Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2010/2011
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
Názov školy
Stredná odborná škola
Adresa školy
Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
Telefón
057/7623309
E-mail
[email protected], [email protected]
WWW stránka
http://zsssnina.edupage.sk
Zriaďovateľ
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Vedúci zamestnanci školy
Meno, priezvisko
Telefón
Služ. mobil
riaditeľ
Ing. Štefan IVAN
0907/996915
0907/996915
-zást. riad. pre prakt. vyuč.
Ing. Iveta GIČOVÁ
057/7623309,
7622493 kl. 103
0910931065
- zást. riad. pre teoretické
vyučovanie
Ing. Stanislav BAUMGARTNER
057/7623309,
7622493 kl. 102
- zást. riad. pre teoretické
vyučovanie
Mgr. Ľudmila JANÁKOVÁ
057/7623309,
7622493 kl. 102
- zást. riad. pre teoretické
vyučovanie
Kamila KARĽOVÁ
057/7623309,
7622493 kl. 202
- vedúca výchovy
Mgr. Ľudmila MALYŠOVÁ
057/7623309,
7622493 kl. 211
- vedúci ekonomického úseku
Ing. Ján HARAJDA
057/7623309,
7622493 kl. 206
- hlavný majster odborného
výcviku
Ing. Michal KOBAN
057/7623309,
7622493 kl. 204
Rada školy
Titl., priezvisko, meno
predseda
ĽONCOVÁ Štefánia
pedagogickí zamestnanci
Ing. KOBAN Michal
Mgr. STAŠKOVÁ Mária
zástupcovia rodičov
PAŠEKOVÁ Daniela
ČOKINOVÁ Eva
MIŠKO Jozef
0910931069
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
zástupca zriaďovateľa
Ing. SAVKA Jozef
Mgr. SIRKOVÁ Nadežda
Ing. NEVOLNÍK Štefan
Ing. HREHA Ján
žiak
MICENKO Mikuláš
Poradné orgány školy
- výchovný poradca
Ing. Viera SUCHANIČOVÁ
- výchovný poradca
PhDr. Mária KIRŇÁKOVÁ
057/7623309, 7622493 kl. 223
057/7623309, 7622493 kl. 225
PK pre študijné odbory – praktické vyučovanie: agropodnikateľ(ka) – turistika na vidieku; (NŠ), spoločné
stravovanie (NŠ); vlasová kozmetika(NŠ); dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava (NŠ);
elektrotechnika – elektronické zariadenia (NŠ);
ZLOŽENIE KOMISIE: predseda
zapisovateľ
- Bc. ROSIČOVÁ Erika
- Bc. PETRÍKOVÁ Anna
členovia: Mgr. BURIKOVÁ Katarína, Bc. BRIĽAKOVÁ Ruslana, Bc. BARILIK Rudolf, Ing. KOBAN Michal, Ing.
PALOČKO Štefan, ŠTOFIROVÁ Erika, Bc. PAVLÍKOVÁ Mária, KUBIS Stanislav
PK pre učebné odbory – praktické vyučovanie: autoopravár - mechanik
ZLOŽENIE KOMISIE: predseda - Mgr. ISAJSKÝ Štefan
zapisovateľ
- Ing. KOBAN Michal
členovia :
Ing. PALOČKO Štefan, Bc. BARILIK Rudolf
PK pre učebné odbory – praktické vyučovanie: cukrár, kaderník, kuchár
ZLOŽENIE KOMISIE:
predseda
zapisovateľ
- Bc. SIVČOVÁ Silvia
- Bc. BLAŠKOVÁ Petra
členovia:
Ing. BRIĽAKOVÁ Ruslana, Mgr. BURIKOVÁ Katarína, Bc. PAVLÍKOVÁ Mária, Mgr.
KOSŤUNOVÁ Anna, Bc. KEPIČOVÁ Mária, ANDREJČÍKOVÁ Monika, ŠTOFIROVÁ Erika,
PK slovenského jazyka a cudzích jazykov
ZLOŽENIE KOMISIE: predseda - Ing. Anna CHOMANIČOVÁ CSc.,
členovia:
Ing. Oľga PAULIKOVÁ, Mgr. Ľudmila JANÁKOVÁ, PhDr. Mária KIRŇÁKOVÁ, Michal KOZMA,
Mgr. Miroslava LAZOROVÁ, Mgr. Jarmila LUKÁČOVÁ, Mgr. Darina HRICOVÁ, Ing. Edita SKRIPOVÁ, PhDr.
Ľubica VERBICKÁ, PaedDr. Lívia KORDANIČOVÁ, Bohdan SMILNICKÝ
PK všeobecno-vzdelávacích predmetov
ZLOŽENIE KOMISIE: predseda - Mgr. Oksana KEPIČOVÁ
členovia:
Kamila KARĽOVÁ, Mgr. Ľudmila JANÁKOVÁ, Ing. Svätoslav Bilík, Mgr. Jarmila LUKÁČOVÁ,
Ing. Ján MILOVČÍK, Ing. Štefan PALOČKO, Ing. Miroslav SUCHANIČ
2
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
PK pre odborné predmety poľnohospodárskeho, potravinárskeho zamerania a služieb
ZLOŽENIE KOMISIE: predseda - Ing. Miroslav SUCHANIČ
členovia:
Mgr. Mária STAŠKOVÁ, Mgr. Beata MOTYČKOVÁ, Ing. Anna SALAJOVÁ, Ing. Stanislav
BAUMGARTNER, Ing. Jaroslav ANDREJČÍK, Ing. Štefan PALOČKO, MVDr. Alžbeta PĽUTOVÁ
PK pre odborné ekonomické predmety
ZLOŽENIE KOMISIE: predseda - Ing. Mária SIČÁKOVÁ
členovia:
Ing. Viera SUCHANIČOVÁ, Ing. Gabriela GÁBOROVÁ, Ing. Adriana HAČKOVÁ, Ing. Ľuboslav
PČOLA, Ing. Iveta GIČOVÁ , Ing. Anna SALAJOVÁ, Mgr. Mária STAŠKOVÁ, Ing. Edita SKRIPOVÁ, Ing. Jana
SENTIVANOVÁ
PK odborných predmetov strojárskeho a elektrotechnického zamerania
ZLOŽENIE KOMISIE: predseda - Ing. Svätoslav BILÍK
členovia:
Ing. Miroslav HABURAJ, Ing. Matej MARCIN, Ing. Ján MILOVČÍK, Ing. Ján ĽONC
PK pre telesnú výchovu
ZLOŽENIE KOMISIE: predseda - Michal KOZMA
členovia
Bohdan SMILNICKÝ
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy:
Počet tried:
Trieda
410 + 66 ext., z toho dievčat 202 + 48 ext.
