Kráľovná môže byť len jedna
Krá
ľov
ná
mi
ne
rá
ln
yc
h
vô
d
www.klastorna.sk
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
Minerálne pramene
na Slovensku
Slovensko je krajina ležiaca v strede Európy. Oddávna týmto
územím prechádzali dôležité dopravné a obchodné cesty
medzi Baltským a Jadranským morom a medzi Čiernym
a Severným morom. V rámci zachovania hodnôt pre ďalšie
generácie má starostlivosť o prírodné krásy na Slovensku
svoje historické tradície. Zloženie a kvalita podzemnej vody
je vysokou pridanou hodnotou tejto malebnej krajiny
pod Tatrami. Aj preto sú minerálne pramene, ktorých
sa na území Slovenska nachádza takmer 1 500,
významným zdrojom vody pre obyvateľstvo.
Mineral springs
in Slovakia
Slovakia is a country at the centre of Europe. Since time
immemorial, this territory has been traversed by major
routes of transport and trade running between the Baltic
and Adriatic seas and between the Black and North seas.
There is in Slovakia a long tradition of caring for natural
beauty in order to preserve it for future generations.
The composition and quality of groundwater gives added
value to this picturesque country below the Tatra Mountains.
More than 1500 mineral springs are located in Slovakia
and they serve as a significant source of water
for the population.
Kláštor pod Znievom
Podpora predaja
Značka Kláštorná je na trhu minerálnych vôd už 16 rokov.
Za toto obdobie si vybudovala okruh dlhoročných
odberateľov a stálych zákazníkov. Poznateľnosť značky
sa zvyšuje aj vďaka aktivitám v oblasti marketingu
a reklamy. Zmeny spotrebiteľského balenia a logotypu značky
Kláštorná ponúkajú priestor na zvýšenie záujmu konečného
spotrebiteľa a tým rast trhového podielu značky. V gastro
oblasti podporujeme predaj formou obrandovaných pohárov,
chladiacich vitrín, tričiek a iných reklamných predmetov
umiestnených v prevádzkach vybraných odberateľov.
V rámci komunikácie so širokou verejnosťou je Kláštorná
partnerom rôznych kultúrnych a športových podujatí.
Sales support
The Kláštorná brand has been on the mineral water market
for sixteen years. During this time, it has attracted a broad
range of long-term and loyal customers. Brand recognition
has been raised by activities in marketing and advertising.
Changes to Kláštorná’s packaging and brand logo provide
scope to make it more interesting to the final consumer
and therefore to raise its market share. In the area
of catering, we are supporting sales by means of brand
glasses, refrigerated displays, t-shirts and other promotional
items placed in the premises of selected customers.
As for communication with the general public, Kláštorná
is a partner to cultural and sporting events.
Bratislava
Značka komunikuje posolstvo tradície a lahodnej chuti
minerálnej vody z unikátneho prameňa prostredníctvom:
The brand’s connotation with tradition and with the
delicious taste of of mineral water from a unique spring
is communicated through:
Kláštor pod Znievom
TV
Bratislava
PRINT
RÁDIO/ RADIO
Prírodná minerálna voda KLÁŠTORNÁ
pramení v horskom prostredí Turčianskej kotliny
v strede Slovenska. Zdrojom Kláštornej je prameň KM-1
nachádzajúci sa v katastri obce Kláštor pod Znievom.
SPOTY/ SPOTS
Natural mineral water Kláštorná rises in the
mountainous area of Turčianska kotlina in central
Slovakia. The source of Kláštorná is spring KM-1 located
in the district of Kláštor pod Znievom.
INTERNET
BILLBOARD
EVENTY/ EVENTS
www.klastorna.sk
02
13
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
Obchod a distribúcia
Prírodná minerálna voda Kláštorná je obľúbeným
osviežujúcim nápojom pre spotrebiteľov všetkých vekových
kategórií. Tradícia minerálnej vody Kláštorná na slovenskom
trhu je jej veľkou devízou. Má stabilné miesto v segmente
reštaurácií, kaviarní, barov a vybudovanú pozíciu v rámci
predaja vo veľkoobchodoch, ako aj v domácich a zahraničných
sieťach. Obchodnú sieť tvoria skúsené tímy obchodných
zástupcov, ktorí podliehajú regionálnemu obchodnému
riaditeľovi. Distribúcia minerálnej vody Kláštorná
je zabezpečená cez sieť distribučných stredísk a skladov
po celom Slovensku.
Sales & distribution
Kláštorná natural mineral water is a favourite refreshment
for consumers of all age groups. Its tradition in the Slovak
market is its major asset. Kláštorná mineral water is a feature
in restaurants, cafes and bars, and has well-established
sales in wholesale networks both at home and abroad.
The sales network includes an experienced team of sales
representatives who work under a regional sales director.
The distribution of Kláštorná mineral water is ensured
at the regional level by a network of distribution centres
and warehouses throughout Slovakia.
NOVINKY:
Zákazník je pre nás prioritou, a preto sa stále snažíme
prichádzať na trh s novinkami.
Všetky informácie nájdete na www.klastorna.sk
NEWS:
The customer is our priority and therefore we are still
trying to enhance the market with new products.
For up to date information please visit www.klastorna.sk.
PREHĽAD:
Presne vieme, kde sa nachádza vami objednaný tovar
od expedície zo skladu až po jeho odovzdanie.
