INŠTALAČNÁ A POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
VÝKONNÉ NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE
Power Green vyhovuje základným požiadavkám nasledujúcich smerníc:
Smernica pre spotrebiče spaľujúce plynné palivá 2009/142/EC; Smernica
o účinnosti 92/42/EEC; Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
204/108//EC; Smernica o nízkom napätí 2006/95/EEC, pravidlá
kondenzačných kotlov EC 677. Preto nesie označenie EC.
Obsah
Inštalačná a používateľská príručka ........................................................3
Technické údaje.......................................................................................19
Schémy elektrických zapojení .................................................................22
Reziduálna dopravná výška cirkulačného čerpadla ................................24
Hydraulické schémy ................................................................................25
Funkčné prvky zariadenia .......................................................................31
Hydraulický okruh ....................................................................................32
RANGE RATED
Tento kotol môže byť adaptovaný na tepelné požiadavky systému;
vlastne je možné nastaviť maximálny výkon kotla pre prevádzku v režime
ohrievania. Pozrite si kapitolu „Nastavenia“ pre informácie o nastaveniach
kalibrácie. Po nastavení požadovaného výkonu kotla (maximálny ohrev parameter 23) vyznačte hodnotu na dodanom samolepiacom štítku. Pri
následných kontrolách a nastaveniach si vždy pozrite nastavenú hodnotu.
2
INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA
Výstrahy a bezpečnosť
Bezpečnosť
Pre zachovanie bezpečnosti vždy pamätajte, že:
Kotol by nemali používať deti alebo postihnuté osoby bez dozoru.
Výstrahy
Naše kotle staviame v našich závodoch a kontrolujeme ich do najmenších
podrobností, aby sme chránili používateľov a inštalatérov pred poranením. Po
práci na produkte musí kvalifikovaný personál skontrolovať elektrickú kabeláž,
najmä odizolovanú časť vodičov, ktoré nesmú vyčnievať z dosky svorkovnice,
aby sa predišlo možnému kontaktu s živými časťami takéhoto vodiča.
Je nebezpečné aktivovať elektrické zariadenia a spotrebiče (ako sú vypínače,
domáce spotrebiče.) ak cítite plyn alebo spaliny. V prípade unikania plynu
vyvetrajte miestnosť otvorením dverí a okien; zatvorte hlavnú uzáver plynu;
ihneď kontaktujte kvalifikovaný personál Služby technickej pomoci.
Táto príručka je integrálnou súčasťou produktu: zabezpečte, aby zostala so
zariadením aj pri jeho prechode k inému používateľovi alebo majiteľovi alebo
premiestnení do iného vykurovacieho systému. V prípade straty alebo
poškodenia kontaktujte našu Službu technickej pomoci a vyžiadajte si novú
kópiu.
Nedotýkajte sa kotla, keď ste bosí alebo keď sú časti vášho tela vlhké alebo
mokré.
Pred vykonávaním akýchkoľvek činností čistenia stlačte tlačidlo
pre
zobrazenie “- -” na displeji, potom odpojte kotol od sieťového napájania
s použitím hlavného vypínača.
Inštaláciu kotla a akékoľvek iné asistenčné alebo údržbárske operácie musí
vykonávať kvalifikovaný personál v súlade s platnými nariadeniami.
Nemodifikujte bezpečnostné a nastavovacie zariadenia bez povolenia výrobcu
a príslušných pokynov.
Údržba kotla musí byť vykonaná najmenej raz ročne. Toto by malo byť vopred
rezervované so Službou technickej pomoci.
Neťahajte, neodpájajte alebo neskrúcajte elektrické káble vystupujúce z kotla,
aj keď je odpojený od sieťového napájania.
Kotol Power Green môže byť nainštalovaný v interiéri alebo exteriéri, aj keď
na čiastočne chránenom mieste.
Vyhnite sa zakrývaniu alebo redukovaniu veľkosti ventilačných otvorov
v miestnosti inštalácie.
Inštalatér musí poučiť používateľa o obsluhe zariadenia a o bezpodmienečne
nutných bezpečnostných nariadeniach.
Nenechávajte horľavé kontajnery a substancie v miestnosti inštalácie.
Pre používanie automatickej ochrannej funkcie kotla proti zamrznutiu (pre
teploty do -1°C), založenej na prevádzke horáka, zariadenie sa musí dokázať
zapnúť. To znamená, že akákoľvek podmienka zablokovania (napr. vypnutie
plynu/elektrickej energie alebo zásah bezpečnostného zariadenia) deaktivuje
ochranu.
Obalový materiál uschovajte mimo dosahu detí.
Je zakázané zapchávať miesto vypúšťania kondenzátu.
Popis zariadenia
Power Green 50 je nástenný kondenzačný kotol len na výkonné vykurovanie
(Obr. 31-32). Môže pracovať v rôznych podmienkach:
Tento kotol môže byť použitý len pre aplikáciu, pre ktorú bol navrhnutý.
VÝROBCA odmieta akúkoľvek zmluvnú alebo nezmluvnú zodpovednosť za
poranenie osôb alebo zvierat alebo poškodenie majetku zapríčinené chybami
počas inštalácie, nastavovania alebo údržby a nevhodným používaním.
REŽIM A
len vykurovanie.
Kotol nedodáva teplú úžitkovú vodu.
REŽIM B
len vykurovanie, s pripojením na externý zásobník (riadený termostatom) na
prípravu teplej úžitkovej vody
(konfigurácia z výroby).
REŽIM C
len vykurovanie, s pripojením na externý zásobník (súprava príslušenstva je
k dispozícii na požiadanie) (riadený snímačom teploty) na prípravu teplej
úžitkovej vody. Keď pripájate zásobník (nie je súčasť dodávky), skontrolujte
nasledujúce charakteristiky snímača NTC: 10 kOhm pri 25°C, B 3435 ±1%.
Po odstránení obalu sa presvedčte, že je obsah v dobrom stave a kompletný.
V opačnom prípade kontaktujte predajcu, od ktorého ste zakúpili zariadenie.
Výstup bezpečnostného ventilu musí byť pripojený na vhodný zberný
a odvádzací systém. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek
poškodenie spôsobené zásahom vykonaným na bezpečnostnom ventile.
Tesnosť pripájacieho vedenia odvádzania kondenzátu musí byť zaručená
a vedenie musí byť dobre chránené proti riziku zamrznutia (napr. izoláciou).
Všetok
obalový
materiál
zlikvidujte
v odpovedajúcich zberných strediskách.
vo
vhodných
kontajneroch
Podľa zvoleného typu inštalácie bude potrebné nastaviť parameter „režim
teplej úžitkovej vody“ uvedený v tabuľke programovateľných parametrov.
Pre nastavenie parametra si pozrite pokyny uvedené v „Programovaní
parametrov“.
Toto zariadenie je pripravené na pripojenie napájania a vody na diaľkovo
ovládaný zásobník; v tomto prípade množstvo teplej úžitkovej vody nebude
závisieť len od výkonu kotla, ale aj od kapacity zásobníka. Tento typ
zariadenia môže byť nainštalovaný v akejkoľvek miestnosti a neexistujú žiadne
obmedzenia týkajúce sa ventilácie miestnosti alebo objemu miestnosti.
V závislosti od príslušenstva použitého na odvod spalín je toto zariadenie
klasifikované v nasledujúcich kategóriách: B23P; B53P; C13, C13x; C23; C33,
C33x; C43, C43x; C53, C53x; C63, C63x; C83, C83x; C93, C93x.
V konfigurácii B23P (keď je nainštalované v interiéri), zariadenie nemôže byť
nainštalované v spálňach, kúpeľniach, sprchách alebo pri otvorenom ohni (krb)
bez dostatočného prúdenia vzduchu. Miestnosť, kde je kotol inštalovaný, musí
mať dostatočnú ventiláciu. Podrobné nariadenia pre inštaláciu vedenia spalín
a ventilačných potrubí sú uvedené v normách UNI-CIG 7129-7131 a UNI
11071.
Hlavné technické charakteristiky zariadenia sú:
- predbežné zmiešanie, horák s nízkymi emisiami
- mikroprocesorová karta na ovládanie vstupov, výstupov a riadenie alarmov
- nepretržitá elektronická modulácia plameňa v režime vykurovania
- elektronické zapaľovanie s ovládaním ionizácie plameňa
- ventilátor na jednosmerný prúd ovládaný počítadlom otáčok na princípe
Hallovho javu
Pri likvidácii odpadu buďte opatrní, aby ste nepoškodili zdravie osôb
a nepoužívajte spôsoby, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.
Počas inštalácie informujte používateľa, že:
- v prípade unikania vody musí byť vypnutý prívod vody a je potrebné ihneď
kontaktovať Službu technickej pomoci
- musí pravidelne kontrolovať, či sa na ovládacom paneli nerozsvieti ikona
. Tento symbol indikuje, že tlak vo vodnom systéme je nesprávny.
Ak je to potrené, naplňte systém, ako je to vysvetlené v kapitole „Funkcie
kotla“
- ak sa kotol dlhú dobu nepoužíva, odporúčame vykonanie nasledujúcich
operácií:
● vypnite hlavné vypínače zariadenia a systému
● zatvorte kohútiky prívodu paliva a vody systému kúrenia a teplej úžitkovej
vody
● v prípade rizika mrznutia vypustite systém kúrenia a teplej úžitkovej vody.
Tieto kotle ohrievajú vodu na teplotu pod bod varu pri atmosférickom tlaku.
Musia byť pripojené k vykurovaciemu systému vhodnému pre ich výstup
a výkon.
Symboly použité v tejto príručke:
VÝSTRAHA = pre činnosti vyžadujúce si zvláštnu pozornosť a prípravu
ZAKÁZANÉ = pre činnosti, ktoré NESMÚ byť vykonané
3
MINIMÁLNE VZDIALENOSTI
Aby ste zabezpečili prístup ku kotlu pre operácie obvyklej údržby, rešpektujte
predpokladané minimálne vzdialenosti.
Pre správne umiestnenie zariadenia:
- nedávajte ho na pec alebo iné zariadenie na varenie
- nenechávajte horľavé produkty v miestnosti, kde je inštalovaný kotol
- steny citlivé na teplo (napr. drevené steny) musia byť dostatočne izolované
- zabudovaný stabilizátor tlaku plynu
- snímač NTC na ovládanie dodávanej teploty primárneho obvodu
- snímač NTC na ovládanie vratnej teploty primárneho obvodu
- zariadenie na odlučovanie a automatické čistenie vzduchu
- 3-cestný ventil s elektrickým aktuátorom
- tlakový prevodník
- hydrometer na vizualizáciu tlaku vykurovacej vody
- anti-blokovacie zariadenie cirkulačného čerpadla
- vzduchotesná spaľovacia komora
- elektricky ovládaný plynový ventil s duálnou klapkou na ovládanie horáka
- externý snímač na termoreguláciu
- samodiagnostika na signalizovanie vyčistenia výmenníka tepla primárneho
okruhu
- cirkulátor s variabilnou rýchlosťou (PWM= Pulse-Width Modulation)
- Range Rated – to znamená, že je kotol vybavený zariadením, ktoré ho
adaptuje na požiadavky vykurovania systému, takže výkon kotla môže byť
nastavený podľa energetických potrieb budovy
Bezpečnostné zariadenia kotla sú:
- termostat limitu vody na kontrolu akéhokoľvek prehriatia zariadenia a tým
zabezpečenie 100 % bezpečnosti systému. Pre obnovenie prevádzky po
spustení termostatu limitu stlačte tlačidlo na pravej strane pod policou kotla
- snímač spalín - zasahuje (prepína kotol do režimu bezpečnostného
zastavenia), ak teplota produktu spaľovania prekročí maximálnu prevádzkovú
teplotu odvádzacích rúrok
- bezpečnostný ventil pri 3,5 bar
- mikroprocesorová kontrola kontinuity snímača, s chybami indikovanými na
displeji
- výpustný kohút s plavákom na vypäšťanie kondenzátu a zabránenie unikania
spalín
- snímač hladiny kondenzátu – zasahuje zablokovaním kotla v prípade, že
úroveň kondenzátu vo výmenníku tepla prekročí povolený limit
- funkcia proti zamrznutiu prvej úrovne (pre teploty priestoru inštalácie nadol
do -1 °C), používajúca snímač vykurovania NTC
- funkcia proti zamrznutiu druhej úrovne (pre teploty priestoru inštalácie nadol
do -15 °C), používajúca súpravu elektrického odporu, ktorá zabraňuje
zamrznutiu kondenzátu v kotle
- diagnostika neprítomnosti cirkulácie (cez zobrazenie teplôt čítaných
snímačmi dodávania a vrátenia)
- diferenčný tlakový spínač umožňujúci zapaľovanie horáka pri zaručení
minimálnej cirkulácie vody vo výmenníku tepla primárneho okruhu
- diagnostika neprítomnosti vody (cez snímač tlaku)
- systém bezpečného odvádzania spalín začlenený do pneumatického
ovládania plynového ventilu
- diagnostika nadmernej teploty (na dodávacom a vratnom vedení s duálnym
snímačom – limitná teplota 95°C - kontrola ventilátora, cez počítadlo otáčok na princípe Hallovho javu: rýchlosť
otáčania ventilátora je stále monitorovaná
Kotol je vhodný na pripojenie nasledujúcich zariadení:
- externý 3-cestný ventil
- prídavné cirkulačné čerpadlo
- termostat prostredia alebo hodinový časovač
- externý snímač pre termoreguláciu
- diaľkový ovládač
- bezpečnostný termostat pre nízkoteplotné systémy
- diaľkový termostat alebo snímač zásobníka
Nariadenia pre inštaláciu
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný personál v zhode s nasledujúcimi
referenčnými normami:
- UNI-CIG 7129
- UNI-CIG 7131
- UNI 11071
- CEI 64-8.
