MATERSKÁ
ŠKOLA
„ČEREŠNIČKY“
Ražňany č.237, 082 61
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
ZÁZRAČNÝ STROM PREKVAPENÍ
„Na strome života je pre každého ponuka
zmysluplných možností a činností“
Dátum prerokovania v pedagogickej rade: 2.7.2010
Dátum prerokovania v rade školy : 2.7.2010
Dátum vydania : 26.8.2010
Mgr. Janka Mišková
riaditeľka školy
1
V súlade so zmenami v legislatíve a novými trendmi v pedagogike je veľmi dôležitá
sociomorálna atmosféra a klíma, ktorá podporuje celkovú kvalitu edukačnej interakcie, vo
všetkých komponentoch vzťahovej dimenzie – obsah, rozmanitosť, kvalitu, frekvenciu
a organizáciu. V materskej škole uplatňujeme preferentne normatívny proces výučby, kde
učiteľka volí stratégie, ktoré podporujú dôveru dieťaťa vo vlastné kompetencie, kde dieťa
aktívne hľadá vysvetlenie, overuje svoje hypotézy, využíva rôzne pomôcky a materiály,
transformuje informácie, ktoré prijíma z okolitého sveta. Aktívny spôsob učenia, ktorú
poskytuje najmä hra, je hlavnou cestou na získanie kompetencií.
Pri stanovení cieľov vychádzame z týchto východísk:
• ISCED 0
• POP na šk.rok 2010/2011
• Školský zákon (Zákon č.245/2008)
• Projekty – ŠPZ, Tajomstvá vodnej kvapky
• Analýza dosiahnutých výsledkov za šk.rok 2009/10
• Swot analýza
• Dotazník pre rodičov
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania:
• Zabezpečiť podmienky, organizáciu a realizáciu výchovno-vzdelávacích činností
spôsobom, ktorý primerane zodpovedá potrebám perceptuálno-motorického,
kognitívneho a sociálno-emocionálneho vývinu dieťaťa s dôrazom na formovanie
základov kľúčových kompetencií detí predškolského veku.
• Podporovať a rozvíjať u detí vytváranie kvalitnejších, hodnotnejších sociálnych
vzťahov podporovaním a skvalitňovaním vzájomných kontaktov s rovesníkmi,
zamestnancami školy, inými dospelými.
• Rozvíjať u detí enviromentálne poznanie, cítenie a aktívnu participáciu na ochrane
prírody.
• Poskytovať deťom možnosť poznať a porozumieť základným kompetenciám
nevyhnutných pre udržanie zdravia a zdravého spôsobu života, v súlade
s obklopujúcou prírodou, pohybovým režimom detí a rodiny.
• Utvárať a rozvíjať u detí národné povedomie porozumením pojmu vlasť, symbolov
SR, prezentovaním kognitívnych, motorických a kreatívnych kompetencií, aj
prostredníctvom tanečného krúžku.
• Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa.
• Počítačovým krúžkom umožniť deťom získať začiatky komunikácie s počítačom.
• Vytvárať v psychickom a osobnostnom vývine detí adekvátne predpoklady na to, aby
úspešne a bez závažných problémov mohli plniť úlohy a požiadavky 1.ročníka ZŠ
a základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať po celý život.
• Realizáciou školských a mimoškolských aktivít vytvárať a udržiavať kvalitnejšie,
hodnotnejšie, pozitívne sociálne vzťahy s rovesníkmi, dospelými, rodičmi.
• Zážitkovým učením, vlastnou aktivitou dieťaťa a poskytnutím možnosti spolupodieľať
sa na riadení výchovno-vzdelávacej činnosti a tým vytvoriť čo najlepšie podmienky
pre prirodzený osobnostný rozvoj, zmysluplný život a edukáciu dieťaťa
2
Stupeň vzdelania:
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole. Absolvent predprimárneho vzdelávania
získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k propedeutike (základom)
kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, je pripravený na vstup do
primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Na získanie
profilu absolventa predprimárneho vzdelania je potrebné, aby dieťa dosiahlo v závere
predškolského veku základy kľúčových kompetencií.
Formovanie základov kľúčových kompetencií v predškolskom veku je smerovaním,
ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie
schopnosti učiť sa a vzdelávať sa po celý život. Získanie konkrétnych kompetencií sa deje
v priamej interakcii, v priamej hernej činnosti.
V materskej škole rozvíjame tieto kompetencie:
1. Psychomotorické kompetencie
2. Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie
a) Základy sebauvedomenia
b) Základy angažovanosti
3. Sociálne (interpersonálne) kompetencie
4. Komunikatívne kompetencie
5. Kognitívne kompetencie
a) Základy riešenia problémov
b) Základy kritického myslenia
c) Základy tvorivého myslenia
6. Učebné kompetencie
7. Informačné kompetencie
Vymedzenie kompetencií je potrebné chápať relatívne, nakoľko v predškolskom období ide
o dosahovanie základov kompetencií dieťaťa.
Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania:
Materská škola v Ražňanoch poskytuje niekoľkoročnú dochádzku deťom vo veku od 2,5
roka do 6 rokov, ale aj dochádzku posledný rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu rodičov aj
poldennú formu výchovy a vzdelávania.
Vyučovací jazyk:
Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v štátnom jazyku Slovenskej republiky.
3
Zameranie Materskej školy „Čerešničky“:
Dvojtriedna materská škola v Ražňanoch je od roku 2001 zaradená do Národnej siete škôl
podporujúcich zdravie, plní ciele a úlohy ŠPZ, ktoré sú zamerané na dosiahnutie pohody,
uspokojenie každodenných potrieb a prispôsobenie prostredia tak, aby priaznivo pôsobilo na
dieťa, podporovalo jeho zdravie, zdravie rodičov a tiež všetkých, ktorí v MŠ pracujú.
Pri zameraní školy na enviromentálnu výchovu a jej súčastí, zdravý životný štýl a
pohybová výchova, vychádzame z podmienok, ktoré nám poskytuje okolité prírodné
prostredie, park, potok v blízkosti školy. Na základe autoevalvácie – vyhodnotenia
vzdelávacích činností, situácií, podmienok školy, swot analýzy a vyhodnotenia dotazníka pre
rodičov škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, má detský tanečný
súbor, prezentujúci ľudové tradície a taktiež začíname s počítačovým krúžkom. S deťmi
realizujeme ekovýchovný projekt Tajomstvá vodnej kvapky, kde deti pri vlastnej práci
v jednotlivých témach mesiaca získajú nielen informácie, ale predovšetkým objavia vzťah
a väzby v prírode, súvislosti ľudského správania a jeho vplyv ma vlastný život a na životné
prostredie. Dôraz budeme klásť na bezprostredný kontakt s prírodou, na jej pozorovanie,
poznávanie praktickou činnosťou v spojitosti s pohybovými aktivitami. Na základe analýzy
doterajších výsledkov školy sa chceme zamerať aj na to, aby práca na projekte vyžadovala od
detí schopnosť spolupracovať a rozvíjala komunikačné schopnosti detí. Za veľmi dôležitú
považujeme motiváciu detí a vzájomnú spoluprácu s rodinou a základnou školou. Naša škola
ponúka pre deti počítačový krúžok a výučbu anglického jazyka. Pedagogickí zamestnanci
rešpektujú potreby detí a napomáhajú k ich uspokojovaniu
realizáciou rôznorodých
školských a mimoškolských aktivít počas celého školského a spoluprácou so zriaďovateľom
školy – Obecným úradom v Ražňanoch, s CZŠ sv. Demetera v Ražňanoch, Mestskou
knižnicou v Sabinove, ZUŠ, detským lekárom, stomatológom, MŠ na ul. Jarkova v Sabinove.
Denný poriadok je vytvorený podľa platnej legislatívy. Deťom v heterogénnych triedach
zabezpečuje vyváženosť spontánnych a riadených činností, je dostatočne pružný. Učiteľky
poskytujú rodičom poradenský servis, rôzne osvetové aktivity v otázkach výchovy
a vzdelávania detí, informácie o individuálnom rozvoji dieťaťa. Rodičia majú možnosť
vypožičať si odbornú aj detskú literatúru.
K zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania detí , zlepšeniu participácie rodiny a školy
a prezentácie školy ponúkame počas celého roka tieto aktivity:
• Šarkaniáda“: púšťanie šarkanov s rodičmi, súrodencami detí na blízkom kopci
• „Záhradná párty“: pri príležitosti Svetového dňa zdravia výstava ovocia, zeleniny,
ochutnávkou a cvičením rodičov a detí
• „Na vandrovke“: vychádzka do prírode popri koryte miestneho potoka až k prameňu
• kultúrny program pre starých rodičov a spoluobčanov „Deň plný lásky“
• dni otvorených dverí, návštevy divadelného predstavenia
• „Týždeň boja proti drogám“: oboznámenie detí so zdravotnou tematikou, škodlivosti
fajčenia, protidrogová prevencia, významom pohybu , pitného režimu
• posedenie a kultúrny program pri príležitosti Mikuláša, vianočných sviatkov
• „Jarmok dobrej nálady“: pečenie medovníkov, príprava darčekov v spolupráci s deťmi
z CZŠ v Ražňanoch
• „Fašiangy, fašiangy“: karneval v MŠ za účasti rodičov a detí – prvákov z CZŠ
• Šk.kolo prehliadky slov.a šarišských piesní „A my Šarišani“, spojené s ukážkou a hrou
na ľudových nástrojoch, prehliadka prózy a poézie slovenských autorov „Čin – Čin
• výstava kraslíc pre rodičov a verejnosť v priestoroch miestneho Obecného úradu
4
• turistické vychádzky „Odkiaľ tečie náš potôčik“, výlet, športový deň v rámci MDD
• kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek
• rozlúčka s predškolákmi s deťmi a kolektívom školy, CZŠ, Obecným úradom ,
vyvesenie „tabla predškolákov“ do obecnej vývesnej tabule
• návšteva ZUŠ ( rozprávkový koncert )
Učebné osnovy:
Pri tvorbe učebných osnov vychádzame z platnej legislatívy, z podmienok a vlastného
zamerania školy. Školský vzdelávací program Zázračný strom prekvapení obsahuje desať
mesačných obsahových celkov, každý celok tvoria jednotlivé týždenné alebo dvojtýždenné
témy, ktorých učivo je v logickom usporiadaní podľa ročných období a sviatkov. Táto
postupnosť umožní deťom učivo lepšie chápať, prijímať, má pre ich osobnostný rozvoj väčší
význam a vedia ho lepšie využívať v ďalšom napredovaní a sebarozvoji. Každý obsahový
celok je koncipovaný tak, aby podporoval rozvoj prírodovedného poznania – poznania
fyzikálnych, prírodných, meteorologických a iných javov, vytvorenie kritických postojov na
ochranu životného prostredia, na podporovanie zdravého životného štýlu prostredníctvom
životného cyklu stromu. Všetky aktivity a činnosti sú organizované so zámerom, aby deti
podnecovali k vlastnej aktivite a experimentovaniu, aby sa zapájali do organizácie činností
a pracovali svojím vlastným tempom. Vytvárame podmienky pre spoločné aktivity,
individuálne, v malých, väčších skupinách.
Pri jednotlivých tematických okruhoch budeme hodnotiť naplnenie výkonových
štandardov prostredníctvom spätnej väzby (spontánnej činnosti detí – riadených edukačných
aktivít – hier – výtvarných prác,...). Hodnotenie, ktorého súčasťou budú aj výsledky
dosahovania kompetencií, zrealizujeme raz mesačne. Obsahom hodnotenia budú postupy,
metódy, stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, reakcie detí, ich aktivitu alebo pasivitu, čo
ich v téme zaujalo, aký prínos mal obsahový celok pre ich rozvoj. Závery z týchto hodnotení
budú prejednávané na pedagogických poradách, interných metodických zasadaniach.
Učebné osnovy sú rozšírené o vlastné ekovýchovné aktivity, v ktorých dôraz kladieme na
bezprostredný kontakt s prírodou, na jej pozorovanie a poznávanie zážitkovým učením, aby
deti boli spôsobilé chápať význam prírody pre život človeka a zaujať ochranárske postoje. Do
aktivít sa majú možnosť zapojiť všetky deti aj rodičia. Každé dieťa – „KAMARÁT
PRÍRODY“ má možnosť vidieť výsledok svojej činnosti (triedený odpad, „poklad“,
fotodokumentácia, pravidlá na šetrenie vodou,...) a po jej zhodnotení na konci šk. roka bude
odmenené „odznakom kamaráta prírody“.
CHARAKTERISTIKA
OBSAHOVÝCH CELKOV:
Kto som a kam patrím:
Zámerom tejto témy je navodzovať situácie a činnosti, pri ktorých si deti budú uvedomovať
samých seba, dôležitosť spolunažívania s rovesníkmi a inými dospelými, zoznamovať sa
s prostredím MŠ. Zároveň budeme deti oboznamovať s najbližším okolím školy s dôrazom na
bezpečnosť cestnej premávky.
Jeseň pani bohatá:
Cieľom tohto obsahového celku je prostredníctvom aktívneho poznania a zážitkového učenia
rozvíjať u detí poznatky o ročnom období, premenách živej prírody a zároveň podporovať
pozitívne vzťahy detí a dospelých, starých rodičov.
5
Počasie a zdravie:
Cieľom jednotlivých tém je oboznámiť deti so svojím telom, jeho časťami, funkciami,
vplyvom počasia na človeka a zvieratá. Zameriavať sa budeme aj na protidrogovú tematiku so
zámerom na zdravý životný štýl dieťaťa a jeho rodiny.
Čaro a krásy zimy:
Zámerom obsahového celku je priblížiť kolobeh prírodných javov a skupenstvá vody.
Aktivity s rodičmi budú zamerané na podporovanie pozitívnych vzťahov detí, rodiny,
kolektívu školy v období blížiacich sa sviatkov, aby dieťa dokázalo rôznymi výrazovými
prostriedkami vyjadriť svoje názory, pocity, zážitky.
Snehuliaci vandrovníci:
Cieľom obsahového celku je získať prvé časové kompetencie, rozvíjať ochranárske postoje
k vtákom, stimulovanie poznávania symbolov SR. Prostredníctvom detskej zimnej olympiády
budeme u detí podporovať trvalý záujem o pohybové aktivity ako determinanty zdravia.
Fašiangový čas:
Zámerom týždenných tém je rozvíjanie kreatívnych a komunikatívnych kompetencií
prostredníctvom manipulovania s rôznym materiálom pri zhotovení karnevalových masiek,
experimentovanie so svetom farieb, rozvíjanie fyzickej i duševnej pohody. Téma ľudová
krása je zameraná na rozvoj hodnôt vlastnej kultúry.
Jar zimu vyhnala:
Cieľom je stimulovanie potenciálu a kompetencií viažucich sa k rozprávaniu a rozhovorom
o knihe, zvieratkách a ich mláďatkách. Súčasťou sú témy zamerané na rozvoj schopnosti
spracovávať poznatky o prírode, na spoluprežívanie a prípravu veľkonočných sviatkov.
Strom a jeho premeny:
Zámerom jednotlivých tém mesiaca je rozvíjať kapacitu vnímania konštantných rytmov
prírody, kde dieťa v priamom kontakte so živou a neživou prírodou získa základy
enviromentálneho cítenia.
Čo je šťastie:
Cieľom je podporovať u detí porozumenie a chápanie štruktúry, funkcie, významu rodiny,
vytváranie a udržiavanie kvalitnejších, hodnotnejších sociálnych vzťahov. Navodzovať
situácie na rozvoj počiatkov písania, čítania. Prostredníctvom brannej vychádzky viesť deti
k ochrane prírody.
Zelené leto:
Tematické okruhy sú zamerané na príjemné strávenie posledných školských dní prípravou na
MDD, rozlúčku s predškolákmi, prípravou na prázdniny prostredníctvom spoznávania
exotických zvierat, na stimuláciu prirodzenej zvedavosti u detí a na podporovanie
vzájomného kooperovania.
6
Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie
dokladu o získanom vzdelaní:
V súlade s dikciou Zákona o vzdelávaní č.245/2008 (školského zákona) a Vyhlášky
č.306/2008 o materských školách a s ohľadom na vlastné podmienky školy dieťa ukončí
predprimárnu výchovu a vzdelávanie slávnostnou rozlúčkou s predškolákmi s deťmi, rodičmi
a zamestnancami
školy
spojenou
s odovzdávaním
osvedčenia
o absolvovaní
predprimárneho vzdelania . Súčasťou tejto slávnosti je vyvesenie rozlúčkového tabla
v obecnej tabuli.
Profil absolventa predprimárneho vzdelávania v MŠ v Ražňanoch:
• Má elementárne poznatky o svete ľudí, kultúry, prírody a techniky, o jeho premenách
a rozmanitostiach, Sústredene pozoruje, skúma, objavuje, experimentuje, všíma si
súvislosti okolitého prostredia.
• Dbá na vlastné zdravie a bezpečie svoje aj iných, správa sa zodpovedne s dôrazom na
správny životný štýl.
• Rozširuje svoju slovnú zásobu a aktívne ju používa v komunikácii s okolím
• Dokáže využívať informatívne a komunikatívne prostriedky (knihy, encyklopédie,
počítač, audiovizuálna technika).
• Spolupracuje v spoločných činnostiach, rešpektuje iných, dokáže sa v skupine presadiť
• Dokáže sa vyjadrovať v štátnom jazyku a svoje pocity, nálady vyjadruje rôznymi
výrazovými prostriedkami.
7
UČEBNÉ OSNOVY – OBSAHOVÉ CELKY
ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Mesiac
Obsahové celky
September
Kto som a kam patrím
Október
Jeseň pani bohatá
November
Počasie a zdravie
Témy
Prvýkrát do škôlky
Ľudia a ich práca
Za bránami materskej školy (dedina)
Bezpečne na ceste
Fúka vietor jesenný
Babičkina záhradka
Čo pichá a šuští
Moji starkí
Dovidenia, vtáčky
Ako sa oblečiem ?
Moje telo
Nebezpeční záškodníci
predmety
Postieľky pre zvieratká
a nebezpečné
December
Čaro a krásy zimy
Perinbabka vstáva -Mikuláš
Voňavá školička
Koledička, koleda
Január
Snehuliaci vandrovníci
Rok a jeho deti
Ľadový zámoček – neživá príroda
Detská zimná olympiáda
Vtáčky a zvieratká v zime
Február
Fašiangový čas
Ľudová krása
Harlekýn – kráľ karnevalu
Svet farieb
Chcem byť zdravý
8
Mesiac
Obsahové celky
Témy
Kamarátka kniha
Zvieratká a ich mláďatká
Príroda sa prebúdza
Veľká noc
Marec
Jar zimu vyhnala
Pesničky v korunách stromov
Jar na poli, v záhrade
Dopravné prostriedky
Cesta dažďovej kvapky
Apríl
Strom a jeho premeny
Máj
Čo je šťastie
Jún
Júl
Zelené leto
Darček pre mamičku
Od bábätka po školáka
Meduškine objavy (hmyz, kvety)
Kde sa rodí potôčik
Mať sviatok je príjemné, pozdravy leta
Tajomstvá
Cesta okolo sveta – more, exotické
zvieratá
Dovidenia, škôlka milá
Hurá, prázdniny
Tematické okruhy:
-Psychomotorická oblasť
-Kognitívna oblasť
-Sociálno-emocionálna oblasť
9
OBSAHOVÝ CELOK:
Tematický
okruh
Ja som
Kto som a kam patrím
Obsahové
štandardy
Základné lokomočné
pohyby (chôdza, beh,
skok, chytanie).
