My Book®Live™ Duo
Osobné úložisko typu cloud
Príručka používateľa
Servis a podpora spoločnosti WD®
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku
dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď
v našej znalostnej báze alebo od e-mailovej podpory na adrese http://support.wdc.com.
Ak odpoveď nie je dostupná alebo dávate prednosť osobnému kontaktu, kontaktujte spoločnosť
WD na jednom z nižšie uvedených telefónnych čísiel.
Váš výrobok zahŕňa 30 dní bezplatnej telefonickej podpory počas záručného obdobia.
Toto obdobie 30 dní začína dátumom prvého telefonického kontaktu s technickou podporou
spoločnosti WD. E-mailová podpora je bezplatná počas celého záručného obdobia a znalostná
báza je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Aby sme vás mohli nepretržite informovať
o nových vlastnostiach a službách, nezabudnite zaregistrovať výrobok na adrese
http://register.wdc.com.
Využitie podpory on-line
Navštívte internetovú stránku technickej podpory na adrese support.wdc.com a vyberte si
z týchto tém:
• Downloads (Preberania) – prevezmite si ovládače, softvér a aktualizácie pre svoj výrobok WD
• Registration (Registrácia) – zaregistrujte svoj výrobok WD a získajte najnovšie
aktualizácie a špeciálne ponuky.
• Warranty & RMA Services (Záruka a služby RMA) – získajte záruku, výmenu produktu
(RMA), stav RMA a informácie o obnove dát.
• Knowledge Base (Znalostná báza) – vyhľadávajte na základe kľúčového slova, výrazu
alebo čísla odpovede.
• Installation (Inštalácia) – získajte on-line pomoc pre inštaláciu výrobku alebo softvéru
WD.
• WD Community (Komunita spoločnosti WD) – zdieľajte svoje názory a spojte sa s
ostatnými používateľmi.
• Online školiace stredisko – získajte maximum z osobného úložného zariadenia typu
cloud (http://www.wd.com/setup).
Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD
Pred kontaktovaním technickej podpory spoločnosti WD si pripravte výrobné číslo vášho výrobku
WD, hardvéru systému a verziu programového vybavenia systému.
Severná Amerika
Angličtina
Tichomorská oblasť
Austrália
1 800 42 9861
Čína
800 820 6682/+65 62430496
Španielčina
Hongkong +800 6008 6008
India
1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Dôvera)
011 26384700 (Pilotná linka)
Európa (bezplatné)* 00800 ASK4 WDEU
Indonézia
+803 852 9439
(00800 27549338)
Japonsko
0120-994-120/00531-65-0442
Kórea
02 703 6550
Európa
+31 880062100
Malajzia
+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Blízky východ
+31 880062100
Filipíny
1 800 1441 0159
Afrika
+31 880062100
Singapur
+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
Tajvan
+800 6008 6008/+65 62430496
800.ASK.4WDC
(800.275.4932)
800.832.4778
* Bezplatné číslo je k dispozícii pre nasledujúce krajiny: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko,
Nórsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.
Registrácia vášho produktu WD
Zaregistrujte váš produkt WD a získajte najnovšie aktualizácie a špeciálne ponuky. Disk môžete
jednoducho zaregistrovať on-line na adrese http://register.wdc.com alebo pomocou softvéru
My Book Live Duo (pozrite časť „Nastavenia systému“ na strane 58).
ii
Obsah
Servis a podpora spoločnosti WD® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
Registrácia vášho produktu WD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
1
Dôležité informácie pre používateľa . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dôležité bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Poznačte si informácie o výrobku WD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2
Prehľad výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
O tomto systéme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Informácie o online školiacom stredisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Obsah balenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Systémové požiadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Pokyny pred inštaláciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom . . . . . . . . . . .8
Technické parametre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Prehľad produktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
3
Pripojenie disku a spustenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Začíname používať softvér online inštalácie . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Začíname bez softvéru online inštalácie (systémy Windows
a Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Čo teraz môžem vykonať? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
4
Zálohovanie a obnova súborov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Používanie softvéru WD SmartWare™ (len systém Windows). . .21
Používanie funkcie Windows 8 File History
(História súborov systému Windows 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Použitie nástroja Zálohovanie v systémoch Windows 7
a Windows Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Použitie nástroja Apple Time Machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
5
Správa disku pomocou nástroja Aplikácia
WD Quick View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Inštalácia aplikácie WD Quick View (iba pre systém Mac OS) . . .44
Prístup k možnostiam skratiek aplikácie WD Quick View . . . . . . .45
Kontrola stavu disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Spustenie softvéru WD SmartWare (len systém Windows) . . . . .46
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
OBSAH – iii
Bezpečné ukončenie softvéru WD SmartWare
(len systém Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Otvorenie zdieľaných zložiek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Spustenie ovládacieho panela disku My Book Live Duo . . . . . . . 48
Priradenie disku (len systém Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vytvorenie klávesovej skratky pre zdieľanú zložku
Public (Verejné) (len systém Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Zobrazenie vlastností disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Sledovanie úložiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bezpečné vypínanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sledovanie upozornení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Vysunutie USB úložiska pomocou aplikácie Quick View . . . . . . 52
Odinštalovanie ikony aplikácie WD Quick View . . . . . . . . . . . . . 52
6
Používanie ovládacieho panela disku
My Book Live Duo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Spustenie ovládacieho panela disku My Book Live Duo . . . . . . . 53
Prvé spustenie ovládacieho panela disku My Book Live Duo . . . 54
Prehľad prvkov ovládacieho panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Získanie zákazníckej podpory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Čo teraz môžem vykonať? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7
Konfigurácia základných nastavení . . . . . . . . . . . . . . .58
Nastavenia systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Nastavenia siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Nastavenia nástrojov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Nastavenie vzdialeného prístupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Nastavenie servera médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Nastavenia úložiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
8
Správa používateľov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Prezeranie používateľov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Vytvorenie používateľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Vytvorenie súkromnej zdieľanej zložky používateľa . . . . . . . . . . 78
Zmena hesla používateľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Úprava používateľských nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Vymazanie používateľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
OBSAH – iv
9
Správa zdieľaných zložiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Zobrazenie zoznamu zdieľaných zložiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Vytvorenie novej zdieľanej zložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Vytvorenie nového používateľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Zverejnenie zdieľanej zložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Vymazanie zdieľanej zložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Otvorenie zdieľanej zložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
10
Správa bodov obnovy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Zálohovanie disku My Book Live Duo pomocou bodov obnovy. . . . 86
11
Vzdialený prístup k disku My Book Live Duo . . . . . . . 94
Aplikácia WD 2go: Cesta k vášmu osobnému riešeniu cloud . . . 94
Povolenie vzdialeného prístupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Nastavenie mobilného prístupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Nastavenie internetového prístupu pomocou aplikácie WD 2go . . . 106
12
Prehrávanie/priame prehrávanie videozáznamov,
fotografií a hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Prehľad servera médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Nastavenie servera médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Podporované typy médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Úložisko médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Prístup na disk My Book Live Duo z prehrávačov médií . . . . . . 116
Prístup na disk My Book Live Duo pomocou služby iTunes . . . 122
13
Pripojenie pevného disku USB . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Prehľad pripojenia pevného disku USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Zapojenie disku USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Pripojenie disku USB (len systém Windows) . . . . . . . . . . . . . . . 126
Vytvorenie skratky pre disk USB (len systém Windows) . . . . . . 126
14
Výmena disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
15
Odstraňovanie porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Kontrolný zoznam prvých krokov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Resetovanie zariadenia My Book Live Duo . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Špecifické problémy a nápravné úkony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
OBSAH – v
16
Informácie o súlade s predpismi a záruke. . . . . . . . . 134
Súlad s predpismi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Informácie o záruke (všetky oblasti okrem Austrálie/
Nového Zélandu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Informácie o záruke (len Austrália/Nový Zéland) . . . . . . . . . . . . 136
17
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
OBSAH – vi
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
1
Dôležité informácie pre používateľa
Dôležité bezpečnostné pokyny
Poznačte si informácie o výrobku WD
Dôležité bezpečnostné pokyny
Tento prístroj bol skonštruovaný a vyrobený takým spôsobom, aby bola zaistená
bezpečnosť osôb. Nesprávne používanie môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo
nebezpečenstvu požiaru. Bezpečnostné poistky v tejto jednotke vás ochránia, ak pri
inštalácii, používaní a vykonávaní servisu budete dodržiavať nasledujúce postupy.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Dodržujte všetky varovania a pokyny vyznačené na výrobku.
Pred čistením výrobok odpojte od elektrickej napájacej zásuvky. Nepoužívajte
tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky. Na čistenie použite vlhkú tkaninu.
Výrobok nepoužívajte v blízkosti akýchkoľvek kvapalín.
Výrobok neukladajte na nestabilný povrch. Výrobok by mohol spadnúť, čo by
mohlo spôsobiť jeho vážne poškodenie.
Výrobok nenechajte spadnúť na zem.
Nezakrývajte štrbiny a otvory v hornej a spodnej časti zariadenia; na
zabezpečenie správneho vetrania a spoľahlivej činnosti výrobku a na ochranu
pred prehriatím otvory nesmú byť blokované ani zakryté. Vzpriamená poloha
zariadenia zabraňuje jeho prehrievaniu.
Výrobok používajte iba s takým typom napájania, aký je uvedený na výrobnom
štítku. Ak máte pochybnosti týkajúce sa napájania, ktoré je k dispozícii, obráťte sa
na predajcu alebo miestneho dodávateľa elektriny.
Na napájacej šnúre nenechávajte ležať žiadne predmety. Výrobok nedávajte na
také miesto, na ktorých by sa stúpalo po napájacej šnúre.
Ak sa na napájanie tohto výrobku použije predlžovacia šnúra, skontrolujte, či celkový
menovitý prúd zariadení pripojených do predlžovacej šnúry neprekračuje
maximálny povolený menovitý prúd predlžovacej šnúry. Tiež skontrolujte,
či celkový menovitý prúd zariadení pripojených do zásuvky neprekračuje
maximálny povolený menovitý prúd poistky.
Do otvorov v kryte zariadenia nikdy nevkladajte žiadne predmety, pretože by sa
mohli dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo spôsobiť skrat, čo môže viesť
k požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom.
V prípade nasledujúcich situácií výrobok odpojte od sieťového napájania
a vykonanie servisu zverte kvalifikovanému servisnému personálu:
-
Napájacia šnúra alebo zástrčka je poškodená, alebo rozstrapkaná.
Na výrobok sa vyliala tekutina.
Výrobok bol vystavený dažďu alebo vode.
Výrobok nefunguje správne, pričom sa dodržali všetky prevádzkové pokyny.
Nastavujte iba tie ovládacie prvky, o ktorých sa zmieňuje návod na použitie,
keďže nesprávne nastavenie môže spôsobiť poškodenie výrobku a jeho
uvedenie do pôvodného stavu môže vyžadovať veľké množstvo práce
kvalifikovaného technika.
- Výrobok spadol na zem alebo sa poškodila jeho mechanická štruktúra.
- Keď výrobok vykazuje zreteľnú zmenu výkonnosti, kontaktujte zákaznícku
podporu spoločnosti WD na adrese http://support.wdc.com.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA – 1
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Poznačte si informácie o výrobku WD
Nezabudnite si zapísať nasledujúce informácie o produkte WD, ktoré budete potrebovať
pri nastavení a komunikácii s technickou podporou. Informácie o produkte WD nájdete na
výrobnom štítku na spodnej strane zariadenia.
-
Výrobné číslo
Číslo modelu
Dátum kúpy
Poznámky o systéme a softvéri
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA – 2
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2
1
Prehľad výrobku
O tomto systéme
Funkcie
Informácie o online školiacom stredisku
Obsah balenia
Systémové požiadavky
Pokyny pred inštaláciou
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom
Technické parametre
Prehľad produktu
O tomto systéme
Osobné úložné zariadenie typu cloud My Book Live Duo je vysokovýkonným systémom
s dvomi diskami, ktoré poskytuje zabezpečený bezdrôtový prístup k vašim médiám
a súborom z akéhokoľvek počítača, tabletu alebo smartfónu, keď sú pripojené
k bezdrôtovému smerovaču. Zdieľajte súbory s počítačmi PC a Mac®, priamo prehrávajte
médiá na vašom centre zábavy a vzdialene pristupovať k súborom prostredníctvom
internetu alebo aplikácií pre vaše mobilné zariadenia.
Pripojením tohto výkonného systému k bezdrôtovému smerovaču získate vo svojej
domácej sieti zdieľané úložisko a prístup k vašim súborom z domu i mimo neho.
Budete môcť zdieľať súbory s počítačmi PC a Mac®, prostredníctvom zariadení
s podporou funkcie DLNA priamo prehrávať mediálne súbory do televízorov a získate
vzdialený prístup k súborom pomocou aplikácií a internetových stránok WD 2go.
Táto príručka používateľa obsahuje pokyny na inštaláciu v jednotlivých krokoch a ostatné
dôležité informácie o vašom výrobku WD. Preložené verzie a aktualizácie tejto príručky
používateľa je možné prevziať na stránkach http://products.wdc.com/updates. Ďalšie
informácie a novinky o tomto výrobku nájdete na našej internetovej stránke na adrese
http://www.wdc.com/.
Funkcie
Maximálna úložná kapacita s preklenutím disku – tento dvojdiskový systém pre
maximálnu kapacitu priamo vo východiskovom nastavení kombinuje oba disky do
jedného veľkého zväzku, ktorý sa správa ako jeden veľký disk.
Dvakrát chránené zálohovanie s technológiou RAID 1 – nastavte systém do režimu
ochrany dát (taktiež známy ako režim zrkadlenia alebo RAID 1) a kapacita je rozdelená
na polovicu. Polovica kapacity sa použije na uloženie vašich dát a druhá polovica pre
druhú kópiu. Ak jeden disk zlyhá, vaše dáta sú chránené, pretože sú duplikované na
druhom disku.
Úplné riešenie priamo z výroby – disk My Book Live Duo je dodávaný ako komplet
s dvomi pevnými diskami WD, ponúkajúcimi veľkú kapacitu, nízku spotrebu energie
a tichú prevádzku bez prehrievania sa. Tieto disky sú v továrni testované v kryte, aby sa
zabezpečil optimalizovaný výkon a kvalita spoločnosti WD, na ktorú sa môžete
spoľahnúť.
Zdieľané úložisko pre všetky vaše počítače – skvelé riešenie s dvomi diskami pre
centralizáciu a zdieľanie dát vo vašej káblovej alebo bezdrôtovej sieti. Pripojte zariadenie
My Book Live Duo k vášmu bezdrôtovému smerovaču, aby ste zdieľali a pristupovali
k súborom na ktoromkoľvek počítači PC alebo Mac® vo vašej sieti.
PREHĽAD VÝROBKU – 3
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Rýchlosť bez kompromisov – vďaka procesoru RISC s frekvenciou 800 MHz získate
maximálny výkon pre všetky aplikácie slúžiace na priame prehrávanie a vzdialený
prístup. Zariadenie My Book Live Duo, vyvinuté súčasne s najnovšími vylepšeniami
technológie integrovaných obvodov siete Ethernet, prináša najvyššiu rýchlosť čítania vo
svojej triede, vyššiu než bežné disky s rozhraním USB*.
Mediálne a ostatné súbory vo vašom vlastnom riešení cloud– vytvorte si riešenie
cloud bez mesačných poplatkov a umiestnenia dát na neznámom mieste. Ukladajte vaše
médiá a súbory systematicky a majte k nim zabezpečený prístup prostredníctvom
internetu s akýmkoľvek počítačom PC alebo Mac®. Alebo môžete použiť mobilné
aplikácie spoločnosti WD a zaistiť si ľahký prístup pomocou tabletu alebo smartfónu.
Priamo prehrávajte do televízoru HDTV – sledujte na televízore videozáznam
narodeninovej oslavy vašej dcéry alebo sa pochváľte prezentáciou fotografií z dovolenky.
Vstavaný multimediálny server slúži na odosielanie hudby, fotografií alebo filmov do
multimediálnych zariadení s certifikáciou DLNA®, ako napríklad prehrávačov médií
TV™ Live™ spoločnosti WD, prehrávačov diskov Blu-ray Disc®, konzol Xbox 360™
a PlayStation®3 či pripojeného televízora. Je certifikované na základe štandardu
DLNA 1.5 a UPnP.
Automatické bezdrôtové zálohovanie pre všetky vaše počítače – Chráňte svoje
cenné spomienky a zálohujte všetky počítače PC a Mac® vo vašej sieti do spoľahlivého
umiestnenia. V počítačoch so systémom Windows môžete využiť priložený softvér
WD SmartWare a vždy keď niečo uložíte, bude to ihneď zazálohované. Na počítačoch
Mac môžete na ochranu svojich dát využiť všetky funkcie zálohovacieho nástroja
Time Machine spoločnosti Apple.
Získajte hudbu prostredníctvom servera iTunes® – tento disk podporuje server
iTunes, ktorý umožňuje centralizovať zbierky hudby a videí a odosielať ich a priamo ich
prehrávať v akomkoľvek počítači so systémom Windows či Mac® a službou iTunes.
Ľahké nastavenie a vyhľadávanie v sieti – nastavenie je hračka. Len pár minút a všetko
beží. Počítače s operačným systémom Mac, Windows® 8, Windows® 7 a Windows Vista®
systém My Book Live Duo automaticky vyhľadajú v priebehu niekoľkých sekúnd.
Získajte ďalší spôsob ochrany súborov – môžete automaticky vytvoriť druhú kópiu,
tzv. bod obnovy svojho disku My Book Live Duo na iný disk My Book Live Duo alebo
jednotku NAS vo vašej domácej sieti. Výsledkom je výnimočne bezpečná ochrana
všetkých vašich mediálnych súborov a pokojný spánok.
Rozširujúci port rozhrania USB– premeňte akýkoľvek disk USB na okamžite zdieľanú
jednotku, aby ste získali ďalšiu kapacitu vo vašom osobnom úložisku typu cloud My Book
Live Duo. Stačí pripojiť daný disk do portu rozhrania USB 2.0 a bude automaticky
zdieľaný vo vašej sieti.
*Väčšiu rýchlosť dosiahnete, ak sa pripojíte cez káblovú sieť Gigabit Ethernet.
WD 2go™: Cesta k vášmu osobnému riešeniu cloud
• Čo je osobné riešenie cloud?
Vďaka osobnému riešeniu cloud budete mať svoj obsah pod dohľadom v bezpečí
u vás doma. Na rozdiel od verejných riešení cloud, osobné riešenie uchováva
obsah na jednom bezpečnom mieste v rámci vašej domácej siete. Môžete zdieľať
súbory, priamo prehrávať mediálne súbory a pristupovať k svojmu obsahu
odkiaľkoľvek. Bez mesačných poplatkov a umiestnenia dát na neznámom mieste.
Videozáznamy, hudbu, fotografie a súbory môžete uchovať v bezpečí domova
a mať ich neustále so sebou.
PREHĽAD VÝROBKU – 4
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
• Neobmedzený prístup k obsahu pomocou internetového prístupu
WD 2go
Zabezpečený prístup k mediálnym a iným súborom môžete získať odkiaľkoľvek. Stačí
mať počítač s pripojením k internetu a prejsť na adresu https://www.wd2go.com/.
Internetový prístup aplikácie WD 2go vám zaistí bezplatný prístup k osobnému
úložisku typu cloud My Book Live Duo. Po prihlásení aplikácia WD 2go pripojí
zariadenie My Book Live Duo k vášmu počítaču ako miestny disk a vaše vzdialené
zložky budú k dispozícii prostredníctvom akéhokoľvek počítača so systémom Mac
alebo Windows. Súbory na tomto virtuálnom disku je možné bezproblémovo
otvárať, ukladať alebo odosielať e-mailom.
• Získajte mobilný prístup k svojim mediálnym súborom pomocou
mobilných aplikácií WD 2go
Vďaka mobilným aplikáciám WD 2go a WD Photos™ máte fotografie a súbory
na dosah ruky v zariadeniach Apple® iPhone®, iPod touch®, iPad™ a v tabletoch
a smartfónoch so systémom Android™.
Informácie o online školiacom stredisku
Online školiace stredisko WD poskytuje najnovšie informácie, pokyny a softvér, ktorý
používateľom pomôže vyťažiť maximum z ich osobného úložiska typu cloud. Tento
webový sprievodca vás povedie krok za krokom nastavením vzdialeného prístupu,
zálohovaním údajov, sledovaním stavu disku a ďalšími funkciami. Je to interaktívny zdroj,
ktorý používateľov prevedie inštaláciou a používaním zariadenia My Book Live Duo.
V online školiacom stredisku môžete:
• Zistiť viac o novom produkte osobného úložiska typu cloud.
• Prevziať si najnovší softvér pre svoj produkt.
• Nájsť detailné interaktívne informácie o tom, ako preskúmať jednotlivé funkcie
produktu.
• Aktualizovať produkt vždy, keď sa objavia nové funkcie.
• Mať prístup k vždy dostupnému zdroju online, bez príručky alebo disku CD.
PREHĽAD VÝROBKU – 5
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Obsah balenia
•
•
•
•
Osobné úložisko typu cloud My Book Live Duo
Kábel siete Ethernet
Napájací adaptér
Rýchla inštalačná príručka
Domáci sieťový disk
My Book Live Duo
Sieťový adaptér*
Kábel siete Ethernet
Rýchla inštalačná príručka
Konfigurácie globálneho sieťového adaptéra
PREHĽAD VÝROBKU – 6
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Ďalšie informácie o voliteľnom príslušenstve k tomuto výrobku nájdete na stránke:
USA
www.shopwd.com alebo www.wdstore.com
Kanada
www.shopwd.ca alebo www.wdstore.ca
Európa
www.shopwd.eu alebo www.wdstore.eu
Všetky
Kontaktujte technickú podporu spoločnosti WD vo vašej oblasti.
ostatné krajiny Zoznam kontaktov technickej podpory nájdete na adrese
http://support.wdc.com a v znalostnej báze ako odpoveď ID 1048.
Systémové požiadavky
Operačný systém
Windows®
Mac OS X®
•
•
•
•
• Mountain Lion® *
• Lion® *
• Snow Leopard®
• Leopard® **
*V systémoch Lion a Mountain Lion je potrebné
Windows 8
Windows 7
Windows Vista®
Windows XP (32 bitov) SP3 alebo novší
Poznámka: V systéme Windows je
potrebné nainštalovať klienta Java
runtime.
nainštalovať klienta Java runtime. Ohľadom ďalších
informácií si pozrite stránku
http://support.apple.com/kb/dl1421
**Systém Leopard (Mac OS 10.5) je podporovaný iba
s procesorom značky Intel.
Poznámka: Kompatibilita môže závisieť na konfigurácií hardvéru konkrétneho
počítača a operačného systému.
Aby ste dosiahli maximálny výkon a spoľahlivosť, nainštalujte si najnovšie aktualizácie
a servisný balík (SP):
• V prípade systému Windows prejdite do ponuky Start (Štart) alebo
a vyberte
možnosť Windows Update (Aktualizácia systému Windows).
• V prípade počítača Mac prejdite do ponuky Apple a zvoľte možnosť Software
Update (Aktualizácia programového vybavenia).
Internetové prehliadače
• Internet Explorer 8.0 a vyššia verzia na podporovaných počítačoch so systémom
Windows
• Safari 5.0 a vyššia verzia na podporovaných počítačoch Mac
• Firefox 12 a vyššia verzia na podporovaných počítačoch so systémami Windows
a Mac
• Google Chrome 14 a vyššia verzia na podporovaných počítačoch so systémami
Windows a Mac.
Miestna sieť
Smerovač/prepínač (na maximalizáciu výkonnosti sa odporúča Gigabit.)
Internet
Na počiatočné nastavenie a prevzatia softvéru je potrebné širokopásmové internetové
pripojenie.
PREHĽAD VÝROBKU – 7
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Pokyny pred inštaláciou
Pred inštaláciou disku vyberte pre systém vhodné miesto, aby sa zaručila maximálna
efektivita. Systém umiestnite na miesto, ktoré je:
•
•
•
•
v blízkosti uzemnenej sieťovej zásuvky,
čisté a bezprašné,
na pevnom povrchu bez otrasov,
dobre vetrané, pričom štrbiny a otvory v hornej alebo dolnej časti disku nebudú
ničím blokované alebo zakryté, a ďalej od tepelných zdrojov,
• izolované od elektromagnetických polí vytváraných elektrickými zariadeniami,
ako napr. klimatizačné zariadenia, rozhlasové prijímače a TV prijímače.
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom
Výrobky WD sú jemné prístroje, s ktorými sa musí počas vybaľovania a inštalácie
zaobchádzať opatrne. Disky sa môžu pri hrubom zaobchádzaní, otrasoch alebo
vibráciách poškodiť. Pri vybaľovaní a inštalácii výrobku na externé uloženie dát majte
vždy na pamäti nasledujúce preventívne opatrenia:
• Nedovoľte, aby zariadenie spadlo, ani ho nevystavujte nárazom.
• Keď je zariadenie zapnuté, nehýbte ním.
• Nepoužívajte tento výrobok ako prenosné zariadenie.
Technické parametre
Ethernet
Vysokovýkonné (100/1000) gigabitové pripojenie siete Ethernet
Vnútorný pevný disk
2x 3,5-palcový pevný disk WD SATA
Podporované protokoly
CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
Vstupné/Výstupné porty
Rozhranie gigabitovej siete Ethernet (RJ-45)
USB 2.0 (Hostiteľ)
Podporovaní klienti
Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP*
Mac OS X Mountain Lion
Mac OS X Lion
Mac OS X Snow Leopard
Mac OS X Leopard*
Fyzické rozmery
Hĺbka: 154 mm (6,06 palca)
Šírka: 98 mm (3,86 palca)
Výška: 169,7 mm (6,68 palca)
Hmotnosť: 2,2 kg (4,88 libier)
Napájanie
Vstupné napätie: 100 V až 240 V AC
Kmitočet napájacieho napätia: 50 až 60 Hz
Výstupné napätie: 12 V DC, 3,0 A
Napájanie: 36 W
Teplota
Prevádzková teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)
Skladovacia teplota: -20 až 65 °C (-4 až 149 °F)
* Obmedzená podpora
PREHĽAD VÝROBKU – 8
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Prehľad produktu
Tlačidlo Reset
Zásuvka rozhrania
USB 2.0
Viacfarebný svetelný
indikátor LED
Zásuvka gigabitového
ethernetu
Bezpečnostný
otvor na zámok
®
Kensington
Komponent
Ikona
Popis
Zásuvka
gigabitového
ethernetu
Na pripojenie zariadenia k miestnej sieti.
Zásuvka
rozhrania
USB 2.0
Na pripojenie prídavného úložného pevného disku USB.
Tlačidlo Reset
Na obnovenie nastavení, napr. používateľského mena a hesla
správcu zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Resetovanie
zariadenia My Book Live Duo“ na strane 130.
Napájacia
zásuvka
Na pripojenie zariadenia k napájaciemu adaptéru a sieťovej zásuvke.
Bezpečnostný
otvor na zámok
Kensington
Na ochranu proti krádeži je toto zariadenie vybavené bezpečnostným
otvorom pre štandardný bezpečnostný kábel Kensington.
Ďalšie informácie získate na webovej lokalite
http://www.kensington.com/ .
PREHĽAD VÝROBKU – 9
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
3
Pripojenie disku a spustenie
Začíname používať softvér online inštalácie
Začíname bez softvéru online inštalácie (systémy Windows a Mac OS)
Čo teraz môžem vykonať?
Nastaviť zariadenie My Book Live Duo je jednoduché – stačí iba rozbaliť zariadenie
a prevziať a spustiť softvér rýchlej inštalácie dostupný na adrese http://www.wd.com/setup.
Potom postupujte podľa inštrukcií pre pripojenie zariadenia na obrazovke. Svetelné
indikátory LED v prednej a zadnej časti disku signalizujú, či pripojenia správne fungujú.
Poznámka: Informácie o bezpečnom odpojení disku nájdete v časti „Bezpečné
vypínanie“ na strane 50 alebo „Reštart/Vypnutie“ na strane 66.
Začíname používať softvér online inštalácie
Softvér online inštalácie vás prevedie týmito krokmi potrebnými na jednoduché pripojenie
zariadenia k domácej alebo malej firemnej sieti. Pomocou nasledujúcich krokov
prevezmete a spustíte softvér online inštalácie, nájdete ovládač a začnete zariadenie
používať. Softvér online inštalácie nájdete na Online školiacom stredisku spoločnosti
WD na adrese http://www.wd.com/setup.
Preberá a inštaluje sa softvér online inštalácie
Pred zapojením zariadenia My Book Live Duo nasledujúcim postupom prevezmite softvér
potrebný na inštaláciu zariadenia.
1. Otvorte webový prehliadač. Požiadavky na prehliadač nájdete v časti „Internetové
prehliadače“ na strane 7.
2. Do poľa s adresou napíšte http://www.wd.com/setup.
3. Na uvítacej obrazovke školiaceho strediska vyberte možnosť My Book Live Duo.
4. Vyberte možnosť Go to Downloads (Prejsť na položky na prevzatie).
Poznámka: Školiace stredisko automaticky deteguje váš operačný systém (OS).
Ak chcete prevziať inštalačný softvér pre iný operačný systém, z rozbaľovacej
ponuky v hornej časti vyberte iný OS a až potom stlačte tlačidlo Download
Setup Software (Prevziať inštalačný softvér).
5. Prejdite k prevzatým súborom a dvakrát kliknite na súbor Setup.exe (systém Windows)
alebo My Book Live Duo Setup.dmg (systém Mac).
PRIPOJENIE DISKU A SPUSTENIE – 10
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Fyzické pripojenie disku
4
1
3
2
Pri zapájaní zariadenia My Book Live Duo do domácej siete alebo siete pre malú
kanceláriu postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Dôležitá informácia: Aby ste sa vyhli prehriatiu, uistite sa, že je disk vo
vzpriamenej polohe, ako je zobrazené na obrázku
vyššie, a že sú jeho otvory a zásuvky v hornej aj dolnej
časti voľné a nič ich neblokuje. V prípade prehrievania
sa zariadenie bezpečne vypne, čím sa prerušia všetky
aktuálne vykonávané procesy. Ak sa tak stane, môže
dôjsť k strate dát.
1. Jeden koniec kábla siete Ethernet zapojte do portu siete Ethernet na zadnej strane disku.
Dôležitá informácia: Odporúčame vám, aby ste pre najlepší výkon používali
priložený kábel siete Ethernet.
2. Druhý koniec kábla siete Ethernet zapojte priamo do smerovača alebo portu
sieťového prepínača.
3. Jeden koniec napájacieho kábla adaptéra zapojte do napájacej zásuvky na zadnej
strane disku.
4. Napájací sieťový adaptér zasuňte do zásuvky elektrickej siete. Disk sa zapne automaticky.
Dôležitá informácia: Pred konfiguráciou disku My Book Live Duo počkajte,
kým sa celkom nezapne (približne tri minúty). To, že
zariadenie je pripravené, poznáte podľa trvalo zeleno
(bežný režim) alebo modro (pohotovostný režim)
svietiaceho indikátora LED. Pohotovostný režim sa
používa na úsporu energie.
PRIPOJENIE DISKU A SPUSTENIE – 11
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Kontrolovanie predného panela so svetelnými indikátormi LED
V nasledujúcej tabuľke sa opisujú funkcie trojfarebných svetelných indikátorov LED
(červený/zelený/modrý).
Stav
Farba
Vypnutý
Žiadny
Zapnutý
Modrý
Trvalo svieti
Svieti pri prvom zapnutí zariadenia do
napájania.
Zavádzanie
Žltý
Trvalo svieti
Disk zavádza operačný systém (OS).
Pozor
Žltý
Bliká
Tento stav zapríčiňujú nasledovné okolnosti:
• Prekročená výstražná tepelná prahová
hodnota (nízka alebo vysoká teplota)
• Sieťový kábel nie je zapojený
Pripravený
Zelený
Trvalo svieti
Teraz je operačný systém pripravený
Aktivita
Zelený
Bliká
Zariadenie sníma príkazy z pevného disku
(HDD) alebo ich na pevný disk zapisuje.
Porucha/potrebný
krok
Červený
Trvalo svieti
Tento stav zapríčiňujú nasledovné poruchy:
• Zlyhanie disku SMART
• Neexistuje zväzok údajov
• Neexistuje systémový zväzok
• Vypnutie systému pre prehriatie (75 °C)
• Zistilo sa nepodporované zariadenie
Pohotovostný
režim
Modrý
Trvalo svieti
Zariadenie je v režime pohotovostného
stavu pevného disku
Biely
Trvalo svieti
Aktualizuje sa firmvér.
