Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / Cover_front.fm / 12.05.2011
Blahoželáme!
Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym
cieľom je udržateľnost’ životného prostredia. Balenie tohto produktu
je ohľaduplné k životnému prostrediu.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.gigaset.com.
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / Cover_front.fm / 12.05.2011
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / overview.fm / 12.05.2011
Prehľad
Prehľad
1
Ð
U
13
10:53
23.04.10
12
INT
Vyt.
Pon.
11
2
3
10
4
5
9
6
8
7
1 Sila signálu (¢ s. 3)
Farba/symbol sa zmení, keď je aktivované
Usporny rezim / Usporny rezim+ (¢ s. 18)
2 Ovládacie tlačidlo
Vypnúť mikrofón (¢ s. 14)
3 Tlačidlo prevzatia/hlasitého telefonovania
bliká: prichádzajúci hovor;
svieti: Hlasité telefonovanie je zapnuté; prijať
hovor; otvoriť zoznam opakovanej voľby
(krátke stlačenie);
navodiť vytočenie (dlhé stlačenie);
počas hovoru: Prepínanie medzi
telefonovaním cez slúchadlo a hlasitým
telefonovaním (¢ s. 14)
4 Tlačidlo 1
Voľba sieťového odkazovača (dlhšie stlačenie)
5 Tlačidlo s hviezdičkou
Zapnutie/vypnutie tónov zvonenia
(dlhé stlačenie);
pri existujúcom spojení: prepnutie Impulzná
voľba/tónová voľba (krátko stlačte)
6 Tlačidlo správ
Prístup k zoznamom volajúcich a zoznamom
odkazov;
bliká: nový odkaz alebo nové volanie
7 Stlmenie
8 Tlačidlo R
- Spätná otázka (Flash)
- Zadanie prestávky vo voľbe (dlhé stlačenie)
9 Tlačidlo s mriežkou
Zapnutie/vypnutie blokovania tlačidiel
(dlhé stlačenie v pohotovostnom stave);
prepínanie medzi písaním veľkých, malých
písmen a číslic
10 Tlačidlo zloženia, zapnutia/vypnutia
Ukončiť hovor; prerušiť funkciu; o jednu
úroveň v ponuke späť (krátke stlačenie); návrat
do pohotovostného stavu (dlhé stlačenie);
zapnutie/vypnutie prenosnej časti
(v pohotovostnom stave dlhé stlačenie)
11 Tlačidlá displeja
12 Displej v pohotovostnom stave
13 Stav nabitia batérie (¢ s. 3)
Version 4.1, 21.11.2007
Návody na obsluhu
V tomto dokumente je popísané iba uvedenie telefónu Gigaset do prevádzky a jeho najdôležitejšie
funkcie v skrátenej verzii.
Podrobný popis telefónu a jeho funkcií nájdete na priloženom disku CD a na Internete na stránkach
www.gigaset.com.
Tento popis je vo formáte PDF. Na čítanie potrebujete aplikáciu Adobe® Reader®. Aplikáciu Adobe®
Reader® nájdete na Internete na adrese www.adobe.com.
1
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / overview.fm / 12.05.2011
Prehľad
Základňová stanica
Version 4.1, 21.11.2007
Prihlasovacie/vyhľadávacie tlačidlo
– Krátke stlačenie: Vyhľadávanie
prenosného telefónu („paging“).
– Dlhé stlačenie: Prihlásiť prenosné
časti a prístroje DECT ¢ s. 19.
2
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / overview.fm / 12.05.2011
Prehľad
Symboly na displeji
Nasledujúce symboly sa zobrazia v závislosti od nastavení a od prevádzkového stavu vášho
telefónu:
º ó
Ð
U
10:53
23.04.10
7
™
Ë
11 5
¼ 06:30
|
¼
ó
U
V
e
INT 1
Vyt.
Ð i Ñ
º
INT 1
Ã
Ð
Pon.
=
= e V V
dobré až slabé
žiadny signál
Ekologický režim + symbol
Blokovanie tlačidiel je zapnuté
Vyzváňací tón je vypnutý
Stav nabitia akumulátora:
svieti bielo: stav nabitia viac než 66 %
svieti bielo: stav nabitia medzi 33 % a 66 %
svieti bielo: stav nabitia medzi 10 % a 33 %
svieti červene: stav nabitia pod 10 %
svieti bielo: akumulátor sa nabíja
10:53
Aktuálny čas
23.04.10
Aktuálny deň, mesiac a aktuálny rok
INT 1
Názov prenosnej časti
Ã7
na (sieťovom) odkazovači
™ 11
Ë5
Û 06:30
z
W
X
ØÜÚ
ØåÚ
ØìÚ
Ð
¶
Version 4.1, 21.11.2007
Sila signálu:
Û
μ
À
Počet nových správ:
v zozname zmeškaných hovorov
v zozname SMS
Budík je zapnutý s nastaveným časom
budenia
Ďalšie symboly na displeji:
nadväzovanie spojenia
spojenie nadviazané
nie je možné nadviazať spojenie alebo
došlo k prerušeniu spojenia
externý hovor
interný hovor
volanie pre zobudenie
informácia
opýtanie
čakajte, prosím ...
akcia prebehla
akcia sa nepodarila
3
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / C300IVZ.fm / 12.05.2011
Obsah
Obsah
Prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Symboly na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prvé kroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kontrola obsahu balenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Montáž základňovej stanice a nabíjacej základne (ak je dodaná) . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pripojenie základňovej stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zapojenie nabíjacej základne (ak je dodaná) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uvedenie prenosnej časti do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavenie dátumu a času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Prehľad menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Telefonovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Externé volanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukončenie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prijatie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlasité telefonovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stlmenie zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
14
14
Použitie adresárov a ďalších zoznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Adresár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zoznam opakovania voľby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zoznam hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Používanie prenosných častí ako budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Používanie viacerých prenosných častí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Prihlásenie prenosných častí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Odhlásenie prenosných častí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zmena názvu niektorej prenosnej časti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nastavenie prenosnej časti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zmena hlasitosti hlasitého telefonovania/slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zmena vyzváňacích tónov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Nastavenie základňovej stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zmena systémového PIN kódu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zákaznícky servis & podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Version 4.1, 21.11.2007
Otázky a odpovede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Životné prostredie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / security.fm / 12.05.2011
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné pokyny
Pozor
Pred používaním si prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu.
Vysvetlite ich obsah svojim deťom a informujte ich o možných nebezpečenstvách
pri používaní telefónu.
$
Používajte len pribalený sieťový napájač, ako je uvedené na spodnej strane
základňovej stanice.
Vkladajte iba odporúčané batérie , ktoré zodpovedajú špecifikácii, nakoľko v
opačnom prípade nemožno vylúčiť značné ublíženie na zdraví.
Telefón môže ovplyvniť funkciu lekárskych prístrojov. Dodržiavajte preto technické
podmienky príslušného prostredia, napr. lekárskej ordinácie.
V prípade, že používate nejaký lekársky prístroj (napr. kardiostimulátor), informujte
sa u výrobcu príslušného zariadenia o tom, do akej miery je tento prístroj odolný
proti externému vysokofrekvenčnému rušeniu. Technické údaje o tomto produkte
Gigaset nájdete v kapitole „Dodatok“.
