DVOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV • ROČNÍK XIX • 04/2011
Dobrovoľníctvo –
cesta k zmene
Letné zážitky
Dobrovoľníctvo
Pohľad na udalosti leta,
ktoré ste mnohí prežili.
Strany 4–9
Môže vám zmeniť pohľad
na život, môže vás obohatiť,
môže vás zmeniť.
Strany 12–14
Sestra Marta
Peťková, FMA
Predstavená komunity
sestier saleziánok odchádza
na nové pôsobisko.
Strana 16
EDITORIAL
Milí čitatelia,
je leto a my sme sa rozhodli toto
číslo venovať dobrovoľníctvu. Téma,
o ktorej sa dá hlavne hovoriť. Mám
však pocit, že práve v lete máme viac
príležitostí dobrovoľníctvo uvádzať
do praxe. Dúfam, že aj vám sa podarilo počas prázdnin dobrovoľne, tak
ako mne, poskytovať nocľah napríklad
bratrancom alebo sesterniciam či
kamarátom svojich detí, vám prípadne
už aj vnúčatám či deťom od susedov.
Veď oni sa zas dobrovoľne postarajú
o našu radosť a spokojnosť z toho,
ako sa tešia...
Leto má naozaj svoje čaro. Poskytuje množstvo pútí, odpustových
slávností v prírode, pri ktorých máme
možnosť vychutnávať si tajomstvo
svätej omše v spojení s prírodou. Jedným z takýchto miest bola aj levočská hora, ktorú ste mnohí navštívili
začiatkom júla. Putovali tam aj naši
mladí a podelia sa s vami o ich zážitky
a dojmy. Okrem toho ako správni
mladí ľudia zažili aj iné výlety či akcie,
o ktorých nám tiež dajú vedieť cez
svoje príspevky.
A prichádza k ešte jednej zmene.
Ukončili sme pravidelnú rubriku
Napísali nám. Začala ešte v Roku
kňazov a prinášali sme v nej príspevky
o našich kňazoch, rodákoch z Dolného
Kubína. Dozvedali sme sa z nich niečo
viac o nich. Dovolili nám cez ňu načrieť trochu viac do ich vnútra a tým
ako keby sme ich viac spoznávali. Ale
zástup kandidátov tejto rubriky sa
pomaly, pomaličky vyčerpával, až prišiel k svojmu koncu. A ak vám v tom
zozname niekto chýba, napíše možno
inokedy. Keď dozrie čas.
Príjemné letné čítanie!
Od júla v našej farnosti začali pôsobiť noví kapláni.
Prinášame základné informácie o nich, viac sa dočítate
v budúcom čísle Farského listu. S novými kaplánmi
doň pripravíme rozhovor.
Mgr. Marián Katrenčík, rodák z Námestova. Kňazskú vysviacku prijal z rúk otca biskupa Františka Tondru v r. 2004 a svoju prvú kaplánku absolvoval v Trstenej, kde pôsobil tri roky.
Potom nasledoval Liptovský Mikuláš a Liptovská Lúžna, odkiaľ prichádza k nám do Dolného
Kubína.
Mgr. Miroslav Žmijovský, rodák z podtatranskej obce Lendak. Vysvätený bol v r. 2006
a prvým jeho kaplánskym pôsobiskom sa stala
Spišská Kapitula. Prichádza k nám z Popradu,
najväčšieho mesta diecézy, aby sa s nami delil
o nazbierané skúsenosti v kňazskom pôsobení.
Zaujímavosťou je, že v Dolnom Kubíne v r. 2005
vykonával diakonskú prax.
Eva Murínová
Snímka na titulnej strane:
Veronika Jurčíková
V YDAL : Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne pre vnútornú potrebu. C ENZOR : Prof. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Š ÉFREDAKTOR : Ing. Eva Murínová. R EDAKČNÁ RADA : Mgr. Katarína Ileninová, Mgr. Renata Jedláková, Monika Kočalková, PhDr. Zuzana Machajová,
Ľudovít Oravec, Ing. Pavol Strežo. I MPRIMATUR : Mons. Prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup, Spišské Podhradie, 13. 12. 2000
pod č. 161/2000. R EGISTRAČNÉ ČÍSLO : A-2003/07522 OVVS/MU, 1/2003. N ÁKLAD : 800 ks. Uzávierka budúceho dvojčísla je 15. októbra 2011.
Svoje príspevky nám môžete dávať do schránky Farského úradu s označením „Pre Farský list“ alebo e-mailom na adresu: [email protected]
Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia textov. SADZBA A TLAČ: Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín
2
FARSKÝ LIST 04|2011
Dobrovoľníctvo –
dielo služby lásky?
TEXT: ĽUBOMÍR PEKARČÍK, DEKAN • SNÍMKA: PETER VRÁBEL
elým evanjeliom preniká Ježišova výzva
k aktivite, ktorá má meno služba lásky.
Jej biblické pomenovanie je „diakonia“.
V našom modernom slovníku ju môžeme
označiť slovom „dobrovoľníctvo“. Celý život Ježišových učeníkov v každom type spoločenstva, do ktorého ich umiestnila Božia prozreteľnosť, je reťazou
vzájomných služieb. Obraz Krista – služobníka, ktorý neprišiel, „aby sa dal obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých“ (por. Mt 20,
27), je vyjadrením podstaty Cirkvi nielen ako celku,
ale aj jej jednotlivých členov. Nasledovať Krista a žiť
podľa neho znamená slúžiť. Rozmanitými službami
si veriaci v Krista pomáhajú na ceste spásy. Tieto
služby majú rôzny charakter, obsah a zameranie. Tí,
ktorí sú povolaní zastupovať Krista veľkňaza v hodnosti kňazstva, uskutočňujú kňazské služby. Iní sa
zasa podieľajú na evanjelizácii a katechizácii, iní zasa
opatrujú chorých a poskytujú im služby ľudskosti
a nevyhnutnej sociálnej pomoci.
Pán Ježiš umývaním nôh apoštolom pri Poslednej
večeri nám dal príklad poníženej a nezištnej služby
ľuďom (Jn 13, 12-17). Veľakrát poučoval učeníkov
o potrebe vzájomne si slúžiť v láske: „Kto je medzi
vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník.“ (Lk 22, 24-27)
Službu lásky na Ježišov spôsob vhodne nazývame
„dobrovoľníctvo“. V tomto slove sa ozýva zmysluplné uplatňovanie našej ľudskej slobody v diele konania dobra, v aktivitách našej lásky. Všetko dobro má
pochádzať z dobrovoľného rozhodnutia, zo slobodného áno Kristovi. On často provokoval svojich poslucháčov k tomuto slobodnému rozhodnutiu: „Kto
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj
kríž a nasleduje ma.“ (Mt 15, 24) Dobro nemožno
konať z donútenia, iba zo slobodného rozhodnutia.
Pánovi učeníci sú teda všetci dobrovoľníkmi, či to
už chápeme v širokom zmysle slova, keď sa jedná
o konanie dobra ako takého, alebo v úzkom zmysle
slova ako činnosť zameranú na konkrétnu dobrovoľnú aktivitu v prospech ľudí, ktorí potrebujú našu
pomoc.
Malým zobrazením diela dobrovoľníctva ako
služby lásky je kresťanská rodina. V nej najrukolapnejšie poznávame a chápeme, čo je to služba lásky
C
v konkrétnych každodenných okolnostiach života.
Priam učebnicový príklad dobrovoľníctva je rodičovská služba lásky. V rodine sa spája služba pozemskému dobru so službou rozvíjania viery a napomáhania spásy. Ako celý rodinný život vo všetkých
rozmeroch jej života je vzájomnou službou lásky,
podobne aj v Cirkvi je všetko založené na princípe
dobrovoľnej služby lásky. Rozličné služby medzi veriacich v Cirkvi rozdeľuje Duch Svätý. „On ustanovil
niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných
za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby.“ (Ef 4,11)
Diakonia – dobrovoľníctvo – ako služba lásky
kresťanov jedného voči druhému, ale aj voči tým,
ktorí ešte nepatrili do Cirkvi, bola známa v Cirkvi
od samého začiatku. Svedectvo o tom nachádzame
v Skutkoch apoštolov i v apoštolských listoch svätého Pavla. Známa z tých čias je ustanovizeň vdov, ktorá túto myšlienku naplňovala. A litánie ku všetkým
svätým sú akoby zoznamom tých najvynikajúcejších
„dobrovoľníkov“, ktorí zasvätili svoj život úplne službe lásky k blížnym. V našej dobe sa potreba spontánneho i organizovaného dobrovoľníctva stáva čoraz
aktuálnejšou a naliehavejšou. Vyžadujú si to zložité
a náročné okolnosti života, v ktorých sa ľudia vplyvom veľkých premien v spoločnosti nachádzajú.
Potreba veci vyžaduje, aby sa dobrovoľníctvo,
ktoré je vlastné najmä laickým veriacim, diferencovalo na rozličné typy a spôsoby. Poznáme dobrovoľníctvo prípravy a organizovania dôstojného
priebehu bohoslužieb, dobrovoľníctvo vedenia a organizovania malých cirkevných spoločenstiev a skupín, pri šírení Božieho slova v biblických krúžkoch,
v diele katechizácie detí a mládeže, medzi chorými,
v oblasti sociálnej a charitatívnej, v oblasti ekológie
a ochrany životného prostredia a mnohé ďalšie typy.
Najkonkrétnejšie uplatnenie rôznych typov dobrovoľníctva je vo farnosti a vo vlastnej obci alebo meste. Jeho prostredníctvom sa mnohí priamo podieľajú
na budovaní spoločného dobra a uskutočňujú tak
Kristov príkaz o vzájomnej láske. „Nové prikázanie
vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa
aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa
toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete
navzájom milovať.” (Jn 13, 34-3) l
FARSKÝ LIST 04|2011
3
UDALOSTI VO FARNOSTI
Putovné prázdniny
R
áno zavčasu vstať, urobiť si desiatu,
dať do fľašky čaj, pribaliť si pršiplášť,
ktorý sa od včera ešte celkom neusušil, zamknúť byt a rýchlo do farského kostola,
kde svätou omšou začne ďalší deň Puťáku.
Takto vyzeral začiatok priemerného dňa
priemerného účastníka tohtoročného tábora.
Puťák (rozumej – putovný tábor) má
v Dolnom Kubíne už dlhoročnú tradíciu.
Organizujú ho sestry saleziánky, SCVČ
Laura a Laura, združenie mladých. Je určený pre chlapcov a dievčatá nad 9 rokov
(keďže trasy by boli pre mladších pomerne
náročné). Ráno sa stretneme, po svätej omši
sa oboznámime s témou dňa a vydáme sa
na cestu. Niekedy len pešo, inokedy sa trošku odvezieme aj autobusom. Poobede sa
vrátime späť a ideme domov, aby sme sa
dali dokopy – umyli si tenisky, vysušili pršiplášte a zbalili si desiatu, aby sme na ďalší
deň mohli putovať znovu na iné miesto.