Aktualizácia
softvéru/firmvéru
(môže mať
trochu fialový
odtieň)
Vzhľad
Opis stavu
Ukazuje, či je disk odpojený.
Kontrola svetelných indikátorov LED zadného panela (sieť)
Nasledujúca tabuľka opisuje svetelné indikátory LED stavu siete a aktivity.
Poznámka: Pri pohľade na port, keď sú svetelné indikátory LED v spodnej časti,
signalizuje vrchný svetelný indikátor LED činnosť a spodný pripojenie.
Svetelný
indikátor LED
Vzhľad
Opis stavu
Sieťové pripojenie
prerušené
Pripojenie
Vypnuté
Kábel alebo disk je odpojený alebo
zariadenie na druhom konci nefunguje.
Nadviazať
spojenie – 100 Mb/s
Pripojenie
Žltý
Kábel je zapojený a zariadenia na
obidvoch koncoch úspešne nadviazali
spojenie. Sprostredkovaná prenosová
rýchlosť siete 100 Mb/s.
Nadviazať spojenie –
1 000 Mb/s
Pripojenie
Zelený
Kábel je zapojený a zariadenia na
obidvoch koncoch úspešne nadviazali
spojenie. Sprostredkovaná prenosová
rýchlosť siete 1 000 Mb/s.
Stav
PRIPOJENIE DISKU A SPUSTENIE – 12
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Stav
Svetelný
indikátor LED
Vzhľad
Opis stavu
Neaktívne pripojenie
Aktivita
Vypnuté
Neprebieha aktívna komunikácia.
Pripojenie je
zaneprázdnené
Aktivita
Zelená –
bliká
Prebieha aktívna komunikácia.
Pripojenie disku k sieti
1. Vyberte položku Getting Started (Začíname).
2. Podľa krokov na obrazovke alebo uvedených v časti „Fyzické pripojenie disku“ na
strane 11, pripojte zariadenie My Book Live Duo k domácej alebo malej firemnej sieti.
Poznámka: Pred pripojením zariadenia odlepte pásku zo zadnej časti jednotky.
3. Keď začne kontrolka LED na zariadení nepretržite svietiť nazeleno, na obrazovke
počítača kliknite na položku Next (Ďalej). Softvér vyhľadá vaše zariadenie.
PRIPOJENIE DISKU A SPUSTENIE – 13
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
4. Vyberte zariadenie My Book Live a potom kliknite na položku Next (Ďalej).
5. Pokračujte podľa pokynov na obrazovke a uvedených v časti „Vytvorenie osobného
úložiska typu cloud nástrojom WD 2Go“ na strane 15.
• Ak zariadenie nebolo rozpoznané, pokračujte časťou „Pripojenie a odstraňovanie
porúch“ na strane 14.
Pripojenie a odstraňovanie porúch
Pripojenie – ak softvér nenájde zariadenie vo vašom systéme, zobrazí sa obrazovka
No My Book Live Duo found (Nenašiel sa disk My Book Live Duo).
1. Postupujte podľa krokov na obrazovke, aby ste zaistili, že:
•
•
•
zariadenie je zasunuté do správnej zásuvky,
zariadenie je pripojené k smerovaču,
na prednej časti zariadenia nepretržite svieti zelená kontrolka.
2. Stlačte tlačidlo Refresh (Obnoviť).
• Ak sa zariadenie stále nedarí nájsť, výberom možnosti WD Support zobrazíte
ďalšie návrhy alebo kontaktujete podporu spoločnosti WD.
PRIPOJENIE DISKU A SPUSTENIE – 14
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Vytvorenie osobného úložiska typu cloud nástrojom WD 2Go
Internetový prístup aplikácie WD 2go vám zaistí bezplatný prístup k osobnému úložisku
typu cloud My Book Live Duo. Po prihlásení aplikácia WD 2go pripojí zariadenie
My Book Live Duo k vášmu počítaču ako miestny disk a vaše vzdialené priečinky budú
k dispozícii prostredníctvom akéhokoľvek počítača so systémom Mac* alebo Windows.
*Aplikácia WD 2go nie je podporovaná systémom Mac Leopard (OS X 10.5.x).
1. Na obrazovke osobného úložiska typu cloud označte začiarkavacie políčko „Also use
this information to register My Book Live“ (Tieto informácie použiť aj pri registrácii do
služby My Book Live) a zariadenie zaregistrujte, pokiaľ už nie je označené.
2. Zadajte tieto údaje: First Name (Krstné meno), Last Name (Priezvisko) a emailová
address (e-mailová adresa). Potom kliknite na položku Submit (Odoslať).
3. Na obrazovke User Authentication (Overenie používateľa) vyberte z rozbaľovacej
ponuky používateľský účet My Book Live Duo. Vybraný účet bude pripojený k vášmu
účtu WD 2go.
4. Skontrolujte si poštu, aby ste potvrdili nový účet, a kliknite na položku Next (Ďalej).
Poznámka: Môže byť potrebné pozrieť sa do priečinka s nevyžiadanou poštou, pokiaľ
spamový filter nepovoľuje e-maily od spoločnosti WD.
PRIPOJENIE DISKU A SPUSTENIE – 15
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
5. Úspešne ste nastavili zariadenie My Book Live Duo. Teraz kliknutím na jeden
z odkazov na obrazovke môžete začať zariadenie používať alebo kliknutím na
položku Finish (Dokončiť) zatvoriť sprievodcu nastavením.
Začíname bez softvéru online inštalácie (systémy Windows
a Mac OS)
Ak nezačnete softvérom online inštalácie, aj tak môžete:
• Stále používať disk My Book Live Duo ako externý pevný disk tak, že súbory naň
presuniete pomocou myši;
• Môžete nakonfigurovať disk My Book Live Duo pomocou ovládacieho panela disku.
(Pozrite časť „Používanie ovládacieho panela disku My Book Live Duo“ na strane 53.)
• Ukladať a obnovovať súbory pomocou funkcie Windows File History (História súborov
systému Windows) (pozrite časť „Používanie funkcie Windows 8 File History
(História súborov systému Windows 8)“ na strane 36), Windows Backup
(Zálohovanie systému Windows) (pozrite časť „Použitie nástroja Zálohovanie v
systémoch Windows 7 a Windows Vista“ na strane 37) alebo Apple Time Machine
(pozrite časť „Použitie nástroja Apple Time Machine“ na strane 38).
Používanie operačného systému Windows 8
Otvorenie zdieľanej zložky Public (Verejné)
Namiesto softvéru online inštalácie môžete ako druhú možnosť na otvorenie disku použiť:
1.
2.
3.
4.
Fyzické pripojenie disku do siete („Fyzické pripojenie disku“ na strane 11).
V ponuke Start (Štart) vyberte položku Desktop (Plocha),
Na paneli s nástrojmi kliknite na položku File Explorer (Prieskumník súborov)
.
Kliknite na položku Network (Sieť) > MYBOOKLIVEDUO, a nájdite na disku
priečinok Public (Verejné).
5. Kliknutím dvakrát na zložku Public (Verejné) sa zobrazia podzložky Shared Music
(Zdieľaná hudba), Shared Pictures (Zdieľané obrázky), Shared Videos (Zdieľané
videozáznamy) a Software (Softvér). Do zdieľaných mediálnych priečinkov môžete
myšou presúvať súbory pomocou aplikácie Windows Explorer (Prieskumník Windows).
PRIPOJENIE DISKU A SPUSTENIE – 16
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Použitie systému Windows Vista/Windows 7
Otvorenie zdieľanej zložky Public (Verejné)
Namiesto softvéru online inštalácie môžete ako druhú možnosť na otvorenie disku použiť:
1. Fyzické pripojenie disku do siete („Fyzické pripojenie disku“ na strane 11).
2. Kliknite na tlačidlo
> Computer (Počítač) > Network (Sieť) > My Book Live Duo,
a vyhľadajte zložku disku Public (Verejné).
3. Kliknutím dvakrát na zložku Public (Verejné) sa zobrazia podzložky Shared Music
(Zdieľaná hudba), Shared Pictures (Zdieľané obrázky), Shared Videos (Zdieľané
videozáznamy) a Software (Softvér). Do zdieľaných mediálnych zložiek môžete myšou
presúvať súbory pomocou aplikácie Windows Explorer (Prieskumník Windows):
4. Priraďte zložke Public (Verejné) zariadenia My Book Live Duo písmeno, aby ste k nej
mali v budúcnosti rýchly prístup:
• V programe Windows Explorer (Prieskumník Windows), v časti Network (Sieť)
kliknite na možnosť MyBookLiveDuo.
• Kliknite pravým tlačidlo myši na zložku Public (Verejné) a vyberte z ponuky
pravého tlačidla myši možnosť Map Network Drive (Pripojiť sieťový disk).
• Z rozbaľovacej ponuky Drive (Disk) vyberte požadované písmeno.
• Zaškrtnite políčko Reconnect at login (Znovu pripojiť pri prihlásení).
• Kliknite na Finish (Ukončiť). Váš verejný disk je teraz pripojený.
Spustenie ovládacieho panela disku My Book Live Duo na nastavenie disku
Ak chcete otvoriť ovládací panel My Book Live Duo a nainštalovať disk:
1. Fyzicky pripojte disk do siete (strana 11).
2. Otvorte prehliadač a zadajte adresu http://<názov zariadenia alebo IP adresa>/.
Príklad: http://192.168.1.10/ alebo http://mybookliveduo/
Poznámka: Ak nepoznáte adresu IP vášho zariadenia My Book Live Duo, použite
na nastavenie disku aplikáciu WD Quick View (pozrite časť „Správa
disku pomocou nástroja Aplikácia WD Quick View“ na strane 44).
Inštalačný softvér WD Quick View môžete získať na online školiacom
stredisku na adrese http://www.wd.com/setup.
3. Pokračujte na časť „Prehľad prvkov ovládacieho panela“ na strane 55.
PRIPOJENIE DISKU A SPUSTENIE – 17
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Používanie systému Mac OS X Leopard/Snow Leopard/Lion
Používanie programu Finder na otvorenie zdieľanej zložky Public (Verejné)
1. V okne programu Finder (Vyhľadávač) kliknite na bočnej lište v zdieľaných položkách
na položku MyBookLiveDuo.
2. Ak sa zobrazí spolu s obrazovkou overenia, vyberte možnosť Guest(Hosť), a potom
kliknutím na tlačidlo Connect (Pripojiť) zobrazte zdieľanú zložku Public (Verejné):
3. Dvakrát kliknite na priečinok Public folder (Verejný priečinok) a zobrazte podpriečinky
médií: Shared Music (Zdieľaná hudba) a Shared Videos (Zdieľané videozáznamy).
Teraz môžete do zdieľaných zložiek myšou presúvať súbory pomocou aplikácie Finder.
Poznámka: Na pracovnej ploche sa automaticky zobrazí ikona zložky Public (Verejné).
4. Ak si želáte, aby ikona zdieľaného disku zostala na pracovnej ploche natrvalo,
vytvorte kópiu. Nasledujú dva spôsoby, ako to môžete vykonať:
Poznámka: Pred vytvorením kópie kliknite na možnosť Finder > Preferences
(Predvoľby) > General (Všeobecné) a skontrolujte, že voľba
Connected Servers (Pripojené servery) je zaškrtnutá.
•
Kliknite na položku, ktorú chcete skopírovať (napr. Shared Music (Zdieľaná hudba)),
podržte stlačené tlačidlo myši a súčasne stlačte tlačidlá Cmd a Option (Možnosť),
a potom túto položku presuňte na miesto, kde sa má kópia zobraziť. Namiesto
presunutia pôvodnej položky vytvoríte kópiu s novým umiestnením.
-ALEBO-
PRIPOJENIE DISKU A SPUSTENIE – 18
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
•
Pravým tlačidlom myši kliknite na položku, ktorej kópiu si želáte vytvoriť (napr.
Shared Music (Zdieľaná hudba)) a potom kliknite na položku File (Súbor) >
Make Alias (Vytvoriť kópiu).
Použitie aplikácie Bonjour na vyhľadanie a nastavenie disku
1. Otvorte aplikáciu Safari a kliknite na ikonu záložky:
2. Kliknutím na aplikáciu Bonjour, a potom kliknutím dvakrát na disk My Book Live Duo
sa zobrazí domovská stránka ovládacieho panela disku My Book Live Duo.
3. Pokračujte na časť „Prehľad prvkov ovládacieho panela“ na strane 55.
PRIPOJENIE DISKU A SPUSTENIE – 19
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Čo teraz môžem vykonať?
Keď je disk My Book Live Duo pripravený na používanie a je prístupný ako písmeno
jednotky alebo alias, môžete doňho myšou presúvať súbory alebo ich môžete presunúť
z disku do ktoréhokoľvek iného počítača vo vašej sieti nastaveného podľa pokynov v tejto
kapitole. Svoje súbory môžete v počítači automaticky zálohovať, upravovať nastavenia
disku podľa vlastných predstáv, vstupovať do svojich súborov zo vzdialeného miesta
a používať toto zariadenie ako mediálny server.
V tejto používateľskej príručke sa uvádzajú informácie a pokyny na nastavenie
a používanie tohto disku My Book Live Duo. Väčšina nižšie uvedených informácií je
dostupná aj na online školiacom stredisku na adrese http://www.wd.com/setup.
Nižšie sa uvádzajú najbežnejšie činnosti:
Ako . . .
Pozrite . . .
Zálohovať dáta môjho počítača na disk My Book Live Duo
strana 25
Obnoviť údaje z disku My Book Live Duo do môjho počítača
strana 30
Nastaviť automatické aktualizovanie softvéru WD SmartWare
strana 36
Spustiť ovládací panel disku My Book Live Duo na internete
strana 53
Použiť ovládací panel disku My Book Live Duo na prispôsobenie disku
strana 53
Otvoriť zložku Private (Súkromné)
strana 81
Obnoviť firmvér disku My Book Live Duo na štandardné nastavenie
z výroby
strana 65
strana 130
Aktualizovať firmvér disku My Book Live Duo
strana 60
Zálohovať zariadenie My Book Live Duo vytvorením bodu obnovy (snímky)
a jeho uložením na inom kompatibilnom sieťovom disku alebo na zdieľanej
sieťovej jednotke
strana 86
Získať prístup k fotografiám a súborom na disku My Book Live Duo
pomocou zariadení iPhone, iPod touch alebo iPad či zariadení so
systémom Android
strana 94
Získajte vzdialený prístup k súborom na disku My Book Live Duo na adrese
wd2go.com
strana 103
Spustiť alebo vypnúť aplikácie disku My Book Live Duo, ako napríklad
iTunes
strana 69
Prehrávať a presúvať médiá zo zariadenia My Book Live Duo
strana 113
PRIPOJENIE DISKU A SPUSTENIE – 20
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
4
Zálohovanie a obnova súborov
Používanie softvéru WD SmartWare™ (len systém Windows)
Používanie funkcie Windows 8 File History (História súborov systému Windows 8)
Použitie nástroja Zálohovanie v systémoch Windows 7 a Windows Vista
Použitie nástroja Apple Time Machine
Používanie softvéru WD SmartWare™ (len systém Windows)
Softvér WD SmartWare je nástrojom s jednoduchým ovládaním, ktorý umožňuje:
• Protect your data automatically (Automatickú ochranu dát) – automatické
nepretržité zálohovanie ihneď vytvára kópiu pri každej zmene alebo pridaní
súboru.
Poznámka: Automatická ochrana zálohovaním trvá, pokým sú zariadenie
My Book Live Duo aj počítač pripojené k sieti. Keď sa od siete
odpojíte, zálohovanie sa dočasne zastaví. Keď sa znovu pripojíte,
softvér WD SmartWare automaticky vyhľadá v počítači nové alebo
zmenené súbory a obnoví ochranu zálohovaním.
• See your backup as it happens (Sledovanie priebehu zálohovania) – vizuálne
zálohovanie triedi obsah do kategórií a zobrazuje postup zálohovania.
• Retrieve lost files effortlessly (Bezprácne obnovenie súborov) – preneste svoje
cenné dáta do pôvodného umiestnenia bez ohľadu na to, či ste stratili všetky dáta
alebo len prepísali dôležitý súbor.
• Take control (Prevzatie kontroly) – upravujte si svoje zálohy.
Prezeranie tém Informácií/Pomocníka on-line
Softvér WD SmartWare obsahuje dva typy pomocníka:
„
Help icon (Ikona pomocníka)
– každá obrazovka softvéru WD SmartWare
poskytuje jednoduchý prístup k informáciám pomocníka online, ktoré vás rýchlo
prevedú úlohami zálohovania, obnovy a nastavenia. Vždy, keď váhate, ako
postupovať, kliknite na ikonu informácií/pomocníka on-line v pravom hornom rohu
ľubovoľnej obrazovky.
Ak chcete obrazovku informácií/pomocníka po prečítaní zatvoriť, kliknite na
tlačidlo X v pravom hornom rohu obrazovky.
„
Panel Help (Pomocník) – pomocou tohto panelu na obrazovkách softvéru
WD SmartWare získate podrobnejšiu pomoc. Informácie o používaní panela
Pomocníka nájdete uvádza „WD SmartWare Home Screen (Domovská
obrazovka)“ na strane 23.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 21
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Inštalácia softvéru WD SmartWare
Inštalácia softvéru WD SmartWare
1. Prejdite na online školiace stredisko na adrese http://www.wd.com/setup.
2. Vyberte možnosť My Book Live.
3. Kliknite na tlačidlo Product Downloads (Prevzatia produktu), aby ste zobrazili
obrazovku inštalácie prevzatého softvéru:
4. V rámčeku WD SmartWare kliknite na položku Download (Prevziať).
5. Prejdite k prevzatým súborom a extrahujte obsah komprimovaného archívu do vášho
počítača.
6. Dvakrát kliknite na súbor WD SmartWare Setup.
7. Inštaláciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.
8. Kliknutím na tlačidlo Launch WD SmartWare (Spustiť softvér WD SmartWare) sa
zobrazí domovská stránka softvéru WD SmartWare. (Pozrite časť „WD SmartWare
Home Screen (Domovská obrazovka)“ na strane 23.)
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 22
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Spustenie softvéru WD SmartWare po inštalácii
Keď ste nainštalovali softvér WD SmartWare, použite jednu z nasledujúcich možností:
• Ikona WD SmartWare
– na systémovej lište Windows kliknite ľavým alebo
pravým tlačidlom myši na ikonu WD Quick View, aby ste zobrazili hlavnú ponuku,
a potom vyberte možnosť WD SmartWare.
• Windows Explorer (Prieskumník systému Windows) – Kliknite na tlačidlo
Start (Štart) alebo
a potom kliknite na položky Programs (Programy) >
WD SmartWare > WD SmartWare.
WD SmartWare Home Screen (Domovská obrazovka)
Domovská obrazovka je prvá obrazovka, ktorú uvidíte po spustení softvéru WD SmartWare:
Domovská obrazovka softvéru WD SmartWare obsahuje nasledujúce panely:
„
„
„
„
„
Home (Domov) – zobrazuje indikátor obsahu, ktorý ukazuje kapacitu každého
disku v sieti.
Backup (Zálohovanie) – spravuje existujúce zálohy alebo vytvára nové zálohy
dôležitých dát, vrátane filmov, hudby, dokumentov, elektronickej pošty a fotografií.
Retrieve (Obnova) – obnovuje cenné dáta, ktoré boli stratené alebo prepísané.
Settings (Nastavenie) – spravuje parametre zálohovania, vyhľadáva aktualizácie
a poskytuje odkaz na ovládací panel disku My Book Live Duo, kde môžete disk
nakonfigurovať.
Help (Pomocník) – umožňuje rýchly prístup k témam školiaceho strediska
a prepojeniam na služby podpory on-line. Témy školiaceho strediska sú
podrobnejšie, než tlačidlá informácie/pomocník on-line na každej obrazovke,
ale nie až toľko, ako Príručka používateľa softvéru WD SmartWare.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 23
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Na indikátore obsahu pevného disku počítača sú všetky súbory dostupné na zálohovanie
zobrazené na modrom pozadí v nasledujúcich kategóriách:
Táto kategória súborov
Zahŕňa súbory s týmito príponami
Documents (Dokumenty)
.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml a iné prípony dokumentov
Mail (Pošta)
.mail, .msg, .pst., a iné prípony pošty
Music (Hudba)
.mp3, .wav, .wma a iné prípony súborov hudby
Movies (Filmy)
.avi, .mov, .mp4 a iné prípony súborov filmov
Pictures (Obrázky)
.gif, .jpg, .png a iné prípony súborov obrázkov
Other (Iné)
Iné, ktoré nepatria do piatich hlavných kategórií
Pre zoznam zahrnutých prípon súborov, vyhľadajte odpoveď č. 3644 v znalostnej báze
spoločnosti WD na adrese http://support.wdc.com.
Poznámka:
„
„
„
Posunutím kurzora nad kategóriou zobrazíte počet súborov v danej kategórií.
Kategória System (Systém) zobrazená na tmavosivom pozadí obsahuje všetky
súbory operačného systému, ktoré nie je možné zálohovať. Súbory, ktoré nie sú
zálohované, zahŕňajú systémové súbory, súbory programov, aplikácie a pracovné
súbory, napríklad súbory .tmp alebo .log.
Kategória Retrieved (Obnovené), taktiež zobrazená na tmavosivom pozadí,
obsahuje súbory, ktoré boli obnovené z predchádzajúcej zálohy. Tieto súbory sa
nedajú zálohovať.
Poznámka: Skupinu Additional Files (Ďalšie súbory) tvoria tie súbory, ktoré nie sú
aktuálne zálohované.
Ako funguje funkcia zálohovania
Softvér WD SmartWare automaticky a nepretržite zálohuje všetky dôležité dátové súbory
na váš disk My Book Live Duo – hudbu, filmy, fotografie, dokumenty, elektronickú poštu
a ďalšie súbory.
Po tom, ako softvér WD SmartWare kategorizuje rôzne typy súborov na vybranom
pevnom disku, jednoduchým kliknutím na tlačidlo Start Backup (Spustiť zálohovanie)
ich všetky zazálohujete. Alebo môžete vybrať špecifické súbory, zložky, alebo kategórie
súborov na zálohovanie.
Ak má váš počítač viac ako jeden vnútorný pevný disk, je potrebné vybrať a zálohovať
každý z nich, aby boli chránené všetky dátové súbory vášho počítača.
Po vykonaní zálohovania, WD SmartWare softvér chráni vaše súbory zálohovaním:
• Nových súborov, ktoré sa nachádzajú v počítači alebo sú skopírované na pevný disk,
• Existujúcich súborov, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom zmenené.
Táto ochrana je automatická – softvér WD SmartWare ju vykonáva bez akéhokoľvek
vášho pričinenia – len sa presvedčte, že ponecháte vaše zariadenie My Book Live Duo
pripojené k sieti.
Poznámka: Ak by ste odpojili a znovu pripojili disk k sieti, softvér WD SmartWare
znovu vyhľadá vo vašom počítači nové alebo zmenené súbory
a obnoví automatické neustále zálohovanie tak, ako predtým.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 24
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Zálohovanie súborov
Postup zálohovania niektorých alebo všetkých súborov v počítači:
1. Na domovskej obrazovke:
a. Ak má váš počítač viac ako jeden vnútorný pevný disk alebo partíciu disku,
použite vstavané okienko výberu disku pod ikonou počítača, aby ste vybrali ten
disk, na ktorý si želáte kopírovať obnovené súbory:
b. Ak máte k sieti pripojených viac zariadení My Book Live alebo WD NAS alebo
zariadení kompatibilných so softvérom SmartWare, vyberte ten, na ktorý si želáte
súbory zálohovať:
c. Vyberte priečinok zariadenia My Book Live, do ktorého chcete zálohovať súbory.
2. Kliknutím na panel Backup (Zálohovanie) zobrazíte obrazovku zálohovania:
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 25
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
3. Na obrazovke Backup (Zálohovanie):
AK si želáte zálohovať . . .
na vnútornom pevnom disku
TAK . . .
Všetky kategórie súborov
Prejdite na krok 4, strana 26.
Vybrané kategórie súborov
Prejdite na krok 5, strana 27.
Všetky súbory a zložky
Prejdite na krok 8, strana 27.
Vybrané súbory alebo zložky
Prejdite na krok 9, strana 28.
4. Pre zálohovanie všetkých kategórií súborov na zariadení My Book Live Duo:
a. Overte, že režim zálohovania je podľa kategórie, a to tak, že sa objavuje
hlásenie Ready to perform category backup (Pripravené na vykonanie zálohy
podľa kategórií) v ľavom hornom rohu dialógu zálohovania.
Ak je režim zálohovania file (podľa súborov) a v hornej časti obrazovky sa
zobrazuje hlásenie Ready to perform file backup (Pripravené na vykonanie
zálohovania podľa súborov), kliknite na tlačidlo Switch to File Backup (Prepnúť
na zálohovanie podľa súborov) v ľavom spodnom rohu a potom vo výzve na
prepnutie plánu zálohovania na tlačidlo OK.
b. Kliknite na možnosť Advanced View (Pokročilé zobrazenie) v strede obrazovky,
čím otvoríte okienko zálohovania podľa kategórií a overte, že zaškrtávacie tlačidlá
všetkých šiestich kategórií sú zaškrtnuté.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 26
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
c. Podľa potreby vyberte akékoľvek nezačiarknuté políčka a potom kliknite na
tlačidlo Apply Changes (Použiť zmeny), aby ste vytvorili vlastný plán zálohy
a obnovili indikátor obsahu vášho disku My Book Live Duo.
d. Kliknite na tlačidlo Start Backup (Spustiť zálohovanie) na spustenie zálohovania
všetkých súborov a prejdite na krok 10, strana 29.
5. Postup zálohovania vybraných kategórií súborov:
a. Overte, že režim zálohovania je category (podľa kategórie), a to tak, že sa
objavuje hlásenie Ready to perform category backup (Pripravené na vykonanie
zálohy podľa kategórií) v ľavom hornom rohu dialógu zálohovania.
b. Ak je režim zálohovania file (podľa súborov) a v hornej časti obrazovky sa
zobrazuje hlásenie Ready to perform file backup (Pripravené na vykonanie
zálohovania podľa súborov), kliknite na tlačidlo Switch to Category Backup
(Prepnúť na zálohovanie podľa kategórií) a potom vo výzve na prepnutie plánu
zálohovania na tlačidlo OK.
6. Kliknite na možnosť Advanced View (Pokročilé zobrazenie) v strede obrazovky pre
otvorenie okienka výberu zálohovania podľa kategórií.
7. V okienku výberu zálohovania podľa kategórií:
a. Zvoľte zaškrtávacie políčka pre kategórie súborov, ktoré si želáte zahrnúť do zálohy.
b. Označte zaškrtávacie políčka pre kategórie súborov, ktoré si neželáte zahrnúť
do zálohy.
c. Kliknutím na tlačidlo Apply Changes (Použiť zmeny) obnovíte indikátor obsahu
disku My Book Live Duo.
d. Kliknite na tlačidlo Start Backup (Spustiť zálohovanie) na spustenie zálohovania
vybraných kategórií súborov a prejdite na krok 10, strana 29.
8. Pre zálohovanie všetkých súborov a zložiek a na vnútornom pevnom disku:
a. Overte, že režim zálohovania je file (podľa súborov), a že sa objavuje hlásenie
Ready to perform file backup (Pripravené na vykonanie zálohy podľa súborov)
v ľavom hornom rohu dialógu zálohovania.
b. Ak je režim zálohovania category (podľa kategórie) a v hornej časti obrazovky
sa zobrazuje hlásenie Ready to perform category backup (Pripravené na
vykonanie zálohovania podľa kategórií), kliknite na tlačidlo Switch to File
Backup (Prepnúť zálohovanie podľa súborov) a potom vo výzve na prepnutie
plánu zálohovania na tlačidlo OK.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 27
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
c. V okienku výberu zálohovania podľa súborov kliknite na zaškrtávacie políčko
vnútorného pevného disku vášho počítača:
d. Kliknite na tlačidlo Apply Changes (Uplatniť zmeny) na vytvorenie vlastného
plánu zálohovania a obnovenie indikátora obsahu vášho disku My Book Live Duo.
e. Kliknite na tlačidlo Start Backup (Spustiť zálohovanie) na spustenie zálohovania
všetkých súborov a zložiek a prejdite na krok 10, strana 29.
9. Zálohovanie vybraných súborov a zložiek:
a. Overte, že režim zálohovania je file (podľa súborov), a že sa objavuje hlásenie
Ready to perform file backup (Pripravené na vykonanie zálohy podľa súborov)
v ľavom hornom rohu dialógu zálohovania.
b. V prípade, že režim zálohovania je category (podľa kategórie) a hlásenie Ready
to perform category backup (Pripravené na vykonanie zálohovania podľa
kategórií) sa zobrazuje na danom mieste, kliknite na tlačidlo Switch to File
Backup (Prepnúť na zálohovanie podľa súborov) a vo výzve na prepnutie plánu
zálohovania na tlačidlo OK.
c. V okienku výberu zálohovania podľa súborov kliknite na ukazovatele, aby ste
otvorili štruktúru zložiek:
d. Zvoľte zaškrtávacie políčka pri jednotlivých súboroch alebo zložkách, ktoré si
želáte obnoviť. Upozorňujeme, že kliknutie na zaškrtávacie políčko zložky
automaticky vyberie všetky podzložky a súbory v danej zložke.
e. Kliknite na tlačidlo Apply Changes (Použiť zmeny) na vytvorenie vlastného plánu
zálohovania a obnovenie indikátora obsahu disku My Book Live Duo. Kliknutím na
možnosť Revert (Vrátiť späť) zrušíte zaškrtnutie všetkých políčok a zobrazíte
pôvodné/východiskové nastavenie.
f.
Kliknite na tlačidlo Start Backup (Spustiť zálohovanie) na spustenie zálohovania
vybraných súborov a zložiek a prejdite na krok 10, strana 29.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 28
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
10. Počas zálohovania:
• Lišta postupu a správa v hornej časti obrazovky zobrazujú objem dát, ktoré už boli
zazálohované.
• Pri zálohovaní podľa kategórií modré pozadie na indikátore obsahu vnútorného
pevného disku vášho počítača sa zmení na žlté/jantárové pri všetkých súboroch,
ktoré ešte neboli zálohované.
• Sivé pozadie kategórií alebo súborov na indikátore obsahu disku My Book Live Duo
sa bude meniť spolu s postupom zálohovania na modré.
• Môžete pokračovať v nastavení disku alebo vo vykonávaní akýchkoľvek iných
funkcií, pretože softvér WD SmartWare zálohuje všetky súbory na pozadí.
• Tlačidlo výberu Start Backup (Spustiť zálohovanie) sa zmení na tlačidlo Stop
Backup (Zastaviť zálohovanie) pre zastavenie zálohovania.
• Zobrazenie správy o úspešnom ukončení zálohovania znamená, že zálohovanie
bolo normálne ukončené.
• Ak akékoľvek súbory nemohli byť zazálohované, softvér WD SmartWare zobrazí:
- Varovnú správu oznamujúcu počet takých súborov.
- Prepojenie View (Prehľad), aby ste si mohli kliknutím prezrieť súbory a dôvody,
prečo neboli zazálohované.
Niektoré aplikácie a spustené procesy môžu znemožniť zálohovanie súborov.
Ak nedokážete určiť, prečo niektoré súbory neboli zazálohované, vyskúšajte:
- Uložiť a zatvoriť všetky otvorené súbory.
- Zatvoriť všetky spustené aplikácie, vrátane programu pre elektronickú poštu
a internetového prehliadača.
Dôležitá
informácia:
Zobrazenie varovnej správy oznamujúcej, že je disk plný, znamená, že na
disku nie je dostatok voľného miesta na dokončenie zálohovania.
Najlepším dlhodobým riešením je určenie disku na dlhodobú archívnu
úschovu a nasledujúci postup:
a. Kliknite na panel Help (Pomocník).
b. Kliknite na prepojenie WD Store (Obchod WD Store) na zobrazenie
internetovej stránky on-line obchodu spoločnosti Western Digital.
c. Kliknite na položku External Hard Drives (Externé pevné disky) a zvoľte
si disk, ktorý najlepšie zodpovedá vašim budúcim požiadavkám.
11.
Ak ste klikli na tlačidlo Stop Backup (Zastaviť zálohovanie) v krok 10, výzva pre
potvrdenie Stop backup? (Zastaviť zálohovanie?) vám pripomína, že softvér
WD SmartWare pracuje na pozadí na úlohe zálohovania, takže môžete počas
zálohovania pokračovať vo využívaní počítača na iné účely. Pre pokračovanie
kliknite buď na:
• Tlačidlo Continue Backup (Pokračovať v zálohovaní), aby bola vaša požiadavka
na zastavenie ignorovaná.
