SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ GEODETOV A KARTOGRAFOV
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR
ODBORNÝ SEMINÁR
JTSK03
URČENIE NÁRODNEJ REALIZÁCIE S-JTSK
POSKYTOVANIE ÚDAJOV A SLUŽIEB
V JTSK03
29.3.- KOŠICE; 30.3.- BANSKÁ BYSTRICA; 31.3. - ŽILINA; 1.4.2011 - BRATISLAVA
ING. DUŠAN FERIANC
ING. DROŠČÁK, PHD., ING.BEŇOVÁ
GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
GEODETICKÉ ZÁKLADY
Záväzné geodetické referenčné systémy
GEODETICKÉ ZÁKLADY
Záväzné geodetické referenčné systémy a ich realizácie
 Baltský výškový systém
 Balský výškový systém po vyrovnaní (Bpv)
 Kronštad
Jadran - Terst
Amsterdam
 Gravimetrický systém
 S-Gr95
GEODETICKÉ ZÁKLADY
Záväzné geodetické referenčné systémy
ETRS89 (φ, λ, h) (X, Y,Z) (B, L, h)
ETRF2000 – SKTRF2007
S-JTSK (x, y)
JTSK03
JTSK03
Elipsoidická šírka [°]
MNOŽINA BODOV „A“, „B“ TRIEDY ŠPS
REPREZENTUJÚCICH NÁRODNÚ REALIZÁCIU ETRS89 (ETRF2000)
TVORIACA KOSTRU JTSK03 REALIZÁCIE
50
49.5
ORPO
LIE1
BUKO
KRUZ
KUZA
VADU
49
SKLM
SKPL
GANP
ROHA
GANO
VABE
DONO
BREZ
INOV
MOJA
CHLM
JABO
KOSI
SKRV
KUKE
SKZV
POLA
PLH1
ZAVE
SKVT
KRHO
BBYS
PART
REPI
HRUS
SKSV
STAR
PRES
BRAN
SVED
PAR1
MOP2
SAJA
SMRE
SKTN
48.5
SKSK
LOMS
VISNSKMT
VETE PODZ
SKSE
SKSL
SPSV
LIEK
TREB
RASU
SKRS
SKTV
KRC1
DOMI
VETR
MOPI
GKU4
DEKO
SKGA
SKVKDEHO
SKLV
NITR
SLAD
Legenda
PLAS
DLHO
Permanentné stanice SKPOS
SKNZ
48
GABC
Geodynamické body SGRN
HURB
KAME
47.5
16
17
18
19
20
Elipsoidická dĺžka [°]
21
22
23
SIEŤ IDENTICKÝCH GEODETICKÝCH BODOV
ETRS89 A JTSK03
ROZDIELY REPREZENTUJÚCE S-JTSK MÍNUS
JTSK03 NA 680 IDENTICKÝCH BODOCH
1m
S-JTSK
Výhody realizácie JTSK03:
 homogénnosť nových meraní
 nie je nutná zmena softvérov na prácu (S-JTSK)
 jednoznačný matematický vzťah transformácia - ETRS89
 možnosť globálne zníženia deformácii údajov transformáciou s
využitím modelov rezíduí z pôvodných súradníc S-JTSK do JTSK03
TRANSFORMÁCIA
Schematický zápis transformácie geodetických súradníc „φ λ h“ vyjadrených
v ETRS89 (ETRF2000) do rovinných súradníc „y x“ realizácie JTSK03 a výšky „H“
realizácie Bpv.
