®
RAPIDO ®
Veľkoformátová falcovaná škridla
RAPIDO ®
Spája tradíciu a techniku do dokonalej dvojitej falcovanej
škridly, ktorá sa vďaka svojmu mimoriadne veľkému formátu
prezentuje obzvlášť úsporne. K extrémnej spoľahlivosti a kráse
škridly RAPIDO sa pridávajú všetky prvky špičkového výrobku
0%
b n á st
álo
Fare
Technické údaje
s
ť
10
CREATON s veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu.
Rozmery
cca 325×495 mm
min. cca
str. cca
max. cca
Krycia šírka
277 mm
278 mm
280 mm
Krycia dĺžka
410 mm
425 mm
440 mm
max. cca
str. cca
min. cca
Spotreba
8,8 ks/m2
8,4 ks/m2
8,1 ks/m2
Hmotnosť
cca 4,9 kg/ks, cca 41,1 kg/m2
Balenie
balík: 4 ks / cca 2,1 m2
paleta: 168 ks / cca 20,8 m2
*Sklon strechy:
Základné pokrytie strešnou fóliou ........................... ≥20°
Zlepená alebo zváraná strešná membrána ............... ≥18°
Podstrešie odolné voči dažďu .................................. ≥16°
Vodotesné podstrešie .............................................. ≥10°
va
n
l it
ás
u ro
v i na z
ar uþuje k v
a l it
ua
þi s
Vzduch
to
t
u
K
(* Strešná konštrukcia a pokládka krytiny musí byť realizovaná v súlade
s platnými normami a pravidlami STN 731901, atď.)
K vytvoreniu „ideálnej strešnej
krytiny“ využíva CREATON pri výrobe
Zem
Voda
keramických škridiel len tieto štyri
základné prírodné živly.
2KHĖ
Be
z ko
nt a k
t ná t e ch nol ó g i a
výp
a lu
Prírodná červená
NOVINKA
„NUANCE“ vínovočervená engoba
„NUANCE“ červená engoba
„NUANCE“ hnedá engoba
„NUANCE“ čierna matná engoba
„NUANCE“ medenočervená engoba
„FINESSE“ čierna glazúra
=REUD]HQiIDUHEQRVĢNU\WLQ\MHOHQRULHQWDþQiDQHPXVt]RGSRYHGDĢVNXWRþQRVWL
502 mm
HOSPODÁRNOSŤ
Vďaka veľkému formátu veľkosti škridly 325×502 mm s krycou šírkou od 277 mm
a s krycou dĺžkou cca 440 mm dosahuje škridla RAPIDO pri spotrebe od 8,1 ks/m2 výborný pomer cena – výkon.
325 mm
SYSTÉM BOČNÝCH DRÁŽOK
Pre dosiahnutie dokonalej vertikálnej tesnosti škridly bol vyvinutý unikátny „Labyrint“ systém
so špeciálnymi 5 bočnými drážkami. Vďaka tomuto prepracovanému systému vznikla dokonale
odolná vodná bariéra, neprekonateľná ani pri veľmi silnom vetre.
1 mm
ca. 3
HLAVOVÉ DRÁŽKY
Unikátne hlavové drážky poskytujú možnosť posuvu až 31 mm. Vďaka posuvu škridiel je
rozvrhnutie optimálneho latovania v závislosti na dĺžke krokvy jednoduchšie, čo oceníte nielen
pri zastrešení novostavieb, ale predovšetkým pri rekonštrukcii striech. Ani pri maximálnej rozteči
nie je narušená výnikajúca tesnosť krytiny.
BEZKONTAKTNÝ VÝPAL
Použitie kvalitnej suroviny spolu s modernou technológiou bezkontaktného výpalu v horizontálnych H-kazetách sú pre škridlu RAPIDO zárukou najvyššej kvality.