• Tlačidlo Stop Backup (Zastaviť zálohovanie) na zohľadnenie požiadavky na
pozastavenie a na zastavenie zálohovania.
12. Ak je váš počítač vybavený viac ako jedným vnútorným pevným diskom, opakujte
postup zálohovania pre každý z nich.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 29
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Obnovenie zálohovaných súborov
Softvér WD SmartWare zjednodušuje obnovu súborov, ktoré boli zazálohované na disku
My Book Live Duo a buď:
• Obnovuje ich do pôvodných umiestnení na vašom počítači.
• Kopíruje ich do špeciálneho priečinka obnovy.
Obnova je zvyčajne postup zložený z piatich krokov:
1. Na domovskej obrazovke obrazovke vyberte disk na obnovu obsahu.
2. Zvoľte, či sa má obsah obnoviť do špeciálnej zložky pre obnovené súbory alebo do
pôvodného umiestnenia.
3. Vyberte obsah, ktorý sa má obnoviť: súbory, zložky alebo všetko.
4. Obnovte obsah.
Obnova súboru
Po výbere disku na domovskej obrazovke môžete obnovovať súbory alebo celé zložky
z disku My Book Live Duo. (Informácie o obnovení zložiek nájdete v časti „Obnova zložky“
na strane 33.)
Na obnovu súboru z disku:
1. Kliknite na záložku Retrieve (Obnoviť), aby sa zobrazila obrazovka Select a destination
for retrieved files (Vybrať cieľ na obnovu súborov):
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 30
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. Na disku môžu byť zálohované súbory z iných počítačov. Obnovenie súborov
z konkrétneho počítača (zväzku):
a. Kliknite na tlačidlo Back (Späť) na zobrazenie obrazovky Select a volume to
retrieve from (Vybrať obsah na obnovu z):
b. Vyberte požadovaný zväzok a kliknite na tlačidlo Next (Ďalší).
3. Na obrazovke Select a destination for retrieved files (Zvoľte cieľ pre obnovené súbory):
AK si želáte kopírovať
obnovený obsah do . . .
TAK . . .
Pôvodného umiestnenia,
Poznámka: Nie je dostupné,
keď sa obnovuje záloha z iného
počítača.
Zložky obnoveného obsahu,
Poznámka: Ak zmeníte miesto
obnovenia obsahu,
predchádzajúce miesto sa
zazálohuje.
a. Zvoľte možnosť To the Original Places
(Do pôvodných umiestnení).
b. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalší), aby ste zobrazili
obrazovku Select content to retrieve...(Vybrať obsah
na obnovu).
a. Zvoľte možnosť In a Retrieved Content Folder
(Do zložky obnoveného obsahu).
b. Ak si želáte určiť inú zložku na obnovu, kliknite na
tlačidlo Browse(Prehľadávať) a určite novú zložku
obnovy.
c. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť) na uloženie
a použitie novej zložky obnovy.
d. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalší), aby ste zobrazili
obrazovku Select content to retrieve... (Vybrať obsah
na obnovu).
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 31
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
4. Na obrazovke Select content to retrieve... (Vybrať obsah na obnovu) zvoľte
Retrieve Some Files (Obnoviť niektoré súbory) a zobrazí sa políčko výberu súborov
na obnovu:
5. Prechádzaním štruktúry zložiek nájdite požadované súbory.
• Kliknite na tlačidlo vhodnej kategórie súborov, aby sa vypísali podľa kategórií:
•
•
•
Pictures (Obrázky)
Music (Hudba)
Movies (Filmy)
Documents (Dokumenty)
Other (Iné)
Mail (Pošta)
Zvoľte ikonu View (Zobraziť) pre usporiadanie jednotlivých súborov.
Napíšte celý alebo čiastočný názov súboru do vyhľadávacieho políčka a stlačte
tlačidlo Enter na spustenie vyhľadávania. Filtrovanie vyhľadávania zrušíte tak,
že vymažete všetok text vo vyhľadávacom políčku a stlačíte kláves Enter.
Označte zaškrtávacie políčko pre súbory, ktoré si želáte obnoviť.
6. Kliknite na tlačidlo Start Retrieving (Spustiť obnovu).
7. Počas obnovy:
• Obrazovka Retrieve (Obnova) zobrazuje postup na lište a správu uvádzajúcu
množstvo dát, ktoré už sú skopírované do určeného umiestnenia zálohy.
• Tlačidlo Cancel Retrieving (Zrušiť obnovu) môžete použiť na zastavenie obnovy.
• Správa „Retrieval accomplished“ (Obnova dokončená) označuje dokončenie obnovy.
• Správa „Partial retrieve accomplished“ (Dokončená čiastočná obnova) znamená,
že súbor, ktorý ste zvolili na obnovu, sa neskopíroval do určeného umiestnenia
obnovy. V tomto prípade buď:
- Zobrazí sa správa „Files Not Retrieved“ (Neobnovené súbory), ktorá ukazuje počet
súborov, ktoré neboli obnovené a prepojenie na obrazovku informácií o zlyhaní
obnovy. Kliknite na prepojenie View files (Prezerať súbory) pre prezretie si
zoznamu súborov a dôvodov, prečo tieto neboli obnovené, alebo
- Zobrazí sa správa „Destination is full“ (Cieľ je zaplnený), čo znamená, že váš
počítač nedisponuje dostatočným miestom na disku na dokončenie obnovy súborov.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 32
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Obnova zložky
Pre obnovu zložky z disku, so zahrnutím všetkého obsahu v zložke, pričom tento môže
zahŕňať viacero kategórií, začiarknite vo výbere súborov na obnovu zaškrtávacie políčko
pri danej zložke.
Obnova staršej verzie súboru alebo vymazaných súborov
V políčku výberu súborov na obnovu začiarknite políčko Show deleted files (Zobraziť
vymazané súbory) alebo Show older files (Zobraziť staršie súbory). Teraz môžete vo
výbere obsahu na obnovu zvoliť jednotlivé súbory, ktoré boli prepísané alebo vymazané.
Takisto obnova celých zložiek v tomto režime tiež obnoví staršie verzie súborov
a vymazané súbory.
Poznámka: Jedno obnovenie obnoví len jednu verziu súboru.
Obnova celého obsahu
Na obrazovke Select content to retrieve ... (Výber obsahu na obnovu ...) zvoľte možnosť
Retrieve All Files (Obnoviť všetky súbory), ktorá obnoví obsah vo všetkých kategóriách
a skopíruje ho buď do jeho pôvodného umiestnenia, alebo do zložky Retrieved Contents
(Obnovený obsah).
Počas obnovy:
• Obrazovka Retrieve (Obnova) zobrazuje postup na lište a správu uvádzajúcu
množstvo dát, ktoré už sú skopírované do určeného umiestnenia zálohy.
• Tlačidlo Cancel Retrieving (Zrušiť obnovu) môžete použiť na zastavenie obnovy.
• Správa „Retrieval accomplished“ (Obnova dokončená) označuje dokončenie
obnovy.
• Zobrazí sa správa „Partial retrieve accomplished“ (Dokončená čiastočná obnova),
čo znamená, že súbor, ktorý ste zvolili na obnovu, sa neskopíroval do určeného
umiestnenia obnovy. V tomto prípade buď:
- Zobrazí sa správa „Files Not Retrieved“ (Neobnovené súbory), ktorá ukazuje
počet súborov, ktoré neboli obnovené a prepojenie na obrazovku informácií
o zlyhaní obnovy. Kliknite na prepojenie View files (Zobraziť súbory) pre
prezretie si zoznamu súborov a dôvodov, prečo tieto neboli obnovené.
- Zobrazí sa správa „Destination is full“ (Cieľ je zaplnený), čo znamená, že váš
počítač nedisponuje dostatočným miestom na disku na dokončenie obnovy.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 33
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Prispôsobenie softvéru WD SmartWare
Softvér WD SmartWare uľahčuje a zrýchľuje prispôsobenie nastavení v záujme
dosiahnutia maximálneho možného výkonu disku prostredníctvom:
•
•
•
•
Spresnenia počtu verzií záloh, ktoré sa uchovávajú pre každý súbor;
Určenia jedinečnej zložky, v ktorej sa budú uchovávať súbory obnovené z disku;
Automaticky vyhľadávať WD SmartWare aktualizácie softvéru;
Sprístupňuje okienko WD Quick View na správu vášho disku.
Kliknite na panel Settings (Nastavenia), aby ste zobrazili obrazovku Settings (Nastavenia):
Na karte Settings (Nastavenia) môžete:
• Vytvárať a upravovať softvérové nastavenia disku My Book Live Duo;
• Nakonfigurovať nastavenia disku My Book Live Duo.
Tvorba nastavení softvéru
Kliknutím na tlačidlo Set Up Software (Nastaviť softvér) otvorte plochu disku My Book
Live Duo a potom kliknite na položku Software Settings (Nastavenia softvéru). Na
obrazovke Software Settings (Nastavenia softvéru).
AK si želáte . . .
TAK kliknite na . . .
A pozrite . . .
Zmeniť počet verzií záloh, ktoré sú
uchovávané pre každý súbor,
File History
(História súboru)
„Spresnenie počtu verzií záloh“
na strane 35.
Určiť cestu k inej zložke pre
obnovené súbory,
Retrieve Folder
(Zložka obnovy)
„Určenie inej zložky obnovy“ na
strane 35.
Zmeniť možnosť, ktorá vyhľadáva
aktualizácie softvéru pri každom
pripojení disku My Book Live Duo
k počítaču,
Preferences
(Predvoľby)
„Nastavenie možnosti
Preferences (Predvoľby)
(Auto Update) (Automatické
aktualizácie)“ na strane 36.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 34
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Spresnenie počtu verzií záloh
Softvér WD SmartWare môže uchovať až 25 starších verzií každého súboru. Ak náhodne
prepíšete alebo vymažete súbor, resp. chcete zobraziť niekoľko starších verzií súboru,
softvér WD SmartWare vám ponúkne kópiu.
Uchovávanie viacerých verzií:
• Zlepšuje funkciu ukladania/obnovy viacerých verzií súboru.
• Zaberá viac miesta na disku.
Postup nastavenia počtu verzií záloh, ktoré sú uchovávané pre každý súbor:
1. Na obrazovke Software Settings (Nastavenia softvéru) kliknite na tlačidlo File History
(História súboru) a zobrazí sa obrazovka Set File History (Nastaviť históriu súboru):
2. Konkretizujte počet verzií súboru, ktoré si želáte uchovávať (od 1 do 25)
v políčku Enter the number of backup versions to keep for each file (Zadajte počet
zálohovaných verzií každého súboru).
3. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť) pre uloženie a použitie nového počtu verzií záloh.
Určenie inej zložky obnovy
Keď začnete obnovu, môžete si zvoliť, či si želáte uložiť obnovené súbory:
• Do ich pôvodného umiestnenia v počítači;
• Do zložky obnoveného obsahu.
Softvér WD SmartWare štandardne vytvára a používa podzložku Retrieved Content
(Obnovený obsah) v zložke My Documents (Moje dokumenty). Ak chcete vybrať inú zložku:
1. Vytvorte novú zložku alebo určte, ktorú existujúcu zložku si želáte použiť.
2. Na obrazovke nastavení softvéru kliknite na tlačidlo Retrieve Folder (Zložka obnovy),
aby ste zobrazili obrazovku Set Retrieve Folder (Nastaviť zložku obnovy):
3. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) a použite funkciu prehľadávania na určenie
novej zložky obnovy.
Poznámka: Ak nechcete zálohovať priečinok predchádzajúceho obnoveného
obsahu, vymažte tento priečinok pred uplatnením zmien.
4. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť) na uloženie a použitie novej zložky obnovy.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 35
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Nastavenie možnosti Preferences (Predvoľby) (Auto Update) (Automatické
aktualizácie)
Keď je táto možnosť povolená, pri každom pripojení disku My Book Live k počítaču sa
skontrolujú aktualizácie softvéru. Tým sa zabezpečí, že vždy používate najnovšiu verziu
softvéru.
Zapnutie alebo vypnutie možností predvolieb:
1. Na obrazovke nastavení softvéru kliknite na tlačidlo Preferences(Predvoľby), aby ste
zobrazili obrazovku Set Preferences (Nastaviť predvoľby):
2. Na jednom z dialógov zaškrtnite alebo zrušte zaškrtnutie políčka Automatically
check for WD SmartWare software updates (Automaticky vyhľadávať aktualizácie
softvéru WD SmartWare), čím zapnete, alebo vypnete možnosť predvolieb Ak je
možnosť povolená, softvér WD SmartWare vás pripojí na internetovú stránku
spoločnosti WD, z ktorej si môžete prevziať aktualizácie.
Vytváranie nastavení disku
Kliknite na tlačidlo Set Up Drive (Nastaviť disk), aby ste otvorili okienko WD Quick View
a zobrazili podrobnosti o tom, ako spravovať nastavenia disku My Book Live Duo.
(Pozrite časť „Používanie ovládacieho panela disku My Book Live Duo“ na strane 53.)
Používanie funkcie Windows 8 File History (História súborov
systému Windows 8)
Ak si neželáte používať softvér WD SmartWare na zálohovanie súborov na zariadenie
My Book Live Duo, môžete použiť funkciu Windows 8 File History (História súborov
systému Windows 8).
File History (História súboru)
Funkcia File History (História súborov) automaticky zálohuje mediálne súbory, dokumenty,
elektronickú poštu a ďalšie osobné súbory na zariadenie My Book Live Duo. Ak stratíte
súbory alebo váš systém zlyhá, súbory môžete ľahko obnoviť do svojho počítača. Ďalšie
informácie o funkcii Windows 8 File History nájdete v dokumentácii spoločnosti Microsoft.
Funkcia Windows 8 File History (História súborov systému Windows 8)
1. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku File Explorer (Prieskumník súborov).
2. Vyberte položku Computer (Počítač).
3. Na páse s nástrojmi (horná časť stránky) vyberte položku Computer (Počítač) >
Open Control Panel (Otvoriť ovládací panel).
4. V časti System and Security (Systém a zabezpečenie) vyberte položku Save backup
copies of your files with File History (Uložiť záložné kópie súborov pomocou
funkcie File History).
5. Na obrazovke funkcie File History (História súborov) sa uistite, že je táto funkcia Zapnutá.
6. Ak je funkcia File History (História súborov) vypnutá, kliknite na tlačidlo Turn On (Zapnúť).
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 36
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
7. Na pravom paneli vyberte položku Select Drive (Vybrať jednotku). Funkcia File
History (História súborov) zistí prítomnosť zariadenia My Book Live Duo a zaradí ho
do zoznamu jednotiek Select a File History (Vybrať históriu súborov).
8. Vyberte svoje zariadenie a kliknite na položku OK. Funkcia File History (História
súborov) automaticky začne zálohovať údaje.
9. Ak chcete začať zálohovanie ihneď, kliknite na položku Run now (Spustiť teraz).
Použitie nástroja Zálohovanie v systémoch Windows 7
a Windows Vista
Ak si neželáte používať softvér WD SmartWare na zálohovanie súborov na zariadenie
My Book Live Duo, môžete použiť funkciu Windows Backup (Zálohovanie systému
Windows).
Nástroj Zálohovanie systému Windows
Pomocou funkcie Zálohovanie Windows v operačnom systéme Windows Vista (verzie
Business, Ultimate, Home Premium a Enterprise) a Windows 7 (verzie Professional
a Ultimate) môžete zálohovať svoje mediálne súbory, dokumenty, elektronickú poštu
a ďalšie osobné súbory na disk My Book Live Duo. Ak stratíte súbory alebo váš systém
zlyhá, súbory môžete ľahko obnoviť do svojho počítača. Ďalšie informácie o funkcii
Zálohovanie Windows si pozrite v dokumentácii spoločnosti Microsoft.
Zálohovanie v systéme Windows Vista
1. Kliknite na položku
, a potom na Control Panel (Ovládací panel).
• Keď sa zobrazí obrazovka Found New Hardware (Nájdený nový hardvér),
kliknite na tlačidlo Cancel (Zrušiť).
2. Kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel) > System Maintenance (Údržba
systému) > Backup your computer (Zálohovať počítač) a postupujte podľa krokov
v sprievodcovi.
3. Keď budete vyzvaní vybrať miesto, na ktoré chcete uložiť svoje zálohy, kliknite na
možnosť On a network (V sieti).
4. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) a vyberte disk My Book Live Duo.
5. Vyberte zdieľanú zložku, v ktorej si želáte vytvoriť zálohu, a potom kliknite na
tlačidlo OK.
6. Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré sú priradené k vášmu menu na disku
My Book Live Duo. Keď nie je priradené žiadne používateľské meno, zadajte ako
používateľské meno everyone (každý) a akékoľvek heslo (napr. 1234). Kliknite na
tlačidlo OK.
7. Postupujte podľa ďalších pokynov v sprievodcovi.
Zálohovanie v systéme Windows 7
1. Kliknite na umiestnenie
> Control Panel (Ovládací panel) > System and
Security (Systém a zabezpečenie).
2. Kliknite na možnosť Backup and Restore (Zálohovať a obnoviť).
3. Kliknite na tlačidlo Set up Backup (Nastaviť zálohovanie) a postupujte podľa krokov
v sprievodcovi.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 37
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
4. Keď ste vyzvaní vybrať umiestnenie, kde chcete uložiť svoje zálohy, kliknite na
možnosť Save on a network (Uložiť v sieti).
5. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) a vyberte disk My Book Live Duo ako cieľ
zálohovania.
6. Vyberte zdieľanú zložku, v ktorej si želáte vytvoriť zálohu, a potom kliknite na tlačidlo
OK.
7. Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré sú priradené k vášmu menu na disku
My Book Live Duo. (Pozrite časť strana 77.)
8. Uistite sa, či je cieľ zálohovania správny, a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
9. Keď budete vyzvaní, aby ste vložili obsah, ktorý chcete zálohovať, vyberte možnosť
Let Windows choose (Nech vyberie systém Windows) alebo vyberte požadovaný
obsah, a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
10. Na obrazovke Review your backup settings (Skontrolovať nastavenia zálohovania)
kliknite na tlačidlo Save settings and run backup (Uložiť nastavenia a spustiť
zálohovanie).
Použitie nástroja Apple Time Machine
Zálohovanie
Nástroj Apple Time Machine je funkcia zabudovaná v počítačoch so systémami Mac OS X
Mountain Lion, Lion, Snow Leopard a Leopard, ktorá môže zálohovať všetko, čo je uložené
v počítači: hudbu, fotografie, dokumenty, aplikácie, e-maily a systémové súbory. Disk
My Book Live Duo môže ukladať tieto zálohy, aby ste ich mohli v počítači znovu obnoviť
.
v prípade zlyhania pevného disku alebo operačného systému, alebo ak o súbor prídete.
Môžete tiež zadať maximálnu veľkosť priestoru, ktorý chcete vyhradiť na zálohovanie
súborov funkciou Time Machine (Pozrite si časť „Backup Settings (Nastavenia
zálohovania) (pre systém Mac OS)“ na strane 62.)
Nastavenie nástroja Time Machine
Nastavenie nástroja Time Machine na zálohovanie súborov na disku My Book Live Duo:
1. Otvorte nástroj Time Machine pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov.
•
Kliknite na ikonu nástroja Time Machine na dokovacej stanici:
•
Kliknite na ponuku Apple menu (Ponuka Apple) > System Preferences
(Systémové predvoľby) a vyberte položku Time Machine.
•
Kliknite na položky Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie) a vyberte možnosť
Time Machine.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 38
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. Ak zálohu vytvárate prvýkrát, zobrazí sa nasledujúce okno:
Kliknite na položku Set Up Time Machine (Nastaviť nástroj Time Machine)
a zobrazte okno predvolieb nástroja Time Machine:
3. Kliknite na možnosť Select Disk (Vybrať disk) a vyberte disk My Book Live Duo,
na ktorý chcete zálohy ukladať:
4. Kliknite na možnosť Use Backup Disk (Použiť zálohovací disk). Zobrazí sa okno,
do ktorého budete musieť zadať svoje používateľské meno a heslo.
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 39
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Vyberte možnosť Guest (Hosť) a kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť):
Znovu sa zobrazí obrazovka predvolieb:
5. Ak chcete spustiť automatické zálohovanie, posuňte jazdec na polohu ON (Zap).
Ak chcete pridať ikonu rozbaľovacej ponuky funkcie Time Machine
na lištu
v hornej časti obrazovky, označte začiarkavacie políčko Show the Time Machine
status in menu bar (Zobraziť stav nástroja Time Machine na paneli s ponukami).
Táto ponuka umožňuje spustiť zálohovanie, otvoriť nástroj Time Machine a obnoviť
súbory alebo otvoriť obrazovku predvolieb nástroja Time Machine:
Nástroj Time Machine začne zálohovať vaše súbory. Prvé zálohovanie môže určitý
čas trvať, ďalšie zálohy sú však rýchlejšie, pretože nástroj Time Machine zálohuje len
nové alebo zmenené položky. Stavový panel zobrazuje priebeh zálohovania:
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 40
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Nástroj Time Machine zálohuje obsah vášho počítača každú hodinu a uchováva
nasledujúce série záloh:
•
každých 24 hodín,
•
každý deň minulého mesiaca,
•
týždenne, kým disk My Book Live Duo nebude plný.
Poznámka: Ak sa zálohovanie preruší, napríklad ak počítač prejde do režimu
spánku alebo sa odpojí disk My Book Live Duo, bude automaticky
pokračovať hneď, ako bude počítač dostupný.
Keď zmeníte názov disku My Book Live Duo, nastavené zálohy
Time Machine sa oneskoria alebo zlyhajú. Tento problém môžete
odstrániť obnovením zálohovania tak, že na obrazovke Time Machine
Preferences (Predvoľby nástroja Time Machine) znovu vyberiete disk.
Ak chcete zobraziť informácie o dostupnej kapacite, dátume a čase pre najstaršie,
najnovšie alebo budúce zálohy, vyberte možnosť Open Time Machine Preferences
(Otvoriť predvoľby nástroja Time Machine) v rozbaľovacej ponuke nástroja Time Machine:
Spustenie zálohy
Ak chcete spustiť zálohu, vyberte možnosť Back Up Now (Zálohovať teraz)
v rozbaľovacej ponuke:
Poznámka: Zálohy Time Machine vymažte pomocou ovládacieho panela
disku My Book Live Duo. (Pozrite časť „Správa bodov obnovy“ na
strane 86.)
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 41
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Obnovenie zálohovaných položiek
Je možné, že budete chcieť obnoviť súbory a iné položky zálohované na disku
My Book Live Duo. Napríklad, ak došlo k strate súboru alebo chcete zobraziť súbory
z minulého týždňa. Môžete obnoviť jednotlivé položky, viac položiek, zdieľané zložky
alebo v prípade zlyhania systému celý pevný disk.
Obnovenie zálohovaných položiek na pevnom disku:
1. Otvorte v počítači okno, kam chcete položku obnoviť. Napríklad, ak obnovujete
dokument, otvorte zložku Documents (Dokumenty). (Ak obnovujete položku na
ploche, okno nemusíte otvárať.)
2. Kliknite na ikonu nástroja Time Machine na dokovacej stanici alebo vyberte
z rozbaľovacej ponuky možnosť Enter Time Machine (Prejsť na nástroj Time Machine):
Všetky zálohy sa zobrazia v kaskádovito usporiadaných oknách, najnovšia záloha
úplne vpredu.
3. Kliknutím na šípky alebo na časovú os v pravej časti obrazovky môžete prechádzať
všetkými zálohami, ktoré nástroj Time Machine vytvoril:
4. Vyberte položku, ktorú si želáte obnoviť a kliknutím na tlačidlo Restore (Obnoviť)
v pravom dolnom rohu zobrazte správu Copy (Skopírovať):
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 42
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
5. Kliknite na tlačidlo s požadovanou voľbou:
• Keep Original (Ponechať originál) – neobnoví položku zo záložnej jednotky.
•
Keep Both (Ponechať oboje) – originálna položka zostane a zálohovaná položka
sa pridá na vybrané umiestnenie v počítači.
•
Replace (Nahradiť) – zálohovaná položka nahradí pôvodnú položku.
Poznámka: Vo vyhľadávači Finder uvidíte priečinok, ktorý zodpovedá záložnému
disku a zahŕňa slovo „backup“. To je chránená zložka, ktorá sa
vytvára automaticky a tam, kde sú uložené všetky vaše zálohy.
Pre používateľov nemá iný význam ako uchovávanie záloh nástroja
Time Machine. Ak sa teda k nemu pokúsite pripojiť, zobrazí sa
správa „Connection Failed“ (Pripojenie zlyhalo).
ZÁLOHOVANIE A OBNOVA SÚBOROV – 43
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
5
Správa disku pomocou nástroja Aplikácia
WD Quick View
Inštalácia aplikácie WD Quick View (iba pre systém Mac OS)
Prístup k možnostiam skratiek aplikácie WD Quick View
Kontrola stavu disku
Spustenie softvéru WD SmartWare (len systém Windows)
Bezpečné ukončenie softvéru WD SmartWare (len systém Windows)
Otvorenie zdieľaných zložiek
Spustenie ovládacieho panela disku My Book Live Duo
Priradenie disku (len systém Windows)
Vytvorenie klávesovej skratky pre zdieľanú zložku Public (Verejné) (len systém
Windows)
Zobrazenie vlastností disku
Sledovanie úložiska
Bezpečné vypínanie
Sledovanie upozornení
Vysunutie USB úložiska pomocou aplikácie Quick View
Odinštalovanie ikony aplikácie WD Quick View
Inštalácia aplikácie WD Quick View (iba pre systém Mac OS)
Softvér WD Quick View pridá na panel úloh systému Mac OS X ikonu WD Quick View,
takže môžete rýchlo spustiť dôležité funkcie, ako je spúšťanie softvéru WD SmartWare
alebo vykonanie kontroly stavu disku. Ikona systému Windows je modrá
. Ikona
systému Mac je čierna
. Po nainštalovaní môžete rýchlo a pohodlne vykonať úlohy
popísané v tejto kapitole.
Poznámka: V systéme Windows sa aplikácia WD Quick View nainštaluje spolu
s produktom WD SmartWare. Pozrite si časť „Inštalácia softvéru
WD SmartWare“ na strane 22.
Nasledujúcimi krokmi nainštalujete ikonu WD Quick View.
1. Prejdite na online školiace stredisko na adrese http://www.wd.com/setup.
2. Vyberte možnosť My Book Live.
SPRÁVA DISKU POMOCOU NÁSTROJA APLIKÁCIA WD QUICK VIEW – 44
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
3. Kliknite na tlačidlo Software Downloads (Prevzatia softvéru), aby ste zobrazili
obrazovku prevzatého softvéru:
4. V rámčeku WD Quick View kliknite na položku Download (Prevziať).
5. Prejdite k prevzatému súboru a extrahujte obsah komprimovaného archívu do
počítača Mac.
6. Dvakrát kliknite na súbor WD Quick View.
7. Riaďte sa pokynmi inštalátora aplikácie Quick View zobrazenými na obrazovke.
Prístup k možnostiam skratiek aplikácie WD Quick View
Systém Windows
1. Na systémovej lište kliknite pravým alebo ľavým tlačidlom na ikonu aplikácie
WD Quick View
, aby ste zobrazili ponuku.
2. Prejdite kurzorom alebo kliknite a vyberte disk My Book Live Duo a zobrazí sa
podponuka:
3. Vyberte požadovanú možnosť.
SPRÁVA DISKU POMOCOU NÁSTROJA APLIKÁCIA WD QUICK VIEW – 45
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Systém Mac OS X
1. Kliknutím na ikonu aplikácie WD Quick View
na lište ponuky sa zobrazí ponuka.
2. Posuňte kurzor na názov disku My Book Live Duo a zobrazí sa podponuka:
3. Vyberte požadovanú možnosť.
Kontrola stavu disku
Systém Windows
Na systémovej lište kliknite na ikonu aplikácie WD Quick View
, aby ste si prezreli
kapacitu používaného disku a jeho teplotu:
• Zelená bodka vedľa názvu zariadenia znamená, že zariadenie funguje normálne.
• Červená bodka vedľa názvu zariadenia znamená, že v zariadení sa môže
vyskytnúť problém, napríklad nezvyčajne vysoká teplota.
Systém Mac OS X
Kliknutím na ikonu aplikácie WD Quick View
na lište ponuky a presunutím kurzora
nad názov zariadenia My Book Live Duo zobrazíte stav zariadenia pod podponukou:
Spustenie softvéru WD SmartWare (len systém Windows)
Ak je nainštalovaný softvér WD SmartWare, v ponuke aplikácie WD Quick View vyberte
možnosť WD SmartWare na zobrazenie domovskej obrazovky softvéru WD SmartWare.
SPRÁVA DISKU POMOCOU NÁSTROJA APLIKÁCIA WD QUICK VIEW – 46
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Bezpečné ukončenie softvéru WD SmartWare (len systém Windows)
V ponuke WD Quick View vyberte možnosť Exit WD SmartWare (Zatvoriť softvér
WD SmartWare) na zatvorenie aplikácie. (Táto možnosť sa zobrazí len vtedy, keď je
spustený softvér WD SmartWare.)
Otvorenie zdieľaných zložiek
Aplikáciu WD Quick View môžete použiť na otvorenie zdieľanej zložky disku Public (Verejné)
a ľubovoľnej súkromnej zložky, ku ktorej máte povolený prístup.
1. V podponuke aplikácie WD Quick View vyberte možnosť Open (Otvoriť).
2. Vyberte zložku Public (Verejné).
Systém Windows: V programe Windows Explorer (Prieskumník Windows) sa
zobrazia zdieľané zložky:
Systém Mac OS X: Obsah zložky Public share (Verejné zdieľanie) sa zobrazí
v programe Finder:
Poznámka: Všetky zdieľané priečinky si môžete na zariadení prezrieť kliknutím na
názov disku My Book Live Duo pod možnosťou Shared (Zdieľané priečinky).
3. Výber zdieľanej zložky, ktorú si chcete prezrieť:
Systém Windows: Ak ste v prípade súkromnej zdieľanej zložky vyzvaní, aby ste
zadali používateľské meno a heslo, zadajte tie, ktoré sú spojené s vašim účtom
používateľa v ovládacom paneli disku My Book Live Duo (pozrite časť „Vytvorenie
používateľa“ na strane 77). Ak v ovládacom paneli používate rovnaké používateľské
meno a heslo, ako meno a heslo, ktoré používate pri prihlasovaní v počítači,
nemusíte zadávať nič.
Systém Mac OS X: Ak ste v prípade súkromnej zdieľanej zložky vyzvaní, aby ste
zadali používateľské meno a heslo, zadajte tie, ktoré sú spojené s vašim účtom
používateľa v ovládacom paneli disku My Book Live Duo (pozrite časť „Vytvorenie
používateľa“ na strane 77). Ak ste v prípade zložky Public (Verejné) vyzvaní, aby ste
zadali používateľské meno a heslo, vyberte možnosť Guest (Hosť).
SPRÁVA DISKU POMOCOU NÁSTROJA APLIKÁCIA WD QUICK VIEW – 47
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Spustenie ovládacieho panela disku My Book Live Duo
V podponuke WD Quick View vyberte možnosť Dashboard (Ovládací panel) na
spustenie aplikácie. Zobrazí sa uvítacia obrazovka. (Pozrite časť „Používanie
ovládacieho panela disku My Book Live Duo“ na strane 53.)
Priradenie disku (len systém Windows)
1. V podponuke vyberte možnosť Map [My Book Live Duo name] (Priradiť [názov disku
My Book Live Duo]). Zobrazí sa obrazovka Map Network Drive (Priradiť sieťový disk):
2. Z rozbaľovacej ponuky Drive (Disk) vyberte požadované písmeno.
3. Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
Poznámka: Ak sa systém Windows bude pokúšať k priraďovanému sieťovom disku
znovu pripojiť po reštarte, môže sa zobraziť chybové hlásenie: „Unable
to reconnect mapped network drives“ (K priradeným sieťovým diskom
sa nie je možné pripojiť). K tomu môže dôjsť v prípade, ak sa
používateľské meno a heslo disku My Book Live Duo nezhodujú
s aktuálnymi údajmi o používateľskom mene a hesle systému Windows.
