VÝROČNÁ SPRÁVA
2013
OBSAH
1. IDENTIFIKÁCIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA.......................................................................3
2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA.....................................4
3. ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA...............................................................................6
4. FINANČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013............................................................9
2
1.
IDENTIFIKÁCIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Názov: KOLESO ZÁCHRANY – pomoc ľuďom v núdzi
Sídlo: Bradáčova 1683/1, 851 02 Bratislava - Petržalka
Zriaďovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Kontakt: mobil: +421 903 943 273, e-mail: [email protected], web: kolesozachrany.sk
Právna forma: Občianske združenie
Štatutár: Mgr. Zuzana Konečná
Členovia občianskeho združenia:
štatutárny zástupca, sociálny pracovník - Mgr. Zuzana Konečná
podpredseda - Juraj Gajdoš
právnik - JUDr. Ivan Solej
špeciálny pedagóg, psychopéd - Mgr. Zuzana Blusková
klinický psychológ - PhDr. Katarína Sabová
účtovník - Ľuboslava Janečková
dobrovoľník - Helena Ferenčáková
Hlavné činnosti:
- podpora primárnej edukácie, sociálnej a pracovnej integrácie
- poradensko-konzultačné služby - terénna sociálna práca, sprevádzanie klienta
- zabezpečovanie materiálnej pomoci pre našich klientov
- poskytovanie odborných, poradenských a servisných služieb
- pracovná terapia, záujmová činnosť
- poskytovanie informácií týkajúcich sa sociálnej, zdravotnej a právnej pomoci
3
2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Poslaním občianskeho združenia je poskytovať sociálnu podporu a komplexnú
sociálnu pomoc pre všetkých klientov bez rozdielu pohlavia a veku, a to najmä v oblasti
osobných problémov, pri riešení krízových situácii, chudoby, sociálnej kurately,
nezamestnanosti, vzdelávania.
Občianske združenie KOLESO ZÁCHRANY – pomoc ľuďom v núdzi vzniklo v roku 2012
kde prioritou bolo sociálne poradenstvo a materiálna pomoc klientom. Čoskoro sa však
pomoc rozšírila i o oblasti ako právne, psychologické, špeciálno pedagogické služby.
Základnou formou práce s klientom je rozhovor v sociálnom poradenstve, ktorý sa podľa
potreby dopĺňa dokazovaním pravdivosti uvedených skutočností (doklady, potvrdenia, príp.
psychologické vyšetrenie, spolupráca s inštitúciami, a i.) Po stanovení si cieľov a skutočných
potrieb klienta sa pristupuje k riešeniu situácie. Každá žiadosť o pomoc sa posudzuje
individuálne a taktiež spôsob práce s klientom je individuálny. Odborný tím tvorí sociálny
poradca, resp. sociálny pracovník, právnik, klinický psychológ, špeciálny pedagóg –
psychopéd.
Okrem hlavnej, ťažiskovej činnosti sa občianske združenie podieľa na voľnočasových
aktivitách detí svojich klientov, podáva projekty, výzvy vhodné pre klienta, ktoré by pomohli
zmierniť jeho situáciu, realizuje zbierky oblečenia, drogérie a iných materiálnych vecí,
realizuje spoločenské akcie pre svoje klientov, podporujeme vzdelávanie klientov, poskytuje
finančnú pomoc.
Víziou OZ je nájsť vhodné priestory na založenie azylového bývania s ponukou sociálnych
služieb s prístupom ku klientovi, ktorými nedisponuje doposiaľ žiadne existujúce podobné
zariadenie.
Strednodobý výhľad organizácie
Občianske združenie by malo i budúcnosti zabezpečovať sociálnu podporu a sociálnu pomoc
klientom, príp. rozširovať okruh oblastí pomoci a to najmä:
- sociálna kuratela (pomoc pri podávaní návrhov na súd, konzultácie)
- voľno-časové aktivity (pomoc pri umiestnení detí klientov na detské tábory, denné centrá...)