Orientácia v priestore.
Pracovné návyky.
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
1.Ovládať základné lokomočné
pohyby.
2.Napodobňovať pohyb v rôznych
podmienkach (s náčiním).
3.Orientovať sa v priestore vo
vzťahu k vlastnej osobe.
4.Tešiť sa zo spontánnych
a riadených pohybových aktivít.
Kompetencie
Psychomotorické
Sociálne
Osobnostné
–
interpersonálne
Komunikatívne
5.Zvládnuť sebaobslužné činnosti
(obliekať sa, obúvať sa, umývať
sa)
a návyky
správneho
stolovania.
6.Zhotoviť výtvory zo skladačiek
Jemná motorika.
Práca
s rôznym a stavebníc z rôzneho materiálu.
7.Zhotoviť výtvory z rozmanitého
materiálom.
materiálu, rôznymi technikami
(strihať, lepiť, tvarovať materiál).
8.Kresliť veľkými grafickými
pohybmi.
Správne držať grafický materiál.
Meno
a priezvisko 9.Predstaviť
sa
menom
dieťaťa.
a priezviskom.
Rodina a jej členovia. 10.Rozlíšiť a pomenovať členov
rodiny.
Grafomotorika.
Ja som
Orientácia
v bezprostrednom
okolí
domova
a materskej školy.
Kognitívne
Učebné
kompetencie
Informačné
11.Orientovať sa v tesnej blízkosti
domova a materskej školy.
12.Rozlíšiť dominanty svojho
bydliska.
Bezpečnosť
premávky.
Ja som
cestnej 13.Zdôvodniť
význam
dodržiavania pravidiel cestnej
premávky.
14.Poznať základné dopravné
značky.
Vlastná jedinečnosť 15.Pozdraviť,
poďakovať Komunikatívne
Sociálne
a jedinečnosť iných.
a požiadať o pomoc.
Kontakt
16.Nadviazať
neverbálny
v komunikácii.
a verbálny kontakt s inými deťmi
a dospelými.
Artikulácia
hlások 17.Vedieť
predstaviť
seba
a hláskových skupín.
a svojho kamaráta.
si
pasívnu
18.Rozširovať
10
Tematický
okruh
Ľudia
Ľudia
Ľudia
a aktívnu slovnú zásobu.
Obsahové
Výkonové štandardy
Kompetencie
štandardy
(špecifické ciele)
Pravidlá a spolupráca 19.Dodržať pravidlá hudobno- Sociálne
v hudobnopohybových hier.
Psychomotorické
pohybových hrách.
20.Uplatniť
spoluprácu
v skupinovej hudobno-pohybovej
alebo hudobno-dramatickej hre.
Ľudské činnosti a ich 21.Poznať,
slovne
opísať Kognitívne
umelecké stvárnenie.
rozmanité ľudské činnosti.
Komunikatívne
22.Poznať a v hrách napodobniť Učebné
prácu rodičov.
Význam práce.
23.Pochopiť význam práce na
základe rozmanitých pracovných
činností.
Dopravné prostriedky.
rozlíšiť,
priradiť
24.Poznať,
a triediť dopravné prostriedky
podľa miesta pohybu (zem,
vzduch, voda).
Priraďov., triedenie,
usporadúvanie, zostav.
podľa kritérií.
Počúvanie
s porozumením.
25.Priradiť, triediť a usporiadať
predmety podľa určitých kritérií
(farba, tvar, veľkosť, dĺžka).
26.Počúvať s porozumením.
27. Reagovať neslovne na otázky
Pasívna
a aktívna a pokyny.
slovná
zásoba 28.
slovne
na
Reagovať
v slovenskom jazyku. jednoduché
otázky
buď
jednoslovnou,
viacslovnou
odpoveďou alebo jednoduchou
frázou.
Delenie,
pomoc, 29. Rozdeliť sa, obdarovať Sociálne
obdarovanie.
niekoho a pomôcť inému.
Komunikatívne
Otvorená
komunikácia.
Príroda
Komunikatívne
Sociálne
–
interpersonálne
Osobnostné
30.Komunikovať otvorene
bariér a predsudkov.
bez
Pohyb v prírode.
31.Pohybovať sa a nebáť sa Psychomotorické
v rôznom prostredí.
Otužovanie.
32.Otužovať sa prostredníctvom Kognitívne
–
vetra, slnka.
elementárne
základy tvorivého
Výtvarná,
pracovná 33.Prejaviť zručnosti a praktickú myslenia
a technická tvorivosť. tvorivosť pri vytváraní produktov
z prírodnín
prostredníctvom
využitia rôznych pracovných
11
Tematický
okruh
Príroda
a výtvarných techník.
Obsahové
Výkonové štandardy
Kompetencie
štandardy
( špecifické ciele )
Rastlinná a živočíšna 34. Určiť niektoré pozorovateľné Učebné
ríša.
spojitosti
medzi
rastlinnou Kognitívne
a živočíšnou ríšou.
Zvieratá a živočíchy
35. Poznať, rozlíšiť a určiť na
základe
priameho
alebo
sprostredkovaného pozorovania
niektoré domáce, lesné zvieratá.
Počasie.
36.Poznať,
opísať,
rozlíšiť
prírodné
javy
ovplyvnené
počasím.
37.Citlivo vnímať krásu prírody, Učebné
jej čaro a jedinečnosť.
Príroda
Krásy prírody
Kultúra
Reakcie na
tempa hudby.
Kultúra
Rytmizácia riekaniek 39.Rytmizovať ľudové riekanky Sociálne
a piesní.
a detské ľudové a umelé piesne Psychomotorické
hrou na tele alebo prostredn. Komunikatívne
Orffovho inštrumentára.
Spev piesní.
40.Spievať v rozsahu kvinty (c1g1)- sexty relatívne intonačne
čisto, s radosťou a primerane
charakteru detskej ľud. a umelej
piesni s rôznou tematikou.
v hrách
riekanky,
41.Použiť
vyčítanky s rôznou tematikou.
Kultúra
zmenu
Emocionalita v hre.
42.Prejavovať radosť z hry.
Sociabilita v hre.
43.Zapojiť sa do skupinovej hry
a vedieť
spolupracovať
v skupinovej hre.
44.Začať, rozvíjať a dokončiť hru.
45.Vnímať rôznorodosť hračiek
a predmetov vo svojom okolí.
Komunikatívne
Osobnostné
Sociálne
46.Pomenovať miesto svojho
bydliska.
47.Vymenovať niektoré názvy
ďalších miest a obcí.
48.Experimentovať s vlastnosť.
farieb a uplatňovať ich tvorivé
variácie.
celú
plochu
49.Pokryť
Učebné
Osobnostnéintrapersonálne
Hračky a predmety
Bydlisko
Kultúra
38.Pohotovo reagovať na zmenu Psychomotorické
tempa hudobného sprievodu.
Experimentovanie
s farbami
Kognitívne
Informačné
Osobnostné
12
Tematický
okruh
Kultúra
Kultúra
rozmanitými farbami.
Obsahové
Výkonové štandardy
štandardy
(špecifické ciele )
Kreslenie, maľovanie, 50.Kresliť, maľovať, modelovať
modelovanie
v rôznych polohách (sed, kľak,
stoj, sed).
Detská,
ľudová 51.Počúvať
s porozumením
a autorská
poézia a citovým zaangažovaním detskú
a próza.
ľudovú
a autorskú
poéziu,
rozprávky a príbehy.
Prednes
útvarov.
Kompetencie
Kognitívne
Komunikatívne
Učebné
Sociálne
literárnych 52.Zapamätať si a prednášať
krátke literárne útvary, napr.
riekanky, hádanky, vyčítanky,
krátke detské básne, atď.
KAMARÁT PRÍRODY:
Zameranie:
Rozširovanie poznania pri poznávaní rôznorodosti prírody. Rozvíjanie sociálnych
kompetencií pri vzájomnej komunikácii a vnímaní krásy prírody.
Špecifický cieľ
Aktivita
Učebné zdroje
Poznávať kolobeh organickej
a neorganickej hmoty, získavať
skúsenosti o ochrane prírody, čo je
pre ňu neškodné a čo ju ohrozuje.
POKLAD
Predškolská
výchova
č.6/2009/10, s. 32
Skúmať fyzikálne a mechanické
vlastnosti listov, rozlišovať ich
tvar, povrch, farbu,...
LISTY A
LÍSTOČKY
Kafomet,
PRJ – 009.3
Dátum
splnenia
13
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
Manipulácia s hračkami, predmetmi
Pohybové a relaxačné cvičenia
Hudobno-pohybové hry : Na hada, Ty a ja, Chytili sme kohútika, Na
dopravného strážnika, Na vlak, Na autá, Naháňačka, Kompót,...
Nácvik a recitácia riekaniek, básní o MŠ, dopravných prostriedkoch, ľudskej
práci
Kreslenie, modelovanie, maľovanie
Konštruktívne a grafické činnosti –
Edukačné aktivity: Výlet po triede, Miestny rozhlas, Na jabĺčko, Na križovatke,
Pečiatkový autodróm, Na autá, Na remeselníkov, Kto čo robí, Gazdinky, Z čoho
sú predmety, Na záhradníka
Spievanie, rytmizovanie piesní
Vychádzky do parku, blízkeho okolia školy
Hry s pexesom, človeče, puzzle
Lepenie a dotváranie prírodného materiálu
Využívanie ekohier
Hry na školskom dvore
Učebné zdroje:
EHPS s. 186, 123, 129, 130, 84, 127, 111, 135, 88, 187, 138
Pracovné listy – Písanka škôlkára, Písanka predškoláka, Svet predškoláka,
Chrobáčik,...
Piesne, hry a riekanky detí predš.veku,
Knihy, encyklopédie, časopisy
Metódy, zásady
Zásobník ekohier
Hry v MŠ na rozvoj osobnosti dieťaťa
Kafomet
HODNOTIACE KRITÉRIÁ:
Dieťa má :
Byť spôsobilé manipulovať s hračkami, jednoduchými predmetmi
Byť spôsobilé orientovať sa v MŠ a v jej najbližšom okolí
Ovládať elementárne komunikatívne spôsobilosti
Poznať svoje meno a priezvisko, vek, adresu bydliska a mená svojich kamarátov
Aktívne sa zúčastňovať spoločných pohybových hier, aktivít
Byť spôsobilé konať a pôsobiť čoraz autonómnejšie v hrových činnostiach, EA
súvisiacich s témou
Byť spôsobilé speváckeho prejavu, prirodzene spev spájať s rytmizáciou
Zvládnuť sebaobslužné činnosti
Byť spôsobilé vykonávať základné lokomočné pohyby, orientovať sa v priestore
14
Dieťa by malo:
Byť spôsobilé chápať, prečo sa v rodine, v MŠ cíti dobre
Zdôvodniť význam rôznorodej ľudskej práce
Byť spôsobilé zdôvodniť svoje konanie
Využívať verbálnu aj neverbálnu komunikáciu na dané témy (MŠ, ja a moja
rodina, kamaráti zo škôlky, dopravné prostriedky,...)
Poznať dominanty obce
Poznať mená a priezviská triednych učiteliek
Prezentovať svoje poznanie pri reprodukovaní charakteristických znakov
dopravných prostriedkov
Byť spôsobilé prejaviť zručnosti a pracovnú tvorivosť pri vytváraní rôznych
produktov
Dieťa by mohlo:
Byť spôsobilé opísať rozdiely medzi dedinou a mestom
Kriticky zdôvodniť potrebu zamestnancov MŠ, iných pracovných činností,
zamestnaní
Zamýšľať sa nad svojou rodinou, pochopiť jej bohatstvo
Argumentovať, prečo sú potrebné dopravné prostriedky, prečo je potrebné
spolupracovať s inými deťmi, komunikovať
Byť spôsobilé riešiť problémové úlohy aj v kooperácii s inými deťmi (navrhni
nový dopravný prostriedok, čo by stalo, keby,...)
15
OBSAHOVÝ CELOK: Jeseň pani bohatá
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Ja som
Svalové napätie
a dýchanie
Pohyb ako prostriedok
upevňovania zdravia
Práca s rôznym
materiálom.
Grafomotorika.
Ja som
Ja som
Ľudia
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
Kompetencie
Psychomotorické
1.-kontrolovať pri pohybe svalové
napätie a dýchanie,
Psychomotorické
2.-zaujať adekvátne postoje
Osobnostné
k pohybu a športovým aktivitám
Komunikatívne
3.-zhotoviť výtvory z rozmanitého Kognitívne
materiálu, vrátane odpadového,
rôznymi technikami (strihať, lepiť, Kognitívne
tvarovať materiál atď.), uplatňovať
pri tom technickú tvorivosť,
4.-kresliť
uvoľnenou
rukou,
plynulo a smelo
Postoje k členom
rodiny.
5.-zaujať postoj k členom rodiny
Zdravé potraviny.
6.-rozlíšiť
a jednoduchým
spôsobom intuitívne opísať stav Učebné
zdravia a stav choroby,
Komunikatívne
Obhajovanie
vlastného stanoviska
v konflikte.
7.-obhajovať nenásilne
stanovisko
v prípade
konfliktu,
Pasívna a aktívna
slovná zásoba
8.-uplatniť aktívnu slovnú zásobu Osobnostné
vzhľadom na obsahový kontext Komunikatívne
(zmysluplne rozprávať o svojich Učebné
pocitoch, zážitkoch, dojmoch)
Pravidlá a spolupráca
v hudobnopohybových hrách.
9.-dodržať pravidlá hudobnopohybových hier
Psychomotorické
Sociálne
Pravidlá a spolupráca
v hudobnopohybových hrách.
10.-dodržať pravidlá hudobnopohybových hier
Psychomotorické
Sociálne
Sociálne
Kognitívne
vlastné Sociálne
vzniku Komunikatívne
Kognitívne
16
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Ľudia
Ľudia
Príroda
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
Kompetencie
Farby, farebná
11.-priradiť, rozoznať
rozmanitosť vo
a pomenovať farby
vlastných produktoch.
na obklopujúcich reáliách,
Kognitívne
Priraďovanie,
triedenie,
usporadúvanie,
zostavovanie podľa
kritérií.
Kognitívne
12.-priradiť, triediť a usporiadať
predmety podľa určitých kritérií
(farba, tvar, veľkosť),
Delenie, pomoc,
obdarovanie.
13.-rozdeliť sa, obdarovať niekoho Osobnostné
a pomôcť inému,
Kognitívne
Základy empatie
14.-zaujať pozitívne a empatické
postoje k chorým, osobám so
zdravotným postihnutím, starým
ľuďom, multikultúrnej
a socioekonomickej rozmanitosti
ľudstva
Osobnostné
Sociálne
Komunikatívne
Pohyb v prírode
15.-zvládnuť turistickú vychádzku
do blízkeho prírodného okolia
Psychomotorické
Výtvarná, pracovná
a technická tvorivosť.
16.-prejaviť zručnosti a praktickú
tvorivosť pri vytváraní produktov
z prírodnín prostredníctvom
využitia rôznych pracovných a
výtvarných techník
Stromy a kríky.
17.-poznať, opísať a rozlíšiť stromy Komunikatívne
a kríky a zdôvodniť ich odlišnosť, Učebné
Huby
18.- vedieť, že huby sú jedlé
Komunikatívne
a nejedlé
Učebné
19.-citlivo vnímať krásu prírody, Psychomotorické
jej čaro a jedinečnosť,
Komunikatívne
Príroda
Príroda
Krásy prírody.
Kultúra
Pohybové stvárnenie
charakteru hudby.
20.-vyjadriť náladu piesne a hudby Psychomotorické
prirodzeným
kultivovaným
pohybom,
Kultúra
Kultúrne dedičstvo,
sviatky a ich oslavy.
21.-zapojiť sa aktívne do prípravy Osobnostné
osláv sviatkov a spoločenských Sociálne
udalostí
vrátane
udržiavania Komunikatívne
ľudových tradícií,
17
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Kultúra
Spev piesní.
Výtvarná tvorivosť.
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
22.-spievať v rozsahu kvinty (c1 –
g1) – sexty (relatívne intonačne
čisto)
Kompetencie
Komunikatívne
Psychomotorické
23.-kresliť, maľovať, modelovať
v rôznych polohách (ľah, kľak, stoj,
sed),
Učebné
24.-kresliť, maľovať, modelovať, Psychomotorické
Plošné a priestorové
výtvarné stvárňovanie. plošne a priestorovo zobrazovať
ľudskú a zvieraciu postavu,
Osobnostné
Detská, ľudová
25.-počúvať
s porozumením Sociálne
a autorská poézia
a citovým zaangažovaním detskú
a próza.
ľudovú
a autorskú
poéziu,
rozprávky a príbehy,
KAMARÁT PRÍRODY:
Zameranie:
Citlivé vnímanie rozmanitosti a krásy jesennej prírody, stromov prostredníctvom aktívneho
Prejavovanie vzťahu k prostrediu prostredníctvom
pozorovania, zážitkového učenia.
umeleckých výrazových prostriedkov.
Špecifický cieľ
Aktivita
Učebné zdroje
Pozorovať a poznávať zmeny na
kríkoch, stromoch všetkými
zmyslami- zrakom, sluchom,
hmatom, chuťou, čuchom.
AKO VNÍMAM
STROM
Kafomet,
PRJ – 007.3
Aktivizovať bádateľské
kompetencie pri vyhľadávaní,
skúmaní, poznávaní rôznych
druhov stromov, ich kôry, prejaviť
ochranárske postoje k prírodnému
prostrediu a stvárniť ich rôznymi
umeleckými výrazovými
prostriedkami.
ZÁZRAČNÁ KôRA
ČO BY SA STALO
KEBY,....
Predškolská
výchova,
č.6/2009/10, s.33
Predšk.výchova č.6
ČARO JESENNÉHO
STROMU
Kafomet,
RôZ – 004.1
Dátum
splnenia
18
Stratégie výchovno -vzdelávacej činnosti:
Obkresľovanie, strihanie, lisovanie, nalepovanie prírodnín
Určovanie tvaru, farby, veľkosti, počtu predmetov
Pozorovanie prírody, smer a silu vetra- šarkaniáda
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Motivačné cvičenia s využitím relaxačnej hudby
Konštruovanie a manipulácia s konštrukčnými hrami podľa fantázie
Riekanky, vyčítanky, poézia, próza
Pomenovanie a ochutnávanie ovocia a zeleniny
Zhotovenie tekvicových a zeleninových panáčikov
Turistická vychádzka do lesa, parku a k blízkemu poľu, záhrady
Hudobno-pohybové hry: Koza a záhradník, Ježko, Ako cvičia repy, Kolo, kolo
mlynské,...
