senoplan® HPL
Technické Informácie použitie v exteriéri
Informácia o produkte 09/2014
www.senova.com
klepsch group - the plastic power network
Obsah
Popis materiálu ........................................................................................................................................................ 4
Znášanlivosť pre životné prostredie ............................................................................................................................ 4
Povrch a ochrana voči poveternostným vplyvom ......................................................................................................... 4
Doprava, skladovanie a manipulácia .......................................................................................................................... 5
Opracovanie ............................................................................................................................................................ 5
Pílenie ..................................................................................................................................................................... 5
Vŕtanie .................................................................................................................................................................... 6
Frézovanie ............................................................................................................................................................... 6
Brúsenie .................................................................................................................................................................. 6
Čistenie ................................................................................................................................................................... 6
Dôležité upozornenie ................................................................................................................................................ 6
Protipožiarna odolnosť .............................................................................................................................................. 7
Povolenie ................................................................................................................................................................. 7
Mechanické upevňovacie časti .................................................................................................................................. 8
Určenie pevných bodov a pohyblivých častí ................................................................................................................ 9
Rezervy pri zväčšení objemu ..................................................................................................................................... 9
Odstupy pri upevňovaní mechanickými upevňovacími prostriedkami .......................................................................... 10
Lepenie lepiacim systémom PU ............................................................................................................................... 10
Odstupy pri upevňovaní .......................................................................................................................................... 10
Základné pravidlá spracovania ................................................................................................................................ 11
Potrebná šírka profilov............................................................................................................................................. 11
Prevetrané fasády ....................................................................................................................................... 12
Detail fasády pripevnenej na spodnej hliníkovej konštrukcii ....................................................................................... 13
Detail fasády pri prekrývanom debnení pripevnenom na spodnej hliníkovej konštrukcii ................................................ 14
Detail fasády pripevnenej na spodnej drevenej konštrukcii ......................................................................................... 15
Detail fasády pripevnenej polyuretánovým lepidlom ................................................................................................... 17
Príklady použitia dosiek Senoplan na fasádach ......................................................................................................... 18
Balkóny.............................................................................................................................................................. 19
Odstupy pri upevňovaní dosky Senoplan pripevnené na kovové zabradlie .................................................................... 20
Odstupy pri upevňovaní dosky Senoplan priskrutkované na kovové zábradlie .............................................................. 20
Odstupy pri upevňovaní dosky Senoplan pripevnené kovovými držiakmi ...................................................................... 21
Odstupy pri upevňovaní dosky Senoplan pripevnené profilmi v tvare U ........................................................................ 21
Balkónové deliace steny .......................................................................................................................................... 22
Príklady použitia dosiek Senoplan na balkónoch ........................................................................................................ 22
senova® Kunststoffe | senoplan | Stať: 09/2014
senoplan® HPL
Záruka kvality
Na základe neustálych interných skúšok zaručujeme kvalitu produktov Senoplan v súlade s hodnotami a normami uvedenými v týchto podkladoch.
Odmietame vydanie záruky na nedostatky v spodných konštrukciách a na nedostatky spôsobené
montážou,pretože nazasahujú do našej oblasti pôsobnosti.
Miestne normy a stavebné predpisy je potrebné bezodmienečne zohľadniť.
Všetky údaje zodpovedajú aktuálnym poznatkom.
Nezaručujeme všeobenú vhodnosť použitia dosiek senoplan.
2|3
Popis materiálu
senoplan® Exterior
senoplan® Exterior Plus
senoplan® Exterior a senoplan® Exterior Plus sú
vysokohodnotné stavebné dosky. Sú dekoratívne vysokotlakové
laminátové dosky (high pressure laminates HPL). Vyrábajú sa
v lisoch pod vysokým tlakom a vysokou teplotou z celulózových
pásov impregnovaných živicou.
