Nová Generácia
strešných okien
Cenník
Odporúčané spotrebiteľské ceny platné od 1. 4. 2014
Nová Generácia
Nová
Generácia
sstrešných
trešných okien
okien
Štandard
Štandard
Najpopulárnejšia
veľkosť
239,-
Veľ kos ť 78×1 18 cm
(MK06)
Horné
H
orné
ovládanie
o
vládanie
GZL
GZL 10
1050
50
Š
Štandard
tandard Plus
Plus
239,-
Veľ kos ť 78×1 18 cm
(MK06)
Spodné
Spodné
ovládanie
o
vládanie
G
GZL
ZL 11050
050 B
318,-
Veľ kos ť 78×1 18 cm
(MK06)
Horné
H
orné
ovládanie
o
vládanie
G
GLL
LL 11055
055
Pre
P
re vyššiu
vyššiu
nadmurovku
na
dmurovku
Horná
H
orná ovládacia
ovládacia
rukoväť
rukoväť
Spodná
Spodná p
pozinkovaná
ozinkovaná
k
kľučka
ľučka
Horná
Horná ovládacia
ovládacia
rrukoväť
ukoväť
Zabudované
vetranie
Zabudované vetranie
2-úrovňový
2-úrovňový ve
vetrací
trací
systém
sy
ystém
Zabudované
Zabudované vetranie
vetranie
Filter proti
Filter
proti prachu
prachu
ah
my
yzu
hmyzu
Filter proti
Filter
proti prachu
prachu
ah
hmyzu
myzu
Filter
F
ilter proti
proti prachu
prachu
a hmyzu
hmyzu
Špeciálne
Š
peciálne ttesnenie
esnenie
B
ezpečnostné sklo
sklo
Bezpečnostné
Uvedené
Uvedené ceny
ceny sú
sú platné
platné od
od 1.
1. 4.
4. 2014.
2014. Spoločnosť
Spoločnosť VELUX
VELUX SLOVENSKO
SLOVENSKO spol.
spol. s r.o.
r.o. si
si vyhradzuje
vyhradzuje právo
právo na
na zmenu
zmenu sortimentu,
sor timentu, dodacích
dodacích
dôb
dôb aako
ko aajj ccien
ie n a n
nezodpovedá
ezodpovedá za
za cchyby
hyby v ttomto
o m to m
materiáli.
ateriáli. N
Nejaktuálnejšie
ejak tuálnejšie cceny
eny a ttermíny
ermíny d
dodania
odania n
nájdete
á j d et e n
naa w
www.evelux.sk.
ww.evelux.sk.
Š
Štandard
tandard
Prémium
Prémium
318,-
Veľ kos ť 78×1 18 cm
(MK06)
Spodné
S
podné
ovládanie
o
vládanie
G
GLL
LL 1055
1055 B
349,-
Veľ kos ť 78×1 18 cm
(MK06)
623,-
507,-
Veľ kos ť 78×1 18 cm
(MK06)
Veľ kos ť 78×1 18 cm
(MK06)
Horné
Horné
ovládanie
o
vládanie
Spodné
S
podné
ovládanie
o
vládanie
Horné
H
orné
ovládanie
o
vládanie
GLU
0055
G
LU 0
055
GPU
GPU 00
0050
50
GGU
0066
G
GU 0
066
Spodná
pozinkovaná
S
podná p
ozinkovaná
kľučka
k
ľučka
Horná
H
orná ovládacia
ovládacia
rrukoväť
ukoväť
S
Spodná
podná hliníková
hliníková
kľučka
kľučka
H
orná ovládacia
ovládacia
Horná
rrukoväť
ukoväť
2-úrovňový
vetrací
2
-úrovňový ve
trací
systém
sy
stém
Zabudované
Z
abudované vetranie
vetranie
Zabudované
Zabudované vetranie
vetranie
Zabudované vetranie
vetranie
Zabudované
Filter
F
ilter proti
proti prachu
prachu
hmyzu
ah
myzu
Filter
F
ilter proti
proti prachu
prachu
hmyzu
ah
myzu
Filter
F
ilter proti
proti prachu
prachu
a hmyzu
hmyzu
Filter proti
proti prachu
prachu
Filter
hmyzu
a hmyzu
Š
Špeciálne
peciálne ttesnenie
esnenie
Š
Špeciálne
peciálne ttesnenie
esnenie
Špeciálne
Š
peciálne ttesnenie
esnenie
Špeciálne ttesnenie
esnenie
Špeciálne
Bezpečnostné
B
ezpečnostné sklo
sklo
Bezpečnostné
B
ezpečnostné ssklo
klo
Dvojitá
Dvojitá ffunkcia
unkcia
B
ezpečnostné ssklo
klo
Bezpečnostné
Bezúdržbové
B
ezúdržbové
Panoramatický
Panoramatický výhľad
výhľad
Sa
Samočistiaca
močistiaca v
vrstva
rstva
Bezúdržbové
Bezúdržbové
Bezúdržbové
B
ezúdržbové
Štandard
Štandard P
Plus
lus
Pre
P
re vyššiu
vyššiu
nadmurovku
na
dmurovku
Vrstva p
roti
Vrstva
proti
v
vonkajšiemu
onkajšiemu ro
roseniu
seniu
Prémium
Prémium
VELUX
VELUX T
ThermoTechnology
hermoTechnology jjee n
nové
ové rriešenie
iešenie iizolácie,
zolácie, kktoré
toré v kkonštrukcií
onštrukcií sstrešného
trešného ookna
kna vvyužíva
yužíva
vvysoko
ysoko kkvalitný
valitný m
materiál,
ateriál, kktorý
torý cchráni
h r á ni p
pred
red vonkajším
vonkajším chladom
chladom a teplo
t e p lo u
udržuje
držuje vo vvnútri.
nú tri .
Veľkostná tabuľka
Okná do plochej strechy
550
GGL
60
PK25
CFP
CVP
060060
CFP
CVP
624
GGL
80
MK27
698
GGL
CK01
778
GZL
GLL
GGL
CK02
GGL
GPL
GGU
GPU
1178
GGU
GPU
CFP
CVP
060090
090090
CFP
CVP
CXP
GGL
GGU
BK04 CK04 FK04
GGL
GPL
CFP
CVP
90
SK01
GLU
GGU
978
GGL
080080
GGL
GZL
GLL
GGL
GPL
GXL
GLU
GGU
GPU
GXU
GZL
GLL
GGL
GPL
GLU
GGU
GPU
MK04
GZL
GLL
GGL
GPL
GLU
GGU
GPU
GGL
GPL
GGL
GPL
GGU
100
100100
GLL
GGL
GPL
PK04
GGU
GPU
UK04
GZL
GLL
GGL
GPL
CFP
CVP
CXP
CFP
CVP
CXP
120
GGU
GPU
090120
CK06 FK06
GLU
GGU
GPU
MK06
GZL
GLL
GGL
GPL
GLU
GGU
GPU
PK06
GZL
GLL
GGL
GPL
CFP
CVP
SK06
GGU
GPU
GZL
GLL
GGL
GPL
GGU
GPU
GGL
GPL
GGU
GPU
150
1398
GLL
GGL
GPL
100150
60
FK08
MK08
GLU
GGU
GPU
PK08
GGL
GPL
SK08
GGU
GPU
GGL
GPL
UK08
GPU
GGL
1600
GZL
GLL
GGL
GPL
MK10
PK10
SK10
UK10
1800
GGL
MK12
GIU
GIL
GIU GIL
GIU
GIL
VIU
VFE
VIU
VFE
GIU
920
GIL
MK34
600
VFE
VIU
PK34
VFE
MK31
VIU
SK34
VIU VFE
PK31
VFE
UK34
SK31
VIU VFE
VIU
UK31
VIU
954
VFE
MK35
VFE
PK35
VFE
SK35
VFE
UK35
1154
VFE
MK36
PK36
VFE
SK36
VFE
UK36
VFE
1374
VFE
mm
120120
CFP
CVP
472
550
660
MK38
PK38
SK38
UK38
780
942
1 140
1 340
80
90
100
150150
120
150
Nová Generácia
strešných okien
Parametre zasklení ......................................................................................................................................................................................................................................Strana 6–7
GZL, GZL B – kyvné strešné okná Štandard s horným a spodným ovládaním ........................................................................................................................Strana 8
GLL, GLL B – kyvné strešné okná Štandard s horným a spodným ovládaním..........................................................................................................................Strana 8
GLU – kyvné strešné okná Štandard Plus s horným ovládaním ....................................................................................................................................................Strana 8
GGL – kyvné strešné okná Štandard Plus .............................................................................................................................................................................................. Strana 9
GGU – kyvné strešné okná Štandard Plus............................................................................................................................................................................................ Strana 10
GGL Integra®, GGU Integra® – elektricky ovládané kyvné strešné okná Prémium .............................................................................................................. Strana 11
GGL SOLAR, GGU SOLAR – solárne ovládané kyvné strešné okná Prémium ........................................................................................................................ Strana 11
GPL – výklopno-kyvné strešné okná ...................................................................................................................................................................................................... Strana 12
GPU – výklopno-kyvné strešné okná ...................................................................................................................................................................................................... Strana 13
GDL – strešný balkón Cabrio ......................................................................................................................................................................................................................Strana 14
VFE, VIU – zvislé doplnkové okná ............................................................................................................................................................................................................ Strana 15
GIL, GIU – doplnkové strešné okná .......................................................................................................................................................................................................... Strana 15
GVT, VLT, GXL, GXU – strešné výlezy ....................................................................................................................................................................................................Strana 16
ZWC – oplechovanie pre rám okna do falcovanej strešnej krytiny bez použitia lemovania ............................................................................................Strana 17
EBY, EKY – interiérové medziokenné krokvy........................................................................................................................................................................................Strana 17
BDX – zatepľovacia sada ............................................................................................................................................................................................................................ Strana 18
BFX – hydroizolačný golier ........................................................................................................................................................................................................................ Strana 18
BBX – parozábrana........................................................................................................................................................................................................................................ Strana 18
LSB, LSC, LSG – ostenie .............................................................................................................................................................................................................................. Strana 18
EDW, EDJ, EDS, EDN – zateplené lemovanie pre samostatne osadené strešné okno ...................................................................................................... Strana 19
EDW, EDJ, EDS, EDN – lemovanie pre samostatne osadené strešné okno............................................................................................................................ Strana 20
EKW, EKX – kombi lemovanie pre zostavu strešných okien v profilovanej strešnej krytine ........................................................................................ Strana 21
EKS – kombi lemovanie pre zostavu strešných okien v plochej strešnej krytine .............................................................................................................. Strana 22
EKJ – zapustené kombi lemovanie pre zostavu strešných okien v profilovanej strešnej krytine ................................................................................ Strana 23
EKN – zapustené kombi lemovanie pre zostavu strešných okien v plochej strešnej krytine.......................................................................................... Strana 24
EFW, EFS, EFJ, EFN – lemovanie pre zostavu strešného okna so zvislým oknom VFE, VIU .......................................................................................... Strana 25
ETW, ETS, ETJ, ETN – lemovanie pre zostavu strešného okna s doplnkovým strešným oknom GIL, GIU .............................................................. Strana 26
EW, EL – lemovanie na výmenu strešného okná .............................................................................................................................................................................. Strana 26
EBW, EBS – lemovanie pre zostavu strešných okien s krokvou EBY ...................................................................................................................................... Strana 27
CVP, CFP – okná do plochej strechy................................................................................................................................................................................................Strana 28–29
TWR, TCR – svetlovody................................................................................................................................................................................................................................Strana 30
Vonkajšie rolety .............................................................................................................................................................................................................................................. Strana 32
Vonkajšie markízy .......................................................................................................................................................................................................................................... Strana 33
Zatemňujúce rolety ...................................................................................................................................................................................................................................... Strana 34
Rolety .................................................................................................................................................................................................................................................................. Strana 35
Žalúzie ................................................................................................................................................................................................................................................................ Strana 35
Plisované rolety .............................................................................................................................................................................................................................................. Strana 36
Vnútorné rolety a žalúzie pre zvislé a doplnkové strešné okná .................................................................................................................................................. Strana 37
Izolačné sklá ......................................................................................................................................................................................................................................................Strana 37
Sieťka proti hmyzu ........................................................................................................................................................................................................................................ Strana 38
Ovládanie ............................................................................................................................................................................................................................................................Strana 39
Parametre
Parametre
zasklení
zasklení
GZ
GZL
L
GZ
GZL
LB
G
GLL
LL
GLL
GLL B
G
GLU
LU
G
GPL
PL
G
GPU
PU
norma EN
EN 11026)
026)
Vzduchová
Vzduchová pri
prievzdušnosť
evzdušnosť ((norma
Tr
ie da 3
Trieda
Tr
ie da 4
Trieda
Tr
ie da 4
Trieda
estupnosti ttepla
účiniteľ pr
prestupnosti
epla ccez
ez o
okno
kno
Uw = ssúčiniteľ
((norma
nor ma E
N IISO
SO 112567-2),
2567-2), W
EN
W/m
/m2K
1,4
1,4
1,
3
1,3
1,
3
1,3
2
29
9d
dB
B
3
32
2d
dB
B
3
32
2d
dB
B
Štandardné
Štandardné izolačné
izolačné
dv
dvojsklo
ojsklo
Bezpečnostné
Bezpečnostné
ener
energeticky
geticky úsporné
dv
dvojsklo
ojsklo
Štandar
Štandardné
dné izolačné
izolačné
dvojsklo
dv
ojsklo
Označenie iz
izolačného
olačného zasklenia
50
55
50
Plyn
Plyn vypĺňajúci
vypĺňajúci priestor
priestor medzi sklami
Ar
gón
Argón
Ar
gón
Argón
Ar
gón
Argón
Ok
Okno
no
Rw = ú
útlm
t lm h
hluku
luku (norma
(norma EN
EN 717-1)
7 17-1)
Izolačné
Izolačné zzasklenie
asklenie
proti úderu
Vnútorné
Vnútorné lepené sklo, ochrana
ochrana proti
(norma EN 356),
proti nárazu
nárazu
Vnútorné
Vnútorné lepené sklo, ochrana
ochrana proti
(norma EN 12600)
12600)
P2A
1B1
tepla v sstrede
trede skla
skla
účiniteľ p
prestupu
restupu tepla
Ug = ssúčiniteľ
((norma
norma E
EN
N6
673),
73), W/m
W/m2K
11,1
,1
1,1
1,1
11,1
,1
olárnej ener
gie
g = celková
energie
celková prestupnosť
prestupnosť ssolárnej
410))
(norma EN 410
0,
66
0,66
0,
64
0,64
0,
66
0,66
410))
prestupnosť ssvetla
vetla (norma EN 410
τv = prestupnosť
0,
80
0,80
0
,79
0,79
0,
80
0,80
prestupnosť UV žiar
enia (norma EN 410
žiarenia
410))
τuv = prestupnosť
0,
0,32
32
0,0
0,05
5
0,
0,32
32
Úpr
ava skla pr
oti hluku z dopadajúceho daž
ďa
Úprava
proti
dažďa
* GGU: UW = 0
0,81;
,81; GGL: UW = 0,83;
0,83; GPU: UW = 0
0,85
,85
Špeciálne zasklenie – bliž
bližšie
šie informácie
informácie získate
získate
na zák
zákazníckej
azníckej linke
linke VELUX
VELUX
4 mm
16 mm
4 mm
Plavené sklo so selektívne
reflexnou vrstvou
Argón
Tvvrdené sklo
4 mm
16 mm
4 mm
Zapustené
Zapustené zateplené
zateplené llemovanie
emovanie
Akákoľvek
Akákoľvek kombinácia
kombinácia sstrešného
trešného
okna
2000
okna s llemovaním
emovaním EDJ
ED J 2
000 alebo
a le b o
EDN
2000
parameter
ED N 2
000 zlepšuje
zlepšuje p
arameter
U okna.
okna. Certifikáty
Cer tifikáty ssii môžete
môžete stiahnúť
stiahnúť
z www.velux.sk.
www.velux.sk.