Počas procesu automatického pripojenia sa systém Windows môže
pokúsiť namiesto používateľského mena a hesla disku My Book Live Duo
určeného počas nastavenia odoslať používateľské meno a heslo
systému Windows. Pri pokuse o otvorenie priraďovaného disku dôjde
k otvoreniu nového prihlasovacieho okna. Zadajte používateľské meno
a heslo disku My Book Live Duo pre opätovné pripojenie zdieľanej
položky, vďaka čomu bude znovu dostupná (do budúceho reštartovania).
Viac informácií o tomto probléme nájdete v odpovedi č. 6745
v znalostnej báze.
Vytvorenie klávesovej skratky pre zdieľanú zložku Public
(Verejné) (len systém Windows)
Poznámka: V operačnom systéme Mac OS X sa na pracovnej ploche
automatický zobrazuje ikona zdieľanej zložke Public (Verejné) a pre
všetky podzložky môžete vytvoriť odkazy. (Pozrite časť „Používanie
systému Mac OS X Leopard/Snow Leopard/Lion“ na strane 18.)
V podponuke aplikácie WD Quick View vyberte možnosť Create Shortcut (Vytvoriť
odkaz). Na pracovnej ploche sa zobrazí ikona zdieľanej zložky Public (Verejné).
SPRÁVA DISKU POMOCOU NÁSTROJA APLIKÁCIA WD QUICK VIEW – 48
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Zobrazenie vlastností disku
V podponuke WD Quick View vyberte možnosť Properties (Vlastnosti) na zobrazenie
obrazovky Properties (Vlastnosti):
Vlastnosti disku My Book Live Duo v systéme Windows
Vlastnosti disku My Book Live Duo v operačnom systéme Mac OS X
SPRÁVA DISKU POMOCOU NÁSTROJA APLIKÁCIA WD QUICK VIEW – 49
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Sledovanie úložiska
Presuňte kurzor nad ikonu aplikácie WD Quick View, aby ste zobrazili názov disku, využitú
kapacitu úložiska, teplotu disku a stav RAID (Healthy (V poriadku), Failed (Zlyhal),
Rebuilding (Opätovné vytváranie)).
Ak máte k zariadeniu My Book Live Duo pripojený disk USB, údaje o tomto disku sa tiež
zobrazia v tejto oblasti.
Bezpečné vypínanie
Jedným z odporúčaných spôsobov bezpečného vypnutia disku My Book Live Duo je
kliknúť na ikonu aplikácie WD Quick View.
Poznámka: Ďalší vhodný spôsob je použiť ovládací panel. (Pozrite časť „Reštart/
Vypnutie“ na strane 66.) Ak sa disk nevypne prostredníctvom ani
jednej z metód, nájdete ďalšie informácie v časti „Mám problémy pri
bezpečnom vypnutí zariadenia My Book Live Duo?“ na strane 132.
Dôležitá informácia: Pred vypnutím sa uistite, že neprebieha žiadny prenos súborov
na zariadenie alebo z neho. Skontrolujte indikátor LED na
čelnej strane disku a uistite sa, že nebliká. Blikajúci indikátor
signalizuje, že zariadenie spracováva informácie (napríklad
zálohovanie alebo presúvanie súborov).
VAROVANIE! Počas vypínania disk neodpájajte.
1. V podponuke aplikácie WD Quick View vyberte možnosť Shut Down (Vypnúť)
a zobrazí sa obrazovka vypnutia softvéru WD SmartWare.
2. Vložte heslo správcu alebo ponechajte pole na zadanie hesla prázdne, a potom
kliknite na tlačidlo OK. Zariadenie sa vypína.
Sledovanie upozornení
Blikajúca ikona a bublinová výstraha
Blikajúca ikona aplikácie WD Quick View v systémoch Windows a Mac znamená,
že zariadenie môže byť prehriate alebo hrozí jeho zlyhanie. V systéme Windows sa
zobrazí aj bublinová výstraha.
Poznámka: Ak sa disk prehreje, vypnite ho a nechajte 60 minút chladnúť. Znovu ho
zapnite a ak problém pretrváva, kontaktujte podporu spoločnosti WD.
SPRÁVA DISKU POMOCOU NÁSTROJA APLIKÁCIA WD QUICK VIEW – 50
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Možnosť výstrah aplikácie WD Quick View
Možnosť v podponuke aplikácie WD Quick View zobrazuje výstrahy, ako:
• Disk dosahuje maximálnu kapacitu.
• Disk je plný a nemôžu sa vykonať ďalšie zálohovania. Zobrazuje sa každých päť
minút, kým sa neuvoľní miesto.
• Dostupné sú aktualizácie.
Prezeranie výstrah týkajúcich sa zariadenia:
1. V podponuke aplikácie WD Quick View vyberte svoje zariadenie a potom možnosť
Alerts (Upozornenia) pre zobrazenie jednej alebo viacerých výstrah. Viacnásobné
výstrahy sú zoradené chronologicky.
2. Okno s výstrahou zatvorte kliknutím na tlačidlo Exit (Ukončiť).
Výstrahy v systéme Windows
Výstrahy v systéme Mac OS X
3. Výstrahy zatvorte kliknutím na tlačidlo OK.
SPRÁVA DISKU POMOCOU NÁSTROJA APLIKÁCIA WD QUICK VIEW – 51
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Vysunutie USB úložiska pomocou aplikácie Quick View
1. Kliknite ľavým alebo pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie WD Quick View na
systémovej lište.
2. Vyberte možnosť USB Storage Device (Úložisko USB) a potom v ponuke aplikácie
Quick View kliknite na možnosť Eject (Vysunúť). Úložisko USB bude vysunuté zo
systému.
Odinštalovanie ikony aplikácie WD Quick View
Systém Windows
V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) >
Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy) a potom odinštalujte
aplikáciu WD SmartWare.
> Control Panel (Ovládací panel) >
V systéme Windows Vista/Windows 7 kliknite na
Programs (Programy) > Programs and Features (Programy a funkcie) a odinštalujte
softvér WD SmartWare.
Zo systémovej lišty zmizne ikona aplikácie WD Quick View
.
Viac informácií o odinštalovaní aplikácie QD Quick View nájdete v odpovedi č. 5373
v znalostnej báze.
Systém Mac OS X
1. Na ploche kliknite na položku Finder (Vyhľadávač) a v oblasti Favorites (Obľúbené)
označte položku Applications (Aplikácie).
2. V zozname Applications (Aplikácie) na pravej strane obrazovky dvakrát kliknite na
položku WD Quick View Uninstaller (Odinštalovať).
3. Kliknite na Continue (Pokračovať). V prihlasovacom okne sa zobrazí vaše
používateľské meno v systéme Mac.
4. Vložte svoje heslo v systéme Mac a kliknite na tlačidlo OK.
Z ponukového riadku zmizne ikona aplikácie WD Quick View
.
SPRÁVA DISKU POMOCOU NÁSTROJA APLIKÁCIA WD QUICK VIEW – 52
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
6
Používanie ovládacieho panela disku
My Book Live Duo
Spustenie ovládacieho panela disku My Book Live Duo
Prvé spustenie ovládacieho panela disku My Book Live Duo
Prehľad prvkov ovládacieho panela
Získanie zákazníckej podpory
Čo teraz môžem vykonať?
Ovládací panel disku My Book Live Duo použite na konfiguráciu nastavení, ktoré vám
umožnia spravovať zariadenie My Book Live Duo tak, ako si želáte. Napríklad môžete
vytvoriť účty používateľov a obmedziť prístup k súborom na disku My Book Live Duo,
vytvoriť zložky na ukladanie súborov a prispôsobiť disk tak, aby zodpovedal vašim potrebám.
Tato kapitola vám predstaví ovládací panel disku My Book Live Duo a pomôže vám začať.
Spustenie ovládacieho panela disku My Book Live Duo
Ovládací panel otvorte jedným z nasledujúcich spôsobov:
AK si želáte panel otvoriť z . . . TAK . . .
Ikona ovládacieho panela na
ploche
• Dvakrát kliknite na ikonu ovládacieho panela na
pracovnej ploche.
Poznámka:
Internetový prehliadač alebo
program Windows Explorer
(Prieskumník Windows)
Ikony aplikácie WD Quick View
WD SmartWare
Systém Windows 8
Ikona sa na ploche zobrazí iba vtedy,
ak ste na poslednej obrazovke online
inštalačného softvéru začiarkli možnosť
Create Shortcut (Vytvoriť odkaz).
1.
Ako adresu (alebo pripojenie URL) použite názov
alebo IP adresu zariadenia My Book Live Duo:
2.
Kliknite na tlačidlo Go (Spustiť).
1.
Kliknite ľavým alebo pravým tlačidlom myši na ikonu
aplikácie WD Quick View.
2.
Vyberte zariadenie My Book Live Duo a potom
možnosť Dashboard (Ovládací panel).
1.
Na domovskej obrazovke vyberte váš disk
My Book Live Duo.
2.
Kliknite na panel Settings (Nastavenia), aby ste
zobrazili hlavnú obrazovku nastavení.
3.
Kliknite na tlačidlo Setup Drive (Nastaviť disk).
1.
Na paneli s nástrojmi vyberte možnosť File Explorer
(Prieskumník súborov).
2.
Na ľavom paneli vyberte možnosť Network (Sieť).
3.
Na pravom paneli nájdite ovládač disku
My Book Live Duo pod položkou Storage (Úložisko).
4.
Dvakrát kliknite na disk alebo kliknite pravým
tlačidlom myši a zo zobrazenej ponuky vyberte
možnosť View device webpage (Zobraziť
internetovú stránku zariadenia).
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA DISKU MY BOOK LIVE DUO – 53
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
AK si želáte panel otvoriť z . . . TAK . . .
Systém Windows 7/Vista
Systém Windows XP
Inštalačná aplikácia zariadenia
My Book Live Duo
Systém Mac OS X
1.
Kliknite na položku
> Computer (Počítač).
2.
Na ľavom paneli vyberte možnosť Network (Sieť)
3.
Na pravom paneli nájdite ovládač disku My Book Live
Duo pod položkou Storage (Úložisko).
4.
Dvakrát kliknite na disk alebo kliknite pravým
tlačidlom myši a zo zobrazenej ponuky vyberte
možnosť View device webpage (Zobraziť
internetovú stránku zariadenia).
1.
Kliknite na položky Start (Štart) > My Network Places
(Miesta v mojej sieti).
2.
Vyhľadajte disk My Book Live Duo.
3.
Kliknite dvakrát na tento disk alebo kliknite pravým
tlačidlom myši a vyberte možnosť Invoke (Spustiť).
• Na poslednej stránke online inštalačného softvéru
označte možnosť Dashboard (Ovládací panel).
1.
Kliknite na ikonu aplikácie Safari
záložky
> Bonjour.
2.
Dvakrát kliknite na disk My Book Live Duo v sieti.
> ikonu
Prvé spustenie ovládacieho panela disku My Book Live Duo
1. Použitím jednej z možností uvedených v časti „Spustenie ovládacieho panela disku
My Book Live Duo“ na strane 53 získate prístup k ovládaciemu panelu disku
My Book Live Duo:
Po výbere niektorej z možností na obrazovke sa navigačný panel posunie doľava
a zobrazí sa vybraná stránka.
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA DISKU MY BOOK LIVE DUO – 54
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Prehľad prvkov ovládacieho panela
Typická stránka ovládacieho panela disku My Book Live Duo ponúka možnosti
zobrazenia a zadávania údajov, poskytuje pomoc a zobrazuje oznámenia:
Č.
Položka
Popis
1
Device Name
(Názov zariadenia)
Názov disku My Book Live Duo. Predvolený názov
môžete zmeniť na vlastný. (Pozrite časť „General
(Všeobecné)“ na strane 58.)
2
Ikona upozornenia
Zobrazuje alebo skrýva rozbaľovací zoznam všetkých
správ a upozornení.
3
Ikona USB
Zobrazuje lištu kapacity, zobrazujúcu koľko úložného
priestoru na pripojenom úložnom zariadení USB bolo
použitého.
4
Zoznam Alerts & Events
(Upozornenia a udalosti)
Zobrazuje všetky správy a upozornenia. Ak si želáte,
môžete ktorékoľvek upozornenie zavrieť kliknutím na
tlačidlo X v pravom rohu príslušného upozornenia.
5
Secure Your Device/Logout
(Zabezpečiť zariadenie/
Odhlásenie)
Umožňuje zadať používateľské meno a heslo (ak si
želáte). Ak pri prístupe k ovládaciemu panelu disku
My Book Live Duo používate heslo, zobrazí sa odkaz
na odhlásenie.
6
Navigačný panel
Ak si želáte zobraziť informácie o niektorej stránke,
prejdite myšou nad daným odkazom. Kliknite na odkaz
a zobrazí sa príslušná stránka.
7
Support (Podpora)
Zobrazí odkaz na dokumentáciu k výrobku,
používateľské fórum, časté otázky a formulár na
kontaktovanie zákazníckej podpory.
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA DISKU MY BOOK LIVE DUO – 55
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Č.
8
Položka
Popis
Let us help you (Dovoľte
nám, aby sme vám pomohli)
Zobrazuje informácie o priebehu úloh zaznamenaných
v nasledujúcom rozbaľovacom zozname. Znamienka
+ alebo - umožňujú zobraziť alebo skryť rozbaľovacie
okno.
Úlohy prechádzajte kliknutím na šípku späť < a vpred >
pri modrých bodkách pod danou úlohou.
9
Tlačidlá > alebo V
Zobrazí a skryje časti obrazovky.
10
Dok použitia zariadenia
Zobrazí názov zariadenia, údaje o type uložených
súborov a momentálne využívanej kapacite a stave
systému.
11
Zobraziť moje súbory
Kliknutím na túto ikonu zobrazíte priečinok Public
(Verejné) v zariadení.
Ikona spracovania
Zobrazí sa, keď systém spracováva informáciu,
napríklad v priebehu ukladania nastavení.
*
*
Zobrazí sa vpravo od niektorých položiek:
Ikona popisu tlačidla
Po prejdení myšou nad ikonou sa zobrazí stručné
vysvetlenie.
* Nie je zobrazené na ukážkovej obrazovke.
Získanie zákazníckej podpory
Ak si želáte otvoriť stránky podpory:
1. Kliknutím na možnosť Support (Podpora) na navigačnom paneli zobrazte stránku
podpory:
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA DISKU MY BOOK LIVE DUO – 56
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Zasielanie súborov protokolu zákazníckej podpore
Ak sa vyskytol problém s diskom My Book Live Duo, vyplňte elektronický formulár na
stránke podpory, aby sa vytvoril protokol a zašlite ho tímu pracovníkov zákazníckej
podpory spoločnosti WD. Ďalšou možnosťou je ručne vytvoriť systémový protokol a uložiť
ho alebo zaslať e-mailom.
• Pre automatické spustenie systémového hlásenia a jeho zaslania zákazníckej
podpore spoločnosti WD:
- Kliknite na odkaz Privacy Policy (Zásady ochrany osobných údajov)
a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spoločnosti WD.
- Kliknite na tlačidlo Request Support (Požiadať o podporu).
- Prihláste sa do Znalostnej bázy spoločnosti WD (http://support.wdc.com),
ak ste tak ešte neurobili.
- Vyplňte a zašlite vašu požiadavku.
• Ak si želáte spustiť a uložiť systémové hlásenie ručne, kliknite na tlačidlo Create &
Save (Vytvoriť a uložiť). Systémové hlásenie uložte v počítači. Ak si želáte, zašlite
ho e-mailom pracovníkom zákazníckej podpory spoločnosti WD.
Získanie ďalšej podpory
• Ak si želáte získať aktuálnu príručku používateľa, kliknite na odkaz Product
Documentation (Dokumentácia o výrobkoch).
• Ak si želáte prečítať časté otázky a pokyny, kliknite na odkaz FAQs (Časté otázky).
• Pre diskusiu o vašom zariadení My Book Live Duo s inými používateľmi kliknite na
prepojenie Forum (Fórum).
• Ak si želáte zobraziť telefónne čísla spoločnosti WD a ďalšie kontaktné údaje,
kliknite na odkaz Contact Info (Kontaktné údaje).
Čo teraz môžem vykonať?
Niekoľko nasledujúcich kapitol vás prevedie postupmi používania ovládacieho panela
disku My Book Live Duo. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené skratky pokynov pre
niektoré bežné úlohy.
Ako...
Pozrite...
požiadať o pomoc zákaznícku podporu,
strana 56
nastaviť disk v rámci siete,
strana 63
nastaviť disk,
strana 58
aktualizovať firmvér disku My Book Live Duo,
strana 60
vytvoriť používateľov,
strana 77
zmeniť heslo používateľa,
strana 79
vytvoriť zdieľané zložky,
strana 81
získať prístup k súkromným zdieľaným zložkám,
strana 81
zálohovať zariadenie My Book Live Duo vytvorením
a využitím bodov obnovy,
strana 86
vypnúť alebo reštartovať zariadenie My Book Live Duo,
strana 66
povoliť alebo zakázať vzdialený prístup (aplikácie
WD Photos a WD 2go),
strana 94
povoliť, zakázať a používať servery médií,
strana 113
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA DISKU MY BOOK LIVE DUO – 57
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
7
Konfigurácia základných nastavení
Nastavenia systému
Nastavenia siete
Nastavenia nástrojov
Nastavenie vzdialeného prístupu
Nastavenie servera médií
Nastavenia úložiska
Možnosť Settings (Nastavenia) umožňuje správcovi, aby zobrazil a upravil nastavenia
systému disku, siete, nástrojov, vzdialeného prístupu a médií.
Nastavenia systému
Výber možnosti nastavení:
1. Kliknite na navigačnom paneli na tlačidlo Settings (Nastavenia), aby ste zobrazili
stránky usporiadané na paneloch: System (Systém), Network (Sieť), Utilities (Nástroje),
Remote Access (Vzdialený prístup) a Media (Médiá) a Storage (Úložisko). Všimnite
si, že panel Settings (Nastavenia) je zvýraznený namodro:
2. Domovská stránka nastavení obsahuje nasledovné rozbaľovacie zložky: General
(Všeobecné), Date & Time (Dátum a čas), Updates (Aktualizácie), Alert & Event
Notifications (Upozornenia a oznámenia o udalostiach), Energy Saver (Šetrič)
a Backup settings (Nastavenia zálohovania). Aby ste zobrazili alebo skryli zložku,
kliknite na šípku pri názve danej zložky alebo kliknite na názov danej zložky.
General (Všeobecné)
Zložku General (Všeobecné) použite na zobrazenie a zmenu názvu a popisu disku, voľbu
jazyka internetových stránok, kontrolu využitia úložného priestoru a registráciu disku.
VAROVANIE! Keď zariadenie My Book Live Duo premenujete, všetky počítače v sieti
budú musieť znovu pripojiť vzdialené sieťové zdroje. Názov zariadenia
zmeňte len, ak je to nevyhnutné.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 58
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
1. Zobrazte alebo zmeňte nasledujúce nastavenia:
Device Name (Názov
zariadenia)
Zadajte jedinečný názov disku pre jeho identifikáciu v sieti.
Device Description
(Popis zariadenia)
Predvolený popis je zariadenie My Book Live Duo.
Ak si želáte, zadajte iný popis.
Language (Jazyk)
Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte jazyk, v ktorom si
želáte zobraziť internetové stránky disku My Book Live Duo.
Predvoleným jazykom je angličtina.
Serial Number
(Výrobné číslo)
Zobrazte číslo pridelené spoločnosťou WD, ktoré identifikuje
daný disk.
Usage (Využitie)
Zobrazí využitú a celkovú úložnú kapacitu.
Warranty Registration
(Registrácia záruky)
Ak si želáte disk zaregistrovať, kliknite na tlačidlo Register
Now (Zaregistrovať teraz) a postupujte podľa pokynov.
2. Ak ste vykonali akékoľvek zmeny, kliknite na tlačidlo Save (Uložiť), ktoré sa zobrazí
pod zložkou.
Poznámka: Tlačidlá Save (Uložiť) a Cancel (Zrušiť) sa na ovládacom paneli disku
My Book Live Duo zobrazia len v prípade, že vykonáte zmeny.
Date & Time (Dátum a čas)
Dátum a čas sú v predvolenom nastavení synchronizované so serverom NTP (Network
Time Protocol). Môžete nastaviť dátum a čas ručne alebo umožniť prístup služby NTP
k internetu, aby sa čas nastavil automaticky. Ak nie ste pripojení k internetu, musíte
dátum a čas nastaviť ručne.
1. Zobrazte alebo zmeňte nasledujúce nastavenia:
Time Zone
(Časové pásmo)
Vyberte si z rozbaľovacieho zoznamu časové pásmo, v ktorom
sa disk nachádza.
NTP Service
(Služba NTP)
Zaškrtnite políčko, aby ste spustili službu NTP, ktorá automaticky
synchronizuje disk, aby sa nastavil aktuálny dátum a čas.
Ak si želáte zmeniť primárny server služby NTP, kliknite na
možnosť Add New Primary (Pridať nový primárny server)
a zadajte adresu URL nového primárneho servera.
Date (Dátum)
Toto políčko sa zobrazuje, ak zaškrtávacie políčko služby NTP
nie je zaškrtnuté.
Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aktuálny mesiac, deň a rok
Time (Čas)
Toto políčko sa zobrazuje, ak zaškrtávacie políčko služby NTP
nie je zaškrtnuté.
Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte aktuálnu hodinu, minútu
a časové obdobie (t.j. predpoludnie /AM/ alebo popoludnie /PM/).
2. Ak ste vykonali akékoľvek zmeny, kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 59
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Updates (Aktualizácie)
Tento oddiel umožňuje nastaviť disk tak, aby aktualizácie firmvéru prebiehali automaticky
alebo ručne vyhľadať súbor s aktualizáciou:
Zobrazí sa popis, číslo aktuálnej verzie a dátum poslednej aktualizácie firmvéru disku
My Book Live Duo.
Dôležitá informácia: Pred konfiguráciou disku My Book Live Duo počkajte,
kým sa celkom nezapne (približne tri minúty). To, že
zariadenie je pripravené, spoznáte, ak indikátor LED
začne blikať alebo trvalo svietiť nazeleno (bežný režim)
alebo namodro (pohotovostný režim).
Check for update (Vyhľadávanie aktualizácii)
Pre ručné zistenie dostupnosti nového firmvéru a jeho prípadné nainštalovanie:
1. Kliknite na tlačidlo Check for Update (Vyhľadať aktualizáciu). Zobrazí sa správa
„Checking“ (Vyhľadáva sa). Ak je aktualizácia nájdená, kliknite na tlačidlo OK.
2. Ak s inštaláciou súhlasíte, kliknite na tlačidlo Install & Reboot (Nainštalovať
a reštartovať). Zobrazí sa indikátor priebehu. Keď bude inštalácia ukončená,
disk sa reštartuje.
Aktualizácia zo súboru
Ak si želáte firmvér aktualizovať ručne:
1. Prejdite na stránku technickej podpory spoločnosti WD pre preberania na adrese
http://support.wdc.com/product/download.asp.
2. Na stránke Downloads (Preberania) vyberte možnosť Network Storage (Sieťové
úložné zariadenie).
3. Vyberte možnosť My Book Live Duo.
4. Je dodávaný súbor s firmvérom. Preberte si tento súbor a uložte si ho na pracovnú
plochu.
5. Na paneli Updates (Aktualizácie) kliknite na tlačidlo Update from file (Aktualizovať zo
súboru).
6. Vyberte súbor uložený na pevnom disku a kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť). Budete
vyzvaní, aby ste potvrdili, že si želáte vykonať teraz aktualizáciu. Kliknite na tlačidlo OK.
7. Zobrazí sa indikátor priebehu „Installing Update“ (Inštalujú sa aktualizácie) a po
dokončení inštalácie sa disk reštartuje.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 60
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Auto Update (Automatická aktualizácia)
Automaticky vyhľadať a aktualizovať firmvér:
1. Voľbu automatickej aktualizácie Auto Update (Automatická aktualizácia) vyberte
zaškrtnutím políčka Enabled (Povolené).
2. Z rozbaľovacích zoznamov vyberte frekvenciu a čas, kedy má disk vyhľadávať
aktualizácie na stránkach spoločnosti WD a v prípade, že sú dostupné, automaticky
ich nainštalovať a reštartovať sa.
3. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).l
Alert & Event Notifications (Upozornenia a oznámenia o udalostiach)
Zložka stránky Alert & Event Notification (Upozornenia a oznámenia o udalostiach)
umožňuje pridať alebo vymazať e-mailové adresy až piatich používateľov, ktorým budú
zasielané upozornenia. Tieto upozornenia sa môžu týkať stavu systému, ako je
prehrievanie, pevného disku, zväzku a stavu siete. Upozornenia pomáhajú správcovi
identifikovať a vyriešiť rôzne udalosti alebo chyby.
Ako pridať alebo vymazať e-mailovú adresu:
1. Zaškrtnite políčko Enable (Povoliť).
2. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu a kliknite na odkaz Add (Pridať).
3. Kliknite na tlačidlo Save and Send Test email (Uložiť a zaslať testovací e-mail).
Zobrazí sa nasledujúca správa:
4. Kliknite na možnosť Close (Zatvoriť).
5. Ak si želáte vymazať e-mailovú adresu, kliknite na odkaz Remove (Odstrániť) na
pravej strane.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 61
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Energy Saver (Šetrič)
Ak je zapnutá funkcia Hard Disk Sleep (Režim spánku pevného disku), po stanovenej dobe
nečinnosti prejde pevný disk do pohotovostného režimu, aby sa ušetrila energia. Funkcia
Hard Disk Sleep (Režim spánku pevného disku) je v predvolenom nastavení zapnutá.
Ak si želáte zapnúť funkciu Hard Disk Sleep (Režim spánku pevného disku):
1. Zaškrtnite políčko Enable (Povoliť) pri možnosti Hard Disk Sleep (Režim spánku
pevného disku).
2. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
Ak si želáte vypnúť funkciu Hard Disk Sleep (Režim spánku pevného disku):
1. Zrušte zaškrtnutie políčka Enable (Povoliť) pri možnosti Hard Disk Sleep (Režim
spánku pevného disku).
2. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
Backup Settings (Nastavenia zálohovania) (pre systém Mac OS)
Časť Backup Settings (Nastavenia zálohovania) na stránke umožňuje konfigurovať
nastavenia funkcie Time Machine® pre zálohovanie na systéme Mac. V časti Backup
Settings (Nastavenia zálohovania) môžete zadať maximálnu veľkosť priestoru, ktorý
chcete vyhradiť na zálohovanie súborov funkciou Time Machine.
Nastavenie kvót pre funkciu Time Machine:
Poznámka: Po počiatočnom zálohovaní nie je možné zvýšiť maximálnu veľkosť.
Spoločnosť WD odporúča toto nastavenie pre počiatočné zálohovanie
ponechať na maximálnej možnej hodnote. Po dokončení počiatočného
zálohovania môžete toto nastavenie zmeniť jazdcom vyššie.
1. Vyberte možnosť Enable (Povoliť), ak ešte nie je označená.
2. V rozbaľovacej ponuke vyberte miesto zdieľania, kam chcete uložiť zálohovanie.
3. V poli Maximum size (Maximálna veľkosť) presuňte jazdec do polohy maximálneho
nastavenia.
4. Kliknite na Save (Uložiť).
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 62
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
5. Po vytvorení počiatočnej zálohy prejdite späť na panel Network (Sieť) > Backup
Settings (Nastavenia zálohovania).
6. V poli Maximum size (Maximálna veľkosť) posuňte jazdec do polohy maximálnej
veľkosti priestoru, ktorý chcete vyhradiť na zálohovanie.
7. Kliknite na Save (Uložiť).
Dôležitá informácia: Keď raz funkcia Time Machine začne zálohovať súbory na
príslušné miesto zálohovania, odporúčame toto miesto nemeniť.
Zmenou miest zálohovania vytvoríte nový súbor zálohy, ktorý
neobsahuje predtým uložené informácie.
Nastavenia siete
Panel Network (Sieť) zobrazuje adresy MAC a IP disku. Môžete nastaviť možnosti siete,
napríklad režim siete, povoliť protokol FTP pre bezpečný prenos súborov a vytvoriť
pracovnú skupinu:
LAN Configuration (Konfigurácia siete LAN)
1. Prehliadnite si alebo zmeňte nasledujúce nastavenia siete LAN (domácej alebo
kancelárskej siete):
Internet Access
(Prístup na internet)
Aktuálny stav internetového pripojenia pre sieťové
funkcie, ako napríklad NTP, kontroly aktualizácií firmvéru
a pripojenia vzdialeného prístupu.
MAC Address
(Adresa MAC)
Jedinečne identifikuje disk.
IP Address (Adresa IP)
Identifikuje aktuálnu adresu IP.
Network Mode
(Režim siete)
Vyberte spôsob pridelenia jedinečnej IP adresy disku:
• Možnosť DHCP Client (Klient DHCP) umožní
zariadeniu My Book Live Duo automaticky získať
IP adresu a pridružené nastavenia z miestneho
servera DHCP alebo
• Možnosť Static IP (Pevná IP adresa) umožní nastaviť
IP adresu ručne. Budete vyzvaní, aby ste zadali
hodnoty položiek IP Address (IP adresa), Netmask
(Maska siete), Gateway (Brána) a DNS Server (Server
DNS). (Ak niektorú z hodnôt nepoznáte, nájdete ďalšie
informácie v nastaveniach vášho smerovača.)
2. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 63
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Workgroup (Pracovná skupina)
Pracovná skupina je názov, ktorý priradíte každému členovi siete počítačových zariadení
v prostredí siete. Zariadenia, ktoré majú rovnaký názov pracovnej skupiny, si môžu
vymieňať informácie prostredníctvom siete. Pracovná skupina nevyžaduje centrálny server:
Vytvoriť alebo zmeniť názov pracovnej skupiny:
1. Zadajte názov pracovnej skupiny.
2. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
3. Zopakujte kroky 1 – 2 pre každé zariadenie vo vašej pracovnej skupine.
Protokol FTP
Protokol File Transfer Protocol (Protokol prenosu súborov) umožňuje prenos údajov
z jedného počítača do druhého, prostredníctvom siete. Protokol FTP je v predvolenom
nastavení zakázaný.
Poznámka: Protokol FTP vyžaduje používateľské meno a heslo. Anonymné protokoly
FTP sú zakázané. Informácie ohľadne vytvorenia používateľského mena a hesla nájdete
v časti „Vytvorenie používateľa“ na strane 77.
1. Zaškrtnite políčko Allow FTP (Povoliť protokol FTP), aby ste ho povolili.
2. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
Nastavenia nástrojov
Na karte Utilities (Nástroje) si môžete otestovať sieťový disk a získať diagnostické informácie,
obnoviť nastavenia disku z výroby a importovať alebo exportovať súbor s nastaveniami.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 64
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Diagnostic (Diagnostika)
Ak máte s diskom problémy, spustite diagnostické testy. Krátky test disku skontroluje
hlavné výkonnostné problémy. Výsledkom krátkeho testu disku je splnenie alebo
nesplnenie hodnotenia požadovaného stavu disku. Dokončenie krátkeho testu disku
môže trvať niekoľko minút.
Rozsiahlejšiu diagnostiku disku ponúka kompletný test disku. Systematicky testuje úplne
každý sektor vášho disku. Po vykonaní testu budete vyzvaní ohľadne stavu disku.
Dokončenie kompletného testu disku môže trvať aj niekoľko hodín, v závislosti od
veľkosti a dátovej konfigurácie daného disku.
Spustenie testu:
1. Zvoľte možnosť Short Test (Krátky test) (predvolené nastavenie) alebo Full Test
(Kompletný test), a potom kliknite na tlačidlo Run (Spustiť). Zobrazí sa indikátor priebehu.
Priebeh testu a to, či disk uspel alebo neuspel, oznamujú správy.
2. Ak disk v teste neuspel, kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť), aby ste sa vrátili na
stránku Utilities (Nástroje).
Ak disk testom neprešiel, kliknite na tlačidlo Customer Support (Zákaznícka
podpora), aby ste získali radu.
Factory Restore (Obnova výrobného nastavenia)
Poznámka: Informácie o používaní tlačidla Reset na navrátenie hesla alebo
sieťového režimu k hodnotám z výrobného nastavenia si pozrite časť
„Resetovanie zariadenia My Book Live Duo“ na strane 130.
VAROVANIE! Kroky popísané nižšie povedú k strate všetkých dát. Tieto dáta
nemôžu byť obnovené.
V tejto časti stránky nastavení môže správca zvoliť čiastočnú alebo úplnú obnovu
výrobného nastavenia. Na disku budú zmazané všetky dáta a heslo správcu bude zrušené.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 65
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Poznámka: Voľba Quick Factory Restore (Rýchla obnova výrobného nastavenia)
spustí formátovanie disku, zatiaľ čo voľba Full Factory Restore (Plná
obnova výrobného nastavenia) spustí bezpečné vymazanie disku.
