Inštitút informatiky a štatistiky
Dúbravská cesta 3, 845 24 Bratislava 45
INFOREG - EC
Používateľská príručka
verzia 1.5
Bratislava 2013
Používateľská príručka
Obsah
Strana: 3 / 54
OBSAH
OBSAH ............................................................................................................................3
1
ÚVOD ......................................................................................................................5
2
POJMY A SKRATKY ..............................................................................................6
2.1
2.2
3
DEFINOVANIE POJMOV ..............................................................................................6
ABECEDNÝ ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK ................................................................6
PRÍSTUP DO SYSTÉMU, PRIHLÁSENIE OSO .....................................................7
3.1
3.2
3.3
3.4
PRIHLÁSENIE POUŽÍVATEĽA - OSO ...........................................................................7
NOVÝ POUŽÍVATEĽ ...................................................................................................8
ZMENA E-MAILOVEJ ADRESY POUŽÍVATEĽA ...............................................................9
RESETOVANIE HESLA ...............................................................................................9
4
ÚPRAVA PROFILU ............................................................................................... 11
5
NAPĹŇANIE ECB ................................................................................................. 17
5.1
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE – BUDOVA ...............................................................19
5.1.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
KONTROLA ECB .................................................................................................. 45
6.1
6.2
6.3
7
Zmenšenie obrázku .............................................................................................. 25
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – TOB .........................................................................29
VYKUROVANIE .......................................................................................................31
PRÍPRAVA TEPLEJ VODY – PTV ...............................................................................35
CHLADENIE A VETRANIE – CHLADENIE .................................................................37
OSVETLENIE ..........................................................................................................40
ZÁVER ...................................................................................................................43
CERTIFIKÁT ...........................................................................................................46
ŠTÍTOK ..................................................................................................................47
SUMÁR ..................................................................................................................48
VYDANIE ECB ...................................................................................................... 49
Používateľská príručka
1
Úvod
Strana: 5/54
ÚVOD
Systém INFOREG-EC pre energetickú certifikáciu budov, umožňuje vytvoriť energetický certifikát
podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Doterajší spôsob prideľovania čísla energetického certifikátu, pri ktorom sa vyžadovalo vyplnenie
externého súboru a jeho elektronické zaslanie do centrálnej evidencie a následné načítanie hodnôt zo
súborov do štruktúrovaného dátového úložiska sa mení na priame komplexné evidovanie údajov
energetického certifikátu. Od 1. januára 2013 sa mení spôsob prideľovania čísla energetického
certifikátu a jeho tvorba podľa z evidovaných údajov. V systéme INFOREG-EC sa údaje vyplňujú cez
elektronický formulár prístupný cez webové rozhranie. Formulár energetickej certifikácie je prístupný
odborne spôsobilým osobám po prihlásení sa do systému.
Odborne spôsobilá osoba vyplnením kompletného webového formulára uloží údaje do centrálneho
dátového úložiska. V momente, keď odborne spôsobilá osoba zadá príkaz na generovanie
energetického certifikátu, vygeneruje a pridelí sa k hodnotám jedinečné číslo priradené k
energetickému certifikátu. Od tohto momentu nie je možné údaje energetického certifikátu
modifikovať. Vydaný energetický certifikát je možné iba zobraziť resp. vytlačiť vo formáte PDF
odborne spôsobilou osobou, ktorá ho vytvorila.
Uvedenú zmenu energetickej certifikácie budov si vyžiadala veľká chybovosť, nekompletnosť a
náročnosť preberania údajov zo súboru do dátového úložiska. V neposlednom rade možnosť meniť
energetický certifikát (súbor) po jeho zaevidovaní bez spätnej kontroly. Termín nasadenia nového
systému INFOREG pre energetickú certifikáciu budov bol zvolený v súlade s účinnosťou vyhlášky
364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Podrobný postup a príslušné kroky potrebné k vydaniu nového energetického certifikátu sú uvedené
v nasledujúcich častiach tejto príručky.
Pojmy a skratky
Strana: 6/54
Používateľská príručka
2
POJMY A SKRATKY
2.1
DEFINOVANIE POJMOV
verzia 1.0
Pre príručku platia definície uvedené v zákone č. 555/2005 Z. z. a vo vyhláške 364/2012, spolu s
nasledujúcimi definíciami:
2.2
ABECEDNÝ ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
Skratka
Popis
OSO
Odborne spôsobilá osoba
Ms1
Miesto spotreby pre tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov
Ms2
Miesto spotreby pre vykurovanie a príprava teplej vody
Ms3
Miesto spotreby pre vetranie a klimatizáciu
Ms4
Miesto spotreby pre elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov
EC
Energetický certifikát
RD
Rodinný dom
BD
Bytový dom
AB
Administratívna budova
BŠ
Budova školy alebo školského zariadenia
BN
Budova nemocnice
BH
Budova hotela alebo reštaurácie
ŠH
Športová hala alebo iná budova určená pre šport
BO
Budova pre veľkoobchod alebo maloobchod
OB
Ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využívania
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
3
PRÍSTUP DO SYSTÉMU, PRIHLÁSENIE OSO
3.1
PRIHLÁSENIE POUŽÍVATEĽA - OSO
Prístup do systému
Strana: 7/54
Úvodná obrazovka systému INFOREG-EC
Do príslušných polí zadajte požadované údaje a stlačte tlačidlo
. Ak je prihlásenie úspešné
zobrazí sa nasledujúca obrazovka s údajmi o prihlásenej odborne spôsobilej osobe v ľavej časti
obrazovky.
Prihlásenie do systému
Prístup do systému
Strana: 8/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Úspešné prihlásenie do systému
Po úspešnom prihlásení môže odborne spôsobilá osoba upravovať svoj profil.
V prípade nekorektného zadania prihlasovacích údajov systém vypíše oznam o ich nesprávnom
zadaní čo znamená, že prihlásenie bolo neúspešné.
Uvedený oznam bude vypísaný ak:
1. používateľ nie je evidovaný v systéme,
2. používateľ je evidovaný, ale zadal nesprávny E-mail,
3. používateľ je evidovaný, ale zadal nesprávne heslo.