Znášanlivosť pre životné prostredie
senoplan® Exterior a senoplan® Exterior Plus sa skladajú zo 60 % z celulózových vlákien, ktoré sa získavajú z
dreva a živice, ktoré sa menia lisovaním na vysokohodnotný termoset.
senoplan® Exterior a senoplan® Exterior Plus neobsahuju žiadne halogénové zlúčeniny (chlór, fluór,bróm) ani ťažké
kovy kadmium, ortuť, ani azbest žiadne ochranné prostriedky na drevo a tiež žiadne fungicídy alebo algicídy.
Triesky a piliny , ktoré vznikajú pri opracovávaní nie sú zdraviu škodlivé. Zvyšky dosiek a triesok sa môžu spáliť v na to
určených spaľovacích zariadeniach. Pri úplnom spaľovaní vzniká oxid uhličitý, voda,oxidy dusíka a popolček.
Energiu,ktorá sa pri spaľovaní uvoľňuje je možné využiť.
Uskladňovanie zvyškov na povolených skládkach odpadu je bezproblematické.
Povrch a ochrana voči proveternostným vplyvom
senoplan® Exterior má vysokokvalitný zhustený, uzatvorený a skúškami v exteriéri osvedčený povrch tvorený
živicou,ktorá trvalo chráni dekor nachádzajúci sa pod ňou.
senoplan® Exterior Plus má na strane dekoru dodatočný špeciálny UV filter a dodáva sa s ochrannou fóliou. Táto strana je
vždy lícovou stranou. Ochranná fólia sa musí odstrániť ihneď po montáži.
Vlastnosti
• dekoratívne • odolné voči úderu
• odolné voči korózii
• stále na svetle
• pevné v ohybe
• ľahko spracovateľné
• odolné voči • mrazuvzdorné
odolné voċi poveternostným vpiyvom
• jednoduchá montáž
• samonosné • nenáročné na čistenie
senova® Kunststoffe | senoplan | Stať: 09/2014
• teplovzdorné
Doprava, skladovanie a manipulácia
Doprava:
senoplan® HPL sa vyznačujú vynikajúcou pevnosťou Aj napriek tomu existeje nebezpečenstvo poškodenia
dosiek alebo dekoratívneho povrchu. Dosky musia byť pri preprave zabezpečené tak, aby sa nemohli posúvať
Skladovanie:
• Originálny obal odstráňte až bezprostredne pred ďalším spracovaním.
• senoplan® HPL sa musia skladovať na rovných, podložkách za normálnych klimatických podmienok,
chránené pred vlhkosťou a na suchom mieste.
• Vždy sa musia použiť krycie dosky.
• Obalové fólie sa musia po odobratí dosiek opäť uzavrieť.
• Na stavbe sa musia palety zakryť nepremokavými fóliami.
• Dôležité je, aby na obidvoch povrchoch paliet nedochádzalo k rozdielnym klimatickým vplyvom.
• Nevhodné skladovanie môže viesť k trvalým odchýlkam od pôvodného stavu!
Manipulácia:
• Dosky neposúvajte pod seba, nebezpečenstvo poškodenia povrchu!
• Treba zabránit ukladaniu nečistôt medzi doskami.
• Dosky je nutné vždy vyberať cez hranu.
• Vždy noste ochranné rukavice.
• Dosky senoplan® Exterior Plus sa dodávajú so stranou s dekorom pokrytám ochrannou samolepia
cou fóliou. Fóliu môžete ľahko stiahnuť. Fóliu je nutné odstrániť najneskôr jeden týždeň po ukončeni montáže.
Odporúčanie na spracovanie
senoplan® HPL sa spracovávajú podobne ako tvrdé drevo alebo drevotrieskové dosky s povrchovou úpravou.
Pílenie:
Používajte pílové listy s časťami z tvrdého kovu. Ak je potrebná dlhá životnosť, odporúčame nástroje s diamantovými časťami. Používajte výlučne ostré pílové listy.
Tvary zubov: trapézové ploché zuby, ploché zuby s ochrannou skosenou hranou, striedavé zuby/ so skosenou
hranou a s vynikajúcou reznou kvalitou, duté zuby sko skosenou hranou.