Dôležitá informácia: Pred obnovením výrobného nastavenia môžete exportovať
a uložiť aktuálne nastavenie disku, aby ste ho mohli neskôr
importovať. Upozorňujeme, že import konfigurácie v tomto
prípade nebude viesť k obnove zdieľaných zložiek
a používateľov.
Ak si želáte obnoviť kompletný obsah disku My Book Live Duo,
vrátane používateľských nastavení, záloh a dát, použite
funkciu bodu obnovy popísanú v strana 86.
Ak si želáte obnoviť výrobné nastavenia:
1. Vyberte si možnosť Restore Type (Typ obnovy), potom Quick Factory Restore
(Rýchla obnova výrobného nastavenia) (predvolené nastavenie) alebo Full Factory
Restore (Plná obnova výrobného nastavenia) a kliknite na tlačidlo Start (Štart).
2. Keď budete požiadaní, aby ste túto akciu potvrdili, kliknite na tlačidlo Yes (Áno),
aby ste pokračovali, alebo na tlačidlo No (Nie) pre návrat na stránku nástrojov.
3. Keď sa po výbere možnosti Full Factory Restore (Plná obnova výrobného
nastavenia) v kroku 1 zobrazí indikátor priebehu, ale vy sa rozhodnete inak, kliknite
na tlačidlo Change to Quick Restore (Zmeniť na rýchlu obnovu výrobného
nastavenia) a od začiatku sa spustí rýchla obnova výrobného nastavenia.
VAROVANIE! Prerušenie obnovy výrobného nastavenia môže poškodiť disk
My Book Live Duo. Pred opätovným použitím počkajte, pokým sa
disk nereštartuje.
Na konci obnovy výrobného nastavenia sa zobrazí správa „Complete Restore
Finished“ (Úplná obnova je dokončená) a systém sa reštartuje.
Reštart/Vypnutie
Disk My Book Live Duo môžete bezpečne reštartovať a vypnúť dvomi spôsobmi:
• Časť Reboot/Shut Down (Reštartovať/Vypnúť) obrazovky Utilities (Nástroje)
(popísané v tejto časti),
• Ikonu aplikácie WD Quick View (pozrite časť „Bezpečné vypínanie“ na strane 50).
Ak nie ste schopní disk vypnúť ani jednou metódou, nájdete ďalšie informácie v časti
„Mám problémy pri bezpečnom vypnutí zariadenia My Book Live Duo?“ na strane 132
Dôležitá informácia: Pred reštartom sa uistite, že neprebiehajú žiadne prenosy
súborov. Skontrolujte indikátor LED na čelnej strane disku
a uistite sa, že nebliká. Blikajúci indikátor signalizuje,
že zariadenie spracováva informácie (napríklad zálohovanie
alebo presúvanie súborov).
VAROVANIE! Počas reštartu alebo vypínania disk neodpájajte.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 66
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Na reštartovanie disku:
1. Kliknite na tlačidlo Reboot Device (Reštartovať zariadenie).
Zobrazí sa nasledujúca správa:
2. Ak zariadenie nespracúva informácie, alebo ak ich spracúva a vy ste sa rozhodli
pokračovať, kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať). Zobrazí sa nasledujúca správa:
Zariadenie sa vypne a potom sa reštartuje. Skôr, než budete pokračovať v práci so
zariadením My Book Live Duo počkajte, kým bude zelený kontrolný indikátor LED
trvalo svietiť.
Na vypnutie disku:
1. Kliknite na tlačidlo Reboot Device (Reštartovať zariadenie).
2. Správa vás upozorní, že vypnutím sa môžu prerušiť dôležité procesy.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 67
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
3. Ak zariadenie nespracúva informácie, alebo ak ich spracúva a vy ste sa rozhodli
pokračovať, kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať). Zobrazí sa nasledujúca správa:
4. Správu zatvorte kliknutím na tlačidlo Close (Zatvoriť).
5. Keď v prednej časti zariadenia prestane svietiť kontrolný indikátor LED, zariadenie
môžete bezpečne odpojiť.
6. Zatvorte prehliadač.
Import/Export Current Configuration (Import/export aktuálnej
konfigurácie)
Dôležitá informácia: Pred obnovením výrobného nastavenia alebo aktualizáciou
systému si môžete vybrať, či uložíte aktuálne nastavenia
disku. Neskôr môžete importovať pred tým uložené
nastavenia. Upozorňujeme, že import konfigurácie po
obnove výrobného nastavenia nebude viesť k obnove
zdieľaných zložiek alebo používateľov.
Uloženie aktuálnej konfigurácie:
1. V zložke Export kliknite na tlačidlo Save Config File (Uložiť súbor konfigurácie).
2. Prejdite na umiestnenie, do ktorého chcete uložiť tento súbor a kliknite na tlačidlo
Save (Uložiť).
Nahradenie aktuálnej konfigurácie:
1. V zložke Import kliknite na tlačidlo Choose File (Vybrať súbor) a vyhľadajte súbor,
ktorý použijete ako náhradu.
2. Kliknite na tlačidlo Import (Importovať), a keď sa zobrazí správa s potvrdením,
kliknite na tlačidlo OK. Zariadenie My Book Live Duo sa reštartuje.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 68
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Nastavenie vzdialeného prístupu
Stránka nastavenia vzdialeného prístupu umožňuje vám i ostatným používateľom získať
na cestách prístup k vašim súborom. Prístup k fotografiám a súborom uloženým na
zariadení My Book Live Duo môžete získať prostredníctvom mobilných aplikácií
WD Photos a WD 2go. Taktiež je možné nastaviť vzdialený a zabezpečený prístup
k uloženým súborom prostredníctvom internetovej stránky WD2go.com.
Pokyny na nastavenie vzdialeného prístupu prostredníctvom týchto stránok a na použitie
aplikácii WD Photos a WD 2go nájdete v časti „Vzdialený prístup k disku My Book Live
Duo“ na strane 94.
Nastavenie servera médií
Stránka Media (Média) umožňuje definovať prístup DLNA (Digital Living Network Alliance),
aby ste si mohli vychutnávať médiá kdekoľvek u vás doma.
Poznámka: Služby DLNA a iTunes fungujú len v rámci vašej siete.
Pokyny na konfiguráciu nastavenia služieb DLNA Media Server a iTunes na tejto stránke
a následné zobrazenie alebo priame prehrávanie médií nájdete v časti „Prehrávanie/
priame prehrávanie videozáznamov, fotografií a hudby“ na strane 113.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 69
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Nastavenia úložiska
Stránka Storage (Úložisko) vám umožňuje určiť, ako bude zariadenie My Book Live Duo
ukladať dáta a sledovať stav úložiska. Vnútorné disky môžete nastaviť tak, že sa budú
správať ako jeden veľký disk, alebo ich nastaviť, aby jeden disk automaticky a ihneď
duplikovať (alebo odzrkadľovať) vaše dáta pre zálohovanie v reálnom čase. Taktiež si
môžete pozrieť podrobnosti o vašom externom disku USB.
Aby ste určili, ktorý typ úložiska sa má použiť, zvážte vlastnosti každého:
• Maximum Capacity (Spanning) (Maximálna kapacita (premostenie)) – Maximálna
kapacita (premostenie) spája všetky disky v systéme do jedného veľkého zväzku,
takže sa správajú ako jeden obrovský disk.
• Maximum Protection (RAID 1) (Maximálna ochrana (RAID 1)) – Nastaví systém
do režimu ochrany dát (taktiež známy ako režim zrkadlenia) a kapacita je rozdelená
na polovicu. Polovica kapacity sa použije na uloženie vašich dát a druhá polovica na
vytvorenie kópie. Ak jeden disk zlyhá, vaše dáta sú chránené, keďže sú duplikované.
Poznámka: Nastavenie zariadenia do režimu Raid1 nie je totožné so zálohovaním
zariadenia. Hoci skutočne ukladá vaše dáta, nemôže byť použitý na obnovu
dát po kritickej strate.
Stav sledovania úložiska
1. Kliknite na panel Storage (Úložisko). Zobrazí sa obrazovka sledovania zobrazujúca
typ konfigurácie, na ktorý je zariadenie My Book Live Duo nastavené. Predvolené
nastavenie je Maximum Capacity (Spanning) (Maximálna kapacita /premostenie/).
Táto obrazovka taktiež zobrazuje stav vašich diskov.
Pre typ maximálnej úložnej kapacity môže byť stav disku:
• Dobrý
• Zlyhal – Ak disk zlyhal, nemáte prístup k vašim dátam.
Pre typ maximálnej ochrany úložiska môže byť stav disku:
• Dobrý
• Zlyhal – Ukazuje, ktorý disk zlyhal. Ako náhle vymeníte disk, máte prístup k vašim
dátam.
• Vytváranie – Systém znovu vytvára konfiguráciu, keď vymeníte pokazený disk
alebo po prevode z jedného typu úložiska na druhý.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 70
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. Aby ste zobrazili podrobnosti o disku, kliknite na jeho ikonu. Podrobnosti zahŕňajú:
•
Číslo modelu
•
Manufacturer (Výrobca)
•
Serial Number (Výrobné číslo)
•
Size (Veľkosť; napr. 1 TB)
•
Self Assessment Test result (Výsledok testu samoposúdením).
Poznámka: Iným spôsobom ako sledovať úložisko je použitie ponuky aplikácie
Quick View, ktorá zobrazuje stav úložných diskov a pripojeného
externého zariadenia USB (ak sa jedná o tento prípad). Ďalšie
informácie nájdete v časti „Sledovanie úložiska“ na strane 50.
Zmena typu úložiska
Aby ste prepli z jedného typu úložiska na druhý:
Dôležitá informácia: Pred zmenou typu úložiska (Maximum Capacity (Maximálna
kapacita) na Maximum Protection (Maximálna ochrana)
a naopak) odporúčame, aby ste najskôr vytvorili bod obnovy
na obnovu vašich dát. Pozrite časť „Vytvorenie bodu obnovy“
na strane 86.
1. Kliknite na tlačidlo Edit Mode (Režim úpravy), aby ste zobrazili obrazovku režimu úpravy.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 71
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. Vyberte požadovaný typ úložiska a kliknite na tlačidlo Convert (Previesť). Zobrazí sa
okienko správy „Convert Storage Mode“ (Previesť režim úložiska), ktoré vás
informuje, že prevod bude trvať niekoľko hodín, v závislosti na objeme dát
obsiahnutých na vašich diskoch, že nemôžete proces vrátiť späť, ako náhle bude
spustený, a že by ste nemali odpájať jednotku počas trvania prevodu. Rýchlosť
prevodu závisí na typu konfigurácie a množstva dát na disku My Book Live Duo.
Po konverzii sa zariadenie My Book Live Duo reštartuje.
Ak sa zobrazí „Disk Space Insufficient“ (Nedostatočný priestor na disku), nemáte pre
maximálnu ochranu k dispozícií dostatok priestoru na disku. Odstráňte (vymažte
alebo skopírujte inam) súbory, pokým celkový objem uložených dát nebude menší
než 1 TB (pre disk s veľkosťou 2 TB).
Poznámka: Skutočný požadovaný celkový úložný objem závisí od veľkosti disku
My Book Live Duo.
3. Disk spustí automatický proces prebudovania. Proces prebudovania môže trvať až
15 hodín, v závislosti od kapacity a aktivity disku, zvyčajne trvá 7 – 12 hodín.
Počkajte, kým sa nové vytvorenie poľa RAID nedokončí.
Dôležitá informácia: Nepokúšajte sa zariadenie používať počas procesu opätovného
vytvárania poľa.
4. Len čo sa proces opätovného vytvárania poľa dokončí, svetelné indikátory LED sa
rozsvietia neprerušovane a označia stav napájania.
Zoznam
Môžu vám byť zobrazené nasledovné upozornenia týkajúce sa stavu úložiska:
•
Conversion successful (Prevod bol úspešný)
•
Conversion Failed (Prevod zlyhal) – Proces prevodu bol zastavený v dôsledku
chyby.
•
Failed Drive (Disk zlyhal) – Disk prestal fungovať a musíte ho vymeniť.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 72
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Úložisko USB
Poznámka: Zariadenie My Book Live Duo pracuje s úložnými zariadeniami
s rozhraním USB 2.0 aj 3.0, avšak úložné zariadenia s rozhraním
USB 3.0 nemusia fungovať s maximálnym výkonom, keď budú
používané so zariadením My Book Live Duo.
Keď je k zariadeniu My Book Live Duo pripojené úložisko USB, zobrazí sa ikona USB
v pravej hornej časti obrazovky. Kliknite na túto ikonu, aby ste zobrazili názov priradený
pripojenému úložisku USB, použitú kapacitu a vysunuli úložisko USB, ak je to potrebné.
Externé úložisko
Zložka External Storage (Externé úložisko) vám umožňuje zobraziť stav úložného zariadenia
USB, ktoré je pripojené k disku My Book Live Duo, a odpojiť dané zariadenie, ak je to
potrebné.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 73
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Sledovanie nastavení úložiska USB
1. Kliknite na možnosť External Storage (Externé úložisko).
2. Aby ste zobrazili podrobnosti o úložnom zariadení USB, kliknite na jeho ikonu.
Podrobnosti zahŕňajú:
•
•
•
•
•
USB Device Name (Názov zariadenia USB)
Manufacturer (Výrobca)
Model
Serial Number (Výrobné číslo)
Size (Veľkosť; napr. 1 TB)
Vysunutie úložného zariadenia USB
Bezpečné vysunutie úložného zariadenia USB pomáha zabrániť strate údajov. Existujú tri
spôsoby, ako odpojiť zariadenie USB:
Odpojenie prostredníctvom ikony USB:
1. Vyberte ikonu USB vo vrchnej časti obrazovky, a potom kliknite na tlačidlo
vysunutia
daného zariadenia USB. Zobrazí sa správa „Eject USB Drive?“
(Vysunúť disk USB?), ktorá vás informuje, že vysunutie zariadenia odstráni
asociované zdieľané priečinky, budú prerušené úlohy zálohovania pre daný disk
a nebudete mať možnosť vzdialeného prístupu k disku, keď bude odpojený.
2. Kliknite na tlačidlo OK, aby ste vysunuli disk USB.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 74
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Vysunutie prostredníctvom časti USB úložisko:
1. V zložke External Storage (Externé úložisko) kliknite na tlačidlo vysunutia
daného
zariadenia USB. Zobrazí sa správa „Eject USB Drive?“ (Vysunúť disk USB?), ktorá
vás informuje, že vysunutie zariadenia odstráni asociované zdieľané priečinky, budú
prerušené úlohy zálohovania pre daný disk a nebudete mať možnosť vzdialeného
prístupu k disku, keď bude odpojený.
2. Kliknite na tlačidlo OK, aby ste vysunuli disk USB.
Vysunutie prostredníctvom aplikácie Quick View:
1. Kliknite ľavým alebo pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie WD Quick View na
systémovej lište.
2. Vyberte možnosť USB Storage Device (Úložisko USB) a potom v ponuke aplikácie
Quick View kliknite na možnosť Eject (Vysunúť). Úložisko USB bude vysunuté zo
systému.
KONFIGURÁCIA ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ – 75
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
8
Správa používateľov
Prezeranie používateľov
Vytvorenie používateľa
Vytvorenie súkromnej zdieľanej zložky používateľa
Zmena hesla používateľa
Úprava používateľských nastavení
Vymazanie používateľa
Správca vytvára účty pre ostatných, ktorí majú prístup k disku My Book Live Duo.
Tieto účty sa označujú ako používatelia. Používatelia majú plný prístup k vlastným
súkromným zdieľaným zložkám, verejným zdieľaným zložkám a obmedzený prístup
k zdieľaným zložkám ostatných používateľov.
Poznámka: Správca, zvyčajne vlastník, je osoba zodpovedná za nastavenie
počítačov v sieti.
Možnosť Users (Používatelia) na navigačnom paneli uvádza aktuálnych používateľov
a umožňuje účtu správcu prezeranie údajov používateľa, vytváranie nových používateľov,
udeľovanie prístupu používateľov k existujúcim zdieľaným zložkám a vytváranie
zdieľaných zložiek.
Prezeranie používateľov
1. Na navigačnom paneli kliknite na možnosť Users (Používatelia), aby ste zobrazili
zoznam aktuálnych používateľov na ľavej strane a prepojení, ktoré zobrazujú
pomocníka on-line, na pravej strane panela:
SPRÁVA POUŽÍVATEĽOV – 76
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. Aby ste si prezreli údaje používateľa, kliknite na user name (meno daného
používateľa). V paneli na pravej strane sa zobrazia kolónky User Detail (Údaje
používateľa) a Share Access (Prístup k zdieľaným zložkám):
Vytvorenie používateľa
Správca môže vytvoriť používateľov a obmedziť ich prístup k zdieľaným zložkám.
Full access (Plný prístup) – umožňuje používateľovi čítať, zapisovať a vymazávať
súbory v priečinku.
Read-only access (Prístup len na čítanie) – obmedzuje používateľa len na
možnosť prezerania súborov v priečinku.
1. Kliknite na tlačidlo Create New User (Vytvoriť nového používateľa). Panel Create
New User (Vytvoriť nového používateľa) sa rozvinie nad zoznamom používateľov:
2. Zadajte všetky požadované údaje (označené červenou hviezdičkou).
SPRÁVA POUŽÍVATEĽOV – 77
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
3. Ak si želáte, zadajte nasledovné voliteľné nastavenia:
Password/Confirm Password
(Heslo/potvrdenie hesla)
Ak si želáte nastaviť heslo pre daného používateľa, aby ste
zabránili ostatným v prístupe k súkromnej zdieľanej zložke
používateľa, zadajte heslo tohto používateľa.
Create private share for this
user (Vytvoriť súkromný
zdieľaný priečinok pre tohto
používateľa)
Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť súkromnú
zdieľanú zložku s plnými prístupovými právami pre nového
používateľa.
Allow access to existing
shares (Povoliť prístup
k existujúcim zdieľaným
zložkám)
Zvoľte túto možnosť, ak chcete udeliť novému používateľovi
prístup k ostatným zdieľaným zložkám. Začiarknite políčko
vedľa každej zdieľanej zložky, ku ktorej bude mať tento
používateľ prístup, a potom zvoľte úroveň oprávnenia prístupu
tak, že zvolíte plný prístup alebo prístup len na čítanie.
Novému používateľovi môže byť napríklad udelený prístup
len na čítanie k rodinným fotografiám alebo maminým
videozáznamom (aby ich nemohol meniť, vymazávať alebo
k nim pridávať), ale plný prístup k priečinku Projects
(Projekty), aby mohol pridávať, meniť alebo vymazávať
existujúce súbory projektu.
4. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť). Nový používateľ bude uvedený v zozname používateľov
a oddiel Share Access (Prístup k zdieľaným zložkám) sa presunie na pravý panel:
Vytvorenie súkromnej zdieľanej zložky používateľa
1. Ak si želáte vytvoriť súkromnú zdieľanú zložku pre používateľa, v oddiele Share Access
(Prístup k zdieľaným zložkám) na pravom paneli kliknite na tlačidlo Create New Share
(Vytvoriť novú zdieľanú zložku). Na stránke sa zobrazí okno vytvorenia novej
zdieľanej zložky:
SPRÁVA POUŽÍVATEĽOV – 78
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. Zadajte všetky požadované nastavenia (označené červenou hviezdičkou) a prípadné
voliteľné nastavenia nasledovným spôsobom:
Share Name
(Názov zdieľanej zložky)
Prideľte zdieľanej zložke názov, ktorý jasne indikuje typ
súborov, ktoré bude obsahovať.
Share Description
(Opis zdieľanej zložky)
Zadajte krátky popis obsahu v zložke. Upozorňujeme,
že popis zložky musí začínať alfanumerickou hodnotou
a môže obsahovať až 256 znakov.
User Access
(Prístup používateľov)
Na obmedzenie používateľského prístupu k zdieľaným
zložkám vyberte možnosť Private (Súkromné).
Media Serving
(Slúžiace médiám)
Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť All (Všetky)
(pre hudbu, fotografie a videozáznamy) alebo None
(Žiadne) (vylúčenie všetkých médií).
3. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť). Nová zdieľaná zložka sa zobrazí na paneli
Share Access (Prístup k zdieľaným zložkám) so zobrazeným indikátorom Private
(Súkromné) . Danému používateľovi je automaticky udelený plný prístup.
Zmena hesla používateľa
Počas prezerania údajov o používateľovi môže správca zmeniť heslo používateľa
(štandardné nie je nastavené žiadne heslo).
1. Zvoľte používateľa, ktorého údaje sa zobrazia v pravom stĺpci.
2. Kliknite na tlačidlo Update Password (Aktualizovať heslo) a zobrazí sa nasledujúce
dialógové okno:
3. Zadajte zhodné heslá do políčok Password (Heslo) a Confirm Password (Potvrdiť
heslo), prípadne začiarknite políčko No Password (Bez hesla).
4. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
Úprava používateľských nastavení
1. Aby ste vykonali zmeny profilu používateľa, vyberte daného používateľa zo zoznamu
používateľov. Zobrazia sa panely User Detail (Údaje používateľa) a Share Access
(Prístup k zdieľaným zložkám).
2. Zmeňte požadované a voliteľné nastavenia podľa potreby. Aby ste aktualizovali
prístup používateľa ku zdieľaným priečinkom, vykonajte nevyhnutné zmeny na paneli
Share Access (Prístup k zdieľaným priečinkom).
3. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
Vymazanie používateľa
Môžete vymazať všetkých používateľov okrem správcu.
1. Kliknite na ikonu odpadového koša
v zozname používateľov, vpravo od mena
používateľa.
2. Ako odpoveď na správu o potvrdení kliknite na tlačidlo Delete (Vymazať).
SPRÁVA POUŽÍVATEĽOV – 79
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
9
Správa zdieľaných zložiek
Zobrazenie zoznamu zdieľaných zložiek
Vytvorenie novej zdieľanej zložky
Vytvorenie nového používateľa
Zverejnenie zdieľanej zložky
Vymazanie zdieľanej zložky
Otvorenie zdieľanej zložky
Oprávnením prístupu len na čítanie alebo plného prístupu k danej zdieľanej zložke
Zdieľaná zložka je priestor na disku My Book Live Duo, ktorý je určený na uchovávanie
súborov (podobný zložke alebo adresáru).
Poznámka: V tejto príručke sú termíny zdieľaná zložka a zložka zameniteľné.
Zdieľaná zložka môže byť verejná, takže k jej obsahu majú prístup všetci používatelia, alebo
súkromná, ku ktorej majú prístup len vybraní používatelia. Možnosť Shares (Zdieľané
priečinky) na navigačnom paneli zobrazuje zoznam priečinkov na zariadení My Book Live Duo
a umožňuje správcovi spravovať zdieľané priečinky a prístupové práva používateľov.
Zobrazenie zoznamu zdieľaných zložiek
Na navigačnom paneli kliknite na položku Shares (Zdieľané zložky), aby ste zobrazili
zoznam zložiek na disku My Book Live Duo. Pri každom názve zdieľanej zložky sa
zobrazí jej využitie, typ zdieľaných (obsluhovaných) médií a stav vzdialeného prístupu.
Ak je zdieľaná zložka súkromné, na ľavej strane sa zobrazí ikona zámku
.
To znamená, že ho môžu zobraziť alebo upraviť len používatelia so zvláštnymi
prístupovými právami. Pravý panel taktiež obsahuje prepojenia na pomocníka on-line.
Ak je zdieľaná zložka diskom USB, na ľavej strane sa zobrazí ikona USB
.
SPRÁVA ZDIEĽANÝCH ZLOŽIEK – 80
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zdieľanej zložke a informácie o právach prístupu
používateľov, kliknite na príslušnú zložku.
Vytvorenie novej zdieľanej zložky
Môžete vytvoriť zložku a označiť ju ako verejnú alebo súkromnú. Napríklad ak zdieľaná
zložka obsahuje informácie o financiách, môžete si želať, aby bola súkromnou. Alebo ak
existujú fotografie, ktoré by ste chceli ukázať priateľovi, môžete vytvoriť zdieľanú zložku
pre určitých používateľov.
1. Kliknite na tlačidlo Create New Share (Vytvoriť novú zdieľanú zložku) nad zoznamom
zložiek, aby ste zobrazili:
SPRÁVA ZDIEĽANÝCH ZLOŽIEK – 81
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. Zadajte všetky požadované nastavenia (označené červenou hviezdičkou) a prípadné
voliteľné nastavenia nasledovným spôsobom:
Share Name
(Názov zdieľanej zložky)
Priraďte zdieľanej zložke názov.
Share Description
(Opis zdieľanej zložky)
Uveďte krátky opis zdieľanej zložky, aby vám pripomenul,
čo zdieľaná zložka obsahuje. Upozorňujeme, že popis zložky
musí začínať alfanumerickou hodnotou a môže obsahovať
až 256 znakov.
Media Serving (Slúžiace
médiám)
Z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť On (Zap.), čím
povolíte všetky typy médií (fotografie, hudba a video). Ak
chcete vypnúť obsluhu médií, vyberte možnosť Off (Vyp.).
User Access (Prístup
používateľov)
Zvoľte možnosť Public (Verejné), ak si želáte, aby mali k
tejto zložke prístup všetci používatelia, alebo možnosť
Private (Súkromné), aby ste obmedzili prístup používateľov.
3. Ak ste zvolili možnosť Private (Súkromné), zobrazí sa panel User Access (Prístup
používateľov).
4. Aby ste stanovili prístup k novej zdieľanej zložke, zvoľte pod znamienkom + (Pridať)
zaškrtávacie políčko vedľa mena používateľa, a potom buď plný prístup, alebo
prístup len na čítanie. Možnosť plného prístupu znamená, že daný používateľ môže
v budúcnosti vykonať zmeny v určenej zdieľanej zložke, napríklad pridávať alebo
vymazávať súbory. Prístup len na čítanie znamená, že používateľ si môže súbory iba
prehliadať. Ak si neželáte, aby niektorý používateľ mal prístup k určitej zdieľanej
zložke, uistite sa, že je zaškrtávacie políčko pod znamienkom + prázdne.
Napríklad správa (otec) a mama majú plný prístup k rodinným videozáznamom,
ale Zuzana si tieto videozáznamy môže iba prezerať.
5. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
Vytvorenie nového používateľa
Pri práci s možnosťou Shares (Zdieľané priečinky) môžete chcieť vytvoriť nového
používateľa a zároveň mu prideliť používateľské prístupové oprávnenia.
1. Vyberte zo zoznamu zložku a zobrazia sa podrobné informácie:
SPRÁVA ZDIEĽANÝCH ZLOŽIEK – 82
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. Kliknite na tlačidlo Create new user (Vytvoriť nového používateľa) v oddiele
Share Access (Prístup k zdieľanej zložke) na pravej strane. Na stránke sa zobrazí
okno vytvorenia nového používateľa:
3. Vyplňte údaje, ako ste to urobili v časti „Vytvorenie používateľa“ na strane 77.
4. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
Zverejnenie zdieľanej zložky
Ak sa rozhodnete, že neexistuje dôvod obmedzovať prístup k súkromnej zdieľanej
zložke, zmeňte ju na verejnú.
1. Vyberte súkromnú zložku v zozname zložiek a v oddiele Share Access (Prístup
k zdieľanej zložke) na pravom paneli zvoľte namiesto možnosti Private (Súkromné)
možnosť Public (Verejné). Zobrazí sa nasledujúca varovná správa:
2. Vyberte možnosť Make Public (Zverejniť), aby ste zverejnili vybranú zdieľanú
zložku a kliknite na možnosť Close (Zatvoriť), aby ste ponechali nastavenia rovnaké,
bez zmeny.
3. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
Vymazanie zdieľanej zložky
1. Kliknite na ikonu odpadkového koša
v zozname zložiek, vpravo od názvu
zdieľanej zložky.
VAROVANIE! Odstránenie zdieľanej zložky priečinka vymaže aj všetky súbory
a podzložky.
2. Ako odpoveď na správu o potvrdení kliknite na tlačidlo Delete (Vymazať).
SPRÁVA ZDIEĽANÝCH ZLOŽIEK – 83
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Otvorenie zdieľanej zložky
Existuje niekoľko možností otvorenia verejných a súkromných zdieľaných zložiek
zariadenia My Book Live Duo, ku ktorým máte prístup.
Aby ste otvorili súkromnú zložku, musíte disponovať:
„
„
Menom používateľa a heslom priradeným k názvu vašej zdieľanej zložky
Oprávnením prístupu len na čítanie alebo plného prístupu k danej zdieľanej zložke
AK si želáte otvoriť
zložku pomocou . . .
Ikony WD Quick View
(Rýchly prehľad) na lište
systému (systém Windows),
POTOM pre . . .
Verejné a súkromné zdieľané zložky
1.
Kliknite ľavým alebo pravým tlačidlom myši na ikonu
WD Quick View (Rýchly prehľad)
, aby ste zobrazili
hlavnú ponuku.
2.
Kliknite na názov zariadenia My Book Live Duo a potom
kliknite na možnosť Open (Otvoriť). Zdieľané zložky sa
zobrazia v programe Prieskumník systému Windows.
3.
Ak budete v prípade súkromnej zdieľanej zložky vyzvaní na
zadanie mena používateľa a hesla, zadajte tie, ktoré sú
spojené s vašim účtom používateľa v ovládacom paneli
disku My Book Live Duo.
V prípade súkromného zdieľaného priečinka nie sú meno
používateľa a heslo potrebné, ak sa zhodujú s menom
používateľa a heslom použitými pri prihlasovaní na
počítač. Ak nie sú zhodné, prejdite na adresu
http://support.wdc.com a pozrite si v znalostnej báze
odpoveď č. 5681.
Ikony WD Quick View v lište
ponuky (systém Mac OS X),
Windows 8
Verejné a súkromné zdieľané zložky
1.
Kliknite na ikonu WD Quick View (Rýchly prehľad)
na lište ponuky a umiestnite kurzor nad názov disku
My Book Live Duo, aby ste zobrazili podponuku.
2.
V podponuke aplikácie WD Quick View vyberte možnosť
Open (Otvoriť). V druhej podponuke sa zobrazia zdieľané
zložky.
3.
Vyberte požadovanú zložku. Ak ste v prípade súkromnej
zdieľanej zložky vyzvaní, aby ste zadali používateľské
meno a heslo, zadajte tie, ktoré sú spojené s vašim účtom
používateľa v ovládacom paneli disku My Book Live Duo
(pozrite časť „Vytvorenie používateľa“ na strane 77). Ak ste
v prípade zložky Public (Verejné) vyzvaní, aby ste zadali
používateľské meno a heslo, vyberte možnosť Guest (Hosť).
1.
Na paneli s nástrojmi vyberte možnosť File Explorer
(Prieskumník súborov).
2.
Na ľavom paneli vyberte možnosť Network (Sieť).
3.
Kliknite na položku My Book Live Duo.
4.
Kliknite dvakrát na priečinok Public (Verejné) na vašom disku.
SPRÁVA ZDIEĽANÝCH ZLOŽIEK – 84
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
AK si želáte otvoriť
zložku pomocou . . .
Systém Windows Vista/
Windows 7
Systém Windows XP
Systém Mac OS X
POTOM pre . . .
> Computer (Počítač).
1.
Kliknite na položku
2.
Na ľavom paneli vyberte možnosť Network (Sieť).
3.
Kliknite na položku My Book Live Duo.
4.
Kliknite dvakrát na priečinok Public (Verejné) na vašom
disku.
Zložka Public (Verejné)
1.
Kliknite na umiestnenie Start (Štart) > My Computer
(Môj počítač).
2.
V položke Network Drives (Sieťové disky) kliknite dvakrát na
zložku Public (Verejné) na vašom disku.
Verejné a súkromné zdieľané zložky
1.
Otvorte okno programu Finder a vyhľadajte disk My Book
Live Duo pod nadpisom Shared (Zdieľané) na bočnej lište.
2.
Dvakrát kliknite na disk, aby ste zobrazili priečinok Public
(Verejný) a všetky súkromné zdieľané zložky, ku ktorým
máte prístup.
SPRÁVA ZDIEĽANÝCH ZLOŽIEK – 85
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
10
Správa bodov obnovy
Zálohovanie disku My Book Live Duo pomocou bodov obnovy
Zálohovanie disku My Book Live Duo pomocou bodov obnovy
Vďaka technológii bodov obnovy môžete automaticky vytvoriť druhú kópiu disku
My Book Live Duo, s cieľom uložiť ju na iné zariadenie My Book Live Duo alebo dostupné
sieťové úložisko či disk USB. Výsledkom je výnimočne bezpečná ochrana všetkých
vašich mediálnych súborov a pokojný spánok.