Napriek tomu, že počasie tento rok putovnému táboru veľmi neprialo, tešil sa
pomerne vysokej účasti. Hneď v prvý deň,
počas cesty na Jánošíkove diery, si Inšpek-
torka Slepé očko naverbovala vyše 70 detí,
ktoré počas nasledujúcich dní podstúpili
„tvrdý“ detektívny výcvik. Ten spočíval
nielen v dosahovaní cieľa každej jednej
cesty, ale aj v plnení rôznych úloh a v zdolávaní prekážok. Naverbovaní detektívi si
svoje schopnosti cvičili celý týždeň. Najprv medzi skalami v Jánošíkových dierach,
v utorok dlhou a neskôr aj pomerne strmou cestou na Liptovský hrad (resp. jeho
zrúcaninu). V stredu pri pátraní po svojich unesených kamarátoch museli zdolať
zablatenú cestu k Šútovským vodopádom
a vylúštiť logické hádanky, ktoré našli po
ceste nahor. Náročný štvrtkový výstup na
Šíp bol konečne spríjemnený dlho očakávaným slnkom, ktoré sa po troch upršaných dňoch nie a nie na nás usmiať.
Prímestský tábor sme zakončili pokladovkou (názov hry, v ktorej hľadáme
poklad) u sestričiek saleziánok na Banisku. Detektívi zistili, že nielen Superman,
Albert Einstein, Matka Tereza a Ján Pavol
II. sú stvorení pre veľké veci, ale že každý
jeden z nás tu je preto, že ho Boh stvoril
pre veľké veci!
Júlia Čižmárová
Snímky: autorka
Za Máriou do Levoče
TEXT: MONIKA KOČALKOVÁ, IDA HANUŠIAKOVÁ
SNÍMKY: VERONIKA JURČÍKOVÁ
Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči
patrí medzi najstaršie pútnické miesta východného Slovenska.
Každoročná púť sa tu koná v prvý júlový víkend od čias, keď minoriti
šíriaci mariánsku úctu koncom 14. storočia zasvätili kaplnku na hore
sviatku Navštívenia Panny Márie. Prichádzajú tu pútnici z celého
Slovenska, a to rôznymi spôsobmi. Každý ale musí obetovať niečo
zo svojho pohodlia. A v tohtoročnom nepriaznivom počasí zvlášť.
Aj tento rok nás Panna Mária volala k sebe.
Neodolali sme ani my, členovia mládežníckeho zboru, a vybrali sme sa na púť do
Levoče. A rozhodli sme sa ísť pešo. Z Dolného Kubína. Posilnení požehnaním pána
dekana sme od farského úradu v stredu
29. júna plní síl a nadšenia vyrazili. „Začalo to veľmi nepríjemným šteklením v bruchu. Bála som sa tej vzdialenosti, no skvelí
ľudia okolo ma dokázali podržať. Cez dediny sme stretali ľudí, ktorí boli ochotní
nám pomôcť na našej púti nielen modlit-
sväté omše, eucharistická poklona a procesia, modlitby svätého ruženca. A cítili sme sa niekedy ako doma. Hlavne pri
svätej omši, na ktorej kázal náš pán dekan
Ľubomír Pekarčík, alebo pri modlitbe
svätého ruženca, ktorú viedol náš bývalý
kaplán František Bebko. Silný vietor neodradil ani takmer pol milióna pútnikov od
účasti na hlavnej svätej omši, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober.
V homílii všetkých povzbudzoval: „ Kto
tomuto svetu povie, kto je Boh? Nebojte
sa svedčiť o Kristovi svojim životom!“ Vyzýval aj k väčšej mariánskej úcte, modlitbe
ruženca a dôvere voči Panne Márii.
úprimné rozhovory krátili našu dlhú cestu. V Liptovskej Tepličke nás milo vítal
pán farár Kadučák. Farníkom sme spríjemnili večernú svätú omšu spevom, a oni
sa nám odvďačili pohostením. V piatok
nasledoval skorý ranný budíček, aby sme
posilnení nebeským pokrmom mohli
opäť vyraziť. Cesta sa niesla v znamení
modlitby krížovej cesty, ruženca, spontánneho spevu, veselých hier a nezabudnuteľných zážitkov. Naše nohy nám dali
pocítiť únavu, ale náš duch stále silnel!
Ovocie, ktoré prinášajú púte
bami, ale aj skvelými bábovkami. Keď som
napokon dorazila do Levoče, cítila som
nesmierny pokoj v srdci. Práve tam sme
všetci mohli poďakovať za všetko. A veru
je za čo ďakovať.“ Takto sa vyznáva Mária,
jedna z putujúcich.
Upršaná, no pohostinná cesta
Napriek nepriazni počasia a častým búrkam sme vytrvalo niesli kríž. Prvá zastávka – Malatiná. Chutný guláš u Škvarkovcov a vysušené veci nám dodali energiu
na ďalšiu cestu. Nocľah v Ranči Kráľová
Lehota. Ranný dážď nás neodradil a po
modlitbe sme sa opäť vybrali na cestu.
Veselý spev, gitara, modlitba ruženca či
4
FARSKÝ LIST 04|2011
Spišský Štvrtok sme vítali s úsmevom –
bol to koniec našej pešej púte. Do Levoče
sme sa už doviezli autobusom. Tam sme
sa stretli s ostatnými, ktorí prišli ináč ako
pešo. Večer pokračoval v znamení zábavy,
smiechu, rozhovorov a večernej modlitby,
po ktorej sme unavení, ale spokojní prenocovali v jednej z miestnych škôl .
Výzva k väčšej dôvere
Pútnickú cestu na horu lemuje päť kaplniek a lipová aleja, ktorá bola z príležitosti
10. výročia pápežskej návštevy pomenovaná po Svätom Otcovi „Aleja Jána Pavla II“. Po jej absolvovaní sme už venovali
čas hlavne duchovným aktivitám. Viaceré
„Mne sa pešia púť naozaj veľmi páčila,“
hovorí Miriam a dodáva: „Najviac ma hnal
dopredu môj úmysel, za ktorý som všetko
obetovala. Každodenné modlitby a piesne nám pomáhali kráčať dopredu za Máriou. Výhodou bolo, že sme počas chôdze
mohli rozvíjať naše priateľské vzťahy, ale
aj obdivovať krásy prírody. Veľmi si cením
aj pohostinnosť , srdečnosť rodín i ľudí
z dedín, ktorými sme prechádzali, ako aj
starostlivosť nášho vedúceho zboru Farbyho.“ Veronika potvrdzuje, že púť aj pre
ňu bola hlavne obetou a modlitbou. „Každým krokom sa tieto dve skutočnosti spolu pekne dopĺňali a viedlo to k prehĺbeniu
viery a vôbec úcty k Panne Márii, no mám
pocit, že predovšetkým k pokore.“ A púť
očami Števa? "Blato, dážď, viac ako 80 km
pešo, pot a otlaky... to by bola jedna stránka pohľadu. Tou druhou je skvelá partia
ľudí, načerpanie duchovnej sily, úžasný
zážitok, nové kamarátstva, podpora zhora, od Panny Márie. Či už človek ide pešo,
vlakom, autobusom – púť za Máriou do
Levoče mu má čo dať.“ l
FARSKÝ LIST 04|2011
5
UDALOSTI VO FARNOSTI
Kresťanský festival s našou účasťou
F
estival Verím, Pane, ktorý sa konal tento rok už dvadsiaty prvý krát, netreba
veľmi predstavovať. Už niekoľko ročníkov
tohto festivalu sa koná v Námestove. Aj
tento rok sme sa na ňom zúčastnili aj my,
kubínski mladí.
Festival ponúka záujemcom od stredy
do piatku množstvo dielní, v ktorých sme
aj my mali možnosť rozvíjať svoje talenty.
Dielňa muzikantov predviedla svoju usilovnú prácu na štvrtkovom jam session, za
ktorú si vyslúžili obrovský potlesk. Ostatné
dielne boli prezentované v sobotu poobede v kultúrnom dome. Prezentácia trvala
približne 2 hodiny a bolo sa veru na čo pozerať. Mimochodom scénicky tanec, ktorý
viedol Pavol Danko a v ktorom účinkovalo
niekoľko našich dievčat , mal ako obyčajne
hlboký podtext. Večerné koncerty na amfiteátri spevádzal dážď, ale naozajstní nadšenci vytrvali a stálo im to za to.
Sobotný doobedný program sa niesol v réžii mladých chlapcov z komunity Cenacolo. Je to kresťanské združenie,
ktoré prijíma stratených mladých ľudí,
nespokojných, búriacich sa, zúfalých, závislých na drogách, tých, ktorí chcú nájsť
sami seba, radosť a zmysel života. Chalani
nám rozprávali svoje životné príbehy. Cez
ich slová sme mali možnosť uvedomiť si
krehkosť človeka, jeho závislosť na Bohu
a potrebu byť s ním v neustálom spojení,
pretože ak sa človek snaží dostať z nejakého problému či závislosti, vždy sa musí
spoliehať predovšetkým na Božiu pomoc.
No a v nedeľu zmena tradície! Už sme
po piatykrát neboli pozrieť priehradný
múr! Vybrali sme sa do dediny Klin, nad
ktorou sa majestátne týči socha Krista.
Naša malá púť skončila modlitbou ruženca k Božiemu milosrdenstvu.
Tak ako sa na správny mládežnícky
zbor patrí, spestrili sme v nedeľu večer liturgiu, ktorú slúžil kubínsky rodák Janko
Vozidlá pod ochranou svätého Krištofa
6
FARSKÝ LIST 04|2011
Bystriansky, svojím spevom. Janko nám
pripomenul, že sme mladými kresťanmi
a na našich tvárach musí byť vidieť Božiu
prítomnosť v nás.
Festival pomaly končil. Ešte pár týždňov pred termínom však nad festivalom visel veľký otáznik. Napriek všetkým
nepriaznivým okolnostiam sa nakoniec
uskutočnil. Je to veľká milosť aj v tom,
že práve tu na Orave sa koná kresťanský
festival, ktorý je odrazom toho, že mladí
kresťania sú nádejou pre tento svet.
Andrea Draganová
Snímky: Dominik Matis, Štefan Fajta
Miništrantský futbal
D
alo sa aj lepšie... ale aj horšie zároveň. A toto platí aj v našom prípade.
V piatok večer sme ešte nevedeli, či postavíme jedenástku na sobotňajší miništrantský futbalový turnaj – Memoriál dona
Štefana Olosa, ktorý sa konal 13. augusta
v Hubovej. Nakoniec sme sa zišli trinásti, podobne ako iné družstvá – z Hubovej,
Ľubochne a z Martina. Začali sme ako sa
patrí - svätou omšou, po ktorej nasledoval
už len „kvalitný“ futbal.
Spočiatku to vyzeralo pre nás nádejne,
keďže hneď prvý zápas s Ľubochňou sme
v poslednej chvíli otočili na 2:1 pre nás.
Druhý zápas ale priniesol zmenu a utrpeli
sme prehru 1:3. Posledný zápas bol s Martinom a ak sme chceli vyhrať turnaj, museli sme vyhrať tento zápas vysokým výsledkom a dúfať, že Ľubochňa porazí Hubovú.
Naše šance sme už takmer pochovali,
keď o niekoľko minút viedol Martin 3:0.
Komusi však napadlo otočiť, a tak bolo
o chvíľu 3:1, 3:2, 3:3....6:3 pre nás! Povzbudení gólom Janka Flajsa sme už len dúfali,
že Ľubochňa vyhrá zápas a nám to bude
hrať do kariet. Prehrala. Tak sme skončili...
druhí. Dalo sa teda aj lepšie, ale aj horšie.