VZHĽAD
Harmonický tvar RAPIDO vychádza zo základov prvého priemyselného tradičného tehlárskeho
výrobcu z Ludowici. Vyvážené proporcie tu zostali zachované a boli prevedené do veľkého
formátu RAPIDO, najekonomickejšej falcovanej škridly pre malé aj veľké strešné plochy.
SPEVŇOVACIE REBRÁ
Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadne vzniknutú
kondenzáciu zo spodnej strany škridly.
ZAVESENIE
Tri stabilné závesné hroty zaisťujú bezpečné uchytenie. Okrem trojnásobného zabezpečenia
oproti štandardným požiadavkám vzniká veľká výhoda pri uchytení zrezaných škridiel
(napr. v úžľabí a nároží).
FARBY
Všetky engoby a glazúry sú ponúkané v najvyššej kvalite. Engoby s hodvábnym leskom
a hladkým povrchom sú jedinečné na trhu stavebnej keramiky, s vysokou odolnosťou proti
poškriabaniu a poškodeniu.
1210
1830, 1820
1840
1400
1600
Základná škridla
(spotreba 8,1–8,8 ks/m2)
3RORYLþQiãNULGOD
VO~åLNULHãHQLXVWUHãQêFKGHWDLORY
a pri pokládke na väzbu)
.UDMQiãNULGODĐDYiSUDYi
(spotreba cca 2,4 ks/bm)
8NRQþRYDFLDãNULGOD
SUHHVWHWLFNpXNRQþHQLHSULERþQRP
oplechovaní štítu strechy)
Odvetrávacia škridla LQ
(vetrací prierez 37,5 cm2,
cca 13 ks/100 m2)
3RGKUHEHĖRYiRGYHWUiYDFLDãNULGOD
NODGLHVDYFHOHMUDGHSRGKUHEHĖRP
odvetranie cca 230 cm2/bm)
1630, 1620
2700
5000
5100
5015
5115
3RGKUHEHĖRYiRGYHWUiYDFLDãNULGOD
NUDMQiĐDYiSUDYi
Pultová škridla
SUHXNRQþHQLHSXOWRYHMVWUHFK\
+UHEHQiþ3)VSRWUHEDNVEP
+UHEHQiþ35VSRWUHEDNVEP
.RQFRYêKUHEHQiþ3)
.RQFRYêKUHEHQiþ35
5016
5116
5017
5020
5010
5110
.RQFRYêKUHEHQiþYWYDUHPXãOH3)
.RQFRYêKUHEHQiþYWYDUHPXãOH35
.RQFRYêKUHEHQiþYWYDUHNYDSN\3)
5R]GHĐRYDFtKUHEHQiþWYDU<
8]iYHUKUHEHQiþD3)NHUDPLFNê
8]iYHUKUHEHQiþD35NHUDPLFNê
5012
5026
3720
5023
5024
5025
)XQNþQêX]iYHUKUHEHĖD3)
(keramický)
Ä),567),;³V~SUDYDXStQDFtFK
plieškov PR
9HWUDFtSiVKUHEHĖDDQiURåLD
(šírka 300 mm, 5 m/rolka)
3UtFK\WNDKUHEHQiþD3)KOLQtN
Ä),567),;³KUHEHĖRYiVYRUND3)
Ä),567),;³GU{WQDKUHEHĖRY~
svorku PF
3000
3010
3320
3300
3340, 3341
8037, 8038
Sanitárna prestupová škridla Ø 100