Navyše musia byť dodržané lokálne nariadenia.
UMIESTNENIE
Power Green je nástenný kotol na vykurovanie a produkciu teplej úžitkovej
vody. Existujú dve kategórie v závislosti od typu inštalácie:
1) typ kotla B23P-B53P – nútená otvorená inštalácia s výpustnou rúrkou
a privádzaním vzduchu pre spaľovanie z miesta inštalácie. Ak kotol nie je
inštalovaný v exteriéri, vstup vzduchu v priestore inštalácie je povinný;
2) typ kotla C13, C13x; C23; C33, C33x; C43, C43x; C53, C53x; C63,
C63x; C83, C83x; C93, C93x – zariadenie so vzduchotesnou komorou s rúrou
na odvod spalín a privádzanie vzduchu pre spaľovanie zvonku.
Nevyžaduje si vstup vzduchu v priestore inštalácie.
Tento typ MUSÍ byť nainštalovaný s použitím koncentrických rúr alebo iných
typov vyprázdňovania navrhnutých pre kondenzačné kotle so vzduchotesnou
komorou.
Power Green môže byť nainštalovaný v exteriéri na čiastočne chránenom
mieste (t. j. mieste, kde kotol nie je vystavený priamemu kontaktu alebo
prenikaniu dažďa, snehu alebo krupobitiu).
Kotol môže pracovať v rozsahu teploty od -15 °C do +60 °C.
Viac podrobností nájdete v časti „Systém proti zamrznutiu“.
Všetky voliteľné súpravy, ktoré môžu byť pripojené ku kotlu musia byť
chránené na báze úrovne svojej elektrickej ochrany.
Dôležité
Pred inštaláciou starostlivo umyte celé potrubie systému, aby ste odstránili
zvyšky, ktoré by mohli narušiť prevádzku zariadenia.
Pod bezpečnostným ventilom nainštalujte lievik na zber vody s odpovedajúcim
vypúšťaním pre prípady únikov spôsobených nadmerným tlakom vo
vykurovacom systéme.
Pred zapálením sa uistite, že je kotol určený pre prácu s plynom, ktorý je
k dispozícii; toto môžete skontrolovať na obale a na nálepke indikujúcej
typ plynu.
Je veľmi dôležité zdôrazniť, že v niektorých prípadoch sú spalinovody pod
tlakom, takže spoje rôznych prvkov musia byť vzduchotesné.
SYSTÉM PROTI ZAMRZNUTIU
Kotol je štandardne vybavený automatickým systémom proti zamrznutiu, ktorý
je aktivovaný, keď teplota vody v primárnom okruhu klesne pod 6 °C.
Tento systém je vždy aktívny, čo zaručuje ochranu kotla nadol po teploty
priestoru inštalácie -1 °C.
Aby mohol využiť výhody tejto ochrany (na základe prevádzky horáka), kotol
sa musí dokázať sám zapnúť; to znamená, že akákoľvek podmienka
zablokovania (napr. vypnutie plynu/elektrickej energie alebo zásah
bezpečnostného zariadenia) deaktivuje ochranu.
Ak by bolo potrebné chrániť kotol pri teplotách miesta inštalácie nadol do 15 °C, musíte použiť špecifickú súpravu proti zamrznutiu, ktorá zabraňuje
zamrznutiu kondenzátu v kotli. Pre používanie ochrany proti zamrznutiu je
požadované elektrické napájanie; to znamená, že akýkoľvek výpadok alebo
vypnutie napájania deaktivuje ochranu.
Ochrana proti zamrznutiu je aktívna tiež vtedy, keď je kotol
v pohotovostnom režime.
V normálnych prevádzkových podmienkach sa kotol dokáže sám ochrániť proti
zamrznutiu.
V priestoroch, kde teploty môžu klesnúť pod 0 °C, alebo keď je stroj dlhú dobu
ponechaný bez napájania, odporúčame vám použiť v primárnom okruhu
nemrznúcu kvapalinu dobrej kvality, aby ste predišli riziku zamrznutia, keď
nechcete vypustiť vykurovací systém.
Pozorne dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa nielen percenta použitej
nemrznúcej kvapaliny pre minimálnu teplotu, pri ktorej chcete udržiavať okruh
stroja, ale tiež trvanlivosti a likvidácie samotnej kvapaliny. Pre horúcu úžitkovú
vodu odporúčame, aby ste vypustili okruh.
Materiály komponentov kotla sú odolné proti nemrznúcim kvapalinám
založeným na etylénglykole.
Eliminovanie vzduchu z vykurovacieho okruhu a kotla
Počas počiatočnej fáz inštalácie alebo v prípade mimoriadnej údržby vám
odporúčame vykonať nasledujúcu sekvenciu operácií:
1. Použite kľúč CH11 na otvorenie manuálneho odvzdušňovacieho otvoru
nachádzajúceho sa na dodávacom potrubí (Obr. 33). Pripojte rúru (dodanú
s kotlom) k ventilu, aby mohla byť voda vypúšťaná do externého zásobníka.
2. Otočte kohút na plnenie systému a počkajte, kým nezačne voda unikať z
ventilu.
3. Zapnite elektrické napájanie kotla pri zatvorenom kohútiku plynu.
4. Aktivujte požiadavku na vykurovanie cez termostat okolia alebo panel
diaľkového ovládača, aby 3-cestný ventil prešiel do režimu vykurovania.
5. Aktivujte požiadavku na úžitkovú vodu, či už otočením kohútika (v prípade
okamžitých kotlov) alebo cez termostat zásobníka (len pre vykurovacie kotly
pripojené na externý zásobník) na 30 sekúnd každú minútu, aby 3-cestny
ventil prešiel z vykurovania na úžitkovú vodu a naopak asi 10-krát. V tejto
situácii kotol prejde do režimu alarmu z dôvodu neprítomnosti plynu a vždy,
keď sa to stane, musí byť resetovaný).
6. Pokračujte v sekvencii dovtedy, kým z ventilu manuálneho odvzdušnenia
nevyteká len voda a prúd vzduchu neustane.
Zatvorte ventil manuálneho odvzdušnenia.
7. Skontrolujte správnosť úrovne tlaku v systéme (ideálna úroveň je 2 bar).
8. Zatvorte plniaci kohútik systému.
9. otvorte plynový kohútik a zapáľte kotol.
4
Čistenie systému / charakteristiky okruhu vykurovacej vody
V prípade novej inštalácie alebo výmeny kotla je potrebné vyčisti vykurovací
systém.
Odporúča sa umiestnenie filtra do systému, aby zachytával nečistoty (kalový
filter).
Bay sa zabezpečilo správne fungovanie zariadenia, pridajte aditíva a/alebo
chemické ošetrenia (napr. nemrznúce kvapaliny, povlakové činidlá atď.)
Parametre
um
Hodnota pH
Tvrdosť
Vzhľad
°F
Okruh vykurovacej
vody
7-8
-
Inštalovanie externého snímača
Správna funkcia externého snímača je bezpodmienečne nutná pre správne
fungovanie klimatického ovládania.
INŠTALOVANIE A PRIPOJENIE EXTERNÉHO SNÍMAČA
Snímač musí byť nainštalovaný na externej stene budovy, ktorá má byť
vykurovaná, s dodržaním nasledujúcich indikácií:
- musí byť namontovaný na strane budovy najčastejšie vystavenej vetru
(SEVERNÁ alebo SEVEROZÁPADNÁ strana), chránený pred priamym
slnečným žiarením;
- musí byť namontovaný asi v 2/3 výšky steny;
- nesmie byť namontovaný v blízkosti dverí, výstupov vzduchu alebo v blízkosti
potrubia na odvádzanie spalín či iných zdrojov tepla.
Elektrická kabeláž k externému snímaču je vyrobená z dvojpólového kábla
s prierezom od 0,5 do 1mm2 (nie je dodávaný), s maximálnou dĺžkou
30 metrov. Nie je potrebné dodržať polaritu kábla pri pripájaní k externému
snímaču. Vyhnite sa vytvoreniu akýchkoľvek spojov na tomto kábli; keď sú
však pripojenia absolútne nevyhnutné, musia byť vodotesné a dobre
chránené.
Akékoľvek kanálové vedenie pripájacieho kábla musí byť oddelené od živých
káblov (230V AC).
UPEVNENIE EXTERNÉHO SNÍMAČA NA STENU
Snímač musí byť pripevnený na hladkú časť steny; v prípade holej tehlovej
steny alebo nerovnej steny vyhľadajte najhladšie možné miesto.
Uvoľnite horný plastový ochranný kryt otočením doľava.
Po nájdení najlepšieho pripevňovacieho miesta na stene vyvŕtajte otvory pre
hmoždinku 5x25.
Vložte hmoždinku do otvoru.
Vyberte kartu zo sedla.
Upevnite skrinku na stenu s použitím dodanej skrutky.
Pripojte konzolu a potom utiahnite skrutku.
Uvoľnite maticu káblovej priechodky, potom vložte pripájací kábel snímača
a pripojte ho k elektrickej svorke.
Aby ste vytvorili elektrické prepojenie medzi externým snímačom a kotlom,
pozrite si kapitolu „Elektrická kabeláž“.
Nezabudnite dobre uzatvoriť káblovú priechodku, aby ste zabránili prenikaniu
vzdušnej vlhkosti cez otvor.
Vložte kartu naspäť do jej sedla.
Zatvorte horný plastový ochranný kryt otočením doprava. Dobre utiahnite
káblovú priechodku.
Plniaca voda
15-20
číra
Umiestnenie kotla a pripojenie vody..............................................................
Pred inštaláciou si overte, či máte potrebný priestor pre systém, s uvážením
rozmerov kotla, systému odvádzania spalín a okruhu vody.
Kotol sa štandardne dodáva s podpernou doskou F (Obr. 34). Umiestnenie
a rozmery vodných prípojok sú podrobne zobrazené.
Navyše je ku štandardnému vybaveniu priložená kartónová šablóna na pomoc
pri inštalovaní.
Pri montáži postupujte nasledovne:
- upevnite na stenu podpernú dosku kotla a s pomocou vodováhy skontrolujte,
že je dokonale vodorovná.
- označte polohu 4 otvorov potrebných na upevnenie podpernej dosky kotla
- skontrolujte presnosť všetkých meraní, potom vyvŕtajte otvory s vyššie
vyznačeným priemerom
- upevnite dosku na stenu
Vykonajte pripojenia vody. Po nainštalovaní kotla a pripojení k prívodom vody
a plynu namontujte kryt pripojení.
Inštalovanie horného krytu a krytu pripojení
Horný kryt
Namontujte horný kryt a upevnite ho dodanými skrutkami na kotol A (Obr. 35).
Kryt musí byť namontovaný pred inštalovaním systému odsávania a odvodu
spalín.
Keď potrebujete demontovať kryt, uvoľnite tri upevňovacie skrutky horného
krytu.
Kryt pripojení
Namontujte kryt pripojení (štandardne dodávaný) s tým, že zabezpečíte
vloženie hákov do štrbín v dolnej časti kotla. Upevnite kryt pripojení skrutkami
A1 (Obr. 36) uloženými v priečinku pre dokumentáciu v kotle.
Výrobca nebude niesť žiadnu zodpovednosť za poškodenie v dôsledku
nenamontovania krytov.
Elektrická kabeláž
Pre prístup k elektrickej kabeláži postupujte nasledovne:
- vypnite hlavný vypínač systému
- demontujte kryt pripojení uvoľnením skrutiek A (Obr. 39)
- uvoľnite skrutky upevňujúce skrinku elektrických pripojení a potom vyberte
skrinku zo sedla.
Jedna strana skrinky obsahuje vysokonapäťové elektrické pripojenia (230 V),
zatiaľ čo druhá strana obsahuje pripojenia s nízkym napätím (Obr. 40).
Pri pripájaní si pozrite schémy elektrických pripojení. Pripojenie k sieti musí
byť vykonaní s separačným zariadením s omnipolárnym otvorom najmenej 3,5
mm (EN 60335-1, kategória III).
zariadenie pracuje so striedavým prúdom 230 V/50 Hz a elektrickým výkonom
164 W (a je v zhode s normou EN 60335-1).
Je povinné vytvoriť pripojenie s bezpečným uzemnením v súlade s aktuálne
platnými smernicami.
Taktiež odporúčame rešpektovať pripojenie fáza-neutrál (L-N).
Uzemňovací kábel musí byť o niekoľko centimetrov dlhší ako ostatné.
Kotol môže pracovať s prívodom fáza-neutrál alebo fáza-fáza. Pre
neuzemnené napájania je potrebné použiť izolačný transformátor so
sekundárnym uzemnením-ukotvením.
Na uzemnenie elektrického zariadenia nepoužívajte plynové a/alebo
vodovodné potrubia.
Inštalatér je zodpovedný za vhodné uzemnenie zariadenia; výrobca nebude
niesť žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú nesprávnym alebo
chýbajúcim uzemnením.
Na pripojenie kotla k napájaniu použite dodaný napájací kábel.
Ak je potrebná výmena napájacieho kábla, použite kábel typu HAR
H05V2V2-F, 3 x 0,75mm2, s maximálnym vonkajším priemerom 7 mm.
Zber kondenzátu
Systém musí byť vyrobený tak, aby sa predišlo akémukoľvek mrznutiu
kondenzátu produkovaného kotlom (napr. jeho izoláciou). odporúčame vám
inštaláciu špeciálnej polypropylénovej zbernej výpustnej nádrže (dostupná na
trhu - norma DIN 4102 B 1) v spodnej časti kotla (otvor Ø 42), podľa Obr. 37.
Umiestnite pružnú hadicu na vypúšťanie kondenzátu (dodaná s kotlom) tak, že
ju pripojíte k rozvodu (alebo k inému pripájaciemu zariadenie podľa normy UNI
EN 677). Vyhnite sa vytvoreniu akýchkoľvek ohybov, kde by sa mohol
nahromadiť kondenzát a mohlo by dôjsť k jeho zamrznutiu.
