WSPÓLNA PROMOCJA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ
PRZYRODNICZEJ I KULTUROWEJ
MAŁOPOLSKO - PRESZOWSKIEGO POGRANICZA
KARPATSKÁ MAPA MOŽNOSTÍ
SPOLOČNÁ PROPAGÁCIA
TURISTICKEJ, PRÍRODNEJ A KULTÚRNEJ ATRAKTÍVNOSTI
MALOPOĽSKO - PREŠOVSKÉHO POHRANIČIA
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
1
...partnerstvom k spoločnému rozvoju…
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
WSPÓLNA PROMOCJA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ
PRZYRODNICZEJ I KULTUROWEJ
MAŁOPOLSKO - PRESZOWSKIEGO POGRANICZA
KARPACKA MAPA PRZYGODY
KARPATSKÁ MAPA MOŽNOSTÍ
SPOLOČNÁ PROPAGÁCIA
TURISTICKEJ, PRÍRODNEJ A KULTÚRNEJ ATRAKTÍVNOSTI
MALOPOĽSKO - PREŠOVSKÉHO POHRANIČIA
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
...partnerstvom k spoločnému rozwoju…
2
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
POCZUJ ZEW PRZYGODY!
ODWIEDŹ KARPATY!
ODKRYJ NIEZWYKŁĄ KRAINĘ
POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA
Z KARPACKĄ MAPĄ PRZYGODY
Województwo Małopolskie i Kraj Preszowski zapraszają
amatorów przygód z całego świata
do odwiedzenia magicznej karpackiej krainy
www.karpackamapaprzygody.pl
www.carpathiansadventure.eu
3
Projekt „Karpacka Mapa Przygody” powstał, by spełnić marzenia
o rozwoju turystyki kreatywnej w Karpatach. Już w 2003 r. utworzony przy
Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Oddział Instytut Europa
Karpat zaczął analizować zagadnienie pożądanej, choć niestety niedostatecznie
praktykowanej symbiozy pomiędzy turystyką a kulturą. Po przeprowadzeniu analizy
funkcjonujących na naszym terenie systemów promocji turystyki uznaliśmy,
że najwyższy czas zacząć naszą niezwykłą „karpacką dziedzinę” promować także
w kontekstach atrakcyjności przyrodniczej oraz materialnego i duchowego
dziedzictwa kulturowego. Tak powstała koncepcja „Karpackiej Mapy Przygody”,
projektu, o którym opowiemy na następnych stronach tej publikacji, aby zachęcić
Państwa do jego współtworzenia.
W 2009 r. Instytut Europa Karpat złożył wspólnie z Krajem Preszowskim aplikację
do Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka na lata 2007 – 2013. Otrzymaliśmy dofinansowanie i pracujemy nad
stworzeniem portalu, który pomoże skłonić turystów do odwiedzania polskosłowackiego pogranicza. Bo turystyka to główny kierunek rozwoju tego regionu
i szansa na poprawę jakości życia jego mieszkańców.
Projekt „Karpatská mapa možností” vznikol preto, aby sa naplnili predstavy
o rozvoji kreatívneho turizmu v Karpatoch. Už v roku 2003 začal Instytut
Europa Karpat, novovytvorený odbor v Malopoľskom centre kultúry SOKÓŁ
v Novom Sączi, analyzovať otázky žiadanej, no bohužiaľ nedostatočne praktizovanej
symbiózy medzi turizmom a kultúrou. Po preskúmaní systémov propagácie
cestovného ruchu pôsobiacich na našom území sme skonštatovali, že je najvyšší
čas začať našu neobyčajnú „karpatskú oblasť” propagovať aj v kontexte prírodnej
atraktivity ako aj materiálneho a kultúrneho dedičstva. Tak vznikla koncepcia
„Karpatskej mapy možností”, projektu, ktorý Vám na nasledujúcich stranách tejto
publikácie priblížime. Chceme Vás motivovať, aby ste sa stali jeho spolutvorcami.
V roku 2009 predložil Instytut Europa Karpat spolu s Prešovským krajom žiadosť
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007
- 2013. Získali sme dofinancovanie a pracujeme na vytvorení portálu, ktorý pomôže
nasmerovať turistov na poľsko-slovenské pohraničie. Pretože cestovný ruch
je hlavným cieľom rozvoja tohto regiónu a je zároveň príležitosťou na zlepšenie
života jeho obyvateľov.
