07
Júl
2010
Mesačník zamestnancov
spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad • Ročník IX.
www.tatravagonka.com
Vagonársky „Baumax“
Cieľová odmena
Príprava na „široký rozchod“
Laaprs číslo 300
Y
K
S
R
Á
N
O
G
A
V
AKTUALITY
Vagonár Júl 2010
VAGONÁRSKY BAUMAX
„Kam ideš?“ Pýtam sa kolegu, ktorého míňam pri údržbe. „Do Baumaxu...“ Nechápala som jeho odpoveď, ale moja nevedomosť sa rozplynula, keď som vošla do skladu číslo 3.
Regálový systém skladovania - zakladania materiálu, jasná identifikácia jeho umiestnenia, skladovanie
v podmienkach zabezpečujúcich ochranu pred poveternostnými vplyvmi, výrazným spôsobom šetria
peniaze podniku. Niet divu, že termín „sklad“ sa v spoločnosti Tatravagónka nahradil „Baumaxom“
...Systém skladovania materiálu v spoločnosti Tatravagónka prešiel zásadnými zmenami, a to je hlavne tvrdá práca chlapíka, ktorý zo svojho slovníka vylúčil slovo „nedá sa“ pred pár rokmi...
AKTUALITY
Vagonár Júl 2010
Nasledovala už menej náročná
reorganizácia skladu dvojkolesí.
„Paralelne s projektmi sa pracovalo
aj na vylepšení evidencie materiálu.
V dnešnej dobe SAP automaticky
generuje v požiadavke na vyskladnenie materiálu aj jeho uloženie
v sklade. Jednoduchým systémom
označenia a zavedením regálového
skladovania sa výrazne ušetrí čas
všetkých z nás.“
Najväčšie zmeny sa ale udiali
v sklade 3. Neprehľadne uložený
materiál na vonkajších plochách
a na podlahách skladov komplikoval manipuláciu. Pri potrebe
vyskladnenia istého druhu materiálu, ktorý bol na konci skladu,
bolo potrebné vyložiť najprv všetky
palety pred ním. Skladovanie liatiny
na vonkajšom priestranstve si nutne žiadalo zásadný krok. Pri zlom
skladovaní vznikajú dodatočné
náklady napríklad na otrieskavanie. „Po zistení skutkových stavov
v skladoch som pristúpil k značnej
likvidácii nepotrebného odpadu,
ktorý blokoval už aj tak obmedzené skladovacie priestory podniku.
Keď sa priestor vyčistil, tak som
sa prešiel po podniku a pozbieral
všetky nepotrebné regály typu
C 80 x 40 s kolíkovým zaistením
nosníkov. Chlapci z konštrukcie
zabezpečili projektovú dokumentáciu podľa mojich predstáv a začalo
sa makať.“ Zvárať, odpaľovať, búrať,
maľovať, upratovať, vykladať, prekladať, nakladať, odkladať. „Pustili
sme sa aj do bývalej sušičky dreva,
kde sme museli vykonať drobné
demolačné práce, ale uvoľnil sa
nám priestor pre odliatky a výkovky,
ktoré sa pôvodne skladovali na
vonkajšej ploche. Tento presun
materiálu otvoril ďalšie možnosti
skladovania podvozkov a špeciálnych prípravkov výroby, ktoré ako
nemé torzá bojujú s časom vo
vysokej tráve.
musíme vykladať kamión, ktorý je
vzdialený cca 100 m od skladu.
Je tu obrovská spotreba času pri
vykládke a opotrebenie vozíkov pri
danej spotrebe motohodín, nie je
zanedbateľnou položkou. Uvoľnením priestoru za týmto skladom,
kde odbor údržby skladuje zvyšky materiálu po uskutočnených
zámočníckych prácach, umožní
vstup kamiónu priamo k skladu.“
Síce má plné ruky práce so
skladom 3, jeho myšlienky sú už
aj v sklade 2, kde chystá taktiež výrazné zmeny, ktoré ušetria spoločnosti náklady, zoptimalizujú procesy
a v neposlednom rade zlepšia pracovné podmienky zamestnancov....
Kým sa mi Ing. Bahno stratí z očí
medzi horami plechov, ešte stíha
dodať: „Nedá mi ale nespomenúť
mená osôb, bez ktorých by moje
plány zostali iba plánmi. Sú to ľudia,
ktorí majú zanietenie a ochotu
pomáhať pri zlepšeniach skladovania v našej spoločnosti: Vladimír
Dovala, Peter Kušmirák, Radek
Hanousek, Marek Horvát, Štefan
Demčík, Ján Šavel, Ernest Schmőgner. Peter Budinský, Milan Šimko.
Ďakujem Vám páni“
X
A
M
U
A
B
Začneme teda od začiatku. V spoločnosti Tatravagónka máme
v súčasnosti 5 skladov.
Sklad č. 1 - sklad hutného
materiálu
Sklad č. 2 - sklad spojovacieho
materiálu, kooperačných podskupín, ochranných pomôcok
a konsignačný sklad
Sklad č. 3
- 3o – sklad odliatkov, výkovkov
a konsignačný sklad
- 3f – sklad farieb a PHM
Sklad č. 5 – sklad dvojkolesí
Sklad č. 6 – sklad profilového
materiálu
Prvá zásadná zmena týkajúca sa
skladov prišla už v minulom roku,
kedy tím pracovníkov z dopravy,
skladov a IT oddelenia zmenil systém nakládok a vykládok materiálu
v podniku. Predošlý systém mal
viacero nedostatkov. Komunikácia
bola obtiažna, dodávatelia nena-
hlasovali dodávky, parkovisko pred
hlavnou bránou bolo zaplnené
čakajúcimi kamiónmi, ktoré čakali
na voľný termín v sklade, nebolo
možné organizovať prácu skladov
vopred, ale museli vždy reagovať
podľa potreby.
Súčasný stav je ale už iný. Doprava
odčlenila externú prepravu ako
takú, vybudovala parkovisko na
bráne 4 so vstupnou vrátnicou.
Zároveň bol na požiadanie vypracovaný nový program, tzv.
PD- PVN. Tento program umožňuje
referentom nákupu, žiadateľom
a dodávateľom rezervovať si
nakládku alebo vykládku vopred
a je prístupný pre všetky zainteresované strany. Tento projekt mal
výrazný dopad na organizáciu
práce v skladoch.
Ďalšou zásadnou zmenou bolo
menovanie šéfa skladov, ktorého
zaiste netreba predstavovať. Notoricky známy vagonár Ing. Peter
Bahno sa riadi heslom „Kto chce
robiť, hľadá spôsoby. Kto robiť ale
nechce, hľadá dôvody.“ Vylepšenie
skladovania v tejto spoločnosti je
faktom, ktorý iba potvrdzuje to, že
sa tým skutočne riadi.
„Práca ide od ruky, keď vám
na to vytvorí podnik podmienky.
Sklady som prevzal v období, keď
finišovala rekonštrukcia starého
skladu hutného materiálu, ktorý
sa rozčlenil na sklad č. 1 a nový
sklad č. 6, teraz známy ako sklad
profilového materiálu s regálovým
zakladačom. S pánmi Bendíkom,
Marom, Hanouskom, Adamuvom,
Gábrikom, Krajňákom sme prekonali ,detské choroby‘ projektu
a v dnešnej dobe sa môžeme pochváliť dobre vybavenými skladmi,
ktoré uľahčujú prácu a, samozrejme, šetria podniku aj peniažky.“
„Samozrejme snažíme sa pomôcť
si ako sa dá, bez dodatočných investícií, ale niektorým nákladom sa
nevyhneme. Nevyhnutnosťou je aj
nový vozík, má nielen vertikálny, ale
aj horizontálny posun a navyše je
menší, čiže umožňuje jednoduchú
manipuláciu medzi regálmi. Tento
vozík práve skúšame a umožní
nám skladovanie väčšieho počtu
materiálu. V budúcnosti by som rád
reparoval osvetlenie v halách“
V súčasnosti sa pracuje na ďalšej
časti skladu 3, kde je veľmi zlá
dostupnosť pre kamióny. „Dnes
... STAV P0
D
STAV PRE
2
(zj)
... STAV P0
D
STAV PRE
3
AKTUALITY
Vagonár Júl 2010
AKTUALITY
Vagonár Júl 2010
InnoTrans 2010
International Trade Fair for Transport Technology
Innovative Components • Vehicles • Systems
21–24 September, Berlin, Germany
www.innotrans.com
V čase krízy je nevyhnutné cieľavedome pracovať
s trhom a veľtrhy sú kráľovskou disciplínou marketingového mixu. Tento rok sa
pozornosť médií a odbornej verejnosti dopravného
a koľajového priemyslu
sústredí na najväčší medzinárodný veľtrh tohto priemyslu INNOTRANS 2010
- Berlín.
Rekordné štatistiky Innotransu
potvrdzujú výnimočnosť tohto veľtrhu
a hovoria samé za seba:
2 000 vystavovateľov zo 41 krajín, celková výstavná plocha
150 000 m2, kilometre koľajiska,
90 000 návštevníkov, 1 000 akreditovaných novinárov z 29 krajín.