2×3 mm
Solárny zisk
(hodnota g)
Tepelná strata
(hodnota U)
Energetická
bilancia
14,5 mm
4 mm
Lepené plavené sklo s dvoma
PVB fóliami
Argón
Tvvrdené sklo so selektívne
reflexnou a samočistiacou
vrstvou
Plavené sklo so selektívne
reflexnou vrstvou
Argón
Tvvrdené sklo
GG
GGL
L
GG
GGU
U
G
GPL
PL
G
GPU
PU
GG
GGU
U
G
GPU
PU
GG
GGL
L
GG
GGU
U
G
GPL
PL
G
GPU
PU
GG
GGL
L
GG
GGU
U
G
GPU
PU
Tr
ie da 4
Trieda
Trieda 4
Trieda
Trieda 4
Trieda
Trieda 4
Trieda
1 ,0
1,0
1,2
1,2
1,2
0,81– 0,85*
0,81–0,85*
37 dB
dB
37
35 dB
dB
35
37 dB
37
dB
42 dB
Nizkoenergetické
Nizkoenergetické
trojsklo
trojsklo
Nepriehľ
Nepriehľadné
ľaadné iz
izolačné
olačné
dv
dvojsklo
ojsklo
Be
Bezpečnostné
zpečnostné
dv
dvojsklo
ojsklo pr
proti
oti hluku
a pr
prehrievaniu
ehrievaniu
Bezpečnostné
Bezpečnostné
nizkoenergetické
nizkoenergetické trojsklo
trojsklo
pr
proti
oti hluku
66
34
60
62
Argón
Argón
Argón
Argón
Ar
gón
Argón
Kryptón
Kryptón
P2A
P2A
P2A
P2A
1B1
1B1
1B1
1B1
0,7
0,7
1,0
1,0
11,0
,0
0,5
0,5
0,50
0,50
0,50
0,50
0,
30
0,30
0,50
0,50
0,69
0,69
0
,53
0,53
0,
61
0,61
0,
65
0,65
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
2×3 mm
15 mm
4 mm
2×3 mm
Lepené plavené sklo
s nepriehľľaadnou fóliou
Argón
Tvr
v dené sklo so selektívne
reflexnou vrstvou
10 mm
3 mm
10 mm
8 mm
2×3 mm
12 mm
3 mm
12 mm
4 mm
Lepené plavené sklo s dvoma
PVB fóliami
Argón
Plavené sklo so selektívne
reflexnou vrstvou
Argón
Tvr
v dené sklo so selektívne
reflexnou a samočistiacou
vrstvou a úpravou proti
roseniu
2×3 mm
15 mm
6 mm
Lepené plavené sklo s dvoma
PVB fóliami
Argón
Tvr
v dené sklo so selektívne
reflexnou vrstvou a samočistiacou úpravou
Lepené plavené sklo s dvoma
PVB fóliami
Kryptón
Plavené sklo so selektívne
reflexnou vrstvou
Kryptón
Tvvrdené sklo so selektívne
reflexnou vrstvou a úpravou
proti roseniu
Kyvné strešné okná GZL, GLL, GLU
– horné ovládanie madlom / spodné ovládanie kľukou
Kód okná
GZL 1050
Ovládanie
GZL 1050 B
Horné ovládanie madlom Spodné ovládanie kľukou
Zasklenie
Oplechovanie
GLL 1055
GLL 1055 B
Horné ovládanie madlom Spodné ovládanie kľukou
GLU 0055
Horné ovládanie madlom
--50
--50
--55
--55
--55
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Povrchová
úprava
Lepený profil z ihličnanov,
dvojvrstvové lakovanie
Lepený profil z ihličnanov,
dvojvrstvové lakovanie
Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou,
lak bielej farby
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
153,33
184,00
204,17
245,00
224,17
269,00
CK02
55 × 78
CK04
55 × 98
FK06
66 × 118
FK08
66 × 140
MK04
78 × 98
185,00
222,00
185,00
222,00
246,67
296,00
246,67
296,00
270,83
325,00
MK06
78 × 118
199,17
239,00
199,17
239,00
265,00
318,00
265,00
318,00
290,83
349,00
MK08
78 × 140
213,33
256,00
213,33
256,00
283,33
340,00
283,33
340,00
310,83
373,00
MK10
78 × 160
246,67
296,00
246,67
296,00
328,33
394,00
328,33
394,00
360,83
433,00
PK06
94 × 118
233,33
280,00
PK08
94 × 140
249,17
299,00
PK10
94 × 160
SK06
114 × 118
246,67
296,00
328,33
394,00
SK08
114 × 140
272,50
327,00
362,50
435,00
SK10
114 × 160
UK04
134 × 98
UK08
134 × 140
UK10
134 × 160
217,50
261,00
189,17
227,00
189,17
227,00
251,67
302,00
251,67
302,00
272,50
327,00
275,83
331,00
299,17
359,00
310,00
372,00
249,17
299,00
330,83
397,00
330,83
397,00
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1.4.2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
8
CENNÍK
Kyvné strešné okná GGL
Kód okná
GGL 3060R
GGL 3160
GGL 3360
GGL 3062
GGL 3162
GGL 3362
GGL 3066
GGL 3166
Zasklenie
--60
--60
--60
--62
--62
--62
--66
--66
--66
Oplechovanie
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Povrchová
úprava
Drevo z ihličnanov,
dvojvrstvové lakovanie
Drevo z ihličnanov,
dvojvrstvové lakovanie
GGL 3366
Drevo z ihličnanov,
dvojvrstvové lakovanie
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
287,50
345,00
504,17
605,00
473,33
568,00
420,00
504,00
636,67
764,00
605,83
727,00
349,17
419,00
565,83
679,00
535,00
642,00
CK04
55 × 98
306,67
368,00
523,33
628,00
492,50
591,00
447,50
537,00
664,17
797,00
633,33
760,00
371,67
446,00
588,33
706,00
557,50
669,00
FK06
66 × 118
355,00
426,00
595,00
714,00
564,17
677,00
518,33
622,00
758,33
910,00
727,50
873,00
430,00
516,00
670,00
804,00
639,17
767,00
FK08
66 × 140
385,00
462,00
625,00
750,00
594,17
713,00
562,50
675,00
802,50
963,00
771,67
926,00
466,67
560,00
706,67
848,00
675,83
811,00
MK04
78 × 98
347,50
417,00
612,50
735,00
575,83
691,00
507,50
609,00
772,50
927,00
735,83
883,00
420,83
505,00
685,83
823,00
649,17
779,00
MK06
78 × 118
374,17
449,00
639,17
767,00
602,50
723,00
545,83
655,00
810,83
973,00
774,17
929,00
453,33
544,00
718,33
862,00
681,67
818,00
MK08
78 × 140
400,00
480,00
665,00
798,00
628,33
754,00
584,17
701,00
849,17
1 019,00
812,50
975,00
485,00
582,00
750,00
900,00
713,33
856,00
MK10
78 × 160
463,33
556,00
728,33
874,00
691,67
830,00
676,67
812,00
941,67
1 130,00
905,00
1 086,00
561,67
674,00
826,67
992,00
790,00
948,00
PK06
94 × 118
437,50
525,00
737,50
885,00
695,83
835,00
638,33
766,00
938,33
1 126,00
896,67
1 004,00
530,00
636,00
830,00
996,00
788,33
946,00
PK08
94 × 140
467,50
561,00
767,50
921,00
725,83
871,00
682,50
819,00
982,50
1 179,00
940,83
1 129,00
565,83
679,00
865,83
1 039,00
824,17
989,00
PK10
94 × 160
505,00
606,00
805,00
966,00
763,33
916,00
736,67
884,00
1 036,67
1 244,00
995,00
1 194,00
611,67
734,00
911,67
1 094,00
870,00
1 044,00
SK06
114 × 118
463,33
556,00
783,33
940,00
739,17
887,00
676,67
812,00
996,67
1 196,00
952,50
1 143,00
561,67
674,00
881,67
1 058,00
837,50
1 005,00
SK08
114 × 140
512,50
615,00
832,50
999,00
788,33
946,00
747,50
897,00
1 067,50
1 281,00
1 023,33
1 228,00
620,83
745,00
940,83
1 129,00
896,67
1 076,00
SK10
114 × 160
575,83
691,00
895,83
1 075,00
851,67
1 022,00
UK04
134 × 98
478,33
574,00
828,33
994,00
779,17
935,00
580,00
696,00
930,00
1 116,00
880,83
1 057,00
UK08
134 × 140
575,83
691,00
925,83
1 111,00
876,67
1 052,00
697,50
837,00
1 047,50
1 257,00
998,33
1 198,00
UK10
134 × 160
646,67
776,00
996,67
1 196,00
947,50
1 137,00
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
25 a viacej pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK
9
Kyvné strešné okná GGU
Kód okná
GGU 0034
GGU 0134
GGU 0334
GGU 0060R
GGU 0160
GGU 0360
GGU 0062
GGU 0162
GGU 0362
GGU 0066
GGU 0166
Zasklenie
--34
--34
--34
--60
--60
--60
--62
--62
--62
--66
--66
--66
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Oplechovanie
Drevené jadro s polyuretánovou
vrstvou, lak bielej farby,
nepriehľadné sklo
Povrchová
úprava
Drevené jadro s polyuretánovou
vrstvou, lak bielej farby
Drevené jadro s polyuretánovou
vrstvou, lak bielej farby
GGU 0366
Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou,
lak bielej farby
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
290,83
349,00
507,50
609,00
476,67
572,00
330,00
396,00
546,67
656,00
515,83
619,00
481,67
578,00
698,33
838,00
667,50
801,00
400,00
480,00
616,67
740,00
585,83
703,00
CK04
55 × 98
306,67
368,00
523,33
628,00
492,50
591,00
351,67
422,00
568,33
682,00
537,50
645,00
512,50
615,00
729,17
875,00
698,33
838,00
425,83
511,00
642,50
771,00
611,67
734,00
FK06
66 × 118
350,83
421,00
590,83
709,00
560,00
672,00
406,67
488,00
646,67
776,00
615,83
739,00
594,17
713,00
834,17
1 001,00
803,33
964,00
493,33
592,00
733,33
880,00
702,50
843,00
FK08
66 × 140
375,83
451,00
440,83
529,00
680,83
817,00
650,00
780,00
644,17
773,00
884,17
1 061,00
853,33
1 024,00
535,00
642,00
775,00
930,00
744,17
893,00
MK04
78 × 98
349,17
419,00
614,17
737,00
577,50
693,00
398,33
478,00
663,33
796,00
626,67
752,00
581,67
698,00
846,67
1 016,00
810,00
972,00
482,50
579,00
747,50
897,00
710,83
853,00
MK06
78 × 118
370,83
445,00
635,83
763,00
599,17
719,00
428,33
514,00
693,33
832,00
656,67
788,00
625,00
750,00
890,00
1 068,00
853,33
1 024,00
519,17
623,00
784,17
941,00
747,50
897,00
MK08
78 × 140
392,50
471,00
657,50
789,00
620,83
745,00
458,33
550,00
723,33
868,00
686,67
824,00
669,17
803,00
934,17
1 121,00
897,50
1 077,00
555,00
666,00
820,00
984,00
783,33
940,00
MK10
78 × 160
445,83
535,00
710,83
853,00
674,17
809,00
530,83
637,00
795,83
955,00
759,17
911,00
775,83
931,00
1 040,83
1 249,00
1 004,17
1 205,00
643,33
772,00
908,33
1 090,00
871,67
1 046,00
PK06
94 × 118
432,50
519,00
732,50
879,00
690,83
829,00
500,83
601,00
800,83
961,00
759,17
911,00
731,67
878,00
1 031,67
1 238,00
990,00
1 188,00
607,50
729,00
907,50
1 089,00
865,83
1 039,00
PK08
94 × 140
457,50
549,00
757,50
909,00
715,83
859,00
535,83
601,00
835,83
1 003,00
794,17
953,00
781,67
938,00
1 081,67
1 298,00
1 040,00
1 248,00
649,17
779,00
949,17
1 139,00
907,50
1 089,00
PK10
94 × 160
489,17
587,00
789,17
947,00
747,50
897,00
578,33
694,00
878,33
1 054,00
836,67
1 004,00
844,17
1 013,00
1 144,17
1 373,00
1 102,50
1 323,00
700,83
841,00
1 000,83
1 201,00
959,17
1 151,00
SK06
114 × 118
462,50
555,00
782,50
939,00
738,33
886,00
530,83
637,00
850,83
1 021,00
806,67
968,00
775,83
931,00
1 095,83
1 315,00
1 051,67
1 262,00
643,33
772,00
963,33
1 156,00
919,17
1 103,00
SK08
114 × 140
503,33
604,00
823,33
988,00
779,17
935,00
586,67
704,00
906,67
1 088,00
862,50
1 035,00
856,67
1 028,00
710,83
853,00
1 030,83
1 237,00
986,67
1 184,00
SK10
114 × 160
UK04
134 × 98
483,33
580,00
548,33
658,00
898,33
1 078,00
849,17
1 019,00
664,17
797,00
1 014,17
1 217,00
965,00
1 158,00
UK08
134 × 140
565,00
678,00
660,00
792,00
1 010,00
1 212,00
960,83
1 153,00
799,17
959,00
1 149,17
1 379,00
1 100,00
1 320,00
UK10
134 × 160
915,00
1 098,00
865,83
1 039,00
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1.4.2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
10 CENNÍK
Elektricky ovládané
kyvné strešné okná
GGL INTEGRA®,
GGU INTEGRA®
Kód okná
GGL 3060R21 GGL 306621
Solárne ovládané
kyvné strešné okná
GGL SOLAR,
GGU SOLAR
GGU 0060R21 GGU 006621
Zasklenie
--60
--66
--60
--66
Oplechovanie
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Drevo z ihličnanov,
dvojvrstvové lakovanie
Povrchová
úprava
Drevené jadro
s polyuretánovou vrstvou,
lak bielej farby
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
Kód okná
GGL 3060R30 GGL 306630
GGU 0060R30 GGU 006630
Zasklenie
--60
--66
--60
--66
Oplechovanie
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Drevo z ihličnanov,
dvojvrstvové lakovanie
Povrchová
úprava
Drevené jadro
s polyuretánovou vrstvou,
lak bielej farby
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
629,17
755,00
690,83
829,00
671,67
806,00
741,67
890,00
CK02
55 × 78
700,00
840,00
761,67
914,00
742,50
891,00
812,50
975,00
CK04
55 × 98
648,33
778,00
713,33
856,00
693,33
832,00
767,50
921,00
CK04
55 × 98
719,17
863,00
784,17
941,00
764,17
917,00
838,33
1 006,00
FK06
66 × 118
696,67
836,00
771,67
926,00
748,33
898,00
835,00
1 002,00
FK06
66 × 118
767,50
921,00
842,50
1 011,00
819,17
983,00
905,83
1 087,00
FK08
66 × 140
726,67
872,00
808,33
970,00
782,50
939,00
876,67
1 052,00
FK08
66 × 140
797,50
957,00
879,17
1 055,00
853,33
1 024,00
947,50
1 137,00
MK04
78 × 98
689,17
827,00
762,50
915,00
740,00
888,00
824,17
989,00
MK04
78 × 98
760,00
912,00
833,33
1 000,00
810,83
973,00
895,00
1 074,00
MK06
78 × 118
715,83
859,00
795,00
954,00
770,00
924,00
860,83
1 033,00
MK06
78 × 118
786,67
944,00
865,83
1 039,00
840,83
1 009,00
931,67
1 118,00
MK08
78 × 140
741,67
890,00
826,67
992,00
800,00
960,00
896,67
1 076,00
MK08
78 × 140
812,50
975,00
897,50
1 077,00
870,83
1 045,00
967,50
1 161,00
MK10
78 × 160
805,00
966,00
903,33
1 084,00
872,50
1 047,00
985,00
1 182,00
MK10
78 × 160
875,83
1 051,00
974,17
1 169,00
943,33
1 132,00
1 055,83
1 267,00
PK06
94 × 118
779,17
935,00
871,67
1 046,00
842,50
1 011,00
949,17
1 139,00
PK06
94 × 118
850,00
1 020,00
913,33
1 096,00
PK08
94 × 140
809,17
971,00
907,50
1 089,00
877,50
1 053,00
990,83
1 189,00
PK08
94 × 140
880,00
1 056,00
948,33
1 138,00
PK10
94 × 160
846,67
1 016,00
953,33
1 144,00
920,00
1 104,00
1 042,50
1 251,00
PK10
94 × 160
917,50
1 101,00
1 024,17
1 229,00
990,83
1 189,00
1 113,33
1 336,00
SK06
114 × 118
805,00
966,00
903,33
1 084,00
872,50
1 047,00
985,00
1 182,00
SK06
114 × 118
875,83
1 051,00
974,17
1 169,00
943,33
1 132,00
1 055,83
1 267,00
SK08
114 × 140
854,17
1 025,00
962,50
1 155,00
928,33
1 114,00
1 052,50
1 263,00
SK08
114 × 140
925,00
1 110,00
SK10
114 × 160
917,50
1 101,00
SK10
114 × 160
988,33
1 186,00
UK04
134 × 98
820,00
984,00
921,67
1 106,00
890,00
1 068,00
1 005,83
1 207,00
UK04
134 × 98
890,83
1 069,00
992,50
1 191,00
960,83
1 153,00
1 076,67
1 292,00
UK08
134 × 140
917,50
1 101,00
1 039,17
1 247,00
1 001,67
1 202,00
1 140,83
1 369,00
UK08
134 × 140
988,33
1 186,00
1 110,00
1 332,00
1 072,50
1 287,00
1 211,67
1 454,00
UK10
134 × 160
988,33
1 186,00
UK10
134 × 160
1 059,17
1 271,00
Elektricky ovládané okná majú predinštalované prvky elektrického ovládania a dažďový senzor,
ktorý v prípade dažďa okno automaticky uzavrie.
Informácie o oknách INTEGRA s lemovaním v medi alebo v titánzinku nájdete na www.velux.sk.
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Termín dodania
10 pracovných dní
999,17
1 199,00
Solárne ovládané okná sú napájané pomocou fotovoltaického panelu a nabíjacích batérií.
K oknám nie je potrebné privádzať elektrinu. Súčasťou okna je dažďový senzor,
ktorý v prípade dažďa okno automaticky uzavrie.
Informácie o oknách SOLAR s lemovaním v medi alebo v titánzinku nájdete na www.velux.sk.
15 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 11
Výklopno-kyvné strešné okná GPL
– otvorenie do 45 °
Kód okná
GPL 3050
GPL 3060
GPL 3160
GPL 3360
GPL 3066
GPL 3166
Zasklenie
--50
--60
--60
--60
--66
--66
--66
Hliník
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Oplechovanie
Drevo
z ihličnanov,
dvojvrstvé
lakovanie
Povrchová
úprava
Drevo z ihličnanov,
dvojvrstvé lakovanie
GPL 3366
Drevo z ihličnanov,
dvojvrstvé lakovanie
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
CK04
55 × 98
314,17
377,00
430,83
517,00
647,50
777,00
616,67
740,00
521,67
626,00
738,33
886,00
707,50
849,00
FK06
66 × 118
359,17
431,00
492,50
591,00
732,50
879,00
701,67
842,00
596,67
716,00
836,67
1 004,00
805,83
967,00
FK08
66 × 140
385,00
462,00
528,33
634,00
768,33
922,00
737,50
885,00
640,00
768,00
880,00
1 056,00
849,17
1 019,00
MK04
78 × 98
348,33
418,00
476,67
572,00
741,67
890,00
705,00
846,00
577,50
693,00
842,50
1 011,00
805,83
967,00
MK06
78 × 118
374,17
449,00
512,50
615,00
777,50
933,00
740,83
889,00
620,83
745,00
885,83
1 063,00
849,17
1 019,00
MK08
78 × 140
411,67
494,00
564,17
677,00
829,17
995,00
792,50
951,00
683,33
820,00
948,33
1 138,00
911,67
1 094,00
MK10
78 × 160
464,17
557,00
635,83
763,00
900,83
1 081,00
864,17
1 037,00
770,00
924,00
1 035,00
1 242,00
998,33
1 198,00
PK06
94 × 118
437,50
525,00
600,00
720,00
900,00
1 080,00
858,33
1 030,00
726,67
872,00
1 026,67
1 232,00
985,00
1 182,00
PK08
94 × 140
467,50
561,00
640,83
769,00
940,83
1 129,00
899,17
1 079,00
776,67
932,00
1 076,67
1 292,00
1 035,00
1 242,00
PK10
94 × 160
505,00
606,00
691,67
830,00
991,67
1 190,00
950,00
1 140,00
838,33
1 006,00
1 138,33
1 366,00
1 096,67
1 316,00
SK06
114 × 118
464,17
557,00
635,83
763,00
955,83
1 147,00
911,67
1 094,00
770,00
924,00
1 090,00
1 308,00
1 045,83
1 255,00
SK08
114 × 140
512,50
615,00
702,50
843,00
1 022,50
1 227,00
978,33
1 174,00
850,83
1 021,00
1 170,83
1 405,00
1 126,67
1 352,00
SK10
114 × 160
575,83
691,00
789,17
947,00
1 109,17
1 331,00
1 065,00
1 278,00
UK04
134 × 98
479,17
575,00
655,83
787,00
1 005,83
1 207,00
956,67
1 148,00
795,00
954,00
1 145,00
1 374,00
1 095,83
1 315,00
UK08
134 × 140
575,83
691,00
789,17
947,00
1 139,17
1 367,00
1 090,00
1 308,00
956,67
1 148,00
1 306,67
1 568,00
1 257,50
1 509,00
UK10
134 × 160
Výklopno-kyvné strešné okná majú kyvnú funkciu pre jednoduché pretočenie okna, ktoré umožňuje umytie okna.