vrátane príslušenstva
Sanitárna prestupová škridla Ø 125
vrátane príslušenstva
Solárna prestupová škridla Ø 70
YUiWDQH(3'0PDQåHW\
Anténna prestupová škridla Ø 60
VWHVQHQtPYUiWDQH(3'0PDQåHW\
Prestupová škridla pre odvod spalín
(3'0PDQåHW\
‘‘YUiWDQH(3'0PDQåHW\
4000
4010
4080
4040
4071, 4060
4020, 4030, 4150
Hliníková základná škridla
Stúpací schod
'UåLDNSUH]DFK\WiYDþVQHKXW\þRYê
'UåLDNJXĐDWLQ\‘FP
0UHåDQD]DFK\WiYDQLHVQHKX
'UåLDNQDVQHKRY~PUHåX
Stúpacia plošina
3950
3951
3730
3771
3560, 3570, 3594
3584
Strešné výlezové okno 45x55 cm
7HUPRL]RODþQpVWUHãQpYêOH]RYpRNQR
54x85 cm
Univerzálny hliníkový pripojovací pás
QDXNRQþHQLHNU\WLQ\
+UHEHĖRYiVSRQD]XãĐDFKWLOHMRFHOH
Vichrová spona z pozink. hliníka,
závesná
Vichrová spona z pozink. hliníka,
]DWĎNDFLD
K
N
VI
O
N
1000
A
$NWXiOQXGRVWXSQRVĢDSRQXNXSUtVOXãHQVWYDMHQXWQpSUHGREMHGQDQtPSUHYHULĢXGLVWULE~WRUD
Objednávací
kód
1000
1210
3ď
1840
1400
1600
3ď
2700
3ď
2710
2760
3ď
2800
3ď
Kód modelu škridly: 622
Základná škridla 1/1
3RORYLþQiãNULGOD
Krajná škridla (2,4 ks/m)
8NRQþRYDFLDãNULGODNVP
Odvetrávacia škridla LQ 37,5 cm2
3RGKUHEHĖRYiRGYHWUiYDFLDãNULGODNVPQDVWUDQXKUHEHĖD
3RGKUHEHĖRYiRGYHWUiYDFLDãNULGODNUDMQi
Pultová škridla 1/1 (3,6 ks/m)
Pultová krajná škridla
3XOWRYiSRORYLþQiãNULGOD
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (3,6 ks/m)
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer
Manzardová škridla špeciálny rozmer (3,6 ks/m)
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer
þLHUQDPDWQi
HQJRED
þLHUQDJOD]~UD
FINESSE
KQHGiHQJRED
YtQRYRþHUYHQi
HQJRED
PHGHQRþHUYHQi
HQJRED
CENNÍK RAPIDO ®
þHUYHQiHQJRED
SUtURGQiþHUYHQi
NUANCE
100
201
200
202
208
809
821
Balenie
Cena v EUR/ks
168 ks/pal.
1,25
1,31
1,43
1,47
1,47
1,55
1,55
112 ks/pal.
3,91
4,64
5,41
5,41
5,41
5,67
5,67
64 ks/pal.
7,93
8,45
9,27
9,27
9,27 10,09 10,09
120 ks/pal.
8,24
8,76
9,58
9,58
9,58 10,40 10,40
100 ks/pal.
8,24
8,76
9,27
9,27
9,27 10,09 10,09
120 ks/pal.
3,30
3,61
3,61
3,61
3,61
3,61
3,61
64 ks/pal.
