Ktorý
výplñový
materiál?
Sprievodca pri výbere a použití
skloionomérnych výplñových materiálov od GC.
Sprievodca pri výbere
skloionomérnej
technológie od GC.
a použití
Výplñové materiály dostupné na dnešnom trhu sa vývojom zdokonalili a líšia sa v kvalite,
cene, spôsobe použitia, estetickými vlastnos†ami, dlhodobou trvanlivos†ou a bezpeËnos†ou. Z toho vyplýva, že každá klinická situácia si vyžaduje použitie iného materiálu.
Vo£ba výplñového materiálu je
dôležitá
V dnešnom koncepte Minimálne Invazívneho Plánu Ošetrenia vytvorenom GC, je k£ úËovým aspektom priebežná starostlivos† a manažment orálneho
zdravia pacienta spolu s ústnou hygienou. Stomatológia pokroËila od Ëisto mechanického k viac
medicínskemu prístupu.
Preto je mimoriadne dôležitý správny výber
výplñového materiálu, ke¢že to môže ovplyvni†
nielen dlhodobý výsledok klinického ošetrenia, ale
aj spokojnos† pacienta.
Váš výber môže tiež ovplyvni† ziskovos† vašej praxe,
najmä ak používate stále jeden druh materiálu.
V takomto prípade vystupujú do popredia rozdiely
medzi jednotlivými výplñovými materiálmi - jednoduchos† a Ëasová úspora alebo nutnos† použi†
¢alšie komponenty ako napr. väzobný systém.
A v niektorých prípadoch budete možno musie†
využi† kombináciu materiálov na dosiahnutie najlepšieho výsledku.
K£úËová je praktickos†: najprv sa rozhodnite, aká
výplñ alebo kombinácia je pre danú indikáciu
najvhodnejšia.
Dôkladne si zvážte najmä: kde sa bude výplñ
nachádza† - v posteriórnej alebo anteriórnej oblasti? Kde a aká ve£ká je kavita? Aké je riziko vzniku
kazov u pacienta? Ako použitý materiál zapadá do
Minimálne Invazívneho Plánu Ošetrenia?
Minimum
Intervention
Napriek tomu, vhodnos† pre danú indikáciu nie je jediná vec na uváženie - musíte bra† do úvahy aj ostatné
vlastnosti materiálu, napríklad bezpeËnos† použitia.
Ak je pacient precitlivelý na urËité monoméry, zvážte
použitie materiálu bez obsahu živice.
Výber materiálu, ktorý je výborne vyvážený v kvalite,
cene a v jednoduchej manipulácii, je mimoriadne
dôležitý najmä ak robíte výplne Ëasto a musíte bra†
do úvahy poËet pacientov ošetrených za hodinu.
V takomto prípade je najlepšou vo£bou výplñ, ktorá je
£ahko použite£ná a vhodná do vlhkého prostredia.
Vo všeobecnosti je najlepšie pozna† charakteristiku každého materiálu pred tým, ako si vyberiete
vhodný typ. Potom môžete porovna† vlastnosti
konkrétneho materiálu s úËinkami, ktoré od neho
v danej klinickej situácii oËakávate.
GC SKLOIONOMÉRNE VÝPLÑOVÉ MATERIÁLY:
2
nevyhnutné pre každodennú
modernú stomatologickú prax.
Ktorý výplñový
materiál
Najúspešnejší spôsob adhézie klinicky potvrdený!
Nedávny systematický preh£ad adhezívnych klinických
štúdií klasifikoval skloionomérne cementy ako »íslo 1
Ëo sa týka retencie a klinickej úspešnosti v porovnaní
so živicovými adhezívnymi systémami (inými slovami, sú
lepšie než leptacie a samoleptacie adhezíva aplikované
v troch, dvoch alebo jednom kroku)*.
* Peumans M, Kanumilli P, De Munck J, Van Landuyt K,
Lambrechts P, Van Meerbeck B. Clinical effectiveness of contemporary adhesives: A systemic review of current clinical
trials. Dent Mater 2005;21:864-881.