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1.4.2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
12 CENNÍK
Výklopno-kyvné strešné okná GPU
– otvorenie do 45 °
Kód okná
GPU 0034
GPU 0134
GPU 0334
GPU 0050
GPU 0360
GPU 0062
GPU 0162
GPU 0362
GPU 0066
GPU 0166
Zasklenie
--34
--34
--34
--50
--60
--60
--60
--62
--62
--62
--66
--66
--66
Oplechovanie
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Povrchová
úprava
Drevené jadro s polyuretánovou
vrstvou, lak bielej farby,
nepriehľadné sklo
Drevené jadro
s polyur.
vrstvou, lak
bielej farby
GPU 0060R GPU 0160
Drevené jadro s polyuretánovou
vrstvou, lak bielej farby
Drevené jadro s polyuretánovou
vrstvou, lak bielej farby
GPU 0366
Drevené jadro s polyuretánovou
vrstvou, lak bielej farby
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
CK04
55 × 98
405,00
486,00
621,67
746,00
590,83
709,00
355,00
426,00
486,67
584,00
703,33
844,00
672,50
807,00
710,00
852,00
926,67
1 112,00
895,83
1 075,00
589,17
707,00
805,83
967,00
775,00
930,00
FK06
66 × 118
460,00
552,00
700,00
840,00
669,17
803,00
405,83
487,00
555,83
667,00
795,83
955,00
765,00
918,00
811,67
974,00
1 051,67
1 262,00
1 020,83
1 225,00
674,17
809,00
914,17
1 097,00
883,33
1 060,00
FK08
66 × 140
490,00
588,00
435,83
523,00
596,67
716,00
836,67
1 004,00
805,83
967,00
870,83
1 045,00
1 110,83
1 333,00
1 080,00
1 296,00
723,33
868,00
963,33
1 156,00
932,50
1 119,00
MK04
78 × 98
451,67
542,00
716,67
860,00
680,00
816,00
393,33
472,00
538,33
646,00
803,33
964,00
766,67
920,00
786,67
944,00
1 051,67
1 262,00
1 015,00
1 218,00
652,50
783,00
917,50
1 101,00
880,83
1 057,00
MK06
78 × 118
480,83
577,00
745,83
895,00
709,17
851,00
422,50
507,00
579,17
695,00
844,17
1 013,00
807,50
969,00
845,83
1 015,00
1 110,83
1 333,00
1 074,17
1 289,00
701,67
842,00
966,67
1 160,00
930,00
1 116,00
MK08
78 × 140
523,33
628,00
788,33
946,00
751,67
902,00
465,00
558,00
637,50
765,00
902,50
1 083,00
865,83
1 039,00
930,00
1 116,00
1 195,00
1 434,00
1 158,33
1 390,00
771,67
926,00
1 036,67
1 244,00
1 000,00
1 200,00
MK10
78 × 160
582,50
699,00
847,50
1 017,00
810,83
973,00
524,17
629,00
718,33
862,00
983,33
1 180,00
946,67
1 136,00
1 048,33
1 258,00
1 313,33
1 576,00
1 276,67
1 532,00
870,00
1 044,00
1 135,00
1 362,00
1 098,33
1 318,00
PK06
94 × 118
561,67
674,00
861,67
1 034,00
820,00
984,00
495,00
594,00
677,50
813,00
977,50
1 173,00
935,83
1 123,00
989,17
1 187,00
1 289,17
1 547,00
1 247,50
1 497,00
820,83
985,00
1 120,83
1 345,00
1 079,17
1 295,00
PK08
94 × 140
595,00
714,00
895,00
1 074,00
853,33
1 024,00
528,33
634,00
724,17
869,00
1 024,17
1 229,00
982,50
1 179,00
1 056,67
1 268,00
1 356,67
1 628,00
1 315,00
1 578,00
877,50
1 053,00
1 177,50
1 413,00
1 135,83
1 363,00
PK10
94 × 160
637,50
765,00
937,50
1 125,00
895,83
1 075,00
570,83
685,00
781,67
938,00
1 081,67
1 298,00
1 040,00
1 248,00
1 141,67
1 370,00
947,50
1 137,00
1 247,50
1 497,00
1 205,83
1 447,00
SK06
114 × 118
599,17
719,00
919,17
1 103,00
875,00
1 050,00
524,17
629,00
718,33
862,00
1 038,33
1 246,00
994,17
1 193,00
1 048,33
1 258,00
870,00
1 044,00
1 190,00
1 428,00
1 145,83
1 375,00
SK08
114 × 140
654,17
785,00
974,17
1 169,00
930,00
1 116,00
579,17
695,00
793,33
952,00
1 113,33
1 336,00
1 069,17
1 283,00
1 158,33
1 390,00
961,67
1 154,00
1 281,67
1 538,00
1 237,50
1 485,00
SK10
114 × 160
725,83
871,00
1 045,83
1 255,00
1 001,67
1 202,00
650,83
781,00
891,67
1 070,00
1 211,67
1 454,00
1 167,50
1 401,00
UK04
134 × 98
UK08
134 × 140
734,17
881,00
1 084,17
1 301,00
1 035,00
1 242,00
650,83
781,00
891,67
1 070,00
1 241,67
1 490,00
1 192,50
1 431,00
1 080,83
1 297,00
1 430,83
1 717,00
1 381,67
1 658,00
UK10
134 × 160
1 368,33
1 642,00
1 324,17
1 589,00
Výklopno-kyvné strešné okná majú kyvnú funkciu pre jednoduché pretočenie okna, ktoré umožňuje umytie okna. Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 13
Strešný balkón
Cabrio GDL
GDL 3365
Kód okná
GDL 3065
GDL 3165
Zasklenie
--65
--65
--65
Hliník
Meď
Titánzinok
Oplechovanie
Povrchová
úprava
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
Číselný kód okná
GP1
P19
992,50
1 191,00
1 259,17
1 511,00
1 172,50
1 407,00
GP2
P19
615,83
739,00
944,17
1 133,00
812,50
975,00
Horné krídlo balkónového okna je ovládané pomocou kľučky, spodné krídlo pomocou dvojice madiel. Okno je vybavené kyvnou funkciou
pre jednoduché pretočenie okna, ktoré umožňuje umytie okna. Strešný balkón GDL sa skladá z dvoch dielov: P1 (horný diel vo veľkosti
P10) a P2 (spodný diel vo veľkosti P04).
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Lemovanie pre strešný balkón Cabrio GDL
EDW P19 0000 EDW P19 0100 EDW P19 0300 EDS P19 0000 EDS P19 0100 EDS P19 0300
Kód okná
Hliník
Materiál
Meď
Titánzinok
Profilovaná do max. výšky 120 mm
P19
94 × 252
152,50
183,00
249,17
299,00
224,17
269,00
Hliník
Meď
Titánzinok
Plochá do max. výšky 16 mm
125,83
151,00
225,50
267,00
197,50
237,00
Balkónové strešné okno GDL je dodávané iba v predchádzajúcej generácií strešných okien – teda bez označenia
písmenom „K” vo veľkosti okna.
Strešný balkón nie je možné kombinovať do zostavy so strešnými oknami Novej Generácie.
Termín dodania
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1.4.2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
14 CENNÍK
Zvislé doplnkové okná VFE, VIU
VFE – otváravé zvislé doplnkové okno
VIU – neotváravé zvislé doplnkové okno
Kód okná
VFE 3060
VFE 3160
VFE 3360
VFE 3066
VFE 3166
VFE 3366
Kód okná
VIU 0060
VIU 0160
VIU 0066
Zasklenie
--60
--60
--60
--66
--66
--66
Zasklenie
--60
--60
--66
--66
Oplechovanie
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Oplechovanie
Hliník
Meď
Hliník
Meď
Povrchová
úprava
Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou,
lak bielej farby
Povrchová
úprava
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
VIU 0166
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
MK31
78 × 60
445,00
534,00
710,00
852,00
673,33
808,00
539,17
647,00
804,17
965,00
767,50
921,00
MK31
78 × 60
419,17
503,00
684,17
821,00
507,50
609,00
772,50
927,00
MK35
78 × 95
482,50
579,00
747,50
897,00
710,83
853,00
584,17
701,00
849,17
1 019,00
812,50
975,00
MK35
78 × 95
454,17
545,00
719,17
863,00
550,00
660,00
815,00
978,00
PK31
94 × 60
459,17
551,00
759,17
911,00
717,50
861,00
556,67
668,00
856,67
1 028,00
815,00
978,00
PK31
94 × 60
432,50
519,00
732,50
879,00
523,33
628,00
823,33
988,00
PK35
94 × 95
538,33
646,00
838,33
1 006,00
796,67
956,00
651,67
782,00
951,67
1 142,00
910,00
1 092,00
PK35
94 × 95
506,67
608,00
806,67
968,00
613,33
736,00
913,33
1 096,00
SK31
114 × 60
505,83
607,00
825,83
991,00
781,67
938,00
612,50
735,00
932,50
1 119,00
888,33
1 066,00
SK31
114 × 60
475,83
571,00
795,83
955,00
576,67
692,00
896,67
1 076,00
SK35
114 × 95
542,50
651,00
862,50
1 035,00
818,33
982,00
657,50
789,00
977,50
1 173,00
933,33
1 120,00
SK35
114 × 95
510,83
613,00
830,83
997,00
619,17
743,00
939,17
1 127,00
UK31
134 × 60
529,17
635,00
879,17
1 055,00
830,00
996,00
640,83
769,00
990,83
1 189,00
941,67
1 130,00
UK31
134 × 60
497,50
597,00
847,50
1 017,00
603,33
724,00
953,33
1 144,00
UK35
134 × 95
593,33
712,00
943,33
1 132,00
894,17
1 073,00
719,17
863,00
1 069,17
1 283,00
1 020,00
1 244,00
UK35
134 × 95
559,17
671,00
909,17
1 091,00
677,50
813,00
1 027,50
1 233,00
Zvislé doplnkové okná VFE sú určené na použitie v kombinácií so strešnými oknami GLL, GPL, GLL alebo pod doplnkové okno
GIL. Montujú sa priamo pod rám horného okna bez prídavného profilu. Okno VFE je možné namontovať aj samostatne.
Zvislé doplnkové okná VIU sú určené na montáž pod strešné okno GGU, GPU, GLU
alebo pod doplnkové okno GIU. Montujú sa priamo pod rám horného okna bez prídavného profilu. Okno VIU nie je možné namontovať samostatne.
Doplnkové strešné okná GIL, GIU
GIL – neotváravé doplnkové strešné okno
GIU – neotváravé doplnkové strešné okno
Kód okná
GIL 3060
GIL 3160
GIL 3360
GIL 3066
GIL 3166
GIL 3366
GIU 0060
GIU 0160
GIU 0360
GIU 0066
GIU 0166
Zasklenie
--60
--60
--60
--66
--66
--66
--60
--60
--60
--66
--66
--66
Oplechovanie
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Povrchová
úprava
GIU 0366
Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
MK34
78 × 92
476,67
572,00
741,67
890,00
705,00
846,00
578,33
694,00
843,33
1 012,00
806,67
968,00
515,00
618,00
780,00
936,00
743,33
892,00
623,33
748,00
888,33
1 066,00
851,67
1 022,00
PK34
94 × 92
575,83
691,00
875,83
1 051,00
834,17
1 001,00
697,50
837,00
997,50
1 197,00
955,83
1 147,00
620,83
745,00
920,83
1 105,00
879,17
1 055,00
752,50
903,00
1 052,50
1 263,00
1 010,83
1 213,00
SK34
114 × 92
611,67
734,00
931,67
1 118,00
887,50
1 065,00
740,83
889,00
1 060,83
1 273,00
1 016,67
1 220,00
660,00
792,00
980,00
1 176,00
935,83
1 123,00
800,00
960,00
1 120,00
1 344,00
1 075,83
1 291,00
UK34
134 × 92
642,50
771,00
992,50
1 191,00
943,33
1 132,00
779,17
935,00
1 129,17
1 355,00
1 080,00
1 296,00
693,33
832,00
1 043,33
1 252,00
994,17
1 193,00
840,83
1 009,00
1 190,83
1 429,00
1 141,67
1 370,00
Doplnkové okná GIL sú určené na montáž pod strešné okno GGL, GPL a GLL. Okná sa montujú priamo pod rám
horného okna bez použitia prídavného profilu. Okno GIL nie je možné montovať samostatne.
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Termín dodania
10 pracovných dní
20 pracovných dní
Doplnkové okná GIU sú určené na montáž pod strešné okno GGU, GPU a GLU. Okná sa
montujú priamo pod rám horného okna bez použitia prídavného profilu. Okno GIU nie je
možné montovať samostatne.
25 a viacej pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 15
Strešné výlezy
GVT – strešný výlez pre
neobývaný podkrovný priestor
Kód okná
GVT 0000Z
Zasklenie
--00
Lemovanie
Integrované
lemovanie
Povrchová
úprava
Čierny
polyuretán
GXL – strešný výlez pre obytné podkrovie
Súčasťou strešného výlezu GVK
je integrované lemovanie z čierneho
polyuretánu pre montáž do max. výšky
60 mm. Strešný výlez GVK nie je možné
namontovať do plochej falcovanej
krytiny.
165,83
199,00
GXL 3160
GXL 3360
GXL 3066
GXL 3166
--60
--60
--60
--66
--66
--66
Oplechovanie
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Povrchová
úprava
FK06
VLT – strešný výlez pre neobývaný podkrovný priestor
Kód okná
VLT 0000
Zasklenie
--00
VLT 1000 025 VLT 1000 029
--00
--00
Lemovanie
Integrované lemovanie – hliník
Povrchová
úprava
Čierny polyuretán
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
66 × 118
401,67
482,00
641,67
770,00
610,83
733,00
486,67
584,00
726,67
872,00
610,83
733,00
GXU 0366
GXU – strešný výlez pre obytné podkrovie
Kód okná
GXU 0060
GXU 0160
GXU 0360
GXU 0066
GXU 0166
Zasklenie
--60
--60
--60
--66
--66
--66
Oplechovanie
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Povrchová
úprava
Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
93,33
112,00
45 × 55
46 × 61
GXL 3060
Zasklenie
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
53 × 88
118,33
142,00
110,83
133,00
45 × 73
Súčasťou strešného výlezu VLT je integrované hliníkové lemovanie
pre montáž do max. výšky 60 mm. VLT nie je možné namontovať
do plochej falcovanej krytiny.
CK06
55 × 118
474,17
569,00
690,83
829,00
660,00
792,00
575,00
690,00
791,67
950,00
760,83
913,00
FK06
66 × 118
479,17
575,00
719,17
863,00
688,33
826,00
580,83
697,00
820,83
985,00
790,00
948,00
Strešný výlez GXL a GXU je otváravé okno ovládané kľukou uprostred krídla. Orientáciu zavesenia krídla je možné
meniť. Vzhľad a prevedenie je podobné ako u strešného okna GGL či GGU. K strešnému výlezu GXL a GXU si objednajte lemovanie podľa strešnej krytiny. Okno GXL aj GXU sa otvára smerom von.
Termín dodania
10 pracovných dní
20 pracovných dní
Drevený rám s hliníkovým krídlom a integrovaným hliníkovým lemovaním.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1.4.2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
16 CENNÍK
GXL 3366
Kód okná
Oplechovanie ZWC pre rám
okna do falcovanej strešnej
krytiny bez použitia lemovania
Kód okná
Oplechovanie
ZWC 0000
ZWC 0100
ZWC 0300
Hliník
Meď
Titánzinok
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
Interiérové medziokenné
krokvy
Kód okná
EBY 2000 EBY 2100 EBY 3000 EBY 3100
Číselný kód okná
Drevo z ihličnanov,
lak bielej farby
Drevo z ihličnanov
437,50
525,00
437,50
525,00
EKY 2000 EKY 3000
Drevo
z ihličnanov,
lak bielej
farby
Drevo
z ihličnanov
CK02
55 × 78
23,33
28,00
39,17
47,00
39,17
47,00
W10 2100/3100
CK04
55 × 98
24,17
29,00
41,67
50,00
41,67
50,00
W20 2000/3000
160,00
192,00
160,00
192,00
212,50
255,00
212,50
255,00
FK06
66 × 118
28,33
34,00
48,33
58,00
48,33
58,00
W27 2000/3000
204,17
245,00
204,17
245,00
262,50
315,00
262,50
315,00
FK08
66 × 140
30,83
37,00
52,50
63,00
52,50
63,00
W35 2000/3000
254,17
305,00
254,17
305,00
316,67
380,00
316,67
380,00
MK04
78 × 98
27,50
33,00
47,50
57,00
47,50
57,00
MK06
78 × 118
30,00
36,00
50,83
61,00
50,83
61,00
MK08
78 × 140
31,67
38,00
54,17
65,00
54,17
65,00
MK10
78 × 160
36,67
44,00
63,33
76,00
63,33
76,00
PK06
94 × 118
35,00
42,00
59,17
71,00
59,17
71,00
PK08
94 × 140
37,50
45,00
63,33
76,00
63,33
76,00
PK10
94 × 160
40,00
48,00
68,33
82,00
68,33
82,00
SK06
114 × 118
36,67
44,00
63,33
76,00
63,33
76,00
SK08
114 × 140
40,83
49,00
69,17
83,00
69,17
83,00
SK10
114 × 160
45,83
55,00
78,33
94,00
78,33
94,00
UK04
134 × 98
38,33
46,00
65,00
78,00
65,00
78,00
UK08
134 × 140
45,83
55,00
78,33
94,00
78,33
94,00
UK10
134 × 160
51,67
62,00
87,50
105,00
87,50
105,00
Prefabrikovaný nosník W10 je určený pre zostavu strešného okna so zvislým doplnkovým oknom.