V prípade akýchkoľvek problémov dokážeme ovplyvniť
proces podľa vašich potrieb.
OVERVIEW:
We have detailed location information about your ordered
goods from the dispatch from the warehouse, until its delivery.
In case of any problems we can react immediately according
to your needs.
RÝCHLOSŤ:
V dnešnej uponáhľanej dobe sme si vedomí potreby
okamžitej reakcie, a preto vaše požiadavky vybavíme
rýchlo a kvalitne.
DO 48 HODÍN:
Vďaka našej kvalitnej distribučnej sieti vám do 48 hodín
od zaslania objednávky doručíme požadovaný tovar
na vami určené miesto.
12
Slovensko
Prírodná
minerálna
voda Kláštorná
Voda je životne dôležitou surovinou. Pre moderného človeka
je dodržiavanie pravidiel pitného režimu nevyhnutným
predpokladom správneho a plnohodnotného fungovania jeho
organizmu. Odporúča sa denne vypiť dva až tri litre tekutín,
aspoň jednu tretinu tohto množstva by mali tvoriť minerálne
vody. Prírodná minerálna voda Kláštorná je unikátna svojím
vekom a zložením minerálov. Do podzemia presiakla pred
22 000 rokmi, kde vylúhovaním hornín získava svoje výnimočné zloženie minerálov. Vysoká kvalita vody, priaznivá cena
a atraktívne spotrebiteľské balenie predurčujú tento nápoj do
pozornosti tým, ktorí vyhľadávajú zdravý životný štýl a osvieženie nachádzajú v lahodných dúškoch čistej vody.
Natural mineral
water Kláštorná
Water is an essential raw material of life. For people today,
the proper and healthy functioning of their organism requires
that keep to the rules of a correct drinking regime. It is
recommended that a person drink between two and three litres
of fluid every day with mineral water making up a third of this
volume. Kláštorná is a natural mineral water that is unique for
its age and mineral composition. It seeped under the ground
22 000 years ago, and acquires its exceptional composition
of minerals from the leaching of rocks. With its high quality,
favourable price and consumer-friendly packaging, this drink is
bound to catch the eye of those who seek a healthy lifestyle and
who find refreshment in a delicious draught of clear water.
SPEED:
In today‘s busy times, we‘re aware of the need for quick
response and therefore, your request will be satisfied
quickly and efficiently.
WITHIN 48 HOURS:
Thanks to our high-quality distribution network
we‘re able to deliver the goods within
48 hours to the required location.
03
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
Základná analýza
prírodnej minerálnej
vody Kláštorná
Analysis
of the natural mineral
water Kláštorná
Slovensko
Prírodná minerálna voda Kláštorná pramení v horskom
prostredí Turčianskej kotliny v strede Slovenska. Zdrojom
Kláštornej je prameň KM-1 nachádzajúci sa v katastri obce
Kláštor pod Znievom. Vrt bol vybudovaný v roku 1990,
je hlboký 231 metrov, teplota vody je 17 °C a maximálna
výdatnosť dosahuje 11 l/s. Parametre zdroja KM-1
ho z hľadiska zloženia zaraďujú medzi najkvalitnejšie
a z hľadiska čerpaných litrov za sekundu medzi
najvýdatnejšie zdroje na území Slovenska.
Kláštorná je hydrogénuhličitanová, vápenatohorečnatá,
hypotonická prírodná minerálna voda, bohatá na minerálne
soli. Vzhľadom na jej zloženie a účinky je vhodná ako súčasť
pitného režimu pri väčšom fyzickom zaťažení a športových
výkonoch, ako aj pri chronických žalúdočných a črevných
chorobách, pri zápalových ochoreniach močových ciest,
pri cukrovke, dne a pri zápalových a alergických
ochoreniach dýchacích ciest. Vysoká kvalita vody je zaručená
jej vekom, nízkym obsahom sodíka a zvýšeným obsahom
magnézia.
NOVÁ TECHNOLÓGIA
V roku 2010 spoločnosť Kláštorná s.r.o. zrealizovala jeden
z najvýznamnejších projektov vo svojej ére, ktorým bola
výmena technológie na plnenie minerálnej vody
a nealkoholických nápojov do spotrebiteľských balení.
Na základe tohto zmodernizovania výrobných technológií
a z toho vyplývajúceho zefektívnenia výrobného procesu
sa spoločnosť radí medzi najmodernejších a kvalitatívne
najvyššie postavených producentov nealkoholických nápojov
a minerálnych vôd v celoeurópskom priestore.
NEW TECHNOLOGY
In 2010, the company Kláštorná Ltd. implemented
one of the most important projects in his era, that was
to change technology for filling of mineral water and soft
drinks in consumer packaging.
On base of the modernization of streamline production
technologies and optimizing of the manufacturing process,
the company ranks among the modernst and high quality
producers of soft drinks and mineral waters
in the European territory.
5 filtrácia/filtering
Natural mineral water Kláštorná rises in the mountainous
area of Turčianska kotlina in central Slovakia. The source of
Kláštorná is spring KM-1 located in the district of Kláštor
pod Znievom. The borehole was dug in 1990 and extends
231 metres; the water has a temperature of 17°C and
a maximum flowrate of 11 litres per second (l/s). Of the
mineral water sources in Slovakia, KM-1 is among those
with highest quality of composition and with the most
substantial flowrate. Containing hydrocarbonates, calcium
and magnesium, Kláštorná mineral water is also hypotonic
and rich in mineral salts.