24
Učebný (študijný) odbor
počet
z toho dievčat
I.OA
obchodná akadémia
15
13
I.OB
obchodná akadémia
15
13
II.OA
obchodná akadémia
18
14
II.OB
obchodná akadémia
18
13
III.OA
obchodná akadémia
19
10
III.OB
obchodná akadémia
agropodnikateľ – turistika na vidieku
11
13
7
5
IV.OA
obchodná akadémia
17
11
IV.OB
obchodná akadémia
agropodnikateľ – turistika na vidieku
16
12
12
2
z toho ŠVVP
3
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
Spolu
129+25
93+7
I.A
kuchár
21
5
1
I.C
kaderník
15
14
1
I.D
autoopravár – mechanik
24
0
2
II.A
kuchár
19+1 ext.
0+1 ext.
1
II.B
kuchár
12
5
cukrár
8
5
22+1 ext.
22+1 ext
19
0
II.C
kaderník
II.D
autoopravár – mechanik
III.A
kuchár
13+2ext.
2+2ext.
III.C
kaderník
14+2 ext.
14+2 ext.
III.D
autoopravár-mechanik
15 + 1ext.
0 +1ext.
I.NA
spoločné stravovanie
21+5 ext.
6+3 ext.
I.NB
vlasová kozmetika
12+1 ext.
12+1 ext.
dopravná prevádzka
6+4 ext.
0
13+1 ext
0
II.NA
spoločné stravovanie
15+8 ext.
3+7 ext.
II.NB
vlasová kozmetika
14+1 ext.
14+1 ext.
dopravná prevádzka
3+1 ext.
0
elektrotechnika
3+1 ext.
0
256+28 ext.
102+19 ext.
Spolu
III.EX
agropodnikateľ(ka)-turistika na vidieku
0+22 ext.
0+16ext.
IV.EX
agropodnikateľ(ka)-turistika na vidieku
0+16 ext.
0+13 ext.
0+38 ext
0+29 ext.
410+66 ext.
202+48 ext.
Spolu
Spolu celkom
2
1
1
1
1
9
9
§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ pre šk. rok 2011/2012
Prihlásený
Zapísaný
Nástup
obchodná akadémia
36
17
17
autoopravár - mechanik
26
14
14
kuchár
43
25
25
kaderník
10
9
9
autoopravár - elektrikár
4
0
0
mechanik elektronických zariadení
3
0
0
4
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
Cukrár
13
0
0
Stolár
4
0
0
agropodnikanie – agroturistika
3
0
0
hostinský, hostinská
1
0
0
143
65
65
dopravná prevádzka – CMD
12
12
12
spoločné stravovanie
17
17
17
vlasová kozmetika
17
17
14
Spolu za nadstavbové štúdium:
46
46
43
Spolu nástup k 15.9.2011
189
111
108
Spolu priebežne:
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011: 108 + 9 ext.
§ 2. ods. 1 e
Počet
Vyznamen
aní
Veľmi
dobre
Prospeli
Neprospeli
Neklasifik
ovaní
Správanie
2
Správanie
3
Správanie
4
Klasifikácia tried - Prospech žiakov
I.OA
14
5
2
13
0
1
0
0
1
I.OB
14
3
4
14
0
0
0
0
0
II.OA
18
7
3
17
1
0
0
0
0
II.OB
18
5
3
18
0
0
0
0
0
III.OA
18
4
3
18
0
0
2
2
0
III.OB
23
4
1
22
0
1k
3
0
0
IV.OA
17
3
5
17
0
0
0
0
0
IV.OB
27
3
1
27
0
0
0
0
3
I.A
23
0
1
18
4
1
2
1
6
I.C
17
2
0
14
2
1
2
4
0
I.D
24
0
1
17
5
2
2
2
4
II.A
19
1
1
18
0
1
3
3
0
II.B
20
0
2
19
0
1
2
1
1
II.C
21
3
4
19
1
1
0
4
0
II.D
18
0
0
18
0
0
3
0
0
III.A
14
0
0
10
0
4
0
2
0
III.C
17
0
4
15
0
2
0
0
3
III.D
16
0
0
15
0
1
4
1
0
I.NA
22
1
0
18
4
0
0
0
0
I.NB
17
1
2
15
2
0
0
0
0
II.NA
23
1
2
21
2
0
0
0
0
II.NB
21
3
4
21
0
0
0
0
0
III.EX
17
0
3
16
0
1
0
0
0
IV.EX
15
0
1
15
0
0
0
0
0
Trieda
5
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
Dochádzka žiakov
Trieda Počet
Zamešk.
hod.