Výrobca nebude zodpovedný za žiadne škody spôsobené neodvedením
kondenzátu alebo jeho zamrznutím.
Prípájacie vedenie výpustu musí byť dokonale utesnené a dobre chránené
pred zamrznutím. Pred prvým spustením zariadenia skontrolujte, čo bude
kondenzát správne vypúšťaný.
Pripojenie plynu
Pripojenie plynu musí byť vykonané s ohľadom na platné inštalačné nariadenia
a dimenzované tak, aby bol zaručený správny prívod plynu do horáka.
Pred pripojením skontrolujte:
- či je typ plynu vhodný pre zariadenie
- či je potrubie dôkladne vyčistené
Odporúčame nainštalovanie filtra vhodných rozmerov do plynového vedenia,
ak distribučná sieť obsahuje pevné častice.
Po nainštalovaní zariadenia skontrolujte utesnenie pripojení podľa aktuálnych
inštalačných nariadení.
5
VÝSTRAHY
- Pre elektrickú kabeláž tlakového spínača a bezpečnostného termostatu
I.S.P.E.S.L. si pozrite priložený diagram.
- Pri inštalovaní v exteriéri odporúčame izolovanie potrubia a ochranu súprav
pred vplyvom počasia odľa ich úrovne elektrickej ochrany.
Bezpečnostný Bezpečnostný
termostat
tlakový spínač
Priama dĺžka koncentrickej rúry
pokles tlaku
∅ 60-100 cm
ohyb 45°
ohyb 90°
Horizontálna
Vertikálna
Power Green 50 1,85 m
2,85 m
0,5 m
0,85 m
„Priama dĺžka" znamená dĺžku bez ohybov, výpustných terminálov alebo
spojov.
Koncentrické rúry (ø 80-125 mm) – Obr. 43
Na pripojenie koncentrických rúr použite špecifický adaptér dodávaný ako
príslušenstvo.
Koncentrické rúry môžu byť otočené v smere najvhodnejšom pre požiadavky
inštalácie, ale je potrebné venovať zvláštnu pozornosť externej teplote a dĺžke
rúry.
Neizolované rúry na odvádzanie spalín sú potenciálne zdroje nebezpečenstva.
Namontujte rúru na odvod tepla tak, aby mala sklon 1% smerom ku kotlu.
Kotol automaticky prispôsobuje čistenie typu inštalácie a dĺžke rúry.
Žiadnym spôsobom neprekážajte alebo nezaškrcujte rúru nasávania
spaľovacieho vzduchu.
Pri inštalácii postupujte podľa pokynov dodaných so súpravou.
Priama dĺžka koncentrickej rúry
pokles tlaku
∅ 80-125 cm
ohyb 45°
ohyb 90°
KOTOL
Odvod spalín a nasávanie vzduchu
Čo sa táka odvodu spalín, pozrite si normy UNI-CIG 7129-7131 a UNI
11071. Vždy dodržujte lokálne protipožiarne normy, normy spoločnosti
dodávajúcej plyn a možné lokálne nariadenia.
Odvod spalín je zaručený odstredivým ventilátorom namontovaným v kotle.
Kotol je dodávaný bez výstupu spalín/súpravy nasávania vzduchu, preto je
možné použiť príslušenstvo zariadenia s utesnenou komorou núteného
odsávania, ktorá sa lepšie prispôsobuje charakteristikám inštalácie.
Pre odvod spalín a obnovu spaľovacieho vzduchu kotla je nevyhnutné použiť
naše originálne špecifické rúry pre kondenzačné kotle a zabezpečiť ich
správne pripojenie (ako je uvedené v pokynoch dodávaných s príslušenstvom
pre spaliny).
Kotol je zariadenie typu C (so vzduchotesnou komorou a preto musí mať
bezpečné pripojenie k rúre na odvod spalín a k rúre nasávania spaľovacieho
vzduchu; obe tieto rúry nesú svoj obsah von a sú bezpodmienečne nutné pre
prevádzku zariadenia.
K dispozícii sú koncentrické a dvojité terminály.
Ako bolo predpokladané normou UNI 11071, kotol je navrhnutý na odoberanie
a likvidáciu kondenzátu spalín a /alebo kondenzátu atmosférickej vody
derivovaného zo systému odvodu spalín. Toto sa vykonáva cez jeho vlastný
výpustný kohútik, ak nie je počas návrhu a fázy inštalácie namontovaný
externý výpustný kohútik.
VÝSTRAHA: ak je nainštalované čerpadlo opakovaného spúšťania
kondenzátu, skontrolujte technické údaje (poskytnuté výrobcom) čo sa týka
výstupu, aby ste zaručili jeho správnu prevádzku.
„NÚTENÁ OTVORENÁ“ INŠTALÁCIA (TYP B23P-B53P) - Obr. 41
Rúra na odvod spalín ø 80 mm
Pre montáž tejto konfigurácie musíte použiť špecifické pripájacie miesto
dodávané ako príslušenstvo.
Pri inštalácii postupujte podľa pokynov dodaných so súpravou.
V tomto prípade je spaľovací vzduch odoberaný z miestnosti, kde je kotol
nainštalovaný (čo musí byť vhodná technická miestnosť s dostatočnou
ventiláciou).
Neizolované rúry na odvádzanie spalín sú potenciálne zdroje nebezpečenstva.
Namontujte rúru na odvod tepla tak, aby mala sklon 1% smerom ku kotlu.
pokles tlaku
Maximálna dĺžka rúry na odvod spalín
ohyb 45°
ohyb 90°
Power Green 50
30 m
0,5 m
0,8m
Power Green 50
4,85 m
1,35 m
2,2 m
Dvojité rúry ∅ 80 – Obr. 44/45
Dvojité rúry môžu byť otočené v smere, ktorý je najvýhodnejší pre požiadavky
inštalácie.
Pri inštalácii postupujte podľa pokynov dodaných so špecifickou súpravou
príslušenstva pre kondenzačné kotle.
Namontujte rúru na odvod spalín tak, aby mala sklon 1% smerom ku kotlu.
Kotol automaticky prispôsobuje čistenie typu inštalácie a dĺžke rúry.
Žiadnym spôsobom neprekážajte alebo nezaškrcujte rúru nasávania
spaľovacieho vzduchu.
Použite dlhších rúr znižuje výkon kotla.
pokles tlaku
Maximálna priama dĺžka dvojitých rúr
∅ 80 cm
ohyb 45°
ohyb 45°
Power Green 50
20 + 20 m
0,5 m
0,8 m
„Priama dĺžka" znamená dĺžku bez ohybov, výpustných terminálov alebo
spojov.
Plnenie vykurovacieho systému
Po pripojení vody naplňte vykurovací systém.
Táto operácia musí byť vykonaná pri studenom systéme podľa týchto pokynov:
- otvorte zátku automatického odvzdušňovania kotla (A) - Obr. 47 otočením
dvakrát alebo trikrát; aby ste umožnili kontinuálny odvod vzduchu,
ponechajte zátku otvorenú
- otvorte výpustné ventily radiátorov
- otočte plniacim kohútikom (mimo kotla) a počkajte, kým nie je tlak indikovaný
na hydrometri medzi 1.5 bar a 2 bar. Postup plnenia musí byť vykonávaný
pomaly, aby sa uvoľnili vzduchové bubliny vo vode a aby vzduch mohol unikať
cez kotol a odvzdušňovacie otvory vykurovacieho systému. Pokyny pre
uvoľnenie vzduchových bublín nájdete v špecifickej kapitole.
- zatvorte plniaci kohútik
- keď voda začne unikať z výpustných otvorov radiátora, zatvorte výpustné
ventily.
VÝSTRAHA: kotol nie je vybavený expanznou nádržou a tak musíte
v systéme nainštalovať uzatvorenú nádrž, aby bolo zabezpečené správne
fungovanie zariadenia.
Rozmery expanznej nádrže musia byť vhodné pre charakteristiky
vykurovacieho systému a kapacita nádrže musí spĺňať požiadavky platných
nariadení (zhromažďovanie R).
Ak sa hodnota tlaku priblíži 3,5 bar, hrozí riziko spustenia bezpečnostného
ventilu. V takom prípade by ste mali požiadať o zásah profesionálneho
kvalifikovaného personálu.
Vyprázdňovanie vykurovacieho systému
Pred vyprázdňovaním vypnite elektrické napájanie zariadenia hlavným
vypínačom systému.
- Zatvorte kohútiky vykurovacieho systému.
- Manuálne uvoľnite výpustný ventil systému (B) – Obr. 48 – a pripojte rúru
(dodanú s kotlom), aby ste mohli vypustiť vodu do externej nádrže.
“VZDUCHOTESNÁ” INŠTALÁCIA (TYP C)
Kotol musí byť pripojený ku koncentrickým alebo dvojitým rúram na odvod
spalín a a nasávanie vzduchu, obe vedúce do exteriéru. Kotol nesmie byť
prevádzkovaný bez týchto rúr.
Koncentrické rúry (ø 60-100 mm) – Obr. 42
Na pripojenie koncentrických rúr použite špecifický adaptér dodávaný ako
príslušenstvo.
Koncentrické rúry môžu byť otočené v smere najvhodnejšom pre požiadavky
inštalácie, ale je potrebné venovať zvláštnu pozornosť externej teplote a dĺžke
rúry.
Namontujte rúru na odvod spalín tak, aby mala sklon 1% smerom ku kotlu.
Neizolované výstupné rúry sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva.
Kotol automaticky prispôsobuje čistenie typu inštalácie a dĺžke rúry.
Žiadnym spôsobom neprekážajte alebo nezaškrcujte rúru nasávania
spaľovacieho vzduchu.
Pri inštalácii postupujte podľa pokynov dodaných so súpravou.
6
Ovládací panel
Volič
nastavovania
parametrov
Volič teploty vody
vykurovacieho okruhu
Tlačidlo
ON-OFF-RESET
Tlačidlo
Tlačidlo
prevádzkového režimu Info
Popis príkazov
Volič teploty vody vykurovacieho okruhu: používa sa na nastavenie teploty
vykurovacej vody.
Volič teploty úžitkovej vody (v režime C):
používa sa na nastavenie teploty úžitkovej vody v zásobníkovej nádrži.
Volič pre nastavovanie parametrov (pre režimy A, B a C):
používa sa počas kalibrácie a fázy programovania.
Tlačidlo prevádzky:
ON – kotol je elektricky napájaný a čaká na požiadavku prevádzky
OFF - kotol je elektricky napájaný, ale nie je k dispozícii pre prevádzku
RESET – používa sa na reset operácií po poruche
Tlačidlo prevádzkového režimu:
tlačidlo
sa používa na voľbu typu požadovanej prevádzky:
po stlačení sa indikátor voľby funkcie
premiestni na jednu z dvoch
(zima) alebo
(leto – táto funkcia je aktívna ak
dostupných funkcií:
je ku kotlu pripojená zásobníková nádrž).
Tlačidlo Info:
používa sa na vizualizáciu – v sekvencii – informácií vzťahujúcich sa na
prevádzkový stav zariadenia.
Zapálenie a prevádzka
Predbežné kontroly
Prvé zapálenie je vykonané kompetentným personálom Služby
technickej pomoci spoločnosti Beretta.
Pred spustením kotla skontrolujte:
a) či údaje napájacej siete (elektrina, voda, plyn) odpovedajú údajom na štítku
b) či je potrubie vystupujúce z zakryté tepelnou izoláciou
c) či správne fungujú potrubia na odvádzanie spalín a a nasávanie vzduchu
d) či sú zaručené podmienky pre pravidelnú údržbu, ak je kotol umiestnený
vnútri alebo medzi nábytkom
e) utesnenie systému prívodu paliva
f) či dodávka paliva odpovedá hodnotám požadovaným kotlom
g) či je správne kalibrovaný plynový ventil (ak je to potrebné, nastavte ho
podľa popisu v časti „Nastavenia“)
h) či je systém prívodu paliva dimenzovaný na poskytovanie správnej dodávky
paliva do kotla a či má všetky bezpečnostné a ovládacie zariadenia
predpísané v platných nariadeniach.
Zapálenie zariadenia
Pre spustenie kotla je potrebné vykonať nasledujúce operácie:
- pristúpte ku kohútiku cez štrbiny v kryte pripojení upevnenom v dolnej časti
kotla
- zapnite kohútik otočením v smere proti pohybu hodinových ručičiek a tým
aktivujte tok paliva (Obr. 1)
- zapnite napájanie kotla
Po každom zapnutí napájania kotla sa začne cyklus automatického
odvzdušňovania (trvá približne 2 minúty).
Na displeji sú zobrazené písmená „SF“ (Obr. 2) a postupne sa rozsvecujú
indikátory „
”.
Volič teploty úžitkovej vody
(pre režim C)
Popis ikon
škála teploty vykurovacej vody s ikonou funkcie vykurovania
škála teploty úžitkovej vody (vizualizované len v režime C)
ikona funkcie úžitkovej vody (vizualizované v režimoch B a C)
ikona poruchy (podrobnosti nájdete v špecifickom odseku)
Ikona požiadavky na reset (podrobnosti nájdete v špecifickom
odseku)
hodnota tlaku
ikona pripojenia externého snímača
teplota vykurovania/úžitkovej vody (vizualizované len v režime C)
alebo
prevádzková porucha (napr. chyba 10 – žiadny plameň)
indikátor voľby funkcie (umiestnený v riadku s typom prevádzky:
(zima) alebo (leto – táto funkcia je aktívna ak je ku kotlu pripojená
zásobníková nádrž)
ikona prevádzky horáka
ikona zobrazujúca aktivovanú funkciu proti zamrznutiu
V prípade priamych nízkoteplotných systémov nainštalujte bezpečnostný
termostat pre nízkoteplotné systémy (podrobnosti o pripojení nájdete
v kapitole „Elektrická kabeláž“) a modifikujte maximálnu dodávanú
teplotu (viď kapitola „Programovanie parametrov“).