4
Żyjemy w niezwykłym zakątku naszej planety. Łańcuch Karpat przecina
tu Europę w strategicznym miejscu olśniewając pięknem krajobrazu,
bogactwem przyrody i barwną różnorodnością kultury.
Jesteśmy spadkobiercami historii i tradycji tej ziemi. Najwyższy
czas zacząć ją promować w wielu kontekstach – także materialnego
i duchowego dziedzictwa.
5
Žijeme na neobyčajnom kúsku našej planéty. Karpatský oblúk tu pretína Európu v
strategickom mieste, fascinuje krásnou krajinou, bohatstvom prírody a rozmanitou
kultúrou.
Sme dedičmi histórie a tradícií tejto zeme. Je najvyšší čas začať ju propagovať
vo viacerých kontextoch, rovnako aj v zmysle materiálneho a kultúrneho
dedičstva.
6
Aby prawda i legenda o atrakcyjności karpackich zakątków naszych regionów
mogła dotrzeć do najdalszych krańców globu, należy użyć najnowszych
technologii i najbardziej dostępnych źródeł informacji.
Na takim założeniu oparty jest wspólny projekt Małopolski i Kraju Preszowskiego Karpacka Mapa Przygody. Ma to być wspólna promocja atrakcyjności turystycznej,
przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza.
Narzędziem promocji będzie nowoczesny portal internetowy w polskiej, słowackiej
i angielskiej wersji językowej, który pokaże światu w atrakcyjnej i frapującej formule
turystycznych Szlaków - Przygód atuty, bogactwa, obyczaje, ciekawostki i „smaczki”
naszych Małych Ojczyzn z dziedziny turystyki, przyrody, krajobrazu, kultury, historii,
literatury itp.
Katalog kontekstów, w których powinniśmy przedstawiać i opisywać nasz region
autorzy projektu pozostawili otwarty, zapraszając do współpracy ekspertów
z różnych dziedzin.
ASTER GDEM is a product of METI and NASA
Turysta będzie mógł używać Karpackiej Mapy Przygody jako narzędzia do planowania
własnych podróży. Znajdzie tu wszelkie niezbędne informacje o bazie noclegowej,
gastronomicznej, transporcie i bezpieczeństwie. Ponadto może ściągać opracowane
przez naszych ekspertów trasy na osobiste urządzenie gps, a także rysować własne
trasy, a po wyprawie zamieszczać swoje zdjęcia, filmy, dźwięki - całą dokumentację
własnej karpackiej przygody.
7
Aby pravda a legenda o atraktivite karpatských zákutí mohla dôjsť
až do najvzdialenejších kúskov sveta, je potrebné použiť najnovšie technológie a čo
najdostupnejšie informačné zdroje.
Na tom je postavený aj spoločný projekt malopoľsko - prešovského pohraničia
– Karpatská mapa možností, ktorý má byť spoločnou propagáciou turistickej,
prírodnej a kultúrnej atraktívnosti poľského a slovenského pohraničia.
Propagačným nástrojom bude moderný internetový portál v poľskej, slovenskej
a anglickej jazykovej verzii, ktorý svetu ukáže potenciál, bohatstvo, obyčaje,
zaujímavosti i “chuťovky” našich Malých Veľkých Krajín v oblasti cestovného
ruchu, prírody, krajiny, kultúry, histórie či literatúry v atraktívnej a pútavej forme
turistických Trás – Možností.
Katalóg kontextov, pomocou ktorých budeme predstavovať a opisovať náš región,
ponechali autori otvorený a ku spolupráci prizvali expertov z rôznych oblastí.
ASTER GDEM is a product of METI and NASA
Turista bude môcť Mapu možností používať ako nástroj na plánovanie vlastných
ciest. Nájde tu všetky potrebné informácie o ubytovaní, gastronómii, doprave
a bezpečnosti. Okrem toho si bude môcť stiahnuť trasy vypracované našimi
expertmi do vlastného GPS zariadenia, bude môcť vytyčovať vlastné trasy a po
výprave umiestňovať na portál svoje fotografie, filmy, zvuky – celú dokumentáciu
vlastných karpatských zážitkov.
8
8
Do współtworzenia i redagowania portalu zapraszamy także Państwa
– autorytety lokalne, mieszkańców i miłośników swojego miejsca na
ziemi. Mamy nadzieję, że dostrzeżecie sens wszechstronnej promocji, która może
przyciągnąć turystów, a tym samym przyczyni się do rozwoju naszych regionów i
poprawy standardu życia ich mieszkańców. Jeśli tak, zapraszamy do włączenia się
w ten projekt.