Zam. na
žiaka
Ospravedlnené
Ospr. na
žiaka
Neospravedlnené
Neosp. na
žiaka
I.OA
14
1802
128,71
1258
89,86
544
38,86
I.OB
14
1035
73,93
1019
72,79
16
1,14
II.OA
18
1818
101,00
1794
99,67
24
1,33
II.OB
18
1661
92,28
1522
84,56
139
7,72
III.OA
18
1569
87,17
1339
74,39
230
12,78
III.OB
23
3012
130,96
2793
121,43
219
9,52
IV.OA
17
1731
101,82
1647
96,88
84
4,94
IV.OB
27
3864
143,11
3523
130,48
341
12,63
I.A
23
5120
222,61
3741
162,65
1379
59,96
I.C
17
3852
226,59
3548
208,71
304
17,88
I.D
24
6486
270,25
5852
243,83
634
26,42
II.A
19
3988
209,89
3654
192,32
334
17,58
II.B
20
4807
240,35
4429
221,45
378
18,90
II.C
21
4566
217,43
4273
203,48
293
13,95
II.D
18
2637
146,50
2415
134,17
222
12,33
III.A
14
1911
136,50
1748
124,86
163
11,64
III.C
17
3240
190,59
2983
175,47
257
15,12
III.D
16
3459
216,19
3173
198,31
286
17,88
I.NA
22
4605
209,32
4102
186,45
503
22,86
I.NB
17
1762
103,65
1622
95,41
140
8,24
II.NA
23
2904
126,26
2758
119,91
146
6,35
II.NB
21
2158
102,76
2008
95,62
150
7,14
III.EX
17
0
0,00
0
0,00
0
0,00
IV.EX
15
0
0,00
0
0,00
0
0,00
23,30% 1
40,00% 1
1
(0/1)
30,00% 1
Matematika
Ústna
priemer
Ústna
počet
(0/1)
5 Ústna
B1 1
4 Ústna
Francúzsky jazyk
10 5
3 Ústna
57,63% 40
2 Ústna
(18/24) 42,01% 40
1 Ústna
PFIČ počet
PFIČ
priemer
B1 42
(M/Ž)
PFEČ
počet
Anglický jazyk
Počet
Predmet
Úroveň
PFEČ
priemer
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
13 12 2
2,79 42
1
3,00 1
1
1,00 1
Nemecký jazyk
B1 24
(12/12) 34,80% 24
49,38% 24
3
4
13 4
Ruský jazyk
B1 35
(10/25) 50,05% 35
58,43% 35
16 10 8
1
2,75 24
1,83 35
Slovenský jazyk a literatúra
101 (39/62) 48,14% 101 51,49% 101 26 14 32 29
2,63 101
Teoretická časť odbornej
zložky
101 (39/62)
2,79 101
6
15 21 36 28 1
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
3 Praktická
4 Praktická
5 Praktická
Praktická
priemer
Praktická
počet
(39/62)
2 Praktická
101
1 Praktická
Praktická časť odbornej zložky
(M/Ž)
Predmet
Počet
Úroveň
Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky
22
30
35
14
0
2,41
101
§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
Trieda
Študijný (učebný) odbor
I.OA
6317 6 obchodná akadémia
I.OB
6317 6 obchodná akadémia
II.OA
6317 6 obchodná akadémia
II.OB
6317 6 obchodná akadémia
III.OA
6317 6 obchodná akadémia
III.OB
6317 6 obchodná akadémia
4558 4 agropodnikateľ
IV.OA
6317 6 obchodná akadémia
IV.OB
6317 6 obchodná akadémia
4558 4 agropodnikateľ
I.A
6445 2 kuchár
I.C
6456 2 kaderník
I.D
2487 2 autoopravár
II.A
6445 2 kuchár
II.B
6445 2 kuchár
2964 2 cukrár
II.C
6456 2 kaderník
II.D
2487 2 autoopravár
III.A
6445 2 kuchár
III.C
6456 2 kaderník
III.D
2487 2 autoopravár
I.NA
6421 4 spoločné stravovanie
I.NB
6426 4 vlasová kozmetika
3757 4 dopravná prevádzka
Zameranie
02 turistika na vidieku
02 turistika na vidieku
01 mechanik
01 mechanik
01 mechanik
01 cestná a mestská doprava
II.NA
6421 4 spoločné stravovanie
II.NB
6426 4 vlasová kozmetika
3757 4 dopravná prevádzka
2675 4 elektrotechnika
01 cestná a mestská doprava
03 elektronické zariadenia
III.EX
4558 4 agropodnikateľ
02 turistika na vidieku
IV.EX
4558 4 agropodnikateľ
02 turistika na vidieku
7
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
Odbory a učebné plány
študijné odbory:
6317 6 obchodná akadémia
Učebný plán pre prvý, druhý a tretí ročník študijného odboru OA podľa ŠkVP obchodná akadémia
schváleného 1.9.2008, začínajúc prvým ročníkom vypracovaného podľa ŠVP 64 Ekonomika a organizácia,
obchod a služby, stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky posúdilo návrh základných pedagogických dokumentov
široko-profilového študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia, určeného pre absolventov základnej
školy, ktorý v súlade so Zásadami zriaďovania, organizácie a činnosti Odborných komisií a Koordinačnej
rady pre odborné vzdelávania a prípravu v stredných odborných školách, stredných odborných učilištiach
a združených stredných školách v Slovenskej republike predložil na schválenie Štátny inštitút odborného
vzdelávania. „Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 31. mája 2004 pod číslom CD2004-6570/13766-5:093 s platnosťou od 1. septembra 2004 začínajúc 1. ročníkom.“
Schválením vyššie uvedených základných pedagogických dokumentov sa s výnimkou započatých ročníkov
k 31. augustu 2004 ruší platnosť základných pedagogických dokumentov študijných odborov:
6317 6 obchodná akadémia schvaľovaných postupne:
- učebný plán študijného odboru, schválený MŠV SR dňa 8.2.1995 pod číslom 574/1995-212 s platnosťou
od šk. r. 1995/1996 začínajúc prvým ročníkom,
- učebné osnovy povinných odborných predmetov, schválené MŠ SR dňa 11.5.1995 pod číslom 804/1995152 od šk. r. 1995/1996 začínajúc 1. ročníkom,
- učebné osnovy voliteľných predmetov, schválené MŠ SR dňa 21.3.1996 s platnosťou od šk.r. 1995/1996
začínajúc 1.ročníkom.
4558 4 02 agropodnikateľ – turistika na vidieku
Schválilo MŠ SR dňa 19. februára 1998 pod číslom 5621/1997-152 ako experimentálne overované
s platnosťou od 1. septembra 1998 začínajúc 1. ročníkom.
nadstavbové štúdium:
6426 4 vlasová kozmetika
Učebný plán pre prvý a druhý ročník študijného odboru vlasová kozmetika podľa ŠkVP Kadernícka
a kozmetická prax schváleného 1.9.2008, začínajúc prvým ročníkom vypracovaného podľa ŠVP 64
Ekonomika a organizácia, obchod a služby, stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A.
6421 4 spoločné stravovanie
Učebný plán pre prvý a druhý ročník študijného odboru spoločné stravovanie podľa ŠkVP Spoločné
stravovanie schváleného 1.9.2008, začínajúc prvým ročníkom vypracovaného podľa ŠVP 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby, stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A.