Najväčšie podujatie svojho druhu nám
núka priestor na vzájomnú a otvorenú
konfrontáciu, odborné dialógy, stretnutia špičkových odborníkov, a to všetko
za účasti najpodstatnejšieho elementu
obchodu – zákazníka. Najmä vďaka
výstavám, ktoré sme absolvovali
v posledných rokoch, sa povedomie
odbornej verejnosti o spoločnosti
Tatravagónka výrazne posilnilo.
Expozícia spoločnosti Tatravagónka bude prezentovaná na ploche
252 m2, kde sa bude nachádzať
aj reálny podvozok TVP 2007. Na
koľajovej ploche výstaviska bude
prezentovaný vagón TALNS.
V rámci tejto expozície budú prezentované aj sesterské firmy Fabryka
Wagonów Gniewczyna, ZLH Hronec,
WEP Trading a TREVA Prakovce.
(zj)
4
Návrhy
na technické riešenie
vo forme popisu, myšlienky
síme
minimálne vo forme škice pro
doručovať na
a.
sekretariát technického riaditeľ
5
AKTUALITY
Vagonár Júl 2010
Laaprs číslo 300
Ďalšia výroba, opcia? Zatiaľ nie, odberateľ nákupom
300 vozňov svoju potrebu na prepravu pokryl, ale termín na podpis zmluvy na opciu ešte beží.
Vráťme sa ale v čase trošku späť.
Zmluva o vývoji konštrukcie, výrobe
a uvedení do prevádzky 4-nápravovej
2-článkovej vozňovej jednotky spriahnutej nakrátko, vybavenej dvoma
čelnými stenami na každom článku
bola podpísaná na sklonku roku
2007 a odštartovala vývojové práce
na tomto novom type vozňa. Podľa
slov manažéra nákupu RCA, pána
Petra Podaneho: „Keď sme v prípravnej fáze celého projektu nákupu
tohto vozňa spracúvali technické
zadanie a parametre vozňa, bol som
skeptický. Vlastná hmotnosť vozňa
menej ako 28 ton, možnosť nakladania guľatiny, rezivového dreva aj ISO
kontajnerov, k tomu odklopné klanice schopné znášať všetky zaťaženia
od nákladu drevnej hmoty... všetky
tieto parametre boli až za hranicou
technickej realizovateľnosti.“
Dlhotrvajúci vývoj, usilovná práca
a hlavne veľmi potrebná diskusia so
zákazníkom, jeho technikmi, zbieranie skúseností z prepravy a užívania
iných typov vozňov na prepravu
dreva výrazne dopomohli k úspešnému vývoju a stavbe prototypového
vozňa, ktorý bol zo strany zákazníka
Celková d
ĺž
29,57 me ka cez nárazníky
tra, ložná
dĺžka 2 x
metra, hm
13,8
o
72 ton, ce tnosť 28 ton, nosn
os
lk
ného vozň ová hmotnosť nalo ť
žea úctyhod
n
a možnos
ť preprav ých 100 ton
y kmeňov
a rezivové
ého
ho
kontajnero dreva alebo ISO
v. Takto s
a dá struč
charakteri
ne
zo
s výrobný vať vozeň Laaprs
m číslom
30
ko ako vš
etkých 29 0... rovna9
vozňov vy
sériových
ro
Tento je v bených pred ním.
ša
od tých p k čímsi iný, odlišn
ý
redchádz
ajúcich. J
posledný
e...
. Posledn
ý vozeň z
žiacej výro
beb
rakúskeh nej série pre nášh
o odberate
o
ľa ÖBB.
podrobený zaťažkávacej skúške nakladania a vykladania (pozri Vagonár
05/2009). Až po jej úspešnom vykonaní bola uvoľnená sériová výroba
a expedícia vozňov zákazníkovi.
Keďže sa jedná o prvý spoločný projekt RCA so spoločnosťou TATRAVAGÓNKA realizovaný priamo v našom
závode, boli na symbolické slávnostné odovzdanie posledného vozňa
ukončenej výrobnej série pozvaní
nielen zástupcovia nášho zákazníka
RCA, ktorí vozeň Laaprs „predávajú“ na trhu s prepravou tovaru, ale
tiež pracovníci technického servisu
TS ÖBB, ktorí vykonávali prebierky
dodávaných vozňov a boli výrazne
nápomocní pri celom vývoji.
Zostáva teda už len popriať RCA
„veľa šťastných kilometrov bez
nehody“ alebo, slovami generálneho
riaditeľa našej spoločnosti, Ing. Petra
Macalu: „... bezproblémovú prevádzku, plne funkčný vozeň počas celej
doby jeho životnosti a mnoho spokojných zákazníkov“.
Čo dodať? Z mojej strany patrí poďakovanie všetkým spolupracovníkom
v našom závode, ktorí sa podieľali na
hladkom priebehu vývoja a výroby
tejto série – konštruktérom a technológom, výrobným robotníkom,
OTK-rom a, samozrejme, partnerom
z technického servisu TS ÖBB, ktorí
vykonávali prebierky vozňov a sprievodnej dokumentácie v rakúskom
Strasshofe.
Ing. Martin Weisenpacher
projektový manažér
6
AKTUALITY
Vagonár Júl 2010
Príprava infraštruktúry prevádzkarne
Trebišov pre široký rozchod
Rok 2010 je prelomový z dôvodu zabezpečenia nábehu výroby a dodávok vozňa
Sggmrss 90´ pre firmu TransKontajner (Rusko).
Pre nábeh nového výrobného
programu je potrebné zabezpečiť
širokú infraštruktúru, a to v oblasti
investičných zámerov, zabezpečiť
nábeh výroby s inštaláciou nových
výrobných liniek a výrobných zariadení.
Dynamiku intenzívneho plánovania
a zabezpečovania požadovaných
investičných akcií diktuje plán rozbehnúť výrobu vagóna na požadovanú kadenciu v druhom polroku 2010
a jej navýšenie na prelome rokov.
Do začiatku výrobného procesu
vagóna Sggmrss musíme zvládnuť
náročné stavebné úpravy na vlečke
širokého rozchodu a v samotnej
hale Preväzovňa.
Na vlečke širokého rozchodu sa
realizuje stavba prevýšenej presuvne o nosnosti 100 t, celkovej
dĺžky 33 m so sklopnými nábehovými jazykmi. Presuvňa križuje dve
vlečkové koľaje širokého rozchodu
s desiatimi kríženiami KK900 pre
rozchod 1 520 mm.
Spodná stavba presuvne je v štádiu
záverečných prác – koľajisko presuvne je uložené, koľajové kríženia
na koľaji K4 sú osadené a realizuje
sa ich prepojenie. Zároveň intenzívne prebiehajú stavebné práce
pre osadenie koľajových krížení do
koľaje K5. Samotná spodná stavba
presuvne je riešená z pohľadu
času, ktorý je pre nás limitujúci tak,
aby koľaj K4 a K5 boli prejazdné
v 29. KT. Celá spodná stavba presuvne je odkanalizovaná a následne
bude realizovaná betonáž jej plochy.
Oceľová konštrukcia prevýšenej
presuvne je dodaná a jej montáž
a oživenie bude v 31. KT. Koľaj na
nej umožňuje presúvať vagóny so
širokým aj normálnym podvozkom
(tzv. hybridná koľaj). Pohon presuvne je zabezpečovaný elektromotormi s frekvenčným meničom.
Bude ju možné ovládať z kabíny,
ale aj prostredníctvom diaľkového
ovládania.
V samotnej hale Preväzovňa, kde sa
budú finalizovať a odovzdávať vagóny, sa vykonáva komplexná rekonštrukcia preberacích kanálov s hybridnou koľajou pre koľajové vozidlá
dvojakého rozchodu kolies. Koľaje
budú nivelizované, aby zabezpečovali korektnú prebierku vagónov.
Na koľajniciach použijeme systém
klzného prestavenia hybridnej koľaje na rozšírených podkladniciach,
aby bolo možné prestaviť počas odstávky koľaj širokého rozchodu na
normálny rozchod a naopak, pozdĺž
kanálov budú železničné zdviháky
pre spúšťanie vagónov. Na južnej
koľaji bude ustavená obrysnica pre
meranie prechodového prierezu
odovzdávaných hotových vagónov
s úpravou pre vycentrovanie vagóna
pri prechode obrysnicou.
Pre manipuláciu na vlečke zabezpečujeme dodávku posunovacieho
zariadenia s možnosťou obsluhy na
koľajisku normálneho a širokého
rozchodu. Posunovacie zariadenie
je vybavené vzadu hlavicou automatického spriahadla a vpredu
závitovým spriahadlom a ťahadlovým hákom. Uvedená alternatíva
„dva v jednom“ by mala priniesť
prevádzkové úspory. Predpoklad
dodávky posunovacieho zariadenia
je september 2010.
Toto je krátky opis postupu realizácie stavieb, ktoré sme začali
realizovať v 22. KT, uvedené stavby
podmieňujú plynulý rozvoj výrobných kapacít vagónov v Trebišove.
Uvedomujeme si, že všetky úlohy
a akcie súvisiace s programom nábehu ruského projektu sú náročné
a predpokladáme ich ukončenie
v priebehu 32. a 33. KT, tak aby sa
mohla postupne rozbehnúť finalizácia a odovzdávanie vagónov
zákazníkovi.