Czekamy na Wasze pomysły, sugestie, informacje i opracowania dotyczące
wszystkiego, co w Waszym najbliższym otoczeniu zasługuje na uwagę i co mogłoby
się stać atrakcją skłaniającą turystę do odwiedzenia naszej pięknej ziemi.
Oferujemy nowoczesne i bezpłatne narzędzie promocji w postaci portalu,
na którym mogą i powinny się pojawić informacje i atrakcje z każdego zakątka
naszych regionów. Zachęcamy zwłaszcza firmy i osoby działające w branży usług
turystycznych, zdrowotnych i rozrywkowych do nieodpłatnego zamieszczenia
informacji o swojej ofercie. W zamian oczekujemy tylko tego, że Państwa oferta
będzie zawsze aktualna i że będziecie swoim Gościom i Klientom polecać nasz
portal jako dobre źródło informacji.
Wkład lokalnych środowisk w ten projekt jest bezcenną
wartością. Potrzebujemy Waszej wiedzy o tym, co
oferuje najbliższa Wam okolica. Mamy nadzieję, że
tworzenie własnych szlaków - przygód na powszechnie
dostępnym portalu dostarczy Państwu sporo
osobistej satysfakcji. Udział w tym projekcie sprawi,
że
staniecie
się
częścią
zespołu,
który
stawia sobie za cel rozwój naszego miejsca
na ziemi i budowanie pomyślności jego
mieszkańców.
9
Wierzymy, że wspólnie uda nam się sprawić,
by pobyt
w regionie małopolsko –
preszowskiego pogranicza stał się dla
turystów niezapomnianym przeżyciem.
Portal Karpacka Mapa Przygody pokaże
też, że geograficznie, przyrodniczo
i kulturowo obszary na naszej
Mapie
„nie
przejmują
się”
państwowymi
granicami
i że zawsze tutaj była i jest nadal
Zjednoczona Europa.
Spolutvoriť a redigovať portál pozývame aj Vás – miestne autority, obyvateľov
a milovníkov svojho kúsku zeme. Dúfame, že podporíte zmysel
všestrannej propagácie, ktorá môže prilákať turistov, čím sa
pričiní o rozvoj našich regiónov a pomôže zlepšiť životný
štandard tunajších obyvateľov. Ak áno, budeme radi,
keď sa do tohto projektu zapojíte.
Čakáme na Vaše nápady, návrhy, informácie a materiály
týkajúce sa všetkého, čo si vo Vašom okolí zaslúži
pozornosť a čo by sa mohlo stať atrakciou, kvôli ktorej
by turista navštívil náš krásny kraj.
Ponúkame moderný a bezplatný propagačný nástroj
vo forme portálu, na ktorom sa môžu a majú objaviť
informácie z každého miesta našich regiónov. Obraciame
sa najmä na firmy a osoby z oblasti cestovného ruchu,
zdravotníctva a rekreácie, aby bezplatne poskytli informácie
o svojej ponuke. Za to očakávame, že Vaša ponuka bude stále
aktuálna a že budete svojim Hosťom a Zákazníkom odporúčať
náš portál ako dobrý zdroj informácií.
Prínos lokálneho prostredia pre tento projekt je neoceniteľný.
Potrebujeme Vaše vedomosti o tom, čo ponúka Vaše najbližšie
okolie. Chceme, aby Vám tvorenie vlastných trás – možností
prostredníctvom verejne dostupného portálu poskytovalo
mnoho osobného zadosťučinenia. Participáciou na projekte
sa stanete časťou tímu, ktorý ma za cieľ rozvíjať naše miesto
na zemi a budovať úspech jeho obyvateľov.
Veríme, že sa nám spoločne podarí dosiahnuť, aby bol
pobyt v regióne malopoľsko - prešovského pohraničia
nezabudnuteľným zážitkom pre turistov. Portál Karpatská
mapa možností ukáže aj to, že geograficky, prírodne
i kultúrne si regióny na našej Mape nerobia „ťažkú
hlavu“ zo štátnych hraníc a že tu vždy bola a je
Zjednotená Európa.