Edukačné aktivity: Výstava, Uhádni podľa zvuku, Tanec vetra, Strom života, Na
vedcov, Kamaráti zo záhrady, Mestečko GT,...
Dramatizácia rozprávok s využitím prstových bábok
Poznávanie a rozlišovanie ihličnatých a listnatých stromov, plody
Oboznámenie sa s jednotlivými druhmi húb
Pripravovanie kultúrneho programu Moji starkí
Vytvorenie darčekov z prírodnín pre blízkych
Využívanie ekohier, Kafomet, Dieťa a jeho svet
Grafomotorické kreslenie s využitím rôzneho grafického materiálu
Učebné zdroje:
EHPS: s.172,186,178,103,148,104,133,120,...
Pracovné zošity: Svet škôlkara, predškoláka, Matematika, Písanka, Enviromentálna
výchova, Zdravá škôlka
Piesne, hry a riekanky pre deti MŠ
Knihy, encyklopédie, časopisy- Včielka
Metódy, zásady ,Vlastný zásobník hier a ekohier
Knihy - Z truhlice starej mamy, Štebotavé vtáčky, Veľká škola kreslenia
Kafomet
19
HODNOTIACE KRITÉRIÁ:
Dieťa má:
Uvedomiť si, že je súčasťou prírody
Byť spôsobilé chápať, prečo sa v prírode cítime dobre
Byť spôsobilé chápať význam prírody pre zdravý život človeka – vitamíny zo záhrady
Vymenovať členov rodiny – svoje postavenie v rodine
Byť spôsobilé komunikovať
Vyjadriť hudbu jednoduchými pohybmi, dodržiavať jednoduché pravidlá hry
Byť spôsobilé prekonávať prekážky
Dieťa by malo:
Aktívne prezentovať svoje postoje, tradície zo svojho prostredia (domáceho,
rodinného)
Byť spôsobilé posúdiť, čo môžeme od prírody v danom ročnom období očakávať
Poznať niektoré druhy ovocia, zeleniny, húb
Byť spôsobilé rozlišovať charakteristické znaky a rozdiely medzi stromami a krami
Poznať niektoré druhy vtákov
Byť spôsobilé používať rôzne techniky na výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv
Kresliť, modelovať, maľovať v rôznych polohách
Byť spôsobilé posúdiť charaktery niektorých ľudí okolo seba
Byť spôsobilé vyjadriť hudbu pohybom
Dieťa by mohlo:
Poznať názvy mesiacov v jednotlivom ročnom období
Byť spôsobilé využívať aktívny postoj k prírode prostredníctvom experimentov
Kriticky zdôvodniť význam vitamínov pre zdravie človeka
Byť spôsobilé riešiť problémové úlohy v kooperácii s inými deťmi
20
OBSAHOVÝ CELOK: Počasie a zdravie
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Ja som
Orientácia v priestore
Základné
polohy,postoje
a pohyby
Ja som
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
1.-zaujať rôzne postavenia podľa
pokynov
2.-poznávať názvy základných
polôh, postojov a pohybov
Pracovné návyky
3.-zvládnuť sebaobslužné
činnosti(obliekať sa ,obúvať sa,
umývať sa čistiť si zuby) a návyky
správneho stolovania(udržiavať
čistotu pri jedle).
Elementárne základy
práce s počítačom
4.-zvládnuť na základe nápodoby
a slovných inštrukcií dospelého na
elementárnej úrovni prácu
s počítačom.
Vizuomotorika
Základné grafické
tvary
5.-využívať koordináciu zraku a
ruky
6.-znázorňovať graficky
motivovaný pohyb vychádzajúci
z ramenného kĺbu, zápästia
a pohybu dlane a prstov.
7.-určiť na základe viaczmyslového
vnímania, časti tela a jednoduchým
spôsobom opísať funkciu
8.-rozlíšiť a jednoduchým
spôsobom intuitívne opísať stav
zdravia a stav choroby
Ľudské telo
Zdravotný stav,
postoje k zdraviu
Zásady ochrany
zdravia
Kompetencie
Psychomotorické
Osobnostné
Interpersonálne
Komunikatívne
Psychomotorické
Osobnostnézáklady
angažovanosti
Sociálne
Komunikatívne
Kognitívne
9-dodržať zásady ochrany zdravia(s Učebné
pomocou dospelých)
Ochrana proti drogám 10.-uvedomovať si nebezpečenstvo
kontaktu s neznámymi osobami
Možnosti poškodenia
zdravia
Zdravé potraviny
Ja som
Sebahodnotenie
Spisovná reč
11.-rozlíšiť príčiny možného
nebezpečenstva a poškodenia
zdravia pri zakázanej manipulácií
s niektorými predmetmi
12.-poznať ,rozlíšiť, triediť
a vyberať si zdravé potraviny
13.-hodnotiť svoje vlastné
schopnosti v rôznych činnostiach
14.-uplatňovať spisovnú podobu
materinského jazyka
Osobnostné
Komunikatívne
21
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Pravidlá a spolupráca
Ľudia
v hudobnopohybových hrách
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
15.-dodržiavať pravidlá hudobnopohybových hier
Ľudia
Plošná a priestorová
predstavivosť
16.-zostaviť z puzzle, rozstrihaných Kognitívne
obrázkov, paličiek alebo
Sociálne
geometrických tvarov obrazce
Učebné
a útvary podľa fantázie, predlohy
a slovných inštrukcií
Ľudia
Delenie, pomoc,
obdarovanie
17.-rozdeliť sa, obdarovať niekoho
a pomôcť inému
Riešenie konfliktov
18.-vyjadriť elementárne
hodnotiace postoje k správaniu
iných
Rozmanitosť
ľudských vlastností
19.-hodnotiť a rozlišovať pozitívne
a negatívne charakterové vlastnosti
ľudí na základe reálnych fiktívnych
situácií
Príroda
Pohyb s rôznymi
pomôckami
20.-využívať na pohyb rôzne
pomôcky
Psychomotorické
Sociálne
Príroda
Zvieratá a živočíchy
21.-poznať ,rozlíšiť a určiť na
základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania
niektoré domáce ,lesné a exotické
zvieratá ,vtáky a voľne žijúce
živočíchy
Kognitívne
Učebné
Informačné
Komunikatívne
Počasie
22.-poznať ,opísať ,rozlíšiť
prírodné javy ovplyvnené počasím
Ochranárske postoje
k prírode
23.-prakticky uplatniť návyky
starostlivosti o prírodu
Príroda
Kompetencie
Sociálne
Psychomotorické
Osobnostné
Sociálne
Komukatívne
Kognitívnezáklady kritického
myslenia
Sociálne
Komunikatívne
22
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Kultúra
Pohybové stvárnenie
charakteru hudby
Kultúra
Hračky a predmety
Kultúra
Sociabilita v hre
Umelecké stvárnenie
pocitov z počúvania
hudby
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
24.-uplatňovať tanečné
prvky(cvalové poskoky, poskočný
krok otočky, úklony)
25.-vnímať rôznorodosť hračiek
a predmetov vo svojom okolí
26.-zapojiť sa do hry skupinovej
hry a vedieť spolupracovať v nej
27.-počúvať detské hudobné
skladby s citovým zaangažovaním
Kreslenie,maľovanie,
modelovanie
28.-pokryť celú plochu
rozmanitými farbami
Literárno- dramatická
tvorivosť
29.-vnímať s citovým
zaangažovaním bábkové divadlo
a iné detské divadlo
Umelecké stvárnenie
obsahu literárnych
a dramatických diel
30.-vyjadriť rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami
(výtvarne, hudobne,
dramaticky , hudobno-dramaticky)
pocity a dojmy z rozprávok ,
príbehov a divadla
Kompetencie
Psychomotorické
Osobnostné
Kognitívne
Osobnostné
Sociálne
Komunikatívne
KAMARÁT PRÍRODY:
Zameranie:
Pozorovanie a poznávanie, čo sa zmenilo v počasí. Prebúdzanie enviromentálneho cítenia
a elementárnych ochranárskych postojov k vlastnej osobe , zvieratám, vtákom, prírode.
Špecifický cieľ
Aktivita
Učebné zdroje
Vytvárať vlastné hypotézy o počasí ČO VIEM
a overiť ich v uskutočnených O POČASÍ ?
experimentoch.
Kafomet,
POZ – 027.2
Vyjadrovať
svoje
názory, KOCKA EMÓCIÍ
poznatky, čo sa im v prírode páči,
čo nie, čo je pre človeka zdravé, čo ČO O MNE VIEŠ
neprospieva zdraviu.
Predškolská
výchova,
č.6/2009/10, s.33
Orientovať
sa
v detských ÚKRYT
encyklopédiách, rozšíriť svoje PRE JEŽA
ríši,
poznatky
o zvieracej
vyhľadávať infor. na internete.
Kafomet,
PRJ – 009.3, s.4
Dátum
splnenia
23
Stratégie výchovno -vzdelávacej činnosti:
konštruktívne a námetové hry
motivačné a pohybové cvičenia
kreslenie a maľovanie
práca s prírodninami
encyklopédie a obrázkové knihy
divadelné predstavenie s protidrogovou tématikou
vychádzky do okolia a pozorovanie horizontu krajiny
pohybové hry :“Na medveďa ,Poriadkovo ,Hlava ramená kolená palce,
EA :“Čarovná skrinka ,Keď si šťastný,
počúvanie a čítanie príbehov o zvieratkách: (predčitateľská gramotnosť)Rozprávky o
zvieratkách“ Deduškova rukavička,
príprava vitamínových šalátov
počúvanie detských piesní a oboznamovanie s rytmickými nástrojmi
lepenie s farebného papiera
zhotovenie kŕmidla pre vtákov
grafomotorické cvičenia ,obkresľovanie
Učebné zdroje:
Knihy encyklopédie
Pracovné listy Zdravá škola
Piesne hry a riekanky detí predškolského veku
Vlastný zásobník
Metódy a zásady
Detské knihy,Filipove dobrodružstvá, Nenič svoje múdre telo, Filip na detských
ostrovoch
Dramatická výchova v MŠ
Kafomet
Dieťa a jeho svet
Prečo sú na nebi obláčiky
24
HODNOTIACE KRITÉRIÁ:
Dieťa má:
Byť spôsobilé správne sa obliecť v každom ročnom období
Byť spôsobilé vykonávať základné polohy, postoje
Čiastočne poznať svoje telo
Byť spôsobilé manipulovať s jednoduchým telovýchovným náčiním
Uvedomovať si nebezpečenstvo
Byť spôsobilé vykonávať sebaobslužné činnosti
Byť spôsobilé správne sa obliecť v každom ročnom období
Dieťa by malo:
Využívať verbálnu a neverbálnu komunikáciu na danú tému
Byť spôsobilé výtvarne vyjadriť typické znaky ľudského, zvieracieho tela
Byť spôsobilé vykonávať činnosti súvisiace s jeho zdravím
Prejaviť spoluprácu v záujme dosiahnutia spoločného cieľa
Poznať obsah pojmov odev, obuv, počasie, zdravie
Byť spôsobilé chápať prípravu živej a neživej prírody k zimnému oddychu
Byť spôsobilé zostavovať rôzne plošné a priestorové obrazce
Dieťa by mohlo:
Byť spôsobilé chápať kolobeh ročných období a jeho vplyv na živú, neživú prírodu
Kriticky zdôvodniť niektoré činnosti (športovanie, obliekanie, správna výživa,...)
súvisiace so zdravím človeka
Rôznymi dramatickými prostriedkami vyjadriť svoje pocity, stavy, poznatky
Uplatňovať elementárne ochranárske postoje
25
OBSAHOVÝ CELOK: Čaro a krásy zimy
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Ja som
Základné lokomočné
pohyby (chôdza, beh,
skok, lezenie,
hádzanie a chytanie).
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
1.-pohybovať
sa
okolo
vlastného tela (obraty, kotúle),
Kompetencie
osi Psychomotorické
Osobnostné –
Intrapersonálne
Pracovné návyky.
2.- zachovať v pracovných
Kognitívne
a technických činnostiach návyky
poriadku a čistoty (upratať po sebe,
dávať si pozor na odev, atď.).
Pracovné techniky.
3.- zhotoviť výtvory z rozmanitého Učebné
materiálu, vrátane odpadového,
rôznymi technikami (strihať, lepiť,
tvarovať materiál atď.), uplatňovať
pri tom technickú tvorivosť
Grafomotorika.
4.- správne držať grafický materiál Psychomotorické
a používať primeranú intenzitu
Sociálne
tlaku na podložku pri používaní
rôznych techník
Postoje k domovu.
5.- zaujať postoj k svojmu domovu Kognitívne
a vyjadriť ho prostredníctvom
Informačné
rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov.
Komunikácia emócií.
6.- komunikovať prijateľným
spôsobom pozitívne a negatívne
emócie a vyjadriť pocity
Zmysluplnosť
rečového prejavu.
7.- rozširovať si pasívnu a aktívnu
slovnú zásobu
Ľudia
Súlad pohybu, hudby
a textu hry.
8.- hudobno-dramaticky stvárniť
textovú časť hry
Sociálne
Psychomotorické
Ľudia
Číselný rad.
9.- počítať minimálne od 1 do 10
Učebné
Neslovné reakcie
(pohyby, gestá,
mimika).
Orientácia v emóciách
iných osôb.
10.- reagovať neslovne na otázky
a pokyny
Komunikatívne
Osobnostné
11.- rozlíšiť pozitívne i negatívne
emócie druhých osôb
Sociálne –
interpersonálne
Ja som
Ja som
Ľudia
Osobnostné
Komunikatívne
Učebné
26
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Príroda
Pohyb v prírode.
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
12.- modifikovať pohyb
v zmenených podmienkach alebo
v problémových situáciách
Príroda
Význam prírodného
prostredia.
13.- zdôvodniť význam prírodného Informačné
prostredia na základe pozorovania a Kognitívne
zážitkov z prírody
Učebné
Príroda
Hodnotenie
14.- hodnotiť prírodné prostredie
prírodného prostredia.
Kultúra
Rytmizácia hrou na
telo pri postojoch,
chôdzi, behu.
Hračky a predmety.
Kultúra
Kultúra
15.- pohotovo reagovať na zmenu
tempa hudobného sprievodu
Kompetencie
Psychomotorické
Komunikatívne
Psychomotorické
16.- vnímať a rozoznať, že hračky Kognitívne
a predmety sú z rôzneho materiálu, Učebné
ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu,
veľkosť, atď.
Umelecké stvárnenie
prežívania sviatkov.
17.- vyjadriť rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami
pocity, dojmy a zážitky z osláv
sviatkov
Sociálne
Rôznorodosť hier.
18.- chápať rôznorodosť hier
Umelecké stvárnenie
pocitov z počúvania
hudby.
19.- stvárniť pocity z počúvania
hudby aj inými umeleckými
výrazovými prostriedkami
(výtvarnými, dramatickými, atď.)
Sociálne –
intrapersonálne
Učebné
Prednes literárnych
útvarov.
20.- zapamätať si a prednášať
krátke literárne útvary, napr.
riekanky, hádanky, vyčítanky,
krátke detské básne, atď.
Komunikatívne
Osobnostné –
interpersonálne
27
KAMARÁT PRÍRODY:
Zameranie:
Aktivizovanie pozitívnych postojov k prírode, zapojenie sa a spolupracovanie v spoločných
činnostiach.
Špecifický cieľ
Aktivita
Učebné zdroje
Správať sa empaticky, starať sa
o kamarátov z prírody – veveričky,
vtáčikov,...
ČO ROZPRÁVALO
KŔMIDLO O SEBE
Enviromentálna
výchova v MŠ, s.5
Dátum
splnenia
Stratégie výchovno -vzdelávacej činnosti:
zhotovenie adventného kalendára, vianočných pozdravov, ozdôb na stromček
pozorovanie zmien počasia
experimentovanie s vodou, snehom, ľadom
obkresľovanie, strihanie, maľovanie, vyfarbovanie, nalepovanie, modelovanie
kĺzanie, šmýkanie na ľade, spúšťanie sa z kopa na snehu
pripravovanie vianočného kultúrneho programu „Vianočné zvony“
dramatizácia hier, ľudových vianočných zvykov
vykrajovanie medovníkov, ozdobovanie
grafické kreslenie s dôrazom na správne držanie grafického materiálu
EA: To, čo mám najradšej, Spomienkový album, List, Rybka vianočných želaní
návšteva CZŠ, OÚ – Malí vinšovníci
koledy, piesne o zime, riekanky, poézia, próza, dramatické umenie
čítanie na pokračovanie
manipulácia s hračkami z rôzneho materiálu
hudobno - pohybové hry : Na medveďa, Tanec vločiek
veselé rátanie
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Učebné zdroje:
projekt Tajomstvá vodnej kvapky
Pracovné zošity: Svet škôlkara, predškoláka, Matematika, Písanka, Enviromentálna
výchova, Zdravá škôlka
Piesne, hry a riekanky pre deti MŠ, Hry so spevom, s. 168
Knihy, encyklopédie, časopisy- Včielka
Metódy, zásady ,Vlastný zásobník hier a ekohier
Biblia, CD – koledy
EHPS: s.174, 169, 73
Brožúrky – pracovná výchova
Dramatická výchova v MŠ
Veľká škola kreslenia
28
HODNOTIACE KRITÉRIÁ:
Dieťa má:
Byť spôsobilé vyjadriť hudbu a literárny text pohybom
Rozumieť, že rodina je miesto, kde je náš domov, istota, láska
Byť spôsobilé hodnotiť prírodné prostredie
Vykonávať pohyb v zmenených prírodných podmienkach
Byť spôsobilé upratať po sebe hračky, odev
Dieťa by malo:
Byť spôsobilé opísať a prezentovať svoj vzťah k vianočným sviatkom
Reprodukovať krátke dejové celky
Byť spôsobilé zapojiť sa do prípravy sviatkov Mikuláša a Vianoc
Zostavovať, konštruovať z hračiek rôznych druhov hračiek, skladačiek
Byť spôsobilé chápať číselný rad, počítať do 10
Zvládnuť obraty, kotúle
Dieťa by mohlo:
Byť spôsobilé zdôvodniť dôležitosť každého ročného obdobia
Poznať tradície svojej rodiny, kraja, v ktorom žije
29
OBSAHOVÝ CELOK: Snehuliaci vandrovníci
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Orientácia v priestore
Ja som
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
1.-orientovať sa v priestore
Pravidlá rešpektovanie 2.-dodržiavať zvolené pravidlá,
a spolupráca
spolupracovať, rešpektovať
ostatných
Kompetencie
Psychomotorické
Osobnostné –
základy
sebauvedomovania
Komunikatívne
Sociálne
Pohyb ako prostriedok 3.-tešiť sa zo spontánnych
upevňovania zdravia
a riadených pohybových aktivít
Ja som
Pracovné návyky
4.-zvládnuť sebaobslužné činnosti
Vizuomotorika
5.-sedieť správne a dodržiavať
sklon papiera pri kreslení na stole
Orientácia
v bezprostrednom
okolí domova a MŠ
6.- orientovať sa v tesnej blízkosti
domova a materskej školy
Komunikatívne
Učebné
Kognitívne
7.-aplikovať poznatky o svojom
Informačné
tele pri zobrazovaní a vytváraní
ľudskej postavy(s uplatnením
rôznych výtvarných a pracovných
techník)
Umelecké stvárnenie
ľudskej postavy
Riešenie krízových
situácií ohrozujúcich
zdravie
8.-privolať pomoc dospelého
v krízových situáciách ,v ktorých je
v ohrozené jeho zdravie, prípadne
zdravie iných
Rozhodovanie sa
Artikulácia hlások
a hláskových skupín
9.- rozhodovať sa pre určitú
činnosť
10.-vyslovovať správne a zreteľne
všetky hlásky a hláskové skupiny
Osobnostné
Sociálne
Komunikatívne
Ľudia
Pravidlá spolupráce
v hud.pohybových
hrách
11.- uplatňovať spoluprácu
v skupinovej hudobno-pohybovej
alebo hudobno –dramatickej hre
Sociálne
Psychomotorické
Ľudia
Význam práce
Ja som
12.- riešiť interaktívne úlohy
v detských edukačných
Rovinné(kruh,trojuhol- programoch
ník, štvorec,
obdlžník)a priestorové 13.-poznať, rozlíšiť, priradiť
geometrické tvary
,triediť a určiť niektoré priestorové
(guľa, kocka, kváder) geometrické tvary
Učebné
Komunikatívne
Osobnostné
Sociálne
Kognitívne
30
Tematický Obsahové
okruh
Štandardy
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
Ľudia
Počúvanie
s porozumením
14.-počúvať s porozumením
Ľudia
Riešenie konfliktov
15.-nenásilne riešiť konflikt s iným Sociálne –
dieťaťom/deťmi, dohodnúť sa na
interpersonálne
kompromise
Príroda
Pohyb v prírode
16.- pohybovať sa v rôznom
prostredí
Príroda
Špeciálne schopnosti
a zručnosti(kĺzanie,
bobovanie, hry so
snehom)
Ročné obdobia
Živá a neživá príroda
17.-zvládnuť na elementárnej
úrovni špeciálne pohybové
zručnosti a schopnosti
18.- rozlíšiť podľa typických
znakov ročné obdobia
19.-poznať, rozlíšiť zložky živej
a neživej prírody
20.- hodnotiť prírodné prostredie
Kompetencie
Psychomotorické
Informačné
Kognitívne
Učebné
Príroda
Hodnotenie
prírodného prostredia.
