İŞLETME PROGRAMININ AMAÇLARI
Dış Paydaş+İç Paydaş+Üniversite Vizyon ve Misyonu
Entelektüel yönü ile çok boyutlu düşünen, sosyal beceri
sahibi, bilgiyi üreten, paylaşan ve kullanan öğrenciler
yetiştirirken; toplumsal değerlerden güç alarak liderlik ve
girişimcilik ruhu kazandıran, ulusal rekabete hazır, iş
dünyasına ve bölge halkına katkıda bulunan bireyleri
topluma kazandırmaktır.
Belirlenen misyon çerçevesinde yetiştirilen bireylerle
bilimde ulusal ve uluslar arası marka ve referans noktası
olmak, ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını
güçlendirmek ve üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak.
İŞLETME PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Ulusal Yeterlilikler
1. Belli bir alanda genel ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine inşa
edilmiş ve kendi alanının en yeni bilgilerini içeren ders malzemeleri ve diğer bilimsel
kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek.
2. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini, geniş bir alandaki kavramları, fikirleri ve
verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek
ve analiz etmek için kullanabilmek; kendi alanındaki sıradan problemlerin dışında kanıta
ve araştırmalara dayalı öneri ve tartışmalar yapabilmek.
3. Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına alanları ile ilgili ya da toplumsal
konularda açıklamalar yapabilmek, onları bilgilendirmek ve onlara düşüncelerini,
problemleri ve çözümlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
4. Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey
çalışmaları sürdürebileceğini göstermek.
5. Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak
karar verebilmek.
6. Alanındaki kişi ve grupların, mesleki gelişimine yönelik çalışmaları planlayıp yönetebilmek.
7. Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek
düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
8. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve
iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
9. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal,
bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
10. İş güvenliği ve çevre koruma konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
Sektörel Yeterlilikler
Bir örgütü çevresi ile analiz edebilecek araçları
kullanma ve değerlendirme
Örgütün belli bir alanında uzmanlaşma
Uzmanlık dışı alanlar hakkında belli bir düzeyde
bilgi sahibi olma
Operasyonel düzeyde problem çözebilme ve belli
bir fikri savunabilme
Sistematik Yetkinlikler
Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi
Araştırma becerisi
► Öğrenme kapasitesi
► Yeni durumlara uyabilme becerisi
► Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık)
► Liderlik
► Farklı kültür ve geleneklerini anlayabilme
► Bağımsız çalışabilme yeteneği
► Proje tasarımı ve yönetimi
► Atılımcı ve girişimci ruh
► Kalite anlayışına sahip olma
► Başarı arzusu
►
►
Yardımcı Yetkinlikler
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Analiz ve sentez kapasitesi
Organizasyon ve planlama kapasitesi
Temel genel bilgi (Kültür)
Mesleki temel bilgi
Anadilde sözlü ve yazılı iletişim
İkinci dil bilgisi
Bilgisayar becerisi
Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği
Problem çözme becerisi
Karar verme becerisi
Kişilerarası Yetkinlikler
► Eleştiri
ve öz-eleştiri yeteneği
► Takım çalışması
► Kişiler arası beceri
► Disiplinler arası bir takımda çalışma yeteneği
► Başka alanların uzmanları ile iletişim becerisi
► Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük
► Uluslar arası alanda çalışma yeteneği
► Etik bağlılık
Modüller
Lisans
4 Yıl
Kredi (%)
Temel
İşletme/Yönetim
İşletme Bağlamı
İşletme Fonksiyonları
İşletme Çevresi
30
10
5
10
5
Destek
Matematik
İstatistik
Bilgi Teknolojileri
25
10
10
10
Organizasyon ve İletişim
Öğrenmeyi öğrenme
Yabancı Dil
10
5
5
Uzmanlaşma
Lojistik
20
Transfer
Projeler
Lisans- Tezi
15
5
10
Dersin Adı
Örgütlerde Çokkültürlülük
Kodu
İŞL301
Türü
Yarıyılı
Seç
7
AKTS
4
Kredisi
3
Ders
(Saat/Hafta)
Uygulama
(Saat/Hafta)
Laboratuar
(Saat/Hafta)
3
0
0
Dersin Dili
Sınav Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersi veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe
Yazılı
Yrd. Doç.Dr. Tuncay YILMAZ
Yrd. Doç.Dr. Tuncay YILMAZ
Dersin İçeriği
Örgütlerde farklılığın/çeşitliliğin ve çok kültürlülüğün takdir edilmesi.