15,45 16,27 17,92 17,92 17,92 19,06 19,06
B
43,26 44,29 44,29 44,29 44,29 43,26 43,26
B
62,83 69,01 69,01 69,01 69,01 69,01 69,01
B
51,71 55,62 57,68 57,68 57,68 57,68 57,68
B
57,68 57,68 57,68 57,68 57,68 57,68 57,68
B
70,04 71,07 71,07
- 71,07 71,07 71,07
B
56,65 56,65 56,65
- 56,65 56,65 56,65
B
70,04 71,07 71,07
- 71,07 71,07 71,07
Hrebenáče
5000
5100
5010
5110
5012
5112
5015
5115
5016
5116
5017
5020
5120
5023
5123
5024
5124
5025
5125
5126
5026
3720
+UHEHQiþ3)NVEP
+UHEHQiþ35NVEP
8]iYHUKUHEHQiþDNHUDPLFNê3)
8]iYHUKUHEHQiþDNHUDPLFNê35
)XQNþQêX]iYHUKUHEHĖDNHUDPLFNê3)
)XQNþQêX]iYHUKUHEHĖDNHUDPLFNê35
.RQFRYêKUHEHQiþ3)
.RQFRYêKUHEHQiþ35
.RQFRYêKUHEHQiþYWYDUHPXãOH3)
.RQFRYêKUHEHQiþYWYDUHPXãOH35
.RQFRYêKUHEHQiþYWYDUHNYDSN\3)±NOVINKA
5R]GHĐRYDFtKUHEHQiþWYDU<3)
5R]GHĐRYDFtKUHEHQiþWYDU<35
3UtFK\WNDKUHEHQiþDKOLQtN3)þHUYHQi8þLHUQH8RGEHUQDFHOpEDOHQLH
3UtFK\WNDKUHEHQiþDKOLQtN35þHUYHQi8þLHUQH8RGEHUQDFHOpEDOHQLH
Ä),567),;³KUHEHĖRYiVYRUND3), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
Ä),567),;³KUHEHĖRYiVYRUND35, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
Ä),567),;³GU{WQDKUHEHĖRY~VYRUNX3), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
Ä),567),;³GU{WQDKUHEHĖRY~VYRUNX35, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
Ä),567),;³V~SUDYDXStQDFtFKSOLHãNRY3), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
Ä),567),;³V~SUDYDXStQDFtFKSOLHãNRY35, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900
9HWUDFtSiVKUHEHĖDDQiURåLDPUROãPPFPðþHUYHQi8þLHUQD8
60 ks/pal.
60 ks/pal.
B
B
B
B
30 ks/pal.
30 ks/pal.
20 ks/pal.
20 ks/pal.
40 ks/pal.
30 ks/pal.
30 ks/pal.
30 ks/kar.
30 ks/kar.
30 ks/kar.
30 ks/kar.
30 ks/kar.
30 ks/kar.
4 ks/kar.
4 ks/kar.
72 ks/pal.
6,80
6,80
8,76
8,76
38,11
38,11
18,54
18,54
46,35
46,35
18,54
79,31
79,31
0,36
0,36
0,52
0,52
0,52
0,52
4,12
4,12
70,04
7,21
7,21
10,30
10,30
45,32
45,32
19,06
19,06
47,38
47,38
19,06
79,31
79,31
0,36
0,36
0,52
0,52
0,52
0,52
4,12
4,12
70,04
7,42
7,42
13,08
13,08
45,32
45,32
19,57
19,57
49,75
49,75
19,57
82,40
82,40
0,36
0,36
0,52
0,52
0,52
0,52
4,12
4,12
70,04
7,42
7,42
13,08
13,08
45,32
45,32
19,57
19,57
49,75
49,75
90,64
90,64
0,36
0,36
0,52
0,52
0,52
0,52
4,12
4,12
70,04
7,42
7,42
13,08
13,08
45,32
45,32
19,57
19,57
49,75
49,75
19,57
90,64
90,64
0,36
0,36
0,52
0,52
0,52
0,52
4,12
4,12
70,04
8,03
8,03
13,39
13,39
43,26
43,26
19,57
19,57
50,47
50,47
19,57
90,64
90,64
0,36
0,36
0,52
0,52
0,52
0,52
4,12
4,12
70,04
8,03
8,03
13,39
13,39
43,26
43,26
19,57
19,57
50,47
50,47
19,57
90,64
90,64
0,36
0,36
0,52
0,52
0,52
0,52
4,12
4,12
70,04
8 ks/pal.
8 ks/pal.
8 ks/pal.
12 ks/pal.
12 ks/pal.
12 ks/pal.