Skloionoméry preto tak úËinne
adherujú, lebo:
•sú to cementy na báze vody s jedineËnou
štruktúrou matrix - vynikajúce pre prostredie
v ústach
• tolerujú vlhké prostredie poËas aplikácie*
• chemicky sa viažu k dentínu, sklovine
a zubnému cementu, Ëím vytvárajú silný
a stabilný uzáver bez mikrošpár
• odolávajú pohybom pulpálnej tekutiny
(na rozdiel od živicových adhezívnych systémov)
• ochrañujú okolité povrchy zubov uvo£ñovaním
fluoridových a stronciových iónov
• pomáhajú stimulova† vnútornú remineralizáciu,
pri ktorej sa uvo£µñujú stronciové a fluoridové
ióny a tým maximálne podporujú proces
vytvrdenia zmäknutého dentínu**
• eliminujú baktérie už v zárodku
• v¢aka dobrej biokompatibilite dosahujú
pozitívnu pulpálnu odozvu
• majú tepelný koeficient expanzie podobný dentínu
* Bezprostredne po aplikácii je potrebná ochrana proti
kontaminácii vlhkos†ou a to až kým neskonËí poËiatoËná
fáza tuhnutia.
** Remineralisation of carious dentine exposed to a glass
ionomer, an in-vivo study. Ngo H, Mount GJ, Morris M
McIntyre, Tuisuva J, Von Doussa R. J Dent Res 80 (IADR
Abstract no 919) 2001.”
3
Základy skloionomérnej technológie
Na dosiahnutie optimálnych klinických výsledkov je
potrebné okolo dentínovo-sklovinného rozhrania vytvori† Ëistý okraj bez kazov, ktorý umožní skloionoméru remineralizova† nižšie položený dentín. Pri zuboch
s hlbokými kazmi a asymptomatickou pulpou radšej ponechajte na dne kavity zmäknutý dentín, ako by ste mali
riskova† otvorenie pulpy. GC skloionoméry využívajú
sklo s obsahom stroncia, ktoré je známe vyššou
úËinnos†ou pri remineralizácii zmäknutého dentínu.
Do kavity aplikujte kondicionér, aby ste ju oËistili
od zbytkov drte po preparácii. Týmto tiež vylepšíte
povrch kavity, takže skloionomér môže lepšie zatiec†
a adaptova† sa na steny a dno kavity a dosiahnu†
optimálnu chemickú väzbu. Aplikácia kondicionéru
navyše minimalizuje riziko zachytenia vzduchu a vzniku
vzduchových bublín. Cavity Conditioner obsahuje
kyselinu polyakrylovú, ktorá pripraví dentín a sklovinu
na chemickú adhéziu bez toho, aby sa obnažili
dentínové tubuly a zamedzuje tak vzniku pooperaËnej citlivosti. Po opláchnutí kondicionéru jemne osušte prebytoËnú vlhkos† bez prílišného presušenia zuba.
Remineralizácia
Hypermineralizácia
Remineralizácia
Povrch dentínu
s neporušenou vrstvou
smear layer
(popreparaËnou vrstvou)
Povrch dentínu po ošetrení
kondicionérom s obsahom
polyakrylovej kyseliny
Na tomto snímku, urobenom rastrovacím elektrónovým mikroskopom (SEM), sa väzobné rozhranie
vzniknuté fúziou iónov skloionoméru a zuba javí
ako vyvýšený hrebeñ medzi materiálom Fuji IX GP
a dentínom. Skúšobná vzorka bola odobratá zo zuba,
ktorý bol vyplnený materiálom Fuji IX GP a následne po 9 mesiacoch z nesúvisiacich príËin extrahovaný. Vzorka bola vyleštená a naleptaná po dobu
10 sekúnd, aby sa odstránila vrstva smear layer
(popreparaËná vrstva). Následne sa odobral živicový
odtlaËok, ktorý bol potom SEM mikroskopicky vyhodnotený.
4
Dr. H. Ngo
Silná a spo£ahlivá väzba, ktorá vznikne chemickou
fúziou: najväËšia výhoda pri používaní skloionoméru
ako adhezívneho medziËlánku s povrchom zuba.
Ktorý výplñový
materiál
Dôkaz, že skloionomérne rekonštrukcie
vysoko prekroËili oËakávania
mérneho materiálu urËeného pre posteriórnu oblas†:
Fuji IX. PreËo? Tento nový skloionomér ponúkal dlhodobú väzbu, trvalú ochranu a uspokojivý estetický vzh£ad
- všetko v jednom. Výsledky hovoria sami za seba....