Takže sme odchádzali celkom spokojní,
lebo nie vyhrať je vždy najdôležitejšie. Vedeli to aj organizátori, ktorým patrí veľká
vďaka za zabezpečenie turnaja. Tešíme sa
aj nabudúce.
Samuel Štefan Mahút
Snímka: archív P. Drdáka
Mládežnícka tatranská chata
V
ožehnanie vozidiel sa vykonáva každoročne najbližšiu nedeľu ku dátumu
25. júl. Tento deň je totiž zasvätený svätému
Krištofovi, patrónovi všetkých motoristov
a cestujúcich. A keďže v tomto roku nedeľa
pripadla na 24. júla, požehnania sa dočkali
i naše štvorkolesové tátoše. Samozrejme len
tie, ktoré o toto požehnanie stáli. Tak pri
farskom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej, ako aj pri filiálnom kostole Povýšenia
Svätého kríža sa kňazi po dopoludňajších
svätých omšiach nad pristavenými vozidlami pomodlili a pokropili ich svätenou vodou: „Požehnaj, Pane, tieto vozidlá a ochraňuj od nešťastia a škody všetkých, čo ich
budú používať vo svojom povolaní alebo
vo svojom voľnom čase. Daj, aby sme na
cestách mali stále vedomie zodpovednosti,
boli ohľaduplní a pripravení pomáhať.“ Na
Brezovci boli dokonca požehnané i detské
kočíky. A celkom oprávnene. Veď tie majú
tiež štyri kolesá a často s nimi prechádzame
cez cestu. Nuž nech sú aj títo „vodiči a pasažieri“ chránení.
eľké ruksaky, turistická obuv, dobrá nálada a mohli sme sa
vybrať na cestu. A veruže sme sa aj vybrali. Po minuloročnom okúzlení majestátnymi Tatrami sme sa aj tento rok od 5. do
9. augusta rozhodli stráviť prázdninový čas – mládežnícku letnú
chatu – v malebnej dedinke, v Starej Lesnej.
Plán bol jasný. Opäť zdolať náročnú túru a nezabudnúť pritom
obdivovať nádheru Božieho stvorenstva ukrytú v prírode. Týmto cieľom zatriaslo hneď druhé ráno, keď bol budíček o šiestej.
Lenže – čo nič nestojí, za nič nestojí! Skoré ranné vstávanie nás
nemohlo odradiť. Modlitba, raňajky a šup za veľkým dobrodružstvom. Sliezsky dom, Velická dolina, Poľský hrebeň, Východná
Vysoká, Prielom, Zbojnícka chata, Hrebienok. Vyzerá to tak jednoducho, ale trvalo to takých slabých 10 hodín, samozrejme aj
s prestávkami na občerstvenie. Po vyčerpávajúcom dni prišiel
zaslúžený oddych a s ním spojená aj večerná opekačka, ktorá sa
niesla v neutíchajúcom rytme mládežníckych piesní.
Nedeľu, deň Pána, sme strávili pokojne a bez akejkoľvek turistickej námahy (čo nám i našim unaveným nožičkám padlo
vhod). Medvedie dni na Hrebienku, ktoré mali tento rok ako
hostí známych hercov z Partičky, boli pre nás veľmi príjemnou
kultúrno-zábavnou vložkou.
V pondelok sa nám pre daždivé počasie nepodarilo absolvovať
žiadnu túru. Tak sme v Tatranskej Lomnici, kde sa na ploche 3,2
hektára rozprestiera Botanická záhrada, mohli vidieť až 270 druhov tatranských rastlín osídľujúcich rôzne biotopy. Obohatením
bola aj návšteva Múzea Tanap-u, kde boli exponáty tatranských
zvierat a etnografická výstava tatranského spôsobu života.
Mládežnícka chata – to neboli len túry a múzeá, ale predovšetkým čas, ktorý sme využili na vzájomné spoznávanie a utužovanie našich vzťahov. Spoločné hry, rozhovory a modlitby sú
len naznačením všetkého, čo sme počas nádherných piatich dní
prežili.
Ľudovít Oravec
Snímka: autor
Andrea Draganová
Snímky: Samuel Mahút
P
FARSKÝ LIST 04|2011
7
UDALOSTI VO FARNOSTI
Moravské Paprsky
Rekonštrukcia Cirkevnej školy
J
V
edno nedeľné júlové popoludnie nám
pricestovala spríjemniť česká gospelová skupina Paprsky. Mladí talentovaní
speváci a hudobníci z Moravy, ktorí absolvovali turné po Orave, zaspievali a zahrali vo farskom kostole piesne z vlastného
repertoáru, prevažne z nového CD s názvom Cestou. Napriek silnej búrke, dažďu
a výpadku elektriny nám hudobná skupina ukázala svoju profesionalitu.
Koncert plný radosti a Božieho dotyku
cez hudbu priniesol poslucháčom skutočný umelecký zážitok.
Monika Kočalková
Snímka: autorka
Ukončený kurz mediálnej školy
V
íkendovým stretnutím mladých ľudí
zo Slovenska a Českej republiky pod
názvom Meštival vyvrcholil v Žiline dvojročný kurz mediálnej školy MeŠ. Mladí
mali možnosť prezentovať, čo sa naučili na štyroch kurzoch počas dvoch rokov. Okrem toho sa rozdelili do skupín
a účastníci mali spracovať sociálne témy
do textovej reportáže, krátkeho videoklipu alebo pomocou fotografií. „Skúsenosti
z pobytov v chudobných krajinách prezentovali dobrovoľníci z mimovládnych
rozvojových organizácii a misionár,“ povedala lektorka rozvojových tém Janka
Adamcová z Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce svätej Alžbety.
Koordinátorka projektu Viktória Kolčáková: „Neutopiť sa v mori informácií
a mediálnych obsahov je v súčasnosti veľ-
mi náročné. Záchranným člnom v prívalových dažďoch sa snaží byť aj MeŠ-ka.“
Organizátori chceli dať priestor mladým
talentom, aby rozvíjali nadanie. Prístup
školiteľov z profesionálnych médií ocenili
aj samotní účastníci. „Naučila som sa pracovať s kamerou a zlepšila som sa vo fotení,“ povedala Barbora Křížová z Ostravy.
Vyvrcholením programu bol sobotný
galavečer, v rámci ktorého účastníci prezentovali svoju prácu a odborná porota
vyhlásila víťazov v jednotlivých kategóriách. Ústrednou témou boli sociálne a rozvojové otázky. Cenu diváka získala Dolnokubínčanka Danka Mäsiarová za krátke
video s názvom S anjelmi v pätách - výpoveď zdravotnej sestry a dobrovoľníčky
v Afrike. Príjemnú atmosféru galavečera obohatili vystúpenia speváčky Janais
a hudobnej skupiny Metelica, účasťou ho
poctil aj provinciál saleziánov don Karol
Maník, SDB.
Mediálna škola má prvých absolventov,
medzi nimi aj Dolnokubínčanky Danu
Mäsiarovú, Moniku Kočalkovú a Marcelu
Krškovú. „Verím, že skúsenosti, ktoré sme
tu nadobudli pomôžu k pravdivému šíreniu informácií cez médiá a iných oBOHatia,“ zhodnotila absolventka MeŠ.
„Často sa stane, že niečo poviem, ale
médiá to prezentujú inak. Je to škoda. Vy
hľadáte pravdu a veľmi to oceňujem,“ povedal na záverečnom galavečere MeŠtivalu europoslanec Miroslav Mikolášik, ktorý
prevzal nad festivalom záštitu.
MeŠtival zorganizovalo mládežnícke
združenie Laura v spolupráci so saleziánmi a podporila ho agentúra Slovak Aid.
Monika Kočalková
Foto: Róbert Chovanec
8
FARSKÝ LIST 04|2011
prvých augustových dňoch sa začala rekonštrukcia Cirkevnej spojenej
školy. Uskutočňuje sa v rámci projektu
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená
so zlepšením energetickej hospodárnosti
budovy a vybavením interiéru“. Začiatok
realizácie projektu: máj 2011, skončenie
realizácie projektu: jún 2012.
Začali sme s prácami na bloku F, v ktorom je umiestnená materská škola a prvý
stupeň ZŠ. V priebehu týždňa od 22. 8. by
sa mala uskutočniť aj výmena okien a zateplenie v školskej jedálni a kuchyni. Tento
postup som zvolil preto, aby sa našich najmenších čo najmenej dotklo obmedzenie
vo výchove a vyučovaní. Na tomto bloku
sú už dnes vymenené okná a končí sa zatepľovanie. Aby sa žiaci cítili ako v novom,
maľujú sa aj triedy a chodby. Keďže v rozpočte projektu nie sú finančné prostriedky
na kompletné vymaľovanie interiéru celej
školy, potrebujeme ich zabezpečiť z iných
zdrojov. Ak pôjdu práce tak ako doteraz,
mali by naši škôlkari a žiaci prvého stupňa začať nový školský rok v zrekonštruovaných priestoroch.
Podľa dohodnutého harmonogramu
s dodávateľom by mala prebehnúť výmena
okien a zateplenie fasády na blokoch B, E
a F do 30. septembra. Blok A a D (hlavná
budova pre gymnázium a druhý stupeň)
do 31. 10., C a D do 20. 11. (telocvičňa aj
s rekonštrukciou palubovky a átrium).
Tieto termíny sú pre kompletné stavebné práce, teda aj so zateplením a zásahmi
zvonku. Priestory zvnútra by mali byť hotové skôr.
V projekte je zahrnuté aj interiérové
vybavenie pre všetky stupne našej školy,
ktoré budeme priebežne dopĺňať tak, ako
budú vybavené objednávky. Ide o stoly, stoličky, bezprašné tabule, výpočtovú techniku, zobrazovaciu techniku, kompletné vybavenie jazykovej učebne, učebne fyziky,
učebne IKT, hudobnej výchovy, materskej
školy, cvičnej kuchyne pre žiakov, učebne
náboženstva, telocvične. V projekte sa ráta
aj s konvektomatom, ktorý zefektívni prácu našich kuchárok a ušetrí nejakú korunku na energii.
Paralelne s rekonštrukciou školy prebieha aj čiastočná rekonštrukcia školskej
kuchyne, výdajky stravy a jedálne, ktoré
boli hygienicky aj bezpečnostne nevyhovujúce. V týchto priestoroch sa kompletne
mení podlaha, rozvod vody aj elektriny
k varným zariadeniam. Do jedálne sme objednali nové stoly a stoličky, ktoré spríjemnia stravovanie. Okrem toho sa nahradil
doteraz neefektívny ohrev vody prietoko-
vými ohrievačmi v celej škole a prebehla
montáž zariadenia pre ohrev vody napojeného na plynové kúrenie. Prostriedky na
tieto opravy a rekonštrukciu sú od zriaďovateľa a z rozpočtu školy. Pri rekonštrukcii
týchto priestorov sme však narazili aj na
niekoľko problémov, ktoré trochu spomalili práce. Vyžiada si to určité náklady navyše, s ktorými sa nerátalo. Verím však, že
s Božou pomocou a prispením ochotných
ľudí sa to všetko zvládne.
Keďže všetky potreby pre čo najväčšiu rekonštrukciu školy nie sú zahrnuté
v tomto projekte a nedajú sa pokryť z roz-
počtu školy, bude pre tento zámer potrebná aj pomoc zo strany ochotných rodičov
i sponzorov. Verím, že rekonštrukcia školy
prispeje k energetickej úspornosti, k skvalitneniu vyučovania, stravovania, ale aj života žiakov, zamestnancov i všetkých, ktorí
budú naše priestory využívať nielen počas
vyučovania, ale aj po jeho skončení.