Otvorená poloha
Stlačte tlačidlo
pre prerušenie automatického cyklu odvzdušňovania.
Po zapojení kotol vykonáva sekvenciu kontrol a na displeji sa zobrazujú série
čísel a písmen. Ak je výsledok kontrol pozitívny, kotol bude pripravený na
prevádzku asi 4 sekundy po ukončení cyklu..
Ak je výsledok negatívny, kotol nemôže pracovať a na displeji bude blikať „0“.
V takom prípade zavolajte Službu technickej pomoci.
Kotol sa prepne naspäť do stavu, v ktorom bol pred vypnutím: ak bol pri
vypnutí v zimnom režime, reštartuje sa v zimnom režime; ak bol OFF, stredná
časť displeja bude obsahovať dva segmenty (Obr. 3).
Pre aktivovanie prevádzky stlačte tlačidlo
Režim ZIMA
.
Zvoľte požadovaný typ prevádzky stláčaním tlačidla „voľba funkcie“
a zarovnajte symbol
s jednou z dvoch nasledujúcich pozícií:
ZIMA
(Obr. 4a)
LETO
(Obr. 4b)
REŽIM ZIMA
S indikátorom v tejto polohe kotol produkuje horúcu vodu na vykurovanie.
Ak je pripojený k externej zásobníkovej nádrži, zásobuje nádrž vodou na
prípravu horúcej úžitkovej vody.
REŽIM LETO (len s pripojenou externou zásobníkovou nádržou)
S indikátorom v tejto polohe kotol zásobuje nádrž vodou s fixnou teplotou pre
prípravu horúcej úžitkovej vody.
Nastavenie teploty vykurovacej vody
otočením voliča A (Obr. 5) po umiestnení voliča funkcie na zimný režim
, môžete nastaviť teplotu vykurovacej vody.
Otočte doprava na zvýšenie teploty a doľava na jej zníženie.
Segmenty grafickej lišty sa budú postupne rozsvecovať (každých 5°C) ako
bude rásť teplota.
Hodnota zvolenej teploty bude zobrazená na displeji.
Nastavenie teploty vykurovacej vody s pripojeným externým snímačom
Keď je nainštalovaný externý snímač, dodávanú teplotu automaticky volí
systém, ktorý rýchlo upravuje teplotu miestnosti podľa variácií vonkajšej
teploty.
Rozsvieti sa len stredný segment grafickej lišty (Obr. 6).
Ak chcete zmeniť hodnotu teploty (zvýšenie alebo zníženie teploty je
automaticky vypočítané elektronickou kartou), použite voliť teploty vykurovacej
vody: otočte ho doprava na zvýšenie teploty a doľava na jej zníženie.
Segmenty grafickej lišty sa rozsvietia a rozsah korekcie teploty je medzi -5 a
+5 úrovní pohodlia (Obr. 6).
Pri voľbe úrovne pohodlia displej zobrazuje požadovanú úroveň (v priestore
pre čísla) a odpovedajúci segment (na grafickej lište) (Obr. 7).
Nastavenie teploty úžitkovej vody
REŽIM A (len vykurovanie) – nastavenie nie je relevantné
REŽIM B (len vykurovanie + externá zásobníková nádrž s termostatom) –
v tomto prípade vždy keď termostat zásobníkovej nádrže uvedie požiadavku
na teplo, kotol dodáva horúcu vodu na prípravu úžitkovej vody.
Počas tejto operácie na displeji bliká ikona
.
REŽIM C (len vykurovanie + externá zásobníková nádrž so snímačom) – pre
nastavenie teploty úžitkovej vody v zásobníkovej nádrži otočte voličom teploty
B (Obr. 8): automaticky vypočítané elektronickou kartou), použite voliť teploty
vykurovacej vody: otočte ho doprava na zvýšenie teploty a doľava na jej
zníženie.
Segmenty grafickej lišty sa budú postupne rozsvecovať (každé 3°C) ako
porastie teplota.
Po vykonaní voľby bude modifikácia uložená do pamäte asi za 4 sekundy
a displej bude znovu zobrazovať dodávanú teplotu nameranú primárnym
snímačom.
Spustenie kotla
Nastavte termostat miestnosti na požadovanú teplotu (asi 20°C). Ak je
požiadavka na vykurovanie, kotol sa spustí a na displeji bude ikona (Obr. 9).
Kotol bude pracovať až do dosiahnutia nastavenej teploty a potom sa prepne
na pohotovostný režim.
Ak počas zapaľovania alebo prevádzky dôjde k poruche, kotol vykoná
bezpečnostné zastavenie. Symbol plameňa zmizne z displeja a zobrazí sa
chybový kód a správa (Obr. 10).
Pre popis a resetovanie porúch si pozrite kapitolu „Poruchy“.
8
Režim LETO
RANGE RATED
tento kotol môže byť prispôsobený tepelným požiadavkám systému; vlastne je
možné nastaviť maximálny výkon kotla pre prevádzku v režime vykurovania.
Pre nastavenia kalibrácie si pozrite kapitolu „Nastavenia“.
Po nastavení požadovaného výkonu (maximálne vykurovanie – parameter 23),
vyznačte hodnotu na dodanej samolepke.
Pre následné kontroly a nastavenia sa vždy odvolajte na nastavenú hodnotu.
Vypnutie
Dočasné vypnutie
V prípade krátkej neprítomnosti stlačte tlačidlo
pre vypnutie kotla.
V strede displeja uvidíte dva segmenty (Obr. 11).
Týmto spôsobom (ponechanie aktívneho napájania a dodávky paliva) je kotol
chránený:
- systémom proti zamrznutiu (Obr. 12): keď teplota vody v kotly klesne pod
bezpečnú hodnotu, aktivuje sa cirkulačné čerpadlo a horák na na úrovni
minimálneho výkonu, aby sa teplota vody dostala naspäť do bezpečného limitu
(35 °C).
Na displeji sa rozsvieti symbol
.
- anti-blokovacím systémom cirkulačného čerpadla: operačný cyklus je
aktivovaný každých 24 hodín.
Vypnutie na dlhú dobu
V prípade dlhej neprítomnosti stlačte tlačidlo
pre vypnutie kotla. V strede
displeja uvidíte dva segmenty (Obr. 11).
Otočte hlavný spínač systému na “OFF”.
Vypnite plynový kohút pod kotlom otočením doprava (Obr. 13).
V tomto prípade sú systémy proti zamrznutia a zablokovanie deaktivované.
Vypustite vykurovací systém alebo ho chráňte dobrou nemrznúcou kvapalinou.
Vypustite systém úžitkovej vody.
Zatvorený kohútik
Funkcie kotla
Nabíjanie systému
Ak hodnota tlaku systému dosiahne 0,6 bar, hodnota tlaku bude blikať na
displeji (Obr. 14).
Ak hodnota tlaku klesne pod minimálnu bezpečnú úroveň (0,3 bar), zobrazí sa
na displeji chybový kód 41 (Obr. 15) na určitú dobu, ak porucha pretrváva,
zobrazí sa kód 40 (viď kapitola „Poruchy“).
S chybou 40 (Obr. 16) resetujte správnu hodnotu tlaku nasledujúcim
spôsobom:
- stlačte tlačidlo
- zapnite plniaci kohútik (mimo kotla) a počkajte, kým tlak na displeji nebude
medzi 1,5 bar a 2,0 bar.
Ak systém potrebuje byť nabíjaný niekoľkokrát, odporúčame vám kontaktovať
Službu technickej pomoci pre skontrolovanie tesnosti vykurovacieho systému
(aby sa zabezpečilo, že tam nie sú netesnosti).
9
Zoznam Info:
0
zobrazuje slovo InFO (Obr. 17)
1
(len s pripojeným externým snímačom) zobrazuje externú teplotu
(napr. 12 °C) (Obr. 18)
Hodnoty zobrazované na displeji sú v rozsahu -30°C až 35°C.
Mimo tohto rozsahu bude displej zobrazovať „--„
2
zobrazuje nabíjací tlak systému (Obr. 19)
3
zobrazuje teplotu vykurovania (Obr. 20)
4
(len so zásobníkovou nádržou s pripojeným snímačom) zobrazuje
nastavenú teplotu úžitkovej vody (Obr. 21)
5
(len s druhým okruhom) zobrazuje nastavenú teplotu vykurovania na
druhom okruhu
Zoznam INF2
Krok
Popis
1
2
3
Teplota snímača dodávania
Teplota vratného snímača
Teplota snímača úžitkovej vody: zásobníková nádrž s termostatom (režimy A a B)
zásobníková nádrž so snímačom (režim C)
4
Nie je použitý na tomto modeli
5
Teplota snímača spalín
6
Teplota snímača druhého vykurovacieho systému
7
Nie je použitý na tomto modeli
8
Rýchlosť ventilátora
9
Nie je použitý na tomto modeli
Nie je použitý na tomto modeli
10
11
Stav počítadla čistenia výmenníka tepla
12-19
Prihlásenia alarmov
Pozn.: ak displej zobrazuje aj bodku (.), teplota spalín je 100 + indikovaná hodnota
10
2-miestny
displej
xx
xx
-xx
xx
xx(**)
xx
xx
xx
xx
xx
bH
xx
4-miestny
displej
01
02
03
03
Cond
05
06
07
FAn
09
10
xxxx
HIS0-HIS7
°C
°C
°C
°C
°C
°C
Poruchy
Keď dôjde k prevádzkovej poruche, symbol
blikať kód spolu s ikonami
a
Popis porúch je v nasledujúcej tabuľke.
zmizne z displeja a bude
(spolu alebo striedavo).
POPIS PORUCHY
ZABLOKOVANIE KVÔLI PORUCHE PLAMEŇA/CIRKULÁCIE VODY (D)
PARAZITNÝ PLAMEŇ (T)
PREBIEHA NOVÝ POKUS (T)
MINIMÁLNY VSTUPNÝ TLAK PLYNU (T)
MINIMÁLNY VSTUPNÝ TLAK PLYNU (D)
LIMIT TERMOSTAT
SNÍMAČ SPALÍN - SKRAT (D)
LIMITNÁ TEPLOTA SNÍMAČA DODÁVANIA (D)
LIMITNÁ TEPLOTA SNÍMAČA DODÁVANIA (T)
LIMITNÁ TEPLOTA VRATNÉHO SNÍMAČA (D)
LIMITNÁ TEPLOTA VRATNÉHO SNÍMAČA (T)
DIFERENCIÁL SNÍMAČA VRATNÝ - DODÁVANIE (D)
SNÍMAČ SPALÍN – NADMERNÁ TEPLOTA (D)
VENTILÁTOR (štart cyklu) (D)
PREBIEHA CYKLUS VENTILÁTORA (vysoké otáčky) (D)
NEDOSTATOČNÝ TALK SYSTÉMU (D*)
NEDOSTATOČNÝ TALK SYSTÉMU (T*)
TRANSDUKTOR TLAKU VODY (D)
ELEKTRONICKÁ KARTA (D)
SNÍMAČ ÚŽITKOVEJ VODY (T°)
PRAH ALARMU MINIAKUMULÁCIE (-)
SKRAT/OTVORENÝ PRIMÁRNY SNÍMAČ (D)
NADMERNÁ TEPLOTA SNÍMAČA DODÁVANIA (T)
SKRAT/OTVORENÝ VRATNÝ SNÍMAČ (D)
V DRUHOM SYSTÉME NIE JE SNÍMAČ VYKUROVANIA
TERMOSTAT NÍZKEJ TEPLOTY (T)
DIFERENCIÁL DODÁVANIE/NÁVRAT (T)
DIFERENCIÁL DODÁVANIE/NÁVRAT (D)
PORUCHA SYSTÉMU (D)
PORUCHA SYSTÉMU (T)
PORUCHA SYSTÉMU (D)
PORUCHA SYSTÉMU (T)
ČISTENIE PRIMÁRNEHO VÝMENNÍKA TEPLA (-)
Ikona
alarmu
Kód
Ikona
10
11
12
13
14
20
21
24
25
26
27
28
29
34
37
40
41
42
50-59
60
65
70
71
72
75
77
78
79
80
81
82
83
91
ÁNO
NIE
NIE
NIE
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
NIE
ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
NIE
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
ÁNO
ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Dočasná inicializácia kódu alarmu 21 počas počiatočnej fázy zapaľovania (s prítomným plameňom) neindikuje poruchu. Ak alarm pretrváva, pozrite si vyššie uvedenú tabuľku.
(D) Definitívne.
(T) Dočasné. V tomto prevádzkovom stave sa kotol autonómne pokúša vyriešiť poruchu.
(°) Viď POZNÁMKA na nasledujúcej strane.
(*) Ak vzniknú tieto dve chyby, skontrolujte tlak zobrazený na hydrometri.
Ak je tlak nedostatočný (< 0,4 bar – červené pole), vykonajte operácie plnenia popísané v kapitole „Plnenie a vypúšťanie systému“..
Ak je tlak systému dostatočný (> 0,6 bar – bledomodré pole),porucha je spôsobená nedostatkom cirkulačnej vody. Kontaktujte Službu technickej pomoci.
(-) Kontaktujte Službu technickej pomoci.
Resetovanie porúch
Pred resetovaním normálnych prevádzkových podmienok počkajte asi 10
sekúnd a potom postupujte nasledovne:
1) Zobrazená len ikona
Zobrazená ikona
indikuje diagnostiku prevádzkovej poruchy a že sa
kotol pokúša autonómne o nápravu.(dočasné zastavenie).
Ak kotol neobnoví normálnu prevádzku, na displeji sa zobrazí jedna z troch
nasledujúcich možností:
režim A (Obr. 22)
REŽIM A
dočasná porucha
definitívna porucha
Zmiznutie ikony
, zobrazenie ikony
a iný kód alarmu.