Dr. J. Neo
V roku 1995 tento pacient požiadal o výmenu kompozitnej výplne Triedy II. Po skontrolovaní oklúzie
a uvážení zá†ažových faktorov sa lekár rozhodol pre
aplikáciu vo svete prvého, vysoko-pevného skloiono-
1995
1995
1998
2001
2007
Preparovaná kavita po
ošetrení kondicionérom
KoneËný výsledok po
dokonËení a vyleštení
Tá istá výplñ
po 3 rokoch
Tá istá výplñ
po 6 rokoch
Tá istá výplñ
po 12 rokoch
GC Fuji IX: použitý pri viac ako 300 miliónoch výplní po celom svete.
DLHODOBÉ ZAMERANIE GC na výskum a inováciu skloionomérov urËuje
najnovšie trendy: založené na osvedËenej skloionomérnej technológii GC.
Spevnenie nalakovaním dosiahnutie optimálneho vyzretia.
G-Coat PLUS je pevný, samoadhezívny ochranný lak
s nanoËasticami, ktorý sa chemicky viaže k materiálu
Fuji IX GP a okolitému zubnému povrchu. Pri aplikácii
na skloionomérne cementy lak G-Coat PLUS spevñuje
povrch výplne, znaËne zvyšuje pevnos† v zlome, ako aj
odolnos† voËi opotrebeniu a kyslému prostrediu.
Skloionoméry získavajú pevnos† dvoma spôsobmi:
zvnútra a zvonku. Zvnútra chemické reakcie napomáhajú vyzretiu a spevneniu materiálu, zatia£ Ëo zvonku
prísun vápnika a fosfátu zo slín spevñuje povrch. Pod£a
Povrch
skloionoméru
výsledkov nášho výskumno-vývojového oddelenia, aplikáciou ochranného laku na skloionomérnu výplñ je
možné dosiahnu† výrazné zlepšenie vlastností výplne.
Lak umožní vyzretie vo vnútri výplne a zároveñ, ke¢
po urËitom Ëase dôjde k jeho abradovaniu, umožní
kontakt výplne so slinami, takže prísun vápnika a fosfátu môže zaËa† spevñova† povrch. Pre podobnú situáciu nenájdete lepší ochranný lak ako je G-Coat PLUS.
Nielenže vylepšíte fyzikálne vlastnosti skloionoméru,
ale dosiahnete aj vysoký lesk, a to za kratší Ëas ako
pri leštení. Tým sa výplñ stáva nielen pevnejšia ale
zároveñ aj hladšia.
Mechanická zá†až
sa koncentruje v
povrchových porozitách a vedie
k šíreniu prasklín
G-Coat PLUS a viaže
na povrch a vypÍña
póry
V¢aka laminácii
spevñujúcou vrstvou
laku sa mechanická
zá†až rozloží
5
Skloionomérne výplñové materiály od GC
- sortiment, ktorý vyhovuje väËšine indikácií
GC Fuji VIII GP - chemicky tuhnúci,
živicou-modifikovaný výplñový materiál
Vynikajúci chemicky tuhnúci, spevnený výplñový materiál pre cenovo dostupné riešenia. Má prirodzený estetický vzh£ad so správnou translucenciou kombinovanou
s vylepšenými fyzikálnymi vlastnos†ami a spo£ahlivou
väzobnou silou. Je to ten pravý materiál, ktorý vyhovuje vášmu rozpoËtu pre výplne Triedy III, V a pre výplne
na povrchu koreñov.
Výhody pre Vás
Dlhodobá väzba v¢aka silnej chemickej
adhézii
90% svojich mechanických vlastností
dosahuje už do 10 minút
Dobrá translucencia bez vytvrdzovania
svetlom
Uvo£ñovanie fluoridu
Špeciálne zloženie so špecifickými živicami,
v¢aka ktorým perfektne ladí s odtieñmi
pod£a Vita® vzorníka a je teda ideálny
pre výplne v anteriórnej oblasti
Rádioopacita
Vynikajúce fyzikálne vlastnosti
Jednoduché použitie,
bez potreby izolácie
Vynikajúca biokompatibilita
Indikácie
GC Fuji VIII GP
6
Trieda Trieda Trieda Trieda Trieda PodI
II
III
IV
V
ložka
DoBáza stavba
pahý£a
Ktorý výplñový
materiál
GC Fuji II LC Improved
- svetlom tuhnúci
Fuji II LC Improved je svetlom tuhnúci, živicou modifikovaný skloionomér, ktorý poskytuje bezpeËné, úËinné a dlhotrvajúce výsledky s vynikajúcimi
estetickými vlastnos†ami. Jednoducho sa aplikuje
a je výbornou vo£bou pre anteriórne výplne ako
Trieda III a Trieda V alebo ako podložka (báza).