Neúspešné prihlásenie do systému
3.2
NOVÝ POUŽÍVATEĽ
Ak nebola odborne spôsobilá osoba doposiaľ evidovaná v systéme je potrebné vložiť základné údaje
o osobe do systému. Základné údaje sú vkladané prevádzkovateľom systému a odborne spôsobilá
osoba musí poslať žiadosť o evidenciu E-mailom na adresu [email protected] Po overení cez SKSI
a MINDOP bude osoba zaevidovaná v systéme a o tejto skutočnosti informovaná cez E-mail uvedený
v žiadosti. E-mailová adresa sa zároveň stáva prihlasovacím menom používateľa systému.
Žiadosť o evidenciu musí obsahovať:
Prístup do systému
Strana: 9/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
1. identifikačné číslo odborne spôsobilej osoby,
2. meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby,
3. miesta spotreby na ktoré má odborne spôsobilá osoba oprávnenie (uvádza sa rok, napr. MS12007),
4. E-mailová adresa cez ktorú sa bude odborne spôsobilá osoba prihlasovať do systému (ak je iná
ako odosielateľská).
3.3
ZMENA E-MAILOVEJ ADRESY POUŽÍVATEĽA
Ak OSO je evidovaná v systéme, ale má zmenenú E-mailovú adresu je potrebné zaevidovať túto
zmenu. OSO musí poslať žiadosť o zmenu E-mailovej adresy. Po vykonaní zmeny bude osoba o tejto
skutočnosti informovaná cez nový E-mail uvedený v žiadosti. Aby nedošlo k omylu žiadosť o zmenu
musí obsahovať:
1. identifikačné číslo odborne spôsobilej osoby,
2. meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby,
3. miesta spotreby na ktoré má odborne spôsobilá osoba oprávnenie (uvádza sa rok, napr. MS12007),
4. pôvodná E-mailová adresa,
5. nová E-mailová adresa cez ktorú sa bude odborne spôsobilá osoba prihlasovať do systému (ak je
iná ako odosielateľská).
Dôležité upozornenie!
Infostat ako prevádzkovateľ systému má zablokované prijímanie mailov z Yahoo mail z dôvodu
ochrany proti zasielaniu spamov.
3.4
RESETOVANIE HESLA
Ak odborne spôsobilá osoba evidovaná v systéme, z nejakých príčin potrebuje zmeniť heslo, alebo ho
zabudla, môže si cez funkciu "Resetovanie hesla" vygenerovať nové. Je potrebné kliknúť na linku
[Resetovať heslo]. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
Resetovanie hesla používateľa
Po zadaní E-mailovej adresy, ktorú má odborne spôsobilá osoba zavedenú v systéme, sa spustí
generovanie nového hesla kliknutím na tlačidlo
.
Prístup do systému
Strana: 10/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Resetovanie hesla používateľa
Po úspešnom vygenerovaní nového hesla bude odborne spôsobilá osoba o tejto skutočnosti
informovaná na uvedený E-mail, v ktorom mu bude zároveň nové heslo oznámené.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
4
Úprava profilu
Strana: 11/54
ÚPRAVA PROFILU
Po úspešnom prihlásení môže odborne spôsobilá osoba upravovať svoj profil kliknutím na linku
[Upraviť profil].
Vstup do obrazovky Úprava profilu
Následne sa otvorí obrazovka s údajmi o odborne spôsobilej osobe a o ateliéri/organizácii, ktoré môže
OSO editovať.
Pohyb medzi jednotlivými položkami obrazovky Úprava profilu je umožnený klávesom Tab, alebo
kliknutím ľavého tlačidla myši do konkrétnej položky.
Vo vnútri každej typovanej položky je možný pohyb klávesom Home a End (na začiatok a koniec
položky) alebo šípkami vľavo a vpravo. Na ľubovoľnú pozíciu každej typovanej položky obrazovky
možno nastaviť kurzor aj pomocou myši.
Vybrané položky sú systémom kontrolované na správnosť vyplnenia vstupných údajov.
Na obrazovke sú dva typy polí:
1. Pole do ktorého možno priamo vpisovať platné údaje,
2. Pole v ktorom je možný výber z existujúceho zoznamu. Kompletný zoznam sa otvorí po kliknutí
na šipku.
Výber zo zoznamu
Úprava profilu
Strana: 12/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Vykonané zmeny treba uložiť kliknutím na linku [Zápis – uložiť údaje]. Toto je potrebné vykonať
zvlášť pre odborne spôsobilú osobu a zvlášť pre ateliér/organizáciu. Inak urobené zmeny nebudú
premietnuté natrvalo.
Kliknutím na linku [Návrat bez zápisu] sa užívateľ dostane na predchádzajúcu obrazovku, pričom
vykonané zmeny, ktoré neboli uložené cez [Zápis – uložiť údaje] sa zrušia.
Úprava profilu
Obrazovka Úprava profilu sa skladá z 2 častí:
- v ľavej časti sú zobrazené údaje profilu odborne spôsobilej osoby,
- v pravej časti sú zobrazené údaje profilu ateliéru/organizácie.
Okno Úprava profilu odborne spôsobilej osoby obsahuje položky:
- Miesta spotreby – 4 hranaté zátvorky,
Prvá hranatá zátvorka je pre MS1, druhá pre MS2, tretia pre MS3 a štvrtá pre MS4. Rok
uvedený v hranatej zátvorke znamená rok registrácie odborne spôsobilej osoby pre dané
miesto spotreby.
Príklad:
[----][----][2009][----] znamená, že OSO je od roku 2009 registrovaná pre miesto spotreby MS3
t.j. Chladenie a vetranie.
-
Titl. pred menom – prvý titul pred menom odborne spôsobilej osoby,
– druhý titul pred menom odborne spôsobilej osoby,
Titul za menom – titul za menom odborne spôsobilej osoby,
Obec – názov obce adresy odborne spôsobilej osoby,
Telef. kontakt – telefonický kontakt odborne spôsobilej osoby,
E-mail – E-mail adresa odborne spôsobilej osoby,
Položku E-mail nie je možné editovať! Ak došlo u OSO ku zmene E-mailovej adresy treba
postupovať tak ako je popísané v kapitole 3.3 tejto príručky.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
-
Úprava profilu
Strana: 13/54
Živn. oprávnenie – kód registrovania živnostenského oprávnenia odborne spôsobilej osoby,
ŽR číslo – číslo živnostenského registra k živnosti odborne spôsobilej osoby,
IČO – IČO pridelené k živnosti odborne spôsobilej osoby,
DIČ – DIČ pridelené k živnosti odborne spôsobilej osoby.