Keď zvoní, prípadne keď ste zapli funkciu hlasitého telefonovania, nedržte prenosnú
časť otočenú zadnou stranou prístroja k uchu. Mohli by ste si spôsobiť ťažké trvalé
poškodenie sluchu.
Prístroj Gigaset je kompatibilný s väčšinou digitálnych naslúchadiel, dostupných na
trhu. Bezchybná funkcia so všetkými naslúchadlami sa však nedá zaručiť.
Prenosná časť môže na analógových audiofónoch spôsobovať rušenie. V prípade
problémov kontaktujte technika pre naslúchadlá.
Neumiestňujte základňu a puzdro nabíjania do kúpeľní alebo miest na sprchovanie.
Základňová stanica a nabíjacia základňa nie sú chránené proti striekajúcej vode.
Telefón nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, napríklad
v lakovniach.
ƒ
Prístroj Gigaset odovzdávajte tretím osobám vždy len s návodom na obsluhu.
Chybné základňové stanice vyraďte z prevádzky, alebo ich nechajte opraviť
servisným oddelením, pretože inak môžu rušiť iné bezdrôtové služby.
Version 4.1, 21.11.2007
Poznámky
u Nie všetky funkcie, popísané v tomto návode na obsluhu, sú dostupné vo všetkých
krajinách.
u Prístroj pri výpadku elektrickej siete nefunguje. Nie je možné uskutočňovať ani
žiadne núdzové volania.
5
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / starting.fm / 12.05.2011
Prvé kroky
Prvé kroky
Kontrola obsahu balenia
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
základňová stanica Gigaset C300,
sieťový adaptér pre základňovú stanicu,
prenosná časť,
dve batérie,
kryt batérie,
telefónny kábel,
tento krátky návod,
disk CD s podrobným návodom na obsluhu.
Ak ste si kúpili variant s viacerými prenosnými časťami, potom dostanete pre
každú ďalšiu prenosnú časť dve batérie, jeden kryt batérie a jednu nabíjaciu
základňu s konektorovou sieťovou časťou v balení.
Montáž základňovej stanice a nabíjacej základne (ak je dodaná)
Základňová stanica a nabíjacia základňa sú určené na prevádzku v uzavretých,
suchých miestnostiach s rozsahom teploty +5 °C až +45 °C.
¤ Základňovú stanicu umiestnite na centrálnom mieste bytu alebo domu na
rovnú, nešmykľavú podložku alebo namontujte základňovú stanicu alebo
nabíjaciu základňu na stenu.
Poznámka
Zohľadnite dosah základňovej stanice.
Základňa má vonku dosah až 300 m, v budove až 50 m. Dosah Usporny rezimsa
znižuje, ak je zapnutá funkcia (¢ s. 18).
Za normálnych okolností nezanecháva podstavec prístroja žiadne stopy na
podložke. Vzhľadom na rôznorodosť lakov a lesklých náterov nábytku sa však nedá
vylúčiť, že sa pri dotyku podstavca prístroja nevytvoria na podložke stopy.
Nezabudnite, prosím:
Version 4.1, 21.11.2007
u Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia a iných
elektrických prístrojov.
u Telefón Gigaset chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi tekutinami
a parami.
6
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / starting.fm / 12.05.2011
Prvé kroky
Pripojenie základňovej stanice
¤ Najprv zapojte telefónnu zástrčku 2
a vložte kábel do káblovej drážky.
¤ Potom pripojte napájací adaptér 1.
1
2
Nezabudnite, prosím:
u Sieťová zásuvka musí byť vždy
zapojená, lebo telefón nie je funkčný
bez zapojenia do siete.
u Používajte len dodaný sieťový
adaptér a telefónny kábel.
Obsadenie kontaktov zástrčky môže
byť pri telefónnych kábloch rôzne
(obsadenie zástrčky).
Zapojenie nabíjacej základne (ak je dodaná)
2
1
¤ Zapojte plochý kolík sieťového
adaptéra 1.
¤ Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky 2.
4
Ak budete musieť opätovne vytiahnuť
zástrčku z nabíjacej základne, stlačte
gombík odblokovania 3 a vytiahnite
zástrčku 4.
Version 4.1, 21.11.2007
3
7
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / starting.fm / 12.05.2011
Prvé kroky
Uvedenie prenosnej časti do prevádzky
Displej je chránený fóliou.
Odstráňte, prosím, ochrannú fóliu!
Vloženie akumulátora a zatvorte priečinok akumulátora
Pozor
Používajte iba nabíjateľné akumulátory, odporúčané spoločnosťou Gigaset
Communications GmbH, v opačnom prípade môže dôjsť k závažnému
poškodeniu zdravia a vzniku hmotných škôd. Mohlo by dôjsť napr.
k poškodeniu plášťa akumulátora alebo by akumulátory mohli explodovať.
Okrem toho by sa mohli vyskytnúť poruchy funkcie alebo poškodenie prístroja.
¤ Batérie vkladajte so
správnou polaritou.
Polarita je označená
vnútri priečinka alebo
na priečinku pre batérie.
a
b
Version 4.1, 21.11.2007
Ak musíte opäť otvoriť kryt
batérie, napr. kvôli výmene batérií,
siahnite do výrezu v puzdre a
stiahnite kryt batérie smerom
nahor.
8
¤ Kryt priečinka na batérie
najprv nasaďte na vrchnej
strane a.
¤ Potom zatlačte kryt b,
kým nezapadne.
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / starting.fm / 12.05.2011
Prvé kroky
Prvé nabitie a vybitie batérie
Správne zobrazenie stavu nabitia akumulátora je možné len v prípade, že sa
akumulátor najprv úplne nabije a potom úplne vybije.
¤ Postavte prenosnú časť na 8,5 hodiny do základňovej stanice.
8,5h
Poznámka
Prenosná časť sa smie postaviť len do príslušnej základňovej stanice
Gigaset C300, príp. do nabíjacej základne.
¤ Potom vyberte prenosnú časť von zo základňovej stanice a postavte ju tam
znovu až keď akumulátory budú úplne vybité.
Poznámky
Version 4.1, 21.11.2007
u Prenosná časť je už od výroby prihlásená na základňovú stanicu. Ak ste si
kúpili variant s viacerými prenosnými časťami, sú všetky prenosné časti
už prihlásené na základňovú stanicu. Nemusíte teda už robiť žiadne
prihlásenie.
u Po prvom nabití a vybití môžete prenosnú časť položiť naspäť do nabíjacej
základne po každom hovore.
u Postup nabíjania a vybíjania zopakujte vždy, keď vyťahujete akumulátory
z prenosnej časti a znovu ich do nej vkladáte.
u Batérie sa môžu počas nabíjania zahrievať. Nie je to nebezpečné.
u Kapacita nabitia batérií sa z technických príčin po určitom čase znižuje.
9
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / starting.fm / 12.05.2011
Prvé kroky
Nastavenie dátumu a času
Nastavte dátum a čas, aby sa prichádzajúcim volaniam mohol správne priradiť
dátum a čas a aby bolo možné používať budík.
Poznámka
V závislosti od vášho sieťového operátora môže byť dátum a čas nastavený
automaticky.
INT 1
Vyt.
Cas
Zadajte datum:
[04.04.2010]
¤ Stlačte tlačidlo pod zobrazením displeja
§Cas§, aby ste otvorili zadávacie políčko.