2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
Učebný plán pre prvý a druhý ročník študijného odboru elektrotechnika podľa ŠkVP Elektrotechnika
schváleného 1.9.2009, začínajúc prvým ročníkom vypracovaného podľa ŠVP 26 Elektrotechnika, stupeň
vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
3757 4 01 dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava
Učebný plán pre prvý a druhý ročník študijného odboru dopravná prevádzka podľa ŠkVP Dopravná
8
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
prevádzka schváleného 1.9.2009, začínajúc prvým ročníkom vypracovaného podľa ŠVP 37 Doprava, pošty
a telekomunikácie, stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
učebné odbory:
6456 2 kaderník
Učebný plán pre prvý, druhý a tretí ročník učebného odboru kaderník podľa ŠkVP Kadernícke služby
schváleného 1.9.2008, začínajúc prvým ročníkom vypracovaného podľa ŠVP 64 Ekonomika a organizácia,
obchod a služby, stupeň vzdelania – stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
2964 2 cukrár
Učebný plán pre prvý a druhý ročník učebného odboru cukrár podľa ŠkVP Cukrárske služby schváleného
1.9.2009, začínajúc prvým ročníkom vypracovaného podľa ŠVP 29 Potravinárstvo, stupeň vzdelania –
stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
6445 2 kuchár
Učebný plán pre prvý, druhý a tretí ročník učebného odboru kuchár podľa ŠkVP Stravovacie služby
schváleného 1.9.2008, začínajúc prvým ročníkom vypracovaného podľa ŠVP 64 Ekonomika a organizácia,
obchod a služby, stupeň vzdelania – stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
24872 01 autoopravár – mechanik
Učebný plán pre prvý, druhý a tretí ročník učebného odboru autoopravár – mechanik podľa ŠkVP
Autooprávarenské služby schváleného 1.9.2008, začínajúc prvým ročníkom vypracovaného podľa ŠVP 24
Strojárstvo a kovospracujúca výroba, stupeň vzdelania – stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
§ 2. ods. 1 g
Zamestnanci
Pracovný pomer
Počet pedag. prac.
Počet nepedag. prac.
TPP
55
27
Z toho DPP
2
2
Z toho znížený úväzok
14
0
Z toho ZPS
2
2
+ Na dohodu
2
3
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
Počet
nekvalifikovaných
kvalifikovaných
Spolu
Učiteľov
1
39
40
Majstrov OV
0
17
17
Vychovávateľov
0
3
3
9
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
Asistentov učiteľa
0
0
0
Spolu
1
59
60
§ 2. ods. 1 h
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
Počet absolventov
Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška
0
0
2.kvalifikačná skúška
0
0
štúdium školského manažmentu
0
0
špecializačné inovačné štúdium
0
1
špecializačné kvalifikačné
0
0
postgraduálne
0
0
doplňujúce pedagogické
0
0
vysokoškolské pedagogické
3
1
vysokoškolské nepedagogické
0
0
§ 2. ods. 1 i
Aktivity a prezentácia na verejnosti
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
Názov súťaže
Počet žiakov
Umiestnenie
8. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Košice 2010 najlepšia reprezentantka cvičnej firmy na Slovensku
1. miesto
13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2010 najlepšia reprezentantka cvičnej firmy na Slovensku
1. miesto
Celoštátne kolo v spracovaní informácií na počítači 2011
3. miesto
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači Poprad 2011
1. miesto
Súťaž Junior Achievement Slovensko Prešov 2011 – Môj
nápad pre región
2. a 3. miesto
Ocenenie pre najúspešnejších pedagógov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja v roku 2011 - plaketa Jána Ámosa Komenského –Sophista pro regione – učiteľ
múdrosti pre región získala zástupkyňa SOŠ Snina Mgr. Ľudmila Janáková.
Ocenenie Plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania žiačka 3.OB triedy, odbor obchodná akadémia Lenka
Barnišinová. Tá v záverečnej časti podujatia sa mala možnosť prihovoriť a poďakovať za ocenených žiakov
predsedovi PSK Petrovi Chudíkovi
Stolnotenisový turnaj – chlapci – okresné kolo
10
3
2. miesto
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
Cezpoľný beh – dievčatá – okresné kolo
3
2. miesto
Cezpoľný beh – chlapci – okresné kolo
3
4. miesto
Volejbal – dievčatá – okresné kolo
10
3. miesto
Volejbal – chlapci – okresné kolo
10
3. miesto
O pohár vedúceho odboru školstva - volejbal
4
účasť
Florbal – chlapci – okresné kolo
12
2. miesto
Halový turnaj študentov stredných škôl futsal - okresné kolo
9
2. miesto
Majstrovstvá Slovenska vo futsale
12
3. miesto
Športový deň „Úcta a tolerancia“ (atletika, stolný tenis,
futsal, volejbal)
40
3. miesto
Basketbal - chlapci – okresné kolo
8
3. miesto
Basketbal - dievčatá – okresné kolo
9
3. miesto
Nohejbalový turnaj k 17. novembru
4
3. miesto
Volejbal – chlapci – turnaj stredných škôl
8
3. miesto
Obvodné kolo súťaže Castrol 2011 Košice
4
účasť
Školské kolo - odbor agropodnikateľ - Vianočná a
veľkonočná ikebana
11
účasť
Školské kolo - odbor cukrár - O najkrajší zákusok
6
účasť
Školské kolo - odbor kaderník - Účesová tvorba
20
účasť
Školské kolo - odbor autoopravár - Súťaž zručnosti
18
účasť
Gastro Junior 2011
1
účasť
Celoslovenská súťaž tímov cestovného ruchu v Banskej
Bystrici „Vitajte v našom regióne“
účasť
Ľudia, ktorým sme mohli pomôcť
účasť
Súťaž žiakov odbor kaderník – gejša
8
Veľtrh cestovného ruchu Vitajte v našom regióne 2010
v Banskej Bystrici, organizovanom spoločnosťou Junior
Achievement Slovensko.
24
3.miesto
Cvičné firmy CK Poloniny, s.r.o., Babylon, s.r.o. a Nathalie,
s.r.o. zo Strednej odbornej školy v Snine sa zúčastnili 2.
kontraktačného dňa cvičných firiem, ktorý zorganizovala
Obchodná akadémia v Poprade.
6
účasť
Aktivity a prezentácia na verejnosti






Spájame mladých ľudí na východnej hranici v oblasti kultúrneho dedičstva a prírodných krás –
záverečný workshop.
Dni mesta Snina – prezentácia tradičných jedál žiakmi školy.
Burza informácií – 5. ročník – Humenné – prezentácia študijných a učebných odborov.
Prezentácia SOŠ – Slovenská kuchyňa - Bocianie deti.
Účasť na Záverečnej konferencii blokového grantu Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce
zameraného na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu – Košice.
Účasť na záverečnej konferencii k ukončeniu programového obdobia Nórskeho finančného
mechanizmu za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva – Úrad vlády SR – Bratilslava.
11
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina



























Beseda so spisovateľom, bývalým politikom a diplomatom Jozefom Banášom.
Venované srdcom – odovzdanie hračiek a darčekových predmetov klientom v DSS Osadné.
Návšteva DSS v Novej Sedlici.
Návšteva DSS v Dúbrave žiakmi školy.
Preventívne poradenstvo pre končiace triedy učebných a študijných odborov školy – organizované
v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Školenie pre učebný odbor kaderník – nové trendy vo farbení vlasov v spolupráci s firmou TRINITY
Bratislava.