V takomto prípade postupujte podľa popisu v bode 2.
režim B (Obr. 23)
Spolu s ikonou
sa zobrazí aj ikona
spolu s iným kódom alarmu.
V takomto prípade postupujte podľa popisu v bode 3.
režim C
Spolu s ikonou
sa zobrazí kód alarmu 91.
Požaduje sa zásah Služby technickej pomoci.
2) Zobrazí sa len ikona
REŽIM B
dočasná porucha
(Obr. 24)
Stlačte
pre obnovenie prevádzky. Ak sa kotol zapáli a obnoví normálnu
prevádzku, zastavenie bude pripísané náhodnej situácii. Ak sa však vypnutie
opakuje, mali by ste kontaktovať Službu technickej pomoci.
11
definitívna porucha
a
.
3) Zobrazenie ikon
Požaduje sa zásah Služby technickej pomoci.
POZNÁMKA
Porucha snímača v okruhu úžitkovej vody - 60 (len keď je pripojená
externá zásobníková nádrž so snímačom): kotol pracuje normálne, ale
nezaručuje stabilnú teploty vody v okruhu úžitkovej vody; v každom prípade je
zásobovaný pri teplote okolo 50 °C.
Kód poruchy je zobrazený len v pohotovostnom režime.
Programovanie parametrov
Tento kotol je vybavený najnovším typom elektronických kariet, čo vám
umožňuje nastavovať/modifikovať prevádzkové parametre zariadenia a tým
ponúka personalizovanú konfiguráciu na splnenie rôznych systémových
a/alebo používateľských potrieb.
Programovateľné parametre sú parametre uvedené v tabuľke
„PROGRAMOVATEĽNÉ PARAMETRE”..
Operácie programovania parametrov musia byť vykonávané s kotlom v polohe
OFF (vypnutý).
Aby ste to urobili, stláčajte tlačidlo
, kým sa na displeji nezobrazí „- -“
(Obr. 26).
Počas operácií programovania parametrov funguje tlačidlo voliča funkcie ako
tlačidlo ENTER, zatiaľ čo tlačidlo
funguje ako tlačidlo ESCAPE.
Ak nie je dané žiadne potvrdenie do 10 sekúnd, hodnota nie je uložená do
pamäte a je znovu indikovaná predchádzajúca hodnota.
Nastavovanie hesla
Súčasne stlačte tlačidlo prevádzkového režimu a tlačidlo
a držte ich
stlačené 10 sekúnd.
Zobrazí sa obrazovka ako na Obr. 27.
Zadajte heslo pre prístup k funkciám modifikovania parametrov, otáčajte volič
teploty úžitkovej vody, kým sa nezobrazí požadovaná hodnota. Heslo pre
prístup na programovanie parametrov sa nachádza vnútri ovládacieho panela.
Potvrďte vstup stlačením tlačidla ENTER.
Modifikovanie parametrov
Otáčajte volič teploty úžitkovej vody (Obr. 28) pre rolovanie – v sekvencii
- cez dvojmiestne kódy parametrov uvedené v tabuľke.
Identifikujte parameter, ktorý chcete modifikovať, nasledujúcim spôsobom:
- stlačte tlačidlo ENTER, aby ste mohli modifikovať hodnotu parametra.
Keď stlačíte tlačidlo ENTER, stará hodnota bude blikať (Obr. 29)
- otáčajte volič teploty úžitkovej vody, kým sa nezobrazí požadovaná hodnota
- potvrďte novú hodnotu stlačením tlačidla ENTER. Čísla prestanú blikať.
- skončite stlačením ESCAPE
Kotol prejde do režimu „- -” (OFF).
Pre obnovenie prevádzky stlačte tlačidlo
.
Hodnota parametra
12
číslo parametra
Programovateľné parametre
PAR. POPIS PARAMETRA
Č.
1
2
20
MIN
Jednotka
merania
MAX
63
65
85
PARAMETER NIE JE POUŽITÝ V TOMTO MODELI. NEMODIFIKUJTE NAPROGRAMOVANIE
BEZVÝZNAMNÝ PARAMETER
10 (10kW)
16 (16kW)
(20kW) 26
(25kW) 30
(30kW) 34
(35kW) 50
(50kW)
70 (70kW)
STUPEŇ IZOLOVANIA BUDOVY
min
5
20
REŽIM ÚŽITKOVEJ VODY
0 (OFF)
1 (okamžité)
2 (mini-akumulácia)
3 (externý zásobník s termostatom)
4 (externý zásobník so snímačom)
5
(DS zabudovaná nádrž)
6
(3S zabudovaná nádrž)
MAXIMÁLNE NASTAVENIE OKRUHU ÚŽITKOVEJ V.
°C
40
60
PARAMETER NIE JE POUŽITÝ V TOMTO MODELI. NEMODIFIKUJTE NAPROGRAMOVANIE
PARAMETER NIE JE POUŽITÝ V TOMTO MODELI. NEMODIFIKUJTE NAPROGRAMOVANIE
PARAMETER NIE JE POUŽITÝ V TOMTO MODELI. NEMODIFIKUJTE NAPROGRAMOVANIE
REŽIM VYKUROVANIA
0
(OFF)
1
(ON)
2 (NEPOUŽITÉ)
3 (PRIAME NA ALEBO OKRUH BT)
4
(NEPOUŽITÉ)
5
(NEPOUŽITÉ)
6 (AT+BT OKRUH) 7 (DIAĽKOVÝ
PANEL_ + AT+BT OKRUH) 8
(DIAĽKOVÝ PANEL + VENTILY)
MAXIMÁLNE NASTAVENIE PRE VYKUROVANIE
°C
40
80
MAXIMÁLNE NASTAVENIE PRE VYKUROVANIE
°C
20
39
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA PRE
ot./min.
METÁN LPG
VYKUROVANIE
50
58(*)
METÁN
MINIMÁLNA RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA PRE
ot./min.
LPG
VYKUROVANIE
13(*) 16(*)
POZITÍVNY DIFERENCIÁL VYKUROVANIA
°C
2
10
NEGATÍVNY DIFERENCIÁL VYKUROVANIA
°C
2
10
ČASOVAČ PRE ZNÍŽENÝ MAX. VÝKON VYKUROV.
min
0
20
ČASOVAČ PRE NÚTENÉ VYPNUTIE VYKUROVANIA
min
0
20
FUNKCIA RESET ČASOVAČA VYKUROVANIA
0 (NO)
1 (YFS)
NASTAVENIE MAX. VYKUROVANIA 2CH (okruh 2)
°C
40
80
NASTAVENIE MIN. VYKUROVANIA 2CH (okruh 2)
°C
20
39
TYP PREVÁDZKY TERMOSTATU ÚŽITKOVEJ VODY
0 (OFF)
1 (AUTO)
2 (ON)
PARAMETER NIE JE POUŽITÝ V TOMTO MODELI. NEMODIFIKUJTE NAPROGRAMOVANIE
FUNKCIA S.A.R.A.
0 (OFF)
1 (AUTO)
PARAMETER NIE JE POUŽITÝ V TOMTO MODELI.
PARAMETER NIE JE POUŽITÝ V TOMTO
FUNKCIA TERMOREGULÁCIE
0 (OFF)
1 (AUTO)
INKLINÁCIA TERMOREGULAČNEJ KRIVKY (OTC)
2.5
40
FUNKCIA TERMOREGULÁCIE 2CH
0 (OFF)
1 (AUTO)
INKLINÁCIA TERMOREGULAČNEJ KRIVKY (OTC) 2CH
2.5
40
PARAMETER NIE JE POUŽITÝ V TOMTO MODELI. NEMODIFIKUJTE NAPROGRAMOVANIE
PARAMETER NIE JE POUŽITÝ V TOMTO MODELI. NEMODIFIKUJTE NAPROGRAMOVANIE
TYP POŽIADAVKY TEPLA CH1 (OKRUH 1)
0
1
TYP POŽIADAVKY TEPLA CH2 (OKRUH 2)
0
1
ČASOVAČ FUNKCIE PROTI ZAMRZNUTIU ÚŽITKOVEJ VODY (ON) °C
0
10
ČASOVAČ FUNKCIE PROTI ZAMRZNUTIU VYKUROVACEJ VODY (ON) °C
0
10
PARAMETER NIE JE POUŽITÝ V TOMTO MODELI. NEMODIFIKUJTE NAPROGRAMOVANIE
REKACIA EXTERNÉHO SNÍMAČA
0 (veľmi rýchla) 255 (veľmi pomalá)
POLOAUTOMATICKÉ NABÍJANIE
0 (deaktivované) 1 (aktivované)
86
87
90
92
93
94
95
TLAK POLOAUTOMATICKÉHO NABÍJANIA (ON)
bar
0.4
1.0
PARAMETER NIE JE POUŽITÝ V TOMTO MODELI. NEMODIFIKUJTE NAPROGRAMOVANIE
ČERPADLO S VARIABILNOU RÝCHLOSŤOU
0
100
AKTIVÁCIA POST-CIRKULÁCIE Z ÚŽIT. NA VYKUR.
0
1
TRVANIE POST-CIRKULÁCIE Z ÚŽIT. NA VYKUR.
1
255
ČERP. V KONTINUÁLNOM REŽIME NA 1. OKRUHU
0
1
ČERP. V KONTINUÁLNOM REŽIME NA 2. OKRUHU
0
1
3
10
11
12
13
14
20
21
23
24
25
26
28
29
30
31
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
61
13
nastavePredvolené
né CAT
(nastavenie
z výroby)
1
50 Power Green
50
5
3
60
60
80
5
1
80
20
MAX
MIN
6
6
15
5
0
45
25
1
1
0
0
1
20
1
10
1
1
0
0
4
6
6
20
0
0.6
0
1
0
5
0
0
Nastavenie termoregulácie
Kontrola pripojenia externého snímača
Po pripojení externého snímača ku kotlu môžete použiť funkciu INFO na
kontrolu, či bolo pripojene automaticky rozpoznané nastavovacou kartou. Je to
obvyklé, že hodnoty merané snímačom sú vyššie ako hodnoty na referenčnom
snímači ihneď po nainštalovaní.
TERMOREGULÁCIA je
aktivovaná
a
optimalizovaná nastavením
nasledujúcich parametrov:
PARAMETER
TYP BUDOVY
3
MAXIMÁLNA NASTAVENÁ HODNOTA VYKUROVANIA
21
MINIMÁLNA NASTAVENÁ HODNOTA VYKUROVANIA
22
AKTIVÁCIA FUNKCIE TERMOREGULÁCIE
44
KRIVKA KLIMATICKEJ KOMPENZÁCIE
45
TYP POŽIADAVKY VYKUROVANIA
51
DOSTUPNÝ V PROSTREDÍ PROGRAMOVANIA
INŠTALÁCIA A KALIBRÁCIA A SERVIS
INŠTALÁCIA
INŠTALÁCIA
INŠTALÁCIA
INŠTALÁCIA A KALIBRÁCIA A SERVIS
INŠTALÁCIA
Pre prístup na funkciu programovania si pozrite kapitolu „Programovanie
parametrov“.
Tieto operácie sa dajú vykonať len z ovládacieho panela kotla.
PARAMETER 03 – Typ budovy
Systém nastavenia pre spracovanie teploty dodávania nepoužíva priamo
externú teplotu, ale berie do úvahy tepelnú izoláciu budovy: v dobre
izolovaných budovách majú variácie externej teploty menší účinok ako
v budovách so zlou izoláciou. Úroveň tepelnej izolácie budovy sa nastavuje
cez parameter 3 v zhode s priloženým diagramom.
Nové budovy*
a
b
c
d
19
20
19
18
Duté
14
16
15
12
Staré budovy
Tehly
12
15
14
10
Kľúč:
a podkrovie
b horné poschodia
c prízemie
d jedno poschodie
typy budov
PARAMETRE 21 a 22 – maximálna a minimálna teplota dodávania
Existujú dva parametre, ktoré vám umožňujú limitovať teplotu dodávania
automaticky produkovanú funkciou TERMOREGULÁCIA.
PARAMETER 21 určuje MAXIMÁLNU TEPLOTU DODÁVANIA
(maximálne nastavenie vykurovania) and PARAMETER 22 určuje
MINIMÁLNU TEPLOTU DODÁVANIA (minimálne nastavenie vykurovania).
PARAMETER 44 – Aktivácia funkcie termoregulácie
Pripojenie externého snímača teploty, plus hodnota PARAMETER 44
umožňuje nasledujúce prevádzkové režimy:
PRIPOJENÝ EXTERNÝ SNÍMAČ a PARAMETER 44 = 0 (OFF) – v tomto
prípade je TERMOREGULÁCIA z externého snímača deaktivovaná, aj keď je
externý snímač pripojený. Termoregulácia zo snímača miestnosti je však
aktivovaná (viď „Termoregulácia zo snímača miestnosti“).
Funkcia INFO vám však umožňuje vidieť hodnotu externého snímača.
Symboly spojené s funkciou TERMOREGULÁCIE však nie sú zobrazené.
PRIPOJENÝ EXTERNÝ SNÍMAČ a PARAMETER = 1 (ON) - v tomto prípade
je TERMOREGULÁCIA z externého snímača aktivovaná. Funkcia INFO vám
umožňuje vidieť hodnotu externého snímača a symboly spojené s funkciou
TERMOREGULÁCIE sú zobrazené.
Bez pripojenia externého snímača nie je možná aktivácia
TERMOREGULÁCIE. V tomto prípade je PARAMETER 44 ignorovaný a jeho
funkcia je neúčinná.
PARAMETER 45 – Voľba krivky klimatickej kompenzácie
Krivka kompenzácie pre vykurovanie udržiava v interiéri teoretickú teplotu
20 °C, keď je externá teplota medzi +20 °C ad -20 °C.
