Štvrtčan
Štvrtčan
Štvrťročník pre obyvateľov Plaveckého Štvrtka • Číslo 3 • Ročník 7
Vážení spoluobčania,
milí Štvrtčania
Skončilo sa leto, čas oddychu,
dovoleniek, cestovania, alebo oddychu doma, či na chate. Mesiacom
septembrom sa začína aj nový školský rok a začína sa jeseň a koniec
roka sa neúprosne približuje. Avšak
pre nás, ktorí zabezpečujeme chod
obce, je aj leto obdobím, kedy
nemôžeme poľaviť v zabezpečovaní
služieb pre Vás občanov, ani v starostlivosti o majetok obce, resp. pre
jej rozvoj.
Všetky možnosti rozvoja obce
ale aj bežné úlohy a zabezpečovanie tých najnutnejších potrieb sú
vyjadrené v rozpočte obce. Iste je
Vám známe, že v tomto roku musia
byť rozpočty všetkých obcí prispôsobené východiskám memoranda
medzi Vládou SR a Združením
miest a obcí Slovenska. Memorandum určuje obciam, ako majú
stanoviť rozpočty a aký prebytok
majú naplánovať. To samozrejme
núti obce šetriť na každom mieste
a minimalizovať náklady. Jednou
z možností ako udržať rozpočet
a dodržať spomínané memorandum, je získať prostriedky z iných
zdrojov. Pripravili sme niekoľko
projektov zameraných na skvalitnenie života našich občanov. Vďaka
týmto projektom sme získali, alebo
ešte získame do obce okolo 80
tisíc €.
Hlavným sponzorom je samozrejme tak ako vždy spoločnosť
NAFTA, a.s. Podrobná informácia
o jednotlivých projektoch je na inom
mieste tohto čísla ŠTVRTČANA.
Všetky projekty boli pripravované
počas letného obdobia.
Ďalšie hlavné aktivity, ktorými
sme sa zaoberali v uplynulom
období, bola oblasť školstva v našej
obci. Situáciu v našej ZŠ poznáte
a taktiež viete, že nie je priaznivá,
nakoľko ju navštevujú len deti
zo znevýhodneného sociálneho
prostredia a veľa detí cestuje do
iných škôl v okolí. Toto spôsobuje
problémy s financovaním školy,
nakoľko dotácie sú závislé od počtu
žiakov. So stratovosťou zápasí aj
mnoho ďalších škôl na Slovensku
a tak Ministerstvo školstva SR rokovalo s jednotlivými zriaďovateľmi
a vyzvalo ich na riešenie. Niektoré
školy sa rušia, iné sa zlučujú a sú
aj také, ktoré chcú stratové školy
financovať z vlastných rozpočtov.
Patríme medzi tých zriaďovateľov,
ktorých sa táto situácia týka. Je
pripravený návrh na riešenie, bude
záležať na samotných rodičoch, ako
tento návrh prijmú a samozrejme na
rozhodnutí obecného zastupiteľstva.
O tomto návrhu sa taktiež dočítate
v tomto čísle ŠTVRTČANA.
Ešte by som sa chcel zmieniť
o stavbe, ktorú ste si mohli všimnúť
- v strede našej obce. Z iniciatívy
niektorých poslancov (p. Novotný,
Hodové slávnosti v našej obci
Pekné počasie, príťažlivý program.
V polovici augusta sa už tradične usporadúvajú
naše Hodové slávnosti. Je to jeden z dní v roku,
keď sa všetci zídeme v centre obce a strávime
spolu príjemné chvíle.
V sobotu 17. augusta vylákalo pekné slnečné
počasie veľa našich občanov, ale prišli i cezpoľní.
Okrem počasia pritiahol mnohých aj kultúrny
program a hlavne hudobná skupina SENZUS.
