Spoločenstvo vlastníkov bytov „ZVB 502“
Holíčska 6, 851 05 Bratislava
ZÁPISNICA
z Výročnej schôdze zhromaždenia SVB „ZVB 502“ konaného dňa 29.mája 2013.
(Výročná schôdza SVB ZVB 502 bola zvolaná Radou SVB ZVB 502)
Počet hlasov vlastníkov bytov v SVB ZVB 502: 64
Čas začiatku zhromaždenia SVB ZVB 502 zo dňa 29.05.2013: 18,25 hod
Miesto: priestory C-klubu
Počet prítomných vlastníkov bytov a NP na zhromaždení v čase začiatku vrátane
vlastníkov zastúpených platným splnomocnením (PM) : 39 hlasov, t.j. 60,94 %
Prítomní členovia zhromaždenia: podľa prezenčnej listiny vrátane PM
Hostia: 0
Prílohy zápisnice:
Prezenčné listiny s podpismi členov zhromaždenia SVB „ZVB 502“.
Kópia zvukového záznamu z pokračovania zhromaždenia zo dňa 29.05.2013 je uložená
v archíve SVB ZVB 502.
Kópie plných mocí úradne overených splnomocnencov
Kópie písomných žiadostí Mgr. Ingrid Germányiovej v počte 2 ( originály uložené v archíve SVB
ZVB 502)
Správa o činnosti SVB ZVB 502 za rok 2012 (je uložená v archíve SVB ZVB 502)
Správa o hospodárení SVB ZVB 502 za rok 2012 (je uložená v archíve SVB ZVB 502)
Návrh rozpočtu SVB ZVB 502 na rok 2013 (je uložený v archíve SVB ZVB 502)
Program Výročnej schôdze zhromaždenia SVB ZVB 502 dňa 29.5.2013:
1.
Otvorenie – voľba zapisovateľa/ky, overovateľov zápisnice, skrutátorov, volebnej
komisie, odsúhlasenie zvukového záznamu
2.
Schválenie programu
3.
Kontrola plnenia uznesení z pokračovania VS z 3.apríla 2013
4.
Správa o činnosti SVB ZVB 502 za rok 2012
5.
Správa o hospodárení SVB ZVB 502 za rok 2012
6.
Správa Rady SVB ZVB 502 o revízii účtovnej agendy za rok 2012
7.
Návrh rozpočtu SVB ZVB 502 na rok 2013
8.
Voľby – predsedu spoločenstva a doplňujúce voľby člena Rady
9.
Rôzne
10. Záver - uznesenia
1
K bodu 1
Výročnú schôdzu ( VS) otvoril p. Peter Oleár, člen Rady poverený Radou SVB ZVB 502 ( ďalej
len predsedajúci) privítaním prítomných o 18,25 hod., vyzval k spočítaniu podpisov na
prezenčných listinách (prítomných a splnomocnencov),ku kontrole platnosti plných mocí.
Počet platných podpisov (hlasov) bolo prezentovaných 39, predsedajúci skonštatoval, že
schôdza je uznášaniaschopná.
Požiadal o schválenie vyhotovenia zvukového záznamu.
Predniesol návrh na voľbu a schválenie orgánov schôdze:
a) schválenie zvukového záznamu – hlasov: prítomných 39, za: 39, proti: 0,zdržal sa: 0
návrh schválený
b) voľba zapisovateľky: p. Ondrášeková – hlasov: prítomných 39, za: 39, proti: 0,zdržal sa: 0
návrh schválený
c) voľba overovateľov zápisnice: p. Germányiová a p. Kollárik- hlasov: prítomných 39, za: 39,
proti: 0,zdržal sa: 0
návrh schválený
d) voľba skrutátorov: p. Malíčková - hlasov: prítomných 39, za: 39, proti: 0,zdržal sa: 0
návrh schválený
e) voľba mandátovej komisie: p. Pleško a p. Baranovič - hlasov: prítomných 39, za: 39,
proti: 0,zdržal sa: 0
návrh schválený
f) voľba volebnej komisie: p.Kollárik, predseda VK - hlasov: prítomných 39, za: 38,
proti: 0, zdržal sa: 1
návrh schválený
členovia VK :
p. Martišovičová a p. Neubauer - hlasov: prítomných 39, za: 39,
proti: 0, zdržal sa: 0
návrh schválený
Orgány zhromaždenia boli následne zvolené a schválené zhromaždením SVB ZVB 502.