Prosím všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov i priaznivcov školy, aby na
úspešnú realizáciu rekonštrukcie mysleli
i vo svojich modlitbách a boli aj trpezliví pri prípadných obmedzeniach pred jej
dokončením.
Mgr. Ľudovít Mačor, riaditeľ školy
Snímky: autor
FARSKÝ LIST 04|2011
9
ZO SVETA CIRKVI
Zomrel banskobystrický
biskup Rudolf Baláž
V stredu 27. júla 2011 o 16-tej hodine
zomrel na následky krvnej embólie
banskobystrický biskup Mons. Rudolf
Baláž. Pohrebné obrady sa uskutočnili
v stredu 3. augusta 2011, hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup
a metropolita, predseda KBS Mons.
Stanislav Zvolenský. Pochovaný je na
cintoríne v rodisku, v dedine Nevoľné.
Narodil sa tam 20. novembra 1940.
Kňazskú vysviacka prijal 23. júna 1963,
biskupskú vysviacku prijal 19. marca
1990. Diecéznym administrátorom
diecézy sa stal doterajší generálny vikár
Mons. ThDr. Marián Bublinec.
-tk kbs-
33. výročie úmrtia Pavla VI.
6. augusta uplynulo 33 rokov od úmrtia pápeža Pavla VI., vlastným menom
Giovanni Battista Montini. Bol 262.
pápežom, nástupcom blahoslaveného
Jána XXIII., po ktorom prevzal neľahkú úlohu vedenia Druhého vatikánskeho koncilu. Pontifikát Pavla VI. trval
od 21. júna 1963 do 6. augusta 1978.
Jeho pápežské heslo bolo „In nomine
Domini“.
-tk kbs-
Výročia vysviacok
n 24. augusta 2011 si kardinál
a emeritný rímskokatolícky biskup
nitrianskej diecézy Mons. Ján Chryzostom Korec, SJ pripomína 60. výročie
biskupskej konsekrácie. Narodil sa
22. januára 1924 v Bošanoch. Kňazskú vysviacku prijal 1. októbra 1950.
Nitrianskym biskupom bol v rokoch
1990 – 2005.
n 12. augusta 2011 oslavuje 60 rokov
kňazstva emeritný biskup Mons. Dominik Kaľata, SJ. Narodil sa 19. 5. 1925
v Novej Belej, dnes Nowa Biała, Poľsko.
V súčasnosti žije na odpočinku v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke
pri Dunaji.
n 27. júla 2011 si pripomína 20. výročie biskupskej konsekrácie ordinár
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
SR Mons. František Rábek. Narodil sa
17. februára 1949 v Močenku, na kňaza
bol vysvätený 17. júna 1972.
-tk kbs-
Svätý Ján z Avily
bude novým učiteľom cirkvi
Šírenie adorácie
vo farnostiach
„D
rahí bratia a sestry, s veľkou radosťou (...) oznamujem Božiemu ľudu (...), že
zakrátko vyhlásim sv. Jána z Avily za učiteľa všeobecnej cirkvi. ...dúfam, že slovo a príklad tohto výnimočného pastiera osvieti všetkých kňazov a tých, ktorí očakávajú deň svojej kňazskej vysviacky,“ povedal Benedikt XVI. Oznámil tak svoj úmysel
zaradiť Jána z Avily, španielskeho svätca zo 16. storočia, medzi cirkevných učiteľov.
Nateraz poslednou v zozname je sv. Terézia z Lisieux, ktorú týmto titulom ocenil Ján
Pavol II. v roku 1997. Ján z Avily by mal byť vyhlásený za učiteľa cirkvi v Bazilike sv.
Petra v Ríme v priebehu nasledujúcich mesiacov alebo až na budúci rok. Stane sa tak
v poradí 34. učiteľom cirkvi.
Zaujímavým na živote Jána z Avily je to, že sa osobne poznal a radil mnohým veľkým svätcom, medzi ktorými nechýba Ignác z Loyoly, Terézia z Avily či Ján z Boha.
V živote to však nemal ľahké. Ako polovičný Žid po otcovi mal problémy na univerzite, v rokoch 1531 – 1533 ho zasa inkvizícia posadila do väzenia. Jeho sviatok sa slávi
10. mája.
Proces hodnotenia učenia Jána z Avily sa začal už v roku 1970, kedy bol pápežom
Pavlom VI. vyhlásený za svätého. Medzičasom sa stal spolupatrónom Španielska, patrónom Andalúzie, španielskeho kléru a jedným z patrónov Svetových dní mládeže v Madride, spolu s ďalšími siedmimi svätými a dvomi blahoslavenými, pričom jedným z nich
bol Ján Pavol II. Kongregácia pre kauzy svätých jeho zaradenie medzi učiteľov cirkvi
odsúhlasila po vyše tridsiatich rokoch v máji tohto roku.
-svet kresťanstva.sk-
Púť starých rodičov
Ž
ilinská diecéza pripravila už druhý ročník púte starých rodičov. Konala sa vo farnosti Lednické Rovne v areáli pútnického miesta pri Kaplnke sv. Anny. Púť sa
začala v sobotu podvečer a po nočnom mládežníckom programe vyvrcholila v nedeľu
slávnostnou svätou omšou o 10.00, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Tomáš
Galis. Vo svojej homílii sa zameral na rôzne aspekty vzťahov medzi starými rodičmi
a mladými ľuďmi v rodinách. Poukázal na to, že na jednej strane nie je správne neustále zasahovať do života rodín svojich potomkov, no na druhej strane je dôležité byť
stále pripravený poskytnúť im svoju radu, pomoc, či skúsenosť. Uistil starých rodičov,
že keď budú dotvárať zázemie života svojim mladým v rodine na jednej strane tichou
prítomnosťou, no na druhej strane povzbudivým, milým slovom, no niekedy i upozornením, nikdy nestratia na svojej úcte zo strany svojich detí. Zároveň vyjadril pochopenie s náročnosťou života dnešných starých rodičov, ktorí nie sú vždy vo svojich
rodinách akceptovaní či vítaní.
"Jednou z veľkých bolestí starých rodičov je aj to, že ich už dospelé deti nežijú
duchovným životom a že do kostola neprivedú už ani svoje deti. Prirodzene sa
vtedy starí rodičia pýtajú, kde urobili chybu". Ako však ďalej vysvetlil, nemusí
ísť vždy o chybu v odovzdávaní viery, pretože život za posledné desaťročia sa tak
dramaticky zmenil, že akýkoľvek druh výchovy by bol ťažko schopný pripraviť
rodiny na prijatie týchto zmien. Svoje posolstvo hodnoty ľudského života vo svojej homílii biskup Galis podporil i príbehom od autora Bruna Ferrera o tom, ako
kedysi za dávnych čias kdesi v divočine nechávali ľudia umierať starých a chorých
v neprístupných horách. Táto skutočnosť sa odohrala aj medzi mladým mužom
a jeho otcom, avšak potom, čo mladý človek pochopil, že o tridsať rokov ho čaká
to isté, čo činí on svojmu bezvládnemu otcovi, zmenil svoj postoj, naložil otca na
chrbát a odniesol ho späť domov.
Posolstvo otca biskupa starým rodičom bolo vyjadrené i slovami o úcte voči ich srdciam a starorodičovským rukám, pretože práve cez svoje ruky rodičia a starí rodičia
vyjadrujú svojim deťom lásku a nežnosť. Prítomní pútnici mali možnosť odniesť vo svojich srdciach pevné posolstvo o hodnote života vďaka slovám otca biskupa a sláveniu
Eucharistie.
-tk kbs-
10
FARSKÝ LIST 04|2011
Mons. Štefan Sečka,
nový spišský
diecézny biskup
S
vätý Otec Benedikt XVI. prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia Spišskej diecézy,
ktoré mu predložil Mons. František Tondra podľa normy kán. 401§1 Kódexu kánonického práva, a menoval nového spišského diecézneho biskupa, ktorým sa stal Mons.
Štefan Sečka, doterajší pomocný biskup diecézy.
Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. 6. júna 1976 bol v Bratislave vysvätený Mons. Júliusom Gabrišom za kňaza Spišskej diecézy. Medzi jeho kaplánske miesta patril aj Dolný Kubín a pôsobil tu od 1. októbra 1980 takmer štyri roky.
Svätý otec Ján Pavol II. ho menoval 28. júna 2002 za spišského pomocného biskupa
a titulárneho biskupa Sity, konsekrovaný bol 27. júla 2002. Jeho biskupským heslom je
„Crux Christi perficiat nos“ (Kristov kríž nech nás zdokonalí). Na vysvetlenie dodáva, že
nie každý kríž je Kristov, neraz si svoje kríže spôsobujeme sami. 4. augusta 2011 bol Svätým otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa. Konsekračná svätá omša sa uskutoční o desiatej hodine 10. septembra 2011 v Katedrále svätého
Martina v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule. A aké konkrétne kroky ho čakajú po
prebratí vedenia diecézy? „My sme v tomto roku s Božou pomocou ukončili Diecéznu
synodu, veľmi si prajem, aby sa nám závery synody podarilo zrealizovať v praxi. To nie je
len zbožné prianie, bol som pri tom, bol som výkonným predsedom prípravnej komisie.
Potom sú tu ďalšie úlohy, ktoré vyplynú z danej situácie,“ uvádza Mons. Sečka. Svojou
biskupskou službou by chcel naplniť želanie Jána Pavla II.: „Kňazom buďte otcami a veriacim vodcami ku svätosti.“
-tk kbs-
Diecézne stretnutie na Spiši nadviaže
na Svetové dni mládeže
Téma medzinárodného kongresu –
„Od adorácie k evanjelizácii“ – ktorý
sa konal v júni v Ríme, zdôrazňuje
úzky vzťah medzi obnovenou schopnosťou adorácie a efektívnym ohlasovaním evanjelia katechumenom, ako
aj tým veriacim, ktorí sa vzdialili od
praktizovania náboženstva vo svojom
živote. Podujatie zorganizovali Misionári Najsvätejšej Eucharistie, čo je
nové klerické spoločenstvo založené
vo Francúzsku, ktorého charizmou
je šírenie eucharistickej adorácie vo
farnostiach.
-tk kbs-
Stretnutie predsedov
biskupských konferencií
V arcibiskupskom paláci v Prahe sa
10. augusta uskutočnilo stretnutie
predsedov biskupských konferencií
Čiech a Slovenska Mons. Dominika
Duku a Mons. Stanislava Zvolenského. Hlavným bodom programu bol
rozhovor o prípravách osláv blížiaceho
sa 1150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda na naše územie v roku 2013,
ako aj otázky spojené s pripravovanou
návštevou pápeža Benedikta XVI. pri
tejto príležitosti, ku ktorej Svätá stolica
obdržala oficiálne pozvanie zo strany
štátnych aj cirkevných predstaviteľov
SR. Hovorilo sa aj o otázkach týkajúcich sa spolupráce v oblasti médií
a prezentácie Cirkvi v komunikačných
prostriedkoch.
-ts čbk-
S
vetové dni mládeže (SDM) v Madride navštívili aj viac ako dve tisícky Slovákov.