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Oplechovanie ZWC použite v prípade osadenie strešného okna do falcovanej strešnej krytiny bez systémového lemovania.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 17
Montážné doplnky
Ostenie
10-ROČNÁ
ZÁRUKA
NA STREŠNÉ OKNÁ
A LEMOVANIA VELUX
NAMONTOVANÉ
SO ZATEPĽOVACOU
SADOU BDX
Novinka
Kód okná
Prevedenie
BDX 2000
BDX 2000 F
BFX 1000
BBX 0000
LSB 2000
LSC 2000
LSG 1000
Zatepľovacia
sada
Zatepľovacia sada
pre zapustené
lemovanie
Manžeta
z hydroizolačnej
fólie
Manžeta
z parotesnej fólie
Ostenie s hĺbkou
300 mm
Ostenie s hĺbkou
400 mm
Montážna sada
pre sadrokartónové ostenie
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
48,33
58,00
69,17
83,00
20,00
24,00
20,00
24,00
152,50
183,00
190,83
229,00
50,00
60,00
CK04
55 × 98
48,33
58,00
69,17
83,00
20,00
24,00
20,00
24,00
155,83
187,00
195,00
234,00
51,67
62,00
FK06
66 × 118
51,67
62,00
74,17
89,00
21,67
26,00
21,67
26,00
162,50
195,00
203,33
244,00
53,33
64,00
FK08
66 × 140
51,67
62,00
74,17
89,00
21,67
26,00
21,67
26,00
169,17
203,00
211,67
254,00
55,83
67,00
MK04
78 × 98
55,83
67,00
79,17
95,00
23,33
28,00
23,33
28,00
162,50
195,00
203,33
244,00
53,33
64,00
MK06
78 × 118
59,17
71,00
84,17
101,00
25,00
30,00
25,00
30,00
165,83
199,00
207,50
249,00
55,00
66,00
MK08
78 × 140
62,50
75,00
89,17
107,00
26,67
32,00
26,67
32,00
172,50
207,00
215,83
259,00
56,67
68,00
MK10
78 × 160
66,67
80,00
94,17
113,00
27,50
33,00
27,50
33,00
257,50
309,00
221,67
266,00
58,33
70,00
PK06
94 × 118
62,50
75,00
89,17
107,00
26,67
32,00
26,67
32,00
177,50
213,00
221,67
266,00
58,33
70,00
PK08
94 × 140
66,67
80,00
94,17
113,00
27,50
33,00
27,50
33,00
182,50
219,00
228,33
274,00
60,00
72,00
PK10
94 × 160
70,00
84,00
99,17
119,00
29,17
35,00
29,17
35,00
187,50
225,00
234,17
281,00
61,67
74,00
SK06
114 × 118
66,67
80,00
94,17
113,00
27,50
33,00
27,50
33,00
180,83
217,00
225,83
271,00
60,00
72,00
SK08
114 × 140
70,00
84,00
99,17
119,00
29,17
35,00
29,17
35,00
185,83
223,00
232,50
279,00
61,67
74,00
SK10
114 × 160
73,33
88,00
104,17
125,00
30,83
37,00
30,83
37,00
192,50
231,00
240,83
289,00
63,33
76,00
UK04
134 × 98
70,00
84,00
99,17
119,00
29,17
35,00
29,17
35,00
258,33
310,00
323,33
388,00
85,00
102,00
UK08
134 × 140
73,33
88,00
104,17
125,00
30,83
37,00
30,83
37,00
268,33
322,00
335,83
403,00
88,33
106,00
UK10
134 × 160
76,67
92,00
109,17
131,00
32,50
39,00
32,50
39,00
285,00
342,00
356,67
428,00
94,17
113,00
Montážne doplnky slúžia k uľahčeniu montáže strešných okien
VELUX a zároveň zaisťujú dokonalé napojenie namontovaného
okna na strešný plášť a jeho optimálnu izoláciu.
V prípade použitia zatepľovacej sady BDX u okien inštalovaných
do zostáv si najprv overte potrebnú šírku medziokenného žľabu
kombi lemovania (šírka krokvy + cca 60 mm) pre inštaláciu
zatepľovacieho rámu.
Súčasťou zatepľovacej sady BDX je rám, manžeta z hydroizolačnej fólie (BFX) a samonosný drenážny žliabok.
Ohľadne cien zatepľovacej sady BDX pre doplnkové okná a kombinácie strešných okien s nosníkom EBY alebo EKY kontaktujte
naše zákaznícke centrum.
Súčasťou hydroizolačnej fólie BFX je drenážny žliabok.
Montážne doplnky slúžia na zjednodušenie
montáže strešných okien VELUX a zároveň
zaisťujú dokonalé napojenie montovaného
okna na strešný plášť a jeho optimálnu
izoláciu.
Ohľadne cien hydroizolačnej fólie BFX pre
kombináciu strešných okien s nosníkom
EBY kontaktujte naše zákaznícke centrum.
Hydroizolačné fólie BFX a BBX sú kompatibilné s predchádzajúcou aj súčasnou Novou
Generáciou strešných okien VELUX, v označení veľkosti majú uvedené písmeno „K”.
Montážne doplnky slúžia na zjednodušenie montáže strešných okien VELUX
a zároveň zaisťujú dokonalé napojenie
montovaného okna na strešný plášť
a jeho optimálnu izoláciu.
Ostenie LSB a LSC je štandardne dodávané s manžetou z parotesnej fólie BBX.
Ostenie LSB a LSC je kompatibilné
s predchádzajúcou aj súčasnou Novou
Generáciou strešných okien VELUX,
v označení veľkosti majú uvedené
písmeno „K”.
Súčasťou montážnej sady LSG
je aj parotesná fólia BBX a manžeta
z hydroizolačnej fólie BFX.
10-ročná záruka
Predĺžená záruka platí pre strešné okná a lemovania VELUX
namontované so zatepľovacou sadou BDX.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1.4.2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
18 CENNÍK
Zateplené lemovanie
– pre samostatne osadené strešné okno
Kód okná
EDW 2000
Prevedenie
EDW 2100
EDW 2300
Lemovanie so zatepľovacou sadou
Materiál
Hliník
Krytina
Meď
EDJ 2000
EDJ 2100
EDJ 2300
Zapustené lemovanie so zatepľovacou sadou
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Profilovaná do 90 mm
Profilovaná do 120 mm
EDS 2000
EDN 2000
Lemovanie so
zatepľovacou
sadou
Zapustené lemovanie so zatepľovacou sadou
Hliník
Hliník
Plochá do
2 × 8 mm
Plochá do
2 × 8 mm
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
98,33
118,00
193,33
232,00
170,00
204,00
136,67
164,00
234,17
281,00
210,00
252,00
93,33
112,00
131,67
158,00
CK04
55 × 98
100,83
121,00
195,83
235,00
171,67
206,00
140,83
169,00
238,33
286,00
214,17
257,00
95,83
115,00
135,00
162,00
FK06
66 × 118
110,00
132,00
205,00
246,00
180,83
217,00
151,67
182,00
250,00
300,00
225,00
270,00
103,33
124,00
146,67
176,00
FK08
66 × 140
113,33
136,00
209,17
251,00
185,00
222,00
157,50
189,00
255,83
307,00
230,83
277,00
106,67
128,00
150,83
181,00
MK04
78 × 98
115,00
138,00
210,00
252,00
186,67
224,00
159,17
191,00
257,50
309,00
232,50
279,00
108,33
130,00
152,50
183,00
MK06
78 × 118
120,83
145,00
215,83
259,00
191,67
230,00
167,50
201,00
265,83
319,00
240,83
289,00
113,33
136,00
160,83
193,00
MK08
78 × 140
126,67
152,00
222,50
267,00
198,33
238,00
175,83
211,00
274,17
329,00
250,00
300,00
120,00
144,00
170,00
204,00
MK10
78 × 160
137,50
165,00
232,50
279,00
209,17
251,00
189,17
227,00
287,50
345,00
263,33
316,00
128,33
154,00
181,67
218,00
PK06
94 × 118
131,67
158,00
227,50
273,00
203,33
244,00
182,50
219,00
280,83
337,00
256,67
308,00
124,17
149,00
175,00
210,00
PK08
94 × 140
137,50
165,00
233,33
280,00
210,00
252,00
190,00
228,00
289,17
347,00
265,00
318,00
130,00
156,00
183,33
220,00
PK10
94 × 160
145,00
174,00
240,83
289,00
216,67
260,00
200,83
241,00
300,00
360,00
275,00
330,00
136,67
164,00
192,50
231,00
SK06
114 × 118
140,00
168,00
235,83
283,00
211,67
254,00
192,50
231,00
291,67
350,00
266,67
320,00
131,67
158,00
185,83
223,00
SK08
114 × 140
146,67
176,00
242,50
291,00
218,33
262,00
202,50
243,00
301,67
362,00
276,67
332,00
137,50
165,00
194,17
233,00
SK10
114 × 160
154,17
185,00
250,00
300,00
226,67
272,00
212,50
255,00
311,67
374,00
287,50
345,00
145,00
174,00
205,00
246,00
UK04
134 × 98
147,50
177,00
243,33
292,00
219,17
263,00
302,50
363,00
277,50
333,00
138,33
166,00
195,00
234,00
UK08
134 × 140
155,83
187,00
251,67
302,00
228,33
274,00
215,83
259,00
315,00
378,00
290,83
349,00
146,67
176,00
207,50
249,00
UK10
134 × 160
167,50
201,00
264,17
317,00
240,00
288,00
231,67
278,00
331,67
398,00
306,67
368,00
157,50
189,00
222,50
267,00
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.
bežné osadenie
zapustená montáž v hĺbke -40 mm
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 19
Lemovanie
– pre samostatne osadené strešné okno
Kód okná
EDW 0000
Prevedenie
Materiál
Hliník
Krytina
EDW 0700C2
EDJ 0000
S manžetou
v červenej
farbe
Zapustené
lemovanie
Hliník
Profilovaná do 120 mm
EDS 0000
EDN 0000
Zapustené
lemovanie
Hliník
Hliník
Hliník
Profilovaná
do 90 mm
Plochá do
2 × 8 mm
Plochá do
2 × 8 mm
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
56,67
68,00
62,50
75,00
73,33
88,00
50,83
61,00
68,33
82,00
CK04
55 × 98
59,17
71,00
65,00
78,00
77,50
93,00
53,33
64,00
71,67
86,00
FK06
66 × 118
65,00
78,00
70,83
85,00
84,17
101,00
58,33
70,00
78,33
94,00
FK08
66 × 140
69,17
83,00
75,00
90,00
90,00
108,00
61,67
74,00
83,33
100,00
MK04
78 × 98
66,67
80,00
72,50
87,00
86,67
104,00
59,17
71,00
80,00
96,00
MK06
78 × 118
69,17
83,00
75,00
90,00
90,00
108,00
61,67
74,00
83,33
100,00
MK08
78 × 140
72,50
87,00
78,33
94,00
94,17
113,00
65,00
78,00
87,50
105,00
MK10
78 × 160
79,17
95,00
85,00
102,00
102,50
123,00
70,00
84,00
95,00
114,00
PK06
94 × 118
77,50
93,00
83,33
100,00
100,83
121,00
69,17
83,00
93,33
112,00
PK08
94 × 140
80,00
96,00
85,83
103,00
104,17
125,00
71,67
86,00
96,67
116,00
PK10
94 × 160
84,17
101,00
90,00
108,00
110,00
132,00
75,00
90,00
101,67
122,00
SK06
114 × 118
82,50
99,00
88,33
106,00
106,67
128,00
73,33
88,00
99,17
119,00
SK08
114 × 140
85,83
103,00
91,67
110,00
111,67
134,00
76,67
92,00
103,33
124,00
SK10
114 × 160
90,83
109,00
96,67
116,00
117,50
141,00
80,83
97,00
109,17
131,00
UK04
134 × 98
86,67
104,00
92,50
111,00
77,50
93,00
104,17
125,00
UK08
134 × 140
92,50
111,00
98,33
118,00
120,83
145,00
82,50
99,00
111,67
134,00
UK10
134 × 160
101,67
122,00
107,50
129,00
132,50
159,00
90,83
109,00
122,50
147,00
Tieto lemovania sú bez drenážneho žliabku, preto odporúčame zakúpiť hydroizolačnú fóliu BFX 1000, ktorej súčasťou je aj drenážny žliabok.
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.
bežné osadenie
zapustená montáž v hĺbke -40 mm
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1.4.2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
20 CENNÍK
a
a
Kombi lemovanie
0021
(0001)
0007
0004
0021
(1001)
0006
(1003)
– pre zostavu strešných okien
v profilovanej strešnej krytine
0002
0004
(0003)
0005
0006
b
b
1021
(0001)
0007
a
a
b
1021
(0001)
(0003)
0002
(0003)
b
0000
EKW 0021G
EKW 0021H
Kód okná
Hliník
Prevedenie
EKW 0002G
EKW 0002H
EKW 0006E
EKW 0007E
Hliník
Hliník
EKW 0004GE
EKX 0005GE
Hliník
EKW 0121G
EKW 0121H
Meď
Profilovaná do max. výšky 120 mm
Krytina
EKW 0102G
EKW 0102H
EKW 0106E
EKW 0107E
Meď
Meď
EKW 0104GE
EKX 0105GE
Meď
Profilovaná do max. výšky 120 mm
EKW 0301G/H
EKW 0306E
EKW 0302G/H
EKW 0307E
EKW 0303H
Titánzinok
Titánzinok
EKW 0304GE
EKX 0305GE
Titánzinok
Profilovaná do max. výšky 120 mm
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
112,50
135,00
62,50
75,00
62,50
75,00
69,17
83,00
262,50
315,00
159,17
191,00
159,17
191,00
165,83
199,00
134,17
161,00
134,17
161,00
140,83
169,00
CK04
55 × 98
117,50
141,00
65,83
79,00
65,83
79,00
72,50
87,00
267,50
321,00
162,50
195,00
162,50
195,00
169,17
203,00
137,50
165,00
137,50
165,00
144,17
173,00
FK06
66 × 118
128,33
154,00
71,67
86,00
71,67
86,00
78,33
94,00
278,33
334,00
168,33
202,00
168,33
202,00
175,00
210,00
143,33
172,00
143,33
172,00
150,00
180,00
FK08
66 × 140
136,67
164,00
75,83
91,00
75,83
91,00
82,50
99,00
286,67
344,00
172,50
207,00
182,50
207,00
179,17
215,00
147,50
177,00
147,50
177,00
154,17
185,00
MK04
78 × 98
131,67
158,00
73,33
88,00
73,33
88,00
80,00
96,00
281,67
338,00
170,00
204,00
170,00
204,00
176,67
212,00
145,00
174,00
145,00
174,00
151,67
182,00
MK06
78 × 118
136,67
164,00
75,83
91,00
75,83
91,00
82,50
99,00
286,67
344,00
172,50
207,00
172,50
207,00
179,17
215,00
147,50
177,00
147,50
177,00
154,17
185,00
MK08
78 × 140
144,17
173,00
80,00
96,00
80,00
96,00
86,67
104,00
294,17
353,00
176,67
212,00
176,67
212,00
183,33
220,00
151,67
182,00
151,67
182,00
158,33
190,00
MK10
78 × 160
155,83
187,00
86,67
104,00
86,67
104,00
93,33
112,00
305,83
367,00
183,33
220,00
183,33
220,00
190,00
228,00
158,33
190,00
158,33
190,00
165,00
198,00
PK06
94 × 118
153,33
184,00
85,00
102,00
85,00
102,00
91,67
110,00
303,33
364,00
181,67
218,00
181,67
218,00
188,33
226,00
156,67
188,00
156,67
188,00
163,33
196,00
PK08
94 × 140
159,17
191,00
88,33
106,00
88,33
106,00
95,00
114,00
309,17
371,00
185,00
222,00
185,00
222,00
191,67
230,00
160,00
192,00
160,00
192,00
166,67
200,00
PK10
94 × 160
166,67
200,00
92,50
111,00
92,50
111,00
99,17
119,00
316,67
380,00
189,17
227,00
189,17
227,00
195,83
235,00
164,17
197,00
164,17
197,00
170,83
205,00
SK06
114 × 118
163,33
196,00
90,83
109,00
90,83
109,00
97,50
117,00
313,33
376,00
187,50
225,00
187,50
225,00
194,17
233,00
162,50
195,00
162,50
195,00
169,17
203,00
SK08
114 × 140
170,00
204,00
94,17
113,00
94,17
113,00
100,83
121,00
320,00
384,00
190,83
229,00
190,83
229,00
197,50
237,00
165,83
199,00
165,83
199,00
172,50
207,00
SK10
114 × 160
179,17
215,00
100,00
120,00
100,00
120,00
106,67
128,00
329,17
395,00
196,67
236,00
196,67
236,00
203,33
244,00
171,67
206,00
171,67
206,00
178,33
214,00
UK04
134 × 98
170,83
205,00
95,00
114,00
95,00
114,00
101,67
122,00
320,83
385,00
191,67
230,00
191,67
230,00
UK08
134 × 140
183,33
220,00
101,67
122,00
101,67
122,00
108,33
130,00
333,33
400,00
198,33
238,00
198,33
238,00
205,00
246,00
173,33
208,00
173,33
208,00
180,00
216,00
UK10
134 × 160
201,67
242,00
111,67
134,00
111,67
134,00
118,33
142,00
351,67
422,00
208,33
250,00
208,33
250,00
215,00
258,00
183,33
220,00
183,33
220,00
190,00
228,00
166,67
200,00
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.
bežné osadenie
zapustená montáž v hĺbke -40 mm
Odporúčame používať rovnakú kombináciu materiálu oplechovania okna a lemovania.