Skrutátor spočítal opätovne hlasy , o 18,40 hod. prišiel ďalší vlastník, počet prítomných - 40
K bodu 2.
Predsedajúci prečítal program schôdze v zmysle pozvánky a vyzval vlastníkov o doplňujúce
návrhy k programu.
p. Germányiová dala návrh na doplnenie do programu schôdze bod:
- žiadosť p. Germányiovej na umožnenie pasívneho prístupu k internetbankingu čísla účtu SVB
ZVB 502.
Predsedajúci vyzval vlastníkov bytov na hlasovanie o doplnení tohto bodu do programu.
Hlasovanie: prítomných 40, za: 16, proti: 22,zdržal sa: 2, návrh neschválený
Následne prítomní hlasovali o schválení programu v zmysle pozvánky:
Hlasovanie: prítomných 40, za: 40, proti: 0,zdržal sa 0, program schválený
K spôsobu terajšieho zabezpečenia úhrad cez internet banking a k tomu, kto má podpisové
práva k bankovému účtu vznikla diskusia a otázky.
Predsedajúci odpovedal, že toho času má predsedajúci právo úhrady cez internet banking a
pasívne prístupy /pohľad na pohyby/ na účet majú členovia Rady. Členovia rady v prípade
neprítomnosti, alebo ak by sa niečo stalo s predsedajúcim, majú právo fyzicky realizovať
2
prevody na pobočke. Podpisové právo k účtu majú vždy dvaja členovia Rady. Uviedol tiež, že
každý vlastník bytu má možnosť kedykoľvek požiadať o nahliadnutie k faktúram a výdavkom,
taktiež k výdavkom na bankovom účte, nie však k príjmom na bankový účet od jednotlivých
vlastníkov, tí si to totiž neželajú. K platbám ako sa realizujú podala informáciu p. Malíčková,
uviedla, že každý doklad, ktorý znamená výdavok a zaplatenie podpisujú všetci štyria členovia
Rady. Až potom sa môže previesť úhrada.
K bodu 3.
Kontrola uznesení zo zhromaždenia SVB ZVB 502 zo dňa 3.4.2013
Uznesenie č. 12 ( z 3.apríla 2013)
Zhromaždenie Spoločenstva vlastníkov bytov SVB ZVB 502
Ukladá novovzniknutej Rade:
1.
2.
3.
4.
5.
najneskôr do 30. mája 2013 zvolať výročné zhromaždenie SVB ZVB 502, na ktoré
pripraví voľbu predsedu SVB ZVB 502 a voľbu pre doplnenie členov Rady SVB ZVB 502
–
úloha splnená ,VS sa koná 29.5.2013
v zákonnej lehote zvoliť spomedzi seba predsedu Rady, ktorý bude za naše
Spoločenstvo SVB ZVB 502 konať do zvolenia nového predsedu SVB ZVB 502
–
úloha splnená,Rada zvolila za predsedu Rady p. Petra Oleára
v zákonnej lehote zabezpečiť v Registri spoločenstiev vlastníkov bytov výmaz osôb
a všetkých skutočností ako aj zápis osôb a všetkých skutočností prijatých na prvej
i druhej časti tohto Zhromaždenia vlastníkov bytov SVB ZVB 502 a zosúladenie všetkých
listín nášho spoločenstva SVB ZVB 502 zo zákonom.
–
úloha splnená čiastočne, Rada vykonala výmaz a tiež zápis orgánov aj
zmien schválených zhromaždením. Zmluvu o SVB ZVB 502 musí Rada ešte
naštudovať a zosúladiť so zákonom, Rada bude informovať zhromaždenie
spoločenstva o konečnej verzii Zmluvy o SVB ZVB 502, a v zmysle §7c bod
9/a zákona č.182/1993 v z.n.p. ju dá odsúhlasiť zhromaždeniu a následne
upravenú Zmluvu o SVB ZVB 502 postúpi na registráciu.
najneskôr do 14 dní ´protokolárne prevziať od bývalej predsedníčky všetky účtovné a iné
dôležité doklady, písomnosti, kľúče či iné veci, ktoré sú vlastníctvom nášho spoločenstva
SVB ZVB 502
–
úloha splnená ,Rada protokolárne prevzala všetky materiály, zápis je
uložený v dokumentoch SVB ZVB 502
v zákonom stanovenej lehote zabezpečiť ročné zúčtovanie pre všetkých vlastníkov bytov
nášho spoločenstva SVB ZVB 502 a správu o účtovnom výsledku hospodárenia SVB
ZVB 502 za rok 2012.