(Ak ste už zadali dátum a čas, otvorte
zadávacie pole cez menu ¢ s. 12.)
Na displeji sa zobrazí podmenuDatum/cas.
¤ Aktívna zadávacia poloha bliká.
Zadajte pomocou klávesnice deň,
mesiac a rok v osemmiestnom formáte,
napr. Q4Q42Q Q
pre 4. apríl 2010.
Ak chcete zmeniť pozíciu
zadania, aby ste napr. opravili
zadanie, zatlačte na pravý alebo
ľavý okraj ovládacieho tlačidla.
x
Spat
OK
¤ Zadajte hodiny a minúty 4-miestne
prostredníctvom klávesnice,
napr. QM
5 pre 07:15:00 hodín.
Pomocou ovládacieho tlačidla zmeňte
zadávaciu polohu.
Zadajte cas:
[07.15]
x
Version 4.1, 21.11.2007
Spat
¤ Stlačte tlačidlo displeja pod zobrazením
§OK§, aby sa zadania uložili.
OK
¤ Potvrďte s §OK§.
10
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / starting.fm / 12.05.2011
Prvé kroky
μ
Ulozene
Na displeji sa zobrazíUlozene. Budete
počuť potvrdzovací tón a vrátite sa
automaticky do pokojového stavu, príp.
pri nastavení cez menu späť do menu
„Nastavenia“.
Version 4.1, 21.11.2007
Váš telefón je teraz pripravený na prevádzku!
11
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / menuetree.fm / 12.05.2011
Prehľad menu
Prehľad menu
Podrobný popis telefónu a jeho funkcií nájdete na priloženom disku CD a na Internete na
stránkach www.gigaset.com.
Otvorenie hlavnej ponuky: V pohotovostnom stave telefónu stlačte tlačidlo
displeja §Pon.§.
Ë SMS
Pisat spravu SMS
Prijate
Na odoslanie
Strediska sluzieb
ì Budik
Aktivacia
¢ s. 19
Cas budenia
¢ s. 19
Ì Hlasova schranka
Prehrat spravy
Sietova schranka
Ï Nastavenia
Datum/cas
Nastavenia zvuku
Displej
¢ s. 10
Hlasitost volania
¢ s. 20
Hlasitost zvonenia
¢ s. 21
Tony pomocnika
¢ s. 21
Vybita bateria
¢ s. 21
Vyzvananie (prenosna cast)
¢ s. 21
Setric obrazovky
Farebne schemy
Kontrast
Podsvietenie
Jazyk
Registracia
Registrovat prenosnu cast
¢ s. 19
Vyber zakladne
Version 4.1, 21.11.2007
Zrusit registr. prenosnej casti
12
¢ s. 20
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / menuetree.fm / 12.05.2011
Prehľad menu
Telefonne sluzby
Automaticke prijatie
Odposluch
Typ zoznamu volani
¢ s. 16
Predvolba
Hudba pri pridrzani
System
Resetovat prenosnu cast
Resetovat zakladnu
Rezim opakovaca
Version 4.1, 21.11.2007
Kod PINsystemu
Usporny rezim
¢ s. 18
Usporny rezim+
¢ s. 18
¢ s. 22
13
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / telefony.fm / 12.05.2011
Telefonovanie
Telefonovanie
Ak pri vypnutom podsvietení displeja
stlačíte ľubovoľné tlačidlo, zapne sa
podsvietenie displeja. Vykoná sa príslušná
funkcia tlačidla.
Externé volanie
Za externé volania sa považujú volania do
verejnej telefónnej siete.
~c
Zadajte číslo a stlačte tlačidlo
prevzatia.
Alebo:
c~
Tlačidlo prevzatia c dlho
stlačte a potom zadajte číslo.
Tlačidlom zloženia a môžete vytáčanie
prerušiť.
Počas hovoru sa zobrazí dĺžka trvania
hovoru.
Poznámka
Voľba pomocou telefónneho zoznamu
(¢ s. 15), zoznamu volaní (¢ s. 16) a
zoznamu opakovanej voľby (¢ s. 16)
ušetrí opakované zadávanie čísel.
Ukončenie hovoru
a
Stlačte tlačidlo zloženia.
Version 4.1, 21.11.2007
Prijatie hovoru
Prichádzajúci hovor sa na prenosnej časti
signalizuje trojnásobne: vyzváňaním,
zobrazením na displeji a blikaním tlačidla na
prijatie hovoru c.
Stlačte tlačidlo prevzatia c, aby ste hovor
prijali.
Ak je prenosná časť v nabíjacej základni a ak
je funkcia Automaticke prijatie zapnutá,
prijme prenosná časť hovor automaticky,
keď ju vyberiete zo základňovej stanice/
nabíjacej základne.
14
Ak vyzváňací tón ruší, môžete ho vypnúť:
§Pon.§ ¤ Tichy rezim ¤ §OK§
Hovor môžete ešte prijať dovtedy, pokiaľ je
zobrazený na displeji.
Hlasité telefonovanie
Pri hlasitom telefonovaní zapnite
reproduktor, aby ste počuli kontaktného
partnera bez toho, aby ste si museli držať
prenosnú časť na uchu. Tak budete mať
obidve ruky voľné a aj ďalšie osoby môžu
počúvať hovor.
Zapnutie/vypnutie hlasitého
telefonovania
Počas hovoru zapnete alebo vypnete hlasité
telefonovanie:
d
Stlačte tlačidlo hlasitého
telefonovania.
S každým stlačením tlačidla sa
prepína prevádzka zo
slúchadlovej na hlasité
telefonovanie a naopak. Ak je
hlasité telefonovanie zapnuté,
svieti tlačidlo.
Ak chcete počas hovoru vložiť prenosnú
časť do nabíjacej základne:
¤ Tlačidlo hlasitého telefonovania d
podržte pri vkladaní stlačené ešte ďalšie
dve sekundy.
Ak chcete zmeniť hlasitosť hovoru, ¢ s. 20.
Stlmenie zvuku
Počas hovoru je možné vypnúť mikrofón na
vašej prenosnej časti.
v
Stlačte ovládacie tlačidlo
vpravo, aby ste stlmili zvuk na
prenosnej časti. Na displeji sa
zobrazíMikrofon je vypnuty. .
Ďalším stlačením tlačidla zrušíte
vypnutie zvuku.
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / direct_charges.fm / 12.05.2011
Použitie adresárov a ďalších zoznamov
Použitie adresárov a
ďalších zoznamov
Správa položiek v adresári
K dispozícii sú:
u adresár,
u zoznam na opakovanie voľby,
u zoznam doručených správ SMS,
u zoznamy hovorov.
Adresár vytvárate individuálne pre svoju
prenosnú časť. Zoznamy alebo záznamy
však môžete zaslať ostatným prenosným
častiam.
Nasledujúce funkcie môžete vybrať
pomocou tlačidla q:
Melodia volaj. VIP
Označte záznam adresára ako VIP (Very
Important Person) a priradíte mu
konkrétnu vyzváňaciu melódiu. Záznam
sa v adresári označí symbolom Æ.
Volanie VIP osôb spoznáte podľa
vyzváňania.