Aj fyzické osoby musia mať vyplnené údaje, ktoré sa nachádzajú v okne Ateliér/Organizácia!
Okno Ateliér/Organizácia obsahuje položky:
- Názov – názov Ateliéru/Organizácie miesta pôsobenia odborne spôsobilej osoby resp.
živnostníka,
- ulica, číslo – ulica, číslo Ateliéru/Organizácie adresy miesta pôsobenia OSO resp.
živnostníka,
- PSČ – PSČ Ateliéru/Organizácie adresy miesta pôsobenia OSO resp. živnostníka,
- Obec – názov obce adresy Ateliéru/Organizácie resp. živnostníka,
- Web stránka – webová adresa pre internetovú referenciu organizácie resp. živnostníka,
- E-mail – E-mail adresa odborne spôsobilej osoby v organizácii resp. živnostníka,
- Telef. kontakt – telefonický kontakt odborne spôsobilej osoby v organizácii resp. živnostníka,
- Fax – faxové číslo odborne spôsobilej osoby v organizácii resp. živnostníka,
- ŽR/OR – názov resp. kód registrovania organizácie v obchodnom resp. v živnostenskom
registri,
- ŽR/OR číslo – číslo pod ktorým je organizácia vedená v obchodnom resp. fyzická osoba
v živnostenskom registri,
Položky ŽR/OR a ŽR/OR číslo sú navzájom previazané položky, je potrebné ich vyplniť obe
naraz. Ak by sa jedna položka nevyplnila, údaj v druhej položke sa tak isto neuloží do
databázy.
-
IČO – IČO pridelené organizácii resp. živnostníkovi,
DIČ – DIČ pridelené organizácii resp. živnostníkovi.
Ak odborne spôsobilá osoba vydá certifikát, obrazovka Úprava profilu sa zmení t.j. už nie je možné
modifikovať údaje o ateliéri/organizácii, ktorá je použitá vo vydanom certifikáte.
Odborne spôsobilá osoba môže pôsobiť aj vo viacerých ateliéroch resp. organizáciách.
Ďalšiu organizáciu možno pridať kliknutím na linku [Kópia – založiť novú]. Vtedy sa prekopírujú
údaje z pôvodnej organizácie do novej a tie možno modifikovať.
Zoznam organizácií odborne spôsobilej osoby sa zobrazí v okienku vľavo dolu.
Úprava profilu
Strana: 14/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Úprava profilu
Strana: 15/54
Postup napĺňania položky Obec:
Do položky Obec sa zadá názov obce (môže sa zadať aj neúplný reťazec).
Po stlačení tlačidla
sa do druhého riadku naplní zoznam okresov a obcí, ktoré vo svojom
názve obsahujú napísaný reťazec zadaný v položke Obec. Šipkou sa zoznam rozbalí a myškou sa
vyberie požadovaný okres a obec.
Po kliknutí na linku [Zápis – uložiť údaje] sa do položky Obec dotiahne plný názov obce.
Úprava profilu
Strana: 16/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
5
Napĺňanie ECB
Strana: 17/54
NAPĹŇANIE ECB
Kliknutím na linku [Moje certifikáty] sa OSO dostane do okna, cez ktoré môže vytvoriť nový certifikát,
editovať už rozpracovaný certifikát, po naplnení a dôkladnej kontrole vydať certifikát resp. prezerať
vydaný certifikát. K dispozícii má zoznam rozpracovaných aj vydaných certifikátov. Kliknutím na linku
[Rozpracované certifikáty] sa otvorí obrazovka so zoznamom rozpracovaných certifikátov resp.
kliknutím na linku [Vydané certifikáty] sa otvorí obrazovka so zoznamom vydaných certifikátov.
Prístup k certifikátom
Kliknutím na linku [Nový certifikát] sa OSO dostane do prázdnych obrazoviek na napĺňanie hodnôt
nového certifikátu.
Do editovania rozpracovaného resp. chybného certifikátu sa OSO v zozname rozpracovaných
certifikátov dostane kliknutím na linku [Edit] pri certifikáte ktorý chce editovať. Ak je certifikát
v poriadku je ho možné vydať. (Odporúčame pred vydaním certifikát skontrolovať cez jednotlivé
obrazovky náhľadov.) V zozname rozpracovaných certifikátov je na pravej strane pri každom
certifikáte linka [Vydať]. Kliknutím na túto linku sa certifikátu, ktorý je v zozname rozpracovaných
pridelí jedinečné číslo a rozpracovaný certifikát sa presunie do vydaných certifikátov.
Pozor – vydaný certifikát už nie je možné nijakým spôsobom modifikovať!
Funkcionalita linky [Vydať] bude sprístupnená po zapracovaní pripomienok z etapy nahrávania.
Hodnoty pre jednotlivé stránky certifikátu sa vkladajú cez obrazovky Úpravy kliknutím na linky:
[BUDOVA],
[TOB],
[VYKUROVANIE],
[PTV],
Napĺňanie ECB
Strana: 18/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
[CHLADENIE],
[OSVETLENIE],
[ZÁVER].
Odporúčame, aby OSO vypĺňali jednotlivé stránky postupne zľava doprava.
Napĺňanie ECB
Pohyb medzi jednotlivými položkami obrazovky určenými na vkladanie údajov je umožnený klávesom
Tab, alebo kliknutím ľavého tlačidla myši do konkrétnej položky.
Vo vnútri každej typovanej položky je možný pohyb klávesom Home a End (na začiatok a koniec
položky) alebo šípkami vľavo a vpravo. Na ľubovoľnú pozíciu každej typovanej položky obrazovky
možno nastaviť kurzor aj pomocou myši.
V jednotlivých obrazovkách sú vybrané položky systémom kontrolované na správnosť vyplnenia
vstupných údajov.
Pri napĺňaní desatinných čísel je potrebné používať desatinnú čiarku a nie desatinnú bodku.
Všetky vykonané zmeny na obrazovke, ktoré sa majú zachovať a premietnuť do certifikátu treba uložiť
kliknutím na linku [Zápis – uložiť údaje]. Zmeny, ktoré OSO vykonala a odišla z obrazovky kliknutím
na inú linku ako [Zápis – uložiť údaje] budú ignorované a nepremietnu sa do certifikátu.
