoby, ktoré nie sú úplne samostatné, napr.
deti, - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Nikdy nevozte viac osôb, ako je vo vozidle miest na sedenie.
■ Na sedadle spolujazdca neprevážajte žiadne predmety, okrem predmetov
na to určených (napr. detská sedačka) - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■
Obr. 66 Ovládacie prvky/Nastavenie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 82.
Nastavenie sedadla v pozdĺžnom smere
A » Obr. 66 potiahnite v smere šípky 1 a sedadlo posuňte do požadovaného smeru.
› Páčku
Blokovanie sa musí po uvoľnení páčky počuteľne zaistiť.
Nastavenie výšky sedadla
› Páčku B » Obr. 66 opätovne potiahnite, resp. zatlačte v smere šípky 2.
Nastavenie sklonu operadla
› Odľahčite operadlo (neopierajte sa) a otáčajte ručným kolieskom C » Obr. 66
v smere šípky 3.
Nastavenie bedrovej opierky
› Páčku D » Obr. 66 zatlačte v smere šípky 4.
82
Obsluha
Elektrické nastavenie predných sedadiel
Vyššie, príp. nižšie nastavenie zakrivenia bedrovej opierky
A zatlačte v oblasti jednej zo šípok 1 » Obr. 67.
› Spínač
Nastavenú pozíciu sedadla vodiča je možné uložiť v pamäti sedadla » Strana 84 alebo kľúča s diaľkovým ovládaním » Strana 85.
Upozornenie
Ak sa počas procesu nastavenia realizuje prerušenie, potom sa musí príslušný
spínač stlačiť opäť.
Opierky hlavy
Obr. 67 Ovládacie prvky/nastavenie bedrovej opierky
Obr. 69 Opierky hlavy: nastavenie / demontáž
Obr. 70
Stredná zadná opierka hlavy vo
vozidlách so systémom TOP TETHER
Obr. 68 Nastavenie: Sedák/operadlo

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 82.
Nastavenie sedadla v pozdĺžnom smere
B » Obr. 67 zatlačte v smere šípky 3 » Obr. 68.
› Spínač
Nastavenie výšky sedacej časti
› Spínač B » Obr. 67 zatlačte v smere šípky 5 » Obr. 68.
Nastavenie sklonu sedacej časti
B » Obr. 67 zatlačte v smere šípky 4 » Obr. 68.
› Spínač
Nastavenie sklonu operadla
› Spínač C » Obr. 67 zatlačte v smere šípky 6 » Obr. 68.
Zväčšenie, príp. zmenšenie zakrivenia bedrovej opierky
A zatlačte v oblasti jednej zo šípok 2 » Obr. 67.
› Spínač

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 82.
Najúčinnejšiu možnú ochranu poskytuje hlavová opierka vtedy, ak je jej horný
okraj v rovine s temenom vašej hlavy.
Nastavenie výšky
› Opierku uchopte zo strán obidvomi rukami a posuňte ju podľa potreby nahor
» Obr. 69 - .
Sedadlá a praktická výbava
83

› Ak chcete posunúť opierku hlavy nadol, jednou rukou stlačte a podržte stlačenú poistku » Obr. 69 -  a druhou rukou zatlačte opierku hlavy nadol.
Pamäťová funkcia elektricky prestaviteľného sedadla
Hlavové opierky a predné sedadlá sa musia vždy nastaviť podľa telesnej výšky
a bezpečnostné pásy musia byť vždy správne zapnuté, aby poskytli maximálnu
účinnosť ochrany cestujúcich vo vozidle » Strana 9, Správna a bezpečná poloha sedadiel.
Demontáž/montáž
› Pred demontážou zadnej opierky hlavy sklopte operadlo čiastočne dopredu.
› Z operadla vysuňte hlavovú opierku až na doraz.
› Poistku zatlačte v smere šípky » Obr. 69 -  a vytiahnite opierku.
› Pri spätnej montáži zasúvajte opierku smerom dolu do operadla, kým poistka
počuteľne nezaklapne.
Demontáž a montáž zadnej strednej opierky
Platí pre vozidlá so systémom TOP TETHER.
› Z operadla vysuňte hlavovú opierku až na doraz.
› Tlačidlo poistky zatlačte v smere šípky 1 » Obr. 70, zároveň plochým skrut-
kovačom so šírkou maximálne 5 mm stlačte tlačidlo poistky v otvore 2 a vytiahnite opierku hlavy.
› Pri spätnej montáži zasúvajte opierku smerom dolu do operadla, kým poistka
počuteľne nezaklapne.
POZOR
Na obsadených sedadlách musia byť namontované a správne nastavené
príslušné opierky hlavy (nesmú sa nachádzať v dolnej pozícii) - hrozí nebezpečenstvo smrteľných zranení!
Upozornenie
Zadná prostredná opierka je nastaviteľná do dvoch polôh.
Obr. 71
Pamäťové tlačidlá a tlačidlo SET

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 82.
Pamäťová funkcia sedadla vodiča umožňuje uložiť do pamäte polohu sedadla
vodiča a vonkajších spätných zrkadiel. Každému z troch pamäťových tlačidiel
B » Obr. 71 je možné priradiť polohu nastavenia.
Uloženie nastavenia sedadla a vonkajších zrkadiel pre jazdu vpred
› Zapnite zapaľovanie.
› Sedadlo nastavte do požadovanej polohy.
› Nastavte obidve vonkajšie zrkadlá » Strana 80.
› Stlačte tlačidlo SET A » Obr. 71.
› V priebehu 10 sekúnd po stlačení tlačidla SET stlačte požadované pamäťové
tlačidlo B .
Potvrdzovací tón potvrdí uloženie.
Uloženie nastavenia spätného zrkadla na strane spolujazdca pre cúvanie
Prostredníctvom displeja MAXI DOT v položke menu Sklop. zrcát. sa musí aktivovať funkcia sklápania spätného zrkadla na strane spolujazdca pri cúvaní
» Strana 47.
› Zapnite zapaľovanie.
› Stlačte požadované pamäťové tlačidlo B » Obr. 71.
› Ovládacie koliesko na ovládanie vonkajších spätných zrkadiel otočte do polohy pre nastavenie spätného zrkadla na strane spolujazdca » Strana 80.
› Zaraďte spätný rýchlostný stupeň.
› Spätné zrkadlo spolujazdca nastavte do požadovanej polohy » Strana 80.
› Vyraďte spätný chod.
Nastavená poloha spätného zrkadla sa uloží do pamäte.
84
Obsluha

Vyvolanie uloženého nastavenia
› Pri zapnutom zapaľovaní krátko stlačte požadované pamäťové tlačidlo B
» Obr. 71.
alebo
› Pri vypnutom zapaľovaní alebo pri zapnutom zapaľovaní a rýchlosti vyššej ako
5 km/h dlho stlačte požadované pamäťové tlačidlo B .
Zastavenie prebiehajúceho nastavenia
› Stlačte ľubovoľné tlačidlo na sedadle vodiča alebo tlačidlo
vým diaľkovým ovládaním.

na kľúči s rádio-
Upozornenie
Po každom novom uložení nastavení sedadla a vonkajších spätných zrkadiel
pre jazdu dopredu sa musí nanovo uložiť aj individuálne nastavenie vonkajšieho spätného zrkadla spolujazdca pre jazdu smerom dozadu.
Pamäťová funkcia kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 82.
V pamäti kľúča s diaľkovým ovládaním je možné zapnúť funkciu automatického ukladania pozície sedadla vodiča a vonkajších zrkadiel pri zamknutí vozidla (ďalej len funkcia automatického ukladania).
Aktivácia funkcie automatického ukladania
› Vozidlo odomknite pomocou kľúča s diaľkovým ovládaním.
› Stlačte ľubovoľné pamäťové tlačidlo B » Obr. 71 na strane 84 a podržte ho
stlačené.
› Potom, čo sedadlo zaujalo pozíciu uloženú pod príslušným tlačidlom, stlačte
súčasne tlačidlo  na kľúči s diaľkovým ovládaním v priebehu 10 sekúnd.
Úspešná aktivácia funkcie automatického ukladania pre príslušný kľúč sa potvrdí akustickým signálom.
Uloženie nastavenia sedadla a vonkajších zrkadiel pre jazdu vpred
› Aktivujte funkciu automatického ukladania.
Ak je funkcia automatického ukladania aktivovaná, potom sa pri každom zamknutí vozidla uloží do pamäte kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním aktuálna
pozícia sedadla vodiča a vonkajších spätných zrkadiel. Po následnom odomknutí vozidla tým istým kľúčom sa sedadlo vodiča a vonkajšie spätné zrkadlá
prestavia do polohy uloženej v pamäti tohto kľúča 1).
Uloženie nastavenia spätného zrkadla na strane spolujazdca pre cúvanie
Prostredníctvom displeja MAXI DOT v položke menu Sklop. zrcát. sa musí aktivovať funkcia sklápania spätného zrkadla na strane spolujazdca pri cúvaní
» Strana 47.
› Vozidlo odomknite pomocou príslušného kľúča s diaľkovým ovládaním.
› Zapnite zapaľovanie.
› Ovládacie koliesko na ovládanie vonkajších spätných zrkadiel otočte do polohy pre nastavenie spätného zrkadla na strane spolujazdca » Strana 80.
› Zaraďte spätný rýchlostný stupeň.
› Spätné zrkadlo spolujazdca nastavte do požadovanej polohy » Strana 80.
› Vyraďte rýchlostný stupeň.
Nastavená pozícia vonkajšieho zrkadla sa uloží v pamäti tohto kľúča s rádiovým
diaľkovým ovládaním.
Deaktivácia funkcie automatického ukladania
› Vozidlo odomknite pomocou kľúča s diaľkovým ovládaním.
› Stlačte tlačidlo SET A » Obr. 71 na strane 84 a podržte ho stlačené. V priebehu 10 sekúnd súčasne stlačte tlačidlo  na kľúči s diaľkovým ovládaním.
Úspešná deaktivácia funkcie automatického ukladania pre príslušný kľúč sa potvrdí akustickým signálom.
Zastavenie prebiehajúceho nastavenia
› Stlačte ľubovoľné tlačidlo na sedadle vodiča alebo tlačidlo

na kľúči s rádio-
vým diaľkovým ovládaním.
Funkcie sedadla

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Vyhrievanie sedadiel
Vetrané predné sedadlá
1)
86
86 
Vozidlo sa musí odomknúť a zamknúť tým istým kľúčom, aby sa do pamäte kľúča uložila pozícia sedadla a
vonkajších spätných zrkadiel.
Sedadlá a praktická výbava
85
Komfortné funkcie sedadla spolujazdca
Lakťová opierka vpredu
Lakťová opierka vzadu
Operadlá zadných sedadiel
Sklopenie zadnej sedacej časti (Superb Combi)
87
87
88
88
89
POZOR
Ak trpíte zníženým vnímaním bolesti alebo teploty, napr. v dôsledku požitia
nejakých liekov, ochrnutia alebo chronického ochorenia (napr. cukrovky),
odporúčame vám, aby ste vyhrievanie sedadla nepoužívali. Mohlo by dôjsť
k ťažko zahojiteľným popáleninám na chrbte, zadnej časti tela a nohách. Ak
aj napriek tomu chcete používať vyhrievanie sedadiel, odporúčame u dlhších ciest zaradiť pravidelné prestávky, aby sa telo mohlo zotaviť zo zaťaženia jazdou. Pre posúdenie vašej konkrétnej situácie sa obráťte na vášho
ošetrujúceho lekára.
Vyhrievanie sedadiel
DÔLEŽITÉ
Na sedadlách nekľačte ani ich iným spôsobom bodovo nezaťažujte.
Vyhrievanie sedadiel nie je možné zapnúť v nasledovných prípadoch - hrozí
nebezpečenstvo poškodenia poťahov sedadiel a vyhrievania sedadiel.
■ Sedadlá nie sú obsadené osobami.
■ Na sedadlách sú upevnené alebo uložené predmety, ako napríklad detská
sedačka, taška a podobne.
■ Na sedadlách sú upevnené dodatočné dekoratívne alebo ochranné poťahy.
■ Čistenie poťahov sedadiel » Strana 182, Poťahy sedadiel.
■
■
Obr. 72 Kúrenie: predné sedadlá/zadné sedadlá
Plochy sedacích častí a operadiel predných a zadných krajných sedadiel je možné elektricky vyhrievať.
Vyhrievanie sedadiel je možné zapínať iba pri bežiacom motore.
Zapnutie vyhrievania sedadiel vpredu
› Regulátor zatlačte v oblasti symbolu , resp.  » Obr. 72 - .
Zapnutie vyhrievania sedadiel vzadu
› Stlačte tlačidlo so symbolom , resp.  » Obr. 72 - .
Jedným stlačením zapnete vyhrievanie na najvyššiu intenzitu - stupeň 3, ktorá
je indikovaná rozsvietením troch kontrolných svetiel v príslušnom ovládacom
prvku.
Opakovaným stláčaním príslušného ovládacieho prvku sa intenzita vyhrievania
znižuje až do vypnutia vyhrievania.
Intenzita vyhrievania sedadla je znázornená počtom rozsvietených kontrolných
svetiel v príslušnom ovládacom prvku.
Ak sa pri zapnutom vyhrievaní zadného sedadla odstaví motor a v priebehu 10
minút sa znova spustí, vyhrievanie príslušného sedadla sa automaticky opäť
zapne.
86
Obsluha
Upozornenie
Ak sa vyhrievanie zadných sedadiel nastaví na najvyššiu intenzitu - stupeň 3,
prepne sa po 10 minútach automaticky na stupeň 2 (v spínači svietia dve kontrolné svetlá).
■ Ak poklesne napätie v palubnej sieti, automaticky sa vypne vyhrievanie sedadiel, aby bol zaistený dostatok elektrickej energie pre riadenie motora » Strana 197.
■
Vetrané predné sedadlá
Obr. 73
Preklápacie tlačidlo vetrania sedadiel

Zo sedacích plôch a operadiel predných sedadiel je možné odsávať teplo a výpary.
Komfortné funkcie sedadla spolujazdca
Vetranie sa obsluhuje pomocou preklápacieho spínača » Obr. 73 v prednej časti
sedacej plochy, pred ovládacími prvkami sedadla na elektrické nastavenie
predného sedadla.
Obr. 74
Ovládanie sedadla spolujazdca
zo zadných sedadiel
Zapnutie
› Preklápací spínač prepnite do polohy 1 - nízka intenzita resp. do polohy 2 zvýšená intenzita.
Vypnutie
› Preklápací spínač prepnite do strednej polohy .
POZOR
Ak trpíte vy, resp. spolujazdec, zníženým vnímaním bolesti a/alebo teploty,
napr. v dôsledku požití nejakých liekov, ochrnutia alebo chronického ochorenia (napr. cukrovky), odporúčame vám, aby ste vetranie predných sedadiel
konzultovali s vašim ošetrujúcim lekárom.
DÔLEŽITÉ
Na sedadlách nekľačte ani ich iným spôsobom bodovo nezaťažujte.
Ventilátor sa nachádza v prednej časti sedacej plochy. V tejto oblasti neumiestňujte žiadne predmety, mohlo by dôjsť k poškodeniam ventilátora.
■ Sedadlá nečistite mokrou cestou. Očistite poťahy sedadiel » Strana 182, Poťahy sedadiel.
■
■
Upozornenie
Vetranie odporúčame zapínať až po naštartovaní motora. Tým sa výrazne šetrí kapacita akumulátora.
■ Súčasné použitie vetrania a vyhrievania predných sedadiel sa neodporúča.
Ochladzivaním povrchu sedadla vetraním sa výrazne znižuje vyhrievací výkon a
súčasne aj schopnosť riadiacej jednotky správne vyhodnotiť povrchovú teplotu
sedadiel.
Sedadlo spolujazdca sa dá ovládať aj zo zadných sedadiel.
Nastavenie sklonu operadla
A zatlačte v smere jednej zo šípok 1 » Obr. 74.
› Spínač
Nastavenie sedadla v pozdĺžnom smere
› Spínač B zatlačte v smere šípky 2 » Obr. 74.
Lakťová opierka vpredu
Obr. 75
Nastavene lakťovej opierky
■
Lakťová opierka sa dá výškovo aj pozdĺžne nastaviť.
Nastavenie výšky
› Veko najskôr sklopte úplne nadol a potom ho zdvihnite v smere šípky 1
» Obr. 75 do jednej zo 4 zaisťovacích polôh.
Presunutie
› Veko presuňte do požadovanej polohy v smere šípky 2 » Obr. 75.
Pod lakťovou opierkou sa nachádza odkladacia schránka » Strana 93.
Sedadlá a praktická výbava

87
Upozornenie
Pred zatiahnutím ručnej brzdy najprv posuňte veko lakťovej opierky dozadu až
na doraz.
Lakťová opierka vzadu
Obr. 76
Sklopenie lakťovej opierky
Sklopenie
› Lakťovú opierku sklopte v smere šípky » Obr. 76.
V lakťovej opierke sa môže nachádzať držiak na nápoje » Strana 91.
Operadlá zadných sedadiel
Ak sú predné sedadlá príliš vzadu, odporúčame pred sklopením operadiel demontovať zadné opierky hlavy, aby sa dosiahla maximálne vodorovná ložná
plocha » .
Sklopenie deleného operadla smerom dopredu
› Stlačte uvoľňovaciu páčku A » Obr. 77.
› Operadlo sklopte úplne dopredu.
Sklopenie nedeleného operadla smerom dopredu
› Uvoľňovacie páčky A » Obr. 77 na obidvoch stranách operadla stlačte súčasne.
› Operadlo sklopte úplne dopredu.
Vyklopenie deleného operadla do pôvodnej polohy
› Ak bola demontovaná opierka hlavy, potom sa táto musí zasunúť do nepatrne nadvihnutého operadla » Strana 83.
› Zadný krajný bezpečnostný pás C » Obr. 77 podržte pri bočnom obložení.
› Operadlo následne vyklápajte späť do pôvodnej polohy, kým sa odisťovací
úchyt A počuteľne nezaistí - zaistenie skontrolujte ťahom za operadlo » .
› Presvedčte sa, či nie je vidieť červený kolíček B .
Vyklopenie nedeleného operadla do pôvodnej polohy
› Ak boli demontované opierky hlavy, potom sa tieto musia zasunúť do nepatrne nadvihnutého operadla » Strana 83.
› Zadné krajné bezpečnostné pásy C » Obr. 77 podržte pri bočnom obložení.
› Operadlo následne vyklápajte do pôvodnej polohy, kým sa na obidvoch stra-
nách operadla počuteľne nezaistia uvoľňovacie páčky A - zaistenie skontrolujte potiahnutím za operadlo » .
› Zabezpečte, aby nebolo vidieť červené kolíky B na obidvoch stranách operadla.
POZOR
Po narovnaní operadiel musia byť pásy a zámky bezpečnostných pásov vo
východiskovej polohe - pripravené na použitie.
■ Operadlá musia byť bezpečne zaistené, aby sa nemohli pri náhlom zabrzdení posunúť predmety z batožinového priestoru do priestoru pre cestujúcich - hrozí nebezpečenstvo poranenia.
■ Pri obsadených zadných sedadlách je potrebné dbať na to, aby boli správne zaistené príslušné operadlá.
■
Obr. 77 Odblokované operadlo / Potiahnutie bezpečnostného pásu k bočnému obloženiu
Batožinový priestor je možné zväčšiť sklopením operadiel. Vo vozidlách s delenými zadnými sedadlami je možné sedadlá sklopiť podľa potreby aj jednotlivo.
Pred sklopením operadla upravte polohu predných sedadiel tak, aby sa sklopenými operadlami nepoškodili.
88
Obsluha

DÔLEŽITÉ
Počas manipulácie s operadlami bezpodmienečne dbajte na to, aby nedošlo
k poškodeniu bezpečnostných pásov. V žiadnom prípade sa zadné bezpečnostné pásy nesmú privrieť za vzpriameným operadlom.
■ Demontované opierky hlavy uložte tak, aby sa nemohli nepoškodiť a neznečistiť.
■
Sklopenie zadnej sedacej časti (Superb Combi)
Obr. 78
Sklopenie sedacej časti
Odkladacia schránka pod lakťovou opierkou vpredu
Odkladacia sieťka v stredovej konzole vpredu
Priehradka na okuliare
Odkladacia schránka na strane spolujazdca
Odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca
Háčik na šaty
Odkladacie vrecká na predných sedadlách
Odkladacia schránka na uloženie dáždnika
Odkladacia schránka v stredovej konzole vzadu
Odkladacia schránka v lakťovej opierke vzadu
Operadlo so spojením batožinového priestoru s kabínou
Vynímateľný vak
93
93
94
94
95
95
95
96
96
96
97
97
POZOR
Na prístrojovú dosku nič neodkladajte. Odložené predmety by sa mohli
počas jazdy (pri akcelerácii alebo pri jazde do zákruty) pohybovať po prístrojovej doske alebo z nej spadnúť a odviesť tak vašu pozornosť od riadenia hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Presvedčte sa, či sa žiadne predmety nemôžu počas jazdy dostať zo stredovej konzoly alebo z ostatných odkladacích schránok do priestoru nôh vodiča. Potom by ste neboli schopní brzdiť, zošliapnuť pedál spojky ani pridať
plyn - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Do odkladacích schránok, ako aj do držiakov na nápoje sa nesmú odkladať
žiadne predmety, ktoré by pri náhlom brzdení alebo náraze vozidla ohrozili
cestujúcich.
■ Popol a vyfajčené cigarety alebo cigary sa smú odkladať iba do popolníka!
■
› Sedaciu plochu povytiahnite v smere šípky
1 » Obr. 78 a sklopte ju v smere
šípky 2 .
Upozornenie
Na dosiahnutie maximálne vodorovnej ložnej plochy môžete pred sklopením
operadiel vyňať zadné hlavové opierky. Demontované opierky uložte tak, aby
sa nepoškodili a neznečistili.
Praktická výbava

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Držiak parkovacích lístkov
Odkladacia schránka na strane vodiča
Odkladacie schránky vo dverách
Odkladacia schránka v stredovej konzole vpredu
Držiak na nápoje
Zapaľovač cigariet
Popolník
Zásuvka 12 V
90
90
90
90
91
91
92
92
Sedadlá a praktická výbava
89
Držiak parkovacích lístkov
Obr. 79
Držiak parkovacích lístkov
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov musí byť odkladacia schránka počas jazdy vždy
uzatvorená.
Odkladacie schránky vo dverách

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Držiak parkovacích lístkov napríklad umožňuje uchytenie parkovacích lístkov.
POZOR
Pred jazdou vždy odstráňte lístok z držiaka, aby nebolo zakryté zorné pole
vodiča.
Odkladacia schránka na strane vodiča
Obr. 80
Otvorenie odkladacej schránky
na strane vodiča
Obr. 81 Odkladacia schránka: v predných dverách / v zadných dverách

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
POZOR
Aby sa neobmedzil dosah bočných airbagov, smie sa odkladacia schránka
používať iba na odkladanie predmetov, ktoré nevyčnievajú.
Odkladacia schránka v stredovej konzole vpredu
Obr. 82
Otvorenie odkladacej schránky

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Otvorenie
› Nadvihnite úchyt
A » Obr. 80 a schránku vyklopte v smere šípky.
Zatvorenie
› Veko vyklápajte proti smeru šípky, kým sa počuteľne nezaistí.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Otvorenie/zatvorenie
A » Obr. 82 zatlačte v smere šípky.
› Na hranu veka
90
Obsluha

Zatvorenie sa realizuje v obrátenom poradí.
POZOR
Odkladaciu schránku nikdy nepoužívajte ako popolník ani na ukladanie horľavých predmetov - hrozí nebezpečenstvo požiaru a nebezpečenstvo poškodenia odkladacej schránky!
Upozornenie
Odkladacia schránka je vybavená vnútorným svetlom, ktoré rozsvieti pri zapnutom parkovacom svetle.
Držiak na nápoje vpredu
Vo vozidlách vybavených krytom držiaka na nápoje je možné zatiahnutím za
úchyt A » Obr. 83 v smere šípky zakryť držiak na nápoje.
Držiak na nápoje vzadu
› Zatlačte na čelnú stranu lakťovej opierky v smere šípky » Obr. 84 - , držiak
sa vysunie.
› Na opätovné zasunutie držiaka na nápoje zatlačte na strednú časť držiaka
» Obr. 84 -  a držiak zasuňte do lakťovej opierky v smere šípky.
POZOR
Do držiaka na nápoje nikdy neodkladajte horúce dózy s nápojmi. Pri pohybe vozidla by sa mohli rozliať - hrozí nebezpečenstvo oparenia!
■ Nepoužívajte krehké nádoby (napr. sklo, porcelán). Pri nehode by mohlo
dôjsť k poraneniam.
■
Držiak na nápoje
Obr. 83
Stredová konzola vpredu: Držiak
na nápoje
DÔLEŽITÉ
Počas jazdy nenechávajte v držiaku na nápoje otvorené nápoje. Tieto by sa
mohli rozliať, napr. počas brzdenia, a spôsobiť pritom poškodenie elektrickej inštalácie alebo čalúnenia sedadiel.
■ Pred zdvihnutím zadnej lakťovej opierky najprv zasuňte držiak na nápoje.
■
Zapaľovač cigariet
Obr. 84 Stredová konzola vzadu: vysunutie držiaka na nápoje/zasunutie
držiaka na nápoje

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Do priehlbenín možné vložiť dve nádoby s nápojom.
Obr. 85 Stredná konzola: Zapaľovač cigariet vpredu / zapaľovač cigariet
vzadu

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Obsluha
› Zatlačte hlavicu zapaľovača A alebo B » Obr. 85.
› Počkajte, kým hlava zapaľovača nevyskočí.
Sedadlá a praktická výbava

91
› Zapaľovač cigariet ihneď vytiahnite a použite.
› Zapaľovač cigariet zasuňte späť do zásuvky.
› Vložku popolníka
Zapaľovač cigariet funguje aj pri vypnutom zapaľovaní, resp. pri kľúči vytiahnutom zo spínacej skrinky » .
Vloženie vykonajte v obrátenom poradí.
B » Obr. 86 uchopte v oblasti označenej šípkami a vyberte
ju v smere šípky 2 .
POZOR
■ Zapaľovač cigariet používajte opatrne! Neodborné použitie môže spôsobiť
popáleniny.
■ Pri opustení vozidla nikdy neponechajte osoby, ktoré nie sú úplne samostatné, napr. deti, bez dozoru vo vozidle. Tieto by mohli stlačiť zapaľovač a
spôsobiť si popáleniny.
Upozornenie
Otvor pre zapaľovač cigariet je možné použiť aj ako zásuvku 12 V pre elektrické
spotrebiče » Strana 92, Zásuvka 12 V.
POZOR
Do popolníka nikdy nevkladajte horľavé predmety - hrozí nebezpečenstvo
požiaru!
Upozornenie
Popolník je vybavený vnútorným svetlom, ktoré rozsvieti pri zapnutom parkovacom svetle.
Zásuvka 12 V
Popolník
Obr. 87 Batožinový priestor: Zásuvka Superb/Superb Combi

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Popolník je možné použiť na odklepnutie popola, cigariet, cigár a pod. »
.
Vybratie/vloženie vložky popolníka vpredu
› Otvorte popolník » Obr. 82 na strane 90.
› Vložku popolníka chyťte v oblasti A » Obr. 86 a vyberte ju v smere šípky 1 .
Vloženie vykonajte v obrátenom poradí.
Vybratie/vloženie vložky popolníka vzadu
› Otvorte popolník » Obr. 95 na strane 96.
92
Obsluha
na strane 89.
Elektrická zásuvka 12 V (ďalej len ako zásuvka) sa nachádza v prednej stredovej
konzole A » Obr. 85 na strane 91, v stredovej konzole vzadu B » Obr. 85 na
strane 91 a v batožinovom priestore » Obr. 87.
Obr. 86 Stredná konzola: popolník vpredu / vzadu

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Použitie
› Vyberte kryt zásuvky, resp. zapaľovač cigariet » Obr. 85 na strane 91 alebo
otvorte kryt zásuvky » Obr. 87.
› Zástrčku elektrického spotrebiča zastrčte do zásuvky.
Zásuvky a na ne pripojené spotrebiče je možné používať aj pri vypnutom zapaľovaní, resp. pri vytiahnutom kľúči zo spínacej skrinky » .

POZOR
Neodborné použitie zásuviek a elektrického príslušenstva môže spôsobiť
požiar, popáleniny a iné ťažké poranenia. Preto pri opustení vozidla nikdy
neponechajte osoby, ktoré nie sú úplne samostatné, napr. deti, bez dozoru
vo vozidle.
■ Ak sa pripojený elektrický spotrebič príliš zahreje, potom ho ihneď vypnite
a vytiahnite zo zásuvky.
■
DÔLEŽITÉ
Zásuvku možno používať iba na pripojenie schváleného elektrického príslušenstva s príkonom do 120 W.
■ Nikdy neprekračujte maximálny príkon, inak sa môže poškodiť elektrický systém vozidla.
■ Pri vypnutom motore a zapnutých spotrebičoch sa akumulátor vozidla vybíja!
■ Aby ste nepoškodili zásuvky, používajte iba vhodné zástrčky.
■ Používajte iba príslušenstvo, ktoré je odskúšané podľa práve platných smerníc týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.
■ Pred zapnutím alebo vypnutím zapaľovania, ako aj pred štartovaním motora
vypnite spotrebiče pripojené na zásuvky, aby sa zabránilo škodám v dôsledku
výkyvov napätia.
■ Dodržiavajte návod na obsluhu pripojených spotrebičov!
Zatvorenie
› Veko najprv otvorte až na doraz, až potom sa môže sklopiť nadol proti smeru
šípky » Obr. 88.
V odkladacej schránke sa nachádza vstup AUX označený nápisom , ako aj
vstup MDI.
Upozornenie
Odkladacia schránka je vybavená vnútorným svetlom, ktoré rozsvieti pri zapnutom parkovacom svetle.
■
Odkladacia schránka pod lakťovou opierkou vpredu
Obr. 88
Lakťová opierka: odkladacia
schránka
Odkladacia sieťka v stredovej konzole vpredu
Obr. 89
Stredná konzola vpredu: odkladacia sieť

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
POZOR
Odkladaciu sieť je možné použiť iba na odloženie mäkkých predmetov do
celkovej hmotnosti 0,5 kg. Ťažšie predmety nie sú dostatočne zaistené hrozí nebezpečenstvo poranenia!
DÔLEŽITÉ
Do sieťky neodkladajte predmety s ostrými hranami - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia siete.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Otvorenie
› Veko lakťovej opierky potiahnite za úchyt
A v smere šípky a otvorte
» Obr. 88.
Sedadlá a praktická výbava
93
Priehradka na okuliare
Odkladacia schránka na strane spolujazdca
Obr. 90
Otvorenie priehradky na okuliare

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Otvorenie
› Stlačte tlačidlo A » Obr. 90.
Obr. 91 Otvorenie odkladacej schránky/Ovládanie prívodu vzduchu

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Kryt sa otvorí v smere šípky.
V odkladacej schránke sa nachádza držiak na ceruzku.
Zatvorenie
Otvorenie
› Stlačte tlačidlo » Obr. 91 - .
› Veko priehradky na okuliare vyklápajte proti smeru šípky » Obr. 90, kým sa
počuteľne nezaistí.
Veko sa sklopí nadol.
POZOR
Priehradka sa môže otvárať iba počas vyberania alebo vkladania okuliarov
a potom sa musí uzatvoriť - hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Zatvorenie
› Priklopte veko nahor, až počuteľne zaklapne.
DÔLEŽITÉ
Do priehradky na okuliare neodkladajte predmety citlivé na teplo, tieto by sa
mohli poškodiť.
■ Priehradka sa musí zatvoriť skôr, ako opustíte a zamknete vozidlo - hrozí nebezpečenstvo spôsobené obmedzením funkcie varovného zariadenia proti odcudzeniu!
■
Prívod vzduchu
› Prívod vzduchu sa otvorí zatiahnutím páčky v smere šípky » Obr. 91 - .
› Zatlačením páčky proti smeru šípky sa uzatvorí prívod vzduchu.
Ak je prívod vzduchu otvorený a je zapnutá klimatizácia, prúdi do schránky
chladený vzduch.
Ak je prívod vzduchu otvorený a klimatizácia je vypnutá, prúdi do schránky
vonkajší, resp. tepelne neupravený vzduch.
Ak sa pracuje v režime kúrenia alebo ak chladenie schránky nevyužívate, odporúčame prívod vzduchu uzavrieť.
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov musí byť odkladacia schránka počas jazdy vždy
uzatvorená.
94
Obsluha

Upozornenie
Pri otvorení svieti svetlo v odkladacej schránke.
POZOR
Na háčiky vešajte iba ľahké odevy. Do vreciek týchto odevov neukladajte
žiadne ťažké a ostré predmety.
■ Na vešanie šiat nepoužívajte ramienka, aby neobmedzovali účinok hlavového airbagu.
■ Dbajte na to, aby zavesené šaty neobmedzovali výhľad smerom dozadu.
■
Odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca
Obr. 92
Sedadlo spolujazdca: Otvorenie
odkladacej schránky
DÔLEŽITÉ
Povolené maximálne zaťaženie háčikov sú 2 kg.
Odkladacie vrecká na predných sedadlách

Obr. 93
odkladacie vrecká
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Otvorenie
› Úchop potiahnite v smere šípky
1 » Obr. 92.
Odkladacia schránka sa otvorí v smere šípky 2 .
Zatvorenie
› Schránku uchopte za úchyt a zatvorte proti smeru šípky
› Držte pri tom rukoväť, kým sa dvere nezatvoria.
2 » Obr. 92.
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov musí byť odkladacia schránka počas jazdy vždy
uzatvorená.
DÔLEŽITÉ
Odkladacia schránka je určená na odkladanie malých predmetov do hmotnosti
1,5 kg.
Háčik na šaty

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Na zadnej strane predných sedadiel sa nachádzajú odkladacie vrecká, ktoré sú
určené na uschovanie napr. máp, časopisov a pod. » Obr. 93.
POZOR
Do odkladacích vreciek neodkladajte ťažké predmety - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
DÔLEŽITÉ
Do odkladacích vreciek nevkladajte veľké predmety, ako napr. fľaše alebo predmety s ostrými hranami - hrozí nebezpečenstvo poškodenia vreciek a tiež poťahov sedadiel.
Háčiky na šaty sú umiestnené na prostredných dverových stĺpikoch vozidla
a pri stropnom držadle nad zadnými dverami.
Sedadlá a praktická výbava
95
Odkladacia schránka na uloženie dáždnika
Obr. 94
Dvere vzadu vľavo: Odkladacia
schránka na uloženie dáždnika
POZOR
Odkladacia schránka nenahrádza popolník a nie je možné ju takto používať
- hrozí nebezpečenstvo požiaru!
Odkladacia schránka v lakťovej opierke vzadu
Obr. 96
Otvorenie odkladacej schránky

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Odkladacia schránka na uloženie dáždnika sa nachádza v ľavých zadných dverách » Obr. 94.
Upozornenie
Dáždnik je možné zakúpiť z originálneho príslušenstva ŠKODA.
Odkladacia schránka v stredovej konzole vzadu
Obr. 95
Otvorenie odkladacej schránky

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Schránka je vybavená odnímateľnou vložkou.
Otvorenie/zatvorenie
› Potiahnite za hornú časť prehĺbenia
A » Obr. 95 a odkladaciu schránku vy-
klopte v smere šípky.
Zatvorenie sa realizuje v obrátenom poradí.
96
Obsluha

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Otvorenie
› Stlačte tlačidlo
A na čelnej strane lakťovej opierky a nadvihnite kryt odkladacej schránky v smere šípky » Obr. 96.
Zatvorenie
› Kryt odkladacej schránky sklopte späť proti smeru šípky » Obr. 96, až kým sa
počuteľne nezaistí.
Operadlo so spojením batožinového priestoru s kabínou
Vynímateľný vak
Obr. 98
Zaistenie vaku
Obr. 97 Zadné sedadlá: úchop veka / batožinový priestor: odisťovacie tlačidlo

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Po sklopení zadnej lakťovej opierky a veka vznikne v operadle zadného sedadla otvor, ktorým je možné prestrčiť vynímateľný vak s lyžami. Lakťovú opierku
a veko môžete sklopiť zvnútra vozidla alebo z batožinového priestoru.
Otvorenie z priestoru pre cestujúcich
› Lakťovú opierku sklopte nadol » Obr. 76 na strane 88.
› Úchyt A zatiahnite až na doraz v smere šípky do hornej polohy a veko sklopte nadol » Obr. 97.
Otvorenie z batožinového priestoru
› Odisťovacie tlačidlo B » Obr. 97 posuňte v smere šípky a veko s lakťovou
opierkou sklopte dopredu.
Zatvorenie
› Veko a zadnú lakťovú opierku priklopte nahor až na doraz, kým sa veko počuteľne nezaistí.
Dbajte na to, aby bola lakťová opierka po zatvorení vždy zaistená. Poznáte to
podľa toho, že červené pole nad odisťovacím tlačidlom B » Obr. 97 nie je z batožinového priestoru vidieť.
POZOR
Spojenia batožinového priestoru s kabínou je určené výhradne na prepravu
lyží, ktoré sa nachádzajú uložené v riadne zaistenom, vynímateľnom vaku
» Strana 97.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 89.
Vyberateľný vak (ďalej len ako vak) sa používa výhradne na prepravu lyží.
Nakladanie
› Otvorte veko batožinového priestoru.
› Zadnú lakťovú opierku a veko v operadle sklopte nadol » Strana 97, Operadlo
so spojením batožinového priestoru s kabínou.
› Prázdny vak položte tak, aby koniec so zipsom ležal v batožinovom priestore.
› Lyže zasuňte do vaku zo strany batožinového priestoru » .
› Uzatvorte vynímateľný vak.
Zaistenie
› Sťahovací pás A pevne utiahnite za voľný koniec okolo lyží pred viazaním
» Obr. 98.
› Operadlo čiastočne sklopte dopredu.
› Zaisťovací pás B pretiahnite otvorom v operadle okolo hornej časti operadla.
› Operadlo následne vyklápajte späť do pôvodnej polohy, kým sa zaisťovacie
tlačidlo nezaklapne - skontrolujte ťahom za operadlo.
› Zaisťovací pás B zasúvajte do zámku C , až kým počuteľne zapadne.
Vo vozidlách vybavených sieťovou medzistenou preveďte zaisťovací pás B
okolo kazety so zasunutou sieťovou medzistenou. Po upevnení vaku už nie je
možné vysunúť sieť.
■
■
POZOR
Po naložení lyží musíte vak zaistiť zaisťovacím pásom B » Obr. 98.
Sťahovací pás A musí lyže pevne obopínať.
Sedadlá a praktická výbava

97
POZOR (Pokračovanie)
Dbajte na to, aby sťahovací pás A obopínal lyže pred viazaním (pozrite sa
takisto na tlač na vaku).
■ Celková hmotnosť prepravovaných lyží nesmie prekročiť 24 kg.
■
Upozornenie
Vak je určený pre štyri páry bežných lyží.
Lyže ukladajte do vaku špičkami dopredu a palice špičkami dozadu.
Ak je vo vaku viacero párov lyží, potom je potrebné dbať na to, aby všetky
viazania boli v rovnakej výške.
■ Nikdy neskladajte, resp. neukladajte vlhký vak.
Veľkosť kinetickej energie v rozhodujúcej miere závisí od rýchlosti vozidla a od
hmotnosti predmetu.
Príklad: Predmet s hmotnosťou 4,5 kg získa pri čelnom náraze rýchlosťou
50 km/h energiu, ktorá zodpovedá dvadsaťnásobku jeho hmotnosti. To znamená, že hmotnosť predmetu „vzrastie“ asi na cca 90 kg.
Svetlo batožinového priestoru
Svetlo sa zapne, resp. vypne, ak sa otvorí, resp. zatvorí veko batožinového
priestoru.
■
■
■
Ak je veko batožinového priestoru otvorené a súčasne je vypnuté zapaľovanie,
zhasne svetlo automaticky po cca 10 minútach.
Osvetlenie batožinového priestoru pre vozidlá Superb Combi » Strana 103.
Batožinový priestor

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Vozidlá kategórie N1
Upevňovacie prvky
Upevňovacie siete
Sklopný háčik
Upevnenie podlahy
Sieť na batožinu
Kryt batožinového priestoru
Rolovací kryt batožinového priestoru (Superb Combi)
Automatický rolovací kryt batožinového priestoru (Superb Combi)
Bočné schránky v batožinovom priestore
Bočné schránky v batožinovom priestore s batériou
Neuzatvárateľná bočná schránka (Superb Combi)
99
99
99
100
100
100
101
101
102
102
103
103
V záujme zachovania dobrých jazdných vlastností vozidla dodržiavajte tieto zásady:
› Náklad rozložte podľa možností rovnomerne.
› Ťažké predmety uložte čo najviac dopredu.
› Kusy batožiny pripevnite k upevňovacím okám alebo pomocou sietí » Strana 99.
Pri nehode získavajú aj malé a ľahké predmety takú vysokú kinetickú energiu,
že môžu spôsobiť ťažké zranenia.
98
Obsluha
POZOR
Prepravované predmety vždy ukladajte do batožinového priestoru a pripevnite ich k upevňovacím okám.
■ Voľné predmety sa môžu pri náhlom manévri alebo pri nehode pohybovať
dopredu a zraniť cestujúcich alebo ostatných účastníkov cestnej premávky.
■ Voľné predmety môžu naraziť na aktivujúci sa airbag a zraniť cestujúcich hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Venujte pozornosť tomu, že pri preprave ťažších predmetov nastáva v dôsledku zmeny ťažiska vozidla zmena jeho jazdných vlastností - hrozí nebezpečenstvo nehody! Týmto okolnostiam musíte prispôsobiť rýchlosť vozidla
a spôsob jazdy.
■ Keby ste batožinu alebo predmety pripevnili k upevňovacím okám nevhodnými alebo poškodenými upevňovacími popruhmi, mohlo by v prípade
brzdenia alebo nehody dôjsť k zraneniu. Aby sa časti batožiny nemohli pohybovať, musia sa vždy používať vhodné upevňovacie popruhy, ktoré je potrebné bezpečne pripevniť k upevňovacím okám.
■ Náklad ukladajte tak, aby sa pri náhlom jazdnom manévri a brzdení nemohli predmety pohybovať dopredu - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Počas prepravy predmetov vo zväčšenom batožinovom priestore, ktorý
vznikne sklopením zadných operadiel, venujte maximálnu pozornosť zaisteniu bezpečnosti osoby prepravovanej na zvyšnom zadnom sedadle » Strana 11.
■ Ak obsadíte niektoré zo zadných sedadiel vedľa sklopeného sedadla, buďte maximálne opatrní a zaistite bezpečnosť, napríklad tým, že umiestnite
prevážaný náklad tak, aby sa v prípade zadného nárazu sedadlo nesklopilo
dozadu.
■

POZOR (Pokračovanie)
Nejazdite s úplne otvoreným ani pootvoreným vekom batožinového priestoru, lebo by sa do vozidla mohli dostať výfukové plyny - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■ Nesmie sa prekračovať povolené zaťaženie náprav a povolená celková
hmotnosť vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ V batožinovom priestore neprevážajte osoby!
■
DÔLEŽITÉ
Je potrebné dbať na to, aby sa vyhrievacie vlákna vyhrievania zadného skla,
vlákna antény integrovanej v zadnom skle, ako aj vlákna antény integrovanej v
zadných bočných sklách (Superb Combi), nepoškodili drhnúcimi predmetmi.
■ Tlak v pneumatikách musíte prispôsobiť zaťaženiu vozidla » Strana 199.
■

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 98.
V batožinovom priestore sa nachádzajú nasledujúce upevňovacie prvky
» Obr. 99.
A upevňovacie oká na upevnenie batožiny a upevňovacie siete.
B upevňovacie prvky na upevnenie upevňovacích sietí.
DÔLEŽITÉ
Povolené maximálne statické zaťaženie jednotlivých upevňovacích ok je 3,5 kN
(350 kg).
Upevňovacie siete
Vozidlá kategórie N1

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 98.
Vo vozidlách kategórie N1, ktoré nie sú vybavené ochrannou mriežkou, treba
na upevnenie nákladu používať upínaciu súpravu, ktorá zodpovedá norme
EN 12195 (1 - 4).
Pre bezpečnú prevádzku vozidla je nevyhnutné riadne fungovanie elektrickej
inštalácie. Je dôležité zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu pri úprave, rovnako ako pri nakladaní a vykladaní nákladného priestoru.
Upevňovacie prvky
Obr. 100 Príklady upevnenia pre upevňovacie siete

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 98.
Príklady upevnenia pre upevňovacie siete » Obr. 100.
A pozdĺžne vrecko
B priečne vrecko
C podlahová sieť
POZOR
Neprekračujte povolené maximálne zaťaženie upevňovacích sietí. Ťažšie
predmety nie sú dostatočne zaistené - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
Obr. 99 Upevňovacie oká a príchytky: Superb / Superb Combi
DÔLEŽITÉ
Povolené maximálne zaťaženie upevňovacích sietí je 1,5 kg.
Do sietí neodkladajte predmety s ostrými hranami - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia siete.
■
■
Sedadlá a praktická výbava
99

Sklopný háčik
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 98.
Nadvihnutá podlaha batožinového priestoru sa môže upevniť (napr. pri manipulácii s rezervným kolesom):
› Superb: pomocou pútka na háčiku na kryt batožinového priestoru » Obr. 102 .
› Superb: pomocou háčika na rám krytu batožinového priestoru » Obr. 102 - .
Sieť na batožinu
Obr. 103
sieť na batožinu
Obr. 101 Sklopný háčik: Superb / Superb Combi

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 98.
Na oboch stranách batožinového priestoru sa nachádzajú sklopné háčiky na
upevnenie menšej batožiny, napr. tašiek a pod.
Sklopenie
› Superb: Zatlačte na spodnú časť háčika A a tento sklopte nadol v smere šípky 1 » Obr. 101.
› Superb Combi: Háčik B chyťte v oblasti šípok a sklopte ho nadol v smere šípky 2 » Obr. 101.
DÔLEŽITÉ
Povolené maximálne zaťaženie háčika je 7,5 kg.
Upevnenie podlahy

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 98.
Sieť na batožinu sa nachádza na spodnej hrane krytu batožinového priestoru.
Sieť je určená na prepravu ľahkých predmetov.
POZOR
V sieti sa smú uschovávať iba mäkké predmety do celkovej hmotnosti 1,5
kg. Ťažšie predmety nie sú dostatočne zaistené - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
DÔLEŽITÉ
Do sieťky neodkladajte predmety s ostrými hranami - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia siete.
Obr. 102 Upevnenie podlahy: Superb / Superb Combi
100 Obsluha
Kryt batožinového priestoru
Rolovací kryt batožinového priestoru (Superb Combi)
Obr. 104
Demontáž / montáž krytu batožinového priestoru

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 98.
Demontáž
› Vyveste upevňovacie závesy 1 » Obr. 104 z veka batožinového priestoru.
› Kryt uložte do vodorovnej polohy.
› Kryt vytiahnite z držiakov 2 ťahom vo vodorovnom smere smerom dozadu.
Vytiahnutý kryt je možné uložiť v priestore za operadlom zadných sedadiel.
Montáž
› Kryt batožinového priestoru zasuňte do držiakov 2 » Obr. 104.
› Zaveste upevňovacie závesy 1 na veku batožinového priestoru.
POZOR
Na kryt batožinového priestoru sa nesmú odkladať žiadne predmety, ktoré
by pri náhlom brzdení alebo náraze vozidla spôsobili zranenie cestujúcich.
Upozornenie
Ak sú upevňovacie závesy 1 zavesené na veku batožinového priestoru, pri
otváraní veka batožinového priestoru sa nadvihne aj kryt batožinového priestoru.
Obr. 105 Navinuteľný kryt batožinového priestoru: vytiahnutie a navinutie / vybratie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 98.
Vytiahnutie
› Rolovací kryt batožinového priestoru potiahnite smerom k sebe až na doraz
do zaistenej polohy 2 » Obr. 105.
Navinutie
› Kryt stlačte v oblasti úchytu v smere šípky 3 » Obr. 105, kryt sa samovoľne
navinie do polohy 1 .
Po opätovnom stlačení v oblasti úchytu sa kryt navinie.
Vybratie/vloženie
Úplne navinutý kryt batožinového priestoru je možné vybrať (napr. pre dopravu
rozmerného nákladu).
› Na strane rozpernej tyče zatlačte v smere šípky
4 » Obr. 105 a kryt vyberte
pohybom v smere šípky 5 .
Vloženie vykonajte v obrátenom poradí.
POZOR
Na rolovací kryt batožinového priestoru sa nesmú odkladať žiadne predmety.
Sedadlá a praktická výbava
101
Automatický rolovací kryt batožinového priestoru (Superb Combi)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
Obr. 107
Batožinový priestor Superb Combi: Pravá odkladacia schránka
otvorená
na strane 98.
Automatické navíjanie rolovacieho krytu uľahčuje prístup do batožinového
priestoru.
› Otvorte veko batožinového priestoru.
Rolovací kryt batožinového priestoru sa automaticky navinie do polohy 1
» Obr. 105 na strane 101.
› Kryt zatlačte v oblasti úchytu v smere šípky
3.
Kryt sa úplne navinie.
Automatické navíjanie rolovacieho krytu je počas rýchleho otvárania veka batožinového priestoru blokované časovou poistkou cca 2 s.
Funkciu automatického navíjania rolovacieho krytu batožinového priestoru je
možné aktivovať/deaktivovať na displeji MAXI DOT v nasledujúcich menu:
■
Nastavenia
Autom. roleta
■
Bočné schránky v batožinovom priestore

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 98.
Otvorenie/zatvorenie odkladacej schránky (Superb)
› Uzatváracie čapy otočte v smere šípky » Obr. 106.
Zatvorenie sa realizuje v obrátenom poradí.
V schránke vpravo » Obr. 106 -  je umiestnený menič CD a TV tuner.
V tejto schránke môže byť umiestnená aj lekárnička.
Otvorenie/zatvorenie odkladacej schránky (Superb Combi)
› Úchyt potiahnite v smere šípky » Obr. 107.
› Veko priehradky otvorte smerom dole.
› Pri zatváraní ju držte za úchop, kým sa priehradka nezatvorí.
V tejto schránke je umiestnený menič CD a TV tuner.
V tejto schránke môže byť umiestnená aj lekárnička a výstražný trojuholník.
Obr. 106 Batožinový priestor Superb: Otvoriť bočný priestor vľavo/vpravo
102 Obsluha
Bočné schránky v batožinovom priestore s batériou
Neuzatvárateľná bočná schránka (Superb Combi)
Obr. 109
Vyberanie neuzatvárateľnej bočnej schránky
Obr. 108 Otvorenie schránky s batériou: Superb / Superb Combi

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 98.
V niektorých vozidlách je v schránke vľavo umiestnený akumulátor » Strana 194.
Otvorenie/zatvorenie odkladacej schránky (Superb)
› Utzatváracie čapy otvorte napríklad pomocou mince alebo skrutkovača s čepeľou v smere šípky 1 » Obr. 108.
Zatvorenie sa realizuje v obrátenom poradí.
Otvorenie/zatvorenie odkladacej schránky (Superb Combi)
› Do drážky A zasuňte napríklad mincu a nadvihnite ju v smere šípky 2
» Obr. 108.
Odkladacia schránka sa otvorí v smere šípky 3 .
› Odkladaciu schránku zatvorte proti smeru šípky
3 , kým sa počuteľne neza-
istí.
Upozornenie
Bočná schránka, v ktorej sa nachádza batéria, je u vozidiel Superb Combi označená symbolom  .

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 98.
Zväčšenie batožinového priestoru
› Kryt bočnej odkladacej schránky vyberte v smere šípky » Obr. 109.
DÔLEŽITÉ
Pri manipulácii s bočnou schránkou dbajte, aby ste nepoškodili jej kryt ani
úchyty na kryte.
Vyberateľné svetlo (Superb Combi)

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Obsluha svetla
Výmena akumulátorov svetla
104
104
Na ľavej strane batožinového priestoru je umiestnené vyberateľné svetlo. Toto
svetlo má dve funkcie.
› Osvetlenie batožinového priestoru - svieti časť B » Obr. 110 na strane 104
(svetlo sa nachádza v držiaku).
› Prenosné svetlo - svieti časť C (svetlo je vybraté z držiaka).
Ak je svetlo v držiaku, automaticky sa zapne po otvorení veka batožinového
priestoru a po zatvorení sa znova vypne.
Svetlo je napájané tromi dobíjacími akumulátormi typu AAA. Akumulátory sa
nabíjajú priebežne pri naštartovanom motore. Z úplného vybitia sa akumulátory nabijú za cca 3 hodiny.
Sedadlá a praktická výbava
103

Svietidlo je vybavené magnetmi. Po vyňatí sa môže preto uchytiť napríklad na
karosériu vozidla.
DÔLEŽITÉ
Vyberateľné svetlo nie je vodotesné, preto ho chráňte pred vlhkosťou.
Upozornenie
Ak svetlo vložíte naspäť do držiaka nesprávne, nebude počas otvárania veka
batožinového priestoru svietiť a akumulátory sa nebudú dobíjať.
■ Ak svetlo nevypnete a vložíte ho správne do držiaka, žiarovky v prednej časti
svetla C » Obr. 110 na strane 104 sa automaticky vypnú.
■
Obsluha svetla
Výmena akumulátorov svetla

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 104.
Ak budete chcieť chybné akumulátory vymeniť sami, postupujte takto:
› Vyberte svetlo.
› Kryt akumulátorov opatrne odtlačte tenkým špicatým predmetom v mieste
aretačnej západky F » Obr. 110 na strane 104.
› Zo svetla vyberte chybné akumulátory.
› Nasaďte nové akumulátory.
› Kryt akumulátorov nasaďte a pritlačte ho, kým sa počuteľne nezaistí.
DÔLEŽITÉ
Odporúčame vám, aby ste si chybné akumulátory nechali vymeniť u servisného partnera ŠKODA. Pri otváraní sa môže svetlo nesprávnou manipuláciou poškodiť.
■ Pri výmene akumulátorov dbajte na správnu polaritu.
■ Náhradné akumulátory musia zodpovedať špecifikácii originálnych akumulátorov. Pri použití iného typu akumulátorov môže mať svetlo znížený výkon alebo nemusí fungovať správne.
■
Poznámka pre životné prostredie
Chybné akumulátory zlikvidujte v súlade s národnými zákonnými nariadeniami.
Obr. 110 Obsluha svetla / vybratie svetla

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 104.
Obsluha svetla
› Jedno stlačenie tlačidla A » Obr. 110 - svetlo svieti na 100 % svetelnej intenzity.
› Opätovné stlačenie tlačidla A - svetlo svieti na 50 % svetelnej intenzity.
› Opätovné stlačenie tlačidla A - svetlo zhasne.
Vybratie svetla z držiaka
› Svetlo chyťte v oblasti šípok D » Obr. 110 a vyklopte ho v smere šípky E .
Opätovné vloženie svetla naspäť do držiaka
› Vypnuté svietidlo najskôr nasaďte do držiaka na strane bližšie k veku batožinového priestoru a potom dotlačte aj na druhej strane až počuteľne zaklapne.
104 Obsluha
Variabilná podlaha v batožinovom priestore

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Rozdelenie batožinového priestoru
Demontáž variabilnej podlahy
105
105
Variabilná podlaha uľahčuje manipuláciu s objemnou batožinou.
DÔLEŽITÉ
Maximálne povolené zaťaženie variabilnej podlahy je 75 kg.
Upozornenie
Priestor pod variabilnou podlahou je možné využiť na uschovanie predmetov.
Rozdelenie batožinového priestoru
Obr. 111
Rozdelenie batožinového priestoru pomocou variabilnej podlahy
POZOR
Pri montáži variabilnej podlahy dbajte na to, aby nosné lišty a variabilná
podlaha boli správne pripevnené. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo
zranenia cestujúcich.
Vyťahovacia variabilná podlaha batožinového priestoru s
hliníkovými lištami a upevňovacími prvkami (Superb Combi)

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 104.
› Nadvihnite časť podlahy s úchytom a zasuňte ju do drážok označených šípkami » Obr. 111.
Demontáž variabilnej podlahy
Povytiahnutie variabilnej podlahy batožinového priestoru
Rozdelenie batožinového priestoru
Demontáž a montáž variabilnej podlahy batožinového priestoru
Upevňovacie prvky
Posuvné upevňovacie oká
106
106
106
107
108
Variabilná podlaha uľahčuje manipuláciu s objemnou batožinou.
DÔLEŽITÉ
Maximálne povolené zaťaženie variabilnej podlahy je 75 kg.
Upozornenie
Priestor pod variabilnou podlahou je možné využiť na uloženie predmetov, napr. upevňovacích prvkov, demontovaného rolovacieho krytu batožinového priestoru a pod.
Obr. 112 Batožinový priestor: demontáž variabilnej podlahy / demontáž
nosných líšt

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 104.
› Variabilnú podlahu uvoľnite otočením zaisťovacích ôk
A » Obr. 112 doľava
o cca 90°.
› Pohybom v smere šípky sklopte a vyberte podlahu.
› Nosné lišty B uvoľnite otočením nasadzovacích upevňovacích ôk C doprava
o cca 90°.
Sedadlá a praktická výbava
105
Povytiahnutie variabilnej podlahy batožinového priestoru
Rozdelenie batožinového priestoru
Obr. 114
Rozdelenie batožinového priestoru
Obr. 113 Batožinový priestor: čiastočné vytiahnutie variabilnej podlahy

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 105.
Variabilnú podlahu je možné čiastočne vytiahnuť ponad zadný nárazník.
› Zadnú časť variabilnej podlahy batožinového priestoru chyťte za úchyt a zľah-
ka ju zdvihnite v smere šípky 1 » Obr. 113.
› Vytiahnite variabilnú podlahu batožinového priestoru nad nárazníkom v smere šípky 2 , až kým sa nezaistí v otvore C .
Takto vytiahnutá variabilná podlaha slúži výhradne ako sedadlo napr. pri prezúvaní obuvi.
› Pri zasúvaní zadnej časti variabilnej podlahy batožinového priestoru ju
uchopte za úchyt a zľahka nadvihnite v smere šípky 1 .
› Variabilnú podlahu zasuňte proti smeru šípky 2 až na doraz.
Povytiahnutím variabilnej podlahy sa zároveň zdvihne predný okraj (bližšie
k zadným sedadlám). Zabráni sa tak zapadnutiu drobných predmetov do priestoru medzi podlahou batožinového priestoru a variabilnou podlahou.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 105.
Batožinový priestor je možné rozdeliť pomocou variabilnej podlahy.
› Zadnú časť podlahy batožinového priestoru chyťte za úchyt a zdvihnite ju v
smere šípky 1 » Obr. 113 na strane 106.
› Zadnú hranu nasaďte do jedného z otvorov
A » Obr. 114.
V otvoroch A je variabilná podlaha zaistená proti pohybu.
Pred rozdelením batožinového priestoru pomocou variabilnej podlahy je ešte
možné variabilnú podlahu povytiahnuť » Strana 106. Tým sa zväčší priestor
medzi zadnými sedadlami a miestom rozdelenia.
DÔLEŽITÉ
Dbajte na to, aby sa zdvihnutý predný okraj variabilnej podlahy nepoškodil.
Demontáž a montáž variabilnej podlahy batožinového priestoru
DÔLEŽITÉ
Dbajte na to, aby sa zdvihnutý predný okraj variabilnej podlahy nepoškodil.
Obr. 115 Batožinový priestor: zloženie variabilnej podlahy
106 Obsluha

Upevňovacie prvky
Obr. 116 Batožinový priestor: demontáž variabilnej podlahy

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 105.
Variabilnú podlahu je možné v prípade potreby demontovať a opätovne namontovať.
Demontáž
› Zadnú časť podlahy uchopte za úchyt, mierne ju zdvihnite v smere šípky 1
» Obr. 115 a povytiahnite ju ponad nárazník v smere šípky 2 do zaklapnutia
v otvore C » Obr. 116.
› Podlahu zložte pohybom v smere šípky 3 » Obr. 115.
› Stlačte zaisťovacie tlačidlá A » Obr. 116 a podlahu vyberte.
Montáž
› Podlahu sklopte a odložte na nosné lišty.
› Podlahu posuňte dopredu, kým nezapadne do otvorov
B v nosných lištách
» Obr. 116.
› Opatrne zatlačte na podlahu v mieste otvorov C až počuteľne zaklapne, prípadne stlačte zaisťovacie tlačidlá A .
POZOR
Pri montáži variabilnej podlahy dbajte na to, aby bola správne pripevnená.
V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zranenia cestujúcich.
Obr. 117 Teleskopická prepážka a pružný popruh

