C
B
AAAA
H
Návod na pužitie počítačov LONGUS rady AX
Funkcie AX-2W - SPD, TM, DST, ODO, MAX, AVS, CLK, SCAN
Funkcie AX-3 - SPD, TM, DST, ODO, MAX, AVS, CLK, SCAN, RPM, CAL, STP, PACER, TOTM
I
E
Prosím, prečítajte si pozorne tento manuál pred začatím používania cyklopočítača. Ponechajte si tento manuál pre problémy, či nastavenia do budúcnosti.
Balenie AX-3 obsahuje: Cyklopočítač (obsahuje 1 x
LR44 batériu), držiak spojený so senzorom, magnet
na koleso so skrutkou na uchytenie, sťahovacie
pásky, gumené podložky
Balenie AX-2W obsahuje: Cyklopočítač (obsahuje 1
x LR44 batériu), držiak počítača, magnet na koleso
so skrutkou na uchytenie, sťahovacie pásky,
gumené podložky, TX vysielač na vidlicu s úchytom.
Vidlica
(Obr.1)
Skrutka
Gumená podložka
Upínacia páska
Skrutka
Vidlica
Medzera ≤ 3 ± 1mm
Nastavenie počítača
Nasunúť
Riadítka
Gumená
podložka
1
NASTAVITEĽNÝ
UHOL POHĽADU
Batéria
Kryt
batérie
Mile/h
SET/RESET
Km/h
mm
2068
2070
2161
2086
2096
2105
2136
2155
2168
2180
2200
Meranie obvodu kolesa
2.bod
1.bod
2. Nastavenie času
Pre nastavenie, stlačte MODE, pokiaľ sa nezobrazí symbol hodín a čas, potom stlačte SET/RESET na 2 sekundy, čísla minút blikajú,
potom stlačte opakovanie SET/RESET pokiaľ nie sú zobrazené správne minúty, zatiaľ čo symbol minút bliká, stlačte znovu MODE, čísla
hodín budú potom blikať, stlačte SET/RESET pokiaľ nie je na displeji správna hodina. Nastavenie sa automaticky uloží do 3 sekúnd od
posledného stlačenia tlačidla.
SET/RESET +1
SET/RESET +1
SET/RESET
MODE
MODE
2 sekundy
CLK
Minúty
Hodiny
3. Funkcia SCAN
Tento mód nastaví počítač na automatické prepínanie zobrazovania všetkých dôležitých nameraných hodnôt pokiaľ je počítač
zapnutý. Pre nastavenie stlačte MODE, pokiaľ sa nezobrazí symbol hodín, potom stlačte znovu MODE a na displeji sa zobrazí nápis
„SCAN“. Funkcia Scan je zapnutá. Ak začnete jazdiť, na displeji sa budú postupne automaticky zobrazovať namerané hodnoty funkcií.
Funkcia sa vypne po stlačení tlačidla MODE. Ak začnete jazdiť, všetky funkcie budú aktivované.
SCAN
ODO
SCAN
MAX
SCAN
RPM
S ymbol
SCAN
AVS
SCAN
CLK
4. Vynulovanie počiatočných hodnôt
Použite tlačidlo MODE pre zobrazenie požadovanej funkcie, pokiaľ je funkcia zobrazená, stlačte SET na 2 sekundy a všetky hodnoty
viažuce sa k funkcii sa vynulujú. Pre použitie tejto funkcie musí byť funkcia „SCAN“ vypnutá. Počítač celkových kilometrov ODO sa
nevynuluje, pretože ide o celkovú prejdenú vzdialenosť.
SET/RESET
SET/RESET
TM
2 sekundy
2 sekundy
MAX
0
0
DST
CAL
AVS
5. Údržba
ČISTENIE - NIKDY NEPONÁRAJTE HLAVNÚ JEDNOTKU DO VODY
Pre vyčistenie len utrite vlhkou (nie mokrou) handričkou. Nepoužívajte žiadne riedidlo alebo alkohol, pretože môže dôjsť k poškodeniu
displeja cyklopočítača.