Kultúra
Rytmizácia hrou na
telo pri postojoch,
chôdzi, behu.
21.- rytmizovať samostatne hrou na Psychomotorické
telo 2/4,3/4 takt pri rôznych
postojoch ,chôdzi, behu
Kultúra
Časové vzťahy
22.- orientovať sa v časových
vzťahoch jedného dňa a roka
v spojení s konkrétnymi
činnosťami a prostredníctvom
rozlišovania podstatných znakov
23.- začať ,rozvíjať a dokončiť hru
Kultúra
Tvorivosť v hre
Kompozičné celky
24.-tvoriť s využitím fantázie
kompozičné celky
Knihy,písmená
a číslice
Voľná reprodukcia
literárnych textov
25.-prejaviť záujem o knihy,
písmená, číslice, orientovať sa
v knihách
26.-reprodukovať voľne ľudové
a autorské rozprávky a príbehy
„Čítanie „a „písanie“
jednoduch. príbehov
27.-„čítať“ kreslený a obrázkový
seriál
Komunikatívne
Kognitívne
Učebné
Sociálne
Sociálne –
intrapersonálne
Komunikatívne
Osobnostné –
interpersonálne
Kognitívne
31
KAMARÁT PRÍRODY:
Zameranie:
Rozlišovanie ročného obdobia podľa typických znakov, oboznámenie sa so skupenstvom
vody. Prezentovanie svojich poznatkov, skúseností v súvislosti so zvieracou ríšou.
Špecifický cieľ
Všímať si podstatné vlastnosti
prírodných javov- sneh, ľad, ....,
experimentovať s vodou.
Diskutovať, vysloviť mienku,
opísať spôsob života zvierat.
Aktivita
Učebné zdroje
SNEH A JEHO
PREMENY
SNEHOVÝ ZÁMOK
Hókusy- pokusy s
vodou
KTO MÁ AKÝ
KOŽÚŠOK
ČO O MNE VIEŠ
Kafomet,
EST – 026. 2
Projekt „Tajomstvá
vodnej kvapky“
Dátum
splnenia
EHPS, s.123
Predšk. výchova,
č.6/ 2009, s.33
Stratégie výchovno -vzdelávacej činnosti:
Porovnávanie a opisovanie ročných období,
experimentovanie s vodou, snehom, ľadom
obkresľovanie, strihanie, maľovanie, vyfarbovanie, nalepovanie, modelovanie
kĺzanie, šmýkanie na ľade, spúšťanie sa z kopca na snehu
spievanie a počúvanie hudby
pozorovanie skupenstva vody
dopĺňanie krmiva pre vtáčikov
grafické kreslenie s dôrazom na správny sklon papiera
Edukačné aktivity
manipulácia s vodou a snehom a pieskom
,piesne o zime, riekanky, poézia, próza,
čítanie rozprávkových kníh
manipulácia s hračkami z rôzneho materiálu
hudobno - pohybové hry :
Učebné zdroje:
námetové obrázky, obrázky z Včielky
Pracovné zošity: Svet škôlkara, predškoláka, Matematika, Písanka výchova
Piesne, hry a riekanky pre deti MŠ,
Knihy, encyklopédie,
Metódy, zásady
EHPS
PH detí predškolského veku, Cvičíme s malými deťmi
32
HODNOTIACE KRITÉRIÁ:
Dieťa má:
Poznať typické znaky zimy
Byť spôsobilé výtvarne vyjadriť nejaký typický znak ročného obdobia
Orientovať sa v blízkosti školy, domova
Vyznávať emocionálne bohatý vzťah k širšiemu prírodnému prostrediu
Poznať, že šport je zdrojom oddychu, relaxu, zábavy
Prezentovať svoje poznanie pri reprodukovaní charakteristických znakov
olympiády
Byť spôsobilé vykonávať jednoduché ochranárske činnosti vzhľadom
k starostlivosti o vtákov v zime
Dieťa by malo:
Byť spôsobilé chápať rôzne skupenstvá vody
Ovládať elementárne komunikatívne spôsobilosti
Byť spôsobilé aplikovať poznatky o tele pri výtvarnom prejave
Kriticky zdôvodniť význam spolupráce, výhru aj prehru v športe, hre
Byť spôsobilé triediť, určiť geometrické tvary
Byť spôsobilé vykonávať jednoduché pokusy, experimentovanie
Samostatne vykonávať športové a iné činnosti s ohľadom na bezpečnosť
Rozlišovať kladné a záporné vlastnosti hlavných postáv v rozprávke
Dieťa by mohlo:
Zdôvodniť , že športovanie je nevyhnutné pre zdravý rast, pohodu, výkonnosť
človeka, dieťaťa
Byť spôsobilé uplatňovať priateľské správanie ku každému človeku
Kriticky zdôvodniť význam starostlivosti človeka o živú, neživú prírodu, hlavne
o vtákov, zvieratá v zime
33
OBSAHOVÝ CELOK: Fašiangový čas
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Ja som
Rovnováha.
Základné lokomočné
pohyby (chôdza, beh,
skok, lezenie,
hádzanie a chytanie).
Ja som
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
1.-vedieť udržať rovnováhu,
2.-napodobňovať pohyb v rôznych
podmienkach
(s náčiním,
na
náradí),
Kompetencie
Psychomotorické
Kognitívne
Učebné
Pracovné návyky
3.-zachovať v pracovných
Psychomotorické
a technických činnostiach návyky Sociálne
poriadku a čistoty (upratať po sebe, Komunikatívne
dávať si pozor na odev, atď.)
Technická tvorivosť.
4.-zhotoviť výtvory z rozmanitého Osobnostné
materiálu, vrátane odpadového,
Sociálne
rôznymi technikami (strihať, lepiť, Kognitívne
tvarovať materiál atď.), uplatňovať
pri tom technickú tvorivosť
Elementárne základy
práce s počítačom.
5.-zvládnuť na základe nápodoby Psychomotorické
a slovných inštrukcií dospelého na Osobnostné
elementárnej
úrovni
prácu Informačné
s počítačom – pracovať s detskými
edukačnými programami
Základné grafické
tvary
Psychomotorické
6.-znázorňovať graficky
Kognitívne
motivovaný pohyb vychádzajúci
z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, Učebné
hojdanie, navíjanie), zápästia
(vertikálne línie, horizontálne línie,
krivky, slučky) a pohybu dlane
a prstov (horný a dolný oblúk,
lomená línia, vlnovka, ležatá
osmička, fiktívne písmo)
Orientácia
v bezprostrednom
okolí
7.-rozlíšiť dominanty svojho
bydliska
Ľudské telo.
8.-vnímať
a určiť
viacerými Osobnostné
zmyslami niektoré životne dôležité Sociálne
orgány (srdce, pľúca, mozog, atď.), Kognitívne
-aplikovať poznatky o svojom tele
pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej
postavy (s uplatnením rôznych
výtvarných a pracovných techník)
Psychomotorické
Sociálne
Komunikatívne
34
Tematický Obsahové
Okruh
štandardy
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
Ja som
9.-zaujať
pozitívne
postoje Osobnostné
k svojmu zdraviu i k zdraviu iných Sociálne
a vyjadriť ich prostredníctvom Informačné
rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov,
Zdravotný stav,
postoje k zdraviu.
Bezpečnosť
premávky.
Ja som
cestnej 10.-prechádzať bezpečne cez cestu
pod vedením starších osôb
Sebaregulácia.
Kompetencie
Psychomotorické
Kognitívne
11.-prejaviť sebareguláciu v hrách Osobnostné
a iných
aktivitách
–
konať Sociálne
s ohľadom na seba a druhých,
Komunikatívne
Analyticko-syntetické 12.-používať synonymá, antonymá Osobnostné
Sociálne
činnosti so slovami.
a homonymá, vytvárať rýmy,
-uplatňovať schopnosť analyticko- Komunikatívne
syntetických hier a činností so
slovami
Ľudia
Súlad pohybu, hudby
a textu hry.
13.-zladiť pohybovú a hudobnú Psychomotorické
stránku v hudobno-pohybovej hre, Sociálne
Komunikatívne
Ľudia
Delenie, pomoc,
obdarovanie
14.-rozdeliť sa, obdarovať niekoho Psychomotorické
Osobnostné
a pomôcť inému,
Sociálne
Otvorená
komunikácia.
15.-komunikovať otvorene
bariér a predsudkov,
Základy empatie.
bez Osobnostné
Sociálne
Komunikatívne
16.-zaujať pozitívne a empatické
postoje k chorým, osobám so
Osobnostné
Sociálne
zdravotným postihnutím, starým
ľuďom, multikultúrnej
Komunikatívne
a socioekonomickej rozmanitosti
ľudstva
35
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Príroda
Otužovanie.
Výkonové štandardy
Kompetencie
(špecifické ciele)
17.-otužovať sa prostredníctvom Psychomotorické
vody, snehu, vetra, slnka,
Učebné
18.-prejaviť zručnosti a praktickú
tvorivosť pri vytváraní produktov
z prírodnín prostredníctvom
využitia rôznych pracovných a
výtvarných techník
Starostlivosť o rastliny 19.-uvedomiť si a vedieť zdôvodniť
význam starostlivosti o rastliny,
Výtvarná, pracovná
a technická tvorivosť.
Príroda
Psychomotorické
Kognitívne
Informačné
Sociálne
Komunikatívne
Príroda
Krásy prírody.
20.-citlivo vnímať krásu prírody, Sociálne
jej čaro a jedinečnosť,
Komunikatívne
Kultúra
Pohybové stvárnenie
charakteru hudby.
21.-uplatňovať
tanečné
prvky Psychomotorické
(cvalové poskoky, poskočný krok, Učebné
otočky, úklony),
Kultúra
Hračky a predmety.
22.-vnímať rôznorodosť hračiek Psychomotorické
a predmetov vo svojom okolí,
Učebné
Časové vzťahy.
23.rozlíšiť časové vzťahy – čo je
Komunikatívne
teraz, dnes, čo bolo, včera, čo bude, Kognitívne
zajtra
Učebné
Bydlisko.
24.-pomenovať miesto svojho
Psychomotorické
bydliska,
Sociálne
25.-vymenovať niektoré názvy
ďalších miest
Mestá a obce
Kultúra
Rytmizácia riekaniek
a piesní
26.-rytmizovať ľudové riekanky
a detské ľudové a umelé piesne
hrou na tele alebo prostredníctvom
Orffovho inštrumentára
Psychomotorické
Učebné
Vyjadrenie charakteru 27.-vyjadriť charakter piesne hrou Sociálne
na detských hudobných nástrojoch, Komunikatívne
piesne na detských
hudobných nástrojoch
Informačné
a dramatickými
výrazovými
prostriedkami.
Experimentovanie
s farbami.
28.-experimentovať s vlastnosťami Kognitívne
farieb a uplatňovať ich tvorivé Informačné
variácie,
36
Kompetencie
Tematický Obsahové
Štandardy
okruh
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
Kultúra
Hodnotiace postoje
k umeleckým dielam.
29.-kresliť, maľovať, modelovať Osobnostné
rôznymi technikami, tvorivo a s Sociálne
Komunikatívne
použitím rôzneho materiálu,
Detská, ľudová
a autorská poézia
a próza.
s porozumením Osobnostné
30.-počúvať
a citovým zaangažovaním detskú Kognitívne
ľudovú
a autorskú
poéziu,
rozprávky a príbehy,
KAMARÁT PRÍRODY:
Zameranie:
Utváranie pozitívnych postojov k svojmu organizmu, svojmu zdraviu i zdraviu iných,
budovanie adekvátnych reakcií na situácie ohrozujúce zdravie.
Špecifický cieľ
Prejaviť záujem o svoje zdravie
a zdravie iných, precvičovať
hygienické a kultúrne návyky.
Aktivita
ČO S ČÍM, BYSTRÉ
OČKO
Všímať si zmeny v počasí, prírodné VODA V POHYBE
javy – odmäk, metelica, vlastnosti
snehu.
Učebné zdroje
Dátum
splnenia
EHPS, s.72, 79
Projekt „Tajomstvá
vodnej kvapky“
Stratégie výchovno -vzdelávacej činnosti:
Oboznámenie sa so zvykmi, tradíciami počas obdobia fašiangu na dedine
Príprava masiek na karneval- ,,Šašo, šašo veľký šibal, fašiangový karneval
Prezeranie atlasu Slovenska, pozorovanie historických a kultúrnych stavieb v obci
Vychádzka ku 100 ročnej LIPE
Spievanie ľudových piesni, šarišských ľudových hier - Slávik
Námetové hry -,, Na gazdinky, Na pekárov, Na lekárov.......,,
Pozorovanie prírody v blízkom okolí
Pomocou praktickej tvorivosti vytvárať produkty z prírodnín
Uvedomiť si význam starostlivosti o rastliny
Uplatňovať tanečné prvky , Tanec zdravia , rôzne druhy skladieb
Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí
Pomenovať miesto svojho bydliska a vymenovať niektoré názvy ďalších miest
Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich tvorivé variácie
Počúvanie rozprávkových príbehov
Strihanie , lepenie kartónovej lepenky
Slovíčka v škatuli- pomenovanie predmetov
37
Otužilci- športovanie na čerstvom vzduchu, Chodník zdravia
EH- farby okolo mňa, farebné deti, farebné hodiny
-Orchester, Miesenie cesta, Hudobné kreslo
-Dom z kociek, Minútové príbehy, Veci okolo nás
Učebné zdroje:
EHPS: s.172,186,178,103,148,104,133,120,...
Pracovné zošity: Svet škôlkara, predškoláka, Matematika, Písanka, Enviromentálna
výchova, Zdravá škôlka
Piesne, hry a riekanky pre deti MŠ
Knihy, encyklopédie, časopisy- Včielka
Metódy, zásady ,Vlastný zásobník hier a ekohier, Kafomet
Farebné rozprávky
Veľká škola kreslenia
HODNOTIACE KRITÉRIÁ:
Dieťa má:
Byť spôsobilé poznať dominanty svojho bydliska
Rozlišovať, pomenovať základné farby, doplnkové farby
Byť spôsobilé viesť dialóg o bydlisku, svojich pocitoch
Pohybom, rečou, výtvarným spôsobom vyjadriť určitú situáciu
Poznať obsah pojmov: karneval, fašiangy, zdravie
Udržiavať si svoje zdravie
Cvičiť, behať, preliezať, podliezať, vykonávať pohyb s náčiním
Dieťa by malo:
Poznať, chápať rozdiely medzi mestom a dedinou
Prejaviť spoluprácu v záujme dosiahnutia spoločného cieľa
Pri pohybe s náčiním byť spôsobilé ovládať svoje vôľové vlastnosti
Spôsobilé chápať význam sviatkov súvisiacich s ročným obdobím
Experimentovať s vlastnosťami farieb
Tvorivo zhotovovať výtvory z rôzneho materiálu
Byť spôsobilé rozoznávať zvuky hud. nástrojov , ovládať hru na detské rytmické
a melodické hudobné nástroje
Rozlišovať, pomenovať odtiene farieb
Kooperovať s inými
Byť spôsobilé znázorniť základné grafické tvary
Zovšeobecniť získané poznatky o zdraví, ľudovej kultúre
Byť spôsobilé nezištne pomáhať iným
Vykonávať základné počítačové úkony
Dieťa by mohlo:
Poznať ľudové tradície svojho bydliska, prezentovať ich pohybom, spevom,
ľudovými hrami
Byť spôsobilý kriticky zdôvodniť ponižovanie
Kriticky zdôvodniť handicap nevidiacich ľudí (zdravie, farby,...)
Uplatňovať humánne medziľudské vzťahy
38
OBSAHOVÝ CELOK: Jar zimu vyhnala
Tematický Obsahové
Výkonové štandardy
Kompetencie
okruh
štandardy
(špecifické ciele)
Ja som
Uplatnenie laterality v
Psychomotorické
1.-prejaviť v rôznych pohybových
pohybe
Osobnostné
činnostiach vlastnú lateralitu
Hrubá motorika
Manipulácia s náčiním
Pracovné návyky
Jemná motorika
Práca s rôznym
materiálom
Grafomotorika
Ja som
Ja som
2.-zaujať rôzne postavenia podľa
Komunikatívne
pokynov
Sociálne
Kognitívne
3.-manipulovať s rôznymi
predmetmi, náčiním (rukami,
nohami ,kolenami ,hlavou......)