Farba volaj. VIP
Označte záznam adresára ako VIP (Very
Important Person) tak, že mu priradíte
špeciálnu farbu. Záznam sa v adresári
zobrazí v tejto farbe a označí sa
symbolom Æ.
Upravit zaznam
Prípadne zmeňte číslo a stlačte §OK§.
Prípadne zmeňte meno a stlačte §OK§.
Pouzit cislo
Uložené číslo zmeniť alebo doplniť a
potom zvoliť pomocou c alebo
uložiť ako nový záznam;
k tomu po zobrazení čísla:
§Pon.§ ¤ Kopirovat do telef. zoznamu
¤ §OK§
Odstranit zaznam
Vymažte vybraný záznam.
Odoslat zaznam
Pošlite jednotlivý záznam na prenosnú
časť.
Odstranit zoznam
Vymažte všetky záznamy telefónneho
zoznamu.
Odoslat zoznam
Pošlite celý adresár na prenosnú časť.
Adresár
V adresári môžete uložiť až 250 záznamov.
Uloženie prvého čísla do adresára
s ¤ Prazd. tel. zozn. Novy zaznam?
~
Zadajte číslo a stlačte §OK§.
~
Zadajte číslo a stlačte §OK§.
Uloženie čísla do adresára
s ¤ §Pon.§ ¤ Novy zaznam
~
Zadajte číslo a stlačte §OK§.
~
Zadajte číslo a stlačte §OK§.
Voľba položky v adresári
s
Otvorte adresár.
Máte nasledujúce možnosti:
u Pomocou s prejdite k požadovanému
záznamu, kým nevyberiete hľadané
meno.
u Zadajte prvý znak mena, príp. dolistujte k
záznamu pomocou tlačidla s.
Version 4.1, 21.11.2007
Voľba pomocou adresára
s ¤ s (zvoľte záznam)
c
stlačte tlačidlo prevzatia
hovoru.
s ¤ s (zvoľte záznam)
Stlačte tlačidlo displeja §Pon.§.
Skratka
Aktuálny záznam pre skrátenú voľbu
uložte na niektoré tlačidlo ( Použitie
tlačidiel pre skrátenú voľbu, s. 16).
15
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / direct_charges.fm / 12.05.2011
Použitie adresárov a ďalších zoznamov
Použitie tlačidiel pre skrátenú
voľbu
Záznamy z adresára môžete uložiť na
tlačidlá Q a 2 až O:
s ¤ q (zvoľte záznam) ¤ §Pon.§ ¤ Skratka
¤ ~ (stlačte tlačidlo, na ktoré sa má
záznam uložiť)
Pre voľbu príslušné tlačidlo skrátenej voľby
stlačte dlho.
Zoznam opakovania voľby
V zozname opakovanej voľby sa nachádza
desať naposledy volaných čísiel na
prenosnej časti (max. 32 číslic). Ak je
niektoré z čísel uložené v adresári, zobrazí sa
príslušné meno.
Ručné opakovanie voľby
c
s
c
Tlačidlo krátko stlačte.
Zvoľte záznam.
Tlačidlo prijatia hovoru stlačte
znova. Číslo sa vytočí.
Správa záznamov zoznamu
opakovania voľby
c
s
Version 4.1, 21.11.2007
Tlačidlo krátko stlačte.
Zvoľte záznam.
§Pon.§
Otvorte menu.
Nasledujúce funkcie môžete vybrať
pomocou tlačidla q:
Pouzit cislo
(ako v adresári, ¢ s. 15)
Kopirovat do telef. zoznamu
Odstranit zaznam
Vymažte vybraný záznam.
Odstranit zoznam
Odstráňte všetky záznamy v zozname
opakovania voľby.
16
Zoznam hovorov
Predpoklad: Prenos telefónneho čísla (CLIP)
Zoznam volaní podľa nastaveného druhu
zoznamov obsahuje posledných 30 čísiel
u všetky volania
– prijaté hovory,
– neprijaté hovory
u zmeškaných hovorov
V pokojovom stave otvorte zoznam volaní
s tlačidlom správ f.
Nastavenie druhu zoznamu volaní
§Pon.§ ¤ Nastavenia ¤ Telefonne sluzby
¤ Typ zoznamu volani
Zmeskane volania / Vsetky volania
Zvoľte a §OK§ stlačte (³ = Zap.).
a
Dlho stlačte (pokojový stav).
Ak zmeníte druh zoznamu, zostanú záznamy
v zozname volaní zachované.
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / direct_charges.fm / 12.05.2011
Použitie adresárov a ďalších zoznamov
Záznam do zoznamu
Príklad záznamov v zozname:
t
Nove volanie 02
1234567890
28.06.
08:34
x
Spat
Pon.
Version 4.1, 21.11.2007
u Stav záznamu
– Nove volanie: nový neprijatý hovor.
– Stare volanie: už prečítaný záznam.
– Prij. volanie: Hovor bol prijatý.
u Poradové číslo záznamu
u číslo alebo meno volajúceho
u Dátum a čas hovoru (ak je nastavené
¢ s. 10).
Stlačte tlačidlo prevzatia c, aby ste zavolali
späť vybranému volajúcemu.
Stlačte tlačidlo displeja §Pon.§, čím vyberiete
ďalšie funkcie:
Odstranit zaznam
Vymažte vybraný záznam.
Kopirovat do telef. zoznamu (¢ Uloženie
èísla do adresára, s. 15)
Odstranit zoznam
Vymažte všetky záznamy v zozname.
Po opustení zoznamov volaní prejdú všetky
záznamy do stavu „starý“.
17
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / registr_sett.fm / 12.05.2011
ECO DECT
ECO DECT
§OK§
Používaním prístroja Gigaset prispievate
k ochrane životného prostredia.
Zobrazenia stavu
Zníženie spotreby elektrickej
energie
Symbol na
displeji
Vďaka používaniu úsporného napájania
telefón spotrebuje menej prúdu.
Sila signálu:
Ð i Ñ Ò – dobrá až slabá
– bez signálu
|
Zníženie vyžarovania
Ð biela
Vyžarovanie je automaticky obmedzované:
u Prenosná časť: Čím sa prenosná časť
nachádza bližšie k základňovej stanici,
tým je vyžarovanie menšie.
u Základňová stanica: Ak je prihlásená iba
jedna prenosná časť, ktorá je vložená do
základňovej stanice, vyžarovanie je
znížené takmer na nulu.
Vyžarovanie prenosnej časti a základňovej
stanice ďalej znížite používaním režimu
Usporny rezim:
Usporny rezim: Znižuje vyžarovanie
prenosnej časti a základňovej stanice vždy o
80 % – bez ohľadu na to, či telefonujete,
alebo nie. Režim Usporny rezim znižuje
dosah asi o 50 %. Režim Usporny rezim je
teda vhodný iba v prípade, keď je znížený
dosah postačujúci.
Vypnutie vyžarovania
Usporny rezim+ :
Ak aktivujete režim Usporny rezim+, bude
vyžarovanie (vysielací výkon DECT)
základňovej stanice a prenosnej časti v
pohotovostnom stave vypnuté. Platí to aj
v prípade viacerých prenosných častí, ak
všetky podporujú režim Usporny rezim+.
Usporny rezim / Usporny rezim+ sa môžu
nezávisle zapnúť alebo vypnúť a fungujú aj s
viacerými prenosnými časťami.