(
h) ETRF 2000
(h) ETRF 2000
T1
( XYZ ) ETRF 2000
T5
T2
( XYZ ) Bessel1841
T3
(
h) Bessel1841
T4
( yx) JTSK 03
( H ) Bpv
Globálny transformačný kľúč reprezentujúci vzťah medzi národnou realizáciou
ETRS89 a JTSK03 vypočítaných priestorovou podobnostnou transformáciou Burša
– Wolfovým modelom. Parametre sú:
translácie: dX = - 485,021m, dY = - 169,465m, dZ = - 483,839m
rotácie: ωX = 7,786342", ωY = 4,397554", ωZ = 4,102655"
mierka: ds = 0,000000 ppm
TRANSFORMAČNÁ SLUŽBA
Pozor na nekorektné zadefinovanie reverzibilného (spätného) vzťahu, ktorý
je definovaný správne:
X ETRF 2000
1 m
1
R
1
X Bessel1841 T
Často krát je ale v bežne dostupných geodetických softvéroch používaný
nesprávny tvar:
X ETRF 2000
T 1 m
T
RT X Bessel1841
ktorý platí iba v prípade, že sú všetky rotácie menšie ako jedna uhlová
sekunda, v inom prípade je použitie tohto tvaru nekorektné a spôsobuje
centimetrové rozdiely
DIGITÁLNY VÝŠKOVÝ REFERENČNÝ MODEL
DVRM-BPV
model kvázigeoidu
-
GKÚ
49.5
-
predajcovia GNSS
80 €
49
48.5
48
17
18
19
20
21
22
45.6
45
44.4
43.8
43.2
42.6
42
41.4
40.8
40.2
39.6
39
38.4
37.8
37.2
36.6
36
35.4
34.8
34.2
33.6
33
15.7.2011
www.skpos.gku.sk
12
TRANSFORMAČNÁ
SLUŽBA
TRANSFORMČNÁ
SLUŽBA
15.7.2011
www.skpos.gku.sk
13
TRANSFORMČNÁ SLUŽBA
TRANSFORMAČNÁ
SLUŽBA
15.7.2011
www.skpos.gku.sk
14
TRANSFORMAČNÁ SLUŽBA
15.7.2011
www.skpos.gku.sk
15
TRANSFORMAČNÁ SLUŽBA
15.7.2011
www.skpos.gku.sk
16
TRANSFORMAČNÁ SLUŽBA
15.7.2011
www.skpos.gku.sk
17
TRANSFORMAČNÁ SLUŽBA
POSKYTOVANIE GÚ
 Správca geodetických základov – GKÚ
 e-mail
 Platné GÚ
 Archívne referenčné údaje
 Správa katastra
15.7.2011
www.skpos.gku.sk
18
 On-line z centrálnej databázy ISGZ
ŠPS _ TRIEDA C - D
POSKYTOVANIE GÚ
http://gkubaap6/newISGZ/loginWebISGZ.aspx
15.7.2011
www.skpos.gku.sk
21
POSKYTOVANIE GÚ
15.7.2011
www.skpos.gku.sk
23
POSKYTOVANIE GÚ
POSKYTOVANIE GÚ
GNSS
SKPOS
Trimble RTKNet
NTRIP Broadcaster
SKPOS:
195.28.70.16:2101
skpos.gku.sk:2101
Mountpointy:
SKPOS_CM_CMR
SKPOS_CM_2.3
SKPOS_CM_3.0
SKPOS_DM_ZAP
SKPOS_DM_STR
SKPOS_DM_VYCH
Trimble VRS3Net
NTRIP SKPOS:
195.28.70.16:2101
skpos.gku.sk:2101
Mountpointy:
 SKPOS_CM_CMR
 SKPOS_CM_23
 SKPOS_CM_31
 SKPOS_CM_CMRx
 SKPOS_DM_ZAP
 SKPOS_DM_STR
 SKPOS_DM_VYCH
 SKPOS_DM_SVK
SKPOS
VRS3Net
RTCM
Mountpointy:
 SKPOS_CM_CMR
 SKPOS_CM_23
 SKPOS_CM_31
 SKPOS_CM_CMRx
 SKPOS_DM_ZAP
 SKPOS_DM_STR
 SKPOS_DM_VYCH
 SKPOS_DM_SVK
RTCM 3.1
ETRS89 - 3D KATASTER
Terestrické určenie objektu
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
2D
2D
KATASTER
[email protected]
Download

poskytovanie údajov a služieb v jtsk03