–
úloha splnená, ročné vyúčtovania proti podpisu prevzali vlastníci bytov
( nezastihnutým budú zaslané poštou, prípadne dodatočne doručené ( cca 4
zúčtovania)
K bodu 3., ods.3. vzniesla p. Germányiová námietku, že pri návrhu do Registra uviedol p. Oleár,
že ona ako bývalá predsedníčka SVB ZVB 502 odmietla podať návrh na zápis v Registri.
Predsedajúci oboznámil zhromaždenie s listom p. Germányiovej, týkajúceho sa výhrady
formulácie uvedenej v Návrhu na vykonanie zmien v registri, adresovanom Obvodnému úradu
BA, v ktorom v poznámke je uvedené, že Návrh podáva určený člen Rady z dôvodu, že
3
doterajší predseda spoločenstva odmietol vo veci konať. Za túto vetu žiadala v liste od
predsedajúceho ospravedlnenie. K tejto otázke vystúpil p.Kollárik, ktorý uviedol niektoré situácie
z predchádzajúceho obdobia, ktoré vytvorili pochybnosti o tom, či pani Germányiová bude
ochotná tieto zmeny dať zapísať do registra. Príklady, ktoré uviedol p.Kollárik sa týkali
ukončenia volebného obdobia predsedníčky spoločenstva k 13.1.2012, kedy vlastne nastal
nekonaním orgánov spoločenstva bezprávny stav až do schôdze konanej dňa 3.4.2013. Ako
ďalší príklad uviedol nedoručenie výmazu výkonného výboru do registra, i napriek tomu, že z
tejto schôdze bol vyhotovený zápis, v ktorom je uvedené, že výkonný výbor bol zrušený
jednohlasne so 48 hlasmi. Predsedajúci ešte doplnil odopretie spísania zápisnice po schôdzi
konanej dňa 3.4.2013. P. Germányiová uviedla, že k zvukovému záznamu zo schôdze jej neboli
doložené okrem procedurálneho návrhu p.Kollárika iné dokumenty (prezenčné listiny,
splnomocnenia a pod.) potrebné pre komplexné spracovanie zápisnice. K nezvolaniu schôdze
zhromaždenia v súvislosti s ukončením funkčného obdobia p. Germányiová uviedla, že jej
snaha o zvolanie schôdze zhromaždenia vlastníkov bytov ZVB 502 bola v období od 13.1.2012
– 3.4.2013 opakovane odignorovaná Radou, o čom sú aj písomné záznamy v zápisniciach zo
stretnutí výkonných orgánov ZVB 502. K zápisnici z 23.5.2012 uviedla, že nemohla dať vymazať
výkonný výbor s otázkou, že či vieme na ktorej strane, resp. v ktorom bode je uznesenie v
zápisnici uvedené. Zápisnicu, ktorú sama napísala a nedala uznesenie schválené výročnou
schôdzou medzi ostatné uznesenia na poslednú stranu, na ktorej boli všetky ostatné uznesenia.
V zápisnici z 23.5.2012, v bode 9 Voľby , ktoré p. Germányiová nedala do záverečných
uznesení schôdze sa konštatuje, že: „Predsedajúca – kto súhlasí s tým, aby bol VV zrušený
ako taký orgán? Hlasovanie: prít. – 48 , za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0. Návrh bol schválený.“
V závere Uznesenia z VS 23.5.2012 spracovanej p.Germányiovou je tiež uvedené:
,,Rozhodnutie mandátovej, volebnej komisie o prerušení konania VS v bode 9 (v rámci tohto
bodu bolo aj vyššie uvedené hlasovanie o zrušení VV) až do získania právnej analýzy k
priebehu a výsledku volieb olo vzaté na vedomie väčšinou prítomných členov zhromaždenia bez
spočítania hlasov a hlasovania, bez určenia termínu riešenia, bez určenia kompetentných osôb
a bez odsúhlasenia prípadnej finančnej úhrady za právnu analýzu.“
Realizáciu naplnenia tohto uznesenia napravila až nová Rada v zápisnici z pokračovania
schôdze dňa 3.4.2013, a tým považujeme problém za uzavretý.
