POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE
SNEŽIENKA
(poistenie ženských nádorových ochorení) č. 6003
Článok 1.: Úvod
Tieto poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy pre Poistenie Snežienka (poistenie
ženských nádorových ochorení) uzatvorenej medzi
poistníkom a poistiteľom. Poistiteľ sa zaväzuje
poskytnúť poisteným osobám poistné plnenie vo výške
určenej podľa týchto poistných podmienok, a to za
predpokladu, že počas trvania poistnej zmluvy nastane
poistná udalosť. Toto poistenie sa vzťahuje iba na
osobu uvedenú v príslušnej poistnej zmluve Poistenia
Snežienka, a to v rozsahu poistníkom zvoleného
variantu poistenia. Poistná ochrana je poskytovaná 24
hodín denne a platí na celom svete. Tieto poistné
podmienky
popisujú
detaily
poistného
krytia
poskytovaného poistiteľom. Mali by ste si ich pozorne
prečítať, aby ste sa uistili, že rozumiete krytiu, ktoré
bude poistenej osobe poskytované.
Článok 2.: Vznik a zánik poistenia
Poistná zmluva je uzavretá a účinná, keď poistiteľ
dostal oznámenie o tom, že poistník prijal jeho návrh
na uzavretie predmetnej poistnej zmluvy, od 00:01 hod.
najbližšieho nasledujúceho 15. kalendárneho dňa
v mesiaci.
Prijatím návrhu na uzavretie predmetnej poistnej
zmluvy sa rozumie prijatie platby za prvé poistné
obdobie poistiteľom, alebo doručenie poistnej zmluvy
poistiteľovi.
Poistenie zanikne:
- ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené
do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti;
- ak poistné za ktorékoľvek ďalšie poistné obdobie
nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa
doručenia písomnej výzvy poistiteľa na jeho zaplatenie,
písomná výzva poistiteľa však musí obsahovať
upozornenie, že následkom nezaplatenia poistného
bude zánik poistenia;
- po výplate poistného plnenia v prípade Chirurgického
zákroku po diagnóze ženskej rakoviny, alebo po
výplate všetkých 12 mesačných výplat z rizika
„Kompenzácia mesačného príjmu po diagnóze ženskej
rakoviny“ poistiteľom, podľa toho, ktoré nastane neskôr,
najneskôr však po uplynutí 2 rokov od dátumu
stanovenia diagnózy ženskej rakoviny;
- pokiaľ poistená osoba dovŕšila vek 65 rokov alebo
pokiaľ poistená osoba zomrela;
- na základe písomnej výpovede poistiteľa alebo
poistníka;
- vo všetkých ďalších prípadoch uvedených v
príslušných
všeobecne
záväzných
právnych
predpisoch, hlavne v § 800 – 804 zákona č. 40/1964
Zb., (Občiansky zákonník), a v týchto poistných
podmienkach.
Pri zániku poistenia nevzniká nárok na odkúpenie,
vyplácanie dôchodku ani akúkoľvek výplatu poistného
plnenia, pokiaľ pred zánikom poistenia nedôjde k
poistnej udalosti.
Článok 3.: Poistné krytie
Poistením Snežienka sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť
poistenej osobe poistné plnenie vo výške určenej podľa
poistných podmienok, a to za predpokladu, že počas
trvania poistnej zmluvy nastane u poistenej osoby
poistná udalosť.
Rozsah poistného plnenia
Nižšie uvedená tabuľka stanovuje rozsah poistného plnenia
v závislosti od zvoleného variantu.
Odškodnenie v
prípade diagnózy
ženskej rakoviny
Odškodnenie v
prípade chirurgického
zákroku po diagnóze
ženskej rakoviny
Kompenzácia
mesačného príjmu po
diagnóze ženskej
rakoviny
Variant
I
Variant
II
Variant
III
10 000 €
20 000 €
30 000 €
2 500 €
5 000 €
7 500 €
250 €
500 €
750 €
Diagnóza ženskej rakoviny
V súlade so zvoleným Variantom (I – III) Vám bude
v prípade prvej diagnózy rakoviny ženského orgánu
stanovenej lekárom počas doby účinnosti poistenia,
vyplatené poistné plnenie formou jednorazovej čiastky. Táto
čiastka bude vyplatená poistenej osobe popri akýchkoľvek
iných príjmoch, dôchodkových alebo nemocenských
dávkach a iných poistných plneniach, na ktoré má nárok.