Its composition and effects make it a suitable component
of drinking regimes followed during physically demanding
endeavours and sporting activity, as well as during stomach
and intestinal ailments, inflammatory diseases of the
urinary tracts, diabetes, gout, and inflammatory diseases
and allergies of the airways. The high quality of the
water is ensured by its age, low sodium content and high
magnesium content. Being free from nitrites and nitrates,
it is also very ecologically-friendly.
6 uskladnenie minerálnej vody monitorovanie/storage of mineral
water - monitoring
3 doprava minerálnej vody do výrobnej haly/
transport of mineral water in the production hall
2 čerpanie a monitorovanie minerálnej
vody zo zdroja/execution and monitoring
of mineral water from the source
4 ozonizácia/ozonization
7 filtrácia/filtering
1 selekcia a monitorovanie zdroja/
selection and monitoring of source
9 plniaca jednotka/filling unit
8 kontrola kvality minerálnej vody/
quality control of mineral water
10 kontrola plnenia/control fulfillment
11 kontrola kvality značky Kláštorná/
quality control of brand Kláštorná
04
11
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
Spoločnosť
Kláštorná s.r.o.
Company
Kláštorná Ltd.
MODERNIZÁCIA
Základná analýza
minerálnej vody
Spoločnosť Kláštorná s.r.o. sa rozhodla pre kompletnú zmenu
vizuálu prírodnej minerálnej vody Kláštorná, upevnila svoje
postavenie na trhu minerálnych vôd a tým potvrdila status
„Kráľovnej minerálnych vôd“! Zmena vizuálu pozostáva
z nového loga, štýlových etikiet a typu fľaše. Všetky prvky
modernizácie plnohodnotne dopĺňa a obohacuje nový
rad ochutených pramenitých vôd. Spoločnosť vsadila na
netradičné kombinácie chutí: lesné plody – višňový kvet,
marhuľa – lotosový kvet, hruška – pomarančový kvet, pomelo
– lipový kvet.
FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ UKAZOVATELE
PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS
Ukazovateľ / Parameter
Hodnota / Value
Jednotka / Unit
0,170
mg/l
60,5
mg/l
14,5
mg/l
5,19
mg/l
72,5
mg/l
284
mg/l
0,893
mg/l
0,011
mg/l
0,018
mg/l
0,07
mg/l
0,005
mg/l
0,83
mg/l
9,93
mg/l
<0,1
mg/l
< 0,1
mg/l
< 0,01
mg/l
<1
mg/l
Hydrogénuhličitany / Hydrogencarbonates / HCO3
1232
mg/l
Sírany / Sulphates / SO4 -
92,5
mg/l
Mineralizácia / Mineralisation
1835
mg/l
RL pri 180 °C / Disolved solids (180 °C)
1160
mg/l
RL pri 260 °C / Disolved solids (260 °C)
1126
mg/l
+
Lítium / Lithium / Li
+
Sodík / Natrium / Na
+
Draslík / Potassium / K
+
Analysis of the
mineral water
MODERNIZATION
Company Kláštorná Ltd. decided to change the entire visual
of Kláštorná natural mineral water, has strengthened
its position in the mineral water market and thus confirmed
the status of the „Queen of mineral waters”! The change
of the visual consisted of new logos, stylish etiquettes
and new bottle types. All elements of the modernization
are fully enriched by the new line of flavored spring water.
The company bet on the unusual combination
of flavors: forest fruits – cherry blossom, apricot – lotus
blooms, pear – orange blossom, pomelo – lime blossom.
Amónium / Ammonium ions / NH4
2+
Horčík / Magnesium / Mg
2+
Vápnik / Calcium / Ca
2+
Stroncium / Strontium / Sr
2+
Železo / Iron / Fe
2+
Mangán / Manganese / Mn
2+
Bárium / Barium / Ba
3+
Hliník / Aluminium / Al
Flouridy / Fluorides / F
-
Chloridy / Chlorides / Cl
-
Bromidy / Bromides / Br
Jodidy / Iodides / I
Dusitany / Nitrites / NO2
MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZOVATELE
MICROBIOLOGICAL AND BIOLOGICAL PARAMETERS
Ukazovateľ / Parameter
Patogénne mikroorganizmy / Pathogenic microorganisms
LOGOTYP
Hodnota / Value
Jednotka / Unit
negat.