Rezná rýchlost: 60-100 m/s. Vysoká rezná rýchlosť znamená vynikajúcu kvalitu rezu, znižuje ale životnosť
pílových listov.
Napríklad: Priemer pílového listu 300 mm/počet otáčok 6000 otáčok/min.
Posuv: v závislosti od hrúbky asi 6-8 m/min.
Presah pílového listu: asi 25-35 mm; čím je presah pílového listu nad hornou stranou dosky väčší tým lepšia
bude horná rezná hrana a tým horšia bude spodná rezná hrana.
Pri použití ručných kotúčových píl použite bezpodmienečne vodiace koľajnice. Diamantové nástroje sa môžu
Pílenie s dierovacou pílou:
Neodporúča sa!!
4|5
Odporúčanie na spracovanie
Vŕtanie:
Vrták HSS: Pri vŕtaní použivajte podložku tak, aby ste zabránili vytrhnutiu vrtného otvoru na zadnej strane dosky. Počet
otáčok: asi 1000-1500 ot./min. Vrták otvorov pre kovanie (koaxiálny vrták): Osadený časťami z tvrdého kovu s centrovanou hrotom a skosenou hranou,odstráňte predrezávicí závitník. Použivajte len na stojanovej vŕtačke.
Frézovanie s ručným prístrojom:
Ručná vrchná fréza/ Fréza na hrany; Používajte výlučne nástroje s časťami z tvrdého kovu. Na výrezy sa osvedčili špirálové
frézy na hrubé frézovanie a frézy na jemné frézovanie. Na frézovanie skosených hrán (zrážanie hrán) „45°“ používajte
frézy.
Frézovanie so stolovou frézou, so stolovou vrchnou frézou a CNC Obrábacie centrá:
Používajte nástroje s časťami z tvrdých kovov alebo diamantov, frézy s vymenitelnými doštičkami alebo spájkované frézovacie hlavy. Nástroje by mali mať skosené rohy, v opačnom prípade odstráňte z frézovvacej hlavy predrezávací závitnik.
Rezná rýchlosť: 40-70 m/s Dodávateľ pílových kotúčov, vrtákov a fréz: napr. firma Oertli Leuco.
Brúsenie:
Brúsenie hrán je možné podľa želania a potreby prostredníctvom rozličných strojov. Zrnitosť: 100/120.
Zrážanie hrán (skosenie hrán) je bez problémov možné dosiahnuť tiež ručným brúsnym plátom....
Čistenie
Dosky senoplan® HPL majú uzatvorený hutný povrch, ktorý je mimoriadne ľahko ošetrovateľný. Najjednoduchšie je dosky
čistiť čistou vodou a mäkkými utierkami. Pri väčšom znečistení je možné použiť tiež obyčajný čistic alebo rozpúšťadlo.
Nepoužívajte abrazívne alebo brúsne látky, abrazívne špongie alebo leštiace prostriedky! Vysokotlakové čističe je možné
používať.
UPOZORNENIE: senoplan® Exterior Plus sa nemôžu čistiť rozpúšťadlom. Odporúčajú sa čističe, ktoré obsahujú okrem
aktívnych čistiacich látok tiež izopropylalkohol ako napríklad Technosol VA 705 (Vandal/Hauser GmbH).
Požiarna odolnosť
senoplan® Exterior a Exterior Plus
Podľa normy EN 13501-1: Klasifikácia B - s1, d0 pre hrúbky viac ako 6 mm.
Použitie:
Táto klasifikácia je platná pre dosky s hrúbkou viac ako 6 mm , podľa skúšobných protokolov. Takéto dosky sú používané
pri montáži do obvyklých konštrukcií – či už hliníkových alebo oceľových. Mechanické upevnenie dosiek –
rozostupy,tolerancie , fixné body a pohyblivé body uvedené v ďalšom môžu byť aj menšie ako je uvedené v skúšobných
protokoloch. Ako nosné dosky – výplne smú byť použité akékoľvek dosky na báze dreva podľa zaradenia A1 alebo A2.