BEZPEČNOSŤ - Vždy odoberte počítačovú jednotku z držiaku, ak nechávate bicykel nestrážený.
3
H
A
B
Š pecifikácia
A
KM alebo Míle , 0.0~99.9KM/M
■
■
Čas jazdy
TM
■
■
Dĺžka jazdy
DST
■
■
Odometer
ODO
■
■
Max rýchlosť
MAX
■
■
■
■
■
■
■
■
Hodiny
HODINY (CLK)
Hod / Min / Sek, 0~9:59:59
Ukazuje v KM alebo M, podľa výberu,
0.00~999.99KM/M
Celková najazdená vzdialenosť,
0.0~9999.9KM/Mile
Ukazuje v KM alebo M, podľa výberu,
0.0~99.9KM/M
Ukazuje v KM alebo M, podľa výberu,
0.0~99.9KM/M
Skutočný čas, 0:00:00~23:59:59
Scan
SCAN
Prechádzanie všetkými funkciami
Kadencia za min RPM
Kadencia za minútu, 0~900
■
Kalórie
CAL
Spálené kalórie, 0.0Kcal~999.9Kcal
■
Stopky
STOPKY (STP)
0.01sec~9:59:59
Ovládanie
▲▼
Celkový čas
TOTM
4
5
6
C
STLAČ
KLIK!
E
■
■
Celkový čas jazdy, 0:00~999:59
■
Batérie: Počítač - LR44(AX-3) / CR2032 (AX-2W)
TX vysielač - LR44
Veľkosť kolesa: 1000mm~3999mm
Navolená počiatočná hodnota: 2155mm
Auto vypnutie/zapnutie
Jednotky vzdialenosti: Km alebo Míle
Prevádzková teplota 0°C - 55°C
Skladovacia teplota -20°C - 60°C
7
8
B
VIDLICA
C
G
9
ŠPIC
C
G
Riešenie problémov
PROBLÉM
A
AX-2W AX-3
Aktuálna rýchlosť BICYKEL (SPD)
Priemer rýchlosť AVS
MODE
Každé nastavenie sa automaticky uloží do 3 sekúnd od posledného stlačenia tlačidla.
Veľkostná tabuľka kolies
Veľkosť plášťa
mm
Veľkosť plášťa
12×1.75
935 26×2.10
14×1.75
1055 26×2.125
16×1.75
1195 27×1-1/4
18×1.75
1350 700×20
20×1.75
1515 700×23
24×1.75
1890 700×25
24×2.00
1925 700×28
26×1.50
2010 700×32
26×1.75
2023 700×35
26×1.95
2050 700×38
26×2.00
2055 700×40
Funkcia
D
2
H
I
Popis a hodnoty funkcií počítačov
1. Nastavenie veľkosti kolesa
Pre nastavenie veľkosti kolesa a zmenu medzi Km alebo Míľami stlačte MODE pokiaľ sa nezobrazí symbol ODO. Stlačte tlačidlo
SET/RESET na 2 sekundy pre nastavenie obvodu kolesa v mm. Posledná číslica rozmeru začne blikať. Stlačte SET/RESET opakovane,
pokiaľ sa nezobrazí požadované číslo, pre nastavenie ďalšej číslice stlačte tlačidlo MODE. Postup opakujte kým nenastavíte správny
rozmer v mm. Ak je veľkosť kolesa správna, stlačte MODE znovu, symbol Km/h alebo Mile/h bude blikať. Stlačte SET/RRESET pokým
nie je ukázaná na displeji správne nastavenie Km/h alebo Mile/h, nastavenie sa automaticky uloží do 3 sekúnd od posledného
stlačenia tlačidla. Teraz máte nastavenú veľkosť kolesa a jednotku rýchlosti.
SET/RESET +1
SET/RESET +1
SET/RESET +1
SET/RESET +1
SET/RESET
MODE
MODE
MODE
2 sekundy
ODO
215“5“
21“5“5
2“1“55
“2“155
SCAN
PACER
Káblik
snímača
(Obr.2)
G
F
Prosím, prečítajte si pozorne manuál pred začatím používania cyklopočítača.
