BUILD TRADE, s.r.o., Zvolenská cesta 358/18, 963 01 Krupina
korešpondenčná adresa: Unionka 54, 960 01 Zvolen
DIČ 2023018569, IČ DPH SK 2023018569, IČO 45483787
TECHNICKÉ PODMIENKY
NÁDRŽE POLYPROPYLÉNOVÉ
1. TECHNICKÝ OPIS
1.1 Všeobecne
Nádrže polypropylénové sú celoplastové nádrže určené na skladovanie
rôznych médií, alebo ako súčasť technologických zariadení. Sú vyrábané ako
hranaté alebo valcové. Pri výrobe nádrží je použitá technológia zvárania
extrudovaných dosiek a konštrukčných prvkov z polypropylénu a jeho kopolymérov.
Nádrže sú vodotesné v zmysle STN 75 0905.
1.2 Použitie
Typová rada polypropylénových nádrží je určená na skladovanie najrôznejších
kvapalín, granulátov prípadne aj sypkých materiálov, agresívnych látok a chemikálií
pri rešpektovaní hodnôt chemickej odolnosti materiálu nádrží uvedených v prílohe č.3
týchto TP. Nádrže sú ďalej použiteľné ako septiky, žumpy, nádrže čistiarní
odpadových vôd, odlučovačov ropných látok, lapačov tuku a iných technologických
zariadení, ako zásobníky pitnej a úžitkovej vody a pod.
Nádrže sú vhodné pre styk s požívatinami, preto je možné v nádržiach
skladovať aj kvapaliny a produkty pre potravinárske účely.
Použitie nádrže vzhľadom k chemickej odolnosti materiálu vlastnej nádrže,
pripojovacích rúr, armatúr a pod, voči skladovanému médiu je v prípade potreby
možné konzultovať s dodávateľom.
1.3 Statické dimenzovanie nádrží, spôsob uloženia, usmernenia pre osadenie a
montáž.
Jednotlivé typové rady nádrží (viď. príslušné katalógové listy) sa líšia svojou
konštrukciou s ohľadom na spôsob uloženia, statického dimenzovania a pod.
Z hľadiska uloženia delíme nádrže na podzemné, určené na inštaláciu pod úroveň
terénu a nadzemné, určené na inštaláciu nad úroveň terénu.
Z hľadiska statického dimenzovania je možné rozlíšiť nádrže "samonosné" typ S, ktoré po inštalácii nie je potrebné staticky zabezpečiť a nádrže "nesamonosné"
- typ N, ktoré je potrebné ďalej staticky zabezpečiť.
Podrobné údaje o jednotlivých typových radách nádrží sú uvedené v
príslušných katalógových listoch a
prílohách č.1a2 týchto TP.
1.4 Základné technické parametre
Základné technické parametre štandardne vyrábaných nádrží sú uvedené v
príslušných katalógových listoch nádrží. Nádrže môžu byť podľa typu ďalej vybavené
technologickými prepážkami, prípadne rôznymi technologickými otvormi pre
napojenie potrubia. Nádrže v atypických rozmeroch je možné vyrobiť na zvláštnu
objednávku pri dodržaní maximálnych rozmerov nádrží uvedených v príslušnom
katalógovom liste.
www.buildtrade.sk
[email protected]
+421 45 381 0995
BUILD TRADE, s.r.o., Zvolenská cesta 358/18, 963 01 Krupina
korešpondenčná adresa: Unionka 54, 960 01 Zvolen
DIČ 2023018569, IČ DPH SK 2023018569, IČO 45483787
2. MANIPULÁCIA, DOPRAVA A SKLADOVANIE
2.1 Manipulácia
Pri manipulácii je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť vzhľadom na použitie
plastového materiálu (najmä menšia odolnosť voči nárazom). Pred manipuláciou s
nádržou je nutné prekontrolovať celkový stav nádrže s dôrazom na úvezy alebo
úchytky, ak je nimi nádrž vybavená. Je nutné sa presvedčiť, že všetky vnútorné
priestory sú bez cudzích predmetov a kvapalín (napr. zrážkovej vody). Kvapaliny je
nutné z nádrže pred manipuláciou vypustiť, vyčerpať alebo inak odstrániť.
Manipuláciu vykonávať výhradne za úvezy alebo úchyty na nádrži a s ohľadom na
menšiu odolnosť materiálu proti nárazu.