10
10
JEŚLI CHCESZ ZAREKOMENDOWAĆ NAM ATRAKCJĘ, OBIEKT, USŁUGĘ TURYSTYCZNĄ
W CELU UMIESZCZENIA INFORMACJI W PORTALU - WYPEŁNIJ ANKIETĘ
NA
www.europakarpat.pl
MASZ POMYSŁ NA KARPACKĄ PRZYGODĘ? CHCESZ STWORZYĆ AUTORSKI SZLAK?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
INSTYTUT EUROPA KARPAT
33-300 NOWY SĄCZ
UL. NARUTOWICZA 9A
(48) 18 443 43 07
[email protected]
AK NÁM CHCETE ODPORUČIŤ ATRAKCIU, OBJEKT, TURISTICKÉ SLUŽBY S CIEĽOM
UMIESTNIŤ INFORMÁCIE NA PORTÁLI – VYPLŇTE ANKETU
NA
www.po-kraj.sk
MÁTE NÁPAD NA KARPATSKÝ ZÁŽITOK? CHCETE VYTVORIŤ AUTORSKÚ TRASU?
KONTAKTUJTE NÁS!
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
NÁMESTIE MIERU 2
080 01 PREŠOV
+421 51 70 81 511
[email protected]
11
ZAŽITE DOBRODRUŽSTVO!
NAVŠTÍVTE KARPATY!
OBJAVTE NEZVYČAJNÝ REGIÓN
POĽSKO-SLOVENSKÉHO POHRANIČIA
S KARPATSKOU MAPOU MOŽNOSTÍ
Malopoľské vojvodstvo a Prešovský kraj
pozývajú dobrodruhov z celého sveta
do magickej karpatskej krajiny
www.karpatskamapa.sk
www.carpathiansadventure.eu
12
12
PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA
SŁOWACKA 2007-2013
CEL GŁÓWNY
Intensyfikacja opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, która sprzyjać będzie trwałemu rozwojowi obszaru przygranicznego.
CELE STRATEGICZNE
• Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-słowackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury
transgranicznej, prowadzącej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów;
• Promowanie partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i środowiska w polsko-słowackim regionie przygranicznym;
• Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi”.
OSIE PRIORYTETOWE
Oś priorytetowa I. Rozwój infrastruktury transgranicznej
Oś priorytetowa II. Rozwój społeczno-gospodarczy
Oś priorytetowa III. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna
ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU
Polska - 3 podregiony graniczne (NUTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz 4 powiaty (NUTS IV): pszczyński (w podregionie centralnym śląskim), oświęcimski (w podregionie krakowskotarnowskim), rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów (w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim).
Słowacja - 2 regiony (kraje) graniczne ( NUTS III): Žilinský, Prešovský.
PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
POĽSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013
GLOBÁLNY CIEĽ
Zintenzívniť poľsko-slovenskú spoluprácu partnerstva v záujme trvaloudržateľného rozvoja prihraničného
regiónu.
ŠPECIFICKE CIEĽE
• Rozvoj poľsko-slovenskej partnerskej spolupráce v rámci zlepšenia podmienok cezhraničnej infraštruktúry
k priestorovej integrácii, lepšej dostupnosti a atraktivite pre obyvateľov, investorov a turistov
• Podpora poľsko-slovenskej partnerskej spolupráce pre trvaloudržateľný sociálnoekonomický, ekologický
a kultúrny rozvoj poľsko-slovenského cezhraničného regiónu
• Podpora miestnych iniciatív a vybudovanie cezhraničných kontaktov prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách “ľudia ľuďom”
PODPOROVANÉ PRIORITNÉ OSI
Prioritná os I.: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
Prioritná os II.: Sociálny a hospodársky rozvoj
Prioritná os III.: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
Prioritná os IV.: Technická asistencia
PROGRAMOVÉ ÚZEMIE
Na poľskej strane hranice – NUTS III (subregióny): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski
a NUTS IV (okresy): oświęcimski (subregión krakowsko-tarnowski – NUTS III), pszczyński (subregión centrálny śląski (sliezsky) – NUTS III), rzeszowski a Rzeszów grodzki (subregión rzeszowsko-tarnobrzeski).
- Na slovenskej strane hranice – NUTS III (regióny) Žilinský kraj a Prešovský kraj.
13
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013
Prešovsky samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.po-kraj.sk
14
PARTNERZY PROJEKTU
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
Oddział Instytut Europa Karpat
ul. Narutowicza 9a, 33-300 Nowy Sącz
www.europakarpat.pl
Download

Broszura informacyjna - Instytut Europa Karpat