Version 4.1, 21.11.2007
Stlačte tlačidlo displeja
(³ = Zap.).
Usporny rezim / Usporny rezim+
zapnúť/vypnúť:
§Pon.§ ¤ Nastavenia
¤ Usporny rezim / Usporny rezim+
18
Ð zelená
¼ biela
¼ zelená
Usporny rezim
deaktivovaný
Usporny rezim aktivovaný
Usporny rezim+ aktivovaný
(zobrazuje sa v
pohotovostnom stave
namiesto symbolu intenzity
signálu)
Usporny rezim a Usporny
rezim+ aktivované
Poznámky
u V prípade zapnutého režimu Usporny
rezim+ môžete skontrolovať
dostupnosť základňovej stanice tak, že
stlačíte tlačidlo prevzatia hovoru c
dlho. Ak sa základňová stanica dá
dosiahnuť, počujete voľný tón.
u So zapnutým režimom Usporny rezim+:
– sa nadviazanie spojenia oneskorí
o cca 2 sekundy.
– pohotovostný čas slúchadla sa zníži
cca o 50 %.
u Ak prihlasujete prenosné časti, ktoré
nepodporujú režim Usporny rezim+,
bude tento režim v základňovej stanici a
všetkých prenosných častiach
deaktivovaný.
u So zapnutým režimom Usporny rezim
sa zníži dosah základňovej stanice.
u Usporny rezim / Usporny rezim+ a
podpora opakovača sa navzájom
vylučujú, t.j. keď použijete opakovač,
nemôžete využiť Usporny rezim a
Usporny rezim+.
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / registr_sett.fm / 12.05.2011
Používanie prenosných častí ako budík
Používanie prenosných
častí ako budík
Používanie viacerých
prenosných častí
Predpoklad: Dátum a čas sú nastavené
(¢ s. 10).
Prihlásenie prenosných častí
Zapnutie/vypnutie budíka
§Pon.§ ¤ Budik ¤ Aktivacia (³ = zap.)
Keď si aktivujete budík, otvorí sa potom
automaticky menu pre nastavenie času
budenia.
Na displeji sa zobrazí symbol ¼ a čas
budenia.
Budenie je signalizované na displeji (¢ s. 3)
a zvolenou intenzitou vyzváňacieho tónu
a -melódie (¢ s. 21). Vyzváňanie budíka
zaznie na dobu 60 sekúnd. Ak nestlačíte
žiadne tlačidlo, zopakuje sa vyzváňanie
budíka dvakrát už po 5 minútach a potom
sa vypne.
Počas volania bude budenie signalizované
len krátkym tónom.
Nastavenie času budenia
§Pon.§ ¤ Budik ¤ Cas budenia
~
Zadajte čas budenia v hodinách
a minútach a stlačte §OK§.
Vypnúť budenie/zopakovať po
prestávke (režim zdriemnutia)
Version 4.1, 21.11.2007
Predpoklad: Zaznie tón budenia.
§Vyp.§
Stlačte tlačidlo displeja. Budenie
sa vypne.
príp.
§Odlozit§
Stlačte tlačidlo displej alebo
akékoľvek tlačidlo. Budenie
sa vypne a zopakuje sa po
5 minútach. Po druhom
opakovaní sa budenie úplne
vypne.
Na základňovú stanicu môžete prihlásiť až
štyri prenosné časti. Každú ďalšiu prenosnú
časť treba prihlásiť na základňovú stanicu,
aby bola funkčná!
Prihlásenie prenosnej časti
Gigaset na Gigaset C300
Manuálne prihlásenie prenosnej časti
musíte vykonať na prenosnej časti (1) a na
základňovej stanici (2).
Po úspešnom prihlásení prejde prenosná
časť do stavu pokoja. Na displeji sa zobrazí
interné číslo prenosnej časti,napr. INT 1.
V opačnom prípade postup zopakujte.
1) Na prenosnej časti
§Pon.§ ¤ Nastavenia ¤ Registracia
¤ Registrovat prenosnu cast
Pre prípad, že je prenosná časť už
prihlásená ku štyrom základňovým
staniciam:
s
Zvoľte si základňovú
stanicu,napr. Zakladna 3 a
stlačte §OK§.
~
Ak sa opýta, zadajte
systémový kód PIN
základňovej stanice stlačte
tlačidlo §OK§.
Na displeji sa zobrazí Prenosna cast sa
registruje.
2) Na základňovej stanici
¤ V priebehu 60 sekúnd stlačte a podržte
tlačidlo prihlásenia/vyhľadávania na
základňovej stanici (¢ s. 2) dlho
(cca 3 sekundy).
19
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / registr_sett.fm / 12.05.2011
Nastavenie prenosnej časti
Odhlásenie prenosných častí
Z každej prihlásenej prenosnej časti Gigaset
môžete odhlásiť akúkoľvek inú prihlásenú
prenosnú časť.
§Pon.§ ¤ Nastavenia ¤ Registracia
¤ Zrusit registr. prenosnej casti
s
Zvoľte interného účastníka,
ktorý sa má odhlásiť, a stlačte
§OK§.
(Prenosná časť, ktorú práve
obsluhujete, je označená < .)
~
Zadajte aktuálny systémový kód
PIN a stlačte §OK§.
Stlačte tlačidlo displeja §OK§.
Zmena názvu niektorej
prenosnej časti
Version 4.1, 21.11.2007
Názvy „INT 1”, „INT 2” atď. sa pri prihlásení
prideľujú automaticky. Môžete ich zmeniť.
Názov môže byť maximálne desaťmiestny.
Zmenený názov sa zobrazí v zozname každej
prenosnej časti.
u
Otvorte zoznam prenosných
častí. Vlastná prenosná časť je
označená <.
s
Zvoľte prenosnú časť.
§Pon.§
Otvorte menu.
Premenovat
~
Zadajte názvy.
Stlačte tlačidlo displeja §OK§.
20
Nastavenie prenosnej
časti
Prenosná časť je nastavená vopred.
Nastavenia môžete individuálne zmeniť.
Zmena hlasitosti hlasitého
telefonovania/slúchadla
Hlasitosť pre hlasité telefonovanie a
slúchadlo môžete nastaviť v piatich
stupňoch.
V pokojovom stave:
t ¤ Hlasitost volania
Hlasitost sluchadla /
Hlasitost sady handsfree
Zvoľte a stlačte §OK§.
q
Nastavte
hlasitosť (napr. hlasitosť
3 = ‰ ).
§OK§
Stlačte tlačidlo displeja, aby ste
uložili nastavenie.
Počas rozhovoru prostredníctvom slúchadla
alebo v režime hlasitého telefonovania:
t
Stlačte ovládacie tlačidlo, aby
ste priamo vyvolali menu pre
nastavenie príslušnej hlasitosti.
Pomocou q nastavte hlasitosť
slúchadla, resp. hlasitého
telefonovania.
Nastavenie sa po cca 3 sekundách
automaticky uloží, alebo stlačte tlačidlo
displeja §OK§.
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / registr_sett.fm / 12.05.2011
Nastavenie prenosnej časti
Zmena vyzváňacích tónov
Pre externé hovory:
u Hlasitosť:
Môžete si vybrať medzi piatimi
hlasitosťami(napr. hlasitosť 2 = ˆ ) a
volaním “Crescendo” (hlasitosť sa bude s
každým zvonením zvyšovať = ‡).
u Vyzváňacie tóny:
Môžete vyberať zo zoznamu vopred
nainštalovaných vyzváňacích tónov a
melódií.