A takmer 200 ich bolo zo Spišskej diecézy. Pre tých, ktorí nemali možnosť sa SDM
zúčastniť, pripravila Komisia pre mládež v Spišskej diecéze (KPM) Diecézne stretnutie
mládeže. Konať sa bude v sobotu 27. augusta 2011 v Poprade. Na prípravách sa podieľa
aj Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a mesto Poprad. Stretnutie má byť voľným pokračovaním Kvetných víkendov, ktoré sa konajú počas Veľkej noci. V programe
zaznejú osobné svedectvá pútnikov z Madridu. „Chceme povzbudiť mladých ľudí k živej
viere a aktívnemu životu v spoločenstve. Verím, že zápal, ktorý získali mladí z diecézy
na Svetových dňoch mládeže, tam budú môcť odovzdať svojim rovesníkom,“ vysvetlil
Vladimír Dzurenda, riaditeľ KPM. Svätú omšu bude celebrovať František Tondra, súčasný apoštolský administrátor Spišskej diecézy. „Na tomto stretnutí sa chceme otcovi
biskupovi, ktorý založil Komisiu pre mládež, a tak vytvoril priestor pre rozvoj pastorácie
mládeže, poďakovať za jeho dlhoročnú službu v Spišskej diecéze,“ uviedol Branislav Kožuch, organizátor podujatia. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze koordinuje a vyvíja
činnosť s mládežou v troch regiónoch, ktoré tvoria Spišskú diecézu – Spiš, Orava a Liptov. Pre mladých ľudí organizuje futbalové a volejbalové turnaje, stretnutia mládeže,
Kvetné víkendy a rôzne vzdelávacie aktivity. Podieľa sa na prípravách animátorských
škôl v diecéze, trikrát do roka organizuje stretnutie vedúcich spoločenstiev Spišskej diecézy Spišnet.
Edícia Viera do vrecka
hľadá riešenia pre
neplodné páry
V súčasnosti stúpa počet manželských párov, ktoré nemôžu počať
dieťa. Neplodnosť v čoraz väčšej miere
postihuje aj veriacich, takže sa stala
nielen medicínskym, ale i pastoračným
problémom. Medicína prišla s umelým
oplodnením. Ako sa k nemu stavia
Katolícka cirkev? Odpoveď na túto
i mnohé ďalšie otázky o asistovanej reprodukcii ponúka najnovšia publikácia
z vydavateľstva Don Bosco nazvaná
Umelé oplodnenie. Žiadny problém!?
Knižka Jána Viglaša vyšla v rámci
edície Viera do vrecka.
-tk kbs-
-tk kbsFARSKÝ LIST 04|2011
11
TÉMA
Dobrovoľníctvo –
cesta k zmene iných
i seba samého
TEXT: ZUZANA MACHAJOVÁ • SNÍMKY: VERONIKA JURČÍKOVÁ, INTERNET
Európska komisia vyhlásila rok 2011 za Európsky rok
dobrovoľníctva podporujúci aktívne občianstvo v krajinách
Európskej únie. Jedným z cieľov tejto aktivity je zdôrazniť význam
dobrovoľníctva pre spoločnosť a uznať dobrovoľníctvo ako nástroj
na zvyšovanie kvality života občanov.
Dobrovoľník je človek, ktorý je ochotný
z vlastnej vôle investovať svoj voľný čas,
svoje skúsenosti, vedomosti, zručnosti
a talenty v prospech iných bez toho, aby za
svoju prácu dostal odmenu. Vo všeobecnosti sa nám dobrovoľníctvo spája najmä
s charitatívnou a sociálnou činnosťou.
Dobrá vôľa všetko zdolá
V spoločnosti i v Cirkvi bolo dobrovoľníctvo vždy prítomné, ale v súčasnosti má
oveľa väčší a dôležitejší význam, lebo jeho
podstatu môžeme vidieť v solidarite a nezištnosti, ktorú môžeme buď jednorázovo
alebo aj systematicky prejavovať voči svojim blížnym.
Jednoducho povedané všetko dobré
stojí na dobrej vôli nás, občanov, členov
farnosti a spoločenstiev. Bez toho by naša
spoločnosť a spoločenstvá nemohli fungovať. Znie to až banálne, ale realita býva iná.
Často nás ovládne strach z reakcie okolia,
alebo sa nám zdá jednoduchšie do ničoho
sa takpovediac „nenamočiť“.
Podobnú skúsenosť má aj naša čitateľka, keď uvažovala, že ponúkne obed známemu, ktorý pracoval od rána na ich ulici.
Svoje rozhodnutie však dlho bilancovala:„
... chceme pomôcť, veď nie sme zlí, ale sa
bojíme, že buď to príde čudné nám, alebo
že to bude čudné tým druhým. Skrátka, asi
priveľa myslíme a preto málo konáme. Na
jednej strane chýba ochota dávať a na druhej možno pokora k prijatiu. Každopádne
treba o tom hovoriť, aby sme sa otvárali
pomoci a boli smelší pomáhať..."
Láska v službe
Dobrovoľníctvo funguje vo svete ako
niečo samozrejmé v rôznych oblastiach,
nielen v tej sociálnej oblasti. Práca dobrovoľníka môže byť postavená na čisto
humánnych motívoch, alebo je hnacím
motívom našich skutkov láska k blížnemu
12
FARSKÝ LIST 04|2011
vychádzajúca z nekonečnej lásky, ktorú
nám prejavuje Boh. Potom môžeme hovoriť o kresťanskej dimenzii dobrovoľníctva, v rámci ktorej je odpoveď na potreby
iných jednoznačná – ide o misiu lásky.
S kresťanským dobrovoľníctvom sa
nám veľmi často spájajú práve misijní
dobrovoľníci. Misijným dobrovoľníkom je
spravidla laik, ktorý nezištne ponúka pomoc a jeho služba je motivovaná vierou
v Boha a láskou k blížnemu. Jej cieľom je
priblížiť Boha, jeho lásku a milosrdenstvo
prostredníctvom skutkov lásky. Po tejto
službe blížnemu najčastejšie siahajú mladí
ľudia, ktorí túžia na jednej strane pomáhať iným, sú solidárni, na druhej strane
majú potrebu dozvedieť sa o sebe niečo
nové a vnútorne dozrieť. V súčasnosti sa
v spoločnosti častejšie uprednostňuje profitovanie zo všetkého, čo robíme, dôležitý
je zisk a vlastná spokojnosť, k čomu nás
neustále nabáda okolitá reklama z médií
či nákupných centier. Práve v tejto dobe
je dôležité podporovať všetkých, ktorí sa
už rozhodli, alebo uvažujú o tom, že by
svoj život zasvätili službe iným v rôznych
podobách, ktoré naša spoločnosť a spoločenstvá v nej ponúkajú. A nemusia to byť
len misie v ďalekých exotických krajinách,
môže to byť služba blížnemu v našich rodinách a spoločenstvách, pri práci s deťmi
zo sociálne slabších rodín alebo s chorými
a trpiacimi.
Dobrovoľníctvo
v našej farnosti
Aj v našej farnosti má dobrovoľníctvo
a práca pre iných bez očakávania zisku
svoje miesto i perspektívu. Je však potrebné o tejto téme hovoriť a zároveň vytvárať
priestor a podmienky, aby sa dobrovoľná
práca mohla naďalej realizovať.
Možno tou najviditeľnejšou a často najmenej v spoločnosti docenenou je práca
v rámci charity. Pre Slovenskú katolícku
charitu pracujú na Slovensku okrem platených zamestnancov stovky dobrovoľníkov, ktorých hlavným cieľom je byť blízko
pri človeku, účinne pomáhať každému, kto
je v núdzi a v duchu evanjeliového odkazu
svojimi skutkami vydávať svedectvo lásky.
V našej farnosti ich podporujú aj rehoľné
sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky (ľudovo vincentky).
Mnohí mladí ľudia i napriek tomu, že
sa mládež v globále hodnotí skôr negatívne, sa ako animátori – dobrovoľníci
u sestier saleziánok podieľajú na aktivitách s deťmi a mládežou. Na farskej
úrovni ide najmä o asistenciu v oratóriu, pomoc pri organizovaní hier, súťaží a programov pre deti. Dobrovoľníci
z Erka tiež organizujú stretnutia pre deti,
rôzne výlety, hry, aby pomáhali vypĺňať
voľný čas deťom a poukazovali na hodnoty v živote. Skauti u nás už majú viacročnú tradíciu a aj v ich radoch sa mladí
ľudia formujú.
Ďalšou skupinou dobrovoľníkov v našej
farnosti sú laickí spolupracovníci reholí.
Terciári, ktorí tvoria bratské spoločenstvo
a ktorého členovia, nabádaní Duchom
Svätým, sa zaväzujú žiť podľa evanjelia
spôsobom sv. Františka a členovia Združenia saleziánskych spolupracovníkov,
ktorí sa venujú širokému mládežníckemu
hnutiu a ľudovému apoštolátu.
Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, že ide
o dobrovoľnú prácu, aj iné aktivity v našej farnosti a služby v rámci nej môžeme
považovať za prácu dobrovoľníkov. Ide
najmä o lektorov, žalmistov, miništrantov
či spevácke zbory. Členovia širokej rodiny
ružencových bratstiev, či mnohé farníčky
zapojené do Hnutia modlitieb matiek sú
užitočné tým neviditeľným spôsobom. Jediným ziskom pre všetkých zúčastnených
je osobný a duchovný rast, čo ale na druhej strane je tým najlepším ocenením.
Cesta k zmene
Dobrovoľná práca to nie je len pomoc
iným. Je to aj osobná angažovanosť, vnútorný rast a obohacovanie sa. Dobrovoľníctvo je teda cesta k zmene. Nielen
k zmene iných, ale najmä k zmene seba
samého. K uvedomeniu si podstatných
hodnôt, bez ktorých by naša spoločnosť
nemohla existovať. Pre mnohých je dobrovoľníctvo dokonca jediným zmyslom
a poslaním života.
Niekedy je fajn vzdať sa vlastného luxusu a urobiť niečo pre druhých. Vymeniť
pohodlie za príležitosť získať nové skúsenosti zážitky, či dokonca dobrodružstvo vo
vzdialenej krajine. Ak nemáte chuť či odvahu pustiť sa do ďalekých krajín, nemusíte.
Stačí sa rozhliadnuť okolo seba a s pomocou našej ponuky si určite nájdete, kde využiť všetky dary, ktoré ste dostali od Boha
nielen pre dobro iných, ale aj pre seba. l
Obyčajne to býva tak, že dobrovoľník ide slúžiť s úmyslom niečo zo seba
dať iným, ale vždy to skončí tým, že on sám dostane omnoho, omnoho
viac, ako dal. Nedostane peniaze, ale niečo, čo má ešte väčšiu hodnotu,
pretože kopu radosti v srdci, spokojnosť po dobre vykonanej práci,
nových priateľov a úprimnú vďaku si nekúpite ani za milióny. Z Ukrajiny
vo mne ostávajú nezabudnuteľné spomienky na vďačné deti, ktoré sa
donekonečna dokážu hrať pexeso a vedia sa ešte tešiť aj z maličkostí.
Naučila som sa zvládať dobrodružné, niekedy až bojové podmienky pre
život... (napríklad celkom poteší, že máte kúpeľňu s umývadlami hneď
na chodbe domu, v ktorom bývate, radosť vás však prejde, keď zistíte,
že čistá voda ale tečie iba v blízkom potoku – aj to len kým nepríde
búrka...). Spomienky na pohostinnosť a štedrosť domácich, na ich hrdosť
a umelecké nadanie vyvážia všetko.