Vzhľadom ku skutočnosti, že na liste adresovanom obvodnému úradu bol pán Kollárik uvedený
ako kontaktná osoba, po svojom zvážení a vzniknutej diskusii sa pani Germányiovej
ospravedlnil. Pani Germányiová ospravedlnenie verejne prijala.
K bodu 4.
K Správe o činnosti SVB ZVB 502 za rok 2012 uviedol predsedajúci, že správu vypracovala
p. Germányiová, vlastníci ju obdržali mailom a vyvesením v oficiálnej výveske oboch vchodov,
Rada na svojom zasadnutí Správu vzala na vedomie. Následne dal predseda o schválení
Správy hlasovať. Skrutátorka oznámila, že prišiel 18,50 ďalší vlastník, prítomných je 41.
Hlasovanie: prítomných 41, za: 13, proti: 0,zdržal sa: 28
Správa o činnosti SVB ZVB 502 nebola schválená
K bodu 5.
K Správe o hospodárení SVB ZVB 502 za rok 2012 uviedol predsedajúci, že Správu
o účtovnom výsledku hospodárenia spracovala
p. Germányiová na základe podkladov
z účtovného programu EASY SVB od Ing. Štolcovej zo dňa 11.4.2013, ktoré boli doručené p.
4
Germányiovej aj všetkým členom Rady a aj p. Kovaničovej za účelom pripomienkovania.
Pripomienkovanie využila iba p. Germányiová a následne spracovala výsledok hospodárenia do
zhustenej tabuľkovej formy, ktorú predložila členom novej Rady na ďalšie pripomienkovanie
a úpravy. Rada však túto možnosť nevyužila a Správu o účtovnom výsledku hospodárenia
posunula ďalej v pôvodnej forme bez akýchkoľvek úprav. Vlastníci ju obdržali emailom. Rada
na svojom zasadnutí Správu vzala na vedomie.
Diskusia k danému bodu: Pani Kvačková sa spýtala, ako sa pripravovali materiály za rok 2012.
Odpovedal p. Oleár, že Rada písomne vyzvala p. Germányiovú, p. Kovaničovú a p. Pleška na
vypracovanie správ a revízie. Pán Pleško namietal proti zaslaniu doporučenou poštou
( zbytočné ) a nevidel dôvod vypracovať Správu o revízii, nakoľko už toho času nemá mandát.
Pani Blažeková – nepochopila, prečo za činnosť roka 2012 p. Pleško neurobil revíziu a dodala,
že je zrejme treba urobiť daňovú kontrolu. Pán Baranovič vyzval k zodpovednosti a kľudným
reakciám bývalých členov rady a vedenia SVB ZVB 502.
Pán Kollárik dal procedurálny návrh na prijatie uznesenia:
Zhromaždenie ukladá:
" Štatutárnym orgánom zabezpečiť vykonanie revízie hospodárenia SVB ZVB 502 podľa
špecifikácie a za obdobie určené štatutárnym orgánom nezávislým účtovníkom alebo
audítorom." Zodpovedný: štatutárny orgán, Termín: najneskôr do 31.12.2013
K tomuto návrhu mala p. Kvačková otázku: „ A ako to, že už máte ten návrh, Vy ste vedeli
dopredu ako to dopadne?“
p. Kolárik odpovedal, že na túto schôdzu má pripravené viaceré návrhy, ktoré chcel navrhnúť až
v bode Rôzne. Keďže k danej problematike vystúpila pani Blažeková, zareagoval p. Kolárik
týmto doplnením.
Keďže táto diskusia sa týkala až bodu 6 ( Správa o revízii za rok 2012), dal predsedajúci najskôr
hlasovať k bodu 5 ( Správa o hospodárení SVB ZVB 502 za rok 2012).
Hlasovanie: prítomných 41, za: 13, proti: 3,zdržal sa: 25, Správa o hospodárení SVB ZVB 502
nebola schválená
K bodu 6.
Predsedajúci konštatoval, že Správa o revízii za rok 2012 nebola predložená p. Pleškom.