Koliformné baktérie / Coliforms bacteria
0
KTJ / CFU / 250 ml
Enterokoky / Enterococcus
0
KTJ / CFU / 250 ml
Escherichia coli 44,5 ˚C
0
KTJ / CFU / 250 ml
Celkový počet mikroorganizmov kult. pri 37 °C /
Total number of microorganisms cult. at 37 °C
0
KTJ / CFU / 1 ml
Celkový počet mikroorganizmov kult. pri 22 °C /
Total number of microorganisms cult. at 22 °C
2
KTJ / CFU / 1 ml
Pseudomonas aeruginosa
0
KTJ / CFU / 250 ml
Anaeróbne sporulujúce baktérie redukujúce
siričitany / Spore-foring sulfite red. anaerobes
0
KTJ / CFU / 50 ml
Železité a mangánové baktérie /
Fe and Mn bacteria
0
%
Počet živých organizmov /
Lived organisms
0
jedince / individuals / 1 ml
Počet mŕtvych organizmov /
Died organisms
0
jedince / individuals / 1 ml
Mikroskopické huby – mikromycéty /
Micromycetes
0
jedince / individuals / 1 ml
-
-
Dusičnany / Nitrates / NO3
-
2
pH
Redox / Redox
10
05
455
mV
Elektrická vodivosť / Conductivity
1802
µS. cm-1
CHSKMn / Consumption of KMnO4
<0,05
mg/l
NOVÉ PRÍCHUTE / NEW FLAVOURS
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
6
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
0,33 l
Balenie / Product packaging
0,5 l
0,33 l sklenená fľaša
0,33 l glass bottle
minerálna voda perlivá
sparkling mineral water
0,33 l sklenená fľaša
0,33 l glass bottle
minerálna voda jemne perlivá
lightly sparkling mineral water
0,33 l sklenená fľaša
0,33 l glass bottle
minerálna voda neperlivá
mineral water still
Obchodné balenie /
Wholesale packaging
24
24
24
Počet balení / paleta
Number of packages / palette
63
63
63
8588000099382
8588000099399
8588000099863
Výrobok / Product
EAN kód ks / EAN code pc
Balenie / Product packaging
1,5 l
0,5 l PET fľaša
0,5 l PET bottle
minerálna voda perlivá
sparkling mineral water
0,5 l PET fľaša
0,5 l PET bottle
minerálna voda jemne perlivá
lightly sparkling mineral water
0,5 l PET fľaša
0,5 l PET bottle
minerálna voda tichá
mineral water still
Obchodné balenie /
Wholesale packaging
12
12
12
Počet balení / paleta
Number of packages / palette
108
108
108
8588000099535
8588000099498
8588000099191
Výrobok / Product
EAN kód ks / EAN code pc
K dispozícii od 1. 4. 2013
K dispozícii od 1. 4. 2013
Produktové portfólio / Product portfolio
2,0 l
Balenie / Product packaging
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
minerálna voda perlivá
sparkling mineral water
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
minerálna voda jemne perlivá
lightly sparkling mineral water
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
minerálna voda tichá
mineral water still
Obchodné balenie /
Wholesale packaging
6
6
6
Počet balení / paleta
Number of packages / palette
84
84
84
8588000099412
8588000099481
8588000099474
Výrobok / Product
EAN kód ks / EAN code pc
Balenie / Product packaging
2,0 l PET fľaša
2,0 l PET bottle
minerálna voda perlivá
sparkling mineral water
2,0 l PET fľaša
2,0 l PET bottle
minerálna voda jemne perlivá
lightly sparkling mineral water
Obchodné balenie /
Wholesale packaging
6
6
Počet balení / paleta
Number of packages / palette
64
64
8588000099405
8588000099504
Výrobok / Product
EAN kód ks / EAN code pc
KA
VIN
NO
1,5 l
Balenie / Product packaging
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
príchuť lesné plody – višňový kvet
flavour of forest fruits – cherry blossom
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
príchuť marhuľa – lotosový kvet
flavour of apricot – lotus blooms
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
príchuť hruška – pomarančový kvet
flavour of pear – orange blossom
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
príchuť pomelo – lipový kvet
flavour of pomelo – lime blossom
Obchodné balenie /
Wholesale packaging
6
6
6
6
Počet balení / paleta
Number of packages / palette
84
84
84
84
8586016060389
8586016060396
8586016060402
8586016060419
Výrobok / Product
EAN kód ks / EAN code pc
06
1,5 l
1,5 l
Balenie / Product packaging
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
príchuť pomaranč
orange flavour
príchuť malina
raspberry flavour
príchuť jablko
apple flavour
príchuť multifruit
multifruit flavour
Obchodné balenie /
Wholesale packaging
6
6
6
6
Počet balení / paleta
Number of packages / palette
84
84
84
84
8588000099962
8588000099931
8588000099917
8588000099887
Výrobok / Product
EAN kód ks / EAN code pc
07
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
Balenie / Product packaging
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
1,5 l PET fľaša
1,5 l PET bottle
príchuť citrón a limetka
flavour of lemon and lime
príchuť jablko a liči
flavour of apple and lychee
príchuť aloe vera a jahoda
flavour of aloe vera and strawberry
príchuť višňa
cherry flavour
príchuť grapefruit
flavour of grapefruit
Obchodné balenie /
Wholesale packaging
6
6
6
6
6
Počet balení / paleta
Number of packages / palette
84
84
84
84
8588000099542
8588000099559
8588000099566
8588000099658
Výrobok / Product
EAN kód ks / EAN code pc
08
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
84
8586016060198
Kráľovná môže byť len jedna
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
Krá
ľo v
ná
mi
ne
rá
ln
yc
h
vô
d
www.klastorna.sk
Minerálne pramene
na Slovensku
Slovensko je krajina ležiaca v strede Európy. Oddávna týmto
územím prechádzali dôležité dopravné a obchodné cesty
medzi Baltským a Jadranským morom a medzi Čiernym
a Severným morom. V rámci zachovania hodnôt pre ďalšie
generácie má starostlivosť o prírodné krásy na Slovensku
svoje historické tradície. Zloženie a kvalita podzemnej vody
je vysokou pridanou hodnotou tejto malebnej krajiny
pod Tatrami. Aj preto sú minerálne pramene, ktorých
sa na území Slovenska nachádza takmer 1 500,
významným zdrojom vody pre obyvateľstvo.