Sninské tatarčané pirohy – 1. ročník – účasť.
Zbierka Jeden deň úsmevu.
Zbierka Venované mamám – účasť.
Účasť v kampani Červené stužky – boj proti AIDS.
Veľtrh cestovného ruchu – Stakčín.
Príprava slávnostných recepcií žiakmi školy – DSS Dúbrava, DSS Nová Sedlica, ZUŠ Snina.
Dni otvorených dverí pre žiakov ZŠ Sniny a okolia.
Plenárne rodičovské združenie s ukážkami prác našich žiakov - jednotlivých odborov školy.
Spoločenské stretnutie bývalých zamestnancov SOU poľnohospodárskeho a SOU strojárskeho.
Slávnostné ukončenie kalendárneho roka 2010.
Pri príležitosti Dňa učiteľov škola zorganizovala slávnostnú recepciu spojenú s ocenením
zamestnancov.
Stretnutie ľudí dobrej vôle za účasti predstaviteľov mesta Sniny, zástupcov organizácií, rodičov a
zamestnancov školy.
Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov I. a II. stupňa a Družstiev prvej pomoci mladých.
Prax žiakov Nemecko - Firma Dominik, sídliaca v meste Hörstel.
Pomoc pri organizovaní 9. ročníka verejnej zbierky pod názvom 1 deň úsmevu.
Návšteva kultúrno - výchovných akcií- odporúčaných MŠ- s protidrogovou a xenofóbnou tematikou.
Ocenenie žiakov za výchovno-vzdelávacie výsledky a za reprezentáciu školy v 1. polroku šk. r.
2010/2011 - Riaditeľská lyžovačka - SKI park Chlmec.
Slávnostné ukončenie šk. roka 2010/2011 - Vojenská zotavovňa Zemplínska šírava.
Spolupráca s CPPPaP - pracovné skupiny 1. a 2. ročníka zamerané na adaptáciu štúdia na strednej
škole.
Benefičný koncert „Srdcom k srdcu“ – účasť.
Deň narcisov – dobrovoľnícka zbierka – účasť.
§ 2. ods. 1 j
Projekty
Č.
Výzva
Názov projektu
€
Úspešnosť
1
Otvárame dvere pre nové
možnosti spolupráce-3.výzva
blokového grantu z Nórskeho
fin. mechanizmu a ŠR
Spájame mladých ľudí na východnej
hranici v oblasti kultúrneho dedičstva a
prírodných krás
85 245,50
Projekt
úspešný
realizovaný
2
Maďarsko - SlovenskoRumunsko - Ukrajina - ENPI
CBC Program 2007-2013
Kurz pre učiteľov a žiakov na futbal,
volejbal a florbal, lyžovanie, plávanie a
korčuľovanie medzi SOŠ Snina a
Strednou školou Vinogradovo-Ukrajina
104 230
Projekt
schválený –
príprava na
realizáciu
12
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
3
Maďarsko - SlovenskoRumunsko - Ukrajina - ENPI
CBC Program 2007-2013
Zdravá mládež – zdravá Európa
550 000
Projekt nebol
schválený
Hodnota spolu podané projekty
739 475,5
Hodnota spolu úspešné projekty
189 475
V školskom roku 2010/2011 skončil projekt „Spájame mladých ľudí na východnej hranici v
oblasti kultúrneho dedičstva a prírodných krás“. Bol schválený projekt „Kurz pre učiteľov a žiakov
na futbal, volejbal a florbal a lyžovanie, plávanie a korčuľovanie medzi SOŠ Snina Strednou školou
Vinogradovo-Ukrajina“. Škola podala a nebol úspešný projekt „Zdravá mládež – zdravá Európa“,
ktorý nadväzoval na predchádzajúci projekt.
§ 2. ods. 1 k
Výsledky inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2010/2011 nebola vykonaná kontrola.
§ 2. ods. 1 l
Materiálno-technické podmienky
Priestorové podmienky školy:
Kapacita školy:
600
Názov budovy
Vlastníctvo
Denná
využiteľnosť v %
SOŠ
PSK v správe SOŠ
100 %
ŠI pri SOŠ
PSK v správe SOŠ
100 %
Stravovací objekt
PSK v správe SOŠ
0%
Autodielňa + garáže
PSK v správe SOŠ
100 %
Plynová kotolňa
PSK v správe SOŠ
100 %
Sklady + dielne (kaštieľ)
PSK v správe SOŠ
100 %
Šatne majstrov a žiakov + garáže (areál kaštieľa)
PSK v správe SOŠ
50 %
Hospodárska budova (areál kaštieľa)
PSK v správe SOŠ
0 %
Materiálne vybavenie školy:
Počet
kmeňových
učební
Počet
odborných
učební
Počet
dielní
Počet
telocviční
Posilňovňa
Školská
jedáleň
Spoločenská
miestnosť
Športový
areál
17
13
13
1
1
1
1
1
13
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
TEORETICKÉ VYUČOVANIE
Výučba na teoretickom i na praktickom vyučovaní v jednotlivých odboroch je zabezpečená
primeranou didaktickou technikou, učebnými pomôckami, odbornou literatúrou, výpočtovou technikou.
Škola je vybavená najmodernejšou výpočtovou technikou, k dispozícii sú štyri učebne informatiky,
počítačová učebňa administratívy a korešpondencie v ktorých je vyše šesťdesiat počítačov a notebookov s
pripojením na internet. Pre odborný predmet podnikanie v cestovnom ruchu a ekonomika cestovného
ruchu bola zriadená nová interaktívna učebňa. Žiaci majú aj v popoludňajších hodinách neobmedzený
prístup na internet. Vlastníme školský server a celkovo 3 oddelené samostatné siete – pre žiakov, pre
učiteľov a pre vedenie školy. Poskytujeme bezplatné WiFi pripojenie vo vestibule školy a v školskom
internáte.
Na škole sú aj ďalšie odborné učebne - učebňa automobilov a diagnostiky, rastlinnej výroby,
živočíšnej výroby, stolovania, techniky administratívy, internetová jazyková knižnica, internetová študovňa,
jazykové učebne, prednášková miestnosť vybavená interaktívnou didaktickou technikou a WiFi pripojením.
Vďaka dobrému technickému vybaveniu a vysokej odbornej úrovni pedagogického zboru naši žiaci
dosahujú výborné výsledky .
Žiaci školy majú popri študijných povinnostiach vytvorený priestor pre aktívnu športovú činnosť
nielen v telocvični, ale aj v posilňovni, kondičnej miestnosti prípadne športovom areáli.