Poznámka p. Germányiovej: „členom bývalej Rady bol aj terajší člen Rady určený Radou
p. Oleár – takže na spracovanie tejto Správy o revízii účtovnej agendy za rok 2012 sa mal
podieľať rovnakou mierou ako p. Pleško.“
V zmysle predchádzajúcej diskusie dal predsedajúci hlasovať o procedurálnom návrhu p.
Kollárika, citovaného v bode 5., tejto zápisnice.
Skrutátorka oznámila, že prišiel ďalší vlastník, prítomných je 42.Hlasovanie: prítomných 42, za:
24, proti: 15,zdržal sa: 3, uznesenie bolo schválené
Zároveň na základe návrhu prítomných bola navrhnutá 3 – členná výberová komisia na výber
audítora, prípadne účtovníckej firmy v zložení: p. Blažeková, p. Germányiová a p. Ondrášeková.
Hlasovanie: prítomných 42, za: 37, proti: 0,zdržal sa: 5 Výberová komisia bola schválená
5
K bodu 7.
Návrh rozpočtu na rok 2013 rieši iba nevyhnutné príjmy a výdavky, žiadne veľké investície,
riešiť sa budú len nevyhnutné výdavky. Rada vzala návrh rozpočtu na vedomie. Pán Baranovič
– rozpočet bude platiť len na nutné veci.
Predseda dal o návrhu rozpočtu na rok 2013 hlasovať.Hlasovanie: prítomných 42, za: 30, proti:
10,zdržal sa: 0 nehlasovali: 2. Rozpočet na rok 2013 bol schválený
K bodu 8.
Voľby predsedu a člena Rady - predseda odovzdal slovo p. Kollárikovi, predsedovi volebnej
komisie. Predseda VK p. Kollárik oznámil, že písomne bol navrhnutý iba jeden kandidát na
predsedu, p. Peter Oleár, ktorý s kandidatúrou súhlasí, vyzval prítomných, či má niekto ďalší
návrh na kandidáta na predsedu. Pretože tomu tak nebolo, dal predseda VK hlasovať o návrhu,
aby sa p. Peter Oleár stal predsedom spoločenstva.
Hlasovanie: prítomných 42, za: 41, proti: 0,zdržal sa:1,Zhromaždenie zvolilo za predsedu
spoločenstva Petra Oleára
Pán Peter Oleár následne oznámil, že sa vzdáva funkcie člena rady.
Zhromaždenie to zobralo na vedomie.
Voľba členov Rady ( dovolenie 2 chýbajúcich do počtu členov 5)
Skrutátorka oznámila, že odišiel 1 vlastník, prítomných je 41, po voľbe p. Kovaničovej
opäť42prítomných
Za kandidátov člena Rady SVB ZVB 502 sa prihlásili p. Soňa Kovaničová a Ingrid Germányiová.
Výsledky hlasovania:
- p. Kovaničová
hlasovanie: prítomných 41, za: 12, proti: 0,zdržal sa: 28, nehlasoval: 1
kandidátka nebola zvolená
- p. Germányiová
hlasovanie: prítomných 42, za: 15, proti: 18,zdržal sa: 9
kandidátka nebola zvolená
Predseda VK dal návrh, aby zhromaždenie hlasovalo o zmene počtu členov Rady SVB ZVB
502, a to z počtu 5 (päť) na počet 3 (traja). Skrutátorka oznámila, že sa vrátill 1 vlastník,
prítomných je 42. Hlasovanie: prítomných 42, za: 41, proti: 0,zdržal sa: 1,Návrh schválený
K bodu 9.
Rôzne. Predseda otvoril diskusiu.
V tomto bode p. Oleríny podotkol, že nebolo nič schválené a p. Kvačková sa spýtala, že kedy
budú vrátené preplatky a vyberané nedoplatky od vlastníkov, a zároveň upozornila, že na
Vyúčtovaní za r. 2012 chýbajú tieto údaje - reklamačná lehota v súlade so zákonom, poučenie
o spôsobe podania reklamácie, lehota na úhradu nedoplatkov, lehota na vyplatenie preplatkov. .
V diskusii vystúpila p. Germányiová, ktorá prečítala znenie chýbajúcich údajov o termínoch
reklamácii, úhrade nedoplatkov a vyplatení preplatkov.