Çokkültürlü bağlamda çalışma kapasitesi
Takım çalışması
Sözlü ve yazılı iletişim
Uygulamada, bilgiye başvurma kapasitesi Kültürleri ve diğer ülkelerin geleneklerini anlama.
Kültürel sistem yapılarını anlama kapasitesi
Güncel konulara ilişkin bağımsız olarak hüküm verebilme kapasitesi.
Ders Kitabı (Notu)
Diğer Kaynaklar
Ön Koşul Dersleri
Öğrenci Sayısı
I. Öğretim (21) - II. Öğretim (20)
Eğitim Çıktıları/Sonuçları
Eğitsel Faaliyetler
Kültüre farklı yaklaşımlara
aşina
olma
ve
uygulamalarını
anlayabilme.
Kültürel kimlik,
çokkültürlülük,
toplumsal ayrım,
bağlam ve anlam gibi
anahtar kavramları
yeterince kullanabilme
ve anlama kapasitesi
A) Kültürün farklı katmanları
B) Kültürel sembollere
toleransın farklı
seviyeleri ile ilgili güncel
tartışmalar içinde
anahtar konular ile ilgili,
öğrencinin kendi
düşünsel çerçevesinin
gelişimi
Geçmiş bilgilerin sınanması
½ saat
1. Ders: Kültüre Yaklaşımlar
1 saat
Kültürün tanımı üzerine grup çalışmaları
1saat
Sınıf tartışması
1saat
Okuma çalışması
5saat
Okuma çalışması üzerine sınıf semineri
½ saat
2. Ders: Algı ve Kültür
1saat
Ders üzerine okuma çalışması
3 saat
Okuma çalışması üzerine sınıf semineri
½ saat
3. Ders: Kültürel kimlikler, grup, birey ve toplum
1 saat
Ders üzerine okuma çalışması
5 saat
Okuma çalışması üzerine sınıf semineri
½ saat
4. Ders: Semboller, kahramanlar ve değerler
1 saat
1. Takım çalışmasının yazımı ve sunumu: Gazetelerdeki
güncel tartışmalarda kültürel semboller (internetten
ilgili makale ile alakalı araştırma, kişisel bir dosyanın
oluşturulması,okuma ve analiz)
15 saat
3 saat
Boşluk, zaman, eşitlik,
hiyerarşi, yüksek- düşük
bağlam vb. yaklaşımlar
içinde kültürel
değişikliklerin farklı
boyutlarını anlama ve
tanımlama
Sınıf tartışmasını takiben, 8 kısa vaka analizi üzerine grup
çalışması
Kültürel boyutlar üzerine teorik perspektiflerin sunumu
Seçilen metinlerin için ön okuma
Saat Olarak
Tahmini
Öğrenci
Çalışma
Süresi
Değerlendirme
Derse katılım*
(%5)
Sunumlar
(%5)
Ödev
(%10)
1 ve ½ X 8=
12 saat
12 saat
1 saat
Eğitim
Çıktıları/Sonuçları
Eğitsel Faaliyetler
Örgütsel kültürde güncel
konuları ve gelecek
için mümkün
çözümleri anlamak
Örgütlerde farklı kültürler
ve gruplar için
oluşturulan sosyal
modeller ve
politikalar hakkında
yapılan tartışmaları
anlama
9. Ders: Çeşitliliğin Değeri.
1 saat
Okuma çalışması
5 saat
Okuma çalışması üzerine sınıf semineri
1 saat
10. Ders: Çeşitliliğin Yönetimi
1 saat
11. Ders: İmajlar ve Çokkültürlülüğün
gerçekliği
1 saat
2. Takım çalışmasının yazımı ve
sunumu: Kültürel uyuma doğru.