Hody začali už tradične krojovaným sprievodom,
ktorého čelo vytvorili naši dobrovoľní hasiči
s hasičskými a obecnými vlajkami. Hlavnú časť
sprievodu tvorili členovia folklórnych súborov
Štvrtčánek a Štvrtčan ako aj DFS Klnka. Pridali sa
aj niektorí občania a za hudobného sprievodu bola
vytvorená výborná nálada. Zastávky v pohostinstvách u Mariana Nemca a Miroslava Lisého boli
vyplnené pohostením od obidvoch podnikateľov,
za čo srdečne ďakujeme. Keď sa sprievod vrátil
k novovybudovanému pódiu na parkovisku pred
obchodným centrom COOP Jednota, mohol
starosta obce Ing. Ivan Slezák otvoriť kultúrny
program. Členovia kultúrnej komisie, ktorí
program zostavili, veľmi vhodne vybrali mode-
rátora popoludnia nášho rodáka, herca Michala
Jánoša. Postupne v programe vystúpili už tradične
folklórne súbory Štvrtčánek, Štvrtčan a Klnka.
Milé tanečné vystúpenie predviedli mladí tanečníci Dominik Sipos z Plaveckého Štvrtka s partnerkou Annamáriou Rácovou. Prítomní diváci
s obdivom sledovali ich vystúpenie, ktoré bolo
vzhľadom na ich vek (11 rokov) na vysokej úrovni.
Rovnako tak potešila i Henrieta Šidlová s priateľ-
1
Číslo 3
september
2 0 1 3
p. Lipár, p. Valovič) vznikla
myšlienka dokončiť projekt
regenerácie centra obce a na
plánovanom mieste vybudovať pevné pódium pre účely
uskutočňovania kultúrno-spoločenských akcií. Vzhľadom
k tomu, že sme chceli, čo
najviac minimalizovať náklady,
tak sa časť prác vykonala
svojpomocne, za čo by som sa
chcel poďakovať spomenutým
poslancom a ich priateľom.
Firme Kovex ďakujem za
poskytnutie kovových výrobkov na vrchnú časť pódia.
Stavebné práce vykonala
stavebná firma Okno-Team
spol. s r.o., za čo by som chcel
poďakovať p. Ing. Vitkovej
a p. Schwartzovi, že práce
vykonali za minimálne náklady. Som
rád, že vďaka tejto pomoci všetkých
zúčastnených sa stavba dokončila tak,
aby bola použiteľná na tohtoročné
hodové slávnosti.
Vážení občania, želám Vám
všetko dobré počas nastávajúcej
jesene. Verím, že oddych počas
letných dovoleniek bol dostatočný
na to, aby ste zvládli jesenné práce
vo svojich domácnostiach a záhradkách. Teším sa na ďalšie číslo nášho
ŠTVRTČANA, kedy Vám budeme
môcť priniesť veľa priaznivých
a potešujúcich informácií.
I n g . I van S l e z á k
starosta obce
kou peknými orientálnymi tancami. Potom
už nasledovali len hudobné skupiny SENZUS, A Conto s našim občanom p. Petrom
Stankovičom a Jacpot band. Na nálade
pridali aj súťaže, ktoré boli zorganizované
pre prítomných divákov a potešila aj veľmi
bohatá tombola, do ktorej prispela väčšina
podnikateľov, za čo by som chcel taktiež
všetkým poďakovať.
Na záver môžem vysloviť spokojnosť
z tohtoročných hodov a poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa pričinili o ich prípravu
a realizáciu, hlavne členom kultúrnej
komisie pod vedením poslanca Braňa
Novotného. Zaujímavé boli i propagačné
plagáty, textilné pútače vyrobené firmou
ESKO, podľa návrhu nášho maliara Petra
Stankoviča.
V neposlednej rade patrí poďakovanie spoločnosti Nafta, a.s., ktorá prostredníctvom Nadácie
SPP podporila celý projekt finančnou čiastkou
2800,- €.
Tešíme sa spolu na budúcoročné hodové
slávnosti.