Povolené sú aj neopracované hrany.
senoplan® Exterior a Exterior Plus F Qualität
Vyššiu požiarnu odolnosť spĺňajú len dosky s hrúbkou viac ako 8 mm.
Výsledky skúšok pošleme na vyžiadanie.
senova® Kunststoffe | senoplan | Stať: 09/2014
Certifikáty
Prehlásenie o zhode:
0766-CPD-077 pre EN 438-7:2005 Fasádne dosky:
Exterior a Exterior Plus v kvalite CGF alebo EGF v hrúbkach 6, 8 a 10 mm spĺňajú normy ETB pre fasádne obklady – Povolenie : Zul. Nr. Z-33.2-137.
ETB-skúšky:
Exterior a Exterior Plus spľňajú podmienky pre balkónové výplne v hrúbkach 6,8,a 10 mm.
Dôležité upozornenie
• senoplan® HPL nevystavujte trvalej vlhkosti. Skladujte ich na mieste, kde môžu dobre schnúť.
• Podložka musí byť rovná a v jednej osi s uloženými doskami.
• Pri montáži dosiek senoplan® HPL dbajte na to, aby mal materiál dostatok priestoru na napnutie.
• Nepoužívajte zápustné skrutky.
• Všetky konštrukcie musia prepúšťať vzduch..
• Stred vŕtania v podložke musí súhlasiť so stredom vŕtania v doske senoplan® HPL (Použite stupňovitý vrták)
• Pri ukladaní dosiek s profilom alebo tesniacim pásom dbajte na to, aby tieto časti neobmedzovali napínanie materiálu.
• Pri tuhých spojivách na doskách senoplan® HPL dbajte na to, aby boli uložené rovnakým smerom.
• Sady dosiek musia byť vždy zarovnané v rovnakej výške. (napr. Uloženie dosiek na podložke, profily H, pružiny,
drážky a pero...) Tieto časti nesmú obmedzovať napínanie materiálu.
• Šírka špár: Najmenej 8 mm.
• Upevňovacie časti musia byť z nehrdzavejúceho materiálu.
6|7
Mechanické upevňovacie časti
K 12,0 mm
Skrutka senoplan® na fasády s lakovanou hlavou (Torx 20)
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ X5CrNiMo 17122/1.4401, A4.
Priemer: 5,5 mm
Lakovanie vo všetkých dekoroch senoplan®.
Priemer vŕtania v doskách senoplan®:
Pohyblivá časť: 8,5 mm a viac
Pevný bod: 6 mm (5,7 mm podľa povolenia)
5,5 mm
Slepý hliníkový nit
Materiál: Nit: Almg 5/3, Číslo materiálu: 3.3555.10
Tŕň nitu: nehrdzavejúca oceľ, Číslo materiálu 1.4541
Priemer drieku: 5 mm
Priemer hlavy: 14 mm
Lakovanie vo všetkých dekoroch senoplan®.
Priemer vŕtania v doskách senoplan®:
Pohyblivá časť: 8,5 mm
Pevný bod: 5,1 mm
Priemer vŕtania v hliníkovej časti UK: 5,1 mm
UPOZORNENIE!
Vždy požívajte špeciálnu kalibrovanú hubicu!!!
Sada skrutiek senoplan® pre balkóny
Materiál: nehrdzavejúca oceľ A2
Závit M5 priemer hlavy 16 mm mit torx 20
Farba: Lakovanie možné vo všetkých dekoroch senoplan®.
Jedna sada balkónového setu obsahuje: skrutku M5, polyamidový
kotúč, podložku, pružný krúžok a klobúčikovu maticu.
Priemer vŕtania pri pohyblivých častiach: 8,5 mm
Priemer vŕtania pri pevnom bode: 6,0 mm
senova® Kunststoffe | senoplan | Stať: 09/2014
5,0 mm
K
2,7 mm
Určenie pevných bodov a pohyblivých častí
senoplan® HPL menia rozmery podľa meniacej sa relatívnej vlhkosti vzduchu.
Dosky senoplan® sa vo vlhkom prostredí zväčšujú!