Vyzváňacie tóny môžete rozdielne nastaviť
pre nasledujúce funkcie:
u pre interné volania
u pre externé volania
u pre budík
V pokojovom stave:
t ¤ Vyzvananie (prenosna cast)
Externe volania
Zvoľte a stlačte §OK§.
Pomocou q môžete zvoliť nasledovné:
Melodie
Nastavte vyzváňacie melódie tak, ako to
bolo predtým popísané.
Ovladanie casu
Môžete zadať časový úsek, v ktorom váš
telefón nemá zvoniť pri externých
hovoroch, napr. v noci.
Aktivacia Pomocou §OK§ zapnúť alebo
vypnúť (³ = zapnuté)
Nastavenia
Zvon. vyp. od: /Zvon. vyp. do:
Zadajte čas vždy 4-miestne.
Nastavenie hlasitosti
vyzváňacieho tónu
Hlasitosť je pre všetky druhy signalizácie
rovnaká.
V pokojovom stave:
t ¤ Hlasitost zvonenia
q
Nastavte hlasitosť.
§OK§
Stlačte tlačidlo displeja, aby ste
uložili nastavenie.
Nastavenie vyzváňacej melódie
Nastavte si jednotlivo vyzváňacie melódie
pre externé hovory, interné hovory a pre
budík.
Poznámka
V prípade hovorov, ktorým ste
pridelili v adresári vlastnú melódiu
(VIP), bude zvoniť Váš telefón aj v
tomto časovom intervale.
Stisenie anonym.vol.
Prenosnú časť je možné nastaviť tak, že v
prípade volania s utajeným
sprostriedkovaním čísla nebude zvoniť .
Volanie bude signalizované len na
displeji.
Funkciu Stisenie anonym.vol. pomocou
§OK§ zapnite alebo vypnite (³ = zapnuté).
Pre interné hovory a pre budík:
Version 4.1, 21.11.2007
V pokojovom stave:
t ¤ Vyzvananie (prenosna cast)
Interne volania / Budik
Zvoľte a stlačte §OK§.
q
Vyberte spôsob spojenia
a stlačte §OK§ (³ = zvolené).
21
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / registr_sett.fm / 12.05.2011
Nastavenie základňovej stanice
Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho
tónu
Môžete
u trvale vypnúť vyzváňanie buď v
pokojovom stave alebo pri volaní ešte
pred jeho prijatím
u len pre aktuálne volanie vypnúť
vyzváňací tón.
Opätovné zapnutie počas volania nie je
možné.
Vypnutie vyzváňacieho tónu natrvalo
*
Stlačte dlhšie tlačidlo s
hviezdičkou.
Na displeji sa zobrazí symbol ó.
Opätovné zapnutie vyzváňacieho
tónu
*
Stlačte dlhšie tlačidlo
s hviezdičkou.
Vypnutie tónu zvonenia pre aktuálny
hovor
§Pon.§ ¤ Tichy rezim ¤ §OK§
Nastavenie základňovej
stanice
Základňovú stanicu nastavíte pomocou
prihlásenej prenosnej časti Gigaset.
Zmena systémového
PIN kódu
Nastavený 4-miestny systémový PIN
základňovej stanice (stav pri dodaní: 0000)
môžete zmeniť na 4-miestny PIN, ktorý
poznáte len vy.
§Pon.§ ¤ Nastavenia ¤ System
¤ Kod PINsystemu
~
Zadajte aktuálny systémový kód
PIN a stlačte §OK§.
~
Zadajte nový systémový kód
PIN a stlačte §OK§.
Vynulovanie systémového
kódu PIN
Ak by ste zabudli systémový kód PIN, môžete
základňovú stanicu resetovať na pôvodný
kód 0000:
Zo základnej stanice vytiahnite sieťový
kábel. Podržte stlačené prihlasovacie/
vyhľadávacie tlačidlo na základňovej stanici
a súčasne pripojte sieťový kábel opäť k
základni. Podržte tlačidlo stlačené
minimálne 5 sekúnd.
Základňová stanica je resetovaná a je
nastavený systémový kód PIN 0000.
Poznámka
Version 4.1, 21.11.2007
Všetky prenosné časti sú odhlásené
a musia sa znovu prihlásiť. Všetky
nastavenia sa vrátia do stavu ako
pri dodaní.
22
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / appendix.fm / 12.05.2011
Zákaznícky servis & podpora
Zákaznícky servis & podpora
Version 4.1, 21.11.2007
Máte otázky? Ako zákazník Gigaset môžete využit’ výhody našej komplexnej ponuky služieb.
Informácie si môžete rýchlo nájst’ v tejto užívateľskej príručke a na servisných stránkach nášho
Gigaset online portálu.
Prosím, zaregistrujte si svoj telefón ihneď po nákupe na www.gigaset.com/sk/service
Vaša registrácia nám umožní poskytnút’ Vám ešte lepší servis v prípade otázok alebo v prípade
reklamácie. Váš osobný užívateľský účet Vám umožní priamo kontaktovat’ náš zákaznícky servis
e-mailom.
V našej neustále aktualizovanej on-line službe na www.gigaset.com/sk/service nájdete:
u Rozsiahle informácie o našich produktoch
u Odpovede na často kladené otázky (FAQ)
u Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, pre rýchle hladanie textu
u Databázu kompatibility: Zistite, ktoré zo základňových staníc a prídavných slúchadiel
môžete kombinovat’.
u Porovnanie produktov: Porovnanie vlastností niektorých výrobkov medzi sebou.
u Súbory na prevzatie pre používateľské príručky a aktuálnu aktualizáciu softvéru
u E-mailový kontakt na náš zákaznícky servis
Naši technickí zástupcovia sú k dispozícii na telefónnom čísle v prípade zložitejších otázok alebo
osobnej konzultácie.
Len v prípade - opravy, záruky alebo reklamácie:
Číslo technickej podpory:
044 5567 988 alebo 02 59682266
(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka Vášho operátora pre volania do siete T-Com)
Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset, nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byt’
plne kompatibilný s vašim poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne
uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE a aj na spodnej strane základňovej stanice . Ak
budete zariadenie používat’ spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v
príručke, môže to mat’ vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo
výmena výrobku).V prípade uplatnenia si záruky , je kupujúci povinný predložit’ potvrdenie ,
ktoré dokazuje dátumu zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru,
ktorý bol zakúpený.
23
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / appendix.fm / 12.05.2011
Zákaznícky servis & podpora
Otázky a odpovede
Poznámka
Podrobný popis telefónu a jeho funkcií
nájdete na priloženom disku CD a na
Internete na stránkach
www.gigaset.com.
Ak sa počas prevádzky telefónu budete
chcieť na niečo spýtať, sme vám k dispozícii
24 hodín denne na adrese
www.gigaset.com/service.
Okrem toho sú v nasledujúcej tabuľke
zostavené často sa vyskytujúce problémy
a možné riešenia.
Displej nič neukazuje.
1. Prenosná časť nie je zapnutá.
¥ Tlačidlo zloženia a stlačte dlhšie.