4.-zachovať v pracovných
a technických činnostiach návyky
poriadku a čistoty
5.-zhotoviť výtvory zo skladačiek
a stavebníc z rôzneho materiálu
Postupne d väčších dielcov až po
drobné dieliky podľa vlastnej
fantázie a podľa predlohy
6.-zhotoviť výtvory z rozmanitého
materiálu vrátane odpadového,
rôznymi technikami(strihať lepiť,
tvarovať)uplatňovať technickú
tvorivosť
7.-držať správne grafický materiál
a používať primeranú intenzitu
tlaku na podložku pri používaní
rôznych technik
8.- orientovať sa v tesnej blízkosti
domova a materskej školy
Orientácia
v bezprostrednom
okolí domova
a materskej školy
Obhajovanie vlastného 9.- uvedomovať si a uplatňovať
stanoviska v konflikte. vlastnú
jedinečnosť
a vlastné
nápady so zreteľom na jedinečnosť
iných detí v skupine
Základné pravidlá
kultúrneho správania
Základy tvorivého
myslenia
10.-uplatňovať a rešpektovať
návyky kultúrneho správania
a spoločenských pravidiel
Osobnostné
Kognitívne
Psychomotorické
Sociálne
Kognitívne
39
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
Kompetencie
Ja som
Kognitívne
Tvorivosť v rečovom
prejave
11.-uplatniť aktívnu a slovnú
zásobu vzhľadom na obsahový
kontext (zmysluplne rozprávať
o svojich zážitkoch ,pocitoch,
dojmoch)
Pravidlá spolupráce
v hud.pohybových
hrách
12.- uplatňovať spoluprácu
v skupinovej hudobno-pohybovej
alebo hudobno –dramatickej hre
Psychomotorické
Základy
angažovanosti
Sociálne
Ľudia
Ľudia
Pasívna a aktívna
slovná zásoba
Ľudské činnosti a ich
umelecké stvánenie
13.-dodržať pravidlá hudobnopohybových hier
14.- poznať, slovne opísať
a umelecky stvárniť rozmanité
ľudské činnosti
Priraďovanie,triedenie, 15.-riešiť interaktívne úlohy
usporadúvanie
v detských edukačných
,zostavovanie podľa
programoch
kritérií
16.-určiť rovnaké alebo rozdielne
množstvo prvkov v skupine
Ľudia
Plošná a priestorová
predstavivosť
17.-zostaviť z puzzle,
rozstrihaných obrázkov, paličiek
alebo geometrických tvarov
obrazce a útvary podľa fantázie,
predlohy a slovných inštrukcií
Spisovná podoba
jazyka
18.-komunikovať jednoduchými
vetnými konštrukciami v štátnom –
slovenskom jazyku a v cudzom
jazyku
Akceptácia názorovej
odlišnosti
19.-prijať v rozhovore s inými
deťmi názorovú odlišnosť,
prijateľným spôsobom obhajovať
svoje vlastné názory
Rozmanitosť ľudských 20.-hodnotiť a rozlišovať pozitívne
vlastností
i negatívne charakterové vlastností
ľudí na základe reálnych
a fiktívnych situácií
Základy
sebauvedomenia
Komunikatívne
Sociálne
Kognitívne
Učebné
Informačné
Sociálne –
interpersonálne
Osobnostné intrapersonálne
Komunikatívne
Základy
kritického
myslenia
40
Tematický Obsahové
okruh
Štandardy
Pohyb s rôznymi
Príroda
pomôckami
Príroda
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
21.- využívať na pohyb rôzne
pomôcky
Kompetencie
Psychomotorické
Rastlinná a živočíšna 22.- určiť niektoré pozorovateľné
ríša
spojitosti medzi rastlinnou
a živočíšnou ríšou
Informačné
Kognitívne
Učebné
Domáce zvieratá
Komunikatívne
23.-poznať ,rozlíšiť a určiť na
základe priameho alebo
sprostredkovaného
pozorovania niektoré domáce,
lesné a exotické zvieratá, vtáky
a voľne žijúce živočíchy
24.-zdôvodniť úžitok niektorých
domácich zvierat
Stromy a kríky
25.-poznať, opísať a rozlíšiť
stromy a kríky a zdôvodniť ich
odlišnosť
Počasie
26.-poznať, opísať, rozlíšiť
prírodné javy ovplyvnené počasím
Elementárne
predstavy o slnku
27.-vyjadriť rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami vlastné
predstavy o slnku získané
pozorovaním a z rôznych médií
28.- hodnotiť prírodné prostredie
Príroda
Hodnotenie
prírodného prostredia.
Komunikatívne
Kultúra
Rytmizácia hrou na
telo pri postojoch,
chôdzi, behu.
29.- rytmizovať samostatne hrou na Psychomotorické
telo 2/4,3/4 takt pri rôznych
postojoch , chôdzi ,behu
Kultúra
Kultúrne dedičstvo ,
sviatky a ich oslavy
Kultúra
Emocionalita v hre
30.-zapojiť sa aktívne do príprav
sviatkov a spoločenských udalostí
vrátane udržiavania ľudových
tradícií
31.- prejavovať radosť z hry
Tvorivosť v hre
32.-uplatňovať tvorivosť v hre
Rytmizácia riekaniek
a piesní
33.-použiť v hrách riekanky,
vyčítanky s rôznou tematikou
Základy
sebauvedomovania
Základy
angažovanosti
Sociálne –
intrapersonálne
Komunikatívne
Osobnostné –
interpersonálne
Kognitívne
41
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
Kompetencie
Kultúra
Spev piesní
34.-spievať v rozsahu kvinty (c1g1)- sexty (relatívne čisto),
v prípade hudobného nadania aj
v rozsahu oktávy (c1-c2)a
s radosťou a primerane charakteru
detskej ľudovej a umelej piesni
s rôznou tematikou
Učebné
Komunikatívne
Osobnostné
Hudobná tvorivosť
35.-stvárniť detské piesne
dramatickými výrazovými
prostriedkami
Kreslenie, maľovanie, 36.-kresliť, maľovať , modelovať,
modelovanie
plošne a priestorovo zobrazovať
ľudskú a zvieraciu postavu
37.-prejaviť záujem o knihy,
Plošné a priestorové
výtvarné stvárňovanie písmená, číslice orientovať sa v
knihách
Knihy, písmená
a číslice
38.-počúvať s porozumením
a citovým zaangažovaním detskú
ľudovú a autorskú poéziu
,rozprávky a príbehy
Detská, ľudová
a autorská poézia
a próza
39.-zapamätať si a prednášať
krátke literárne útvary ,napr.
riekanky, hádanky, vyčítanky
,krátke detské básne ,atd....
„Čítanie „a „písanie“
jednoduchého
príbehu
40.-„písať“ obrázkový list
42
KAMARÁT PRÍRODY:
Zameranie:
Pozorovanie, bádanie, experimentovanie so zámerom poznať a chápať život zástupcov
rastlinnej a živočíšnej ríše. Zdôvodňovanie prejavov vlastného správania a konania vzhľadom
na utváranie základov enviromentálneho cítenia súvisiaceho s vodou (22.3. – Svetový deň
vody).
Špecifický cieľ
Osvojiť si rôzne spôsoby
rozmnožovania rastlín, prejaviť
zručnosť pri starostlivosti
o rastliny, kvety.
Aktivita
OBJAVUJEME
SVET RASTLÍN
Príbeh o malom
semienku
Prejaviť pozitívny postoj k vodným VODA JE VZÁCNY
zdrojom, šetreniu pitnej vody,
POKLAD, SLON
HERKULES
správne používať vodovodné
kohútiky.
PO STOPÁCH
POTôČIKA
Učebné zdroje
Dátum
splnenia
Kafomet,
POZ – 032.3
Dieťa a jeho svet,
C 1.1, s.3, C 1.2.
Projekt „Tajomstvá
vodnej kvapky“
Život mokradí
Stratégie výchovno -vzdelávacej činnosti:
obkresľovanie, strihanie, maľovanie, vyfarbovanie, nalepovanie, modelovanie
spievanie a počúvanie hudby
hra na detských hudobných nástrojoch
pohybové hry s náčiním(lopta, valčeky)
vychádzky k hospodárskym dvorom a blízkeho okolia
grafické kreslenie s dôrazom na primeranú intenzitu tlaku na podložku
čítanie kníh o zvieratkách ,piesne o jari , riekanky, poézia, próza,
strihanie, lepenie a manipulácia s odpadovým materiálom
stolové hry- korále, hríbiky drevené skladačky
hudobno-pohybové hry
prípravy na oslavu sviatkov jari Veľkú Noc
konštruovanie a manipulácia so stavebnicami
upratovanie na školskom dvore aj v triedach a jednotlivých kútikoch
Učebné zdroje:
námetové obrázky, obrázky z Včielky
Pracovné zošity: Svet škôlkara, predškoláka, Matematika, Písanka výchova
Piesne, hry a riekanky pre deti MŠ,
Knihy, encyklopédie,
Metódy, zásady
Orffova škola hudobných nástrojov
EHPS:
Kto nám to nakreslil
43
HODNOTIACE KRITÉRIÁ:
Dieťa má:
Byť spôsobilé chápať konštantné rytmy prírody a porozumenia ich zmien
Poznať obsah pojmov zviera, hmyz, vtáky
Samostatne bádať a experimentovať
Prejaviť záujem o knihy, časopisy
Prednášať jednoduché riekanky, básne
Zdôvodniť význam niektorých zvierat
Dieťa by malo:
Uvedomiť si, že každý živočích má mláďa
Byť spôsobilé chápať, že rastliny vyrastajú zo semienka
Byť spôsobilé využívať všetky formy komunikácie na vyjadrenie skúseností z javov v
prírode
Poznať mláďatá niektorých domácich, hospodárskych zvierat a ich komunikáciu,
zvuky
Zdôvodniť, že voda má niekoľko podôb, kolobeh vody
Byť spôsobilé chápať a konať tak, že po zime musí nastať upratovanie
Vedieť, že Veľká noc je sviatkom jari
Dieťa by mohlo:
Byť spôsobilé chápať, že ľudstvo od svojho počiatku oslavuje zrod života práve na jar
Kriticky zdôvodniť, prečo je dôležité chrániť prírodu pre ďalšie generácie
Chápať, že slnko je základným zdrojom života
Byť spôsobilé chápať, že zvieratá sa od seba odlišujú vzhľadom, pohybom, spôsobom
života a prečo ( sliepka – má telo pokryté perím ako vták, ale nestavia si hniezdo,
lebo....)
Chápať, že oslavy sviatku Veľkej noci sú spojené s prípravou špecifických jedál, že
veľkonočné tradície sú v rôznych regiónoch rozdielne
44
OBSAHOVÝ CELOK: Strom a jeho premeny
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Ja som
Základné lokomočné
pohyby (chôdza, beh,
skok, lezenie,
hádzanie a chytanie).
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
1.-ovládať základné
pohyby,
Kompetencie
lokomočné Psychomotorické
Pohyb na náradí.
2.-napodobňovať pohyb v rôznych
podmienkach
(s náčiním,
na
náradí),
Pohyb ako prostriedok 3.-zaujať
adekvátne
postoje
upevňovania zdravia. k pohybu a športovým aktivitám
Pracovné návyky
Meno
dieťaťa.
a priezvisko 8.-predstaviť
i priezviskom
Postoje k domovu
Komunikatívne
Kognitívne
4.-zvládnuť sebaobslužné činnosti Kognitívne
(obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, Učebné
čistiť si zuby atď.) a návyky
správneho
stolovania
(jesť
s príborom, udržiavať čistotu pri
jedle, atď.),
Elementárne základy 5.-zvládnuť na základe nápodoby
práce s počítačom.
a slovných inštrukcií dospelého na
elementárnej
úrovni
prácu
s počítačom – pracovať s detskými
edukačnými programami
Vizuomotorika.
6.-kresliť veľkými grafickými
pohybmi,
graficky
Grafomotorika.
7.znázorňovať
motivovaný pohyb vychádzajúci
z ramenného kĺbu (kývanie, mletie,
hojdanie,
navíjanie),
zápästia
(vertikálne línie, horizontálne línie,
krivky, slučky) a pohybu dlane
a prstov (horný a dolný oblúk,
lomená línia, vlnovka, ležatá
osmička, fiktívne písmo)
Ja som
Psychomotorické
Osobnostné
Komunikatívne
Kognitívne
Kognitívne
Psychomotorické
sa
menom Sociálne
Kognitívne
Učebné
9.-rozlíšiť
dominanty
svojho
bydliska,
Komunikatívne
10.-zaujať postoj k svojmu domovu Kognitívne
a vyjadriť ho prostredníctvom
rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov
45
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Ja som
Možnosti poškodenia
zdravia.
Bezpečnosť
premávky.
Ja som
Sebaregulácia.
Pasívna a aktívna
slovná zásoba
.
Zmysluplnosť
rečového prejavu.
Ľudia
Kompetencie
Sociálne
Kognitívne
Učebné
cestnej 12.-zdôvodniť
význam Sociálne
dodržiavania pravidiel cestnej Učebné
premávky
vzhľadom
na
bezpečnosť,
13.-poznať základné dopravné
značky, riadiť sa podľa nich,
Rozhodovanie sa.
Ľudia
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
11.-uvedomiť si nebezpečenstvo
kontaktu s neznámymi osobami
(odmietnuť sladkosti od neznámych
osôb,
vnímať
to
ako
nebezpečenstvo ohrozenia zdravia),
Pravidlá a spolupráca
v hudobnopohybových hrách.
Súlad pohybu, hudby
a textu hry
Význam práce.
14.-obhajovať nenásilne vlastné
stanovisko
v prípade
vzniku
konfliktu,
15.-prejaviť sebareguláciu v hrách
a iných
aktivitách
–
konať
s ohľadom na seba a druhých,
16.-uplatniť aktívnu slovnú zásobu
vzhľadom na obsahový kontext
(zmysluplne rozprávať o svojich
pocitoch, zážitkoch, dojmoch),
17.-vedieť sluchom rozlišovať
jednotlivé hlásky v slove, ich
kvalitu a lokalizáciu,
18.-používať synonymá, antonymá
a homonymá, vytvárať rýmy,
Sociálne
Komunikatívne
Kognitívne
Osobnostné
Komunikatívne
Sociálne
Kognitívne
Učebné
19.-zladiť pohybovú a hudobnú Psychomotorické
stránku v hudobno-pohybovej hre, Sociálne
20.-stvárniť hudobno-dramaticky
textovú časť hry
21.-pochopiť význam práce na
základe rozmanitých pracovných
činností,
Farby, farebná
22.-priradiť, rozoznať a pomenovať
rozmanitosť vo
farby na obklopujúcich reáliách,
vlastných produktoch. 23.-uplatňovať
individuálne
farebné videnie,
Dopravné prostriedky 24.-poznať, rozlíšiť, priradiť a
triediť dopravné prostriedky podľa
miesta pohybu (zem, voda, vzduch)
Číselný rad.
25.-počítať minimálne od 1 do 10,
26.-priradiť číslo (nie číslicu)
k danému počtu predm. od 1 do 10,
Kognitívne
Kognitívne
Sociálne
Učebné
Kognitívne
Učebné
Kognitívne
Učebné
46
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
Ľudia
27.-poznať,
rozlíšiť,
priradiť, Sociálne
triediť a určiť niektoré priestorové Psychomotorické
geometrické tvary,
Ľudia
Rovinné (kruh,
trojuholník, štvorec
a obdĺžnik)
a priestorové geom.
tvary (guľa, kocka,
kváder, valec).
Neslovné reakcie
(pohyby, gestá,
mimika).
Pasívna a aktívna
slovná zásoba v
štátnom – slovenskom
jazyku a v cudzom
jazyku (angličtina,
nemčina, atď.)
Orientácia v emóciách
iných osôb
28.-reagovať neslovne na otázky
a pokyny,
29.-reagovať slovne na jednoduché
otázky jednoslovnou, viacslovnou
odpoveďou alebo jednoduchou
frázou,
Pohyb v prírode
Umelá lokomócia
.
Výtvarná, pracovná
a technická tvorivosť.
Príroda
Ročné obdobia.
Význam prírodného
prostredia.
Zvieratá a živočíchy.
Psychomotorické
Sociálne
Kognitívne
Učebné
30.-rozlišovať pozitívne i negatívne Osobnostné
emócie druhých osôb,
Kognitívne
Otvorená komunikácia 31.-komunikovať otvorene
bariér a predsudkov,
Príroda
Kompetencie
bez Sociálne
Komunikatívne
pohyb
32.
-modifikovať
v zmenených podmienkach alebo
v problémových situáciách,
33.-pohybovať
sa
rôznymi
spôsobmi medzi prírodnými alebo
umelými prekážkami,
Psychomotorické
Kognitívne
Komunikatívne
Kognitívne
Psychomotorické
34.-prejaviť zručnosti a praktickú
Kognitívne
tvorivosť pri vytváraní produktov
z prírodnín prostredníctvom
využitia rôznych pracovných a
výtvarných techník
35.-rozlíšiť
podľa
typických Komunikatívne
Učebné
znakov ročné obdobia,
36.-zdôvodniť význam prírodného
prostredia na základe pozorovania a
zážitkov z prírody
37.-poznať, rozlíšiť a určiť na
základe
priameho
alebo
sprostredkovaného
pozorovania
niektoré domáce, lesné a exotické
zvieratá, vtáky a voľne žijúce
živočíchy,
38.-zaujať pozitívne postoje
k zvieracej ríši
Komunikatívne
Učebné
Sociálne
Kognitívne
Učebné
Kompetencie
47
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Príroda
Kvety.
Príroda
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
39.-poznať, opísať a rozlíšiť
niektoré kvety,
40.-uvedomiť si a vedieť zdôvodniť
význam starostlivosti o rastliny,
Stromy a kríky.
41.-poznať, opísať a rozlíšiť stromy
a kríky a zdôvodniť ich odlišnosť,
Živá a neživá príroda. 42.-poznať, rozlíšiť zložky živej
a neživej prírody
Elementárne
43.vyjadriť rôznymi umeleckými
predstavy o zemi.
výrazovými prostriedkami vlastné
predstavy
o zemi
získané
pozorovaním a z rôznych médií,
Krásy prírody.
44.-citlivo vnímať krásu prírody,
jej čaro a jedinečnosť,
Ochranárske postoje
k prírode.