PRAKTICKÉ VYUČOVANIE
Škola vytvára dobré podmienky pre štúdium žiakov, zabezpečuje odborný výcvik na pracoviskách
v škole ale aj mimo nej. Je veľmi dobrá spolupráca so všetkými subjektmi, ktoré poskytujú odborný výcvik
mimo školy a tiež s Vojenskou zotavovňou Zemplínska šírava a NP Poloniny. Taktiež vybraní žiaci školy sa aj
v minulom školskom roku zúčastnili mesačnej odbornej prace v Nemecku - Firma Dominik, sídliaca v meste
Hörstel kde mali možnosť spoznávať nielen okolie a v neposlednom rade si dobre zarobiť. Škola ponúka aj
ďalšiu prax v Grécku.
Všetky učebné odbory majú primerané vybavenie – napr. autoopravár – mechanik – vyvažovačka
pneumatík, meranie výfukových plynov, brzdná stolica, geometria motorových vozidiel atď.
§ 2. ods. 1 m
Finančné a hmotné zabezpečenie
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov za šk.r.2010/11:
EUR
Rozpočet za 9-12/2010
Škola
Školský
internát
14
Rozpočet za 1-8/2011
Rozpočet - šk.r.2010/11
Mzdy+
odvody
Prevádz.
náklady
Spolu
Mzdy +
odvody
Prevádz.
náklady
Spolu
Mzdy+
odvody
Prevádz.
náklady
Spolu
255 062
44 400
299 462
442 127
91 953
534 080
697 189
136 353
833 542
10 387
2 500
12 887
20 800
1 897
22 697
31 187
4 397
35 584
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
Školská
jedáleň
Spolu
6 396
1 167
7 563
13 333
333
13 666
19 729
1 500
21 229
271 845
48 067
319 912
476 260
94 183
570 443
748 105
142 250
890 355
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:
0,- EUR
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy:
EUR
Vzdelávacie poukazy
Mzdy+odvody
Prevádzka
Spolu
9.- 12./2010
1.- 8./2011
Spolu šk. rok 2010/11
2 805
2 268
5 073
-
2 268
2 268
2 805
4 536
7 341
4. Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb:
0,- EUR
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:
Počet poberateľov
Vyplatené sociál. štipendium v škol. roku
2010/11
EUR
September 2010
44
1 286,36
Október
49
1 400,62
November
52
1 464,10
December
50
1 421,78
Január 2011
48
1 379,46
Február
40
1 117,12
Marec
42
1 176,36
Apríl
42
1 176,36
Máj
41
1 155,20
Jún
35
960,56
Obdobie
priem.poč.pober.
44,3
Spolu
12 537,92
§ 2. ods. 1 n
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie jeho
plnenia
Skvalitniť a inovovať školské vzdelávacie
programy
Splnená – škola má pripravené vzdelávacie programy pre
všetky odbory školy
Zamerať jednotlivé odbory pre potreby trhu
práce
Splnená – zabezpečili sme zameranie jednotlivých odborov
vzhľadom na špecifiká regiónu.
Podpora aktivít európskeho významu
Škola sa zúčastnila medzinárodných športových a kultúrno-
15
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
spoločenských podujatí (Ukrajina, Poľsko, MVCF BA, MVCF
KE,..) Škola podala tri väčšie projekty, z ktorých jeden bol
úspešný a začal sa realizovať
Vytvoriť bezpečnú školu
Splnená – zabezpečili sme rodičom aktuálne informácie
o návšteve žiaka v škole – cez ASC agendu a boli
inštalované bezpečnostné kamery v budove školy a pred
ňou.
Zapojiť rodičov do výchovno-vyučovacieho
procesu
Plenárne rodičovské združenie spojené s prezentáciou
odborov školy. Možnosť voľnej účasti rodičov na hodinách
v škole
Modernizovať teoretické vyučovanie
Účasť na projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu.
Absolvovanie kontinuálneho vzdelávania – inovačné
vzdelávanie „Tvorba maturitných tém“ pre učiteľov
odborných predmetov. Inovačné vzdelávanie „Vzdelávanie
učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP“ pre učiteľov odborných
predmetov, majstrov odborného výcviku a učiteľov
všeobecno-vzdelávacích predmetov.Škola získala
interaktívnu výpočtovú techniku a vybavenie televízneho
štúdia.
Lepšie využívať možnosti internetovej
žiackej knižky pedagógmi školy a rodičmi
Splnená. Sledujeme zlepšenie stavu výchovno vzdelávacích výsledkov promptným informovaním rodičov
o prospechu a dochádzke. Je vylepšená komunikácia medzi
školou a rodičmi v mieste bydliska aj v zahraničí.
Zabezpečiť elektronizáciu školskej knižnice
Lepšie využitie voľného času žiakov školy počas voľných
hodín a tiež v čase mimo vyučovania.
Školská knižnica sa zapojila do projektu „Záložka do knihy
spojuje školy“.
Sprístupniť knižnicu učiteľom a žiakom školy.
Zabezpečiť odbornú prax žiakov v zahraničí
Splnená. Škola zabezpečila prax žiakov v zahraničí čím
zlepšila odbornú a jazykovú prípravu žiakov. Žiaci mali
možnosť poznania iných kultúr a zárobku.
Zabezpečiť počítačovú techniku a pripojenie
na internet pre pedagogických
zamestnancov
Úloha splnená. Vo všetkých kabinetoch boli inštalovaná
výpočtová technika s pripojením do siete školy a na
internet. Pedagógovia majú možnosť využitia IKT
v edukačnom procese.
Aktualizovať školské DVD
Škola vydala dve DVD v súvislosti s projektom cezhraničnej
spolupráce o Snine a okolí s názvom „Pohľad z okna“ a
„Hranice bez hraníc“.
§ 2. ods. 1 o
Úspechy a nedostatky
Silné stránky
Slabé stránky
- škola pružne reaguje na záujem žiakov
- nezamestnanosť v regióne negatívne vplýva na
16
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
a zamestnávateľov a otvára nové študijné
a učebné odbory s potrebami regiónu,
- kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
v oblasti teoretického aj praktického vyučovania,
- produktívna činnosť žiakov učebných odborov
napomáha k lepšej vlastnej hospodárskej činnosti
školy,
- škola má dobré materiálno-technické
zabezpečenie, dopravné, strojové vybavenie,
telocvičňu, športoviská, posilňovňu,
- kvalitné vybavenie školy výpočtovou technikou
s vlastnou sieťou a internetom, vlastná web
stránka školy,
- výborná prezentácia školy na verejnosti,
výchovno-vyučovacie výsledky a správanie žiakov,
- škola nemá, okrem poskytovania sociálnych
štipendií, možnosti tento problém riešiť,
- vysoký počet zameškaných a neospravedlnených
hodín, vysoké percento výchovne a prospechovo
zaostávajúcich žiakov,
- slabšie využitie školskej jedálne a školského
internátu,
- znižovanie populačnej krivky,
- nezáujem žiakov o odbory strojárskeho zamerania,
- odchod intelektuálnej skupiny žiakov na
gymnázium,
- veľký výskyt slabo sociálne zabezpečených rodín.