Ing. Pavol Kušnirik
vedúci oddelenia technických služieb
Prevádzkareň Trebišov
7
Vagonár Júl 2010
AKTUALITY
EMP - Erstmusterprüfung
Skúška prvého vzoru III.
Míľnikové operácie
Pred začiatkom každého EMP je
potrebné vytvoriť Plán priebehu
skúšok. Tento vypracuje výrobca a schvaľuje ho zákazník.
Z plánu musí byť zrejmé, ktoré
skúšky budú vykonané na skúšobnej vzorke.
p. č.
7.10
7.9
1.7
1.5
1.8
1.6
1.4
7.2
7.11
7.14
7.15
7.5
7.16
7.7
7.6
7.8
Projektový krok
EMP Vagón Sammnps 694
Dokument
Predvýrobné etapy
Schvaľovanie procesu zvárania podľa Rilli 951
- vrch vagóna
STBP časť 1
podanie žiadosti
predloženie výkresov pre zváračsko-technickú
kontrolu
schválenie výkresovej dokumentácie - DB
STBP časť 2
podanie žiadosti
vykonanie kontroly zvárania - DB
Dôkaz bodov z výkresu „dôležité rozmery“ - C 7.9
Výroba
Hlavný priečnik - B 1.7, stehovaný
Hlavný priečnik - B 1.7, zváraný, rovnaný, meraný
Predstavok - B 1.5, stehovaný
Predstavok - B 1.5, zváraný, rovnaný, meraný
Pozdlžnik - B 1.8, stehovaný
Pozdĺžnik - B 1.8, zváraný, rovnaný, meraný
Pomocný priečnik, stehovaný
Kostra spodku - B 1.4, stehovaná
Premeranie kostry spodku - C 7.1
Nedeštruktívna kontrola zvarov podľa skúšobného plánu
Kostra spodku - B 1.4, otryskaná
Kostra spodku, náter
montáž brzdy - C 7.14
Montáž ťahadlového a narážacieho ústrojenstva
- C 7.14
Kontrola skrutkových spojov (doťahovacie
momenty...) C - 7.15
Premeranie vozňa po nasadení na podvozky
- C 7.5
Skúška brzdy - C 7.16, vrátane dokladu o uťahovacej sile pre koleso ručnej brzdy
Premeranie hotových vozňov - C 7.7
Kontrola kritických bodov podľa výpočtu zúženia
- C 7.6
Váženie hotového vozňa - C 7.8
Popisy + ukončenie
Nájazd na presuvňu
Natáčanie podvozkov
Váženie kolesových tlakov
Príklady spracovania Plánov skúšok
8
Paralelne s prípravou Plánu priebehu
EMP skúšky je v spoločnosti Tatravagónka spracovaný aj Plán
zabezpečovania kvality tzv. QAP,
ktorý obsahuje obdobné skúšky, ako
sú uvedené v Pláne priebehu EMP,
ale početnosť vykonávania skúšok
sa líši. Zatiaľ, čo pri EMP sú jednotlivé operácie kontrolované 100 %-ne,
v QAPe platnom pre sériovú výrobu
Termíny plánované
začiatok
koniec
žiadosť
výkresy
2.10.2008
2.10.2008
Protokol
7.1.2009
9.1.2009
Žiadosť
Protokol
Merací list
16.2.2009
14.7.2009
5.5.2009
19.2.2009
15.7.2009
6.5.2009
EMP
EMP, Merací list
EMP
EMP, Merací list
EMP
EMP, Merací list
EMP
EMP
EMP, Merací list
Protokol
14.7.2009
16.7.2009
21.7.2009
23.7.2009
14.7.2009
21.7.2009
21.7.2009
29.7.2009
18.8.2009
30.7.2009
14.7.2009
16.7.2009
21.7.2009
23.7.2009
14.7.2009
21.7.2009
22.7.2009
29.7.2009
18.8.2009
17.8.2009
EMP
EMP, Me
EMP
EMP
19.8.2009
19.8.2009
19.8.2009
26.8.2009
19.8.2009
25.8.2009
20.8.2009
26.8.2009
EMP, Protokol
26.8.2009 26.8.2009
EMP, Merací list
27.8.2009
EMP, Merací list
28.8.2009 28.8.2009
27.8.2009
EMP, Me + výpočet 27.8.2008
EMP, Me + výpočet 27.8.2009
27.8.2009
27.8.2009
Protokol
EMP
Protokol
Protokol
Protokoll
27.8.2009
2.9.2009
36KT
37KT
37KT
27.8.2009
28.8.2009
36KT
37KT
37KT
je táto početnosť nižšia a vychádza
z poznatkov praxe, výsledkov skúšok
EMP a dôležitosti, príp. bezpečnosti
výsledku skúšky.
Vráťme sa však k Plánu priebehu
skúšok pre EMP. Ten je spracovaný
vo forme tabuľky a pre jeho vypracovanie ako podklad slúži napr.
u zákazníka DB tzv. „Checklist“.
Plán priebehu skúšok môže obsahovať aj iné informácie o skúške, napr.:
• číslo položky alebo číslo výkresu
s dátumom vydania/indexom
zmeny;
• referenciu k technickej špecifikácii
a/alebo k technickým regulatívom
(normám, smerniciam, predpisom);
• označenie skúšobného kroku;
• nominálne hodnoty, t. j. hodnoty, ktoré majú byť dosiahnuté
(a priestor pre skutočné hodnoty,
ktoré majú byť zaznamenané);
• skúšobná metóda;
• rozsah skúšok a frekvencia
skúšok;
• druh dokumentácie;
• vystavovateľ skúšobného pokynu
s dátumom vydania / indexom
zmeny.
Tieto informácie sú udávané podľa
druhu vyrábaného produktu. Je
rozdiel, či je EMP vykonávané napríklad: na produkt = vagón (zváraná
konštrukcia) alebo na produkt =
rázsocha (odliatok).
Formát a layout skúšobných
pokynov si môže výrobca zvoliť.
Všetky pokyny a osvedčenia by mali
byť predložené v jazyku udanom
v zmluve so zákazníkom (zmluvnom
jazyku).
Výsledky jednotlivých krokov sa
zadokumentujú, toto sa môže udiať
prostredníctvom dokumentácie
v rámci skúšobných pokynov alebo
vystavením špeciálnych protokolov
o skúškach.
V ďalších číslach: dokumentácia
skúšok, nápravné opatrenia, hodnotenie dodávateľa, EMP nakupovaných komponentov.
Ing. Stanislava Hrubaľová
projektový manažér
Vagonár Júl 2010
AKTUALITY
Mgr. Ján Ivaneckiaývýroby
vedúci odboru riaden
riadenia výroby sa
Novým vedúcim odboru
r. Ján Ivanecký, rodák od
prednedávnom stal Mg
na
na Fakulte manažmentu
Prešova, ktorý študoval
špe
ús
jej
v Bratislave. Po
Univerzite Komenského
l
do Prešova, kde začína
til
vrá
nom absolvovaní sa
L
ZV
sti
no
loč
riaditeľa v spo
ako asistent výrobného
o
ak
il
ob
ôs
l vedenie a p
Auto. Neskôr sám prevza
čnosti. Do cesty mu
olo
sp
jto
v te
výrobný riaditeľ
oločnosti Tatravagónvšak prišla ponuka zo sp
a príležitosť, a preto sa ju
ka, v ktorej videl rešpekt
l
, čo by u nás rád dosiaho
rozhodol prijať. Pri otázke
povedal: „Na realizáciu
a aké zmeny plánuje, od
ale po zmapovaní celézmien som tu prikrátko,
u prikročím. Prvoradým
ho systému určite k tom
k
vyrábať podľa požiadavie
cieľom bude efektívne
ysokou kvalitou.“
zákazníka v kontinuite s v
lkou
vi čas so svojou manže
Vo voľnom čase rád trá
va
sá
na
bo
veterány ale
v prírode, obdivuje staré
miky.
no
ko
a e
poznatky z práva
ý
Ing. Vladimír Repask
vedúci prevádzky 5
tudoval VŠT v Košiciach
Pochádza z Gelnice, vyš
gia, doposiaľ pracoval
odbor strojárska technoló
j
spoločnostiach. Do naše
vo výhradne strojárskych
zky
vád
pre
ca vedúceho
spoločnosti ho zlákala prá
dimír Repaský má stroVla
.