Kombi lemovanie dvojice okien pre vzdialenosť medzi rámami okien 140 a 160 mm je ponúkané ako štandard, pre vzdialenosť rámov 100 a 120 mm je dodacia doba 10 a viacej pracovných dní. Ostatné vzdialenosti
od 60 do 400 mm ponúkame na objednávku. Cena je rovnaká, ako pre vzdialenosť 140 mm.
Vzdialenosť medzi rámami okien montovanými nad sebou je štandardne b = 100 mm. Ak montujete vonkajšie rolety na okná umiestnené nad sebou, je nutné použiť kombi lemovanie v zvislom smere s vzdialenosťou
medzi rámami b = 250 mm.
Označenie G = šírka žliabku 140 mm
Označenie H = šírka žliabku 160 mm
Ďalšie žliabky v ponuke: označenie E = šírka žliabku 100 mm; označenie F = šírka žliabku 120 mm; označenie J = šírka žliabku 250 mm
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 21
a
a
Kombi lemovanie
0021
(0001)
0007
0004
0021
(1001)
0006
(1003)
– pre zostavu strešných okien
v plochej strešnej krytine
0002
1021
(0001)
(0003)
b
0000
EKS 0021G
EKS 0021H
Kód okná
Hliník
Prevedenie
EKS 0006E
EKS 0007E
EKS 0002G
Hliník
EKS 0004GE
Hliník
Plochá do max. výšky 2 × 8 mm
Krytina
EKS 0121G
EKS 0121H
Meď
EKS 0102G
EKS 0106E
EKS 0107E
Meď
EKS 0104GE
EKS 0301G
EKS 0302G
EKS 0303
EKS 0306E
EKS 0307E
Meď
Plochá do max. výšky 2 × 8 mm
Titánzinok
EKS 0304GE
Titánzinok
Plochá do max.
výšky 2 × 8 mm
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
100,00
120,00
55,83
67,00
62,50
75,00
250,00
300,00
152,50
183,00
159,17
191,00
127,50
153,00
134,17
161,00
CK04
55 × 98
105,00
126,00
58,33
70,00
65,00
78,00
255,00
306,00
155,00
186,00
161,67
194,00
130,00
156,00
136,67
164,00
FK06
66 × 118
115,00
138,00
64,17
77,00
70,83
85,00
265,00
318,00
160,83
193,00
167,50
201,00
135,83
163,00
142,50
171,00
FK08
66 × 140
122,50
147,00
67,50
81,00
74,17
89,00
272,50
327,00
164,17
197,00
170,83
205,00
139,17
167,00
145,83
175,00
MK04
78 × 98
117,50
141,00
65,00
78,00
71,67
86,00
267,50
321,00
161,67
194,00
168,33
202,00
136,67
164,00
143,33
172,00
MK06
78 × 118
122,50
147,00
67,50
81,00
74,17
89,00
272,50
327,00
164,17
197,00
170,83
205,00
139,17
167,00
145,83
175,00
MK08
78 × 140
128,33
154,00
70,83
85,00
77,50
93,00
278,33
334,00
167,50
201,00
174,17
209,00
142,50
171,00
149,17
179,00
MK10
78 × 160
139,17
167,00
77,50
93,00
84,17
101,00
289,17
347,00
174,17
209,00
180,83
217,00
149,17
179,00
155,83
187,00
PK06
94 × 118
136,67
164,00
75,83
91,00
82,50
99,00
286,67
344,00
172,50
207,00
179,17
215,00
147,50
177,00
154,17
185,00
PK08
94 × 140
141,67
170,00
78,33
94,00
85,00
102,00
291,67
350,00
175,00
210,00
181,67
218,00
150,00
180,00
156,67
188,00
PK10
94 × 160
149,17
179,00
82,50
99,00
89,17
107,00
299,17
359,00
179,17
215,00
185,83
223,00
154,17
185,00
160,83
193,00
SK06
114 × 118
145,00
174,00
80,83
97,00
87,50
105,00
295,00
354,00
177,50
213,00
184,17
221,00
152,50
183,00
159,17
191,00
SK08
114 × 140
151,67
182,00
84,17
101,00
90,83
109,00
301,67
362,00
180,83
217,00
187,50
225,00
155,83
187,00
162,50
195,00
SK10
114 × 160
160,00
192,00
89,17
107,00
95,83
115,00
310,00
372,00
185,83
223,00
192,50
231,00
160,83
193,00
167,50
201,00
UK04
134 × 98
152,50
183,00
302,50
363,00
181,67
218,00
UK08
134 × 140
163,33
196,00
90,83
109,00
97,50
117,00
313,33
376,00
187,50
225,00
194,17
233,00
162,50
195,00
169,17
203,00
UK10
134 × 160
179,17
215,00
100,00
120,00
106,67
128,00
329,17
395,00
196,67
236,00
203,33
244,00
171,67
206,00
178,33
214,00
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.
bežné osadenie
zapustená montáž v hĺbke -40 mm
Odporúčame používať rovnakú kombináciu materiálu oplechovania okna a lemovania.
Kombi lemovanie dvojice okien pre vzdialenosť medzi rámami okien 140 a 160 mm je ponúkané ako štandard, pre vzdialenosť rámov 100 a 120 mm je dodacia doba
10 a viacej pracovných dní. Ostatné vzdialenosti od 60 do 400 mm ponúkame na objednávku. Cena je rovnaká, ako pre vzdialenosť 140 mm.
Vzdialenosť medzi rámami okien montovanými nad sebou je štandardne b = 100 mm. Ak montujete vonkajšie rolety na okná umiestnené nad sebou, je nutné použiť
kombi lemovanie v zvislom smere s vzdialenosťou medzi rámami b = 250 mm.
Diel lemovania označený v hornej kreslenej tabuľke číslom 0005 je zhodný aj pre profilovanú strešnú krytinu – ceny nájdete na str. 21, EKX 0005GE, 0105GE
a 0305GE.
Označenie G = šírka žliabku 140 mm
Označenie H = šírka žliabku 160 mm
Ďalšie žliabky v ponuke: označenie E = šírka žliabku 100 mm; označenie F = šírka žliabku 120 mm; označenie J = šírka žliabku 250 mm
Termín dodania
10 pracovných dní
15 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
22 CENNÍK
0004
(0003)
0005
b
b
0007
a
a
0006
b
1021
(0001)
0002
(0003)
Zapustené kombi lemovanie
– pre zostavy strešných okien
v profilovanej strešnej krytine
Kód okná
Prevedenie
Krytina
EKJ 0001G
EKJ 0001H
EKJ 0002G
EKJ 0002H
EKJ 0003
EKJ 0101G
EKJ 0101H
EKJ 0102G
EKJ 0102H
EKJ 0103
EKJ 0301G
EKJ 0301H
EKJ 0302G
EKJ 0302H
EKJ 0303
Hliník
Hliník
Hliník
Meď
Meď
Meď
Titánzinok
Titánzinok
Titánzinok
Profilovaná do max. výšky 90 mm
Profilovaná do max. výšky 90 mm
Profilovaná do max. výšky 90 mm
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
79,17
95,00
79,17
95,00
79,17
95,00
175,83
211,00
175,83
211,00
175,83
211,00
150,83
181,00
150,83
181,00
150,83
181,00
CK04
55 × 98
83,33
100,00
83,33
100,00
83,33
100,00
180,00
216,00
180,00
216,00
180,00
216,00
155,00
186,00
155,00
186,00
155,00
186,00
FK06
66 × 118
90,83
109,00
90,83
109,00
90,83
109,00
187,50
225,00
187,50
225,00
187,50
225,00
162,50
195,00
162,50
195,00
162,50
195,00
FK08
66 × 140
96,67
116,00
96,67
116,00
96,67
116,00
193,33
232,00
193,33
232,00
193,33
232,00
168,33
202,00
168,33
202,00
168,33
202,00
MK04
78 × 98
93,33
112,00
93,33
112,00
93,33
112,00
190,00
228,00
190,00
228,00
190,00
228,00
165,00
198,00
165,00
198,00
165,00
198,00
MK06
78 × 118
96,67
116,00
96,67
116,00
96,67
116,00
193,33
232,00
193,33
232,00
193,33
232,00
168,33
202,00
168,33
202,00
168,33
202,00
MK08
78 × 140
101,67
122,00
101,67
122,00
101,67
122,00
198,33
238,00
198,33
238,00
198,33
238,00
173,33
208,00
173,33
208,00
173,33
208,00
MK10
78 × 160
110,00
132,00
110,00
132,00
110,00
132,00
206,67
248,00
206,67
248,00
206,67
248,00
181,67
218,00
181,67
218,00
181,67
218,00
PK06
94 × 118
108,33
130,00
108,33
130,00
108,33
130,00
205,00
246,00
205,00
246,00
205,00
246,00
180,00
216,00
180,00
216,00
180,00
216,00
PK08
94 × 140
112,50
135,00
112,50
135,00
112,50
135,00
209,17
251,00
209,17
251,00
209,17
251,00
184,17
221,00
184,17
221,00
184,17
221,00
PK10
94 × 160
118,33
142,00
118,33
142,00
118,33
142,00
215,00
258,00
215,00
258,00
215,00
258,00
190,00
228,00
190,00
228,00
190,00
228,00
SK06
114 × 118
115,00
138,00
115,00
138,00
115,00
138,00
211,67
254,00
211,67
254,00
211,67
254,00
186,67
224,00
186,67
224,00
186,67
224,00
SK08
114 × 140
120,00
144,00
120,00
144,00
120,00
144,00
216,67
260,00
216,67
260,00
216,67
260,00
191,67
230,00
191,67
230,00
191,67
230,00
SK10
114 × 160
126,67
152,00
126,67
152,00
126,67
152,00
223,33
268,00
223,33
268,00
223,33
268,00
198,33
238,00
198,33
238,00
198,33
238,00
UK04
134 × 98
120,83
145,00
120,83
145,00
120,83
145,00
217,50
261,00
217,50
261,00
217,50
261,00
192,50
231,00
192,50
231,00
192,50
231,00
UK08
134 × 140
130,00
156,00
130,00
156,00
130,00
156,00
226,67
272,00
226,67
272,00
226,67
272,00
201,67
242,00
201,67
242,00
201,67
242,00
UK10
134 × 160
142,50
171,00
142,50
171,00
142,50
171,00
239,17
287,00
239,17
287,00
239,17
287,00
214,17
257,00
214,17
257,00
214,17
257,00
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.
bežné osadenie
zapustená montáž v hĺbke -40 mm
Označenie G = šírka žliabku 140 mm
Označenie H = šírka žliabku 160 mm
Ďalšie žliabky v ponuke:
Označenie E = šírka žliabku 100 mm
Označenie F = šírka žliabku 120 mm
Označenie J = šírka žliabku 250 mm
Pre kombinácie strešných okien nad sebou v zapustenej úrovni kontaktujte naše zákaznícke centrum.
Termín dodania
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 23
Zapustené kombi lemovanie
– pre zostavy strešných okien
v plochej strešnej krytine
Kód okná
Prevedenie
EKN 0001G
EKN 0002G
EKN 0003
EKN 0101G
EKN 0102G
EKN 0103
EKN 0301G
EKN 0302G
EKN 0303
Hliník
Hliník
Hliník
Meď
Meď
Meď
Titánzinok
Titánzinok
Titánzinok
Krytina
Plochá do výšky 2 × 8 mm
Plochá do výšky 2 × 8 mm
Plochá do výšky 2 × 8 mm
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
70,83
85,00
70,83
85,00
70,83
85,00
167,50
201,00
167,50
201,00
167,50
201,00
142,50
171,00
142,50
171,00
142,50
171,00
CK04
55 × 98
74,17
89,00
74,17
89,00
74,17
89,00
170,83
205,00
170,83
205,00
170,83
205,00
145,83
175,00
145,83
175,00
145,83
175,00
FK06
66 × 118
80,83
97,00
80,83
97,00
80,83
97,00
177,50
213,00
177,50
213,00
177,50
213,00
152,50
183,00
152,50
183,00
152,50
183,00
FK08
66 × 140
86,67
104,00
86,67
104,00
86,67
104,00
183,33
220,00
183,33
220,00
183,33
220,00
158,33
190,00
158,33
190,00
158,33
190,00
MK04
78 × 98
82,50
99,00
82,50
99,00
82,50
99,00
179,17
215,00
179,17
215,00
179,17
215,00
154,17
185,00
154,17
185,00
154,17
185,00
MK06
78 × 118
86,67
104,00
86,67
104,00
86,67
104,00
183,33
220,00
183,33
220,00
183,33
220,00
158,33
190,00
158,33
190,00
158,33
190,00
MK08
78 × 140
90,83
109,00
90,83
109,00
90,83
109,00
187,50
225,00
187,50
225,00
187,50
225,00
162,50
195,00
162,50
195,00
162,50
195,00
MK10
78 × 160
98,33
118,00
98,33
118,00
98,33
118,00
195,00
234,00
195,00
234,00
195,00
234,00
170,00
204,00
170,00
204,00
170,00
204,00
PK06
94 × 118
96,67
116,00
96,67
116,00
96,67
116,00
193,33
232,00
193,33
232,00
193,33
232,00
168,33
202,00
168,33
202,00
168,33
202,00
PK08
94 × 140
100,00
120,00
100,00
120,00
100,00
120,00
196,67
236,00
196,67
236,00
196,67
236,00
171,67
206,00
171,67
206,00
171,67
206,00
PK10
94 × 160
105,00
126,00
105,00
126,00
105,00
126,00
201,67
242,00
201,67
242,00
201,67
242,00
176,67
212,00
176,67
212,00
176,67
212,00
SK06
114 × 118
102,50
123,00
102,50
123,00
102,50
123,00
199,17
239,00
199,17
239,00
199,17
239,00
174,17
209,00
174,17
209,00
174,17
209,00
SK08
114 × 140
106,67
128,00
106,67
128,00
106,67
128,00
203,33
244,00
203,33
244,00
203,33
244,00
178,33
214,00
178,33
214,00
178,33
214,00
SK10
114 × 160
113,33
136,00
113,33
136,00
113,33
136,00
210,00
252,00
210,00
252,00
210,00
252,00
185,00
222,00
185,00
222,00
185,00
222,00
UK04
134 × 98
108,33
130,00
108,33
130,00
108,33
130,00
205,00
246,00
205,00
246,00
UK08
134 × 140
115,83
139,00
115,83
139,00
115,83
139,00
212,50
255,00
212,50
255,00
212,50
255,00
187,50
225,00
187,50
225,00
187,50
225,00
UK10
134 × 160
126,67
152,00
126,67
152,00
126,67
152,00
223,33
268,00
223,33
268,00
223,33
268,00
198,33
238,00
198,33
238,00
198,33
238,00
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.
bežné osadenie
zapustená montáž v hĺbke -40 mm
Pre kombinácie strešných okien nad sebou v zapustenej úrovni kontaktujte naše zákaznícke centrum.
Označenie G = šírka žliabku 140 mm
Ďalšie žliabky v ponuke:
Označenie E = šírka žliabku 100 mm
Označenie F = šírka žliabku 120 mm
Označenie J = šírka žliabku 250 mm
Termín dodania
10 pracovných dní
15 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
24 CENNÍK
Lemovanie
– pre zostavu strešného a zvislého
doplnkového okna VFE, VIU
Kód okná
EFW 0012
EFW 0112
EFW 0312
EFS 0012
EFS 0112
EFS 0312
EFJ 0012
EFJ 0112
EFJ 0312
EFN 0012
EFN 0112
EFN 0312
Prevedenie
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Krytina
Profilovaná do max. výšky 120 mm
Plochá do max. výšky 2 × 8 mm
Profilovaná do max. výšky 90 mm
Plochá do max. výšky 2 × 8 mm
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
CK04
55 × 98
CK06
55 × 118
FK06
66 × 118
FK08
66 × 140
MK04
78 × 98
112,50
135,00
209,17
251,00
184,17
221,00
100,83
121,00
197,50
237,00
172,50
207,00
205,83
247,00
302,50
363,00
277,50
333,00
183,33
220,00
280,00
336,00
255,00
306,00
MK06
78 × 118
117,50
141,00
214,17
257,00
189,17
227,00
105,00
126,00
201,67
242,00
176,67
212,00
214,17
257,00
310,83
373,00
285,83
343,00
190,83
229,00
287,50
345,00
262,50
315,00
MK08
78 × 140
123,33
148,00
220,00
264,00
195,00
234,00
110,00
132,00
206,67
248,00
181,67
218,00
225,00
270,00
321,67
386,00
296,67
356,00
200,83
241,00
297,50
357,00
272,50
327,00
MK10
78 × 160
129,17
155,00
225,83
271,00
200,83
241,00
115,00
138,00
211,67
254,00
186,67
224,00
235,83
283,00
332,50
399,00
307,50
369,00
PK06
94 × 118
129,17
155,00
225,83
271,00
200,83
241,00
115,00
138,00
211,67
254,00
186,67
224,00
235,83
283,00
332,50
399,00
307,50
369,00
PK08
94 × 140
134,17
161,00
230,83
277,00
205,83
247,00
119,17
143,00
215,83
259,00
190,83
229,00
244,17
293,00
340,83
409,00
315,83
379,00
PK10
94 × 160
140,00
168,00
236,67
284,00
211,67
254,00
125,00
150,00
221,67
266,00
196,67
236,00
255,00
306,00
351,67
422,00
326,67
392,00
SK06
114 × 118
140,00
168,00
236,67
284,00
211,67
254,00
125,00
150,00
221,67
266,00
196,67
236,00
255,00
306,00
351,67
422,00
326,67
392,00
227,50
273,00
324,17
389,00
299,17
359,00
SK08
114 × 140
145,83
175,00
242,50
291,00
217,50
261,00
130,00
156,00
226,67
272,00
201,67
242,00
265,83
319,00
362,50
435,00
337,50
405,00
236,67
284,00
333,33
400,00
308,33
370,00
SK10
114 × 160
154,17
185,00
250,83
301,00
225,83
271,00
137,50
165,00
234,17
281,00
209,17
251,00
280,83
337,00
377,50
453,00
352,50
423,00
UK04
134 × 98
146,67
176,00
243,33
292,00
218,33
262,00
268,33
322,00
365,00
438,00
340,00
408,00
239,17
287,00
335,83
403,00
310,83
373,00
UK08
134 × 140
157,50
189,00
254,17
305,00
229,17
275,00
140,83
169,00
237,50
285,00
212,50
255,00
287,50
345,00
384,17
461,00
359,17
431,00
255,83
307,00
352,50
423,00
327,50
393,00
UK10
134 × 160
163,33
196,00
260,00
312,00
235,00
282,00
145,83
175,00
242,50
291,00
217,50
261,00
298,33
358,00
395,00
474,00
370,00
444,00
Lemovanie EFW a EFS je lemovanie pre zostavu strešného okna a zvislého doplnkového okna. Objednajte si ho podľa číselného kódu strešného okna (napr. EFW MK06).
