[Q)\?F LOW
• ceckove puzdro 5 autornatlckym riadenim podtlaku
Vsetko v jednoduchom ceckovom pudre
SAC
uplatnil
uplne
my
prfstup k dojeniu oviec a
k6z . Zabudovan im ceckovej
gumy, ceckoveho puzdra a
rozdefovaca do jedneho zariadenia, sa dosiahla vynirnocne
vykonn a sucast' dojacieho
zariadenia. HANDYFLOW v
sebe zahfi'ia autornaticke riadenie podtlaku v mliekovodnej casti 5 otvaraclrn a uzatvaraclm mechanizmom, ktory
zabranuje prfstupu vzduchu
pocas nasadzovania a snirnania dojacej supravy.
Dojarne
Ziadne vYkyvy
. Ovce a kozy
a necistoty v podtlaku
Prj s tand ard nom dojacom
zariadenf sa Casto vyskytuju
problemy v pripade, ze ovca
skopne dojaciu supravu, V
pr ipade pouzitia HANDYFLOW
automaticke riaden ie podtlaku
zabrani kolisan iu podtlaku
mliekovodnej casti a sucasne
zabran i nasatiu
necistot,
alebo inych predmetov do
dojacej supravy, Vysledkorn je
zvysenie kvality mlieka a nasledna vyssia ziskovost'.
Ergonomicka prednost'
Integrovane ceckove puzdro
urychluje a ulahcuje dojenie,
Nasadle ceckove puzdro na cecok
Podllak v mliekovodnej casti sa
autornaticky otvorl a zacne proces
dojenia
Manualne snimanie - umieslnile
prsl medzi ceckovu gumu a cecok.
Nasledkorn loho sa atrnosfericky
vzduch dostane do ceckoveho puzdra, cim sa vyrovna podllak a ceckove
puzdro maze byf sriate. V rovnakom
Case dojde k autornatickernu odpojeniu podllaku v mliekovodnej casti,
pretoze pre dojica odpada potreba otvorit' podtlakovy venti I
na rozdelovaci, Jedine co je
potrebne vykonat' je nasadit'
ce ckove puzdro - pro ces dojenia uz zacne automaticky. S
rnanualnyrn snfmanfm sa podtlak vypne automaticky akonahTyrnto
Ie zac ne snfmanie.
sp6sobom sa znacne ul'ahei
obsluh a, pretoze dojiei sa
rnozu sustredit' na ich hlavrui
ulohu bez nutnosti sklanania,
alebo otacania hlavy pocas
doj enia .
Efektivne dojenie
Efektivnost' dojenia oviec a koz
nezvys i nic tak, ako dobre navrhnuta dojaren. Vzhl'adorn na
skutocnost , ze sarnotne dojenie
trva vermi kratko, manualna priprava kazdeho zvierata na dojenie
zabera podstatnu cast' z celkaveho casu dojenia. Z tohto dovodu je nevyhnutne, aby dojarei'i
urnoznovala rychle a efektivne
vykonavanie vsefkych funkcif.
Vsetky moine vYhody
Dojarefi firmy SAC bola navrhnuta na zaklade velkych skusenosti 5 dojenim oviec a k6z.
SU vybavene jedinecnyrn ceckovyrn puzdrom HANDYFLOW.
Dojarefi poskytuje take funkcie
ako naprfklad autornaticke riadenie podtlaku , alebo autornaticky
zaciatok procesu dojen ia hned
ako je dojacia suprava nasadena. Autornaticke riaden ie podtlaku rovnako zabrai'iuje nasatiu
vzduchu pocas nasadzovania
dojacich suprav, alebo v prfpade
skopnutia supravy zvleratorn
pocas dojenia . Nizka hmotnost'
dojacich suprav spolu 5 jej auto-
rnatlckyrni funkciam i ul'ahcujs
prevadzku a urychluie proces
dojenia.
Rychlo v spriivnej pozfcii
Dojarne SAC su skonstruovane
tak, aby bol zabezpeceny rychly
vstup a pohyb zvierat v dojarni
- nevyhnutnost' pre efektivne
dojenie oviec a k6z . System
kfmenia , ktory je takisto k dispozicii 5 dopravou krmiva zo sila,
zabezpecuje pre kazde zviera
davkovanie vopred nastaveneho mnoZstvo knniva do zrabu ,
V rotacnych dojarriach su tieto
zlaby automaticky posunute tak,
aby zvierata rYchlo mohli opustit'
dojaren. Aj vd'aka tomuto poskytuje system vynnnocnu rychlost'
dojenia.