Chirurgický zákrok po diagnóze ženskej rakoviny
Pokiaľ bude poistenej osobe počas doby účinnosti poistenia
vykonaný chirurgický zákrok priamo súvisiaci so ženskou
rakovinou
v lehote do dvoch rokov od dňa prvého
stanovenia diagnózy rakoviny ženského orgánu, na ktorú sa
vzťahuje toto Poistenie, poistenej osobe bude v súlade so
zvoleným Variantom (I-III) poskytnuté poistné plnenie
formou jednorazovej čiastky. Táto čiastka bude poistenej
osobe vyplatená iba jeden krát. Poistenie sa nevzťahuje na
diagnostický chirurgický zákrok, vrátane biopsie alebo
aspirácie.
Kompenzácia mesačného príjmu po diagnóze ženskej
rakoviny
V súlade so zvoleným Variantom (I – III) bude poistenej
osobe od dňa prvého stanovenia diagnózy rakoviny
ženského orgánu, počas doby účinnosti poistenia,
stanovenej lekárom vyplatené poistné plnenie formou
mesačnej výplaty po dobu 12 mesiacov. Túto mesačnú
výplatu bude poisťovateľ vyplácať poistenej osobe do 10.
dňa každého mesiaca.
Článok 4.: Definície
Ak sa v týchto poistných podmienkach pre Poistenie, a/
alebo v poistnej zmluve vzťahujúcej sa na Poistenie
nachádzajú nasledovné výrazy/ termíny, majú tieto výrazy /
termíny nasledovný význam:
Abnormality malígnych buniek
Zmeny v bunkách, ktoré sú viditeľné cez mikroskop a ktoré
sa líšia od bežnej štruktúry uvedených buniek a sú typické
pre rakovinu.
Abnormálne bunky
Sú bunky, ktoré musia byť lekársky analyzované. Táto
analýza zahŕňa odber bunky pomocou biopsie, ihlovej
biopsie alebo aspirácie, alebo mikroskopických vyšetrení.
Biologické látky
Akékoľvek
patogénne
mikroorganizmy
(produkujúce
ochorenie) a/alebo biologicky produkované toxíny (vrátane
geneticky
modifikovaných
organizmov
a chemicky
syntetických toxínov), ktoré sú schopné spôsobiť
paralyzujúce postihnutia alebo smrť medzi ľuďmi alebo
zvieratami.
Strana 1/4
Biopsia/ ihlová biopsia alebo Aspirácia
Odber alebo pokus o odber tekutín, alebo plynov, alebo
tkaniva za účelom mikroskopickej analýzy alebo
stanovenia diagnózy.
Chemické látky
Všetky pevné, kvapalné alebo plynné chemické
zlúčeniny, ktoré sú pri určitom rozložení schopné
spôsobiť poškodenia/ postihnutia alebo smrť u ľudí
alebo zvierat.
Deň prvého stanovenia diagnózy
Deň, kedy bola poistenej osobe prvý krát stanovená
diagnóza ženskej rakoviny
Doba účinnosti poistenia
Je doba, počas ktorej poistiteľ poskytuje poistenému
poistnú ochranu v súlade s ustanoveniami týchto
poistných podmienok a poistnej zmluvy na Poistenie
Snežienka. Jej začiatok a koniec je definovaný v článku
2 týchto poistných podmienok.
Kontaminácia
Je užitie, uvoľnenie, únik alebo iné pôsobenie
nukleárnych, chemických alebo biologických látok,
ktoré vyvolá ochorenie, telesné poškodenie alebo smrť
ľudí alebo zvierat.
Jadrové látky:
Sú prvky, čiastočky, atómy alebo materiály, z ktorých
sa prostredníctvom emisie, vypúšťania, rozptýlenia,
uvoľňujú alebo z nich uniká rádioaktívny materiál, ktorý
vyžaruje určitú úroveň radiácie prostredníctvom
ionizácie, štiepenia, zlúčenia, rozdelenia alebo
stabilizácie uvedených prvkov, čiastočiek, atómov
alebo materiálu.