Минеральние
источники в Словакии
Словакия – это страна, которая находится в самом
сердце Европы. Через её территорию с давних пор
ведут транспортные и торговые пути от Балтийского
и Адриатического, от Черного и Северного морей. Забота
о природном наследии Словакии, в рамках сохранения
ценностей для следующих поколений, имеет свои
исторические традиции. Состав и качество подземной
воды является исключительным богатством, кладезью этой
живописной страны под Татрами. Минеральные
источники, которых на территории Словакии
насчитывается почти 1500, являются основным и очень
важным ресурсом воды для людей.
Podpora predaja
Značka Kláštorná je na trhu minerálnych vôd už 16 rokov.
Za toto obdobie si vybudovala okruh dlhoročných
odberateľov a stálych zákazníkov. Poznateľnosť značky
sa zvyšuje aj vďaka aktivitám v oblasti marketingu
a reklamy. Zmeny spotrebiteľského balenia a logotypu značky
Kláštorná ponúkajú priestor na zvýšenie záujmu konečného
spotrebiteľa a tým rast trhového podielu značky. V gastro
oblasti podporujeme predaj formou obrandovaných pohárov,
chladiacich vitrín, tričiek a iných reklamných predmetov
umiestnených v prevádzkach vybraných odberateľov.
V rámci komunikácie so širokou verejnosťou je Kláštorná
partnerom rôznych kultúrnych a športových podujatí.
Поддержка продажи
«Клашторна» находится на рынке минеральных вод уже
16 лет. За это время создана сеть долговременных партнеров
и постоянных покупателей. Узнаваемость марки улучшилась благодаря маркетингу и рекламе. Изменение потребительской упаковки и логотипа марки «Клашторна» повысили
интерес со стороны потребителя и соответственно рост продаж на рынке. В выбранных нами магазинах торговлю нашего
товара поддерживаем рекламными продуктами с фирменной
маркой: фирменными стаканами, холодильниками, футболками с эмблемой и другими информационными материалами.
«Клашторна» часто выступает партнёром различных
культурных и спортивных мероприятий.
Značka komunikuje posolstvo tradície a lahodnej chuti
minerálnej vody z unikátneho prameňa prostredníctvom:
Наша марка передаёт традицию и восхитительный аромат
уникальной минеральной воды через:
Kláštor pod Znievom
TV / Телевидение
Bratislava
PRINT / Печатная продукция
RÁDIO/ Радио
Prírodná minerálna voda KLÁŠTORNÁ
pramení v horskom prostredí Turčianskej kotliny
v strede Slovenska. Zdrojom Kláštornej je prameň KM-1
nachádzajúci sa v katastri obce Kláštor pod Znievom.
SPOTY/ Мероприятия
Вода «Клашторна» происходит из гористой местности
в Турчанской котловине в Средней Словакии.
Источником Клашторной является родник KM-1,
находящийся в местечке Клаштор под Зниевом.
INTERNET / Интернет
BILLBOARD / Билборды
EVENTY/ Промо-акции,
выставки
www.klastorna.sk
02
13
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
Obchod a distribúcia
Prírodná minerálna voda Kláštorná je obľúbeným
osviežujúcim nápojom pre spotrebiteľov všetkých vekových
kategórií. Tradícia minerálnej vody Kláštorná na slovenskom
trhu je jej veľkou devízou. Má stabilné miesto v segmente
reštaurácií, kaviarní, barov a vybudovanú pozíciu v rámci
predaja vo veľkoobchodoch, ako aj v domácich a zahraničných
sieťach. Obchodnú sieť tvoria skúsené tímy obchodných
zástupcov, ktorí podliehajú regionálnemu obchodnému
riaditeľovi. Distribúcia minerálnej vody Kláštorná
je zabezpečená cez sieť distribučných stredísk a skladov
po celom Slovensku.
Торговля и дистрибуция
Природная минеральная вода «Клашторна» является
популярным напитком потребителей всех возрастных
категорий.Традиция употребления минеральной воды
«Клашторна» в Словакии занимает своё достойное
место. Вода прочно входит в ассортимент ресторанов,
кафе, баров и отлично продаётся оптом, как в местных, так
и в иностранных торговых сетях. Торговую сеть представляют
опытные команды специалистов и менеджеров, которые
подчиняются региональному директору по торговле.
Дистрибуция минеральной воды «Клашторна» представлена
сетью пунктов дистрибуции и складов по всей Словакии.
NOVINKY:
Zákazník je pre nás prioritou, a preto sa stále snažíme
prichádzať na trh s novinkami.
Všetky informácie nájdete na www.klastorna.sk
НОВИНКИ:
Клиент для нас всегда важен, и поэтому мы постоянно
стараемся обновлять и расширять ассортимет нашей
продукции. Информация доступна на сайте www.klastorna.sk
PREHĽAD:
Presne vieme, kde sa nachádza vami objednaný tovar
od expedície zo skladu až po jeho odovzdanie.
V prípade akýchkoľvek problémov dokážeme ovplyvniť
proces podľa vašich potrieb.
ОБЗОР:
Мы точно знаем, где находится заказанный Вами товар, от
отгрузки до поставки. По мере необходимости, мы можем
повлиять на процесс и изменить его по Вашим пожеланиям.