123,60
176,23
183,44
136,06
173,14
194,77
123,60
176,23
183,44
136,06
173,14
194,77
123,60
176,23
183,44
136,06
173,14
194,77
123,60
176,23
183,44
136,06
173,14
194,77
123,60
176,23
183,44
136,06
173,14
194,77
123,60
176,23
183,44
136,06
173,14
194,77
123,60
176,23
183,44
136,06
173,14
194,77
B
B
B
B
B
B
B
B
B
47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69
51,29 51,29 51,29 51,29 51,29 51,29 51,29
89,40 89,40 89,40 89,40 89,40 89,40 89,40
105,06 105,06 105,06 105,06 105,06 105,06 105,06
185,40
- 185,40 185,40 185,40 185,40 185,40
17,92 17,92 17,92 17,92 17,92 17,92 17,92
17,92 17,92 17,92 17,92 17,92 17,92 17,92
56,65 56,65 56,65 56,65 56,65 56,65 56,65
29,77 29,77 29,77 29,77 29,77 29,77 29,77
„SIGNUM“ keramické prestupové škridly
3000
3010
3020
3300
3320
Ø 110 = 3340
Ø 125 = 3341
6DQLWiUQDSUHVWXSRYiãNULGOD‘Ä6,*180³VNU\WRPW\SX$VÀH[SUtSRMQRXU~URXYUiWDQHÄ6,*180³DGDSWpUD6(7
6DQLWiUQDSUHVWXSRYiãNULGOD‘Ä6,*180³VNU\WRPW\SX)VÀH[SUtSRMQRXU~URXYUiWDQHÄ6,*180³DGDSWpUD6(7
3UHVWXSRYiãNULGOD‘Ä6,*180³VNU\WRPãSHFWYDUIDUEDVÀH[SUtSRMQRXU~URXYUiWDQHÄ6,*180³DGDSWpUD6(7
$QWpQQDSUHVWXSRYiãNULGOD‘VWHVQHQtPYUiWDQH(3'0PDQåHW\6(7
6ROiUQDSUHVWXSRYiãNULGOD‘YUiWDQH(3'0PDQåHW\6(7
3UHVWXSRYiãNULGODSUHRGYRGVSDOtQ‘DOHER‘YUiWDQH(3'0PDQåHW\6(7
Kovové a hliníkové príslušenstvo
4000
4010
4020
4030
4150
4040
4060
4071
4080
4090
4110
4100
30 = 3610
40 = 3620
4120
4140
Hliníková základná škridla
Stúpací schod, hliník (pre 1ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)
'UåLDNJXĐDWLQ\‘FPKOLQtNSUHNVGUåLDNDSRWUHEQêNVKOLQtNRYHMNVP
'UåLDNQDVQHKRY~PUHåXKOLQtNSUHNVGUåLDNDSRWUHEQêNVKOLQtNRYHMNVP
0UHåDQD]DFK\WiYDQLHVQHKXGĎåNDPYêãNDFP
'UåLDNSUH]DFK\WiYDþVQHKXW\þRYê
SUtURGQiþHUYHQi8PHGHQRþHUYHQi8EH]IDUHEQi8VLYi8DQWUDFLWRYi8NVP
3URWLVQHKRYiW\þ‘PPGĎåNDP
SUtURGQiþHUYHQi8PHGHQRþHUYHQi8EH]IDUHEQi8VLYi8DQWUDFLWRYi8NVP
+OLQtNRYêVWUHãQêUHEUtNGĎåNDPYUiWDQHVSRMRN
þHUYHQi8PHGHQRþHUYHQi8þLHUQD8VLYi8
'UåLDNVWUHãQpKRUHEUtNDQDKOLQtNRY~ãNULGOXSUHNVUHEUtNDSRWUHEQpNVGUåLDNRY
þHUYHQi8PHGHQRþHUYHQi8þLHUQD8VLYi8
6DGDV\VWpPRYpKRVROiUQHKRGUåLDNDSUHUR]PHUOiWPP
SR]RVWiYDM~FD]RVROiUQHKRGUåLDND]XãĐDFKWLOHMRFHOHDRGYHWUiYDFHMãNULGO\
3R]LQNRYDQêGUåLDNQDVROiUQ\SUYRNSUHNVGUåLDNDSRWUHEQêNVKOLQtNRYHMDNVYLFKURYHMVSRQ\
univerzálny kód: 900
3URWLVQHKRYêKiNþHUYHQê8þLHUQ\8þHUYHQRKQHGê8
B
45,32
B
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
45,32
273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98 273,98
B
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
46,56
10 ks/kar.