Ing
povrchových úprav.
a
nú z každého uhla vďak
járenskú prácu zmapova
vco
pra
h
nyc
niu na rôz
jeho rozsiahlemu pôsobe
č,
ako technológ, normova
val
co
Pra
ných pozíciách.
eref
nt,
era
op
ko
ný
, výrob
rozpočtár, pracovník ORK
u, koordinátor výrobných
od
ch
ob
o
éh
rent zahraničn
zky,
vedúci výrobnej prevád
zákaziek, vedúci výroby,
nie
eľ závodu. Cudzia mu
výrobno-technický riadit
pôsobil ako audítor ISO
je ani kvalita, istú dobu
004. Našu spoločnosť
9001:2000 a ISO 14001:2
97 v rámci kooperačných
začal vnímať už v roku 19
ktis Prakovce, kde v tom
vzťahov v spoločnosti Pra
čase pôsobil.
v najbližšom období rád
„V Tatravagónke by som
pridelenej prevádzky po
dosiahol v rámci svojej
h
kýc
ds
iľu
dz
zlepšenie me
vrchových úprav najmä
oiliz
tab
as
é z
pn
lasti, postu
vzťahov v pracovnej ob
ov
šenie efektívnosti náter
zvý
v,
co
an
vanie zamestn
sti
vo
do
kla
ná
ich
ľadu
a predaja vagónov z poh
ie
kvality vyrábanej produkc
a celoplošné zlepšenie
.
ch
no
o svojich plá
tejto prevádzky,“ hovorí
ročného syna Richarda
16
c
ote
17 rokov ženatý
ie sa vo svojom voľnom
a 7 ročnej dcérky Viktór
uje aj záhrade, turistike
čase okrem rodiny rád ven
ou sú aj terénne motocyka hubárčeniu. Jeho záľub
gie a technický dizajn.
le, nové výrobné technoló
za rozhovor a prajeme
Ďakujeme našim kolegom
jich plánov!
veľa šťastia pri plnení svo
Bc. Eva Novoroľníková
asistentka riaditeľky ĽZ
9
KVALITA
Vagonár Júl 2010
FPY/FTY PREČO A AKO
Vzhľadom na skutočnosť, že princíp
vyhodnocovania procesov výroby sa
začal celoplošne odvíjať od úrovne
FPY a indexu chybovosti, vysvetlíme
si podstatu a spôsob tohto prístupu
ešte raz a podrobnejšie.
Vo všeobecnosti – bez ohľadu na
dnešnú krízu – môžeme všetky firmy vo
svete rozdeliť na dve základné skupiny:
Jedna skupina firiem funguje na princípe – najskôr niečo vyrobme, potom
to skontrolujme – keď to je zle, tak to
opravme. Vo všeobecnosti sa jedná o
zastaralý prístup. Problémom je, že dovolí investovať peniaze, materiál a prácu
do výrobku, ktorý nie je prijateľný pre
zákazníka, hoci už mal byť. Výrobca
je nútený vykonať opravy v zmysle
opakovania a platenia už raz vykonaných a zaplatených operácií – znižuje si
vlastný zisk. Ak si zrátame 1 + 1 zistíme,
že pôvodne plánovaný zisk firmy sa zákonite zníži. Zákazník podpisom zmluvy
pred začiatkom výroby odsúhlasil cenu
za výrobok a vôbec ho nezaujíma, či
výrobca je „menej procesne gramotný“
a slabou efektivitou svojich procesov
si svoj vopred vykalkulovaný zisk sám
znižuje. Takúto firmu rozoznáte aj tak, že
jej zamestnanci pracujú v štýle: „Nestaraj sa do toho, firma to znesie.“ Toto je
zvlášť typické pre obrovské nadnárodné
koncerny z USA. Pretože sú obrovské,
dokážu dlhšie odolávať krízovým stavom
vo svete tak, že zisk z jednej krajiny alebo odvetvia prelievajú na vykrytie strát
v inej krajine alebo odvetví. Ale funguje
to aj v rámci veľkých firiem samostatne.
Zisk, ktorý vytvára jeden úsek, konzumujú nízkou efektivitou ostatné úseky/
procesy. A predstavte si aké množstvo
procesov má veľká firma – a ak čo len
každý druhý z nich funguje neefektívne,
koľko to robí ako celok?
Ako protiklad tomuto systému stojí
výrobný systém, ktorý nekompromisne
vnucuje efektivitu každému zo svojich procesov, t. j. tvrdo vnáša „trhový
mechanizmus“ do vlastných firemných
operácií. Výsledok je, že takto fungujúca
firma nemá „parazitujúci“ proces, t. j.
úsek. Každá z organizačných zložiek je
efektívna a tým pádom flexibilná. Ak je
10
firma nadnárodná, tak každá jej organizačná zložka na každom kontinente je
zisková, prípadne v najhorších krízových
situáciách nestratová. Efektívne procesy
vytvoria efektívnu firmu aj v ťažkých
časoch a istotu zamestnania pre svojich
zamestnancov. A to nie je málo.
Takáto firma však musí zákonite
pracovať inak ako predchádzajúca.
Namiesto pasívneho čakania, čo nám
to z procesov vlastne vylezie a ako to
budeme opravovať, vnucuje prevenciu
– z procesov ani nesmie vyjsť niečo iné,
ako to čo má vyjsť.
Pre úplnosť si povedzme, že prvý
systém principiálne nazývame „hromadnou výrobou“, druhý TPS (Toyota
Production System). Ide o štýl chápania
výroby – efektivita predovšetkým – a nie
o automobilový priemysel ako taký. Ale
mnohí namietnete, že ani Toyota nie je
bez problémov. Pozrime sa na problém
„nekvalitnej Toyoty“ z iného pohľadu.
Najväčšie americké koncerny zložila
kríza. Museli žiadať štát o dotácie, súdy
o ochranu, rozpredávať či zatvárať svoje
fabriky. GM sa v prvom rade zbavil
vysoko stratového Hummera, predal
Saab, zavrel viac fabrík na výrobu nákladných áut, skoro musel predať Opel
a podobne. Ford predal Mazdu a Volvo,
no v podstate z nich dopadol najlepšie. A Toyota? Akurát flexibilne znížila
výrobu, no o zatváraní fabrík či hromadnom prepúšťaní ste sa nikde nedočítali.
V rámci „sanačných opatrení“ bolo
účelné znížiť kredit takejto firmy v očiach
verejnosti a poskytnúť nezaslúženú výhodu domácim výrobcom. Uvážte sami
– koľkokrát sa do takej bežnej veci, ako
je automobilová havária, stará Kongres
USA? Načo toľko negatívnej reklamy?
A toto nemá nič do činenia s efektivitou
procesov Toyoty.
FPY (First Pass Yield) alebo FTY
(First Time Yield) je veľmi jednoduchá kontrola zhody so záznamom na
výstupe procesu po vykonaní všetkých
naplánovaných pracovných operácií
v rámci technologického postupu, t. j.
po ich zaplatení. Nijaký zamestnanec
alebo dodávateľ TVP nemá v nijakej
zmluve uvedené, že môže odovzdávať
nekvalitnú prácu. Ak kontrolný proces
vykoná po nahlásení „hotovo“ kontrolu,
tak má nájsť taký stav, aký stanovuje
platný technologický postup. Kontrolór
má v zmysle organizačnej štruktúry TVP
kontrolnú funkciu, a tú aj preto vykoná.
V zmysle procesného prístupu slovom
„kvalita“ nazývame stav, keď na výstupe
procesu je to, kvôli čomu sme proces
vytvorili a financujeme ho. Výrazom
„problém“ označujeme stav, keď
nájdeme rozdiel medzi aktuálnou výkonnostnou úrovňou procesu, výrobku
alebo služby a vyžadovanou úrovňou
výkonnosti. Problémy sa musia riešiť,
ale riešenie musí prebehnúť v dvoch
rovinách. Najskôr musíme odstrániť
dôsledok – nekvalitu výrobku – najčastejšie opravou, inokedy ústupkami
voči zákazníkovi, čo však tiež znamená
zníženie predpokladaného zisku. Potom
musíme vykonať také činnosti, aby sa
rovnaký problém viac neopakoval – odstrániť príčinu. Lebo ak odstránime iba
dôsledok – t. j. iba opravíme nájdenú
chybu, tak ju nabudúce nájdeme zas.
Všetky objavy boli
ho
výsledkom nejaké
,
spozorovaného javu
ale objavy sú vždy
chápostavené na pred
ch.
dzajúcich poznatko
Praveen Gupta
BUSINESS
INNOVATION
•
•
Realizácia úprav za kvalitu na báze
„FPY“ je cielené preventívne opatrenie.
Našim cieľom je dosiahnuť, aby nikto
nepokračoval v chybnej práci, ani ju
sám neprodukoval. Ak je kvalita nízka,
bude postihnutý, ak je výborná, bude
odmenený navyše.
Praktický výkon je nasledovný:
• Tam, kde sa vykonáva meranie
FPY, príde kontrolór po poslednej
operácii s formulárom FPY a vyplní
ho. Dôležité je povedať, že FPY je
obyčajná „výťažnosť“, t. j. pomer
chybných kusov za mesiac lomené
počet všetkých vyrobených kusov.
Najhorší stav je, ak má hodnotu 0 %
a najlepšie je 100 %. Principiálne
hodnotíme len prvý prechod, pretože ak niečo nie je dobre vyrobené
na 1. pokus, tak už tak či onak musíme do výrobku nanovo investovať –
opravovať a platiť extra prácu, ktorá
už bola zaplatená.
• Kontrolór vypĺňa formulár dvojmo
a 1 exemplár odovzdá majiteľovi
kontrolovaného procesu (majstrovi, parťákovi a pod). Tento potvrdí
KVALITA
Vagonár Júl 2010
•
•
podpisom uzrozumenie o zistenom
stave a prevzatie kópie. Podpis
nemá vplyv na uplatnenie zrážky.
ÚRK mesačne prenesie všetky formuláre do jednej tabuľky. Keď je mesiac ukončený, tabuľky sú odoslané
majiteľom procesov na doplnenie čísiel kontroliek tam, kde boli nájdené
chyby. Po návrate tabuľky z výroby
ÚRK vykoná spočítanie chýb na
každého jednotlivca za mesiac. Na
konci výpočtu teda máme menovitý
zoznam všetkých pracovníkov, ktorí
spôsobili konkrétne chyby.