Dosky senoplan® sa schnutím zmršťujú!
Takéto zmenšovanie a zväčšovanie objemu je pri priečnom smere dvojnásobné ako v pozdĺžnom.
Príčinou tejto reakcie je celulóza, ktorá sa nachádza v doskách.Túto charakteristiku materiálu je potrebné brať
do úvahy pri konštrukčných prácach a ďalšom spracovaní.
Preto je dôležité určiť pevné body a pohyblivé časti.
Pevný bod:
Priemer vŕtania v doskách senoplan® je rovnaký ako priemer upevňovacích časti.
Pohybivá časť:
Priemer vŕtania v doskách senoplan® Platten je priemer upevňovacích časti plus potrebná rezerva pri zväčšení
objemu.
8 mm
Fixpubod
nkt
Prevný
Pohybivá
Gleitpunčasť
kt
Pezerva pri zväčšeni objemu:
Najväčši odstup od pevného bodu
k okraju dosky v metroch x 2 =
potrebná rezerva v mm.
Príklad:
Odstup od pevného bodu k okraju
dosky je 1,5 m.
Potrebná rezerva:
1,5 x 2 = 3 mm.
Preto je nutné vŕtať pohyblivé časti
pri použití upevňovacích časti
vrtákom
s priemerom drieku 5 mm pri
dodržaní priemeru aspoň 8 mm.
25-80
25-80
A
A
A
A
A
A
A
A
25-80
25
B
25
25-80
25
A
A
25
8|9
Odstupy pri upevňovaní mechanickými upevňovacími prostriedkami
Odstupy pri upevňovaní najmä na fasádach je potrebné zvoliť v súlade so statickými požiadavkami, platnými normami a
miestnymi stavebnými predpismi. Odstupy je možné určiť aj podľa tabuľky, nie je nutné aplikovať technické regulátory.
Hrúbka dosky
6 mm
8 mm
10 mm
Maximálny odstup.
Doska s jedným poľom
490 mm
625 mm
750 mm
Maximálny odstup.
Doska s dvomi poliami
625 mm
775 mm
900 mm
Lepenie dosiek Senoplan
Lepenie je jednoduchá a úsporná možnosť montáže prevetraných fasád, atikového obloženia, strešných podhľadov atď.
Lepenie je možné ako na hliníkových, tak aj na drevených konštrukciách.
Bezpodmienečne dodržiavajte odporúčania výrobcu lepiacich systémov.
Dlhodobo elastický polyuretánový lepiací systém SIKA Tack Panel:
Nemecko: Walter Hallschmid GmbH & Co.KG, Lehmhäuserstrasse 20, D-94424 Arnstorf / [email protected]
Rakúsko: Fassadenklebetechnik Klug GmbH, Julius-Tandler-Pl 6/15, A-1090 Wien / [email protected]
Dlhodobo elastický MS lepiaci systém od firmy Pro Part:
Rakúsko: Pro Part Handels GmbH, Lauchenholz 28, 9122 St. Kanzian am Klopeinersee.
Kontakt: Herr Franz Lobnig - [email protected] – www.fassaden-kleben.at
Upozornenie: Bezpodmienečne dodržiavajte miestne stavebné predpisy. V prípade potreby je nutné vyžiadať
povolenie príslušného úradu.
Odstupy pri upevňovaní
Hrúbka dosky
6 mm
8 mm
Odstup pri upevňovaní. (maximálny odstup zvislých nosných profilov) Doska s
jedným poľom
400 mm
500 mm
Odstup pri upevňovaní. (maximálny odstup zvislých nosných profilov) Doska s
dvoma poliami
500 mm
500 mm
Základné pravidlá pri spracovaní
• Lepenie môže byť vykonávané tak vo výrobnej hale ako aj priamo na stavbe, avšak treba dbať na poveternostné podmienky a prašnosť.