Flexibilne riesenie
SAC ponuka kornpletne dojacie systemy, zahrnuluce vsetko
od dojacich suprav, az po nere-
zove vetkoobjemove mliecne
tanky. Firma je schopna dodat'
aj flexibilne riesenia splnuiuce
pozladavky a zelanla jednotlivych
farmarov,
Rotacne dojarne pre ovce a kozy
- rotacna dojaren pre ovce a kozy
S
obsluhou vo vnutrl kruhu
Dojarne
- a dojenie oviec a koz do kanvy
rotacna
Dojarne splriajuce vsetky
pozladavky
Rotacna dojaren pre ovce
a kozy od spolocnosti SAC
je eleqantnyrn a funkcnyrn
dojacim zariadenim jedinecnej
kvalily, ktore pine vyhovuje ei
uz ako pracovne mieslo , alebo
ako vyrobna jednolka . Dojareri
je vyrobena z pevnych , kor6zie
odolnych
materialov.
Konstrukcia je vyrobena z
pozinkovanej ocele . Tento typ
dojarne je extrernne vykonnyrn
pracoviskom, pricorn dojiei sa
pocas dojenia pohybuju iba
na vel'mi kratke vzdialenosti.
Z toho dovodu rna dojaren
vysoku vykonnost' a pri dvoch
podojif az 500
dojlcoch
zvierat za hodinu .
Najdolezltejslrnl
faktormi
pri vybere novej dojarne pre
ovce a kozy je pocet zvierat,
vykonnost' dojarne a celkove
poziadavky na ludsku pracu.
Firma SAC ponuka kompletnu skalu dojaml. od soflstlkovanych systernov s potrubnyrn dojenim a autornatlckyrn
sniman im dojacich suprav,
az po [ednoduche dojarne s
rnanualnyrn dojenim .
Vysokovykonna
dojaren
Autornatlcke dojarne
Vo verkych dojarnach so 16
a viac stojiskami je autornaticks snimanie dojacich suprav
obrovskou vyhodou .. Pri tak
kratkorn case na dojenie
zvierat'a ,
byf potreba
I'udskej prace znacne znizena,
pokial' dojiei iba pripravuju
vemeno a nasadzuju dojacie
supravy. V kornbinacii s autornatickyrn davkovanlrn krmiva
a fixovanim zvierat poskytuju
SAC dolarne idealne riesenle
pre velke stada.
maze
maze
Efektivna prevadzka
Rotacna dojaren sa vyznacuje
jednoduchyrn vstupom zvierat
do dojarne. Automaticky kfmny
system zabezpeci , ze zvlerata
rychlo zaujmu svoju polohu
na stojisku , kde su fixovane
a nastavena davka krmiva je
nadavkovana do sarnostatneho valova . Nasledkom toho
Ergonomicke pracovne
miesto
ostavaju zvierata pocas dojenia pokojne a na konci rychlo
opustia dojarefi, Na ovladacorn
paneli rnozu dojiei priebezne
sledovaf zvlerata vstupujuce
a opust'aiuce dojaren.
S ciel'om prisp6sobif sa roznym
vel'kostiam jednotllvych plemien, firma SAC vyvinula mobilne fixacne zabrany, Akonahle
zvierata vstupia do dojarne su
zafixovane zabranarni a potom
su jernne posuvane k okraju
mliecne] jamy. Takto sa zvierata nachadzaju v idealne]
polohe a urnoznuju dojicorn
I'ahky pristup (medzi zadne
nohy zvierafa) k vemenu (dojie
rna pocas dojenia ergonomicky
spravne drzanie tela). Mobilne
fixaene zabrany su vybavene
kfmnymi valovrni pre automaticks, alebo rnanualne davkovanie krmiva.
Jednoduchost' clstenta
Jednoduche riesenie
Dojacie zariadenie pre ovce
a kozy od firmy SAC je dokonale prernyslene a kombinuje
vysoku produktivitu s vynikajucou kvalitou mlieka, setrnyrn
dojenim, dobre navrhnutyrn
pracovnyrn miestom a prirodzenyrni prvotriednymi podmienkami pre zvierata. Dojaren
sa vel'mi jednoducho cisti a je
idealnyrn riesenirn pre chov
oviec - s dorazorn na kvalitu
vo vsetkych oblastiach .