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 105.
Variabilné upevňovacie prvky sa dajú použiť na rozdelenie batožinového priestoru alebo na zaistenie prepravovaných predmetov.
Teleskopická prepážka
› Držiaky teleskopickej prepážky nasaďte do otvorov v nosných lištách vľavo
a vpravo.
› Hornú časť držiaka zatlačte v smere šípky 1 » Obr. 117 a zároveň držiak posuňte do želanej pozície v smere šípky 2 .
› Presvedčte sa, či je držiak správne zaistený.
Pružný popruh
› Držiaky pružného popruhu nasaďte do otvoru ľavej alebo pravej nosnej lišty.
› Držiak zatlačte v smere šípky 3 » Obr. 117 a zároveň ho posuňte do želanej
pozície v smere šípky 4 .
› Presvedčte sa, či je držiak správne zaistený.
› Za pružný popruh položte predmet, ktorý chcete upevniť.
› Stlačte tlačidlo 5 na hornej časti držiaka a napnite pružný popruh.
POZOR
Variabilné upevňovacie prvky musia predmety v batožinovom priestore pevne zaisťovať, aby sa nemohli voľne a nekontrolovateľne pohybovať a aby sa
predišlo poškodeniu predmetov alebo zraneniu cestujúcich.
Sedadlá a praktická výbava
107

Upozornenie
Variabilné upevňovacie prvky nepoužívajte na zaistenie predmetov, ktoré by
mohli tieto upevňovacie prvky poškodiť.
■ Upínací popruh je takisto možné úplne navinúť stlačením tlačidla 5
» Obr. 117.
■
Posuvné upevňovacie oká
Obr. 118
Presunutie upevňovacieho oka
POZOR
Po narovnaní sedacích častí a operadiel musia byť pásy a zámky pásov
v pôvodnej polohe - pripravené na použitie.
■ Operadlá musia byť bezpečne zaistené, aby sa nemohli pri náhlom zabrzdení posunúť predmety z batožinového priestoru do priestoru pre cestujúcich - hrozí nebezpečenstvo poranenia.
■ Dbajte na to, aby boli operadlá zadných sedadiel správne zaistené. Iba tak
môže bezpečnostný pás na prostrednom sedadle spoľahlivo plniť svoju
funkciu.
■ Presvedčte sa, či je rozperná tyč zasunutá v úchytoch C » Obr. 119 na
strane 108, resp. » Obr. 120 na strane 109 v prednej pozícii!
■
Použitie sieťovej medzisteny za zadnými sedadlami

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Obr. 119
Sieťová medzistena za zadnými
sedadlami vo vytiahnutom stave
na strane 105.
V batožinovom priestore sa nachádzajú štyri posuvné upevňovacie oká, ktoré
je možné využiť napr. na pripevnenie upevňovacích sietí.
› Tlačidlo stlačte v smere šípky
1 » Obr. 118 a upevňovacie oko presuňte do
želanej pozície v smere šípky 2 .
› Ramienko upevňovacieho oka A vyklopte nahor a pripevnite napr. upevňovaciu sieť.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 108.
Vytiahnutie
› Sieťovú medzistenu vytiahnite za jazyk A » Obr. 119 v smere k úchytom C .
› Rozpernú tyč nasaďte do jedného z úchytov C a zatlačte ju dopredu.
› Rovnakým spôsobom nasaďte aj druhý koniec tyče do úchytu C na opačnej
Sieťová medzistena (Superb Combi)

Úvod k téme
strane vozidla.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Použitie sieťovej medzisteny za zadnými sedadlami
Použitie sieťovej medzisteny za prednými sedadlami
Demontáž a montáž kazety sieťovej medzisteny
108
109
109
Navinutie
› Rozpernú tyč posuňte najskôr na jednej a potom na druhej strane smerom
nazad a tyč vyberte z úchytov C » Obr. 119.
› Rozpernú tyč pridržte tak, aby sa sieť mohla pozvoľne a bez poškodenia navinúť do kazety B .
Upozornenie
Ak by ste chceli využiť celý batožinový priestor, môžete vybrať rolovací kryt batožinového priestoru » Strana 101.
108 Obsluha
Použitie sieťovej medzisteny za prednými sedadlami
Obr. 120
Sieťová medzistena za prednými
sedadlami vo vytiahnutom stave

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 108.
Demontáž
› Sklopte zadné sedadlá » Strana 88.
› Otvorte dvere vzadu vpravo.
› Kazetu A posuňte v smere šípky 1
a vyberte z úchytov zadného sedadla
v smere šípky 2 » Obr. 121.
Montáž
› Vybrania kazety A » Obr. 121 nasaďte do úchytov na zadných operadlách.
› Kazetu sieťovej medzisteny posuňte proti smeru šípky 1 až na doraz.
› Zadné sedadlá vyklopte naspäť do pôvodnej polohy » Strana 88.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 108.
Vytiahnutie
› Sklopte zadné sedadlá » Strana 88.
› Sieťovú medzistenu vytiahnite za jazyk A » Obr. 120.
› Rozpernú tyč nasaďte do úchytu C najskôr na jednej strane a zatlačte ju dopredu.
› Rovnakým spôsobom nasaďte aj druhý koniec tyče do úchytu C na opačnej
strane vozidla.
Strešný nosič

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Upevňovacie body
Zaťaženie strechy
110
110
POZOR
Náklad musí byť na strešnom nosiči bezpečne upevnený - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Náklad vždy riadne upevnite pomocou vhodných a nepoškodených upevňovacích popruhov alebo upínacích pásov.
■ Náklad na strešnom nosiči rovnomerne rozložte.
■ Pri preprave ťažkých, resp. rozmerných predmetov na strešnom nosiči sa
môžu so zmenou polohy ťažiska meniť aj jazdné vlastnosti! Preto prispôsobte spôsob jazdy a rýchlosť aktuálnym podmienkam.
■ Vyhýbajte sa prudkým a náhlym jazdným a brzdným manévrom.
■ Rýchlosť a spôsob jazdy prispôsobte viditeľnosti, počasiu, stavu vozovky a
premávke.
■ V žiadnom prípade neprekročte povolené zaťaženie strechy, náprav ani
dovolenú celkovú hmotnosť vášho vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!
Navinutie
› Rozpernú tyč posuňte najskôr na jednej a potom na druhej strane smerom
nazad a tyč vyberte z úchytov C » Obr. 120.
› Rozpernú tyč pridržte tak, aby sa sieť mohla pozvoľne a bez poškodenia navinúť do kazety B .
› Zadné sedadlá vyklopte naspäť do pôvodnej polohy » Strana 88.
■
Demontáž a montáž kazety sieťovej medzisteny
Obr. 121
Zadné sedadlá: Demontáž kazety
sieťovej medzisteny
DÔLEŽITÉ
Musia sa používať iba strešné nosiče zo ŠKODA originálneho príslušenstva.
Pri manipulácii so strešnými nosičmi je potrebné bezpodmienečne postupovať podľa priloženého návodu na montáž systému strešného nosiča.
■
■
Sedadlá a praktická výbava
109

Vo vozidlách s elektrickým posuvným a výklopným strešným oknom alebo
s panoramatickou strechou majte na zreteli, že vyklopené strešné okno alebo
panoramatická strecha nesmie narážať do prepravovaného nákladu.
■ Je potrebné dávať pozor na to, aby pri otvorení nenarazilo zadné veko batožinového priestoru na náklad upevnený na streche vozidla.
■ Výška vozidla sa mení v dôsledku montáže strešného nosiča a na ňom upevneného nákladu. Výšku vozidla porovnajte s existujúcimi prejazdovými výškami, napr. podjazdov a garážových brán.
■ Strešný nosič vždy demontujte pred prejazdom autoumyvárne.
■ Dávajte pozor na to, aby sa strešná anténa neobmedzovala upevneným nákladom.
■
Poznámka pre životné prostredie
Zväčšený odpor vzduchu spôsobuje zvýšenie spotreby paliva.
Upevňovacie body
Neplatí pre vozidlá Superb Combi.
Obr. 122 Upevňovacie body základného nosiča

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 109.
Miesto montáže upevňovacích bodov základného nosiča » Obr. 122:
A Upevňovací bod vpredu
B Upevňovací bod vzadu
Montáž a demontáž vykonajte podľa priloženého návodu.
DÔLEŽITÉ
Rešpektujte pokyny na montáž a demontáž v priloženom návode.
110
Obsluha
Zaťaženie strechy

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 109.
Prípustné zaťaženie strechy, vrátane systému strešného nosiča, rovné 100 kg
a maximálna povolená celková hmotnosť vozidla sa nesmú prekračovať.
Ak sa použijú systémy nosičov s nižšou nosnosťou, nie je možné povolené zaťaženie strechy využiť. V takomto prípade je možné nosič zaťažiť iba do hmotnosti uvedenej v jeho montážnom návode.
Upozornenie
Spotrebovaný vzduch uniká cez odvetrávacie otvory, ktoré sa nachádzajú v
zadnej časti batožinového priestoru.
■ Pri zapnutej recirkulácii vzduchu vo vozidle odporúčame nefajčiť, pretože nasávaný dym z interiéru vozidla sa usadzuje na výparníku klimatizácie. To spôsobí pri prevádzke klimatizácie trvalý zápach, ktorý sa dá odstrániť iba s veľkým
úsilím a vysokými nákladmi na výmenu výparníka klimatizácie.
Klimatizácia
■
Kúrenie, vetranie, chladenie

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Dýzy ofukovacích otvorov
Hospodárne zaobchádzanie s klimatizáciou
Funkčné poruchy
111
112
112
Dýzy ofukovacích otvorov
Výkon kúrenia závisí od teploty chladiacej kvapaliny, plný výkon sa dosiahne až
po zahriatí motora.
Pri zapnutom chladiacom zariadení klesá vo vozidle teplota a vlhkosť vzduchu.
V chladných ročných obdobiach sa zapnutím chladiaceho zariadenia zabraňuje
zahmleniu skiel.
Aby ste zvýšili chladiaci efekt, môžete na krátku dobu zapnúť recirkuláciu
vzduchu.
Je potrebné dodržiavať pokyny k recirkulácii vzduchu pri klimatizácii » Strana 114, príp. pri Climatronicu » Strana 117.
POZOR
Pre bezpečnú jazdu je dôležité, aby boli všetky okná bez ľadu, snehu a aby
neboli zahmlené. Dôkladne sa zoznámte so správnym ovládaním kúrenia
a vetrania, s odhmlievaním a rozmrazovaním skiel, ako aj s chladením.
■ Ak chcete znížiť zdravotné riziká (napr. bežné nachladnutie), je potrebné
dodržiavať nasledujúce pokyny pre používanie chladiaceho systému.
■ Rozdiel medzi teplotou vnútorného priestoru a teplotou vonkajšieho
vzduchu by nemal byť vyšší ako 5 °C.
■ Chladiaci systém je potrebné vypnúť asi 10 minút pred koncom cesty.
■ Raz za rok je potrebné nechať vykonať odborným servisom dezinfekciu
klimatizácie alebo Climatronicu.
■
Obr. 123 Ofukovacie otvory vpredu

DÔLEŽITÉ
Aby mohlo vykurovacie a chladiace zariadenie správne fungovať, musí byť
otvor pre nasávanie vzduchu pred predným sklom bez ľadu, snehu a lístia.
■ Ak je chladiace zariadenie zapnuté, môže z výparníka klimatizácie odkvapkávať kondenzovaná voda a tvoriť pod vozidlom mláku. Nejedná sa pri tom o netesnosť!
■
Klimatizácia
111
Prehľad možností nastavenia smeru prúdenia vzduchu
Nastavenie smeru prúdenia
vzduchu




Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 111.
Z otvorených ofukovacích otvorov prúdi podľa nastavenia ovládačov klimatizácie a podľa vonkajších klimatických podmienok ohriaty alebo neohriaty čerstvý,
resp. chladený vzduch.
U dýz ofukovacích otvorov 2, 3 » Obr. 123 a 5 » Obr. 124 je možné meniť smer
prúdenia vzduchu a tiež je možné dýzy jednotlivo zatvárať a otvárať.
Nastavenie smeru prúdenia vzduchu
› Vodorovné lamely otočte pomocou presúvateľného prestavovacieho prvku
A » Obr. 123, resp. » Obr. 124 nahor alebo nadol, aby sa zmenila výška prúdenia vzduchu.
› Zvislé lamely vychýľte pomocou presúvateľného prestavovacieho prvku A
» Obr. 123, resp. » Obr. 124 otočte doľava alebo doprava tak, aby sa zmenil
bočný smer prúdenia vzduchu.
Nastavenie množstva vzduchu
› Otočný regulátor B » Obr. 123, resp. » Obr. 124 otočte do polohy , aby sa
úplne otvorila dýza ofukovacieho otvoru.
› Otočný regulátor B » Obr. 123, resp. » Obr. 124 otočte do polohy 0, aby sa
úplne zatvorila dýza ofukovacieho otvoru.
Otočný regulátor je možné nastaviť do akejkoľvek, ľubovolnej medzipolohy.
112
Obsluha
1, 2
1, 2, 4, 6
2, 3, 5
4, 6
Upozornenie
Dýzy ofukovacích otvorov nezakrývajte žiadnymi predmetmi.
Obr. 124 Ofukovacie otvory vzadu

Aktívne dýzy ofukovacích otvorov
Hospodárne zaobchádzanie s klimatizáciou

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 111.
V režime chladenia uberá kompresor klimatizácie motoru jeho výkon a tým ovplyvňuje spotrebu paliva.
Ak je v interiéri vozidla vplyvom slnečného žiarenia vysoká teplota, odporúčame na chvíľu vyvetrať, aby mohol horúci vzduch uniknúť.
Ak sú okná otvorené, nemal by byť zapnutý chladiaci systém.
Poznámka pre životné prostredie
Ak šetríte palivom, znižujete vypúšťanie škodlivín » Strana 148, Hospodárna
jazda a ekológia.
Funkčné poruchy

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 111.
Ak chladiace zariadenie nepracuje pri vonkajších teplotách vyšších ako +5 °C,
nastala funkčná porucha. Môže mať nasledujúce príčiny.
› Jedna z poistiek je prepálená. Prekontrolujte poistku, príp. ju vymeňte » Strana 221.
› Chladiace zariadenie sa automaticky dočasne vyplo, pretože chladiaca kvapalina motora má veľmi vysokú teplotu » Strana 31.

Ak nedokážete poruchu funkcie odstrániť sami alebo sa znižuje chladiaci výkon, potom je potrebné vypnúť chladiace zariadenie a vyhľadať pomoc odborného servisu.
Ovládacie prvky
Klimatizácia (manuálna klimatizácia)

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládacie prvky
Nastavenie
Recirkulácia vzduchu
113
114
114
Chladiace zariadenie pracuje iba vtedy, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
 Chladiace zariadenie je zapnuté » Strana 113.
 Motor beží.
 Vonkajšia teplota nad pribl. +2 °C.
 Ventilátor je zapnutý.
Z ofukovacích otvorov môže pri zapnutom chladiacom zariadení za určitých
podmienok prúdiť vzduch s teplotou cca 5 °C.
Ak je možné dosiahnuť požadovanú teplotu v interiéri bez spustenia chladiaceho zariadenia, odporúčame zvoliť režim čerstvého vzduchu.
Aby bolo zaistené chladenie pri vysokom zaťažení motora, chladiace zariadenie
sa pri veľmi vysokej teplote chladiacej kvapaliny vypne.
DÔLEŽITÉ
Pri dlhodobom a nerovnomernom rozložení prúdiaceho vzduchu z ofukovacích
otvorov (najmä v oblasti nôh) a veľkom rozdiele teplôt, napr. pri vystupovaní
z vozidla, to môže u citlivejších osôb viesť k nachladnutiu.
Upozornenie
Čistenie klimatizácie vám odporúčame vykonať jeden krát ročne v odbornej
prevádzke.
■ Počas prevádzky klimatizácie môže dôjsť za určitých okolností ku zvýšeniu
otáčok motora, aby sa zaručil dostatočný tepelný komfort.
■
Obr. 125 Klimatizácia: ovládacie prvky

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 113.
Funkcie jednotlivých ovládacích prvkov » Obr. 125:
A Nastavenie teploty (otáčanie doľava: zníženie teploty, otáčanie doprava:
zvýšenie teploty)
B Nastavenie stupňa otáčok ventilátora (stupeň 0: ventilátor vyp, stupeň 4:
najvyšší stupeň ventilátora)
C Nastavenie smeru prúdenia vzduchu » Strana 111
 Zapnutie/vypnutie chladiaceho zariadenia
 Zapnutie/vypnutie vyhrievania zadného skla » Strana 75
 Zapnutie/vypnutie prídavného kúrenia » Strana 118
 Zapnutie/vypnutie recirkulácie vzduchu » Strana 114
 Ovládanie vyhrievania ľavého predného sedadla » Strana 86
 Ovládanie vyhrievania pravého predného sedadla » Strana 86
Upozornenie
Kontrolné svetlo v tlačidle so symbolom  svieti po zapnutí, aj keď nie sú splnené všetky podmienky pre funkciu chladiaceho zariadenia » Strana 113. Rozsvietením kontrolného svetla v tlačidle sa signalizuje pripravenosť chladiaceho
zariadenia na prevádzku.
Klimatizácia
113
Nastavenie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 113.
Odporučené základné nastavenia ovládacích prvkov klimatizácie pre príslušné režimy:
Poloha otočného regulátora » Obr. 125 na strane 113
Nastavení (Nastavenia)
Príjemné kúrenie


3 alebo 4

Automaticky zapnuté
Nezapínať
Otvoriť a nasmerovať
na bočné sklo
Na doraz doprava
3
Vypnuté
Krátko zapnúť
Otvorenie
Požadovaná teplota
2 alebo 3
Vypnuté
Nezapínať
Otvorenie
Na doraz doľava
Krátko 4, potom
2 alebo 3
Zapnuté
Krátko zapnúť
Otvorenie
Požadovaná teplota
1, 2, resp. 3
Zapnuté
Nezapínať
Otvoriť a nasmerovať na
strop
Na doraz doľava
Požadovaná poloha





Vypnuté
Nezapínať
Otvorenie
Najrýchlejšie ochladenie
Príjemné chladenie
Režim čerstvého vzduchu - vetranie
a)
Dýzy ofukovacích otvorov 2
» Obr. 123 na strane 111
C
Rozmrazenie čelného skla
Požadovaná teploa bočných skiel - zbavenie orota
seniaa)
Najrýchlejšie zahriatie
Tlačidlo » Obr. 125 na strane 113
B
A
V krajinách s vyššou vlhkosťou vzduchu vám neodporúčame používať toto nastavenie. Môže tým dochádzať k silnému ochladeniu okna a následne k zahmleniu zvonku.
Odporúčame vám ponechať ofukovacie otvory 3 » Obr. 123 na strane 111 v otvorenej polohe.
Opätovným stlačením tlačidla so symbolom  je možné aj v tejto polohe opäť
zapnúť recirkuláciu vzduchu.
Recirkulácia vzduchu

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 113.
Režim recirkulácie vzduchu umožňuje v prípade potreby zamedziť vnikaniu
vzduchu zvonku do vnútorného priestoru vozidla, napr. pri prejazde tunelom
alebo v dopravnej zápche.
Zapnutie/vypnutie
› Stlačte tlačidlo so symbolom .
Kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
› Opätovne stlačte tlačidlo so symbolom .
Kontrolné svetlo v tlačidle zhasne.
114
Obsluha
Otočením regulátora rozvodu vzduchu C » Obr. 125 na strane 113 do polohy 
sa režim cirkulácie automaticky vypne.
POZOR
Režim recirkulácie vzduchu nenechávajte nikdy zapnutý po dlhší čas, pretože sa neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže
unavovať, znižovať pozornosť, prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa zvýši. Ak sa začnú zahmlievať sklá, ihneď vypnite režim recirkulácie
vzduchu.
Climatronic (automatická klimatizácia)

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládacie prvky
Automatická prevádzka
Zapnutie/vypnutie chladiaceho zariadenia
Nastavenie teploty
Recirkulácia - variant 1
Recirkulácia - variant 2
Regulácia ventilátora
Rozmrazovania predného skla
Upozornenie
Čistenie zariadenia Climatronic vám odporúčame vykonať jeden krát ročne v
odbornej prevádzke.
■ Počas prevádzky Climatronicu môže dôjsť za určitých okolností ku zvýšeniu
otáčok motora, aby sa zaručil dostatočný tepelný komfort.
■ Informácie z Climatronicu sa zobrazujú aj na displeji rádia alebo navigačného
systému, ktorým je vozidlo vybavené z výroby. Túto funkciu je možné vypnúť,
pozri » Návod na obsluhu rádia, resp. Návod na obsluhu navigačného systému.
■
115
116
116
116
117
117
118
118
Ovládacie prvky
Climatronic v automatickej prevádzke zabezpečuje najlepšie možné nastavenie teploty privádzaného vzduchu, stupňa ventilátora a rozvodu vzduchu.
Zariadenie reaguje aj na slnečné žiarenie, takže dodatočná ručná regulácia nie
je potrebná.
Chladiace zariadenie pracuje iba vtedy, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
 Chladiace zariadenie je zapnuté » Strana 113.
 Motor beží.
 Vonkajšia teplota nad pribl. +2 °C.
 Ventilátor je zapnutý.
Aby bolo zaistené chladenie pri vysokom zaťažení motora, chladiace zariadenie
sa pri veľmi vysokej teplote chladiacej kvapaliny vypne.
Odvetrávanie vozidla pri vypnutom zapaľovaní
Vo vozidlách s elektrickým posuvným a výklopným solárnym strešným oknom
sa ventilátor klimatizácie automaticky prepne po vypnutí zapaľovania na „solárnu prevádzku“, ak je dostatočne silný slnečný svit. Solárne články na strešnom okne dodávajú prúd pre ventilátor klimatizácie. Vnútorný priestor vozidla
sa tak odvetráva čerstvým vzduchom.
Aby ste dosiahli čo najlepšie vetranie, musia byť otvorené ofukovacie otvory 2
a 3 » Obr. 123 na strane 111.
Vetranie funguje len s úplne zatvoreným posuvným a výklopným strešným oknom.
Obr. 126 Climatronic: ovládacie prvky
Funkcie jednotlivých ovládacích prvkov » Obr. 126:
A Nastavenie teploty pre ľavú stranu » Strana 116
B Nastavenie otáčok ventilátora  » Strana 118
C podľa výbavy:
›  Zapnutie/vypnutie prídavného kúrenia » Strana 119
›  Zapnutie/vypnutie vyhrievania predného skla » Strana 75
D Nastavenie teploty pre pravú stranu » Strana 116
E Snímač teploty vnútorného priestoru
F podľa výbavy:
›  Zapnutie/vypnutie recirkulácie so snímačom kvality vzduchu » Strana 117, Recirkulácia - variant 1
›  Zapnutie/vypnutie recirkulácie bez snímača kvality vzduchu » Strana 117, Recirkulácia - variant 2
 Zapnutie/vypnutie intenzívneho odmrazovania predného skla
Klimatizácia
115

 Prúdenie vzduchu na sklá
 Prúdenie vzduchu na hornú časť tela
 Prúdenie vzduchu na nohy
 Zapnutie/vypnutie vyhrievania zadného skla » Strana 75
 Ovládanie vyhrievania ľavého predného sedadla » Strana 86
 Zapnutie automatickej prevádzky » Strana 116
 Vypnutie Climatronicu
 Zapnutie/vypnutie chladiaceho zariadenia » Strana 116
 Zapnutie/vypnutie nastavenia teploty v duálnej prevádzke » Strana 116
 Ovládanie vyhrievania pravého predného sedadla » Strana 86
Upozornenie
Snímač teploty vnútorného priestoru E neprelepujte ani nezakrývajte, inak by
ste mohli nežiaducim spôsobom ovplyvniť prevádzku Climatronicu.
Automatická prevádzka
Automatická prevádzka slúži na udržiavanie konštantnej teploty a na odhmlenie skiel vo vnútri vozidla.
Odporúčané nastavenie pre všetky ročné obdobia
› Nastavte požadovanú teplotu v rozmedzí od +18 °C do +26 °C, odporúčame 22
°C.
› Stlačte tlačidlo  » Obr. 126 na strane 115.
› Ofukovacie otvory 2 a 3 » Obr. 123 na strane 111 nastavte tak, aby prúd vzduchu smeroval mierne nahor.
Po zapnutí sa v pravom alebo ľavom hornom rohu tlačidla  rozsvieti kontrolné svetlo podľa toho, ktorý režim bol zvolený naposledy.
Ak svieti kontrolné svetlo v pravom hornom rohu tlačidla , Climatronic pracuje v režime „HIGH“.
Režim „HIGH“ je štandardným nastavením Climatronicu.
Automatickú prevádzku možno vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla na rozvod vzduchu alebo zvýšením, resp. znížením otáčok ventilátora.
Zapnutie/vypnutie chladiaceho zariadenia
› Stlačte tlačidlo .
Kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
› Opätovne stlačte tlačidlo .
Kontrolné svetlo v tlačidle zhasne.
Po vypnutí chladiaceho zariadenia zostáva v činnosti iba funkcia vetrania a kúrenia, pri ktorej sa nedá dosiahnuť teplota nižšia ako je vonkajšia teplota.
Nastavenie teploty
Teplotu na ľavej a pravej strane vnútorného priestoru možno nastavovať súčasne alebo oddelene.
Pre obidve strany
› Ak chcete znížiť, resp. zvýšiť teplotu, otočný regulátor A » Obr. 126 na strane 115 otočte doľava, resp. doprava.
Kontrolné svetlo v tlačidle  nesvieti.
Pre pravú stranu
› Ak chcete znížiť, resp. zvýšiť teplotu, otočte otočný regulátor
D » Obr. 126 na
strane 115 doľava, resp. doprava.
Kontrolka v tlačidle  sa rozsvieti.
Ak svieti kontrolné svetlo v tlačidle , nie je možné ovládačom A nastavovať
teplotu pre obidve strany. Túto funkciu je možné obnoviť stlačením tlačidla
. Kontrolné svetlo v tlačidle zhasne.
Teplotu interiéru je možné nastaviť medzi +18 °C a +26 ℃. V tejto oblasti sa teplota reguluje automaticky.
Ďalším stlačením tlačidla  sa Climatronic prepne do režimu „LOW“ a rozsvieti sa kontrolné svetlo v ľavom hornom rohu. V tomto režime využíva Climatronic iba nižšie otáčky ventilátora. To je príjemnejšie z hľadiska hlučnosti, ale treba počítať s nižšou účinnosťou klimatizácie, predovšetkým pri plne obsadenom
vozidle.
Ak zvolíte teplotu pod +18 °C, rozsvieti sa modrý symbol na začiatku číselnej
stupnice.
Opätovným stlačením tlačidla  prejdete do režimu „HIGH“.
Climatronic pracuje v oboch koncových polohách s maximálnym výkonom chladenia, resp. kúrenia, pričom nedochádza k regulácii teploty.
116
Obsluha
Ak zvolíte teplotu pod +26 ℃, rozsvieti sa červený symbol na konci číselnej
stupnice.

POZOR
Režim recirkulácie vzduchu nenechávajte nikdy zapnutý po dlhší čas, pretože sa neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže
unavovať, znižovať pozornosť, prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa zvýši. Ak sa začnú zahmlievať sklá, ihneď vypnite režim recirkulácie
vzduchu.
DÔLEŽITÉ
Pri dlhodobom a nerovnomernom rozložení prúdiaceho vzduchu z ofukovacích
otvorov (najmä v oblasti nôh) a veľkom rozdiele teplôt, napr. pri vystupovaní
z vozidla, to môže u citlivejších osôb viesť k nachladnutiu.
Recirkulácia - variant 1
Režim recirkulácie vzduchu umožňuje v prípade potreby zamedziť vnikaniu
vzduchu zvonku do vnútorného priestoru vozidla, napr. pri prejazde tunelom
alebo v dopravnej zápche.
Ak snímač kvality vzduchu rozozná výrazný nárast koncentrácie škodlivín, dočasne zapne recirkuláciu vzduchu.
Hneď ako koncentrácia škodlivín klesne na normálnu úroveň, recirkulácia vzduchu sa automaticky vypne, aby sa do vnútra vozidla mohol privádzať čerstvý
vzduch zvonku.
Upozornenie
Hneď ako sa predné sklo zahmlí, stlačte tlačidlo so symbolom . Po odhmlení predného skla stlačte tlačidlo .
■ Automatická recirkulácia vzduchu je funkčná iba ak je vonkajšia teplota vyššia ako cca 2 °C.
■
Recirkulácia - variant 2
Pri recirkulácii vzduchu sa vzduch nasáva z interiéru vozidla a opäť sa do neho
vracia.
Režim recirkulácie vzduchu umožňuje v prípade potreby zamedziť vnikaniu
vzduchu zvonku do vnútorného priestoru vozidla, napr. pri prejazde tunelom
alebo v dopravnej zápche.
Pri zapnutej automatickej recirkulácii vzduchu meria snímač kvality vzduchu
koncentráciu škodlivín v nasávanom vzduchu.
Pri recirkulácii vzduchu sa vzduch nasáva z interiéru vozidla a opäť sa do neho
vracia.
Zapnutie recirkulácie vzduchu
› Opakovane stlačte tlačidlo so symbolom , až sa rozsvieti kontrolné svetlo
na ľavej strane tlačidla.
Režim recirkulácie vzduchu sa automaticky zapne po zapnutí zapaľovania, ak
bol tento zapnutý pred vypnutím zapaľovania. Kontrolné svetlo v tlačidle sa
rozsvieti.
Zapnutie automatickej recirkulácie vzduchu
› Opakovane stlačte tlačidlo so symbolom , až sa rozsvieti kontrolné svetlo
na pravej strane tlačidla.
› Stlačte tlačidlo so symbolom .
Dočasné vypnutie automatickej recirkulácie vzduchu
Ak snímač kvality vzduchu nezapne pri nepríjemnom zápachu automatickú recirkuláciu vzduchu, je ju možné zapnúť aj manuálne.
› Stlačte tlačidlo so symbolom .
V tlačidle sa rozsvieti kontrolné svetlo na ľavej strane.
Vypnutie recirkulácie vzduchu
› Stlačte tlačidlo  alebo opakovane stlačte tlačidlo so symbolom , kým
zhasnú kontrolné svetlá v tlačidle.
Zapnutie/vypnutie
Kontrolné svetlo v tlačidle zhasne.
› Opätovne stlačte tlačidlo so symbolom .
Kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
POZOR
Režim recirkulácie vzduchu nenechávajte nikdy zapnutý po dlhší čas, pretože sa neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže
unavovať, znižovať pozornosť, prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa zvýši. Ak sa začnú zahmlievať sklá, ihneď vypnite režim recirkulácie
vzduchu.
Klimatizácia
117

Upozornenie
Hneď ako sa predné sklo zahmlí, stlačte tlačidlo so symbolom . Po odhmlení predného skla stlačte tlačidlo .
Regulácia ventilátora
Climatronic automaticky reguluje stupne vetrania v závislosti od teploty interiéru.
Stupne vetrania je však možné ručne prispôsobiť vašim potrebám.
› Tlačidlo so symbolom  na ľavej alebo na pravej strane opakovane stlačte,
aby sa znížili alebo zvýšili otáčky ventilátora.
Ak ventilátor vypnete, vypne sa aj Climatronic.
Nastavené otáčky ventilátora sa indikujú svietením zodpovedajúceho počtu
kontrolných svetiel nad tlačidlom so symbolom .
POZOR
„Spotrebovaný“ vzduch môže unavovať, znižovať pozornosť a prípadne
viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa zvýši.
■ Climatronic nevypínajte na dobu dlhšiu, ako je potrebné.
■ Keď sa začnú sklá zahmlievať, ihneď zapnite Climatronic.
■
Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a vetranie)

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Zapnutie/vypnutie
Rádiové diaľkové ovládanie
119
120
Predpoklady na fungovanie prídavného kúrenia (nezávislé kúrenie a vetranie)
 Nabitie akumulátora vozidla je dostatočné.
 Zásoba paliva je dostatočná (na displeji prístrojového panelu nesvieti kontrolné svetlo ).
Nezávislé vetranie
Nezávislé vetranie umožňuje privádzať čerstvý vzduch do vozidla pri vypnutom
motore, tým sa účinne zníži teplota interiéru (napr. vo vozidle, ktoré je zaparkované na slnku).
Prídavné kúrenie (ďalej len ako nezávislé kúrenie)
Nezávislé kúrenie slúži na predhriatie stojaceho interiéru vozidla nielen pri zastavení a pri vypnutom motore, ale dá sa použiť aj počas jazdy (napr. počas fázy
ohrevu motora).
Nezávislé kúrenie pracuje v súčinnosti s klimatizáciou, príp. Climatronicom.
Rozmrazovania predného skla
Zapnutie
› Stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 126 na strane 115.
› Stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 126 na strane 115.
Vypnutie
› Opätovne stlačte tlačidlo so symbolom  alebo tlačidlo .
› Opätovne stlačte tlačidlo so symbolom .
Z dýz ofukovacích otvorov 1 » Obr. 123 na strane 111 prúdi zvýšené množstvo
vzduchu. Regulácia teploty sa uskutočňuje automaticky.
118
Obsluha
Nezávislé kúrenie predhrieva aj motor. To neplatí iba pre vozidlá s motorom
3,6l/191 kW FSI.
Nezávislé kúrenie ohrieva chladiacu kvapalinu spaľovaním paliva z palivovej
nádrže. Toto ohrieva vzduch, ktorý prúdi do priestoru pre cestujúcich (pokiaľ je
zapnutý ventilátor).
Podľa podmienok okolia sa realizuje automatické zapnutie, resp. vypnutie nezávislého kúrenia, čím sa vytvárajú najlepšie možné predpoklady pre chod motora, ako aj vyhrievanie interiéru.
U vozidiel s benzínovými motormi je možné automatické zapnutie, resp. vypnu
tie nezávislého kúrenia deaktivovať v odbornom servise.
POZOR
Nezávislé kúrenie nesmie nikdy bežať v uzatvorených priestoroch (napríklad v garážach) - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■ Nezávislé kúrenie musí byť počas tankovania vypnuté - hrozí nebezpečenstvo požiaru.
■ Výfuk nezávislého kúrenia je na spodku vozidla. Ak chcete použiť nezávislé kúrenie, potom sa vozidlo nesmie odstaviť na miestach, na ktorých by sa
mohli spaliny dostať do kontaktu s ľahko zápalnými materiálmi, napr. suchá
tráva, porast, lístie, rozliate palivo atď - hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Zapnutie/vypnutie
■
DÔLEŽITÉ
Bežiace nezávislé kúrenie spotrebováva palivo z nádrže vozidla a samočinne
kontroluje výšku hladiny. Ak ostáva v nádrži iba málo paliva, vypne sa funkcia
nezávislého kúrenia.
■ Výfuk nezávislého kúrenia je umiestnený na spodku vozidla, nesmie byť upchatý a prúd výfukových plynov nesmie byť blokovaný.
■ Ak je zapnuté nezávislé kúrenie, vybíja sa akumulátor vozidla. Keď bolo nezávislé kúrenie opakovane dlhšie v prevádzke, musí sa s vozidlom najazdiť niekoľko kilometrov, aby sa akumulátor vozidla opäť dobil.
■ Pre bezchybnú funkciu nezávislého kúrenia musí byť otvor pre nasávanie
vzduchu pred čelným sklom zbavený ľadu, snehu alebo lístia.
■
Upozornenie
Nezávislé kúrenie zapne ventilátor B » Obr. 125 na strane 113, resp.
» Obr. 126 na strane 115 až vtedy, keď teplota chladiacej kvapaliny dosiahne cca
50 °C.
■ Pri nižších teplotách sa môže v priestore motora tvoriť vodná para. Toto je
prirodzený jav a netreba sa tým znepokojovať.
■ Aby mohol po zapnutí nezávislého kúrenia prúdiť do interiéru vozidla teplý
vzduch, ponechajte nastavenú vami bežne používanú teplotu vrátane zapnutého ventilátora a ofukovacích otvorov v otvorenej polohe. Prúd vzduchu sa
odporúča nastaviť do polohy  alebo .
■
Obr. 127 Tlačidlo pre priame zapnutie/vypnutie na ovládacej časti klimatizácie/Climatronicu

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 119.
Nezávislé kúrenie je možné zapnúť, resp. vypnúť takto.
Manuálne zapnutie


pomocou tlačidla na ovládacej časti manuálnej klimatizácie/Climatronicu.
Kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti » Obr. 127;
pomocou rádiového diaľkového ovládania » Strana 120.
Manuálne vypnutie
pomocou tlačidla na ovládacej časti manuálnej klimatizácie/Climatronicu.
Kontrolné svetlo v tlačidle zhasne » Obr. 127;
 pomocou rádiového diaľkového ovládania » Strana 120.

Po vypnutí nezávislého kúrenia ešte čerpadlo chladiacej kvapaliny krátky čas
dobieha.
Automatické zapnutie/vypnutie
Na displeji prístrojového panelu » Strana 47 je možné (podľa výbavy vozidla)
zvoliť v položke Příd. topení (Príd. kúrenie) nasledujúce položky:
■ Den v týdnu - nastavenie aktuálneho dňa v týždni;
■ Trvání - nastavenie požadovanej doby zapnutia v krokoch po 5 minút. Doba
prevádzky môže byť 10 až 60 minút;
■ Režim - nastavenie požadovaného režimu – kúrenie / vetranie.
Klimatizácia
119

Doba zapnutí 1, Doba zapnutí 2, Doba zapnutí 3 - v každej predvoľbe sa dá
nastaviť deň a čas (hodina a minúta), kedy sa má nezávislé kúrenie zapnúť.
Pri výbere dňa je medzi nedeľou a pondelkom prázdna pozícia. Pri výbere tejto prázdnej pozície nastane aktivácia v nastavený čas, bez ohľadu na to, ktorý je deň.
■ Aktivovat - aktivácia predvoľby;
■ Deaktivovat - deaktivácia predvoľby;
■ Tovární nastavení - obnovenie výrobných nastavení;
■ Zpět - návrat do hlavného menu
■
Aktívna môže byť vždy iba jedna naprogramovaná predvoľba.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 119.
Opis obrázku » Obr. 128
A
Anténa
B
Kontrolné svetlo

Zapnúť prídavné kúrenie

Vypnúť prídavné kúrenie
Vysielač, vrátane batérie, je umiestnený v puzdre diaľkového ovládania. Prijímač sa nachádza vo vnútornom priestore vozidla.
Potom, čo sa nezávislé kúrenie v nastavenom čase automaticky aktivuje, treba
opäť aktivovať jednu z predvolieb.
Dosah rádiového diaľkového ovládania je pri úplne nabitej batérii sto metrov.
Prekážky medzi rádiovým diaľkovým ovládaním a vozidlom, zlé poveternostné
podmienky, ako aj slabnúca batéria rádiového diaľkového ovládania môžu výrazne znížiť účinný dosah.
Ak sa počas nastavovania zvolí bod ponuky Zpět (Späť), alebo ak dlhšie ako
10 sekúnd neuskutočníte žiadne zmeny na displeji, nastavené hodnoty sa uložia do pamäte, ale čas predvoľby sa neaktivuje.
Na zapnutie alebo vypnutie nezávislého kúrenia podržte rádiové diaľkové ovládanie zvislo, anténou A nahor. Anténu pritom nesmiete zakrývať prstami ani
dlaňou.
Bežiace zariadenie sa vypína po uplynutí doby nastavenej v bode ponuky Trvání (Trvanie).
Diaľkovým ovládaním môžete nezávislé kúrenie s istotou zapnúť alebo vypnúť
iba vtedy, ak je medzi diaľkovým ovládaním a vozidlom vzdialenosť minimálne
2 m.
Aktívna zostáva posledná aktivovaná predvoľba.
Upozornenie
Ak zariadenie beží, rozsvieti sa v tlačidle so symbolom  » Obr. 127 kontrolné
svetlo.
Signalizácia kontrolného svetla B
» Obr. 128
Rádiové diaľkové ovládanie
Obr. 128
Nezávislé kúrenie: rádiové diaľkové ovládanie
120 Obsluha
Kontrolné svetlo v rádiovom diaľkovom ovládaní poskytuje užívateľovi po
stlačení tlačidla rôzne spätné informácie:
Význam
Svieti cca 2 sekundy zeleno.
Svieti cca 2 sekundy červeno.
Bliká cca 2 sekundy pomaly zeleno.
Nezávislé kúrenie bolo zapnuté.
Nezávislé kúrenie bolo vypnuté.
Signál pre zapnutie nebol prijatý.
Nezávislé kúrenie je zablokované, naBliká cca 2 sekundy rýchlo zeleno.
pr. v dôsledku nedostatku paliva alebo poruchy na nezávislom kúrení.
Bliká cca 2 sekundy červeno.
Signál pre vypnutie nebol prijatý.
Svieti cca 2 sekundy oranžovo, potom Batéria je slabá, signál pre zapnutie,
zeleno, resp. červeno.
resp. vypnutie však bol prijatý.
Svieti cca 2 sekundy oranžovo, potom Batéria je slabá, signál pre zapnutie,
bliká zeleno, resp. červeno.
resp. vypnutie nebol prijatý.
Batéria je vybitá, signál pre zapnutie,
Bliká cca 5 sekúnd oranžovo.
resp. vypnutie nebol prijatý.

Vymeňte batériu » Strana 217.
DÔLEŽITÉ
Rádiové diaľkové ovládanie obsahuje elektronické súčasti a preto ho chráňte
pred vlhkom, silnými otrasmi a priamym slnečným žiarením.
Komunikácia a multimédiá
Všeobecné informácie

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Mobilné telefóny a vysielacie zariadenia
Univerzálna príprava pre telefón (súprava hands-free)
Ovládanie telefónu na multifunkčnom volante
Symboly na displeji MAXI DOT
Interný telefónny zoznam
121
122
122
123
123
Mobilné telefóny a vysielacie zariadenia
ŠKODA povoľuje prevádzku mobilných telefónov a vysielacích zariadení s odborne inštalovanou vonkajšou anténou s max. vysielacím výkonom do 10 W.
O možnostiach montáže a prevádzky mobilných telefónov a vysielacích zariadení s vysielacím výkonom nad 10 W sa informujte v odbornom servise.
Pri používaní mobilných telefónov a vysielacích zariadení môžu nastať funkčné
poruchy na elektronike vášho vozidla.
Príčiny môžu byť nasledujúce.
› Nie je prítomná vonkajšia anténa.
› Vonkajšia anténa je nesprávne inštalovaná.
› vysielací výkon presahuje 10 W.
POZOR
Používanie mobilných telefónov alebo vysielacích zariadení vo vozidle bez
vonkajšej antény, resp. s chybne inštalovanou vonkajšou anténou môže
viesť ku zvýšeniu intenzity elektromagnetického poľa vo vnútri vozidla.
■ Vysielacie zariadenie, mobilné telefóny, resp. držiaky nesmiete montovať
na kryty airbagov ani do bezprostrednej blízkosti jeho dosahu.
■ Nikdy nenechávajte mobilný telefón ležať voľne na sedadle, prístrojovej
doske alebo inom mieste, z ktorého by mohol byť pri prudkom zabrzdení,
nehode alebo náraze vymrštený - hrozí nebezpečenstvo poranenia.
■ Pred leteckou prepravou vozidla sa musí funkcia Bluetooth® v odbornom
servise vypnúť.
■
Komunikácia a multimédiá
121
Univerzálna príprava pre telefón (súprava hands-free)
Univerzálna príprava pre telefón (súprava hands-free) poskytuje komfortnú obsluhu mobilného telefónu pomocou hlasového ovládania, prostredníctvom
multifunkčného volantu, rádia alebo navigačného systému.
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za prevádzku vozidla.
■ Prístroj používajte iba tak, aby ste mali vozidlo v každej dopravnej situácii
plne pod kontrolou - nebezpečenstvo nehody!
■ Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia o používaní mobilných telefónov vo vozidle.
■
Upozornenie
Montáž mobilných telefónov a vysielacích zariadení do vozidla odporúčame
nechať vykonávať v odbornom servise.
■ Nie všetky mobilné telefóny, ktoré umožňujú komunikáciu prostredníctvom
Bluetooth®, sú kompatibilné s univerzálnou prípravou pre telefón GSM II, resp.
GSM III. To, či je váš telefón kompatibilný s univerzálnou prípravou pre telefón
GSM II, resp. GSM III zistíte u partnera ŠKODA.
■ Dosah spojenia pomocou hands-free prostredníctvom Bluetooth® je obmedzený iba na interiér vozidla. Dosah je závislý aj od miestnych podmienok, ako
napr. od prekážok medzi zariadeniami a od vzájomného rušenia s ostatnými
zariadeniami. Ak je váš telefón napríklad vo vrecku bundy, môžu sa vyskytnúť
ťažkosti počas nadväzovania spojenia mobilného telefónu s hands-free alebo
počas prenosu dát.
■
Ovládanie telefónu na multifunkčnom volante
Aby obsluha telefónu čo možno najmenej odvádzala pozornosť vodiča od sledovania cestnej premávky, sú tlačidlá pre jednoduché ovládanie základných
funkcií telefónu umiestnené na volante » Obr. 129.
To však platí iba vtedy, keď máte vozidlo vybavené univerzálnou prípravou na
telefón priamo z výroby.
Tlačidlá ovládajú funkcie režimu, v ktorom sa telefón práve nachádza.
Ak sú rozsvietené obrysové svetlá, budú podsvietené aj tlačidlá na multifunkčnom volante.
Obr. 129 Multifunkčný volant: ovládacie tlačidla telefónu
Tlačidlo/nastavovacie
koliesko
» Obr. 129
1
Krátke stlačenie
Otáčanie nahor
Otáčanie nadol
2
Krátke stlačenie
2
Dlhé stlačenie
1
1
122
Akcia
Obsluha
Funkcia
Vypnutie zvuku (MUTE )
Zvýšenie hlasitosti
Zníženie hlasitosti
Prijatie/ukončenie hovoru
Zobrazenie základného menu telefónu → Hlavné menu telefónu → Zoznam volaných čísel → Volať zvolený kontakt
Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Tlačidlo/nastavovacie
koliesko
» Obr. 129
3
3
3
3
3
4
4
Akcia
Funkcia
Otáčanie nahor/nadol
Krátke stlačenie
Predchádzajúci/nasledujúci bod ponuky
Potvrdenie zvoleného bodu menu
Dlhé stlačenie
Rýchle otáčanie nahor
Rýchle otáčanie nadol
Krátke stlačenie
Dlhé stlačenie
Priebežne zobraziť prvé písmená v telefónnom zozname
Predchádzajúce počiatočné písmená v telefónnom zozname
Ďalšie počiatočné písmená v telefónnom zozname
V menu návrat o úroveň vyššie
Opustenie ponuky Telefón
Symboly na displeji MAXI DOT
Symbol









a)
Význam
Stav nabitia batérie telefónua)
Intenzita signálua)
Telefón je spojený s hands-free súpravou
Hands-free je viditeľná pre ostatné prístroje
Telefón je spojený s hands-free súpravou
Hands-free je viditeľná pre ostatné prístroje
Multimediálne zariadenie je spojené s hands-free súpravou
Sieť UMTS je k dispozícii
Internetové spojenie prostredníctvom hands-free súpravy
Platnosť
GSM II, GSM III
GSM II, GSM III
GSM II, GSM III pri spojení pomocou profilu HFP
GSM II, GSM III pri spojení pomocou profilu HFP
GSM III pri spojení pomocou profilu rSAP
GSM III pri spojení pomocou profilu rSAP
GSM II, GSM III
GSM III
GSM III pri spojení pomocou profilu rSAP
Túto funkciu podporujú iba niektoré mobilné telefóny.
Interný telefónny zoznam
Súčasťou hands-free súpravy je interný telefónny zoznam. Tento interný telefónny zoznam je možné používať v závislosti od typu mobilného telefónu.
Po prvom pripojení telefónu so súpravou hands-free sa začne nahrávať telefónny zoznam z telefónu a z karty SIM do pamäte súpravy hands-free.
Pri každom ďalšom pripojení telefónu k súprave hands-free sa uskutoční iba
aktualizácia príslušného telefónneho zoznamu. Aktualizácia môže trvať niekoľko minút. Pri tomto procese je k dispozícii telefónny zoznam, ktorý bol uložený
pri predchádzajúcej aktualizácii. Nové uložené telefónne čísla sa zobrazia až po
ukončení aktualizácie.
Keď počas aktualizácie dôjde k nejakej telefónnej udalosti (napr. prichádzajúci
alebo odchádzajúci hovor, dialóg ovládania hlasom), aktualizácia sa preruší. Po
ukončení telefónnej udalosti začne aktualizácia nanovo.
Komunikácia a multimédiá
123

GSM II
V internom telefónnom zozname je k dispozícii 2500 voľných pamäťových
miest. Každý kontakt môže obsahovať až 4 čísla.
Celá komunikácia prebieha medzi mobilným telefónom a hands-free súpravou
vášho vozidla pomocou technológie Bluetooth®.
Pri vozidlách s navigačným systémom Columbus sa na displeji tohto zariadenia
zobrazuje maximálne 1200 telefónnych kontaktov.
Keď je počet nahraných kontaktov väčší ako 2 500, nie je telefónny zoznam
úplný.
Upozornenie
Pri tom je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny » Strana 121, Mobilné telefóny a vysielacie zariadenia.
Pripojenie mobilného telefónu k hands-free súprave
GSM III
V internom telefónnom zozname je k dispozícii 2000 voľných pamäťových
miest. Každý kontakt môže obsahovať až 5 čísla.
Na pripojenie mobilného telefónu k hands-free súprave je potrebné obidva
prístroje navzájom spárovať. Bližšie informácie o tom je potrebné vyhľadať
v návode na obsluhu vášho mobilného telefónu.
Pri vozidlách s navigačným systémom Columbus sa na displeji tohto zariadenia
zobrazuje maximálne 1000 telefónnych kontaktov.
Na spárovanie treba vykonať nasledovné úkony.
Keď telefónny zoznam mobilného telefónu obsahuje viac ako 2 000 kontaktov,
zobrazí sa na displeji MAXI DOT toto:
súprava hands-free nedokončí vyhľadávanie.
Telefonní seznam není úplný (Telefónny zoznam načítaný neúplne)
› V menu nájdených prístrojov zvoľte pripájaný mobilný telefón.
› Potvrďte prosím PIN kód .
› Hneď ako sa hands-free súprava ohlási na displeji mobilného telefónu (štan1)
Univerzálna príprava pre telefón GSM II

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Pripojenie mobilného telefónu k hands-free súprave
Ovládanie telefónu na displeji MAXI DOT
124
125
Univerzálna príprava pre telefón GSM II obsahuje nasledujúce funkcie.
› Interný telefónny zoznam » Strana 123.
› Komfortné ovládanie telefónu prostredníctvom multifunkčného volantu
» Strana 122.
› Ovládanie telefónu na displeji MAXI DOT » Strana 122.
› Ovládanie telefónu hlasom » Strana 131.
› Reprodukcia hudby z telefónu alebo iných multimediálnych zariadení » Strana 133.
1)
2)
V závislosti od verzie Bluetooth® v mobilnom telefóne sa buď zobrazí automaticky vygenerovaný 6miestny PIN kód (SSP), alebo sa musí manuálne zadať PIN kód napr. 1234.
V niektorých mobilných telefónoch je k dispozícii menu, v ktorom sa nastavuje autorizácia na nadviazanie
spojenia prostredníctvom Bluetooth® zadaním kódu. Ak je potrebné zadanie autorizácie, treba toto realizovať pri každom nadviazaní spojenia prostredníctvom Bluetooth.
124 Obsluha
› Vo vašom telefóne aktivujte Bluetooth® a viditeľnosť mobilného telefónu.
› Zapnite zapaľovanie.
› Na displeji MAXI DOT zvoľte ponuku Telefon - Nový uživatel a počkajte, kým
dardne nápisom SKODA_BT), zadajte v priebehu 30 sekúnd PIN 1) a vyčkajte,
kým sa nenadviaže spojenie2).
› Pre dokončenie spárovania na displeji MAXI DOT-potvrďte vytvorenie nového
užívateľského profilu.
Keď na vytvorenie nového užívateľského profilu nie je k dispozícii voľné miesto,
vymažte niektorý existujúci profil.
V priebehu párovania mobilného telefónu s hands-free nesmie byť na handsfree pripojený iný telefón.
S hands-free súpravou je možné spárovať až štyri mobilné telefóny, pričom
s hands-free môže komunikovať iba jeden mobilný telefón.
Viditeľnosť hands-free súpravy sa automaticky vypne 3 minúty po zapnutí zapaľovania alebo aj vtedy, keď sa mobilný telefón spojí s hands-free súpravou.

Obnovenie viditeľnosti hands-free súpravy
Ak sa vám počas 3 minút od zapnutia zapaľovania nepodarilo váš mobilný telefón spárovať s hands-free súpravou, je možné viditeľnosť hands-free súpravy
obnoviť na 3 minúty takto.
› Vypnutím a zapnutím zapaľovania.
› Vypnutím a zapnutím ovládania hlasom.
› Na displeji MAXI DOT v položke Bluetooth - Viditelnost (Viditeľnosť).
Vytvorenie spojenia s už spárovaným mobilným telefónom
Vytvorenie spojenia s už spárovaným mobilným telefónom sa realizuje automaticky po zapnutí zapaľovania1). Na svojom mobilnom telefóne skontrolujte, či
sa vytvorilo automatické spojenie.
Ukončenie spojenia
› Vytiahnutím kľúča zo spínacej skrinky.
› Odpojením hands-free súpravy v mobilnom telefóne.
› Odpojením užívateľa na displeji MAXI DOT-v položke Bluetooth - Uživatel
(Užívateľ).
Riešenie problémov so spojením
Keď súprava hands-free hlási Nenalezen spárovaný tel. (Žiadny spárovaný tel.),
skontrolujte stav mobilného telefónu.
› Je mobilný telefón zapnutý?
› Je zadaný PIN kód?
› Je Bluetooth® aktívne?
› Je viditeľnosť mobilného telefónu aktívna?
› Bol už mobilný telefón spárovaný s hands-free súpravou?
Ovládanie telefónu na displeji MAXI DOT
V ponuke Telefon (Telefón) možné zvoliť nasledujúce body ponuky.
Tel. seznam (Telefónny zoznam)
Voľba čísla2)
Zoznamy hovorov
Hlasová schránka
Bluetooth2)
■
■
■
■
■
1)
2)
3)
■
■
Nastavení (Nastavenia)3)
Naspäť
Telefónny zoznam
V bode ponuky Tel. seznam je zoznam kontaktov prevzatý z pamäte a karty
SIM vášho mobilného telefónu.
Voľba čísla
V položke Volba čísla (Voľba čísla) je možné zadať ľubovoľné telefónne číslo.
Pomocou nastavovacieho kolieska sa musia za sebou zvoliť požadované číslice
a tieto potvrdiť stlačením nastavovacieho kolieska. Zvoliť je možné číslice 0-9,
symboly , , # a funkcie Zrušit, Volat, Smazat.
Seznamy volání
V položke Seznamy volání (Zoznamy hovorov) je možné zvoliť nasledujúce body ponuky.
■ Nepřijaté hovory (Zmeškané hovory) - zoznam zmeškaných hovorov
■ Volaná čísla (Volané čísla) - zoznam volaných čísiel
■ Přijatá volání (Prijaté hovory) - zoznam prijatých hovorov
Hlasová schránka
V položke Hlas. schránka (Hlasová schránka) je možné nastaviť číslo hlasovej
schránky2) a potom toto číslo zvoliť.
Bluetooth
V ponuke Bluetooth možno zvoliť nasledujúce body ponuky.
■ Uživatel (Užívateľ) - prehľad uložených používateľov
■ Nový uživatel (Nový užívateľ) - vyhľadávanie nových telefónov, ktoré sa nachádzajú v dosahu
■ Viditelnost (Viditeľnosť) - zapnutie viditeľnosti telefónnej jednotky pre iné
prístroje
■ Přehr. Médií (Prehr. médií) - prehrávanie zvuku prostredníctvom Bluetooth®
■ Aktivní zařízení - pripojený prístroj
■ Spárovaná zař. - zoznam spárovaných prístrojov
■ Hledat - vyhľadávanie prístroja
■ Jméno telefonu (Názov telefónu) - možnosť zmeniť názov telefónnej jednotky (prednastavené SKODA_BT)
V niektorých mobilných telefónoch je k dispozícii menu, v ktorom sa nastavuje autorizácia na nadviazanie
spojenia prostredníctvom Bluetooth® zadaním kódu. Ak je potrebné zadanie autorizácie, treba toto realizovať pri každom nadviazaní spojenia prostredníctvom Bluetooth.
Pri vozidlách, ktoré sú vybavené navigačným systémom Amundsen+, je možné túto funkciu dosiahnuť
prostredníctvom menu navigačného systému, » Návod na obsluhu navigačného systému Amundsen+.
Pri vozidlách s navigačným systémom Amundsen+ nie je táto funkcia k dispozícii.
Komunikácia a multimédiá
125

Nastavení
V bode ponuky Nastavení možno zvoliť nasledujúce body ponuky.
■ Tel. seznam - telefónny zoznam
■ Aktualizace (Aktualizovať) - aktualizácia telefónneho zoznamu1)
■ Řazení (Zoradenie) - usporiadanie záznamov v telefónnom zozname
■ Příjmení (Priezvisko) - usporiadanie podľa priezvisk
■ Jméno - zoradenie podľa mien osôb
■ Vyzváněcí tón (Zvonenie) - nastavenie zvonenia
rSAP - Remote SIM access profile (Diaľkový prenos údajov SIM)
Po pripojení telefónu k súprave hands-free prostredníctvom profilu rSAP sa telefón odhlási zo siete GSM, komunikácia so sieťou prebieha pomocou riadiacej
jednotky prostredníctvom vonkajšej antény vozidla. V telefóne zostane aktívne
iba rozhranie Bluetooth®. V tomto prípade sa dá zvoliť iba odpojenie od handsfree súpravy, resp. vypnutie pripojenia Bluetooth® alebo volanie na tiesňovú
linku 112 (platí iba pre niektoré krajiny).
HFP - Hands Free Profile
Po pripojení telefónu k hands-free prostredníctvom profilu HFP používa telefón na komunikáciu so sieťou GSM aj naďalej svoj GSM modul a internú anténu.
Naspäť
Návrat do základnej ponuky telefónu.
Upozornenie
Pri tom je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny » Strana 121, Mobilné telefóny a vysielacie zariadenia.
Univerzálna príprava pre telefón GSM III

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Spojenie mobilného telefónu s hands-free súpravou
Ovládanie telefónu na displeji MAXI DOT
Pripojenie k internetu pomocou Bluetooth ®
Spojenie mobilného telefónu s hands-free súpravou
126
127
129
Univerzálna príprava pre telefón GSM III obsahuje nasledujúce funkcie.
Na pripojenie mobilného telefónu k súprave hands-free treba telefón s touto
súpravou spárovať. Bližšie informácie o tom je potrebné vyhľadať v návode
na obsluhu vášho mobilného telefónu. Na spárovanie treba vykonať nasledovné úkony.
› Interný telefónny zoznam » Strana 123.
› Komfortné ovládanie telefónu prostredníctvom multifunkčného volantu
› Vo vašom telefóne aktivujte Bluetooth® a viditeľnosť mobilného telefónu. Pri
› Ovládanie telefónu na displeji MAXI DOT » Strana 127.
› Ovládanie telefónu hlasom » Strana 131.
› Reprodukcia hudby z telefónu alebo iných multimediálnych zariadení » Stra-
› Zapnite zapaľovanie.
› Na displeji MAXI DOT zvoľte ponuku Telefon - Nový uživatel a počkajte, kým
» Strana 122.
na 133.
› Internetové pripojenie » Strana 129.
› Zobrazenie SMS » Strana 128.
Celá komunikácia prebieha medzi telefónom a hands-free vášho vozidla iba
pomocou technológie Bluetooth®.
1)
2)
Pri vozidlách, ktoré sú vybavené navigačným systémom Amundsen+, je možné túto funkciu dosiahnuť
prostredníctvom menu navigačného systému, » Návod na obsluhu navigačného systému Amundsen+.
V závislosti od verzie Bluetooth® v mobilnom telefóne sa zobrazí buď automaticky generovaný 6-ciferný
kód PIN (SSP) alebo sa musí v priebehu 30 sekúnd zadať do mobilného telefónu 16-miestny kód, ktorý sa
zobrazuje na displeji MAXI DOT, a potvrdiť podľa pokynov na displeji vášho mobilného telefónu.
126 Obsluha
Spárovanie telefónu s hands-free prostredníctvom profilu rSAP
niektorých mobilných telefónoch sa musí zapnúť funkcia rSAP.
súprava hands-free nedokončí vyhľadávanie.
› V menu nájdených prístrojov zvoľte pripájaný mobilný telefón.
› Potvrďte prosím PIN kód .
› Ak je vaša SIM karta blokovaná PIN kódom, zadajte PIN kód SIM karty vášho
2)
telefónu. Telefón sa pripojí pomocou hands-free súpravy (počas prvého pripojenia je možné na displeji MAXI DOT a iba pri stojacom vozidle zvoliť, či má
byť PIN uložený alebo nie).
› Pre uloženie nového používateľa sa riaďte inštrukciami na displeji MAXI DOT.