• Teplota pri spracovaní (teplota vzduchu): Bezpodmienečne dodržiavať predpisy výrobcu
• Montáž smú vykonávať len pracovníci riadne a odborne zaškolení
• Všetky lepené plochy musia byť čisté, odmastené a suché
senova® Kunststoffe | senoplan | Stať: 09/2014
Príprava spodnej konštrukcie a dosiek senoplan®
Drevená spodná konštrukcia
SIKA
Odstránenie prachu
Spodná hliníková konštrukcia
Vyčistiť pomocou Sika Cleaner
205. Čas na odparenie 10 min.
Sika Tack Panel- Primer
naneste jemnú vrstvu rovnomerne
na plochu. Čas na preschnutie
30 min.- 8 hod.
Pro Part
Odstránenie prachu
Pro Part Multi Primer Schwarz
MPS 506 naneste jemne a rovnomerne na plochu. Čas na
preschnutie 60 min.- 8 hod.
Sika Tack Panel- Primer
naneste jemnú vrstvu rovnomerne
na plochu. Čas na preschnutie
30 min.- 8 hod.
Vyčistiť a odmastiť pomocou
Pro Part Primer Metall PM 509
Pro Part Primer Metall PM 509
naneste v jednom smere. Čas na
preschnutie 5 min.- 8 hod.
Dosky senoplan®
Odstrániť prach a vyčistiť pomocou
Sika Cleaner 205. Čas na odparenie 10 min.
Sika Tack Panel- Primer
naneste jemnú vrstvu rovnomerne
na plochu. Čas na preschnutie
30 min.- 8 hod.
Vyčistiť a odmastiť pomocou
Pro Part Primer Metall PM 509
Pro Part Primer Metall PM 509
naneste v jednom smere. Čas na
preschnutie 5 min.- 8 hod.
• Montážnu pásku Sika Tack Panel pripevnite pozdĺž celej spodnej zvislej konštrukcie, ochrannú fóliu ešte
neodlepujte.
• Lepidlo Sika Tack Panel Kleber, alebo Pro Part Klebe Dicht KD 385 naneste po celej dĺžke na plochu (šírka
8mm, výška 10mm) prinajmenšom v 5mm odstupoch od montážnej pásky a postrannej hrany profilu.
• Odstráňte ochrannú fóliu Sika Tack Panel Kleber, alebo Pro Part Fixierbandes FB 650 z montážnej pásky.
Dosky senoplan® nasmerujte do presnej pozície, tak aby sa na doraz dotýkali spodnej konštrukcie. Na presné zameranie zvislých a vodorovných spár použite uhlomer pre prvý rad dosiek, resp. pásy a výrezy z odpadových dosiek (min. šírka 8mm)
Potrebná šírka profilov
Jednopoľové
Einfeldvýplne
Viacpol´ové výplne
80 - 100 mm
40 mm
Mehrfeld
10 | 11
Výhody prevetraných fasád s doskami senoplan® HPL
Výhody
• Individuálne možnosti usporiadania
• Energeticky úsporné
• Hospodárne
• Rýchla a jednoduchá montáž
• Vodné pri renovácii stavbe
• Zlepšuje izoláciu
• Chráni steny pred vlhkosťou
senova® Kunststoffe | senoplan | Stať: 09/2014
Detail fasády senoplan® pripevnenej na hliníkovej konštrukcii
Umiestnenie nitov:
ako na obrázku na strane 8
a = Odstupy pri upevnení (závislé od veľkosti
hmoždinky, hmotnosť fasády/m2,
predloha = V max.)
b = V závislosti od statických požiadaviek, resp. od
tabuľky 1 na strane 10
12 | 13
Detail fasády senoplan®
pri prekrývanom debnení pripevnenom na hliníkovej konštrukcii
a = Odstupy pri upevnení (závislé od veĺkosti hmoždinky, hmotnosť fasády/m2, predloha = V max.)
b = V závislosti od statických požiadaviek
c = Senoplan 6 mm hrúbka: max. 35 cm, 8 mm hrúbka: max. 45 cm, 10 mm hrúbka: max. 55 cm
senova® Kunststoffe | senoplan | Stať: 09/2014
Detail fasády senoplan® Platten
prilepenej polyuretánovým lepidlom
a = Odostupy pri upevnení (závislé od veľkosti hmoždinky, hmotonosť fasády/m2, predloha = V max.)
b = V závislosti od statických resp. od tabuľky 2 na strane 10.