Lekár
Je absolvent lekárskej fakulty (t.j. osoba, ktorej bol
udelený titul MUDr.), ktorý:
a) je držiteľom platnej licencie vydanej Slovenskou
lekárskou komorou (v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.
o
poskytovateľoch
zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov)
potrebnej za účelom výkonu povolania lekára, a
zároveň
b) sa profesionálne venuje medicíne a liečeniu ľudí, a
zároveň
c) nie je poistenou osobou alebo blízkou osobou (v
zmysle § 116 Občianskeho zákonníka) poistenej osoby.
Limit
Je najvyššia hranica poistného plnenia poistiteľa za
jednu poistnú udalosť.
Mesačné poistné
Je poistné za jeden mesiac.
Občiansky zákonník
Znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v
znení neskorších predpisov.
Pre-existencia
Znamená akúkoľvek rakovinu, ktorá existovala pred
začiatkom poistenia u poistenej osoby, u ktorej sa
objavili príznaky alebo symptómy, ktorých si bola,
alebo mohla si byť vedomá;
-
v súvislosti s ktorou bolo pred začiatkom poistenia
u poistenej osoby vyhľadané liečenie, rada, alebo
určená diagnóza;
o ktorej poistená osoba vedela pred začiatkom
poistenia, nezávisle od toho, či v jej súvislosti bolo
vyhľadané liečenie, rada, alebo určená diagnóza.
Primárne lôžko
Miesto, na ktorom sa po prvý krát objavia malígne zmeny,
ktoré sa vzťahujú k určitému typu rakoviny.
-
Poistenie
Poistenie Snežienka, ktoré sa riadi poistnou zmluvou
uzavretou s poistiteľom a Poistnými podmienkami pre
Poistenie Snežienka (poistenie ženských nádorových
ochorení) č. 6003.
Poistiteľ
Znamená poisťovňu AIG Europe Limited, s registrovaným
sídlom The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London
EC3M 4AB, United Kingdom, spoločnosť je registrovaná
v Anglicku a Walese, číslo spoločnosti: 01486260 a koná na
Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky
AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského
štátu; sídlo pobočky je AC Diplomat, Palisády 29, 811 06
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 241 128; pobočka
je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 2126/B. AIG Europe
Limited má oprávnenie na výkon svojej činnosti od
Prudential Regulation Authority so sídlom 20 Moorgate,
Londýn EC2R 6DA, Spojené kráľovstvo.
Poistná udalosť
Je Diagnóza ženskej rakoviny, a/ alebo Chirurgický zákrok
po diagnóze ženskej rakoviny, tak, ako sú opísané v čl. 3
týchto poistných podmienok.
Poistné
Znamená pravidelnú finančnú čiastku hradenú poistníkom
poistiteľovi ako odplatu za poskytovanie poistného krytia v
súlade s poistnou zmluvou a týmito poistnými podmienkami.
Poistné je hradené v mesačných, štvrťročných, polročných
alebo ročných platbách, v závislosti od zvoleného poistného
obdobia.
Poistné plnenie
Znamená finančnú čiastku, ktorú poistiteľ za podmienok
uvedených v príslušnej poistnej zmluve a v poistných
podmienkach uhradí poistenej osobe v prípade poistnej
udalosti.
Poistné obdobie
Znamená obdobie (podľa zvolenej frekvencie platenia
v návrhu poistnej zmluvy) trvajúce jeden mesiac, štvrťrok (3
mesiace), polrok (6 mesiacov), alebo rok (12 mesiacov).
Poistený/ poistená osoba/ poistník
Poistená osoba je žena vo veku od 18 rokov do 65 rokov
vrátane, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu
vzťahujúcu sa na Poistenie Snežienka, na ktorú sa vzťahuje
poistné krytie Poistenia Snežienka, a zároveň je povinná
platiť poistiteľovi poistné (t.j. je poistníkom).
Poistné podmienky
Znamenajú tieto Poistné podmienky pre Poistenie
Snežienka (poistenie ženských nádorových ochorení) č.
6003.
Rakovina
Malígny nádor, ktorý sa vyznačuje nekontrolovateľným
rastom a šírením malígnych buniek a prenikaním tkaniva do
primárneho lôžka.