V niektorých položkách jednotlivých strán certifikátu, kde vložený text presahuje priestor vymedzený
na zobrazovanie sa vytvorí posuvník, ktorým sa možno pohybovať v napísanom texte. V týchto
položkách funguje kláves Enter, ktorý umožňuje text riadkovať a formátovať ho do odstavcov, pre
lepšiu prehľadnosť v certifikáte.
Textové pole s posuvníkom
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
5.1
Napĺňanie ECB
Strana: 19/54
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE – BUDOVA
Pri zakladaní nového certifikátu sa zobrazí obrazovka Základné údaje o budove s údajmi
o certifikovanej budove, ktoré je potrebné naplniť. Editovateľné polia na stránke sú podfarbené,
needitovateľné sú biele. Všetky hodnoty vyplnené na obrazovke sa po zapísaní uložia do databázy
a prenesú sa aj na príslušnú stranu certifikátu.
Základné údaje o budove
Obrazovka Základné údaje o budove sa skladá z 2 častí:
- v hornej časti sú zobrazené základné údaje o budove,
- v dolnej časti sú zobrazené údaje o energiách z obnoviteľných zdrojov.
Okno Základné údaje o budove obsahuje položky:
- Názov – názov budovy pre jednoznačnejšiu identifikáciu ECB,
- Ulica – názov ulice adresy, kde sa certifikovaná budova nachádza,
- Číslo – popisné číslo ulice adresy, kde sa certifikovaná budova nachádza,
- Súp. číslo – súpisné číslo certifikovanej budovy,
- Obec – názov obce, kde sa certifikovaná budova nachádza,
- Okres – názov okresu, kde sa certifikovaná budova nachádza,
Napĺňanie ECB
Strana: 20/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
-
Parcela – číslo parcely na ktorej sa certifikovaná budova nachádza,
Katast. – kataster obce, kde sa certifikovaná budova nachádza,
Plocha – celková podlahová plocha certifikovanej budovy,
Zač. už. – rok začiatku užívania certifikovanej budovy,
Vyzn. obn. - rok významnej obnovy certifikovanej budovy [1900 – aktuálny rok],
Vyhotov. – dátum vyhotovenia certifikátu príslušnej budovy,
Hodnot. – spôsob hodnotenia pri certifikácii príslušnej budovy,
Položka môže nadobúdať hodnoty:
Normalizované,
Prevádzkové.
Program automaticky nastavuje položku na hodnotu Normalizované.
-
Rr – hraničná hodnota minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť, ktorú spĺňajú
nové budovy,
Rs – priemerná hodnota potreby energie pre každú kategóriu budov,
Platnosť do,
Účel – účel vykonania certifikácie príslušnej budovy,
Položka môže nadobúdať hodnoty:
Nová budova,
Významná obnova,
Predaj,
Prenájom,
Iný účel.
Program automaticky nastavuje položku na hodnotu Nová budova.
-
-
Rok -1 – nameraná spotreba energie na vykurovanie rok -1,
Rok -2 – nameraná spotreba energie na vykurovanie rok -2,
Rok -3 – nameraná spotreba energie na vykurovanie rok -3,
Položky Rok -1, Rok -2, Rok -3 sa vyplňujú len v tom prípade ak sa zvolí
spôsob hodnotenia pri certifikácii príslušnej budovy – Prevádzkové a
účel vykonania certifikácie príslušnej budovy – Významná obnova. Vtedy treba vyplniť
nameranú spotrebu energie na vykurovanie za príslušný rok.
-
Kateg. – kategória certifikovanej budovy,
Položka môže nadobúdať hodnoty:
Rodinný dom,
Bytový dom,
Administratívna budova,
Budova školy a školského zariadenia,
Budovy nemocnice,
Budovy hotela a reštaurácie,
Športová hala a iná budova určená na šport,
Budova pre veľkoobchodné a maloobchodné služby.
Program automaticky nastavuje položku na hodnotu Rodinný dom.
-
Podiel – kategória 2. časti certifikovanej budovy (pre zmiešaný účel využitia),
Položka môže nadobúdať hodnoty:
Bytový dom,
Administratívna budova,
Budova školy a školského zariadenia,
Budovy nemocnice,
Budovy hotela a reštaurácie,
Športová hala a iná budova určená na šport.
-
percentuálny podiel kategórie budovy na hodnotení energetickej hospodárnosti.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Napĺňanie ECB
Strana: 21/54
Položka sa vyplňuje len v tom prípade ak sa zvolí kategória 2. časti certifikovanej budovy, t.j.
vyplní sa položka Podiel. Vtedy treba vyplniť percentuálny podiel konkrétnej kategórie
budovy na hodnotení EHB (energetické hodnotenie budov).
Po kliknutí na linku [Zápis – uložiť údaje] sa prepočíta aj percentuálny podiel kategórie 1.
časti certifikovanej budovy na hodnotení energetickej hospodárnosti.
Dôležité upozornenie!
Odborne spôsobilé osoby si musia uvedomiť, že pri prepínaní kategórie certifikovanej budovy
(obrazovka Základné údaje o budove - položky Kateg. a Podiel) sa niektoré miesta spotreby
vymazávajú.
Okno Energie z obnoviteľných zdrojov obsahuje položky:
- Podiel energie z obnoviteľných zdrojov [%] – percentuálny podiel energie z obnoviteľných
zdrojov [99,9],
- Obnov. zdroj pre výrobu tepla na vykurov,
- Obnoviteľný zdroj pre ohrev teplej vody,
- Rekuperácia tepla,
- Spôsob výroby elektriny z obnov. zdroja,
- Exportovaná energia z obnov. zdroja (druh) – druh exportovanej energie z obnoviteľného
zdroja,
- v kWh (m2.a) – množstvo exportovanej energie z obnoviteľných zdrojov [999,9].
Do certifikátu je povinnosť vložiť obrázok certifikovanej budovy kvôli jej jednoznačnej identifikácii.
Veľkosť vkladanej fotografie by mala byť do 100 kB.
Nový obrázok sa vloží kliknutím na linku
(Browse) kedy sa otvorí dialógové okno pre
nastavenie úplnej cesty a názvu súboru obrázku. Nový obrázok sa uloží a zobrazí až po kliknutí na
linku [Zápis – uložiť údaje].
Vymeniť obrázok sa dá rovnakým spôsobom ako vložiť nový obrázok.
Postup zmenšenia obrázku je popísaný v podkapitole 5.1.1.
Tiež je možné vložiť správu k EC a to typ súboru .doc., docx., xls., xlsx.