Za každý druh chyby C3 (nie počet
všetkých výskytov) má pracovník
zrážku 1 €, za chybu kategórie CR
2 x C3. Toto však ešte nie je konečná hodnota, pretože našim cieľom
je predísť opakovým investíciám, t. j.
maximalizovať hodnotu FPY. Ak je
teda hodnota FPY za mesiac menšia
ako 25 % znamená to, že minimálne
75 % výrobkov sme museli opravovať. O takýto stav nemáme záujem,
a preto celkovú zrážku násobíme koeficientom 3. Ak je hodnota väčšia
ako 25 % ale menšia ako 50 % je to
síce o niečo lepšie, ale stále sme nútení opravovať cca 50 % produkcie
– rovnako neželateľný stav. Preto sa
celková zrážka násobí koeficientom
2. Pri hodnote nad 50 % je hodnota
zrážky taká, ako vyšla – koeficient
je teda 1.
Pri zlepšených výsledkoch, t. j. nízkej
úrovne chybovosti (malom počte aj
C2 a C1) a FPY nad 85 % dostáva
pracovník bonus 50 €, pri ešte menšom počte chýb a FPY nad 90 %
dostáva pracovník bonus 70 €.
Ak je pracovná skupina schopná
udržať stav 70 € po 3 mesiace za sebou, dostáva sa do stavu „procesného auditu“, t. j. kontrolórovi postačí
vykonať detailnú kontrolu 10 %
produkcie a nesmie nájsť chybu CR
alebo C3 a príplatok ostáva až do
doby, keď sa nájde takáto chyba
aj v ľubovoľnom nasledujúcom
procese.
Za minulý mesiac už boli vyplatené
takéto odmeny na dvoch projektoch,
ale vyplácaná bola ešte suma podľa
starého návrhu, t. j. po 30 €. Nová
úprava už zvyšuje odmenu za ten istý
výsledok o 20 € na jednotlivca a mesiac.
Táto úprava platí pre všetkých interných
pracovníkov na miestach, kde sa meria
FPY a pre tých dodávateľov, ktorí sú na
meraných miestach a majú platný nový
dodatok k zmluve.
Z praktického hľadiska ide o príplatok,
ktorý takto môže získať každý, kto dlhodobo pracuje kvalitne, čo je aj cieľom
celého systému. Tento príplatok je mimo
všetkých zmluvne dohodnutých taríf.
Cieľom celého opatrenia je, aby bola
postihovaná nekvalita tak, že to bude
badateľné pre každého pracovníka ale
naopak, ak bude pracovník a celá pracovná skupina dlhodobo zvyšovať svoju
kvalitu, tak bude dlhodobo odmeňovaná
mimo svoje základné sadzby.
Vždy, keď firma dodáva kvalitu, znamená to, že podstatným spôsobom znižuje
pravdepodobnosť výskytu reklamácie
u zákazníka. Keďže platí, že vracať sa
má zákazník a nie výrobok, je to z nášho
pohľadu krok presne týmto smerom –
k vyššej spokojnosti a väčšej dôvere
zákazníka.
Na meraných pracoviskách budú
umiestnené tabule, kde bude zaznamenávaný výsledok chybovosti denne.
Budú tam, samozrejme, aj iné, pre
kvalitnú prácu potrebné informácie.
Dokončime myšlienku. Z pohľadu procesného inžinieringu je výroba priamo
zodpovedná za vznik cca 20 % chýb.
Problém je len ten, že vo výrobe sa všetky chyby zviditeľnia. Inými slovami, vstup
chýb do procesu začína podpisom
kontraktu, vypracovaním dokumentácie
(výkresov a technologických postupov),
vytipovaním dodávateľov, logistikou
dodávok a až nakoniec realizáciou.
V skutočnosti výrobný proces ani nie je
vždy schopný odhaliť chyby nabalené
v predchádzajúcich procesoch. Vtedy
prichádza najnepriaznivejší variant –
oprava u zákazníka.
Ako si môžeme byť istý, že niečo také
existuje? Existuje dostatok metód, ale
použime niečo jednoduché. Z pohľadu
ISO ide o zmenové riadenia, z pohľadu
praxe firmy „odchýlkové“. Máme certifikát ISO a ten stanovuje jasný štandard
čo je čo. Práve preto je na celom svete
jasné, že ak firma má certifikát ISO,
môže sa od nej čakávať.
Nuž z pohľadu ISO považujeme odchýlku za odchýlenie sa od požiadavky
zákazníka ešte pred realizáciou, ide teda
o niečo, čo mení charakter výrobku.
Ak niečo už chybne vyrobím a chcem
to riešiť, to už je výnimka – mlieko už je
rozliate. V našom prípade sa má takýto
problém riešiť hlásením kvality v SAPe.
No a potom máme interné odchýlky –
rozličných druhov a príčin.
Či už sú odchýlky takého alebo onakého druhu, ak existujú, znamená to, že
nebol profesionálne zvládnutý výrobe
predchádzajúci, prípravný/návrhový
proces. Teda chytáme mačku za chvost.
V zásade existuje fáza návrhu a vývoja,
kde môžeme zahrnúť aj prípravu
technickej dokumentácie. Na konci
návrhovej fázy už musí existovať hotová
výrobná dokumentácia a hotový kusovník, teda zoznam materiálov schválených na použitie na výrobok. Tento musí
byť zodpovedne overený – ešte pred
jeho vstupom do výroby – aj z pohľadu dispozície materiálov a použitých
technológií. V stratégii Six Sigma preto
kusovník považujeme za HLAS ZÁKAZNÍKA (Voice Of Customer). V procese
realizácie produktu je, samozrejme,
neraz potrebné realizovať nejaké odchýlky – také či onaké. Dôležitým ukazovateľom je koľko odchýlok v skutočnosti
je. Ak napr. ročná predaná produkcia
je napr. 1 600 kusov, tak niečo do 10 %
odchýlok môže mať opodstatnenie. Ale
ak počet odchýlok presahuje počet
kusov celkovej produkcie, znamená to,
že všetko bolo šité/horúcou ihlou“ a
odovzdané do výroby nehotové – však
sa to odchýlkami „doladí“. Z pohľadu
efektívnosti návrhového procesu môžeme v takomto prípade povedať, že skoro
neexistuje, pretože dodaný kusovník sa
na konci realizácie projektu už veľmi nepodobá na ten, ktorý bol na začiatku...
Ing. Vladimír Laubert
vedúci oddelenia
procesného inžinierstva
11
Z ARCHÍVU
Vagonár Júl 2010
DÁVNO
ZABUDNUTÉ...?
Archívy. Majú
svoju zvláštnu
neopakovateľnú
atmosféru. Sú
nemým svedkom
udalostí a akosi
podvedome v nás
vzbudzujú takmer
pietne pocity.
Jednoducho
to, čo v sebe
ukrývajú, je už
dávno za nami.
Mŕtve, zabudnuté.
Automatizácia priemyselnej výroby
Prednedávnom bolo v našom podniku inštalované a oživené automatické technologické pracovisko na zváranie rázpory zdrže podvozku Y 25 Cs. Pracovisko tvoria
priemyselný robot PR 32-E s riadiacim systémom RS-3, zvárací poloautomat uniMIG
400S s jednotkou programovania zváracích parametrov JPP 5, mechanická čistička
zváracieho horáka, dve účelové montážno-zváracie polohovadlá a ručný manipulátor
RM S 63 H. Všetky tieto zariadenia vytvárajú systém technologickej sústavy, ktorý zabezpečuje montáž a zváranie dielov razpory zdrže, riadenie automatického chodu pracoviska a operačnú manipuláciu na pracovisku.
- Z VEDENIA – Hospodárske vedenie podniku prerokovalo informatívny
plán roku 1984 v odbore vagónovej
výroby a prečerpávacích staníc. U vagónovej výroby i naďalej nie je vyjasnená výroba vagónov Uae v prevedení s podvozkom 26-2.8 a Y 25 Cs.
Návrh plánu uvažuje i o vývoze vagónov Rmms do NDR. Podrobnejšie
informácie dostanú všetky výrobné
strediská od ekonomického úseku.
- ZASADNUTIE KU PLÁNU – V piatok minulý týždeň sa konalo rozšírené
zasadnutie vedenia podniku. Na ňom
sa zástupcovia jednotlivých úsekov
podniku zaoberali výsledkami plnenia úloh za I. polrok tohto roku, plnením úloh mesiaca júla a výhľadom
splnenia úloh za III. štvrťrok 1983.
- VÝSTUP NA RYSY – 3. - 7. augusta sa bude konať XXVII. ročník Medzinárodného výstupu mládeže na
Rysy. Táborisko bude v Športcampe
v Tatranskej Lomnici. Výstupu sa zúčastnia i zväzáci z našej CZO SZM
a pozvali naň i 4-člennú mládežnícku
delegáciu z Waggonbau Bautzen,
ktorá navštívi aj náš podnik.
- VÝSTAVA PRÁC – Celozávodný
výbor ZČSSP pripravil vo vestibule
administratívnej budovy výstavku
prác výtvarnej súťaže „ZSSR očami
detí“.