› Na stiahnutie telefónneho zoznamu a identifikačných dát zo SIM karty do súpravy hands-free opäť potvrďte požiadavku rSAP vo vašom mobilnom telefóne.
Spárovanie telefónu s hands-free prostredníctvom profilu HPP
› Vo vašom telefóne aktivujte Bluetooth® a viditeľnosť mobilného telefónu.
› Zapnite zapaľovanie.
› Na displeji MAXI DOT zvoľte ponuku Telefon - Nový uživatel a počkajte, kým
súprava hands-free nedokončí vyhľadávanie.
› V menu nájdených prístrojov zvoľte pripájaný mobilný telefón.
› Potvrďte prosím PIN kód .
› Pri ukladaní nového užívateľa, resp. pri preberaní telefónneho zoznamu
Upozornenie
V pamäti súpravy hands-free môžu byť uložení až traja užívatelia, pritom
s hands-free môže aktívne komunikovať vždy iba jeden z nich. V prípade vzájomného pripojenia štvrtého mobilného telefónu sa musí jeden užívateľ vymazať.
■ Počas spájania s hands-free súpravou je potrebné postupovať podľa pokynov, ktoré zobrazuje váš mobilný telefón.
■
Ovládanie telefónu na displeji MAXI DOT
1)
a identifikačných údajov z karty SIM do súpravy hands-free postupujte podľa
pokynov na displeji MAXI DOT a na mobilnom telefóne.
Telefón sa prednostne pripája prostredníctvom profilu rSAP.
Keď sa PIN uložil, pri ďalšom zapnutí zapaľovania sa telefón automaticky vyhľadá a pripojí k hands-free. Na svojom mobilnom telefóne skontrolujte, či sa vytvorilo automatické spojenie.
Ukončenie spojenia
› Vytiahnutím kľúča zo spínacej skrinky (počas prebiehajúceho telefonického
hovoru sa spojenie ani hovor neukončí).
› Odpojením hands-free súpravy v mobilnom telefóne.
› Odpojením užívateľa na displeji MAXI DOT-v položke Bluetooth - Uživatel
(Užívateľ) - vyberte užívateľa - Odpojit (Odpojiť).
Vo vozidlách, ktoré sú z výroby vybavené rádiom alebo navigačným systémom,
sa môže ukončiť hovor po vytiahnutí kľúča zo spínacej skrinky takisto stlačením ikony na dotykovom displeji rádia 2), resp. navigačného systému » návod na
obsluhu rádia, resp. navigačného systému.
Ak nie je pripojený telefón s hands-free, objaví sa po výbere ponuky Telefon
správa Nenalezen spárovaný tel. a nasledujúce body ponuky.
■ Nápověda (Pomocník) - tento bod ponuky sa objaví, ak v pamäti súpravy
hands-free nie je uložený žiaden spárovaný telefón.
■ Spojit (Spojiť) - tento bod ponuky sa objaví, ak je v pamäti súpravy handsfree uložený jeden alebo viacero spárovaných telefónov.
■ Nový uživatel (Nový užívateľ) - nový telefón
■ Přehr. Médií (Prehr. médií) - prehrávanie médií
■ Aktivní zařízení - pripojený prístroj
■ Spárovaná zař. - zoznam spárovaných prístrojov
■ Hledat - vyhľadávanie prístroja
■ Viditelnost (Viditeľnosť) - zapnutie/vypnutie viditeľnosti
■ SOS - núdzové volanie
Ak je telefón spojený so súpravou hands-free, v ponuke Telefon možno zvoliť
nasledujúce body ponuky.
Telefónny zoznam
V bode ponuky Tel. seznam je zoznam kontaktov prevzatý z pamäte a karty
SIM vášho mobilného telefónu.
Ku každému telefónnemu kontaktu sú k dispozícii nasledujúce funkcie.
■
■
1)
2)
Zobrazenie telefónneho čísla
Hlasový zázn. - hlasový záznam ku kontaktu
■ Přehrát - prehranie hlasového záznamu
■ Nahrát (Nahrať) - nahratie hlasového kontaktu

V závislosti od verzie Bluetooth® v mobilnom telefóne sa zobrazí buď automaticky generovaný 6-ciferný
kód PIN (SSP) alebo sa musí v priebehu 30 sekúnd zadať do mobilného telefónu 16-miestny kód, ktorý sa
zobrazuje na displeji MAXI DOT, a potvrdiť podľa pokynov na displeji vášho mobilného telefónu.
Neplatí pre autorádio Swing.
Komunikácia a multimédiá
127
Voľba čísla
V položke Volba čísla (Voľba čísla) je možné zadať ľubovoľné telefónne číslo.
Pomocou nastavovacieho kolieska sa musia za sebou zvoliť požadované číslice
a tieto potvrdiť stlačením nastavovacieho kolieska. Zvoliť je možné číslice 0-9,
symboly +, , # a funkcie Smazat (Vymazať), Volat (Volať), Zpět (Naspäť).
Seznamy volání
V položke Seznamy volání (Zoznamy hovorov) je možné zvoliť nasledujúce body ponuky.
■ Nepřijaté hovory (Zmeškané hovory) - zoznam zmeškaných hovorov
■ Přijatá volání (Prijaté hovory) - zoznam prijatých hovorov
■ Volaná čísla - zoznam volaných čísiel
■ Smaz. seznamy (Vymazať zoznamy) - vymazanie zoznamov hovorov
Hlasová schránka
V bode ponky Hlas. schránka (Hlasová schránka) je možné nastaviť, resp. uložiť
číslo hlasovej schránky a následne toto číslo zvoliť. Pomocou nastavovacieho
kolieska sa musia za sebou zvoliť požadované číslice a tieto potvrdiť stlačením
nastavovacieho kolieska. Zvoliť je možné číslice 0-9, symboly +, , # a funkcie
Smazat (Vymazať), Volat (Volať), Uložit (Uložiť), Zpět (Naspäť).
SMS1)
V bode ponuky SMS sa nachádza zoznam prijatých textových správ. Po vyvolaní správy sa zobrazia nasledujúce funkcie.
■ Ukázať (Zobraziť) - zobrazenie textovej správy
■ Přečíst (Čítať) - systém prečíta prostredníctvom palubného reproduktora zvolenú textovú správu
■ Čas odeslání (Čas odoslania) - zobrazenie času odoslania správy
■ Zavolat zpět (Volať späť) - výber telefónneho čísla odosielateľa textovej
správy
■ Kopírovat - skopírovať prijatú textovú správu na SIM kartu vášho mobilného
telefónu
■ Smazat (Vymazať) - vymazanie správy
Bluetooth
V ponuke Bluetooth možno zvoliť nasledujúce body ponuky.
■ Uživatel (Užívateľ) - prehľad uložených používateľov
■ Přijmout (Prijať) - spojenie s prístrojom
■ Odpojit (Odpojiť) - odpojenie telefónu
■ Přejmenovat (Premenovať) - premenovanie prístroja
■ Smazat (Vymazať) - vymazanie telefónu
1)
Iba pri spojení telefónu s hands-free prostredníctvom profilu rSAP.
128 Obsluha
Nový uživatel (Nový užívateľ) - vyhľadávanie nových telefónov, ktoré sa nachádzajú v dosahu
■ Viditelnost (Viditeľnosť) - zapnutie viditeľnosti telefónnej jednotky pre iné
prístroje
■ Přehr. Médií (Prehr. médií) - prehrávanie médií
■ Aktivní zařízení - pripojený prístroj
■ Spárovaná zař. (Spárované prístroje) - zoznam spárovaných prístrojov
■ Přijmout (Prijať) - spojenie s prístrojom
■ Přejmenovat (Premenovať) - premenovanie prístroja
■ Smazat (Vymazať) - vymazanie prístroja
■ Autorizace (Autorizácia) - autorizácia prístroja
■ Hledat - vyhľadávanie dostupných prehrávačov médií
■ Viditelnost (Viditeľnosť) - zapnutie viditeľnosti hands-free pre okolité prehrávače médií
■ Modem - prehľad aktívnych a spárovaných zariadení na pripojenie na internet
■ Aktivní zařízení - pripojený prístroj
■ Spárovaná zař. (Spárované prístroje) - zoznam spárovaných prístrojov
■ Jméno telefonu (Názov telefónu) - možnosť zmeniť názov telefónnej jednotky (prednastavené SKODA_BT)
■
WLAN
Položka ponuky WLAN » Strana 130, Ovládanie siete WLAN na displeji MAXI
DOT.
Nastavení
V bode ponuky Nastavení možno zvoliť nasledujúce body ponuky.
■ Tel. seznam - telefónny zoznam
■ Aktualizovat - načítanie telefónneho zoznamu
■ Volba paměti (Výber pamäte) - výber pamäte s telefónnymi kontaktmi
■ SIM a telefon (SIM a telefón) - stiahnutie kontaktov zo SIM karty aj z telefónu
■ SIM karta - stiahnutie kontaktov zo SIM karty
■ Telefon - východiskové nastavenie, aby sa nahrali aj kontakty z karty SIM
je potrebné prejsť do položky ponuky SIM a telefon
■ Řazení (Zoradenie) - usporiadanie záznamov v telefónnom zozname
■ Příjmení (Priezvisko) - usporiadanie podľa priezvisk
■ Jméno - zoradenie podľa mien osôb

Vlastní číslo (Vlastné číslo) - voliteľné zobrazenie vlastného telefónneho čísla
na displeji volaného (táto funkcia je závislá od prevádzkovateľa mobilnej telefónnej siete)
■ Závislé na síti (Závislé od siete) - zobrazenie vlastného telefónneho čísla
závislé od siete
■ Ano (Áno) - umožňuje zobrazenie vlastného telefónneho čísla
■ Ne (Nie) - zakazuje zobrazenie vlastného telefónneho čísla
■ Nast. vyzvánění (Nast. signálu) - nastavenie signálu
■ Vyzváněcí tón (Zvonenie) - nastavenie zvonenia
■ Hlasitost (Hlasitosť) - nastavenie hlasitosti
■ Zesílit (Hlasnejšie) - zvýšenie hlasitosti
■ Zeslabit (Tichšie) - zníženie hlasitosti
■ Nast. telefonu (Nast. telefónu) - nastavenie telefónu
■ Volba operát. (Výber oper.) - výber operátora
■ Automaticky - automatický výber operátora
■ Ručne - ručný výber operátora
■ Režim sítě (Režim siete) - režim siete
■ UMTS - UMTS
■ GSM - GSM
■ Automaticky - automaticky
■ Režim SIM - platí pre telefóny s profilom rSAP, ktoré podporujú prevádzku
dvoch SIM kariet súčasne - máte možnosť výberu, ktorá SIM karta sa má
spojiť so súpravou hands-free.
■ Režim SIM 1 - SIM 1 sa spojí s hands-free
■ Režim SIM 2 - SIM 2 sa spojí s hands-free
■ Telefonní režim (Telefónny režim) - zmena medzi režimom rSAP a HFP
■ Vzdálená SIM (Premium) - režim rSAP
■ Handsfree (Hands-free) - režim HFP
■ Doba vypnutí (Doba vypnutia) - nastavenie doby vypnutia v krokoch po
5 min
■ Přístupový bod (Prístupový bod) - nastavenie internetového prístupového
bodu
■ APN - zmena názvu prístupového bodu
■ Uživat. jméno (Uživ. meno) - užívateľské meno
■ Heslo - heslo
■ Vypnout tel. (Vypnúť tel.) - vypnutie súpravy hands-free (mobilný telefón zostáva spárovaný)
■
Naspäť
Návrat do hlavného menu na displeji MAXI DOT.
Pripojenie k internetu pomocou Bluetooth ®
Prostredníctvom hands-free je možné pripojiť k internetu napr. notebook.
Riadiaca jednotka súpravy hands-free podporuje technológie GPRS, EDGE
a UMTS/3G.
Internetové pripojenie je možné iba prostredníctvom telefónu, ktorý je spárovaný pomocou profilu rSAP.
Postup pri vytváraní internetového pripojenia sa môže líšiť podľa typu a verzie
operačného systému a typu pripájaného zariadenia. Predpokladom úspešného
internetového pripojenia sú zodpovedajúce znalosti operačného systému pripájaného zariadenia.
Priebeh spojenia
› Mobilný telefón spojte s hands-free súpravou.
› V ponuke Telefon - Nastavení - Přístupový bod nastavte prístupový bod (v
závislosti od operátora, pre bežný „internet“).
› V ponuke Telefon - Bluetooth - Viditelnost zapnite viditeľnosť hands-free
pre iné prístroje.
› Na pripájanom zariadení nechajte vyhľadať dostupné zariadenia Bluetooth®.
› V zozname nájdených zariadení vyberte hands-free (štandardne „SKODA_BT“).
› Na pripájanom zariadení zadajte heslo a riaďte sa prípadnými pokynmi na pripájanom zariadení, resp. na displeji MAXI DOT.
› V internetovom prehliadači zadajte požadovanú internetovú adresu. Operačný systém vás vyzve, aby ste zadali telefónne číslo na prístup na internet
(v závislosti od prevádzkovateľa, bežne „*99#“).
WLAN

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Zapnutie/vypnutie siete WLAN
Pripojenie externého prístroja na sieť WLAN
Ovládanie siete WLAN na displeji MAXI DOT
130
130
130
WLAN (alebo aj Wi-Fi) predstavuje bezdrôtovú sieť na pripojenie k internetu.
Komunikácia a multimédiá
129

Pomocou mobilného telefónu spojeného pomocou univerzálnej prípravy pre
telefón GSM III prostredníctvom profilu rSAP existuje možnosť vytvoriť sieť
WLAN vo vozidle a umožniť pre cestujúcich s kompatibilnými prístrojmi spojenie s touto sieťou.
Zapnutie/vypnutie siete WLAN
Zapnutie
› Mobilný telefón spojte s univerzálnou prípravou pre telefón GSM III prostredníctvom profilu rSAP » Strana 126.
› V ponuke Telefon zvoľte bod ponuky WLAN.
Na displeji sa zobrazí hlásenie Zapnout WLAN? (Zapnúť WLAN?)
› Zvoľte bod ponuky Ano (Áno).
› V ponuke nájdených sietí zvoľte pripojenie k príslušnej sieti WLAN (napr.
WLAN SK_WLAN 1234).
Ak je v ponuke Telefon - WLAN - Nastavení - Šifrování nastavená položka
WPA2, pri zapnutí WLAN sa v pripájanom prístroji musí zadať zobrazované heslo. Heslo je možné nájsť v Telefon - WLAN - Heslo - Zobrazit.
Ak je v ponuke Telefon - WLAN - Nastavení - Šifrování nastavená položka
Veřejná, pripojenie sa zrealizuje automaticky.
Pripojenie pomocou WPS (služba na jednoduché pripojenie)
› Zapnite sieť WLAN » Strana 130, Zapnutie/vypnutie siete WLAN.
› Na prístrojovom paneli otvorte ponuku Telefon - WLAN - WPS konfigur..
› V pripájanom prístroji zvoľte funkciu pripojenia pomocou WPS - pozri návod
na obsluhu pripájaného prístroja.
Ak nie je automaticky priradený prístupový bod , je potrebné zadať ho podľa
návodu mobilného operátora, napr. „Internet“.
Ak sa v prístrojovom paneli zvolí položka ponuka Push-button (Tlačidlo), uskutoční sa automatické pripojenie WLAN.
Ak bola sieť WLAN zapnutá, potom sa na displeji zobrazí napríklad nasledujúce
hlásenie: WLAN SK_WLAN 1234 zapnuté.
Ak sa na prístrojovom paneli zvolí položka ponuky WPS PIN, v pripájanom prístroji i na prístrojovom paneli sa musí zadať kód PIN.
1)
Potom sa na displeji zobrazí heslo pre pripojenie ku bezdrôtovej sieti WLAN.
Neskôr sa môže heslo vyhľadať v Telefon - WLAN - Heslo - Zobrazit.
Ak by dátové spojenie prostredníctvom WLAN nebolo dostupné, na displeji sa
objaví hlásenie Datové spojení nedostupné. Môže to byť spôsobené napr. slabým GSM signálom. Opätovne sa pokúste vytvoriť spojenie s miestom so silnejším signálom.
Vypnutie
› V ponuke Telefon zvoľte bod ponuky WLAN - Vyp.
Na displeji sa zobrazí hlásenie Vypnout WLAN? (Vypnúť WLAN?)
› Zvoľte položku OK.
Na displeji sa zobrazí hlásenie WLAN vypnuta. (WLAN vypnutá.)
Pripojenie externého prístroja na sieť WLAN
Pripojenie pomocou vyhľadávania siete WLAN
› Zapnite sieť WLAN » Strana 130, Zapnutie/vypnutie siete WLAN.
› Na pripojenom prístroji nechajte vyhľadávať dostupné siete WLAN (Wi-Fi) pozri návod na obsluhu pripájaného prístroja.
1)
Názov prístupového bodu je definovaný mobilným operátorom.
130 Obsluha
Ovládanie siete WLAN na displeji MAXI DOT
Pri zapnutej sieti WLAN sa po výbere bodu ponuky WLAN zobrazujú nasledujúce položky.
■ Vyp - vypnutie siete WLAN (v závislosti od kontextu)
■ Seznam zař. (Zoznam prístr.) - zobrazenie zoznamov externých prístrojov
■ Aktivní zařízení (Aktívne prístroje) - zobrazenie zoznamu aktívnych prístrojov
■ Zakázat (Zakázať) - zákaz pripojenia prístrojov
■ Známá zařízení (Známe prístroje) - zobrazenie zoznamu známych prístrojov
■ Přejmenovat (Premenovať) - premenovanie prístroja
■ Zakázat (Zakázať) - zákaz pripojenia prístrojov
■ Zakázaná zař. (Zakázané prístr.) - zobrazenie zoznamu zakázaných prístrojov
■ Povolit (Povoliť) - zrušenie zákazu pripojenia

Smaz. seznamy (Vymaz. zoznamy) - vymazanie zoznamov prístrojov
Známá zařízení (Známe prístroje) - vymazanie zoznamu známych prístrojov
■ Zakázaná zař. (Zakázané prístr.) - vymazanie zoznamu zakázaných prístrojov
■ Oba seznamy (Obidva zoznamy) - vymazanie obidvoch zoznamov prístrojov
■ Heslo - postup s heslom pri prihlasovaní do siete WLAN
■ Zobrazit (Zobraziť) - zobrazenie hesla pre prihlásenie do siete WLAN
■ Generovat nové (Generovať nové) - generovanie nového hesla pre prihlásenie do siete WLAN
■ Jméno WLAN (Názov WLAN) - postup s názvami sietí WLAN
■ Zobrazit (Zobraziť) - zobrazenie názvu siete WLAN
■ Přejmenovat (Premenovať) - premenovanie názvu siete WLAN
■ WPS konfigur. - pripojenie siete WLAN pomocou WPS
■ Push-button - automatické pripojenie
■ WPS PIN - zadanie PIN pre pripojenie
■ Přenesená data (Prenesené dáta) - zobrazenie informácie o prenesenom objeme dát
■ Akt. spojení - zobrazenie preneseného objemu údajov pri aktívnom spojení
■ Celkem (Celkom) - zobrazenie celkového objemu prenesených dát
■ Obnovit (Vynulovať) - vynulovanie informácie o prenesenom objeme dát
■ Nastavení (Nastavenia) - nastavenia siete WLAN
■ Přístupový bod (Prístupový bod) - nastavenia prístupového bodu
■ Spravovat (Správa) - správa prístupového bodu
■ APN - zmena názvu prístupového bodu
■ Uživat. jméno (Uživ. meno) - užívateľské meno
■ Heslo - heslo
■ Obnovit (Obnoviť) - obnoviť výrobné nastavenia prístupového bodu
■ Priorita - nastavenie priority spojenia
■ Hovory - nastavenie priority spojenia pre hovory
■ Data (Dáta) - nastavenie priority spojenia pre prenos dát
■ Šifrování (Šifrovanie) - nastavenie šifrovania
■ WPA2 - zapnutie šifrovania WPA 2
■ Veřejná (Verejná) - bez šifrovania
■ Viditelnost (Viditeľnosť) - nastavenie viditeľnosti siete WLAN
■ Viditelná (Viditeľná) - sieť WLAN je viditeľná pre iné prístroje
■ Neviditelná (Neviditeľná) - sieť WLAN je neviditeľná pre iné prístroje
■
■
Datový roaming (Dátový roaming) - nastavenia dátového roamingu
■ Žádný (Žiadny) - dátový roaming nie je povolený
■ Povolen (Povolený) - dátový roaming je povolený
■ Dotazovat se (Vždy sa opýtať) - nastavenie otázky pre dátový roaming
■ WLAN kanál - výber kanálov siete WLAN (prednostne je nastavený kanál 11)
■ Kanál 1 ... Kanál 11 - zobrazenie kanálov siete WLAN
■ Obnovit (Obnoviť) - obnoviť výrobné nastavenia siete WLAN
■
Ovládanie hlasom

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
131
132
133
Dialóg
Príkazy hlasom - GSM II
Príkazy hlasom - GSM III
Dialóg
Obr. 130 Multifunkčný volant
Hlasový kontrolný systém (ďalej len systém) umožňuje použiť niektoré funkcie
handsfree s hlasovými príkazmi.
Časový úsek, v ktorom je systém pripravený na prijímanie a vykonávanie príkazov hlasom, sa označuje ako Dialog. Systém reaguje akustickým spätným hlásením a prípadne vás sprevádza jednotlivými funkciami.
Optimálna zrozumiteľnosť príkazov hlasom závisí od viacerých faktorov.
› Hovorte bežnou intenzitou hlasu, bez prízvuku a nadmerných prestávok.
› Vyhnite sa nesprávnemu vyslovovaniu.
Komunikácia a multimédiá

131
› Zatvorte dvere, okná a strešné okno, stlmíte, resp. zamedzíte tak rušivým
vplyvom okolia na systém.
› Pri vyššej rýchlosti odporúčame hovoriť hlasnejšie, aby príkazy hlasom neboli
prehlušené zvýšenou hladinou okolitého zvuku.
› Počas dialógu obmedzte vedľajšie rušivé zvuky vo vozidle, napr. súčasne hovoriaci cestujúci.
› Nehovorte, keď zariadenie vydáva nejaký pokyn.
Mikrofón na ovládanie hlasom je umiestnený v stropnom paneli a je nasmerovaný na vodiča aj spolujazdca. Preto môže zariadenie ovládať vodič aj spolujazdec.
Upozornenie
Pri prichádzajúcom hovore sa dialóg ihneď ukončí.
Ovládanie hlasom je možné pri vozidlách, ktoré sú vybavené multifunkčným
volantom s ovládaním telefónu.
■ Pri vozidlách, ktoré sú zo závodu vybavené navigačným systémom Columbus,
je ovládanie telefónu hlasom možné iba prostredníctvom tohto prístroja » Návod na obsluhu navigačného systému Columbus, kapitola Ovládanie navigačného systému hlasom.
■
■
Príkazy hlasom - GSM II
Zadanie telefónneho čísla
Telefónne číslo je možné zadať ako plynulý rad za sebou vyslovených číslic (celé číslo na jeden krát) alebo v tvare blokov číslic (oddelené krátkymi prestávkami). Po každom bloku číslic (oddelenom krátkou pauzou) systém zopakuje všetky doteraz rozoznané číslice.
Základné príkazy hlasom
Príkaz hlasom
Dovolené sú číslice 0 - 9, symboly +, , #. Systém nerozozná žiadne kombinácie číslic, ako napr. dvadsaťtri, ale iba jednotlivo vyslovené číslice (dva, tri).
VOLAT XYZ
NÁPOVĚDA
Zapnutie ovládania hlasom - GSM II
Krátkym stlačením tlačidla 1 » Obr. 130 na multifunkčnom volante.
TELEFONNÍ SEZNAM
SEZNAMY VOLÁNÍ
Vypnutie ovládania hlasom - GSM II
Ak váš systém práve prehráva hlásenie, je potrebné ukončiť práve prehrávané
hlásenie krátkym stlačením tlačidla 1 na multifunkčnom volante.
VYTOČIT ČÍSLO
Ak systém očakáva príkaz hlasom, môžete dialóg ukončiť sami nasledovne.
› Príkazom hlasom ZRUŠIT.
› Krátkym stlačením tlačidla 1 na multifunkčnom volante.
OPAKOVAT VOLÁNÍ
Zapnutie ovládania hlasom - GSM III
Dialóg je možné kedykoľvek spustiť krátkym stlačením tlačidla 1 » Obr. 130 na
multifunkčnom volante 1).
DALŠÍ MOŽNOSTI
Vypnutie ovládania hlasom - GSM III
Ak váš systém práve prehráva hlásenie, je potrebné ukončiť práve prehrávané
hlásenie stlačením tlačidla 1 » Obr. 130 na multifunkčnom volante.
NASTAVENÍ
ZRUŠIT
Ak systém očakáva príkaz hlasom, môžete dialóg ukončiť sami nasledovne:
› príkazom hlasom ZRUŠIT.
› Krátkym stlačením tlačidla 1 » Obr. 130 na multifunkčnom volante.
1)
Platí pre vozidlá vybavené navigačným systémom Columbus.
132
Obsluha
HUDBAa)
a)
Akcia
Po tomto príkaze prehrá systém zoznam možných
príkazov.
Týmto príkazom vyvoláte kontakt z telefónneho
zoznamu.
Po tomto príkaze je možné napr. nechať prehrať
telefónny zoznam, upraviť alebo vymazať hlasový
záznam ku kontaktu a pod.
Zoznamy volaných čísiel, zmeškané hovory a pod.
Po tomto príkaze môžete zadať telefónne číslo,
aby ste nadviazali spojenie s požadovaným účastníkom.
Po tomto príkaze systém vytočí posledné volané
číslo.
Reprodukcia hudby z mobilného telefónu alebo
iného spárovaného zariadenia.
Po tomto príkaze ponúkne systém ďalšie príkazy
závislé od kontextu.
Výber na nastavenie Bluetooth®, dialógu atď.
Dialóg sa ukončí.
Pri vozidlách, ktoré sú vybavené navigačným systémom Amundsen+, je možné túto funkciu dosiahnuť
prostredníctvom menu navigačného systému, » Návod na obsluhu navigačného systému Amundsen+.

Ak systém nerozozná hlasový príkaz, odpovie otázkou „Prosím?“ a umožní tak
nové zadanie. Po 2. chybnom pokuse systém zopakuje pomocníka. Po 3. chybnom pokuse nasleduje odpoveď „Zrušeno.“ a dialóg sa ukončí.
Uloženie hlasového záznamu ku kontaktu
Ak pri niektorých kontaktoch spoľahlivo nefunguje automatické rozpoznanie
mena, existuje možnosť uložiť k tomuto kontaktu vlastný hlasový záznam
v bode ponuky Tel. seznam - Hlasový záznam - Nahrát.
Vlastný hlasový záznam môžete uložiť aj pomocou hlasového ovládania v menu DALŠÍ MOŽNOSTI.
Príkazy hlasom - GSM III
Základné príkazy hlasom
Príkaz hlasom
Uloženie hlasového záznamu ku kontaktu
Ak pri niektorých kontaktoch spoľahlivo nefunguje automatické rozpoznanie
mena, existuje možnosť uložiť k tomuto kontaktu vlastný hlasový záznam
v bode ponuky Tel. seznam - Hlasový záznam - Nahrát.
Vlastný hlasový záznam môžete uložiť aj pomocou hlasového ovládania v menu DALŠÍ MOŽNOSTI.
Multimédiá

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Akcia
Po tomto príkaze prehrá systém zoznam možných
príkazov.
Po tomto príkaze je možné zadať meno, aby ste
ZAVOLAT JMÉNO
nadviazali spojenie s požadovaným účastníkom.
Po tomto príkaze môžete zadať telefónne číslo,
VYTOČIT ČÍSLO
aby ste nadviazali spojenie s požadovaným účastníkom.
OPAKOVAT VOLÁNÍ
Volá sa naposledy volané telefónne číslo.
PŘEČÍST VŠECHNA JMÉ- Systém predčítava kontakty v telefónnom zoznaNA
me
Systém predčítava správy, ktoré boli prijaté v priePŘEČÍST ZPRÁVY
behu spojenia telefónu s riadiacou jednotkou.
Pomocník je výrazne redukovaný (predpoklad doKRÁTKÝ DIALOG
brej znalosti ovládania používateľom).
Pomocník nie je redukovaný (vhodné pre začínajúDLOUHÝ DIALOG
cich používateľov).
ZRUŠIT
Dialóg sa ukončí.
NÁPOVĚDA
Keď systém váš príkaz nerozpozná, prehrá prvú časť pomoci a umožní tak nové
zadanie. Po 2. neúspešnom pokuse systém prehrá druhú časť pomoci. Po
3. chybnom pokuse nasleduje odpoveď „Zrušeno.“ a dialóg sa ukončí.
Reprodukcia hudby prostredníctvom Bluetooth®
Ovládanie rádia a navigačného systému na multifunkčnom volante
Vstupy AUX a MDI
Menič CD
Príprava na DVD
133
134
135
135
136
Reprodukcia hudby prostredníctvom Bluetooth®
Univerzálna príprava pre telefón umožňuje reprodukovať hudbu prostredníctvom Bluetooth® zo zariadení, ako napr. mp3 prehrávač, mobilný telefón alebo
notebook.
Aby bolo možné reprodukovať hudbu prostredníctvom Bluetooth®, koncové zariadenie sa musí najprv spárovať so súpravou hands-free v ponuke Telefon
(Telefón) - Bluetooth - Přehr. médií (Prehrávač médií).
Reprodukcia hudby sa ovláda na pripojenom zariadení.
Univerzálna príprava pre telefón GSM II umožňuje prehrávanie hudby aj prostredníctvom hands-free súpravy s diaľkovým ovládaním » Strana 132, Príkazy
hlasom - GSM II.
Upozornenie
Pripájané zariadenie musí podporovať Profil A2DP Bluetooth®, pozrite návod
na obsluhu pripájaného zariadenia.
Komunikácia a multimédiá
133
Ovládanie rádia a navigačného systému na multifunkčnom volante
Na multifunkčnom volante sa nachádzajú tlačidlá na ovládanie základných
funkcií z výroby namontovaného rádia a navigačného systému » Obr. 131.
Rádio a navigačný systém je možné samozrejme ovládať aj na prístroji. Opis je
potrebné vyhľadať v príslušnom návode na obsluhu.
Ak sú rozsvietené obrysové svetlá, budú podsvietené aj tlačidlá na multifunkčnom volante.
Tlačidlá ovládajú vždy funkcie toho režimu, v ktorom sa autorádio, resp. navigácia práve nachádzajú.
Stlačením, resp. otočením tlačidiel je možné vyvolať nasledujúce funkcie.
Obr. 131 Multifunkčný volant: ovládacie tlačidlá
Tlačidlo/nastavovacie
koliesko
» Obr. 131
Akcia
1
Stlačenie
2
Stlačenie
2
2
Otáčanie nahor
Otáčanie nadol
3
Krátke stlačenie
3
Dlhé stlačenie
4
Krátke stlačenie
4
Dlhé stlačenie
134 Obsluha
Rádio
Televízia
Zdroje zvuku
DVD video
Navigácia
Zmena zdroja zvuku
Vypnutie/zapnutie zvuku (MUTE )
Prepnutie na ďalšiu stanicu
Bez funkcie
Prepnutie na predchádzajúcu stanicu
Bez funkcie
Zvýšenie hlasitosti
Zníženie hlasitosti
Prepnutie na ďal- Prepnutie na ďal- Prepnutie na ďalšiu stanicu
šiu skladbu
šiu kapitolu
Prerušenie dopravných správ
Rýchly posun vpred
Prepnutie na predPrepnutie na pred- Prepnutie na zachádzajúcu kapitoa)
chádzajúcu stanicu
čiatok titulu
lu
Prerušenie dopravných správ
Rýchly posun naspäť
Prerušiť aktuálne
hlásenie navigácie
Bez funkcie
Bez funkcie
Bez funkcie
Bez funkcie

a)
Tlačidlo/nastavovacie
koliesko
» Obr. 131
Akcia
5
Otáčanie nahor
5
Otáčanie nadol
6
Krátke stlačenie
Rádio
Televízia
Zdroje zvuku
DVD video
Navigácia
Prepnutie na predchádzajúcu stanicu a súčasZobraziť voľbu
ne
Prepnutie na ďal- Prepnutie na ďal- Prepnutie na ďalpre zastavenie
Zobrazenie zoznamu uložených/dostupných
šiu stanicu
šiu skladbu
šiu kapitolu
vedenia k cieľu,
staníc
prípadne zobraziť
Prepnutie na ďalšiu stanicu a súčasne
Prepnutie na pred- zoznam posledPrepnutie na pred- Prepnutie na zaZobrazenie zoznamu uložených/dostupných
chádzajúcu kapitoných cieľov
chádzajúcu stanicu
čiatok titulua)
staníc
lu
Vyvolanie hlavného menu
Prechod na predchádzajúcu skladbu a dvoma stlačeniami nastavovacieho kolieska zmena o dve polohy.
Vstupy AUX a MDI
Vstupy AUX a MDI slúžia na pripojenie externých audio zdrojov (napr. iPod alebo mp3 prehrávač) a na reprodukciu hudby z týchto prístrojov prostredníctvom
vášho z výroby namontovaného rádia, resp. navigačného systému.
Menič CD
Obr. 132
Menič CD
Vstup AUX sa nachádza pod lakťovou opierkou vpredu a je označený nápisom
1) .
Vstup MDI sa nachádza v odkladacej schránke pod lakťovou opierkou vpredu.
Opis obsluhy je potrebné vyhľadať v príslušnom návode na obsluhu rádia, resp.
navigačného systému.
Menič CD pre autorádio a navigačný systém je umiestnený v batožinovom priestore v pravej bočnej schránke.
Vloženie CD
› Krátko stlačte tlačidlo C » Obr. 132 a zasuňte CD (kompaktný disk) do otvoru
B.
CD sa automaticky zaradí na najnižšiu voľnú pozíciu v CD meniči. Kontrolné
svetlo príslušného tlačidla D prestane blikať.
1)

Na vozidlách s navigačným systémom Amundsen+ sa vstup AUX nachádza na ovládacej časti navigačného prístroja » Návod na obsluhu navigačného systému Amundsen+.
Komunikácia a multimédiá
135
Naplnenie meniča CD diskami
› Tlačidlo C » Obr. 132 držte stlačené dlhšie ako 2 sekundy a postupne zasuňte kompaktné disky (maximálne 6 CD diskov) do otvoru B .
Príprava na DVD
Žiadne kontrolné svetlo v tlačidlách D už nebliká.
Vloženie CD disku na určitú pozíciu
C » Obr. 132.
› Stlačte tlačidlo
Kontrolné svetlá blikajú v tlačidlách D voľných miest a svietia na už obsadených pozíciách meniča.
› Krátko stlačte požadované tlačidlo
D a zasuňte CD (kompaktný disk) do
otvoru B .
Vysunutie CD
› Stlačte tlačidlo A » Obr. 132 pre vysunutie CD.
Pri obsadených pozíciách meniča sa rozsvietia kontrolné svetlá v tlačidlách D .
› Stlačte príslušné tlačidlo
D . CD sa samočinne vysunie.
Vyprázdnenie meniča CD
› Tlačidlo A » Obr. 132 podržte pre vysunutie CD diskov stlačené dlhšie ako
2 sekundy.
Všetky CD sa postupne vysunú z meniča.
Upozornenie
■ CD zasuňte popísanou stranou smerom hore tak, aby sa automaticky vtiahlo
do vstupu pre CD B » Obr. 132. Prehrávanie sa spustí automaticky.
■ Po vložení disku do meniča počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolné svetlo príslušného tlačidla D . Otvor na CD B sa tak uvoľní na vloženie ďalšieho CD.
■ Ak sa zvolila pozícia, ktorá je už obsadená iným CD, CD sa z meniča vysunie.
Vysunuté CD vyberte a na jeho miesto vložte nové CD.
Obr. 133 Operadlo - ľavé predné sedadlo / pravé predné sedadlo
Príprava DVD » Obr. 133
A Otvory na upevnenie držiaka DVD prehrávača.
B Audio/video vstup
C Prípojný vstup DVD prehrávača
Z výroby sa dodáva iba jedna príprava na DVD zabudovaná v operadle predného sedadla.
Držiak DVD prehrávača a DVD prehrávač je možné zakúpiť zo sortimentu originálneho príslušenstva ŠKODA. Opis obsluhy pozri návod na obsluhu týchto
prístrojov a zariadení.
POZOR
Ak sú zadné sedadlá obsadené cestujúcimi, nesmie sa držiak DVD prehrávača (bez DVD prehrávača) používať samostatne - hrozí nebezpečenstvo
poranenia!
■ Sklon držiaka je možné nastaviť v troch zadaných pozíciách. Pozor na poranenia prstov medzi držiakom a sedadlom pri zmene pozície držiaka DVD
prehrávača.
■ Držiak DVD prehrávača sa nesmie používať, ak je operadlo zadného sedadla alebo zadné sedadlo sklopené dopredu alebo úplne odstránené.
■
Upozornenie
Je potrebné dodržiavať upozornenia, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu k
držiaku DVD prehrávača, príp. DVD prehrávača.
136 Obsluha
POZOR
Motor nikdy nenechávajte bežať v nevetraných alebo v uzatvorených priestoroch. Výfukové plyny motora obsahujú okrem iného jedovatý plyn - oxid
uhoľnatý, ktorý je bez farby a zápachu - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Oxid uhoľnatý môže vyvolať bezvedomie a môže viesť k smrti.
■ Predmety (napr. handra na čistenie alebo náradie) nenechávajte v motorovom priestore. Hrozí nebezpečenstvo požiaru a nebezpečenstvo poškodenia motora.
■ Motor nikdy nezakrývajte dodatočnými izolačnými materiálmi (napr. dekou) - hrozí nebezpečenstvo požiaru!
Jazda
■
Rozbehnutie a jazda
Naštartovanie a vypnutie motora pomocou kľúča

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Elektronické zabezpečovacie zariadenie (imobilizér)
Spínacia skrinka
Štartovanie motora
Vypnutie motora
138
138
138
139
Štartovanie a vypnutie motora pri vozidlách so systémom KESSY » Strana 139.
Motor je možné štartovať iba vhodným originálnym kľúčom.
Po naštartovaní studeného motora môže krátkodobo dochádzať k zvýšenej
hlučnosti chodu. Toto je prirodzený jav a netreba sa tým znepokojovať.
POZOR
Kým je vozidlo v pohybe s vypnutým motorom, musí byť kľúč vždy v spínacej skrinke v polohe 2 » Obr. 134 na strane 138 (zapnuté zapaľovanie). Táto poloha sa signalizuje rozsvietením niektorých kontrolných svetiel v prístrojovom paneli.
■ Ak by kľúč nebol v polohe 2 , mohlo by neočakávane dôjsť ku uzamknutiu riadenia - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Kľúč vytiahnite zo spínacej skrinky až po úplnom zastavení vozidla (zatiahnutím ručnej brzdy). V opačnom prípade by sa mohlo zablokovať riadenie hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri opúšťaní vozidla nenechávajte kľúče nikdy vo vozidle. Neoprávnené
osoby, napr. deti, by napríklad mohli uzamknúť vozidlo, zapnúť zapaľovanie
alebo naštartovať motor - hrozí nebezpečenstvo poranenia a nehody!
■ Vozidlo nikdy nenechávajte bez dozoru s bežiacim motorom - hrozí napr.
nebezpečenstvo nehody, poškodenia alebo riziko odcudzenia!
■ Nikdy nevypínajte motor, kým vozidlo úplne nezastaví - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
DÔLEŽITÉ
Štartér sa môže uvádzať do chodu iba vtedy, keď motor a vozidlo stoja. Ak sa
štartér uvedie do chodu pri bežiacom motore 3 » Obr. 134 na strane 138, môže sa poškodiť štartér, resp. motor.
■ Motor neštartujte rozťahovaním iným vozidlom - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora a katalyzátora! Ako pomoc pri štartovaní môžete použiť akumulátor iného vozidla » Strana 212, Pomoc pri štartovaní.
■
DÔLEŽITÉ
Kým motor nedosiahne prevádzkovú teplotu, vyvarujte sa jazdy na plný plyn,
s vysokými otáčkami a s vysokým zaťažením motora - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia motora!
■ Po dlhšie trvajúcom vyššom zaťažení motora ho nevypínajte ihneď po ukončení jazdy, ale nechajte motor v chode pri voľnobežných otáčkach asi 1 minútu.
Zabránite tak prípadnému nahromadeniu tepla v odstavenom motore.
■
Poznámka pre životné prostredie
Motor vozidla nenechávajte zahrievať pri stojacom vozidle. Ak je to možné, potom sa pohnite ihneď po naštartovaní vozidla. Tým sa motor rýchlejšie zohreje
na prevádzkovú teplotu a zníži sa tak produkcia škodlivín do ovzdušia.
Upozornenie
Po vypnutí zapaľovania môže ventilátor chladiča bežať ďalej (a to aj prerušovane) ešte cca 10 minút.
Rozbehnutie a jazda
137
Elektronické zabezpečovacie zariadenie (imobilizér)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 137.
V rukoväti kľúča sa nachádza elektronický čip. Elektronický imobilizér je pri
vsunutí kľúča do spínacej skrinky pomocou tohto čipu deaktivovaný.
Hneď, ako vytiahnete kľúč zo spínacej skrinky, sa elektronický imobilizér automaticky aktivuje.
Ak sa na naštartovanie použije neoprávnený kľúč, motor nenaskočí.
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí nasledujúce hlásenie.


a
na strane 137.
Zážihové motory » Obr. 134
1 Vypnuté zapaľovanie, motor vypnutý, riadenie je možné zablokovať
2 Zapnite zapaľovanie
3 Štartovanie motora
Vznetové motory » Obr. 134
1
2
3
Prerušený prívod paliva, vypnuté zapaľovanie, motor vypnutý, riadenie je
možné zablokovať
Žeravenie motora, zapnuté zapaľovanie
Štartovanie motora
Riadenie zablokujete tak, že vytiahnete kľúč zo spínacej skrinky a pootočíte
volantom vľavo alebo vpravo, kým poistka volantu nezaskočí.
138 Jazda
Štartovanie motora

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 137.
Keď je zapnuté žeravenie, nezapínajte žiadne väčšie elektrické spotrebiče, aby
sa akumulátor zbytočne nezaťažoval.
Obr. 134
Pozície kľúča od vozidla v spínacej skrinke
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Upozornenie
Riadenie odporúčame zablokovať vždy, keď opúšťate vozidlo. Sťažíte tým
možný pokus o krádež vášho vozidla.
Vozidlá so vznetovými motormi sú vybavené žeravením. Kontrolné svetlo žeravenia  sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania. Po zhasnutí kontrolného svetla
 naštartujte motor.
Imobilizér aktivní. (Imobilizér aktívny.)
IMOBILIZÉR
Spínacia skrinka

Ak je riadenie zablokované a kľúčik nie je možné otočiť do polohy 2 » Obr. 134
alebo sa otáča iba veľmi ťažko, potom je potrebné pohybovať volantom do
strán - blokovanie volantu sa tým odblokuje.
Postup pri štartovaní motora
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Radiacu páku prestavte do neutrálnej polohy, resp. voliacu páku do polohy P
alebo N.
› Zapnite zapaľovanie 2 » Obr. 134 na strane 138.
› Zošliapnite pedál spojky (vozidlá s mechanickou prevodovkou), resp. pedál
brzdy (vozidlá s automatickou prevodovkou) a podržte ho zošliapnutý, kým
motor nenaskočí.
› Kľúč otočte až na doraz do polohy 3 a po naštartovaní motora ihneď uvoľnite - nepridávajte plyn.
Pri uvoľnení sa kľúč od vozidla vráti späť do polohy 2 .
Ak by motor nenaskočil v priebehu pribl. 10 sekúnd, otočte kľúčik do polohy 1 .
Proces štartovania zopakujte po približne pol minúte.
Vozidlá s mechanickou prevodovkou
Ak sa motor štartuje bez zošliapnutého pedálu spojky, potom motor nenaskočí.
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí nasledujúce upozornenie.


Pro nastartování sešlápněte spojku!
SPOJKA

Vozidlá s automatickou prevodovkou1)
Ak sa motor štartuje bez zošliapnutého pedálu brzdy, potom motor nenaskočí.
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí nasledujúce upozornenie.
Na odblokovanie riadenia, zapnutie zapaľovania, naštartovanie vozidla a jazdu
s vozidlom je potrebné, aby sa vo vozidle nachádzal kľúč.
Ke startování sešlápněte brzdu.
BRZDA


Systém KESSY (Keyless Entry Start Exit System, ďalej iba systém) umožňuje zapnutie, resp. vypnutie zapaľovania a štartovanie, resp. vypnutie motora bez aktívneho použitia kľúča.
DÔLEŽITÉ
■ Ak motor nenaskočí ani pri druhom pokuse o naštartovanie, môže byť chybná
jedna z nasledujúcich poistiek.
■ Zážihový motor - poistka pre elektrické palivové čerpadlo.
■ Vznetový motor - poistka pre riadiacu jednotku žeravenia alebo relé žeravenia a palivového čerpadla.
■ Poistku prekontrolujte a prípadne vymeňte » Strana 221, resp. požiadajte
o pomoc odborný servis.
Po naštartovaní studeného motora môže krátkodobo dochádzať k zvýšenej
hlučnosti chodu. Toto je prirodzený jav a netreba sa tým znepokojovať.
POZOR
Pri opúšťaní vozidla nenechávajte kľúče nikdy vo vozidle. Neoprávnené
osoby, napr. deti, by napríklad mohli uzamknúť vozidlo, zapnúť zapaľovanie
alebo naštartovať motor - hrozí nebezpečenstvo poranenia a nehody!
■ Vozidlo nikdy nenechávajte bez dozoru s bežiacim motorom - hrozí nebezpečenstvo nehody, odcudzenia a pod.!
■ Nikdy nevypínajte motor, kým vozidlo úplne nezastaví - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
Vypnutie motora

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
POZOR
Motor nikdy nenechávajte bežať v nevetraných alebo v uzatvorených priestoroch. Výfukové plyny motora obsahujú okrem iného jedovatý plyn - oxid
uhoľnatý, ktorý je bez farby a zápachu - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Oxid uhoľnatý môže vyvolať bezvedomie a môže viesť k smrti.
na strane 137.
■
Motor vypnete otočením kľúča v spínacej skrinke do polohy 1 » Obr. 134 na
strane 138.
Pri vozidlách s automatickou prevodovkou sa môže kľúč zo zapaľovania vytiahnuť iba vtedy, ak sa voliaca páka nachádza v polohe P.
Naštartovanie a vypnutie motora - KESSY

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Zamknutie/odomknutie riadenia
Zapnutie/vypnutie zapaľovania
Štartovanie motora
Vypnutie motora
Núdzové štartovanie motora
Núdzové vypnutie zapaľovania
1)
DÔLEŽITÉ
Systém dokáže rozpoznať platný kľúč, aj keď tento ostal zabudnutý napr. v
prednej časti na streche vozidla D » Obr. 34 na strane 53 - hrozí strata alebo
nebezpečenstvo poškodenia kľúča! Preto je vždy potrebné vedieť, kde sa kľúč
nachádza.
■ Štartér sa môže uvádzať do chodu iba vtedy, keď motor a vozidlo stoja. Ak sa
štartér uvedie do chodu pri bežiacom motore (štartovanie), môže sa poškodiť
štartér alebo motor.
■ Motor neštartujte rozťahovaním iným vozidlom - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora a katalyzátora! Ako pomoc pri štartovaní môžete použiť akumulátor iného vozidla » Strana 212, Pomoc pri štartovaní.
■
140
140
141
141
141
142
Neplatí pre vozidlá so systémom ŠTART-STOP.
Rozbehnutie a jazda
139

DÔLEŽITÉ
Kým motor nedosiahne prevádzkovú teplotu, vyvarujte sa jazdy na plný plyn,
s vysokými otáčkami a s vysokým zaťažením motora - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia motora!
■ Po dlhšie trvajúcom vyššom zaťažení motora ho nevypínajte ihneď po ukončení jazdy, ale nechajte motor v chode pri voľnobežných otáčkach asi 1 minútu.
Zabránite tak prípadnému nahromadeniu tepla v odstavenom motore.
■
Poznámka pre životné prostredie
Motor vozidla nenechávajte zahrievať pri stojacom vozidle. Ak je to možné, potom sa pohnite ihneď po naštartovaní vozidla. Tým sa motor rýchlejšie zohreje
na prevádzkovú teplotu a zníži sa tak produkcia škodlivín do ovzdušia.
Upozornenie
Systém je vybavený poistkou proti neželanému vypnutiu motora počas jazdy,
to znamená, že motor je možné vypnúť počas jazdy iba v núdzovom prípade
» Strana 142.
■ Po vypnutí zapaľovania môže ventilátor chladiča bežať ďalej (a to aj prerušovane) ešte cca 10 minút.
■ Za určitých okolností (napr. po vypnutí zapaľovania a otvorení dverí vodiča) sa
riadenie odomkne až po zapnutí zapaľovania, resp. po naštartovaní motora.
■
Zamknutie/odomknutie riadenia
Obr. 135
Štartovacie tlačidlo
› Vypnite motor, resp. vypnite zapaľovanie stlačením štartovacieho tlačidla
» Obr. 135.
› Otvorte dvere vodiča.
Riadenie sa automaticky zablokuje.
Ak sú dvere vodiča otvorené a potom sa vypne zapaľovanie, potom sa riadenie
automaticky zablokuje až po zamknutí vozidla.
Odblokovanie
› Otvorte dvere vodiča a nastúpte do vozidla.
› Zatvorte dvere vodiča.
Riadenie sa automaticky odblokuje v priebehu 2 sekúnd.
Ak systém neodblokuje riadenie na prvý krát (napr. ak predné kolesá dosadajú
na prekážku), potom sa automaticky realizujú dva ďalšie pokusy o odblokovanie.
Ak sa riadenie neodblokuje ani vtedy, potom sa na displeji prístrojového panelu
zobrazí nasledujúce upozornenie.


Pohybujte volantem! (Pohybujte volantom!)
POHYBUJTE VOLANTEM (POHYBUJTE VOLANTOM)
Nepatrne pohnite volantom a systém vykoná po cca 2 sekundách ešte 3 ďalšie
pokusy o odblokovanie. Súčasne bliká kontrolné svetlo .
Ak sa riadenie neodblokuje ani vtedy, potom je potrebné vyhľadať možnú príčinu, ktorá zabraňuje odblokovaniu, odstrániť ju a potom zopakovať pokus o odblokovanie.
Zapnutie/vypnutie zapaľovania

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 139.
› Krátko stlačte štartovacie tlačidlo » Obr. 135 na strane 140.
Zapaľovanie sa zapne, resp. vypne.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 139.
Prostredníctvom zámku riadenia (zablokovaním riadenia) sťažíte možný pokus
o krádež vášho vozidla.
Zablokovanie
› Zastavte vozidlo.
140 Jazda
Vo vozidlách s manuálnou prevodovkou nesmie byť počas zapínania, resp. vypínania zapaľovania zošliapnutý pedál spojky, v opačnom prípade sa bude systém snažiť naštartovať.
Vo vozidlách s automatickou prevodovkou nesmie byť počas zapínania, resp.
vypínania zapaľovania zošliapnutý pedál spojky, v opačnom prípade sa bude
systém snažiť naštartovať.

Ak sa pri zapnutom zapaľovaní otvoria dvere vodiča, zaznie akustický signál
a na displeji prístrojového panelu sa zobrazí nasledujúce hlásenie.
Zapalování zapnuté! (Zapaľovanie zapnuté!)
ZAPALOVANI ZAPNUTE (ZAPALOVANIE ZAPNUTE)


Pri opustení vozidla sa musí zapaľovanie vždy vypnúť.
Upozornenie
Zapnuté zapaľovanie sa signalizuje rozsvietením niektorých kontrolných svetiel v prístrojovom paneli.
Vypnutie motora

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 139.
› Zastavte vozidlo.
› Krátko stlačte štartovacie tlačidlo » Obr. 135 na strane 140.
Motor a zapaľovanie sa súčasne vypnú.
Motor sa môže vypnúť iba pri rýchlosti do 2 km/h.
Núdzové štartovanie motora
Štartovanie motora

a
Obr. 136
Núdzové štartovanie motora
na strane 139.
Vozidlá so vznetovými motormi sú vybavené žeravením. Kontrolné svetlo žeravenia  sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania. Po zhasnutí kontrolného svetla
 naštartujte motor.
Keď je zapnuté žeravenie, nezapínajte žiadne väčšie elektrické spotrebiče, aby
sa akumulátor zbytočne nezaťažoval.
Postup pri štartovaní motora
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Radiacu páku prestavte do neutrálnej polohy, resp. voliacu páku do polohy P
alebo N.
› Zošliapnite pedál spojky (vozidlá s mechanickou prevodovkou), resp. pedál
brzdy (vozidlá s automatickou prevodovkou) a podržte ho zošliapnutý, kým
motor nenaskočí.
› Štartovacie tlačidlo » Obr. 135 na strane 140 stlačte a podržte stlačené1), kým
nenaskočí motor.
DÔLEŽITÉ
Ak motor nenaskočí ani pri druhom pokuse o naštartovanie, môže byť chybná
jedna z nasledujúcich poistiek.
■ Zážihový motor - poistka pre elektrické palivové čerpadlo.
■ Vznetový motor - poistka pre riadiacu jednotku žeravenia alebo relé žeravenia a palivového čerpadla.
■ Poistku prekontrolujte a prípadne vymeňte » Strana 221, resp. požiadajte
o pomoc odborný servis.
■
1)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 139.
Pri neúspešnej kontrole autorizovaného kľúča sa na displeji prístrojového panelu zobrazí nasledujúce hlásenie.
 Klíček nenalezen. (Kľúč nenájdený.)
 ŽÁDNÝ KLÍČEK (ŽIADNY KĽÚČ)
Je potrebné vykonať núdzové štartovanie motora.
› Štartovacie tlačidlo stlačte priamo kľúčom » Obr. 136.
Alebo
› Stlačte štartovacie tlačidlo a následne pridržte kľúč pri štartovacom tlačidle.
Upozornenie
Pri núdzovom štartovaní motora musí kľúč časťou so zubami ukazovať ku štartovaciemu tlačidlu » Obr. 136.
Pri vozidlách vybavených systémom ŠTART-STOP stačí stlačiť štartovacie tlačidlo na krátku dobu, motor
naskočí automaticky.
Rozbehnutie a jazda
141
DÔLEŽITÉ
Prihliadajte na odporúčania k novým brzdovým obloženiam » Strana 148.
Keď brzdiť nemusíte, neobrusujte brzdy ľahkým tlakom na pedál. Brzdy sa
tým prehrievajú, predlžuje sa brzdná dráha a zvyšuje sa opotrebovanie bŕzd.
Núdzové vypnutie zapaľovania

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
■
■
na strane 139.
Zapaľovanie je možné v núdzovom prípade vypnúť aj pri rýchlosti vyššej ako
2 km/h.
Informácie o brzdení
› Štartovacie tlačidlo » Obr. 135 na strane 140 stlačte na dobu dlhšiu ako 1 s

alebo dvakrát počas 1 s.
Po núdzovom vypnutí zapaľovania ostane riadenie odblokované.
na strane 142.
Po spomalení na rýchlosť nižšiu ako 10 km/h alebo po zastavení vozidla prestanú brzdové svetlá blikať a zapnú sa varovné svetlá. Po zrýchlení alebo po opätovnom rozjazde vozidla sa varovné svetlá automaticky vypnú.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Informácie o brzdení
Ručná brzda
a
Ak sa realizuje plné brzdenie a riadiaca jednotka pre brzdový systém vyhodnotí
situáciu pre následnú premávku ako nebezpečnú, automaticky blikajú brzdové
svetlá.
Brzdenie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
142
143
POZOR
Ak brzdíte pri vypnutom motore, musíte na pedál brzdy pôsobiť väčšou silou - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Počas procesu brzdenia s vozidlom s mechanickou prevodovkou, pri zaradenom rýchlostnom stupni, ako aj pri nízkych otáčkach, je potrebné zošliapnuť pedál spojky. Ak to neurobíte, môže dôjsť k obmedzeniu funkcie posilňovača bŕzd - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri opustení vozidla nikdy neponechajte osoby, ktoré by mohli napr. uvoľniť ručnú brzdu alebo vyradiť rýchlostný stupeň, vo vozidle bez dozoru. Vozidlo by sa mohlo rozbehnúť - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
POZOR
Pri poškodení sériovo montovaného čelného spojlera alebo pri dodatočnej
montáži čelného spojlera, krytov kolies atď. » Strana 173, Servisné práce,
úpravy a technické zmeny, sa musí sa zaistiť, aby tým nebol obmedzený prívod vzduchu k brzdám predných kolies. Mohlo by dôjsť k prehriatiu predných bŕzd, to môže negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému - hrozí
nebezpečenstvo nehody!
Pred jazdou na dlhšiu vzdialenosť po prudkom svahu znížte rýchlosť a zaraďte
najbližší nižší rýchlostný stupeň. Môžete tým využiť brzdnú silu motora
a odľahčiť brzdy. Ak aj napriek tomu musíte vozidlo dobrzďovať, potom brzdite
prerušovane, nie stále.
Opotrebovanie
Opotrebovanie brzdových obložení je závislé od podmienok použitia vozidla
a od štýlu jazdy.
Ak často jazdíte v meste a na krátke vzdialenosti, resp. veľmi športovo, brzdové
obloženia sa opotrebujú rýchlejšie.
Za týchto sťažených podmienok je potrebné nechať prekontrolovať hrúbku
brzdových obložení v odbornom servise aj medzi servisnými intervalmi.
Vlhkosť alebo posypová soľ
Účinok bŕzd môže nastať oneskorene kvôli vlhkým, resp. v zime zľadovatelým
alebo soľou pokrytým brzdovým kotúčom a obloženiam. Brzdy sa musia očistiť
a vysušiť viacnásobným zabrzdením.
Korózia
Ku vzniku korózie na brzdových kotúčoch a ku znečisteniu obloženia prispieva
dlhodobé státie vozidla a malé zaťažovanie bŕzd. Brzdy sa musia očistiť viacnásobným pribrzdením.
Porucha brzdového systému
Keď spozorujete, že sa náhle predlžuje brzdná dráha a brzdový pedál sa pohybuje po dlhšej dráhe, mohla nastať chyba v brzdovom systéme.
142 Jazda

Okamžite vyhľadajte najbližší odborný servis a prispôsobte jazdu s ohľadom na
to, že nepoznáte presný rozsah porúch.
Nízka hladina brzdovej kvapaliny
Príliš nízka hladina brzdovej kvapaliny môže spôsobiť poruchy brzdového systému. Hladina brzdovej kvapaliny sa kontroluje elektronicky » Strana 35, 
Brzdový systém.
Posilňovač bŕzd
Posilňovač bŕzd zvyšuje tlak, ktorý sa vyvíja zošliapnutím brzdového pedála.
Posilňovač bŕzd pracuje, iba ak motor beží.
POZOR
Dbajte na to, aby ste zatiahnutú ručnú brzdu vždy úplne odbrzdili. Iba z časti uvoľnená ručná brzda vedie k prehriatiu zadných bŕzd. To môže negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému - hrozí nebezpečenstvo nehody!
DÔLEŽITÉ
Potom čo sa vozidlo zastaví, vždy najskôr pevne zatiahnite ručnú brzdu a potom zaraďte 1. rýchlostný stupeň (vozidlá s manuálnou prevodovkou), resp. voliacu páku prestavte do polohy P (vozidlá s automatickou prevodovkou).
Manuálne radenie a pedále
Ručná brzda
Obr. 137
Ručná brzda

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
143
144
Manuálne radenie
Pedále
Manuálne radenie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 142.
Zatiahnutie
› Páku brzdy zatiahnite až úplne hore.
Obr. 138
Schéma radenia päťstupňovej,
resp. šesťstupňovej mechanickej
prevodovky
Uvoľnenie
› Páku ručnej brzdy mierne nadvihnite a súčasne stlačte poistné tlačidlo
» Obr. 137.
› Páku presuňte úplne nadol pri stlačenom poistnom tlačidle.
Ak je zatiahnutá ručná brzda a zapnuté zapaľovanie, svieti kontrolné svetlo
ručnej brzdy .
Ak ste sa nedopatrením pohli s utiahnutou ručnou brzdou, zaznie varovný tón.
Na displeji MAXI DOT sa zobrazuje nasledujúce upozornenie.