Mária (pracovala ako dobrovoľníčka v organizácii VIDES pri realizácii
táborov pre deti na Ukrajine a rómske deti na Slovensku)
FARSKÝ LIST 04|2011
13
TÉMA
AKTUÁLNE
Pozývame práve teba!
Lektori – aktívna účasť na svätých omšiach prostredníctvom čítania lekcií zo
Svätého písma a prosieb veriacich. Stretnutie lektorov: každú stredu po sv. omši
o 18:45 v pastoračnom centre za farským
úradom.
Sestry saleziánky – deti a mladí sa môžu
zapojiť ako animátori do činností, ktoré
ponúkajú sestry saleziánky spolu s animátormi a podporou organizácie Laura,
združenie mladých a Súkromného centra
voľného času Laura.
Žalmisti – zapojenie sa do liturgie
prostredníctvom prednesu žalmov. Stretnutia: priebežne podľa dohody.
Erko – pondelok o 16:30 v miestnosti
v suteréne kostola na Brezovci.
Spevácke zbory:
• Detský zbor (štvrtok pred sv. omšou
za účasti detí v kostole na Brezovci
o 16:00).
• Mládežnícky zbor (piatok pred sv.
omšou za účasti mládeže o 17:00; sobota v pastoračnom centre o 17:30).
• Tintinnabulum – zbor strednej generácie (streda v pastoračnom centre
o 18:00).
• Spevokol svätej Kataríny Alexandrijskej – zbor starších (utorok v pastoračnom centre o 18:45).
Miništranti – chlapci, ktorí majú záujem
o miništrantskú službu, sa môžu o možnostiach informovať u našich pánov kaplánov a v sakristiách kostolov.
Charita – bližšie informácie podá vedúca
charity v Dolnom Kubíne, pani Záhorová
na tel. 043/5864 039.
Terciári – pravidelné stretnutia každý
pondelok po sv. omši v pastoračnom centre o 18:45, bližšie informácie u pani Vojtekovej.
tráviť tri mesiace na Slovensku
ako dobrovoľník pomáhajúci
v mimovládnej organizácii pri zabezpečenom bývaní a strave spolu
s príspevkom na vreckové – to je
možnosť, ktorú aktuálne ôsmim
mladým Slovákom z Oravy ponúka Komisia pre mládež v Spišskej
diecéze. Ide o projekt, podporený Ministerstvom školstva SR
prostredníctvom programu ADAM2,
ktorý sa zameriava na mladých
nezamestnaných. Môžu sa tak učiť
zvládať bežný život bez rodičov
odkázaný sám na seba a zároveň
získať pracovné skúsenosti, ktoré
sedenie doma neprinesie a ktoré môžu byť dobrou výhodou pri
ďalšom hľadaní si práce. Konkrétne
informácie nájdete na stránke
S
„Pán premení vašu nahromadenú únavu,
starosti a ťažkosti mnohých okamihov na
ovocie kresťanských cností: trpezlivosť,
láskavosť, radosť z dávania sa iným, ochoty
plniť vôľu Božiu. Milovať znamená slúžiť,
a v službe rastie láska. Myslím, že toto je
jedno z najkrajších ovocí vášho príspevku
k Svetovým dňom mládeže. Ale toto ovocie nezbierate len vy, ale celá Cirkev, ktorá
ako tajomné spoločenstvo sa obohacuje
príspevkom každého zo svojich členov.“l
14
FARSKÝ LIST 04|2011
S
lávnosť Nanebovzatia Panny Márie
je prastarý sviatok, ktorý má základ
vo Svätom Písme. Obraz ženy odetej slnkom s vencom z dvanástich hviezd
na hlave, symbolizujúcich dvanásť kmeňov Izraela, čiže celý Boží ľud, poznáme
z Knihy zjavenia apoštola Jána. Ale je tu
aj iný obraz, obraz ženy, ktorá musí utiecť
na púšť, ktorá rodí s bolestným krikom.
A to je aj Cirkev putujúca všetkými časmi.
V každej generácii musí čeliť bolestiam
a privádzať Krista do trpiaceho sveta. Cirkev v každom období žije ako na púšti a je
prenasledovaná nástrahami, ktoré menia
svoju podobu. Či už to bolo prenasledovanie v časoch Rímskej ríše, cez antikresťanské diktatúry minulých storočí až po
dnešný materializmus, ktorý tvrdí, že je
nezmysel ešte v dnešných časoch myslieť
na Boha ako Stvoriteľa sveta a zachovávať
jeho prikázania.
Panna Mária bola maximálne spojená so svojím Synom a znášala vždy jeho
údel. Nechýbala ani pod krížom, kde jej
trpiaci Ježiš, pribitý na kríž, hovorí: „Hľa,
tvoj syn.“ Kristus nám ju dáva za matku.
A ona plní túto úlohu. Po celé stáročia sa
k nám prihovára. Tá, ktorá nikdy nebola počas života naviazaná na pozemské
veci nás pozýva, aby sme aj my vo svojom srdci ušľachtilo vykonali odpútanosť
od toho, čo nás nemôže urobiť šťastnými. Nanebovzatie Panny Márie nám pripomína, aby sme vždy viedli duchovný
boj proti všetkému, čo nás odvádza od
Boha.
www.ocmustie.sk
Biblický krúžok – krúžok, ktorý sa venuje čítaniu a štúdiu Svätého Písma pod vedením p. M. Spišiakovej, F. Kulinovej (tel.
0908/200 681).
Ludovico A. Muratori
Aká si krásna
(preklad Viliam Turčány)
Aká si krásna, len čo vyjdeš, zora,
z balkónu neba v prenádhernom šate,
tak ozdobenom v purpure a v zlate,
že prchá pred ním každá nočná mora!
Rozradostnená z tvojej rosy zhora
zem do kvetov sa odieva a v chvate
i s vďakou – sťaby z hniezd až k nebu
vzňaté –
opreteky sa vtáčky rozšvitoria.
Ale aj iná ZORA vyjsť sa chystá
nad Izrael, čo tak až vysoko je,
že netkne sa Jej ani tôňa hmlistá.
Diego Velázquez (1599 – 1660, Španielsko) – Korunovanie Panny Márie
alebo Vám ich radi poskytneme
na mailovej adrese
To o Márii znejú slová moje,
ktorá je Matka – nedotknutá, čistá –
krajšieho Slnka, ako je to tvoje.
[email protected]
(Pozn. red.: časový harmonogram stretnutí jednotlivých skupín sa upravuje podľa
dohody, môže sa meniť, preto odporúčame
kontaktovať jednotlivých členov.)
Branislav Kožuch
riaditeľ Oravského centra
mládeže v Ústí.
Mojím cieľom bolo odísť a prežiť plnohodnotné
prázdniny. Také, na ktoré nikdy nezabudnem.
Aj napriek tomu, že táto služba pre mňa samú
nepriniesla žiadny finančný zisk, priniesla mi
nevyčísliteľné množstvo vnútorného bohatstva,
ktoré by som si v spoločnosti za peniaze kúpiť
nikdy nemohla. Chcem povzbudiť všetkých,
ktorí sa váhajú zapojiť do dobrovoľníctva,
že čas, ktorý venujete druhým je najkrajšie
prežitým a investovaným časom.
Poďakovanie Benedikta
XVI. dobrovoľníkom na SDM
v Madride
Matka Cirkvi i naša Matka
Julka (pracovala ako dobrovoľníčka v komunite
Archa v Škótsku)
Takýmto bojom proti zlu je aj modlitba, napr. modlitba svätého ruženca, ktorá má svoje pevné miesto v našej liturgii
v mesiaci októbri. Spolu s Pannou Máriou rozjímame o celom Ježišovom živote
na tejto zemi. Od jeho narodenia až po
jeho výkupnú smrť na kríži a jeho zmŕtvychvstanie. Ružencový veniec Kráľovnej
neba obsahuje 150 zŕn. A tieto zrná by
mali byť pre nás veľkou výzvou k spytovaniu svedomia. Či aj my Krista neopúšťame a nehovoríme s Petrom – „Nepoznám
toho človeka“. Či aj my sa nezdráhame
priznať ku Kristovi trpiacemu a opustenému v bohostánkoch našich kostolov.
Svätý ruženec – Máriina škola dokonalosti – nám ukazuje cestu, ako sa stať milými
Bohu, ako sa stať nástrojom v jeho rukách
v procese dejín spásy.
Bolo to 1. novembra 1950, keď pápež
Pius XII slávnostne vyhlásil apoštolskou
konštitúciou Munificentissimus Deus
dogmu o Nanebovzatí Panny Márie s telom i dušou. Táto pravda viery má dosah
i na náš duchovný život. Súčasný pápež
Benedikt XVI. o nej hovorí toto: „Hľaďme na nanebovzatú Pannu Máriu. Nechajme sa povzbudiť do viery a slávenia
radosti: Boh víťazí. Zdanlivo slabá viera
je pravou silou sveta. Láska je silnejšia
ako nenávisť.“
Ľudovít Oravec
(spracované podľa internetu)
FARSKÝ LIST 04|2011
15
ROZHOVOR
ŽIJÚ MEDZI NAMI
Som vďačná za vašu
veľkodušnosť a ochotu
vďačná aj za spoluprácu s kňazmi v rámci starostlivosti o deti a rodiny. Myslím si,
že viacerí sme ocenili aj taký neformálny
kontakt s pánmi kaplánmi a diakonmi pri
táboroch, pri výletoch a rôznych akciách.
Cyril Axelrod
TEXT: MONIKA KOČALKOVÁ • SNÍMKA: ARCHÍV FL
Podelíte sa s nami o vtipný zážitok či
príhodu, ktorá sa vám u nás stala?
Na čo si tak rada a s vďakou spomínam,
tak na veľkodušnosť a ochotu ľudí – či už
počas KUBCUP-u, pri iných akciách pre
deti a mladých. Vedeli sa vždy zmobilizovať a pomôcť ako kto mohol a vedel –
varením, pečením, financiami, osobnou
pomocou. Naposledy, keď som kupovala
na vyhodnotenie putovného tábora v obchode odmeny a nanuky pre deti a animátorov, oslovila ma jedna pani a dávala mi
do ruky peniaze so slovami: „Kúpte niečo
rozumné deťom.“ Keď som nechápavo na
ňu pozerala a zdráhala som sa prijať jej
dar, hovorí: „Môjmu synovi sa na tábore
veľmi páči...“ Alebo keď mali prísť teraz
na začiatku augusta k nám do Kubína do
strediska pútnici z Litvy a na rozlúčkovej opekačke som spomenula saleziánom
spolupracovníkom, či by mohli pomôcť
Narodil sa ako nepočujúci žid, ale stal sa katolíckym kňazom.
Do troch rokov nevedel chodiť, ale jeho dielo sa rozšírilo na všetky
kontinenty. Rozprávať začal ako deväťročný, ale dnes ovláda pätnásť
jazykov. Prišiel o zrak, ale nikdy neprestal vidieť. Teraz je nepočujúci
a nevidiaci, ale to mu nebráni, aby v tichu a tme kráčal za svetlom
viery. To všetko dokázal aj vďaka ochotným dobrovoľníkom,
ktorí ho sprevádzajú na jeho ceste.