Postup napĺňania položiek Obec a Okres:
Do položky sa zadá názov obce (môže sa zadať aj neúplný reťazec).
Po stlačení tlačidla
sa do položky Okres naplní zoznam okresov a obcí, ktoré vo svojom
názve obsahujú napísaný reťazec zadaný v položke Obec. Šipkou sa zoznam rozbalí a myškou sa
vyberie požadovaný okres a obec.
Napĺňanie ECB
Strana: 22/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Zároveň sa v položke Katast. zobrazí ponuka katastrov, kde sa certifikovaná budova nachádza.
Po kliknutí na linku [Zápis – uložiť údaje] sa do položky Obec dotiahne plný názov obce.
Ak do položky Obec nevyplníme žiadnu obec, po stlačení tlačidla
úplný zoznam okresov a obcí z ktorého možno vyberať.
sa do položky Okres naplní
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Napĺňanie ECB
Strana: 23/54
Niektoré významnejšie položky program kontroluje na správnosť vyplnenia. V prípade nesprávneho
vyplnenia položky sa v dolnom riadku vypíše červený oznam s textom chyby.
Napĺňanie ECB
Strana: 24/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Príklad nesprávneho vyplnenia položky Parcela
Zadefinované kontroly:
Parcela
Parcela je v nesprávnom formáte, povolené znaky [0-9/-.,], počet 1 až 12
Plocha
Podlahová plocha je v nesprávnom formáte, formát zápisu je [99999,99]
Zač. už.
Rok začiatku užívania je v nesprávnom formáte, povolené znaky [0-9], počet=4
Rok začiatku užívania musí byť v rozsahu od 1000 po aktuálny rok
Vyzn. obn.
Rok významnej obnovy je v nesprávnom formáte, povolené znaky [0-9], počet=4
Rok významnej obnovy musí byť v rozsahu od 1000 po aktuálny rok
Vyhotov.
Dátum nemôže byť starší ako 30 dní
Dátum môže byť väčší najviac o 5 dní
Rok -1
Nameraná spotreba energie na vykurovanie rok -1 je v nesprávnom formáte, povolené znaky [0-9],
počet = 3
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Napĺňanie ECB
Strana: 25/54
Rok -2
Nameraná spotreba energie na vykurovanie rok -2 je v nesprávnom formáte, povolené znaky [0-9],
počet = 3
Rok -3
Nameraná spotreba energie na vykurovanie rok -3 je v nesprávnom formáte, povolené znaky [0-9],
počet = 3
Percentuálny podiel kategórie budovy na hodnotení energetickej hospodárnosti.
Percentuálny podiel kategórie budovy pri zmiešanom účele využitia musí byť v rozsahu [10 - 50].
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov [%]
Podiel z obnoviteľných zdrojov musí byť v rozsahu [0 - 100].
5.1.1 Zmenšenie obrázku
Postup zmenšenia obrázku z 3,2MB na 100KB je len jeden konkrétny príklad, ktorý môžu OSO použiť.
Popísaný postup je pre Windows 7.
Vyberie sa príslušný obrázok. Kliknutím pravého tlačidla myši na obrázku sa zobrazí ponuka
z ktorej treba vybrať možnosť [Open with (Otvoriť v programe)] -> [Paint (Maľovanie)].
Napĺňanie ECB
Strana: 26/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Otvorí sa program [Paint (Maľovanie)] v ktorom sa dajú obrázky zmenšovať.
Vyberie sa možnosť [Resize (zmena veľkosti)] a pri 3MB súbore je dostatočná veľkosť pre EC 10%.
Je potrebné v rovnakom pomere meniť horizontálny aj vertikálny rozmer obrázku. Po zmene treba
stlačiť OK.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Napĺňanie ECB
Strana: 27/54
Výsledkom týchto úprav je nasledujúci obrázok.
Vyberie sa [Save (Uložiť)] resp. [Save as (Uložiť ako)], a upravený obrázok je oproti pôvodnému 50x
menší a stále dostatočne kvalitný pre vloženie do EC.
Napĺňanie ECB
Strana: 28/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Na zmenšovanie obrázkov však možno použiť aj iné softwarové prostriedky, nielen program [Paint
(Maľovanie)].
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
5.2
Napĺňanie ECB
Strana: 29/54
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – TOB
Na obrazovku Tepelná ochrana budov sa užívateľ dostane kliknutím na linku [TOB]. Obrazovka
okrem základných údajov obsahuje Popis aktuálneho stavu a Popis navrhovaných úprav na zlepšenie
energetickej hospodárnosti. Editovateľné polia na stránke sú podfarbené, needitovateľné sú biele.
Všetky hodnoty vyplnené na obrazovke sa po zapísaní uložia do databázy a prenesú sa aj na
príslušnú stranu certifikátu.
Tepelná ochrana budov
Napĺňanie ECB
Strana: 30/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Obrazovka Tepelná ochrana budov sa skladá z 3 častí:
- v hornej časti sú zobrazené základné údaje o tepelných podmienkach v budove,
- v strednej časti je popis aktuálneho stavu,
- v dolnej časti je popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti.
Okno Tepelná ochrana budov obsahuje položky:
- Spôsob hodnotenia – spôsob hodnotenia pri certifikácii príslušnej budovy,
Položka sa automaticky doťahuje z obrazovky Základné údaje o budove, z položky Hodnot.
-
Obostavaný objem,
Celková podlahová plocha,
Faktor tvaru,
Konštrukčná výška podlažia,
Klimatické podmienky,
Počet dennostupňov,
Potreba tepla na vykurovanie kWh (m2.a),
Priezvisko a meno oprávnenej osoby – položku systém automaticky dotiahne z profilu OSO,
Ateliér/Organizácia – položku systém automaticky dotiahne z profilu OSO. Ak má odborne
spôsobilá osoba viac registrovaných ateliérov/organizácií, zo zoznamu treba vybrať
požadovaný ateliér/organizáciu.
-
Potreba tepla kWh (m2.a),
Požiadavka (STN 73 0540) – Energ. krit.,
Spĺňa požiadavku (áno/nie).
Okno Popis aktuálneho stavu obsahuje položky:
- Obvodový plášť,
- Strecha,
- Otvorové konštrukcie,
- Podlaha na teréne,
- Iné.
Okno Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti obsahuje položky:
- Obvodový plášť,
- Strecha,
- Otvorové konštrukcie,
- Podlaha na teréne,
- Iné.