Voľba krivky závisí od minimálnej predpokladanej externej teploty (a preto od
geografickej polohy) a od predpokladanej teploty dodávania (a preto od typu
systému). Je to starostlivo vypočítané inštalátorom na základe nasledujúceho
vzorca:
P. 45 = 10x predpokladaná teplota dodávania -20
20-predpokladaná externá teplota
Ak výpočet vyprodukuje hodnotu ležiacu medzi dvoma krivkami, odporúčame
použiť kompenzačnú krivku, ktorá je najbližšie j získanej hodnote.
Príklad: ak je hodnota získaná výpočtom 8, toto leží medzi krivkami 7,5 a 10.
Zvoľte najbližšiu krivku, t. j. 7,5.
14
Kamene
8
11
9
5
PARAMETER 51 – TYP POŽIADAVKY NA VYKUROVANIE
Priorita termostatu miestnosti (51 = 0).
Požiadavka na vykurovanie je vykonaná zopnutím kontaktu termostatu
miestnosti, zatiaľ čo rozopnutie kontaktu znamená vypnutie. Teplota
dodávania je automaticky vypočítaná kotlom, hoci používateľ môže do toho
zasiahnuť. S použitím rozhrania na modifikovanie VYKUROVANIA nebudete
mať k dispozícii hodnotu NASTAVENIA VYKUROVANIA, ale hodnotu, ktorú
môžete nastaviť ako preferovanú medzi +5 and -5 °C. Modifikácia tejto
hodnoty neovplyvní priamo teplotu dodávania, ale automaticky ovplyvní
výpočet, ktorý určuje hodnotu tejto teploty zmenou referenčnej teploty
v systéme (0 = 20 °C).
Redukcia nočného času (51 = 1).
So zopnutým kontaktom je vykonaná požiadavky na vykurovanie snímačom
dodávania na základe externej teploty pre dosiahnutie nominálnej teploty
miestnosti na úrovni DŇA (20 °C). Rozopnutie kontaktu nespôsobí vypnutie,
ale zníženie (paralelný preklad) klimatickej krivky na úroveň NOCI (16 °C).
Teplota dodávania je automaticky vypočítaná kotlom, hoci používateľ môže do
toho zasiahnuť. S použitím rozhrania na modifikovanie VYKUROVANIA
nebudete mať k dispozícii hodnotu NASTAVENIA VYKUROVANIA, ale
hodnotu, ktorú môžete nastaviť ako preferovanú medzi +5 and -5 °C.
Modifikácia tejto hodnoty neovplyvní priamo teplotu dodávania, ale
automaticky ovplyvní výpočet, ktorý určuje hodnotu tejto teploty zmenou
referenčnej teploty v systéme ( (0 = 20 °C pre úroveň DŇA a 16 °C pre úroveň
NOCI).
SYSTÉM AT+BT
Pomocou príslušenstva, ktoré je k dispozícii na požiadanie, dokáže kotol riadiť
jeden priestor v priamom režime + jeden zmiešaný, každý so špecifickou
termoregulačnou krivkou:
- OTC 1 CH (parameter 45) pre systém priameho režimu
- OTC 2 CH (parameter 47) pre systém zmiešaného režimu
V prípade použitia druhého okruhu (2CH) voľba krivky závisí od minimálnej
predpokladanej externej teploty (a preto od geografickej polohy) a od
predpokladanej teploty dodávania (a preto od typu systému). Je to starostlivo
vypočítané inštalátorom na základe nasledujúceho vzorca:
:
P. 47 = 10x predpokladaná teplota dodávania -20
20-predpokladaná externá teplota
Parametre 31 a 32 ponúkajú možnosť definovania maximálneho
a minimálneho nastavenia vykurovania druhého okruhu.
Pre korekciu krivky v tejto konfigurácii si pozrite pokyny dodané s
príslušenstvom.
15
Nastavenia
Kotol už bol nastavený výrobcom.
Ak je potrebné opakované nastavenie, napríklad po mimoriadnej údržbe,
výmene plynového ventilu alebo konverzii z metánu na LPG, dodržte
nasledujúce postupy.
nastavenie maximálneho a minimálneho výkonu a maximálneho
a minimálneho elektrického vykurovania musí byť vykonané v uvedenej
sekvencii a len kvalifikovaným personálom.
- Uvoľnite upevňovacie skrutky horného krytu
- Vyberte kryt
- Uvoľnite upevňovacie skrutky panelu nástrojmi, potom otočte panel dopredu
- Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo „
“ – pri zatvorenom kryte – aby ste
vypli kotol.
Počas operácií modifikovania parametrov tlačidlo „prevádzkový režim“ funguje
ako tlačidlo ENTER,
funguje ako tlačidlo ESCAPE.
Ak nie je dané žiadne potvrdenie do 10 sekúnd, hodnota nie je uložená do
pamäte a je znovu indikovaná predchádzajúca hodnota.
.
Nastavovanie hesla
Súčasne stlačte tlačidlo prevádzkového režimu a tlačidlo
a držte ich
stlačené 10 sekúnd. Zobrazí sa obrazovka ako na Obr. 30.
Zadajte heslo pre prístup k funkciám KALIBRÁCIA a SERVIS, otáčajte volič
teploty úžitkovej vody, kým sa nezobrazí požadovaná hodnota. Heslo pre
prístup na programovanie parametrov sa nachádza vnútri ovládacieho panela.
Potvrďte vstup stlačením tlačidla ENTER.
Fázy kalibrácie
Pri otáčaní voliča teploty úžitkovej vody uvidíte fázy KALIBRÁCIE a SERVISU
v poradí:
1
typ plynu (nemodifikujte tento parameter)
2
výkon kotla (nemodifikujte tento parameter)
3
stupeň izolácie budovy (zobrazené len pri pripojení externého snímača)
10 režim úžitkovej vody
45 inklinácia termoregulačnej krivky (zobrazené len pri pripojení externého
snímača)
47 2CH inklinácia termoregulačnej krivky (zobrazené len pri pripojení
externého snímača)
HP maximálna rýchlosť ventilátora (nemodifikujte tento parameter)
LP minimálna rýchlosť ventilátora (nemodifikujte tento parameter)
SP rýchlosť zapaľovania (nemodifikujte tento parameter)
HH kotol pri maximálnom výkone
LL kotol pri minimálnom výkone
MM rýchlosť zapnutia ventilátora (nemodifikujte tento parameter)
23 nastavenie maximálneho elektrického vykurovania
24 nastavenie maximálneho elektrického vykurovania (nemodifikujte tento
parameter)
Parametre 10 - HP - SP - LP - MM - 23 - 24 môže modifikovať len
profesionálne kvalifikovaný personál a len v prípade absolútnej
nevyhnutnosti.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne nastavenie
parametrov.
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA (P.HP)
- Zvoľte parameter HP.
- Stlačte tlačidlo ENTER a potom modifikujte hodnotu parametra otáčaním
voliča teploty úžitkovej vody. Maximálna rýchlosť ventilátora je spojená
s typom plynu a výkonom kotla - tabuľka 1.
- Otáčaním voliča teploty úžitkovej vody modifikujte nastavenú hodnotu.
- Potvrďte novú hodnotu stlačením tlačidla ENTER.
Nová hodnota je zobrazená na displeji v ot./min./100 (napr. 3600 = 36).
Tabuľka 1
MAXIMÁLNE OTÁCKY
VENTILÁTORA
50
METÁN
(G20)
58
TEKUTÝ
PROPÁN (G31)
57
ot./min.
MINIMUM FAN SPEED (P. LP)
- Zvoľte parameter LP.
- Stlačte tlačidlo ENTER a potom modifikujte hodnotu parametra otáčaním
voliča teploty úžitkovej vody. Minimálna rýchlosť ventilátora je spojená s typom
plynu a výkonom kotla - tabuľka 2.
- Otáčaním voliča teploty úžitkovej vody modifikujte nastavenú hodnotu.
- Potvrďte novú hodnotu stlačením tlačidla ENTER.
Nová hodnota je zobrazená na displeji v ot./min./100 (napr. 3600 = 36).
Hodnota nastavená počas tejto operácie bude automaticky modifikovať
hodnotu parametra 24.
Tabuľka 2
MAXIMÁLNE OTÁCKY
VENTILÁTORA
50
METÁN
(G20)
13
TEKUTÝ
PROPÁN (G31)
16
ot./min.
RÝCHLOSŤ ZAPNUTIA VENTILÁTORA (P. SP)
- Zvoľte parameter SP
- Stlačte tlačidlo ENTER a potom modifikujte hodnotu parametra otáčaním
voliča teploty úžitkovej vody. Štandardná hodnota pomalého zapnutia je 3000
ot./min..
- Potvrďte novú hodnotu stlačením tlačidla ENTER.
NASTAVENIE MAXIMÁLNEHO VÝKONU (P. HH)
- Vypnite kotol.
- Zvoľte parameter HH a počkajte, kým sa kotol zapáli.
- Skontrolujte maximálnu hodnotu CO2 zobrazenú na analyzátore spalín (viď
„kontrola spaľovania“) odpovedajúcu hodnotám zobrazeným v tabuľke 3.
Ak CO2 odpovedá hodnotám v tabuľke, presuňte sa na ďalší parameter
(LL – nastavenie minima). Ak je hodnota odlišná, modifikujte hodnotu
s použitím skrutkovača pre otáčanie skrutky nastavovania maximálneho
výkonu (H – Obr. 49) (doprava pre zníženie hodnoty) kým nie je indikovaná
hodnota uvedená v tabuľke 3.
NASTAVENIE MINIMÁLNEHO VÝKONU (P. LL)
Tabuľka 3
POPIS
METÁN
TEKUTÝ
(G20)
PROPÁN (G31)
CO2 max
9,0
10,0
%
- Zvoľte parameter LL (pri vypnutom kotle) a počkajte, kým sa kotol zapáli.
- Skontrolujte maximálnu hodnotu CO2 zobrazenú na analyzátore spalín (viď
„kontrola spaľovania“) odpovedajúcu hodnotám zobrazeným v tabuľke 4.
Ak je hodnota CO2 odlišná od hodnôt zobrazených v tabuľke, uvoľnite
ochrannú zátku a potom otáčajte skrutku nastavenia minimálneho výkonu (I –
Obr. 49) (doprava pre zvýšenie hodnoty) ) kým nie je indikovaná hodnota
uvedená v tabuľke 4.
Tabuľka 4
POPIS
CO2 min
METÁN
(G20)
9,5
TEKUTÝ
PROPÁN (G31)
10,0
%.
RÝCHLOSŤ ZAPÁLENIA (P.MM)
- Zvoľte parameter MM.
Kotol štartuje pri malej rýchlosti zapaľovania.
- Otočte volič vykurovacej vody pre zvýšenie alebo zníženie rýchlosti
ventilátora.
MOŽNOSŤ NASTAVENIA VYKUROVACIEHO MINIMA (P. 24)
- Zvoľte parameter 24.
- Stlačte tlačidlo ENTER, aby ste mohli modifikovať hodnotu parametra.
- Otáčaním voliča teploty úžitkovej vody modifikujte minimálnu rýchlosť
ventilátora.
- Potvrďte novú hodnotu stlačením tlačidla ENTER.
MOŽNOSŤ NASTAVENIA VYKUROVACIEHO MAXIMA (P. 23) - RANGE
RATED
- Zvoľte parameter 23.
- Stlačte tlačidlo ENTER, aby ste mohli modifikovať hodnotu parametra.
- Otáčajte prevodník pre modifikovanie maximálnej rýchlosti ventilátora.
- Potvrďte novú hodnotu stlačením tlačidla ENTER.
Nová nastavená hodnota musí byť uvedená na nálepke (dodaná) a stane sa
referenciou pre následné kontroly a nastavenia, vrátane kontrol spaľovania.
16
Opustite funkcie KALIBRÁCIE a SERVISU stlačením tlačidla ESCAPE.
Po každom zásahu na nastavovacom prvku plynového ventilu utesnite ho
tesniacim lakom.
Po dokončení nastavovania:
- obnovte nastavenú teplotu termostatom miestnosti na požadovanú hodnotu
- zatvorte panel nástrojov
- vráťte kryt na miesto
- vráťte na miesto horný kryt a upevnite ho skrutkami
Kotol je dodaný s nastaveniami uvedenými v tabuľke. Podľa požiadaviek
inžinieringu závodu alebo regionálnych limitov pre spaliny je možné túto
hodnotu modifikovať podľa diagramov napravo.
Konverzia plynu
Konverzia z jedného typu plynu na druhý môže byť vykonaná ľahko pri
inštalovaní kotla. Túto operáciu môže vykonať len profesionálne kvalifikovaný
personál. Kotol je navrhnutý na používanie metánu (G20) podľa štítku na
zariadení. Kotol môže byť konvertovaný na propán s použitím dodanej
špeciálnej súpravy.
Pre demontáž si pozrite nižšie uvedené pokyny:
- odpojte elektrické napájanie kotla a zatvorte plynový kohútik
- uvoľnite tri upevňovacie skrutky horného krytu a dve spodné skrutky držiace
kryt
- odstráňte horný kryt a kryt
- odstráňte vedenie plynu (A) - Obr. 50
- demontujte trysku (B) - Obr. 50 – vo vedení plynu a nahraďte ju dodanou
- znovu namontujte vedenie plynu
- zapnite elektrické napájanie a otvorte plynový kohútik
Konverziu musí vykonať kvalifikovaný personál.
Po konverzii znovu nastavte kotol (viď časť „Nastavenia“) a aplikujte
novú identifikačnú nálepku obsiahnutú v súprave.
Údržba
Aby ste zabezpečili nemennosť charakteristík produktu a účinnosti a dodržanie
predpisov aktuálnych nariadení, je nevyhnutné podrobovať zariadenie
systematickým kontrolám v pravidelných intervaloch.
Pri vykonávaní údržby dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Výstrahy
a bezpečnosť“.