Sestra Marta Peťková, FMA. Predstavená komunity sestier
saleziánok, ktoré pôsobia v našej farnosti. Odchádza na nové
pôsobisko. Počas rehoľného života to už bolo jej tretie pôsobenie
v dolnokubínskej komunite a trvalo tri roky. Na rozlúčku sme
jej položili pár otázok.
V našom meste ste pôsobili už tretíkrát. Platilo aj vo vašom prípade heslo – „do tretice všetko dobré“?
Keď sa tak pozerám dozadu, vnímam, že
zakaždým, keď som bola v Dolnom Kubíne, bolo to vždy o niečom inom. Prvýkrát som tu bola ako mladá začínajúca sestra s apoštolským pôsobením viac
vo farnosti Kňažia. Teraz som sa stretala
už so známymi spred siedmich, desiatich rokov. Teším sa zo všetkých tých,
ktorí napriek rôznym vplyvom rozvíjajú
svoj život v duchu kresťanských hodnôt
a aktívne sa zapájajú do života farnosti
i mimo nej pre dobro druhých. Spoznala som tu veľa skvelých ľudí, zapálených
za Božie veci a dobro druhých. Veľakrát
boli pre mňa inšpiráciou a povzbudením. A čím som prispela ja pre toto
prostredie? To ukáže čas. Uvedomujem
si, že naše poslanie je skôr o nenápadnej
mravenčej činnosti a o rozsievaní. Tak
snáď niečo dobré časom aj vzíde.
V stredisku ste boli predstavená komunity, viedli ste stretká s mládežou
a deťmi, učili ste náboženstvo na školách, boli ste členkou redakčnej rady
Farského listu. Mali ste mnoho povinností, ale i neustále úsmev na tvári.
Čo vám dodávalo silu?
Boh a stretnutia s ním – keď ma konkrétne povzbudzoval a usmerňoval cez svoje
Slovo, upokojoval a dodával odvahu v Eucharistii a sviatosti zmierenia a inšpiroval
cez potreby ľudí...
16
FARSKÝ LIST 04|2011
TEXT: MARTIN FARBÁK • SNÍMKA: INTERNET
SPRACOVANÉ PODĽA KNIHY ZA SVETLOM V TICHU A TME
Rabínom asi nebude
Narodil sa 24. februára 1942 v Juhoafrickej republike. Jeho rodičia (otec z Poľska,
matka z Litvy) ako ortodoxní židia boli
prenasledovaní, preto emigrovali do južnej Afriky. Ich jediné dlho očakávané dieťa malo ísť po stopách svojho starého otca,
ktorý bol významným rabínom. No keď
Cyril ešte ani v dvoch rokoch nechodil,
rodičia začali mať obavy. Celkový fyzický
aj mentálny vývoj dieťaťa bol spomalený
a ich obavy sa naplnili, keď sa dozvedeli, že
ich syn je od narodenia hluchý. Ich sny, že
sa stane rabínom, sa rozplynuli.
Kvôli jeho hluchote ho rodičia museli
zapísať do jedinej školy pre hluché deti,
ktorá ale bola katolícka. Po prisľúbení, že
Cyril bude vynechaný z akejkoľvek kresťanskej výučby či obradov, ho tam napokon zapísali. Pre Cyrilovo zdravie to bolo
veľmi dobré. Dominikánske sestričky ho
naučili rozprávať a naučili ho i posunkovú
reč. Vzťah s rodičmi sa však rozvíjal ťažšie,
pretože pre nich bolo veľmi ťažké komunikovať s hluchým synom, ktorý sa navyše
učí rozprávať iba v anglickom jazyku a nie
v jazyku jidiš.
Nezlomná vôľa
Ako ste vnímali pastoráciu v našom
meste a spoluprácu s miestnymi
kňazmi?
Oceňovala som, že do animácie liturgie
sa zapája v Dolnom Kubine viacero ľudí lektori, žalmisti, spevácke zbory... Povzbudením pre mňa boli aj stretnutia redakčnej
rady FL a zapálenosť jej členov za dobro
farnosti aj mimo liturgických slávení. Som
s prípravou jedla, veľmi rýchle sa zmobilizovali a ochotne pomohli... Som vďačná
Pánu Bohu za – dokopy – sedem rokov
prežitých v Dolnom Kubíne. Vďaka tým,
ktorí fandia našej saleziánskej prítomnosti a zjednocujú sily pre dobro detí a mladých. Som presvedčená o pravdivosti výroku: „Čo sa s láskou investuje do výchovy
detí a mladých, to sa nestratí...“ l
Cesta k jeho obráteniu bola oveľa dlhšia,
ako sa na prvý pohľad mohlo zdať. Vyrástol z neho príkladný žid. Až taký, že sa túžil
stať rabínom. Najprv sa zdalo, že to bude
možné, no pred začiatkom jeho štúdií mu
bolo oznámené, že pre jeho hluchotu to
nepôjde. Bola to pre neho veľká rana, pretože vo svojom vnútri cítil silné povolanie
ku kňazstvu. Po maturite sa osamostatnil,
no napriek dobrej robote účtovníka sa necítil naplnený. Jedného dňa mal zaujímavý
zážitok. Keď prechádzal okolo katedrály Krista Kráľa v Johannesburgu, náhle
začal okolo seba vidieť záblesky svetiel.
Pokračovalo to až do noci a veľmi ho to
vystrašilo. Hoci sa táto príhoda dá vysvet-
Kňazstvo
hluchonemého kňaza
Mohlo by sa zdať, že hluchonemý kňaz
nemôže byť taký užitočný ako zdravý, no
opak je pravdou. Otec Cyril bol hneď po
vysviacke ustanovený za špeciálneho kňaza pre hluchonemých. A robil im pastoráciu, ktorú tak veľmi potrebovali. Zavádzal
pravidelné omše v posunkovom jazyku,
stal sa zakladateľom viacerých škôl a dobrovoľníckych organizácií pre hluchonemých, a to nielen v Južnej Afrike, ale aj vo
viacerých krajinách Ázie. Vďaka svojej živej
viere a príkladu pôsobil na všetkých zdravých i hendikepovaných ako životabudič.
Pravidelne prednášal na mnohých konferenciách a vyslúžil si viacero čestných doktorátov za svoj celosvetový prínos. Osobné
uznanie dostal aj od viacerých pápežov.
Okrem toho naďalej zostal verný svojim
židovským koreňom, ktoré si veľmi vážil
a stal sa zmieriteľom medzi mnohými židmi a katolíckou vierou.
Pribúda slepota
V štyridsiatke mu zistili už spomínaný Usherov syndróm. Je to ojedinelý
syndróm, ktorý sa prejavuje hluchotou od
narodenia a postupnou stratou zraku. Keď
mal 57 rokov, úplne stratil zrak. Spočiatku to veľmi ťažko znášal, ale z Božích rúk
prijal aj tento ťažký kríž. Momentálne pôsobí v Anglicku, kde s pomocou mnohých
dobrovoľníkov šíri osvetu o potrebách
Pokrok predsa prišiel
Odchádzate na ďalšie pôsobisko do
Ríma. Čo konkrétne tam budete robiť?
Do Ríma idem na študijný pobyt – na
ročný formačný kurz, ktorý je určený
pre rehoľníkov rôznych kongregácií
a uskutočňuje sa na fakulte výchovných vied – AUXILIUM, ktorú spravujú naše sestry FMA. Malo by to byť tak
trochu o oddychu – Don Bosco hovorieval, že pre nás je oddychom zmena
činnosti. Verím, že sa naučím veľa zaujímavého.
Čo vám bude najviac chýbať z dolnokubínskeho strediska, mesta či
Oravy?
Ťažko povedať čo najviac... ľudia, príroda, stretnutia... Orava má veľmi peknú
prírodu a určite mi bude chýbať a tiež
prechádzky v nej. Tiež som tu stretla veľa
skvelých ľudí – detí, mladých i dospelých,
ktorých si odnášam v srdci.
kráčal za hlasom svojho srdca a hneď po
svojom krste začal ako jediný hluchý študovať v seminári.
Prajem vám radosť a pokoj, ktoré
vychádzajú z viery v Ježiša Krista.
Iba on môže naplniť vaše srdce.
Iba s ním prekonáte všetky
prekážky. Nech vás dobrý Boh
sprevádza vo vašom živote.
Odkaz Cyrila Axelroda Slovákom
liť Usherovým syndrómom, kvôli ktorému
neskôr oslepol, tento zážitok ho prinútil
uvažovať o katolicizme. Začal študovať
diela Tomáša Akvinského a iných učiteľov Cirkvi. To ho priviedlo k rozhodnutiu
stať sa nielen katolíkom, ale aj katolíckym
kňazom. Hoci veľmi trpel tým, že rodina
i mnohí priatelia ho nepochopili, neustále
hluchoslepých a podporuje rozvoj špeciálnej pastorácie hluchoslepých.
Všetkým nám môže byť príkladom v ťažkostiach a krížoch, ktoré sú zdanlivo bezdôvodné, keď hovorí: „Boh použil moju
hluchotu na službu ľuďom, nič mu nezabráni v tom, aby rovnako použil aj moju
slepotu.“ l
FARSKÝ LIST 04|2011
17
ODPORÚČAME
SPRAVODAJSKÝ SERVIS
Bohoslužobný poriadok
v týždni
Úmysly
Apoštolátu modlitby
Farská
matrika
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
NA SEPTEMBER
V mesiacoch jún a júl
sme sviatosťou krstu
v spoločenstve Cirkvi privítali
6.00 a 18.00 hod.
(sobota – 6.30 a 18.00 hod.)
(piatok – 18.00 hod.
sv. omša za účasti mládeže)
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
Ron Hall; Denver Moore:
Rovnako iný ako ja
Odvážne srdce
Ireny Sendler
eSPé:
NESTAČÍ
Vydavateľstvo Kumrán vydalo tento rok
knihu, ktorá medzi čitateľmi vzbudzuje mnoho emócií a mnohí ju považujú za
jedinečnú príležitosť, ako si uvedomiť, čo
všetko je pre náš život naozaj dôležité.
V knihe sa nám ponúka príbeh Denvera
Moora, černocha, ktorý nikdy nechodil do
školy, je tulákom, bezdomovcom a nikdy sa
mu ani nesnívalo o tom, že sa bude priateliť
s „bielym“ mužom. Zároveň je to aj príbeh
o Ronovi Hallovi a jeho manželke Debbie, ktorej vízia zmení nakoniec chudobnú
štvrť a umožní tak mnohým prežiť s nádejou v lepší život.
Ak sa do tejto knihy začítate, možno vás
očaria majstrovským spôsobom opísané
rozdiely hlavných hrdinov. Život v biede,
špine, chudobe a beznádeji prepletený luxusným životom bohatého človeka. Niečo,
čo sa nám na prvý pohľad môže zdať absolútne nezlúčiteľné. Tak o tom hovorí aj Ron
Hall, ktorému by ani vo sne nezišlo na um,
že v najťažšej chvíli jeho života mu pomôže práve obyčajný človek z ulice, ktorý ho
svojou duchovnou múdrosťou sprevádza
v jeho najbolestnejšom období.
Príbeh o priateľstve, viere a bezpodmienečnej láske, ktorá mení životy ľudí, mnohí
recenzenti hodnotia ako dojemný a inšpirujúci, aby sme boli k sebe vnímavejší, tolerantnejší a milosrdní.