Výhody pre Vás
Dokonalé estetické výsledky v¢aka
širokému spektru odtieñov
Vylepšené mechanické vlastnosti ako sú
odolnos† voËi opotrebovaniu
Silná chemická väzba neovplyvnená
vlhkom: bez potreby použitia leptacích
alebo bondovacích prípravkov
Vysoké uvo£ñovanie fluoridov
Kontrolovaný Ëas tuhnutia v¢aka
tuhnutiu svetlom
Biokompatibilita
Vynikajúci, dlhodobý okrajový uzáver
Dobrá rádioopacita
Indikácie
Trieda Trieda Trieda Trieda Trieda PodI
II
III
IV
V
ložka
DoBáza stavba
pahý£a
GC Fuji II LC
Improved
7
GC Fuji IX GP a
GC Fuji IX GP FAST kondenzovate£né skloionoméry
Fuji IX GP je jedným zo špiËkových svetových skloionomérnych výplñových materiálov. TradiËný, chemicky tuhnúci skloionomér sa v kavite £ahko kondenzuje a tvaruje a vynikajúco funguje u posteriórnych
výplní Triedy I, II a výplní Triedy V. Taktiež je ideálny
na dostavbu pahý£ov alebo ako podložkový materiál.
Fuji IX GP FAST ponúka rovnaké výhody a indikácie
ako Fuji IX GP, ale s tým rozdielom, že dlhodobo fungujúce výplne zhotovíte už za polo-viËný Ëas - len za
3 minúty od zaËiatku miešania po dokonËenie. Ak je
pre Vás podstatná rýchlos†, vhodnejšie je použi† Fuji
IX GP FAST.
Výhody pre Vás
Kondenzovate£ný a nelepivý, jednoducho
aplikovate£ný a £ahko tvarovate£ný
Rovnaká tepelná expanzia ako zubná
štruktúra, bez zmrštenia poËas tuhnutia
Silná samotuhnúca chemická väzba na
steny kavity, ktorá nie je ovplyvnená
vlhkom: bez potreby použitia leptacích
alebo bondovacích prípravkov
Vynikajúci, dlhodobý marginálny uzáver
PreparaËná technika je šetrná k zubom:
nie je potrebné preparova† podbiehavé
miesta
Vysoká odolnos† voËi opotrebeniu
Chemické tuhnutie umožñuje
jednorazové aplikovanie bez vrstvenia
Vysoké uvo£ñovanie fluoridov
Ideálne pre okamžité alebo odložené
sendviËové výplne
Biokompatibilita
Dobrá rádioopacita
Indikácie
GC Fuji IX a
GC Fuji IX FAST
8
Trieda Trieda Trieda Trieda Trieda PodI
II
III
IV
V
ložka
DoBáza stavba
pahý£a
Ktorý výplñový
materiál
EQUIA - výplñový systém
novej generácie
V Ëom je EQUIA iná? Umožñuje dosiahnu† estetické
výsledky, ktoré doteraz neboli možné pri použití
konvenËného skloionomérneho cementu. EQUIA
je cenovo dostupný, Ëasovo úsporný, vysoko kvalitný skloionomérny výplñový materiál kombinovaný
s ochranným lakom, aký ste si vždy želali. Tento systém, založený na najnovšej skloionomérnej technológii, ponúka vynikajúcu odolnos† voËi opotrebovaniu, pevnos† v tlaku, trvanlivos† a vysoké uvo£ñovanie fluoridov.
EQUIA znamená Easy-Quick-Unique-IntelligentAesthetic (Jednoduchý-Rýchly-JedineËný-Inteligentný-Estetický).
Výhody pre Vás
Jednoduchý: aplikácia v jednom kroku žiadne vrstvenie, leptanie ani bondovanie
Šes†násobne vyššie uvo£ñovanie fluoridu
ako pri bežných skloionoméroch
Rýchly: od miešania po dokonËenie,
vysokolesklá výplñ len za 3´30´´
Bez potreby použitia koferdamu
JedineËný: v¢aka zdokonalenej odolnosti voËi
opotrebovaniu je EQUIA špeciálne vhodná
na výmenu starých amalgámových výplní
Prirodzená väzba k dentínu a sklovine
Inteligentný: vylepšená pevnos† v zlome
a dodatoËné vyzretie, ke¢ po urËitom Ëase
dôjde ku kontaktu so slinami
Aplikácia v jednom kroku
Estetický: jedineËné plnivo ponúka
vylepšenú translucenciu na dosiahnutie
prirodzených odtieñov podobných
štruktúre zuba
Dobrá rádioopacita
Vynikajúca biokompatibilita
EQUIA výplñový systém: skutoËne ekonomická, vysoko úËinná alternatíva pre posteriórne indikácie,
ke¢ potrebujete pracova† rýchlo a esteticky. Pamätajte - cena výplne vo vysokej miere závisí na tom,
ako dlho bude pacient sedie† v kresle.