Manipuláciu s nádržou podľa jej hmotnosti je možné vykonávať nasledovným
spôsobom:
- do hmotnosti 100 kg ručne alebo pomocou vysokozdvižného vozíka
- nad 100 kg sa manipuluje pomocou vysokozdvižného vozíka alebo žeriavom
/ nosnosť a typ žeriavu predpíše projektant /. Pri manipulácii je nutné použiť ako
viazací prostriedok štvorháčik dimenzovaný na hmotnosť bremena, minimálnej dĺžky
3,6 m.
Spôsob manipulácie voliť z ohľadom na veľkosť a tvar nádrže a z ohľadom na max.
bezpečnosť pri manipulácii s nádržou.
UPOZORNENIE!
Pri manipulácii dodržujte predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
V zimnom období pri teplotách pod 5 °C je zakázané vykonávať akékoľvek
manipulácie s nádržou hrozí možnosť poškodenia výrobku.
2.2 Doprava, skladovanie
Nádrže sú dodávané ako kompletný celok. Montáž (osadenie) je vykonávané
v lokalite určenej odberateľom.
Pri doprave je nutné použiť dopravný prostriedok s ohľadom na hmotnosť a rozmery
nádrže.
Pri skladovaní pred usadením nádrže na miesto určenia, je nutné nádrž uložiť
na zodpovedajúce rovnú a spevnenú plochu a zabezpečiť podmienky, ktoré zabránia
možnosti mechanického poškodenia a zásahu cudzích osôb do úplnosti a celistvosti
dodávky. Nádrž je nutné tiež zabezpečiť proti nepovolaným osobám so zreteľom na
možnosť vzniku úrazu najmä pádom do nádrže.
Pre dlhodobejšie skladovanie / dlhšie ako 2 mesiace / je nutné zabezpečiť
tienenie nádrže proti slnečnému žiarenia (nádrže nie sú konštruované z PP materiálu
so stabilizátorom proti UV-žiarenia).
www.buildtrade.sk
[email protected]
+421 45 381 0995
BUILD TRADE, s.r.o., Zvolenská cesta 358/18, 963 01 Krupina
korešpondenčná adresa: Unionka 54, 960 01 Zvolen
DIČ 2023018569, IČ DPH SK 2023018569, IČO 45483787
3.ODOVZDANIE ODBERATEĽOVI
Postúpenie sa uskutoční priamo zákazníkovi alebo prvému prepravcovi
podpisom dodacieho listu. Súčasne je odovzdaná dodávateľom aj sprievodná
technická dokumentácia v nasledujúcom rozsahu:
-zápis o vykonaní skúšky vodotesnosti nádrže
-technické podmienky
4. OBSLUHA, ÚDRŽBA, BEZPEČNOSTNÉ USMERNENIA A ZNAČENIA
Nádrž ako taká nevyžaduje obsluhu ani údržbu. Pokyny pre obsluhu a údržbu vrátane
pokynov pre vstup do nádrže je nutné riešiť v nadväznosti na spôsob použitia nádrže (žumpy,
skladovacie nádrže na rôzne médiá, havarijne nádrže) formou miestneho prevádzkového predpisu.
To isté sa týka použitia bezpečnostného značenia a bezpečnostných predpisov.
Nádrž je zakázané plniť nad úroveň maximálnej hladiny. Ak nie je nádrž vybavená značkou
maximálnej hladiny je maximálna hladina daná spodnou hranou prítokového potrubia alebo spodnou
hranou odtokového potrubia, ak je ním nádrž vybavená.
V nádrži nesmie dôjsť k vytvoreniu iného ako hydrostatického pretlaku uskladneného médiá.
Uvedenej požiadavke musí zodpovedať aj systém plnenia, vyprázdňovania alebo iných väzieb na
technologické prepojenia.
Na nepochôdzne stropy nadzemných nádrží a plastové poklopy nádrží podzemných je
zakázané vstupovať.
Pri manipulácii s nádržou je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť - pri nesprávnej manipulácii
hrozí riziko straty stability, a oderu.