Ak túžite po duchovnom relaxe s dobrou knihou, alebo potrebujete skvelý darček
pre niekoho, koho chcete povzbudiť a potešiť, kniha bude určite dobrou voľbou.
Pôvodom kanadská herečka Anna Paquin
sa výborne zhostila úlohy mladej Poľky,
ktorá počas druhej svetovej vojny zachránila z Varšavského geta 2500 židovských
detí pred smrťou v koncentračných táboroch. Tento príbeh nie je vymyslený, Irena
Sendler je skutočná osobnosť, ktorá mala
naozaj cnosť kresťanskej odvahy. Film veľmi pútavým a často napínavým spôsobom
vykresľuje tieto skutočné udalosti. Keďže
Irena pracovala ako sociálna pracovníčka,
mala prístup do Varšavského geta, kde dennodenne mohla vidieť krutosť nacizmu.
Nenechalo ju to chladnou. Skoordinovala
mnohé poľské rodiny, kňazov, rehoľníkov
i jej židovských priateľov v gete a spolu
s celým oddelením, na ktorom pracovala,
sa pustila do veľmi nebezpečnej činnosti.
Tými najrôznejšími spôsobmi pašovali
židovské deti každý deň z geta a ukrývali
ich v rodinách, kláštoroch či farmách.
Všetky udalosti sú založené na pravde,
filmu sa darí úplne vtiahnuť diváka do
deja. Tým pomáha vžiť sa do situácie žien,
ktoré sa musia vzdať svojich detí s vedomím, že je to ich jediná šanca na prežitie.
Film vykresľuje židovskú komunitu,
ako aj kresťanských Poliakov, pričom sa
však zameriava na to dobré v nich a tým
sa film stáva vhodným takmer pre celú
rodinu. Veľkým plusom sú slová samotnej
98-ročnej Ireny Sendler, ktoré sú bodkou
za filmom. Sami posúďte réžiu Johna Kent
Harrisona v tomto 95-minútovom filme
so slovenským dabingom.
Zuzana Machajová
Snímka: internet
Martin Farbák
Snímka: internet
eSPé, v súčasnosti jedna z najžiadanejších
slovenských worshipových kapiel, vydala
v poradí už svoj štvrtý album s názvom
Nestačí. Podľa slov lídra kapely Jula Slováka chcú názvom CD (okrem toho, že ten
istý názov nesie aj prvá skladba na CD),
tlmočiť všetkým posolstvo, že nič z tohto
sveta nestačí, nedokáže človeka naplniť,
ako napísal aj C. S. Lewis v Mere Christianity: „Ak v sebe objavíme túžbu, ktorú nič
v tomto svete nedokáže uspokojiť, mali by
sme sa zamyslieť nad tým, či sme neboli
stvorení pre iný svet.“
Už na prvé počutie nového albumu je
zrejmé, že kapela sa opäť posunula ďalej
v kvalite obsahovej i hudobnej stránky
svojej tvorby. Album nahrávali v prešovskom štúdiu Perina, spolu obsahuje 14
skladieb, 14 hlbokých vyznaní a neobyčajných piesní. Okrem prevzatých piesní
ako Vládca či Premenení na ňom nájdete rytmické dynamické skladby (Si všetko, čo mám, Boh zázrakov, Poď, Premeň
nás – hymna Campfestu 2009), popovo
ladené worshipové skladby (Nestačí, Ty
sám, Taký si Kráľ, Viac než pieseň) až po
hlboké vyznania lásky a túžby po Bohu
(Blízko, Poznať Ťa viac, V mojom srdci
znie). Hudobne je album pestrý, objavujú sa na ňom aj elektronické zvuky, loopy,
perkusie, kongá, v skladbe V mojom srdci znie hosťuje na trúbke Lukáš Mariňák
z hudobnej zložky tímu Godzone.
CD Nestačí vydalo ZKSM, o. z., kúpiť si
ho môžete na koncertoch kapely, alebo si
ho môžete objednať cez internet.
10 %
zľava
18
FARSKÝ LIST 04|2011
Eva Hrešková
Snímka: internet
Zľava platná do 30. 10. 2011 v Kníhkupectve ZRNO na Radlinského ulici v D. Kubíne na tieto tituly kníh:
Sestra Emmanuela • Medžugorie (Nebo na dosah ruky)
4,40 eur
Youcat po slovensky (Katechizmus pre mladých)
8,95 eur
Gary Chapman • To keby sme vedeli... pred svadbou!
7,00 eur
18.30 hod.
(štvrtok – 17.00 hod. sv. omša
za účasti detí)
(sobota – 7.00 hod., večer nie je)
Filiálny kostol Najsv. Trojice,
Vyšný Kubín
Piatok – 17.00 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod. (utorok, štvrtok)
Adoračná miestnosť je otvorená
každý deň od 7.00 do 19.00 hod.
Bohoslužobný poriadok
v nedeľu
Všeobecný: Za všetkých učiteľov, aby
sprostredkovali lásku v pravde a viedli k pravým morálnym i duchovným
hodnotám.
Misijný: Aby kresťanské spoločenstvá
v Ázii vrúcne a radostne ohlasovali
evanjelium a boli svedkami krásy vo
viere.
Úmysel KBS: Aby sa učitelia, študenti, žiaci i zamestnanci škôl usilovali
v nastavajúcom školskom roku vnášať
prvky kresťanskej kultúry do svojho
prostredia.
NA OKTÓBER
Všeobecný: Za nevyliečiteľne chorých,
aby svoje utrpenie znášali vo viere
v Boha a v láske k blížnym.
Misijný: Aby v Misijnú nedeľu v Božom
ľude vzrástlo nadšenie pre evanjelizáciu,
aby misijnú činnosť podporoval modlitbami a poskytoval materiálnu pomoc
Cirkvi v najchudobnejších oblastiach.
Úmysel KBS: Aby sa mladí ľudia pomocou modlitby svätého ruženca učili
od Panny Márie ochotne plniť Božiu
vôľu.
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
6.30 • 9.00 • 11.00 • 14.45 hod.
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
7.45 • 10.00 • 18.30 hod.
Filiálny kostol Najsv. Trojice
Vyšný Kubín
9.15 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod.
Požehnanie mamičiek
pred pôrodom
24. septembra 2011 a 29. októbra
2011 po ranných sv. omšiach
Stránkové dni
na Farskom úrade
Pondelok – piatok:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod.
V súrnom prípade po večerných
bohoslužbách.
V prípade potreby (ku chorým) volajte
katol. kňaza 0915 818 308
www.vyveska.sk
nový internetový portál
s prehľadom
kresťanských aktivít
z celého Slovenska
Príspevky a námety
do Farského listu
zasielajte na e-mail:
[email protected]
Klára Kováčiková
Richard Šustr
Lucia Pelachová
Nikola Kršková
Jakub Hajdúch
Nina Prachárová
Matúš Vrábel
Ľubica Fintorová
Oliver Medveď
Adela Michalicová
Sára Hanková
Sofia Uhričíková
Pavol Palát
Karin Kubacková
Alexander Habánik
Karin Trančová
Alexander Lupták
Adriána Bakalová
Adrián Janotta
Nela Ucháľová
Maximilián Pobeha
Nikola Strežová
Lukáš Macko
Tomáš Štiga
Lukáš Sklárčík
Timea Povalová
Veronika Orošová
Fedor Spiška
Emma Palugová
Klaudia Nuttová
Zuzana Mračková
Matúš Chudý
Ema Tóthová
Gabriel Peško
Michal Bošanský
Filip Fajčák
Michal Kantárik
Sviatosť manželstva prijali
Drahomír Čutka a Lucia Kuhajdová
Ľudovít Molnár a Anna Žákovičová
Michal Róbert North
a Ivana Mária Škvarková
Pavol Palát a Zuzana Gregorová
Vladimír Kubacka a Erika Kajanová
Marián Smitka a Nadežda Morincová
Ondrej Paluga a Katarína Škvarková
Vladimír Žilka a Michaela Kontrová
Erik Paluga a Lenka Garajová
Martin Pukáč a Lenka Blahovcová
Tomáš Lomáz a Daniela Červeňová
Pán si z našich radov povolal
Mária Dulovcová (91)
Jana Fekiačová (79)
Igor Plavecký (63)
Jozef Bartoška (66)
Pavol Wišnievsky (65)
Jaroslav Svetlak (27)
Rozália Čajková (84)
Anna Mancová (69)
Jozef Kurek (73)
Ján Glončák (57)
Zuzana Kubišová (92)
www.rkcdolnykubin.sk
FARSKÝ LIST 04|2011
19
DETSKÝ KÚTIK
Ahoj, deti!
Tak čo? Je vám veľmi smutno, že prázdniny sú už na konci? Ja som si ani len nestihla uvedomiť ich začiatok a už je tu koniec.
Ešte aj to počasie sa s nami poriadne zahralo! Ach jaj! Verím, že vy ste prázdniny
napriek tomu prežili výborne a naplno
spolu s rodičmi, starými rodičmi, súrodencami i novými kamarátmi! A hlavne
s Pánom Ježišom.
Školské tašky už dosnívali svoj dvojmesačný sen, aj naše hlávky už dosť oddychovali. Je čas znova „nasypať“ do nich ďalšie
nové vedomosti. No a naši kamaráti prváci s novučičkou školskou taškou netrpezlivo očakávajú svoj prvý veľký deň v tete
školičke. Čakajú na nich noví spolužiaci,
dobrá pani učiteľka, budú „krotiť“ čiary,
kruhy, bodky, oblúčiky, háčiky, písmenká
a číslice, aby rovno stáli v riadkoch. Želáme našim odvážnym „krotiteľom“ veľa
trpezlivosti.
Keďže je veľmi dôležitý prvý krok, ponúkame vám všetkým niečo na rozbehnutie hlavičkových závitov, ktoré budete
v škole vééééééééľmi potrebovať. Tak šup
sem s tými úlohami! Príjemné mozgozávitokrútenie! Držíme palce!
3
1
V mesiaci september slávime
sviatok Sedembolestnej Panny
Má
Márie. Keď dosadíš do tajničky za
obr
obrázky slová, vylúštiš to, ako ju my
S
Sl
Slováci
o
nazývame.
2
„Kukni“ do kalendára!
Napíš presný dátum,
kedy má Sedembolestná
Panna Mária svoj sviatok.
Nájdi všetky rozdiely medzi
školskými taškami.
4
#
DETSKÝ KÚTIK 04|2011
V tejto úlohe
je ukryté naše
želanie pre každého
školáka.
5
Pri tejto úlohe budeš potrebovať Sväté písmo. Môžeme sa v ňom dočítať o bolestnej
Panne Márii. Nájdi si Evanjelium podľa Lukáša, 2
kapitolu, 34 a 35 verš. Odpíš ho a pridaj aj meno
proroka, ktorý sa prihovoril Panne Márii.
Ešte raz želáme šťastný krok a veľa úspechov v novom školskom
roku! NEZABUDNITE! Svoje odpovede vhadzujte do škatuľky
v kostole na Brezovci označenej Detský kútik do štvrtka 22.
septembra 2011. A pripomínam,že tam môžete vhodiť aj odpovede
z predchádzajúceho čísla. Po detskej svätej omši budeme žrebovať
niekoľkých šťastlivcov..
Renča Jedláková
Kresby: autorka a Laura Mária Jedláková
Download

Dobrovoľníctvo – cesta k zmene