Čo je bod obnovy?
Bod obnovy je snímkou zariadenia My Book Live Duo zachytenou v zadaný čas a uloženou
na kompatibilnom sieťovom zariadení, ako napr. inom zariadení My Book Live Duo.
Bod obnovy je zbierkou všetkých dát na disku, vrátane používateľov, zdieľaných
priečinkov, aplikácie WD SmartWare, záloh softvéru Apple Time Machine alebo
Windows 8/Windows 7/Vista a príslušných nastavení disku. V nepravdepodobnom
prípade zlyhania zariadenia My Book Live Duo môžete bod obnovy použiť na kompletné
obnovenie dát na nové zariadenie My Book Live Duo.
Vytvorenie bodu obnovy
Vytvorenie bodu obnovy zariadenia My Book Live Duo:
1. Kliknite na položku Safepoints (Body obnovy) na navigačnom paneli.
2. Kliknite na položku Safepoint (Bod obnovy).
SPRÁVA BODOV OBNOVY – 86
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
3. Kliknite na časť Create (Vytvoriť).
4. Kliknite buď na tlačidlo Scan Network (Prehľadať sieť) alebo Local USB (Miestne USB),
čím zobrazíte zoznam dostupných zariadení vo vašej sieti alebo miestnom zariadení
USB. Ak si želáte sieť znovu prehľadať, kliknite na ikonu obnovenia/opätovného
nájdenia
v pravej hornej časti. Pre návrat k predchádzajúcej obrazovke kliknite
na ikonu návratu
vpravo hore.
Sieťové zariadenia
Miestne (USB) zariadenie
SPRÁVA BODOV OBNOVY – 87
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
5. Vyberte cieľové zariadenie a zdieľané zložky pre operáciu. Ak je zdieľaná zložka
chránená heslom, zadajte príslušné prihlasovacie údaje.
Dôležitá informácia: Ak bod obnovy obsahuje zdieľané zložky, ktoré si želáte ponechať
ako súkromné, vytvorte bod obnovy v súkromnej zdieľanej zložke.
6. Ak si želáte bod obnovy v zdieľanej zložke vytvoriť automaticky, kliknite na tlačidlo
Create Now (Vytvoriť teraz) a vyplňte povinné políčka. Taktiež môžete povoliť
automatické aktualizácie.
Zobrazí sa indikátor priebehu.
Poznámka: Čas na vytvorenie bodu obnovy sa líši v závislosti od rýchlosti siete
a počtu a veľkosti súborov uložených na zariadení My Book Live Duo.
Pri rovnakej veľkosti dát bude menej väčších súborov replikovaných
rýchlejšie než veľké množstvo menších súborov. Rýchlosť ovplyvňujú
aj ďalšie faktory, ako napríklad procesy spustené na zariadení
My Book Live Duo a rýchlosť a dostupnosť cieľového zariadenia.
SPRÁVA BODOV OBNOVY – 88
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
7. Ak si želáte proces spustiť na pozadí, kliknite na tlačidlo Run in Background (Spustiť
na pozadí). Odkaz na panel zobrazujúci priebeh sa zobrazí v navigačnom paneli pod
možnosťou Let Us Help You (S čím vám môžeme pomôcť).
Kliknutím na odkaz na paneli zobrazujúcom priebeh sa zobrazia podrobné informácie
o operácii, ako napríklad práve kopírované súbory alebo miera dokončenia procesu.
Po dokončení procesu sa zobrazí správa „Safepoint successfully created“ (Bod
obnovy úspešne vytvorený).
8. Ak si želáte naplánovať vytvorenie bodu obnovy, kliknite na tlačidlo Create Later
(Vytvoriť neskôr) a zadajte dátum a čas, kedy sa má bod obnovy vytvoriť. Taktiež
môžete povoliť automatické aktualizácie. Automatické aktualizácie umožňujú udržať
bod obnovy aktualizovaný kopírovaním zmien obsahu zariadenia My Book Live Duo.
Dôležitá informácia: Zmeny, ktoré vykonáte počas procesu vytvárania bodu obnovy,
nemusia byť zálohované ihneď.
SPRÁVA BODOV OBNOVY – 89
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
9. Ak proces vytvorenia nebol úspešný alebo bol prerušený, zobrazí sa v hornej časti
obrazovky v časti Manage (Spravovať) príslušný status. Kliknutím na ikonu
opätovného spustenia vytvorenia bodu obnovy
bude proces obnovený.
Poznámka: Ak si želáte zobraziť obsah bodu obnovy uloženého na inom
zariadení, otvorte príslušnú zložku zariadenia, na ktorom je bod
uložený.
Aktualizácie bodov obnovy
Body obnovy môžete aktualizovať dvomi spôsobmi: ručne alebo automaticky.
1. Ak si želáte bod obnovy aktualizovať ručne, prejdite do časti Manage (Spravovať)
v hornej časti obrazovky a kliknite na ikonu aktualizácie
nachádzajúcu sa v pravej
dolnej časti bodu obnovy.
SPRÁVA BODOV OBNOVY – 90
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. Ak si želáte povoliť automatické aktualizácie bodu obnovy, prejdite do časti Manage
(Spravovať), vyberte bod obnovy a kliknite na tlačidlo Auto Update Enable (Povoliť
automatické aktualizácie) na pravom paneli.
3. Ak sú už automatické aktualizácie povolené, môžete nastavenia automatických
aktualizácii upraviť na paneli podrobností alebo funkciu zakázať úplne. Frekvenciu
aktualizácií bodu obnovy môžete nastaviť denne, týždenne alebo mesačne.
Ak si želáte proces spustiť na pozadí, zatiaľ čo budete vykonávať iné úlohy, kliknite na
tlačidlo Run in Background (Spustiť na pozadí).
Kliknutím na panel zobrazujúci priebeh sa zobrazia podrobné informácie o operácii,
ako napríklad práve kopírované súbory alebo miera dokončenia procesu.
Dôležitá informácia: Zmeny, ktoré vykonáte v údajov počas procesu vytvárania bodu
obnovy, nemusia byť zálohované ihneď.
4. Ak proces vytvorenia nebol úspešný alebo bol prerušený, zobrazí sa v časti Manage
(Spravovať) príslušný status. Kliknutím na ikonu
bude proces obnovený.
Obnovenie pomocou bodu obnovy
Časť Recover (Obnoviť) umožňuje obnoviť dáta z bodu obnovy na nový disk
My Book Live Duo alebo kompatibilné zariadenie spoločnosti Western Digital.
1. Otvorte oddiel Recovery (Obnova):
SPRÁVA BODOV OBNOVY – 91
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. Kliknite na tlačidlo Network (Sieť) alebo Local (Miestny) (pre zariadenia USB)
pre zobrazenie zoznamu dostupných zariadení vo vašej sieti alebo miestneho
zariadenia USB:
3. Výberom zariadenia zobrazte zoznam dostupných zdieľaných zložiek:
4. Vyberte zložku s bodom obnovy a kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
Ak je zdieľaná zložka chránená heslom, zadajte príslušné prihlasovacie údaje:
5. Vyberte bod obnovy, ktorý si želáte pre obnovu použiť, a kliknite na tlačidlo Recover
(Obnoviť):
SPRÁVA BODOV OBNOVY – 92
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Ak obnovu vykonávate na zariadení, ktoré nie je prednastavené z výroby, zobrazí sa
správa s pokynmi (pozrite časť „Factory Restore (Obnova výrobného nastavenia)“ na
strane 65).
6. Ak nedôjde k chybám, začne operácia a zobrazí sa panel zobrazujúci priebeh. Vyčkajte,
až sa operácia dokončí. Po dokončení procesu obnovy sa zariadenie reštartuje.
Potom ho je možné používať namiesto pôvodného zariadenia My Book Live Duo.
Správa bodov obnovy
V časti Manage (Spravovať) sú zobrazené všetky body obnovy zariadenia My Book Live.
Výberom konkrétneho bodu ho je možné premenovať, aktualizovať alebo vymazať.
Ak si želáte bod obnovy aktualizovať na základe posledných zmien zariadenia
My Book Live Duo, kliknite pri bode na ikonu aktualizácie
.
• Ak si želáte bod obnovy odstrániť spolu s jeho obsahom, kliknite na ikonu koša
vedľa bodu
.
• Ak bod obnovy zlyhá, zobrazí sa v časti Manage (Správa) varovná ikona
Viac informácii získate umiestnením kurzora nad jednotlivé ikony.
.
SPRÁVA BODOV OBNOVY – 93
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
11
Vzdialený prístup k disku My Book Live Duo
Aplikácia WD 2go: Cesta k vášmu osobnému riešeniu cloud
Povolenie vzdialeného prístupu
Nastavenie mobilného prístupu
Nastavenie internetového prístupu pomocou aplikácie WD 2go
Riešenie problémov s databázou aplikácie WD Photos
Prístup k osobnému riešeniu cloud
Táto kapitola vysvetľuje nastavenie disku My Book Live Duo pre vzdialený prístup
a popisuje niektoré zo spôsobov využitia jeho mnohých funkcii.
Aplikácia WD 2go: Cesta k vášmu osobnému riešeniu cloud
Vďaka osobnému riešeniu cloud budete mať svoje súbory pod dohľadom v bezpečí u vás
doma. Na rozdiel od verejných riešení cloud, osobné riešenie umožňuje uchovanie
obsahu na jednom bezpečnom mieste v rámci vašej domácej siete. Môžete zdieľať
súbory, priamo prehrávať mediálne súbory a pristupovať k svojmu obsahu odkiaľkoľvek.
Žiadne mesačné poplatky. Vaše dáta nebudú uchovávané na neznámom mieste.
Videozáznamy, hudbu, fotografie a súbory môžete uchovať v bezpečí domova a mať ich
neustále so sebou.
Zabezpečený prístup k mediálnym a iným súborom môžete získať odkiaľkoľvek.
Stačí mať počítač s pripojením k internetu. Internetový prístup aplikácie WD 2go vám
zaistí bezplatný prístup k osobnému úložisku typu cloud My Book Live Duo. Po prihlásení
aplikácia WD 2go pripojí zariadenie My Book Live Duo k počítaču ako miestny disk
a vaše vzdialené priečinky budú k dispozícii na vašom počítači so systémom Mac alebo
Windows. Súbory na tomto virtuálnom disku je možné bezproblémovo otvárať, ukladať
alebo odosielať e-mailom.
Poznámka: Kopírovanie a priame prehrávanie obsahu z vášho domova budú
pravdepodobne obmedzené šírkou pásma na odosielanie, dostupnou
od vášho poskytovateľa internetových služieb. Napríklad bežné
domáce pripojenie (ADSL alebo káblový modem) máva rýchlosť
odosielania obmedzenú na 500 kb/s (0,063 MB/s), takže kopírovanie
filmu s veľkosťou 2 GB potrvá 8,8 hodiny a kopírovanie typického
2 MB hudobného súboru vo formáte MP3 zaberie 32 sekúnd.
Mobilný prístup k mediálnym súborom pomocou mobilných
aplikácií WD 2go
Vďaka mobilným aplikáciám WD 2go a WD Photos môžete mať fotografie a súbory
v zariadeniach Apple iPad, iPhone alebo iPod touch či v tabletoch alebo smartfónoch
so systémom Android vždy po ruke.
Požiadavky:
• Osobné úložisko typu cloud My Book Live Duo od spoločnosti Western Digital
pripojené na Internet.
• Prístupový kód zariadenia vygenerovaný zariadením My Book Live Duo
• Zariadenia so systémom Android – väčšina smartfónov a tabletov so systémom
OS 2.1 alebo novším
• Zariadenia Apple
- Aplikácia WD Photos – zariadenia iPhone, iPod touch alebo iPad so systémom
OS 3.2 alebo novším
- Aplikácia WD 2go – zariadenia iPhone, iPod touch alebo iPad so systémom
OS 4.x alebo novším
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 94
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
O mobilnej aplikácií WD 2go
Slúži na získanie prístupu k súborom, hudbe a fotografiám pomocou mobilných zariadení.
Budete môcť otvárať a zobrazovať prezentácie a dokumenty, priamo prehrávať
mediálne súbory a chváliť sa s fotografiami uloženými na osobnom úložisku typu cloud
My Book Live Duo. Stačí zariadenie iPad, iPhone alebo iPod touch či mobilné zariadenie
so systémom Android a môžete zobraziť uložené súbory a priamo prehrávať hudbu vo
vašej dlani. Preberte si zdarma mobilnú aplikáciu WD 2go na stránkach Android Market
alebo Apple iTunes Store a váš telefón sa stane centrom pozornosti.
Mobilná aplikácia WD 2go umožňuje:
• Otvárať a prehliadať si dôležité súbory uložené na zariadení My Book Live Duo
odkiaľkoľvek, bez nutnosti kopírovať ich do mobilného zariadenia.
• Pochváliť sa s fotografiami uloženými na disku My Book Live Duo.
• Priamo prehrávať a vychutnávať si súbory hudby a videozáznamov, uložené na
disku My Book Live Duo.
Poznámka: Priame prehrávanie videa je najlepšie fungujúce v rámci siete LAN.
Rýchlosť priameho prehrávania pomocou bezdrôtových pripojení
WIFI a WAN môže byť obmedzená rýchlosťou odosielania vášho
domáceho internetového pripojenia.
• Zdieľať prezentácie prostredníctvom zariadení iPad s rozlíšením 1 024 x 768.
Aplikácia WD 2go podporuje väčšinu najdôležitejších typov súborov, vrátane
dokumentov programu Microsoft Word, tabuliek programu Microsoft Excel,
prezentácii programu PowerPoint.
Ďalšie funkcie a informácie týkajúce sa mobilnej aplikácie WD 2go nájdete na jej
stránke Guide Me (Sprievodca) a FAQ (Časté otázky), alebo prejdite na adresu
http://wd2go.wdc.com.
Poznámka: Aplikácia WD 2go slúži na prenos dát zo zariadenia My Book Live Duo
do tabletov, telefónov a ostatných prenosných zariadení so systémom
Google Android alebo Apple iOS. Aplikácia WD 2go poskytuje
prehľadný zoznam súborov na zariadení My Book Live Duo
a následne spúšťa obľúbený prehrávač alebo prehliadač umožňujúci
otvorenie vybraných súborov. Informácie o typoch súborov
podporovaných mobilným zariadením nájdete v jeho príručke.
O mobilnej aplikácii WD Photos
Na zábavu môžete naraziť kdekoľvek. Teraz môžete zachytiť každú minútu a odoslať ju
na svoj disk. K svojim zážitkom tak budete mať prístup z ktorejkoľvek domácej obrazovky.
Keď nasnímate fotografiu alebo video pomocou smartfónu alebo tabletu, môžete ich
priamo nahrať do svojho osobného úložiska typu cloud My Book Live Duo. Keď prídete
domov, nové súbory už na vás budú čakať a vy si ich budete môcť vychutnať vo svojom
zábavnom centre.
Dôležitá informácia: Aplikácia WD Photos umožňuje prehliadanie fotografií len vo
formáte .jpg.
Pochváľte sa zbierkou fotografií zahŕňajúcou až 285 000 snímok, bez toho, aby ste
zabrali mnoho miesta v telefóne.
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 95
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Aplikácia WD Photos je kompatibilná s poprednými mobilnými zariadeniami spoločnosti
Apple a najpopulárnejšími smartfónmi so systémom Android, akými sú napr. zariadenia
DROID spoločnosti Motorola, zariadenia DROID Incredible spoločnosti HTC, zariadenie
Nexus One a zariadenie HTC EVO 4G. Fotografie sú automaticky optimalizované pre
najlepšie možné zobrazenie na mobilnom zariadení.
Aplikácia WD Photos umožňuje prehliadanie nedávno zobrazených fotografií dokonca,
aj keď nie ste on-line. Fotografie si môžete prehliadať vertikálne i horizontálne, vďaka
čomu mobilné zariadenie premeníte na dokonalý album fotografií.
Aplikácia WD Photos umožňuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Okamžité zverejnenie fotografií na sieti Facebook.
Spustenie prezentácie s prelínaním, s cieľom tvorby digitálneho umenia.
Prístup k predtým prehliadaným snímkam, a to aj keď ste v režime off-line.
Prehliadanie fotografií naraz alebo filtrovanie podľa zložiek a albumov.
Vyhľadávanie podľa názvu súboru, zložky alebo dátumu, prostredníctvom
vstavaných možností vyhľadávania.
Odosielanie fotografií e-mailom priateľom.
Priradenie fotografií kontaktom.
Preberanie fotografií z osobného úložiska typu cloud do zložky nasnímaných
záberov na mobilnom zariadení.
Nahrávanie fotografií a videí zo zložky nasnímaných záberov na mobilnom
zariadení priamo do osobného úložiska typu cloud, nech ste kdekoľvek.
Poznámka: Aplikácia WD Photos pre nahrané snímky automaticky vytvorí
podzložku s názvom mobilného zariadenia v adresári Public/Shared
Pictures (Verejné/Zdieľané fotografie) na disku My Book Live Duo.
Podobne pre nahrané videá dôjde k vytvoreniu podzložky s názvom
mobilného zariadenia v adresári Public/Shared Videos (Verejné/
Zdieľané videá).
Ďalšie funkcie a informácie týkajúce sa aplikácie WD Photos nájdete na jej stránke
Guide Me (Sprievodca) a Quick Tips (Rýchle tipy), prípadne na adrese
http://wdphotos.wdc.com.
Povolenie vzdialeného prístupu
Pomocou stránky Remote Access (Vzdialený prístup) na ovládacom paneli disku
My Book Live Duo môžete k vaším súborom získať prístup na cestách pre vás a vami
určené osoby.
1. Na navigačnom paneli kliknite na možnosť Settings (Nastavenia).
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 96
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. Kliknite na kartu Remote Access (Vzdialený prístup). Zobrazí sa časť Configure
(Konfigurovať) stránky Remote Access (Vzdialený prístup).
3. Povoľte alebo zakážte vzdialený prístup a skontrolujte stav pripojenia zariadenia
My Book Live Duo. Možné stavy pripojenia zahŕňajú:
• Disabled (Zakázané) – používateľ nezačiarkol políčko Enable Remote Access
(Povoliť vzdialený prístup).
•
Ready (Pripravené) – nebolo pridané mobilné zariadenie, prípadne zariadenie
nebolo ešte zaregistrované na účet internetového prístupu.
•
Retrieving Information (Získavanie informácii) – prebieha získavanie stavu
pripojenia vzdialeného prístupu.
•
Failed (Nepodarilo sa) – zariadenie My Book Live Duo nie je schopné uskutočniť
pripojenie vzdialeného prístupu s mobilným zariadením alebo účtom
internetového prístupu.
•
Connecting (Pripájanie) – zariadenie My Book Live Duo sa pokúša o pripojenie
k mobilnému zariadeniu alebo k registrovanému účtu internetového prístupu.
Čakajte.
•
Connected (Pripojené) – bolo vytvorené priame pripojenie peer-to-peer a bol
dosiahnutý lepší výkon.
•
Connected (Relay connection established) (Pripojené, prenosové pripojenie
vytvorené)– disk My Book Live Duo sa pokúša o konfiguráciu siete s cieľom
umožniť priame pripojenie, kedykoľvek to bude možné. Niektoré siete
nepodporujú protokol UPnP, ktorý sa používa zariadením My Book Live Duo pre
tieto konfigurácie. Ak chcete radšej využiť priame pripojenie, získate viac
informácií o kompatibilite s protokolom UPnP v návode na použitie smerovača.
Niektorí poskytovatelia internetového pripojenia implementujú technológiu
„double-NATing“, ktorá spôsobuje nedostupnosť IP adresy vášho smerovača pre
priame pripojenie (presmerovanie portu). V takomto prípade získate informácie
o povolení pripojenia pomocou presmerovanie portu od poskytovateľa
internetového pripojenia.
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 97
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
4. Z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť pripojenia. Dostupné možnosti pripojenia
zahŕňajú:
• Automatic (Automatické) – Nadväzuje priame spojenie medzi vašim zariadením
a smerovačom s použitím technológie UPnP. Ak pripojenie nemôžete otvoriť porty
na smerovači, nadviaže sa prenosové pripojenie.
•
Manual (Ručné) – Nadviaže pripojenie prostredníctvom dvoch vybraných portov.
Ak je ktorýkoľvek port nedostupný, je nadviazané prenosové pripojenie. Ak vyberiete
možnosť pripojenia Manual (Ručne), identifikujte External Port (Externý port) pre
Port 1 a Port 2. Možnosti pre Port 1 sú 80 alebo 1024 – 65535. Možnosti pre Port
2 sú 443 alebo 1024 – 65535. Ohľadom ďalších informácií o ručnom vytváraní
pripojenia si pozrite v znalostnej báze odpoveď č. 8526.
•
Windows XP compatibility (Kompatibilita so systémom Windows XP) – Nadviaže
pripojenie prostredníctvom portov 80 a 443. Ak tieto porty nie sú dostupné,
je nadviazané prenosové pripojenie. Táto možnosť je vyžadovaná, ak máte
systém Windows XP.
Nastavenie mobilného prístupu
Môžete nastaviť a spravovať mobilný prístup k fotografiám, hudbe, dokumentom
a videozáznamom na zariadení My Book Live Duo pomocou zariadení so systémom
Apple alebo Android. V časti Mobile Access (Mobilný prístup) na stránke Remote Access
(Vzdialený prístup) vygenerujte aktivačné kódy pre aplikácie WD Photos a WD 2go
nainštalované v mobilnom zariadení prostredníctvom stránok Apple App Store alebo
Android Market.
Pridanie pripojenia k mobilnému zariadeniu
Pridanie pripojenia zariadenia My Book Live Duo k mobilnému zariadeniu:
1. V časti Configure (Konfigurovať) sa uistite, že je zaškrtnuté políčko Enable (Povoliť)
a stav možnosti Connection Status (Stav pripojenia) je Ready (Pripravené) alebo
Connected (Pripojené).
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 98
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. V časti Mobile Access (Mobilný prístup) kliknite na tlačidlo Add Access (Pridať prístup).
3. Vyberte používateľa z rozbaľovacej ponuky. Používatelia v zozname majú prístupové
práva k zdieľaným zložkám zariadenia My Book Live Duo. (Pozrite časť „Vytvorenie
používateľa“ na strane 77.)
Poznámka: Ako náhle pridáte prístup k aplikácii pre mobilné zariadenia,
ako napríklad WD Photos, budú príslušným používateľom zachované
prístupové práva.
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 99
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
4. Kliknutím na tlačidlo Get Code (Získať kód) automaticky vygenerujete aktivačný kód
pre mobilné zariadenie. Pre každú aplikáciu, ktorú si želáte aktivovať je potrebné
vygenerovať vlastný kód. Kódy sú platné 48 hodín od doby zadania požiadavky a je
ich možné použiť len raz.
5. Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať) (tlačidlo sa môže nachádzať v dolnej časti
stránky). Zobrazí sa nové zariadenie v stave „Waiting“ (Čaká).
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 100
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
6. Po zadaní kódu v mobilnom zariadení sa zobrazí názov zariadenia a aplikácie.
7. Pokračujte podľa pokynov v časti „Inštalácie aplikácia WD Photos v mobilnom
zariadení“ na strane 101 alebo „Inštalácia mobilnej aplikácie WD 2go“ na strane 103.
Poznámka: Kliknutím na ikonu koša odoberiete prístup k mobilnému zariadeniu,
alebo vymažete nepoužitý kód.
Inštalácie aplikácia WD Photos v mobilnom zariadení
Dôležitá informácia: Uistite sa, či sú fotografie, ktoré si želáte v mobilnom zariadení
zobraziť, na disku My Book Live Duo uložené v zdieľanej zložke
Public (Verejné) v podzložke Shared Pictures (Zdieľané
fotografie). Aplikácia WD Photos umožňuje prehliadanie fotografií
len vo formáte .jpg.
Inštalácia aplikácie WD Photos v mobilnom zariadení:
1. Preberte si aplikáciu WD Photos zo stránok Apple App Store alebo Android Market
a nainštalujte ju do mobilného zariadenia.
2. Spusťte aplikáciu WD Photos v mobilnom zariadení. Bude zobrazená uvítacia obrazovka.
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 101
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
3. Kliknutím na možnosť Connect Now (Pripojiť teraz) zobrazte obrazovku Select
Device (Výber zariadenia), ktorá zobrazuje dostupné zariadenia NAS.
4. Ťuknite na disk My Book Live Duo.
5. Zadajte aktivačný kód vygenerovaný pomocou ovládacieho panela disku
My Book Live Duo (viď časť „Pridanie pripojenia k mobilnému zariadeniu“ na strane
98) a kliknite na tlačidlo Activate (Aktivovať). Pre každú aplikáciu, ktorú si želáte
aktivovať je potrebné vygenerovať vlastný kód. Kódy sú platné 48 hodín od doby
zadania požiadavky a je ich možné použiť len raz.
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 102
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
6. Kliknutím na disk My Book Live Duo zobrazte albumy a kliknutím na album zobrazte
fotografie.
Poznámka: Ak máte s inštalovaním aplikácie WD Photos problémy, navštívte stránku
http://websupport.wdc.com/rn/wdphotos.asp. Ďalšie funkcie a informácie
týkajúce sa aplikácie nájdete na jej stránke Guide Me (Sprievodca)
a Quick Tips (Rýchle tipy), prípadne na adrese http://wdphotos.wdc.com.
Inštalácia mobilnej aplikácie WD 2go
1. Preberte si aplikáciu WD 2go zo stránok Apple App Store alebo Android Market
a nainštalujte ju do mobilného zariadenia.
2. Spusťte aplikáciu WD 2go, aby sa zobrazila uvítacia obrazovka.
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 103
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
3. Ťuknite na položku Connect Now (Pripojiť teraz).
4. Ťuknite na položku
.
5. V nastavení Found in Network (Nájdené v sieti) ťuknite na položku
vedľa položky
MyBookLiveDuo.
Ak sa vaše zariadenie nenachádza v zozname:
• V časti Add Manually (Pridať ručne) ťuknite na položku
vedľa zariadenia
WD Device.
• Zadajte aktivačný kód vygenerovaný pomocou ovládacieho panela disku
My Book Live Duo (viď časť „Pridanie pripojenia k mobilnému zariadeniu“ na
strane 98) a kliknite na tlačidlo Activate (Aktivovať). Kódy sú platné 48 hodín od
doby zadania požiadavky a je ich možné použiť len raz.
6. Kliknite na Done (Hotovo).
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 104
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
7. Ťuknutím na disk My Book Live Duo zobrazte jeho zdieľané zložky.
8. Kliknutím na zložku zobrazte súbory.
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 105
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
9. Kliknutím na súbor zobrazte jeho obsah.
Poznámka: Ak máte s inštalovaním aplikácie WD 2go problémy, navštívte
stránku http://websupport.wdc.com/rn/wd2go.asp. Ďalšie funkcie
a informácie týkajúce sa aplikácie nájdete na jej stránke Guide Me
(Sprievodca), v časti častých otázok a tipov, prípadne na adrese
http://wd2go.wdc.com
Nastavenie internetového prístupu pomocou aplikácie WD 2go
Aplikácia WD 2go poskytuje prístup ku všetkým súborom v osobnom úložisku typu cloud
pod podmienkou, že máte prístup k internetu*.
*Aplikácia WD 2go nie je podporovaná systémom Mac Leopard (OS X 10.5.x).
Registrácia účtu internetového prístupu
Na vytváranie, zobrazovanie a spravovanie účtov internetového prístupu slúži časť Web
Access (Internetový prístup) na stránke Remote Access (Vzdialený prístup).
Registrácia účtu internetového prístupu:
1. Pre povolenie internetového prístupu sa uistite, že je zaškrtnuté pole Enable Remote
Access (Povoliť vzdialený prístup) v časti Configure (Konfigurovať) na stránke
Remote Access (Vzdialený prístup). Možnosť Connectivity Status (Stav pripojenia)
musí byť v stave Ready (Pripravené) alebo Connected (Pripojené).
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 106
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. Prejdite do časti Web Access (Internetový prístup) na stránke Remote Access
(Vzdialený prístup).
3. Kliknutím na tlačidlo Register (Registrovať) zobrazte panel Register New Account
(Registrovať nový účet).
4. Zadajte vaše meno a e-mailovú adresu používateľa, pre ktorého účet registrujete,
a kliknite na tlačidlo Submit (Odoslať).
Poznámka: Ak zadáte používateľa zariadenia, pre ktorého požadujete účet
internetového prístupu, budú pri účte zachované prístupové práva
tohto používateľa. (Ďalšie informácie o vytváraní používateľov
nájdete v časti „Vytvorenie používateľa“ na strane 77.)
5. Zobrazí sa správa „Registration E-Mail Sent“ (Bol odoslaný registračný e-mail).
Kliknite na tlačidlo Close (Zatvoriť). Používateľovi bude doručený e-mail s ďalšími
pokynmi.
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 107
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
6. Kliknutím na tlačidlo Continue (Pokračovať) zobrazte nový účet v časti Account List
(Zoznam účtov).
Poznámka: Ak si želáte registračný e-mail odoslať znovu, kliknite na príslušnú ikonu.
Poznámka: Ak si želáte internetový prístup používateľa odobrať, kliknite na ikonu
koša vpravo od názvu účtu.
Riešenie problémov s databázou aplikácie WD Photos
Ak sa domnievate, že databáza aplikácie WD Photos bola poškodená:
1. Prejdite do časti Advanced (Pokročilé) na stránke Remote Access (Vzdialený prístup).
2. Kliknite na možnosť Rebuild (Znovu vytvoriť). Vaša databáza aplikácia WD Photos sa
znovu vytvára.
Prístup k osobnému riešeniu cloud
Poznámka: Prístup na internet WD 2go nie je kompatibilný so 64bitovou verziou
systému Windows XP.
1. Zaregistrujte účet internetového prístupu podľa pokynov – strana 106.
2. V prehliadači sa prihláste na adresu http://www.wd2go.com s pomocou priradenej
e-mailovej adresy a hesla z kroku 1.
Poznámka: Keď navštívite aplikáciu WD 2go po prvý krát, budete požiadaní o vytvorenie
hesla. Zadajte heslo do políčka New Password (Nové heslo) a potom znovu
zadajte to isté heslo do políčka Confirm Password (Potvrdiť heslo). Kliknite
na Submit (Odoslať).
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 108
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
3. Na obrazovke sa zobrazí vaše zariadenie (zariadenia) WD NAS.
4. Vyberte zariadenie My Book Live Duo, ku ktorému by ste si želali pristupovať.
- Ak je vaše zariadenie My Book Live Duo chránené heslom, zadajte heslo do
políčka Network Drive Password (Heslo sieťového disku).
V závislosti na tom, či ste ku zdieľanej zložke už vzdialene pristupovali, môže dôjsť
k zobrazenie výzvy na spustenie aplikácie Java.
5. V systéme Windows sa zobrazí nasledujúca správa. Ak v budúcnosti už túto správu
zobrazovať nechcete, zaškrtnite políčko Always trust content from this publisher
(Vždy dôverovať obsahu od tohto vydavateľa). Kliknite na tlačidlo Run (Spustiť):
Ak v systéme Mac dôjde k zobrazeniu nasledujúcej správy, kliknite na tlačidlo
Allow (Povoliť).
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 109
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Poznámka: V systémoch Lion a Mountain Lion je potrebné nainštalovať klienta
Java runtime. Ohľadom ďalších informácií si pozrite stránku
http://support.apple.com/kb/dl1421
6. Po úspešnom spustení appletu jazyka Java sa zobrazia dostupné zdieľané priečinky.
7. Pretože systém Windows XP nepodporuje šifrovanie načítaného disku, zobrazí sa
nasledovná správa. Ak v budúcnosti už túto správu zobrazovať nechcete, začiarknite
príslušné políčko. Kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka: Ak sa pripojíte k zariadeniu My Book Live Duo z počítača so systémom
Windows XP, prenášané dáta medzi zariadeniami nebudú zabezpečené.
8. V systéme Windows 7 sa zobrazí nasledujúca správa.
9. Kliknite na tlačidlo Yes (Áno).
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 110
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
10. V systéme Windows kliknite na tlačidlo + Open in Explorer (+ Otvoriť
v Prieskumníkovi) vedľa zdieľanej zložky, ktorú si želáte otvoriť.
Poznámka: Ak sa v systéme Windows XP zobrazí správa vyzývajúca na reštart,
kliknite na tlačidlo Reboot Now (Reštartovať teraz).