Indikácie
Trieda Trieda Trieda Trieda Trieda PodI
II
III
IV
V
ložka
DoBáza stavba
pahý£a
GC EQUIA
9
Skloionomérne výplne od GC
- sortiment produktov, ktorý ke¢ raz použijete,
budete sa k nemu znova a znova vraca†.
K£úËovým aspektom dnešného konceptu Minimálne Invazívneho Plánu Ošetrenia vytvorenom firmou GC, je priebežná starostlivos† a manažment orálneho
zdravia pacienta spolu s ústnou hygienou. Uvádzame nieko£ko príkladov:
Ošetrenie minimálnych kazov
V ideálnom prípade by výmena výplne mala znamena† obnovenie povrchu poškodenej výplne za súËasného zachovania vnútorného uzáveru kavity a bez
dodatoËnej straty na štruktúre zuba. Základom filozofie minimálnej intervencie je oprava a zachovanie
existujúcich rekonštrukcií.
Toto všetko je možné so systémom EQUIA.
Dr. G. Milicich
Prvým zabrúsením do zuba v podstate zaËína cyklus
deštrukcie. Výsledok: progresívna strata štruktúry
zubu, pretože každá výplñ sa Ëasom znehodnotí a
následne vymení. Ako súËas† Vašej dlhodobej stratégie na minimalizáciu „biologických strát“ zuba
používajte pri náhrade dentínu skloionomér ako
trvanlivý medziËlánok medzi výplñou a dentínom.
1
2
3
4
5
1
4
Preparácia kavity; 2 Aplikácia kondicionéru na dentín; 3 Leptanie nepreparovanej skloviny kyselinou fosforeËnou;
Nanesenie materiálu EQUIA Fil; 5 Aplikácia laku EQUIA Coat na skloionomér a okolitú naleptanú sklovinu
a vytvrdenie svetlom.
PokraËujúce kazy
EQUIA systém je ideálny ako doËasná
výplñ u pacientov s aktívnym kazom
a ako súËas† stratégie ochrany pulpy.
Aj napriek najväËšiemu úsiliu pri peËatení fisúr sa
pri vysokej náchylnosti pacienta na tvorbu zubných
kazov môžu vytvori† nové lézie. »asto sa vytvárajú
okolo existujúcich výplní - najmä ak pretrvávajú nepriaznivé faktory prostredia.
2
3
4
Dr. S. Vouliotis
1
10
7
8
9
5
6
1 Nová lézia na zube 47; 2 Odstránenie kazu; 3 Aplikácia
kondicionéru; 4 Naleptanie okolitej skloviny a existujúce-ho peËatidla; 5 Aplikácia materiálu EQUIA Fil
odtieñ B1; 6 Vytvarovanie oklúzálnej anatómie; 7 Aplikácia laku EQUIA Coat na celú sklovinu, peËatidlo a povrch
skloionomérneho cementu; 8 Vytvrdenie svetlom po dobu
20 sekúnd; 9 DokonËená výplñ.
Ktorý výplñový
materiál
Tunelové preparácie
Ak vonkajší obvod zuba zostane neporušený, v skutoËnosti posteriórny zub posilníte. Preto na odstránenie
aproximálneho kazu a na preniknutie k aproximálnym
léziám použite tunelovú preparaËnú techniku, pri ktorej
nedôjde k poškodeniu vonkajšieho obvodu zuba.
1
5
2
6
4
9
Pri cervikálnych kavitách dosiahnete estetickejšie
výsledky, ak použijete dokonale prispôsobené odtiene, ktoré vám ponúkajú živicou modifikované
skloionoméry, napr. Fuji II LC Improved. Využite pri
cervikálnych kavitách úžasné výhody skloionomérov,
ako je tolerancia vlhkosti. V¢aka spo£ahlivej chemickej väzbe dosiahnete aj vynikajúci okrajový uzáver
výplne.