- ZASADAL CZV SZM – Celozávodný výbor SZM sa na svojom ostatnom zasadaní zaoberal vyhodnotením členských schôdzí za máj a jún,
programom ČS júl – august s doplnením programu o kvalitu výroby
v jednotlivých ZO SZM, politicko–organizačným zabezpečením výstupu
na Rysy a Kráľovu hoľu a ďalšími.
- ROKOVAL CZV ZČSSP – Na zasadnutí celozávodného výboru ZČSSP
13. júla predniesla správu o činnosti
odbočka č. 13 z PTÚ. Členovia na
ňom zhodnotili plnenie úloh prvého
polroka z plánu práce a informatívne
sa zo štatistických hlásení zoznámili
s aktivitou jednotlivých odbočiek.
- DRUHOTNÉ SUROVINY – ÚV
SZM v spolupráci so Záujmovým
združením pre zberné suroviny vyhlásil na roky 7. päťročnice celoštátnu súťaž v zbere druhotných surovín
a materiálov. Do jej druhého ročníka
sa prihlásila i celozávodná organizácia SZM nášho podniku.
- KRÁĽOVA HOĽA – Pri príležitosti 39. výročia SNP sa uskutoční
19. - 21. augusta XV. ročník výstupu
mládeže na Kráľovu hoľu. Stanový
tábor bude v doline Závratné – Spišské Bystré. Účastnícky poplatok je
80,- Kčs, z toho 60,- Kčs je stravné.
Záujemci sa môžu prihlásiť do 10. 8.
na CZV SZM.
Stačí vziať do ruky
zaprášenú kroniku
a v okamihu sa začína
dobrodružné putovanie
v čase, ktorý nám
pripomína, akí sme boli
a v mnohom naznačuje,
akí budeme. Nuž teda
vitajte na dobrodružnej
výprave do minulosti.
Píše sa rok 1983...
12
Z ARCHÍVU
Vagonár Júl 2010
-red- /29. 7. 1983/
Priemyselný robot PR 32-E
Priemyselný robot PR 32-E pracuje v multiuhlovom súradnicovom
systéme, má 5 stupňov voľnosti
a dráhové riadenie pohybov. Na
pracovisku nesie technologickú
hlavicu a zabezpečuje vedenie zváracieho drôtu po dráhe zvarového
spoja a súčasne vykonáva potrebné
technologické pohyby so zváracou
hlavicou. Tieto požadované pohyby
ako aj potrebné parametre zvárania
a príslušné technologické funkcie sú
naprogramované v užívateľskej pamäti riadiaceho systému robota, ktorý potom opakovanie riadi činnosť
robota i ostatných zariadení pracoviska pripojených na riadiaci systém
robota. Naprogramovanie sa vykoná
prvotným predvádzaním pomocou
jednotky ručného riadenia. Program
je uchovaný na magnetickej páske
pre opakované použitie.
Účelové zváracie polohovadlá, ktoré
sme vyvinuli a vyrobili v našom
podniku zabezpečujú ustavenie
a hydraulické upnutie jednotlivých
súčiastok razpory, preklápanie zostehovanej razpory počas zvárania
o 180° a technologický pohyb pri
zváraní obvodových zvarov, čo je
zvláštnosťou pri riešení robotizovaných zváracích pracovísk.
Pri automatickom chode pracoviska obsluhujúci pracovník vkladá
jednotlivé súčiastky razpory zdrže
do montážno-zváracieho prípravku.
Hydraulicky upne tieto diely a dá pokyn pre automatický chod pracoviska. Priemyselný robot postupne zvarí
obvodové zvary, zostehuje razporu
Prvé robotizované pracovisko v našom podniku
a pozvára zbývajúce zvary v predpísanom slede. Počas automatickej
činnosti na prvom polohovadle
pracovník na druhom polohovadle
skontroluje zvarenú razporu a pomocou ručného manipulátora RM S 63
H ju vyberie z prípravku a odloží do
palety hotových zvarkov. Do príprav-
ku naloží a uplne diely pre ďalší kus
a dá signál o pripravenosti druhého
polohovadla. Po ukončení automatickej činnosti na prvom polohovadle
prechádza robot na druhé polohovadlo a pokračuje v automatickej
činnosti.
-gn- /29. 7. 1983/
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
13
AKTUALITY
Vagonár Júl 2010
INFO
Vagonár Júl 2010
Júl a externé audity
...aj ženy
v rekonštruovaných
šatniach
Čulý pracovný ruch vládol v sociálnom prístavku haly 3 na 1. PN. Firma STEMP M&G s. r. o.
tu v priebehu troch mesiacov rekonštruovala
na ploche 300 m2 šatne pre ženy. Ich kapacita je 184 šatníkov s ôsmimi sprchovacími
boxmi, dvomi miestnosťami pre upratovačku
a šiestimi WC kabínami. Nechýba tu ani výkonná vzduchotechnika s ohrevom vzduchu v zimnom období, čím sa zabráni tvorbe plesní.
dovo
vzhľa me
ú
s
e
á
šatn
ne m
Nové a koneč tredie.
s
é
pekn nejšie pro núť deh
r
ia
ú
e
t
lt
o
u
k
a d fajn. Určit
b
e
r
t
Ešte bude to l chlap,
taily a ezpečova že
í,
b
to za ým nevad sprche.
a
t
n
o
c
s
b
le
záve trošku via
jú
a
nem ny sme )
My že vejšie... :o
li
hanb
Ing. Mikuláš Derevjaník
odbor investícií
nová
Mária Kroš41ča
121
stredisko
Šatne
da že sú super
,
V Tat to neprišlo len škoravag
odpra
ónke skôr.
som
c
o
v
a
a tak
éto p la 42 roko
odmie
nikdy
v
že blí neboli. Sm nky
ž
na dô iaci sa od ola je,
c
neum hodku m počinok
nadlh ožní si ich i ale
o...
užiť
Justína Holbus
stredisko 5211
0
ová
a na
me s oviss
z
a
r
Dote rých prac zliekať
o
niekt museli pre lebo na
a
h
c
iách a lepšie.
ká
ľ
celár
v kan Je to ove aj na
i.
lo
ln
riš
die
čne p
rásne
Kone máme k udeme
a
ženy , ktoré si b lepšie
šatne udržiavať
určite lapi...
h
ako c
Mária Steinová
Najprv zástupcovia notifikovaného orgánu LuxControl Nederlanden v dvoch
Čo sa týka externých
termínoch preverili najprv projekt výroby
auditov v spoločnosti
vagóna Falrrs a následne podvozky
TatravagónkA, ani
typu TVP 2007.
mesiac júl v ničom
Ďalšou v poradí bola previerka odbornej spôsobilosti spoločnosti Tatravanezaostáva.
gónka, a to zo strany Úradu pre reguDo 16. 7. 2010 boli
láciu železničnej dopravy. A do tretice
realizované celkom
systém výroby, riadenia kvality a špecifiká spojené s tlakovými nádobami overil
3 nezávislé externé
Dražní Úřad Praha. V tejto súvislosti len
audity.
upresním, že väčšina auditov sa týka
existujúceho systému, bežiacej alebo
rozbiehajúcej sa výroby. Sú však i prípady, kedy je audit zameraný napr. na
certifikáciu špecializovanej oblasti, ktorú plánujeme využiť v budúcej výrobe,
pri získavaní nových zákaziek v rámci tendrov a podobne.
Dnes už s určitosťou vieme povedať, že v ďalších dňoch nás čakajú ďalšie
previerky zo strany ŽS Cargo, VUZ Praha či zo strany zákazníka Deutsche
Bahn.
Určite preto nie je zbytočné zopakovať si aspoň v skratke, na čo sa každý
audit zameriava:
Vždy sa postupuje podľa procesov, a to podľa logickej nadväznosti. Audítori
preverujú minimálne tieto oblasti, procesy:
• proces získavania zákazníkov a ponukové konanie;
• návrh a vývoj výrobku;
• riadenie zmien;
• technická príprava výroby;
• nakupovanie a práca s dodávateľmi;
• výrobný proces:
- identifikácia materiálu v skladoch,
- identifikácia materiálu, dielcov a rozpracovanej výroby priamo na
dielňach,
- dodržiavanie technologických postupov vo výrobe,
- kontrola kvality a záznamy z kontroly priamo vo výrobe,
- starostlivosť o stroje a zariadenia,
- kalibrácia meradiel a prístrojov,
- riadenie nezhodného výrobku a izolácia nezhodných produktov
v uzamykateľných priestoroch;
• analýza chýb, resp. nezhôd zistených v procesoch;
• kvalifikácia personálu.
Toto sú základné body, ktoré žiaden audit nevynechá. Samozrejme, v prípade výrobkových auditov sa zameriavame viac na detaily konkrétneho produktu. Pri auditoch zvárania je väčší dôraz kladený na kvalifikáciu personálu
zvárania, podklady pre zváranie či technickú infraštruktúru.
Každý audit síce kontroluje skutkový stav vo firme, hodnotí sa však celkové
nastavenie a fungovanie systému aj z dlhodobého hľadiska. Cieľom auditov
je ubezpečiť sa, že naša firma je schopná dodávať požadované výrobky
včas, v dohodnutom množstve, kvalite a za podmienok, ktoré požaduje zákazník. Ubezpečiť zároveň, že dodržiavame pritom platnú legislatívu a normy.