Uvolněte parkovací brzdu! (Uvoľnite parkovaciu brzdu!)
Varovanie o zatiahnutej ručnej brzde sa aktivuje po cca 3 sekundách jazdy
rýchlosťou nad 5 km/h.
Pri zmene rýchlostného stupňa úplne zošliapnite pedál spojky. Vďaka tomu sa
zabráni nadmernému opotrebovaniu spojky.
Pri radení je potrebné dodržiavať odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 43.
Spätný chod zaraďuje iba vtedy, keď vozidlo stojí. Zošliapnite spojkový pedál a
tento podržte úplne zošliapnutý. Pred zaradením spätného chodu chvíľu počkajte, aby sa obmedzil hluk prevodovky pri preraďovaní.
Ak je zaradený spätný chod a zapaľovanie je zapnuté, svietia spätné svetlomety.
Rozbehnutie a jazda
143

POZOR
Spätný rýchlostný stupeň nikdy nezaraďujte počas jazdy - hrozí nebezpečenstvo nehody!
POZOR
Počas voľby jazdného režimu pre jazdu dopredu vo vozidle, ktoré stojí
a beží mu motor, nikdy nepridávajte plyn - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Počas jazdy nikdy neprestavujte voliacu páku do režimu R ani P - hrozí
nebezpečenstvo nehody!
■ Pri stojacom vozidle a bežiacom motore je potrebné v režime D, S alebo R
držať vozidlo zastavené pomocou pedála brzdy. Ani pri voľnobežných otáčkach sa prenos sily nepreruší úplne - vozidlo sa posúva plazivým tempom.
■
DÔLEŽITÉ
Ak práve neradíte rýchlostný stupeň, potom nedržte počas jazdy ruku na rýchlostnej páke. Tlak ruky môže viesť k nadmernému opotrebovaniu radiaceho
mechanizmu.
Pedále
DÔLEŽITÉ
Ak počas jazdy omylom posuniete voliacu páku do režimu N, musíte pred nastavením voliacej páky do režimu pre jazdu vpred ubrať plyn a počkať na voľnobežné otáčky motora.
■ Pri teplotách pod -10 °C možno motor štartovať iba v polohe voliacej páky P.
■ Ak zastavíte na sklone, nesnažte sa nikdy vozidlo udržať na mieste pomocou
pedálu plynu - môže tým dôjsť ku poškodeniam prevodovky.
■
Ovládanie pedálov nesmie byť za žiadnych okolností obmedzené!
V priestore pre nohy vodiča sa smie použiť iba rohož, ktorá je upevnená na
dvoch príslušných upevňovacích bodoch.
Používajte iba rohože z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré sú upevnené
na dvoch upevňovacích bodoch.
POZOR
V priestore pre nohy vodiča sa nesmú nachádzať žiadne predmety - hrozí
nebezpečenstvo zabránenia obsluhe pedálov alebo obmedzenia pri obsluhe pedálov!
Upozornenie
Kľúč je možné po vypnutí zapaľovania vytiahnuť iba vtedy, keď sa voliaca páka
nachádza v polohe P.
Režimy a ovládanie voliacej páky
Automatická prevodovka

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Režimy a ovládanie voliacej páky
Manuálne radenie (Tiptronic)
Rozbeh a jazda
Poruchy funkcie
144
145
146
147
Obr. 139 Voliaca páka / zobrazenie na displeji
144 Jazda

Obr. 140
Blokovacie tlačidlo
Uvoľnenie voliacej páky z režimu P alebo N (zámok voliacej páky)
Voliaca páka je v režime P a N zablokovaná, aby sa nedopatrením nezaradil režim pre jazdu dopredu a aby sa tým vozidlo neuviedlo do pohybu. Na prístrojovom paneli svieti kontrolné svetlo  » Strana 41.
Voliaca páka sa uvoľní tým, že zošliapnete pedál brzdy a súčasne stlačíte blokovacie tlačidlo v smere šípky » Obr. 140.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 144.
Pri zapnutom zapaľovaní sa na displeji zobrazuje režim prevodovky, ako aj aktuálne zaradený rýchlostný stupeň » Obr. 139.
Pomocou voliacej páky je možné radiť nasledujúce režimy » Obr. 139.
P - Režim parkovania
V tomto režime sú hnacie kolesá mechanicky zablokované.
Režim parkovania je možné zaradiť iba pri stojacom vozidle.
R - Spätný chod
Pri plynulom prechode voliacej páky cez polohu N (napr. z R do D) sa táto neblokuje. Tým sa napríklad umožní vyhúpnutie uviaznutého vozidla zo snehového záveja. Zámok zaskočí, keď nie je zošliapnutý pedál brzdy a voliaca páka zostane v polohe N dlhšie ako pribl. 2 sekundy.
Voliaca páka sa zablokuje iba pri zastavenom vozidle a pri rýchlostiach do
5 km/h.
Upozornenie
Ak by ste chceli voliacu páku prestaviť z režimu P do režimu D/S alebo naopak,
potom je potrebné plynulo presunúť voliacu páku. Tým sa zabráni tomu, že sa
neúmyselne zaradí režim R, resp. N.
Manuálne radenie (Tiptronic)
Spätný chod sa smie nastaviť iba pri stojacom vozidle a pri voľnobežných otáčkach motora.
Ak chcete nastaviť režim R z režimu P alebo N, musíte zošliapnuť pedál brzdy a
súčasne stlačiť blokovacie tlačidlo v smere šípky » Obr. 140.
N - Neutrál (voľnobeh)
Prenos sily na hnacie kolesá sa v tomto režime preruší.
D - režim pre jazdu vpred (normálny program)
V režime D sa rýchlostné stupne pre jazdu vpred preraďujú automaticky v závislosti od zaťaženia motora, stlačenia pedála plynu a rýchlosti vozidla.
S - režim pre jazdu vpred (program šport)
Rýchlostné stupne pre jazdu vpred sa v režime S automaticky preraďujú nahor
a nadol pri vyšších otáčkach ako v režime D.
Pred nastavením režimu S z režimu D musíte stlačiť blokovacie tlačidlo v smere
šípky » Obr. 140.
Obr. 141 Voliaca páka / multifunkčný volant

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 144.
Tiptronic umožňuje vodičovi zaraďovať rýchlostné stupne pomocou voliacej páky alebo manuálne na multifunkčnom volante. Tento režim je možné zvoliť nielen vo vozidle, ktoré stojí, ale aj počas jazdy.
Aktuálne zaradený rýchlostný stupeň sa zobrazuje na displeji » Obr. 139 na
strane 144.
Rozbehnutie a jazda

145
Pri radení je potrebné dodržiavať odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 43.
Prepnutie na ručné radenie
› Voliacu páku zatlačte z polohy D doprava, resp. pravostrannom riadení doľava.
Zaraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň
› Voliacu páku zatlačte dopredu + » Obr. 141.
› Pravé prepínacie preklápacie tlačidlo + » Obr. 141 pritiahnite na krátku dobu
ku volantu.
Zaraďovanie na nižší rýchlostný stupeň
› Voliacu páku zatlačte dozadu - » Obr. 141.
› Ľavé prepínacie preklápacie tlačidlo - » Obr. 141 pritiahnite na krátku dobu
ku volantu.
Dočasné prepnutie na manuálne radenie v režime D alebo S
- / + pritiahnite na krátku dobu k volantu
» Obr. 141.
› Jedno z preklápacích tlačidiel
Ak sa žiadna z prepínacích preklápacích tlačidiel - / + nepoužije dlhšie ako 1 minútu, vypne sa manuálne radenie. Dočasné prepnutie na manuálne radenie
môžete vypnúť aj sami tým, že potiahnete pravé prepínacie preklápacie tlačidlo
+ k volantu dlhšie ako na 1 sekundu.
Počas zrýchľovania preradí prevodovka automaticky na vyšší stupeň krátko
pred dosiahnutím maximálne povolených otáčok motora.
Keď zvolíte nižší rýchlostný stupeň, automatika ho preradí až vtedy, keď je vylúčené pretočenie motora.
Upozornenie
Manuálne radenie môže byť výhodné napr. pri jazde z kopca. Prostredníctvom
podradenia sa znižuje zaťaženie bŕzd a ich opotrebovanie » Strana 142.
Rozbeh a jazda

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 144.
Rozbeh
› Naštartujte motor.
› Zošliapnite brzdový pedál a podržte ho zošliapnutý.
1)
Táto funkcia platí iba pre niektoré motorizácie.
146 Jazda
› Blokovacie tlačidlo zatlačte v smere šípky » Obr. 140 na strane 145 a podržte
ho stlačené.
› Voliacu páku prestavte do požadovanej polohy » Strana 144 a blokovacie tlačidlo opäť uvoľnite.
› Uvoľnite brzdový pedál a pridajte plyn.
Zastavenie
› Zošliapnite pedál brzdy a zastavte vozidlo.
› Pedál brzdy držte zošliapnutý dovtedy, kým nebudete pokračovať v jazde.
Pri krátkodobom zastavení, napr. na križovatkách, nie je potrebné, aby ste nastavovali voliacu páku do polohy N.
Parkovanie
› Zošliapnite pedál brzdy a zastavte vozidlo.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Blokovacie tlačidlo zatlačte v smere šípky » Obr. 140 na strane 145 a podržte
ho stlačené.
› Voliacu páku prestavte do polohy P a blokovacie tlačidlo opäť uvoľnite.
Funkcia Launch-control1)
Funkcia Launch-control umožňuje dosiahnuť pri rozbehu v režime S alebo Tiptronic maximálne zrýchlenie vozidla.
› Deaktivovanie systému ASR » Strana 153, Systémy na podporu brzdenia.
› Deaktivujte ŠTART-STOP » Strana 163.
› Ľavou nohou zošliapnite pedál brzdy a podržte ho zošliapnutý.
› Pedál plynu úplne zošliapnite pravou nohou.
› Uvoľnite pedál brzdy.
Vozidlo sa rozbieha s maximálnym zrýchlením.
ASR a ŠTART-STOP sa opäť aktivuje hneď po dosiahnutí požadovanej rýchlosti.
Kick-down
Funkcia kick-down umožňuje dosiahnuť maximálne zrýchlenie vozidla počas
jazdy.
Ak úplne zošliapnete pedál plynu, potom sa v akomkoľvek režime pre jazdu dopredu zapne funkcia kick-down.
Prevodovka podradí v závislosti od rýchlosti a otáčok motora o jeden alebo aj o
viac rýchlostných stupňov nadol a vozidlo akceleruje.

Preradenie na vyšší rýchlostný stupeň nastane až po dosiahnutí maximálne povolených otáčok motora.
POZOR
Razantné zrýchlenie môže viesť predovšetkým na klzkej vozovke ku strate
kontroly nad vozidlom - hrozí nebezpečenstvo nehody!
Poruchy funkcie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 144.
Núdzový program
Prevodovka prepne na núdzový program iba vtedy, keď sa v systéme automatickej prevodovky vyskytla porucha.
Núdzový program sa môže prejaviť napr. takto.
› Zaraďujú sa iba určité rýchlostné stupne.
› Nie je možné používať spätný rýchlostný stupeň R.
› Nie je možné prepínať do režimu Tiptronic.
Prehriatie prevodovky
Prevodovka sa môže silno zahriať napríklad častými opakovanými rozbehmi
alebo pri premávke „stop and go“. Prehriatie signalizuje kontrolné svetlo
» Strana 33,  Spojky automatickej prevodovky DSG príliš horúce.
Porucha zámku voliacej páky
Ak dôjde k poruche zámku voliacej páky, resp. k prerušeniu jej napájania (napr.
vybitý akumulátor vozidla, chybná poistka), voliaca páka sa nedá presunúť
z polohy P zvyčajným spôsobom a s vozidlom sa nedá pohnúť. Voliaca páka sa
musí odblokovať núdzovo » Strana 218.
Upozornenie
Ak sa prevodovka prepla na núdzový program, je potrebné čo najskôr vyhľadať
odborný servis.
Zábeh

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
147
148
148
Nový motor
Nové pneumatiky
Nové brzdové obloženia
Nový motor
Počas prvých 1 500 kilometrov je motor v zábehu.
Prvých 1 000 kilometrov
› Nejazdite rýchlejšie ako na 3/4 maximálnej rýchlosti zaradeného prevodového stupňa, tzn. na 3/4 najvyšších povolených otáčok motora.
› Nepridávajte na plný plyn.
› Vyhýbajte sa vysokým otáčkam motora.
› Nejazdite s prívesom.
1 000 až 1 500 kilometrov
Postupne je možné zvyšovať jazdný výkon až na maximálnu rýchlosť zaradeného prevodového stupňa, tzn. na najvyššie povolené otáčky motora.
Červená časť stupnice na otáčkomere označuje oblasť, v ktorej systém začína
obmedzovať otáčky motora.
Počas prvých prevádzkových hodín nastáva v motore väčšie vnútorné trenie
ako neskôr, keď sa už všetky pohyblivé diely navzájom prispôsobili. Spôsob jazdy počas prvých asi 1 500 kilometrov je rozhodujúci pre kvalitu zábehu nového
motora.
Ani po zábehu by ste nemali zbytočne jazdiť pri vysokých otáčkach motora.
Vo vozidlách s mechanickou prevodovkou zaraďte na nasledujúci vyšší stupeň
najneskôr pri dosiahnutí červenej oblasti stupnice. Prihliadajte na odporúčanie
rýchlostného stupňa » Strana 43, Odporúčanie rýchlostného stupňa. Veľmi vysoké otáčky motora pri zrýchľovaní (pridaní plynu) sa automaticky obmedzia
» .
Pri vozidlách s mechanickou prevodovkou nejazdite so zbytočne nízkymi otáčkami motora. Preraďte na nižší rýchlostný stupeň, len čo motor prestane ísť
plynulo. Prihliadajte na odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 43, Odporúčanie rýchlostného stupňa.
Rozbehnutie a jazda
147

DÔLEŽITÉ
Motor nie je chránený pred príliš vysokými otáčkami motora, ktoré sú spôsobené nesprávnym preradením na nižší rýchlostný stupeň, čím môže dôjsť k náhlemu zvýšeniu otáčok motora nad povolené maximálne otáčky a tým k poškodeniu motora.
■ Nikdy nevytáčajte studený motor do vyšších otáčok - ani keď vozidlo stojí, ani
keď vozidlo ide.
■
Poznámka pre životné prostredie
Nejazdite s nepotrebne vysokými otáčkami motora. Včasné zaradenie vyššieho
prevodového stupňa pomáha šetriť palivo, znižuje hlučnosť vozidla počas prevádzky a chráni životné prostredie.
Nové pneumatiky
Nové pneumatiky sa musia „zabehnúť“, pretože spočiatku ešte nemajú najlepšiu možnú priľnavosť k vozovke. Počas prvých cca 500 km preto jazdite mimoriadne opatrne.
Nové brzdové obloženia
Nové brzdové obloženia nemajú na začiatku najlepší brzdný účinok a musia sa
najskôr „zabrúsiť“. Počas prvých cca 200 km preto jazdite mimoriadne opatrne.
Hospodárna jazda a ekológia

Spotreba paliva, zaťaženie životného prostredia a opotrebovanie motora, bŕzd
a pneumatík závisia v podstate od troch nasledujúcich faktorov:
› Osobný štýl jazdy.
› Podmienky prevádzky vozidla.
› Technické predpoklady.
Predvídavou a hospodárnou jazdou je možné celkom jednoducho znížiť spotrebu paliva o 10 - 15 %.
Spotreba paliva je rovnako ovplyvnená aj skutočnosťami, na ktoré nemá vodič
vplyv. Spotreba stúpa v zime alebo za sťažených podmienok pri zlom stave vozoviek a pod.
Spotreba paliva sa môže výrazne odlišovať od hodnoty uvedenej výrobcom, a
síce kvôli vonkajším teplotám, poveternostným vplyvom a tiež spôsobu jazdy.
Pri akcelerácii treba dodržiavať také otáčky motora, aby nedochádzalo k vysokej spotrebe paliva a k rezonančným prejavom vozidla.
DÔLEŽITÉ
Všetky údaje o rýchlosti a počte otáčok platia iba pre zahriaty motor.

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
148 Jazda
Aby boli všetky tieto vlastnosti využité čo najlepšie a zostali zachované čo najdlhšie, musíte venovať pozornosť pokynom uvedeným v tejto kapitole.
Predvídavá jazda
Úvod k téme
Predvídavá jazda
Energeticky úsporné radenie
Vyhýbanie sa jazde na plný plyn
Obmedzenie chodu motora na voľnobeh
Obmedzenie jázd na krátke trasy
Prihliadanie na tlak vzduchu v pneumatikách
Obmedzenie nepotrebného zaťaženia
Pravidelná údržba
Šetrenie elektrickej energie
Ekologické parametre
Technické predpoklady pre nízku spotrebu paliva a hospodárnu prevádzku získalo vozidlo už vo výrobe. Osobitný dôraz sa v spoločnosti ŠKODA kladie na čo
najnižšie zaťaženie životného prostredia.
148
149
149
149
150
150
150
150
151
151
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 148.
Počas akcelerácie spotrebováva vozidlo najviac paliva, preto je potrebné zabrániť zbytočnému zrýchľovaniu a brzdeniu. Čím predvídavejšie jazdíte, tým menej
musíte brzdiť, a tým aj menej akcelerovať.
Ak je to možné, nechajte vozidlo voľne dojazdiť alebo využívajte brzdný účinok
motora, napr. keď na svetelnej signalizácii svieti červená.
Vyhýbanie sa jazde na plný plyn
Energeticky úsporné radenie
Obr. 143
Zobrazenie princípu: Spotreba
paliva v l /100 km a rýchlosť jazdy v km/h
Obr. 142
Zobrazenie princípu: Spotreba
paliva v l/100 km v závislosti od
zaradeného rýchlostného stupňa

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 148.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 148.
Včasné zaraďovanie vyšších rýchlostných stupňov šetrí palivo.
Keď jazdíte pomalšie, šetríte palivo.
Mechanická prevodovka
› Na prvý rýchlostný stupeň jazdite iba približne na vzdialenosť dĺžky vozidla.
› Na najbližší vyšší rýchlostný stupeň zaraďte v okamihu, keď motor dosiahne
pribl. 2000 otáčok.
Citlivým zrýchľovaním sa dosiahne nielen významná úspora paliva, ale rovnako
aj zníženie zaťaženia životného prostredia a opotrebovávania vozidla.
Účinný spôsob, ako ušetriť palivo, je včasné zaraďovanie vyššieho rýchlostného
stupňa. Prihliadajte na odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 43, Odporúčanie rýchlostného stupňa.
Zmysluplne zaradený rýchlostný stupeň môže ovplyvniť spotrebu paliva
» Obr. 142.
Automatická prevodovka
› Plynový pedál stláčajte pomaly. Nezošliapavajte ho ale až do polohy kickdown » Strana 146.
› Ak pri jazde zošliapnete pedál plynu pomaly, potom sa automaticky zvolí ekonomický program.
Podľa možností by sa nikdy nemala využívať maximálna rýchlosť vozidla. Spotreba paliva, tvorba splodín a hlučnosť pri vysokých rýchlostiach neúmerne narastajú.
Na » Obr. 143 je znázornený pomer spotreby paliva k rýchlosti vozidla. Ak využívate maximálnu rýchlosť vozidla iba z 3/4, klesá spotreba paliva o polovicu.
Obmedzenie chodu motora na voľnobeh

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 148.
Palivo sa spotrebúva aj pri voľnobehu.
Pri vozidlách, ktoré nie sú vybavené systémom ŠTART-STOP, je potrebné motor odstavovať aj v zápchach, pred železničnými závorami a semaformi s dlhšou fázou červenej.
Už po 30 - 40 sekundách odstavenia motora je úspora paliva väčšia ako množstvo paliva potrebné na nové naštartovanie.
Pri voľnobehu trvá veľmi dlho, kým sa motor zahreje na prevádzkovú teplotu.
Vo fáze zahrievania je opotrebovanie a produkcia škodlivých splodín príliš vysoká. Preto sa pohnite ihneď po naštartovaní motora. Pri tom je však potrebné
vyhýbať sa vysokým otáčkam.
Rozbehnutie a jazda
149
Obmedzenie nepotrebného zaťaženia
Obmedzenie jázd na krátke trasy
Obr. 144
Zobrazenie princípu: Spotreba
paliva v l/100 km pri rozdielnych
teplotách

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 148.
Prevážanie záťaže sa prejaví na zvýšenej spotrebe paliva.
Každý kilogram hmotnosti navyše zvyšuje spotrebu paliva. Preto neodporúčame voziť so sebou nepotrebné zaťaženie.
Najmä v mestskej prevádzke, kde sa musí často akcelerovať, zvyšuje záťaž významne spotrebu paliva. Ako základné pravidlo platí, že záťaž 100 kg zvyšuje
spotrebu paliva cca o 1 l/100 km.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 148.
Pri jazdách na krátku vzdialenosť sa spotrebúva neporovnateľne viac paliva.
Odporúčame vyhýbať sa jazdám so studeným motorom na vzdialenosti do
4 km.
Studený motor spotrebúva bezprostredne po štarte najviac paliva. Zhruba po
jednom kilometri jazdy klesá spotreba na asi 10 l/100 km. Spotreba sa normalizuje, ak motor a katalyzátor dosiahnu prevádzkovú teplotu.
Rozhodujúca je v tejto súvislosti aj teplota okolitého prostredia. Tento obrázok » Obr. 144 ukazuje rozdielnu spotrebu paliva po najazdení rovnakej vzdialenosti pri teplote +20 °C a pri teplote -10 °C.
Prihliadanie na tlak vzduchu v pneumatikách

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 148.
Správne nahustené pneumatiky šetria palivo.
Dbajte na správny tlak v pneumatikách » Strana 199. Pri príliš nízkom tlaku
vzduchu musia pneumatiky prekonávať väčší valivý odpor. Následne sa zvyšuje
spotreba paliva a opotrebovanie pneumatík, súčasne sa zhoršujú jazdné vlastnosti vozidla.
Tlak vzduchu v pneumatikách je potrebné kontrolovať len na studených pneumatikách.
150 Jazda
Zvýšený odpor vzduchu spôsobuje, že vaše vozidlo má pri nezaťaženom strešnom nosiči a pri rýchlosti 100-120 km/h asi o 10 % vyššiu spotreby paliva ako
bez tohto nosiča.
Pravidelná údržba

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 148.
Nesprávne nastavený motor spotrebúva zbytočne veľa paliva.
Pravidelnou údržbou vášho vozidla v odbornom servise sa vytvára predpoklad
pre jazdenie s úsporou paliva. Stav údržby vášho vozidla má pozitívny dôsledok
na bezpečnosť premávky a uchovanie hodnoty.
Nesprávne nastavený motor môže mať spotrebu paliva až o 10 % vyššiu, než
ako sú bežné hodnoty!
V pravidelných intervaloch kontrolujte výšku hladiny oleja, napr. pri tankovaní.
Spotreba oleja je vo veľkej miere závislá od zaťaženia motora a otáčok. V závislosti od spôsobu jazdy môže spotreba oleja dosiahnuť až 0,5 l/1 000 km.
Je bežné, ak spotreba oleja v novom motore dosiahne najnižšie hodnoty až po
určitom čase zábehu. Spotrebu oleja je teda možné v novom vozidle správne
posúdiť až keď prejdete asi 5 000 km.
Poznámka pre životné prostredie
Ďalšie zníženie spotreby je možné dosiahnuť použitím syntetických ľahkobežných olejov.
■ Pravidelne kontrolujte zem pod vozidlom. Keď tam uvidíte škvrny od oleja
alebo iných prevádzkových kvapalín, nechajte vozidlo skontrolovať v odbornom

servise.
■
Upozornenie
Odporúčame, aby ste pravidelnú údržbu nechávali vykonať u servisného partnera ŠKODA.
Šetrenie elektrickej energie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 148.
Elektrický prúd sa vyrába pomocou alternátora, keď motor beží. Čím viac elektrických spotrebičov je pripojených na palubnú sieť, tým viac sa spotrebuje paliva na činnosť alternátora. Vypínajte preto elektrické spotrebiče, ak ich už nepotrebujete.
Ekologické parametre

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 148.
Ochrana životného prostredia zohrala rozhodujúcu úlohu pri konštrukcii, výbere materiálov a výrobe vášho nového vozidla ŠKODA. Okrem iného sme kládli
dôraz na nasledujúce body.
Konštrukčné opatrenia
› Jednoducho rozoberateľné spojenia.
› Zjednodušená demontáž v dôsledku modulovej konštrukcie.
› Čistejšie výrobné suroviny a materiály.
› Označenie všetkých plastových dielov podľa odporučenia VDA 260.
› Zníženie spotreby paliva a emisií CO2.
› Minimalizácia úniku paliva pri dopravnej nehode.
› Zníženie hluku.
Voľba materiálov
› Rozsiahle použitie recyklovateľných materiálov.
› Klimatizácia s chladiacim médiom bez freónov.
› Nebolo použité kadmium.
› Nebol použitý azbest.
› Znížené „vyparovanie“ plastických hmôt.
Výroba
› Konzervácia dutín bez použitia rozpúšťadiel.
› Konzervácia vozidla pre prepravu z výroby k zákazníkovi neobsahuje rozpúšťadlá.
1)
› Použitie lepidiel neobsahujúcich rozpúšťadlá.
› Výroba bez freónov.
› Nebola použitá ortuť.
› Použitie vodou riediteľných lakov.
Zber a spracovanie autovrakov
ŠKODA sa hlási k požiadavkám, ktoré sú na ňu a jej výrobky kladené v oblasti
ochrany životného prostredia a šetrenia zdrojov. Všetky nové vozidlá ŠKODA
sú z 95 % opätovne využiteľné a môžu sa v zásade bezplatne1) odoberať späť.
V mnohých krajinách boli vybudované celoplošné zberné systémy určené
na odovzdávanie vášho starého vozidla. Po jeho odovzdaní vám bude vydaný
doklad o likvidácii, ktorý dokumentuje riadne a predpisom zodpovedajúce spracovanie vozidla.
Upozornenie
Bližšie informácie o preberaní a zhodnocovaní starých vozidiel obdržíte v odbornom servise.
Predchádzanie škodám na vozidle

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Všeobecné pokyny
Prejazdy vodou na komunikáciách
151
152
Všeobecné pokyny
V nasledujúcich situáciách je potrebné dávať predovšetkým pozor na nízko položené časti vozidla, ako napr. spojler a výfuk.
› Jazda na zlých komunikáciách a cestách.
› Prechádzanie obrubníkov.
› Prechádzanie strmých rámp a pod.
Mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje u vozidiel so športovým podvozkom a pri
plnom naložení vozidla.
Za predpokladu splnenia národných zákonných predpisov.
Rozbehnutie a jazda
151
Protiidúce vozidlá vytvárajú vlny, ktoré môžu prekročiť prípustnú výšku hladiny vody pre vaše vozidlo.
■ Pod vodnou hladinou sa môžu skrývať výmole, bahno, kamene alebo podobné prekážky, ktoré môžu sťažiť alebo znemožniť prejazd vodou.
■ Nejazdite cez slanú vodu, soľ môže spôsobiť koróziu. Vozidlo, ktoré prišlo do
kontaktu so slanou vodou, je potrebné dôkladne opláchnuť čistou ('sladkou')
vodou.
■
Prejazdy vodou na komunikáciách
Obr. 145
Maximálne prípustná výška vody
pri prejazdoch vodou
Upozornenie
Po prejazde vodou odporúčame nechať vozidlo skontrolovať odborným servisom.
Aby ste pri prejazde vodou (napr. na zatopených cestách) zabránili riziku poškodenia vozidla, je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny.
› Pred prejazdom vodou si zistite jej hĺbku.
Hladina vody smie siahať maximálne po výčnelok pod prahom vozidla
» Obr. 145.
› Jazdite maximálne krokovou rýchlosťou.
Pri vyššej rýchlosti by sa mohla pred vozidlom vytvoriť vlna, ktorá by mohla
spôsobiť prienik vody do systému satia motora alebo do iných dielov vozidla.
› V žiadnom prípade nezastavujte vo vode, necúvajte a nikdy neodstavujte motor.
POZOR
Prejazd vodou, bahnom, blatom a pod. môže obmedziť účinnosť bŕzd
a predĺžiť brzdnú dráhu - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Vyhýbajte sa prudkým a náhlym brzdným manévrom priamo po prejazdoch vodou.
■ Po prejazdoch vodou sa musia brzdy prerušovaným brzdením čo najskôr
očistiť a vysušiť. Brzdenie s cieľom osušenia a očistenia brzdových kotúčov
vykonávajte iba vtedy, keď to dovoľujú podmienky cestnej premávky. Nesmiete ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.
■
DÔLEŽITÉ
Ak by voda prenikla do nasávacieho systému motora, hrozí závažné poškodenie dielov motora!
■ Pri prejazdoch vodou sa môžu vážne poškodiť niektoré diely vozidla, ako napr. podvozok, elektrika alebo prevodovka.
■
152
Jazda
Jazda v zahraničí

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Bezolovnatý benzín
Svetlomety
152
152
V niektorých krajinách je obmedzená alebo nie je vôbec žiadna sieť partnerov
ŠKODA. Preto bude obstarávanie niektorých potrebných náhradných dielov trochu komplikované a personál v odborných servisoch bude môcť prípadnú opravu vykonať iba v obmedzenom rozsahu.
Bezolovnatý benzín
Vozidlá so zážihovými motormi môžu tankovať iba bezolovnatý benzín » Strana 184, Bezolovnatý benzín. Informácie o sieti čerpacích staníc, ktoré ponúkajú bezolovnatý benzín, poskytujú napr. automoto kluby.
Svetlomety
Stretávacie svetlá vašich svetlometov sú nastavené asymetricky. Osvetľujú
viac okraj vozovky na strane, po ktorej sa bežne jazdí.
Pri jazdách v krajinách, v ktorých sa jazdí na opačnej strane vozovky ako vo vlasti, môžu asymetrické stretávacie svetlomety oslňovať vozidlá idúce v protismere. Aby ste zamedzili oslňovaniu protiidúcich vozidiel, treba vykonať prispôsobenie svetlometov v odbornom servise ŠKODA.
Prispôsobenie svetlometov s xenónovými svetlami sa realizuje v ponuke displeja MAXI DOT » Strana 71.

Upozornenie
Ďalšie informácie o prispôsobovaní svetlometov obdržíte v odbornom servise.
Asistenčné systémy
Systémy na podporu brzdenia

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
154
154
154
155
155
155
155
Kontrola stabilizácie (ESC)
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Kontrola trakcie (ASR)
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS)
Aktívna podpora riadenia (DSR)
Brzdový asistent (HBA)
Asistent rozjazdu do kopca (HHC)
POZOR
Nedostatok paliva môže spôsobiť nepravidelný chod motora alebo viesť k
vypnutiu motora. Systémy na podporu brzdenia by potom boli nefunkčné hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Rýchlosť a spôsob jazdy prispôsobte aktuálnej viditeľnosti, počasiu, stavu
vozovky a premávke. Zvýšená ponuka bezpečnosti, akú poskytujú systémy
na podporu brzdenia, vás nesmie zviesť k tomu, aby ste riskovali - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri poruche ABS ihneď vyhľadajte odborný servis. Prispôsobte jazdu
s ohľadom na poškodenie ABS, pretože nepoznáte presný rozsah porúch
a obmedzenie brzdného účinku.
■
DÔLEŽITÉ
Aby bola zaručená správna funkcia systémov na podporu brzdenia, musia byť
na všetkých štyroch kolesách namontované rovnaké, výrobcom schválené
pneumatiky.
■ Zmeny na vozidle (napr. na motore, na brzdách, podvozku) môžu ovplyvniť
funkciu systémov na podporu brzdenia » Strana 173, Servisné práce, úpravy a
technické zmeny.
■ Ak sa vyskytne porucha na ABS, vypadne aj funkcia ESC, ASR a EDS. Poruchu
ABS signalizuje kontrolné svetlo  » Strana 38.
■
Asistenčné systémy
153
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Kontrola stabilizácie (ESC)
Obr. 146
Systém ESC: Tlačidlo ASR

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 153.
ABS zabraňuje zablokovaniu kolies počas brzdenia. Systém tým podporuje vodiča, aby si zachoval kontrolu nad vozidlom.
Zásah ABS sa prejavuje pulzačnými pohybmi brzdového pedála, pri ktorom vzniká charakteristický zvuk.
Pri zásahu ABS nebrzdite v intervaloch, ani neznižujte tlak na pedál brzdy.
Kontrola trakcie (ASR)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 153.
Obr. 147
Tlačidlo ASR
Systém ESC zlepšuje kontrolu nad vozidlom v medzných dynamických situáciách počas jazdy, napr. pri náhlej zmene smeru jazdy. V závislosti od jazdných
podmienok to znižuje nebezpečenstvo šmyku a zlepšuje sa tak jazdná stabilita.
Systém ESC sa aktivuje automaticky pri každom zapnutí zapaľovania.
Pomocou nastavenia volantu a rýchlosti vozidla sa určuje požadovaný smer,
ktorý sa stále porovnáva so skutočným správaním vozidla. Keď sa vyskytnú odchýlky, ako napr. pri začínajúcom šmyku vozidla, systém ESC automaticky
pribrzďuje príslušné koleso.
Počas zásahu systému bliká kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli.
V rámci kontroly stabilizácie (ESC) sú integrované nasledujúce systémy.
› Protiblokovací systém (ABS) » Strana 154.
› Kontrola trakcie (ASR) » Strana 154.
› Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS) » Strana 155.
› Aktívna podpora riadenia (DSR) » Strana 155.
› Brzdový asistent (HBA) » Strana 155.
› Asistent rozjazdu do kopca (HHC) » Strana 155.
› Stabilizácia súpravy (TSA) » Strana 171.
Systém ESC nie je možné deaktivovať. Pomocou tlačidla so symbolom 
» Obr. 146 je možné deaktivovať iba ASR.
Keď je systém ASR deaktivovaný, na prístrojovom paneli svieti kontrolné svetlo
.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 153.
Systém ASR prispôsobuje pri pretáčajúcich sa kolesách otáčky motora stavu
vozovky. Prostredníctvom ASR sa pri nevýhodných stavoch vozovky zlepšuje aj
rozbeh, zrýchlenie a jazda do stúpaní.
Systém ASR sa automaticky aktivuje pri každom zapnutí zapaľovania.
Ak je vozidlo vybavené systémom ESC, je systém ASR integrovaný do systému
ESC » Strana 154.
Počas zásahu systému bliká kontrolné svetlo ASR  na prístrojovom paneli.
ASR by malo byť za normálnych okolností stále zapnuté. Systém má zmysel
deaktivovať iba napr. v nasledujúcich situáciách.
› Jazda so snehovými reťazami.
› Jazda v hlbokom snehu alebo na veľmi mäkkom podklade.
› „Vyhojdanie“ zapadnutého vozidla.
Systém ASR môžete deaktivovať tlačidlom so symbolom  » Obr. 147.
154 Jazda

Keď je systém ASR deaktivovaný, na prístrojovom paneli svieti kontrolné svetlo
.
Systém podrží brzdný tlak, ktorý bol vytvorený zošliapnutím brzdového pedála,
ešte asi 2 sekundy po uvoľnení brzdového pedála.
Následne by sa malo ASR opäť aktivovať.
Brzdový tlak klesá postupne, keď sa pridáva plyn. Ak by sa vozidlo do 2 sekúnd
nerozbehlo, začne cúvať.
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 153.
Ak sa pretáča hnacie koleso, pribrzdí EDS pretáčajúce sa koleso a prenesie
hnaciu silu na iné hnacie kolesá. Prispieva to ku stabilite vozidla, ako aj k plynulej jazde.
Aby sa kotúčové brzdy brzdeného kolesa príliš neprehrievali, EDS sa automaticky vypne. Vozidlo zostáva schopné prevádzky a má rovnaké vlastnosti ako
vozidlo bez EDS. Len čo sa brzdy ochladia, EDS sa znovu automaticky zapne.
Aktívna podpora riadenia (DSR)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
Asistent HHC je aktívny od stúpania cca 5 %, keď sú zatvorené dvere vodiča.
Systém HHC je funkčný vždy iba počas rozbehnutí sa do kopca a to nielen pri
jazde vpred, ale aj pri cúvaní. Pri jazde z kopca nie je asistent aktívny.
Pomoc pri parkovaní

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
POZOR
Akustická signalizácia pri parkovaní nesníma z vodiča zodpovednosť pri
parkovaní a podobných manévroch. Dajte pozor najmä na malé deti a zvieratá, pretože tieto sa nemusia rozpoznať snímačmi systému.
■ Pred parkovaním sa presvedčte, či sa pred vozidlom a za ním nenachádza
prekážka, napr. kameň, tenký stĺpik, tyč prívesu a pod. Túto prekážku nemusia snímače systému rozpoznať.
■ Povrchy určitých predmetov a oblečenie nemusia za určitých okolností
odrážať signály snímačov systému. Preto nie je možné tieto predmety alebo
osoby, ktoré majú na sebe takéto oblečenie, rozoznať snímačmi systému.
■ Externé zdroje zvuku môžu rušivo vplývať na systém. Za nepriaznivých
podmienok to môže spôsobiť, že predmety alebo osoby nebudú systémom
rozpoznané.
na strane 153.
■
Brzdový asistent (HBA)
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 153.
Systém HBA zosilňuje účinok bŕzd a pomáha skracovať brzdnú dráhu.
Brzdový asistent HBA sa aktivuje prudkým zošliapnutím brzdového pedála. Na
dosiahnutie najkratšej možnej brzdnej dráhy sa musí pedál brzdy pevne stláčať, kým sa vozidlo nezastaví.
Po uvoľnení pedála brzdy sa automaticky vypne funkcia HBA.
Systém ABS sa pri zásahu systému HBA aktivuje rýchlejšie a efektívnejšie.
Asistent rozjazdu do kopca (HHC)

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 153.
Asistent HHC umožňuje pri rozbehu v stúpaniach presunúť nohu z pedálu brzdy na pedál plynu bez toho, aby ste pri tom museli použiť ručnú brzdu.
156
156
Spôsob funkcie
Aktivácia/deaktivácia
Systém DSR poskytne vodičovi v kritických situáciách odporúčanie pre riadenie,
aby sa vozidlo stabilizovalo. Systém DSR sa aktivuje napr. počas silného brzdenia na rozdielnych povrchoch vozovky na pravej a ľavej strane vozidla.

Úvod k téme
DÔLEŽITÉ
Ak po aktivácii systému zaznie počas asi 3 sekúnd akustická signalizácia
a v blízkosti vozidla nie je prekážka, potom došlo k systémovej chybe. Chyba sa
okrem toho signalizuje blikaním symbolu  v tlačidle » Obr. 148 na strane 156.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Aby mohol systém fungovať, musíte snímače udržiavať čisté (bez námrazy
a pod.).
■
Asistenčné systémy
155

Za nepriaznivých poveternostných podmienok (silný dážď, vodná para, veľmi
nízke, resp. veľmi vysoké teploty atď.) môže byť funkcia systému obmedzená „nesprávne rozpoznanie prekážky“.
■ Dodatočne namontované príslušenstvo, ako napr. nosič bicyklov, môže obmedziť funkciu systému.
■
Upozornenie
■ Tóny signálov pre rozpoznávanie prekážky vpredu sú vyššie ako pre rozpoznávanie prekážky vzadu.
■ Ak sa po aktivácii systému nezobrazujú všetky polia okolo vozidla, je potrebné s vozidlom prejsť niekoľko metrov dopredu, resp. dozadu.
■ Tóny pomoci pri parkovaní je možné prispôsobiť prostredníctvom displeja
MAXI DOT v položke Asistent (Asist. systémy) » Strana 47.
■ Ak je systém aktivovaný a voliaca páka automatickej prevodovky je v polohe
P (vozidlo sa nemôže pohybovať), akustická signalizácia sa preruší a nerealizuje sa zobrazenie prekážky.
Spôsob funkcie
Systém vypočítava pomocou ultrazvukových vĺn vzdialenosť medzi nárazníkom
a prekážkou. Ultrazvukové snímače sú umiestnené v zadnom, resp. prednom
nárazníku.
Popis obrázku - približný dosah snímačov
Oblasť » Obr. 148
A
B
C
D
E
a)
a)
Dosah snímačov
120 cm
60 cm
160 cm
60 cm
60 cm
Platí iba pre vozidlá s 12 snímačmi.
So skracovaním vzdialenosti od prekážky sa skracuje interval medzi akustickými signálmi. Pri vzdialenosti cca 30 cm od prekážky sa už ozýva neprerušovaný
tón - oblasť nebezpečenstva. Od tohto okamihu nepokračujte ďalej v jazde!
Dĺžku vozidla je možné predĺžiť namontovaným odnímateľným ťažným zariadením. Nebezpečná oblasť pri vozidlách, ktoré majú zo závodu namontované ťažné zariadenie, preto začína vo vzdialenosti cca 35 cm.
Prevádzka s prívesom
Pri vozidlách, ktoré majú zo závodu namontované ťažné zariadenie, sú pri prevádzke s prívesom aktívne iba oblasti A a B » Obr. 148 systému.
Aktivácia/deaktivácia

Obr. 148 Dosah snímačov / tlačidlo systému

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 155.
Pomoc pri parkovaní (ďalej označené iba ako systém) pracuje iba pri zapnutom
zapaľovaní.
Systém pomáha vodičovi pri parkovaní a posúvaní prostredníctvom akustických
signálov, resp. zobrazenia na displeji rádia alebo z výroby zabudovaného navigačného systému » návod na obsluhu autorádia, návod na obsluhu navigačného systému.
156 Jazda
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 155.
Systém sa automaticky aktivuje pri zaradení spätného rýchlostného stupňa
alebo po stlačení tlačidla so symbolom  » Obr. 148 na strane 156. V tlačidle sa
rozsvieti symbol , aktivácia sa potvrdí krátkym akustickým signálom.
Systém sa deaktivuje po vyradení spätného rýchlostného stupňa, po stlačení
tlačidla  alebo automaticky pri rýchlosti vozidla nad 10 km/h (v tlačidle zhasne symbol ).
Pri vozidlách vybavených iba zadnými snímačmi možno systém deaktivovať iba
vyradením spätného rýchlostného stupňa.
Parkovací asistent

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Spôsob funkcie
Nájdenie medzery na zaparkovanie
Zaparkovanie
Vyparkovanie z medzery na zaparkovanie paralelnej ku vozovke
Automatické núdzové brzdenie
Upozorňujúce hlásenia
DÔLEŽITÉ
Ak ostatné vozidlá parkujú na obrubníku za ním, systém môže viesť vaše vozidlo takisto na obrubník alebo zaň. Dávajte pozor, aby sa nepoškodili pneumatiky alebo ráfy vášho vozidla, príp. včas zasiahnite.
■ Systém nemusí za určitých okolností rozoznať povrchy, prípadne štruktúry určitých predmetov, napr. drôtených plotov, prachový sneh atď.
■ Za nepriaznivých poveternostných podmienok (silný dážď, vodná para, veľmi
nízke, resp. veľmi vysoké teploty atď.) môže byť funkcia systému obmedzená „nesprávne rozpoznanie prekážky“.
■
157
158
158
159
159
160
Stav, v ktorom sa volant obsluhuje systémom, sa následne označuje ako parkovací manéver.
DÔLEŽITÉ
Správne vyhodnotenie parkovacej medzery a parkovací manéver závisia od obvodu kolies vozidla.
■ Systém funguje správne iba vtedy, keď sú na vozidle namontované kolesá s
veľkosťou povolenou výrobcom.
■ Zrieknite sa použitia systému, ak sú na vozidle namontované napr. snehové
reťaze alebo núdzové koleso.
■ V prípade výmeny kolies v rámci schváleného rozmeru od výrobcu sa môže
mierne meniť výsledná pozícia vozidla v parkovacej medzere. Tomu sa dá zabrániť novým nastavením systému v odbornom servise.
Súčasťou parkovacieho asistenta je pomoc pri parkovaní, preto je potrebné
prečítať si a dodržiavať aj informácie a bezpečnostné pokyny » Strana 155,
Pomoc pri parkovaní.
Upozornenie
Parkovací manéver odporúčame vykonávať pri bezpečnej rýchlosti do cca 5 km/
h.
Parkovací asistent (následne označený iba ako systém) podporuje vodiča pri
parkovaní na vhodnú pozdĺžnu alebo priečnu medzeru na zaparkovanie, ako aj
pri vyparkovaní z pozdĺžneho miesta na parkovanie.
Systém preberá pohyby volantu pri parkovaní, resp. opúšťaní parkovacej medzery, vodič obsluhuje pedále, a tiež radiacu, resp. voliacu páku.
POZOR
Systém slúži len na podporu a nezbavuje vodiča zodpovednosti za obsluhu vozidla.
■ Počas parkovacieho manévru systém automaticky vykonáva rýchle pohyby volantom. Nesiahajte pri nich medzi lúče volantu - hrozí nebezpečenstvo
poranenia!
■ Počas parkovacie manévru na nespevnenom alebo klzkom podklade (štrk,
sneh, ľad a pod.) sa môžu pomery podkladu odlišovať od vypočítanej jazdnej
dráhy. Preto odporúčame zdržať sa použitia systému v takýchto situáciách.
■ Externé zdroje zvuku môžu mať vplyv na signály systému snímačov. Za
nepriaznivých podmienok to môže spôsobiť, že predmety alebo osoby nebudú systémom rozpoznané.
■
Spôsob funkcie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 157.
Základné činnosti systému
› Meranie a vyhodnocovanie veľkosti medzery na zaparkovanie počas jazdy.
› Určenie správnej pozície vozidla na zaparkovanie.
› Vypočítanie dráhy, po ktorej vozidlo zacúva do medzery na zaparkovanie,
resp. vyjde z medzery na zaparkovanie smerom dopredu.
› Automatické otáčanie predných kolies pri parkovacom manévri.
Na displeji prístrojového panelu (následne uvádzané iba na displeji) sa zobrazujú informácie a hlásenia systému.
Pri aktivovanom systéme svieti v tlačidle kontrolné svetlo  » Obr. 149 na
strane 158 - .
Kontrola trakcie (ASR) musí byť pri parkovaní neustále zapnutá.
Asistenčné systémy
157
Upozornenie
Ak sa na displeji zobrazuje symbol  (km/h), potom je potrebné znížiť rýchlosť
jazdy pod 40 km/h (pozdĺžne parkovanie), resp. pod 20 km/h (priečne parkovanie).
Nájdenie medzery na zaparkovanie
Zaparkovanie
Obr. 149 Tlačidlo systému / zobrazenie na displeji

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 157.
Vyhľadanie medzery na zaparkovanie paralelne ku vozovke
› Popri medzere na zaparkovanie prechádzajte rýchlosťou max. 40 km/h a vo
vzdialenosti 0,5 m - 1,5 m.
› Jedenkrát stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 149.
Na displeji sa zobrazí toto » Obr. 149 - .
Obr. 150 Zobrazenie na displeji

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 157.
Na displeji sa zobrazí toto » Obr. 149 - .
Zobrazenie na displeji
A Medzera na zaparkovanie rozpoznaná s pokynom na ďalšiu jazdu dopredu.
B Medzera na zaparkovanie rozpoznaná s pokynom na zaradenie spätného
rýchlostného stupňa.
C Pokyn na zaradenie rýchlostného stupňa dopredu.
D Pokyn na zaradenie spätného rýchlostného stupňa.
Na displeji sa automaticky zobrazuje oblasť s vyhľadávanou medzerou pre zaparkovanie na strane spolujazdca.
Ak systém zistil vhodnú medzeru na zaparkovanie, zobrazí sa táto medzera na
displeji » Obr. 150 - .
Ak chcete zaparkovať na strane vodiča, zapnite smerové svetlo pre túto stranu. Na displeji sa bude oblasť s vyhľadávanou medzerou pre zaparkovanie zobrazovať na strane vodiča.
› Pokračujte v jazde tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí » Obr. 150 - .
› Zastavte a dávajte pozor, aby sa vozidlo až do začiatku parkovania nepohlo
Vyhľadanie medzery na zaparkovanie priečne ku vozovke
› Popri medzere na zaparkovanie prechádzajte rýchlosťou max. 20 km/h a vo
vzdialenosti 0,5 m - 1,5 m.
› Dvakrát stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 149.
Ak systém našiel vhodnú medzeru na zaparkovanie, uložia sa jej parametre do
pamäte dovtedy, kým sa nenájde iná vhodná medzera na zaparkovanie alebo
až kým neprejdete vzdialenosť cca 10 m od nájdenej medzery.
Ak chcete pri vyhľadávaní medzery na zaparkovanie zmeniť režim parkovania,
potom musíte opätovne stlačiť tlačidlo so symbolom .
dopredu.
› Zaraďte spätný chod, resp. voliacu páku zatlačte do polohy R.
› Keď sa na displeji zobrazí nasledujúce hlásenie: Zásah řízení aktivní. Sledujte
okolí!, pustite volant, systém preberie ovládanie volantu.
› Sledujte priame okolie vozidla a opatrne cúvajte.
V prípade potreby môže parkovací manéver pokračovať s ďalšími krokmi.
› Ak na displeji bliká šípka smerom dopredu » Obr. 150 - , potom zaraďte
1. rýchlostný stupeň alebo voliacu páku prestavte do polohy D.
158 Jazda

Na displeji sa zobrazí symbol  (brzdový pedál).
› Zošliapnite brzdový pedál a vyčkajte, kým sa volant automaticky neotočí do
potrebnej polohy, symbol  zhasne.
› Opatrne pokračuje v jazde dopredu.
› Ak na displeji bliká šípka dozadu » Obr. 150 - , opäť zaraďte spätný chod,
resp. prestavte voliacu páku do polohy R.
Na displeji sa zobrazí symbol  (brzdový pedál).
› Zošliapnite brzdový pedál a vyčkajte, kým sa volant automaticky neotočí do
potrebnej polohy, symbol  zhasne.
› Opatrne sa presúvajte dozadu.
Tieto kroky sa môžu opakovať niekoľkokrát po sebe.
Keď sa parkovanie ukončí, zaznie akustická signalizácia a na displeji sa zobrazí
nasledujúce hlásenie.
 Park Assist ukončen. Převezměte řízení.
Automatická podpora brzdenia pri prekročení rýchlosti
Ak sa počas parkovacieho manévru prvýkrát prekročí rýchlosť 7 km/h, potom sa
rýchlosť zníži prostredníctvom systému automaticky pod 7 km/h. Tým sa zabráni zrušeniu parkovacieho manévru.
Automatické zrušenie
Systém zruší parkovanie, ak sa vyskytne jeden z nasledujúcich prípadov:
› Rýchlosť 7 km/h sa prekročí druhýkrát.
› Prekročí sa časový limit 6 minút.
› Stlačí sa tlačidlo systému.
› Systém ASR sa vypne.
› Realizuje sa zásah vodiča do automatického procesu riadenia (pridržanie volantu).
› Vyskytne sa porucha systému (systém nie je dočasne k dispozícii).
› Realizuje sa automatické núdzové brzdenie.
Ak sa vyskytne jeden z hore uvedených prípadov, potom sa zobrazí nasledujúce hlásenie » Strana 160.
Vyparkovanie z medzery na zaparkovanie paralelnej ku vozovke

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
› Stlačte páčku smerových svetiel pre stranu vozovky, na ktorú sa má vyjsť z
medzery na zaparkovanie.
› Zaraďte spätný chod, resp. voliacu páku zatlačte do polohy R.
› Keď sa na displeji zobrazí nasledujúce hlásenie: Zásah řízení aktivní. Sledujte
okolí!, pustite volant, systém preberie ovládanie volantu.
› Sledujte priame okolie vozidla a opatrne cúvajte.
› Nasledujte pokyny systému zobrazované na displeji.
Keď sa vyparkovanie ukončí, zaznie akustická signalizácia a na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
 Převezměte řízení a pokračujte v jízdě. (Prevezmite riadenie a pokračujte
v jazde.)
Automatické zrušenie
Systém zruší proces vyparkovania, ak sa vyskytne jeden z nasledujúcich prípadov.
› Stlačí sa tlačidlo systému.
› Systém ASR sa vypne.
› Realizuje sa zásah vodiča do automatického procesu riadenia (pridržanie volantu).
› Vyskytne sa porucha systému (systém nie je dočasne k dispozícii).
› Realizuje sa automatické núdzové brzdenie.
Ak sa vyskytne jeden z hore uvedených prípadov, potom sa zobrazí nasledujúce hlásenie » Strana 160.
Automatické núdzové brzdenie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 157.
Ak systém počas parkovacieho manévru rozpozná nebezpečenstvo nárazu, potom sa realizuje automatické núdzové brzdenie, aby sa zabránilo dôsledkom
nárazu.
Parkovací manéver sa zruší v dôsledku núdzového brzdenia.
DÔLEŽITÉ
Ak sa parkovací manéver zruší napr. na základe druhého prekročenia rýchlosti
7 km/h, potom sa automatické núdzové brzdenie systémom neiniciuje!
na strane 157.
Vyparkovanie
› Jedenkrát stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 149 na strane 158.
Asistenčné systémy
159
Priebeh parkovania je ukončený zásahom systému ASR.
Upozorňujúce hlásenia

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte

Park Assist: Rychlost příliš vysoká.
a
na strane 157.
Ak sa pri vyhľadávaní medzery na parkovanie prekročí rýchlosť 50 km/h, potom
sa musí systém opätovne aktivovať pomocou tlačidla so symbolom .

Rychlost příliš vysoká. Převezměte řízení!
Parkovací manéver sa ukončí z dôvodu prekročenia rýchlosti 7 km/h.

Zásah řidiče: Převezměte řízení!
Parkovací manéver je ukončený zásahom vodiča.

Park Assist ukončen. ASR vypnuto.
Parkovací manéver nie je možné vykonať, pretože je deaktivovaný systém ASR.
Aktivujte systém ASR.

ASR vypnuto. Převezměte řízení!
Parkovací manéver bol ukončený, pretože bol počas parkovacieho manévru
deaktivovaný systém ASR.

Přívěs: Park Assist ukončen.
Parkovací manéver nie je možné vykonať, pretože je pripojený príves.

Časový limit překročen. Převezměte řízení!
Parkovací manéver bol ukončený z dôvodu prekročenia časového limitu 6 minút.

Park Assist nyní nedostupný. (Park Assist momentálne nedostupný.)
Systém nie je možné aktivovať, pretože sa na vozidle vyskytla porucha. Požiadajte o pomoc odborný servis.

Park Assist ukončen. Systém nyní nedostupný.
Zaparkovanie bolo ukončené z dôvodu poruchy na vozidle. Požiadajte o pomoc
odborný servis.

Park Assist vadný. Do servisu!
Zaparkovanie nie je možné, pretože sa v systéme vyskytla porucha. Požiadajte
o pomoc odborný servis.

Zásah ASR. Převezměte řízení!
160 Jazda
PARK ASSIST Zapnite smerové svetlá a zaraďte spiatočku.

Predpoklady pre vyparkovanie pomocou systému sú splnené. Zapnite smerové
svetlá a zaraďte spiatočku.
Automatické parkování není možné. Malá mezera.

Vyparkovanie pomocou systému nie je možné. Medzera na parkovanie je príliš
malá.
Park Assist: Zásah brzd. Rychlost příliš vysoká.

Rýchlosť bola pri parkovacom manévri príliš vysoká a automaticky sa znížila.
Tempomat

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Aktivácia/deaktivácia
Uloženie a podržanie rýchlosti
Zmena uloženej rýchlosti
Dočasné vypnutie
161
161
161
161
Tempomat (zariadenie na udržiavanie rýchlosti - GRA) udržiava nastavenú konštantnú rýchlosť vyššiu ako 25 km/h, nie je pritom potrebné mať zošliapnutý
plynový pedál.
Zvolená rýchlosť sa udržiava za predpokladu, že to výkon motora či jeho brzdný
účinok umožní.
Pri zapnutom tempomate svieti na prístrojovom paneli kontrolné svetlo .
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov sa tempomat nesmie používať v hustej premávke a pri zlom stave vozovky (napr. poľadovica, klzká vozovka, štrk) hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Zaznamenaná rýchlosť sa smie obnoviť iba vtedy, keď nie je pre aktuálnu
dopravnú situáciu príliš vysoká.
■ Aby ste zabránili neželanému zapnutiu tempomatu, deaktivujte ho vždy
po použití.
■

DÔLEŽITÉ
Pri jazde v strmom klesaní nedokáže tempomat udržať konštantnú rýchlosť.
Rýchlosť sa zvyšuje pôsobením vlastnej hmotnosti vozidla. V takýchto prípadoch sa musí zaradiť nižší prevodový stupeň alebo sa vozidlo musí spomaliť
nožnou brzdou.
■ Tempomat sa nedá zapnúť, ak je zaradený prvý rýchlostný stupeň alebo spätný chod (u vozidiel s mechanickou prevodovkou).
■ Tempomat sa nedá zapnúť, keď sa voliaca páka nachádza v polohe P, N alebo
R (vozidlách s automatickou prevodovkou).
■ Tempomat sa môže automaticky vypnúť pri zásahu niektorých asistenčných
systémov podporujúcich brzdenie (napr. ESC), pri prekročení maximálne povolených otáčok a pod.
■
Aktivácia/deaktivácia
Obr. 151
Ovládacia páčka: Ovládacie prvky
tempomatu
Zmena uloženej rýchlosti

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 160.
Zvýšenie rýchlosti pomocou tlačidla B
› Preklápacie tlačidlo B zatlačte do polohy RES/+ » Obr. 151 na strane 161.
Keď sa drží tlačidlo stlačené v polohe RES/+, plynulo sa zvyšuje rýchlosť. Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti uvoľnite tlačidlo. Tým sa aktuálna rýchlosť zaznamená do pamäte.
Zníženie rýchlosti pomocou preklápacieho tlačidla B
Zaznamenanú rýchlosť môžete znížiť stlačením preklápacieho tlačidla B do
polohy SET/- » Obr. 151 na strane 161.
Kým sa drží preklápacie tlačidlo stlačené v polohe SET/-, plynulo sa znižuje
rýchlosť. Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti uvoľnite tlačidlo. Tým sa aktuálna
rýchlosť zaznamená do pamäte.
Keď tlačidlo uvoľníte pri rýchlosti nižšej ako cca 25 km/h, rýchlosť sa nezaznamená a pamäť sa vymaže. Rýchlosť sa musí opäť uložiť po zvýšení nad cca
25 km/h zatlačením preklápacieho tlačidla B do polohy SET/-.
Zvýšenie rýchlosti pomocou plynového pedála
› Zošliapnite pedál plynu.
Po uvoľnení pedálu plynu sa rýchlosť zníži na predtým zaznamenanú hodnotu.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 160.
Aktivácia
› Spínač A » Obr. 151 prestavte do polohy ON.
Dočasné vypnutie
Deaktivácia
› Spínač A » Obr. 151 prestavte do polohy OFF.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 160.
Tempomat sa dočasne vypne tým, že spínač A » Obr. 151 na strane 161 zatlačíte do odpruženej polohy CANCEL, resp. stlačíte brzdový alebo spojkový pedál.
Uloženie a podržanie rýchlosti

Zníženie rýchlosti pomocou pedála brzdy
Rýchlosť je možné znížiť aj zošliapnutím pedálu brzdy, tým sa zariadenie dočasne vypne » Strana 161.
a
na strane 160.
› Aktivujte tempomat » Strana 161.
› Jazdite požadovanou rýchlosťou.
› Preklápacie tlačidlo B zatlačte do polohy SET/- » Obr. 151 na strane 161.
Zaznamenaná rýchlosť zostáva zachovaná v pamäti.
Zaznamenanú rýchlosť znovu obnovíte po uvoľnení brzdového pedála zatlačením preklápacieho tlačidla B do polohy RES/+.
Po uvoľnení preklápacieho tlačidla B z polohy SET/- sa zaznamenaná rýchlosť
udržiava konštantne bez ovládania plynového pedála.
Asistenčné systémy
161

Rýchlosť vozidla bola po poslednom zastavení vyššia ako 4 km/h.
Nie je pripojený príves.


ŠTART-STOP
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Podmienky funkcie systému
Spôsob funkcie pri vozidlách s manuálnou prevodovkou
Spôsob funkcie pri vozidlách s automatickou prevodovkou
Systémovo podmienený automatický proces štartovania
Manuálna deaktivácia/aktivácia systému
Upozorňujúce hlásenia
162
162
163
163
163
164
Systém ŠTART-STOP (následne označovaný iba ako systém) šetrí palivo a znižuje emisie poškodzujúce životné prostredie a produkciu CO2 tým, že sa napr.
pri zastavení na semafore odstaví motor a pri rozbehu sa opäť naštartuje.
POZOR
■ Vozidlo nikdy nenechajte v pohybe s vypnutým motorom.
■ Pri vypnutom motore nepracuje posilňovač bŕzd ani servoriadenie.
Podmienky funkcie systému
Obr. 152
Displej MAXI DOT: Motor je automaticky vypnutý / automatické
vypnutie motora nie je možné
Niektoré ďalšie podmienky pre funkciu systému nedokáže vodič ovplyvniť ani
rozpoznať. Preto môže systém reagovať rozdielne v situáciách, ktoré sú z pohľadu vodiča identické.
Ak by sa po zastavení vozidla zobrazilo na segmentovom displeji hlásenie
START-STOP NENI MOZNY, resp. na displeji MAXI DOT kontrolný symbol 
» Obr. 152, potom nie sú splnené podmienky pre automatické vypnutie motora.
Chod motora je nevyhnutný napr. z nasledujúcich dôvodov.
› Ešte nebola dosiahnutá teplota motora potrebná pre bezchybnú funkciu systému.
› Stav nabitia akumulátora vozidla je príliš nízky.
› Spotreba prúdu je príliš vysoká.
› Vysoký výkon klimatizácie (vysoké otáčky ventilátora, veľký rozdiel medzi požadovanou a skutočnou teplotou vo vnútornom priestore).
Upozornenie
Ak vozidlo napríklad dlho stojí vonku pri teplotách pod bodom mrazu alebo je
vystavené priamemu slnečnému žiareniu, môže trvať až niekoľko hodín, kým
vnútorná teplota akumulátora vozidla dosiahne hodnoty vhodné na bezchybnú
prevádzku systému.
■ Ak sa pri automaticky odstavenom motore odopne na viac ako 30 sekúnd pás
vodiča alebo sa otvoria dvere vodiča, potom sa motor musí naštartovať manuálne.
■ Po manuálnom štarte motora pri vozidle s manuálnou prevodovkou sa môže
automatické vypnutie motora realizovať až vtedy, keď sa prejde minimálny úsek potrebný pre prevádzku funkcie systému.
■
Spôsob funkcie pri vozidlách s manuálnou prevodovkou


Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 162.
Pre automatické vypnutie motora podmienené systémom sa musia splniť nasledujúce podmienky.
 Dvere vodiča sú zatvorené.
 Vodič má zapnutý bezpečnostný pás.
 Veko motorového priestoru je zatvorené.
162 Jazda
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 162.
Pri splnení podmienok funkcie sa realizuje automatické vypnutie motora / automatický štart motora tak, ako je to opísané.
Automatické vypnutie motora
› Zastavte vozidlo.
› Rýchlostnú páku prestavte do neutrálnej polohy.
› Uvoľnite spojkový pedál.