- úspešnosť v projektoch,
- výborné výsledky v súťažiach žiakov stredných
odborných škôl,
- poskytovanie ubytovania a stravovania pre
žiakov stredných škôl v okrese Snine,
- poskytovanie služieb v oblasti organizovania
slávnostných recepcií a iných služieb pre
verejnosť žiakmi školy,
Príležitosti
Ohrozenia
- okrajový región s dostatočnou ponukou
študijných a učebných odborov,
- zánik dvoch nosných podnikov (JAS, Vihorlat),
- pokles reálnych miezd,
- rozvojové plány v Snine sa spájajú s cestovným
ruchom a to ponúka ďalšie možnosti uplatnenia
našich absolventov v tejto oblasti,
- výborné podmienky na zavádzanie informačnokomunikačných technológií.
- odchod kvalifikovaných pracovníkov mimo regiónu,
- nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj školy
a modernizáciu,
- hospodárska kríza
Návrh opatrení
Modernizovať vzdelávací proces
zvyšovaním jeho efektívnosti,
využívaním moderných metód
a foriem práce.
- využívaním vyučovacích stratégií, metód a postupov, ktoré sú
založené na skúsenosti a prepojené so životom a s praxou
(interaktívne zážitkové učenie, projektové vyučovanie),
- uplatňovaním aktivizujúcich foriem vyučovania,
17
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
- uplatňovaním pedagogickej činnosti spojenej s rozvíjaním
tvorivosti žiakov,
- vedením žiakov ku komunikatívnosti a samostatnej práci,
- novou formou preverovania – elektronické testy
- samostatným, tvorivým a aktívnym prístupom všetkých
pedagogických zamestnancov k práci.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť
orientovať na vytváranie
uvedomeného vzťahu k získavaniu
nových poznatkov a schopnosti
aplikovať ich v praxi.
Naďalej venovať zvýšenú pozornosť
talentovaným žiakom, deťom zo
znevýhodneného sociálneho
prostredia a deťom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
Budovať pozitívny imidž školy.
- vytváraním podmienok na osvojenie si metód individuálneho
štúdia a využívaním rôznych zdrojov informácií v príprave na
vyučovanie,
- pokračovaním v sprístupnení učebne výpočtovej techniky
v popoludňajších hodinách,
- systematicky využívať školskú knižnicu, knižnicu anglickej literatúry
ako informačné, komunikačné a kultúrne centrum; sprístupniť ich
aj počas veľkých prestávok,
- zameraním sa na výchovu a vzdelávanie žiakov jazykovo zručných,
schopných pracovať s IKT, ktorí budú chápať seba a iných, budú
schopní tvorivo myslieť, riešiť problémy a ochotní ďalej sa
vzdelávať.
Spolupracovať s CPPPaP, výchovnými poradcami a školským
koordinátorom prevencie a rodičmi pri riešení problémov.
- dosahovaním dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov,
- úspešným absolvovaním prijímacích skúšok a následným prijatím
žiakov na vysoké školy,
- prezentáciou školy na predmetových olympiádach a iných
súťažiach,
- prezentáciou školy na spoločenských, kultúrnych a športových
podujatiach,
- propagáciou školy v médiách.
Zapojiť rodičov do výchovnovyučovacieho procesu
Možnosť voľnej účasti rodičov na hodinách v škole.
Modernizovať teoretické vyučovanie Zakúpiť interaktívnu výpočtovú techniku ako nástroj moderného
vyučovania.
Modernizovať praktické vyučovanie Doplniť vybavenie inštruktážnych učební na odborný výcvik
digitálnymi technológiami – dataprojektor, interaktívna tabuľa,
vizualizér,
Lepšie využívať možnosti
internetovej žiackej knižky
pedagógmi školy a rodičmi
Rozvíjať komunikáciu medzi školou a rodičmi v mieste bydliska aj
v zahraničí.
Zabezpečiť odbornú prax žiakov
v zahraničí.
Zlepšiť odbornú a jazykovú prípravu žiakov.
Možnosť poznania iných kultúr.
Možnosť zárobku.
Inovovať počítačovú techniku
a pripojenie na internet pre
pedagogických zamestnancov.
Zavedením PC techniky a pripojením na internet umožniť ďalšie
vzdelávanie a odborný rast.
Možnosť využitia IKT v edukačnom procese.
18
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
§ 2. ods. 1 p)
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium:
Trieda
IV.OA IV.OB
Odbor
Počet Eviden.
%
žiakov na ÚP
Pokrač.
%
štúdiu
Zamest.
%
Nedostupní
%
63176
obchodná akadémia
33
19
57,6
13
39,4
1
3,0
0
0
IV.OB
4558402
agropodnikateľ - tur.
11
5
45,5
1
9,1
3
27,3
2
18,2
II.NA
6421 4
spoločné stravovanie
13
4
30,8
0
0,0
5
38,5
4
30,8
64164
vlasová kozmetika
14
10
71,4
0
0,0
4
28,6
0
0
3757401
dopravná prevádzka
3
2
66,7
0
0,0
1
33,3
0
0
2675403
elektrotechnika
2
1
50,0
0
0,0
1
50,0
0
0
III.A
64452
kuchár
12
4
33,3
6
50,0
2
16,7
0
0
III.C
64562
kaderník
15
2
13,3
9
60,0
4
26,7
0
0
III.D
24872 01 autoopravár - mechanik
15
2
13,3
11
73,3
2
13,3
0
0
118
49
41,5
40
33,9
23
19,5
6
5
II.NB
Spolu
§ 2. ods. 2 a
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania na škole
Psychohygienické podmienky sú prispôsobené personálnym a priestorovým podmienkam školy
a postačujúco zodpovedajú základným potrebám a požiadavkám žiakov a učiteľov. Štruktúru vyučovacích
hodín a prestávok ovplyvňuje nedostatočná sieť verejnej hromadnej dopravy, na ktorú sú odkázaní
dochádzajúci žiaci. Je zabezpečený pitný režim prostredníctvom školského bufetu a automatu na výdaj
teplých nápojov . Žiaci a učitelia majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, v ktorej sa pripravuje strava
zodpovedajúca potrebám žiaka.