V systéme Mac kliknite na tlačidlo + Open in Finder (Otvoriť v programe Finder)
vedľa zdieľanej zložky, ktorú si želáte otvoriť.
11. Ak budete správou aplikácie Java vyzvaní na povolenie alebo zamietnutie pripojenia,
kliknite na tlačidlo Allow (Povoliť).
12. Teraz ste získali prístup k súborom. V závislosti od nastavení operačného systému sa
zdieľaný priečinok nemusí zobraziť automaticky.
•
Po úspešnom pripojení k zdieľanej zložke sa v systéme Windows kliknutím na
umiestnenie My Computer (Môj počítač) (systém Vista) alebo Computer (Počítač)
(systém Windows 7) zobrazí pre zdieľanú zložku písmeno jednotky. Túto jednotku
potom môžete používať ako ktorúkoľvek inú priradenú sieťovú jednotku.
Otvorením disku sa zobrazia všetky zložky a súbory zdieľanej zložky.
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 111
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
•
V systéme Mac sa po úspešnom pripojení jednotky k zariadeniu
WD My Book Live Duo automaticky otvorí okno programu Finder a zobrazia
sa zdieľané zložky.
13. Vyberte súbor, ku ktorému chcete získať prístup.
Súbory teraz môžete zobrazovať, upravovať, mazať a kopírovať ako v prípade
akejkoľvek inej sieťovej jednotky.
Vzdialené zdieľanie súborov
Ak si želáte vzdialene zdieľať súbory s členom rodiny alebo známym, vytvorte nového
používateľa zariadenia My Book Live Duo, potom pre tohto používateľa vytvorte účet
internetového prístupu. Zobrazia sa len zdieľané zložky, do ktorých má používateľ
prístup, a adresár Public (Verejné).
1. Ak osoba nie je používateľom disku My Book Live Duo, vytvorte nového používateľa
(pozrite časť „Vytvorenie používateľa“ na strane 77).
2. Vytvorte pre používateľa účet internetového prístupu (viď strana 106). Používateľovi
bude doručený e-mail s pokynmi na používanie aplikácie WD 2go.
VZDIALENÝ PRÍSTUP K DISKU MY BOOK LIVE DUO – 112
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
12
Prehrávanie/priame prehrávanie videozáznamov,
fotografií a hudby
Prehľad servera médií
Nastavenie servera médií
Podporované typy médií
Úložisko médií
Prístup na disk My Book Live Duo z prehrávačov médií
Prístup na disk My Book Live Duo pomocou služby iTunes
Prehľad servera médií
Osobné úložné zariadenie typu Cloud My Book Live Duo je navrhnuté tak, aby slúžilo ako
domáci ústredný mediálny rozbočovač. Umožňuje priamo prehrávať fotografie, hudbu
a videozáznamy v ústrednom zariadení domácej zábavy alebo iných počítačov
zapojených do domácej siete.
Server DLNA vyhľadáva všetky médiá, ktoré sú uložené vo všetkých zdieľaných zložkách
na disku My Book Live Duo pripojenom do domácej siete. Ak nechcete, aby server
DLNA zobrazoval určité súbory, uložte ich do súkromného zdieľaného priečinka, ktorý má
vypnuté zdieľanie médií.
Server je vopred nastavený, a preto môžete jednoducho prenášať multimediálny obsah
do príslušných zdieľaných priečinkov (napr. fotografie, hudba, video) na vašom disku
My Book Live Duo a ste pripravení na priame prehrávanie a prezeranie obsahu na
ústrednom zariadení zábavy v domácnosti, hracích konzolách (napríklad Xbox 360™,
PlayStation® 3 alebo na digitálnych mediálnych adaptéroch DLNA® 1.5) a službách médií,
ako napríklad iTunes. Ohľadom ďalších informácií navštívte adresu http://www.dlna.org.
Nastavenie servera médií
Panel Media (Média) na ovládacom paneli disku My Book Live Duo umožňuje definovať
nastavenia serverov médií DLNA a iTunes za účelom sledovania médií kdekoľvek u vás doma.
Poznámka: Mediálne služby DLNA a iTunes fungujú len v rámci vašej siete.
Server médií DLNA
Server DLNA umožňuje priame prehrávanie hudby, fotografií a videí na kompatibilných
domácich zariadeniach vo vašej domácnosti. Prehrávanie médií na kompatibilných
zariadeniach je jednoduché.
Server DLNA vyhľadáva všetky médiá, ktoré sú uložené na zariadení My Book Live Duo
pripojenom do domácej siete. Server je prednastavený, a preto môžete jednoduchšie
presunúť multimediálny obsah do zložky Public (Verejné) na zariadení My Book Live Duo
a môžete ho priamo prehrávať a prechádzať obsah na ústrednom zábavnom zariadení
v domácnosti, pomocou hernej konzoly (napríklad Xbox 360, PlayStation 3), prehrávača
médií WD TV Live HD alebo digitálnych adaptérov médií DLNA 1.5 a iných počítačov
zapojených do domácej siete. Ohľadom ďalších informácií o serveri DLNA navštívte
adresu http://www.dlna.org.
Aby ste mohli priamo prehrávať obsah zo zariadenia My Book Live Duo na mediálnom
prehrávači:
1. Na navigačnom paneli ovládacieho panelu disku My Book Live Duo kliknite na
možnosť Settings (Nastavenia) a potom kliknite na panel Media (Médiá).
PREHRÁVANIE/PRIAME PREHRÁVANIE VIDEOZÁZNAMOV, FOTOGRAFIÍ A HUDBY – 113
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
2. Kliknite na možnosť DLNA Media Server (Server médií DLNA) pre otvorenie danej
zložky.
3. Označte políčko Enable (Povoliť) pre možnosť DLNA (v predvolenom nastavení je
povolená).
4. Aby ste zobrazili zoznam vašich prehrávačov/prijímačov médií, kliknite na šípku nadol
a rozbaľte časť Media Streaming (Priame prehrávanie médií).
5. Aby ste v zozname prehrávačov zabránili niektorému prehrávaču médií prijímať priamo
vysielané dáta (napríklad z dôvodu rodičovskej kontroly), označte políčko Block (Blokovať)
v riadku daného prehrávača. Ak si neželáte blokovať daný prehrávač, zrušte
zaškrtnutie políčka. Keď zmeníte toto nastavenie, disk automaticky uloží zmeny.
6. Aby ste vyhľadali nové prehrávače médií, kliknite na tlačidlo Rescan (Opätovne
vyhľadať). Zobrazí sa správa „Rescan in Progress“ (Prebieha opätovné
vyhľadávanie). Keď bude opätovné vyhľadávanie dokončené, zobrazí sa v tabuľke
prehrávačov médií nový zoznam prehrávačov médií.
Poznámka: Systém automaticky znovu vyhľadá prehrávače médií.
7. Ak si želáte skontrolovať informácie o stave, kliknite na šípku > pri nadpise Status (Stav):
Informácie o stave zahŕňajú verziu softvéru DLNA, dátum a čas aktualizácie
nastavení a počet hudobných nahrávok, obrázkov a videí, ktoré boli priamo prehrané.
PREHRÁVANIE/PRIAME PREHRÁVANIE VIDEOZÁZNAMOV, FOTOGRAFIÍ A HUDBY – 114
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
8. Aby služba DLNA vyhľadávala na disku len aktualizované súbory hudby a obrázkov,
kliknite na tlačidlo Rescan (Opätovne vyhľadať) pod tabuľkou.
9. Aby služba DLNA prečítala na disku všetky súbory hudby a obrázkov, kliknite na
tlačidlo Rebuild (Znovu vytvoriť) pod tabuľkou. Opakované vytvorenie je
podrobnejšie než opakované vyhľadávanie, ale môže trvať dlhšie.
Poznámka: Opakované vyhľadávanie a opakované vytvorenie sú vykonávané
automaticky. Tieto tlačidlá budete potrebovať v prípade, že sa
vyskytne problém.
Podporované typy médií
Zvukové
súbory
Videosúbory
3GP
AAC
AC3
AIF
ASF
FLAC
LPCM
M4A
M4B
MP1
MP2
MP3
MP4
MPA
OGG
WAV
WMA
3GP
AVI
DivX
DVR-MS
FLV
M1V
M4V
MKV
MOV
MP1
MP4
MPE
MTS
MPV
MPG
MPEG2
SPTS
VDR
VOB
WMV
Xvid
Súbory s
obrázkami
BMP
GIF
JPEG
PNG
TIF
TIFF
Poznámka: Niektoré zariadenia nepodporujú prehrávanie všetkých uvedených
súborov. V príručke používateľa príslušného zariadenia nájdete
zoznam podporovaných formátov.
Úložisko médií
Mediálny obsah na disku My Book Live Duo môžete otvárať a ukladať pomocou
sieťových zdieľaných zložiek. Zdieľané zložky, podobne ako zložky alebo adresáre,
sú oblasti určené na organizáciu médií a ich otváranie zo siete. Zdieľané zložky možno
zdieľať so všetkými (verejné) alebo s vybranými (súkromné) používateľmi v sieti.
Zariadenie sa dodáva s vopred nakonfigurovanou sieťovou zdieľanou zložkou Public
(Verejné), ktorá obsahuje nasledujúce zložky na ukladanie mediálnych súborov:
• Shared Music (Zdieľaná hudba) – na ukladanie hudobných súborov, ktoré chcete
zdieľať s inými používateľmi;
• Shared Pictures (Zdieľané obrázky) – na ukladanie obrazových súborov,
ktoré chcete zdieľať s inými používateľmi;
PREHRÁVANIE/PRIAME PREHRÁVANIE VIDEOZÁZNAMOV, FOTOGRAFIÍ A HUDBY – 115
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
• Shared Videos (zdieľané videozáznamy) – na ukladanie videosúborov,
ktoré chcete zdieľať s inými používateľmi.
Dôležitá informácia: Nemažte ani nemeňte názov zložky Shared Pictures (Zdieľané
obrázky), ktorý je potrebný pre aplikáciu WD Photos.
Pridanie mediálneho obsahu do zložiek
1. Otvorte prehliadač Windows Explorer (Prieskumník Windows) alebo Mac Finder:
2. Hudobné súbory skopírujte do zložky Shared Music (Zdieľaná hudba).
3. Rovnakým postupom premiestnite vaše videozáznamy a obrázky do príslušných
zložiek obrázkov a videozáznamov.
Dôležitá informácia: Uistite sa, že ste súbory správne roztriedili a pridali do
príslušných zdieľaných zložiek. (napr. hudobné súbory
musíte pridať do zložky Shared Music (Zdieľaná hudba)).
Ak nedodržíte uvedený postup, môže sa stať, že sa
mediálny obsah nezobrazí na digitálnom mediálnom
prehrávači správne.
Prístup na disk My Book Live Duo z prehrávačov médií
Po skopírovaní súborov do príslušných zložiek môžete použiť rôzne mediálne prehrávače
na priame prehrávanie. V tejto časti budeme hovoriť o nasledujúcich typoch:
• Windows Media Player 12 (dodávaný s operačným systémom Windows 7) –
strana 119.
• Prehrávače médií WD TV Live/Live Plus HD - strana 121
• Xbox 360 – strana 121
• PlayStation 3 – strana 121
• Iné prehrávače médií – strana 122:
-
prehrávače BluRay;
televízory pripojené do siete,
digitálne fotografické rámčeky,
sieťový hudobný prehrávač.
• Zariadenia DLNA – strana 122.
PREHRÁVANIE/PRIAME PREHRÁVANIE VIDEOZÁZNAMOV, FOTOGRAFIÍ A HUDBY – 116
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Windows Media Player 11 (systém Windows Vista)
Poznámka: Ďalšie informácie o použití a aktualizácie prehrávača médií nájdete
na stránkach podpory prehrávača Microsoft Media Player. Ako
priamo prehrávať mediálne súbory použitím knižnice prehrávača
Windows Media Player 11.
1. Kliknite na možnosť Control panel (Ovládací panel) > Network (Sieť) a Internet >
Network and Sharing Center (Sieť a centrum zdieľania).
2. Kliknite na možnosť Customize (Prispôsobiť):
3. Vyberte možnosť Private (Súkromné), a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej):
PREHRÁVANIE/PRIAME PREHRÁVANIE VIDEOZÁZNAMOV, FOTOGRAFIÍ A HUDBY – 117
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
4. Spusťte prehrávač Windows Media Player (Start (Štart) > All Programs (Všetky
programy) > Windows Media Player):
5. Kliknite na položky Library (Knižnica) > Media Sharing (Zdieľanie médií):
6. Kliknite na možnosť Find media that others are sharing (Nájsť médiá, ktoré zdieľajú
ostatní), a potom kliknite na tlačidlo OK.
PREHRÁVANIE/PRIAME PREHRÁVANIE VIDEOZÁZNAMOV, FOTOGRAFIÍ A HUDBY – 118
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
7. Zvoľte druh média (Music (Hudba), Pictures (Obrázky) alebo Video (Videozáznamy))
a kliknite na možnosť MyBookLiveDuo:
8. Dvakrát kliknite na mediálny súbor, ktorý chcete prehrať.
Prehrávač Windows Media Player 12 (systém Windows 7)
Poznámka: Ďalšie informácie o použití a aktualizácie prehrávača médií nájdete
na stránkach podpory prehrávača Microsoft Media Player. Ako
priamo prehrávať mediálne súbory použitím knižnice prehrávača
Windows Media Player 12:
1. Kliknite na možnosť Control panel (Ovládací panel) > Network (Sieť) a Internet >
Network and Sharing Center (Sieť a centrum zdieľania).
2. V oblasti View your active networks (Zobraziť vaše aktívne siete) kliknite na vašu sieť
(Home (Domácnosť), Office (Kancelária) alebo Public (Verejné)):
PREHRÁVANIE/PRIAME PREHRÁVANIE VIDEOZÁZNAMOV, FOTOGRAFIÍ A HUDBY – 119
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
3. Vyberte položku Home network (Domáca sieť), a potom kliknite na možnosť
Close (Zatvoriť):
4. Spusťte prehrávač Windows Media Player (Start (Štart) > All Programs (Všetky
programy) > Windows Media Player):
5. Kliknite na položky Library (Knižnica) > Media Sharing (Zdieľanie médií):
PREHRÁVANIE/PRIAME PREHRÁVANIE VIDEOZÁZNAMOV, FOTOGRAFIÍ A HUDBY – 120
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
6. Kliknite na možnosť Find media that others are sharing (Nájsť médiá, ktoré zdieľajú
ostatní), a potom kliknite na tlačidlo OK.
7. Zvoľte druh média (Music (Hudba), Pictures (Obrázky) alebo Video (Videozáznamy))
a kliknite na možnosť MyBookLiveDuo:
8. Dvakrát kliknite na mediálny súbor, ktorý chcete prehrať.
Prehrávače médií spoločnosti WD
Prehrávače médií spoločnosti WD môžete pripojiť k vašej miestnej sieti a získať tak
prístup k mediálnemu obsahu uloženému na sieťovom disku, napríklad na zariadení
My Book Live Duo. Ohľadom podrobností o používaní prehrávača médií spoločnosti WD
pre prístup k súborom na disku My Book Live Duo si pozrite odpoveď č. 8676 v znalostnej
báze alebo si pozrite príručku používateľa vášho prehrávača médií spoločnosti WD.
Xbox 360
Ohľadom podrobností o používaní zariadenia Xbox 360 pre prístup k súborom na disku
My Book Live Duo si pozrite návod k zariadeniu Xbox 360.
PlayStation 3
Ohľadom podrobností o používaní zariadenia PlayStation 3 pre prístup k súborom na
disku My Book Live Duo si pozrite návod k zariadeniu PlayStation 3.
PREHRÁVANIE/PRIAME PREHRÁVANIE VIDEOZÁZNAMOV, FOTOGRAFIÍ A HUDBY – 121
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Ďalšie prehrávače médií
Nasledujú všeobecné kroky na nastavenie zariadení ako digitálne fotografické rámčeky,
prehrávače Blu Ray, televízory pripojené do siete a adaptéry digitálnych médií:
1. Uistite sa, že je zariadenie My Book Live Duo pripojené k domácej sieti a k zdroju
napájania.
2. Po počiatočnom nastavení alebo inštalácii ovládačov postupujte podľa pokynov pre
používateľa dodávaných s prehrávačom médií.
3. Pomocou funkcie navigovania v prehrávači môžete prehľadať sieť a nájsť zariadenie
My Book Live Duo.
4. Aby sa dal prehrávač pripojiť k zariadeniu My Book Live Duo, v závislosti od
konkrétneho prehrávača môže byť nutné prejsť na stránku Settings/Network Setup
(Nastavenia/Nastavenie siete) v rozhraní používateľa. Podrobnejšie pokyny nájdete
v príručke pre používateľa prehrávača.
Zariadenia DLNA
Pokyny a informácie o zapojení zariadenia DLNA do lokálnej počítačovej siete a prístupe
k obsahu na zariadení My Book Live Duo nájdete v špecifických príručkách pre
používateľa mediálneho zariadenia DLNA. Zoznam certifikovaných zariadení DLNA
a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke http://www.dlna.org .
Prístup na disk My Book Live Duo pomocou služby iTunes
Prehľad služby iTunes
Vy alebo ktokoľvek iný, kto je pripojený k zariadeniu My Book Live Duo, môže využívať
službu iTunes na prehrávanie uložených hudobných súborov. Táto služba vytvára
virtuálnu hudobnú knižnicu na zariadení a zachádza s ňou ako s archívom iTunes, čím
umožňuje priame prehrávanie hudobných súborov zo zariadenia My Book Live Duo na
počítačoch Windows alebo Mac, na ktorých je spustená služba iTunes.
Poznámka: Služba iTunes 10.4 alebo novšia podporuje len hudobné súbory.
Ohľadom podporovaných verzií služby iTunes si pozrite odpoveď
č. 8412 v znalostnej báze.
Server médií iTunes podporuje nasledujúce typy súborov:
•
•
•
•
AAC
MP3
WAV
MPEG-4
Poznámka: Služba iTunes preskúma všetky zdieľané priečinky, v ktorých je
povolené nastavenie Media Serving (Slúžiace médiám), vrátane
zdieľaného priečinka Public (Verejné).
Ohľadom typov médií, ktoré služba iTunes Server podporuje, si pozrite odpoveď č. 8665
v znalostnej báze.
PREHRÁVANIE/PRIAME PREHRÁVANIE VIDEOZÁZNAMOV, FOTOGRAFIÍ A HUDBY – 122
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Spustenie služby iTunes:
1. Na navigačnom paneli ovládacieho panelu zariadenia My Book Live Duo kliknite na
možnosť Settings (Nastavenia) a potom na kartu Media (Médiá).
2. kliknite na šípku > pri nadpise iTunes, aby ste rozbalili zložku služby iTunes na danej
stránke:
3. Aby ste umožnili prístup služby iTunes k hudobným súborom prostredníctvom
prehrávača iTunes, kliknite na zaškrtávacie políčko Enable (Povoliť). Služba iTunes
je v predvolenom nastavení povolená.
4. Kliknite na tlačidlo Rescan (Opätovne vyhľadať), aby ste aktualizovali súbory médií.
Keď sa zobrazí správa „iTunes rescan has been initiated“ (Bolo spustené opakované
vyhľadávanie služby iTunes), kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť).
Ukladanie obsahu
Mediálne súbory môžete pomocou myši presunúť do príslušných priečinkov v zdieľanom
priečinku Public (Verejné) (napr. hudobné súbory do predvoleného priečinka
My Book Live Duo/„Public/Shared Music“ (My Book Live Duo/Verejné/Zdieľaná hudba)).
PREHRÁVANIE/PRIAME PREHRÁVANIE VIDEOZÁZNAMOV, FOTOGRAFIÍ A HUDBY – 123
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Priame prehrávanie médií na serveri iTunes
V predvolenom nastavení je v ovládacom paneli služba iTunes povolená. Ďalšie informácie
nájdete v časti „Nastavenie servera médií“ na strane 69.
1. Spustite službu iTunes vo svojom počítači.
2. Kliknite na možnosť MyBookLiveDuo v sekcii Shared (Zdieľané) na ľavom paneli.
Ak ste skopírovali hudbu do zložky /Public/Shared Music (Verejné/Zdieľaná hudba)
alebo videozáznam do zložky /Public/Shared Videos (Verejné/Zdieľané videozáznamy)
a sú vo formáte podporovanom službou iTunes, zoznam sa zobrazí na pravom paneli:
3. Dvakrát kliknite na mediálny súbor, ktorý chcete prehrať.
PREHRÁVANIE/PRIAME PREHRÁVANIE VIDEOZÁZNAMOV, FOTOGRAFIÍ A HUDBY – 124
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
13
Pripojenie pevného disku USB
Prehľad pripojenia pevného disku USB
Zapojenie disku USB
Pripojenie disku USB (len systém Windows)
Vytvorenie skratky pre disk USB (len systém Windows)
Prehľad pripojenia pevného disku USB
Keď pripojíte disk USB k zariadeniu My Book Live Duo, zmeníte ho na sieťový disk. Teraz
má tento disk USB nasledujúce schopnosti:
„
„
„
„
„
Keď pripojíte externý disk USB, ako napríklad disk WD Passport, pamäťovú kartu
alebo kartu fotoaparátu k zariadeniu My Book Live Duo, môžete k nej pristupovať
prostredníctvom programov Windows Explorer (Prieskumník Windows) alebo Mac
Finder.
Disk USB môže slúžiť ako cieľové umiestnenie zálohy v softvéri WD SmartWare,
systéme Windows alebo programe Time Machine.
Je možné pripojiť disk ako disk zdieľanej zložky používateľa.
Ak bol externý disk spoločnosti WD uzamknutý, zachováva si toto zabezpečenie
aj keď je pripojený k zariadeniu My Book Live Duo a je možné ho odomknúť alebo
opätovne zamknúť cez panel nástrojov.
Môžete pripojiť napájaný rozbočovač USB k externému portu USB a pripojiť
k rozbočovaču až sedem zariadení USB.
Zapojenie disku USB
Zapojte disk USB k portu USB na zadnej strane zariadenia My Book Live Duo pre
prídavné úložné zariadenie. Disk USB sa zobrazí ako zložka na ovládacom paneli
My Book Live Duo. (Pozrite časť „Správa zdieľaných zložiek“ na strane 80.)
Zariadenie My Book Live Duo podporuje nasledovné formáty externe pripojených diskov
USB:
„
„
„
„
„
FAT32
NTFS (schopnosť čítať a zapisovať)
HFS+J
Linux Ext2, Ext3/Ext4
XFS
PRIPOJENIE PEVNÉHO DISKU USB – 125
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Pripojenie disku USB (len systém Windows)
1. Na systémovej lište kliknite pravým alebo ľavým tlačidlom na ikonu aplikácie
WD Quick View
, aby ste zobrazili ponuku.
2. Prejdite kurzorom alebo kliknite a vyberte disk USB a zobrazí sa podponuka:
3. V podponuke aplikácie WD Quick View vyberte možnosť Map [USB name] (Priradiť
[názov disku USB]). Zobrazí sa obrazovka Map Network Drive (Priradiť sieťový disk):
4. Z rozbaľovacej ponuky Drive (Disk) vyberte požadované písmeno.
5. Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
Poznámka: Ak sa systém Windows bude pokúšať k priraďovanému sieťovom
disku znovu pripojiť po reštarte, môže sa zobraziť chybové hlásenie:
„Unable to reconnect mapped network drives“ (K priradeným sieťovým
diskom sa nie je možné pripojiť). K tomu môže dôjsť v prípade, ak sa
používateľské meno a heslo disku My Book Live Duo nezhodujú
s aktuálnymi údajmi o používateľskom mene a hesle systému Windows.
Počas procesu automatického pripojenia sa systém Windows
môže pokúsiť namiesto používateľského mena a hesla zariadenia
My Book Live Duo určeného počas nastavenia odoslať používateľské
meno a heslo systému Windows. Pri pokuse o otvorenie
priraďovaného disku dôjde k otvoreniu nového prihlasovacieho okna.
Zadajte používateľské meno a heslo zariadenia My Book Live Duo
pre opätovné pripojenie zdieľanej položky, vďaka čomu bude znovu
dostupná (do budúceho reštartovania). Viac informácií o tomto
probléme nájdete v odpovedi č. 6745 v znalostnej báze.
Vytvorenie skratky pre disk USB (len systém Windows)
V podponuke aplikácie WD Quick View pre disk USB vyberte možnosť Create Shortcut
(Vytvoriť skratku). Na pracovnej ploche sa zobrazí ikona reprezentujúca disk USB.
PRIPOJENIE PEVNÉHO DISKU USB – 126
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
14
Výmena disku
Používateľ môže vykonávať servis zariadenia My Book Live Duo do obmedzenej miery,
ktorá umožňuje vymeniť pevné disky v kryte.
Dôležitá informácia: Do jednotky My Book Live Duo sa smú vkladať iba zostavy
pevných diskov WD s veľkou kapacitou. Navštívte stránku
http://support.wdc.com a v znalostnej databáze si vyhľadajte
článok 8644, v ktorom nájdete podrobné pokyny o tom, ako
získať náhradný disk pre tento výrobok. Používajte výhradne
pevné disky WD, inak stratíte nárok na záruku.
Ak svetelné indikátory LED jednotky blikajú, alebo vám bolo doručené upozornenie,
sieťový disk môže byť chybný. Aby ste zistili, na ktorom z diskov je porucha, postupujte
podľa nasledujúcich pokynov:
1. Na navigačnom paneli ovládacieho panelu kliknite na možnosť Settings (Možnosti)
a potom kliknite na panel Storage (Úložisko). Preskúmajte disk A a disk B, aby ste
určili, ktorý disk je chybný.
2. Ak jeden z diskov má zobrazené hlásenie Failed (Zlyhal) alebo Storage Failed?
(Zlyhalo úložisko?), poznačte si písmeno disku (napríklad Disk A).
V prípade, že dôjde k poruche a chceli by ste zariadenie opraviť sami, navštívte technickú
podporu spoločnosti WD na adrese http://support.wdc.com a v znalostnej báze
vyhľadajte odpoveď č. 8644 , ktorá obsahuje podrobné pokyny, ako zaobstarať náhradný
disk. Pred kontaktovaním technickej podpory si pripravte nasledujúce údaje: Výrobné
číslo zariadenia My Book Live Duo, dátum nákupu a výrobné číslo vnútorného pevného
disku (diskov), ktorý vyžaduje výmenu. Po tom, čo ste dostali náhradný disk (disky),
postupujte podľa pokynov uvedených nižšie, aby ste chybný disk opravili.
Dôležitá informácia: Aby ste sa vyhli problémom s elektrostatickými výbojmi
(ESD), pred manipuláciou so zariadením sa uzemnite
dotykom ku kovovému predmetu.
1. Predtým, než začnete, jednotku vypnite a odpojte všetky jej káble.
2. Jednotku položte na čistý a stabilný povrch.
3. Palcom pevne zatlačte na predný panel jednotky, aby sa uvoľnila západka, a otvorte kryt.
2
3
1
VÝMENA DISKU – 127
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
4. Uvoľnite skrutku, ktorou je prichytená krycia platnička diskov. Kryciu platničku diskov
snímte a odložte bokom.
Poznámka: Každý disk je označený ako A alebo B farebne odlíšeným štítkom.
5. Nájdite štítok, ktorý zodpovedá tomu na ovládacom paneli Storage (Úložisko).
6. Pomocou úchytu disk opatrne a pomaly vytiahnite von z krytu.
7. Z disku odskrutkujte skrutku a úchyt a odložte disk bokom.
8. Priskrutkujte späť úchyt na váš náhradný disk.
9. Náhradný disk opatrne zasuňte do príslušnej štrbiny tak, aby sa úplne zasunul.
disk A
disk B
10. Krycí plech vráťte na svoje miesto a zaistite ho skrutkou.
Poznámka: Skrutky neuťahujte príliš.
VÝMENA DISKU – 128
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
11. Dvierka zatvorte a pevne na ne zatlačte dovnútra tak, aby sa zaistili.
12. Znovu pripojte všetky káble zariadenia.
13. Disk spustí automatický proces prebudovania. Nové vytváranie poľa RAID môže trvať
až 15 hodín, v závislosti od kapacity a aktivity disku, zvyčajne trvá 7 – 12 hodín.
Počkajte, kým sa nové vytvorenie poľa RAID nedokončí.
Dôležitá informácia: Nepokúšajte sa zariadenie používať počas procesu opätovného
vytvárania poľa.
14. Len čo sa proces opätovného vytvárania poľa RAID dokončí, svetelné indikátory
LED sa rozsvietia neprerušovane a označia stav napájania.
15. Vráťte náhradný disk podľa pokynov, ktoré nájdete v znalostnej báze v odpovedi č. 8.
Dôležitá informácia: Vnútorný disk, ani pripojené komponenty nerozoberajte.
Celý vnútorný disk vráťte neporušený WD.
VÝMENA DISKU – 129
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
15
Odstraňovanie porúch
Kontrolný zoznam prvých krokov
Resetovanie zariadenia My Book Live Duo
Špecifické problémy a nápravné úkony
V prípade akéhokoľvek problému najprv skontrolujte, či používate najnovší firmvér
pre zariadenie My Book Live Duo. Pokyny na aktualizáciu nájdete v časti „Updates
(Aktualizácie)“ na strane 60.
Kontrolný zoznam prvých krokov
„
„
„
Je napájanie zapnuté do zásuvky v stene a do disku?
Sú všetky káble pripojené správne a zaistené?
Je indikátor stavu zelený? Ak nie je, pozrite časť „Kontrolovanie predného panela
so svetelnými indikátormi LED“ na strane 12.
Resetovanie zariadenia My Book Live Duo
Ak ste v ovládacom paneli disku My Book Live Duo zadali heslo alebo pevnú adresu
IP a zabudli ste ich, stlačenie tlačidla Reset počas spúšťania disku vykoná reset hesla
na predvolenú hodnotu (bez hesla) a zmení nastavenia adresy IP na predvolené.
Resetovanie nevymaže vaše súbory.
Pri resetovaní disku pomocou tlačidla reset postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
VAROVANIE! Jednotku nepremiestňujte, kým je zapnutá. Ak nemáte prístup
k zadnej strane jednotky, odpojte disk z napájania, otočte ho,
aby ste získali prístup, a potom ho zapojte späť do napájania.
1. Keď je zariadenie zapnuté, vsuňte sponku alebo pero s rovnou špičkou do otvoru
s tlačidlom reset na zadnej strane jednotky:
2. Tlačidlo je potrebné podržať po dobu štyroch sekúnd. Zariadenie sa znovu spustí
(to môže to trvať až tri minúty).
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH – 130
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Špecifické problémy a nápravné úkony
V nasledujúcom texte sú uvedené špecifické problémy, ktoré môžu vzniknúť pri používaní
zariadenia My Book Live Duo. Pri každom z nich sa nachádzajú možné riešenia.
Nerozsvietia sa svetelné indikátory LED.
„
„
Skontrolujte, či je správne zapojený kábel napájania.
Skontrolujte, či je v sieťovej zásuvke napätie. Vyskúšajte ju pripojením iného
zariadenia.
Indikátor na prednom paneli disku My Book Live Duo je červený a svetelný
indikátor LED sieťového adaptéra jednotky sa nerozsvietil.
1. Uistite sa, že sieťový kábel je správne pripojený k zariadeniu My Book Live Duo
a sieťovému prepínaču alebo smerovaču.
2. Uistite sa, že prepínač siete smerovač sú napájané zo siete.
3. Použite iný sieťový kábel a port na sieťovom prepínači alebo smerovači. Dočasná
zámena na porte kábla disku My Book Live Duo s fungujúcim zariadením môže
pomôcť pri identifikácii prípadných chybných káblov alebo portov.
Vyskytla sa chyba smerovača. Ako ručne pripojím písmeno disku?
1. Pripojte zariadenie priamo do počítačového portu siete Ethernet.
2. Kliknite na umiestnenie Start (Štart) > (My) Computer ((Môj) počítač).
3. Kliknite na možnosť My Network Places (Miesta v sieti) (v systéme Windows XP)
alebo Network (Sieť) (v systémoch Windows Vista/Windows 7).
4. V ponuke Tools (Nástroje) zvoľte položku Map Network Drive (Pripojiť sieťový disk).
5. Ponechajte disk, aby nastavil predvolené písmeno.
6. V rozbaľovacom zozname Folder (Zložka) vyberte možnosť \\device name\public:
7. Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
8. Presuňte sa opäť k otvoreniu okna My Computer (Môj počítač), aby ste si prezreli
zložku Public (Verejné) vášho zariadenia v umiestnení Network Drives (Sieťové disky).
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH – 131
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Program nastavení alebo softvér WD SmartWare nedokáže detegovať disk
My Book Live Duo.