Realizuje sa automatické vypnutie motora, na segmentovom displeji sa objaví
hlásenie START-STOP AKTIVNI, resp. na displeji MAXI DOT sa objaví kontrolný
symbol  » Obr. 152 na strane 162.
Automatický štart motora
› Zošliapnite spojkový pedál.
Realizuje sa automatický opätovný proces štartovania.
Spôsob funkcie pri vozidlách s automatickou prevodovkou

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 162.
Pri splnení podmienok funkcie sa realizuje automatické vypnutie motora / automatický štart motora tak, ako je to opísané.
Automatické vypnutie motora
› Zastavte vozidlo a pedál brzdy podržte zošliapnutý.
Ak sa vozidlo pohybuje s nízkou rýchlosťou (napr. v zápche alebo pri odbočovaní) a po ľahkom stlačení pedála brzdy zostane stáť, potom sa nerealizuje automatické vypnutie motora. Intenzívnejším stlačením pedála brzdy sa realizuje
automatické vypnutie motora.
Systémovo podmienený automatický proces štartovania

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 162.
Pri automaticky vypnutom motore môže systém naštartovať motor ešte pred
želaným pokračovaním v jazde. Dôvodmi môžu byť napríklad:
› Vozidlo sa posúva, napr. na svahu.
› Brzdový pedál bol niekoľkokrát stlačený.
› Spotreba prúdu je príliš vysoká.
Manuálna deaktivácia/aktivácia systému
Realizuje sa automatické vypnutie motora, na segmentovom displeji sa objaví
hlásenie START-STOP AKTIVNI, resp. na displeji MAXI DOT sa objaví kontrolný
symbol  » Obr. 152 na strane 162.
Obr. 153
Tlačidlo systému ŠTART-STOP
Automatický štart motora
› Uvoľnite pedál brzdy.
Realizuje sa automatické opätovné naštartovanie.
Ďalšie informácie k automatickej prevodovke
Automatické vypnutie motora sa realizuje v polohách voliacej páky P, D, S, N,
ako aj v režime Tiptronic.

V polohe voliacej páky P zostane motor aj po uvoľnení brzdového pedála vypnutý. Motor sa automaticky naštartujete tým, že stlačíte pedál brzdy alebo
voliacu páku prestavíte do iného režimu a uvoľníte pedál brzdy.
Deaktivácia/aktivácia
› Stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 153.
Ak sa pri automaticky vypnutom motore preradí do polohy voliacej páky R, potom sa realizuje automatický proces štartovania.
Ak sa voliaca páka prestaví z polohy R do polohy D, S alebo N, musí vozidlo pre
opätovné automatické vypnutie motora najskôr dosiahnuť rýchlosť vyššiu ako
10 km/h.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 162.
Pri vypnutom režime Štart-Stop svieti kontrolné svetlo v tlačidle.
Upozornenie
Ak sa systém deaktivuje pri automaticky vypnutom motore, potom sa realizuje
automatický proces štartovania.
Automatické vypnutie motora sa nerealizuje, ak systém rozpozná pohyb vozidla na základe veľkého vychýlenia volantu.
Asistenčné systémy
163
Upozorňujúce hlásenia

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Spôsob funkcie

na strane 162.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 164.
Hlásenia a upozornenia sa zobrazujú na displeji prístrojového panelu.
 Nastartujte ručně motor! (Motor naštartujte manuálne!)
 STARTUJTE MANUÁLNĚ (NAŠTARTUJTE MANUÁLNE)
Rozpoznávanie únavy odporúča vodičovi vykonanie prestávky v jazde na základe údajov o chovaní sa vozidla pri jazde. Systém odporúča prestávku pri rýchlostiach 65 - 200 km/h.
Jedna z podmienok pre automatické štartovanie motora nie je splnená, resp. je
odložený bezpečnostný pás vodiča. Motor sa musí naštartovať manuálne.
Po zapnutí zapaľovania systém po dobu 15 minút vyhodnocuje chovanie sa vozidla pri jazde. Toto základné vyhodnotenie sa neustále porovnáva s aktuálnym chovaním sa vozidla pri jazde.
Pri vozidlách so systémom KESSY sa prostredníctvom prvého stlačenia štartovacieho tlačidla vypne zapaľovanie, až pri druhom stlačení sa realizuje proces
štartovania.


Systém vymaže uložené základné vyhodnotenie, ak sú splnené nasledujúce
podmienky.
› Vozidlo sa zastaví a vypne zapaľovanie.
› Vozidlo sa zastaví, odopne sa bezpečnostný pás a otvoria sa dvere vodiča.
› Zastavenie trvá dlhšie ako 15 minút.
Závada: Start-Stop
ZAVADA START-STOP (CHYBA ŠTART-STOP)
Vyskytla sa systémová chyba. Požiadajte o pomoc odborný servis.
Rozpoznávanie únavy (odporúčanie prestávky)

Ak sa nesplní žiadna z týchto podmienok alebo sa nezmení spôsob jazdy, potom systém po 15 minútach ešte raz odporučí prestávku v jazde.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Spôsob funkcie
Upozorňujúce hlásenia
164
164
POZOR
■ Za spôsobilosť k jazde je vždy zodpovedný vodič. Nikdy nešoférujte, ak cítite únavu.
■ Systém pravdepodobne nedokáže rozpoznať všetky prípady, pri ktorých je
potrebná prestávka.
■ Počas dlhých jázd je preto potrebné vykonávať pravidelné, dostatočne dlhé prestávky.
■ Pri takzvanom mikrospánku sa nerealizuje systémové varovanie.
Upozornenie
■ V niektorých jazdných situáciách môže systém nesprávne vyhodnotiť spôsob
jazdy a tým vydať nesprávne odporúčanie prestávky (napr. pri športovej jazde,
za nevýhodných poveternostných podmienok alebo pri zlom stave vozovky).
■ Rozpoznávanie únavy je určené predovšetkým pre diaľnice.
164 Jazda
Ak systém rozpozná odchýlky od normálneho chovania v dôsledku možnej
únavy vodiča, odporučí prestávku v jazde.
Aktivácia/deaktivácia
Systém je možné aktivovať, resp. deaktivovať aj prostredníctvom displeja MAXI
DOT v položke Asistent (Asist. systémy) » Strana 47.
Upozorňujúce hlásenia

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 164.
Na displeji MAXI DOT sa na niekoľko sekúnd zobrazí symbol  a nasledujúce
hlásenie.
 Zjištěna únava. Odpočiňte si
Zaznie aj akustická signalizácia.
Monitorovanie tlaku v pneumatikách

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Uloženie hodnôt tlaku v pneumatikách
165 
Monitorovanie tlaku v pneumatikách (ďalej len ako systém) monitoruje tlak
vzduchu v pneumatikách počas jazdy.
Pri zmene tlaku v pneumatikách svieti kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli a zaznie akustická signalizácia.
Informácie k postupu pri zobrazení zmeny tlaku v pneumatikách » Strana 40.
Systém dokáže správne fungovať iba vtedy, ak sú pneumatiky nahustené na
predpísaný tlak a tieto hodnoty tlaku sú uložené v systéme.
POZOR
Za správne tlaky vzduchu v pneumatikách je zodpovedný vodič. Tlak v
pneumatikách sa musí pravidelne kontrolovať » Strana 199.
■ Systém nedokáže varovať pri veľmi rýchlom poklese tlaku v pneumatikách, napr. pri náhlom poškodení pneumatiky.
■
Hodnoty tlaku v pneumatikách sa musia v systéme uložiť vždy, keď sa vyskytne
jedna z nasledujúcich udalostí.
› Zmena tlaku vzduchu v pneumatikách.
› Výmena jedného alebo viacerých kolies.
› Zmena polohy jedného kolesa na vozidle.
› Rozsvietenie kontrolného svetla  na prístrojovom paneli.
POZOR
Pred uložením hodnôt tlaku sa musia pneumatiky nahustiť na predpísaný
tlak » Strana 199. Pri uložení nesprávnych hodnôt tlaku by systém pravdepodobne nemusel vydať výstrahu ani pri príliš nízkom tlaku v pneumatikách.
DÔLEŽITÉ
Hodnoty tlaku v pneumatikách sa musia ukladať každých 10 000 km alebo 1x
ročne, aby sa zaručila správna funkcia systému.
Uloženie hodnôt tlaku v pneumatikách
Obr. 154
Tlačidlo na uloženie hodnôt tlaku

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 165.
Uloženie hodnôt tlaku v pneumatikách sa realizuje takto.
› Všetky pneumatiky nahustite na predpísaný tlak.
› Zapnite zapaľovanie.
› Stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 154 .
Na prístrojovom paneli sa rozsvieti kontrolné svetlo .
Akustická signalizácia a zhasnutie kontrolného svetla informujú o uložení hodnôt tlaku v pneumatikách.
› Uvoľnite tlačidlo so symbolom  .
Asistenčné systémy
165
Opis
Ťažné zariadenie a príves
Ťažné zariadenie

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Opis
Nastavenie pohotovostnej polohy
Montáž ramena s guľou
Kontrola riadneho upevnenia
Odobratie ramena s guľou
Príslušenstvo
166
167
167
168
168
169
Maximálne zaťaženie ťažného vozidla prívesom je 80 kg.
POZOR
Pred každou jazdou s nasadeným ramenom s guľou prekontrolujte jeho
správne nasadenie a upevnenie v šachte na uchytenie.
■ Ak nie je rameno s guľou správne nasadené a upevnené v šachte na uchytenie, nesmie sa používať.
■ Ak je ťažné zariadenie poškodené alebo neúplné, nesmie sa používať.
■ Na ťažnom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny ani úpravy.
■ Rameno s guľou nikdy neuvoľňujte pri pripojenom prívese.
■ Šachtu na uchytenie ťažného zariadenia udržiavajte neustále čistú. Znečistenie znemožňuje bezpečné upevnenie ramena s guľou!
■
DÔLEŽITÉ
■ S ramenom s guľou zaobchádzajte opatrne - hrozí nebezpečenstvo poškodenia laku na nárazníku.
■ Pri odobratom ramene s guľou vždy nastrčte krycie viečko na šachtu na uchytenie - hrozí nebezpečenstvo znečistenia šachty.
■
■
Upozornenie
Prevádzka a údržba ťažného zariadenia » Strana 180.
Vozidlo ťahajte pomocou odnímateľného ramena s guľou » Strana 215.
166 Jazda
Obr. 155 Držiak ťažného zariadenia / rameno s guľou

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 166.
Rameno s guľou je odnímateľné a nachádza sa v priehlbine pre rezervné koleso
alebo v priestore pre rezervné koleso v batožinovom priestore.
Držiak ťažného zariadenia a rameno s guľou » Obr. 155
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13-pólová zásuvka
Poistné oko
Šachta na uchytenie
Snímateľný kryt
Ochranná čiapočka
Rameno s guľou
Ovládacia páka
Uzáver zámku
Vypínací čap
Kľúč
Blokovací kužeľ
Upozornenie
Pri strate kľúča vyhľadajte odborný servis.
Montáž ramena s guľou
Nastavenie pohotovostnej polohy
Obr. 156 Nastavenie pohotovostnej polohy / pohotovostná poloha

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 166.
Rameno s guľou sa musí pred montážou prestaviť do pohotovostnej polohy.
Ak sa toto nenachádza v pohotovostnej polohe, potom sa musí nastaviť do pohotovostnej polohy takto.
› Rameno s guľou uchopte pod ochranným uzáverom 2 .
› Uzáver odstráňte zo zámku.
› Kľúč zasuňte do zámku tak, aby jeho zelené označenie ukazovalo smerom
hore.
Obr. 157 Nasadenie ramena s guľou / zamknutie zámku a nasadenie uzáveru zámku

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 166.
› Uzáver 4 » Obr. 155 na strane 166 potiahnite nadol.
› Rameno s guľou prestavte do pohotovostnej polohy » Strana 167.
› Rameno s guľou uchopte zdola » Obr. 157 a nasaďte do šachty na uchytenie
tak, aby ste počuli, ako sa zaistí »
.
Ovládacia páka 1 sa samočinne otočí nahor a vypínací čap 2 sa vysunie von
(je viditeľná jeho červená i zelená časť) » .
› Kľúč
1 otočte tak, aby jeho červené označenie ukazovalo smerom hore
» Obr. 156.
› Vypínací čap 3 zatlačte až na doraz v smere šípky a súčasne zatlačte ovládaciu páku 4 nadol v smere šípky až na doraz.
Ak sa ovládacia páka 1 samočinne neotočí alebo sa nevysunie vypínací čap
2 , musí sa rameno s guľou vytiahnuť zo šachty na uchytenie až na doraz nadol
a následne sa musia očistiť dosadacie plochy ramena s guľou, ako aj šachta pre
uchytenie.
Ovládacia páka ostane zaistená v tejto polohe.
› Kľúč
DÔLEŽITÉ
Kľúč nie je možné v pohotovostnej polohe vytiahnuť ani otočiť do inej polohy.
3 otočte o 180° doprava tak, aby jeho zelené označenie ukazovalo nahor.
› Kľúč odoberte v smere šípky.
› Uzáver 4 nasuňte na zámok v smere šípky a zatlačte » .
› Rameno s guľou prekontrolujte na správne upevnenie » Strana 168.
POZOR
Ruky musíte držať pri upevňovaní ramena s guľou mimo oblasti otáčania
ovládacej páky - hrozí nebezpečenstvo poranenia prstov!
■ Nikdy sa nepokúšajte potiahnuť ovládaciu páku nasilu nahor, aby ste otočili kľúčom. Rameno s guľou by sa neupevnilo správne!
■
Ťažné zariadenie a príves
167

DÔLEŽITÉ
Po vytiahnutí kľúča vždy nasuňte uzáver na zámok - hrozí nebezpečenstvo
znečistenia zámku.
■ Šachtu na uchytenie ťažného zariadenia udržiavajte neustále čistú. Znečistenie znemožňuje bezpečné upevnenie ramena s guľou!
■
Odobratie ramena s guľou
Kontrola riadneho upevnenia
Obr. 158
Riadne upevnené rameno s guľou
Obr. 159 Odomknutie ovládacej páky ramena s guľou / uvoľnenie ramena
s guľou


Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 166.
Pred každým použitím ramena s guľou je potrebné prekontrolovať jeho riadne
upevnenie.
Riadne upevnené rameno s guľou » Obr. 158





Ovládacia páka 1 sa nachádza úplne hore » Obr. 158.
Vypínací čap 2 úplne vyčnieva (je viditeľná jeho červená ako aj zelená
časť).
Kľúčik je vytiahnutý.
Viečko 3 je na zámku.
Rameno s guľou sa neuvoľnilo po silnom „zatrasení“ zo šachty.
POZOR
Ťažné zariadenie sa môže použiť iba vtedy, keď bolo rameno s guľou riadne
zablokované - hrozí nebezpečenstvo nehody.
168 Jazda
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 166.
› Viečko 1 » Obr. 159 stiahnite zo zámku v smere šípky.
› Kľúč zasuňte do zámku tak, aby jeho zelené označenie ukazovalo smerom
hore.
› Kľúč
2 otočte o 180° doľava tak, aby jeho červené označenie ukazovalo nahor.
› Rameno s guľou chyťte zdola.
› Vypínací čap 3 zatlačte až na doraz v smere šípky a súčasne zatlačte ovládaciu páku 4 nadol v smere šípky až na doraz.
V tejto polohe je rameno s guľou uvoľnené a klesne voľne dole do ruky. Ak by
rameno nekleslo po uvoľnení voľne do ruky, potom naň zatlačte druhou rukou
zhora.
Rameno s guľou sa súčasne zaistí v pohotovostnej polohe a je tak pripravené
na opätovné namontovanie » .
› Snímateľný krycí uzáver
4 » Obr. 155 na strane 166 nasuňte na šachtu na
uchytenie.
POZOR
Rameno s guľou nikdy nenechávajte voľne ležať v batožinovom priestore.
Pri náhlych brzdných manévroch by rameno mohlo spôsobiť poškodenie batožinového priestoru a ohroziť bezpečnosť cestujúcich vo vozidle!

DÔLEŽITÉ
Ak sa ovládacia páka pevne drží a nezatlačí sa až na doraz nadol, presunie sa
po odobratí ramena s guľou opäť hore a nezaistí sa v pohotovostnej polohe.
Rameno s guľou sa potom pred nasledujúcou montážou musí prestaviť do tejto
polohy.
■ Rameno s guľou v pohotovostnej polohe, s kľúčom otočeným smerom hore,
uschovajte v boxe - inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia kľúča!
■ Pri manipulácii s ovládacou pákou na ňu nevyvíjajte príliš veľkú silu (napr. na
ňu nestúpajte)!
■
Upozornenie
Pred odstránením ramena s guľou odporúčame nasadiť ochrannú čiapočku na
guľu ťažného ramena.
■ Pred uschovaním v boxe zbavte rameno s tyčou nečistôt pomocou náradia
vozidla.
■
Príslušenstvo
Obr. 160
Zobrazenie maximálne prípustného presahu guľovej hlavy ťažného zariadenia a prípustnej celkovej hmotnosti príslušenstva
vrátane zaťaženia v závislosti od
ťažiska nákladu

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 166.
Na guľovú hlavu ťažného zariadenia je možné namontovať príslušenstvo (napr.
nosič bicyklov).
Pri použití tohto príslušenstva je potrebné dodržať maximálne prípustný presah guľovej hlavy ťažného zariadenia, ako aj prípustnú celkovú hmotnosť príslušenstva vrátane zaťaženia.
Maximálne prípustný presah guľovej hlavy ťažného zariadenia predstavuje
70 cm » Obr. 160.
Vzdialenosť polohy ťažiska nákladu
od guľovej hlavy
Prípustná celková hmotnosť príslušenstva vrátane zaťaženia
0 cm
30 cm
60 cm
70 cm
80 kg
75 kg
35 kg
0 kg
POZOR
Nikdy neprekračujte prípustnú celkovú hmotnosť príslušenstva vrátane
zaťaženia - hrozí nebezpečenstvo poškodenia guľovej hlavy ťažného zariadenia.
■ Nikdy neprekračujte prípustný presah guľovej hlavy ťažného zariadenia hrozí nebezpečenstvo poškodenia guľovej hlavy ťažného zariadenia.
■
Upozornenie
Odporúčame používať príslušenstvo zo sortimentu ŠKODA originálneho príslušenstva.
Príves

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
170
170
171
171
172
Pripojenie a odpojenie prívesu
Naloženie prívesu
Prevádzka s prívesom
Stabilizácia súpravy (TSA)
Varovné zariadenie proti odcudzeniu
Ak je vaše vozidlo už z výroby vybavené ťažným zariadením alebo ťažným zariadením zo sortimentu originálneho príslušenstva ŠKODA, toto spĺňa všetky
technické a národné zákonné požiadavky pre prevádzku s prívesom.
Upozornenie
Ak sa vyskytla chyba v osvetlení prívesu, prekontrolujte poistky v poistkovej
skrinke v prístrojovej doske » Strana 221.
Prípustná celková hmotnosť príslušenstva vrátane zaťaženia sa mení so vzrastajúcou vzdialenosťou polohy ťažiska zaťaženia od guľovej hlavy ťažného zariadenia.
Ťažné zariadenie a príves
169
Pripojenie a odpojenie prívesu
Obr. 161
Sklopenie 13-pólovej zásuvky,
poistné oko
Pripojenie
› Namontujte rameno s guľou.
› 13-pólovú zásuvku chyťte v oblasti A a vychýľte ju v smere šípky » Obr. 161.
› Ochrannú čiapočku 5 » Obr. 155 na strane 166 odoberte smerom nahor.
› Príves nasaďte na guľovú hlavu.
› Konektor kábla prívesu zastrčte do 13-pólovej zásuvky.
Ak má ťahaný príves 7-pólový konektor, je možné použiť príslušný adaptér zo
sortimentu ŠKODA originálneho príslušenstva.
› Odtrhové lanko prívesu zaveste na poistné oko
B.
Odtrhové lanko prívesu musí pri zavesovaní do poistného oka vo všetkých polohách prívesu voči vozidlu prevísať (ostré zákruty, cúvanie a pod.).
Odpojenie
Odpojenie prívesu sa realizuje v opačnom poradí.
› Odtrhové lanko prívesu zveste z poistného oka B » Obr. 161.
› Konektor kábla prívesu vytiahnite z 13-pólovej zásuvky.
› Príves odoberte z guľovej hlavy.
› Čiapočku 5 nasuňte na guľovú hlavu » Obr. 155 na strane 166.
› 13-pólovú zásuvku chyťte v oblasti A a vychýľte ju proti smeru šípky
» Obr. 161.
Vonkajšie zrkadlá
Keď o premávke za prívesom nemáte dostatočný prehľad so sériovo dodanými
vonkajšími zrkadlami, musíte si nechať namontovať prídavné spätné zrkadlá. Je
potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
Svetlomety
Predná časť vozidla sa môže pri pripojenom prívese nadvihnúť a svetlo môže
oslňovať ostatných účastníkov premávky.
170 Jazda
Nastavenie svetlometov upravte pomocou otočného regulátora nastavenia
sklonu svetlometov » Strana 68, Obsluha funkcie svetiel a osvetlenia prístrojov.
POZOR
Neodborne alebo nesprávne pripojená elektroinštalácia môže viesť k nehodám, ako aj k ťažkým poraneniam v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
■ Práce na elektrickom systéme smú vykonávať iba odborné servisy.
■ Elektrický systém prívesu nikdy priamo nespájajte s elektrickými prípojkami zadných svetiel ani s inými zdrojmi elektrického prúdu.
■ Po pripojení prívesu a zapojení zásuvky je potrebné prekontrolovať funkčnosť zadných svetiel prívesu.
■ Ručná brzda vozidla musí byť pri pripojovaní a odpojovaní prívesu zatiahnutá.
■ Poistné oko nikdy nepoužívajte na odťahovanie!
■
DÔLEŽITÉ
Neodborne alebo nesprávne pripojená elektroinštalácia môže viesť k poruchám funkcie celej elektroniky vozidla.
Naloženie prívesu
Súprava by mala byť vyvážená. K tomu je potrebné maximálne využiť povolené
zaťaženie ťažného vozidla prívesom. Príliš nízke zaťaženie ťažného vozidla prívesom ovplyvňuje správanie sa počas jazdy.
Rozloženie nákladu
Náklad rozložte v prívese tak, aby sa ťažké predmety nachádzali podľa možností v blízkosti nápravy prívesu. Predmety zaistite proti zošmyknutiu.
Pri prázdnom vozidle a naloženom prívese je rozloženie hmotnosti veľmi nepriaznivé. Ak napriek tomu musíte ísť s takouto jazdnou súpravou, jazdite veľmi pomaly.
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách na vozidle upravte na „plné zaťaženie“ » Strana 199.
Zaťaženie prívesu
Povolené zaťaženie prívesu sa nesmie v žiadnom prípade prekročiť » Strana 229, Technické údaje.

Údaje uvedené v technickej dokumentácii vozidla majú prednosť pred údajmi
uvedenými v tomto návode na obsluhu.
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny » Strana 36,  Chladiaca kvapalina.
Uvedené zaťaženia prívesu platia iba pre výšky do 1 000 m nad morom.
Teplota chladiacej kvapaliny sa môže znížiť zapnutím kúrenia.
So vzrastajúcou nadmorskou výškou klesá výkon motora a tým sa znižuje aj
stúpavosť. Preto sa musí pre každých ďalších 1 000 m nadmorskej výšky znížiť
maximálne povolená hmotnosť vozidla s prívesom vždy o 10 %.
Hmotnosť vozidla s prívesom sa skladá zo skutočných hmotností naloženého
ťažného vozidla a naloženého prívesu.
Údaj o zaťažení prívesu a zaťažení ťažného vozidla prívesom uvedený na typovom štítku ťažného zariadenia je iba skúšobnou hodnotou zariadenia. Hodnoty
vzťahujúce sa na vozidlo sú uvedené v dokladoch od vozidla.
POZOR
■ Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie nápravy a zaťaženie ťažného vozidla prívesom, ani prípustnú hmotnosť prívesu - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Neupevnený náklad môže výrazne zhoršiť stabilitu a bezpečnosť jazdy hrozí nebezpečenstvo nehody!
Prevádzka s prívesom
■
■
DÔLEŽITÉ
Pri častých jazdách s prívesom nechajte vozidlo skontrolovať aj v čase medzi
termínmi servisov.
Stabilizácia súpravy (TSA)
Stabilizácia súpravy je rozšírením kontroly stabilizácie a pomáha spolu s podporou protiriadenia redukovať „rozhúpanie“ prívesu.
Po zapnutí zapaľovania svieti kontrolné svetlo ESC  v prístrojovom paneli približne o 2 sekundy dlhšie ako kontrolné svetlo ABS.
Podmienky funkcie stabilizácie súpravy.

Hneď, ako je cítiť aj najmenší výkyvný pohyb prívesu, je potrebné znížiť rýchlosť. V žiadnom prípade sa nepokúšajte jazdnú súpravu „vyrovnať“ ďalším zrýchlením.



POZOR
Zvýšená bezpečnosť, akú poskytuje stabilizácia súpravy, vás nesmie zvádzať k tomu, aby ste riskovali.
■ Vyhýbajte sa prudkým a náhlym jazdným a brzdným manévrom - hrozí nebezpečenstvo nehody.
■
Pred klesaním je potrebné včas zaradiť nižší rýchlostný stupeň, aby sa motor
použil dodatočne ako brzda.
Prehriatie motora
Ak sa ručička ukazovateľa teploty chladiacej kvapaliny vychýli viac doprava,
príp. do červenej časti stupnice, okamžite znížte rýchlosť.
Keď sa rozsvieti kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli, zastavte a vypnite
motor.
Ťažné zariadenie bolo expedované už z výroby alebo bolo získané z ponuky originálneho príslušenstva ŠKODA.
Systém ESC je aktívny. (V prístrojovom paneli svieti kontrolné svetlo ,
resp.  nesvieti).
Príves je elektricky spojený prostredníctvom zásuvky prívesu s ťažným vozidlom.
Rýchlosť je vyššia ako približne 60 km/h.
Príves má pevné oje.

Rýchlosť jazdy
Z bezpečnostných dôvodov nejazdite s prívesom rýchlejšie ako 80 km/h.
Brzdenie
Brzdite včas! Príves s nájazdovou brzdou pribrzdite najskôr ľahko, potom
brzdite plynulo. Tým sa pri brzdení vylúčia nárazy spôsobené blokujúcimi sa kolesami prívesu.
POZOR
S prívesom jazdite vždy mimoriadne opatrne.
Rýchlosť jazdy prispôsobte stavu vozovky a dopravnej situácii.
DÔLEŽITÉ
Stabilizácia súpravy nemusí vždy správne rozpoznať všetky jazdné situácie.
Ľahké, kývavé pohyby prívesu nemusí vo všetkých prípadoch stabilizácia súpravy zaznamenať a príslušne ich stabilizovať.
■ Ak systém vykonáva realizáciu, uberte plyn.
■
■
Ťažné zariadenie a príves
171

Upozornenie
Stabilizácia súpravy funguje nielen pre brzdené, ale aj pre nebrzdené prívesy.
Varovné zariadenie proti odcudzeniu
Pri uzamknutom vozidle sa alarm iniciuje pri prerušení elektrického spojenia s
prívesom.
Varovné zariadenie proti odcudzeniu vždy deaktivujte skôr, ako pripojíte alebo
odpojíte príves » Strana 56.
Podmienky pre napojenie prívesu do varovného zariadenia proti odcudzeniu.




Vozidlo je zo závodu vybavené varovným zariadením proti odcudzeniu a
ťažným zariadením.
Príves je elektricky spojený prostredníctvom zásuvky prívesu s ťažným vozidlom.
Elektrický systém vozidla a prívesu je funkčný.
Vozidlo je uzamknuté kľúčom od vozidla a je aktívne varovné zariadenie
proti odcudzeniu.
DÔLEŽITÉ
Prívesy so zadnými svetlami LED nie je možné z technických dôvodov začleniť
do varovného zariadenia proti odcudzeniu vozidla.
172
Jazda
Poznámka pre životné prostredie
Technické podklady o vykonávaní zmien na vozidle je potrebné uschovať, aby
ich bolo možné neskoršie odovzdať spracovateľovi starých vozidiel. Týmto opatrením sa zaistí zhodnotenie vozidla spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
Prevádzkové pokyny
Údržba vozidla
Servisné práce, úpravy a technické zmeny

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Prevádzka vozidla za odlišných poveternostných podmienok
Kontroly zo zákona
Servisný partner ŠKODA
Originálne dielyŠKODA
Originálne príslušenstvoŠKODA
Spojler
Airbagy
Upozornenie
Opravy a úpravy vám odporúčame nechať vykonať v odbornom servise.
Škody, ktoré vzniknú vykonaním technických zmien bez súhlasu výrobcu, sú
vylúčené zo záruky » Servisná knižka.
■ Partner ŠKODA nepreberá záruku za výrobky, ktoré neboli schválené spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s., hoci môže ísť v jednotlivých prípadoch o výrobky,
ktoré majú schválenie pre prevádzku alebo boli schválené štátnym skúšobným
ústavom.
■ Odporúčame vám používať pre vozidlo iba výslovne schválené ŠKODA Originálne príslušenstvo a ŠKODA Originálne náhradné diely. V týchto, sú zaručené
spoľahlivosť, bezpečnosť a vhodnosť pre Vaše vozidlo.
■ Originálne príslušenstvo ŠKODA a originálne diely ŠKODA je možné získať
u partnera ŠKODA, ktorý aj odborne vykoná montáž zakúpených dielov.
■
■
173
173
174
174
174
175
175
Pri vykonávaní všetkých úprav, opráv alebo technických zmien na vašom vozidle je potrebné dodržiavať pokyny a smernice ŠKODA AUTO a.s..
Pokyny a smernice sa dodržiavajú v záujme dopravnej bezpečnosti a dobrého
technického stavu vášho vozidla. Vozidlo bude zodpovedať vykonaných úpravách, opravách a technických zmenách platným predpisom o podmienkach prevádzky vozidiel na komunikáciách.
Pred nákupom príslušenstva, dielov alebo pred vykonaním akýchkoľvek úprav,
opráv alebo technických zmien na vašom vozidle by mala vždy prebehnúť konzultácia s partnerom ŠKODA » Strana 174.
POZOR
■ Neodborne vykonané práce na vašom vozidle môžu spôsobiť poruchy
funkcie - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Zásahy do elektronických súčiastok a ich programového vybavenia môžu
spôsobiť poruchy. Elektronické súčiastky sú vzájomne prepojené a tieto poruchy môžu ovplyvniť aj systémy, ktorých sa zmena netýka. Prevádzková
bezpečnosť vozidla môže byť ohrozená a môže dôjsť ku zvýšenému opotrebovaniu dielov.
Prevádzka vozidla za odlišných poveternostných podmienok

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 173.
Ak by ste chceli vaše vozidlo prevádzkovať v krajinách s inými poveternostnými
podmienkami, aké sú pre toto vozidlo určené, obráťte sa, prosím, na partnera
ŠKODA.
Partner vám poradí, či sa musia vykonať určité opatrenia, aby sa zabezpečila plná funkčnosť vozidla, a tiež zabránilo poškodeniam.
Ide napríklad o výmenu chladiacej kvapaliny, akumulátora a pod.
Kontroly zo zákona

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 173.
V mnohých krajinách existujú zákonné podmienky vyžadujúce, aby sa prevádzková bezpečnosť a bezpečnosť dopravy a/alebo stav výfukových plynov vozidla
kontrolovali v určitých intervaloch. Tieto kontroly môžu vykonávať servisy ale
bo kontrolné stanice, ktoré na to boli určené zákonodarcami.
Údržba vozidla
173
Servisní partneri ŠKODA sú informovaní o kontrolách potrebných zo zákona a
vozidlo na želanie pripravia na tieto kontroly v rámci servisnej prehliadky, resp.
sa postarajú o ich vykonanie. Odborné servisy môžu na želanie zákazníka priamo vykonávať stanovené kontroly, ak sú sami na takéto vykonávanie určené.
To vám ušetrí čas a peniaze.
Aj keď chcete sami predviesť vaše vozidlo na kontrolu potrebnú zo zákona
u odborníka s oficiálnym osvedčením, odporúčame vám, predtým kontaktovať
servisného poradcu vášho servisného partnera ŠKODA.
Tento servisný poradca vám povie, na ktoré body musíte dbať podľa jeho posúdenia, aby vaše vozidlo prešlo technickou kontrolou pokiaľ možno bez chýb.
Zabránite tak dodatočným výdajom spojených s eventuálnou dodatočnou prehliadkou.
Servisný partner ŠKODA

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 173.
Servisní partneri ŠKODA sú vybavení moderným, špeciálne vyvinutým náradím
a prístrojmi. Pracuje tu dobre vyškolený odborný personál, ktorý môže pri úpravách, opravách a technických zmenách siahnuť po rozsiahlom sortimente originálnych dielov ŠKODA a originálnom príslušenstve ŠKODA.
Všetci servisní partneri ŠKODA pracujú podľa najnovších smerníc a pokynov
spoločnosti ŠKODA AUTO a.s. Všetky servisné práce a opravy sa tak vykonávajú
načas a v príslušnej kvalite. Smernice a pokyny sa dodržiavajú v záujme dopravnej bezpečnosti a dobrého technického stavu vášho vozidla.
Servisní partneri ŠKODA sú tak dostatočne pripravení, aby sa kvalitnou prácou
postarali o vaše vozidlo. Preto vám odporúčame, aby ste všetky úpravy, opravy
a technické zmeny na vašom vozidle nechali vykonať u servisného partnera
ŠKODA.
Originálne dielyŠKODA

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 173.
Pre vaše vozidlo odporúčame použitie ŠKODA originálnych dielcov, pretože tieto dielce sú schválené a povolené spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s. Vyhotovenie, rozmerová stálosť a materiál presne zodpovedajú predpisom spoločnosti
ŠKODA a sú identické s dielcami použitými v sériovej výrobe.
174 Prevádzkové pokyny
V prípade týchto produktov ručí ŠKODA AUTO a.s. za bezpečnosť, spoľahlivosť
a dlhú prevádzkovú životnosť. Preto odporúčame používať iba ŠKODA Originálne dielce.
ŠKODA AUTO a.s. zásobuje trh úplným sortimentom ŠKODA originálnych dielcov – nielen v priebehu výroby určitého modelu, ale minimálne 15 rokov po
skončení sériovej výroby sa na trh dodávajú dielce podliehajúce opotrebovaniu
a minimálne 10 rokov všetky ostatné dielce vozidla.
Servisní partneri ŠKODA ručia za možné nedostatky ŠKODA originálnych dielcov pri predaji po dobu 2 rokov podľa zákonného ručenia za vecné nedostatky,
pokiaľ nebolo v kúpnej zmluve dohodnuté niečo iné. Do tej doby by ste si mali
uschovať aj potvrdený záručný list, ako aj faktúru za tieto dielce, aby bolo možné preukázať začiatok lehoty.
Opravy karosérie
Vozidlá ŠKODA sú skonštruované tak, aby sa v prípade škody na karosérii museli vymeniť iba tie dielce, ktoré sú skutočne poškodené.
Predtým než sa rozhodnete nechať vymeniť poškodené dielce karosérie, mali
by ste sa spýtať v odbornom servise, či je možné dielce aj opraviť. Pretože
opravy dielcov karosérie sú spravidla výhodnejšie.
Originálne príslušenstvoŠKODA

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 173.
Keď chcete vaše vozidlo vybaviť príslušenstvom, mali by ste rešpektovať nasledujúce:
Odporúčame používať ŠKODA originálne príslušenstvo. ŠKODA AUTO a.s. ručí
za spoľahlivosť, ako aj bezpečnosť a vhodnosť tohto príslušenstva špeciálne
pre váš typ vozidla. Pri iných produktoch nemôžeme napriek nepretržitému
sledovaniu trhu posúdiť ani zaručiť vhodnosť pre vaše vozidlo, hoci môže ísť v
jednotlivých prípadoch o produkty, ktoré majú schválenie pre prevádzku alebo
boli schválené štátnym schvaľovacím orgánom.
Všetky výrobky zo sortimentu príslušenstva prechádzajú náročným procesom
v technickom vývoji (technické kontroly) a sledovaním kvality (zákaznícke kontroly), a iba vtedy, keď sú všetky kontroly pozitívne, stane sa výrobok ŠKODA
originálnym príslušenstvom.
K ponuke ŠKODA originálneho príslušenstva patrí aj kvalifikované poradenstvo
a, na želanie zákazníka, aj odborná montáž.

Servisní partneri ŠKODA ručia za možné nedostatky ŠKODA originálneho príslušenstva pri jeho predaji 2 roky po montáži, resp. odovzdaní podľa zákonného
ručenia za vecné nedostatky, pokiaľ nebolo v kúpnej zmluve alebo v iných nariadeniach dohodnuté niečo iné. Do tej doby by ste si mali uschovať aj potvrdený záručný list, ako aj faktúru za toto príslušenstvo, aby bolo možné preukázať
začiatok lehoty.
Okrem toho u servisných partnerov ŠKODA samozrejme získate aj prostriedky
potrebné na ošetrovanie vozidla a všetky diely podliehajúce prirodzenému
opotrebovaniu, ako napr. pneumatiky, akumulátory, žiarovky a stieracie lišty.
Upozornenie
Príslušenstvo schválené spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s. sa ponúka prostredníctvom partnerov ŠKODA vo všetkých krajinách, v ktorých spoločnosť ŠKODA
AUTO a.s. disponuje predajnou sieťou, resp. sieťou zákazníckych servisov. Toto
sa realizuje predovšetkým vo forme tlačeného katalógu ŠKODA originálneho
príslušenstva, vo forme samostatných tlačených prospektov, resp. vo forme
ponúk ŠKODA originálneho príslušenstva na internetových stránkach partnerov ŠKODA.
Spojler

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 173.
Ak je vaše nové vozidlo vybavené spojlerom na prednom nárazníku v kombinácii so spojlerom na veku batožinového priestoru, potom je potrebné dodržiavať
tieto pokyny.
› Z bezpečnostných dôvodov je potrebné, aby vozidlo vybavené spojlerom na
prednom nárazníku bolo vždy vybavené iba v kombinácii s príslušným spojlerom na veku batožinového priestoru.
› Takýto spojler nie je možné ponechať na prednom nárazníku samostatne, ani
v kombinácii bez spojlera na veku batožinového priestoru ani v kombinácii s
nevhodným spojlerom na veku batožinového priestoru.
› Eventuálne opravy, výmenu, pridanie alebo odstránenie spojlerov odporúčame konzultovať so servisným partnerom ŠKODA.
POZOR
Neodborne vykonané práce na spojleroch vášho vozidla môžu mať za následok poruchy funkcie - hrozí nebezpečenstvo nehody a môžu vznikať vážne poranenia!
■ Pri dodatočnej montáži čelného spojlera alebo celoplošných krytov kolies
atď., sa musí zaistiť, aby tým nebol obmedzený prívod vzduchu k brzdám
predných kolies. Mohlo by dôjsť k prehriatiu predných bŕzd, to môže negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
Airbagy

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 173.
Systémové komponenty systému airbagov sa môžu nachádzať v prednom nárazníku, vo dverách, v predných sedadlách, v strešnom obložení alebo v karosérii.
POZOR
Všetky práce na systéme airbagov, ako aj montáž a demontáž častí systému v dôsledku iných opravných prác (napr. demontáž volantu), sa musia
vykonávať iba v odborných servisoch.
■ Neodborne vykonané úpravy, opravy a technické zmeny môžu spôsobiť
škody, poruchy funkcie a výrazne obmedziť účinok systému airbagov - hrozí
nebezpečenstvo nehôd a smrteľných poranení!
■ Po aktivácii airbagu sa musí systém airbagov vymeniť. Moduly airbagov
nie je možné opraviť.
POZOR
Pokyny pre zaobchádzanie so systémom airbagov
■ Zakazuje sa manipulovať s jednotlivými časťami systému airbagov, pretože by mohlo dôjsť k aktivácii airbagov.
■ Do vozidla nikdy nemontujte diely airbagov pochádzajúce zo starých vozidiel alebo z procesu recyklácie.
■ Do vozidla nikdy neinštalujte poškodené diely airbagov. Airbagy sa v prípade nehody nemusia riadne aktivovať alebo sa neaktivujú vôbec.
■ Na častiach systému airbagov sa nesmú vykonávať žiadne úpravy.
Údržba vozidla
175

POZOR
Zmena zavesenia náprav vozidla, vrátane použitia neschválených kombinácií diskov a pneumatík môže zmeniť spôsob funkcie systému airbagov hrozí nebezpečenstvo nehôd a smrteľných poranení!
■ Nikdy nevykonávajte zmeny na prednom nárazníku alebo na karosérii.
■
POZOR
Riadiaca jednotka airbagov pracuje so snímačmi tlaku, ktoré sú umiestnené
v predných dverách. Na dverách ani na čalúnení dverí sa preto nesmú vykonávať žiadne úpravy (napr. dodatočná inštalácia reproduktorov). Poškodenia, ktoré pri tom vzniknú, môžu negatívne ovplyvniť funkciu systému airbagov. Všetky práce na predných dverách a na čalúnení predných dverí smú
vykonávať iba odborné servisy. Preto je potrebné dodržiavať nasledujúce
pokyny.
■ Nikdy nejazdite bez výplní namontovaných na dverách.
■ Nikdy nejazdite, keď boli z výplní dverí demontované akékoľvek diely, po
ktorých vo výplniach zostali otvory, ktoré neboli riadne zaslepené.
■ Nikdy nejazdite, keď boli z dverí demontované reproduktory a otvory po
nich neboli riadne uzatvorené.
■ Po inštalácii prídavných reproduktorov alebo inej výbavy do výplní dverí
treba vždy skontrolovať, či sú otvory riadne utesnené alebo vyplnené.
Čím dlhšie ponecháte vozidlo znečistené vtáčím trusom, zvyškami hmyzu, živicou zo stromov, cestným a priemyselným prachom, škvrnami od asfaltu, sadzami, posypovou soľou a inými agresívnymi usadeninami, tým väčší je ich negatívny účinok. Vysoká teplota spôsobená napr. intenzívnym slnečným žiarením zosilňuje leptavé účinky.
Po skončení zimného obdobia, keď sa na udržiavanie ciest používali posypové
soli, sa musí bezpodmienečne dôkladne umyť celá spodná časť vozidla.
POZOR
Umývanie vozidla v zime: vlhkosť a ľad v brzdovom systéme môžu ovplyvniť účinnosť bŕzd - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Vozidlo umývajte iba pri vypnutom zapaľovaní - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
DÔLEŽITÉ
Vozidlo neumývajte na ostrom slnku - hrozí nebezpečenstvo poškodenia laku.
Poznámka pre životné prostredie
Vozidlo umývajte iba na miestach na to určených.
Ručné umývanie

Umývanie auta

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
176
177
177
Najlepšou ochranou vozidla proti škodlivým vplyvom prostredia je jeho časté
umývanie.
To, ako často sa má vozidlo umývať, závisí napr. od nasledujúcich faktorov.
› Frekvencia používania.
› Danosti parkovania (garáž, pod stromami atď.).
› Ročné obdobie.
› Počasie.
› vplyvov prostredia.
176 Prevádzkové pokyny
a
na strane 176.
Nečistotu dôkladne odmočte dostatočným množstvom vody a potom ju čo najlepšie opláchnite.
Úvod k téme
Ručné umývanie
Automatické umyvárne
Umývanie vozidla vysokotlakovým čistiacim zariadením
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Potom ho ľahko vyčistite mäkkou špongiou, rukavicou na umývanie alebo kefou na umývanie. Postupujte pritom zhora nadol - začnite strechou.
Autošampón používajte iba na odstránenie mimoriadne odolnej nečistoty.
Špongiu alebo rukavicu na umývanie dôkladne vypierajte v krátkych intervaloch.
Kolesá, prahy a spodné časti vozidla umývajte ako posledné. Použite na to druhú špongiu.
Po umytí vozidlo dôkladne opláchnite a na záver ho otrite jelenicou.

DÔLEŽITÉ
Pri ručnom umývaní vozidla si chráňte ruky a ramená pred ostrými kovovými
predmetmi (napr. spodná časť vozidla, výfukový systém, vnútorná strana podbehov, kryty kolies a pod.) - hrozí nebezpečenstvo porezania!
■ Počas umývania pôsobte na lak karosérie minimálnym tlakom.
■
Automatické umyvárne

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 176.
Pred umývaním vozidla v automatickej umývačke sa musia dodržiavať a vykonávať obvyklé opatrenia (uzatvorenie okien vrátane strešného okna a pod.).
Ak sú na vašom vozidle namontované špeciálne diely, napr. spojler, strešný nosič batožín, vysielacia anténa a pod., poraďte sa vopred s prevádzkovateľom
umyvárne.
Po automatickom umývaní s konzerovovaním je potrebné očistiť a odmastiť
kraje gúm stieracích líšt pomocou čistiaceho prostriedku, ktorý je na to špeciálne určený.
POZOR
Pri umývaní vozidla v automatickej umyvárni sa musia priklopiť vonkajšie
spätné zrkadlá, aby sa nepoškodili. Elektricky prestaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá v žiadnom prípade nesklápajte ani neodklápajte manuálne, ale
iba elektricky.
Umývanie vozidla vysokotlakovým čistiacim zariadením

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 176.
Ak umývate vozidlo vysokotlakovým čistiacim zariadením, je potrebné dodržiavať pokyny na obsluhu tohto zariadenia. To platí predovšetkým pre pokyny týkajúce sa tlaku a vzdialenosti dýzy od povrchu vozidla.
Udržiavajte dostatočne veľký odstup od snímačov pomoci pri parkovaní, ako aj
od materiálov, ako sú gumové hadičky alebo izolačné materiály.
DÔLEŽITÉ
Ak umývate vozidlo v zime a používate pritom hadicu alebo vysokotlakové čistiace zariadenie, potom dajte pozor, aby ste prúdom vody nikdy nemierili priamo na zámky alebo do škár dverí a viek - hrozí nebezpečenstvo zamrznutia!
■ Aby sa snímače pomoci pri parkovaní počas čistenia tlakovou vodou alebo
prúdom pary nepoškodili, môžu sa ostrekovať iba krátko a zo vzdialenosti väčšej ako 10 cm.
■ Teplota vody na umývanie smie mať max. 60 °C - hrozí nebezpečenstvo poškodenia vozidla.
■ Pozri aj Umývanie vozidla s dekoračnými fóliami pomocou vysokotlakového
čistiaceho zariadenia » Strana 179.
■
Údržba vozidla zvonku

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ošetrovanie laku vozidla
Plastové diely
Gumové tesnenia
Pochrómované diely
Dekoračné fólie
Sklá okien a vonkajšie spätné zrkadlá
Sklá predných svetlometov
Cylindrická vložka zámku dverí
Konzervácia dutín
Zdvihák
Kolesá
Ťažné zariadenie a šachta na uchytenie
Ochrana podvozka
178
178
178
179
179
179
179
179
180
180
180
180
180
Odporúčame používať prostriedky na ošetrovanie vozidla z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré je možné zakúpiť u partnerov ŠKODA. Pri ich používaní je

potrebné dodržiavať pokyny uvedené na obaloch.
POZOR
V žiadnom prípade nepoužívajte kruhové dýzy ani takzvané čistiace frézy!
Údržba vozidla
177
POZOR
Pri nesprávnom použití môžu byť tieto prostriedky zdraviu škodlivé.
Ošetrovacie prostriedky na vozidlo vždy bezpečne uschovajte pred osobami, ktoré nie sú úplne samostatné, napr. pred deťmi - hrozí nebezpečenstvo
otravy!
■ Ak budete čistiť spodnú časť vozidla, vnútornú stranu podbehov alebo
kryty kolies, potom si chráňte ruky a ramená pred poranením ostrými kovovými hranami - hrozí nebezpečenstvo porezania!
■
■
DÔLEŽITÉ
■ Na odstránenie nečistôt nepoužívajte žiadne špongie na hmyz, kuchynské
drôtenky ani podobné predmety - hrozí nebezpečenstvo poškodenia lakovaného povrchu.
■ Čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel môžu poškodiť čistený materiál.
Poznámka pre životné prostredie
Použité dózy prostriedkov na ošetrovanie vozidla sú zvláštnym odpadom, ktorý
ohrozuje životné prostredie. Preto sa musia zlikvidovať v súlade s národnými
zákonnými nariadeniami.
Upozornenie
Kvôli potrebnému špeciálnemu náradiu, potrebným znalostiam a možným problémom s čistením a údržbou vonkajšej strany vášho vozidla odporúčame vykonať čistenie a údržbu vozidla u servisného partnera ŠKODA.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Leštenie
Leštenie je potrebné vtedy, keď je lak nevzhľadný a keď nemôžete dosiahnuť
lesk konzervačnými prostriedkami.
Ak použité leštiace prostriedky neobsahujú žiadne konzervačné prísady, musíte lak dodatočne konzervovať.
DÔLEŽITÉ
Nikdy nevoskujte sklá.
Matne lakované časti a plastové diely nesmiete ošetrovať leštiacimi prostriedkami ani tvrdými voskami.
■ Lak vozidla neleštite v prašnom prostredí - hrozí nebezpečenstvo škrabancov
na laku.
■ Prostriedky na ošetrovanie laku nenanášajte na tesnenia dverí a vedenia
okien.
■ Ak je to možné, prostriedky na ošetrovanie laku nenanášajte na plochy karosérie, ktoré prichádzajú do styku s tesneniami dverí a vedeniami okien.
■
■
Plastové diely

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 178.
Plastové diely čistite vlhkou handričkou.
Ak sa plastové diely týmto spôsobom úplne neočistili, potom je potrebné použiť čistiace prostriedky, ktoré sú na to určené.
Ošetrovanie laku vozidla

Aj pri pravidelnom používaní umývacieho konzervačného prostriedku odporúčame minimálne dvakrát za rok konzerváciu laku karosérie tvrdým voskom.
a
na strane 178.
Menšie poškodenia laku, ako škrabance, ryhy alebo nárazy kamienkov, podľa
možnosti ihneď ošetrite pomocou lakovacích ceruziek alebo sprejov.
Konzervácia
Dôkladná konzervácia chráni lak vozidla pred škodlivými poveternostnými
vplyvmi.
DÔLEŽITÉ
Na plastové diely nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie laku.
Gumové tesnenia

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 178.
Vozidlo sa musí ošetriť tvrdým konzervačným voskom najneskôr vtedy, keď voda netvorí na čistom laku kvapky.
Všetky tesnenia dverí a vedenia okien sú z výroby ošetrené bezfarebnou
vrstvou matného laku proti primŕzaniu na lakovaných častiach karosérie, ako aj
proti hluku počas jazdy.
Nová vrstva kvalitného konzervačného prostriedku z tvrdého vosku môže byť
nanesená na čistú karosériu vozidla až po jej dôkladnom uschnutí.
Tesnenia dverí a vedení okien neošetrujte žiadnymi prostriedkami.
178 Prevádzkové pokyny

DÔLEŽITÉ
Dodatočným ošetrením tesnení sa môže ochranný lak narušiť a môže dochádzať ku hluku počas jazdy.
Pochrómované diely

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 178.
Pochrómované diely najskôr vyčistite vlhkou handričkou a potom ich vyleštite
mäkkou suchou handričkou.
Ak sa pochrómované diely týmto spôsobom neočistili, použite ošetrovacie prostriedky na chróm, ktoré sú na to určené.
DÔLEŽITÉ
Chrómované diely neleštite v prašnom prostredí - hrozí nebezpečenstvo škrabancov na povrchu.
Dekoračné fólie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 178.
Fólie umývajte jemným mydlovým roztokom a čistou, teplou vodou. Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo chemické rozpúšťadlá, mohlo
by to mať za následok poškodenie fólií.
Pre vysokotlakové umývanie vozidla je potrebné dodržiavať nasledovné pokyny.
› Minimálna vzdialenosť medzi tryskou a karosériou vozidla by mala byť 50 cm.
› Dýzu smerujte kolmo na povrch fólie.
› Maximálna teplota vody je 50 °C.
› Maximálny tlak vody je 80 bar.
DÔLEŽITÉ
V zimných mesiacoch by sa nemala na odstraňovanie námrazy a snehu z fólie
používať škrabka na ľad. Zamrznuté vrstvy snehu, resp. ľadu neodstraňujte ani
pomocou iných predmetov - hrozí nebezpečenstvo poškodenia fólie.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
Plochy skiel vysušte čistou jelenicou alebo na to určenou handričkou.
Na sušenie skiel po umývaní vozidla nepoužívajte jelenicu, ktorú používate na
leštenie karosérie. Zvyšky konzervačných prostriedkov, ktoré sa zachytili na jelenici, môžu znečistiť sklá a zhoršiť výhľad.
DÔLEŽITÉ
Aby ste nepoškodili povrch skiel, musíte škrabkou po čistenom skle pohybovať iba jedným smerom, nie dopredu a dozadu.
■ Neodstraňujte sneh a ľad z okien a zrkadiel, ktoré sú znečistené hrubou nečistotou, napr. jemný štrk, piesok, posypová soľ - hrozí nebezpečenstvo poškodenia povrchu okien, resp. zrkadiel.
■ Sneh alebo ľad neodstraňujte zo skiel teplou alebo horúcou vodou - hrozí nebezpečenstvo popraskania skla.
■ Dbajte na to, aby ste počas odstraňovania snehu a ľadu zo skiel a zrkadiel nepoškodili lak vozidla.
■ Vnútornú stranu skiel nečistite predmetmi s ostrými hranami ani žieravými čistiacimi prostriedkami a čistiacimi prostriedkami s obsahom kyselín - hrozí nebezpečenstvo poškodenia vlákien vyhrievania alebo antény na skle.
■
Sklá predných svetlometov

na strane 178.
Na odstraňovanie snehu a ľadu zo skiel a zrkadiel používajte iba plastovú
škrabku.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 178.
Sklá predných svetlometov vyrobené z plastu čistite čistou, teplou vodou a
mydlom.
DÔLEŽITÉ
Svetlomety nikdy neutierajte nasucho.
Na čistenie skiel z plastu nepoužívajte ostré predmety, mohlo by to viesť k
poškodeniu ochranného laku a následne by mohli popraskať sklá svetlometov.
■ Na čistenie skiel nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani chemické
rozpúšťadlá - nebezpečenstvo poškodenia skiel svetlometov.
■
■
Cylindrická vložka zámku dverí

Sklá okien a vonkajšie spätné zrkadlá

Okná čistite pravidelne zvnútra a zvonku čistou vodou.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 178.
Na rozmrazovanie cylindrických zámkov dverí používajte produkty, ktoré sú na
to špeciálne určené.
Údržba vozidla
179

DÔLEŽITÉ
Dbajte, aby sa počas umývania vozidla dostalo do cylindrických zámkov čo najmenej vody.
Konzervácia dutín

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 178.
Všetky dutiny vozidla ohrozené koróziou sú už z výroby trvalo chránené konzervačným voskom.
Konzerváciu nemusíte kontrolovať ani dodatočne ošetrovať.
Ak pri vysokých teplotách vytečie z dutín na povrch trocha vosku, odstráňte ho
plastovou škrabkou a škvrny vyčistite technickým benzínom.
POZOR
Pri použití benzínového čističa na odstránenie vosku rešpektujte bezpečnostné pokyny - hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru!
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 178.
Zdvihák nevyžaduje údržbu.
V prípade potreby sa musia pohyblivé diely zdviháku premazať vhodným mazivom.
Kolesá

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Ťažné zariadenie a šachta na uchytenie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 178.
Šachtu na uchytenie uzatvorte pomocou uzáveru, aby dnu nemohla vnikať nečistota.
V prípade znečistenia očistite vnútorné plochy šachty na uchytenie a ošetrite
ich vhodným konzervačným prostriedkom.
Pri uschovaní ramena s guľou použite ochrannú čiapočku, aby sa batožinový
priestor chránil pred nečistotou.
DÔLEŽITÉ
Na vnútornú časť šachty na uchytenie naneste mazivo. Dbajte na to, aby sa tuk
neodstránil.
Ochrana podvozka
a
na strane 178.
Disky
Pri pravidelnom umývaní vozidla je potrebné rovnako dôkladne umývať disky
kolies.
Pravidelne odstraňujte posypovú soľ a oder zvyškov brzdového obloženia,
v opačnom prípade sa naruší materiál diskov.
Poškodenie vrstvy laku na diskoch je potrebné okamžite opraviť.
180 Prevádzkové pokyny
DÔLEŽITÉ
Silné znečistenie kolies sa môže prejaviť ako nevyváženosť kolies. Dôsledkom
môže byť ich kmitanie, ktoré sa prenáša na volant a spôsobuje o.i. predčasné
opotrebovanie riadenia. Tieto nečistoty sa musia odstrániť.
Ešte pred pripojením prívesu prekontrolujte rameno s guľou a v prípade potreby ho ošetrite pomocou vhodného maziva.
Zdvihák

Disky kolies z ľahkej zliatiny
Po dôkladnom umytí disky ošetrite ochranným prostriedkom na kolesá z ľahkej
zliatiny. Na ošetrovanie diskov nesmiete používať prostriedky, ktoré by ich
mohli poškriabať.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 178.
Spodná časť vozidla je dlhodobo chránená proti chemickým a mechanickým
vplyvom.
Počas jazdy nie je možné vylúčiť poškodenia ochrannej vrstvy.
Odporúčame, aby ste ochrannú vrstvu spodnej časti vozidla a podvozku nechali

prekontrolovať najlepšie pred začiatkom a na konci zimného obdobia.
Na vnútornú stranu zadného skla, zadných bočných skiel a čelného skla v oblasti vlákien vyhrievania alebo antény umiestnenej na skle nelepte žiadne nálepky. Tieto by sa mohli poškodiť.
■ Obloženie strechy nečistite pomocou kefy - hrozí nebezpečenstvo poškodenia povrchu obloženia.
■ Čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel môžu poškodiť čistený materiál.
■ Čistiaci a ošetrovací prostriedok nanášajte nanajvýš šetrne.
POZOR
Nikdy nepoužívajte dodatočnú ochranu podvozka alebo antikorózne prostriedky na výfukové potrubie, katalyzátory alebo na tepelné štíty. Po zahriatí motora na jeho prevádzkovú teplotu by sa tieto prostriedky mohli
vznietiť - hrozí nebezpečenstvo požiaru!
■
Údržba vnútorného priestoru

Poznámka pre životné prostredie
Použité dózy prostriedkov na ošetrovanie vozidla sú zvláštnym odpadom, ktorý
ohrozuje životné prostredie. Preto sa musia zlikvidovať v súlade s národnými
zákonnými nariadeniami.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Prírodná koža
Umelá koža, látky a Alcantara®
Poťahy sedadiel
Bezpečnostné pásy
181
182
182
183
Pravidelná, odborná údržba zachováva úžitkovú hodnotu a slúži na zachovanie
hodnoty vášho vozidla.
Odporúčame používať prostriedky na ošetrovanie vozidla z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré je možné zakúpiť u partnerov ŠKODA. Pri ich používaní je
potrebné dodržiavať pokyny uvedené na obaloch.
POZOR
■ Pri nesprávnom použití môžu byť tieto prostriedky zdraviu škodlivé.
■ Ošetrovacie prostriedky na vozidlo vždy bezpečne uschovajte pred osobami, ktoré nie sú úplne samostatné, napr. pred deťmi - hrozí nebezpečenstvo
otravy!
DÔLEŽITÉ
■ Váš odev bezpodmienečne prekontrolujte na farebnú stálosť, aby sa zabránilo poškodeniam alebo viditeľným zafarbeniam na látke (koži), obloženiach a
textíliách odevov.
■ Čerstvé škvrny od guľôčkového pera, atramentu, rúžu, krému na topánky atď.
odstráňte z látky (kože) podľa možností ihneď.
■ Pri vysokých vnútorných teplotách sa môžu vonné prípravky a osviežovače
umiestnené vo vozidlách zdraviu škodlivými.
■ Na prístrojovú dosku neumiestňujte vonné prípravky a osviežovače vzduchu hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístrojovej dosky.
Upozornenie
Kvôli potrebnému špeciálnemu náradiu, potrebným znalostiam a možným problémom s čistením a údržbou vnútorného priestoru vášho vozidla odporúčame
vykonať čistenie a údržbu vnútorného priestoru vozidla u servisného partnera
ŠKODA.
Prírodná koža

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 181.
Koža je prírodným materiálom so špecifickými vlastnosťami, ktorý vyžaduje
pravidelné čistenie a ošetrovanie.
Koža by sa mala pravidelne ošetrovať v závislosti od namáhania.
Prach a nečistoty v póroch a záhyby pôsobiť ako abrazíva. To vedie k intenzívnemu opotrebovaniu a ku predčasnému skrehnutiu koženého povrchu.
Odporúčame vám, aby ste v krátkych, pravidelných intervaloch odstraňovali
prach handričkou alebo vysávačom.
Znečistené kožené povrchy očistite navlhčenou bavlnenou alebo vlnenou
handričkou a potom osušte čistou suchou handričkou » .
Silnejšie znečistené miesta očistite handričkou namočenou v miernom mydlovom roztoku (2 polievkové lyžice mydla s neutrálnym pH na 1 liter vody).
Na odstránenie škvŕn použite špeciálny čistiaci prostriedok.
Kožu pravidelne ošetrujte v príslušných intervaloch vhodným prostriedkom na
ošetrovanie kože.
Údržba vozidla
181

DÔLEŽITÉ
Je potrebné dbať na to, aby sa koža pri čistení na žiadnom mieste nepremočila a aby sa voda nedostala do stehov! Koža by potom bola krehká alebo popraskaná.
■ Aby ste zamedzili vyblednutiu kože, vyhnite sa dlhému státiu vozidla na prudkom slnku. Pri dlhšom parkovaní vonku chráňte kožu proti vyblednutiu prikrytím.
■ Ostré hrany predmetov na oblečení, ako napr. zipsy, nity, spony opaskov,
šperky a prívesky, môžu na povrchu zanechať škrabance a ryhy alebo povrch
poškodiť. Takéto poškodenie nemôže byť neskôr uznané ako oprávnená reklamácia.
■ Použitie dodatočného mechanického zámku volantu môže mať za následok
poškodenia koženého povrchu volantu.
■ Pravidelne a po každom čistení používajte ošetrujúce krémy s ochranným filtrom proti slnku a s impregnáciou. Krém kožu vyživuje, robí ju priedušnou
a vláčnou a navracia jej vlhkosť. Súčasne vytvára ochranu povrchu.
■ Niektoré látky odevu, ako napr. tmavá rifľovina, nemajú dostatočne farebnú
stálosť. V dôsledku toho môžu vznikať na poťahoch sedadiel poškodenia alebo
zreteľne viditeľné zafarbenia, aj pri použití v súlade s určením. To platí najmä
pre svetlé poťahy sedadiel. Nejde pritom o nedostatok poťahovej látky, ale o
nedostatočnú farebnú stálosť textílií odevu.
■
Upozornenie
Počas používania vozidla sa preto môžu na kožených častiach poťahov prejaviť
drobné, rozpoznateľné zmeny (ako napr. riasy alebo záhyby) následkom zaťažovania poťahov.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Žmolky na poťahových látkach a zvyšky látky odstráňte pomocou kefky.
Zatvrdnuté vlákna odstráňte „čistiacou rukavicou“.
Alcantara®
Prach a jemné častice nečistôt v póroch, záhyboch a švoch môžu poškodzovať
povrch odieraním.
Pri dlhšom odstavení vonku chráňte poťahy sedadiel z Alcantary® pred priamym slnečným žiarením, aby sa zabránilo vyblednutiu.
Ľahké farebné zmeny podmienené používaním sú normálne.
DÔLEŽITÉ
Na poťahy sedadiel z Alcantary® nepoužívajte čistiaci prostriedok na kožu.
Na poťahy sedadiel z materiálu Alcantara® nepoužívajte rozpúšťadlá, vosk na
parkety, krém na obuv, čistič škvŕn, čistiaci prostriedok na kožu a pod.
■ Aby ste zamedzili vyblednutiu látok, vyhnite sa dlhému státiu vozidla na prudkom slnku. Pri dlhšom odstavení vozidla vonku chráňte látky proti vyblednutiu prikrytím.
■ Niektoré látky odevu, ako napr. tmavá rifľovina, nemajú dostatočne farebnú
stálosť. V dôsledku toho môžu vznikať na poťahoch sedadiel poškodenia alebo
zreteľne viditeľné zafarbenia, aj pri použití v súlade s určením. To platí najmä
pre svetlé poťahy sedadiel. Nejde pritom o nedostatok poťahovej látky, ale o
nedostatočnú farebnú stálosť textílií odevu.
■
■
Poťahy sedadiel
Umelá koža, látky a Alcantara®

Na čistenie obloženia strechy používajte iba handričku a čistiaci prostriedok,
ktorý je na to špeciálne určený.

a
na strane 181.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 181.
Umelá koža
Umelú kožu čistite vlhkou handričkou.
Elektricky vyhrievané sedadlá
Poťahy nečistite mokrou cestou, mohol by sa tak poškodiť systém vyhrievania
sedadiel.
Ak sa umelá koža týmto spôsobom úplne neočistí, potom sa musí použiť mierny mydlový roztok alebo k tomu určené čistiace prostriedky.
Na čistenie poťahov používajte čistiaci prostriedok, napr. suchú penu a pod.,
ktorý je na to určený.
Látky
Čalúnenia a látkové obloženie dverí, krytu batožinového priestoru atď. čistite
špeciálnymi čistiacimi prostriedkami, napr. suchou penou.
Sedadlá bez vyhrievania
Poťahy sedadiel pred čistením dôkladne povysávajte vysávačom.
Na to je možné použiť mäkkú špongiu, kefku alebo bežnú utierku z mikrovlákien.
182 Prevádzkové pokyny
Poťahy sedadiel očistite vlhkou handričkou alebo čistiacimi prostriedkami, ktoré sú na to špeciálne určené.