Predsedajúci sa vyjadril, že Vyúčtovanie za rok 2012 prevzali takmer všetci vlastníci bytov,
okrem štyroch, ktorí neboli zastihnuteľní pri osobnom odovzdávaní vyúčtovania. Zároveň
oznámil, že týmto vlastníkom bytov bude vyúčtovanie zaslané poštou. Pripustil, že sa stala
6
chyba a neuvedomil si, že na tlačive vyúčtovania, ktoré sú zabezpečované dodávateľsky,
chýbajú vyššie uvedené údaje. Z tohto dôvodu sa v diskusii rozhodlo, že termíny reklamácie,
úhrade nedoplatkov a vyplatení preplatkov budú uvedené v zápisnici z dnešného rokovania
zhromaždenia, aby boli záväzné pre všetkých vlastníkov bytov.
REKLAMÁCIE uplatňujte písomne do 15-tich dní od prevzatia vyúčtovania na
[email protected] alebo do schránky ZVB.
NEDOPLATOK ste povinný uhradiť do 15-tich dní po uplynutí reklamačnej lehoty na
č.ú.:1321655651/0200 s VS: č. bytu, do poznámky uviesť: nedoplatok z vyúčtovania za r.2012.
PREPLATOK bude poukázaný na Váš účet do 30-tich dní od dátumu prevzatia vyúčtovania za
rok 2012. Preplatok môže byť aj započítaný so zálohovou platbou za nájomné po písomnom
požiadaní vlastníka bytu.
p. Oleára)
oznámil, že riadiaci panel DEK systému od vchodu H6 je v kancelárii ZVB 502, avšak
riadiaci panel DEK systému pre H4 je u p. Kvačkovej, teda v súkromnom byte. Navrhol, aby aj
toto zariadenie bolo v kancelárii. P. Kvačková informovala, že toto prenesenie a inštalovanie
musí urobiť firma, ktorá zariadenie dodala. Predseda teda vyzve firmu, aby odinštalovala riadiaci
panel DEK v byte p. Kvačkovej a nainštalovala ho v kancelárii ZVB 502.
b)
informoval o registrácii na daňovom úrade ohľadom dane z nehnuteľnosti za nebytové
priestory jednej osoby, ktorou je p. Germányiová a súčasne požiadal p. Germányiovú, aby sa na
DÚ odregistrovala ( musí to urobiť osobne) , následne sa vyžiada od vlastníkov bytov súhlas
s platením tejto dane za nebytové priestory v jednom priznaní, a to p. Oleárom Petrom, ak bude
tento súhlas vlastníkov bytov písomne 100 %, tak sa na DÚ zaregistruje p. Peter Oleár ako
platca za nebytové priestory a súčasne oznámi užívateľom nebytových priestorov , aby si urobili
takúto zmenu v daňovom priznaní a daň neplatili duplicitne ( doteraz totiž niektorí vlastníci
a súčasne nájomcovia nebytových priestorov tak robili).
p. Blažeková – hovorila o problémoch na H4 s priestorom na kočíky, keďže tam nemajú
kočikáreň, nakoľko sa sťahujú nové rodiny s deťmi.
p. Baranovič navrhol hlasovať o uznesení, zaviazať Radu , aby do 10 dní urobil revíziu
spoločných aj nebytových priestorov v oboch vchodoch (H4 a H6) a našla priestor na kočíky pre
H4.
Hlasovanie: prítomných 42, za: 42, proti: 0,zdržal sa: 0, Návrh bol schválený
p. Šmahovská - sa sťažovala, že od vchodu H4 majú kľúče všelijakí ľudia, ktorí tam chodia
a robia problémy, hluk, rušia vlastníkov a pod., taktiež upozornila na parkovanie pre kontajnermi,
kde je už aj vyznačené na chodníku zákaz, nerešpektuje sa. Požiadala, aby sa s týmto nový
predseda spoločenstva zaoberal, čo bolo zo strany predsedu prisľúbené, ale iba v rámci jeho
kompetencií.
p. Oleár – oboznámil prítomných so žiadosťou p. Germányiovej o urovnanie záväzkov
vyplývajúcich z DoPČ a uznesení ZBV 502, ktoré boli vyplácané aj za predchádzajúce roky
(za spracovanie podkladov pre ročné zúčtovanie preddavkov za služby spojené s bývaním,
7
vyhotovenie koncoročného prehľadu o preplatkoch a nedoplatkoch a pod). a tiež za vyplatenie
alikvótnej časti odmeny na základe Dohody o vykonávaní funkcie predsedu SVB ZVB 502,
nakoľko uviedla, že Rada jej neoznámila ukončenie tejto Dohody.