V prípade, že program nastavení alebo softvér WD SmartWare nedokážu detegovať
zariadenie My Book Live Duo, môžu byť v sieti alebo na počítači blokované niektoré
protokoly. V týchto prípadoch je zariadenie My Book Live Duo prístupné prostredníctvom
priameho spojenia prostredníctvom adresy IP alebo názvu siete. Napríklad môžete otvoriť
ovládací panel zariadenia My Book Live Duo zadaním adresy http://<device IP address>/
alebo http://mybookliveduo/.
„
„
„
Ak je počítač pripojený k bezdrôtovej sieti, pripojte sa s použitím kábla siete
Ethernet a skúste to znovu.
Dočasne vypnite všetky brány firewall alebo bezpečnostný softvér na počítači
a skúste to znovu.
Skontrolujte, či na vašom miestnom smerovači nie je nainštalovaná brána firewall
alebo bezpečnostný softvér. Ak sú nainštalované, pozrite si, prosím,
dokumentáciu k vášmu smerovaču týkajúcu sa dočasného vypnutia softvéru
alebo jeho nastavenia tak, aby bola povolená komunikácia prostredníctvom
protokolov UPnP alebo UDP.
Dôležitá informácia: Vypnutie brán firewall alebo bezpečnostného softvéru
vás a váš počítač môže ponechať zraniteľnými voči
bezpečnostným hrozbám. Nezabudnite obnoviť
nastavenia brány firewall/zabezpečenia po tom,
ako vykonáte kroky vyššie.
Nie je možné prehrávať hudbu, video ani zobrazovať obrázky pomocou digitálneho
mediálneho adaptéra.
„
„
Existuje mnoho formátov súborov obrázkov, videoklipov a hudby, a preto nemusí
váš digitálny mediálny adaptér niektorý z nich podporovať pri prehrávaní alebo
zobrazovaní. V závislosti od konkrétneho digitálneho mediálneho adaptéra (napríklad
XBox 360 alebo PlayStation 3) možno budete musieť aktualizovať zariadenie,
aby bol podporovaný mediálny formát, ktorý si želáte prehrávať. Ďalšie informácie
nájdete v príručke používateľa digitálneho mediálneho adaptéra.
Uistite sa, že pre zložku obsahujúcu mediálny obsah je povolené použitie daného
typu médií. Pozrite časť „Vytvorenie novej zdieľanej zložky“ na strane 81.
Mám problémy pri bezpečnom vypnutí zariadenia My Book Live Duo?
Ak nie je možné disk vypnúť pomocou ovládacieho panela disku My Book Live Duo alebo
pomocou ikony aplikácie WD Quick View, skontrolujte, že indikátor LED na prednej strane
disku nebliká. Blikajúci indikátor signalizuje, že zariadenie spracováva informácie
(napríklad zálohovanie alebo presúvanie súborov).
Ak bliká zelený kontrolný indikátor LED, prebieha preberanie alebo zápis údajov na disk.
Postupujte podľa týchto krokov:
1. Ak je to možné, počkajte, kým kontrolný indikátor LED prestane blikať.
2. Dôkladne skontrolujte na každý počítač v sieti a uistite sa, či nie sú otvorené alebo sa
neprenášajú žiadne súbory.
3. Odpojte kábel siete Ethernet.
4. Počkajte 60 sekúnd.
5. Odpojte napájací kábel.
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH – 132
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Mám problémy pri bezpečnom vypnutí zariadenia My Book Live Duo?
(pokračovanie)
Zariadenie je pripravené na vypnutie, ak trvalo svieti zelený kontrolný indikátor LED
(signalizuje, že disk je v stave pokoja), alebo ak svieti modrý indikátor (signalizuje,
že disk je v pohotovostnom režime).
1. Odpojte kábel siete Ethernet.
2. Odpojte napájací kábel.
• Ak svieti biely kontrolný indikátor LED (môže sa javiť ako fialový), firmvér sa
aktualizuje. NEDOVOĽTE, ABY BOLO VYPNUTÉ NAPÁJANIE VÁŠHO
ZARIADENIA, pretože by mohlo dôjsť k porušeniu firmvéru v zariadení a k strate
údajov. Vypnutie napájania môže tiež spôsobiť, že zariadenie nebude prístupné.
• Keď kontrolný indikátor LED svieti inou farbou, počkajte, kým sa zmení na zelený.
Ak sa nerozsvieti nazeleno, hľadajte viac informácií v časti „Kontrolovanie
predného panela so svetelnými indikátormi LED“ na strane 12.
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH – 133
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
16
Informácie o súlade s predpismi a záruke
Súlad s predpismi
Informácie o záruke (všetky oblasti okrem Austrálie/Nového Zélandu)
Informácie o záruke (len Austrália/Nový Zéland)
Súlad s predpismi
Informácie FCC Trieda B
Toto zariadenie bolo preskúšané a uznané za vyhovujúce obmedzeniam časti 15 pravidiel FCC pre digitálne
zariadenia triedy B. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby sa zabezpečila primeraná ochrana pred
škodlivým rušením v prípade inštalácie v domácnosti. Toto zariadenie produkuje, využíva a môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže vyvolať škodlivé
rušenie rádiového a televízneho príjmu. Neexistujú však žiadne záruky, že v prípade dôkladnej inštalácie
nedôjde k rušeniu. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou WD, môžu
spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie prevádzkovať toto zariadenie.
Užitočná môže byť aj nasledujúca príručka, ktorú pripravila Federálna komisia pre telekomunikácie (Federal
Communications Commission): How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems (Ako určiť
a vyriešiť problémy s interferenciou rádiokomunikačných/televíznych systémov ). Táto príručka je k dispozícii
pod číslom 004-000-00345-4 v kancelárii US Government Printing Office, Washington, DC 20402.
Dodaný kábel siete Ethernet musí byť použitý na prepojenie disku a siete v súlade s predpismi FCC, časťou
15, triedy B a normou EN-55022 triedy B.
Zhoda s normami ICES a NMB-003
Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Toto zariadenie vyhovuje kanadskému predpisu ICES-003 trieda B.
Súlad s bezpečnostným predpismi
Schválené pre USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpečnosť zariadenia
informačných technológií.
Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de
technologie de l'information.
Tento výrobok je určený na napájanie uvedeným napájacím zdrojom s obmedzeným výkonom, s dvojitou
izoláciou alebo napájacou jednotkou s priamym zasúvaním do zásuvky označenej „Trieda 2“.
Súlad s predpismi CE pre Európu
Zariadenie spĺňa normu EN55022 týkajúcu sa emisii rádiových frekvencií, normu EN-55024 o všeobecnej
imunite a normu EN-60950 týkajúcu sa bezpečnosti.
GS Mark (iba Nemecko)
Hluk zariadenia – nariadenie 3. GPSGV: Ak nie je stanovené inak, najvyššia úroveň hluku vychádzajúca
z tohto produktu je 70 dB (A) alebo nižšia, podľa normy EN ISO 7779. MaschinenlärminformationsVerordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779,
falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.
INFORMÁCIE O SÚLADE S PREDPISMI A ZÁRUKE – 134
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Poznámka KC (iba Kórejská republika)
기종별
B 급기기 Ё೑
(가정용방송통신기자재)
사용자 안내문
이기기는가정용(B
ヺড়ᗻ⹂䅸⏙ऩ 급) 전자파적합기기로서주로가
정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서
사용할수있습니다
Zariadenie 1 triedy B Nezabudnite, že toto zariadenie bolo schválené pre nepodnikateľské účely a môže sa
používať v akomkoľvek prostredí, vrátane obývaných oblastí.
Súlad s ekologickými predpismi (Čína)
䚼ӊ㓪ো
PCBA
䪙 (Pb)
{
∈䫊 (Hg)
{
䬝 (Cd)
{
݁Ӌ䫀 (Cr (VI))
{
໮⒈㘨㣃 (PBB)
{
໮⒈㘨㣃䝮 (PBDE)
{
໻‫ݭ‬
{
{
{
{
{
{
ᇣ‫ݭ‬
{
{
{
{
{
{
‫ܝ‬ㅵ
{
{
{
{
{
{
㶎䩝
{
{
{
{
{
{
‵㛊ൿ
{
{
{
{
{
{
⬉⑤
¯
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
⬉㓚
{˖㸼⼎䆹䚼ӊЁϡࣙ৿Ⳍᑨⱘ⠽䋼៪㗙৿䞣≵᳝䍙ߎ SJ/T 11363-2006 㾘ᅮЁৠ㉏⠽䋼ⱘ᳔໻‫ܕ‬䆌∈ᑇDŽ
{
¯˖㸼⼎䆹䚼ӊЁᇍᑨ⠽䋼ⱘ৿䞣䍙ߎ SJ/T 11363-2006 㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖DŽ
Informácie o záruke (všetky oblasti okrem Austrálie/Nového Zélandu)
Zabezpečenie servisu
Spoločnosť WD si cení vaše podnikanie a vždy sa pokúša poskytnúť vám ten najlepší servis. Ak tento
výrobok vyžaduje údržbu, buď kontaktujte distribútora, od ktorého ste výrobok pôvodne zakúpili, alebo
navštívte internetovú stránku technickej podpory na adrese http://support.wdc.com, kde získate informácie,
ako zabezpečiť servis alebo získať povolenie na vrátenie výrobku (RMA – Return Material Authorization).
Ak sa určí, že výrobok je pravdepodobne chybný, poskytnú vám číslo RMA a pokyny, ako výrobok vrátiť.
Výrobok, ktorý vrátite bez oprávnenia (t.j. výrobok, pre ktorý nebolo vydané číslo RMA), vám bude vrátený na
vaše náklady. Oprávnene vrátené výrobky sa musia doručiť v primeranom prepravnom balení, predplatené
a poistené na adresu uvedenú na dokumentoch súvisiacich s vrátením výrobku. Pôvodnú škatuľu a baliaci
materiál by ste mali odložiť za účelom neskoršieho uskladnenia alebo zaslania vášho výrobku WD. Aby bola
presvedčivo stanovená záručná doba, skontrolujte si na adrese http://support.wdc.com termín uplynutia
záruky (je potrebné výrobné číslo produktu). Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát bez
ohľadu na jej príčinu, za obnovenie stratených dát alebo dát nachádzajúcich sa v akomkoľvek výrobku, ktorý
sa jej odovzdá.
Obmedzená záruka
Spoločnosť WD zaručuje, že na produkte sa v súlade s podmienkami bežného používania po dobu
definovanú nižšie nebudú vyskytovať chyby materiálu a výroby a produkt bude zodpovedať z tohto dôvodu
špecifikáciám spoločnosti WD. Doba vašej obmedzenej záruky závisí od krajiny, v ktorej bol váš výrobok
zakúpený. Doba obmedzenej záruky je 2 roky pre oblasť Severnej, Južnej a Strednej Ameriky, 2 roky pre
Európu, Stredný východ a Afriku a 3 roky pre oblasť Ázie a Pacifiku, pokiaľ právna úprava nevyžaduje inak.
Toto obdobie obmedzenej záruky sa začína dňom kúpy, ktorý je uvedený na vašom doklade o kúpe.
Spoločnosť WD vám môže podľa svojho uváženia umožniť zakúpení rozšírených záruk. Spoločnosť
WD nenesie žiadnu zodpovednosť za žiaden vrátený výrobok, ak spoločnosť WD určí, že výrobok bol
spoločnosti WD odcudzený alebo že údajná chyba a. neexistuje, b. nemôže byť primerane odstránená kvôli
poškodeniu, ku ktorému došlo pred tým, než bol výrobok doručený spoločnosti WD, alebo c. že chybu možno
pripísať nesprávnemu používaniu, nesprávnej inštalácii, pozmeneniu (vrátane odstránenia alebo zmazania
štítkov, alebo otvorenia či odstránenia vonkajších krytov, pokiaľ výrobok nie je v zozname výrobkov
s obmedzenou možnosťou servisu používateľom a predmetná zmena spadá do pôsobnosti príslušných
pokynov, ktoré sa nachádzajú na adrese http://support.wdc.com), nehode, alebo nesprávnemu
zaobchádzaniu s výrobkom, kým tento bol v držbe niekoho iného ako spoločnosti WD. V súlade s vyššie
uvedenými obmedzeniami, vašou jedinou a výhradnou zárukou je to, že počas záručnej doby uvedenej
vyššie vám bude na základe rozhodnutia spoločnosti WD výrobok buď opravený alebo vymenený za rovnaký
alebo lepší produkt. Vyššie uvedená záruka poskytovaná spoločnosťou WD sa vzťahuje aj na opravené alebo
vymenené výrobky po dobu zostávajúceho času pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní od dodania
opraveného alebo vymeneného výrobku podľa toho, ktorá lehota je dlhšia.
INFORMÁCIE O SÚLADE S PREDPISMI A ZÁRUKE – 135
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Predchádzajúca obmedzená záruka je výhradná záruka spoločnosti WD a platí iba pre produkty predané ako
nové. Uvedená kompenzácia sa poskytuje namiesto a) akýchkoľvek iných náhrad a záruk, či už výslovných,
odvodených alebo zákonných, ku ktorým o. i. patrí aj odvodená záruka predajnosti, alebo vhodnosti na
konkrétny účel, a b) akékoľvek záväzky a zodpovednosť spoločnosti WD za škody, ktoré o. i. zahŕňajú
náhodné, následné, alebo osobitné škody, alebo akékoľvek finančné straty, ušlý zisk, alebo výdavky, alebo
stratu dát, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku, alebo v spojitosti s kúpou, používaním, alebo prevádzkou tohto
výrobku, dokonca aj keď spoločnosť WD bola upozornená na možnosť vzniku takých škôd. Niektoré štáty
v USA nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných, alebo následných škôd, takže tieto obmedzenia
sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Môžete mať aj iné práva,
ktoré sa od štátu k štátu líšia.
Informácie o záruke (len Austrália/Nový Zéland)
Tieto záručné informácie sú určené pre zákazníkov v Austrálii a na Novom Zélande.
Žiadne ustanovenie tejto záruky neupravuje ani nevylučuje vaše zákonné práva vyplývajúce z austrálskeho
právneho nariadenia o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov alebo novozélandského právneho
predpisu o spotrebiteľských zárukách. Táto záruka vymedzuje prednostný spôsob riešenia záručných
nárokov zo strany spoločnosti WD, ktorý by mal byť rýchly a jednoduchý pre všetky strany.
V súvislosti s produktom sa neposkytujú žiadne iné záruky, výslovné ani vyplývajúce z právnych predpisov
vrátane, okrem iného, záruk zahrnutých do zákona o predaji tovaru. Ak si zakúpite tento produkt na Novom
Zélande na obchodné účely, beriete na vedomie, že sa neuplatňuje novozélandský právny predpis
o spotrebiteľských zárukách a súhlasíte s tým.
V Austrálii sa náš produkt predáva so zárukou, ktorá nemôže byť vylúčená austrálskym právnym predpisom
o spotrebiteľoch. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí v prípade závažnej poruchy a na náhradu za
každú odôvodnenú predvídateľnú stratu alebo škodu. Taktiež máte nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak
tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nemá rozsah závažnej poruchy. Vymedzenie rozsiahlej poruchy
stanovuje austrálske právne nariadenie o spotrebiteľoch.
Záruka
Spoločnosť WD ručí za to, že výrobok v čase vymedzenom v nasledujúcej časti pri používaní normálnym
spôsobom nebude mať chyby materiálu, bude bez porúch spôsobených výrobou a bude v súlade so
špecifikáciou WD. Záručná lehota je 3 roky v Austrálii a na Novom Zélande, v ostatných prípadoch
podľa právnych predpisov. Záručná lehota sa začína dňom kúpy, ktorý je uvedený na doklade o kúpe
u autorizovaného distribútora alebo predajcu. V prípade uplatnenia záruky a stanovenia dátumu jej
začiatku musíte predložiť čitateľný doklad o kúpe. Ak sa produkt nevráti autorizovanému distribútorovi,
autorizovanému predajcovi alebo do regionálneho strediska pre vrátenie produktov spoločnosti WD, kam bol
produkt pôvodne dodaný, záručný servis nebude poskytnutý. Spoločnosť WD vám môže podľa svojho
uváženia umožniť zakúpení rozšírených záruk. Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za žiaden
vrátený výrobok, ak určí, že i) výrobok nebol zakúpený od autorizovaného distribútora alebo predajcu,
ii) výrobok nebol použitý v súlade so špecifikáciami a pokynmi spoločnosti WD, iii) výrobok nebol použitý na
stanovený účel, iv) výrobok bol spoločnosti WD odcudzený alebo že údajná porucha a) neexistuje,
b) nemôže byť primerane odstránená kvôli poškodeniu, ku ktorému došlo predtým, než bol výrobok doručený
spoločnosti WD alebo c) chybu možno pripísať nesprávnemu používaniu, nesprávnej inštalácii, pozmeneniu
(vrátane odstránenia alebo zmazania štítkov alebo otvorenia či odstránenia vonkajších krytov, vrátane
montážneho rámu, okrem prípadov, keď je výrobok na zozname výrobkov s obmedzenou možnosťou servisu
používateľom a predmetná zmena spadá do pôsobnosti príslušných pokynov, ktoré sa nachádzajú na
http://support.wdc.com), nehode alebo nesprávnemu zaobchádzaniu s výrobkom, kým tento bol v držbe
niekoho iného ako spoločnosti WD.
PRODUKTY SÚ ZLOŽITÉ A KREHKÉ PREDMETY, KTORÉ MÔŽU PRÍLEŽITOSTNE ZLYHAŤ Z DÔVODU
A) EXTERNÝCH PRÍČIN VRÁTANE, OKREM INÉHO, NEVHODNEJ MANIPULÁCIE, VYSTAVENIA
TEPLU, CHLADU A VLHKOSTI, VÝPADKOM PRÚDU ALEBO B) VNÚTORNÝCH CHÝB. TAKÉTO
PORUCHY MÔŽU SPÔSOBIŤ STRATU, POŠKODENIE, ODSTRÁNENIE ALEBO POZMENENIE ÚDAJOV.
UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE ZODPOVEDÁTE ZA STRATU, POŠKODENIE, ODSTRÁNENIE ALEBO
POZMENENIE ÚDAJOV ZAPRÍČINENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, AKO AJ ZA ZÁLOHOVANIE
A OCHRANU ÚDAJOV PRED STRATOU, POŠKODENÍM, ODSTRÁNENÍM ALEBO POZMENENÍM.
SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE PRIEBEŽNE ZÁLOHOVAŤ VŠETKY ÚDAJE V PRODUKTE
A DOKONČÍTE ZÁLOHU PRED VYKONANÍM GENERÁLNEJ OPRAVY A TECHNICKEJ POMOCI
SPOLOČNOSŤOU WD.
V Austrálii, ak produkt nie je produktom, ktorý možno získať na osobné alebo domáce použitie či spotrebu,
pod podmienkou, že to je správne a zdôvodnené, spoločnosť WD obmedzuje svoju záruku na výmenu
produktu alebo dodanie rovnocenného alebo lepšieho produktu.
Uvedená záruka sa vzťahuje aj na opravené alebo vymenené výrobky vo zvyšnom čase pôvodnej záruky
alebo deväťdesiat (90) dní od dodania opraveného alebo vymeneného výrobku podľa toho, ktorá lehota je
dlhšia. Táto záruka je výhradná záruka spoločnosti WD a platí iba pre produkty predané ako nové.
INFORMÁCIE O SÚLADE S PREDPISMI A ZÁRUKE – 136
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Zabezpečenie servisu
Spoločnosť WD si cení vaše podnikanie a vždy sa pokúša poskytnúť vám ten najlepší servis. Ak sa stretnete
s akýmkoľvek problémom, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém
vyriešiť. Väčšinu technických otázok možno vyriešiť prostredníctvom znalostnej databázy alebo e-mailovej
podpory na adrese http://support.wdc.com. Ak nenájdete odpoveď alebo uprednostňujete osobný kontakt,
zatelefonujte do spoločnosti WD na telefónne čísla uvedené v úvode tohto dokumentu.
Ak chcete uplatniť nárok, obráťte sa najskôr na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ak nemôžete
kontaktovať predajcu, od ktorého ste výrobok pôvodne zakúpili, navštívte internetovú stránku technickej
podpory na adrese http://support.wdc.com, kde získate informácie, ako zabezpečiť servis alebo získať
oprávnenie na vrátenie výrobku (RMA – Return Material Authorization). Ak sa určí, že výrobok je
pravdepodobne chybný, poskytnú vám číslo RMA a pokyny, ako výrobok vrátiť. Výrobok, ktorý vrátite bez
oprávnenia (t.j. výrobok, pre ktorý nebolo vydané číslo RMA), vám bude vrátený na vaše náklady. Oprávnene
vrátené výrobky sa musia doručiť v primeranom prepravnom balení, predplatené a poistené na adresu
uvedenú na dokumentoch súvisiacich s vrátením výrobku. Ak po prijatí kvalifikovaného nároku podľa tejto
záruky, spoločnosť WD alebo predajca, od ktorého ste pôvodne výrobok kúpili, určila, že nárok je platný,
spoločnosť WD alebo predajca podľa vlastného uváženia opravia alebo vymenia výrobok za rovnaký alebo
lepší alebo vrátia náklady na výrobok. Vy ste zodpovední za všetky výdavky súvisiace s nárokom podľa tejto
záruky. Výhody tejto záruky dopĺňajú vaše zákonné práva a nápravné prostriedky vyplývajúce z austrálskeho
právneho nariadenia o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov alebo novozélandského právneho
predpisu o spotrebiteľských zárukách.
Pôvodnú škatuľu a baliaci materiál by ste mali odložiť za účelom neskoršieho uskladnenia alebo zaslania
vášho výrobku WD. Aby bola presvedčivo stanovená záručná doba, skontrolujte si na adrese
http://support.wdc.com termín uplynutia záruky (je potrebné výrobné číslo produktu).
Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefón: 949-672-7000
E-mail: [email protected]
INFORMÁCIE O SÚLADE S PREDPISMI A ZÁRUKE – 137
Register
A
Ako...? 20, 57
Aktualizácia disku
My Book Live Duo 60
Alert & Event Notifications
(Upozornenia a oznámenia
o udalostiach) 61
Aplikácia WD 2go 94
nastavenie 106
osobné riešenie cloud 94
prístup 108
registrácia účtu internetového
prístupu 106
Aplikácia WD Photos
inštalácia 101
Aplikácia WD Quick View
bezpečné vypínanie 50
možnosť výstrah 51
odinštalovanie 52
otvorenie zdieľaných zložiek 47
prezeranie vlastností disku 49
priradenie disku 48
skratka k zložke Public (Verejné) 48
skratky 45
sledovanie úložiska 50
správa 44
B
Bezpečné odpojenie 132, 133
Bezpečné vypínanie 132, 133
odstraňovanie porúch 132, 133
používanie ikony WD Quick View 50
s pomocou ovládacieho panela 66
Bezpečnostné
pokyny 1
s bezpečnostnými predpismi 134
Bezpečný reštart 66
Bod obnovy
aktualizácia 90
obnovenie 91
správa 93
vytvorenie 86
zálohovanie zariadenia
My Book Live Duo 86
Bonjour, vyhľadanie a nastavenie
disku 19
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
C
chybný smerovač, odstraňovanie
porúch 131
Č
Čína, RoHS 135
D
Diagnostika 65
DLNA
DLNA 69
médií v službe iTunes 124
Nastavenie služby iTunes 69
videí, fotografií a hudby 113
E
E-mailová adresa
pridanie 61
vymazanie 61
Energy Saver (Šetrič) 62
povolenie režimu spánku pevného
disku 62
vypnutie režimu spánku pevného
disku 62
F
File History (História súboru) 36
Funkcia zálohovania 24
Funkcie 3
H
Hard Disk Sleep (Režim spánku
pevného disku)
povolenie 62
vypnutie 62
Heslo
zmena 79
I
Informácie FCC, Trieda B 134
informácie o záruke
Austrália/Nový Zéland 136
všetky regióny okrem Austrálie/
Nového Zélandu 135
Inštalácia
Aplikácia WD Photos 101
Mobilná aplikácia WD 2go 103
Softvér WD SmartWare 22
iTunes 123
prehľad 122
priame prehrávanie médií 124
138
K
Kompatibilita s internetovými
prehliadačmi 7
Konfigurácia
disku 9, 59, 68
výmena 127
L
LAN
konfigurácia 63
požiadavky 7
M
Mac
Apple Time Machine 38
OS X 84
otvorenie verejnej zdieľanej zložky 18
vyhľadanie a nastavenie disku 19
zložka softvéru 18
Mediálne úložisko 115
Mobilná aplikácia WD 2go
inštalácia 103
výbava 95
Mobilné aplikácie 94
Inštalácia aplikácie WD 2go 103
Inštalácia aplikácie WD Photos 101
Mobilný prístup
nastavenie 98
pridanie pripojenia 98
My Book Live Duo
aktualizácia 60
dátum a čas 59
diagnostika 65
nastavenia nástrojov 64
nastavenia siete 63
nastavenia systému 58
nastavenia zdieľaných zložiek 80
Nastavenie FTP 64
nastavenie konfigurácie 68
nastavenie serveru médií 69, 113
nastavenie vzdialeného prístupu 69
obnova výrobného nastavenia 65
používateľské nastavenia 76
pracovné skupiny 64
správa používateľov 76
súbory protokolu 57
súkromné zdieľané zložky 78
vymazanie zdieľanej zložky 83
vytvorenie zdieľanej zložky 81
zmena hesla používateľa 79
zoznam záloh 86
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Ň
Nastavenia softvéru 35
Nastavenia systému 58
Nastavenia úložiska 70
Nastavenie
internetový prístup 106
mobilný prístup 98
Nastavenie FTP 64
Ô
Obnova výrobného nastavenia 65
Obnovenie zálohovaných súborov 30
Obsah balenia 6
Odinštalovanie aplikácie
WD Quick View 52
Odstraňovanie porúch
chybný smerovač 131
disk nie je pripojený do siete 131
indikátory LED sa nerozsvecujú 131
nie je možné detegovať disk 132
nie je možné prehrávať médiá
v digitálnom mediálnom
adaptéri 132
resetovanie systému 130
ručné pripojenie písmena disku 131
zoznam 130
Online školiace stredisko 22, 44
informácie o službe 5
Online školiace stredisko spoločnosti
WD 10
Osobné riešenie cloud
definícia 94
prístup 108
Otvorenie zdieľaných zložiek 47
Ovládací panel
prehľad 55
Ovládací panel disku My Book Live Duo
prvky na obrazovke 55
spustenie 17, 48, 53
Uvítacia obrazovka 16
P
Pevný disk USB
pripojenie 126
pripojenie a správa 125
vytvorenie skratky (len systém
Windows) 126
PlayStation 3 121
Pomocník on-line softvéru
WD SmartWare 21
139
Poštové súbory 24
Používanie funkcie Windows 8
File History (História súborov systému
Windows 8) 36
Používanie systému Mac OS X Leopard/
Snow Leopard/Lion 18
Používateľ
heslo 79
nastavenia 76
vytvorenie 77
vytvorenie súkromnej zdieľanej
zložky 78
zobrazenie zoznamu 76
Povolenie vzdialeného prístupu 96
Pozastavenie zálohovania 35
Požiadavky
mobilné aplikácie 94
operačné systémy 7
Požiadavky na operačný systém 7
Požiadavky pred inštaláciou 8
Pracovné skupiny 64
Predvoľby, softvér WD SmartWare 36
Prehrávače médií
prístup k disku My Book Live Duo 116
typy médií 115
Prehrávače médií spoločnosti WD 121
Preventívne opatrenia 8
Priame prehrávanie médií na serveri
iTunes 124
Pripojenie disku 11
Priradenie
Disk USB (len systém Windows)
126
pomocou nástroja WD Quick View 48
Príslušenstvo 7
Prístup
osobné riešenie cloud 108
Ŕ
Registration (Registrácia)
on-line ii
Registrácia produktu ii
Registrácia účtu internetového prístupu
106
Resetovanie zariadenia
My Book Live Duo 130
RoHS 135
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Š
Servery médií
nastavenia 69, 113
prehľad 113
Sieťové
nastavenia 63
Sieťové adaptéry 6
Skratka
k disku USB 126
k zložke Public (Verejné) 48
Sledovanie úložiska 50
Softvér online inštalácie
preberanie a inštalácia 10
Softvér WD SmartWare
bezpečné ukončenie 47
Domovská obrazovka 23
nastavenia softvéru 34
nastavenie počtu verzii záloh 35
nastavenie predvolieb
automatického
aktualizovania 36
nastavenie zložky obnovy 35
pozastavenie zálohovania 35
prehľad 21
spustenie 23
systémové súbory 24
Správa
pomocou nástroja Quick View 44
používateľov 76
zdieľaných zložiek 80
spustenie
Ovládací panel disku
My Book Live Duo 17, 48
Softvér WD SmartWare 23
Nastavenie
Pozrite si časť Nastavenie disku 143
Súbory protokolu 57
odoslanie na zákaznícku podporu 57
Súkromná zdieľaná zložka
otvorenie 47, 84
vytvorenie 78
vytvorenie pre používateľa 78
zverejnenie 83
Súlad s ekologickými
predpismi (Čína) 135
Súlad s predpismi 134
Súlad, predpisy 134
140
Svetelné indikátory LED 12
Systém Windows Vista/Windows 7 85
verejná zdieľaná zložka 17
zálohy 37
Systémové požiadavky 7
Ť
Time Machine
kvóty 62
Typy súborov na zálohovanie pomocou
softvéru WD SmartWare 24
Ú
ukladanie mediálneho obsahu 123
Underwriters Laboratories Inc. (UL) 134
V
Verejná zdieľaná zložka
otvorenie/Windows 8 16
otvorenie v systéme Mac 18
otvorenie v systémoch
Windows Vista/
Windows 7 17
prevod zo súkromnej zdieľanej
zložky 83
vlastnosti disku
prezeranie 49
Výmena disku 127
výrobok
zabezpečenie servisu 135
záruka 135, 136
Výstraha
neodpájajte disk 50
nepresúvajte disk 130
odpojenie disku počas reštartu
alebo vypínania 50, 66
používanie dodaného tieneného
kábla Ethernet 11
premenovanie disku 58
prerušenie obnovy výrobného
nastavenia 65, 66
vymazanie zdieľanej zložky 83
Vytvorenie súkromnej zdieľanej zložky 78
Vzdialené zdieľanie súborov 112
Vzdialený prístup
nastavenia 69
povolenie 96
požiadavky 94
zdieľanie súborov 112
MY BOOK LIVE DUO
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
W
WAN 7
Windows 8 36, 84
verejná zdieľaná zložka 16
začíname bez 16
začíname bez softvéru online
inštalácie 16
Windows Media Player
verzia 11 117
verzia 12 119
X
Xbox 360 121
Ž
Začíname
bez softvéru online inštalácie 16
používať softvér online inštalácie 10
Zariadenia DLNA 122
Zákaznícka podpora 56
Zálohovanie
Apple Time Machine 38
súborov 25
Systém Windows 7/Windows Vista 37
všetkých kategórií súborov 27
vybrané súbory alebo zložky 28
Zálohy
obnova 30
spustenie 41
zoznamy 86
Zdieľaná zložka
meno a heslo používateľa 78
otvorenie pomocou softvéru
WD SmartWare 47
správa 80
vymazanie 83
vytvorenie 81
vytvorenie nového používateľa 82
Zhoda s normami ICES a NMB-003 134
Zložka obnovy 35
Zoznam
ikona ovládacieho panela 55
sledovanie pomocou aplikácie
WD Quick View 50
upozornení 55
Zoznam udalostí 55
141
Spoločnosť WD poskytuje tieto informácie s presvedčením, že sú presné a spoľahlivé. Spoločnosť WD však nenesie žiadnu
zodpovednosť za ich použitie, ani za porušenie patentov či iných práv tretích strán, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku
použitia uvedených informácií. Týmto sa neudeľuje žiadna odvodená ani iná licencia na základe patentu alebo patentových
práv spoločnosti WD. Spoločnosť WD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie bez oznámenia.
Western Digital, WD, logo WD, My Book, My Passport a WD TV sú registrované ochranné známky v USA a iných krajinách
a My Book Live Duo, WD SmartWare, WD GreenPower, WD 2go, WD Photos, WD TV Live, WD TV Live Plus sú ochrannými
známkami spoločnosti Western Digital Technologies, Inc. Ostatné tu uvedené známky sú vlastníctvom príslušných
spoločností.
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené.
Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612, USA
4779-705065-V03 Sep 2012
Download

My Book Live User Manual