Šírky profilov: Ako na obr. 9 a10 na strane 11.
14 | 15
Príklady prevetraných fasád s použitím dosiek
senoplan® HPL
senova® Kunststoffe | senoplan | Stať: 09/2014
Balkóny s doskami senoplan®
Výška zábradlia: Výška zábradlia musí byť v súlade s úradným stavebným predpisom. Všetky uvedené odstupy pri upevňovaní sú overené podľa smerníc ETB.
Odstupy pri upevňovaní
Dosky senoplan® pripevnené na kovové zábradlie
Umiestnenie nitov: Ako na obrázku 4 na strane 8
C
A
Ü
AO
A
Ü
C
C
AU
10 mm
Ü
8 mm
C
A
Ü
C
A
Ü
C
A
Ü
A0
AU
Obstup prostriedkov na
upevňovanie v mm
≤ 370
≤ 820
25 - 100
≤ 370
≤ 950
25 - 180
≤ 420
≤ 1000
25 - 220
= 40 - 120
≤ 40
Výška
Gelänzábradlia
derhöhe (900-1100 mm)
Hrúbka
dosky
6 mm
Gelänzábradlia
derhöhe (900-1100 mm)
Výška
Ü
AO
C
16 | 17
Odstupy pri upevnení senoplan® na kovové zábradlie
C
A
Gelänzábradlia
derhöhe (900-1100 mm)
Výška
Ü
AO
C
Ü
Hrúbka
dosky
6 mm
8 mm
AU
Ü
C
Výška
Gelänzábradlia
derhöhe (900-1100 mm)
C
Ü
AO
A
senova® Kunststoffe | senoplan | Stať: 09/2014
10 mm
C
A
Ü
C
A
Ü
C
A
Ü
A0
AU
Odstup prostriedkov na
upevňovanie v mm
≤ 420
≤ 870
25 - 100
≤ 490
≤ 1020
25 - 180
≤ 525
≤ 1100
25 - 220
= 40 - 120
≤ 40
senoplan®
pripevnené kovovými držiakmi (s bezpečnostnými kolíkmi)
Hrúbka
dosky
8 mm
C
Výška
Gelänzábradlia
derhöhe (900-1100 mm)
Ü
AO
A
AU
Ü
C
10 mm
C
A
Ü
C
A
Ü
A0
AU
Odstup prostriedkov na
upevňovanie v mm
≤ 450
≤ 900
25 - 80
≤ 500
≤ 1100
25 - 80
= 40 - 120
≤ 40
senoplan®
pripevnené hliníkovými alebo oceľovými profilmi v tvare U
Výška
Gelänzábradlia
derhöhe (900-1100 mm)
P
AO
AO
Hrúbka profilu musí byť v súlade so statickými požiadavkami, prinajmenšom však 2 mm.
Šírka profilu: 25 mm dolný profil sa musí v pravidelných odstupoch v pravidelných odstupoch prevŕtať na odvodnenie. Na palety s doskami používajte profily v tvare H Minimálna dĺžka častí „T“ 1300 mm.
Hrúbka
dosky
6 mm
8 mm
A
A
A0
AU
Odstup prostriedkov na
upevňovanie v mm
≤ 950
≤ 1100
= 40 - 120
≤ 40
AU
AU
P
A
A
T
18 | 19
Balkónové deliace priečky
Ako balkónové deliace steny sú mimoriadne vhodné dosky senoplan® Exterior.
senoplan® Exterior Plus m, ktoré musia byt´ opatrené obojstrannou UV ochrannou vrstvou – príplatkové
vyhotovenie – štandardne su Exterior plus dosky s UV ochrannou len jednostranne.
Elegantné riešenie bez lemovania:
25-80
25
Na každej strane použite prinajmenšom
3 stabilné časti na upevnenie!
