SUPER
Kryštalická izolácia
Ekonomická a jednoduchá
aplikácia
Testovaná na tlak vody
14 barov
1
VANDEX SUPER práškovanie do zavednutého
betónu cca. 6 hodín po
betonáži.
Možnosť aplikovania z aktívnej
aj pasívnej strany konštrukcie
Stáva sa neoddeliteľnou
súčasťou betónu
Testovaná na styk s pitnou
vodou
2
kapilárny systém betónu
nasýtený vodou
zapracovanie prášku do
betónu je možné strojne,
alebo ručne.
VANDEX SUPER penetruje do
betónu a vypĺňa kapiláry
Ďalší prienik vody už nieje
viac možný, avšak konštrukcia
dokáže prepúšťať vodné pary
3
4
Ochrana betónu pred
poveternostnými vplyvmi
po dobu 5 dní.
Alternatívne sa može
VANDEX SUPER
aplikovať aj ako náter.
VANDEX SUPER po aplikácií na betón reaguje
s voľným vápnikom a vlhkosťou obsiahnutou v kapilárnom systéme a vytvorí nerozpustný kryštalický
komplex. Tieto kryštály vyplnia kapiláry a menšie
trhliny v betóne a zabránia ďalšiemu prieniku vody
do konštrukcie zároveň však dovoľuje konštrukcii
„dýchať“ Vandex Super chráni betón voči morskej
vode, splaškovej vode, agresívnej podzemnej vode
a voči chemikáliam ako ropa, benzín a olej. VANDEX
SUPER je skúšaný na styk s pitnou vodou a vhodný na
izoláciu nádrží a zásobníkov na pitnú vodu.
Vodárenská 2, 040 01 Košice
tel.: 055/799 51 61-2, fax: 055/798 08 80
[email protected], www.stavansk.sk
www.vandex.com
Odborárska 52, 831 02 Bratislava
tel.: 02/446 33 411, 13, fax: 02/446 33 412
[email protected], www.stavansk.sk
www.vandex.com
VXIFL001E0910
C O N C R E T H E P R O T E C T I O N A N D WAT E R P R O O F I N G
Download

vandex super