(IS)
2
Štvrtčan
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku rokovalo dňa 27. júna 2013
Z uznesení vyberáme:
• OZ schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad, použitie prebytku hospodárenia vo výške 11690,28 € na
tvorbu rezervného fondu,
• OZ zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce za rok 2012 a Správu audítora za rok 2012,
čerpanie rozpočtu obce k 31.3.2013.
• OZ schválilo úpravu rozpočtu k 30.6.2013.
Vážení občania,
dňa 9.11.2013 sa budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov, v ktorých budeme voliť predsedu
a poslancov Bratislavského samosprávneho kraja.
Zoznam kandidátov bude zverejnený na úradnej
tabuli a na web stránke obce. V našom volebnom obvode budeme voliť 3 poslancov a jedného predsedu
(župana). Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden
z kandidátov na predsedu nadpolovičnú väčšinu hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb.
Oznámenie o čase a mieste konania volieb bude
do 15.10. 2013 doručené všetkým voličom. Napriek
tomu Vám zopakujem základné informácie.
Povinnosti držiteľov psov
V poslednom období stále častejšie stretávame na
verejných priestranstvách psov bez sprievodcu,
voľne pobehujúcich, ktorí nie sú označení známkou pre psa. Každý vlastník alebo držiteľ psa, ktorý
prihlási psa do evidencie, dostane na obecnom
úrade známku s číslom a názvom obce, ktorú treba psovi pripnúť na obojok. (Niektorí občania túto
známku ešte dnes nosia v peňaženke). Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť OcÚ. Obec vydá
držiteľovi psa za úhradu 3,31 € náhradnú známku.
Podľa tejto známky vieme identifikovať majiteľa
psa a môžeme ho kontaktovať. Ak pes nemá
známku, musíme ho umiestniť v karanténnej stanici, kŕmiť ho, vypátrať komu sa pes stratil a tým
nám vznikajú zbytočné náklady.
Podľa VZN č. 1/2010, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v našej obci je každý, kto chová alebo drží psa povinný:
a)zabezpečiť umiestnenie, starostlivosť o psa v primeraných hygienických podmienkach, ktoré
umožňujú zabezpečiť dobrý zdravotný stav
a uspokojovanie jeho fyziologických, etologických
a sociálnych potrieb,
b) poskytovať v dostatočnom množstve krmivo
a pitnú vodu, umožniť primeraný pohyb, urobiť
opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánova-
• OZ schválilo Zmeny a doplnky územného plánu obce Plavecký
Štvrtok č. 1/2012, VZN č. 1/2013 Obce Plavecký Štvrtok, ktorým sa
vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1/2012 územného plánu
obce Plavecký Štvrtok.
• OZ schválilo na základe § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov úpravu platu starostu na sumu 2391,- € s účinnosťou od 1.4.2013.
( EMa )
Voľby začínajú ráno o 7,00 hod. a volebné miestnosti sa zatvárajú večer o 22,00 hod. V našej obci budú zriadené dva volebné okrsky. Okrsok č. 1 bude vo
vestibule obradnej siene a budú v ňom voliť občania
bývajúci na čísle 0 až 403. Okrsok č. 2 bude v zasadačke obecného úradu a budú v ňom voliť občania
bývajúci na číslach 404 a vyššie. Každý volič sa musí
preukázať preukazom totožnosti.
O výsledku volieb Vás budeme informovať prostredníctvom úradnej tabule, webu a miestneho rozhlasu.
Vážení občania, máte možnosť zúčastniť sa na správe vecí verejných, tým že prídete voliť svojich zástupcov
do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja.
( I SO )
ného a nežiaduceho rozmnožovania,
c) dodržiavať veterinárne predpisy
o chove psov, pri ochorení psa zabezpečiť jeho veterinárne ošetrenie.