Vypnite zariadenie pre vykonávanie údržby konštrukcie v blízkosti pripojení
odvádzania spalín alebo zariadení a ich príslušenstva. Po dokončení zásahov
musí kvalifikovaný technik skontrolovať potrubia a zariadenia, či správne
pracujú.
Dôležité: pred vykonávaním akejkoľvek operácie čistenia alebo údržby
zariadenia, použite spínač systému na prerušenie napájania a zatvorte
plynový kohútik na kotle.
Rutinná údržba
Toto obvykle znamená nasledujúce úlohy:
- odstránenie akejkoľvek oxidácie z horáka;
- odstránenie vodného kameňa z výmenníkov tepla;
- odstránenie usadenín z potrubia na vypúšťanie kondenzátu;
- kontrola a vyčistenie vypúšťacích potrubí;
- kontrola vonkajšieho vzhľadu kotla;
- kontrola zapaľovania, vypínania a prevádzky zariadenia v režime úžitkovej aj
vykurovacej vody;
- kontrola tesnenia plynových a vodných prípojok a potrubí;
- kontrola spotreby plynu pri maximálnom a minimálnom výkone;
- kontrola polohy žeraviacej sviečky detekcie zapaľovania-plameňa;
- kontrola bezpečnostného zariadenia pre výpadok plynu.
Nečistite zariadenie alebo jeho časti ľahko horľavými substanciami
(napr. benzín, alkohol atď.).
Nečistite panely, natreté časti alebo plastové časti riedidlom.
Čistenie panela môže byť vykonané len mydlovou vodou.
Mimoriadna údržba
Tieto úlohy obnovujú prevádzku zariadenia v súlade s dizajnom a nariadeniami
– napr. po oprave náhodnej poruchy.
Toto obvykle znamená nasledujúce úlohy:
- výmena
- oprava
- generálna oprava komponentov
Tieto úlohy si vyžadujú špeciálne prostriedky, vybavenie a náradie.
Počas fázy počiatočnej inštalácie alebo v prípade mimoriadnej údržby vám
odporúčame aktivovať postup vypustenia vzduchu z vykurovacieho okruhu
a kotla (viď príslušný odsek).
Kontrola parametrov spaľovania
Pre vykonanie analýzy spaľovania postupujte nasledovne:
- uvoľnite tri upevňovacie skrutky horného krytu a dve spodné skrutky držiace
kryt
- odstráňte horný kryt a kryt
- vložte snímače analyzátora do vstupu spalín (A) a vstupu vzduchu (E)
v kotle, po demontáži skrutky B, zátky C a zátky D.
Snímač analyzátora spalín musí byť plne vložený tak ďaleko, ako je to
možné.
- utiahnite skrutku tesnenia analyzátora vo vstupnom otvore analýzy spalín
- vstúpte do fázy KALIBRÁCIE a SERVISU zadaním hesla analýzy spaľovania,
ako je uvedené v kapitole „Nastavenia“
- prvý displej zobrazí počet otáčok odpovedajúci maximálnemu výkonu
vykurovania, na ktorý bol kotol nastavený (viď „nastavenia“, položka P23).
Po opakovanom otočení voliča teploty úžitkovej vody sa kotol zapáli pre
kontrolu spaľovania.
- vykonajte kontrolu spaľovania.
Ak je potrebné vykonanie kalibrovania kotla, pozrite si kapitolu „Nastavenia“
- vyberte snímače analyzátora a nahraďte ich predtým demontovanými
zátkami.
Dôležité
Aj počas fázy analyzovania spaľovania zostáva aktivovaná funkcia, ktorá
vypína kotol, keď teplota vody dosiahne maximálny limit (asi 90 °C).
17
Používateľ
1 Výstrahy
Návod na používanie je integrálna súčasť produktu a preto musí sprevádzať
zariadenie a je potrebné ho udržiavať v poriadku; v prípade straty alebo
poškodenia návodu je potrebné vyžiadať si ďalšiu kópiu od Služby technickej
pomoci.
Inštalovanie a servis kotla môže vykonávať len kvalifikovaný personál v súlade
s Výnosom ministerstva 37 z roku 2008 a noriem UNI-CIG 7129-7131, UNI
11071 a ich následných aktualizácií.
Pre inštaláciu odporúčame spojiť sa so špecializovaným personálom.
Údržba zariadenia musí byť vykonávaná najmenej raz ročne: naprogramujte ju
spolu so Službou technickej pomoci, aby ste predišli plytvaniu s časom a
peniazmi.
Kotol môže byť používaný len na účel, na ktorý bol vyrobený.
Posledné ruší akúkoľvek zmluvnú a nezmluvnú zodpovednosť za poranenie
osôb alebo zvierat, poškodenie majetku vyplývajúce z chýb počas inštalácie,
nastavovania a údržby a nesprávneho používania.
Pre používanie automatickej funkcie ochrany kotla proti zamrznutiu (pre teploty
nadol do -1 °C), založené na prevádzke horáka, musí byť zariadenie schopné
sa zapnúť. Toto znamená, že akákoľvek podmienka blokovania (nedostatok
plynu/elektrického napájania alebo zásah bezpečnostného zariadenia)
deaktivuje ochranu.
Bezpečnostné zariadenia a zariadenia automatického nastavovania nesmú byť
počas cyklu životnosti zariadenia modifikované výrobcom alebo dodávateľom.
V prípade unikania vody zatvorte prívod vody a ihneď kontaktujte Služby
technickej pomoci.
V prípade dlhodobej neprítomnosti zatvorte prívod plynu a vypnite napájanie
hlavným vypínačom. Ak hrozí riziko mrznutia, vypustite kotol.
2 Pre vašu bezpečnosť
Používanie kotla si vyžaduje striktné dodržiavanie niektorých základných
bezpečnostných pravidiel:
Nepoužívajte zariadenie nijakým iným spôsobom, než na čo je určené.
Je nebezpečné dotýkať sa zariadenia vlhkými alebo mokrými časťami tela
a/alebo bosými nohami.
Za žiadnych okolností nezakrývajte vstupné mriežky, výpustné mriežky
a vetracie otvory v miestnosti inštalácie látkou, papierom alebo iným
materiálom.
Neaktivujte elektrické spínače, telefón alebo akýkoľvek iný predmet, ktorý
môže spôsobiť iskrenie, ak cítite plyn. Vyvetrajte miestnosť otvorením dverí
a okien a zatvorte centrálny plynový kohútik.
Na kotol nič neklaďte.
Nevykonávajte žiadne operácie čistenia, ak nie je zariadenie odpojené od
zdroja napájania.
Nezakrývajte ani nezmenšujte vetrací otvor miestnosti, kde je nainštalovaný
generátor.
V miestnosti inštalácie nenechávajte zásobníky a horľavé produkty.
V prípade poruchy sa nepokúšajte o opravu zariadenia.
Je nebezpečné ťahať alebo skrúcať elektrické káble.
Zariadenie nesmú používať deti alebo neskúsené osoby.
Nezasahujte do utesnených prvkov.
Je zakázané zapchať miesto vypúšťania kondenzátu.
Pre lepšie používanie si zapamätajte:
- pravidelné vonkajšie čistenie vodou zlepšuje nielen vzhľad.
Z času na čas skontrolujte, či sa na displeji nerozsvietila ikona
; tento
symbol indikuje nesprávny tlak plnenia.
Ak nastane takáto situácia, postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole
„Funkcie“.
V prípade poruchy deaktivujte zariadenia a nepokúšajte sa o jeho opravu
alebo nejaký zásah priamo do zariadenia.
Informácie o používaní zariadenia nájdete v nasledujúcich častiach:
Popis zariadenia
Ovládací panel
Zapálenie zariadenia
Vypnutie
Funkcie kotla
Poruchy
18
Power Green 50
Technické údaje
Nominálny tepelný výkon v režime vykurovania
kW
47.00
kcal/h
Nominálny tepelný výkon (80/60°)
40.420
kW
45.78
kcal/h
Nominálny tepelný výkon (50°/30°)
39.369
kW
49.91
kcal/h
Nominálny tepelný výkon G20/G31
42.926
kW
9.00/12.00
kcal/h
Redukovaný tepelný výkon (80°/60°)
7.740/10.320
kW
8.78
kcal/h
Redukovaný tepelný výkon (50°/30°)
7.554
kW
9.72
kcal/h
Nominálny tepelný výkon Range Rated (On)
8.359
kW
47.00
kcal/h
Minimálny tepelný výkon Range Rated (On)
40.420
kW
9.00
kcal/h
7.740
G20
Skutočný výnos Pn max - Pn min (80°/60°)
G31
%
97.4-97.6
96.8-97.5
Skutočný výnos 30% (47° vratné vedenie)
%
102.5
Výkon spaľovania v testovacom mieste analýzy
%
97
100.1
Skutočný výnos Pn max - Pn min (50°/30°)
%
Skutočný výnos 30% (30° return line)
%
Priemerný výnos Pn Range Rated (80°/60°)
%
97.6
Výnos pri priemernom Pn Range Rated (50°/30°)
%
106.9
Elektrický výkon
W
-
106.2-108 103.2-105.9
108
106.2
164
Kategória
II2H3P
Krajina určenia
-
Napájacie napätie
V - Hz
230 - 50
Úroveň ochrany
IP
Pokles tlaku v momente zastavenia
W
X5D
69
Pokles tlaku spalín so zapnutým horákom ON
%
2.60
Pokles tlaku spalín s horákom na minime
%
1.30
Maximálne množstvo kondenzátu (50/30°C - CH4)
l/min
5.2
Kalibračný tlak bezpečnostného ventilu
bar
3.5
Maximálny prevádzkový tlak vykurovacieho okruhu
bar
Minimálny tlak pre štandardnú prevádzku
bar
Maximálna teplota
°C
90
Pole výberu pre teplotu H2O vo vykurovaní
°C
20 - 80
Prevádzka vykurovania
Čerpadlo: maximálny výkon k dispozícii pre systém
mbar
pri výkone
Obsah vody vo vykurovacom okruhu
4
0.25 - 0.45
500
l/h
1.000
l
3.2
Tlak plynu
Nominálny tlak metánu (G20)
mbar
20
Nominálny tlak kvapalného plynu (LPG) (G31)
mbar
37
Pripojenia vody
Vstup – výstup vo vykurovaní
0
1"
Vstup plynu
0
3/4"
Rozmery kotla
Výška
mm
860
Šírka
mm
553
Hĺbka
mm
284
Hmotnosť kotla
kg
39
Dodávanie
Rýchlosť prúdenia vzduchu
Nm3/h
Rýchlosť prúdenia spalín
Nm /h
Rýchlosť prúdenia spalín (max-min)
gr/s
3
G20
58,533
G31
59,694
63,248
61,516
21,210-3,851 20,767-5,302
Výkon ventilátora
Reziduálna dopravná výška koncentrických potrubí 0.85m 0 60-100
Pa
20
Reziduálna dopravná výška dvojitých potrubí 0.5m 0 80
Pa
196
Reziduálna dopravná výška kotla bez potrubí
Pa
199
Koncentrické vstupné potrubia spalín
Priemer
mm
Maximálna dĺžka
m
Pokles tlaku pre vloženie krivky 90°/45°
m
Otvor v stene (priemer)
mm
60 - 100
1.85
0.85/0.50
105
Koncentrické výstupné potrubia spalín
Priemer
mm
Maximálna dĺžka
m
4.85
Pokles tlaku pre vloženie krivky 90°/45°
m
2.2/1.35
Otvor v stene (priemer)
mm
19
80 - 125
130
Dvojité potrubia
Priemer
mm
Maximálna dĺžka
m
20 + 20
80
Pokles tlaku pre vloženie krivky 90°/45°
m
0.80/0.50
Nútená otvorená inštalácia B23P-B53P
Priemer
mm
80
Maximálna dĺžka vypúšťacieho potrubia
m
30
Nox
trieda 5
Hodnoty emisií pri maximálnom a minimálnom výkone s plynom G20***
Maximum
Minimum
CO s.a. menej ako
p.p.m.
200
%
9.0
NOx s.a. menej ako
p.p .m.
30
spaliny T
°C
78
CO s.a. menej ako
p.p.m.
20
%
9.5
NOx s.a. menej ako
p.p .m.
25
flspaliny1
52
*** Kontrola vykonaná s koncentrickou rúrou Ø 60-100, dĺžka 0,85m – teplota vody 80-60°C.
Uvedené údaje nesmú byť použité na certifikáciu systému; na účely certifikácie použite údaje namerané počas prvého zapálenia a uvedené v „Manuáli
systému“.
PARAMETRE
Metán (G20)
Tekutý propán
(G31)
45.67
70.69
dolný index Wobbe
(at 15°C-1013 mbar)............................................... . . MJ/m3S
3
Netto kalorifická hodnota ....................................................................... . . MJ/m S
34.02
88
....................................................................... . . mbar (mm H2O)
20 (203.9)
37 (377.3)
Minimálny prívodný tlak............................................................................ . . mbar (mm H2O)
10 (102.0)
Nominálny prívodný tlak
Power Green 50
Membrána – počet otvorov ...................................................................... . . 0
1
1
mm
9.2
5.7
Maximálny výkon plynu vo vykurovaní .................................................... . . Sm3/h
4.97
Membrána – priemer otvorov ................................................................... .
. . kg/h
3.65
Minimálny výkon plynu vo vykurovaní... .................................................. . . Sm3/h
0.95
. . kg/h
0.70
Počet otáčok ventilátora s pomalým zapaľovaním .................................. . . ot./min.
3000
3000
Maximálny počet otáčok ventilátora ........................................................ . . ot./min.
5800
5700
Minimálny počet otáčok ventilátora... ...................................................... . . ot./min.
1300
1600
Všetky hodnoty tlaku sú namerané s odpojenou kondenzačnou zásuvkou.