V rámci efektivity výchovného poradenstva v oblasti školskej psychológie škola spolupracovala
s CPPPaP v Snine.
Pozornosť sa venovala žiakom v oblasti sociálnych vzťahov, riešili sa problémy žiakov zo sociálne slabších
rodín. Vychádzajúc z hlavných úloh školy v rámci výchovno-profesijnej práce bola venovaná pozornosť aj
mravnému, intelektuálnemu vývoju našich žiakov a hodnotovej orientácii. Boli riešené problémy v triedach,
vzťahy medzi spolužiakmi. Tieto problémy sa riešili v spolupráci s rodičmi jednotlivých žiakov.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bola problematika prevencie závislostí a iných sociálnopatologických javov. Výchovno-vzdelávací proces sme zamerali na podporu kvality života, prosociálnu
orientáciu jednotlivca a zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a významu prevencie ochrany
vlastného zdravia. Vytvárali sme podmienky pre aktívne zapájanie sa žiakov do tvorby a realizácie
preventívnych programov. Triedni učitelia a ostatní vyučujúci poskytovali žiakom cielené preventívne
aktivity k efektívnemu využívaniu voľného času (návšteva divadelných a kultúrnych predstavení, školské
výlety, výchovné koncerty, celoškolské akcie).
19
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
Prostredníctvom informácií na vyučovacích hodinách sme vychovávali a pripravovali žiakov na
zodpovedný partnerský vzťah, manželstvo a rodičovstvo, pomáhali im rozvíjať toleranciu, zodpovednosť
a úctu a odolávať negatívnym vplyvom.
§ 2. ods. 2 b
Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku
Počet detí
Počet skupín
Aerobno-relaxačný krúžok
11
1
Adriána Maliňáková
Astronomický krúžok
0
0
Mgr. Oksana Kepičová
Cvičenie v posilňovni
25
1
Bohdan Smilnický
Čitateľský krúžok
11
1
Mgr. Beata Motyčková
Internetový krúžok
5
1
Mgr. Ľudmila Malyšová
Jazyková poradňa
0
0
PhDr. Ľubica Verbická
Krúžok angličtinou do sveta
15
1
Ing. Anna Chomaničová
Krúžok internetu
0
0
Ing. Matej Marcin
Krúžok priateľov anglickej a americkej hudby
11
1
Ing. Oľga Pauliková
Krúžok ruského jazyka
17
1
Mgr. Jarmila Lukáčová
Krúžok slovenského jazyka
25
1
Mgr. Darina Hricová
Krúžok účtovníctva
0
0
Ing. Mária Sičáková
Mladý účtovník
20
1
Ing. Viera Suchaničová
Módno-návrhársky krúžok
25
1
Mgr. Mária Stašková
Píšeme desiatimi
21
1
Ing. Anna Salajová
Práca s PC
0
0
Ing. Miroslav Haburaj
Prírodovedný krúžok
25
1
Ing. Miroslav Suchanič
Športové hry
23
1
Michal Kozma
Športovo-turistický krúžok
6
1
Štefan Kovaľ
Výpočtová technika
25
1
Ing. Štefan Paločko
Spolu
Vedúci
270
§ 2. ods. 2 c
Spolupráca s rodičmi, poskytované služby žiakom, rodičom.
Spolupráca s rodičmi, ktorí sa starajú o svoje deti je dobrá a príkladná. Horšie je to s rodičmi, ktorí pracujú
mimo trvalého bydliska alebo v zahraničí. Niektorí rodičia napriek neustálym podnetom zo strany školy –
triednych učiteľov neprejavujú o spoluprácu so školou záujem.
Škola ponúka žiakom:
- bezplatné poskytovanie pracovných odevov pre žiakov učebných odevov prvých ročníkov,
- kopírovanie dokumentov na vrátnici školy,
20
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
-
bezplatné WiFi pripojenie vo vestibule školy a vo vestibule ŠI,
dni otvorených dverí v SOŠ – počas jedného týždňa navštevujú žiaci regiónu Snina SOŠ Snina
s možnosťou sa priamo v škole oboznámiť s možnosťami a podmienkami štúdia,
možnosť stravovania a ubytovania,
získanie vodičského oprávnenia skupiny B, dve vozidlá autoškoly,
školský bufet,
možnosť získania certifikátov SOPK, certifikátu firmy Kros v programe Omega a štátnu skúšku
z techniky a administratívy v spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislava,
poskytovanie učebníc cudzích jazykov,
školské solárium určené výhradne žiakom a zamestnancom školy,
telocvičňa s posilňovňou a kondičnou miestnosťou je k dispozícii žiakom školy a žiakom, ktorí sú
ubytovaní v školskom internáte,
mimoriadna odmena riaditeľa školy vynikajúcim žiakom,
služby pre verejnosť (ubytovanie, svadby, rodinné oslavy, autodoprava),
možnosť preverovať vedomosti a zručnosti žiakov pri usporadúvaní akcií pre organizácie (ZUŠ, DSS
Osadné, DSS Nová Sedlica, Matica).
§ 2. ods. 2 d
Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi, fyzickými a právnickými osobami, ktoré
sa na výchove podieľajú
Veľmi dobrá je spolupráca školy s firmami a fyzickými osobami pri zabezpečovaní praxe
a odborného výcviku. Prax žiakov v Nemecku, firma DOMINIK, zabezpečuje sa cez p. Ing. Romana Urdzika .
Prax žiakov Grécko, firma Tecoma, zabezpečuje sa prostredníctvom p. Dany Pavlíkovej.
Prax žiakov zabezpečovaná v zmluvných pracoviskách v Snine a okolí.
Spolupráca s mestom Snina, MsKS Snina, NP Poloniny, SČK, Centrum voľného času a ďalšími organizáciami
v regióne Snina je na dobrej úrovni.
Škola spolupracuje s partnerskou školou s príbuznými odbormi. Konkrétne ide o školu vo
Vinohradove na Ukrajine. Spolupráca spočíva predovšetkým vo vzájomnej výmene skúseností a v spolupráci
na projektoch, ktoré sa úspešne zrealizovali a realizujú.
Záver
Vypracoval: Ing. Štefan IVAN
V Snine, 5. októbra 2011
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 13. októbra 2011
Správa prerokovaná v rade školy dňa: 26. októbra 2011
Vyjadrenie zriaďovateľa:
21
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a