RÝCHLOSŤ:
V dnešnej uponáhľanej dobe sme si vedomí potreby
okamžitej reakcie, a preto vaše požiadavky vybavíme
rýchlo a kvalitne.
DO 48 HODÍN:
Vďaka našej kvalitnej distribučnej sieti vám do 48 hodín
od zaslania objednávky doručíme požadovaný tovar
na vami určené miesto.
12
Slovensko
Prírodná
minerálna
voda Kláštorná
Voda je životne dôležitou surovinou. Pre moderného človeka je
dodržiavanie pravidiel pitného režimu nevyhnutným predpokladom
správneho a plnohodnotného fungovania jeho organizmu. Odporúča sa denne vypiť dva až tri litre tekutín, aspoň jednu tretinu
tohto množstva by mali tvoriť minerálne vody. Prírodná minerálna
voda Kláštorná je unikátna svojím vekom a zložením minerálov.
Do podzemia presiakla pred 22 000 rokmi, kde vylúhovaním
hornín získava svoje výnimočné zloženie minerálov. Vysoká kvalita
vody, priaznivá cena a atraktívne spotrebiteľské balenie predurčujú
tento nápoj do pozornosti tým, ktorí vyhľadávajú zdravý životný
štýl a osvieženie nachádzajú v lahodných dúškoch čistej vody.
Натуральная
минеральная вода
«Клашторна»
Вода жизненно важна. Для современного человека соблюдение правил питьевого режима является необходимой частью
правильного и полноценного функционирования его организма.
Рекомендуется ежедневно выпить два – три литра воды, одна
треть суточного приёма - это минеральная вода. Натуральная
минеральная вода «Клашторна» является уникальной по своему
минеральному составу и качеству. Формирование водоносного
слоя началось более 22 000 лет назад, и выщелачиванием
горных пород «Клашторна» приобрела свой минеральный
состав. Высокое качество воды, благоприятная цена, современная упаковка и привлекательный дизайн -слагаемые успеха у современных потребителей, которые ведут здоровый образ жизни
и, обновление и свежесть находят в чистой и настоящей воде.
БЫСТРОТА:
В наше время мы осознаем потребность мгновенной
реакции, и, поэтому, все Ваши запросы мы решаем
быстро и надежно.
ДО 48 ЧАСОВ:
Благодаря нашей надежной дистрибуции доставку заказанного
Вами товара осуществим в течении 48 часов.
03
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
Základná analýza
prírodnej minerálnej
vody Kláštorná
Анализ природной
минеральной воды
«Клашторна»
04
Slovensko
Prírodná minerálna voda Kláštorná pramení v horskom
prostredí Turčianskej kotliny v strede Slovenska. Zdrojom
Kláštornej je prameň KM-1 nachádzajúci sa v katastri obce
Kláštor pod Znievom. Vrt bol vybudovaný v roku 1990,
je hlboký 231 metrov, teplota vody je 17 °C a maximálna
výdatnosť dosahuje 11 l/s. Parametre zdroja KM-1
ho z hľadiska zloženia zaraďujú medzi najkvalitnejšie
a z hľadiska čerpaných litrov za sekundu medzi
najvýdatnejšie zdroje na území Slovenska.
Kláštorná je hydrogénuhličitanová, vápenatohorečnatá,
hypotonická prírodná minerálna voda, bohatá na minerálne
soli. Vzhľadom na jej zloženie a účinky je vhodná ako súčasť
pitného režimu pri väčšom fyzickom zaťažení a športových
výkonoch, ako aj pri chronických žalúdočných a črevných
chorobách, pri zápalových ochoreniach močových ciest,
pri cukrovke, dne a pri zápalových a alergických
ochoreniach dýchacích ciest. Vysoká kvalita vody je zaručená
jej vekom, nízkym obsahom sodíka a zvýšeným obsahom
magnézia.
NOVÁ TECHNOLÓGIA
V roku 2010 spoločnosť Kláštorná s.r.o. zrealizovala jeden
z najvýznamnejších projektov vo svojej ére, ktorým bola
výmena technológie na plnenie minerálnej vody
a nealkoholických nápojov do spotrebiteľských balení.
Na základe tohto zmodernizovania výrobných technológií
a z toho vyplývajúceho zefektívnenia výrobného procesu
sa spoločnosť radí medzi najmodernejších a kvalitatívne
najvyššie postavených producentov nealkoholických nápojov
a minerálnych vôd v celoeurópskom priestore.
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В 2010 году компания «Клашторна» реализовала один из
самых значительных проектов в своей истории, а именно
изменение технологии розлива. Инновации в технологии
и модернизация производства позволили зачислить
компанию «Клашторна» в ряд самых современных
производителей высококачественных трендовых
безалкогольных напитков и минеральных вод.
5 filtrácia/фильтрация
Природная минеральная вода «Клашторна» происходит
из гористой местности в Турчанской котловине в Средней
Словакии. Источником воды «Клашторна» является
родник KM-1, находящийся в местечке Клаштор под
Зниевом. Скважина была построена в 1990 г.,
глубина - 231 метр, температура воды - 17 °C,
и максимальная отдача достигает 11л/с. Характеристики
родника KM-1 зачисляют его по параметрам в самые
качественные, а по количеству закачанных литров в секунду
в самые богатые родники на территории Словакии.
«Клашторна» представляет собой гидрогенкарбонатную,
кальциево-магниевую, гипотоническую природную
минеральную воду, богатую минеральными солями.