Pre male stada je ldealnyrn
riesenlrn SAC kanvove dojacie
zariadenie
vybavene
ceckovyrni puzdrami typu
HANDYFLOW. Jedno kanvove
naraz
dojacie zariadenie
dojit' dye zvierata, pricorn
kanva rna objem pre podojenie
6 - 8 zvierat. Spolu s jed noduchyrni fixacnyrni zabranarni
je to ekonomicke riesenie pre
male, flexibilne dojarne.
maze
Rotacne dojarne pre ovce a kozy
- rotacna dojaren pre ovce a kozy
S
obsluhou vo vnutrl kruhu
Dojarne
- a dojenie oviec a koz do kanvy
rotacna
Dojarne splriajuce vsetky
pozladavky
Rotacna dojaren pre ovce
a kozy od spolocnosti SAC
je eleqantnyrn a funkcnyrn
dojacim zariadenim jedinecnej
kvalily, ktore pine vyhovuje ei
uz ako pracovne mieslo , alebo
ako vyrobna jednolka . Dojareri
je vyrobena z pevnych , kor6zie
odolnych
materialov.
Konstrukcia je vyrobena z
pozinkovanej ocele . Tento typ
dojarne je extrernne vykonnyrn
pracoviskom, pricorn dojiei sa
pocas dojenia pohybuju iba
na vel'mi kratke vzdialenosti.
Z toho dovodu rna dojaren
vysoku vykonnost' a pri dvoch
podojif az 500
dojlcoch
zvierat za hodinu .
Najdolezltejslrnl
faktormi
pri vybere novej dojarne pre
ovce a kozy je pocet zvierat,
vykonnost' dojarne a celkove
poziadavky na ludsku pracu.
Firma SAC ponuka kompletnu skalu dojaml. od soflstlkovanych systernov s potrubnyrn dojenim a autornatlckyrn
sniman im dojacich suprav,
az po [ednoduche dojarne s
rnanualnyrn dojenim .
Vysokovykonna
dojaren
Autornatlcke dojarne
Vo verkych dojarnach so 16
a viac stojiskami je autornaticks snimanie dojacich suprav
obrovskou vyhodou .. Pri tak
kratkorn case na dojenie
zvierat'a ,
byf potreba
I'udskej prace znacne znizena,
pokial' dojiei iba pripravuju
vemeno a nasadzuju dojacie
supravy. V kornbinacii s autornatickyrn davkovanlrn krmiva
a fixovanim zvierat poskytuju
SAC dolarne idealne riesenle
pre velke stada.
maze
maze
Efektivna prevadzka
Rotacna dojaren sa vyznacuje
jednoduchyrn vstupom zvierat
do dojarne. Automaticky kfmny
system zabezpeci , ze zvlerata
rychlo zaujmu svoju polohu
na stojisku , kde su fixovane
a nastavena davka krmiva je
nadavkovana do sarnostatneho valova . Nasledkom toho
Ergonomicke pracovne
miesto
ostavaju zvierata pocas dojenia pokojne a na konci rychlo
opustia dojarefi, Na ovladacorn
paneli rnozu dojiei priebezne
sledovaf zvlerata vstupujuce
a opust'aiuce dojaren.
S ciel'om prisp6sobif sa roznym
vel'kostiam jednotllvych plemien, firma SAC vyvinula mobilne fixacne zabrany, Akonahle
zvierata vstupia do dojarne su
zafixovane zabranarni a potom
su jernne posuvane k okraju
mliecne] jamy. Takto sa zvierata nachadzaju v idealne]
polohe a urnoznuju dojicorn
I'ahky pristup (medzi zadne
nohy zvierafa) k vemenu (dojie
rna pocas dojenia ergonomicky
spravne drzanie tela). Mobilne
fixaene zabrany su vybavene
kfmnymi valovrni pre automaticks, alebo rnanualne davkovanie krmiva.
Jednoduchost' clstenta
Jednoduche riesenie
Dojacie zariadenie pre ovce
a kozy od firmy SAC je dokonale prernyslene a kombinuje
vysoku produktivitu s vynikajucou kvalitou mlieka, setrnyrn
dojenim, dobre navrhnutyrn
pracovnyrn miestom a prirodzenyrni prvotriednymi podmienkami pre zvierata. Dojaren
sa vel'mi jednoducho cisti a je
idealnyrn riesenirn pre chov
oviec - s dorazorn na kvalitu
vo vsetkych oblastiach .
Pre male stada je ldealnyrn
riesenlrn SAC kanvove dojacie
zariadenie
vybavene
ceckovyrni puzdrami typu
HANDYFLOW. Jedno kanvove
naraz
dojacie zariadenie
dojit' dye zvierata, pricorn
kanva rna objem pre podojenie
6 - 8 zvierat. Spolu s jed noduchyrni fixacnyrni zabranarni
je to ekonomicke riesenie pre
male, flexibilne dojarne.
maze
Download

)\?FLOW - Agrostar