1
5
2
6
3
7
4
8
7
8
Dr. G. Knight
3
Cervikálne výplne
1 Pacient vykazuje distálnu léziu na prvom hornom premoláre; 2 V sklovine sa vytvorí prístupová kavita v tvare „T“
a pomocou guliËkového vrtáËika Ë.5 sa odstráni zubný kaz;
3 Interproximálne sa umiestni krátka Mylarova matrica a zaklinkuje sa oproti preparovanej kavite; 4 Po aplikácii kondicionéru sa kavita mierne preplní skloionomérom; 5 Pacienta
zahryzne a Mylarova matrica sa pritlaËí cez cement; 6 Výplñ
sa vytvaruje a opracuje; 7 DokonËená výplñ: Najšetrnejšia
a najestetickejšia vo£ba pre výplne zaËínajúcich kavít Triedy
II.; 8 Vrstva ochranného laku môže zníži† riziko poškodenia
aproximálneho povrchu skloionomérnej výplne; 9 Tunelová
výplñ 14 mesiacov po umiestnení.
1 Cervikálna lézia; 2 Po preparácii zuba naneste kondicionér;
3 Opláchnite a osušte; 4 Vytvarujte a v prípade potreby adaptujte transparentnou matricou; 5 Vytvr¢te svetlom 20 sekúnd;
6 DokonËite pod vodným sprejom s pomocou superjemného diamantového vrtáËika, silikónovej gumiËky a leštiacich
pásikov; 7 Po vyleštení naneste lak ako ochranu skloionoméru poËas prvých 24 hodín; 8 DokonËená výplñ.
Snímky po prvý krát uverejnené v ADA News Bulletin, No 358,
2007 a reprodukované s povolením Austrálskej asociácie
stomatológov.
11
Aproximálne výplne u detských pacientov
Ako výplñový materiál použite Fuji IX GP samostatne alebo v spojení s kompozitom sendviËovou
technikou. V¢aka rýchlemu spracovaniu a vysokému
uvo£ñovaniu fluoridov je obzvlᚆ vhodný pre výplne
u detí.
2
3
4
5
6
7
8
Dr. J. Lucas
1
1
Preparácia kavity na distálnom zube 84; 2 Na dobu 10
sekúnd naneste kondicionér, opláchnite a jemne osušte; 3
Aplikujte Fuji IX GP (FAST) odtieñ B1 a vytvorte bázu;
4 Na preparovanú sklovinu a skloionomérnu bázu aplikujte
na 10 sekúnd G-Bond; 5 G-Bond dôkladne vysušte prúdom
vzduchu a vytvr¢te svetlom po dobu 10 sekúnd; 6 Naneste
kompozit Gradia Direct posterior odtieñ A1 a vytvr¢te svetlom; 7 Vyleštite jemnými diamantovými vrtáËikmi; 8 DokonËená výplñ.
Malé okluzálne výplne v trvalom chrupe
Pri okluzálnych léziách v poËiatoËnom štádiu a s obmedzeným okluzálnym zá†ažením použite minimálne invazívne techniky a ako výplñ skloionomér.
Dr. J. Lucas
Kombinácia EQUIA (EQUIA Fil a EQUIA Coat)
poskytuje trvanlivú adhéziu a dokonalú ochranu
zuba, v¢aka ktorej je permanentná výplñ pevnejšia
a odolnejšia voËi opotrebovaniu.
1
1
2
3
Zubný kaz na okluzálnej ploške; 2 Do kavity naneste na
10 sekúnd kondicionér a opláchnite; 3 Aplikujte EQUIA Fil;
4 Vytvarujte okluzálnu anatómiu; 5 Aplikujte EQUIA Coat a
vytvr¢te svetlom; 6 DokonËená výplñ.
12
4
5
6
Ktorý výplñový
materiál
SendviËová technika
Ak musíte rieši† vysokú zá†až v oklúzii alebo potrebujete umiestni† výplñ do vysoko kyslého prostredia,
použite kondenzovate£ný skloionomér a kompozitný materiál pomocou sendviËovej techniky. Teda ak
sú kavity väËšie alebo výrazne okluzálne zá†ažované,
môžete na bázu z materiálu Fuji IX GP alebo Fuji
II LC umiestni† vonkajší výplñový materiál ako napríklad kompozit Gradia Direct Posterior. Aj ke¢
sa ako vonkajší materiál najËastejšie používa bežný
kompozit, môžete zváži† aj použitie iných druhov
nepriamych laboratórne zhotovených výplní.