20
TYPOVÝ ŠTÍTOK ZARIADENIA
Prevádzka horúcej úžitkovej vody
Funkcia vykurovania
Nominálna kapacita
Nominálne napájanie
Úroveň ochrany
Maximálny tlak horúcej úžitkovej vody
Maximálny tlak vykurovania
Teplota
Pracovná účinnosť
Špecifický výkon
Trieda hodnoty NOx
21
Viacradová schéma elektrických zapojení
[EN] “L-N” - “L-N” Polarizácia je odporúčaná
Blu=modrá / Marrone=hnedá / Nero=čierna / Rosso=červená/
Bianco=biela / Viola=fialová / Grigio=sivá /Arancio=oranžová
A = Plynový ventil
B = Pomocný konektor pre napájanie karty BE08
AE02X
Príkazová karta
TR1
Sieťový transformátor
F1-F2
Poistka 4A F
J1-J24
Konektory
CN1-CN12 Konektory
S.C.
Snímač kondenzátu
E.R. (2) Elektróda detekcie plameňa
AC0X
Karta displeja
ITRF11 Karta rozhrania
T.P
Prevodník tlaku
V Hv
Napájanie ventilátora 230V
V Lv
Signál ovládania ventilátora
S.F.
Snímač spalín
T.L.
Limitný termostat pre nadmernú teplotu vody
BE06
Karta ovládača modulačného čerpadla
PWM
Modulačné čerpadlo
S.M.
Snímač teploty dodávania na primárnom okruhu
S.R.
Snímač vratnej teploty na primárnom okruhu
3W
3-cestný servomotorový ventil
M2
Svorkovnica na pripojenie prídavného čerpadla
P2
Externé prídavné čerpadlo
M3-M6
Svorkovnica pre externé vysokonapäťové pripojenia
F
Poistka 3.15A F
CN1
Pomocný konektor (BE08 napájanie karty)
M10
Svorkovnica pre externé nízkonapäťové pripojenia
REC
Diaľkový ovládací panel
S.BOLL. Snímač zásobníkovej nádrže
T.BOLL. Termostat zásobníkovej nádrže
S.E.
Externý snímač
OPE
Operátor plynového ventilu
P.D.
Diferenčný tlakový spínač
TSC2
Transformátor zapaľovania
E.A. (1) Elektróda zapaľovania
22
A Ak si želáte pripojiť externe druhé cirkulačné čerpadlo, pripojenie musí byť vykonané na svorkovnici M2, ako je zobrazené na obrázku.
Termostat miestnosti musí byť vložený ako je zobrazené na schéme po odstránení vidlice zo svorkovnice M6.
Kontakty termostatu miestnosti musia byť dimenzované V= 230 Voltov.
B Hodinový časovač vykurovania a termostat miestnosti musia byť vložené tak, ako je zobrazené na schéme.
Kontakty termostatu miestnosti a hodinového časovača musia byť dimenzované V= 230 Voltov.
C Nízkonapäťové služby musia byť pripojené (podľa obrázka) na svorkovnici M10, ktorý je na tento účel vopred pripravený.
T.S.B.T.= nízkonapäťový bezpečnostný termostat
S.E.= externý snímač
REC= panel diaľkového ovládania
S.BOLL = snímač zásobníkovej nádrže
T.BOLL = termostat zásobníkovej nádrže
D Hodinový časovač vykurovania musí byť vložený ako je zobrazené na schéme.
Kontakty hodinového časovača musia byť dimenzované V= 230 Voltov.
Ak si želáte externe pripojiť 3-cestný elektrický ventil, pripojenie musí byť vykonané na svorkovnici M6, ako je zobrazené na obrázku.
23
[EN] Reziduálna dopravná výška cirkulačného čerpadla
A= Výkon (l/h)
B= Výška (m AC)
Kotle Power Green 50 sú vybavené cirkulačným čerpadlom s variabilnou
rýchlosťou (už pripojená voda a elektrické pripojenie) ktorého úrovne účinného
výkonu sú zobrazené na diagrame.
Kotle sú vybavené antiblokovacím systémom, ktorý spúšťa prevádzkový
cyklus každých 24 hodín zastavenia s voličom režimu v akejkoľvek polohe.
Antiblokovacia funkcia je aktívna len vtedy, keď sú kotle elektricky napájané.
Je prísne zakázané prevádzkovať cirkulačné čerpadlo bez vody.
V kotle musí byť zaručený minimálny výkon 800 l/hod., aby sa predišlo
spustenie diferenčného tlakového spínača.
Kotol je výroby naprogramovaný s P 90 = 1 (max. fixná rýchlosť); tento
parameter nemôže byť modifikovaný.
24
Hydraulické schémy
A
B
C
D
E
F
súprava hydraulického separátora
súprava 3-cestného ventilu pre zásobníkovú nádrž
súprava pripájacieho miesta I.S.P.E.S.L.
súprava ventilu vypínania paliva
súprava I.S.P.E.S.L.
súprava kohútikov vypínania systému
Legenda ku hydraulickým schémam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Generátor tepla
Vaňa snímača ventilu zatvorenia paliva
súprava D
Blokovací termostat s manuálnym resetom, certifikovaný I.S.P.E.S.L.
[100(0-6°C)]
súprava E
Vaňa pre skúšobný teplomer
súprava E
Teplomer, certifikovaný I.S.P.E.S.L. (rozsah od 0 do 120°C)
súprava E
Bezpečnostný ventil, certifikovaný I.S.P.E.S.L. (3,5 bar)
súprava E
Spínač blokovania tlaku manuálnym resetom,
certifikovaný I.S.P.E.S.L.
súprava E
3-cestný kohút s držiakom meradla tlaku a testovacia príruba
pre meradlo vzorky tlaku
súprava E
Cievka klapky bypass
súprava E
Meradlo tlaku, certifikované I.S.P.E.S.L.
(rozsah od 0 do 6 bar)
súprava E
Uzatvárací ventil paliva, certifikovaný I.S.P.E.S.L.
(kalibrovaný pri 97°C) – kapilárna dĺžka snímača 5 m
súprava D
Pripojenie expanznej nádrže
súprava C
Uzatvárací kohút vratného vedenia
súprava C
3-cestný uzatvárací ventil dodávania
súprava C
3-cestný pripájací ventil zásobníkovej nádrže
súprava B
Pripájacie miesto dodávania zásobníkovej nádrže “T”
súprava B
Hydraulický separátor
súprava A
Plynový kohútik
Kontrolný ventil
súprava C
25
Súprava pripájacieho miesta I.S.P.E.S.L. + súprava I.S.P.E.S.L. + súprava hydraulického separátora
Súprava pripájacieho miesta I.S.P.E.S.L. + súprava I.S.P.E.S.L. + súprava hydraulického separátora + súprava
3-cestného ventilu zásobníkovej nádrže
26
Súprava uzatváracích kohútov systému + súprava hydraulického separátora
Súprava uzatváracích kohútov systému + súprava hydraulického separátora + súprava 3-cestného ventilu
zásobníkovej nádrže
27
Hydraulická schéma systému vykurovania s voliteľným vysokoteplotným alebo nízkoteplotným okruhom
Voliteľné možnosti systému
C = PRIAMY VYSOKOTEPLOTNÝ OKRUH
D = PRIAMY NÍZKOKOTEPLOTNÝ OKRUH
1 Generátor tepla
2 Expanzná nádrž
3 Filter systému
4 Uzatvárací ventil systému
5 Cirkulačné čerpadlo (230V AC / 50Hz / P<120W)
6 Nevratný ventil
7 Bezpečnostný termostat s kontaktom kompatibilným pri nízkom napätí
a nízkom prúde
POZNÁMKY
Nastavenie parametrov (pozrite si tabuľku programovateľných
parametrov)
Parameter 20 = 3
28
Hydraulická schéma systému vysokoteplotného okruhu a zásobníkovej nádrže úžitkovej vody (3-cestný príkaz)
C = PRIAMY VYSOKOTEPLOTNÝ OKRUH
ACS = HORÚCA ÚŽITKOVÁ VODA
AFS = STUDENÁ ÚŽITKOVÁ VODA
1 Generátor tepla
2 Expanzná nádrž
3 Filter systému
4 Uzatvárací ventil systému
5 Cirkulačné čerpadlo (230V AC / 50Hz / P<120W)
6 Nevratný ventil
7 Zásobníková nádrž
POZNÁMKY
Nastavenie parametrov (pozrite si tabuľku programovateľných
parametrov)
Parameter 20
=3
= 3 zásobníková nádrž s termostatom
Parameter 10
= 4 zásobníková nádrž so snímačom
29
Hydraulická schéma systému vysokoteplotného + nízkoteplotného okruhu a zásobníkovej nádrže úžitkovej vody
(3-cestný príkaz)
C = PRIAMY VYSOKOTEPLOTNÝ OKRUH
E = ZMIEŠANÝ NÍZKOTEPLOTNÝ OKRUH
ACS = HORÚCA ÚŽITKOVÁ VODA
AFS = STUDENÁ ÚŽITKOVÁ VODA
1 Generátor tepla
2 Expanzná nádrž
3 Filter systému
4 Uzatvárací ventil systému
5 Cirkulačné čerpadlo (230V AC / 50Hz / P<120W)
6 Nevratný ventil
7 Bezpečnostný termostat s kontaktom kompatibilným aj s nízkym napätím/
nízkym prúdom
8 Zmiešavací ventil (230V AC / 50Hz / P<50 W / 120 s)
9 Snímač okruhu BT (NTC 12 kΩ @ 25 °C β 3760 alebo alternatívne
β 3740)
10 Zásobníková nádrž
POZNÁMKY
Na riadenie zmiešaného nízkoteplotného okruhu je k dispozícii špeciálne
príslušenstvo pre operácie inštalovania a nastavovania, pozrite si pokyny
dodané so súpravou
Nastavenie parametrov (pozrite si tabuľku programovateľných
parametrov)
Parameter 20
6 riadenie nízkoteplotného okruhu
7 riadenie nízkoteplotného okruhu s diaľkovým
ovládaním
Parameter 10
3 zásobníková nádrž s termostatom
4 zásobníková nádrž so snímačom
30
A Snímač vratného vedenia NTC
B Snímač dodávania NTC
FUNKČNÉ PRVKY KOTLA
1 Skrinka elektrických pripojení
2 Vypúšťací ventil
3 Vypúšťací kohútik
4 Cirkulačné čerpadlo
5 Plynový ventil
6 Plynová tryska
7 Diferenčný tlakový spínač
8 Miesto zhromažďovania kondenzátu
9 Snímač vratného vedenia NTC
10 Snímač spalín
11 Zátka analýzy spalín
12 Odvádzanie spalín
13 nasávanie vzduchu
14 Zapaľovací transformátor
15 Zátka vstupu vzduchu
16 Sacia vzduchová rúra
17 Horný odvzdušňovací ventil
18 Limitný termostat
19 Snímač dodávania NTC
20 Elektróda detekcie plameňa
21 Elektróda zapálenia plameňa
22 Horák
23 Snímač hladiny kondenzátu
24 Hlavný výmenník tepla
25 Zmiešavač
26 Ventilátor
27 Meradlo vody
28 Prevodník
29 Bezpečnostný ventil
31
HYDRAULICKÝ OKRUH
A Dodávacie vedenie vykurovania
B Vratné vedenie vykurovania
C Vypúšťací ventil
D Cirkulačné čerpadlo
E Diferenčný tlakový spínač
F Snímač vratného vedenia NTC
G Snímač dodávania NTC
H Primárny výmenník tepla
I Horný odvzdušňovací ventil
L Separátor voda/vzduch
M Manuálny odvzdušňovací ventil
N Hydrometer
O Prevodník tlaku
P Bezpečnostný ventil
32
A zadný výstup – B max. 50 cm
MOŽNÉ KONFIGURÁCIE VÝSTUPU
B23P-B53P Nasávanie v miestnosti, s externým výstupom
C13 Koncentrický výstup na stene. Potrubia môžu vychádzať z kotla nezávisle, ale výstupy musia byť koncentrické alebo dostatočne blízko pri sebe, aby boli
vystavené podobným veterným podmienkam (do 50 cm)
C23 Koncentrický výstup v spoločnom dymovode (nasávanie a vypúšťanie v tom istom potrubí)
C33 Koncentrický výstup na strechu. Výstupy ako pre C13
C43 Vypúšťanie a nasávanie v spoločných oddelených dymovodoch, ale vystavených podobným veterným podmienkam
C53 Oddelené vypúšťanie a nasávanie na stene alebo streche, ale v oblastiach s rôznymi hodnotami tlaku. Vedenia vyprázdňovania a nasávania nesmú byť nikdy
na protiľahlých stenách
C63 Vedenia vypúšťania a nasávania z rúr predávaných a certifikovaných oddelene (1856/1)
C83 Vypúšťanie v jednom alebo spoločnom dymovode a nasávacie vedenie na stene
C93 Vypúšťanie na strechu (podobné s C33) a nasávanie vzduchu zo samostatne existujúceho dymovodu
Pozrite si Prezidentský výnos 412, 551 a UNI 11071.
33
F podperná platňa kotla
G plynový kohútik
34
STRANA VYSOKONAPÄŤOVÝCH PRIPOJENÍ
STRANA NÍZKONAPÄŤOVÝCH PRIPOJENÍ
Vypúšťacia rúra spalín ∅ 80 mm
Koncentrické rúry (∅
∅ 60-100 mm)
35
Koncentrické rúry (∅
∅ 80-125 mm)
Dvojité rúry (∅
∅ 80 mm)
Maximálna dĺžka rúr s ∅ 80
L Dĺžka nasávacej rúry (m)
M Dĺžka vypúšťacej rúry (m)
36
H = skrutka nastavenia maximálneho výkonu
I = skrutka nastavenia minimálneho výkonu
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
vv..................................................................................
37
38
39
Download

power green preklad