www.buildtrade.sk
[email protected]
+421 45 381 0995
BUILD TRADE, s.r.o., Zvolenská cesta 358/18, 963 01 Krupina
korešpondenčná adresa: Unionka 54, 960 01 Zvolen
DIČ 2023018569, IČ DPH SK 2023018569, IČO 45483787
Príloha č.1-Statické dimenzovanie, spôsob uloženia, usmernenia pre osadenie a montáž
NÁDRŽE PODZEMNÉ
1. STATICKÉ DIMENZOVANIE NÁDRŽÍ
1.1 Nádrže typu S - "samonosné"
Konštrukcia nádrže je navrhnutá tak, aby nádrž bez ďalších stavebných alebo statických opatrení
odolala tlaku zeminy po zasypaní. Nádrž je staticky dimenzovaná na zaťaženie zásypovým
materiálom o týchto parametroch:
- objemová hmotnosť r = 1900 kg / m3
- uhol vnútorného trenia j = 35 °
Strop nad nádržou je možné zaťažiť maximálne vrstvou zeminy 500 mm a navyše zaťažiť náhodným
zaťažením max 4 kN/m2. Nádrž je zo statických dôvodov možné osadiť dnom maximálne do hĺbky
3000 mm pod upraveným terénom. Pri spôsobe inštalácie nádrže do terénu je potrebné k týmto
hodnotám prihliadať a v prípade potreby vykonať ďalšie statické zabezpečenie (napr. obetónovaním,
zlepšenie vlastností zeminy stabilizácie a pod.). Nádrž nie je dimenzovaná na prípadné ďalšie
zaťaženie spôsobené tlakom kolies prechádzajúcich vozidiel, skládok materiálov, základov stavby a
pod.
1.2 Nádrže typu N - "nesamonosné"
Tieto nádrže sú určené na umiestnenie do terénu s následným statickým zaistením proti tlaku zeminy
a prípadným ďalším zaťažením napr obetónovaním.
2. ZASTROPENIE NÁDRŽE, PRÍSTUP DO NÁDRŽE
Nádrže sú štandardne riešené ako uzavreté s prizváraným plastovým stropom opatreným
vstupnými
šachtami s plastovým poklopom. Plastové poklopy sú nepochôdzne.
Spôsob prístupu do nádrže, výška šácht a zakrytie otvorov v závislosti na jeho umiestnenie do terénu
je treba riešiť v rámci stavebného projektu. Príklady možných riešení osadenie nádrží sú uvedené
v článku 3.3. tejto prílohy.
Ďalej je možné nádrže vyrobiť ako otvorené, prípadne s odnímateľným plastovým alebo
oceľovým vekom v celom pôdoryse.
V prípade použitia nádrží ako septik podľa STN 75 6402 alebo žumpa podľa STN 75 6081 je
potrebné zodpovedajúcim spôsobom riešiť zakrytie vstupných otvorov v zmysle požiadaviek
uvedených noriem.
3. PROJEKTOVANIE, OSADENIE, MONTÁŽ
3.1. Stavebná pripravenosť
Stavebné prípravy je nutné vykonať podľa schváleného projektu, navrhnutého oprávnenou
osobou, ktorá si vyžiada podklady od dodávateľa. Nádrž je možné osadiť v teréne niekoľkými
spôsobmi. (Pozri článok 3.3 tejto prílohy).
Pre osadenie nádrže je potrebné vykopanie stavebnej jamy o patričných pôdorysných
rozmeroch a vybetónovanie podkladovej betónovej dosky rovinnosti ± 5 mm / rozumie sa miestna
nerovnosť aj celková vodorovnosť plochy /. Hrúbka betónovej dosky musí zodpovedať únosnosti
podkladovej zeminy a hmotnosti plnej nádrže. V prípade vysokej hladiny podzemnej vody (ďalej len
HPV) je potrebné pred betonážou hladinu znížiť pod úroveň základu čerpaním. Vzhľadom na výšku
HPV je nutné nádrž čiastočne alebo úplne obetónovať tak, aby nemohlo dôjsť k jej poškodeniu
vztlakom vody. Skutočnosť výskytu HPV je potrebné zohľadniť pri statickom návrhu nádrže a
objednávateľ je povinný oznámiť výšku hladiny HPV v objednávke.
www.buildtrade.sk
[email protected]
+421 45 381 0995
BUILD TRADE, s.r.o., Zvolenská cesta 358/18, 963 01 Krupina
korešpondenčná adresa: Unionka 54, 960 01 Zvolen
DIČ 2023018569, IČ DPH SK 2023018569, IČO 45483787
Ďalšie potrebné obetónovanie nádrže vyplýva z projektového riešenia v závislosti od typu osadenie
nádrže (viď.článok 3.3).
3.2 Technologický postup montážne
- Pred začatím prác na osadenie nádrže nesmie byť hladina spodnej vody nad úrovňou
základovej dosky.
- Vykonať kontrolu rovinnosti základovej dosky a zápisnicu o vykonanom meraní, povolené
tolerancie vo všetkých smeroch: ± 5 mm.
- Prekontrolovať celkový stav nádrže s dôrazom na úvazy a prípadné mechanické poškodenie.
