Voľné pracovné miesto – MŠ Mládežnícka 2, 040 15 Košice – Šaca
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 31/2009
Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom
mieste.
Názov a adresa zamestnávateľa:
Materská škola Mládežnícka 2, 040 15 Košice – Šaca
Kategória:
Učiteľ
Podkategória pedagogického zamestnanca:
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)
Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 13.01. 2013 (zastupovanie počas MD)
Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy, alebo
VŠ pedagogická fakulta – odbor predprimárne vzdelávanie, predškolská pedagogika
- bezúhonnosť
- dobrý zdravotný stav
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Všetky potrebné doklady doneste osobne na pohovor alebo zašlite na e-mail:
[email protected]
Termín osobného pohovoru bude zverejnený na webovej stránke MŠ
www. mssaca.wbl. sk
Kontakt: 055/6841 113, e-mail: [email protected]
Mária Slivková
riaditeľka školy
Download

Voľné pracovné miesto – MŠ Mládežnícka 2, 040 15 Košice – Šaca