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.
bežné osadenie
zapustená montáž v hĺbke -40 mm
Termín dodania
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
25 a viacej pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 25
Lemovanie
Lemovanie
– pre zostavu strešného
a doplnkového okna GIL, GIU
– pre výmenu strešného
okna
Kód okná
Prevedenie
Krytina
ETW 0000
ETW 0100
ETW 0300
Kód okná
Hliník
Meď
Titánzinok
Prevedenie
Profilovaná do max. výšky 120 mm
Kód okná
Prevedenie
Krytina
124,17
149,00
220,83
265,00
195,83
235,00
ETS 0000
ETS 0100
ETS 0300
Hliník
Meď
Titánzinok
Kód okná
Prevedenie
Krytina
Plochá do max. výšky 2 × 8 mm
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
CK02
55 × 78
65,00
78,00
63,33
76,00
113,33
136,00
111,67
134,00
CK04
55 × 98
68,33
82,00
66,67
80,00
116,67
140,00
115,00
138,00
FK06
66 × 118
75,00
90,00
72,50
87,00
126,67
152,00
124,17
149,00
FK08
66 × 140
MK04
78 × 98
76,67
92,00
74,17
89,00
132,50
159,00
130,00
156,00
207,50
249,00
182,50
219,00
ETJ 0000
ETJ 0100
ETJ 0300
ETN 0000
MK06
78 × 118
79,17
95,00
77,50
93,00
138,33
166,00
136,67
164,00
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
MK08
78 × 140
83,33
100,00
80,83
97,00
145,83
175,00
143,33
172,00
Plochá
do 2 × 8 mm
MK10
78 × 160
87,50
105,00
85,00
102,00
154,17
185,00
151,67
182,00
PK06
94 × 118
87,50
105,00
85,00
102,00
150,00
180,00
147,50
177,00
PK08
94 × 140
90,83
109,00
87,50
105,00
157,50
189,00
154,17
185,00
PK10
94 × 160
95,00
114,00
91,67
110,00
165,00
198,00
161,67
194,00
SK06
114 × 118
95,00
114,00
91,67
110,00
161,67
194,00
158,33
190,00
SK08
114 × 140
98,33
118,00
95,83
115,00
168,33
202,00
165,83
199,00
SK10
114 × 160
104,17
125,00
100,83
121,00
177,50
213,00
174,17
209,00
UK04
134 × 98
99,17
119,00
96,67
116,00
169,17
203,00
166,67
200,00
UK08
134 × 140
106,67
128,00
103,33
124,00
180,00
216,00
176,67
212,00
UK10
134 × 160
110,83
133,00
107,50
129,00
187,50
225,00
184,17
221,00
Profilovaná do max. výšky 90 mm
138,33
166,00
235,00
282,00
210,00
252,00
123,33
148,00
Lemovanie ETW umožňuje montáž strešných okien s doplnkovými strešnými oknami. Montuje sa vždy
s lemovaním strešného okna EDW alebo EDS. V prípade kombinácie doplnkových okien vedľa seba kontaktujte
naše zákaznícke centrum.
Príklad špecifikácie: EDW MK06 plus ETW WK34 0000... lemovanie pre zostavu strešného okna s veľkosťou
MK06, materiál oplechovania – hliník s doplnkovým strešným oknom GIL, veľkosť MK34.
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Montážne uholníky je možné použiť pre bežné aj zapustené lemovanie – montáž v hlbšej úrovni strešného plášťa.
bežné osadenie
zapustená montáž v hĺbke -40 mm
Termín dodania
EL 6000
110,83
133,00
Číselný kód okná
WK34
EW 6000
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
Číselný kód okná
WK34
EL 0000
Profilovaná
Profilovaná
Profilovaná
Plochá do
do max. výšky max. výšky do max. výšky do max. výšky
120 mm so
16 mm so
120 mm
16 mm
zatepľovacou zatepľovacou
sadou BDX
sadou BDX
Krytina
Číselný kód okná
WK34
EW 0000
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
Lemovanie je určené na výmenu strešného okna, ktoré bolo vyrobené pred 2002
za okno Novej Generácie.
Lemovanie s označením 6000 neobsahuje manžetu z hydroizolačnej fólie (BFX).
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
26 CENNÍK
Lemovanie
– pre zostavu dvoch strešných okien
s krokvou EBY
Kód okná
Prevedenie
Krytina
EBW 0021B
EBW 0121B
EBW 0321B
EBS 0021B
EBS 0121B
EBS 0321B
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Profilovaná do max. výšky 120 mm
Plochá do max. výšky 16 mm
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
CK02
55 × 78
141,67
170,00
291,67
350,00
266,67
320,00
139,17
167,00
289,17
347,00
264,17
317,00
CK04
55 × 98
148,33
178,00
298,33
358,00
273,33
328,00
145,83
175,00
295,83
355,00
270,83
325,00
FK06
66 × 118
162,50
195,00
312,50
375,00
287,50
345,00
159,17
191,00
309,17
371,00
284,17
341,00
FK08
66 × 140
173,33
208,00
323,33
388,00
298,33
358,00
170,00
204,00
320,00
384,00
295,00
354,00
MK04
78 × 98
165,83
199,00
315,83
379,00
290,83
349,00
162,50
195,00
312,50
375,00
303,33
364,00
MK06
78 × 118
173,33
208,00
323,33
388,00
298,33
358,00
170,00
204,00
320,00
384,00
295,00
354,00
MK08
78 × 140
181,67
218,00
331,67
398,00
306,67
368,00
178,33
214,00
328,33
394,00
303,33
382,00
MK10
78 × 160
197,50
237,00
347,50
417,00
322,50
387,00
193,33
232,00
343,33
412,00
318,33
382,00
PK06
94 × 118
193,33
232,00
343,33
412,00
318,33
382,00
190,00
228,00
340,00
408,00
315,00
378,00
PK08
94 × 140
200,83
241,00
350,83
421,00
325,83
391,00
196,67
236,00
346,67
416,00
321,67
386,00
PK10
94 × 160
210,83
253,00
360,83
433,00
335,83
403,00
206,67
248,00
356,67
428,00
331,67
398,00
SK06
114 × 118
205,83
247,00
355,83
427,00
330,83
397,00
201,67
242,00
351,67
422,00
326,67
392,00
SK08
114 × 140
214,17
257,00
364,17
437,00
339,17
407,00
210,00
252,00
360,00
432,00
335,00
402,00
SK10
114 × 160
226,67
272,00
376,67
452,00
351,67
422,00
222,50
267,00
372,50
447,00
347,50
417,00
UK04
134 × 98
215,83
259,00
365,83
439,00
340,83
409,00
211,67
254,00
361,67
434,00
336,67
404,00
UK08
134 × 140
231,67
278,00
381,67
458,00
356,67
428,00
227,50
273,00
377,50
453,00
352,50
423,00
UK10
134 × 160
254,17
305,00
404,17
485,00
379,17
455,00
249,17
299,00
399,17
479,00
374,17
449,00
Strešné okná a doplnky Novej Generácie majú vo veľkostnom kóde písmeno K, napr. GGL MK06.
Termín dodania
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 27
Okná do plochej strechy
CVP – elektricky ovládaný svetlík
s akrylátovou čírou/mliečnou kupolou
Kód okná
Rozmer v cm
Označenie okna
CVP
CVP – elektricky ovládaný svetlík
s polykarbonátovou čírou/mliečnou
kupolou
Kód okná
Elektricky
ovládaný
Označenie okna
Rozmer v cm
CVP
Elektricky
ovládaný
CVP 060060 S05A/B
60 × 60
880,00
1 056,00
CVP 060060 S05C/D
60 × 60
921,67
1 106,00
CVP 060090 S05A/B
60 × 90
940,83
1 129,00
CVP 060090 S05C/D
60 × 90
982,50
1 179,00
CVP 080080 S05A/B
80 × 80
975,00
1 170,00
CVP 080080 S05C/D
80 × 80
1 016,67
1 220,00
CVP 090090 S05A/B
90 × 90
1 049,17
1 259,00
CVP 090090 S05C/D
90 × 90
1 090,83
1 309,00
CVP 090120 S05A/B
90 × 120
1 150,00
1 380,00
CVP 090120 S05C/D
90 × 120
1 191,66
1 430,00
CVP 100100 S05A/B
100 × 100
1 099,17
1 319,00
CVP 100100 S05C/D
100 × 100
1 140,84
1 369,00
CVP 100150 S05A/B
100 × 150
1 310,83
1 573,00
CVP 100150 S05C/D
100 × 150
1 352,50
1 623,00
CVP 120120 S05A/B
120 × 120
1 255,00
1 506,00
CVP 120120 S05C/D
120 × 120
1 296,67
1 556,00
CVP 150150 S05E/F
150 × 150
1 509,17
1 811,00
CVP 150150 S05G/H
150 × 150
1 550,84
1 861,00
Svetlík sa dodáva s bezpečnostným dvojsklom --73.
Rám okna je z tvrdeného PVC s akrylátovou alebo
polykarbonátovou kupolou (číra alebo mliečna).
Elektricky ovládané okno do plochej strechy CVP má
predinštalované prvky elektrického ovládania – motorickú jednotku, diaľkový ovládač a dažďový senzor,
ktorý v prípade dažďa okno automaticky zavrie.
Všetko spomenuté príslušenstvo je súčasťou balenia.
CFP – neotváravý svetlík
s akrylátovou čírou/mliečnou kupolou
Kód okná
Rozmer v cm
Označenie okna
CFP
Neotváravý
CFP – neotváravý svetlík s polykarbonátovou čírou/mliečnou kupolou
Kód okná
Rozmer v cm
Označenie okna
CFP
Neotváravý
CFP 060060 S00A/B
60 × 60
400,83
481,00
CFP 060060 S00C/D
60 × 60
442,50
531,00
CFP 060090 S00A/B
60 × 90
461,66
554,00
CFP 060090 S00C/D
60 × 90
503,33
604,00
CFP 080080 S00A/B
80 × 80
495,83
595,00
CFP 080080 S00C/D
80 × 80
537,50
645,00
CFP 090090 S00A/B
90 × 90
570,00
684,00
CFP 090090 S00C/D
90 × 90
611,66
734,00
CFP 090120 S00A/B
90 × 120
670,84
805,00
CFP 090120 S00C/D
90 × 120
712,50
855,00
CFP 100100 S00A/B
100 × 100
620,00
744,00
CFP 100100 S00C/D
100 × 100
661,67
794,00
CFP 100150 S00A/B
100 × 150
831,67
998,00
CFP 100150 S00C/D
100 × 150
873,34
1 048,00
CFP 120120 S00A/B
120 × 120
775,83
931,00
CFP 120120 S00C/D
120 × 120
817,50
981,00
CFP 150150 S00E/F
150 × 150
1 030,00
1 236,00
CFP 150150 S00G/H
150 × 150
1 071,67
1 286,00
Kódy svetlíkov:
00 – neotváravé
01 – elektricky ovládané
A/E – akrylátová kupola číra
B/F – akrylátová kupola mliečna
C/G – polykarbonátová kupola číra
D/H – polykarbonátová kupola mliečna
Termín dodania
10 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
28 CENNÍK
Zdvíhací rám
pre svetlíky
CVP/CFP
Kód okná
Spodný diel
Diaľkovo ovládané
markízy a rolety
pre svetlíky VELUX
Horný diel
0015
0015
Kód okná
Elektricky
ovládaná
plisovaná
roleta
Elektricky
ovládaná
dvojito plisovaná roleta
Vonkajšia
markíza
na solárny
pohon
Rozmer v cm
FMG
FMK
MSG
Veľkostný kód
okná / doplnku
Zdvíhací rám
ZCE 060060
157,50
189,00
141,67
170,00
FMG/FMK/MSG 060060
60 × 60
215,83
259,00
220,00
264,00
226,67
272,00
ZCE 060090
179,17
215,00
161,67
194,00
FMG/FMK/MSG 060090
60 × 90
226,67
272,00
230,83
277,00
238,33
286,00
ZCE 080080
184,17
221,00
165,83
199,00
FMG/FMK/MSG 080080
80 × 80
237,50
285,00
242,50
291,00
249,17
299,00
ZCE 090090
200,00
240,00
180,00
216,00
FMG/FMK/MSG 090090
90 × 90
248,33
298,00
253,33
304,00
260,83
313,00
ZCE 090120
220,83
265,00
198,33
238,00
FMG/FMK/MSG 090120
90 × 120
263,33
316,00
268,33
322,00
276,67
332,00
ZCE 100100
210,83
253,00
190,00
228,00
FMG/FMK/MSG 100100
100 × 100
259,17
311,00
264,17
317,00
271,67
326,00
ZCE 100150
236,67
284,00
212,50
255,00
FMG/FMK/MSG 100150
100 × 150
274,17
329,00
280,00
336,00
287,50
345,00
ZCE 120120
228,33
274,00
205,83
247,00
FMG/FMK/MSG 120120
120 × 120
267,50
321,00
273,33
328,00
280,83
337,00
ZCE 150150
291,67
350,00
262,50
315,00
FMG/FMK/MSG 150150
150 × 150
Výška zdvíhacieho rámu ZCE je 15 cm.
Odporúčame použiť tam, kde je požiadavka na vyšší
rám svetlíka (zelené strechy, obrátená skladba strechy
a pod.).
Elektricky otváravé
CXP – strešný
výlez do plochej strechy
akrylátová
kupola –
číra
akrylátová
kupola –
mliečna
Kódy farebného prevedenia rolety: 1016 – biela farba; 1017 – béžová farba; 1003 – biela farba
Elektricky otváravé
polykarbó- polykarbónová kupola nová kupola
– číra
– mliečna
CXP E
CXP F
CXP G
CXP H
090120 90 × 120
1 104,17
1 325,00
1 104,17
1 325,00
1 145,83
1 375,00
1 145,83
1 375,00
100100 100 × 100
1 053,33
1 264,00
1 053,33
1 264,00
1 095,00
1 314,00
1 095,00
1 314,00
120120 120 × 120
1 209,17
1 451,00
1 209,17
1 451,00
1 250,84
1 501,00
1 250,84
1 501,00
Kód výrobku
E – akrylátová kupola číra
F – akrylátová kupola mliečna
G – polykarbonátová kupola číra
H – polykarbonátová kupola mliečna
Termín dodania
308,33
370,00
Elektricky otváravé
Zariadenie pre
odvod dymu
a tepla do plochej strechy
akrylátová
kupola –
číra
akrylátová
kupola –
mliečna
Elektricky otváravé
polykarbó- polykarbónová kupola nová kupola
– číra
– mliečna
CSP E
CSP F
CSP G
CSP H
100100 100 × 100
2 111,67
2 534,00
2 111,67
2 534,00
2 153,34
2 584,00
2 153,34
2 584,00
120120 120 × 120
2 267,50
2 721,00
2 267,50
2 721,00
2 309,17
2 771,00
2 309,17
2 771,00
Kód výrobku
E – akrylátová kupola číra
F – akrylátová kupola mliečna
G – polykarbonátová kupola číra
H – polykarbonátová kupola mliečna
10 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 29
Svetlovody
Svetlovody
do plochej strechy
Svetlovody
do šikmej strechy
Kód okná
Popis
TWR 010/TLR 010
TWR 014/TLR 014
Svetlovod,
pevný tubus
Svetlovod,
pevný tubus
Kód okná
Popis
358,33
430,00
37 × 37 cm
na osadzovací rám
TCR 014 0000
TCF 014 0000
Svetlovod, pevný tubus
Svetlovod, flexibilný tubus
484,17
581,00
341,67
410,00
60 × 60 cm na osadzovací rám, Ø tubusu 35 cm
426,67
512,00
47 × 47 cm
na osadzovací rám
Svetlovod TCR – kompletná sada komponentov pre montáž v dĺžke 1,0–1,85 m.
Exteriér TCR – manžeta z tvrdeného PVC s akrylátovou kupolou.
Doplnkové súčasti svetlovodu do plochej strechy sú rovnaké ako pre svetlovod TWR, TLR
do šikmej strechy (okrem ventilačného prvku ZTV).
Základná súčasť balenia svetlovodu je horný rám, difuzér, rovný teleskopický diel a dve kolená.