2. Batéria je vybitá.
¥ Batériu dobite, príp. vymeňte (¢ s. 8).
Na displeji bliká “Základňová stanica“.
1. Prenosná časť je mimo dosahu základňovej
stanice.
¥ Zmenšite vzdialenosť medzi prenosnou
časťou a základňovou stanicou.
2. Dosah základňovej stanice sa znížil v dôsledku
zapnutia ekologického režimu.
¥ Vypnite ekologický režim (¢ s. 18) alebo
zmenšite vzdialenosť medzi prenosnou
časťou a základňovou stanicou.
3. Základňová stanica nie je zapojená.
¥ Skontrolujte napájací adaptér základne
(¢ s. 7).
4. Prenosná časť nie je prihlásená k základni
alebo sa odhlásila.
¥ Prihláste prenosnú časť (¢ s. 19).
Prenosná časť nezvoní.
1. Vyzváňací tón je vypnutý.
¥ Zapnite vyzváňací tón (¢ s. 22).
Version 4.1, 21.11.2007
2. Telefón zvoní len za predpokladu, že sa
prenáša telefónne číslo.
¥ Zapnite vyzváňanie pre anonymné hovory
(¢ s. 21).
24
Nepočujete žiadny vyzváňací alebo oznamovací
tón z pevnej siete.
Nepoužili ste telefónny kábel dodaný s
prístrojom, príp. ste ho nahradili novým káblom
s nesprávnym obsadením zástrčky.
¥ Vždy používajte telefónny kábel dodaný s
prístrojom, príp. pri nákupe v špecializovanom
obchode dbajte na správne obsadenie
zástrčky.
Dátum/čas sa s každým prichádzajúcim volaním
nesprávne nastavia.
Dátum a čas budú počas zobrazenia telefónnych
čísel, napr. vašim sieťovým operátorom, vysielané
spoločne cez router alebo telefónne zariadenie.
Tieto údaje môžu byť nesprávne.
¥ Nastavte správne dátum/čas napr. na routeri
alebo na telefónnom zariadení.
¥ Neprevezmite dátum/čas automaticky.
Spojenie sa po cca 30 sekundách vždy preruší.
Opakovač bol aktivovaný alebo deaktivovaný.
¥ Vypnite a opäť zapnite prenosnú časť.
Chybový tón po otázke na systémový PIN.
Zadaný systémový PIN je nesprávny.
¥ Vynulujte systémový PIN na 0000 (¢ s. 22).
Zabudli ste systémový PIN.
¥ Vynulujte systémový PIN na 0000 (¢ s. 22).
Váš partner vás nepočuje.
Počas hovoru ste stlačili tlačidlo vypnutia zvuku
v. Na prenosnej časti je „vypnutý zvuk“.
¥ Zapnite opäť mikrofón (¢ s. 14).
Telefónne číslo volajúceho sa nezobrazí, hoci je
aktivovaná funkcia CLIP.
Prenos čísel nie je povolený.
¥ Volajúci by mal sieťového operátora požiadať
o povolení prenosu čísel (CLI).
Dodržujte pokyny pre zobrazovanie telefónnych
čísel.
Pri zadávaní počujete chybový tón.
Akcia neprebehla úspešne/zadanie je nesprávne.
¥ Zopakujte postup.
Sledujte pritom displej a prípadne si znovu
prečítajte návod na obsluhu.
Nemôžete si vypočuť odkazy zo sieťového
odkazovača.
Váš telefónny prístroj je nastavený na impulznú
voľbu.
¥ Nastavte telefónny prístroj na tónovú voľbu.
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / appendix.fm / 12.05.2011
Zákaznícky servis & podpora
Vylúčenie záruky
Version 4.1, 21.11.2007
Niektoré displeje môžu obsahovať pixely
(obrazové body), ktoré zostávajú aktívne
alebo neaktívne. Keďže jeden obrazový
prvok (pixel) pozostáva z troch
čiastkových prvkov (červená, zelená,
modrá), je možná aj farebná odchýlka
pixelu.
Je to normálne a nie je to žiadny náznak
chybnej funkcie.
Schválene - výňatok z
vyhlásenia o zhode
Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.
Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.
Spoločnost’ Gigaset Communications
GmbH týmto vyhlasuje, že tento prístroj
spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia predpisov 1999/5/EC.
Kópiu Vyhlásenia o zhode podľa 1999/5/EC
nájdete na nasledujúcej internetovej
adrese:
www.gigaset.com/docs
25
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / appendix.fm / 12.05.2011
Životné prostredie
Životné prostredie
Naša koncepcia ochrany životného
prostredia
My, spoločnosť Gigaset Communications
GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť a
angažujeme sa za lepší svet. Naše myšlienky,
technológie a naša činnosť slúžia ľudstvu,
spoločnosti a životnému prostrediu. Cieľom
našej činnosti po celom svete je trvalé
zaistenie životných podmienok ľudstva.
Uvedomujeme si zodpovednosť za výrobok,
ktorá sa vzťahuje na celú dobu životnosti
výrobku. Už pri plánovaní výrobku a
procesov sa vyhodnocuje vplyv výrobkov na
životné prostredie vrátane výroby,
obstarávania, predaja, využitia, servisu a
likvidácie.
Viac informácií o ekologických výrobkoch a
postupoch nájdete na internetovej stránke
www.gigaset.com.
Systém riadenia životného
prostredia
Version 4.1, 21.11.2007
Spoločnosť Gigaset
Communications GmbH je
držiteľom certifikátov
podľa medzinárodných
noriem EN 14001
a ISO 9001.
ISO 14001 (životné prostredie): certifikát
udelil spoločnosti v septembri 2007 úrad
TüV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalita): certifikát udelil
spoločnosti 17.02.1994 úrad TüV SÜD
Management Service GmbH.
26
Ekologická spotreba energie
Použitie ECO DECT (¢ s. 18) šetrí energiu a
tým aktívne prispieva k ochrane životného
prostredia.
Likvidácia odpadu
Batérie nepatria do domového odpadu. K
tomu dodržujte miestne nariadenia
o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete
informova u vašej obce alebo u vášho
odborného predajcu, ktorý vám výrobok
predal.
NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM INFORMAČNÝ LETÁK
Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované
(podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzda na miestach na to
určených.
Elektronické zariadenie je
potrebné separova od
nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzda
ho vcelku (myslí sa tým aj s
batériou, prípadne nabíjačkou).
Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude naklada podľa uvedených
bodov, môže dôjs k negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a taktiež aj na zdravie
ľudí.
Ak však staré elektronické zariadenie
odovzdáte na miestach na to určených,
samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy
prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k
ich recyklácii.
Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom
elektronickom zariadení.
Účel tohto grafického symbolu spočíva v
spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzova v rámci
komunálneho odpadu! Odpad je možné
spätne odobra na miestach na to určených!
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / appendix.fm / 12.05.2011
Životné prostredie
Záruka
Záruþný list
Vážený zákazník,
ćakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu
Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude
pri správnom používaní dlhodobo spoĐahlivo slúžiĢ.
Ak budete potrebovaĢ radu alebo pomoc, obráĢte sa na našu informaþnú linku
Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom
þísle 02/5968 2266.