Postup pri tzv. „cut-back“ sendviËovej technike je
nasledovný: kavitu najskôr preplñte skloionomérom,
a potom odbrúsením prebytkov vytvarujte obrys
kavity do takého tvaru a ve£kosti, ako potrebujete
pre vrchnú vrstvu kompozitu. Uvedenú techniku
môžete vylepši† použitím materiálu G-Bond ako adhezívneho spojenia medzi skloionomérom a kompozitom. Ako to funguje: G-Bond dokáže zabezpeËi†
chemickú aj mikromechanickú väzbu medzi vrchnou
vrstvou kompozitu a bázou zo skloionoméru.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dr. S. Lasocinski
1
1 Pred preparáciou; 2 Hotová preparácia; 3 Aplikácia Cavity
Conditioner po dobu 10 sekúnd; 4 Aplikácia Fuji IX GP FAST;
5 Hotová báza výplne z Fuji IX GP FAST; 6 Naleptanie len
sklovinných okrajov; 7 Aplikácia väzobného systému G-Bond;
8 Vytvrdenie bondu svetlom; 9 Umiestnenie kompozitu vrátane vytvrdenia svetlom; 10 DokonËená kompozitná výplñ;
11 Aplikácia laku G-Coat PLUS; 12 DokonËená sendviËová
výplñ.
13
Výmena existujúcich výplní
Ak aproximálne výplne zlyhávajú kvôli pretrvávajúcej aktivite kazu, možno vám pripadá obtiažne
nájs† výplñ v správnom odtieni, ktorá by zub trvale
zapeËatila, ochránila a odolávala kyslému prostrediu
v ústach a naviac by bola cenovo dostupná a dobre
vyzerala. V takýchto prípadoch použite tzv. zatvorenú sendviËovú techniku pomocou materiálu Fuji
IX GP. Najprv zub zapeËa†te a zabezpeËte jeho
ochranu, a potom prekryte všetky vo£né vonkajšie
povrchy kompozitnou živicou (napr. Gradia Direct
Posterior).
2
3
4
5
6
7
8
Dr. G. Milicich
1
1 Amalgámová výplñ zuba 24 so sekundárnym kazom, ktorú
je potrebné vymeni†; 2 Dentín kondicionujeme 10% kyselinou polyakrylovou a sklovinu naleptáme gélom 37% kyseliny fosforeËnej; 3 Do kavity aplikujeme materiál Fuji IX GP
(FAST) a vytvarujeme bázu; 4 Na naleptanú sklovinu a bázu
z Fuji IX GP (FAST) nanesieme G-Bond. Vytvrdíme svetlom
po dobu 10 sekúnd; 5 Na gingiválny okraj kavity aplikujeme
„flow“ kompozit a polymerizujeme; 6 Aplikujeme kompozit Gradia Direct Posterior (A2), ktorý predelíme na jednotlivé inkrementy, aby sme redukovali pnutie pri polymerizaËnej kontrakcii; 7 Ako poslednú vrstvu nanesieme Gradia
Direct Posterior NT (odtieñ Natural Translucent) a vytvrdíme
svetlom; 8 Hotová výplñ po dokonËení a vyleštení.
14
Ktorý výplñový
materiál
DoËasné výplne a dostavby
Skloionoméry sú ideálnym materiálom na vytvorenie doËasných výplní, ak potrebujete akútne ošetri†
odlomené hrbolËeky. Akonáhle máte zhotovenú
doËasnú výplñ, môžete sa s pacientom dohodnú†
na neskoršej návšteve a výrobe protetickej náhrady.
Pri ošetrovaní fraktúr dbajte na to, aby ste okraj protetickej preparácie zapustili do dentínu (tzv. dentin
ferrule), priËom zvyšná Ëas† skloionomérnej výplne
po obrúsení zostáva súËas†ou dostavby.