Zadefinované kontroly:
Obostavaný objem
Obostavaný objem je v nesprávnom formáte, [999999,99]
Faktor tvaru
Faktor tvaru musí byť v rozsahu [0,000 - 1,500]
Konštrukčná výška podlažia
Konštrukčná výška podlažia je v nesprávnom formáte, [99,99]
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
5.3
Napĺňanie ECB
Strana: 31/54
VYKUROVANIE
Na obrazovku Vykurovanie sa užívateľ dostane kliknutím na linku [VYKUROVANIE]. Obrazovka
obsahuje údaje o vykurovaní certifikovanej budovy. Editovateľné polia na stránke sú podfarbené,
needitovateľné sú biele. Všetky hodnoty vyplnené na obrazovke sa po zapísaní uložia do databázy
a prenesú sa aj na príslušnú stranu certifikátu.
Vykurovanie
Obrazovka Vykurovanie sa skladá z 3 častí:
- v hornej časti sú zobrazené základné údaje o vykurovaní v budove,
- v strednej časti je popis aktuálneho stavu,
- v dolnej časti je popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti.
Okno Vykurovanie obsahuje položky:
- Spôsob hodnotenia – spôsob hodnotenia pri certifikácii príslušnej budovy,
Napĺňanie ECB
Strana: 32/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Položka sa automaticky doťahuje z obrazovky Základné údaje o budove, z položky Hodnot.
-
-
Typ vykurovacieho systému,
Energ. nosič/fosílne palivá,
Obnovit. zdroj energie (TE),
Obnovit. zdroj energie (EE),
Rekuperácia tepla - Účinnosť RJ v %,
- Podiel vzduchu prechádzajúceho cez RJ v %,
Meranie a regulácia,
Priezvisko a meno oprávnenej osoby – odborne spôsobilú osobu pre MS2 doplní odborne
spôsobilá osoba pre MS1 vytvárajúca EC, čím sprístupní stranu VYKUROVANIE svojho
certifikátu na editovanie pre odborne spôsobilú osobu pre MS2.
Obchodné meno a sídlo,
Potreba energie kWh (m2.a),
Požiadavka,
Spĺňa požiadavku (áno/nie),
Meno a priezvisko zhotoviteľa.
Okno Popis aktuálneho stavu obsahuje položky:
- Vykurovanie,
- Iné.
Okno Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti obsahuje položky:
- Vykurovanie,
- Iné,
- Záver – popis navrhovaných opatrení,
- Potreba energie po realizácii navrhovaných úprav v kWh (m2.a).
Položky Záver a Potreba energie po realizácii navrhovaných úprav sa automaticky
zobrazujú aj na strane ZÁVER.
Postup napĺňania položiek Priezvisko a meno oprávnenej osoby a Obchodné meno a sídlo:
Do ľavého políčka treba zadať meno a priezvisko OSO-MS2 (stačí zadať aj časť mena alebo
priezviska) a stlačiť tlačidlo
. Do druhého políčka sa naplní zoznam OSO-MS2, ktorých meno
resp. priezvisko obsahuje napísaný reťazec zadaný v ľavom políčku. Šipkou treba zoznam rozbaliť a
myškou vybrať požadovanú OSO-MS2.
Ak má OSO-MS2 vyplnený svoj profil dotiahne sa aj názov organizácie, ulica a obec. Ak má odborne
spôsobilá osoba pre MS2 viac registrovaných ateliérov/organizácií, zo zoznamu treba vybrať
požadovaný ateliér/organizáciu.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Napĺňanie ECB
Strana: 33/54
Po kliknutí na linku [Zápis – uložiť údaje] sa do ľavého políčka dotiahne úplné meno a priezvisko
vybranej osoby.
Ak do ľavého políčka nevyplníte žiadne meno osoby, po stlačení tlačidla
naplní úplný zoznam OSO-MS2 z ktorého možno vyberať.
sa do druhej položky
Napĺňanie ECB
Strana: 34/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
5.4
Napĺňanie ECB
Strana: 35/54
PRÍPRAVA TEPLEJ VODY – PTV
Na obrazovku Príprava teplej vody sa užívateľ dostane kliknutím na linku [PTV]. Obrazovka okrem
základných údajov obsahuje Popis aktuálneho stavu a Popis navrhovaných úprav na zlepšenie
energetickej hospodárnosti. Editovateľné polia na stránke sú podfarbené, needitovateľné sú biele.
Všetky hodnoty vyplnené na obrazovke sa po zapísaní uložia do databázy a prenesú sa aj na
príslušnú stranu certifikátu.
Príprava teplej vody
Obrazovka Príprava teplej vody sa skladá z 3 častí:
- v hornej časti sú zobrazené základné údaje o príprave teplej vody,
- v strednej časti je popis aktuálneho stavu,
- v dolnej časti je popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti.
Napĺňanie ECB
Strana: 36/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Okno Príprava teplej vody obsahuje položky:
- Spôsob hodnotenia – spôsob hodnotenia pri certifikácii príslušnej budovy,
Položka sa automaticky doťahuje z obrazovky Základné údaje o budove, z položky Hodnot.
-
Systém prípravy teplej vody,
Energ. nosič/fosílne palivá,
Obnovit. zdroj energie (TE),
Obnovit. zdroj energie (EE),
Meranie a regulácia,
Priezvisko a meno oprávnenej osoby – odborne spôsobilú osobu pre MS2 doplní odborne
spôsobilá osoba pre MS1 vytvárajúca EC, čím sprístupní stranu PTV svojho certifikátu na
editovanie pre odborne spôsobilú osobu pre MS2.
-
Obchodné meno a sídlo,
Potreba energie kWh (m2.a),
Požiadavka,
Spĺňa požiadavku (áno/nie),
Meno a priezvisko zhotoviteľa.
Okno Popis aktuálneho stavu obsahuje položky:
- Príprava teplej vody,
- Iné.
Okno Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti obsahuje položky:
- Príprava teplej vody,
- Iné,
- Záver – popis navrhovaných opatrení,
- Potreba energie po realizácii navrhovaných úprav v kWh (m2.a).
Položky Záver a Potreba energie po realizácii navrhovaných úprav sa automaticky
zobrazujú aj na strane ZÁVER.