Ponechajte si tento manuál pre problémy, či nastavenia do budúcnosti.
Vzhľadom na zložitosť montáže počítača odporúčame zveriť montáž odborníkovi alebo špecializovanému servisu.
Tlačidlo
Počítač
Páčka
Umiestnite stred
magnetu k jednej zo
značiek na senzore
Magnet
SCAN
TOTM
Stlač
Špic
SCAN
DST
Pred vytiahnutím počítača zatlačte
páčku úchytu smerom dole
Viazacia páska
Káblik
snímača
SCAN
TM
Návod na montáž počítača a bezdrôtového vysielača počítačov série LONGUS AX
Pri montáži AX-3 postupujte podľa uvedených obrázkov 1 a 2. Pri montáži AX-2W postupujte podľa priloženého návodu s
obrázkami. Senzor musí byť umiestnený na prednú vidlicu a magnet na špic na prednom kolese. Montáž počítača si vyžaduje
zručnosť a skúsenosti, preto odporúčame zveriť montáž odborníkovi alebo špecializovanému servisu.
E
KONTROLA
RIEŠENIE
ŽIADNY
UKAZOVATEĽ NA
LCD DISPLEJI
Nie je baterka vybitá alebo
zle umiestnená?
ŽIADNY
UKAZOVATEĽ
RÝCHLOSTI
Ak je kábel poškodený, treba kúpiť nový
Skontrolujte kábel a senzor,
držiak so senzorom. Pre znovu nastavenie,
prípadne magnet. Tiež
prosím prezrite postup pre nastavenie.
skontrolujte nastavenie
Uistite sa, že všetky kontakty sú v poriadku
veľkosti kolesa.
a nepoškodené.
NÁHODNÉ
ZOBRAZOVANIE
NA LCD DISPLEJI
Nie je cyklopočítač v móde
„SCAN“?
Ak nie je tomto móde, znovu nastavte
počítač podľa postupu.
LCD DISPLEJ JE
TMAVÝ
Nebola hlavná jednotka na
priamom slnku po dlhú
dobu?
Odstráňte hlavnú jednotku z držiaka
a umiestnite na tmavé miesto na určitý čas,
ak je to nevyhnutné, vymeňte batériu.
D
F
Nahraďte baterku a uistite sa, že baterka je
vložená správnymi pólmi do jednotky
10
A
A
OTVORIŤ
VIDLICA
ŠPIC
Upozornenie
1. Tento počítač môže byť používaný za dažďa, ale nemal by byť používaný pod vodou.
2. Nenechávajte počítač na priamom slnku pokiaľ nejazdíte na bicykli.
3. Nerozoberajte počítač ani jeho súčasti.
4. Pravidelne kontrolujte pozíciu snímača a magnetu.
5. Pravidelne čistite kontakty medzi počítačom a držiakom.
6. Nepoužívajte riedidlo, alkohol alebo benzín na čistenie počítača alebo jeho súčastí. Požívajte len neagresívne
prostriedky.
7. Vždy sledujte cestu počas jazdy.
8. Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky LONGUS. V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov alebo problémov
nás kontaktujte na tel. 046 5492344 alebo e-maili [email protected] . Počítač a jeho súčasti sa po
uplynutí jeho životnosti stávajú elektronickým odpadom. Preto ho nevyhadzujte do domového odpadu, ale
odovzdajte v predajni, kde ste ho zakúpili, aby mohol byť ekologicky spracovaný, prípadne recyklovaný. Chráňme si
svoje životné prostredie.
MADE IN TAIWAN
12
11
ZATVORIŤ
VIDLICA
Medzera ≤3±1 m/m
③
①
②
A
A
13
①
②
A-1
14
①
②
B-1
③
③
④
④
⑤
④
⑤
I
A
I
A
A
⑤
I
A
15
Download

A-1 B-1 Návod na montáž počítača a bezdrôtového