Strana 2/4
SIPO
Sústredené inkaso platieb obyvateľstva. Je jednou
z možností platby poistného.
Tabuľka
Znamená tabuľku nachádzajúcu sa v článku 3 týchto
poistných podmienok.
Variant
Znamená variant poistenia uvedený v tabuľke.
Úsek likvidácie škôd
Znamená útvar pracovníkov poistiteľa zodpovedných
za likvidáciu poistných udalostí, ktorý sídli na adrese
AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného
členského štátu; sídlo pobočky je AC Diplomat,
Palisády 29, 811 06 Bratislava, telefónne spojenie:
02/5910
2111,
fax:
02/5910
2181,
e-mail:
[email protected]
Ženská rakovina
Znamená zhubný nádor (diagnózy C50, C51, C52, C53,
C54, C55, C56, C57) v ženskom orgáne, ktorý sa
vyznačuje nekontrolovateľným rastom a šírením
malígnych buniek a prenikaním tkaniva do primárneho
lôžka.
Ženský orgán:
•
Jeden alebo oba prsníky (diagnóza C50)
•
Jeden alebo oba vaječníky (diagnóza C56)
•
Jeden alebo oba vajcovody (diagnóza C57)
•
Krčok maternice (diagnóza C53)
•
Maternica (diagnózy C54, C55)
•
Pošva (diagnóza C52)
•
Vonkajšie genitálie (diagnóza C51)
Článok 5.: Špecifické podmienky a obmedzenia
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Poistné plnenie je obmedzené limitom uvedeným
v tabuľke (čl. 3).
V priebehu platnosti poistnej zmluvy bude
poistenej osobe vyplatené poistné plnenie iba
jeden krát, bez ohľadu na počet ochorení ženskou
rakovinou,
ktoré
budú
poistenej
osobe
diagnostikované.
Poistená osoba musí prežiť 30 dní alebo viac, od
dňa prvého stanovenia diagnózy.
Poistiteľ vyplatí poistenej osobe poistné plnenie
len z jednej poistnej zmluvy.
Výplata poistného plnenia je podmienená najmä
doložením
gynekologickej
zdravotnej
dokumentácie z preventívnej prehliadky ženských
orgánov, ktorú klientka absolvovala maximálne 1
rok pred uzatvorením poistnej zmluvy a výpisu
z účtu poistenca zo zdravotnej poisťovne za
posledné 3 roky.
Vyhlásenie v návrhu poistnej zmluvy k uzavretiu
Poistenia Snežienka, sa považuje za písomnú
otázku poistiteľa podľa §793.
Článok 6.: Špecifické výluky pre ženskú rakovinu
Poistenie sa nevzťahuje na prípady, ak mala poistená
osoba pred začiatkom poistenia:
a) diagnostikovanú rakovinu alebo abnormálne
bunky na akejkoľvek časti tela;
b) vykonané testy, skúšky alebo podobné vyšetrenia
na zistenie rakoviny, na výsledky ktorých poistená
osoba čaká (táto výluka sa však nevzťahuje na
testy, skúšky, alebo podobné vyšetrenia
s negatívnymi výsledkami);
c)
hyperkeratózu, alebo bazocelulárne a dlaždicobunkové
novotvary, alebo melanómy.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na prípady:
a) ak je poistenej osobe diagnostikovaná rakovina
ženského orgánu do 90 dní odo dňa začiatku poistenia;
b) ak rakovina priamo alebo nepriamo súvisela s preexistenciou;
c) ak má poistená osoba nádor, ktorý je z histologického
hľadiska klasifikovaný a/ alebo diagnostikovaný ako
pre-malígny, alebo lokálny, alebo neinvazívny, alebo
ako karcinóm in situ (karcinóm neprerážajúci bazálnu
membránu);
d) ak rakovina je diagnostikovaná po smrti alebo
v prítomnosti vírusu HIV alebo ochorenia AIDS;
e) ak k ochoreniu rakovinou došlo v priamom alebo
nepriamom dôsledku používania, uvoľňovania alebo
úniku jadrových materiálov, ktoré priamo alebo
nepriamo vedú k jadrovej reakcii, žiareniu alebo
rádioaktívnej kontaminácii; alebo rozptýlením alebo
použitím patogénnych alebo jedovatých biologických
alebo chemických materiálov; alebo uvoľňovaním
patogénnych alebo jedovatých biologických alebo
chemických materiálov;
f)
ak rakovina nepochádza zo ženského orgánu, ale sa
rozšírila z orgánu, ktorý nie je krytý Poistením
Snežienka;
Článok 7.: Platba poistného
Prvé poistné obdobie sa začína vždy 15. deň kalendárneho
mesiaca, potom, ako poistiteľ dostal oznámenie o tom, že
poistník prijal jeho návrh na uzavretie predmetnej poistnej
zmluvy. Poistné obdobia (podľa zvolenej frekvencie platenia
v návrhu poistnej zmluvy) trvajú jeden mesiac, štvrťrok (3
mesiace), polrok (6 mesiacov), alebo rok (12 mesiacov).