Pri zistení akejkoľvek závady na nádrži je potrebné vyzvať dodávateľa, aby vykonal opravu ešte pred
osadením nádrže do výkopu.
Po osadení nádrže na základovú dosku vykoná vo všetkých prípadoch odberateľ napúšťanie
nádrže vodou na hĺbku cca 1 m rovnomerne vo všetkých komorách.
- V prípade, kedy je hladina podzemnej vody nad úrovňou základovej dosky, vykoná odberateľ
obetónovanie päty nádrže do výšky stanovenej projektom a na základe statických výpočtov, aby
nemohlo dôjsť k poškodeniu nádrže vztlakovou silou vody.
- V prípade obetónovania celej nádrže / posúdi a po statickej stránke navrhne projektant/ je
potrebné zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť vnútorné rozopretie nádrže proti tlaku betónovej
zmesi, napr .drevenými vzperami a súčasným napĺňaním nádrže vodou vo všetkých priestoroch so
zvyšovaním hladiny súbežne so zvyšovaním vrstvy betónovej obmurovky. Hladina vody by mala byť
vždy úmerne vyššie ako vrstva betónu. Dôvodom je fixácia nádrže na podkladovej betónovej doske hrozí nebezpečenstvo vyplávania nádrže na betónovej zmesi.
Z týchto dôvodov je potrebné vykonávať betonáž po vrstvách s technologickými prestávkami na
stuhnutie predchádzajúcej vrstvy.
UPOZORŇUJEME, na podopretie stropu nádrže pred betonážou, ak bude slúžiť ako stratené
debnenie na stropnú železobetónovou dosku.
- Obetonovánie sa vykonáva vždy, keď staticky nevyhovuje prevedenie nádrže z hľadiska
statického dimenzovania (viď. čl.1) ako nádrž typu S - samonosná.
- Pri obsype nádrže, v prípade osadenie bez nutnosti obetonovánia, je tiež potrebné hladinu
vody v nádrži zvyšovať zo zásypom, ktorý sa vykonáva rovnomerne po vrstvách.
- Pred zásypom sa prevedie vodotesné pripojenie potrubia prípadného prítoku alebo odtoku.
- Po zasypaní a úprave terénu je potrebné umožniť bezpečný prístup k nádrži a priestor okolo
zabezpečiť proti prístupu nepovolaným osobám.
3.3 Spôsoby osadenie nádrže
Pri osadení je nutné rešpektovať statické dimenzovanie nádrže - viď. článok 1. Spôsob
osadenie musí byť riešený v rámci schváleného projektu vykonaného oprávnenou osobou.
Pred osadením nádrže prekontrolovať či na podkladovej ploche neostali cudzie predmety!
Možné typy osadenia:
Variant A - prevedenie s obetónovaním:
Použitie pri veľkom statickom zaťažení (osadenie v prejazdných plochách, v blízkosti
základov objektov, cestných komunikácii, v prípadoch veľkej hĺbky osadenia ap.). Strop nádrže
ktorého súčasťou je vstupná šachta je v tomto prípade slúži ako stratené debnenie. Poklopy podľa
STN EN 124 nie sú predmetom dodávky nádrže.
Variant B - prevedenie s obetónovaním, nádrže bez stropu:
Zakrytie nádrže sa rieši individuálne v závislosti na projekte. Zástavba nádrže musí okrem
bezpečnostnej a technologickej funkcie zabezpečiť nádrž proti účinkom UV žiarenia.
www.buildtrade.sk
[email protected]
+421 45 381 0995
BUILD TRADE, s.r.o., Zvolenská cesta 358/18, 963 01 Krupina
korešpondenčná adresa: Unionka 54, 960 01 Zvolen
DIČ 2023018569, IČ DPH SK 2023018569, IČO 45483787
Variant C - prevedenie bez obetonovánia
Použitie pre osadenie v zelenom páse s maximálnou výškou zásypu na veku 500 mm. Pri
spôsobe osadenia je nutné rešpektovať statické dimenzovanie nádrže uvedené v článku 1 tejto
prílohy. Plochu nad nádržou je možné navyše priťažiť náhodným zaťažením max 4 kN/m2. Vstupné
šachty tvoriace súčasť veka je možné opatriť plastovým poklopom, ktorý je súčasťou dodávky
(poklopy sú nepochôdzne).
Maximálna výška nádrže vrátane nadstavca a vstupných šácht je 3000 mm.
UPOZORNENIE! Túto variantu osadenia je možné použiť iba pre nádrže typu S - samonosná.
www.buildtrade.sk
[email protected]
+421 45 381 0995
Download

Technické podmienky