Çözümler. Çokkültürlü örgütte
politikalar (ilgili bilgilerin
araştırılması, okuma ve analiz)
15 saat
3 saat
Örgütlerde Kültür
sahasında araştırma
konuları ve farklı
yaklaşımların
bilincinde olmak
12. Ders: Temel araştırma yaklaşımları
1 saat
Farklı araştırma konularında grup
çalışmaları
1 saat
Eğitim Raporunun sunumu
3 saat
Toplam
Saat
Olarak
Öğrenci
Süresi
125 saat
Tahmini
Çalışma
Değerlendirme
Vize (%30)
Final (%40)
%100
Eğitim Çıktıları/Sonuçları
Eğitsel Faaliyetler
Etnosentrizmden
etnorelativizme geçiş ve
kendisinin/bir başkasının
süreçlerini açık şekilde
ortaya koyma kapasitesi
süreçlerinin anlaşılması
5. Ders: grup tarafından eleştirel perspektiflerin
eşliğinde Bennet’in modelinin sunumu
1 saat
6. Ders: Grup tarafından belirli aşamaların
tanımlanmasının ardından sürecinin
anlatılması
1 saat
Okuma çalışması
4 saat
Derste sunulan temaların kişisel yansımaları
1 saat
Saat
Olarak
Tahmini
Öğrenci
Çalışma
Süresi
Değerlendirme
Kısa Sınav 1
(%5)
3 saat
Kültürler arası iletişim yolları
ve engellerini anlama
Kapsamlı dinlemenin ve uygun
kültürel kurgu içinde
cevap verme
kapasitesinin
geliştirilmesi
Saygılı tutum ve farklılıklara
takdirin geliştirilmesi
Farklı kültürlerden sunucuların paneli ve
tartışma. Yansıtma uygulaması
3 saat
7. Ders: Kültürler arası iletişim. Anahtar konular
1 saat
Okuma çalışması
3 saat
Derste sunulan temaların kişisel yansımaları
1 saat
Film: ‘ No Man’s Land’
2 saat
Film hakkında sınıf tartışması
1 saat
8. Ders: Kültürler arası iletişimde algının rolü
1 saat
Okuma çalışması
2 saat
Okuma çalışmalarında en önemli olan üç nokta
nedir? sınıf tartışması
2 saat
NGO ve farklı kültürlerden insanların çalıştığı
türde farklı örgütlerin ziyareti
4 saat
Kısa Sınav 2
(%5)
İş Yükü ve AKTS Kredilerinin tespiti
►
►
►
►
Ders yüklerini hesaplamada aşağıdaki faktörler rol oynar:
Ders başına toplam görüşme süresi (haftalık saat sayısı x hafta
sayısı)
Dersten önceki hazırlık ve ders/seminerden sonra notların
kesinleştirilmesi
Dersi başarıyla sonlandırabilmek için gerekli olan bağımsız
çalışma miktarı
► Son
madde hesaplanması en zor olan madde olup büyük
ölçüde ilişkili disipline ve konunun karmaşıklık
derecesine bağlıdır. Bağımsız çalışma aşağıdakileri
içerebilir:
► Gerekli materyallerin toplanması ve seçilimi
► Materyallerin okunması ve üzerinde çalışılması
► Sözlü ya da yazılı bir sınavın hazırlanması
► Bir tez ya da makale hazırlanması
Sürdürülebilir Gelişme ve Kalite
► Öğrencilerin görevlerini öngörülen sürede
gereğince yerine getirip getiremediklerini
düzenli olarak kontrol etmek için anketlerin
kullanılmasının çok faydalı olduğu
kanıtlanmıştır. Bu anketlerde öğrencilere sadece
ders dönemini nasıl geçirdikleri değil aynı
zamanda ders için ayrılan süre ile derse ilişkin
motivasyonları hakkında sorular da
sorulmaktadır.
Download

BOL-SUNU