- sociálne poradenstvo ( partnerské, manželské a rodinné vzťahy)
Pod občianskym združením by malo v budúcnosti vzniknúť azylové bývanie pre ľudí
v akútnej kríze. Ktorého hlavným poslaním by malo byť:
- zabezpečenie bývania na čas kríze
- poskytnutie komplexnej sociálne pomoci klientovi
- dlhodobá spolupráca a vedenie klienta
- zmena životnej situácie klienta
- poskytnutie zamestnania
4
Súčasťou by malo byť azylové bývanie s utajenou adresou, ktorého hlavným poslaním je:
- ochrana klienta napr. od agresora
- separovanie klienta od komunity klientov, za účelom individuálnych potrieb klienta
- zabezpečenie individuálneho bývania na čas kríze
- poskytnutie komplexnej sociálne pomoci klientovi
- dlhodobá spolupráca a vedenie klienta
- zmena životnej situácie klienta
Občianske združenie plánuje v budúcnosti venovať viac finančných prostriedkov na pokrytie
niektorých nevyhnutných nákladov svojim klientom, nákup potravín a drogérie, ošatenia,
školských potrieb, darčeky pre deti na Vianoce.
V oblasti personálneho plánovania občianske združenie plánuje osloviť firemných
dobrovoľníkov. Najmä treba získať dobrovoľníka na komunikáciu v anglickom jazyku,
dobrovoľníka na projektový manažment a právne služby. Zároveň chce občianske združenie
naďalej zabezpečovať bezplatné vzdelávanie svojím členom a dobrovoľníkom.
V záujme napredovania občianskeho združenia, by bolo vhodné prijať zamestnancov v oblasti
riadenia, projektového manažmentu a sociálneho poradenstva.
5
3. ČINNOSTI OBČIANSKEHO
IANSKEHO ZDRUŽENI
ZDRUŽENIA
ej pomoci a podpory prebiehalo počas
as celého v roku 2013. Venovali sme
Poskytovanie sociálnej
sa klientom, ktorých život a zdravie boli v ohrození. Podpora a pomoc je zabezpečená
odborným personálom,, resp. dobrovoľníkmi.
dobrovo
V roku 2013 sme okrem poskytovania sociálneho
sociálneho poradenstva, krízovej intervencie, právneho
poradenstva, asistencie, sociálnej prevencie, psychologickej a terapeutickej pomoci,
výchovnej starostlivosti, liečebno-výchovnej
lieč
výchovnej starostlivosti, nevyhnutnej starostlivosti
(stravovanie, bývanie, zaopatrenie) a osobného
osobn
vybavenia, poskytovali vybrané formy pomoci
9 zazmluvneným rodinám z toho 18 maloletých detí a 10 dospelých klientov v rámci celej SR.
Koncom roka 2013 uzrela svetlo sveta naša nová web stránka kolesozachrany.sk. Web
stránku realizovala spoločnosť
čnosť Rare Crew s.r.o. zdarma. Spoločnosť
č ť Rare Crew s.r.o. sa
podujala naďalej pomáhaťť so spravovaním web stránky, facebook profilu a s celým dizajnom
občianskeho združenia.
Leto 2013 bol priestor pre vzdelávanie. V spolupráci so spoločnosťou
č ťou EY sme zrealizovali
vzdelávanie pre našich klientov a dobrovoľníkov v oblasti PC zručností
čností a cudzie jazyky.
Zapojení zamestnanci z EY venovali svoje firemné dobrovoľnícke
nícke hodiny na dobrú vec
a nezaháľali ani v príprave. Pre účastníkov
ú
vzdelávania
nia mali vopred pripravené študijné
materiály. Čoo ocenili najmä začiatočníci
zač
PC zručností.
ností. Pre niektorých zúčastnených
zúč
to bol
štart vo vlastnom vzdelávaní sa.
V čase Vianoc sme opäť zrealizovali so spoločnosťou EY zbierku oblečenia,
oble
hračiek,
školských potrieb, drogérie...,
..., ktoré boli rozdelené medzi našich klientov podľa
pod aktuálnej
potreby.
Počas
as celého roka 2013 sme intenzívne spolupracovali s občianskym
čianskym združením
združ
SMILE4U, ktoré nám poskytovalo materiálnu pomoc pre našich klientov. Taktiež zabezpečili
zabezpe
mikulášske balíčky a vianočné
čné darčeky
dar
pre deti.
6
Prostredníctvom programu Srdce pre deti – Nadácia Pontis sa zrealizoval projekt pre rodinu
v akútnej kríze. Rodine zabezpečili
zabezpe
pokrytie nákladov na prenájom po dobru 1 roka
a zariadenie garsónky.
Vďaka spoločnosti
nosti Nestlé sme mohli deti našich klientov obdarovať
obdarovať sladkými dobrotami na
Sv. Mikuláša.