Vtlačené miesta, ktoré vznikli na poťahovým látkach každodenným použitím, je
možné odstrániť vykefovaním proti smeru vlasu jemne navlhčenou kefkou.
Kontrola a doplňovanie
Vždy ošetrujte všetky časti poťahu, aby nevznikali viditeľné okraje. Sedadlo potom nechajte úplne vyschnúť.
Palivo
DÔLEŽITÉ
■ Prach z poťahov sedadiel pravidelne vysávajte pomocou vysávača.
■ Elektricky vyhrievané sedadlá sa po čistení nesmú sušiť zapnutím vyhrievania.
■ Neseďte na mokrých sedadlách - hrozí riziko deformácie poťahov.
■ Sedadlá vždy čistite od „švu ku švu“.
Bezpečnostné pásy

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Na vnútornej strane krytu palivovej nádrže je uvedený predpísaný druh paliva
pre vaše vozidlo » Obr. 162 na strane 184 - .
POZOR
V prípade, že so sebou vozíte rezervné palivo v kanistri, musíte dodržiavať
príslušné národné zákonné nariadenia. Odporúčame vám z bezpečnostných
dôvodov nemať vo vozidle žiadny kanister. Pri nehode sa môže kanister poškodiť a palivo z neho môže následne vytiecť - hrozí nebezpečenstvo požiaru!
Bezpečnostné pásy sa musia udržiavať v čistote!
Znečistené bezpečnostné pásy umyte miernym mydlovým lúhom.
Hrubú nečistotu odstráňte mäkkou kefou.
POZOR
Bezpečnostné pásy nesmiete pri čistení demontovať.
Bezpečnostný pásy nikdy nečistite chemicky, lebo chemické čistiace prostriedky môžu narušiť štruktúru tkaniny.
■ Bezpečnostné pásy sa nesmú dostať do styku so žieravými kvapalinami
(kyseliny a pod.).
■ Pravidelne kontrolujte stav bezpečnostných pásov. Ak zistíte poškodenia
tkaniny bezpečnostného pásu, spojení bezpečnostného pásu, automatického navíjača alebo časti zámku, musíte bezpečnostné pásy vymeniť v odbornom servise.
■ Pred navinutím musia byť bezpečnostné pásy úplne suché.
■
■
184
184
185
Tankovanie
Bezolovnatý benzín
Motorová nafta
na strane 181.
Znečistený bezpečnostný pás môže negatívne ovplyvniť činnosť navíjacej automatiky pásu.
Úvod k téme
DÔLEŽITÉ
Palivovú nádrž nikdy úplne nevyprázdnite! V dôsledku nepravidelného zásobovania palivom môže dôjsť k chybným zápalom - horí nebezpečenstvo poškodenia dielov motora, ako aj výfukového systému.
■ Vytečené palivo okamžite odstráňte z laku vozidla - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia laku!
■ Ak sa kúpa vozidla nerealizovala v krajine, v ktorej sa má vozidlo prevádzkovať, potom je potrebné prekontrolovať informáciu, či sa v krajine prevádzkovania vozidla ponúka palivo predpísané výrobcom. Eventuálne je potrebné prekontrolovať, či výrobca nepredpisuje v príslušnej krajine iné palivo pre prevádzku vozidla. Ak nie je k dispozícii predpísané palivo, potom je potrebné prekontrolovať, či je zo strany výrobcu povolené prevádzkovať vozidlo s iným palivom.
■
Kontrola a doplňovanie
183
Bezolovnatý benzín
Tankovanie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 183.
Vozidlo je možné prevádzkovať iba na bezolovnatý benzín, ktorý zodpovedá
norme EN 2281).
Všetky zážihové motory je možné prevádzkovať na benzín s maximálnym obsahom 10 % bioetanolu (E10).
Obr. 162 Otvorenie krytu palivovej nádrže / Uzáver palivovej nádrže

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 183.
Pred čerpaním paliva je potrebné vypnúť nezávislé prídavné kúrenie a vetranie
» Strana 119.
› Odomknite vozidlo.
› Zatlačte na kryt palivovej nádrže v smere šípky » Obr. 162 - .
› Uzáver palivovej nádrže odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek a nasaďte ho zhora na kryt » Obr. 162 - .
› Čerpaciu pištoľ nasaďte na plniace hrdlo až na doraz.
Hneď pri prvom vypnutí čerpacej pištole je palivová nádrž plná »
.
› Čerpaciu pištoľ vyberte z plniaceho hrdla palivovej nádrže a opäť odložte do
stojana.
› Uzáver palivovej nádrže nasaďte na plniace hrdlo palivovej nádrže a zaskrutkujte ho v smere hodinových ručičiek, kým nepočujete, ako sa zaistí.
› Kryt palivovej nádrže zatvorte, kým sa nezaistí.
Skontrolujte, či je kryt palivovej nádrže správne uzatvorený.
DÔLEŽITÉ
Pri prvom vypnutí správne používanej automatickej čerpacej pištole je nádrž
naplnená.
Upozornenie
Objem nádrže je cca 60 litrov, z toho cca 10,5 litrov ako rezerva.
1)
V Nemecku aj DIN 51626-1, resp. E10 pre bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 a 91 alebo
DIN 51626-2, resp. E5 pre bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 a 98.
184 Prevádzkové pokyny
Predpísané palivo - bezolovnatý benzín OČ 95/91, resp 92, resp. 93
Používajte bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 95. Používať sa smie aj
bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 91, 92, resp. 93, to však vedie k nepatrnej strate výkonu a k nepatrne zvýšenej spotrebe paliva.
Predpísané palivo - bezolovnatý benzín OČ min. 95
Používajte bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 95 alebo vyšším.
Ak nie je dispozícii bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 95, v prípade
núdze je možné natankovať benzín s oktánovým číslom OČ 91, 92,resp. 93, to
však vedie k miernemu poklesu výkonu a k mierne zvýšenej spotrebe paliva
» .
Predpísané palivo - bezolovnatý benzín OČ 98/95
Používajte bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 98 alebo vyšším. Je
možné použiť aj bezolovnatý benzín OČ 95, to však vedie k miernej strate výkonu.
Ak nie je k dispozícii bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 98 alebo 95, je
možné v prípade núdze natankovať benzín s oktánovým číslom OČ 91, resp. 92,
resp. 93 » .
Prísady do paliva (aditíva)
Bezolovnatý benzín podľa normy EN 2281 ) spĺňa všetky požiadavky na bezproblémový chod motora. Preto neodporúčame primiešavať do paliva žiadne prísady (aditíva). Môže to viesť ku závažnému poškodeniu dielov motora alebo výfu
kového systému.
DÔLEŽITÉ
Už jedno natankovanie nádrže s benzínom, ktorý nezodpovedá norme, vedie
ku závažnému poškodeniu dielov výfukového systému!
■ Ak ste natankovali iné palivo, ako bezolovnatý benzín podľa vyššie uvedených noriem (napríklad olovnatý benzín), potom v žiadnom prípade neštartujte
motor ani nezapínajte zapaľovanie! Hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia dielov motora!
■
DÔLEŽITÉ
Keď je potrebné v núdzovom prípade natankovať benzín s nižším než predpísaným oktánovým číslom, smie sa v jazde pokračovať iba pri stredne vysokých
otáčkach a pri nižšom zaťažení motora. Vysoké otáčky motora alebo veľké zaťaženie motora môžu ťažko poškodiť motor! Čo najskôr je potrebné natankovať
benzín s predpísaným oktánovým číslom.
■ Keď sa použije benzín s nižším než predpísaným oktánovým číslom, môžu sa
poškodiť časti motora.
■ Benzín s oktánovým číslom nižším ako OČ 91 sa nesmie použiť ani v núdzovom prípade, hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora!
■
DÔLEŽITÉ
V žiadnom prípade sa nesmú používať prísady do palív s podielmi kovu, predovšetkým nie s obsahom mangánu a železa. Hrozí nebezpečenstvo závažných poškodení dielov motora alebo výfukového systému!
DÔLEŽITÉ
Nesmú sa používať palivá s kovovými komponentmi, ako napr LRP (lead
replacement petrol). Hrozí nebezpečenstvo závažných poškodení dielov motora alebo výfukového systému!
Upozornenie
Bezolovnatý benzín s vyšším než predpísaným oktánovým číslom je možné
používať bez obmedzenia.
■ Vo vozidlách s predpísaným bezolovnatým benzínom OČ 95/91, resp. 92,
resp. 93 neprináša používanie benzínu s oktánovým číslom vyšším ako 95 zreteľné zvýšenie výkonu ani nižšiu spotrebu paliva.
■ Vo vozidlách s predpísaným bezolovnatým benzínom OČ min. 95 môže používanie benzínu s oktánovým číslom vyšším ako 95 viesť ku zvýšeniu výkonu
a nižšej spotrebe paliva.
■
1)
2)
Motorová nafta

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 183.
Vozidlo je možné prevádzkovať iba na motorovú naftu, ktorá zodpovedá norme EN 5901).
Všetky vznetové motory je možné prevádzkovať na motorovú naftu s maximálnym obsahom 7 % bionafty (B7)2).
Pre trh v Indii platí, že vozidlo je možné prevádzkovať iba na motorovú naftu,
ktorá zodpovedá norme IS 1460/Bharat IV. Ak nie je k dispozícii motorová nafta, ktorá zodpovedá tejto norme, je možné v núdzovom prípade natankovať
motorovú naftu podľa normy IS 1460/Bharat III.
Zimná prevádzka - zimná motorová nafta
V studenom ročnom období používajte „zimnú motorovú naftu“, ktorá je plne
použiteľná aj pri teplote -20 °C.
V krajinách s inými klimatickými podmienkami sa väčšinou ponúkajú také druhy
nafty, ktoré vykazujú iné teplotné závislosti. Partneri ŠKODA a čerpacie stanice
v príslušnej krajine vám istotne podajú informácie o bežných druhoch nafty
v danej krajine.
Predhrievanie palivového filtra
Vozidlo je vybavené zariadením na predhrievanie palivového filtra. Preto je
prevádzková spoľahlivosť nafty zaistená približne až do teploty okolitého
vzduchu -25 °C.
Prísady do motorovej nafty (aditíva)
Motorová nafta v súlade s predpísanými normami spĺňa všetky podmienky pre
hladký chod motora. Preto neodporúčame primiešavať do motorovej nafty
žiadne prísady (aditíva). Môže to viesť k závažnému poškodeniu dielov motora
alebo výfukového systému.
V Nemecku aj norma DIN 51628, v Rakúsku ÖNORM C 1590, v Rusku GOST R 52368-2005 / EN 590:2004.
V Nemecku podľa normy DIN 52638, v Rakúsku ÖNORM C 1590, vo Francúzsku EN 590.
Kontrola a doplňovanie
185

DÔLEŽITÉ
Aj jednorazové naplnenie nádrže motorovou naftou, ktorá nezodpovedá norme, môže viesť k závažnému poškodeniu súčastí motora, palivového a výfukového systému!
■ Ak ste natankovali iné palivo ako motorovú naftu podľa vyššie uvedených noriem (napr. benzín), potom v žiadnom prípade neštartujte motor ani nezapínajte zapaľovanie! Hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia dielov motora!
■ Voda nazhromaždená v palivovom filtri môže viesť k poruchám motora.
■
DÔLEŽITÉ
Vozidlo nie je prispôsobené na používanie biopaliva RME, preto sa toto palivo
nesmie tankovať a používať na jazdu. Používanie biopaliva RME môže viesť
k závažnému poškodeniu dielov motora alebo palivového systému.
■ Do motorovej nafty neprimiešavajte žiadne prísady do pohonných hmôt,
takzvané „prietokové prídavky“ (benzín a podobné prostriedky). Môže dôjsť k
závažnému poškodeniu dielov motora alebo výfukového systému!
■
Motorový priestor

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Otvorenie a zatvorenie veka motorového priestoru
Prehľad motorového priestoru
Ventilátor chladiča
Ostrekovače
187
188
188
188
POZOR
Pri prácach v motorovom priestore môže dôjsť k poraneniam, opareniam,
nebezpečenstvu nehody alebo požiaru. Preto bezpodmienečne dodržiavajte ďalej uvedené varovné pokyny a všeobecne platné bezpečnostné pravidlá. Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou!
POZOR
Pokyny pred začatím prác v motorovom priestore
■ Odstavte motor a vytiahnite kľúč zapaľovania.
■ Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
186 Prevádzkové pokyny
POZOR (Pokračovanie)
Vo vozidlách s mechanickou prevodovkou zaraďte rýchlostnú páku do neutrálnej polohy, vo vozidlách s automatickou prevodovkou nastavte voliacu
páku do polohy P.
■ Motor nechajte vychladnúť.
■ Nikdy neotvárajte veko motorového priestoru, ak vidíte, že odtiaľ uniká
para alebo chladiaca kvapalina - hrozí nebezpečenstvo oparenia! Vyčkajte,
kým para alebo chladiaca kvapalina prestanú unikať.
■
POZOR
Pokyny pre práce v motorovom priestore
■ Všetky osoby, predovšetkým deti, udržiavajte mimo motorového priestoru.
■ Nikdy sa nedotýkajte ventilátora chladiča, keď je motor teplý. Ventilátor
sa môže náhle zapnúť!
■ Nedotýkajte sa horúcich častí motora - hrozí nebezpečenstvo popálenia!
■ Chladiaca kvapalina je zdraviu škodlivá.
■ Vyvarujte sa kontaktu s chladiacou kvapalinou.
■ Výpary z chladiacej kvapaliny sú zdraviu škodlivé.
■ Nikdy neotvárajte uzáver vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny, kým
je motor teplý. Chladiaci systém je pod tlakom!
■ Na ochranu tváre, rúk a ramien pred horúcou parou alebo horúcou chladiacou kvapalinou zakryte uzáver vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny pri otváraní handrou.
■ Keď vám mrazuvzdorný prostriedok zasiahne oči, ihneď ich vypláchnite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
■ Chladiacu kvapalinu v originálnej nádobe vždy bezpečne uschovajte pred
osobami, ktoré nie sú úplne samostatné, predovšetkým pred deťmi - hrozí
nebezpečenstvo otravy!
■ Pri prehltnutí chladiacej kvapaliny vyhľadajte čo najrýchlejšie lekára.
■ Prevádzkové kvapaliny nikdy nerozlejte na horúci motor. Tieto kvapaliny
(napr. nemrznúca prísada v chladiacej kvapaline) by sa mohli vznietiť!
POZOR
Pokyny pre prácu v motorovom priestore pri bežiacom motore
■ Dávajte pozor predovšetkým na rotujúce časti motora (napr. klinové remene, alternátor, ventilátor chladiča) a vysokonapäťové zapaľovanie - hrozí
nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Nikdy sa nedotýkajte elektrických vedení systému zapaľovania.

POZOR (Pokračovanie)
Dbajte na to, aby ste nespôsobili skrat v elektrickom systéme - najmä na
akumulátore vozidla.
■ Vždy dbajte na to, aby ste sa rotujúcich dielov motora nemohli dotknúť
šperkmi, voľnými časťami odevov alebo dlhými vlasmi - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života! Pred prácou vždy odstráňte šperky, zviažte si dlhé
vlasy a časti odevov nechajte priliehať k tele.
Otvorenie a zatvorenie veka motorového priestoru
■
POZOR
Pokyny pre prácu na palivovom alebo na elektrickom systéme
■ Akumulátor vozidla vždy odpojte od palubnej siete.
■ Nefajčite.
■ Nikdy nepracujte v blízkosti otvoreného ohňa.
■ V blízkosti majte vždy pripravený funkčný hasiaci prístroj.
POZOR
■ Prečítajte si a dodržiavajte informácie a varovné pokyny uvedené na nádobách prevádzkových kvapalín.
■ Prevádzkové kvapaliny v uzatvorených originálnych nádobách bezpečne
uschovajte pred osobami, ktoré nie sú úplne samostatné, napr. pred deťmi.
■ Ak sa má pracovať pod vozidlom, najskôr sa musí zaistiť, aby sa nepohlo,
a bezpečne ho podoprieť vhodnými podperami, zdvihák na to nestačí - hrozí
nebezpečenstvo poranenia!
DÔLEŽITÉ
Dopĺňajte iba prevádzkové kvapaliny správnej špecifikácie. Inak by ste mohli
spôsobiť závažné poruchy funkcie a poškodenie vozidla!
Poznámka pre životné prostredie
Kvôli ekologickej likvidácii prevádzkových kvapalín, a tiež kvôli potrebnému
špeciálnemu náradiu a potrebným znalostiam odporúčame vykonať výmenu
prevádzkových kvapalín v odbornom servise.
Upozornenie
Pri akýchkoľvek nejasnostiach týkajúcich sa prevádzkových kvapalín vyhľadajte odborný servis.
■ Prevádzkové kvapaliny správnych špecifikácií si môžete zakúpiť zo ŠKODA
originálneho príslušenstva, resp. zo ŠKODA originálnych dielcov.
Obr. 163 Páčka odistenia veka motorového priestoru / páčka odistenia

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 186.
Otvorenie veka
› Potiahnite za páčku odistenia pod prístrojovou doskou v smere šípky 1
» Obr. 163.
Pred zdvihnutím veka motorového priestoru sa presvedčite, či nie sú ramienka
stieračov odklopené od predného skla, pretože by sa mohol poškodiť lak.
› Páčku odistenia zatlačte v smere šípky
2 , veko motorového priestoru sa odistí.
› Veko motorového priestoru chyťte a nadvihnite tak, aby sa toto držalo otvorené prostredníctvom plynovej vzpery.
Zatvorenie veka
› Veko motorového priestoru potiahnite nadol tak, aby sa prekonala sila plynovej vzpery.
› Veko motorového priestoru privrite miernym švihom z výšky pribl. 20 cm.
POZOR
Skontrolujte, či je veko motorového priestoru správne uzatvorené.
Keď počas jazdy zistíte, že sa blokovanie nezaistilo, potom okamžite zastavte a veko zatvorte - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
■
■
DÔLEŽITÉ
Nikdy neotvárajte veko motorového priestoru za odisťovaciu páčku » Obr. 163.
Kontrola a doplňovanie
187
POZOR
Po vypnutí zapaľovania môže ventilátor bežať ďalej ešte približne 10 minút,
a to aj prerušovane.
Prehľad motorového priestoru
Ostrekovače
Obr. 165
Motorový priestor: nádržka na
vodu do ostrekovačov okien
Obr. 164 Zobrazenie princípu: Motorový priestor

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a

na strane 186.
Usporiadanie v motorovom priestore » Obr. 164
1 Vyrovnávacia nádržka chladiacej kvapaliny
2 Nádržka na vodu do ostrekovačov okien
3 Plniaci otvor oleja
4 Tyčka merania hladiny motorového oleja
5 Nádržka brzdovej kvapaliny
6 Akumulátor (pod krytom)
192
188
191
190
193
194
Ventilátor chladiča
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 186.
Ventilátor chladiča je poháňaný elektromotorom. Prevádzka sa riadi v závislosti
od teploty chladiacej kvapaliny.
1)
Pre niektoré krajiny platia pre obidve varianty 5,5 l.
188 Prevádzkové pokyny
a
na strane 186.
Nádržka na vodu do ostrekovačov je umiestnená v motorovom priestore
» Obr. 165.
Upozornenie
Usporiadanie v motorovom priestore je pri všetkých zážihových a vznetových
motoroch do značnej miery podobné.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Táto obsahuje čistiacu kvapalinu pre čelné, resp. zadné sklo a predné svetlomety.
Objem nádržky je cca 3 litre, vo vozidlách s ostrekovačmi svetlometov cca
5,5 litra 1).
Na intenzívne čistenie skiel a svetlometov nestačí čistá voda. Odporúčame
použiť čistú vodu s prísadou čistiaceho prostriedku na sklo z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktorý uvoľňuje na skle prilepené nečistoty (v zimnom období s prísadou nemrznúceho prostriedku).
K vode do ostrekovačov by sa mala v zime primiešavať nemrznúca prísada, aj
keď vozidlo disponuje vyhrievanými dýzami ostrekovačov.
Ak nebudete mať k dispozícii čistiaci prostriedok s nemrznúcou prísadou, môžete použiť lieh. Podiel liehu pritom nesmie byť vyšší ako 15 %. Ochrana proti
mrazu stačí pri tejto koncentrácii iba do -5 °C.

DÔLEŽITÉ
V žiadnom prípade nepridávajte do vody nemrznúcu prísadu pre chladiace
kvapaliny ani iné prísady.
■ Ak je vozidlo vybavené ostrekovačmi svetlometov, smiete do nádržky pridávať iba taký čistiaci prostriedok, ktorý nenarušuje polykarbonátovú vrstvu svetlometov.
■ Pri doplňovaní kvapaliny nevyťahujte z hrdla nádržky ostrekovačov sitko, lebo by sa mohol znečistiť systém vedenia kvapaliny a ostrekovače by nefungovali správne.
■
Motorový olej

Upozornenie
Pred dlhšou cestou odporúčame zakúpiť motorový olej podľa špecifikácie pre
vaše vozidlo a voziť ho so sebou.
■ Odporúčame používať oleje zo sortimentu originálnych dielov ŠKODA.
■ Ak sa vaša pokožka dostane do kontaktu s olejom, musíte si ju následne dôkladne umyť.
■
Špecifikácia a plniace množstvo
Úvod k téme

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Špecifikácia a plniace množstvo
Kontrola výšky hladiny oleja
Doplnenie
DÔLEŽITÉ
Do motorového oleja neprimiešavajte žiadne prísady - hrozí nebezpečenstvo
závažného poškodenia dielov motora!
189
190
191
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 189.
Špecifikácia a plniace množstvo (v litroch) pre vozidlá s premenlivými servisnými intervalmi
Špecifikácia
Plniace
množstvo
Motorové oleje sa kontinuálne vyvíjajú. Preto údaje v tomto návode na obsluhu
zodpovedajú stavu v čase jeho redakčnej uzávierky.
1,4 l/92 kW TSI
1,8 l/112, 118 kW TSI
2,0 l/147 kW TSI
3,6 l/191 kW FSI
VW 503 00, VW 504 00
VW 504 00
VW 504 00
VW 504 00
3,6
4,6
4,6
5,5
Servisní partneri ŠKODA sú výrobcom informovaní o aktuálnych zmenách. Výmenu oleja preto odporúčame nechať vykonať u servisného partnera ŠKODA.
Vznetové motorya)
Špecifikácia
Plniace
množstvo
1,6 l/77 kW TDI CR
2,0 l/103 kW TDI CR DPF
2,0 l/125 kW TDI CR DPF
VW 507 00
VW 507 00
VW 507 00
4,3
4,3
4,3
Z výroby je motor naplnený kvalitným olejom, ktorý sa môže používať celoročne s výnimkou oblastí s extrémnym podnebím.
Nasledujúce špecifikácie (normy VW) môžu byť na obaloch uvedené samostatne alebo spoločne s inými špecifikáciami.
Množstvá plnenia oleja sú uvedené vrátane výmeny olejového filtra. Výška hladiny oleja sa musí počas plnenia kontrolovať, nesmie sa doplniť príliš veľa oleja.
Výška hladiny oleja musí ležať medzi ryskami » Strana 190.
Zážihové motory
a)
Pre vznetové motory bez DPF možno voliteľne použiť motorový olej VW 505 01.

POZOR
Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou. Pri práci v motorovom
priestore je potrebné dodržať nasledujúce nasledovné varovné pokyny
» Strana 186.
■ Pokiaľ nie je za daných podmienok možné doplnenie motorového oleja, 
nepokračujte v jazde! Vypnite motor a požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Ak výška hladiny oleja leží nad rozsahom A » Obr. 166 na strane 190, 
nepokračujte v jazde! Vypnite motor a požiadajte o pomoc odborný servis.
■
Kontrola a doplňovanie
189
Špecifikácia a plniace množstvo (v litroch) pre vozidlá s pevnými servisnými
intervalmi
Zážihové motory
1,4 l/92 kW TSI
1,8 l/112, 118 kW TSI
2,0 l/147 kW TSI
3,6 l/191 kW FSI
Špecifikácia
Plniace
množstvo
VW 501 01, VW 502 00
VW 502 00
3,6
pre Rusko platí
SAE 0W-30
VW 502 00 / 505 00
VW 502 00
pre Rusko platí
SAE 0W-30
VW 502 00 / 505 00
VW 502 00
4,6

5,5
Kontrola výšky hladiny oleja
Zaistite, aby vozidlo stálo na vodorovnej ploche a aby bol motor zahriaty na
prevádzkovú teplotu.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 189.
Mierka oleja udáva výšku hladiny motorového oleja » Obr. 166.
Špecifikácia
Plniace
množstvo
1,6 l/77 kW TDI CR
2,0 l/103 kW TDI CR DPF
2,0 l/125 kW TDI CR DPF
VW 507 00
VW 507 00
VW 507 00
4,3
4,3
4,3
Pre vznetové motory bez DPF možno voliteľne použiť motorový olej VW 505 01.
DÔLEŽITÉ
Ak nie sú hore uvedené oleje k dispozícii, potom je možné v núdzovom prípade doplniť iný motorový olej. Aby sa zabránilo škodám na motore, až do nasledujúcej výmeny oleja sa môže doplniť max. 0,5 l motorového oleja nasledujúcich značiek:
■ pri zážihových motoroch: ACEA A3, resp. ACEA B4 alebo API SN, resp. API
SM;
■ pri vznetových motoroch: ACEA C3 alebo API CJ-4.
■
Obr. 166
Zobrazenie usporiadania: Mierka
oleja
4,6
Vznetové motorya)
a)
Kontrola výšky hladiny oleja
› Vypnite motor.
Počkajte niekoľko minút, kým motorový olej stečie späť do olejovej vane.
› Otvorte veko motorového priestoru.
› Vytiahnite mierku oleja.
› Mierku oleja otrite čistou handričkou a opäť ju zasuňte na doraz do kontrolného otvoru.
› Mierku oleja opäť vytiahnite a odčítajte výšku hladiny oleja.
Hladina oleja v oblasti A
Olej sa nesmie doplniť.
Hladina oleja v oblasti B
Olej sa môže doplniť. Výška hladiny oleja potom môže ležať v oblasti A .
Hladina oleja v oblasti C
Musí sa doplniť toľko oleja, aby výška hladiny oleja ležala v oblasti B .
Motor spotrebováva trocha oleja. V závislosti od spôsobu jazdy a prevádzkových podmienok môže spotreba oleja dosiahnuť až 0,5 l/1 000 km. Počas prvých 5 000 kilometrov môže byť spotreba vyššia.
Výšku hladiny oleja je potrebné kontrolovať v pravidelných intervaloch. Najlepšie pri každom tankovaní alebo pred dlhšími jazdami.
190 Prevádzkové pokyny

Pri mimoriadnom zaťažení motora, napríklad pri dlhšej jazde po diaľnici v lete,
pri jazde s prívesom alebo pri prejazde horských priesmykov odporúčame udržiavať hladinu oleja v oblasti A , ale nie vyššie.
Vozidlá pre krajiny s chladnou klímou majú už z výroby náplň chladiacej kvapaliny s ochranou proti mrazu do približne -35 °C. Podiel mrazuvzdorného prostriedku by v týchto krajinách mal byť minimálne 50 %.
Príliš nízku hladinu oleja signalizuje kontrolné svetlo na prístrojovom paneli
» Strana 37,  Výška hladiny motorového oleja. Čo najskôr skontrolujte výšku
hladiny oleja pomocou mierky. Je potrebné doplniť príslušné množstvo oleja.
Ak je z klimatických dôvodov požadovaná vyššia ochrana voči mrazu, je možné
podiel mrazuvzdorného prostriedku zvýšiť, ale maximálne do 60 % (ochrana
voči mrazu do cca -40 °C).
DÔLEŽITÉ
Výška hladiny oleja nesmie byť v žiadnom prípade nad oblasťou A » Obr. 166 hrozí nebezpečenstvo poškodenia výfukového systému!
Na dopĺňanie používajte iba chladiaci prostriedok, ktorého označenie je uvedené na vyrovnávacej nádržke chladiacej kvapaliny » Obr. 167 na strane 192.
POZOR
Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou. Pri práci v motorovom
priestore je potrebné dodržať nasledujúce nasledovné varovné pokyny
» Strana 186.
Doplnenie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 189.
› Prekontrolujte výšku hladiny oleja » Strana 190.
› Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru oleja » Obr. 164 na strane 188.
› Olej dopĺňajte podľa správnej špecifikácie v 0,5 litrových dávkach » Strana 189.
› Prekontrolujte výšku hladiny oleja » Strana 190.
› Starostlivo zaskrutkujte uzáver plniaceho otvoru oleja a zasuňte mierku až
na doraz.
Chladiaca kvapalina

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Plniace množstvo
Kontrola výšky hladiny
Doplnenie
DÔLEŽITÉ
Pokiaľ nie je za daných podmienok možné doplnenie chladiacej kvapaliny, 
nepokračujte v jazde! Odstavte motor a požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Pri prázdnej vyrovnávacej nádržke nedopĺňajte chladiacu kvapalinu. Systém
by sa mohol zavzdušniť - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora,  nepokračujte v jazde! Odstavte motor a požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Podiel mrazuvzdorného prostriedku v chladiacej kvapaline nesmie nikdy klesnúť pod 40 %.
■ Podiel mrazuvzdorného prostriedku v chladiacej kvapaline vyšší ako 60 %
znižuje ochranu proti mrazu, ako aj účinok chladenia.
■ Prísada do chladiacej kvapaliny, ktorá nezodpovedá správnej špecifikácii, môžu výrazne znížiť účinok proti korózii.
■ Poruchy spôsobené koróziou môžu zapríčiniť stratu chladiacej kvapaliny a následné závažné poškodenie motora!
■ Chladiacu kvapalinu nedopĺňajte nad značku A » Obr. 167 na strane 192.
■ Pri chybe, ktorá vedie k prehriatiu motora, odporúčame vyhľadať odborný servis, inak môžu vznikať závažné poškodenia motora.
■ Prídavné reflektory a iné doplnkové diely umiestnené pred vstupom vzduchu
zhoršujú účinnosť chladenia chladiacej kvapaliny.
■ Nikdy nezakrývajte chladič - hrozí nebezpečenstvo prehriatia motora.
■
192
192
192
Chladiaca kvapalina pozostáva z vody s podielom mrazuvzdorného prostriedku.
Táto zmes zaručuje ochranu proti mrazu, chráni chladiaci systém, resp. systém
kúrenia a zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa.
Vozidlá pre krajiny s miernou klímou majú už z výroby náplň chladiacej kvapaliny s ochranou proti mrazu do približne -25 °C. Podiel mrazuvzdorného prostriedku by v týchto krajinách mal byť minimálne 40 %.
Kontrola a doplňovanie
191
Hladina chladiacej kvapaliny by sa mala udržiavať medzi ryskami A a B .
Plniace množstvo

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
Plniace množstvo chladiacej kvapaliny (v l)1)
Zážihové motory
1,4 l/92 kW TSI
1,8 l/112 kW TSI
1,8 l/118 kW TSI
2,0 l/147 kW TSI
3,6 l/191 kW FSI
na strane 191.
Plniace množstvo
7,7
8,6
8,6
9,0
Vznetové motory
Plniace množstvo
1,6 l/77 kW TDI CR
2,0 l/103 kW TDI CR
2,0 l/125 kW TDI CR
8,4
8,4
8,4
Kontrola výšky hladiny
Obr. 167
Motorový priestor: vyrovnávacia
nádržka chladiacej kvapaliny
Ak by hladina chladiacej kvapaliny ležala nad označením A , nesmie sa dopĺňať
chladiaca kvapalina.
Ak by hladina chladiacej kvapaliny ležala pod označením B , musí sa doplniť
chladiaca kvapalina.
Kontrola stavu
› Vypnite motor.
› Otvorte veko motorového priestoru.
› Výšku hladiny chladiacej kvapaliny prekontrolujte na vyrovnávacej nádržke
chladiacej kvapaliny. » Obr. 167.
Výšku hladiny chladiacej kvapaliny kontrolujte iba pri studenom motore.
Pri motore zahriatom na prevádzkovú teplotu môže byť výsledok kontroly nepresný. Hladina môže ležať aj nad označením A » Obr. 167.
Veľmi nízka hladina chladiacej kvapaliny vo vyrovnávacej nádržke sa signalizuje
rozsvietením kontrolného svetla  na prístrojovom paneli » Strana 36,  Chladiaca kvapalina. Preto odporúčame pravidelne kontrolovať výšku hladiny chladiacej kvapaliny v nádržke.
Únik chladiacej kvapaliny
Únik chladiacej kvapaliny poukazuje v prvom rade na netesnosti. Nestačí iba
doplniť chladiacu kvapalinu. Chladiaci systém nechajte ihneď skontrolovať
v odbornom servise.
Doplnenie


Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 191.
Vyrovnávacia nádržka chladiacej kvapaliny sa nachádza v motorovom priestore
» Obr. 167.
Opis obrázku » Obr. 167
A
B
1)
Označenie pre maximálne prípustnú výšku hladiny chladiacej kvapaliny
Označenie pre minimálne prípustnú výšku hladiny chladiacej kvapaliny
Vo vozidlách vybavených nezávislým kúrením (prídavné kúrenie a vetranie) je množstvo chladiacej kvapaliny vyššie o cca 1 liter.
192 Prevádzkové pokyny
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 191.
Vo vyrovnávacej nádržke chladiacej kvapaliny musí byť neustále prítomné nepatrné množstvo chladiacej kvapaliny » Strana 191, v odseku Úvod k téme.
› Vypnite motor.
› Motor nechajte vychladnúť.
› Na uzáver vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny položte handru a uzáver
opatrne odskrutkujte.
› Doplňte chladiacu kvapalinu.
› Uzáver vyrovnávacej nádržky zaskrutkujte, až kým sa počuteľne nezaistí.

DÔLEŽITÉ
Doplňte iba novú chladiacu kvapalinu.
Ak nemáte k dispozícii predpísaný mrazuvzdorný prostriedok, nedopĺňajte
žiadnu inú prísadu. V tomto prípade použite iba vodu a čo najskôr si nechajte
obnoviť správny pomer medzi vodou a mrazuvzdorným prostriedkom v odbornom servise.
■
■
Kontrola stavu
Obr. 168
Motorový priestor: nádržka
brzdovej kvapaliny
Brzdová kvapalina

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Kontrola stavu
Výmena
193
193
POZOR
■ Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou. Pri práci v motorovom
priestore je potrebné dodržať nasledujúce nasledovné varovné pokyny
» Strana 186.
■ Ak klesla hladina kvapaliny pod značku MIN » Obr. 168 na strane 193, 
nepokračujte v jazde - hrozí nebezpečenstvo nehody! Požiadajte o pomoc
odborný servis.
■ Nepoužívajte starú brzdovú kvapalinu, mohla by sa obmedziť funkčnosť
brzdového systému - hrozí nebezpečenstvo nehody!

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 193.
Nádržka brzdovej kvapaliny sa nachádza v motorovom priestore vozidla
» Obr. 168.
› Vypnite motor.
› Otvorte veko motorového priestoru.
› Prekontrolujte výšku hladiny brzdovej kvapaliny v nádrži » Obr. 168.
Hladina musí ležať medzi značkami „MIN“ a „MAX“.
K nepatrnému poklesu hladiny kvapaliny dochádza počas jazdy v dôsledku
opotrebovania a automatického nastavovania brzdového obloženia.
Ak hladina kvapaliny v krátkom čase výrazne poklesne alebo keď klesne pod
značku „MIN“, môže byť brzdový systém netesný.
DÔLEŽITÉ
Brzdová kvapalina poškodzuje lak karosérie.
Ak je veľmi nízka hladina brzdovej kvapaliny, signalizuje sa to rozsvietením
kontrolného svetla  » Strana 35,  Brzdový systém na prístrojovom paneli.
Upozornenie
Výmena brzdovej kvapaliny sa realizuje v rámci predpísaného servisného intervalu.
■ Odporúčame používať brzdovú kvapalinu zo sortimentu ŠKODA originálnych
dielcov.

■
Výmena
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 193.
Brzdová kvapalina absorbuje vlhkosť. Na základe tejto preberá počas svojho
používania vlhkosť z okolia.
Vysoký obsah vody v brzdovej kvapaline môže byť príčinou korózie brzdového
systému.
Okrem toho obsah vody znižuje teplotu bodu varu brzdovej kvapaliny.
Kontrola a doplňovanie

193
Brzdová kvapalina musí zodpovedať nasledujúcim normám, resp. špecifikáciám:
› VW 50114;
› FMVSS 116 DOT4.
Akumulátor vozidla

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Vyklopenie krytu
195
Kontrola výšky hladiny elektrolytu
196
Nabíjanie
196
Výmena
197
Odpojenie, resp. pripojenie
197
Automatické vypnutie spotrebičov
197
Výstražné symboly na akumulátore vozidla
Symbol
Význam





Vždy noste ochranné okuliare!
Elektrolyt je silnou žieravinou. Vždy noste ochranné rukavice a
tiež ochranu očí!
Oheň, iskry, otvorené svetlo udržiavajte vzdialené od akumulátora
vozidla a nefajčite!
Pri nabíjaní akumulátora vzniká vysoko výbušná zmes plynov!
Deti udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od akumulátora vozidla!
POZOR
Pri prácach na akumulátore vozidla a na elektrickom systéme môže dôjsť
k poraneniam, otravám, poleptaniam, nebezpečenstvám výbuchu alebo požiaru. Bezpodmienečne dodržiavajte všeobecne platné bezpečnostné pravidlá a ďalej uvedené varovné pokyny.
■ Akumulátor vozidla udržiavajte mimo osôb, ktoré nie sú úplne samostatné, predovšetkým mimo dosahu detí.
194 Prevádzkové pokyny
POZOR (Pokračovanie)
Akumulátor vozidla nenahýnajte, elektrolyt by mohol vytiecť z odplyňovacích otvorov akumulátora. Oči si chráňte ochrannými okuliarmi alebo
ochranným štítom - hrozí nebezpečenstvo oslepnutia!
■ Pri manipulácii s akumulátorom používajte ochranné rukavice, prostriedky
na ochranu zraku a pokožky.
■ Elektrolyt v akumulátore je silná žieravina, preto treba s akumulátorom
zaobchádzať opatrne.
■ Rozptýlená žieravina v ovzduší dráždi dýchacie cesty a spôsobuje zápaly
spojiviek a dýchacích ciest.
■ Elektrolyt akumulátora naleptáva zubnú sklovinu a po kontakte s pokožkou spôsobuje hlboké a dlho sa hojace rany. Opakovaný styk so zriedenými
roztokmi spôsobuje kožné ochorenia (zápaly, vredy a praskliny).
■ Ak elektrolyt vnikne do oka, okamžite vymývajte zasiahnuté oko niekoľko
minút prúdom vody - čo najrýchlejšie vyhľadajte lekára!
■ Keď si potriete pokožku alebo odev elektrolytom, umyte zasiahnuté miesta čo najskôr mydlovou vodou a potom ich opláchnite prúdom čistej vody.
Pri prehltnutí elektrolytu akumulátora - čo najrýchlejšie vyhľadajte lekára!
■
POZOR
Je zakázané manipulovanie s otvoreným ohňom a svetlom.
Ja zakázané fajčenie a činnosti, pri ktorých vznikajú iskry.
Nikdy nepoužívajte poškodený akumulátor vozidla - hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
■ Nikdy nenabíjajte zamrznutý alebo rozmrazený akumulátor vozidla - hrozí
nebezpečenstvo výbuchu a poleptania kyselinou!
■ Zamrznutý akumulátor vymeňte.
■ Nikdy nepoužívajte pomoc pri štartovaní pri akumulátoroch s príliš nízkou
hladinou elektrolytu - hrozí nebezpečenstvo výbuchu a poleptania kyselinou.
■
■
■
POZOR
Počas nabíjania akumulátora vozidla sa uvoľňuje vodík a vzniká vysoko
výbušná zmes plynov. Výbuch môže spôsobiť iskra vzniknutá pri odpojení
alebo uvoľnení svorky kábla pri zapnutom nabíjacom okruhu.
■ Priamym vodivým spojením pólov akumulátora (napr. spojením kovovými
predmetmi, vodičmi) vznikne skrat - hrozí nebezpečenstvo pretavení olovených stien, výbuchu, požiaru akumulátora a zasiahnutia kyselinou.
■

POZOR (Pokračovanie)
Vyvarujte sa takej manipulácie s vodičmi a elektrickými prístrojmi a zariadeniami, na ktorých môže vzniknúť iskrenie. Pri silnom iskrení hrozí nebezpečenstvo úrazu.
■ Pred každou prácou na elektrickom systéme vozidla vypnite motor, zapaľovanie a všetky elektrické spotrebiče a odpojte záporný (-) pól akumulátora.
Vyklopenie krytu
■
DÔLEŽITÉ
Pri neodbornej manipulácii s akumulátorom vozidla môže dôjsť k poškodeniam.
Preto odporúčame nechať vykonať všetky práce na akumulátore vozidla v odbornom servise.
DÔLEŽITÉ
■ Akumulátor vozidla je možné odpájať iba vtedy, keď je vypnuté zapaľovanie,
inak by sa mohol poškodiť elektrický systém vozidla. Ak odpájate akumulátor
od siete vozidla, odpojte najskôr záporný (-), až potom kladný (+) pól akumulátora.
■ Ak pripájate akumulátor na sieť vozidla, pripojte najskôr kladný (+) pól, až potom záporný (-) akumulátora. Pripojovacie káble sa nesmú v žiadnom prípade
zameniť - hrozí nebezpečenstvo požiaru elektrickej inštalácie.
■ Dbajte na to, aby sa elektrolyt akumulátora nedostal do styku s karosériou hrozí nebezpečenstvo poškodenia laku karosérie.
■ Akumulátor chráňte pred ultrafialovým žiarením - nevystavujte ho priamemu
dennému svetlu.
■ Ak sa vozidlo nepoužíva dlhšie ako 3 až 4 týždne, môže byť akumulátor vozidla vybitý. To je spôsobené tým, že niektoré zariadenia spotrebovávajú elektrický prúd aj v pokojovom stave (napr. riadiace prístroje). Vybitiu akumulátora
je možné predísť tým, že odpojíte záporný pól (-) akumulátora alebo akumulátor priebežne dobíjajte veľmi nízkym prúdom.
■ Ak sa akumulátor vozidla používa často na jazdy na krátke vzdialenosti, akumulátor sa dostatočne nenabije a môže sa vybiť.
Obr. 169 Polyesterový kryt akumulátora / Plastový kryt akumulátora vozidla

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 194.
Akumulátor sa nachádza v motorovom priestore, pri niektorých druhoch výbavy
pod polyesterovým krytom » Obr. 169 alebo v ľavej bočnej priehradke batožinového priestoru » Strana 102.
Akumulátor v motorovom priestore
› Kryt akumulátora otvorte v smere šípky » Obr. 169 - , resp. zaistenie na
strane krytu akumulátora zatlačte v smere šípky » Obr. 169 - .
› Vyklopte kryt smerom nahor a odoberte ho.
Montáž krytu akumulátora sa vykonáva v opačnom poradí.
Akumulátor v batožinovom priestore
Akumulátor sa nachádza v ľavej bočnej skrinke so symbolom  » Strana 102.
Poznámka pre životné prostredie
Vyradený akumulátor vozidla je špeciálnym odpadom, ktorý škodí životnému
prostrediu. Preto sa musí zlikvidovať v súlade s národnými zákonnými nariadeniami.
Upozornenie
Akumulátory, ktoré sú staršie ako 5 rokov, by sa mali nechať vymeniť.
Kontrola a doplňovanie
195
Kontrola výšky hladiny elektrolytu
Obr. 170
Akumulátor vozidla: indikácia výšky hladiny elektrolytu
Upozornenie
Stav elektrolytu akumulátora sa tiež pravidelne kontroluje v rámci servisnej
prehliadky v odbornom servise.
Nabíjanie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 194.
Nabitý akumulátor vozidla je predpokladom dobrého štartovania.
› Zapnite a opäť vypnite zapaľovanie a všetky elektrické spotrebiče.
› Iba pri „rýchlom nabíjaní“ odpojte obidva pripojovacie káble (najskôr „mínus“,

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 194.
U vozidiel, ktoré sú vybavené akumulátorom s farebnou indikáciou » Obr. 170,
je možné na základe sfarbenia tejto indikácie stanoviť stav elektrolytu.
Vzduchové bubliny môžu ovplyvniť farbu ukazovateľa. Preto na ukazovateľ
pred kontrolou opatrne poklepte.
› Čierne zafarbenie - hladina elektrolytu je v poriadku.
› Bezfarebné alebo svetlo žlté zafarbenie - príliš nízka hladina elektrolytu, akumulátor sa musí vymeniť.
Vozidlá so systémom ŠTART-STOP sú vybavené riadiacim prístrojom pre akumulátor na kontrolu stavu energie pre opätovné naštartovanie motora.
Stav elektrolytu odporúčame kontrolovať v pravidelných intervaloch v odbornom servise, predovšetkým v nasledujúcich prípadoch.
› Vysoké vonkajšie teploty.
› Dlhšie každodenné jazdy.
› Po každom nabití.
Zimné obdobie
Akumulátor vozidla má pri nízkych teplotách už iba časť kapacity potrebnej pre
naštartovanie. Vybitý akumulátor vozidla môže zamrznúť už pri teplotách
pod 0 °C.
Preto odporúčame, aby ste akumulátor nechali pred začiatkom zimného obdobia skontrolovať, príp. nabiť v odbornom servise.
DÔLEŽITÉ
Pri akumulátoroch vozidiel s označením „AGM“ nie je možné z technických dôvodov prekontrolovať stav elektrolytu.
196 Prevádzkové pokyny
potom „plus“).
› Pripojte pólové svorky nabíjačky k pólom akumulátora (červená = „plus“, čierna = „mínus“).
› Sieťový kábel nabíjačky zastrčte do zásuvky a prístroj zapnite.
› Po úspešnom procese nabíjania: Vypnite nabíjačku a jej sieťový kábel vytiahnite zo zásuvky.
› Teraz odpojte pólové svorky nabíjačky.
› Opätovne pripojte pripojovacie káble k akumulátoru (najskôr „plus“, potom
„mínus“).
Pri nabíjaní slabšími prúdmi, napr. malou nabíjačkou, nemusíte pripojovacie káble odpojovať od akumulátora. Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu nabíjačky.
Akumulátor nabíjajte prúdom 0,1-násobku kapacity akumulátora (alebo nižším)
až do úplne nabitého stavu.
Pred nabíjaním silnými prúdmi, takzvaným „rýchlonabíjaním“, musíte odpojiť
oba káble od akumulátora.
Pri nabíjaní neotvárajte zátky akumulátora.
POZOR
„Rýchlonabíjanie“ akumulátora vozidla je nebezpečné, je potrebná špeciálna nabíjačka a odborné znalosti.
DÔLEŽITÉ
Vo vozidlách so systémom ŠTART-STOP sa káblová svorka nabíjačky nesmie
pripojiť priamo na záporný pól akumulátora vozidla, ale iba na kostru motora
» Strana 213, Pomoc pri štartovaní pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP.

Upozornenie
Preto vám odporúčame rýchlonabíjanie akumulátora vozidla nechať vykonať
v odbornom servise.
Výmena

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 194.
Nový akumulátor vozidla musí mať rovnakú kapacitu, napätie, intenzitu prúdu
a rovnakú veľkosť, ako pôvodný akumulátor. Vhodný typ akumulátora vozidla
je možné zakúpiť v odbornom servise.
Výmenu akumulátora vozidla odporúčame nechať vykonať v odbornom servise,
u ktorého sa akumulátor odborne namontuje a pôvodný akumulátor sa zlikviduje podľa národných zákonných nariadení.
Odpojenie, resp. pripojenie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 194.
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sú najskôr mimo prevádzky, resp. nemôžu bezchybne pracovať nasledujúce funkcie.
Funkcia
Uvedenie do prevádzky
Automatické vypnutie spotrebičov

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 194.
Riadiaca jednotka siete vozidla automaticky zabraňuje pri silnom zaťažení akumulátora vozidla vybitiu akumulátora. Je to možné spozorovať takto.
› Zvýšia sa voľnobežné otáčky, aby alternátor dodával viac prúdu do palubnej
siete.
› V prípade potreby sa obmedzí výkon väčších komfortných spotrebičov elektrického prúdu, napr. vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie zadného skla alebo sa
v prípade núdze tieto úplne vypnú.
DÔLEŽITÉ
Aj napriek eventuálnym zásahom manažmentu palubnej siete môže dôjsť k
vybitiu akumulátora vozidla. Napríklad vtedy, ak je dlhší čas zapnuté zapaľovanie pri odstavenom motore alebo sú zapnuté obrysové alebo parkovacie svetlá
pri dlhšom parkovaní.
■ Spotrebiče, ktoré sa napájajú prostredníctvom 12 V zásuvky, môžu pri vypnutom zapaľovaní spôsobiť vybitie akumulátora vozidla.
■
Upozornenie
Prostredníctvom eventuálneho vypnutia spotrebičov sa nenarúša komfort jazdy a vodič toto vypnutie takmer nevníma.
Elektrické ovládanie okien (poruchy funkcie) » Strana 64
Panoramatická posuvná strecha (poruchy
» Strana 219
funkcie)
» Návod na obsluhu rádia, resp.
Zadanie čísla kódu rádia, resp. navigačného
» návod na obsluhu navigačnésystému
ho systému
Nastavenie času
» Strana 32
Údaje multifunkčného ukazovateľa sa vy» Strana 44
mažú
Upozornenie
Vozidlo odporúčame nechať skontrolovať v odbornom servise, aby bola zaručená plná funkčnosť všetkých elektrických systémov.
Kontrola a doplňovanie
197
POZOR
Pokyny týkajúce sa poškodenia, resp. opotrebovania pneumatík
■ Nikdy nepoužívajte pneumatiky, u ktorých nepoznáte stav a vek.
■ Nikdy nejazdite s poškodenými pneumatikami - hrozí nebezpečenstvo nehody.
■ Najneskôr pri opotrebovaní pneumatík po indikátory opotrebovania sa
pneumatiky musia okamžite vymeniť.
■ Ojazdené pneumatiky zhoršujú potrebný kontakt s vozovkou najmä pri
vyšších rýchlostiach na mokrej ceste. Mohol by nastať takzvaný „akvaplaning“ (nekontrolovateľný pohyb vozidla - „plávanie“ na mokrej vozovke).
Kolesá
Disky a pneumatiky

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Životnosť pneumatík
Pneumatiky s určeným smerom otáčania
Rezervné a núdzové koleso
Uzavretá puklica pneumatiky
Krycie viečka skrutiek kolies
199
200
200
201
201
POZOR
Za správne tlaky vzduchu v pneumatikách je zodpovedný vodič.
Príliš nízky, resp. príliš vysoký tlak v pneumatikách negatívne ovplyvňuje
jazdné vlastnosti.
■ Podhustená pneumatika musí prekonávať väčší valivý odpor, tým sa predovšetkým pri vyšších rýchlostiach silno zahrieva. To môže viesť k oddeľovaniu časti behúňa a k prasknutiu pneumatiky.
■ Pri veľmi rýchlej strate tlaku v pneumatike, napr. pri náhlom poškodení
pneumatiky, sa pokúste vozidlo opatrne zastaviť bez náhlych pohybov riadenia a bez intenzívneho brzdenia.
■
■
Používajte výhradne pneumatiky alebo disky, ktoré spoločnosť ŠKODA schválila pre váš typ vozidla.
POZOR
Pri používaní pneumatík je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
POZOR
Pokyny k použitiu pneumatík
■ Nové pneumatiky nemajú počas prvých 500 km najlepšiu možnú priľnavosť, je preto potrebné jazdiť príslušne opatrne - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Z hľadiska bezpečnosti jazdy nevymieňajte pneumatiky jednotlivo.
■ Nikdy neprekračujte maximálne povolenú nosnosť namontovaných pneumatík.
■ Nikdy neprekračujte maximálne povolenú rýchlosť namontovaných pneumatík.
■ Chybná geometria kolies prednej, resp. zadnej nápravy negatívne ovplyvňuje jazdné vlastnosti.
■ Nezvyčajné vibrácie alebo ťahanie vozidla na stranu môže poukazovať na
poškodenie pneumatiky. Ak máte podozrenie, že je koleso poškodené, potom okamžite znížte rýchlosť a zastavte vozidlo! Ak nezistíte viditeľné poškodenia, pomaly a opatrne príďte do najbližšieho odborného servisu a nechajte vozidlo skontrolovať.
198 Prevádzkové pokyny
DÔLEŽITÉ
Ak by ste mali použiť rezervné koleso, ktoré nie je identické s namontovanými kolesami, prihliadajte na nasledovné » Strana 200, Rezervné a núdzové koleso.
■ Pneumatiky sa musia chrániť pred kontaktom s látkami, napr. olej, tuk a palivo, ktoré by ich mohli poškodiť. Ak by pneumatiky prišli do kontaktu s týmito
látkami, potom ich odporúčame nechať prekontrolovať v odbornom servise.
■ Ak musíte pri defekte pneumatiky namontovať rezervné koleso bez určeného
smeru otáčania alebo s opačným smerom otáčania, potom jazdite opatrne. V
tejto situácii už nie sú dané najlepšie vlastnosti pneumatiky.
■
Poznámka pre životné prostredie
Staré a nepoužiteľné pneumatiky sú zvláštnym odpadom, ktorý znečisťuje životné prostredie. Preto sa musia zlikvidovať v súlade s národnými zákonnými
nariadeniami.
■ Príliš nízky tlak zvyšuje spotrebu paliva.
■

Upozornenie
Odporúčame, aby ste všetky práce na kolesách alebo pneumatikách nechali
vykonať v odbornom servise.
■ Odporúčame používať disky, pneumatiky, kryty kolies a snehové reťaze z originálneho príslušenstva ŠKODA.
■
Životnosť pneumatík
Hodnoty tlaku vzduchu pre pneumatiky sú uvedené na vnútornej strane krytu
palivovej nádrže » Obr. 171 - .
Tlak v rezervnom kolese by mal zodpovedať najvyššiemu predpísanému tlaku
pneumatík pre daný typ vozidla.
Tlak vždy kontrolujte len na studenej pneumatike. Na zahriatych pneumatikách preto neznižujte zvýšený tlak.
Na vozidlách so sledovaním tlaku v pneumatikách sa musia uložiť hodnoty tlaku » Strana 165.
Pri väčšom zaťažení vozidla príslušne prispôsobte tlak v pneumatikách.
Spôsob jazdy
Rýchle prejazdy zákrut, razantná akcelerácia a intenzívne brzdenie zvyšujú
opotrebovanie pneumatík.
Obr. 171 Zobrazenie princípu: Dezén pneumatiky s indikátormi opotrebovania / otvorený kryt palivovej nádrže s tabuľkou rozmerov pneumatík
a tlakov v pneumatikách
Obr. 172
Zámena kolies
Vyváženie kolies
Kolesá nového vozidla sú vyvážené. Následkom pôsobenia rôznych vplyvov
môže počas jazdy dôjsť k ich nevyváženosti. Toto sa môže prejaviť predovšetkým na „nepokojnom“ riadení. V tomto prípade je potrebné nechať kolesá vyvážiť v odbornom servise.
Po výmene alebo oprave pneumatík taktiež nechajte kolesá vyvážiť.
Nastavenie geometrie vozidla
Chybná geometria kolies prednej, resp. zadnej nápravy vedie k nadmernému
opotrebovaniu pneumatík a k obmedzeniu bezpečnosti jazdy. Pri výraznom
opotrebovaní pneumatík odporúčame nechať prekontrolovať nastavenie geometrie vozidla v odbornom servise.
Poškodenia pneumatík
Odporúčame pravidelne kontrolovať prítomnosť poškodení pneumatík (vpichy,
trhliny, vydutia, deformácie a podobné). Z dezénu pneumatík odstraňujte cudzie telesá (napr. kamene).