Kultúra
Kultúra
Komunikatívne
Kognitívne
Psychomotorické
Osobnostné
Sociálne
Komunikatívne
Psychomotorické
Osobnostné
Sociálne
45.-prejaviť vzťah a ochranárske Komunikatívne
postoje k prírodnému prostrediu
a stvárniť ich prostredníctvom
rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov,
46.-prakticky uplatniť návyky
starostlivosti
o prírodu
(nezahadzovať odpadky, hrabať
lístie, atď.), rozprávať pocity,
zážitky, dojmy zo starostlivosti
o prírodu a zobraziť ich
Reakcie na zmenu
tempa hudby
47.-pohotovo reagovať na zmenu Psychomotorické
tempa hudobného sprievodu
Tanec a pohybová
improvizácia
tanečné
prvky
48.-uplatňovať
(cvalové poskoky, poskočný krok,
otočky, úklony),
49.-uplatňovať získané schopnosti
v pohybovej improvizácii podľa
hudby
50.-vnímať a rozoznať, že hračky
a predmety sú z rôzneho materiálu,
ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu,
veľkosť, atď
51.-orientovať
sa
v časových
vzťahoch jedného dňa, týždňa
a roka v spojení s konkrétnymi
činnosťami a prostredníctvom –
rozlišovania podstatných znakov,
rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz,
dnes, čo bolo, včera, čo bude, zajtra
Hračky a predmety
Časové vzťahy
Sociálne
Kognitívne
Učebné
Osobnostné
Sociálne
Komunikatívne
Sociálne
Kognitívne
Učebné
Psychomotorické
48
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Kultúra
Mestá a obce.
Moja rodná vlasť.
Rôznorodosť hier.
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
52.-vymenovať niektoré názvy
ďalších miest a obcí,
53.-vedieť, že naša vlasť je
Slovenská republika,
54.-vedieť, že hlavným mestom je
Bratislava,
55.-overiť
si
z detských
encyklopédií a iných médií, že svet
je rozmanitý
(pozostáva
aj
z oceánov, morí, riek, pohorí,
lesov,
pralesov,
rozmanitej
zvieracej ríše, atď.),
56.-vyjadriť rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami pocity,
dojmy z pozorovania sveta, príp.
zážitky z návštevy zahraničia
57.-zapojiť sa do skupinovej hry
a vedieť spolupracovať v nej,
58.-chápať rôznorodosť hier,
Spev piesní.
Vyjadrenie charakteru
piesne na detských
hudobných nástrojoch
a dramatickými
výrazovými
prostriedkami.
59.-spievať v rozsahu kvinty (c1 – Sociálne
g1) – sexty (relatívne intonačne Kognitívne
čisto),
v prípade
hudobného Učebné
nadania aj v rozsahu oktávy (c1 –
a primerane
c2)
s radosťou
charakteru detskej ľudovej a umelej
piesni s rôznou tematikou,
Rozmanitosť sveta.
Umelecké stvárnenie
dojmov
Kultúra
Sociabilita v hre.
60.-počúvať
detské
hudobné
skladby s citovým zaangažovaním,
61.-stvárniť pocity z počúvania
hudby aj inými umeleckými
výrazovými
prostriedkami
(výtvarnými, dramatickými, atď.),
Experimentovanie
62.-experimentovať s vlastnosťami
s farbami.
farieb a uplatňovať ich tvorivé
variácie,
63.-pokryť
celú
plochu
rozmanitými farbami,
Kompozičné celky.
64.-tvoriť s využitím fantázie
kompozičné celky
Hodnotiace
postoje 65.- hodnotiť postupne umelecké
k umeleckým dielam. diela, architektonické riešenia
významných budov
Počúvanie
piesní
a hudby.
Umelecké stvárnenie
pocitov z počúvania
hudby
Detská, ľudová
a autorská poézia
a próza.
Kompetencie
Osobnostné
Sociálne
Komunikatívne
Osobnostné
Komunikatívne
Psychomotorické
Osobnostné
Učebné
Komunikatívne
Psychomotorické
Učebné
Psychomotorické
Osobnostné
Sociálne
Sociálne
Kognitívne
Učebné
Učebné
Psychomotorické
66.-reprodukovať voľne ľudové Osobnostné
a autorské rozprávky a príbehy,
Komunikatívne
Kompetencie
49
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Kultúra
Literárno-dramatická
tvorivosť.
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
67.-vyjadriť rôznymi umeleckými Kognitívne
výrazovými
prostriedkami Osobnostné
(výtvarne, hudobne, dramaticky, Komunikatívne
hudobno-dramaticky)
pocity
a dojmy z rozprávok, príbehov
a divadla,
KAMARÁT PRÍRODY:
Zameranie:
Prebúdzanie záujmu o prírodu, spoločnosť okolo nás, ochranu prírody a utváranie správnych
spoločenských postojov k vode, prírode. Rozvíjanie myšlienkových operácií, priestorovej
orientácii, radosti z objavovania v súvislosti s enviromentálnou výchovou.
Špecifický cieľ
Aktivita
Učebné zdroje
Samostatnou činnosťou s využitím
všetkých zmyslov aktívne získavať
učebné kompetencie – poznatky
o stromoch, ich kôre, odlišnostiach,
raste, ich význame, ochrane.
Zážit. učením, pohyb. vyjadrením,
experimentovaním pochopiť
kolobeh vody v prírode, jej
dôležitosť pre celú zem.
ZÁZRAČNÁ KôRA
Predškolská
výchova, č.6/2009,
s.33, 34
ZACHRÁŇME LES
HĽADAČKA
VODA V POHYBE
Dátum
splnenia
Svet mokradí, s. 8,
s.71
Stratégie výchovno -vzdelávacej činnosti:
pozorovanie, opisovanie zmien v prírode
konštruovanie, vystrihovanie, nalepovanie, kreslenie, maľovanie ( využitie rôz.tech.)
Prezeranie kníh o prírode (park, les, záhrada, potok).
Počúvanie spevu vtáctva v blízkom parku
Siatie semien rastlín, klíčenie, starostlivosť.
Inštrumentálna hra na detské hud. nástroje.
Spievanie piesni- Jarné, ľudové zvyky.
Význam lesa pre život ľudí, zvierat, prírodu.
,,Lesnou cestičkou,,- turisticko- branná vychádzka.
Porovnávanie ihličnatých a listnatých stromov.
Grafomotorické kreslenie- cestičky k lesu, hniezda vtákov, vodná kvapka.
,,Modrá starenka,,- prebúdzanie environmentálneho cítenia.
,,Deň zeme,,- upratovanie školského dvora
50
,,Voda, zem, vzduch,,- predstavy o životnom prostredí.
Hudobno- pohybové hry s pravidlami.
Tvorenie v pieskovisku- cesty , hrady, kopec.
Kolobežkovanie sa, preliezanie preliezok.
Učebné zdroje:
EHPS
Pracovné zošity: Svet škôlkara, predškoláka, Matematika, Písanka, Enviromentálna
výchova, Zdravá škôlka
Piesne, hry a riekanky pre deti MŠ
Knihy, encyklopédie, časopisy- Včielka
Metódy, zásady ,Vlastný zásobník hier a ekohier
Prečo sú na nebi obláčiky
Štebotavé veršíky
Svet mokradí, herbár, Kafomet, Dieťa a jeho svet
HODNOTIACE KRITÉRIÁ:
Dieťa má:
Byť spôsobilé chápať, prečo sa v prírode cítime dobre
Samostatne vykonávať sebaobslužné činnosti
Poznať, že odpadky znečisťujú prírodu
Byť spôsobilé predstaviť sa menom, priezviskom
Byť spôsobilé ovládať pohyb v rôznych podmienkach s náčiním, na náradí
Dieťa by malo:
Byť spôsobilé využívať všetky formy komunikácie , výrazové prostriedky
Konať a pôsobiť čoraz autonómnejšie v aktivitách súvisiacich s ochranou prírody
Poznať , vyhľadávať, pomenovať priestorové geometrické tvary
Byť spôsobilé chápať významy slov, pojmov – synonymá, homonymá, antonymá
Zdôvodniť miesto a pohyb dopravných prostriedkov
Byť spôsobilé vykonávať činnosti súvisiace so zdravým životným štýlom
Chápať, že obnova lesa je nevyhnutný zdroj kyslíka
Poznať hlavné mesto Slovenska a jeho dominanty
Rozlišovať, určovať pravú, ľavú stranu vzhľadom k svojej osobe
Dieťa by mohlo:
Byť spôsobilé chápať význam triedenia odpadu a triediť ho
Kriticky zdôvodniť kolobeh vody v prírode a jeho význam
Poznať meno prezidenta, štátnu hymnu
Byť spôsobilé zvládnuť tanečné kroky , otočky, vo dvojiciach,...– ľudový,
moderný tanec
Pochopiť rozmanitosť sveta – vtáky, zvieratá, rôzne druhy stromov v rôznych
oblastiach sveta
51
OBSAHOVÝ CELOK: Čo je šťastie
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Ja som
Svalové napätie
a dýchanie
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
1.-kontrolovať pri pohybe svalové
napätie a dýchanie
Rovnováha
2.-vedieť udržať rovnováhu
Základné polohy,
postoje a pohyby
3.-pohybovať sa okolo osi
vlastného tela(obraty kotúle)
Kompetencie
Psychomotorické
Osobnostné
Interpersonálne
Komunikatívne
Pravidlá rešpektovania 4.-dodržiavať zvolené pravidlá,
spolupracovať, rešpektovať
a spolupráca
ostatných
Ja som
Pracovné návyky
5.-zvládnuť sebaobslužné
činnosti(obliekať sa ,obúvať sa,
umývať sa čistiť si zuby) a návyky
správneho stolovania(udržiavať
čistotu pri jedle).
6.-zachovať v pracovných
a technických činnostiach návyky
poriadku a čistoty
Práca s rôznym
materiálom
7.-zhotoviť výtvory z rozmanitého
materiálu, vrátane odpadového ,
rôznymi technikami a uplatňovať
pri tom technickú tvorivosť,
Technická tvorivosť
8.-zhotoviť výtvory zo skladačiek
a stavebníc z rôzneho materiálu
postupne od najväčších až po
drobné dieliky podľa fantázie a
predlohy
Základné grafické
tvary
9.-sedieť správne a dodržiavať
sklon papiera pri kreslení na stole
Rodina a jej členovia
10.-rozlíšiť a pomenovať členov
rodiny
Postoje k členom
rodiny
11.-zaujať postoj k členom rodiny,
vrátane novonarodeného člena
rodiny a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových
prostriedkov
Psychomotorické
Osobnostnézáklady
angažovanosti
Sociálne
52
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
Kompetencie
Ja som
Umelecké stvárnenie
ľudskej postavy
12.- aplikovať poznatky o svojom
tele pri zobrazovaní a vytváraní
ľudskej postavy(rôzne výtvarné
a pracovné techniky)
Komunikatívne
Kognitívne
Učebné
Riešenie krízových
situácií ohrozujúcich
zdravie
13.-privolať pomoc dospelého
v krízových situáciách ,v ktorých
je ohrozené jeho zdravie ,prípadne
zdravie iných
Možnosti poškodenia
zdravia
14.-rozlíšiť príčiny možného
nebezpečenstva a poškodenia
zdravia pri zakázanej manipulácií
s niektorými predmetmi
Bezpečnosť cestnej
premávky
15.-poznať základné dopravné
značky, riadiť sa podľa nich
Komunikácia emócií
16.-komunikovať prijateľným
spôsobom pozitívne a negatívne
emócie a vyjadriť pocity
Sebahodnotenie
17.-hodnotiť svoje vlastné
schopnosti v rôznych činnostiach
Artikulácia hlások
a hláskových skupín
18.-vyslovovať správne a zreteľne
všetky hlásky a hláskové skupiny
Ja som
Osobnostné
Komunikatívne
Analyticko-syntetické 19.-uplatňovať schopnosť
činnosti
analyticko-syntetických hier
a činnosti so slovami
53
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Ľudia
Súlad pohybu, hudby
a textu hry
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
20.-zladiť pohybovú a hudobnú
stránku v hudobno pohybovej hre
Kompetencie
Ľudia
Význam práce
21.-poznať a v hrách napodobniť
prácu rodičov
-pochopiť význam práce na základe
rozmanitých pracovných činností
Farby ,farebná
rozmanitosť vo
vlastných produktoch
22.-uplatňovať na základe
vlastného pozorovania farebnú
rozmanitosť vo výtvarných ,
pracovných i technických
produktoch
Kognitívne
Sociálne
Učebné
Komunikatívne
Základy riešenia
problémov
Komunikatívne
Osobnostné
Sociálne
Psychomotorické
Rovinné a priestorové 23.-poznať, rozlíšiť, priradiť,
geometrické tvary
triediť a určiť niektoré rovinné
geometrické tvary
Ľudia
Príroda
Plošná a priestorová
tvorivosť
24.-zostaviť z puzzle, rozstrihaných
obrázkov, paličiek alebo
geometrických tvarov obrazce
Počúvanie
s porozumením
Delenie ,pomoc,
obdarovanie
25.-počúvať s porozumením
26.-rozdeliť sa ,obdarovať niekoho
a pomôcť inému
27.-vyjadriť elementárne
hodnotiace postoje k správaniu
iných
Rozmanitosť
ľudských vlastností
28.-hodnotiť a rozlišovať pozitívne
i negatívne charakterové vlastnosti
ľudí na základe reálnych
i fiktívnych situácií
Otužovanie
29.- otužovať sa prostredníctvom
vody, snehu, vetra ,slnka
Špeciálne pohybové
zručností
a schopnosti(hry
s vodou)
30.-zvládnuť na elementárnej
úrovni ,špeciálne pohybové
zručnosti a schopnosti
31.-zvládnuť turistickú vychádzku
Výtvarná ,pracovná
a technická tvorivosť
32.-prejaviť zručnosti a praktickú
tvorivosť pri vytváraní produktov
z prírodnín prostredníctvom
využitia rôznych pracovných
a výtvarných techník
Osobnostné
Komunikatívne
Sociálneinterpersonálne
Psychomotorické
Sociálne
54
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Príroda
Rastlinná a živočíšna
ríša
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
33.-určiť niektoré pozorovateľné
spojitosti medzi rastlinnou
a živočíšnou ríšou
Kompetencie
Kognitívne
Učebné
Informačné
Komunikatívne
Kvety
34.-uvedomiť si a vedieť zdôvodniť
Starostlivosť o rastliny význam starostlivosti o rastliny
Príroda
Kultúra
Živá a neživá príroda
35.-poznať, rozlíšiť zložky živej
a neživej prírody
Krásy prírody
36.- citlivo vnímať krásu prírody
,jej čaro a jedinečnosť
Hodnotenie
prírodného prostredia
37.-hodnotiť prírodné prostredie
Rytmizáciou hrou na
telo pri postojoch
38.-vyjadriť náladu piesne a hudby Psychomotorické
Osobnostné
prirodzeným kultivovaným
Sociálne
pohybom
39.-uplatňovať tanečné
prvky(cvalové poskoky, poskočný
krok, otočky, úklony)
Pohybové stvárnenie
charakteru hudby
Kultúra
Tanec a pohybová
improvizácia
40.-uplatňovať získané schopnosti
v pohybovej improvizácii podľa
hudby
Hračky a predmety
41.-vnímať a rozoznať, že hračky
a predmety sú z rôzneho materiálu,
ktorý ma rôzny povrch, tvar, farbu ,
veľkosť
42.-zapojiť sa aktívne do prípravy
osláv sviatkov a spoločenských
udalostí vrátane dodržiavania
ľudových tradícií
43.-vyjadriť rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami pocity ,
dojmy, s zážitky z osláv sviatkov
Kultúrne dedičstvo
,sviatky a ich oslavy
Kultúra
Sociálne
Komunikatívne
Kognitívne
Osobnostné
Základy
angažovanosti
Sociálne
-interpersonálne
Plánovanie ,realizácia 44.-plánovať ,realizovať a hodnotiť Osobnostné
a hodnotenie hry
hru
Sociálne
Komunikatívne
55
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Kultúra
Spev piesní
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
45.-spievať v rozsahu kvinty
(relatívne čisto ,intonačne)s
radosťou a primerane charakteru
detskej ľudovej a umelej piesne
s rôznou tematikou
Hudobná tvorivosť
46.-počúvať detské hudobné
skladby s citovým zaangažovaním
Počúvanie piesní a
hudby
47.-použiť v hrách riekanky,
vyčítanky s rôznou tematikou
Kompetencie
Osobnostné
Sociálne
Komunikatívne
Kreslenie ,maľovanie, 48.-kresliť, maľovať, modelovať
modelovanie
podľa vlastnej fantázie, predstáv
a na tému
Výtvarné techniky
49.-používať tvorivo rôzne
techniky
Prednes literárnych
útvarov
50.-zapamätať si a prednášať krátke
literárne útvary
KAMARÁT PRÍRODY:
Zameranie:
Pozorovanie, bádanie v prírodnom prostredí so zámerom poznať a chápať svet hmyzu,
rastlinnej ríše. Podporovanie zdôvodňovania významu rastlín a hmyzu pre život človeka,
zdôvodňovanie prejavov vlastného správania a konania vzhľadom na utváranie základov
enviromentálneho vedomia a konania.
Špecifický cieľ
Aktivita
Učebné zdroje
Rozvíjať
kritické
myslenie NÁJDI MA
a komunikáciu pri pozorovaní
kvetov, hmyzu a vytváraní herbára. KOCKA EMÓCIÍ
Predškolská
výchova, č.6/2009,
s. 33, 34
Bádateľskými aktivitami
dokazovať potrebu tepla, svetla,
vody – podmienky života rastlín.
OBJAVUJEME
SVET RASTLÍN
Kafomet,
POZ – 032.3, s. 4
Pokusom zistiť, ako rastliny
zachytávajú nečistoty z vody.
FAREBNÝ TRIK
Svet mokradí, s.7
Dátum
splnenia
56
Stratégie výchovno -vzdelávacej činnosti:
konštruktívne a námetové hry
motivačné a pohybové cvičenia
kreslenie a maľovanie
práca s prírodninami
encyklopédie a obrázkové knihy
spoločné vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek
vychádzky do okolia a pozorovanie krajiny a prírody ,les ,park
pohybové hry
grafomotorické cvičenia, obkresľovanie
počúvanie a čítanie príbehov O Danke a Janke:
počúvanie detských piesní a muzikoterapia
lepenie s farebného papiera
maľovanie temperovými a vodovými farbami
modelovanie s modelovacou hlinou
hry na školskom dvore s tvorítkami
práca s Včielkou a encyklopédiami a knihami
zhotovenie darčeka pre mamičky
Edukačné aktivity
Učebné zdroje:
Pracovné listy
Knihy encyklopédie, Danka a Janka
Piesne hry a riekanky detí predš. veku
Vlastný zásobník
Metódy a zásady
Detské knihy
Svet mokradí
Dieťa a jeho svet
Kafomet, Predškolská výchova č.6/2009-2010
57
HODNOTIACE KRITÉRIÁ:
Dieťa má:
Vymenovať členov rodiny – svoje postavenie v rodine
Byť spôsobilé prezentovať rolu a činnosti členov rodiny, vrátane otca
Správne a samostatne vykonávať sebaobslužné činnosti, upratať po sebe hračky,...