Predseda oznámil p. Germányiovej, že takáto povinnosť nevyplýva zo žiadneho predpisu
a Dohoda platí pre obdobie výkonu funkcie, oznámil tiež, že odhlásenie z platieb odvodov bolo
vykonané.
Keďže vznikla diskusia, či žiadosť o mimoriadnu odmenu sa zakladá na nejakom
predchádzajúcom uznesení, kde vlastníci takéto niečo schvaľovali, p. Baranovič dal návrh na
prijatie uznesenia, ktorým poveruje zhromaždenie predsedu a Radu , aby na základe
predchádzajúcich uznesení prijatých v minulom období posúdila žiadosť p. Germányiovej na
oprávnenú požiadavku preplatenia požadovaných finančných prostriedkov a v zmysle toho
žiadosť vybavila. Termín: do 30.6.2013
Hlasovanie: prítomných 42, za: 42, proti: 0,zdržal sa: 0, Návrh bol schválený
p. Pleško – uviedol, že na katastri máme v nesúlade so skutočnosťou zakreslenie nášho
paneláku a navrhol, aby sa stým Rada zaoberala. Keďže z diskusie vyplynulo, že to nie je pre
nás nevyhnutné a takýto stav je už 30 rokov, stálo by to veľa peňazí, tak sa Rade neuložila
žiadna úloha.
K bodu 10.
Program schôdze bol vyčerpaný, predseda p. Peter Oleár poďakoval prítomným za aktívnu
účasť a Výročnú schôdzu o 20,47 hod ukončil.
V Bratislave 29.05.2013
Predseda spoločenstva SVB ZVB 502:
Peter Oleár
..............v.r.........................
Overovatelia zápisnice:
Kamil Kollárik
..............v.r.........................
Ingrid Germányiová st
..............v.r.........................
Zapisovateľka:
Eugénia Ondrášeková
..............v.r.........................
8
Spoločenstvo vlastníkov bytov ZVB „502“
Holíčska č. 6, 851 05 B r a t i s l a v a
––––––––––––––––––––––––––––––––––––UZNESENIE
z Výročnej schôdze zhromaždenia vlastníkov bytov ZVB „502“
Výročná schôdza zhromaždenia SVB ZVB „502“ na Holíčskej č. 4 a 6, konaná 29.05.2013
I. Konštatuje,:
1.
že zo 64 vlastníkov bytov - členov zhromaždenia SVB a NP ZVB „502“ bolo na VS dňa
29.05.2013 od 39-42 členov /prezenčná listina založená v archíve spoločenstva/. V zmysle
zákona 182/93 Z..z. a Zmluvy o spoločenstve bolo zhromaždenie uznášania schopné,
2.
že Správa Rady SVB ZVB 502 o revízii účtovnej agendy za rok 2012 nebola predložená.
II. Zvolila:
Pána Petra Oleára za predsedu spoločenstva SVB ZVB 502. Prítomných 42, za 41, proti 0,
zdržal sa 1, predseda zvolený.
III. Nezvolila
a/ Soňu Kovaničovú za členku rady, hlasovanie: prítomných 41, za: 12, proti: 0,zdržal sa: 28,
nehlasoval: 1
kandidátka nebola zvolená
b/ Ingrid Germányiovú za členku rady, hlasovanie: prítomných 42, za: 15, proti: 18,zdržal sa: 9
kandidátka nebola zvolená
IV. Berie na vedomie:
Vzdanie sa funkcie člena rady spoločenstva pána Petra Oleára.
V. Schvaľuje:
1. Realizáciu zvukového záznamu z priebehu výročnej schôdze. Hlasovanie: prítomní 39, za 39,
proti, 0, zdržal sa 0/, návrh schválený
2. Voľbu orgánov zhromaždenia SVB ZVB 502
Voľbu zapisovateľky p. Ondrašekovú – prítomných 39, za39, proti0, zdržalo sa0/, návrh
schválený.
9
Voľbu overovateľov zápisnice p. Germányiovú a p. Kollárika -prítomných 39, za 39, proti 0,
zdržalo sa 0/, návrh schválený.
Voľba skrutátorov p. Malíčková- prítomných 42,za 42,proti 0,zdržal sa 0, návrh schválený.