Položka Potreba energie kWh (m2.a) môže nadobúdať dva stavy:
-
ak je položka prázdna  pre uvedenú kategóriu budovy sa dané miesto spotreby nehodnotí
(správa sa zobrazuje na obrazovke Energetický certifikát – sumár),
-
ak je v položke nula resp. kladný číselný údaj  dané miesto spotreby sa hodnotí a je to
skutočná potreba energie v kWh/m2 celkovej podlahovej plochy budovy za jeden rok.
Postup napĺňania položiek Meno a priezvisko oprávnenej osoby a Obchodné meno a sídlo je
popísaný v kapitole 5.3 VYKUROVANIE.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
5.5
Napĺňanie ECB
Strana: 37/54
CHLADENIE A VETRANIE – CHLADENIE
Na obrazovku Chladenie a vetranie sa užívateľ dostane kliknutím na linku [CHLADENIE]. Obrazovka
okrem základných údajov obsahuje Popis aktuálneho stavu a Popis navrhovaných úprav na zlepšenie
energetickej hospodárnosti. Editovateľné polia na stránke sú podfarbené, needitovateľné sú biele.
Všetky hodnoty vyplnené na obrazovke sa po zapísaní uložia do databázy a prenesú sa aj na
príslušnú stranu certifikátu.
Chladenie a vetranie
Obrazovka Chladenie a vetranie sa skladá z 3 častí:
- v hornej časti sú zobrazené základné údaje o chladení a vetraní v budove,
- v strednej časti je popis aktuálneho stavu,
- v dolnej časti je popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti.
Napĺňanie ECB
Strana: 38/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Okno Chladenie a vetranie obsahuje položky:
- Spôsob hodnotenia – spôsob hodnotenia pri certifikácii príslušnej budovy,
Položka sa automaticky doťahuje z obrazovky Základné údaje o budove, z položky Hodnot.
-
Typ systému chlad./vet.,
Energetický nosič,
Meranie a regulácia,
Obnov. zdroj energie,
Klimatické podmienky,
Počet dennostupňov [K.deň],
Priezvisko a meno oprávnenej osoby – odborne spôsobilú osobu pre MS3 doplní odborne
spôsobilá osoba pre MS1 vytvárajúca EC, čím sprístupní stranu CHLADENIE svojho certifikátu
na editovanie pre odborne spôsobilú osobu pre MS3.
-
Obchodné meno a sídlo,
Potreba energie kWh (m2.a),
Požiadavka,
Spĺňa požiadavku (áno/nie),
Meno a priezvisko zhotoviteľa.
Okno Popis aktuálneho stavu obsahuje položky:
- Chladenie a vetranie,
- Iné.
Okno Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti obsahuje položky:
- Chladenie a vetranie,
- Iné,
- Záver – popis navrhovaných opatrení,
- Potreba energie po realizácii navrhovaných úprav v kWh (m2.a).
Položky Záver a Potreba energie po realizácii navrhovaných úprav sa automaticky
zobrazujú aj na strane ZÁVER.
Postup napĺňania položiek Meno a priezvisko oprávnenej osoby a Obchodné meno a sídlo je
popísaný v kapitole 5.3 VYKUROVANIE a rovnako platí pre OSO-MS3.
Ak sa pre uvedenú kategóriu budovy dané miesto spotreby nehodnotí, vypíše sa oznam.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Napĺňanie ECB
Strana: 39/54
Miesto spotreby Chladenie/Vetranie sa nehodnotí pre kategóriu certifikovanej budovy:
Rodinný dom,
Bytový dom,
Budova školy a školského zariadenia,
Športová hala a iná budova určená na šport.
Napĺňanie ECB
Strana: 40/54
5.6
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
OSVETLENIE
Na obrazovku Osvetlenie sa užívateľ dostane kliknutím na linku [OSVETLENIE]. Obrazovka okrem
základných údajov obsahuje Popis aktuálneho stavu a Popis navrhovaných úprav na zlepšenie
energetickej hospodárnosti. Editovateľné polia na stránke sú podfarbené, needitovateľné sú biele.
Všetky hodnoty vyplnené na obrazovke sa po zapísaní uložia do databázy a prenesú sa aj na
príslušnú stranu certifikátu.
Osvetlenie
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Napĺňanie ECB
Strana: 41/54
Obrazovka Osvetlenie sa skladá zo 4 častí:
- v prvej časti sú zobrazené základné údaje o osvetlení v budove,
- v druhej časti sú zobrazené údaje o elektrickej energii vyrobenej na mieste,
- v tretej časti je popis aktuálneho stavu,
- v štvrtej časti je popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti.
Okno Osvetlenie obsahuje položky:
- Spôsob hodnotenia – spôsob hodnotenia pri certifikácii príslušnej budovy,
Položka sa automaticky doťahuje z obrazovky Základné údaje o budove, z položky Hodnot.
-
Lokalita (zemepisná šírka a dĺžka),
Prevádzkový čas,
Typ budovy z hľadiska osvetlenia,
Obnov. zdroj energie,
Okno Elektrická energia vyrobená na mieste obsahuje položky:
- Spôsob výroby elektriny,
- Plocha (panela, turbíny),
- Množstvo vyrobenej energie,
- Typ,
- Celkový inštal. výkon,
- Priezvisko a meno oprávnenej osoby – odborne spôsobilú osobu pre MS4 doplní odborne
spôsobilá osoba pre MS1 vytvárajúca EC, čím sprístupní stranu OSVETLENIE svojho
certifikátu na editovanie pre odborne spôsobilú osobu pre MS4.
-
Obchodné meno a sídlo,
Potreba energie kWh (m2.a),
Požiadavka,
Spĺňa požiadavku (áno/nie),
Meno a priezvisko zhotoviteľa.
Okno Popis aktuálneho stavu obsahuje položky:
- Osvetlenie,
- Výroba elektriny,
- Iné.
Okno Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti obsahuje položky:
- Osvetlenie,
- Výroba elektriny,
- Iné,
- Záver – popis navrhovaných opatrení,
- Potreba energie po realizácii navrhovaných úprav v kWh (m2.a).
Položky Záver a Potreba energie po realizácii navrhovaných úprav sa automaticky
zobrazujú aj na strane ZÁVER.
Postup napĺňania položiek Meno a priezvisko oprávnenej osoby a Obchodné meno a sídlo je
popísaný v kapitole 5.3 VYKUROVANIE a rovnako platí pre OSO-MS4.
Ak sa pre uvedenú kategóriu budovy dané miesto spotreby nehodnotí, vypíše sa oznam.