I napriek dovolenkovému obdobiu proces kontroly nezastal a priebežne vás
budeme informovať o ďalších plánoch a detailoch najbližších auditov.
Ing. Miroslav Tomas
zmocnenec pre kvalitu
VÝVOJ PN
% podiel chýbajúcich zamestnancov
na celkový počet zamestnancov
júl 2010
18,0 %
16,0 %
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
VI.
09
VII.
09
VIII.
09
IX.
09
X.
09
XI.
09
XII.
09
I.
10
II.
10
výrobní pracovníci
III.
10
IV.
10
V.
10
VI.
09
akciová spoločnosť
ALKOHOL JÚN 2010
Záznamy o požitiach alkoholických nápojov
zistených v júni 2010
Meno:
Peter H.
Prevádzka:
fm. Vukov
Prešov
Dátum:
1. 6. 2010
mg./l:
0,24;
opakovaná skúška 0,21
0,11;
Jaroslav B.
NS 41910
7. 6. 2010
Pavol V.
NS 42120
7. 6. 2010
Rastislav Š.
NS 93110
7. 6. 2010
Marek S.
Oto Č.
Ján Č.
Marián K.
fm.T.A.D.
NS 43430
NS 44910
NS 41211
09110
9. 6. 2010
16. 6. 2010
25. 6. 2010
24. 6. 2010
0,37
0,10
0,30
0,17
30. 6. 2010
0,62
Štefan B.
(zváračský kurz)
opakovaná skúška 0,07
0,27
0,2;
opakovaná skúška 0,18
JAZYKOVÉ OKIENKO
SLOVENSKY ANGLICKY
NEMECKY
RUSKY
der Flugschein /
билет
die Flugkarte
der Persona- гражданский
lausweis
паспорт
letenka
air ticket
občiansky
preukaz
identity
card (ID)
príchod
arrival
die Ankunft
прибытие
odchod
departure
die Abfahrt
выезд
die Vollpension
полный
пансион
plná penzia full-board
polpenzia
half-board
výhľad na view of the
more
sea
die
Halbpension
die
Meeraussicht
полупансион
вид на море
poplatok
fee
die Gebühr
плата
prepitné
tip
das Trinkgeld
чаевые
0
stredisko 4191
14
15
ZDRAVOTNÉ OKIENKO
Vagonár Júl 2010
Vagonársky Picasso
Stres
Slovo stres je každým z nás skloňované prakticky
denne v rôznych súvislostiach. Väčšinou je vnímaný
negatívne, často sa zaraďuje medzi tzv. civilizačné
choroby. Príznaky a prejavy stresu sme zdedili po
našich predkoch. Pomáhal im pripraviť sa na boj,
útok alebo útek, mal teda v zásade užitočný, život
zachraňujúci význam. Po prekročení únosnej miery
môže byť však nebezpečný.
Stres je psychickou a fyziologickou
reakciou na stresor, teda na čokoľvek, čo považujeme za ohrozujúce
niektorú z našich dôležitých hodnôt – život, zdravie, vzťah, majetok,
prestíž, pohodlie. Medzi tzv. vnútorné
stresory patria súčasti životného
štýlu (kofeín, nedostatok spánku,
nabitý program), negatívny postoj
(pesimistické myslenie, sebakritika,
nadmerné analyzovanie), psychický
postoj (nerealistické očakávania,
branie vecí osobne, myslenie v štýle
„všetko alebo nič”, zveličovanie,
strnulé myslenie) alebo niektoré
osobnostné črty.
K fyziologickej reakcii na stresor
patrí napr. zrýchlený tep, napätie
v svaloch, sucho v ústach, zrýchlené
dýchanie, rozšírené očné zreničky,
teda zmeny, ktoré mobilizujú všetky
sily a pripravujú organizmus na boj
s fyzickým ohrozením. Psychickou
reakciou na stres môžu byť úzkosť,
hnev, slovné a pohybové prejavy, ale
aj nevedomé obranné mechanizmy.
Stres môže byť aj pozitívny pri
očakávaní kladnej udalosti, vtedy
zlepšuje výkon a tvorivosť, môže byť
aj úmyselne vyvolaný (adrenalínové
športy).
Miera, do akej nás stres ovplyvňuje a hranica medzi pozitívnym
a negatívnym stresom závisí od
charakteru stresora, jeho vnímania,
od počtu ďalších spolupôsobiacich
stresových podnetov, od dĺžky ich
vplyvu, skúseností s porovnateľným
stresorom, ale aj od veku a podporných prejavov blízkych ľudí.
Všetky živé organizmy majú schopnosť adaptácie, vedia sa teda prispô-
16
sobiť novým, zmeneným alebo odlišným podmienkam a okolnostiam.
Často však dochádza k situáciám,
kedy naše adaptačné schopnosti
už nestačia, nedokážeme relaxovať
a regenerovať. V nepretržitom, chronickom strese sa človek dostáva
do fázy vyčerpania a vtedy nastupujú choroby - psychické (depresie,
úzkosť, fóbie) a somatické (infarkt,
vysoký krvný tlak, rakovina, alergie,
cukrovka, poruchy imunity, žalúdočné vredy). Stresory, ktoré nie sú
vnímateľné zmyslami, rozpoznáva
imunitný systém. Krátkodobý stres
ĽUDIA MEDZI NAMI
Vagonár Júl 2010
spôsobuje v prvej fáze aktivizáciu
imunitného systému, pri dlhotrvajúcom strese dochádza k zníženiu
protiinfekčnej a protinádorovej
obrany. Pred stresom často unikáme škodlivými spôsobmi - tabletky
na upokojenie a na spanie, alkohol
a fajčenie, drogy, prejedanie sa,
a kruh sa uzatvára.
Stres ako taký liečiť nevieme. Liečba
ochorení, na ktorých vzniku sa stres
spolupodieľa, patrí do rúk odborníkov, dôležitejšie je však týmto
ochoreniam predchádzať.
Zvládať stres sa dá naučiť. „Prvá
pomoc“ spočíva v rozpoznaní
stresorov, ich eliminácia, relaxácia
a zvyšovanie odolnosti voči stresu.
Podľa niektorých psychológov
je potláčanie príznakov stresovej
reakcie, tzv. sebaovládanie, najničivejším výdobytkom „civilizovaného“
správania sa.
Zvyšovať odolnosť voči stresu sa
dá zlepšovaním fyzickej kondície
(športovaním), dostatkom spánku
a oddychu, zdravou výživou, primeranou pozornosťou voči vlastnému
telu, schopnosťou prijímať nové
veci, odlišné názory, spoznať seba
samého, svoje reálne schopnosti
a možnosti.
MUDr. Michaela Kadurová
lekárka NZZ Tatravagónka
„Vyhnite sa všetkému, čo je
menej dôležité ako zdravie, láska
a dobrý pocit zo života a seba
samého...“
(Jeff Davidson)
Nedalo by mi nezaradiť medzi vagonárske osobnosti aj
pána, ktorý oplýva výnimočným talentom a v širšom okolí
je známy svojimi maľbami. Slávny maliar povedal: „Dobré
maľovanie je ako dobré varenie: môže sa vychutnávať,
ale nesmie sa vysvetľovať...“ No i napriek tomu, pán Jaroslav Perička, majster v prípravkárni, nás nechá nahliadnuť
do jeho vášne...
Pán Perička začínal s maľovaním
už v 6. triede základnej školy. „Moji
rodičia ma prihlásili do umeleckej
školy, kde som sa pod vedením
akademického maliara p. Olexu roky
zaúčal do tajov maľovania. Učili sme
sa všetky techniky: linoryt, ceruzka,
uhlík, perokresba, akvarel (pozn.
vodové farby), olejomaľba. Ako žiak
som bol snaživý, ale boli aj časy
kedy som lajdáčil. Detstvo pominulo
a časom prišli aj dospelácke povin-
nosti ako vojenčina, rodina, ktoré
utlmili intenzitu môjho maľovania,
ale nikdy som s tým neprestal. Najintenzívnejšie som sa začal venovať
maľovaniu v 90-tych rokoch. Rád
maľujem akvarelom alebo olejom,
s ktorým sa dá hrať. Medzi moje najobľúbenejšie objekty na maľovanie
patria nepopierateľne Tatry, ktoré sú
nevyčerpateľnou studnicou inšpirácie pre maliara. No rád maľujem aj
naše historické skvosty z námestí
Spišskej Soboty, Veľkej, Námestia
sv. Egídia.“
Dlhé hodiny strávené pri plátne však
prinášajú svoje ovocie. Veľký záujem
o jeho maľby ho vyťažuje naplno.
„Rozmýšľal som nad profesionálnou
dráhou maliara, ale radšej si to nechávam ako hobby. V minulosti som
mal už dve výstavy a určite mám
v pláne zorganizovať ešte minimálne
dve ďalšie.“
Počet ním namaľovaných obrazov
sa dá počítať na stovky. Napĺňajú
svojou umeleckou hodnotou nejeden hotel, dom, byt, no aj Galériu
u sediaceho Anjela v Kežmarku. Pán
Perička preferuje techniku plochého
štetca, ktorá vraj nepraje detailnosti,
ale posúďte sami, či nie sú tieto „nedetaily“ priam detailne dokonalé...