Byť spôsobilé kooperovať s inými
Rozlišovať vlastnosti osôb
Dieťa by malo:
Prejavovať úctu matke, otcovi, iným členom rodiny na báze otvorenej komunikácie
a citovej zainteresovanosti
Vysvetliť rozdiel medzi úplnou a neúplnou rodinou
Plánovať, realizovať a hodnotiť svoju hru , hru kamarátov
Byť spôsobilé dodržiavať pravidlá správania sa, spolupracovať v spoločných
činnostiach
Byť spôsobilé pohybom, rečou, dramaticky vyjadriť určitú situáciu
Dieťa by mohlo:
Kriticky zdôvodniť potrebu rodičov v rodine, vysvetliť život v rodine pri absencii
jedného z rodičov v nej
Prezentovať sa tancom, spevom, recitáciou pred širokou verejnosťou
Byť spôsobilé kriticky zdôvodniť ponižovanie, bolesť z bitky, trest
Aktívne prezentovať svoje postoje, tradície zo svojho prostredia
58
OBSAHOVÝ CELOK: Zelené leto
Tematický Obsahové
Výkonové štandardy
Kompetencie
okruh
štandardy
(špecifické ciele)
Ja som
Uplatnenie laterality 1.-prejaviť v rôznych pohybových Psychomotorické
v pohybe.
činnostiach vlastnú lateralitu,
Orientácia v priestore. 2.-orientovať sa v priestore (vo Psychomotorické
Osobnostné
vzťahu k vlastnej osobe),
Manipulácia
s náčiním.
3.-manipulovať
s rôznymi
predmetmi,
náčiním
(rukami,
nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať,
nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať,
odrážať,
kopať,
driblovať,
balansovať),
Komunikatívne
Kognitívne
Kognitívne
Učebné
Pohyb ako prostriedok 4.-zaujať
adekvátne
postoje Komunikatívne
upevňovania zdravia. k pohybu a športovým aktivitám
Kognitívne
Učebné
5.-zvládnuť sebaobslužné činnosti
Pracovné návyky.
(obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, Komunikatívne
čistiť si zuby atď.) a návyky Kognitívne
správneho
stolovania
(jesť Učebné
s príborom, udržiavať čistotu pri
jedle, atď.),
6.-zachovať
v pracovných Psychomotorické
a technických činnostiach návyky
poriadku a čistoty
7.-zhotoviť výtvory zo skladačiek
Jemná motorika.
Elementárne základy a stavebníc z rôzneho materiálu
postupne od väčších dielcov až po
práce s počítačom.
drobné dieliky podľa vlastnej
fantázie a podľa predlohy
Vizuomotorika.
Grafomotorika
8.-využívať koordináciu
a ruky,
9.-kresliť
uvoľnenou
plynulo a smelo,
Psychomotorické
Komunikatívne
Kognitívne
Učebné
zraku Komunikatívne
Kognitívne
rukou, Učebné
Psychomotorické
10.-znázorňovať
graficky Komunikatívne
motivovaný pohyb vychádzajúci Kognitívne
z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, Učebné
hojdanie,
navíjanie),
zápästia
(vertikálne línie, horizontálne línie,
krivky, slučky) a pohybu dlane
a prstov (horný a dolný oblúk,
lomená línia, vlnovka, ležatá
osmička, fiktívne písmo)
59
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Ja som
Meno
a priezvisko
dieťaťa.
Výkonové štandardy
( špecifické ciele)
11.-predstaviť
sa
i priezviskom
Kompetencie
menom Sociálne
Kognitívne
Učebné
Orientácia
v bezprostrednom
okolí domova a MŠ
12.-orientovať sa v tesnej blízkosti
domova a materskej školy,
Komunikatívne
Kognitívne
Psychomotorické
Postoje k domovu
13.-zaujať postoj k svojmu domovu
a vyjadriť ho prostredníctvom
rôznych umeleckých výrazových Sociálne
Kognitívne
prostriedkov
Učebné
Ľudské telo.
14.-určiť
na
základe
viaczmyslového vnímania časti tela
a jednoduchým spôsobom opísať
Psychomotorické
ich funkciu,
Sociálne
Učebné
Zdravotný
stav, -15.zaujať pozitívne postoje
postoje k zdraviu.
k svojmu zdraviu i k zdraviu iných
a vyjadriť ich prostredníctvom
Komunikatívne
rôznych umeleckých výrazových
Kognitívne
prostriedkov,
Učebné
Zdravé potraviny.
16.-poznať,
rozlíšiť,
triediť
a vyberať si zdravé potraviny
Bezpečnosť
premávky.
Ja som
cestnej 17.- prechádzať bezpečne cez cestu Komunikatívne
pod vedením starších osôb
Kognitívne
Učebné
Psychomotorické
Vlastná jedinečnosť a 18.-uvedomovať si a uplatňovať Sociálne
jedinečnosť iných.
vlastnú
jedinečnosť
a vlastné Komunikatívne
nápady so zreteľom na jedinečnosť Kognitívne
iných detí v skupine
Rozhodovanie sa.
19.- rozhodovať sa pre určitú
činnosť,
Osobnostné
Základné
pravidlá 20.-uplatňovať
a rešpektovať Komunikatívne
kultúrneho správania návyky
kultúrneho
správania Sociálne
Kognitívne
a spoločenských pravidiel
Kontakt
21.-nadviazať
neverbálny Učebné
v komunikácii.
a verbálny kontakt s inými deťmi a Psychomotorické
dospelými,
Pasívna a aktívna 22.-predstaviť
seba
a svojho
slovná zásoba
kamaráta,
Komunikatívne
23.- rozširovať si pasívnu a aktívnu
slovnú zásobu,
60
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Ja som
Spisovná reč.
Výkonové štandardy
Kompetencie
(špecifické ciele)
24.-používať synonymá, antonymá Učebné
a homonymá, vytvárať rýmy,
Kognitívne
Osobnostné
Analyticko-syntetické 25.-vedieť sluchom rozlišovať
činnosti so slovami.
jednotlivé hlásky v slov, ich kvalitu
a lokalizáciu
Ľudia
Ľudia
Pravidlá a spolupráca 26.-dodržať pravidlá hudobno- Psychomotorické
v
hudobno- pohybových hier
Sociálne
pohybových hrách.
27.- stvárniť hudobno-dramaticky
textovú časť hry
Ľudské činnosti a ich 28.-riešiť
interaktívne
úlohy Kognitívne
umelecké stvárnenie. v detských edukačných programoch
Farby,
farebná 29.-uplatňovať
rozmanitosť
vo farebné videnie,
vlastných produktoch.
individuálne Kognitívne
Sociálne
Učebné
Dopravné prostriedky 30.-poznať, rozlíšiť, priradiť a Kognitívne
triediť dopravné prostriedky podľa Učebné
miesta pohybu (zem, voda, vzduch)
Základné
počtové 31.-počítať minimálne od 1 do 10, Učebné
úkony v číselnom rade 32.-priradiť číslo (nie číslicu) Psychomotorické
od 1 do 10.
k danému počtu predmetov od 1 do Sociálne
10,
33.-poznať,
rozlíšiť,
priradiť,
triediť a určiť niektoré priestorové
geometrické tvary,
Pasívna a aktívna
slovná
zásoba
v
štátnom – slovenskom
jazyku a v cudzom
jazyku
(angličtina,
nemčina, atď.).
Ľudia
34.-komunikovať
jednoduchými
vetnými konštrukciami v štátnom –
slovenskom jazyku a v cudzom
jazyku,
Psychomotorické
Sociálne
Kognitívne
Učebné
Spisovná
jazyka.
podoba 35.-používať spisovnú podobu
štátneho – slovenského alebo
cudzieho jazyka
Delenie,
obdarovanie
pomoc, 36.-rozdeliť sa, obdarovať niekoho Osobnostné
a pomôcť inému,
Kognitívne
Otvorená
komunikácia.
37.-komunikovať otvorene
bariér a predsudkov,
bez Osobnostné
Sociálne
Komunikatívne
61
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
Ľudia
Základy empatie.
38.- zaujať pozitívne a empatické Kognitívne
postoje k chorým, osobám so Sociálne
zdravotným postihnutím, starým Učebné
ľuďom,
multikultúrnej
a socioekonomickej rozmanitosti
ľudstva
Príroda
Pohyb v prírode
39.-pohybovať
sa
v rôznom Psychomotorické
prostredí (sneh, ľad, voda) bez Kognitívne
strachu a zábran,
Otužovanie.
40.-otužovať sa prostredníctvom
vody, snehu, vetra, slnka,
Komunikatívne
Kognitívne
Ročné obdobia.
41.-rozlíšiť
podľa
znakov ročné obdobia,
Zvieratá a živočíchy.
42.-poznať, rozlíšiť a určiť na
základe
priameho
alebo
sprostredkovaného
pozorovania
niektoré domáce, lesné a exotické
zvieratá, vtáky a voľne žijúce
živočíchy,
43.-poznať
nebezpečenstvo
vyplývajúce
z dotýkania
sa
neznámych zvierat
Príroda
Huby.
Počasie.
Príroda
44.-vedieť,
a nejedlé
že
huby
Kompetencie
typických Komunikatívne
Učebné
sú
Komunikatívne
Učebné
Sociálne
Kognitívne
Učebné
jedlé
Komunikatívne
Kognitívne
45.-poznať,
opísať,
rozlíšiť Psychomotoricke
prírodné javy ovplyvnené počasím
46.-vyjadriť rôznymi umeleckými
Elementárne
predstavy o mesiaci výrazovými
prostriedkami
a hviezdach.
predstavy o mesiaci a hviezdach
získané pozorovaním a z rôznych
médií
Krásy prírody.
47.- rozprávať pocity, zážitky,
dojmy zo starostlivosti o prírodu
a zobraziť ich
Osobnostné
Sociálne
Komunikatívne
Psychomotorické
Osobnostné
Sociálne
Komunikatívne
62
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Kultúra
Reakcie na
tempa hudby
Kultúra
Výkonové štandardy
Kompetencie
(špecifické ciele)
zmenu 48.-pohotovo reagovať na zmenu Psychomotorické
tempa hudobného sprievodu
Hračky a predmety
Časové vzťahy
Mestá a obce.
Kultúra
49.-vnímať rôznorodosť hračiek
a predmetov vo svojom okolí,
50.-vnímať a rozoznať, že hračky
a predmety sú z rôzneho materiálu,
ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu,
veľkosť, atď
51.-orientovať
sa
v časových
vzťahoch jedného dňa, týždňa
a roka v spojení s konkrétnymi
činnosťami a prostredníctvom –
-rozlišovania podstatných znakov,
rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz,
dnes, čo bolo, včera, čo bude, zajtra
52.-vymenovať niektoré
ďalších miest a obcí,
Osobnostné
Sociálne
Komunikatívne
Sociálne
Kognitívne
Učebné
Psychomotorické
Osobnostné
Sociálne
Komunikatívne
názvy
Kultúrne
dedičstvo, 53.- zapojiť sa aktívne do prípravy Osobnostné
sviatky a ich oslavy.
osláv sviatkov a spoločenských Komunikatívne
udalostí
vrátane
udržiavania
ľudových tradícií,
Psychomotorické
Osobnostné
Umelecké stvárnenie 54.-vyjadriť rôznymi umeleckými Učebné
dojmov
výrazovými
prostriedkami
pocity, dojmy a zážitky z osláv
sviatkov
Sociabilita v hre.
55.-zapojiť sa do skupinovej hry Komunikatívne
a vedieť spolupracovať v nej,
Psychomotorické
-začať, rozvíjať a dokončiť hru,
Vyjadrenie charakteru
piesne na detských
hudobných nástrojoch
a dramatickými výraz.
prostriedkami.
56.-rytmizovať ľudové riekanky Sociálne
a detské ľudové a umelé piesne Kognitívne
hrou na tele alebo prostredníctvom Učebné
Orffovho inštrumentára,
Výtvarná tvorivosť.
57.-vyjadriť charakter piesne hrou Psychomotorické
na detských hudobných nástrojoch, Osobnostné
Sociálne
58.-kresliť, maľovať, modelovať Komunikatívne
v rôznych polohách (ľah, kľak, stoj,
sed),
Kompozičné celky.
63
Tematický Obsahové
okruh
štandardy
Kultúra
Hodnotiace
postoje
k umeleckým dielam.
Knihy,
a číslice
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
59.-tvoriť s využitím fantázie
kompozičné celky,
Kompetencie
Učebné
Psychomotorické
Osobnostné
písmená 60.-hodnotiť postupne umelecké Sociálne
diela, architektonické riešenia Kognitívne
Učebné
významných budov
Voľná
reprodukcia 61.-prejaviť
záujem
o knihy, Učebné
literárnych textov
písmená, číslice, orientovať sa Psychomotorické
v knihách
s citovým Osobnostné
Umelecké stvárnenie 62.-vnímať
obsahu
literárnych zaangažovaním bábkové divadlo Komunikatívne
a dramatických diel.
a iné detské divadlo (činohru,
spevohru),
63.-reprodukovať voľne ľudové
a autorské rozprávky a príbehy,
Kognitívne
„Čítanie“ a „písanie“ 64.-vyjadriť rôznymi umeleckými Osobnostné
jednoduchého
výrazovými
prostriedkami Komunikatívne
príbehu.
(výtvarne, hudobne, dramaticky,
hudobno-dramaticky)
pocity
a dojmy
z rozprávok, príbehov
a divadla
65.-čítať“
kreslený
príbeh
a obrázkový seriál,
-„písať“ obrázkový list
KAMARÁT PRÍRODY:
Zameranie:
Stimulovanie zvedavosti detí bádať v okolitom prostredí, rozvíjanie kapacity vnímania
konštantných rytmov prírody súvisiaceho s ročným obdobím - leto. Prostredníctvom hry
a priameho kontaktu s prírodou oboznámiť deti s bylinkami, ich využitím.
Špecifický cieľ
Zdôvodňovať význam rastlín pre
zdravie človeka, vnímať živú aj
neživú prírodu, zvládnuť
vychádzku do prírody.
Poznávať kolobeh organickej
a neorganickej hmoty, získavať
skúsenosti o ochrane prírody, čo je
pre ňu neškodné a čo ju ohrozuje.
Aktivita
Učebné zdroje
Dátum
splnenia
BYLINKY Z LÚKY Kafomet,
PRJ – 013.5
POKLAD
Predškolská
výchova, č.6/20092010, s.33
Stratégie výchovno -vzdelávacej činnosti:
64
,,Dnes je krásny celý deň ,,-MDD – výzdoba triedy, dvora (balóny, far. stužky)
Náš deň,,- kreslenie kriedou na chodník
krajina pôvodu exotických zvierat
,, Deti rôznych tvári,,- prezeranie obrázkov detí z rôznych svetadielov
,,Malí športovci,,- zdolávanie prekážok v teréne
grafomotorické cvičenie- vlnovky, osmičky
,,Detským srdiečkam ,,-čítanie
,,Slniečko sa na nás smeje,,- slnenie, otužovanie vzduchom, vodou
,,Návšteva MSK- Sabinov
,,Kvet priateľstva,,- obkresľovanie, vystrihovanie, nalepovanie
Fotografovanie: ,, Rozlúčkové tablo,,
,, Chrobáčiky na prechádzke,, :priraďovanie obrázkov k ročným obdobiam, charakt.
pohybom, piesňou.
pozorovanie hmyzu, kvetín, skákanie cez švihadlo na terase
skladanie Puzzle, tangramu, EH ,,Tvarovanie šnúrky,, ,graf. kreslenie
,,Je to pravda?,, : rozhodovanie o pravdivosti, nepravdivosti tvrdnení
detská diskotéka, ,,Hurá, ideme na výlet! :školský výlet
spievanie obľúbených detských piesní, opakovanie pohybových hier
pomocou šípok určovanie počtu najmenej, najviac, NH v kútikoch
,,Odomkneme les,, : rozprávanie čo sa deťom páčilo
sledovanie DVD
upevňovanie básni, piesní o lete, prázdniny, ukončenie školského roka
NH: ,,Na školu,,- hra s abecedou, číslami, magnetická tabuľa
,,Kde bývam,,- opisovanie dediny, mesta, odlišnosti
,,Môj tieň- pozorovanie tieňov detí, budov, stromov
,,Ahoj škôlka lúčime sa,,- výzdoba triedy, detská diskotéka
,,Škôlkarské tablo,,- lúčenie sa s kamarátmi, personálom MŠ, ZŠ, OÚ
,,Kufor,,- ako sa z detí stali školáci, ,,Čo je väčšie?,,
,,Malí maliari,,- triedenie výkresov, výtvarných prác
,,Keď si ja zaspievam,,- spievanie obľúbených piesní s hudobným sprievodom
,,Až ja budem žiačikom ,,- výstava, hodnotenie
,,Kolobežka rýchlo bežká,,- preteky
Učebné zdroje:
EHPS:
Pracovné zošity: Svet škôlkara, predškoláka, Matematika, Písanka, Enviromentálna
výchova, Zdravá škôlka
Piesne, hry a riekanky pre deti MŠ
Knihy, encyklopédie, časopisy- Včielka
Metódy, zásady ,Vlastný zásobník hier a ekohier
Hry v MŠ na rozvoj osobnosti dieťaťa
Veľká škola kreslenia
Herbár
Dramatická výchova v MŠ
PH detí PV, Cvičíme s malými deťmi
Hry na rozvoj osobnosti dieťaťa
65
HODNOTIACE KRITÉRIÁ:
Dieťa má:
Byť spôsobilé manipulovať s náčiním rukami, nohami, v rôznom prostredí
Dokázať kreatívne výtvarne stvárniť prežitú realitu
Ovládať elementárne komunikatívne spôsobilosti v spisovnej podobe slovenského
jazyka
Vyznávať emocionálne bohatý vzťah k širšiemu spoločenskému a prírodnému
prostrediu
Ovládať grafomotorické činnosti
Poznať farbu svojej pleti
Vykonávať činnosti súvisiace s otužovaním
Dieťa by malo:
Byť spôsobilé orientovať sa v encyklopédiách
Zem chápať ako súčasť vesmíru
Zovšeobecniť získané poznatky o Zemi, prírode, vode, ...