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 198.
Životnosť pneumatík závisí od správneho tlaku vzduchu v pneumatikách, od
spôsobu jazdy a ďalších daností.
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách vrátane tlaku v rezervnom kolese kontrolujte
najmenej raz do mesiaca a takisto pred každou dlhšou jazdou.
Cez obrubníky alebo podobné prekážky prechádzajte iba pomaly a podľa možností kolmo, aby ste sa vyhli poškodeniu pneumatík a diskov.
Poškodené disky alebo pneumatiky nechajte okamžite vymeniť.
Výmena kolesa
Pre rovnomerné opotrebovanie všetkých kolies odporúčame kolesá vymieňať
každých 10 000 km podľa schémy » Obr. 172. Tým docielite približne rovnakú
životnosť všetkých pneumatík.
Po výmene kolies je potrebné upraviť tlak vzduchu v pneumatikách.
Kolesá

199
Na vozidlách so sledovaním tlaku v pneumatikách sa musia uložiť hodnoty tlaku » Strana 165.
Rezervné a núdzové koleso
Skladovanie pneumatík
Demontované pneumatiky označte, aby sa pri opätovnej montáži mohol zachovať doterajší smer chodu.
Obr. 173
Upevnenie rezervného, resp. núdzového kolesa
Kolesá, resp. pneumatiky sa musia vždy skladovať v chlade, suchu a podľa možností na tmavom mieste. Pneumatiky, ktoré nie sú namontované na disku,
ukladajte vo zvislej polohe.
Indikátor opotrebovania
V dezéne pneumatík sa nachádzajú 1,6 mm vysoké indikátory opotrebovania
pneumatík» Obr. 171 - . V niektorých krajinách môžu platiť odlišné hodnoty
pre opotrebovanie pneumatík.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 198.
Poloha indikátorov je na bokoch pneumatiky označená písmenami „TWI“, symbolmi trojuholníka, resp. inými symbolmi.
Koleso sa nachádza v priehlbni pod podlahou batožinového priestoru a je pripevnené špeciálnou maticou » Obr. 173.
Vek pneumatík
Pneumatiky starnú a strácajú tak pôvodné vlastnosti, dokonca aj vtedy, keď sa
nepoužívajú. Prevádzková životnosť pneumatík je 6 rokov. Preto odporúčame
nepoužívať pneumatiky, ktoré sú staršie ako 6 rokov.
Vyberte koleso
› Otvorte veko batožinového priestoru.
› Zdvihnite podlahu v batožinovom priestore » Strana 100.
› Vybratie boxu s náradím vozidla.
› Maticu » Obr. 173 vyskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek.
› Vyberte koleso.
Skrutky kolies
Disky a skrutky kolies sú navzájom konštrukčne prispôsobené. Preto odporúčame používať disky a skrutky kolies zo ŠKODA originálneho príslušenstva.
Upozornenie
V niektorých krajinách majú vozidlá nálepku s hodnotami tlaku v pneumatikách
bez piktogramov.
Pneumatiky s určeným smerom otáčania

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 198.
Smer otáčania je označený šípkami na boku pneumatiky.
Udaný smer otáčania pneumatiky sa musí bezpodmienečne dodržať, aby sa dosahovali najlepšie vlastnosti týchto pneumatík.
Ide predovšetkým o nasledujúce vlastnosti.
› Zvýšená stabilita pri jazde.
› Znížené nebezpečenstvo aquaplaningu.
› Znížená hlučnosť pneumatík ako aj znížené opotrebovanie pneumatík.
200 Prevádzkové pokyny
Uschovanie kolesa
› Koleso vložte vonkajšou lícnou stranou nadol do priehlbiny na rezervné koleso.
› Maticu » Obr. 173 zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek, až kým koleso
nebude bezpečne upevnené.
› Box s náradím vozidla opäť nasaďte do rezervného kolesa a zaistite pomocou
pásu.
› Podlahu v batožinovom priestore sklopte do pôvodnej polohy.
› Zatvorte veko batožinového priestoru.
Čo najrýchlejšie sa musí namontovať koleso s príslušnými rozmermi a vyhotovením.
Ak sa rezervné kolese líši svojimi rozmermi alebo vyhotovením od namontovaných pneumatík (napr. zimná pneumatika, pneumatika s určeným smerom otáčania), smie sa rezervné koleso použiť iba na krátku dobu v prípade defektu
a je potrebné jazdiť opatrne » .
Núdzové koleso
Núdzové koleso je opatrené výstražným štítkom, ktorý sa nachádza na disku.

Ak sa má použiť núdzové koleso, potom je potrebné prihliadať na nasledovné.
› Po namontovaní kolesa nesmie byť varovný štítok zakrytý žiadnym krytom.
› Počas jazdy buďte mimoriadne opatrní.
› Núdzové koleso sa plní maximálnym plniacim tlakom pre vozidlo » Obr. 171 na
strane 199.
› Pre núdzové koleso R 18 je predpísaný tlak vzduchu 420 kPa.
› Toto núdzové koleso použite iba na to, aby ste došli do odborného servisu,
pretože nie je určené na trvalé používanie.
POZOR
■ Nikdy nejazdite s viac ako jedným namontovaným núdzovým kolesom!
■ Núdzové koleso by sa malo používať, iba pokiaľ je to nevyhnutne potrebné.
■ Rezervné, resp. núdzové koleso v žiadnom prípade nepoužívajte, ak je poškodené.
■ Ak sa rezervné, resp. núdzové koleso odlišuje svojimi rozmermi alebo vyhotovením od namontovaných pneumatík, potom nikdy nejazdite rýchlejšie
ako 80 km/h, resp. 50 mph.
■ Vyhnite sa prudkej akcelerácii, intenzívnemu brzdeniu a rýchlym prejazdom zákrut.
■ Na núdzovom kolese nie je možné používať snehové reťaze.
■ Dodržte upozornenia na výstražnom štítku núdzového kolesa.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Upozornenie
Odporúčame používať kryty kolies zo ŠKODA originálneho príslušenstva.
Krycie viečka skrutiek kolies
Obr. 174
Demontáž krycieho viečka

Uzavretá puklica pneumatiky

DÔLEŽITÉ
Použite iba tlak rúk, neudierajte na celoplošný kryt kolesa - hrozí nebezpečenstvo poškodenia krytu.
■ Pri použití skrutky kolesa s ochranou proti odcudzeniu je potrebné zabezpečiť, aby sa táto nachádzala v otvore v oblasti ventilu.
■ Ak budete montovať kryty kolies, dajte pozor na to, aby bol možný dostatočný prívod vzduchu pre chladenie brzdového systému.
■
a
na strane 198.
Pred demontážou skrutiek kolies sa musí odobrať celoplošný kryt kolesa.
Demontáž
› Háčik zo súpravy náradia » Strana 206 zaveste za vystužený okraj krytu kolies.
› Kľúč na kolesá prevlečte háčikom, oprite ho o pneumatiku a kryt dajte dolu.
Montáž
› Kryt nasaďte k disku pri výreze pre ventil.
› Puklicu zatláčajte do disku, až úplne kým nezaskočí po celom obvode.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 198.
Pred uvoľnením skrutiek kolies sa musia stiahnuť krycie viečka.
Demontáž
› Sťahovacie kliešte » Strana 206 nasuňte na viečko tak, aby vnútorné jazýčky
spony dosadli na nákružok viečka.
› Kryt stiahnite v smere šípky » Obr. 174.
Montáž
› Viečka nasuňte na doraz na skrutky kolies.
Výrobcom povolené varianty pneumatík

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Vysvetlenie popisu pneumatík
Superb
202
202 
Kolesá
201
Superb GreenLine
Superb N1
203
203
Povolené varianty pneumatík sa musia najskôr vyhľadať podľa variantu modelu
(napr. Superb GreenLine) a následne podľa motorizácie vášho vozidla.
Ak by sa variant modelu vášho vozidla nenachádzal v samostatnom module,
potom je potrebné vyhľadať povolené varianty pneumatík podľa motorizácie
vášho vozidla v module » Strana 202, Superb.
Na všetkých štyroch kolesách používajte iba radiálne pneumatiky rovnakého
druhu, rozmerov (obvod pneumatiky) a s rovnakým typom profilu.
Pri montáži nových pneumatík sa musia pneumatiky vymieňať po nápravách.
Informácie uvedené v tabuľkách zodpovedajú stavu informácií v čase redakčnej
uzávierky.
Kombinácie pneumatík/diskov schválené pre vaše vozidlo je potrebné vyhľadať
v predajnej a technickej dokumentácii vozidla.
Vysvetlenie popisu pneumatík
Vysvetlenie popisu pneumatík
Napríklad 225/50R 17 91 T znamená:
225
50
R
17
91
T
šírka pneumatiky v mm
pomer výšky a šírky v %
kód pre konštrukciu pneumatiky - Radiálna
priemer disku v palcoch
zaťažiteľnosť
rýchlostný index
Dátum výroby je uvedený na bočnej strane pneumatiky (prípadne na vnútornej
strane).
Zaťažiteľnosť
Zaťaženie
(v kg)
Zaťažiteľnosť
Zaťažiteľnosť uvádza maximálne povolené zaťaženie jednotlivých pneumatík.
202 Prevádzkové pokyny
91
92
93
94
95
600
615
630
650
670
690
Rýchlostný index
Rýchlostný index udáva maximálne povolenú rýchlosť vozidla s namontovanými pneumatikami príslušnej kategórie.
Rýchlostný
index
Najvyššia
rýchlosť
(v km/h)
U
H
V
W
Y
200
210
240
270
300
DÔLEŽITÉ
Informácie k zaťažiteľnosti, ako aj k rýchlostnému indexu je potrebné vyhľadať
v predajnej a technickej dokumentácii vozidla.
Superb
Motorizácia
1,4 l/92 kW TSI
1,6 l/77 kW TDI CR
Napríklad DOT ... 11 14... znamená, že pneumatika bola vyrobená v 11. týždni
v roku 2014.
Označenie M+S znamená, že príslušná pneumatika je vhodná na zimnú prevádzku.
90
2,0 l/147 kW TSI
Rozmer
pneumatík
Minimálna
zaťažiteľnosť
Minimálny
rýchlostný
index
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
205/55 R16
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
91
93
91
92
91
93
91
92
91
91
93
91
92
H
H
H
Y
H
H
H
Y
Va)
W
W
W
Y

Motorizácia
1,8 l/112 kW TSI
1,8 l/118 kW TSI
3,6 l/191 kW FSI
2,0 l/103 kW TDI CR
2,0 l/125 kW TDI CR
a)
Rozmer
pneumatík
Minimálna
zaťažiteľnosť
Minimálny
rýchlostný
index
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
91
93
91
92
91
93
91
92
93
91
92
91
93
91
92
91
93
91
92
V
V
V
Y
V
V
V
Y
W
W
Y
V
V
V
Y
V
V
V
Y
Platí iba pre vozidlá s paketom pre zlé cesty.
Superb GreenLine
Motorizácia
Rozmer
pneumatík
Minimálna
zaťažiteľnosť
Minimálny
rýchlostný
index
1,6 l/77 kW TDI CR
205/55 R16
91
H
Superb N1
Motorizácia
Rozmer
pneumatík
Minimálna
zaťažiteľnosť
Minimálny
rýchlostný
index
3,6 l/191 kW FSI
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
93
94
92
W
W
Y
Zimná prevádzka

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
203
204
Zimné pneumatiky
Snehové reťaze
Zimné pneumatiky
Letné pneumatiky sú na ľade, snehu a pri teplotách pod 7 °C menej odolné proti šmyku. To platí najmä pre vozidlá, ktoré sú vybavené širokými, resp. vysokorýchlostnými pneumatikami.
Zimné pneumatiky zlepšujú jazdné vlastnosti vozidla za zimných pomerov na
cestách.
Aby sa zachovali optimálne jazdné vlastnosti vozidla, musia byť zimné pneumatiky namontované na všetkých štyroch kolesách. Minimálna hĺbka dezénu
musí byť 4 mm.
Je možné použiť zimné pneumatiky (označené pomocou M+S a symbolu vrcholu hôr/snehovej vločky) z nižšej rýchlostnej kategórie za predpokladu, že sa neprekročí maximálna povolená rýchlosť týchto pneumatík, keď je maximálna
možná rýchlosť vozidla vyššia.
Používajte výhradne zimné pneumatiky alebo disky, ktoré spoločnosť ŠKODA
schválila pre váš typ vozidla.
Nastavenie rýchlostného limitu pre zimné pneumatiky sa realizuje na displeji
MAXI DOT v položke Zimní pneu (Zimné pneumatiky) » Strana 47.
Kolesá
203

Poznámka pre životné prostredie
Letné pneumatiky namontujte naspäť včas, pretože na cestách bez ľadu a snehu a tiež pri teplotách nad 7 °C sú ich jazdné vlastnosti lepšie, brzdná dráha je
kratšia, hluk z odvaľovania počas jazdy je menší, menšie je aj opotrebovanie
pneumatík. Nižšia je aj spotreba paliva.
Snehové reťaze
Snehové reťaze zlepšujú na zasnežených a zľadovatených vozovkách nielen
pohon, ale aj brzdenie.
Snehové reťaze sa môžu montovať iba na kolesá prednej nápravy.
Používajte iba snehové reťaze, ktorých články a zámky nie sú väčšie ako 9 mm.
Použitie snehových reťazí je z technických dôvodov dovolené iba pri nasledovných kombináciách diskov a pneumatík.
Veľkosť disku
7J x 16a)
6J x 16a)
6J x 17
a)
Hĺbka zálisu ET
45 mm
50 mm
45 mm
Rozmer pneumatiky
205/55 R16
205/55 R16
205/50 R17
Neplatí pre vozidlá s motorom 3,6 l/191 kW FSI.
Pred montážou snehových reťazí dajte dolu kryty kolies » Strana 201.
POZOR
Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia o používaní snehových
reťazí.
DÔLEŽITÉ
Reťaze sa musia odmontovať pri prejazde úsekov bez snehu. Inak by mohli obmedziť jazdné vlastnosti a poškodiť pneumatiky.
204 Prevádzkové pokyny
Výstražný trojuholník
Výstražný trojuholník je možné upevniť gumovými pásikmi k obkladu zadného
čela batožinového priestoru » Obr. 176.
Svojpomoc
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
POZOR
Lekárnička a výstražný trojuholník sa musia vždy dobre upevniť tak, aby sa
pri núdzovom brzdení alebo náraze vozidla neuvoľnili a nemohli spôsobiť
poranenia cestujúcim.
Výbava pre prípad núdze

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Umiestnenie lekárničky a výstražného trojuholníka
Hasiaci prístroj
Náradie vozidla
205
205
206
Umiestnenie lekárničky a výstražného trojuholníka
Upozornenie
Dbajte na dátum použiteľnosti lekárničky.
Odporúčame používať lekárničku a výstražný trojuholník z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré je možné zakúpiť u partnerov ŠKODA.
■
■
Hasiaci prístroj
Obr. 177
Hasiaci prístroj
Obr. 175 Odkladacia schránka pre lekárničku: Superb / Superb Combi
Obr. 176
Umiestnenie výstražného trojuholníka
Hasiaci prístroj je upevnený pomocou dvoch popruhov v držiaku pod sedadlom
vodiča.
Vybratie/upevnenie
› Uvoľnite obidva popruhy tým, že potiahnete za príslušné poistky v smere šípky » Obr. 177.
› Odoberte hasiaci prístroj.
› Na upevnenie hasiaci prístroj opäť nasaďte do uchytenia a zaistite ho popruhmi.
Riadne si preštudujte návod umiestnený na hasiacom prístroji.
Hasiaci prístroj sa musí kontrolovať oprávnenou osobou jeden krát ročne. Je
potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
Lekárnička
Lekárnička sa nachádza v schránke batožinového priestoru vpravo » Obr. 175.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
205

POZOR
Hasiaci prístroj sa musí vždy dobre upevniť tak, aby sa pri núdzovom brzdení alebo náraze vozidla neuvoľnil a nemohol spôsobiť poranenia cestujúcim.
Upozornenie
Hasiaci prístroj musí zodpovedať platným národným zákonným požiadavkám.
Dbajte na dátum použiteľnosti hasiaceho prístroja. Ak by ste hasiaci prístroj
použili po uplynutí tohto dátumu, nie je zaručená jeho správna funkcia.
■ Hasiaci prístroj patrí do rozsahu dodávky iba v niektorých krajinách.
■
■
Náradie vozidla
8
9
Sťahovacie kliešte na stiahnutie krycích viečok pre skrutky kolies
Súprava náhradných žiaroviek
POZOR
Zdvihák dodávaný zo závodu je určený iba pre váš typ vozidla. V žiadnom
prípade s ním nezdvíhajte ťažšie vozidlá alebo iné bremená.
DÔLEŽITÉ
Zdvihák pred uschovaním v boxe s náradím vozidla opäť zaskrutkujte do východiskovej polohy.
■ Presvedčte sa, že je náradie vozidla bezpečne upevnené v batožinovom priestore.
■ Dbajte na to, aby bol box vždy bezpečne zaistený páskou.
■
Upozornenie
Vyhlásenie o zhode je priložené k zdviháku alebo k obalu návodu na obsluhu.
Výmena kolesa

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Obr. 178 Náradie vozidla
Náradie vozidla je uložené v boxe v rezervnom kolese alebo v priestore pre rezervné koleso pod podlahou v batožinovom priestore. Box je pripevnený k rezervnému kolesu pásikom.
V závislosti od výbavy nemusia byť medzi náradím vozidla zahrnuté všetky
nasledujúce súčasti.
1
2
3
4
5
6
7
Skrutkovač
Kľúč na demontáž a montáž zadného svetla
Adaptér na skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu
Vlečné oko
Háčik na demontáž krytov kolies
Podľa výbavy vozidla: Zdvihák so štítkom / Súprava na opravu pneumatík
Kľúč na kolesá
206 Svojpomoc
Prípravné práce
Výmena kolesa
Dodatočné práce
Uvoľnenie/dotiahnutie skrutiek kolies
Zdvíhanie vozidla
Skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu
207
207
207
208
208
209
POZOR
Ak sa nachádzate v bežnej premávke na ceste, zapnite varovné svetlá a v
príslušnej vzdialenosti od vozidla umiestnite výstražný trojuholník! Pritom
je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
■ Vozidlo odstavte čo najviac nabok od okolo prechádzajúcich vozidiel. Miesto by malo byť čo najrovnejšie a s pevným podkladom.
■ Ak je vozidlo dodatočne vybavené inými pneumatikami alebo diskami, ako
tými, ktorými bolo vybavené z výroby, je potrebné dodržať pokyny » Strana 202, Vysvetlenie popisu pneumatík.
■

POZOR
Pokyny týkajúce sa skrutiek kolies
■ Skrutky kolies musia byť čisté a musia vykazovať ľahký chod. Nikdy ich neošetrujte tukom ani olejom.
■ Predpísaný uťahovací moment skrutiek kolies je pri oceľových diskoch
aj na diskoch z ľahkej zliatiny 120 Nm.
■ Ak sú skrutky kolesa dotiahnuté príliš nízkym uťahovacím momentom,
môžu sa kolesá počas jazdy uvoľniť. Príliš vysoký uťahovací moment môže
poškodiť skrutky a závity a trvalo deformovať dosadacie plochy diskov kolies.
■ Pri nesprávnej manipulácii so skrutkami kolies sa koleso môže počas jazdy
uvoľniť.
Upozornenie
Pri výmene kolesa je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 206.
Pred výmenou kolesa sa musia vykonať nasledujúce práce.
› Nechajte vystúpiť všetkých spolucestujúcich. Počas opravy kolesa by sa mali
spolucestujúci zdržiavať mimo komunikácie (napr. za zvodidlom).
› Vypnite motor.
› Zaraďte 1. rýchlostný stupeň , resp. voliacu páku automatickej prevodovky
prestavte do polohy P.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Ak máte pripojený príves, potom ho odpojte.
› Z batožinového priestoru vyberte náradie vozidla » Strana 206 a rezervné
prípadne, núdzové koleso » Strana 200.
Výmena kolesa

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a pod.).
› Opatrne odoberte koleso.
› Nasaďte rezervné koleso a skrutky kolies ľahko naskrutkujte.
› Spustite vozidlo.
› Kľúčom na kolesá striedavo uťahujte protiľahlé skrutky kolesa (diagonálne).
Ako poslednú utiahnite skrutku kolesa s ochranou proti odcudzeniu.
› Opäť nasaďte celoplošný kryt kolesa, resp. krytky skrutiek kolesa.
Pri montáži pneumatík s určeným smerom otáčania dodržte tento smer » Strana 198.
POZOR
Ak sa pri výmene kolesa zistí, že sú skrutky kolies skorodované a ťažko sa
pohybujú, potom je tieto potrebné vymeniť.
Dodatočné práce
Prípravné práce

› Vyskrutkujte skrutky kolesa a uložte ich na čistú podložku (handra, papier
na strane 206.
Pri výmene kolesa sa musia dodržať nasledujúce pokyny.
› Odoberte celoplošný kryt kolesa, resp. krytky skrutiek kolesa.
› Najprv uvoľnite skrutku kolesa s ochranou proti odcudzeniu, potom ostatné

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 206.
Po výmene kolesa sa musia vykonať nasledujúce práce.
› Vymenené koleso uschovajte do priehlbiny na rezervné koleso a upevnite ho
pomocou špeciálnej matice » Strana 200.
› Náradie vozidla uschovajte na určenom mieste a upevnite pomocou pásika.
› Čo najskôr skontrolujte tlak v pneumatike namontovaného rezervného kolesa.
› Čo najskôr nechajte skontrolovať momentovým kľúčom uťahovací moment
skrutiek príslušného kolesa.
Po výmene kolesa je potrebné upraviť tlak vzduchu v pneumatikách. Na vozidlách so sledovaním tlaku v pneumatikách sa musia uložiť hodnoty tlaku
» Strana 165.
Poškodenú pneumatiku vymeňte, resp. informujte sa o možnosti opravy v odbornom servise.
POZOR
Až do kontroly uťahovacieho momentu jazdite opatrne a primeranou rýchlosťou.
skrutky kolesa.
› Vozidlo zdvíhajte dovtedy, kým sa príslušné koleso určené na výmenu prestane dotýkať zeme.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
207
Zdvíhanie vozidla
Uvoľnenie/dotiahnutie skrutiek kolies
Obr. 180
body pre nasadenie zdviháku
Obr. 179
Výmena kolesa: Uvoľnenie skrutiek kolies

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 206.
Pred uvoľnením skrutiek kolesa sa musia stiahnuť krycie viečka.
Uvoľnenie
› Kľúč na kolesá nasuňte na doraz na skrutku kolesa 1).
› Kľúč uchopte na jeho konci a otočte skrutkou asi o jedno otočenie v smere
šípky » Obr. 179.
Uťahovanie
› Kľúč na kolesá nasuňte na doraz na skrutku kolesa .
› Kľúč uchopte na jeho konci a skrutkou točte proti smeru šípky » Obr. 179, až
1)
kým nebude pevná.
Po dotiahnutí skrutiek kolies sa opäť musia nasadiť krycie viečka.
POZOR
■ Pred zdvihnutím vozidla zdvihákom uvoľnite skrutky kolies iba ľahko (asi
o jedno otočenie). Inak by sa mohlo koleso uvoľniť a spadnúť.
■ Keď nie je možné skrutky povoliť, opatrne zatlačte nohou na koniec kľúča.
Pridržte sa pritom pevne vozidla a dbajte na to, aby ste stáli bezpečne.
Obr. 181 Nasadenie zdviháku

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 206.
Na zdvihnutie vozidla sa musí použiť zdvihák z náradia vozidla.
Zdvihák nasaďte na upínací bod vozidla, ktorý leží najbližšie ku chybnému kolesu.
Body pre nasadenie zdviháku sú umiestnené na kovovej lište pod prahom na
spodnej strane vozidla. Ich pozície sú vyrazené pomocou značiek na bočnej
ploche pod prahom » Obr. 181.
› Základná platňa zdviháku sa musí celou svojou plochou nachádzať na rov-
nom podklade a zabezpečovať, aby sa zdvihák nachádzal vo zvislej pozícii k
bodu pre nasadenie » Obr. 181 - .
1)
Na uvoľnenie a doťahovanie skrutiek kolies s ochranou proti odcudzeniu použite príslušný adaptér
» Strana 209.
208 Svojpomoc

› Zdvihák vytočte pod bodom pre nasadenie pomocou kľuky tak vysoko, až jeho čeľusť obopne výčnelok » Obr. 181 - .
› Zdvihák vytáčajte ešte vyššie, kým sa koleso nenadvihne od zeme.
POZOR
Poznámky k zdvíhaniu vozidla
■ Na zdvíhanie vozidla vyhľadajte pevný a rovný podklad.
■ Ak meníte koleso na naklonenej vozovke, zablokujte protiľahlé koleso kameňom alebo niečím podobným, aby sa vám vozidlo neočakávane neuviedlo do pohybu.
■ Základnú platňu zdviháka zabezpečte pomocou vhodných prostriedkov
proti možnému posunutiu. Mäkký a klzký podklad pod základnou platňou
môže mať za následok posunutie zdviháka a tým spadnutie vozidla. Zdvihák
preto vždy umiestnite na pevný podklad, resp. použite nejakú veľkoplošnú
stabilnú podložku. Na hladkom podklade, ako napr. na dlažbovom kameni,
dlažbe, použite protisklzovú podložku (napr. gumový koberček).
■ Zdvihák nasadzujte iba v upínacích bodoch na to určených.
■ Vozidlo zdvíhajte vždy so zatvorenými dverami.
■ Ak je vozidlo nadvihnuté pomocou zdviháku, nikdy nezasúvajte časti tela
napr. ruky alebo nohy pod vozidlo.
■ Pri nadvihnutom vozidle nikdy naštartujte motor.
DÔLEŽITÉ
Je potrebné dbať na to, aby sa zdvihák správne nasadil na výčnelok pod prahom vozidla, inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia vozidla.
Skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu
Obr. 182
Zobrazenie princípu: skrutka kolesa s ochranou proti odcudzeniu
s adaptérom
› Odoberte celoplošný kryt kolesa, resp. krytky skrutiek kolesa.
› Adaptér B » Obr. 182 nasuňte ozubenou stranou až na doraz do vnútorného
ozubenia v hlave skrutky kolesa s ochranou proti odcudzeniu A .
› Kľúč na kolesá nasuňte až na doraz na adaptér B .
› Uvoľnite, resp. upevnite skrutku kolesa » Strana 208.
› Odoberte adaptér.
› Opäť nasaďte celoplošný kryt kolesa, resp. krytky skrutiek kolesa.
Pre možnú výmenu kolesa sa musí adaptér na skrutky kolesa s ochranou proti odcudzeniu vždy voziť so sebou vo vozidle. Adaptér je uschovaný v náradí
vozidla.
Upozornenie
Poznačte si číslo kódu, ktoré je vyrazené nielen na adaptéri, ale aj na konci
skrutky kolesa s ochranou proti odcudzeniu. Na základe tohto čísla si v prípade
potreby môžete zaobstarať náhradný adaptér z originálneho príslušenstva
ŠKODA.
■ Súpravu skrutiek s ochranou proti odcudzeniu s adaptérom je možné zakúpiť
u partnera ŠKODA.
■
Súprava na opravu

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Súčasti súpravy na opravu pneumatík
Prípravné práce na použitie súpravy na opravu pneumatík
Utesnenie a nahustenie pneumatiky
Pokyny pre jazdu s opravenou pneumatikou
210
211
211
211
Pomocou súpravy na opravu pneumatík možno spoľahlivo opraviť poškodenie
pneumatík spôsobené cudzím telesom alebo vpichom s priemerom do cca 4
mm.
Oprava pomocou súpravy na opravu pneumatík v žiadnom prípade nenahrádza
trvalú opravu pneumatiky. Táto slúži iba na dojazd do najbližšieho odborného
servisu.
Pri oprave sa nemusí demontovať koleso.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 206.
Cudzie telesá, napr. skrutky alebo klince, sa z pneumatiky nesmú odstraňovať! 
Skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu chránia kolesá pred odcudzením.
Tieto je možné uvoľňovať, resp. uťahovať iba pomocou adaptéra B » Obr. 182.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
209
Súprava na opravu pneumatík sa nesmie používať v nasledujúcich prípadoch.
› Pri poškodeniach na disku.
› Pri vonkajšej teplote pod -20 ℃.
› Pri zárezoch alebo vpichoch väčších ako 4 mm.
› Pri poškodeniach na boku pneumatiky.
› Na jazdu s veľmi nízkym tlakom vzduchu v pneumatike alebo s prázdnou
Súčasti súpravy na opravu pneumatík
pneumatikou.
› Ak uplynul dátum použiteľnosti (pozrite na fľaši s náplňou).
POZOR
Ak sa nachádzate v bežnej premávke na ceste, zapnite varovné svetlá a v
príslušnej vzdialenosti od vozidla umiestnite výstražný trojuholník! Pritom
je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
■ Vozidlo odstavte čo najviac nabok od okolo prechádzajúcich vozidiel. Miesto by malo byť čo najrovnejšie a s pevným podkladom.
■
POZOR
■ Pneumatika naplnená tesniacim prostriedkom nemá rovnaké jazdné
vlastnosti ako bežná pneumatika.
■ V jazde nepokračujte rýchlejšie ako 80 km/h, resp. 50 mph.
■ Vyhnite sa prudkej akcelerácii, intenzívnemu brzdeniu a rýchlym prejazdom zákrut.
■ Tesniaci prostriedok je zdraviu škodlivý a pri kontakte s pokožkou sa musí
okamžite odstrániť.
■ Prihliadajte na návod na použitie od výrobcu súpravy na opravu pneumatík.
Poznámka pre životné prostredie
Použitý tesniaci prostriedok alebo tesniaci prostriedok po dátume použiteľnosti sa musí zlikvidovať za dodržania predpisov na ochranu životného prostredia.
Upozornenie
Novú fľašu s tesniacim prostriedkom je možné zakúpiť z originálnych dielov
ŠKODA.
■ Pneumatiku opravenú pomocou súpravy na opravu pneumatík okamžite vymeňte, resp. informujte sa o možnosti opravy v odbornom servise.
■ Pri oprave pneumatiky je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
■
210 Svojpomoc
Obr. 183 Zobrazenie usporiadania: Súčasti súpravy na opravu pneumatík

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 210.
Súčasti súpravy » Obr. 183
1 Skrutkovač pre vložku ventilu
2 Nálepka s údajom o rýchlosti „max. 80 km/h“, resp. „max. 50 mph“
3 Plniaca hadica so záslepkou
4 Kompresor
5 Plniaca hadica
6 Tlakomer
7 Skrutka na vypúšťanie vzduchu
8 Hlavný vypínač
9 Zástrčka kábla 12 V
10 Fľaša s tesniacim prostriedkom
11 Náhradná vložka ventilu
Skrutkovač na vložku ventilu 1 má na spodnom okraji drážku pre vložku ventilu.
Súprava sa nachádza v boxe pod podlahou v batožinovom priestore. Táto obsahuje tesniaci prostriedok a kompresor.

Upozornenie
Vyhlásenie o zhode je priložené ku kompresoru alebo k obalu návodu na obsluhu.
Prípravné práce na použitie súpravy na opravu pneumatík

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 210.
Pred použitím súpravy na opravu pneumatík musíte vykonať nasledujúce prípravné práce.
› Nechajte vystúpiť všetkých spolucestujúcich. Počas opravy kolesa by sa mali
spolucestujúci zdržiavať mimo komunikácie (napr. za zvodidlom).
› Vypnite motor.
› Zaraďte 1. rýchlostný stupeň, resp. voliacu páku automatickej prevodovky
prestavte do polohy P.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Prekontrolujte, či je možné opravu vykonať pomocou súpravy na opravu
pneumatík » Strana 209.
› Ak máte pripojený príves, potom ho odpojte.
› Z batožinového priestoru vyberte súpravu na opravu pneumatík.
› Odpovedajúcu nálepku 2 » Obr. 183 na strane 210 nalepte na prístrojovú dosku v zornom poli vodiča.
› Odskrutkujte čiapočku ventilu.
› Pomocou skrutkovača na vložku ventilu 1 vyskrutkujte vložku ventilu
a odložte ju na čistý podklad (handra, papier a pod.).
Utesnenie a nahustenie pneumatiky

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 210.
Utesnenie
› Plniacu fľašu 10 » Obr. 183 na strane 210 niekoľkokrát silno pretrepte.
› Plniacu hadicu 3 pevne naskrutkujte na fľašu v smere hodinových ručičiek
10 . Fólia na uzávere sa automaticky pretrhne.
› Z plniacej hadice 3 odstráňte uzatváraciu zátku a otvorený koniec úplne nasaďte na ventil pneumatiky.
› Fľašu 10 držte dnom nahor a do pneumatiky z nej vypustite všetok tesniaci
prostriedok.
› Prázdnu plniacu fľašu stiahnite z ventilu.
› Vložku ventilu skrutkovačom 1 opäť naskrutkujte do ventilu pneumatiky.
Nahustenie
› Plniacu hadicu
5 » Obr. 183 na strane 210 kompresora pevne naskrutkujte
na ventil pneumatiky.
› Skontrolujte, či je priskrutkovaná skrutka na vypustenie vzduchu 7 .
› Motor vozidla naštartujte a nechajte bežať.
› Zástrčku 9 zasuňte do zásuvky 12 V » Strana 91, Zapaľovač cigariet.
› Kompresor zapnite spínačom ZAP a VYP 8 .
› Kompresor nechajte bežať dovtedy, kým sa nedosiahne tlak 2,0-2,5 bar. Maximálny čas chodu je 8 minút » .
› Vypnite kompresor.
› Keď nemožno dosiahnuť tlak vzduchu 2,0-2,5 bar, plniacu hadicu 5 odskrutkujte z ventilu pneumatiky.
› S vozidlom prejdite cca 10 metrov dopredu alebo dozadu, aby sa tesniaci prostriedok v pneumatike „rozmiestnil“.
› Plniacu hadicu kompresora 5 opäť pevne naskrutkujte na ventil pneumatiky
a hustenie zopakujte.
› Keď sa ani teraz nedosiahne potrebný tlak v pneumatike, je pneumatika príliš
poškodená. Pneumatiku nie je možné utesniť pomocou súpravy » .
› Vypnite kompresor.
› Plniacu hadicu 5 odskrutkujte z ventilu pneumatiky.
Ak tlak v pneumatike dosiahol 2,0-2,5 bar, je možné pokračovať v jazde rýchlosťou max. 80 km/h, resp. 50 mph.
POZOR
Keď pneumatiku nie je možné nahustiť na tlak minimálne 2,0 bar, je poškodenie príliš veľké. Tesniaci prostriedok nedokáže pneumatiku utesniť. 
Nepokračujte v jazde! Požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Plniaca hadica a kompresor sa môžu pri hustení zahriať - hrozí nebezpečenstvo popálenia.
■
DÔLEŽITÉ
Kompresor vypnite najneskôr po 8 minútach chodu - hrozí nebezpečenstvo
prehriatia! Pred opätovným zapnutím nechajte kompresor na niekoľko minút
vychladnúť.
Pokyny pre jazdu s opravenou pneumatikou

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 210.
Tlak vzduchu v opravenej pneumatike je potrebné prekontrolovať po 10 minútach jazdy.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
211

Ak je tlak v pneumatike 1,3 bar a menej
›  Nepokračujte v jazde! Pneumatiku nie je možné pomocou súpravy dostatočne utesniť.
Pomoc pri štartovaní pomocou akumulátora iného vozidla
Obr. 184
Pomoc pri štartovaní: A - vybitý
akumulátor, B - pomocný akumulátor
Ak je tlak v pneumatike 1,3 bar a viac
› Tlak vzduchu v pneumatike opäť upravte na správnu hodnotu.
› Opatrne pokračujte v jazde do najbližšieho odborného servisu rýchlosťou maximálne 80 km/h, resp. 50 mph.
Pomoc pri štartovaní

Úvod k téme

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Pomoc pri štartovaní pomocou akumulátora iného vozidla
Pomoc pri štartovaní pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP
Pomoc pri štartovaní vo vozidlách s akumulátorom v batožinovom
priestore
212
213
213
Ak motor nenaštartuje preto, že je vybitý akumulátor vozidla, je možné použiť
na štartovanie motora akumulátor iného vozidla.
POZOR
Pri práci v motorovom priestore rešpektujte, prosím, varovné pokyny
» Strana 186.
■ Vybitý akumulátor vozidla môže zamrznúť už pri teplotách pod 0 °C. Pri
zamrznutej batérii nepoužite pomoc pri štartovaní z druhého vozidla - hrozí
nebezpečenstvo výbuchu!
■ V blízkosti akumulátorov nemanipulujte so zápalnými zdrojmi (otvorený
oheň, zapálené cigarety a pod.) - hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
■ Nikdy nepoužívajte pomoc pri štartovaní pri akumulátoroch s príliš nízkou
hladinou elektrolytu - hrozí nebezpečenstvo výbuchu a poleptania kyselinou.
■ Zátky článkov akumulátora musia byť pevne zaskrutkované.
■
Upozornenie
Odporúčame vám zakúpenie štartovacích káblov u odborného predajcu akumulátorov.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 212.
Pre proces štartovania pomocou akumulátora iného vozidla sú potrebné pomocné štartovacie káble.
Štartovacie káble sa musia zapojiť v nasledujúcom poradí.
› Svorku 1 pripojte na kladný pól vybitého akumulátora A » Obr. 184.
› Svorku 2 pripojte na kladný pól pomocného akumulátora B .
› Svorku 3 pripojte na záporný pól pomocného akumulátora B .
› Svorku 4 pripojte k masívnej kovovej časti, ktorá je pevne spojená s blokom
jeho motora, resp. k samotnému bloku motora.
Štartovanie motora
› Motor vozidla poskytujúceho prúd naštartujte a nechajte bežať pri voľnobežných otáčkach.
› Naštartujte motor vozidla s vybitým akumulátorom.
› V prípade, že motor nenaskočí, štartovanie motora po 10 sekundách prerušte
a zopakujte ho po 30 sekundách.
› Pomocné štartovacie káble odpojte v presne opačnom poradí ako pri ich pripájaní.
Obidva akumulátory musia mať menovité napätie 12 V. Kapacita (Ah) pomocného akumulátora nesmie byť výrazne nižšia ako kapacita vybitého akumulátora.
Pomocné štartovacie káble
Používajte výhradne pomocné štartovacie káble s dostatočne veľkým prierezom a s izolovanými svorkami. Dodržiavajte pokyny výrobcu pomocných štartovacích káblov.
Kladný kábel je väčšinou červený.
Záporný kábel je väčšinou čierny.
212
Svojpomoc

POZOR
Štartovací kábel nepripojujte k zápornému pólu vybitého akumulátora.
V dôsledku silného iskrenia, ktoré vzniká pri štartovaní motora, by sa mohol
vznietiť výbušný plyn unikajúci z akumulátora.
■ Neizolované časti svoriek pólov sa nesmú vzájomne dotýkať - hrozí nebezpečenstvo skratu!
■ Kábel pomoci pri štartovaní napojený na kladný pól akumulátora sa nesmie dotýkať elektricky vodivých častí vozidla - hrozí nebezpečenstvo skratu!
■ Štartovacie káble položte tak, aby nemohli byť zachytené rotujúcimi dielmi v motorovom priestore.
■ Medzi obidvomi vozidlami nesmie byť žiadny kontakt, inak by mohol pri
spojení kladných pólov pretekať prúd.
■
Pomoc pri štartovaní pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP
Obr. 185
Ukostrovací bod motora: Systém
ŠTART-STOP
Pomoc pri štartovaní vo vozidlách s akumulátorom v batožinovom
priestore
Obr. 186
Detail motorového priestoru: pomocný štartovací bod

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 212.
Vo vozidlách s akumulátorom v batožinovom priestore sa môže kladný pól pomocného akumulátora pripojiť štartovacím káblom iba na pomocný štartovací
bod v motorovom priestore štartovaného vozidla » Obr. 186.
› Odklopte kryt pomocného štartovacieho bodu v smere šípky » Obr. 186.
› Káblom spojte kladný pól pomocného akumulátora s pomocným štartovacím
bodom.
› Káblom pripojte záporný pól pomocného akumulátora k takej časti štartova-

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 212.
ného vozidla, ktorá je pevne spojená s blokom jeho motora, popr. k samotnému bloku jeho motora.
› Naštartujte motor.
› Po naštartovaní motora sklopte ochranný kryt pomocného štartovacieho bodu.
Pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP sa pomocný štartovací kábel pripája
na ukostrovací bod motora » Obr. 185.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
213
Posilňovač bŕzd a servoriadenie pracujú iba pri bežiacom motore. Keď motor
nebeží, musíte brzdový pedál zošliapnuť oveľa väčšou silou a na riadenie vozidla musíte vynaložiť oveľa viac sily.
Vlečenie vozidla

Úvod k téme
Pri použití vlečného lana dbajte na to, aby sa lano udržiavalo stále napnuté.
Obidvaja vodiči by mali byť oboznámení s možnými problémami počas vlečenia
vozidla. Neskúsení vodiči by nemali iné vozidlo ani vliecť, ani byť vlečení.
Ak nie je možné bežné vlečenie, alebo keď má byť vzdialenosť vlečenia dlhšia
ako 50 km, musí sa vozidlo prepravovať na špeciálnom odťahovom vozidle alebo prívese.
POZOR
Pri vlečení je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia, týkajúce
sa predovšetkým označovania vlečeného a ťažného vozidla.
■ Pri vlečení nechajte vozidlo opatrne riadiť.
■ Na vlečenie sa nesmie použiť vinuté vlečné lano » Obr. 187 - , vlečné oká
by sa mohli na vozidle vytočiť - hrozí nebezpečenstvo nehody.
■ Vlečné lano nesmie byť prekrútené - hrozí nebezpečenstvo nehody.
■
Obr. 187 Vypletené vlečné lano / Vinuté vlečné lano
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Predné vlečné oko
Vlečné oko vzadu
Vozidlá s ťažným zariadením
215
215
215
Na vlečenie je potrebné použiť vypletené vlečné lano » Obr. 187 - .
Pritom je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
Vozidlá s mechanickou prevodovkou sa smú ťahať na vlečnom lane, resp. na
vlečnej tyči alebo so zdvihnutou prednou, resp. zadnou nápravou.
Vozidlá s automatickou prevodovkou sa smú ťahať na vlečnom lane, resp. na
vlečnej tyči alebo so zdvihnutou prednou nápravou. Ak by bolo vozidlo ťahané
so zdvihnutou zadnou nápravou, poškodila by sa prevodovka!
Vodič vlečúceho (ťahajúceho) vozidla
› Spojku povoľujte pri rozjazde pomaly, resp. pri automatickej prevodovke pridávajte plyn veľmi opatrne.
› Rozbeh je správny až vtedy, keď je napnuté lano.
Maximálna povolená rýchlosť pri ťahaní je 50 km/h.
Vodič vlečeného vozidla
› Zapnite zapaľovanie, aby volant nebol zablokovaný a aby bolo možné použiť
smerové svetlá, stierače a ostrekovače.
› Vyraďte rýchlostný stupeň, resp. pri automatickej prevodovke zvoľte polohu
voliacej páky N.
214 Svojpomoc
DÔLEŽITÉ
Motor neštartujte rozťahovaním iným vozidlom - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora a katalyzátora! Ako pomoc pri štartovaní môžete použiť akumulátor iného vozidla » Strana 212, Pomoc pri štartovaní.
■ V prípade, ak nie je v prevodovke olej, môže sa vozidlo vliecť iba s nadvihnutou prednou nápravou, resp. sa musí prepravovať na odťahovom vozidle alebo
na prívese.
■ Pri ťahaní a vlečení by malo byť vlečné lano elastické, aby sa chránili obidve
vozidlá. Preto používajte iba laná, ktoré sú vyrobené zo syntetických alebo
podobných materiálov.
■ Pri vlečení vozidla na nespevnených vozovkách vždy existuje nebezpečenstvo preťažovania upevňovacích dielov na obidvoch vozidlách a ich poškodenia.
■ Vlečné lano, resp. vlečnú tyč upevnite na vlečné oká » Strana 215, Predné
vlečné oko, resp. » Strana 215, Vlečné oko vzadu, resp. na odnímateľné rameno ťažného zariadenia » Strana 166.
■
Upozornenie
Odporúčame používať vlečné lano z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré je
možné zakúpiť u partnerov ŠKODA.
Vlečné oko vzadu
Predné vlečné oko
Obr. 188 Demontáž snímateľného krytu / montáž vlečného oka

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 214.
› Odoberte kryt z predného nárazníka » Obr. 188 - .
› Vlečné oko zaskrutkujte až na doraz smerom doľava » Obr. 188 -  a toto
utiahnite tak pevne ako je len možné. Na pevné utiahnutie odporúčame použiť napr. kľúč na kolesá, upevňovacie oko iného vozidla alebo podobný predmet, ktorý je možné prestrčiť cez oko.
› Po vyskrutkovaní vlečného oka nasaďte kryt a zatlačte ho.
Krytka musí spoľahlivo zaklapnúť.
POZOR
Vlečné oko sa musí vždy zaskrutkovať až na doraz a pevne utiahnuť, inak sa
môže pri vlečení alebo roztláčaní roztrhnúť.
Obr. 189 Demontáž snímateľného krytu / montáž vlečného oka

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 214.
› Zatlačte na spodnú oblasť krytu v zadnom nárazníku » Obr. 189 -  a vyberte
ho.
› Vlečné oko zaskrutkujte až na doraz smerom doľava » Obr. 189 -  a toto
utiahnite tak pevne ako je len možné. Na pevné utiahnutie odporúčame použiť napr. kľúč na kolesá, upevňovacie oko iného vozidla alebo podobný predmet, ktorý je možné prestrčiť cez oko.
› Po vyskrutkovaní vlečného oka nasaďte kryt a zatlačte ho.
Krytka musí spoľahlivo zaklapnúť.
Pri vozidlách s ťažným zariadením namontovaným zo závodu sa za krytkou nenachádza uchytenie pre skrutkovateľné vlečné oko » Strana 215, Vozidlá s ťažným zariadením.
DÔLEŽITÉ
Vlečné oko sa musí vždy zaskrutkovať až na doraz a pevne utiahnuť, inak sa
môže pri vlečení alebo roztláčaní roztrhnúť.
Vozidlá s ťažným zariadením

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 214.
Pri vozidlách s ťažným zariadením namontovaným zo závodu sa za krytkou nenachádza uchytenie pre skrutkovateľné vlečné oko.
Na odtiahnutie použite namontované, odoberateľné rameno s guľou » Strana 166, Ťažné zariadenie.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
215

Ťahanie pomocou ťažného zariadenia predstavuje plnohodnotné náhradné riešenie pre odťahovanie pomocou vlečného oka.
Výmena batérie v kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním
Ak sa ťažné zariadenie kompletne demontuje, potom sa toto musí bezpodmienečne nahradiť sériovým zosilnením zadného nárazníka, ktorého súčasťou je aj
uchytenie pre vlečné oko.
Pri nedodržaní tohto postupu nemôže vozidlo pravdepodobne spĺňať národné
zákonné nariadenia.
DÔLEŽITÉ
Pri použití nevhodnej vlečnej tyče sa môže poškodiť odnímateľné rameno ťažného zariadenia s guľou, resp. vozidlo.
Upozornenie
Odoberateľné rameno s guľou sa musí neustále voziť so sebou, aby sa prípadne
použilo pri odťahovaní.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 216.
› Vyklopte kľúč.
› Kryt batérie A
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Výmena batérie v kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním
Synchronizácia diaľkového ovládania
Výmena batérie v rádiovom diaľkovom ovládaní prídavného kúrenia
(nezávislé kúrenie)

Výmena batérie sa vykonáva nasledujúcim spôsobom.
rádiové diaľkové ovládanie

Obr. 190 Odobratie viečka / vybratie batérie
216
216
217
» Obr. 190 uvoľnite palcom alebo plochým skrutkovačom v oblasti šípok 1 .
› Vybitú batériu vyberte zatlačením batérie smerom nadol v oblasti šípky 2 .
› Nasaďte novú batériu.
› Kryt batérie A nasaďte a pritlačte ho, kým sa počuteľne nezaistí.
Ak vozidlo po výmene batérie nie je možné odomknúť resp. zamknúť kľúčom
s rádiovým diaľkovým ovládaním, musí sa kľúč synchronizovať » Strana 216.
DÔLEŽITÉ
Náhradná batéria musí zodpovedať špecifikácii originálnej batérie.
Odporúčame vám, aby ste si chybné batérie nechali vymeniť u servisného
partnera ŠKODA.
■ Pri výmene batérie dbajte na správnu polaritu.
Upozornenie
Výmena batérie v kľúči s nalepeným ozdobným krytom je spojená so zničením
tohto krytu. Náhradný ozdobný kryt je možné zakúpiť u partnerov ŠKODA.
Poznámka pre životné prostredie
Vybitú batériu zlikvidujte v súlade s národnými zákonnými nariadeniami.

■
■
Synchronizácia diaľkového ovládania
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 216.
Ak sa vozidlo nedá odomknúť diaľkovým ovládaním, potom je možné, že kľúč
nie je synchronizovaný. Môže sa to stať za predpokladu, že sa tlačidlá na kľúči s
rádiovým diaľkovým ovládaním stlačili viac krát mimo účinného dosahu systému alebo ak bola vymenená batéria kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním.
Kľúč je potrebné synchronizovať takto.
› Stlačte ľubovoľné tlačidlo na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním.
216 Svojpomoc

› Do 1 minúty od stlačenia tlačidla je potrebné odomknúť dvere kľúčom pomocou vložky zámku.
Odomknutie/zamknutie dverí vodiča
Obr. 192
Kľuka dverí vodiča: zakrytá vložka zámku
Výmena batérie v rádiovom diaľkovom ovládaní prídavného
kúrenia (nezávislé kúrenie)
Obr. 191
Rádiové diaľkové ovládanie: Kryt
akumulátora
Dvere vodiča je možné núdzovo odblokovať alebo núdzovo zablokovať.
› Zatiahnite za kľučku dverí a podržte ju zatiahnutú.
› Vložte kľúč od vozidla do otvoru na spodnej strane krytu v oblasti šípky

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
» Obr. 192.
na strane 216.
Batéria sa nachádza pod krytom na zadnej strane rádiového diaľkového ovládania » Obr. 191.
› Plochý, tupý predmet (napr. mincu) zasuňte do drážky v kryte batérie.
› Kryt otočte proti smeru šípky až po označenie pre jeho otvorenie.
› Vymeňte batériu.
› Opäť nasaďte kryt batérie.
› Kryt otáčajte v smere šípky až po východiskové označenie a zaistite ho.
tlačidlami nasmerovanými nahor do vložky zámku a vozidlo zamknite, resp.
odomknite.
› Pri vozidlách s riadením vpravo zasuňte kľúč s rádiovým diaľkovým ovládaním
s tlačidlami nasmerovanými nadol do vložky zámku a vozidlo zamknite, resp.
odomknite.
Zatiahnite za kľučku a kryt opäť namontujte na pôvodné miesto.
Úvod k téme
DÔLEŽITÉ
Dbajte na to, aby pri núdzovom odomknutí/zamknutí nevznikli škody na laku.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Odomknutie/zamknutie dverí vodiča
Zamknutie dverí bez cylindrického zámku
Odomknutie veka batožinového priestoru
Núdzové odblokovanie voliacej páky
resp. zamknite vozidlo.
› Pri vozidlách s riadením vľavo zasuňte kľúč s rádiovým diaľkovým ovládaním s
Núdzové odomknutie/zamknutie

› Kryt vyklopte smerom nahor.
› Uvoľnite kľučku dverí.
› Kľúč s rádiovým diaľkovým ovládaním zasuňte do vložky zámku a odomknite,
217
218
218
218
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
217
Zamknutie dverí bez cylindrického zámku
Obr. 193
Dvere vzadu vľavo: núdzové zamknutie
Odomykanie (Superb Combi)
› Do otvoru v kryte zaveďte skrutkovač alebo podobné náradie až na doraz
» Obr. 194 - .
› Pohybom v smere šípky odistite veko.
› Otvorte veko batožinového priestoru.
Núdzové odblokovanie voliacej páky
Na čelnej strane dverí, ktoré sú bez vložky zámkov, sa nachádza núdzový uzamykací mechanizmus, ktorý je viditeľný iba po otvorení dverí.
› Odstráňte kryt A » Obr. 193.
› Kľúč zaveďte do drážky B a otočte ho do vodorovnej polohy v smere šípky
(pri pravých dverách zrkadlovo obrátene).
› Opäť nasaďte kryt.
Odomknutie veka batožinového priestoru
Obr. 195 Núdzové odblokovanie voliacej páky
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Kryt 1 chyťte v oblasti šípok 2 » Obr. 195 a opatrne potiahnite nahor.
› Kryt uvoľnite aj na druhej strane.
› Prstom zatlačte na žltý plastový diel v smere šípky 3 .
› Súčasne stlačte blokovacie tlačidlo na hlavici voliacej páky a voliacu páku prestavte do polohy N.
Keď sa voliaca páka opäť prestaví do polohy P, opäť sa zablokuje.
Núdzové ovládanie posuvného/výklopného strešného okna
Obr. 194 Núdzové odomknutie: Superb / Superb Combi
Veko batožinového priestoru je možné núdzovo odomknúť.
Odomykanie (Superb)
› Kľúč od vozidla zasuňte až na doraz do zárezu v kryte » Obr. 194 - .
› Pohybom v smere šípky odistite veko.
› Otvorte veko batožinového priestoru.
218 Svojpomoc

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládanie
Aktivácia po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora
219
219
Ovládanie
Aktivácia po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora sa musí panoramatické posuvné/výklopné strešné okno (ďalej označené iba ako posuvné/výklopné strešné okno) a posuvná slnečná clona aktivovať.
Na aktiváciu posuvného a výklopného strešného okna potiahnite na cca
10 sekúnd spínač za vybranie smerom nadol a dopredu.
Pre aktiváciu posuvnej slnečnej clony stlačte tlačidlo G » Obr. 48 na strane 67
na cca 10 sekúnd.
Obr. 196 Bod nasadenia skrutkovača / otvor pre nasadenie skrutkovača
Pri poruche je možné posuvné/výklopné strešné okno zatvoriť, resp. otvoriť
ručne. Núdzové ovládanie posuvného/výklopného strešného okna sa nachádza
pod priehradkou na okuliare 1 » Strana 94, Priehradka na okuliare.
› Otvorte priehradku na okuliare.
› Do drážky opatrne nasaďte skrutkovač so šírkou čepele približne 5 mm na
miestach označených šípkami 1 » Obr. 196.
› Priehradku na okuliare opatrne sklopte nadol ľahkým zatlačením a otočením
skrutkovača.
› Do otvoru 2 zastrčte až na doraz kľúč s vnútorným šesťhranom veľkosti 4
a strešné okno zatvorte, resp. otvorte.
› Priehradku na okuliare opäť namontujte tým, že najskôr nasadíte plastové
výstupky a potom zatlačíte celý diel nahor.
Chybu posuvného/výklopného strešného okna nechajte čo najskôr odstrániť
v odbornom servise.
Ak nebude pri odpojení a opätovnom pripojení akumulátora posuvné a výklopné strešné okno úplne zatvorené, resp. posuvná slnečná clona úplne zasunutá,
musíte ich najprv zatvoriť » Strana 67, Otvorenie a zatvorenie posuvnej slnečnej clony, resp. zasunúť » Strana 66, Ovládanie. Až potom sa môže vykonať aktivácia.
Výmena stieracích líšt

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Výmena stieracích líšt predného skla
Výmena stieracej lišty zadného skla
220
220
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov je potrebné meniť stieracie lišty raz až dvakrát
do roka. Tieto je možné zakúpiť u partnera ŠKODA.
Upozornenie
Po každom núdzovom ovládaní sa musí posuvné/výklopné strešné okno nastaviť do základnej polohy1). Preto sa musí otočný spínač prestaviť do polohy
spínača A » Obr. 46 na strane 65 a zatlačiť dopredu na asi 10 sekúnd.
■ Po každom núdzovom ovládaní sa musí strecha aktivovať 2) » Strana 219.
■
1)
2)
Platí pre núdzové ovládanie posuvného/výklopného strešného okna Superb.
Platí pre núdzové ovládanie posuvného/výklopného strešného okna Superb Combi.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
219
Výmena stieracej lišty zadného skla
Výmena stieracích líšt predného skla
Obr. 198
Stieracia lišta zadného skla
Obr. 197
Stieracia lišta čelného skla

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte

na strane 219.
Pred výmenou stieracích líšt prestavte ramienka stieračov do servisnej polohy.
Servisná poloha pre výmenu stieracích líšt
› Zatvorte veko motorového priestoru.
› Zapnite a opäť vypnite zapaľovanie.
› V priebehu 10 sekúnd zatlačte ovládaciu páčku do polohy 4 a podržte na cca
2 sekundy » Obr. 63 na strane 78.
Ramienka stieračov sa presunú do servisnej polohy.
Odobratie stieracej lišty
› Ramienko stierača zdvihnite zo skla.
› Ramienko stierača podržte za hornú časť a zatlačte poistku
› Stieraciu lištu odoberte v smere šípky 2 .
1 » Obr. 197.
Upevnenie stieracej lišty
› Nasuňte stieraciu lištu na doraz, až zaklapne.
› Prekontrolujte, či je stieracia lišta správne upevnená.
› Ramienko stierača priklopte ku sklu.
› Zapnite zapaľovanie a ovládaciu páčku zatlačte do polohy
strane 78.
Ramienka stieračov sa presunú do základnej polohy.
220 Svojpomoc
4 » Obr. 63 na
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 219.
Odobratie stieracej lišty
› Ramienko stierača zdvihnite zo skla.
› Ramienko stierača podržte za hornú časť a zatlačte poistku 1 » Obr. 198.
› Stieraciu lištu odoberte v smere šípky 2 .
Upevnenie stieracej lišty
› Nasuňte stieraciu lištu na doraz, až zaklapne.
› Prekontrolujte, či je stieracia lišta správne upevnená.
› Ramienko stierača priklopte ku sklu.
Poistky a žiarovky
Poistky

DÔLEŽITÉ
Poistky „neopravujte“ ani ich nenahrádzajte poistkami s vyššími ampérovými
hodnotami - hrozí nebezpečenstvo požiaru! Okrem toho by ste takto mohli poškodiť aj iné elektrické zariadenia.
■ Prepálenú poistku je možné rozpoznať podľa pretaveného kovového pásika.
Chybnú poistku nahraďte novou rovnakej ampérovej hodnoty.
■ Ak sa prepáli aj novo nasadená poistka, potom je potrebné ihneď vyhľadať
odborný servis.
■
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
221
223
223
Poistky v prístrojovej doske
Poistky v motorovom priestore
Obsadenie poistiek v motorovom priestore
Jednotlivé elektrické okruhy sú istené tavnými poistkami.
Pred výmenou poistky vypnite zapaľovanie, ako aj príslušný spotrebič.
Zistite, ktorá poistka patrí k danému spotrebiču » Strana 221, Poistky v prístrojovej doske alebo » Strana 223, Obsadenie poistiek v motorovom priestore.
Upozornenie
Odporúčame vám, aby ste mali vo vozidle vždy náhradné poistky. Krabičku s
náhradnými poistkami je možné zakúpiť z originálnych dielov ŠKODA.
■ Ku jednej poistke môže patriť viacero spotrebičov.
■ Ku jednému spotrebiču môže patriť viacero poistiek.
■
Poistky v prístrojovej doske
Elektricky nastaviteľné sedadlá sú istené automatickými poistkami, ktoré sa
niekoľko sekúnd po odstránení preťaženia opäť automaticky zapnú.
Farba poistky
Max. prúd v ampéroch
svetlohnedá
tmavohnedá
červená
modrá
žltá
biela
zelená
oranžová
červená
5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
POZOR
Pred každou prácou v motorovom priestore je potrebné prečítať si a rešpektovať varovné pokyny » Strana 186.
Obr. 199 Kryt poistkovej skrinke v prístrojovej doske / poistky

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 221.
Poistky sa nachádzajú na ľavej strane prístrojovej dosky za krytom.
Výmena poistky
› Odoberte kryt » Obr. 199.
› Plastovú svorku vyberte z držiaka v kryte poistkovej skrinky.
› Svorku nasuňte na príslušnú poistku a túto vytiahnite.
› Nasuňte novú poistku.
› Svorku opäť uschovajte na pôvodnom mieste.
› Opäť nasaďte kryt poistkovej skrinky.
Poistky a žiarovky

221
Osadenie poistiek v prístrojovej doske
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Č.
Spotrebič
Diagnostická zásuvka, riadiaca jednotka motora, relé elektrického
palivového čerpadla, riadiaca jednotka elektrického palivového čerpadla
Riadiaca jednotka pre ABS, ESC, spínač pre indikátor kontroly pneumatík, brzdový snímač, iba pre START-STOP Cievka relé štartéra
Spínač a riadiaca jednotka airbagov
WIV, spätné svetlá, stmievanie zrkadiel, snímač tlaku, príprava pre
telefón
Riadiaca jednotka nastavovania sklonu a natáčanie svetlometov,
riadiaca jednotka pomoci pri parkovaní, riadiaca jednotka parkovacieho asistenta
Prístrojový panel, riadiaca jednotka servoriadenia, zámok voliacej
páky, napájanie dátovej zbernice
Vyhrievaný otvor odvetrávania kľukovej skrine, merač prietoku
vzduchu
Riadiaca jednotka pre rozpoznanie prívesu
Relé nezávislého prídavného kúrenia a vetrania
Adaptívny ľavý hlavný svetlomet
Adaptívny pravý hlavný svetlomet
Neobsadené
Diagnostická zásuvka, spínač svetiel, dažďový snímač, hodiny
Centrálne zamykanie a veko batožinového priestoru
Centrálna riadiaca jednotka - vnútorné svetlá
Klimatizácia
Neobsadené
Telefón
Prístrojový panel, ovládacia páka pod volantom, cievka relé pre vyhrievanie predného skla
KESSY
KESSY ELV
Ventilátor Climatronicu
Ovládanie okien vpredu, centrálne zamykanie predných dverí
Zámok voliacej páky
222 Svojpomoc
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Spotrebič
Vyhrievanie zadného skla, relé nezávislého prídavného kúrenia
a vetrania
Zásuvka v batožinovom priestore
Relé palivového čerpadla, riadiaca jednotka palivového čerpadla,
vstrekovacie ventily
Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru
Haldex
Klimatizované predné sedadlá
Príprava DVD
Ovládanie zadných okien, centrálne zamykanie zadných dverí
Elektricky ovládané posuvné a výklopné strešné okno
Alarm, záložná húkačka
Zapaľovač predný a zadný
Ostrekovače svetlometov
Vyhrievané predné sedadlá
Vyhrievané zadné sedadlá
Zadný stierač
Ventilátor klimatizácie, relé nezávislého prídavného kúrenia a vetrania
Neobsadené
Spínač svetiel
Riadiaca jednotka pre rozpoznanie prívesu
Riadiaca jednotka pre rozpoznanie prívesu
Riadiaca jednotka pre rozpoznanie prívesu
Spínač vyhrievania sedadiel
Príprava pre telefón
Príprava pre rádio (aftermarket)
Len pre START-STOP: Centrálna riadiaca jednotka, DC-DC prevodník, riadiaca jednotka motora
Obsadenie poistiek v motorovom priestore
Poistky v motorovom priestore
Obr. 200
Kryt poistkovej skrinky v motorovom priestore

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 221.
Obr. 201 Poistky: Vyhotovenie A / vyhotovenie B
V niektorých vozidlách sa musí pred odobratím krytu poistiek demontovať kryt
akumulátora » Strana 195.