(zj)
17
AKCIE
Vagonár Júl 2010
AKCIE
Vagonár Júl 2010
STRETNUTIE JUBILANTOV
Je dlhoročnou tradíciou, že VZO OZ KOVO v spolupráci
s vedením akciovej spoločnosti TATRAVAGÓNKA si pozýva svojich zamestnancov, ktorí v danom období dosiahli
buď pracovné, alebo životné jubileum, prípadne odišli do
dôchodku.
Aj v posledný júnový pondelok sa konalo spoločné posedenie so zamestnancami, ktorí v priebehu prvého polroka 2010
dosiahli niektoré z uvedených jubileí. Akt odovzdania ďakovných listov a následný príhovor previedol generálny riaditeľ
akciovej spoločnosti Ing. Peter Macala. Vo svojom vystúpenízaujal stanovisko k súčasnej situácii a načrtol perspektívy na
nasledujúce obdobie. Záverom sa všetkým poďakoval za dosiahnuté výsledky a poprial veľa zdravia. O kultúrnu časť tohto
stretnutia sa postaral umelecký súbor Motýlik zo Základnej
školy v Spišskej Sobote, ktorý svojim vystúpením spríjemnili
jubilantom spomienky na čas strávený v spoločnosti TATRAVAGÓNKA.
Ján Oravec
predseda VZO OZ KOVO
AQUACITY CUP
Turnaj v plážovom futbale firiem sa odohral v sobotu 19. 6. 2010 v areáli Aquacity Poprad. Na
turnaji sa zúčastnilo 16 firiem. Riadny hrací čas bol 10 minút. Výkop sa konal o 10.00 hod. Tatravagónka sa ocitla v skupine „C“, kde im súpermi boli tímy Aqualand, Finanzpartner, Timo Tim.
Už v prvom zápase proti Aqualandu Tatravagónka vkročila
na turnaji víťazstvom, ktoré sa nerodilo ľahko. Hneď v prvej
minúte sme inkasovali gól. Ale zvýšeným úsilím sme dokázali otočiť nepriaznivý stav v náš prospech na 2 : 1.
Aj úvod do druhého zápasu v skupine nám nevyšiel, znova
sme prehrávali 1 : 0, kde súperom nám bola firma Finanzpartner, ale podobne ako v prvom zápase sme dotiahli
zápas do víťazného konca s výsledkom 3 : 1.
Po odohraní dvoch zápasov bol turnaj prerušený pre nepriaznivé počasie. Po hodine výdatného dažďa sa počasie
opäť umúdrilo a turnaj sa znova rozbehol.
Tretí zápas v skupine, proti firme Timo Tim, sa skončil remízou 1 : 1 a po zhodnosti bodov sa kopali trestné kopy, kde aj
tu Tatravagónka dokázala zvíťaziť a postúpila do semifinále.
V semifinále sme nastúpili proti tímu Hasiči Poprad, zápas
bol vyrovnaný až do 7. minúty zápasu, kde stav bol 1 : 1.
Zápas rozhodla strelecká pohotovosť Lukáša Kubusa, keď
zaznamenal hattrick a stav sa upravil na úctyhodných 4 : 1
pre Tatravagónku.
Na posledný finálový zápas Tatravagónka nastúpila proti
firme Onasis. Finále bolo dramatické až do poslednej
minúty, kde Tatravagónka minútu pred koncom zápasu
vyhrávala 2 : 1. Ale Onasis zabojoval a vsietil gól 20 sekúnd
pred ukončením zápasu a stav sa zmenil na konečných 2 : 2
v riadnom hracom čase. Opäť sa kopali trestné kopy, kde
nás podržal brankár Štefan Sasák, keď vychytal dva trestné
kopy súpera a dotiahli sme turnaj do víťazného konca.
Najlepší strelec tímu bol Lukáš Kubus, ktorý rozvlnil sieť
súperov až 6-krát. Spoločnosť Tatravagónka reprezentovali: kapitán tímu - Roman Jarabák, brankár - Štefan Sasák,
hráči v poli - Lukáš Kubus, Ľubomír Maďar, Ing. Marián Grutka, Martin Maličky, Vladimír Budzák, Ing. Jaroslav Cingeľ.
Ing. Jaroslav Cingeľ
vedúci oddelenia vstupnej kontroly
18
UZ TENTO
VIKEND
19
RELAX
V mesiaci august
2010 oslavujú:
TATRAVAGÓNKA Poprad
50 rokov sa dožívajú:
Jozef BARTOŠ str. 45150
Mária LABAJOVÁ str. 45910
Ľubomír MAČÁK str. 42120
Štefan MARHEFKA str. 42120
Anna MARTINKOVÁ str. 51110
55 rokov sa dožívajú:
Štefan KALOČAJ str. 41220
Anna KORENKOVÁ str. 41910
Jaroslav KORENKO str. 43720
Ladislav MANIAK str. 43510
Peter SIM str. 43330
Milan PITOŇÁK str. 52110
Anna SAFANOVIČOVÁ str. 43910
Helena SMIKOVÁ str. 43910
60 rokov sa dožívajú:
Jaroslav FORIŠ str. 20120
Jozef HLAVČÁK str. 43730
Mgr. Dušan JURČO str. 43710
Štefan KOMARA str. 41120
Jozef TOPORCER str. 45170
15 rokov v spoločnosti pracuje:
Peter SURANOVSKÝ str. 43630
25 rokov v spoločnosti pracujú:
Ing. Jiří HLINKA str. 20120
Ivana JURČAGOVÁ str. 10110
Jana VODŽÁKOVÁ str. 21110
Ing. Zdeněk KURČA str. 23110
Mária RUSNÁKOVÁ str. 43910
30 rokov v spoločnosti pracujú:
Eduard CERVA str. 20120
Miroslav MLYNARČÍK str. 41220
František NOVOHORSKÝ str. 41111
Ing. Ján VIDIŠ str. 10110
35 rokov v spoločnosti pracujú:
Milan DIABELKO str. 80120
Ivan BOŽOŇ str. 42420
Viliam BOŽOŇ str. 43790
45 rokov v spoločnosti pracuje:
František DOMINIK str. 43710
Prevádzkareň Trebišov:
50 rokov sa dožíva:
Jolana JANOVÁ str. 46290
Vagonár Júl 2010
šéf zamestnancovi: „Zdá sa mi, že dnes nemáte žiadnu chuť do práce!“
Krížovka Hovorí
... dokončenie v tajničke.
Autor:
František
Cvengroš
pohynú
oblial
vriacou
vodou
zaþiatok
tajniþky
sociálni
revolucionári
popevok
citrusový
plod
Ústredná
knižnica
stred
tajniþky
papuĐa
zvierat
súbor máp
súbor
máp
pletením
obkrúcal
pripravili
oraním
latinská
predložka
osobné
zámeno
þasĢ tváre
studený,
po nem.
ovinul
pásom
vytýþený
smer
vlastnil
pouliþný
predavaþ
novín
eau non
potable
zápalové
ochorenie
kĎbov
druh
papagája
múti
štát v USA
štát
USA
nasávali
preto
usne
príbytky
vþiel
kapustovina
(mn. þ.)
znehodnotí
štikútala
nie dnu
okul
obruþ
krmovina
bude letieĢ
letieť
bude
amer. spisovateĐ
druh vesla
vôkol
þokoládová
nádenník,
želiar
železo,
nikel, meć
prútený
košík
latinský
pozdrav
anglická
jednotka
zn. vysávaþov
rajón
stelivo
odsekol
ukryje
v zemi
prvý muž
skúmal
51 v Ríme
obidve
žrebovanie
druh hliny
neón
koniec
tajniþky
a pod.
(skr.)
bokom
brazílsky
spisovateĐ
þalúnená
þasĢ
nábytku
þeský
spisovateĐ
Tajnička z minulého čísla:
... priezračnú vodu a funkčnú miešačku.
Odmenu 16 € získava:
Dominik Pavol, str. 43630.
Odmenu 9 € získava:
Jana Račeková, str. 41910.
Výhru si môžete prevziať u Zuzany
Janečkovej na 5. poschodí v administratívnej budove.
55 rokov sa dožíva:
Viola PAVLIČKOVÁ str. 13110
TAJNIČKA KRÍŽOVKY:
25 rokov v spoločnosti pracuje:
Ing. Juraj BEREŠČÍK str. 46190
................................................................................
S úctou spomíname na:
Helena Černá str. 43790
odvoz
a likvid.
odpadu
...............................................................................
...............................................................................
MENO: ...............................................................
STREDISKO: ....................................................
Mesačník zamestnancov
spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad • Ročník IX.
Vydáva:
TATRAVAGÓNKA a. s. Poprad
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Náklad: 2 400 ks
Šéfredaktorka: Bc. Zuzana Janečková
Korektúra: Ing. Stanislava Hrubaľová,
Ing. Rastislav Magera
Redakcia:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Tel.: +421 52 711 2339
[email protected]
Nakladateľ, prepress a tlač:
PRO GRUP, s. r. o.
Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves
Download

Laaprs číslo 300 - tatravagónka poprad