2
3
4
5
6
7
8
Dr. G. Milicich
1
1
Pôvodný stav pacienta; 2 Odstránený amalgám a odlomený palatálny hrbolËek; 3 Umiestnená matrica; 4 Aplikácia materiálu EQUIA Fil; 5 Hotová doËasná výplñ z materiálu EQUIA Fil; 6 Preparácia na korunku o štyri týždne
neskôr; 7 Nasadená korunka z okluzálneho poh£adu;
8 Nasadená korunka z faciálneho poh£adu.
15
Sprievodca výberom výplñového materiálu
Druh výplñovného
materiálu
KonvenËný živicou
modifikovaný skloionomér
KonvenËný živicou
modifikovaný skloionomér
Kondenzovate£ný
skloionomér
Kondenzovate£ný
skloionomér
GC Fuji VIII GP
GC Fuji II LC
Improved
GC Fuji IX GP a
GC Fuji IX GP FAST
GC Fuji IX GP EXTRA/
GC EQUIA Fil
Vlastnosti
Kondicionér
Áno
Áno
Áno
Áno
Rádioopacita
Áno
Áno
Áno
Áno
Vysoké uvo£ñovanie fluoridu
Estetické vlastnosti
Fyzikálne vlastnosti
Áno
Dobré
Áno
Vynikajúce
Áno
Stredné
Áno
Vynikajúce
Vynikajúce
Indikácie
pre výplñ
Výplne Triedy I/II,
doËasný chrup
Strednodobé výplne
na trvalých
(pre)molároch
Výplne Triedy III
Výplne Triedy V, kaz na povrchu
koreña, krËkové defekty
Podložka pod amalgámové
alebo kompozitné výplne
Báza pod amalgám,
kompozity alebo
keramické inleje a onleje
Dostavby
Doba tuhnutia
(min)
v ústach pri
37°C
Dobré
Dobré
Vynikajúce
P/L
1‘30“
3‘45“ P/T
2‘00“ Fuji IX GP P/T
Kapsle
1‘30“
3‘15“ Kapsle
2‘00“ Fuji IX GP Kapsle
1‘15“ Fuji IX GP FAST
P/L
2‘10“
20“ vytvrdzovanie svetlom
2‘20“ Fuji IX GP P/T
Kapsle
2‘10“
Dostupné odtiene
A2, A3, A3.5, B2, B3,
C4
A1, A2, A3, A3.5, A4,
B2, B3, B4, C2, C4, D2
2‘20“ Fuji IX GP Kapsle
2‘00“ Fuji IX GP FAST
A1**, A2, A3, A3.5, B2,
B3, C4
Forma dodania
Kapsle
Kapsle
Kapsle
Prášok/Tekutina:
Prášok/Tekutina:
Fuji IX GP Prášok/Tekutina:
50 kapslí sortiment alebo
jednotlivo (min. množstvo
v jednej kapsli: 0.10 ml)
50 kapslí sortiment alebo
jednotlivo (min. množstvo
v jednej kapsli: 0.10 ml)
1-1 bal: 15 g prášku,
8 ml tekutina, príslušenstvo
Náhradné balenie:
f£aštiËka s 15 g prášku,
f£aštiπka s 8 ml tekutiny
Všetky Ëasy sú merané od zaËiatku miešania
*Skúšobné podmienky: Teplota ( 23+/-1°C)
Relatívna vlhkos† (50+/-10%)
ISO 9917: 1991 (E) (Dentálne cementy na báze vody)
** len pre GC Fuji IX GP FAST
3-2 bal: 3 x 15 g prášku
(A2, A3, B3), 2 x 6.8 ml
tekutina, príslušenstvo
Náhradné balenie:
f£aštiËka s 15 g prášku,
f£aštiËka s 6.8 ml tekutiny
50 kapslí sortiment alebo
jednotlivo (min. množstvo
v jednej kapsli: 0.14 ml)
1‘15“ Kapsle
2‘00“ Kapsle
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
B3, C4
Kapsle
50 kapslí sortiment alebo
jednotlivo (min. množstvo
v jednej kapsli: 0.14 ml)
3-2 bal: 3 x 15 g prášku
(A2, A3, B3), 2 x 6.4 ml tekutina,
príslušenstvo
1-1 bal: 15 g prášku,
6.4 ml tekutina, príslušenstvo
Náhradné balenie:
f£aštiËka s 15 g prášku, f£aštiËka
s 6.4 ml tekutiny
Literatúra je dostupná na http://www.gceurope.com
GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com
GC EUROPE N.V.
GC EEO - Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / »adca
Tel +421.911.570.999
Fax +421.414.000.264
slovakia@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com
z o LF SK 2 15 06/12
Pracovný Ëas
(min)*
Download

Page 1 Ktorý výplñový materiál? Sprievodca pri výbere a použití