Je možné použiť rôzne profily lemovania (presklené profily)
z kovu (hliník alebo oceľ)
Príklady použitia senoplan® na balkónové deliace priečky
senova® Kunststoffe | senoplan | Stať: 09/2014
Upevňovacie rozostupy na balkonové výplne senoplan®
dierované, nitované alebo skrutkované na kovové zábradlie.
C
A
Výška
Gelänzábradlia
derhöhe (900-1100 mm)
Ü
AO
C
Nitovanie:
Ako na obr.4 na strane 8.
Vysoka pevnosť dosiek Senoplan umožnuje aj
vyhotovenie dierovanych balkónových
výplní. Pretože dierovanie sa robí na CNC freze
je dierovanie individuálne a poskytuje veľa
možností vyhotovenia.
Uvedene rozmer upevnenia su preverené podľa
smerníc ETB a a odskúšané.
Ü
Udaje potrebné bezpodmienečne dodržať:
Vsetky rezy alebo otvory dokončiť.
Vzdialenosť medzi otvormi musi byt rovnaká a
väčšie otvory.
Odporučenie: Priemer dier 25 - 30 mm
C
Výška
Gelänzábradlia
derhöhe (900-1100 mm)
Ü
AO
A
Hrúbka
dosky
8 mm
AU
Ü
C
10 mm
C
A
Ü
C
A
Ü
A0
AU
Odstup prostriedkov na
upevňovanie v mm
≤ 350
≤ 900
25 - 180
≤ 400
≤ 950
25 - 220
= 40 - 120
≤ 40
20 | 21
senova® Kunststoffe International
www.senova.com
senova® Kunststoffe GmbH & Co. KG
Niederlassung Wien, NÖ, Bgld
5723 Uttendorf, Gewerbestraße 12
Telefon +43 (0) 65 63 20 0 20-0
Telefax +43 (0) 65 63 20 0 20-77
[email protected]
A-1230 Wien, Wiegelestr. 38, Zufahrt Gastgebgasse
Telefon +43 (0)1 8 65 87 22-0
Telefax +43 (0)1 8 65 87 22-9
[email protected]
ABTEILUNGEN:
Technik & Industrie
Bau & Projekt T/Sbg./Vlbg
Bau & Projekt K/OÖ./Stmk..
Form & Design
Export allgemein
ABTEILUNGEN:
Technik & Industrie Wien
Bau & Projekt Wien
Form & Design Wien
Export HU
Export CZ, SK
DW 12
DW 34
DW 32
DW 23
DW 64
DW 17
DW 15
DW 12
DW 16
DW 40
Niederlassung Deutschland
Niederlassung Italien
Niederlassung Slowakei
senova® Kunststoffe GmbH
senova® Italiana Plastcommerce srl
senova® Plasty Slovensko, s.r.o.
D-81543 München, Schönstraße 126
Telefon +49 (0)89 44 10 99 41
Telefax +49 (0)89 44 10 99 82
[email protected]
I-39100 Bolzano, Leonardo-da-Vinci-Str. Nr. 2
Telefono +39 (0)471 30 15 07
Telefax +39 (0)471 32 61 02
[email protected]
SK-81109 Bratislava, Dostojevského rad 5
Telefon +421 (0)903 988 555
Telefax +43 (0)1 8 65 87 22-9
[email protected]
Zmyslom nášho technického poradenstva je účinná pomoc vo Vašej podniakteľskej činnosti.Tieto odporúčania Vás neoslobodzujú od povinnosti preverenia všetkých technických podmienok a vhodnosti použitia materiálov pri každej
jednotlivej zakázke. Technické informácie nazakladajú automaticky nárok na náhradu škody pri nesprávnom použití materiálov. V prípade pśomnej záruky , je ručenie len do výšky hodnoty materiálu.
Ručenie za prípadné nesprávne použitie alebo spracovanie materiálov ako aj za následky takýchto skutočností je vylúčené.
senova® Kunststoffe | senoplan | Stať: 09/2014
Download

senoplan® HPL Technické Informácie použitie v exteriéri