Poznať rozdiely pletí medzi deťmi, ľuďmi rôznych rás
Uplatňovať humánne medziľudské vzťahy
Byť spôsobilé sluchom rozlíšiť hlásky v slovách
Poznať číselný rad
Byť spôsobilé dodržiavať základy bezpečnosti cestnej premávky
Rozlišovať a správne používať časové vzťahy
Aktívne a tvorivo zapájať sa do prípravy osláv v MŠ
Rozlišovať, pomenovať písmenká svojho mena
Dieťa by mohlo:
Koordinovanými pohybmi prekonávať prekážky spojené s fyzickou záťažou
Byť spôsobilé riešiť interaktívne programy
Kriticky prezentovať svoje postoje, tradície
Rozumieť pojmu vlasť, oddych, dovolenka
Byť spôsobilé písať, čítať
Ovládať základy anglického jazyka
66
Personálne zabezpečenie školy:
Zriaďovateľ školy : Obec Ražňany
1.trieda : 2,5 - 4 r.deti : Júlia Chiškárová
- učiteľka
- 19.rok praxe
/ jabĺčka /
Mgr. Erika Mašľárová – triedna učiteľka - 3.rok praxe
2.trieda : 4 – 6 r. deti : Ľudmila Petrová
- triedna učiteľka
/ čerešničky /
Mgr. Janka Mišková - riaditeľka
- 26.rok praxe
- 24.rok praxe
Prevádzkoví zamestnanci : Terézia Magáčová - upratovačka
Mária Semanová
Mária Nehilová
Marta Nehilová
- vedúca ŠJ (60 % úväzok)
- hlavná kuchárka
- pomocná sila v kuchyni
Organizácia školy:
Prevádzka MŠ schválená rodičmi : 6,30 hod. – 16,30 hod.
RADA ŠKOLY : predseda : p. Chiškárová - učiteľka MŠ
členovia : p. Semanová - vedúca ŠJ
p. Stračiaková - zástupca rodičov
p. Ing. Solár - zástupca rodičov
p. Mathia
- zástupca OÚ
Vedenie školskej kroniky, internetovej stránky : Mašľárová
Spolupráca s CZŠ Ražňany, MŠ Jarkova, Sabinov: Mišková
Metodička školy, spolupráca s MK v Sabinove : Petrová
Koordinátorka ŠPZ, spolupráca s ZUŠ : Chiškárová
Materiálno – technické a priestorové podmienky materskej školy:
Materská škola je v súčasných priestoroch od roku 1983. Budovu školy tvoria tri
samostatné pavilóny, ktoré nie sú prepojené, školská jedáleň pre ZŠ a kuchyňa, ktoré tvoria
taktiež samostatnú časť. V súčasnosti využíva naša škola na výchovno-vzdelávaciu činnosť
detí 2 pavilóny. Súčasťou budovy je školský dvor a záhrada , celá škola sa nachádza
v prekrásnom prostredí v blízkosti lesoparku.
Dvojtriedna materská škola má dostatočne veľké
priestory a také priestorové
usporiadanie, ktoré vyhovuje skupinovým aj individuálnym činnostiam detí. Každá trieda má
samostatný vchod, šatňu, hygienické priestory na umývanie, WC. Priestory tried sú delené na
triedu, kde deti aj stolujú, herňu a spálňu. V jednotlivých miestnostiach sú vytvorené detské
67
hracie kútiky s vybavením na jednotlivé druhy hier a aktivít. Materská škola nemá telocvičňu,
ale priestory tried vytvárajú dostatočný priestor na realizáciu pohybových aktivít a relaxáciu
detí. Denne je zabezpečené dostatočné vetranie a primeraná teplota. Tieto priestory nie sú
oddelené dverami. Prvú triedu „jabĺčka“, ktorú tvorí spálňa, herňa a trieda, navštevujú deti vo
veku od 2,5 do 4 rokov. V rovnakých priestorových podmienkach sú 4 -6 ročné deti v
„čerešničkovej“ triede v druhom pavilóne, kde sa nachádza aj kancelária riaditeľky školy. V
tejto triede prebieha tanečný a počítačový krúžok. Detský nábytok, telovýchovné náradie,
náčinie, hračky a učebné pomôcky sú prispôsobené antropometrickým požiadavkám,
zodpovedajú počtu detí, ich veku, sú zdravotne nezávadné, bezpečné a estetického vzhľadu.
Vybavenie školy sa priebežne obnovuje, dopĺňa a učiteľkami školy je plne využité. Podstatná
časť vybavenia je umiestnená tak, aby ho deti mohli vidieť, samostatne si ho vziať a zároveň
aby sa vyznali v umiestnení. Deti sa so svojimi výtvarnými, pracovnými výtvormi podieľajú
na estetizácii a výzdobe interiéru školy. Vystavené práce sú prístupné rodičom a verejnosti.
Deťom je poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava. Jedálny lístok je zostavený podľa
platných noriem a kritérií s prihliadnutím na racionálnu výživu. Denne je zabezpečený pitný
režim, ovocie alebo surová zelenina. Medzi podávaním jedál je dodržaný 3 –hodinový
interval. Kuchárky podávajú jedlo esteticky upravené, mladšie deti používajú lyžicu
a vidličku, staršie deti celý príbor. Učiteľky ponúkajú a motivujú deti k tomu, aby jedlo
neodmietali, ale aspoň ochutnali.
Školský dvor je dostatočne priestranný, obkolesený ihličnanmi. Je vybavený preliezkami,
pieskoviskom, kolotočmi, dvor a kvetinová záhradka sa využíva na pohybové aktivity,
kreslenie na terase, pozorovanie prírody.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
a vzdelávaní:
Podľa zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý možno aplikovať na podmienky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, zriaďovateľ riaditeľka je povinná
starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých dospelých osôb, ktoré sa nachádzajú
pracovisku a v jeho priestoroch .
Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a
vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinná:
- prihliadať na základné fyziologické potreby detí
- vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov
- zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí
- poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
- viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovnovzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou
V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie
striedavo na dve zmeny dve učiteľky s odbornou pedagogickou kvalifikáciou. Na vychádzke
nemôže mať učiteľka viac ako 22 detí starších ako päť rokov. S triedou s deťmi mladšími ako
tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za
prítomnosti dvoch zamestnancov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si
vyžadujú zvýšený dozor, zabezpečí riaditeľ ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod
vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí.
68
Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka. Ak krúžkovú činnosť
vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.
Na výletoch a exkurziách zabezpečí riaditeľka školy dvoch pedagogických zamestnancov
a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 zákona. Výlet alebo
exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na
bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti.
Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľka školy alebo zástupkyňa organizačne
zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb o bezpečnosti
a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé
zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie sa nepoužívajú hromadné dopravné
prostriedky. MŠ má uzavreté skupinové úrazové poistenie detí (krytie škola a školské akcie).
Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný
na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v škole ochorie, zabezpečí pedagogický zamestnanec
jeho izoláciu od ostatných detí, dozor nad ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy
a informuje zákonného zástupcu rodičov.
Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje
dieťa staršie ako 10 rokov alebo inú, učiteľkám známu osobu.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí:
Evalvácia a autoevalvácia školy je zameraná na overovanie a následné zlepšenie všetkých
činností školy, na vyhodnotenie jej podmienok, začleňovanie kľúčových kompetencií a cieľov
vzdelávania do efektívneho priebehu výchovy a vzdelávania. Vnútorný systém kontroly
a hodnotenia detí je zostavený podľa kritérií, ktoré poskytujú účelnú a pravdivú spätnú väzbu
o rozvoji dieťaťa, o jeho osobnostných výsledkoch. Autoevalvácia školy je založená na
dlhodobom pozorovaní, analýze a vyhodnocovaní zisteného.
69
Kritériá hodnotenia detí
Meno dieťaťa :
Vek :
Dátum nástupu do MŠ :
OKTÓBER
FEBRUÁR
MÁJ
Adaptácia na
MŠ:
Citová zrelosť:
Emocionálne
prejavy:
Kamarátske
vzťahy:
Verbálne prejavy
dieťaťa:
Artikulácia:
Slovná zásoba:
Chyby zraku:
Lateralita:
Rozlišovanie
farieb:
Rozlišovanie
geom. tvarov:
Dieťa počíta do:
Kreslenie geom.
tvarov podľa
predlohy:
Primeranosť
kresby veku
dieťaťa:
Odklad školskej
dochádzky:
70
PRÍLOHA - POZOROVACÍ HÁROK DIEŤAŤA
Adaptácia a prejavy správania:
1. Od začiatku dochádzky sa doteraz neprispôsobilo
2. Prispôsobivosť sa po dobrom začiatku zhoršuje
3. Adaptácia sa zlepšuje
4. Adaptácia je normálna
5. Adaptácia je veľmi dobrá
Citová zrelosť:
1.Ignoruje dospelého
2. Je nezávislé
3. Čas od času hľadá oporu u dospelého
4. Neustále hľadá oporu u dospelého, vyžaduje podporu a súhlas
5. Nepustí sa dospelého (učiteľa, rodiča)
Emocionálne prejavy:
1.Strata záujmu
2. Motorický nepokoj
3. Červenanie sa
ku všetkému)
4. Potláčaný plač
5. Plač
si nechty
6. Zvýšené úsilie
7.Zlosť
8. Negativizmus (zaujíma odmietavý, záporný postoj
9. Mutizmus (odmieta hovoriť)
10. Ustrašené dieťa, pomočuje sa počas spánku, obhrýza
- cmúľa si prsty, trpí nechutenstvom, špára si v nose, je plačlivé, zlostné, kývavé pohyby
celého tela
- rozpráva veľmi ticho, má pomalé reakcie, potrebuje povzbudenie, nemá rešpekt, je drzý,
prílišný rešpekt
Kamarátske vzťahy:
1. Má viac kamarátov
2. Viaže sa len na jedného
3. Má kamarátov aj mimo triedy
4. Nemá kamarátov
Verbálne prejavy dieťaťa:
1. Neodpovedá slovne
2. Odpovede typu áno – nie
3. Nadmerná verbalizácia
4. Odbiehanie od témy
5. Fantazírovanie neadekvátne k situácii
6. Odpovedá iba na otázky, ale viacerými slovami
7. Spontánna verbalizácia, adekvátna k situácii
Artikulácia:
1. Čistá
2. Sykavky – šušlanie – šušlanie v dôsledku vypadnutých mliečnych zubov
3. Nesprávna výslovnosť hlásky R – rotacizmus - nahrádzanie l, j a iné
4. Nahrádzanie iných hlások
5. Zajakavosť
71
Slovná zásoba:
1. Výborná
2. Priemerná
3. Slabá
Chyby zraku:
1. Krátkozrakosť korigovaná okuliarmi
2. Ďalekozrakosť korigovaná okuliarmi
3. Strabizmus korigovaný okuliarmi (škúlenie)
4. Tupozrakosť
Lateralita:
1. Vyhranený pravák
2. Vyhranený ľavák
3. Obojručný
4. Nevyhranený
Rozlišovanie farieb:
1.Základné farby: Ž, Z, M, Č,
2. Doplnkové farby: B,Č, H, F,...
3. Odtiene : svetlo, tmavo...
Rozlišovanie geometrických tvarov:
1. Kruhové tvary
3. Štvorcové tvary
2. Trojuholníkové tvary
4. Obdĺžnikové tvary
Kreslenie geometrických tvarov podľa predlohy:
1. Ovláda
2. Neovláda
Primeranosť kresby veku dieťaťa:
1. Veku primeraná
2. Kresba na vyššej úrovni
3. Kresba na nižšej úrovni
-
správne drží grafický materiál, ceruzu, využíva (nevyužíva) celú plochu papiera,
dominantné postavenie tmavých farieb, pomalá – príliš zdĺhavá kresba, vie – nevie
interpretovať vlastné dielo
Odklad školskej dochádzky:
Dôvody (podľa vyjadrenia psychológa)
72
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy:
Hodnotenie zamestnancov školy prebieha na základe kritérií evalvačnej činnosti, ktoré sú
súčasťou plánu vnútroškolskej činnosti. Závery z kontroly a hospitácií sú prejednávané na
pedagogických a prevádzkových poradách.
Autoevalvácia - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích činností, aktivít a podmienok školy sa
uskutočňujú komplexne v týchto oblastiach:
• Na úrovni školy:
naplňovanie cieľov školského vzdelávacieho programu
kvalita podmienok vzdelávania
spôsob spracovania a realizácia triednych plánov VVČ
výsledky vzdelávania a ich opodstatnenie
spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
• Na úrovni triedy:
vyhodnocovanie rozvoja a kompetencií každého dieťaťa
vedenie triednej dokumentácie
estetizácia triedy
Základom pre vypracovanie vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
sú hodnoty a poslanie školy a profil absolventa našej materskej školy. S výsledkami
jednotlivých evalvačných a autoevalvačných zistení sa ďalej pracuje. Slúžia pre vyhodnotenie
súčasného stavu, ako aj pre korekciu ďalšieho rozvoja školy a vzdelávacích aktivít
pedagogických, prevádzkových zamestnancov, a teda aj detí.
73
Ciele a kritériá
Nástroje autoevalvácie
Časový rozvrh
Mapovať realizáciu
ŠkVP
Pozorovanie, dotazník ,
ankety, hospitácie
Priebežne
Úroveň riadenia školy
Porady, PR, spolupráca
s Radou školy, MZ
V období
pedagogických rád,
zasadnutí MZ
Priestorové
a materiálne
podmienky
Klíma školy
Pozorovanie, hospitácia,
požiadavky rodičov
a učiteľov
Ankety, dotazník,
spolupráca s rodinou, PP
Začleňovanie
a podpora detí
Hospitácie, rozhovor
s rodičmi, CPPP
Priebežne
Podpora dosahovania
vzdelávacích cieľov
Hospitácie, prezentácie
detských prác
V období
pedagogických rád,
zasadnutí MZ
Priebeh
vzdelávania
Rozvoj učebných
stratégií, praktických
návykov a zručností
Hospitácie , riadený
rozhovor, dotazník
Priebežne
Výsledky
vzdelávania (dieťa)
Dosahovanie
vzdelávacích cieľov
Rozhovor, hospitácie,
sebahodnotenie
Priebežne
Prejavy učebných
stratégií
Hospitácie, prezentácie
detských prác
Priebežne
Vzťah rodičov
k škole
Mapovať záujem
o aktivity v škole,
účasť na ich
organizácii
Ankety, spolupráca
s radou školy
Triedne aktívy,
v období PR
Komunitné
programy školy
Koncepčné zámery
školy
Porady, vyhodnocovanie
projektov
Priebežne
Oblasti
autoevalvácie
Školský vzdelávací
program
Podmienky
vzdelávania
Priebežne
PP, triedne aktívy,
aktivity rodiny
a školy
74
Kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov
Meno :
Zaradenie :
Obdobie :
Hodnota bodu :
Kritérium
1b
2b
3b
4b
5b
6b
7b
8b
9b
10b
Pozorovania – komunikácia s
rodičmi, kolegyňami
Hospitácie – inovatívne metodické
postupy
Rozhovor o kompetenciách detí –
znalosť vývojových fáz detí
Výsledky detí, ktoré učiteľka učí
– účasť na prehliadkach
Sledovanie pokroku dieťaťa vo
výsledkoch pod vedením učiteľky
Hodnotenie učiteliek v oblasti
ďalšieho vzdelávania
Tvorba učebných pomôcok,
pracovných listov
Mimoškolská činnosť, prezentácia
MŠ na verejnosti
Vzájomné hodnotenia učiteliek
(„otvorené hodiny“).
Vedenie triednej dokumentácie,
diagnostika detí
Plnenie úloh školského
vzdelávacieho programu
Príprava a organizácia
jednotlivých školských aktivít
Hospodárenie so zvereným
majetkom školy
Dodržiavanie pracovnej
disciplíny, pracovnej doby
Dodržiavanie predpisov BOZP,
PO
Aktuálna výzdoba triedy
a školských priestorov
Dodržiavanie hygienických
predpisov
Celkový počet bodov
75
Kritériá hodnotenia prevádzkových zamestnancov
Meno :
Zaradenie :
Obdobie :
Hodnota bodu :
Kritérium
1b
2b
3b
4b
5b
Hospodárenie so zvereným
majetkom školy
Dodržiavanie predpisov BOZP,
PO
Dodržiavanie hygienických
predpisov
Dodržiavanie pracovnej
disciplíny, pracovnej doby
Spolupráca pri školských,
mimoškolských aktivitách
Propagácia dobrého mena
školy
Celkový počet bodov:
76
Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov:
Kontinuálne vzdelávanie pedagógov chápeme ako neustály proces, ktorý zahŕňa
všetky oblasti rozvoja osobnosti pedagóga a jeho kompetencií vymedzených v profesijných
štandardoch. Súčasne vytvára osobnostné predpoklady a vnútornú motiváciu k celoživotnej
spôsobilosti využívať formálne a neformálne vzdelávanie a informálne učenie na tvorivé
zdokonaľovanie a zvyšovanie kvality pedagogickej práce. Vzdelávanie prestáva byť
považované len za proces odstraňovania nedostatkov pregraduálneho vzdelávania, ale
naopak sa stáva súčasťou celoživotného vzdelávania.
Úlohou
a) riaditeľky školy je najmä:
• zostavovať plány kontinuálneho vzdelávania pedagógov v kariérovom systéme,
• uvoľňovať pedagógov v čase vyučovania a mimo vyučovania na kontinuálne
vzdelávanie,
• vytvárať optimálne podmienky pre pedagógov na kontinuálne vzdelávanie
a sebavzdelávanie,
• uvoľňovať pedagógov po splnení podmienok kariérového systému na vykonanie prvej
a druhej atestačnej skúšky,
• odmeňovať (finančne) pedagógov v súlade s kariérovým systémom, to znamená podľa
zvolenej kariérovej cesty a dosiahnutia príslušného kariérového stupňa a kariérovej
pozície.
b) pedagóga
• zúčastňovať sa kontinuálneho vzdelávania v kariérovom systéme,
• voliť si kariérovú cestu v súlade s potrebami školy alebo školského zariadenia,
• prezentovať výsledky kontinuálneho vzdelávania a sebavzdelávania vo výchovnovzdelávacom procese.
V súlade s § 5 ods. 2 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch plán ďalšieho vzdelávania má
tieto ciele:
• Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.
• Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať)
pedagogických zamestnancov.
• Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie,
vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.
• Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre
tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.
• Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie)
z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako
aj z odboru.
• Pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr.
triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď.
• Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre
rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba
štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti
v dobiehajúcich ročníkoch), atď.
• Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi
77
prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.
• Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej
praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.
• Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických
informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.
• Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.
Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
školy:
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je naplánované a prebieha
v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z.z. o ďalšom
vzdelávaní pedagogických pracovníkov. Zahŕňa tieto formy vzdelávania:
•
•
•
•
•
•
Priebežné vzdelávanie MŠ, MC, PÚ, CPPP (všetky učiteľky)
I. kvalifikačná skúška
II. kvalifikačná skúška
Špecializačné inovačné štúdium
Špecializačné kvalifikačné štúdium
Rozširujúce štúdium
• Vzdelávanie prevádzkových pracovníkov sa uskutočňuje podľa potreby a ponuky.
Zahŕňa odborné vzdelávania, získanie odbornej spôsobilosti.
• Všetci zamestnanci absolvujú školenie BOZP a PO
78
Download

školský vzdelávací program zázračný strom prekvapení