Napĺňanie ECB
Strana: 42/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Miesto spotreby Osvetlenie sa nehodnotí pre kategóriu certifikovanej budovy:
Rodinný dom,
Bytový dom.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
5.7
Napĺňanie ECB
Strana: 43/54
ZÁVER
Na obrazovku Záver sa užívateľ dostane kliknutím na linku [ZÁVER]. Obrazovka okrem údajov, ktoré
popisujú aktuálny stav obsahuje aj navrhované úpravy na možnú úsporu energie. Editovateľné polia
na stránke sú podfarbené, needitovateľné sú biele. Všetky hodnoty vyplnené na obrazovke sa po
zapísaní uložia do databázy a prenesú sa aj na príslušnú stranu certifikátu. Po natypovaní
navrhovaných úprav sa po zápise [Zápis – uložiť údaje] zobrazia rozdiely v úspore energie
v absolútnych číslach aj v percentách.
Záver
Obrazovka Záver sa skladá z 2 častí:
- v hornej časti sú zobrazené údaje o možnej úspore energie po vykonaní navrhovaných úprav,
- v dolnej časti je popis navrhovaných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti.
Okno Možná úspora energie... obsahuje stĺpce:
- Potreba tepla/energie – aktuálny stav v kWh (m2.a),
Napĺňanie ECB
Strana: 44/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Údaje v tomto stĺpci sa automaticky zobrazujú z predtým naplnených stránok okrem položiek:
Celková potreba energie – vypočítaný údaj,
Primárna energia,
CO2 emisie.
-
Potreba tepla/energie po realizácii navrhovaných úprav v kWh (m2.a),
Údaje v tomto stĺpci sa automaticky zobrazujú z predtým naplnených stránok okrem položiek:
Potreba tepla na vykurovanie,
Celková potreba energie – vypočítaný údaj,
Primárna energia,
CO2 emisie.
-
Úspora tepla/energie v kWh (m2.a) – stĺpec obsahuje vypočítané údaje,
Úspora v % – stĺpec obsahuje vypočítané údaje.
Okno Navrhované opatrenia obsahuje riadky:
- Obvodový plášť,
- Strecha,
- Podlaha,
- Otvor. kon.,
- Vykurovanie – údaj sa automaticky zobrazuje zo strany Vykurovanie,
- Príp. teplej vody – údaj sa automaticky zobrazuje zo strany Príprava teplej vody,
- Chladenie/vetranie – údaj sa automaticky zobrazuje zo strany Chladenie a vetranie,
- Osvetlenie – údaj sa automaticky zobrazuje zo strany Osvetlenie,
- Obnov. zdroj en.,
- Iné.
V novom systéme, na rozdiel od pôvodnej certifikácie, sa v pravom dolnom rohu obrazovky nachádza
položka Náv. Inv. pre zadanie orientačnej návratnosti investícií v rokoch.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
6
Kontrola ECB
Strana: 45/54
KONTROLA ECB
Nakoľko po vydaní certifikátu už nie je možné modifikovať jeho obsah je dôležité certifikát pred
vydaním dôkladne skontrolovať, aby v prípade potreby bolo možné urobiť ešte jeho úpravy.
Kontrolu správnosti a úplnosti vyplnenia údajov na jednotlivých stránkach ECB je možné vykonať cez
obrazovky Náhľadov kliknutím na linky:
[CERTIFIKÁT],
[ŠTÍTOK],
[SUMÁR].
Kontrola ECB
Strana: 46/54
6.1
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
CERTIFIKÁT
Certifikát
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
6.2
ŠTÍTOK
Štítok
Kontrola ECB
Strana: 47/54
Kontrola ECB
Strana: 48/54
6.3
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
SUMÁR
Sumár
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
7
Vydanie ECB
Strana: 49/54
VYDANIE ECB
Po skontrolovaní správnosti a úplnosti vyplnenia údajov na jednotlivých stránkach ECB možno
certifikát vydať.
V zozname rozpracovaných certifikátov je na pravej strane pri každom certifikáte linka [Vydať].
Kliknutím na túto linku sa certifikátu, ktorý je v zozname rozpracovaných certifikátov vygeneruje
jedinečné číslo a rozpracovaný certifikát sa presunie do vydaných certifikátov.
Pozor – vydaný certifikát už nie je možné nijakým spôsobom modifikovať!
Vydania ECB
Číslovanie rozpracovaného certifikátu
Vydanie ECB
Strana: 50/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Číslovanie vydaného certifikátu
Po kliknutí na linku [Vydať] sa spustí systém kontrol správnosti a úplnosti vyplnenia údajov na
jednotlivých stránkach ECB a v profile OSO. V prípade výskytu chýb systém vypíše zoznam chýb a
nedovolí EC až do odstránenia chýb vydať.
Po stlačení linky [Edit – späť na EC] sa OSO vráti na obrazovku Základné údaje o budove a môže
opravovať jednotlivé stránky certifikátu.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Prehľad chýb
Vydanie ECB
Strana: 51/54
Vydanie ECB
Strana: 52/54
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Po odstránení všetkých chýb a kliknutí na linku [Vydať – prideliť číslo EC] sa EC vygeneruje
jedinečné číslo a certifikát sa preradí do zoznamu vydaných EC.
Vydanie bezchybného EC
Vo vydanom certifikáte možno robiť Náhľad a Tlač.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Vydanie ECB
Strana: 53/54
Po stlačení linky [Certifikát] sa vytvorí certifikát v .pdf tvare, ktorý je možné prezerať, vytlačiť, alebo
uložiť na PC.
Dôležité upozornenie!
Infostat je iba prevádzkovateľom systému a v žiadnom prípade nemá oprávnenie zasahovať do
obsahu energetických certifikátov.
V prípade, že po vydaní EC odborne spôsobilá osoba vyžaduje dodatočnú opravu, je potrebné listom
požiadať MDVRR SR o vykonanie zmeny vo vydanom certifikáte.
MDVRR SR zaeviduje požiadavku a po odsúhlasení vydá stanovisko a pokyn prevádzkovateľovi na
vykonanie zmeny v databáze. O každej takejto zmene bude v systéme urobený časový a obsahový
záznam.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
KONTAKT
Inštitút informatiky a štatistiky
Dúbravská cesta 3, 845 24 Bratislava 45
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.infostat.sk
Strana: 54/54
Download

Identifikačné číslo