Určený je pre sklon strechy 15–60 °. Na rám s tvrdeným sklom so samočistiacou povrchovou
úpravou a integrovaným polyuretánovým lemovaním v čiernej farbe (pre svetlovody TWR) alebo
na rám s integrovaným plechovým lemovaním v šedej farbe (pre svetlovody TLR) nadväzuje tubus
s priemerom 25 cm (svetlovody TWR 10/TLR 10) alebo tubus s priemerom 35 cm (svetlovody
TWR 14/TLR 14). V miestnosti tubus vyúsťuje kruhovým difuzérom s akrylátovým dvojsklom.
Celková dĺžka tubusu je 1,45–1,85 m.
Svetlovod TWR je určený na montáž do profilovanej krytiny s max. výškou profilu 120 mm.
Svetlovod TLR je určený na montáž do plochej krytiny s max. výškou 16 mm (2 × 8 mm).
Dizajnový doplnok svetlovodu
– pre VELUX navrhol dizajnér Ross Lovegrove.
Bližšie informácie nájdete na www.velux.sk alebo kontaktujte naše zákaznícke centrum.
Dizajnový doplnok
svetlovodu
2
1
Kód okná
ZTB 014 1001
Dizajnový
podhľad
svetlovodu
Popis
250,00
300,00
Dizajnový doplnok
svetlovodu
3
1. Číry akrylový disk na zavesenie reflexnej kvapky
2. Ozdobný stropný prstenec
3. Reflexná kvapka
Bežné montážne súčasti svetlovodu
Doplnkové
komponenty
pre svetlovody
Kód okná
ZTR 010
ZTR 014
Popis
Predlžovací
diel 62 cm
Predlžovací
diel 62 cm
Predlžovací
diel 124 cm
Cena
58,33
70,00
62,50
75,00
112,50
135,00
70,83
85,00
Kód okná
Popis
Cena
Termín dodania
ZTC 010
ZTL 014
Nosič LED
diódového
osvetlenia
ZTK 010
Ø 25 cm
Ø 35 cm
Zatemňujúci
prvok pre
svetlovody
57,50
69,00
57,50
69,00
23,33
28,00
ZTV 014
ZCE 014 0015
ZTK 014
Zdvíhací rám
pre TCR
Ø 35 cm
Ventilačný
prvok – oba
pre TWR 014
Zatemňujúci
prvok pre
svetlovody
43,33
52,00
141,67
170,00
170,83
205,00
26,67
32,00
ZTB 010 0011 ZTB 014 0011 ZTB 010 0012 ZTB 014 0012
Ozdobný krúžok difuzéra,
dekor – hliník
Ozdobný krúžok difuzéra,
dekor – mosadz
Ø 25 cm
Ø 35 cm
Ø 25 cm
43,33
52,00
43,33
52,00
43,33
52,00
3 pracovné dni
ZTC 014
0001 – kryštálové akrylové sklo alebo
0002 – prizmatické akrylové sklo
10 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
30 CENNÍK
Rolety a žalúzie
pre Novú Generáciu
strešných okien VELUX
majú vo svojom
veľkostnom kóde
písmeno „K”.
Napr. RFL MK08
Informácia
Vonkajšie rolety
Bližšie informácie o farbách, vzorkách a cenových kategóriách nájdete v našej brožúre
Rolety a žalúzie alebo na www.velux.sk.
Vonkajšie
rolety
Kód okná
Jednoduchá
vonkajšia
roleta
Vonkajšia roleta
na elektrický pohon C, D
Vonkajšia roleta
na solárny pohon D
SML
SHL
Vonkajšia roleta pre
kombináciu strešného
okna a doplnkového
strešného okna
SSL
SMG
Hliník
0000
Hliník
0000
Meď
0100
Titánzinok
0700
Hliník
0000
Meď
0100
Titánzinok
0700
CK02
199,17
239,00
292,50
351,00
330,00
396,00
383,33
406,00
415,83
499,00
453,33
544,00
461,67
554,00
CK04
211,67
254,00
310,83
373,00
348,33
418,00
356,67
428,00
441,67
530,00
479,17
575,00
487,50
585,00
FK06
231,67
278,00
340,00
408,00
377,50
453,00
385,83
463,00
483,33
580,00
520,83
625,00
529,17
635,00
FK08
246,67
296,00
362,50
435,00
400,00
480,00
385,83
463,00
514,17
617,00
551,67
662,00
560,00
672,00
MK04
236,67
284,00
347,50
417,00
385,00
462,00
393,33
472,00
493,33
592,00
530,83
637,00
539,17
632,00
869,17
915,00
1 043,00 1 098,00
MK06
249,17
299,00
365,83
439,00
403,33
484,00
411,67
494,00
519,17
623,00
556,67
668,00
565,00
678,00
915,00
1 098,00
960,83
1 153,00
MK08
258,33
310,00
380,83
457,00
418,33
502,00
426,67
512,00
540,00
648,00
577,50
693,00
585,83
703,00
950,83
1 141,00
996,67
1 196,00
MK10
293,33
352,00
431,67
518,00
469,17
563,00
477,50
573,00
613,33
736,00
650,83
781,00
659,17
791,00
1 079,17
1 295,00
1 125,00
1 350,00
PK06
283,33
340,00
416,67
500,00
454,17
545,00
462,50
555,00
592,50
711,00
630,00
756,00
638,33
766,00
1 042,50
1 251,00
1 051,67
1 262,00
PK08
300,83
361,00
442,50
531,00
480,00
576,00
488,33
586,00
628,33
754,00
665,83
799,00
674,17
809,00
1 106,67
1 328,00
1 152,50
1 383,00
PK10
315,83
379,00
465,00
558,00
502,50
603,00
510,83
613,00
660,00
792,00
697,50
837,00
705,83
847,00
1 161,67
1 394,00
1 207,50
1 449,00
SK06
298,33
358,00
439,17
527,00
476,67
572,00
485,00
582,00
623,33
748,00
660,83
793,00
669,17
803,00
1 097,50
1 317,00
1 143,33
1 372,00
SK08
323,33
388,00
475,83
571,00
513,33
616,00
521,67
626,00
675,00
810,00
712,50
855,00
720,83
865,00
1 189,17
1 427,00
1 235,00
1 482,00
SK10
358,33
430,00
526,67
632,00
564,17
677,00
572,50
687,00
748,33
898,00
785,83
943,00
794,17
953,00
1 316,67
1 580,00
1 362,50
1 635,00
UK04
305,83
367,00
450,00
540,00
487,50
585,00
495,83
595,00
639,17
767,00
676,67
812,00
685,00
822,00
1 125,00
1 350,00
1 170,83
1 405,00
UK08
345,83
415,00
508,33
610,00
545,83
655,00
554,17
665,00
721,67
866,00
759,17
911,00
767,50
921,00
1 271,67
1 526,00
1 317,50
1 581,00
UK10
373,33
448,00
549,17
659,00
586,67
704,00
595,00
714,00
779,17
935,00
816,67
980,00
825,00
990,00
1 371,67
1 646,00
1 417,50
1 701,00
Prevedenie
Hliník
0000
Titánzinok
0700
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
Rolety a žalúzie s bielymi lištami, tzv. biela línia, už nie sú v ponuke.
Všetky vonkajšie rolety sú kompatibilné s predchádzajúcou aj s Novou Generáciou strešných okien VELUX. Vo veľkostnom kóde Novej Generácie strešných okien
je naviac písmeno K, napr. MK06, veľkostný kód strešného okna predchádzajúcej generácie totožného rozmeru má kód bez písmena K, napr. M06.
Manuálne ovládaná vonkajšia roleta SHL nie je kompatibilná so strešnými oknami zakúpenými pred rokom 2002 a nie je kompatibilná ani so strešnými oknami
s dodatočne namontovanou kľučkou pre spodné ovládanie.
C
D
Elektricky ovládané doplnky sú určené na pripojenie ku strešnému oknu Integra a ovládaciemu setu KMX 100 alebo KUX 100.
Vonkajšie rolety pre zostavy okien nad sebou je možné namontovať iba na kombi lemovanie s priestorom 250 mm nad sebou a minimálne 100 mm vedľa seba
(je možné dodať na objednávku).
Pre okná v medenom prevedení dodávame vonkajšie rolety s kontaktnými lištami v medi (roleta je v tmavošedom prevedení), pre okná v titánzinkovom
prevedení ponúkame hliníkovú roletu lakovanú striebornošedou farbou 0700.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
32 CENNÍK
Vonkajšie markízy
Vonkajšie
markízy
Kód okná
Cenová kategória
látky
Markíza A
MHL
Štandard
Markíza
ovládaná
elektricky C
Markíza
na solárny
pohon
MML
MSL
Štandard
Štandard
Vonkajšie
markízy
Markíza
pre strešné
doplnkové
okno
Kód okná
MAG
Cenová kategória
látky
Štandard
Veľkostný kód
okná / doplnku
Veľkostný kód
okná
CK02
45,00
54,00
273,33
328,00
394,17
473,00
MK31
CK04
45,00
54,00
276,67
332,00
397,50
477,00
MK34
FK06
47,50
57,00
279,17
335,00
400,00
480,00
PK31
FK08
47,50
57,00
288,33
346,00
409,17
491,00
PK34
MK04
57,50
69,00
288,33
346,00
409,17
491,00
SK31
MK06
57,50
69,00
290,83
349,00
411,67
494,00
SK34
MK08
57,50
69,00
299,17
359,00
420,00
504,00
UK31
MK10
57,50
69,00
308,33
370,00
429,17
515,00
UK34
PK06
70,00
84,00
299,17
359,00
420,00
504,00
PK08
70,00
84,00
302,50
363,00
423,33
508,00
PK10
70,00
84,00
305,00
366,00
425,83
511,00
SK06
76,67
92,00
308,33
370,00
429,17
515,00
SK08
76,67
92,00
310,83
373,00
431,67
518,00
SK10
76,67
92,00
314,17
377,00
435,00
522,00
UK04
86,67
104,00
316,67
380,00
437,50
525,00
UK08
86,67
104,00
320,00
384,00
440,83
529,00
UK10
86,67
104,00
322,50
387,00
443,33
532,00
86,67
104,00
89,17
107,00
91,67
110,00
95,00
114,00
Rolety a žalúzie s bielymi lištami, tzv. biela línia, už nie sú v ponuke.
Všetky vonkajšie markízy sú kompatibilné s predchádzajúcou aj s Novou Generáciou strešných okien VELUX. Vo veľkostnom kóde Novej Generácie strešných okien
je naviac písmeno K, napr. MK06, veľkostný kód strešného okna predchádzajúcej generácie totožného rozmeru má kód bez písmena K, napr. M06.
Pre objednanie roliet a žalúzií na strešné okná zakúpené pred rokom 2002 kontaktujte zákaznícke centrum.
A
C
Roleta RHL a markíza MHL majú označenie veľkostí CK00, FK00 atď. a sú kompatibilné so všetkými dĺžkami v danej šírke okna.
Elektricky ovládané doplnky sú určené na pripojenie ku strešnému oknu Integra a ovládaciemu setu KMX 100 alebo KUX 100.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 33
Zatemňujúce rolety
®
Unikátny systém
a montáž doplnkov
Zatemňujúce
rolety
Zatemňujúca
roleta
DKL
Disney &
VELUX
kolekcia
snov
Kód okná
DKL
Cenová kategória
látky
Kombinácia
zatemňujúcej
a plisovanej rolety
Zatemňujúca roleta
na elektrický pohon
Zatemňujúca roleta
na solárny pohon
Letný balíček
DOP
(DKL + MHL)
DSL
DML
DFD
Zatemňujúca roleta
v kombinácií
s markízou
Štandard
Prémium
Štandard
Štandard
Prémium
Štandard
Prémium
Štandard
Prémium
CK02/C02
60,83
73,00
77,50
93,00
85,83
103,00
88,33
106,00
105,00
126,00
210,83
253,00
227,50
273,00
227,50
273,00
244,17
293,00
89,96
107,95
CK04/C04
65,83
79,00
82,50
99,00
90,83
109,00
95,83
115,00
112,50
135,00
215,83
259,00
232,50
279,00
232,50
279,00
249,17
299,00
94,21
113,05
FK06/F06
75,00
90,00
91,67
110,00
100,00
120,00
110,00
132,00
126,67
152,00
225,00
270,00
241,67
290,00
241,67
290,00
258,33
310,00
104,13
124,95
FK08/F08
79,17
95,00
95,83
115,00
104,17
125,00
115,83
139,00
132,50
159,00
229,17
275,00
245,83
295,00
245,83
295,00
262,50
315,00
107,67
129,20
MK04/M04
76,67
92,00
93,33
112,00
101,67
122,00
112,50
135,00
129,17
155,00
226,67
272,00
243,33
292,00
243,33
292,00
260,00
312,00
114,04
136,85
MK06/M06
80,83
97,00
97,50
117,00
105,83
127,00
118,33
142,00
135,00
162,00
230,83
277,00
247,50
297,00
247,50
297,00
264,17
317,00
117,58
141,10
MK08/M08
85,83
103,00
102,50
123,00
110,83
133,00
125,00
150,00
141,67
170,00
235,83
283,00
252,50
303,00
252,50
303,00
269,17
323,00
121,83
146,20
MK10/M10
93,33
112,00
110,00
132,00
118,33
142,00
135,83
163,00
152,50
183,00
243,33
292,00
260,00
312,00
260,00
312,00
276,67
332,00
128,21
153,85
PK06/P06
94,17
113,00
110,83
133,00
119,17
143,00
136,67
164,00
153,33
184,00
244,17
293,00
260,83
313,00
260,83
313,00
277,50
333,00
139,54
167,45
PK08/P08
96,67
116,00
113,33
136,00
121,67
146,00
141,67
170,00
158,33
190,00
246,67
296,00
263,33
316,00
263,33
316,00
280,00
336,00
141,67
170,00
PK10/P10
101,67
122,00
118,33
142,00
126,67
152,00
148,33
178,00
165,00
198,00
251,67
302,00
268,33
322,00
268,33
322,00
285,00
342,00
145,92
175,10
SK06/S06
101,67
122,00
118,33
142,00
126,67
152,00
148,33
178,00
165,00
198,00
251,67
302,00
268,33
322,00
268,33
322,00
285,00
342,00
151,59
181,91
SK08/S08
105,00
126,00
121,67
146,00
130,00
156,00
153,33
184,00
170,00
204,00
255,00
306,00
271,67
326,00
271,67
326,00
288,33
346,00
154,42
185,30
SK10/S10
108,33
130,00
125,00
150,00
133,33
160,00
158,33
190,00
175,00
210,00
258,33
310,00
275,00
330,00
275,00
330,00
291,67
350,00
157,25
188,70
UK04/U04
115,00
138,00
131,67
158,00
140,00
168,00
167,50
201,00
184,17
221,00
265,00
318,00
281,67
338,00
281,67
338,00
298,33
358,00
171,42
205,70
UK08/U08
117,50
141,00
134,17
161,00
142,50
171,00
170,83
205,00
187,50
225,00
267,50
321,00
284,17
341,00
284,17
341,00
300,83
361,00
173,54
208,25
UK10/U10
120,00
144,00
136,67
164,00
145,00
174,00
175,00
210,00
191,67
230,00
270,00
324,00
286,67
344,00
286,67
344,00
303,33
364,00
175,67
210,80
Veľkostný kód
okná
Rolety a žalúzie s bielymi lištami, tzv. biela línia, už nie sú v ponuke.
Vo veľkostnom kóde Novej Generácie strešných okien je naviac písmeno K, napr. MK06, veľkostný kód strešného okna predchádzajúcej generácie totožného rozmeru má kód bez písmena K, napr. M06.
Pre objednanie roliet a žalúzií na strešné okná zakúpené pred rokom 2002 kontaktujte zákaznícke centrum.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
34 CENNÍK
Rolety
Vnútorné
rolety a žalúzie
Žalúzie
Roleta s vodiacimi
lištami
Roleta
s háčikmi A
Roleta
na elektrický pohonC
Roleta
na solárny pohon
Žalúzia
na manuálne ovládanie
Žalúzia
na elektrický pohon
Kód okná
Cenová kategória
látky
RSL
RML
RHL
RFL
PAL
PML
Štandard
Prémium
Štandard
Štandard
Prémium
Štandard
Prémium
Štandard
Prémium
Štandard
Prémium
CK02/C02
48,33
58,00
65,00
78,00
32,50
39,00
198,33
238,00
215,00
258,00
215,00
258,00
231,67
278,00
60,83
73,00
77,50
93,00
210,83
253,00
227,50
273,00
CK04/C04
52,50
63,00
69,17
83,00
32,50
39,00
202,50
243,00
219,17
263,00
219,17
263,00
235,83
283,00
65,83
79,00
82,50
99,00
215,83
259,00
232,50
279,00
FK06/F06
60,00
72,00
76,67
92,00
35,00
42,00
210,00
252,00
226,67
272,00
226,67
272,00
243,33
292,00
75,00
90,00
91,67
110,00
225,00
270,00
241,67
290,00
FK08/F08
63,33
76,00
80,00
94,00
35,00
42,00
213,33
256,00
230,00
276,00
230,00
276,00
246,67
296,00
79,17
95,00
95,83
115,00
229,17
275,00
245,83
295,00
MK04/M04
61,67
74,00
78,33
94,00
41,67
50,00
211,67
254,00
228,33
274,00
228,33
274,00
245,00
294,00
76,67
92,00
93,33
112,00
226,67
272,00
243,33
292,00
MK06/M06
65,00
78,00
81,67
98,00
41,67
50,00
215,00
258,00
231,67
278,00
231,67
278,00
248,33
298,00
80,83
97,00
97,50
117,00
230,83
277,00
247,50
297,00
MK08/M08
68,33
82,00
85,00
102,00
41,67
50,00
218,33
262,00
235,00
282,00
235,00
282,00
251,67
302,00
85,83
103,00
102,50
123,00
235,83
283,00
252,50
303,00
MK10/M10
74,17
89,00
90,83
109,00
41,67
50,00
224,17
269,00
240,83
289,00
240,83
289,00
257,50
309,00
93,33
112,00
110,00
132,00
243,33
292,00
260,00
312,00
PK06/P06
75,00
90,00
91,67
110,00
50,83
61,00
225,00
270,00
241,67
290,00
241,67
290,00
258,33
310,00
94,17
113,00
110,83
133,00
244,17
293,00
260,83
313,00
PK08/P08
77,50
93,00
94,17
113,00
50,83
61,00
227,50
273,00
244,17
293,00
244,17
293,00
260,83
313,00
96,67
116,00
113,33
136,00
246,67
296,00
263,33
316,00
PK10/P10
81,67
98,00
98,33
118,00
50,83
61,00
231,67
278,00
248,33
298,00
248,33
298,00
265,00
318,00
101,67
122,00
118,33
142,00
251,67
302,00
268,33
322,00
SK06/S06
81,67
98,00
98,33
118,00
55,83
67,00
231,67
278,00
248,33
298,00
248,33
298,00
265,00
318,00
101,67
122,00
118,33
142,00
251,67
302,00
268,33
322,00
SK08/S08
84,17
101,00
100,83
121,00
55,83
67,00
234,17
281,00
250,83
301,00
250,83
301,00
267,50
321,00
105,00
126,00
121,67
146,00
255,00
306,00
271,67
326,00
SK10/S10
86,67
104,00
103,33
124,00
55,83
67,00
236,67
284,00
253,33
304,00
253,33
304,00
270,00
324,00
108,33
130,00
125,00
150,00
258,33
310,00
275,00
330,00
UK04/U04
91,67
110,00
108,33
130,00
63,33
76,00
241,67
290,00
258,33
310,00
258,33
310,00
275,00
330,00
115,00
138,00
131,67
158,00
265,00
318,00
281,67
338,00
UK08/U08
94,17
113,00
110,83
133,00
63,33
76,00
244,17
293,00
260,83
313,00
260,83
313,00
277,50
333,00
117,50
141,00
134,17
161,00
267,50
321,00
284,17
341,00
UK10/U10
95,83
115,00
112,50
135,00
63,33
76,00
245,83
295,00
262,50
315,00
262,50
315,00
279,17
335,00
120,00
144,00
136,67
164,00
270,00
324,00
286,67
344,00
Veľkostný kód
okná
Rolety a žalúzie s bielymi lištami, tzv. biela línia, už nie sú v ponuke.