Poistné obdobia sa končia vždy 14. deň v mesiaci.
Poistná zmluva sa uzatvára na dobu určitú (do 65. roka
poistenej osoby). Poistné je v súlade s § 796 ods. 1
Občianskeho zákonníka dohodnuté ako bežné poistné (t.j.
platí sa za dohodnuté poistné obdobia).
Poistné je splatné 1. dňom poistného obdobia, v ktorom
poistiteľ poskytuje poistenej osobe poistné krytie v súlade s
poistnou zmluvou a týmito poistnými podmienkami.
Poistník sa zaväzuje hradiť poistné prostredníctvom SIPO
alebo trvalým príkazom z bankového účtu na nasledovný
bankový účet poistiteľa: 1100340701/8130 (vedený v
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky), ako
variabilný symbol uvedie číslo poistnej zmluvy.
Nový tvar platobných údajov podľa pravidiel SEPA platby:
Bankové spojenie: Citibank Europe, plc, pobočka zahraničnej
banky, IBAN: SK12 8130 0000 0011 0034 0701, BIC (SWIFT):
CITISKBA.
Článok 8.: Zmena poistných podmienok
Poistiteľ si vyhradzuje právo z dôležitých dôvodov upraviť /
zmeniť tieto poistné podmienky. Medzi takéto dôležité
dôvody patria najmä zmeny v legislatíve, nové interpretácie
už existujúcej legislatívy v dôsledku zmeny rozhodovacej
praxe súdov, odporúčania slovenských, resp. zahraničných
dozorných orgánov, zmeny v informačnom systéme
poistiteľa a úpravy / zmeny v ponuke produktov poistiteľa v
záujme zlepšenia doposiaľ poskytovaných služieb a
produktov.
O každej úprave/ zmene poistných podmienok bude poistník
písomne informovaný. Ak poistník s predmetnou úpravou/
zmenou poistných podmienok nesúhlasí, má právo poistnú
zmluvu ukončiť ku koncu poistného obdobia, v ktorom mu
bola predmetná úprava/ zmena oznámená. Ak poistník
poistnú zmluvu po prijatí týchto informácií neukončí,
Strana 3/4
predmetné úpravy/ zmeny poistných podmienok sa
voči nemu stanú účinnými.
Poistiteľ má právo jednostranne zmeniť výšku
poistného na základe pravidelného prehodnocovania
poistného v porovnaní s výškou nákladov, ktoré sú
vynakladané na krytie poistného plnenia poistnej
zmluvy. O takomto zvýšení poistného je poistiteľ
povinný vopred písomne informovať poistníka. Ak
poistník s takýmto zvýšením poistného nesúhlasí, má
právo poistnú zmluvu ukončiť ku koncu poistného
obdobia, v ktorom mu bola navrhovaná zmena
poistného oznámená. Ak poistník zmluvu po prijatí
informácie o zmene poistného neukončí, zvýšené
poistné sa stane voči nemu účinným. V prípade platby
trvalým príkazom si je poistník povinný zariadiť si vo
svojej banke zmenu výšky trvalého príkazu.
Článok 9.: Uplatnenie nároku na poistné plnenie
Ak nastane poistná udalosť, poistená osoba bude
povinná bez zbytočného odkladu kontaktovať úsek
likvidácie škôd.