Výmena poistky
Obsadenie poistiek v motorovom priestore - vyhotovenie A
› Poistný háčik na kryte poistkovej skrinky
A » Obr. 200 presuňte v smere šíp-
ky.
Za háčikmi sa objaví symbol .
› Odoberte kryt.
› Vymeňte príslušnú poistku.
› Kryt nasaďte na poistkovú skrinku.
› Poistné ramienka A presuňte proti smeru šípky.
Pred háčikmi sa objaví symbol .
Teraz je kryt upevnený.
DÔLEŽITÉ
Kryt poistkovej skrinky v motorovom priestore musí byť vždy správne nasadený. Ak by sa kryt nenasadil správne, mohla by do poistkovej skrinky vniknúť voda - hrozí nebezpečenstvo poškodenia vozidla!
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Č.
1
2
3-4
5
6-12
13
14
15
16
17
18
19
20-22
23
24
25-26
27
28
a
na strane 221.
Spotrebič
Pravý hlavný svetlomet predný, pravé zadné svetlo
Ventily pre ABS
Neobsadené
Húkačka
Neobsadené
Riadiaca jednotka automatickej prevodovky
Neobsadené
Čerpadlo chladiacej kvapaliny
Neobsadené
Prístrojový panel, páčka stieračov a páčka smerových svetiel
Audiozosilňovač (sound systém)
Rádio
Neobsadené
Riadiaca jednotka motora
Riadiaca jednotka pre dátovú zbernicu
Neobsadené
Ventil riadenia množstva paliva
Riadiaca jednotka motora
Poistky a žiarovky

223
Č.
a)
Spotrebič
29
30
31
32-37
38
39
40
41
42
43
44-46
Hlavné relé
Riadiaca jednotka nezávislého prídavného kúrenia a vetrania
Predné stierače
Neobsadené
Ventilátor chladiča, ventily
Snímač pedála spojky/pedála brzdy
Lambda sonda
Ventil AKF
Lambda sonda
Zapaľovanie
Neobsadené
47
48
49
50-51
52
53
54
Ľavý hlavný svetlomet predný, ľavé zadné svetlo
Čerpadlo pre ABS
Napájanie pre svorku 15 (zapnuté zapaľovanie)
Neobsadené
Napájanie relé - svorka Xa)
Napájanie vnútorného držiaka poistiek
Neobsadené
Spotrebič
Neobsadené
Riadiaca jednotka automatickej prevodovky DSG
Meracie vedenie
Ventily pre ABS
Riadiaca jednotka automatickej prevodovky DSG
Neobsadené
Napájanie relé - svorka Xa)
Rádio
Neobsadené
Riadiaca jednotka motora, hlavné relé
224 Svojpomoc
Riadiaca jednotka nezávislého prídavného kúrenia a vetrania
Riadiaca jednotka pre dátovú zbernicu
Riadiaca jednotka motora
Zapaľovanie
Lambda sonda (zážihový motor), relé žeravenia a palivového čerpadla (vznetový motor)
Pravý hlavný svetlomet predný, pravé zadné svetlo
Húkačka
Audiozosilňovač (sound systém)
Predné stierače
Ventil riadenia množstva paliva, čerpadlo chladiacej kvapaliny, vysokotlakové čerpadlo
Lambda sonda
Spínač spojkového pedálu
Cievka relé chladiacej kvapaliny, ventily, vysokotlakové čerpadlo
Ventilátor chladiča
Čerpadlo pre ABS
Ľavý hlavný svetlomet predný, ľavé zadné svetlo
Riadiaca jednotka žeravenia
Vyhrievanie predného skla
Napájanie vnútorného držiaka poistiek
Napájanie pre svorku 15 (zapnuté zapaľovanie)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Obsadenie poistiek v motorovom priestore - vyhotovenie B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spotrebič
11
12
13
14
15
Spotrebiče napájané z tejto svorky sa automaticky vypnú počas štartovania motora, aby nebol príliš namáhaný akumulátor.
Č.
Č.
a)
Spotrebiče napájané z tejto svorky sa automaticky vypnú počas štartovania motora, aby nebol príliš namáhaný akumulátor.
Žiarovky

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Predný svetlomet
Výmena žiarovky stretávacieho svetla
Výmena žiarovky diaľkového svetla a denného svietenia
Výmena žiarovky diaľkového svetla
225
226
226
226 
Výmena žiarovky hmlového svetlometu
Výmena žiarovky osvetlenia evidenčného čísla
Zadné svetlo (Superb Combi)
Výmena žiaroviek v zadnom svetle (Superb Combi)
226
227
227
228
Výmena žiarovky vyžaduje určitú manuálnu zručnosť. V prípade neistoty preto
odporúčame vykonávať výmenu týchto žiaroviek v odbornom servise alebo si
v núdzi vyžiadať odbornú pomoc.
Po výmene žiarovky v diaľkovom, stretávacom svetle alebo v hmlovom svetlomete odporúčame nechať preskúšať nastavenie sklonu svetlometov v odbornom servise.
■ Pri výpadku xenónovej plynovej výbojky alebo LED diódy je potrebné vyhľadať
odborný servis.
■
Predný svetlomet
› Pred výmenou žiarovky vypnite zapaľovanie a všetky svetlá.
› Poškodené žiarovky sa smú nahradzovať iba žiarovkami rovnakého typu. Označenie žiarovky nájdete na objímke alebo na jej kovovej pätici.
› Priestor pre uschovanie krabičky s náhradnými žiarovkami sa nachádza v plastovej skrinke v rezervnom kolese, resp. bod kobercom v batožinovom priestore.
POZOR
Pred každou prácou v motorovom priestore je potrebné prečítať si a rešpektovať varovné pokyny » Strana 186.
■ K nehodám môže dôjsť, ak cesta pred vozidlom nie je dostatočne osvetlená, resp. vozidlo nie je vidieť inými účastníkmi premávky alebo ho je vidieť
iba veľmi ťažko.
■ Žiarovky H7, H8 a H15 sú pod tlakom a počas výmeny môžu prasknúť hrozí nebezpečenstvo poranenia! Pri výmene odporúčame použiť rukavice
a ochranné okuliare.
■ S vysokonapäťovými časťami plynových výbojok (xenónové svetlá) sa musí zaobchádzať odborne - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Pri výmene žiarovky vypnite príslušné svetlo vozidla.

DÔLEŽITÉ
Nedotýkajte sa holou rukou skla halogénovej žiarovky (aj najmenšie znečistenie znižuje životnosť žiarovky). Použite čistú handričku, servítku a pod.
4
■
Obr. 202 Umiestnenie žiaroviek: Svetlomet s xenónovým svetlom / s xenónovým svetlom
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 225.
Svetlomet s halogénovým svetlom
1 Stretávacie svetlá
2 Diaľkové svetlo, denné svietenie a obrysové svetlo
Svetlomet s xenónovým svetlom
3
Xenónová plynová výbojka
Diaľkové svetlo
Upozornenie
V tomto návode na obsluhu je opísaná iba výmena žiaroviek, ktorú je možné
vykonať svojpomocne a pri výmene ktorých sa nepredpokladá vážnejšia komplikácia. Výmenu ostatných žiaroviek vykonáva odborný servis.
■ Odporúčame vám, aby ste mali vo vozidle stále krabičku s náhradnými žiarovkami. Náhradné žiarovky je možné zakúpiť zo ŠKODA originálnych dielcov.
■
Poistky a žiarovky
225
Výmena žiarovky stretávacieho svetla
Výmena žiarovky diaľkového svetla
Obr. 203
Halogénový svetlomet: Výmena
žiarovky stretávacieho svetla

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 225.
› Odoberte ochranný kryt 1 » Obr. 202 na strane 225.
› Konektor so žiarovkou A » Obr. 203 otočte až na doraz v smere šípky.
› Vymeňte žiarovku.
› Nasaďte konektor s novou žiarovkou a pootočte až na doraz proti smeru šípky.
› Nasaďte ochranný kryt 1 .
Výmena žiarovky diaľkového svetla a denného svietenia
Obr. 204
Halogénový svetlomet: Výmena
žiarovky diaľkového svetla a
denného svietenia

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
Obr. 205 Svetlomet s xenónovým svetlom: Výmena žiarovky diaľkového
svetla

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 225.
› Odblokujte ochrannú čiapočku v smere šípky 1 » Obr. 205 a odstráňte ju.
› Konektor so žiarovkou C otočte až na doraz v smere šípky a vyberte ho.
› Vymeňte žiarovku.
› Nasaďte konektor s novou žiarovkou a pootočte až na doraz proti smeru šípky.
› Nasaďte ochrannú čiapočku v držiaku
2 a opatrne ju zatlačte.
Ochranná čiapočka musí spoľahlivo zaklapnúť.
Výmena žiarovky hmlového svetlometu
na strane 225.
› Odoberte ochranný kryt 2 » Obr. 202 na strane 225.
› Päticu B » Obr. 204 otočte až na doraz v smere šípky.
› Vymeňte žiarovku, päticu s novou žiarovkou nasaďte naspäť a pootočte až na
doraz proti smeru šípky.
› Nasaďte ochranný kryt
226 Svojpomoc
2.
Obr. 206 Predný nárazník: Demontáž ochrannej mriežky / hmlového svetlometu

Obr. 207
výmena žiarovky

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
Výmena žiarovky osvetlenia evidenčného čísla
na strane 225.
Demontáž ochrannej mriežky
› Ochrannú mriežku uvoľnite v oblasti šípky » Obr. 206 -  pomocou háčika na
stiahnutie krytov kolies » Strana 206, Náradie vozidla.
› Ochrannú mriežku odoberte v smere šípky 1 .
výmena žiarovky hmlového svetlometu
› Hmlový svetlomet » Obr. 206 -  odskrutkujte pomocou skrutkovača z náradia vozidla.
› Svetlomet opatrne vyberte v smere šípky 2 .
› Stiahnite konektor.
› Päticu žiarovky A » Obr. 207 otočte až na doraz proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.
› Držiak s novou žiarovkou nasaďte do svetlometu a zatočte ho až na doraz v
smere hodinových ručičiek.
› Nasaďte konektor.
› Pre opätovnú montáž nasaďte hmlový svetlomet proti smeru šípky 2
» Obr. 206 -  a pevne ho priskrutkujte.
› Nasaďte ochrannú mriežku a opatrne ju zatlačte.
Obr. 208 Demontáž svetla evidenčného čísla / výmena žiarovky

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 225.
› Otvorte veko batožinového priestoru.
› Svetlo zatlačte v smere šípky 1 » Obr. 208.
Svetlo sa uvoľní.
› Pohybujte svetlom kývavými pohybmi v smere šípky
› Chybnú žiarovku vyberte z držiaka v smere šípky 3 .
› Do držiaka nasaďte novú žiarovku.
› Svetlo opäť nasaďte proti smeru šípky 1 .
› Svetlo pritláčajte, až kým sa nezaistí pružina.
2 a vyberte ho.
Skontrolujte, či je svetlo správne vmontované.
Zadné svetlo (Superb Combi)
Ochranná mriežka sa musí spoľahlivo zaistiť.
Obr. 209 Demontáž: kryt/svetlo

Poistky a žiarovky
227
Výmena žiaroviek v zadnom svetle (Superb Combi)
Obr. 211
výmena žiarovky
Obr. 210 Vymontovanie tesnenia / konektor svetla

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 225.
Demontáž
› Otvorte veko batožinového priestoru.
› Háčik na stiahnutie krytov kolies » Strana 206, Náradie vozidla zasuňte do
otvoru na mieste označenom šípkou » Obr. 209 - .
› Kryt stiahnite v smere šípky » Obr. 209 - .
› Svetlo odskrutkujte pomocou skrutkovača z náradia vozidla » Obr. 209 - .
› Zadné svetlá uchopte a opatrne vytiahnite proti smeru jazdy.
› Vymontujte gumové tesnenie v smere šípky 1 » Obr. 210 - .
› Vytiahnite zväzok vodičov s konektorom » Obr. 210 - .
› Obidve blokovania na konektore stlačte dohromady v smere šípky 2
» Obr. 210 - .
› Konektor opatrne stiahnite v smere šípky 3 zo zadného svetla.
Montáž
› Konektor nasaďte na svetlo a riadne ho zaistite.
› Gumové tesnenie vmontujte do karosérie proti smeru šípky 1 » Obr. 210 .
› Zadné svetlo s otvormi 1 » Obr. 211 na strane 228 zasuňte do čapov na karosérii » Obr. 210 -  .
› Zadné svetlo opatrne zatlačte do čapov karosérie.
Dávajte pozor na to, aby sa zväzok vodičov neprivrel medzi karosériu a svetlo.
› Pevne priskrutkujte zadné svetlo a nasaďte kryt.
› Kryt sa musí spoľahlivo zaistiť.
DÔLEŽITÉ
Pri montáži a demontáži dbajte na to, aby ste nepoškodili lak vozidla ani zadné
svetlo.
228 Svojpomoc

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
› Objímku žiarovky
a
na strane 225.
2 » Obr. 211 otočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju z telesa svetla.
› Chybnú žiarovku otočte v objímke proti smeru hodinových ručičiek a vyberte
ju.
› Novú žiarovku nasaďte do objímky a objímku pootočte až na doraz v smere
hodinových ručičiek.
› Objímku so žiarovkou opäť nasaďte naspäť do telesa a pootočte ju až na doraz v smere hodinových ručičiek.
Dátový štítok vozidla
Dátový štítok vozidla » Obr. 212 -  sa nachádza na podlahe batožinového
priestoru a je nalepený aj v servisnej knižke.
Technické údaje
Technické údaje
Dátový štítok vozidla obsahuje nasledujúce údaje:
Údaje o vozidle
1

2
Úvod k téme
3
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Technické údaje vozidla
Prevádzková hmotnosť a zaťaženie
Meranie spotreby paliva a emisií CO2 podľa predpisov ECE a smerníc EÚ
Rozmery
Údaje špecifické pre vozidlo podľa typu motora
Viacúčelové vozidlá (AF)
229
230
230
231
232
236
4
Typový štítok
Typový štítok » Obr. 212 -  sa nachádza dolu na B-stĺpiku na pravej strane vozidla.
Typový štítok vozidla obsahuje nasledujúce údaje:
5
Údaje uvedené v technickej dokumentácii vozidla majú prednosť pred údajmi
uvedenými v tomto návode na obsluhu.
6
Jazdné vlastnosti vozidla sú uvedené bez použitia výbav znižujúcich výkon vozidla, ako napr. klimatizácia.
8
Technické údaje vozidla
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Typ vozidla
Písmená kódu prevodovky / číslo laku / vybavenie interiéru / výkon motora / písmená kódu motora
Čiastočne opis vozidla.
7
9
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Maximálne povolená celková hmotnosť1)
Maximálne povolená hmotnosť súpravy (ťažné vozidlo a príves)
Maximálne povolené zaťaženie nápravy vpredu
Maximálne povolené zaťaženie nápravy vzadu
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Identifikačné číslo vozidla VIN (číslo karosérie) je vyrazené v motorovom priestore vpravo na veži tlmiacej jednotky. Toto číslo sa nachádza aj na štítku pod
čelným sklom v ľavom rohu dole (spolu s čiarovým kódom VIN), ako aj na typovom štítku.
Označenie motora
Číslo motora (trojmiestne poznávacie písmeno a sériové číslo) je vyrazené na
bloku motora.
Doplňujúce informácie (platí pre Rusko)
Úplné číslo typového schválenia dopravného prostriedku je uvedené v dokladoch vozidla.
Obr. 212 Dátový štítok vozidla / Typový štítok
1)
POZOR
Uvedené hodnoty pre maximálne prípustné hmotnosti sa nesmú prekračovať - hrozí nebezpečenstvo nehody a poškodenia!
Pri vozidlách s ťažným zariadením zabudovaným zo závodu a pri vozidlách so športovým podvozkom sa
hodnota znižuje o 25 kg.
Technické údaje
229
Prevádzková hmotnosť a zaťaženie
Prevádzková hmotnosť
Táto hodnota zodpovedá čo najnižšej prevádzkovej hmotnosti bez ďalšieho vybavenia zvyšujúceho hmotnosť, ako napr. klimatizácia, rezervné koleso, ťažné
zariadenie.
Uvedená prevádzková hmotnosť je iba orientačnou hodnotou.
Prevádzková hmotnosť obsahuje aj 75 kg ako hmotnosť vodiča, hmotnosť prevádzkových kvapalín, ako aj náradie vozidla a palivovú nádrž naplnenú na
90 %.
Prevádzková hmotnosť vozidla » Strana 232, Údaje špecifické pre vozidlo podľa typu motora.
Zaťaženie
Z rozdielu maximálne povolenej celkovej hmotnosti a prevádzkovej hmotnosti
je možné vypočítať približné maximálne zaťaženie.
Zaťaženie sa skladá z nasledujúcich hmotností.
› Hmotnosť cestujúcich.
› Hmotnosť všetkých kusov batožiny a iných bremien.
› Hmotnosť zaťaženia strechy, vrátane systému strešného nosiča.
› Hmotnosť výbavy, ktorá je vylúčená z prevádzkovej hmotnosti.
› Zaťaženie ťažného vozidla pri prevádzke s prívesom (max. 80 kg).
Upozornenie
Na požiadanie je možné zistiť presnú hmotnosť vášho vozidla v odbornom servise.
Meranie spotreby paliva a emisií CO2 podľa predpisov ECE a
smerníc EÚ
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 neboli k dispozícii v čase redakčnej
uzávierky.
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 je potrebné vyhľadať na internetových
stránkach ŠKODA alebo v obchodnej a technickej dokumentácii vozidla.
Meranie cyklu v meste sa začína studeným štartom motora. Následne sa simuluje mestská cestná premávka.
Pri cykle mimo mesta vozidlo viac krát brzdí a zrýchľuje na všetkých rýchlostných stupňoch podobne ako počas všedného jazdenia. Rýchlosť jazdy sa pritom mení medzi 0 a 120 km/h.
230 Technické údaje
Výpočet kombinovanej spotreby paliva sa realizuje s hmotnosťou cca 37 % pre
cyklus v meste a 63 % pre cyklus mimo mesta.
Upozornenie
Hodnoty spotreby paliva a emisií uvedené na internetových stránkach ŠKODA
alebo v obchodnej a technickej dokumentácii vozidla boli zistené podľa noriem
a za podmienok, ktoré boli stanovené právnymi alebo technickými predpismi
na určenie prevádzkových a technických údajov vozidiel.
■ V závislosti od rozsahu vybavenia, štýlu jazdy, dopravnej situácie, poveternostných vplyvov a od stavu vozidla sa môžu pri používaní vozidla vyskytovať
hodnoty spotreby pohonných hmôt, ktoré sa líšia od hodnôt spotreby uvedených na internetových stránkach ŠKODA alebo v obchodnej a technickej dokumentácii vozidla.
■
Rozmery
Rozmery vozidla pri prevádzkovej hmotnosti bez vodiča (v mm)
Dĺžka
Šírka
Šírka vrátane vonkajších zrkadiel
Výška
Svetlá výška
Rázvor náprav
Rozchod kolies vpredu / vzadu
a)
b)
c)
Superb
Superb GreenLine
Superb Combi
Superb Combi GreenLine
4833
1817
4833
1817
4833
1817
4833
1817
2009
1462/1482a)/1447b)
139/159a)/124b)/141c)
2761
1545/1518
(1537/1510)c)
2009
1464/1449b)
140/125b)
2761
2009
1511/1529a)/1497b)
141/159a)/127b)/140c)
2761
1545/1517
(1537/1510)c)
2009
1511/1496b)
141/126b)
2761
1545/1518
1545/1517
Platí pre vozidlá s paketom pre zlé cesty.
Platí pre vozidlá so športovým podvozkom.
Platí pre vozidlá s motorom 3,6 l/191 kW FSI.
Technické údaje
231
Údaje špecifické pre vozidlo podľa typu motora
Uvedené hodnoty boli zistené podľa noriem a za podmienok, ktoré boli stanovené právnymi alebo technickými predpismi na určenie prevádzkových a technických
údajov vozidiel.
Motor 1,4 l/92 kW TSI
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
92/5000
200/1500-4000
4/1390
Superb MG6
204
10,5
1467-1615
Superb Combi MG6
203
10,6
1489-1647
Jazdné vlastnosti a hmotnosti
Najvyššia rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
Prevádzková hmotnosť (kg) - v závislosti od výbavy
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
1400a)/1500b)
730
740
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
112/4300-6200
250/1500-4200
4/1798
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
Motor 1,8 l/112 kW TSI
Jazdné vlastnosti a hmotnosti
Najvyššia rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
Prevádzková hmotnosť (kg) - v závislosti od výbavy
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
232 Technické údaje
Superb MG6
Superb DSG7
219
218
8,8
8,7
1496-1654
1508-1666
1500a)/1700b)
Superb MG6
4x4
215
8,8
1587-1745
1600a)/1800b)
Superb Combi
Superb Combi
MG6
DSG7
217
216
8,9
8,8
1518-1676
1530-1688
1500a)/1700b)
Superb Combi
MG6 4x4
213
8,9
1609-1767
1600a)/1800b)
750

Motor 1,8 l/118 kW TSI
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
118/4500-6200
250/1500-4500
4/1798
Jazdné vlastnosti a hmotnosti
Najvyššia rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
Prevádzková hmotnosť (kg) - v závislosti od výbavy
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
Superb MG6
Superb DSG7
222
222
8,2
8,4
1496-1654
1508-1666
1500a)/1700b)
Superb MG6 4x4
219
8,4
1587-1745
1600a)/1800b)
Superb Combi
Superb Combi
MG6
DSG7
221
221
8,3
8,5
1518-1676
1530-1688
1500a)/1700b)
Superb Combi
MG6 4x4
218
8,5
1609-1767
1600a)/1800b)
750
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
Motor 2,0 l/147 kW TSI
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
147/5100-6000
280/1700-5000
4/1984
Superb DSG6
240
7,7
1540-1698
Superb Combi DSG6
238
7,8
1562-1720
Jazdné vlastnosti a hmotnosti
Najvyššia rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
Prevádzková hmotnosť (kg) - v závislosti od výbavy
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
1600a)/1800b)
750
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.

Technické údaje
233
Motor 3,6 l/191 kW FSI
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
191/6000
350/2500-5000
6/3597
Superb DSG6 4x4
250
6,4
1704-1860
Superb Combi DSG6 4x4
250
6,5
1726-1882
Jazdné vlastnosti a hmotnosti
Najvyššia rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
Prevádzková hmotnosť (kg) - v závislosti od výbavy
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
2000
750
Motor 1,6 l/77 kW TDI CR
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
77/4400
250/1500-2500
4/1598
Jazdné vlastnosti a hmotnosti
Najvyššia rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
Prevádzková hmotnosť (kg) - v závislosti od výbavy
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
c)
GreenLine
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
234 Technické údaje
Superb MG6
194/197a)
12,1/12,2a)
1512-1670
(1519-1615)a)
1500b)/1700c)
Superb DSG7
193
12,2
Superb Combi MG6
192/195a)
12,2/12,3a)
1534-1692
(1541-1699)a)
1500b)/1700c)
1519-1677
1200 /1400
b)
c)
Superb Combi DSG7
192
12,3
1541-1699
1200b)/1400c)
750

Motor 2,0 l/103 kW TDI CR
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
103/4200
320/1750-2500
4/1968
Jazdné vlastnosti a hmotnosti
Najvyššia rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
Prevádzková hmotnosť (kg) - v závislosti od výbavy
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
Superb MG6
Superb DSG6
Superb MG6 4x4
212
10,0
1532-1690
212
10,1
1554-1712
210
10,3
1609-1767
2000
1800
Superb Combi
Superb Combi
MG6
DSG6
211
210
10,1
10,2
1554-1712
1576-1734
1800
Superb Combi
MG6 4x4
208
10,4
1631-1789
2000
750
Motor 2,0 l/125 kW TDI CR
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
125/4200
350/1750-2500
4/1968
Jazdné vlastnosti a hmotnosti
Najvyššia rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
Prevádzková hmotnosť (kg) - v závislosti od výbavy
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
Superb MG6
Superb DSG6
228
8,6
1540-1698
222
8,6
1557-1715
1800
Superb DSG6
4x4
219
8,7
1634-1792
2000
Superb Combi
Superb Combi
MG6
DSG6
226
221
8,7
8,7
1562-1720
1579-1735
1800
750
Superb Combi
DSG6 4x4
218
8,8
1656-1814
2000
Technické údaje
235
Viacúčelové vozidlá (AF)
Motor
Maximálne povolená celková hmotnosť (kg)
1,4 l/92 kW TSI
1,8 l/118 kW TSI
MG6
2061
2,0 l/147 kW TSI
3,6 l/191 kW FSI
1,6 l/77 kW TDI CR
2,0 l/103 kW TDI
CR
2,0 l/125 kW TDI
CR
a)
GreenLine
236 Technické údaje
MG6
2032
DSG7
2073
DSG6
2105
DSG6 4x4
2267
MG6 4x4
2152
MG6
2077/2084a)
MG6
DSG7
2084
DSG6
MG6 4x4
2097
MG6
2105
2119
DSG6
2122
2174
DSG6 4x4
2199
Register
A
ABS
Kontrolné svetlo
38
Spôsob funkcie
154
Adaptívne predné svetlomety (AFS)
70
AFS
70
Kontrolné svetlo
38
Airbag
16
Aktivácia
16
Bočný airbag
19
Čelný airbag
17
Hlavový airbag
20
Kolenný airbag
18
Kontrolné svetlo
40
Úpravy a obmedzenia na systéme airbagov
175
Vypnutie predného airbagu spolujazdca
21
vypnúť
20
Aktívna podpora riadenia (DSR)
155
Akumulátor vozidla
automatické vypnutie spotrebičov
197
Bezpečnostné pokyny
194
Kontrola výšky hladiny elektrolytu
196
Kryt
195
nabíjanie
196
odpojenie, resp. pripojenie
197
výmena
197
Zimná prevádzka
196
Alarm
iniciovať
56
vypnúť
56
Alternátor
Kontrolné svetlo
35
Anténa
177
pozri Sklá okien
179
Asistenčné systémy
153
ABS
38, 154
ASR
37, 154
DSR
155
EDS
155
ESC
37, 154
HBA
155
HHC
155
Parkovací asistent
157
Pomoc pri parkovaní
155
ŠTART-STOP
162
Tempomat
160
Asistent rozjazdu do kopca (HHC)
155
ASR
Kontrolné svetlo
37
Spôsob funkcie
154
Audio
4
pozri Rádio / Navigačný systém
automatická prevodovka
Zámok voliacej páky
145
Automatická prevodovka
144
Kick-down
146
Manuálne radenie na multifunkčnom volante 145
núdzové odblokovanie voliacej páky
218
Ovládanie voliacej páky
144
Poruchy funkcie
147
Rozbeh a jazda
146
Tiptronic
145
Automatické vypnutie spotrebičov
197
Automatické zapínanie svetiel
70
Automatický rolovací kryt batožinového prie102
storu (Superb Combi)
Autopočítač
pozri Multifunkčný ukazovateľ
44
AUX
Miesto montáže v odkladacej schránke
93
Batožinový priestor
98
automatické navinutie (Superb Combi)
102
Bočné schránky
102
Bočné schránky s batériou
103
Kryt
101
neuzatvárateľná bočná schránka (Superb Combi)
103
Núdzové odomknutie
218
Odomknutie veka batožinového priestoru
218
Osvetlenie
98
pozri Veko batožinového priestoru
58
rolovací kryt batožinového priestoru (Superb
Combi)
101
Sieť na batožinu
100
100
sklopný háčik
Upevnenie podlahy
100
Upevňovacie prvky
99
Upevňovacie siete
99
variabilná podlaha
104
Vozidlá kategórie N1
99
vyberateľné svetlo (Superb Combi)
104
vyťahovacia variabilná podlaha
105
Benzín
pozri palivo
184
Bezolovnatý benzín
152
Bezpečná poistka
54
Bezpečnostné pásy
12
čistenie
183
13
fyzikálny princíp čelného nárazu
Nastavenie výšky
14
Navíjacie automatiky pásov
15
predpínače pásov
15
zapnutie a odopnutie
14
Bezpečnostný pás
Kontrolné svetlo
35
B
Bezpečnosť
8
Batéria
Bezpečnosť detí
22
výmena batérie v rádiovom diaľkovom ovládaní
Detské sedačky
22
prídavného kúrenia (nezávislé kúrenie)
217
ISOFIX
25
výmena v kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním 216 Opierky hlavy
83
Register
237
správna poloha sedadiel
TOP TETHER
Bezpečnosť detí
bočný airbag
Blikanie
Bočné schránky v batožinovom priestore
Bočné schránky v batožinovom priestore s batériou
Bočný airbag
Brzdová kvapalina
prekontrolovať
Špecifikácia
Upozorňujúce hlásenia
vymeniť
Brzdové obloženia
Kontrolné svetlo
Brzdový asistent (HBA)
Brzdy
Brzdová kvapalina
Informácie o brzdení
Kontrolné svetlo
Posilňovač bŕzd
Ručná brzda
systémy na podporu brzdenia
Upozorňujúce hlásenia
Zábeh
9
26
24
69
102
103
19
193
193
193
35
193
41
155
193
142
35
143
143
153
35
148
C
Centrálne zamykanie
Climatronic
Automatická prevádzka
Chladiace zariadenie
Nastavenie teploty
Ovládacie prvky
Recirkulácia
Regulácia ventilátora
Rozmrazovania predného skla
238 Register
51
115
116
116
116
115
117
118
118
Clony
pozri Posuvná slnečná clona
pozri Posuvná slnečná clona v zadných dverách
pozri Slnečné clony
COMING HOME
CORNER
pozri Hmlové svetlomety s funkciou CORNER
Č
Čelný airbag
Číslo motora
Čistenie
Alcantara
Kolesá
Látky
Plastové diely
Pochrómované diely
Poťahy elektricky vyhrievaných sedadiel
Prírodná koža
Sklá predných svetlometov
Umelá koža
Čistenie auta
D
Dátový štítok vozidla
DAY LIGHT
pozri Denné svietenie
Dáždnik
Odkladacia schránka
Dekoračné fólie
Denné svietenie
Deti a bezpečnosť
Detská poistka
Detská sedačka
ISOFIX
na sedadle spolujazdca
Použitie detských sedačiek
Použitie detských sedačiek ISOFIX
TOP TETHER
76
Začlenenie do skupín
77 Diaľkové ovládanie
76
Diaľkové ovládanie
72
odomknúť
Výmena batérie
zamknúť
71
Diaľkové svetlá
Kontrolné svetlo
17 Diesel
pozri motorová nafta
229
Diesel – filter častíc
Upozorňujúce hlásenia
182
180 Digitálne hodiny
182 Disky
178 Displej
179 Displej MAXI DOT
182
Hlavné menu
181
Nastavenia
179
obsluha
182 Dĺžka vozidla
176 Doplnenie
Chladiaca kvapalina
Motorový olej
Voda do ostrekovačov
229
Držiak na nápoje
69 Držiak parkovacích lístkov
DSR
96 Dvere
detská poistka
179
Kontrolné svetlo otvorených dverí
69
Núdzové odomknutie dverí vodiča
22
Núdzové zamknutie
56
otvoriť
zatvoriť
25
22 Dvere otvorené
Kontrolné svetlo
24
25 Dýzy ofukovacích otvorov
26
24
216
52
216
52
69
41
185
39
32
198
31
47
47
47
42
231
192
191
188
91
90
155
56
36
217
218
53
53
36
111
G
E
EDS
Spôsob funkcie
Ekologická jazda
Ekologické parametre
Ekonomická jazda
Úspora energie
Elektrické ovládanie okien
poruchy funkcie
spínač vo dverách spolujazdca
spínač vo dverách vodiča
Spínač vo dverách vodiča
Spínač v zadných dverách
Elektrické posuvné a výklopné strešné okno
Elektrické veko batožinového priestoru
akustické signály
manuálne ovládanie
nastaviť najvrchnejšiu polohu veka
Obmedzenie sily
ovládať
Poruchy funkcie
vymazať najvrchnejšiu polohu veka
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS)
Elektronický imobilizér
Emisné hodnoty
EPC
Kontrolné svetlo
ESC
Kontrolné svetlo
Spôsob funkcie
GSM
155
148
151
151
64
64
63
62
63
63
64
61
59
61
59
60
62
61
155
138
230
39
37
154
F
Filter pevných častíc
Kontrolné svetlo
Upozorňujúce hlásenia
Fólie
Funkcie sedadla
39
39
179
85
124, 126
H
Háčik na šaty
Hasiaci prístroj
HBA
HHC
Hlavový airbag
Hmlové svetlomety
Kontrolné svetlo
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER
Hmotnosti
maximálne prípustné hmotnosti
Hodiny
Hospodárna a ekologická jazda
Hospodárna jazda
energeticky úsporné radenie
Jazda na plný plyn
Krátke trasy
Pravidelná údržba
Predvídavá jazda
Tlak vzduchu v pneumatikách
Voľnobeh
Zaťaženie
Húkačka
95
205
155
155
20
71
41
71
229
32
148
149
149
150
150
148
150
149
150
29
Ch
Chladiaca kvapalina
doplniť
Chladiaca kvapalina
Kontrolné svetlo
prekontrolovať
Ukazovateľ teploty
191
192
36
36
192
31
I
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
229
Indikátor kontroly pneumatík
pozri Monitorovanie tlaku v pneumatikách
Individuálne nastavenia
odomknúť
zamknúť
Informačný systém
Displej MAXI DOT
Multifunkčný ukazovateľ
obsluha
Odporúčanie rýchlostného stupňa
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok
Varovná signalizácia otvorených dverí
Zobrazenie nízkej teploty
Zobrazenie svetovej strany
Interiér
Odkladacie schránky
Popolník
praktická výbava
prehľad
Svetlo
zapaľovač cigariet
Zásuvka 12 V
ISOFIX
164
55
55
42
47
44
42
43
49
44
43
49
89
92
89
29
73
91
92
25
J
Jazda
Emisné hodnoty
Prejazdy vodou na komunikáciách
Spotreba paliva
v zahraničí
Jazda s prívesom
230
152
230
152
166
K
KESSY
odomknúť
Štartovanie motora
Upozorňujúce hlásenia
Vypnutie motora
Vypnutie zapaľovania
Zamknutie/odomknutie riadenia
53
141
54
141
140
140
Register
239
zamknúť
Zapnutie zapaľovania
Klimatizácia
Climatronic
Dýzy ofukovacích otvorov
manuálna klimatizácia
Kľúč
Štartovanie motora
Vypnutie motora
Kľúč od vozidla
odomknúť
zamknúť
Kľúč s rádiovým diaľkovým ovládaním
Výmena batérie
Kolenný airbag
Kolesá
Indikátor opotrebovania pneumatiky
Núdzové koleso
pneumatiky s určeným smerom otáčania
Rezervné koleso
Rozmer pneumatiky
Rozmery pneumatík
Rýchlostný index
Snehové reťaze
Tlak vzduchu v pneumatikách
Uskladnenie kolies
Uzavretá puklica
Všeobecné pokyny
Výmena
Výmena kolies
Zaťažiteľnosť
Zimné pneumatiky
Životnosť pneumatík
Komfortné blikanie
Komfortné ovládanie
Posuvné a výklopné strešné okno
Posuvné a výklopné strešné okno (Superb
Combi)
Komfortné ovládanie okien
Okná
240 Register
53
140
111
115
111
113
138
139
52
52
216
18
199
200
200
200
201
199
202
204
199
199
201
198
206
199
202
203
199
70
65
67
64
Koncové hmlové svetlo
Kontrolné svetlo
Kontrola
Brzdová kvapalina
Chladiaca kvapalina
kontroly zo zákona
Motorový olej
Riadne upevnenie ramena s guľou
Voda do ostrekovačov
Výška hladiny elektrolytu v akumulátore
Výška hladiny oleja
Kontrola stabilizácie (ESC)
Kontrola trakcie (ASR)
Kontrolné svetlá
Konzervácia
pozri Údržba vozidla
Konzervácia dutín
Kryt batožinového priestoru
Kryt batožinového priestoru (Superb Combi)
72
38
193
192
173
190
168
188
196
190
154
154
34
178
180
101
101
L
Lak
pozri Ošetrovanie laku
Lakťová opierka
vpredu
vzadu
LEAVING HOME
Lekárnička
Leštenie laku
pozri Údržba
178
87
88, 96
72
205
178
M
Manuálna klimatizácia
nastaviť
Ovládacie prvky
Recirkulácia vzduchu
Manuálne radenie
pozri Radenie
114
113
114
143
MAXI DOT
pozri displej MAXI DOT
47
MDI
Miesto montáže v odkladacej schránke
93
Médiá
pozri Rádio / Navigačný systém
4
Menič CD
135
MFA
pozri Multifunkčný ukazovateľ
44
Mierka oleja
190
Mobilný telefón
121, 124, 126
Pripojenie k hands-free súprave
124
Spojenie mobilného telefónu s hands-free sú126
pravou
Monitorovanie tlaku v pneumatikách
164
Uloženie hodnôt tlaku v pneumatikách
165
Motor
Zábeh
147
Motorová nafta
Zimná prevádzka
185
Motorový olej
189
doplniť
191
Plniace množstvo
189
prekontrolovať
190
Špecifikácia
189
Upozorňujúce hlásenia
36
Motorový priestor
186
194
Akumulátor vozidla
Brzdová kvapalina
193
Chladiaca kvapalina
192
Prehľad
188
Multifunkčný ukazovateľ
Funkcie
44
obsluha
42
Pamäť
44
Údaje
45
Multimédiá
133
AUX
135
MDI
135
Olej
pozri Motorový olej
N1
99
Upozorňujúce hlásenia
Nabíjanie akumulátora vozidla
196
Oneskorené zamknutie veka batožinového
Najazdená vzdialenosť
32
priestoru
pozri veko batožinového priestoru
Náradie
206
Opierky hlavy
Náradie vozidla
206
Oprava pneumatiky
Nastavenie
O
Kontrola tlaku
32
Aktuálny čas
Prípravné práce
Manuálna klimatizácia
114 Obmedzenie sily
Utesnenie a nahustenie pneumatiky
Opierky hlavy
83
elektrické veko batožinového priestoru (Superb
Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a vetranie) 119
Combi)
59 Opravy a technické zmeny
Sedadlá
82 Obrysové svetlá
68 Originálne diely
Vnútorné spätné zrkadlo
80 Obsluha informačného systému
42 Originálne príslušenstvo
10
Volant
Odkladacia schránka na strane spolujazdca
94 Ostrekovače
Vonkajšie spätné zrkadlá
80
Ostrekovače skiel
Odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca 95
Výška pásov
14
Voda do ostrekovačov
Odkladacia schránka v stredovej konzole vzadu 96
Nastavenie sedadiel
9, 82
Odkladacie schránky
89 Ostrekovače svetlometov
Naštartovanie a vypnutie motora - KESSY
139
Ostrekovače svetlometov
Odkladacie vrecká na predných sedadlách
95
Naštartovanie a vypnutie motora pomocou kľúOsvetlenie
89
ča
137 Odkladanie
Batožinový priestor
Navigačný systém
4 Odomknutie
Diaľkové ovládanie
52 Osvetlenie priestoru nastupovania
Navíjacie automatiky pásov
15
individuálne nastavenia
55 Ošetrovanie laku
Neuzatvárateľná bočná schránka (Superb ComKESSY
53 Otáčkomer
bi)
103
Kľúč od vozidla
52 Ovládanie voliacej páky
Nosič
Odomknutie a zamknutie
51
Strešný nosič
109
P
Odporúčanie prestávky
Nosnosť pneumatík
pozri Rozpoznávanie únavy
164 Páčka
pozri Kolesá
202
Odstraňovanie námrazy z predného a zadného
Diaľkové svetlá
Núdza
skla
75
Smerové svetlá
Aktivácia posuvného/výklopného strešného
Stierače
Ochrana podvozka
180
okna
219
Palivo
Ochrana
proti
odtiahnutiu
vozidla
57
Núdzové odblokovanie voliacej páky
218
bezolovnatý benzín
Odomknutie dverí vodiča
217 Ochrana proti pricviknutiu
Diesel
elektrické ovládanie okien
63
Odomknutie veka batožinového priestoru
218
pozri palivo
Posuvné
a
výklopné
okno
(Superb
Combi)
66
Oprava pneumatiky
209
tankovať
Posuvné a výklopné strešné okno
65
Pomoc pri štartovaní
212
ukazovateľ zásoby paliva
Posuvné/výklopné strešné okno
219 Okná
odstránenie námrazy
179 Palubný počítač
Štartovanie motora - KESSY
141
pozri Multifunkčný ukazovateľ
pozri elektrické ovládanie okien
62
Ťahanie vozidla pomocou ťažného zariadenia 215
N
Varovné svetlá
Vlečenie vozidla
Výmena kolesa
Vypnutie zapaľovania - KESSY
Zamknutie dverí bez cylindrického zámku
Zamknutie dverí vodiča
Núdzové koleso
73
214
206
142
218
217
200
Register
190
36
59
83
211
211
211
173
174
174
188
78
188
79
98
75
178
31
144
69
69
78
183
184
185
183
184
32
44
241
Parkovací asistent
157
automatické núdzové brzdenie
159
Nájdenie medzery na zaparkovanie
158
Spôsob funkcie
157
Upozorňujúce hlásenia
160
vyparkovanie z medzery na zaparkovanie paralelnej ku vozovke
159
zaparkovať
158
Parkovanie
Parkovací asistent
157
Pomoc pri parkovaní
155
Pasívna bezpečnosť
8
Bezpečnostná výbava
9
Bezpečnosť jazdy
8
8
pred každou jazdou
Pásy
12
Pedále
144
Rohože
144
Pneumatiky
198
Indikátor opotrebovania
199
Plniaci tlak
199
pozri Kolesá
202
Rozmery
199
Vysvetlenie popisu
202
Počítač
pozri Multifunkčný ukazovateľ
44
Počítadlo najazdenej vzdialenosti
32
Podlaha
100
upevniť
Pochrómované diely
pozri údržba vozidla
179
Poistky
Farebné označenie
221
Obsadenie
221
Obsadenie poistiek v motorovom priestore
223
Poistky v prístrojovej doske
221
vymeniť
221
Pokyny pre jazdu s opravenou pneumatikou
211
Pomoc pri parkovaní
155
Spôsob funkcie
156
242 Register
Pomoc pri štartovaní
212
Popolník
92
Posilňovač bŕzd
143
Posuvná slnečná clona
76
obsluha
67
Posuvná slnečná clona v zadných dverách
77
Posuvné/výklopné strešné okno
Núdzové ovládanie
219
Posuvné a výklopné strešné okno
Otvorenie posuvnej slnečnej clony (Superb
Combi)
67
pozri elektrické posuvné a výklopné strešné
okno
64
Zatvorenie posuvnej slnečnej clony (Superb
67
Combi)
Posuvné a výklopné strešné okno
otvorenie a vyklopenie
65
otvorenie a vyklopenie (Superb Combi)
66
ovládanie
65
ovládanie (Superb Combi)
66
zatvorenie
65
zatvorenie (Superb Combi)
66
Poveternostné podmienky
173
Praktická výbava
89
Držiak na nápoje
91
Držiak parkovacích lístkov
90
Háčik na šaty
95
94
Odkladacia schránka na strane spolujazdca
Odkladacia schránka na strane vodiča
90
Odkladacia schránka na uloženie dáždnika
96
Odkladacia schránka pod lakťovou opierkou
vpredu
93
Odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca
95
Odkladacia schránka v stredovej konzole vpredu
90
Odkladacia schránka v stredovej konzole vzadu 96
Odkladacia sieťka v stredovej konzole vpredu 93
Odkladacie schránky vo dverách
90
Odkladacie vrecká na predných sedadlách
95
Operadlo so spojením batožinového priestoru s
kabínou
97
Popolník
92
Priehradka na okuliare
94
vynímateľný vak
97
Zapaľovač cigariet
91
Zásuvka 12 V
92
Predchádzanie škodám na vozidle
151
Predné sklo
Vyhrievanie
75
Predný svetlomet
Výmena žiarovky
225
Predpínače pásov
15
Prehľad
29
interiér
Kontrolné svetlá
34
Motorový priestor
188
Prejazd vodou
152
Preprava
Batožinový priestor
98
Strešný nosič
109
Preprava detí
22
Prevádzka s prívesom
171
Prevádzka v zime
odstránenie námrazy z okien
179
Prevádzková hmotnosť
230
Prevodovka
33
Hlásenia na displeji
Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a vetranie) 118
nastaviť
119
Rádiové diaľkové ovládanie
120
zapnúť/vypnúť
119
Priehradka na okuliare
94
Príjem rádia
pozri Sklá okien
179
Pripojenie k internetu
129
Príprava na DVD
136
Príslušenstvo
173
Prístrojový panel
Displej
Kontrolné svetlá
Otáčkomer
Počítadlo najazdenej vzdialenosti
pozri Prístrojový panel
Prehľad
Rýchlomer
Systém vlastnej kontroly vozidla
Ukazovateľ teploty
Ukazovateľ zásoby paliva
Zobrazenie druhej rýchlosti
Príves
13-pólová zásuvka
naložiť
Poistné oko
Prevádzka s prívesom
pripojiť a odpojiť
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
30
31
34
31
32
30
30
31
33
31
32
33
169
170
170
170
171
170
154
R
Radenie
149
energeticky úsporná jazda
Informácia k zaradenému rýchlostnému stupňu 43
Odporúčanie rýchlostného stupňa
43
Riadiaca páka
143
Rádio
4
Rádiové diaľkové ovládanie
Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie)
120
Rameno s guľou
Kontrola upevnenia
168
namontovať
167
odobrať
168
Pohotovostná poloha
167
Recirkulácia
Climatronic
117
Recirkulácia vzduchu
Manuálna klimatizácia
114
Regulácia
Dosah svetla
68
Rezerva paliva
Kontrolné svetlo
Rezervné koleso
Režimy automatickej prevodovky
Rohože
pozri Rohože
Rozmer pneumatiky
pozri Kolesá
Rozmery vozidla
Rozpoznávanie únavy
Spôsob funkcie
Upozorňujúce hlásenia
Ručná brzda
Kontrolné svetlo
Rýchlomer
Rýchlostný index
pozri Kolesá
39
200
144
144
144
201
201
231
164
164
164
143
35
31
202
S
SAFE
pozri bezpečná poistka
SAFELOCK
pozri bezpečná poistka
Sedadlá
Komfortné funkcie sedadla spolujazdca
Lakťová opierka vpredu
Lakťová opierka vzadu
nastaviť elektricky
nastaviť manuálne
Operadlá zadných sedadiel
Opierky hlavy
uloženie do pamäte kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním
uložiť do pamäte
vetrané predné sedadlá
vyhrievanie
Sedadlá a praktická výbava
Nastavenie sedadiel
Servis
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok
54
54
87
87
88
83
82
88
83
85
84
86
86
82
82
174
49
Servoriadenie / zámok riadenia (systém KESSY)
Kontrolné svetlo
36
Schránky
89
Siete
99
Sieť na batožinu
100
Sieťová medzistena
108
demontáž a montáž kazety
109
za prednými sedadlami
109
za zadnými sedadlami
108
Sklá okien
179
odstránenie námrazy
179
Sklopenie spätného zrkadla spolujazdca
81
Sklopný háčik
100
Skrutky kolies
201
Krycie viečka
Skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu
209
uvoľnenie a dotiahnutie
208
Skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu
209
Slnečné clony
76
Smerové svetlá
69
Kontrolné svetlo
41
Snehové reťaze
204
Spätné zrkadlá
79
Synchrónne prestavenie spätných zrkadiel
80
Vonkajšie spätné zrkadlá
80
Spätné zrkadlo
Sklopenie spätného zrkadla spolujazdca
81
80
Vnútorné spätné zrkadlo
Spínacia skrinka
138
Spínač centrálneho blokovania
55
Spínač vo dverách vodiča
elektrické ovládanie okien
62
Spojenia batožinového priestoru s kabínou
97
Spojler
175
Spotreba paliva
148, 230
Správna poloha sedadiel
9
Spolujazdec
10
Upozornenia
11
Register
243
Vodič
Zadné sedadlá
Stabilizácia súpravy
Stav vozidla
pozri Systém vlastnej kontroly vozidla
Stierače
aktivovať
Výmena stieracej lišty zadného skla
Výmena stieracích líšt predného skla
Stierače a ostrekovače
Stráženie vnútorného priestoru
Strešný nosič
Upevňovacie body
Zaťaženie strechy
Stretávacie svetlá
Kontrolné svetlo
Súčasti súpravy na opravu pneumatík
Súprava hands-free
Ovládanie hlasom
Súprava na opravu
Svetlá
Adaptívne predné svetlomety (AFS)
automatické zapínanie svetiel
COMING HOME / LEAVING HOME
Denné svietenie
Diaľkové svetlá
Interiér
Kontrolné svetlá
Nastavenie sklonu svetlometov
Obrysové svetlá
Osvetlenie prístrojov
Parkovacie svetlá
Smerové svetlá
Stretávacie svetlá
Svetelná húkačka
Varovné svetlá
zapnúť a vypnúť
Svetlo
Cestovný režim
Hmlové svetlomety
244 Register
9
11
171
33
78
220
220
77
57
109
110
110
68
41
210
131
209
68
70
70
72
69
69
73
34
68
68
68
73
69
68
69
73
68
71
71
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER
Koncové hmlové svetlo
Turistické svetlo
Výmena žiarovky
Svetlomety
Jazda v zahraničí
Ostrekovače svetlometov
Synchrónne prestavenie spätných zrkadiel
Systém airbagov
Systém kontroly výfukových plynov
Kontrolné svetlo
Systém vlastnej kontroly vozidla
71
72
71
224
152
79
80
16
38
33
Š
Šetrenie elektrickej energie
Šírka vozidla
ŠTART-STOP
Manuálna deaktivácia/aktivácia systému
Podmienky funkcie systému
Pomoc pri štartovaní
Spôsob funkcie pri vozidlách s automatickou
prevodovkou
Spôsob funkcie pri vozidlách s manuálnou prevodovkou
systémovo podmienený proces štartovania
Upozorňujúce hlásenia
Štartovanie motora
Kľúč
Pomoc pri štartovaní
pozri KESSY
148
231
162
163
162
213
163
162
163
164
138
212
141
T
Tachometer
pozri Rýchlomer
Tankovanie
Palivo
Technické údaje
Telefón
31
184
184
229
124, 126
Tempomat
aktivovať/deaktivovať
dočasné vypnutie
Kontrolné svetlo
Uloženie a podržanie rýchlosti
zmena uloženej rýchlosti
Tesnenia
Údržba vozidla
Tiptronic
Tlak motorového oleja
Kontrolné svetlo
Tlak oleja
Upozorňujúce hlásenia
Tlak vzduchu v pneumatikách
Kontrolné svetlo
TOP TETHER
Trojuholník
TSA
Twindoor
pozri Veko batožinového priestoru
Typový štítok
160
161
161
41
161
161
178
145
36
36
40
26
205
171
58
229
Ť
Ťažné zariadenie
Opis
Prevádzka a ošetrovanie
Príslušenstvo
Zaťaženie ťažného vozidla prívesom
166
166
180
169
166
U
Údržba
Dekoračné fólie
Údržba vozidla
Alcantara
automatická umyváreň
Bezpečnostné pásy
Cylindrická vložka zámku dverí
Čistenie kolies
Dekoračné fólie
150
179
173
182
177
183
179
180
179
Gumové tesnenia
Konzervácia dutín
konzervovať
Látkové poťahy
Látky
Leštenie laku
Plastové diely
Pochrómované diely
Prírodná koža
ručné umývanie
Sklá predných svetlometov
Ťažné zariadenie
Údržba vnútorného priestoru
Údržba vozidla zvonku
Umelá koža
umývanie
Umyváreň
Vysokotlakové čistiace zariadenie
Zdvihák
Ukazovateľ
Servisný interval
Teplota chladiacej kvapaliny
Zásoba paliva
Umelá koža
Umývanie
automatická umyváreň
ručne
Vysokotlakové čistiace zariadenie
Umývanie auta
Upevňovacie prvky
Upozorňujúce hlásenia
pozri KESSY
Úpravy
Úpravy a technické zmeny
Airbagy
Servis
Spojler
Uschovanie lyží
178
180
178
182
182
178
178
179
181
176
179
180
181
177
182
176
177
177
180
49
31
32
182
177
176
177
176
99
54
173
175
174
175
97
V
Vak
Variabilná podlaha
demontáž
Rozdelenie batožinového priestoru
Variabilná podlaha batožinového priestoru
vyťahovacia s hliníkovými lištami
Varovanie pri prekročení rýchlosti
Varovné svetlá
Varovné svetlo predných dverí
Varovné zariadenie proti odcudzeniu
aktivovať / deaktivovať
Príves
Veko batožinového priestoru
automatické zamknutie
Kontrolné svetlo
Twindoor
(Superb Combi)
Veko motorového priestoru
Kontrolné svetlo
otvorenie
zatvorenie
Ventilátor chladiča
Viditeľnosť
Vlečenie
Vlečné oko
vpredu
vzadu
Vnútorné svetlo vpredu
Vnútorné svetlo vzadu
Voda
Prejazd
Voda do ostrekovačov
doplnenie
Kontrola
Kontrolné svetlo
Zimné obdobie
Volant
97
104
105
105
105
46
73
75
56
172
57, 58
59
36
58
59
36
187
187
188
75
214
215
215
74
74
152
188
188
40
188
10
Voliaca páka
pozri ovládanie voliacej páky
Vonkajšia teplota
Výbava pre prípad núdze
Hasiaci prístroj
Lekárnička
Náradie vozidla
Výstražný trojuholník
Zdvihák
Vyberateľné svetlo (Superb Combi)
Vybratie svetla
Výmena akumulátorov svetla
Vyhrievanie
Predné a zadné sklo
sedadlá
Vonkajšie spätné zrkadlá
Výklopné strešné okno
pozri elektrické posuvné a výklopné strešné
okno
Výmena
Akumulátor vozidla
Brzdová kvapalina
Kolesá
Poistky
Poistky - motorový priestor
Stieracia lišta
Žiarovka diaľkového svetla
Žiarovka diaľkového svetla a denného svietenia
Žiarovka hmlového svetlometu
Žiarovka osvetlenia evidenčného čísla
Žiarovka pre stretávacie svetlo
Žiarovky
Žiarovky v zadnom svetle (Superb Combi)
Výmena dielov
Výmena kolesa
dodatočné práce
Odobratie a nasadenie kolesa
Prípravné práce
Vynímateľný vak
Register
144
45
205
205
206
205
206
104
104
75
86
80
64
197
193
206
221
223
220
226
226
226
227
226
224
228
173
207
207
207
97
245
Výpadok žiarovky
Kontrolné svetlo
Vypnutie airbagu
Vypnutie motora
Kľúč
pozri KESSY
Vypnutie zapaľovania
pozri KESSY
Vysielacie zariadenia
Výstražné symboly
pozri Kontrolné svetlá
Výstražný trojuholník
Výška hladiny motorového oleja
kontrolné svetlo
Výška vozidla
Vyťahovacia variabilná podlaha
Vyťahovacia variabilná podlaha batožinového
priestoru
demontáž a montáž
posuvné upevňovacie oká
povytiahnutie
Rozdelenie batožinového priestoru
Upevňovacie prvky
38
20
139
141
140
121
34
205
37
231
105
106
108
106
106
107
W
Wi-Fi
WLAN
MAXI DOT
Sieťové pripojenie
vypnutie
zapnutie
129
129
130
130
130
130
Z
Zábeh
Brzdové obloženia
Motor
Pneumatiky
prvých 1 500 km
246 Register
148
147
148
147
Zabránenie škodám na vozidle
Prejazd vodou
152
Zadné sedadlá
Sklopenie sedacej časti Combi
89
Zadné sklo - vyhrievanie
75
Zahraničie
bezolovnatý benzín
152
Jazda v zahraničí
152
Zamknutie
Diaľkové ovládanie
52
individuálne nastavenia
55
KESSY
53
Kľúč od vozidla
52
Zamknutie/odomknutie riadenia
140
pozri KESSY
Zamknutie a odomknutie vozidla zvnútra
55
Zamknutie dverí bez cylindrického zámku
Núdza
218
Zámok voliacej páky / štartovanie (systém KESSY)
Kontrolné svetlo
41
Zapaľovač cigariet
91
Zapaľovanie
pozri Spínacia skrinka
138
Zapnutie a vypnutie svetiel
68
Zapnutie zapaľovania
pozri KESSY
140
Zásuvka
92
12 V
Zaťaženie
230
Zdvihák
206
nasadenie
208
Údržba
180
Zdvíhanie vozidla
208
Zimná prevádzka
203
Akumulátor vozidla
196
Motorová nafta
185
Snehové reťaze
204
Zimné pneumatiky
203
Zimné pneumatiky
pozri Kolesá
Zobrazenie
Svetové strany
zmena rýchlostného stupňa
Zobrazenie druhej rýchlosti
Zobrazenie nízkej teploty
Zrkadlá
Vonkajšie spätné zrkadlá
Zrkadlo
kozmetické
Vnútorné spätné zrkadlo
203
49
43
33
43
80
76
80
Ž
Žeravenie
Kontrolné svetlo
Žiarovky
Kontrolné svetlo
vymeniť
Zadné svetlo (Superb Combi)
Životné prostredie
38
38
224
227
148
Tlač, rozmnožovanie, preklad alebo iné použitie tohto diela, aj jeho častí, nie sú
dovolené bez písomného súhlasu spoločnosti ŠKODA AUTO a.s.
Všetky práva podľa autorského zákona zostávajú výlučne vyhradené spoločnosti ŠKODA AUTO a.s.
Zmeny vyhradené.
Vydala: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2014
www.skoda-auto.com
Aj vy môžete urobiť niečo pre životné prostredie!
Váš spôsob jazdy rozhodujúcou mierou určuje spotrebu paliva
vášho vozidla ŠKODA a s ňou spojené emisie škodlivín.
Hladina hluku a opotrebovanie vozidla závisia od spôsobu, ako
s vašim vozidlom zaobchádzate.
V tomto návode na obsluhu si prečítajte, ako môžete používať
vaše vozidlo ŠKODA s maximálnym ohľadom na životné prostredie a súčasne jazdiť úsporne.
Okrem toho venujte, prosím, pozornosť častiam návodu na obsluhu, ktoré sú označené nasledovne .
Spolupracujte s nami - v prospech životného prostredia.
Návod k obsluze
Superb slovensky 11.2014
S74.5610.19.76
3T0012776AH

3T0012776AH
Download

ŠKODA Superb Návod na obsluhu