A
Roleta RHL a markíza MHL majú označenie veľkostí CK00, FK00 atď. a sú kompatibilné so všetkými dĺžkami v danej šírke okna.
C
Elektricky ovládané doplnky sú určené na pripojenie ku strešnému oknu Integra a ovládaciemu setu KMX 100 alebo KUX 100.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 35
Plisované rolety
Plisované
rolety
Dvojito
plisovaná
roleta
Plisovaná
roleta
Doplnková
plisovaná roleta B
Plisovaná roleta
na elektrický pohonC
Dvojito plisovaná roleta
v kombinácií
s markízou
Kód okná
FHL
FHC
FPN
Energetický
balíček FOP
(FHC + MHL)
FML
Štandard
Prémium
Vnútorná hliníková vrstva
pre úsporu
energie
Štandard
Prémium
Štandard
Prémium
CK02/C02
75,83
91,00
92,50
111,00
88,33
106,00
60,83
73,00
77,50
93,00
225,83
271,00
242,50
291,00
113,33
136,00
CK04/C04
81,67
98,00
98,33
118,00
95,83
115,00
65,83
79,00
82,50
99,00
231,67
278,00
248,33
298,00
119,71
143,65
FK06/F06
94,17
113,00
110,83
133,00
110,00
132,00
75,00
90,00
91,67
110,00
244,17
193,00
260,83
313,00
133,88
160,65
FK08/F08
99,17
119,00
115,83
139,00
115,83
139,00
79,17
95,00
95,83
115,00
249,17
299,00
265,83
319,00
138,83
166,60
MK04/M04
95,83
115,00
112,50
135,00
112,50
135,00
76,67
92,00
93,33
112,00
245,83
295,00
262,50
315,00
144,50
173,40
MK06/M06
100,83
121,00
117,50
141,00
118,33
142,00
80,83
97,00
97,50
117,00
250,83
301,00
267,50
321,00
149,46
179,35
MK08/M08
107,50
129,00
124,17
149,00
125,00
150,00
85,83
103,00
102,50
123,00
257,50
309,00
274,17
329,00
155,13
186,15
MK10/M10
115,83
139,00
132,50
159,00
135,83
163,00
93,33
112,00
110,00
132,00
265,83
319,00
282,50
339,00
164,33
197,20
PK06/P06
117,50
141,00
134,17
161,00
136,67
164,00
94,17
113,00
110,83
133,00
267,50
321,00
284,17
341,00
175,67
210,80
PK08/P08
121,67
146,00
138,33
166,00
141,67
170,00
96,67
116,00
113,33
136,00
271,67
326,00
288,33
346,00
179,92
215,90
PK10/P10
127,50
153,00
144,17
173,00
148,33
178,00
101,67
122,00
118,33
142,00
277,50
333,00
294,17
353,00
185,58
222,70
SK06/S06
127,50
153,00
144,17
173,00
148,33
178,00
101,67
122,00
118,33
142,00
277,50
333,00
294,17
353,00
191,25
229,50
SK08/S08
131,67
158,00
148,33
178,00
153,33
184,00
105,00
126,00
121,67
146,00
281,67
338,00
298,33
358,00
195,50
234,60
SK10/S10
135,00
162,00
151,67
182,00
158,33
190,00
108,33
130,00
125,00
150,00
285,00
342,00
301,67
362,00
199,75
239,70
UK04/U04
143,33
172,00
160,00
192,00
167,50
201,00
115,00
138,00
131,67
158,00
293,33
352,00
310,00
372,00
216,04
259,25
UK08/U08
146,67
176,00
163,33
196,00
170,83
205,00
117,50
141,00
134,17
161,00
296,67
356,00
313,33
376,00
218,88
262,65
UK10/U10
149,17
179,00
165,83
199,00
175,00
210,00
120,00
144,00
136,67
164,00
299,17
359,00
315,83
379,00
222,42
266,90
Cenová kategória
látky
Veľkostný kód
okná
Rolety a žalúzie s bielymi lištami, tzv. biela línia, už nie sú v ponuke.
Vo veľkostnom kóde Novej Generácie strešných okien je naviac písmeno K, napr. MK06, veľkostný kód strešného okna predchádzajúcej generácie totožného rozmeru má kód bez písmena K, napr. M06.
Pre objednanie roliet a žalúzií na strešné okná zakúpené pred rokom 2002 kontaktujte zákaznícke centrum.
B
C
Doplnková plisovaná roleta FPN je určená iba pre kombináciu s úplne zatemňujúcou roletou DKL.
Elektricky ovládané doplnky sú určené na pripojenie ku strešnému oknu Integra a ovládaciemu setu KMX 100 alebo KUX 100.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
36 CENNÍK
Vnútorné rolety a žalúzie
Izolačné sklá
– pre zvislé a doplnkové strešné okná
Izolačné sklá
Vnútorné
rolety a žalúzie
Dvojito plisovaná
roleta
Kód okná
Plisovaná roleta
Zatemňujúca roleta
FHC
DKL
Doplnková plisovaná
roleta E
FHL
Štandard
M31/MK31
108,33
130,00
74,17
89,00
90,83
109,00
93,33
112,00
110,00
132,00
74,17
89,00
90,83
109,00
M04/MK04/MK35
112,50
135,00
76,67
92,00
93,33
112,00
95,83
115,00
112,50
135,00
76,67
92,00
93,33
112,00
P31/PK31
126,67
152,00
86,67
104,00
103,33
124,00
108,33
130,00
125,00
150,00
86,67
104,00
103,33
124,00
P04/PK04/PK35
130,83
157,00
90,00
108,00
106,67
128,00
112,50
135,00
129,17
155,00
90,00
108,00
106,67
128,00
S31/SK31
139,17
167,00
95,00
114,00
111,67
134,00
119,17
143,00
135,83
163,00
95,00
114,00
111,67
134,00
S04/SK04/SK35
144,17
173,00
98,33
118,00
115,00
138,00
123,33
148,00
140,00
168,00
98,33
118,00
115,00
138,00
U31/UK31
162,50
195,00
111,67
134,00
128,33
154,00
139,17
167,00
155,83
187,00
111,67
134,00
128,33
154,00
U04/UK04/UK35
167,50
201,00
115,00
138,00
131,67
158,00
143,33
172,00
160,00
192,00
115,00
138,00
131,67
158,00
Štandard
Prémium
Prémium
Štandard
Prémium
Veľkostný kód
okná / doplnku
Vnútorné
rolety a žalúzie
Žalúzia
Kód okná
Cenová kategória
látky
Roleta
s háčikmi
A
PAL
Štandard
Roleta
s vodiacimi lištami
RHL
Prémium
Štandard
IPL 0060
IPL 0073G
C02
52,50
63,00
89,17
107,00
70,83
85,00
C04
55,83
67,00
95,00
114,00
75,83
91,00
F06
62,50
75,00
106,67
128,00
84,17
101,00
F08
68,33
82,00
116,67
140,00
92,50
111,00
M04
62,50
75,00
106,67
128,00
84,17
101,00
M06
65,83
79,00
111,67
134,00
89,17
107,00
M08
70,83
85,00
120,00
144,00
95,00
114,00
M10
85,83
103,00
145,83
175,00
115,83
139,00
P06
76,67
92,00
130,83
157,00
104,17
125,00
P08
89,17
107,00
150,83
181,00
120,00
144,00
P10
97,50
117,00
165,83
199,00
131,67
158,00
S06
89,17
107,00
150,83
181,00
120,00
144,00
S08
105,00
126,00
179,17
215,00
142,50
171,00
S10
118,33
142,00
201,67
242,00
160,00
192,00
U04
89,17
107,00
150,83
181,00
120,00
144,00
U08
131,67
158,00
224,17
269,00
177,50
213,00
U10
145,00
174,00
245,83
295,00
195,83
235,00
Zasklenie
FPN
Vnútorná hliníková
vrstva pre úsporu
energie
Cenová kategória
látky
IPL 0059
Číselný kód okná
(šírka × výška v cm)
RFL
Štandard
Prémium
Veľkostný kód
okná / doplnku
M31/MK31
74,17
89,00
90,83
109,00
32,50
39,00
59,17
71,00
75,83
91,00
M04/MK04/MK35
76,67
92,00
93,33
112,00
32,50
39,00
61,67
74,00
78,33
94,00
P31/PK31
86,67
104,00
103,33
124,00
50,83
61,00
69,17
83,00
85,83
103,00
P04/PK04/PK35
90,00
108,00
106,67
128,00
50,83
61,00
71,67
86,00
88,33
106,00
Na výmenu izolačného skla je potrebné priobjednať izolačný rámik
IGR, ktorý je k výmene zasklenia nevyhnutný.
Izolačný rámik nie je potrebné použiť iba v prípade výmeny skla
s rovnakou hrúbkou, ktoré bolo vyrobené po roku 2000.
Pre informáciu o výmene zasklenia u strešných okien vyrobených
pred rokom 2000 kontaktujte naše zákaznícke centrum.
S31/SK31
95,00
114,00
111,67
134,00
55,83
67,00
76,67
92,00
93,33
112,00
Termín dodania
S04/SK04/SK35
98,33
118,00
115,00
138,00
55,83
67,00
79,17
95,00
95,83
115,00
U31/UK31
111,67
134,00
128,33
154,00
55,83
67,00
89,17
107,00
105,83
127,00
U04/UK04/UK35
115,00
138,00
131,67
158,00
63,33
76,00
91,67
110,00
108,33
130,00
3 pracovné dni
10 pracovných dní
Rolety a žalúzie s bielymi lištami, tzv. biela línia, už nie sú v ponuke.
A
Roleta RHL a markíza MHL majú označenie veľkostí CK00, FK00 atď. a sú kompatibilné so všetkými dĺžkami v danej šírke okna.
E
Doplnková plisovaná roleta FPN je určená iba pre kombináciu s úplne zatemňujúcou roletou DKL.
Pre objednanie roliet a žalúzií na strešné okná zakúpené pred rokom 2002 kontaktujte zákaznícke centrum.
Termín dodania
10 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 37
Sieťka proti hmyzu
Sieťka proti
hmyzu pre
všetky typy
okien
Š
Pre okná VELUX
(podľa dĺžky ostenia)
Dĺžka ZIL
Maximálna šírka
ostenia
Cena
ZIL CK02
C02, 102
1 600
496
84,17
101,00
ZIL FK08
F06, F08, 206
2 400
606
100,83
121,00
ZIL MK06
M04, M06, M08, M31,
M34, 304, 306, 308
2 000
726
100,83
121,00
ZIL MK10
M04, M06, M08, M10,
304, 306, 308, 310
2 400
726
104,17
125,00
ZIL PK06
P06, P08, P31, P34,
406, 408
2 000
888
114,17
137,00
ZIL PK10
P06, P08, P10, 406,
408
2 400
888
117,50
141,00
ZIL SK06
S06, S08, S10, S31,
S34, 606, 608
2 000
1 086
123,33
148,00
ZIL SK10
S06, S08, 606, 608
2 400
1 086
126,67
152,00
ZIL UK04
U04, U08
2 400
1 286
133,33
160,00
ZIL UK10
U08, U10
2 400
1 286
143,33
172,00
Veľkostný kód
D
Rozmerový kód ZIL
Pred inštaláciou sieťky proti
hmyzu ZIL je nutné overiť si
rozmery ostenia.
Š
D
Sieťka proti hmyzu je kompatibilná s predchádzajúcou aj s Novou Generáciou strešných okien VELUX. Vo veľkostnom
kóde Novej Generácie strešných okien je naviac písmeno K, napr. MK06, veľkostný kód strešného okna predchádzajúcej
generácie totožného rozmeru má kód bez písmena K, napr. M06.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
38 CENNÍK
V prípade zalomeného
ostenia alebo zostavy
strešného okna a zvislého
doplnkového okna je nutné
použiť dve sieťky proti
hmyzu a spojovací diel
ZOZ 157 (48,00 € vrátane
DPH).
Viac informácií nájdete
na www.velux.sk.
Ovládanie
– manuálne alebo elektrické
Manauálne
ovládanie
Kód okná
Prvky pre okná GZL, GGL a GGU
ZCZ 080
Popis
Ovládacia tyč
(80 cm)
Cena
14,70
17,00
ZCT 200
Zámok
ZCT 100
Nadstavec
Teleskopická tyč
k teleskopickej
(100–180 cm)
tyči (100 cm)
20,00
24,00
10,83
13,00
– pre okná predchádzajúcej generácie
ZOZ 040
ZOZ 085
Adaptér k rolete
Adaptér k rolete
RHL ovládanej
ovládanej tyčou
tyčou
5,00
6,00
5,83
7,00
Kľučka
ZOZ 012
ZZZ 181 K
Zámok
pre kyvné
strešné okná
Spodná ovládacia
kľučka pre okná
GGL/GGU/GLU
28,33
34,00
15,83
19,15
– pre okná predchádzajúcej aj Novej Generácie
– pre okná Novej Generácie
Elektrické
ovládanie
Kód okná
F
G
H
KMX 100F
KMG 100G
KSX 100
Popis
Ovládací systém
pre strešné okná
GGL/GGU –
motor a dva
ďalšie elektrické
prvky
Motorická
jednotka pre
strešné okná
GGL/GGU
Ovládací systém
pre adaptáciu
strešných okien
GGL/GGU na
solárne ovládané
strešné okná
Cena
414,17
497,00
124,17
149,00
585,00
702,00
KUX 100
KLR 100
Inteligentný
Ovládací
rádiofrekvenčný
systém
diaľkový
pre jeden prvok
ovládač
110,00
132,00
115,83
139,00
KLR 200K
KLF 100
KRX 100
Inteligentný
dotykový
ovládač pre
strešné okná
Novej Generácie
Rozhranie
(interface)
Jednotka pre
riadenie
vnútornej klímy
VELUX
INTEGRA®
Active
132,50
159,00
135,00
162,00
229,17
275,00
KMG 100KH
KSX 100K
Ovládací systém
Motorická
pre adaptáciu
jednotka pre
strešných okien
strešné okná
GZL/GLL/GLU/
Novej Generácie
GGL/GGU na
GZL/GLL/GLU/
solárne ovládané
GGL/GGU
strešné okná
128,33
154,00
600,00
720,00
Systém sa skladá z riadiacej jednotky, motorickej jednotky, dažďového senzoru a programovateľného diaľkového ovládača. K ovládaciemu systému je možné pripojiť ďalšie dva elektricky ovládané zatieňovacie prvky
– jeden vonkajší a jeden vnútorný.
Motorickú jednotku je nutné doplniť ovládacím systémom KUX 100.
Ovládací systém pre jeden elektrický prvok (pre motorickú jednotku alebo elektricky ovládaný doplnok).
Pre adaptáciu manuálne ovládaných kyvných strešných okien VELUX Novej Generácie na elektricky ovládané je potrebná inštalácia motorickej jednotky KMG 100K a riadiacej jednotky KUX 100.
Pre informácie ohľadne motorickej jednotky pre strešné okná predchádzajúcej generácie kontaktujte naše zákaznícke centrum.
Niektoré výrobky pre ovládanie strešných okien majú vo svojom označení písmeno „K”, napr. KLR 200K – znamená to, že sú určené iba pre strešné okná Novej Generácie.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
Najaktuálnejšie informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania platných od 1. 4. 2014 nájdete na www.evelux.sk.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
CENNÍK 39
V-SK 5206-0614 © 2008, 2012 VELUX GROUP ∏ VELUX A VELUX LOGO SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY. ∏ PICK&CLICK! LOGO JE REGISTROVANÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA.
VELUX SLOVENSKO, S.R.O. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU SORTIMENTU A NEZODPOVEDÁ ZA CHYBY V TOMTO MATERIÁLE. V DÔSLEDKU TECHNOLÓGIE TLAČE SA FARBY MATERIÁLOV ALEBO VÝROBKOV MÔŽU LÍŠIŤ OD SKUTOČNOSTI.
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Zákaznícka linka: 02/33 000 555
Fax: 02/33 000 556
[email protected]
www.velux.sk
www.facebook.com/velux
Download

VELUX Cenník 1.4.2014 na stiahnutie (pdf