Kontakt možno taktiež nadviazaĢ na www.gigaset.com/sk. Naši technickí
pracovníci Vám poradia, prípadne odporuþia doruþiĢ Váš prístroj do servisného
strediska na adrese:
Inoteska s.r.o.
PodtureĖ-RoveĖ 221
033 01 Liptovský Hrádok
Prístroj môžete zaslaĢ prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku,
alebo ho môžete priniesĢ osobne.
Version 4.1, 21.11.2007
Záruþné podmienky:
1. Záruka sa vzĢahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho
príslušenstva v trvaní dvadsaĢštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjaþka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záruþná doba zaþína plynúĢ dĖom
prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byĢ vyznaþený na
záruþnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záruþnému
listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné þíslo bolo zmenené,
odstránené alebo je neþitateĐné.
4. V prípade uplatnenia záruþnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude
záruka uznaná, len ak kupujúci zároveĖ predloží inštalaþný protokol.
5. Záruka sa nevzĢahuje na chyby zapríþinené:
x používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
x mechanickým poškodením
x kontaktom výrobku s vodou þi inými tekutinami, ktoré vtiekli do
vnútra
x opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom
neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom
inštalaþnom stredisku
x nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu
uvedenom v návode na obsluhu
x skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky
alebo ináþ agresívnom prostredí – oxidácia
x statickou elektrinou a kolísaním napäĢia v elektrorozvodnej sieti
Záruka sa nevzĢahuje na vady vzniknuté:
x pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
x pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu,
ktoré najmä vzhĐadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie
predávajúceho o zaruþených vlastnostiach, alebo vzhĐadom na ustanovenia
27
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / appendix.fm / 12.05.2011
Životné prostredie
právnych predpisov, þi technických noriem by mala predávaná vec maĢ. Za
chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri
veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka
sa nevzĢahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho
používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným
opotrebovaním.
7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániĢ, má kupujúci právo, aby bola bezplatne
odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovaĢ výmenu veci,
alebo ak sa chyba týka len súþasti veci, výmenu súþasti, iba vtedy, ak tým
predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhĐadom na cenu tovaru alebo
závažnosĢ vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keć kupujúci
po skonþení opravy bol povinný vec prevziaĢ, sa do záruþnej doby nepoþíta.
Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaĢštyri (24) mesiacov odo dĖa
jeho prevzatia kupujúcim.
Záruka sa uplatĖuje u predajcu.
Typ prístroja ........................................................................ (vyplní predajca)
Dátum predaja .................................................................... (vyplní predajca)
Peþiatka a podpis predajcu:
Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po
13. auguste 2005 firmou ....................................
Version 4.1, 21.11.2007
Záznam servisného strediska o vykonaní záruþných opráv
28
Ref. þíslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné þíslo
Peþiatka a podpis servisu
Ref. þíslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné þíslo
Peþiatka a podpis servisu
Ref. þíslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné þíslo
Peþiatka a podpis servisu
Ref. þíslo
opravy
Dátum
príjmu
Dátum
opravy
Nové výrobné þíslo
Peþiatka a podpis servisu
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / C300SIX.fm / 12.05.2011
Register
Register
M
Menu, prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mikrofónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Montáž, základňová stanica . . . . . . . . . . . . . .6
A
Adresár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
správa záznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
uloženie prvého čísla . . . . . . . . . . . . . . . . 15
uložiť záznam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Akumulátor
nabiť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3
symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3
vložiť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
zobrazenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3
Automatické prijatie hovoru . . . . . . . . . . . 14
B
Budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Č
Číslo
uloženie do adresára . . . . . . . . . . . . . . . . 15
D
Dokumentácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Dosah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
E
ECO DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ekologický režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ekologický režim+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
H
Hlasité telefonovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlasitosť
hlasitosť hlasitého telefonovania
prenosnej časti . . . . . . . . . . . . . . . . .
reproduktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vyzváňacieho tónu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovor
externý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
postúpiť (prepojiť) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ukončiť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
20
20
20
21
14
20
14
N
Nastavenie času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 12
Nastavenie času budenia . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavenie dátumu . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 12
Nastavenie melódie
(vyzváňací tón) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
návody na obsluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Názov prenosnej časti . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
O
Obsah balenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Odhlásenie (prenosnej časti) . . . . . . . . . . . 20
Odstránenie chýb všeobecne . . . . . . . . . . 24
Opakovanie voľby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Otázky a odpovede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ovládacie tlačidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Ovladanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ovladanie casu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
P
Pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Prenosná časť
hlasitosť hlasitého telefonovania . . . . . 20
hlasitosť slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
nastaviť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
odhlásiť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 20
používanie viacerých . . . . . . . . . . . . . . . . 19
prihlásiť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
stlmiť zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . .8
zmena názvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prihlásenie (prenosnej časti). . . . . . . . . . . . 19
Prijatie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prístroje pre nepočujúcich . . . . . . . . . . . . . . .5
R
Režim zdriemnutia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ručné opakovanie voľby . . . . . . . . . . . . . . . 16
L
Version 4.1, 21.11.2007
Lekárske prístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Likvidácia odpadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
29
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / C300SIX.fm / 12.05.2011
Register
S
V
Sieťový napájač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Skrátená voľba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Symbol
budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
vyzváňací tón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Volanie
externé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voľba
pomocou adresára . . . . . . . . . . . . . . . . . .
so skrátenou voľbou. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vybrať
záznam z telefónneho zoznamu . . . . . .
Vyhlásenie o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie v adresári . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutie zvuku prenosnej časti . . . . . . . .
Vyzváňací tón
nastavenie hlasitosti. . . . . . . . . . . . . . . . .
nastaviť melódiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zmeniť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T
Telefonovanie
externé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
prijatie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tlačidlá
ovládacie tlačidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
priradenie záznamu adresára. . . . . . . . . 15
rýchla voľba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
skrátená voľba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16
tlačidlá displeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
tlačidlo prevzatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
tlačidlo R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
tlačidlo s hviezdičkou . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
tlačidlo s mriežkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
tlačidlo správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
tlačidlo zapnutia/vypnutia . . . . . . . . . . . . .1
tlačidlo zloženia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 14
Tlačidlo
správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Tlačidlo 1 (rýchla voľba) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Trvanie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
U
Ukazovateľ stavu nabitia . . . . . . . . . . . . . . 1, 3
Ukončiť, hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uvedenie do prevádzky
prenosná časť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
14
15
16
15
25
15
14
21
21
21
Z
Zákaznícky servis & podpora . . . . . . . . . . . 23
Základňová stanica
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
nastaviť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
systémový PIN kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zmena
hlasitosti hlasitého telefonovania . . . . . 20
hlasitosti slúchadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
názvu prenosnej časti . . . . . . . . . . . . . . . 20
systémového PIN kódu . . . . . . . . . . . . . . 22
vyzváňacieho tónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zmeškaný hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zoznam
zmeškaných hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . 16
zoznamy hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zvuk, pozri Vyzváňací tón
Ž
Version 4.1, 21.11.2007
Životné prostredie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
30
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / C300SIX.fm / 12.05.2011
Version 4.1, 21.11.2007
Register
31
Gigaset C300 / IM-OST SK / A31008-M2203-R601-2-TK43 / Cover_back.fm / 12.05.2011
Download

Prvé kroky