Минеральный состав и воздействие делают воду
«Клашторна» необходимой составляющей питьевого
режима при больших физических и спортивных
нагрузках, а также при хронических желудочнокишечных болезнях, при воспалительных болезнях
мочевыводящих путей, при диабете, подагре и при
воспалительных и аллергических заболеваниях
дыхательных путей. Высокое качество воды
гарантировано ее возрастом, низким содержанием натрия
и повышенным содержанием магния.
6 uskladnenie minerálnej vody –
monitorovanie/хранение
минеральной воды – мониторинг
3 doprava minerálnej vody do výrobnej haly
транспортировка минеральной воды
в производственный цех
2 čerpanie a monitorovanie minerálnej vody zo zdroja/
добыча и мониторинг минеральной воды из
источника
4 ozonizácia/озонирование
7 filtrácia/фильтрация
1 selekcia a monitorovanie zdroja/
отбор и мониторинг источника
9 plniaca jednotka/производственный блок
8 kontrola kvality minerálnej vody/
контроль качества минеральной
воды
10 kontrola plnenia/контроль производства
11 kontrola kvality značky Kláštorná/
контроль качества бренда «Клашторна»
11
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
Spoločnosť
Kláštorná s.r.o.
Компания
«Клашторна»
MODERNIZÁCIA
Základná analýza
minerálnej vody
Spoločnosť Kláštorná s.r.o. sa rozhodla pre kompletnú zmenu
vizuálu prírodnej minerálnej vody Kláštorná, upevnila svoje
postavenie na trhu minerálnych vôd a tým potvrdila status
„Kráľovnej minerálnych vôd“! Zmena vizuálu pozostáva
z nového loga, štýlových etikiet a typu fľaše. Všetky prvky
modernizácie plnohodnotne dopĺňa a obohacuje nový
rad ochutených pramenitých vôd. Spoločnosť vsadila na
netradičné kombinácie chutí: lesné plody – višňový kvet,
marhuľa – lotosový kvet, hruška – pomarančový kvet, pomelo
– lipový kvet.
FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ UKAZOVATELE
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Hodnota /
Величина
Ukazovateľ / Показатель
+
0,170
[mg/l] мг/л
60,5
[mg/l] мг/л
14,5
[mg/l] мг/л
5,19
[mg/l] мг/л
72,5
[mg/l] мг/л
284
[mg/l] мг/л
0,893
[mg/l] мг/л
0,011
[mg/l] мг/л
0,018
[mg/l] мг/л
0,07
[mg/l] мг/л
0,005
[mg/l] мг/л
0,83
[mg/l] мг/л
9,93
[mg/l] мг/л
<0,1
[mg/l] мг/л
< 0,1
[mg/l] мг/л
< 0,01
[mg/l] мг/л
<1
[mg/l] мг/л
Hydrogénuhličitany / Гидрогенкарбонаты / HCO3
1232
[mg/l] мг/л
Sírany / Сульфаты / SO -
92,5
[mg/l] мг/л
Mineralizácia / Минерализация
1835
[mg/l] мг/л
RL pri 180 °C /
Вещества, расклад. сушкой при 180°C
1160
[mg/l] мг/л
1126
[mg/l] мг/л
Lítium / Литий / Li
Sodík / Натрий / Na
+
+
Draslík / Калий / K
Анализ природной
минеральной воды
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Компания «Клашторна» решилась на комплексные изменения
упаковки натуральной минеральной воды «Клашторна», закрепила свою позицию на рынке природных минеральных
вод и подтвердила свой статус «Королева минеральных
вод»! Визуальное изменение упаковки представлено новым
логотипом, стильной этикеткой и типом бутылки. Все элементы
модернизации коснулись и новой линии ароматизированных
родниковых вод. Компания выпустила воду с нетрадиционными ароматами: лесные ягоды – цвет вишни, персик – цвет
лотоса, груша – цвет апельсина и аромат помело – цвет липы.
+
Amónium / Ионы аммония / NH4
Horčík / Магний / Mg
2+
Vápnik / Кальций / Ca
2+
Stroncium / Стронций / Sr
Železo / Железо / Fe
2+
2+
Mangán / Марганец / Mn
2+
2+
Bárium / Барий / Ba
3+
Hliník / Алюминий / Al
Flouridy / Фториды / F
-
Chloridy / Хлориды / Cl
-
Bromidy / Бромиды / Br
Jodidy / Йодиды / I
-
Dusitany / Нитриты / NO2
MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZOVATELE
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР
-
Dusičnany / Нитраты / NO3
-
2
4
Ukazovateľ / Показатель
LOGOTYP / ЛОГОТИП
NOVÉ PRÍCHUTE / НОВЫЕ ВКУСЫ
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
10
05
Hodnota /
Величина
Jednotka / Единицы
Jednotka / Единицы
Patogénne mikroorganizmy / Психрофильные бактерии
negat.