Poistiteľ vyplatí poistné plnenie len vtedy, ak:
- poistená osoba vyplní a zašle poistiteľovi formulár
„Oznámenie škody v poistení Snežienka“, ktorého
súčasťou je aj potvrdenie o poistnej udalosti od
ošetrujúceho lekára. Formulár Vám poistiteľ na
požiadanie poskytne osobne, poštou, alebo e-mailom,
a
- poistená osoba (resp. iné príslušné osoby) umožní
poistiteľovi v prípade potreby nahliadnuť do všetkých
lekárskych správ a záznamov vzťahujúcich sa k
predmetnej poistnej udalosti, a
- poistená osoba navštívi v prípade potreby poistiteľom
určeného lekára.
Všetky osvedčenia, lekárske správy a záznamy,
informácie a ostatné doklady o poistnej udalosti je
poistená osoba povinná doručiť / predložiť poistiteľovi
na vlastné náklady. Nevyhnutným predpokladom pre
riadne a včasné vyplatenie poistného plnenia je
poskytnutie súčinnosti zo strany poistenej osoby.
Poistné plnenie bude pukázané na číslo bankového
účtu, ktorý poistená osoba uvedie vo formulári
„Oznámenie škody v poistení Snežienka“.
Článok 10.: Podvodné konanie
povinností poistenej osoby
a
porušenie
Článok 11.: Servis zákazníkom
Našou snahou je zaistiť čo najvyššiu možnú kvalitu
poskytovaných služieb. Informácie týkajúce sa tohto
poistenia môžete získať na informačnej linke 0850 111 333
(tarifa miestneho hovoru z celej SR), alebo na adrese:
AIG Europe Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Palisády 29, 811 06 Bratislava.
V prípade sťažností alebo námetov na zlepšenie kontaktujte
prosím poisťovňu prostredníctvom listu, alebo e-mailu
zaslaného na adresu: [email protected] Prosím, vždy
uvádzajte číslo predmetnej poistnej zmluvy. Váš problém sa
vynasnažíme čo najskôr vyriešiť.
Dozorný orgán
Dozorným orgánom pre dohľad nad poistiteľom je AIG
Europe Limited, Registrovaná v Anglicku: číslo spoločnosti
1486260, Registrovaná adresa: The AIG Building, 58
Fenchurch St, London EC3M 4AB, United Kingdom.
Autorizované a regulované UK Financial Services Authority
(FSA registration number 202628). Viac informácií je možné
nájsť
na
internetovej
stránke
FSA
www.fsa.gov.uk/register/firmSearchForm.do.
AIG Europe Limited je členom Association of British Insurers.
DPH registračné číslo: GB629471517.
Rozhodné právo
Poistenie Snežienka sa riadi slovenským právom.
Článok 12.: Informácie o daňových predpisoch
Daňové aspekty poistenia upravuje zákon č. 595/2003 Z.z.,
o dani z príjmov.
Článok 13.: Spoločné a záverečné ustanovenia
Ak niektoré ustanovenia poistnej zmluvy alebo týchto
poistných podmienok stratia platnosť/účinnosť, nie je tým
dotknutá platnosť/účinnosť ostatných ustanovení poistnej
zmluvy / týchto poistných podmienok. Namiesto
neplatných/neúčinných ustanovení sa použije úprava, ktorá
sa, pokiaľ je to právne možné, čo najviac približuje zmyslu a
účelu predmetného neplatného / neúčinného ustanovenia.
Poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy
primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej
alebo neúplnej odpovede poistenej osoby na písomné
otázky poistiteľa položené v súvislosti s uzatvorením /
dojednaním poistnej zmluvy bolo určené nižšie poistné.
Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej
príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé
alebo neúplné odpovede poistenej osoby nemohol
zistiť pri dojednávaní poistenia, a ktorá pre uzavretie
poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z
poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím plnenia
poistenie zanikne.
Ak malo vedomé porušenie povinností poistenej osoby
stanovených v poistnej zmluve, týchto poistných
podmienkach a/alebo všeobecne záväzných právnych
predpisoch podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti
alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej
udalosti, je poistiteľ oprávnený plnenie z poistnej
zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie
na rozsah jeho povinnosti plniť.
Strana 4/4
Download

poistné podmienky pre poistenie snežienka