21,01
21,01
21,01
21,01
21,01
21,01
21,01
B
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
36,98
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
100 ks/kar.
Ostatné príslušenstvo
3950
3951
3852
3750
3700
3730
3800
8037
8038
3771
3775
3560
3594
3570
3584
6WUHãQpYêOH]RYpRNQR[FPYV~ODGHV(1RWYiUDWHĐQpYĐDYRDOHERYSUDYR
7HUPRL]RODþQpVWUHãQpYêOH]RYpRNQR[FPYV~ODGHV(1DQWUDFLWRYpRWYiUDWHĐQpYĐDYRDOHERYSUDYR
univerzálny kód: 900
5iPNWHUPRL]RODþQpPXRNQX[FPXQLYHU]iOQ\NyG
3UHVYHWĐRYDFLDãNULGODRULJLQiOQHNULãWiĐRYpVNORXQLYHU]iOQ\NyG
3UHVYHWĐRYDFLDãNULGODDNU\OXQLYHU]iOQ\NyG
8QLYHU]iOQ\KOLQtNRYêSULSRMRYDFtSiVQDXNRQþHQLHNU\WLQ\PUROãPPþHUYHQi8þLHUQD8
$NU\ORYiQiWHURYiIDUEDNHQJREiPJOD]~UDPO
(3'0PDQåHWDPPXQLYHU]iOQ\NyG
(3'0PDQåHWDPPXQLYHU]iOQ\NyG
+UHEHĖRYiVSRQD]XãĐDFKWLOHMRFHOHPPRGEHUQDFHOpEDOHQLHXQLYHU]iOQ\NyG
6NUXWND]XãĐDFKWLWHOHMRFHOHGĎåNDPPRGEHUQDFHOpEDOHQLHXQLYHU]iOQ\NyG
Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Rapido (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Rapido (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Rapido (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie,
univerzálny kód: 900
9LFKURYiVSRQD]SR]LQNKOLQtND]DWĎNDFLDVSRQDSUH5DSLGRRGEHUQDFHOpEDOHQLHXQLYHU]iOQ\NyG
% SRGĐDSRWUHE\
4 ks/pal.
B
247,20
638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60 638,60
B
B
B
48 ks/pal.
B
B
B
50 ks/kar.
100 ks/kar.
250 ks/kar.
133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90
56,65 56,65 56,65 56,65 56,65 56,65 56,65
56,65 56,65 56,65 56,65 56,65 56,65 56,65
60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26
- 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94 28,94
28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84
28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
250 ks/kar.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Uvedené ceny sú v EUR/ks bez DPH, platné do 31.12.2014.
Trvanlivosť a estetika sú dve najdôležitejšie
vlastnosti ideálneho strešného materiálu.
Podhrebeňová odvetrávacia
škridla spolu so systémom
FIRSTFIX ponúka najefektívnejšie
riešenie pre ukončenie hrebeňa.
Pravá strecha z krytiny Creaton je plne keramická
a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný
estetický vzhľad. Pri použití podhrebeňovej odvetrávacej škridly už nie je nutné inštalovať vetrací pás hrebeňa a klasické odvetrávacie škridly, čo
prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hrebenáčmi vytvára tento systém estetický vzhľad
bez rušivých elementov. Použitím alternatívnych
riešení, ako sú plastové prvky, sa nezaručí dlhá
životnosť a v budúcnosti je nevyhnutné vynaložit
nemalé náklady na údržbu a opravy strechy.
Latovanie pri použití hrebenáča PR*
Odvetranie prostredníctvom odvetrávacej škridly
o vetracom priereze 37,5 cm2 (cca 13 ks/100m2).
+UHEHQiþÄ35³
Odvetrávacia škridla
RAPIDO
Strešná škridla
RAPIDO
Kontralaty
Odkvap
Montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty.