Veľká vďaka patrí spoločnosti
čnosti Rare Crew s.r.o., EY, Nestlé, Nadácii Pontis, občianskemu
združeniu Smile 4U, ako aj súkromným osobám, priateľom
priate
a dobrovoľníkom
ľníkom občianskeho
ob
združenia.
Poskytnutá sociálna pomoc a podpora v číslach
Cieľom
om OZ Koleso Záchrany – pomoc ľuďom v núdzi bolo v roku 2013 poskytovať
poskytova sociálnu
pomoc a podporu tým občanom,
čanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a to bez rozdielu pohlavia.
Našim hlavným zámerom je pomáhať
pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú. Tento druh pomoci je
orientovaný pre tých, ktorí si sami nevedia pomôcť
pomôc a zabezpečiť primeraný životný štandard v
krízovej životnej situácii. Našimi klientmi sú prevažne sociálne slabšie rodiny,
rodiny ľudia
v krízových centrách, čii sociálnych ubytovniach. Poskytujeme starostlivosť
starostlivo
klientom
z celého územia SR, bez rozdielu pohlavia.
7
Príslušné odbory sociálnych služieb a iné predmetné inštitúcie s nami intenzívne spolupracujú
pri práci s klientom.
Cieľová skupina
- matky s deťmi, na ktorých je páchané psychické, fyzické, sexuálne alebo ekonomické
násilie,
- ženy, ktoré boli obeťami obchodovania s ľuďmi
- ženy, na ktorých je páchané psychické, fyzické, sexuálne alebo ekonomické násilie,
- deti, na ktorých je páchané psychické, fyzické alebo sexuálne násilie,
- osamelé tehotné ženy v sociálnej núdzi,
- osamelý muž, bez domova v sociálnej núdzi
- dieťa - ktorého výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená, ktoré je týrané, pohlavne
zneužívané a zanedbávané alebo u ktorého je dôvodné podozrenie z týrania, zanedbávania,
pohlavného zneužívania a zo šikanovania
- nezamestnaní
- ťažko chorí
V roku 2013 sme poskytli komplexnú sociálnu podporu a pomoc 28 klientom, z toho 5
mužov, 9 žien a 18 detí. Bytový problém sa vyskytuje v 6 rodinách, v 3 rodinách domáce
násilie, vo väčšine rodinách sa objavujú viaceré patologické javy súčasne, zlá ekonomická
situácia, nezamestnanosť, zdravotné a psychické problémy...
Predpokladané výstupy krátkodobého, dlhodobého charakteru
Výstupy práce s klientom:
OZ poskytovalo v roku 2013 služby, ktoré sú najmä
dlhodobého charakteru: sociálne poradenstvo, právna, psychologická pomoc, sprevádzanie
klienta.
Krátkodobé výstupy sú minimálne vzhľadom k typu poskytnutej pomoci, sú to najmä
- poskytovanie krízovej intervencie,
- poskytovanie telefonického poradenstva,
- poskytovanie materiálnej pomoci.
Dlhodobé výstupy práce s klientom:
- skvalitnenie života klientom v kríze,
- poskytovanie pomoci pri hľadaní stabilného ubytovania,,
- zvýšenie sociálnej adaptability klientov, právneho vedomia, pracovných návykov a pod.,
- dlhodobé sociálne poradenstvo s klientom, zvýšenie sebavedomia klientov,
- štatistické výstupy /počty klientov za rok, vekové aspekty a pod./,
- pomoc klientom pri začlenení sa do života.
8
4. FINANČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013
Účtovníctvo je vedené podvojne v zmysle platných zákonov a účtovnej osnovy pre neziskové
organizácie.
Spôsob merania kontroly a účelnosti v roku 2013:
Odborná činnosť:
- štatistické metódy,
- metódy overenia / podporné terapeutické metódy, porady, tímové stretnutia/,
Finančné riadenie:
- účtovné riadenie projektov,
- finančné správy členom správnej rady,
- výkaz ziskov a strát,
- výročná správa,
- vyúčtovanie a kontrola prostriedkov
Účtovná uzávierka je prílohou Záverečnej správy 3013
V Bratislave, dňa 31.01.2014
Mgr. Zuzana Konečná
Štatutár OZ
9
Download

VÝROČNÁ SPRÁVA 2013