Koliformné baktérie / Колиформные бактерии
0
KTJ / КОЕ / 250 ml / мл
Enterokoky / Энтерококи
0
KTJ / КОЕ / 250 ml / мл
RL pri 260 °C /
Вещества, расклад. сушкой при 260°C
Escherichia coli 44,5°C /
Термотолерантные колиф. бактерии 44,5 ˚C
0
KTJ / КОЕ / 250 ml / мл
pH
Celkový počet mikroorganizmov kult. pri 37 °C /
Всего микроорганизмов при темп. 37 °C
0
KTJ / КОЕ / 1 ml / мл
Celkový počet mikroorganizmov kult. pri 22 °C /
Всего микроорганизмов при темп. 22 °C
2
KTJ / КОЕ / 1 ml / мл
Pseudomonas aeruginosa
Псевдомонас аэругиноза
0
KTJ / КОЕ / 250 ml / мл
Anaerób. sporulujúce bakt. reduk. siričitany /
Анаэробные бакт., свертывающие сульфиды
0
KTJ / КОЕ / 50 ml / мл
Železité a mangánové baktérie /
Железистые и марганцовые бактерии
0
%
Počet živých organizmov /
Живые организмы
0
jedince / единиц / 1 ml / мл
Počet mŕtvych organizmov /
Мертвые организмы
0
jedince / единиц / 1 ml / мл
Mikroskopické huby – mikromycéty /
Микромицеты
0
jedince / единиц / 1 ml / мл
Redox / Окисл.-восстановител. потенциал
6
455
mV / мВ
Elektrická vodivosť / Проводимость
1802
μS. cm
CHSKMn / Химический расход кислорода - Mn
<0,05
[mg/l] мг/л
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
-1
0,33 l
Balenie / Бутылка
0,5 l
0,33 l sklenená fľaša
0,33 л стекло
minerálna voda perlivá
газированная
0,33 l sklenená fľaša
0,33 л стекло
minerálna voda jemne perlivá
слабогазированная
0,33 l sklenená fľaša
0,33 л стекло
minerálna voda neperlivá
негазированная
Obchodné balenie /
Торг. упаковка
24
24
24
Počet balení / paleta
Упак./поддон
63
63
63
8588000099382
8588000099399
8588000099863
Výrobok / Продукт
EAN kód ks / EAN (шт.)
Balenie / Бутылка
1,5 l
0,5 l PET fľaša
0,5 л ПЭТ
minerálna voda perlivá
газированная
0,5 l PET fľaša
0,5 л ПЭТ
minerálna voda jemne perlivá
слабогазированная
0,5 l PET fľaša
0,5 л ПЭТ
minerálna voda tichá
тихая
Obchodné balenie /
Торг. упаковка
12
12
12
Počet balení / paleta
Упак./поддон
108
108
108
8588000099535
8588000099498
8588000099191
Výrobok / Продукт
EAN kód ks / EAN (шт.)
1,5 l
Balenie / Бутылка
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
príchuť marhuľa – lotosový kvet
аромат персик – цвет лотоса
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
príchuť hruška – pomarančový kvet
аромат груша – цвет апельсина
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
príchuť pomelo – lipový kvet
аромат помело – цвет липы
Obchodné balenie /
Торг. упаковка
6
6
6
6
Počet balení / paleta
Упак./поддон
84
84
84
84
8586016060389
8586016060396
8586016060402
8586016060419
EAN kód ks / EAN (шт.)
06
2,0 l
Balenie / Бутылка
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
minerálna voda perlivá
газированная
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
minerálna voda jemne perlivá
слабогазированная
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
minerálna voda tichá
тихая
Obchodné balenie /
Торг. упаковка
6
6
6
Počet balení / paleta
Упак./поддон
84
84
84
8588000099412
8588000099481
8588000099474
Výrobok / Продукт
EAN kód ks / EAN (шт.)
Balenie / Бутылка
2,0 l PET fľaša
2,0 л ПЭТ
minerálna voda perlivá
газированная
2,0 l PET fľaša
2,0 л ПЭТ
minerálna voda jemne perlivá
слабогазированная
Obchodné balenie /
Торг. упаковка
6
6
Počet balení / paleta
Упак./поддон
64
64
8588000099405
8588000099504
Výrobok / Продукт
EAN kód ks / EAN (шт.)
1,5 l
1,5 l
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
príchuť lesné plody – višňový kvet
аромат лесные ягоды – цвет вишни
Výrobok / Продукт
K dispozícii od 1. 4. 2013
K dispozícii od 1. 4. 2013
К расположению oт 1.4.2013
К расположению oт 1.4.2013
Produktové portfólio / Предложение товаров
Balenie / Бутылка
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
Balenie / Бутылка
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
1,5 l PET fľaša
1,5 л ПЭТ
Výrobok / Продукт
príchuť pomaranč
аромат апельсин
príchuť malina
аромат малина
príchuť jablko
аромат яблоко
príchuť multifruit
аромат мультивитамин
Výrobok / Продукт
príchuť citrón a limetka
аромат лимон – лайм
príchuť jablko a liči
аромат яблоко – личи
príchuť aloe vera a jahoda
аромат алое вера – клубника
príchuť višňa
аромат вишни
príchuť grapefruit
аромат грейпфрут
Obchodné balenie /
Торг. упаковка
6
6
6
6
Obchodné balenie /
Торг. упаковка
6
6
6
6
6
Počet balení / paleta
Упак./поддон
84
84
84
84
Počet balení / paleta
Упак./поддон
84
84
84
84
8588000099962
8588000099931
8588000099917
8588000099887
8588000099542
8588000099559
8588000099566
8588000099658
EAN kód ks / EAN (шт.)
07
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
EAN kód ks / EAN (шт.)
08
KRÁĽOVNÁ MINERÁLNYCH VÔD
84
8586016060198
Download

Kráľovná môže byť len jedna