Voľba mandátovej komisie p. Pleško a p. Baranovič - prítomných 42,za 42,proti 0, zdržal sa 0,
návrh schválený.
Voľba volebnej komisie: a/ p. Kollárik, predseda VK, prítomných 39,,za 38, proti 0, zdržal
sa 1, návrh schválený.
b/ p. Martišovičová a p. Neubauer, členovia VK, prítomných 39, za
37, proti: 0, zdržal sa: 2, návrh schválený.
3. Program výročnej schôdze ZVB „502“ tak ako bol predložený.
Hlasovanie: prítomných 40, za 40,proti 0, zdržal sa 0 , program VS bol schválený.
4. Plnenie uznesení z predchádzajúcej VS konanej dňa 03.04.2013. Uznesenia sú splnené, okrem
uznesenia č. 12 , ods. 3., úloha splnená čiastočne – je v štádiu riešenia.
5. Rozpočet SVB ZVB 502 na rok 2013. Hlasovanie: prítomných 42, za 30, proti 10,zdržal sa 0,
nehlasovali 2, návrh schválený.
6. V súvislosti s čl. VI., ods. 1., tohto uznesenia, trojčlennú výberovú komisiu na výber audítora,
prípadne účtovníckej firmy v zložení: p. Blažeková, p. Germányiová a p. Ondrašeková.
Hlasovanie: prítomných 42, za 37, proti 0, zdržal sa 5, návrh schválený.
7. Zmenu počtu členov Rady spoločenstva a to z počtu 5 (piatich) na 3 (troch).
Hlasovanie: prítomných 42, za 41, proti 0, zdržal sa 1, návrh schválený.
VI. Neschvaľuje:
1. Doplnenie navrhnutého bodu do programu schôdze na návrh p. Germányiovej, a to žiadosť o
pasívny prístup k inernetbankingu účtu SVB ZVB 502.
Hlasovanie: prítomných 40,za 16, proti 22, zdržal sa 2, návrh nebol schválený.
2. Správu o činnosti SVB ZVB „502“ za rok 2012
Hlasovanie: prítomných 41,za 13,proti 0, zdržal sa 28, správa nebola schválená.
3. Správu o hospodárení SVB ZVB „502“za rok 2012.
Hlasovanie: prítomní 41, za13, proti 3, zdržal sa 25, správa nebola schválená.
VII. Ukladá:
1. Štatutárnym orgánom zabezpečiť vykonanie revizie hospodárenia SVB ZVB 502 podľa
špecifikácie a za obdobie určené štatutárnym orgánom nezávislým účtovníkom alebo
audítorom. Hlasovanie – prítomných 42, za 24, proti 15, zdržal sa 3, návrh schválený.
Zodpovedný: štatutárny orgán
Termín: najneskôr do 31.12.2013
10
2. Predsedovi spoločenstva a Rade spoločenstva urobiť reviziu spoločných a nebytových
priestorov v oboch vchodoch na H4 a H6 a nájsť priestor na kočikáreň pre H4.
Z: predseda spoločenstva, Termín: do 10 dní
3. Predsedovi spoločenstva a Rade spoločenstva, aby na základe predchádzajúcich uznesení
prijatých v minulom období posúdila žiadosť p. Germányiovej na oprávnenosť jej požiadavky
preplatenia požadovaných finančných prostriedkov a v zmysle toho žiadosť vybavili.
Hlasovanie: prítomných 42, za 42, proti 0, zdržal sa 0, návrh schválený.
Z: predseda spoločenstva, Termín: do 30.06.2013
4.
V súvislosti s registráciou na daňovom úrade, týkajúcej sa dane z nehnuteľností za
nebytové priestory je potrebné, aby sa p. Ingrid Germányiová odregistrovala a následne
sa zaregistroval pán Peter Oleár.
Z: Ingrid Germányiová, T: do 15.06.2013
Z: Peter Oleár, T: do 30.06.2013
V Bratislave 29. 05.2013
Predseda spoločenstva SVB ZVB 502:
Peter Oleár
Overovatelia zápisnice:
Kamil Kollárik
Ingrid Germányiová st.
Zapisovateľka: Eugénia Ondrašeková
................v.r..........................
................v.r.........................
...............v.r...........................
..............v.r...........................
11
Download

Zápisnica z VS SVB ZVB 502 zo dňa 29 05 2013 pre