FIRSTFIX®
+
Odkvapový plech
Plech s okapnicou
Konštrukcia podhrebeňovej odvetrávacej škridly
zabraňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebenáč a zároveň umožňuje potrebné odvetrávanie
strechy v hrebeni. Taktiež slúži ako podpora pre
montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty.
Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“
s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na hrebenáč a drôtom k poslednej late pod
hrebeňom, je veľmi rýchly a ekonomicky výhodný.
=
Firstfix hrebeňová príchytka
+ príchytka hrebenáča k strešnej late
Latovanie pri použití hrebenáča PR*
Odvetranie prostredníctvom podhrebeňovej
odvetrávacej škridly v celej dĺžke hrebeňa,
vetrací prierez cca 230 cm2/bm hrebeňa.
Strešná škridla
RAPIDO
Montáž hrebenáčov s použitím hrebeňovej laty.
F
Pri pokládke hrebenáča na hrebeňovú latu postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky s orientačnými hodnotami LAF a FLA. V tabuľke nájdete
hodnoty pre rozmery strešných lát 30x50 alebo
40x60 mm.
LA
FLA
Kontralaty
LAF – Odstup lát od priesečníka hrebeňa strechy
FLA – Odstup hrebeňových lát
DN – sklon strechy
30
30
+UHEHQiþÄ35³
3RGKUHEHĖRYi
odvetrávacia škridla
Odkvap
Odkvapový plech
Plech s okapnicou
* znázornený technický nákres je len konštrukčným príkladom.
+UHEHQiþ
PF 2,5 ks/bm
Hodnoty
DN
10°
LAF 75
FLA 110
LAF/FLA v
15° 20°
70
70
95
85
mm pre latovanie
25° 30° 35°
65
60
60
75
65
60
30/50
40°
60
50
mm
45°
60
35
50°
60
30
55°
55
30
60°
-
+UHEHQiþ
PF 2,5 ks/bm
Hodnoty
DN
10°
LAF 75
FLA 120
LAF/FLA v
15° 20°
70
70
105 95
mm pre latovanie
25° 30° 35°
60
55
55
85
75
70
40/60
40°
55
60
mm
45°
50
45
50°
45
40
55°
40
20
60°
-
Uvedené rozmery a nákresy sú len orientačné. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musia byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku
striech a montážnych návodov, atď.)
Detail pokládky – krajná škridla ľavá
3RORYLþQiãNULGOD
Škridla RAPIDO
Detail pokládky bez ľavej krajnej škridly
s použitím ukončovacej škridly
3RORYLþQiãNULGOD
Detail pokládky – krajná škridla pravá
Napojenie na stenu
s použitím podhrebeňovej odvetrávacej škridly
Škridla RAPIDO
Detail pokládky bez pravej krajnej škridly
Detail pultovej strechy
– ukončenie strechy pultovou škridlou
Škridla RAPIDO
Škridla RAPIDO
Do presahu vnútornej hrany cca 290 mm
KďůĂƐƚŶşŵĂŶĂǎĠƌŝ
Západ SR
Východ SR
ĄƉĂĚZ
^ƚƌĞĚZ
sljĐŚŽĚZ
dĞĐŚŶŝĐŬljŵĂŶĂǎĠƌ
Vydanie 1/2014
tel: +421 917 541 824
tel: +421 908 784 347
ƚĞů͗нϰϮϬϳϳϯϱϵϴϵϲϳ
ƚĞů͗нϰϮϬϳϬϮϬϴϭϬϵϯ
ƚĞů͗нϰϮϬϳϮϴϳϱϱϭϮϲ
ƚĞů͗нϰϮϬϳϬϮϮϬϲϲϯϮ
ĞŶƚƌĄůĂ͗
EBM Co., s.r.o.,
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771-773
Fax: +421 373 211 770
www.ebmco.sk
www.ebmco.cz
sĄƓƉƌĞĚĂũĐĂ͗
Download

brozura-creaton-rapido-2014