Zakazuje sa :
a) týranie psa, spôsobovanie zranenia,
utrpenia a úzkosti zvieraťu,
b) opustiť psa s úmyslom zbaviť sa ho
vypustením v obci a v okolí obce,
c) podnecovať psa na agresivitu proti inej
osobe alebo inému zvieraťu, okrem služobných psov počas výcviku alebo služobného zákroku.
Každý pes, držaný nepretržite viac
ako 90 dní na území obce Plavecký Štvrtok podlieha evidencii psov. Držiteľ psa
je povinný prihlásiť psa do evidencie
v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa
uvedenej lehoty. Evidenciu vedie obec, referát daní
a poplatkov. Každú zmenu skutočnosti a údajov,
ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní odo zmeny skutočnosti oznámiť
Obecnému úradu v Plaveckom Štvrtku. Vlastník
alebo držiteľ psa je tiež povinný zaplatiť daň za
psa.
Priestupku sa dopustí každý, kto poruší všeobecné záväzné predpisy a nariadenia upravujúce
chov a držanie psov na území obce. Porušenie
ustanovení tohto nariadenia sa môže riešiť v blokovom konaní, alebo sa prejednáva v priestupkovom konaní, ak nejde o trestný čin.
Úplné znenie VZN č. 1/2010 si môžete pozrieť
na webovej stránke obce.
Tiež chceme upozorniť majiteľov psov, mačiek
a fretiek na povinné čipovanie. Podľa zákona č.
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, od
1.11.2011 platí pre všetky novonarodené spoločenské zvieratá povinnosť označenie čipom. Pre
spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili pred týmto
dátumom platí dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého musia byť začipované, pretože od
1.10.2013 bude táto povinnosť platiť už bez výnimky pre všetky spoločenské zvieratá. Začipovať
spoločenské zvieratá môže len veterinárny lekár.
Za nedodržanie novej povinnosti sa ukladá pokuta
až do výšky 370 €.
( I SO )
PS Kábel, s. r.o. informuje
Dňa 31.8.2013 ukončil činnosť technika pre káblovú televíziu v Plaveckom
Štvrtku, pán Oleg Dinuš. Od 1.9.2013 sa
obracajte v prípade porúch a nekvality
na firmu Elix,s.r.o. telefónny kontakt je
0910 777 333. Úradné hodiny : 8,30 h do
17,00 h.
Kontakty na nás sú neustále vyvesené
na obecných informačných tabuliach,
ako aj na webovom portáli obce. Ak má
niekto s občanov záujem o pripojenie,
alebo odpojenie káblovky, alebo iné
pripomienky, prosím doručujte žiadosti
písomne. Otázky, ako aj žiadosti o pripojenie a odpojenie, prípadne návrhy na
programovú skladbu našej káblovej televízie môžete písať aj na našu e-mailovú
adresu : [email protected] Pre tých
občanov, ktorí nemajú možnosť využívať
internet, podnety posielate na adresu : PS
Kábel, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok 172,
90068, alebo osobne na Obecný úrad
v Plaveckom Štvrtku.
Žiadosti na odpojenie, prosím zasielajte najneskôr v posledný deň mesiaca,
po ktorom plynie mesačná výpovedná
lehota. (Príklad: ak chce občan ukončiť
zmluvu o pripojení k 31.12., tak najneskôr
musí podať žiadosť s dátumom 30.11.
roka.Od 1.12. mu plynie jedno mesačná
výpovedná lehota a zmluvný vzťah končí
31.12. Ak by žiadosť napísal s dátumom
napr.01.12. tak jednomesačná výpovedná
lehota mu plynie od 1.1. budúceho roka
do 31.1.a je povinný aj tento mesiac zaplatiť. Preto je aj v záujme občana, aby svoje
rozhodnutie včas oznámil spoločnosti PS
Kábel, spol.s r.o.) Pri žiadostiach, sťažnostiach prosím uvádzajte svoje meno,
číslo vášho domu a uvádzajte dátum
vyhotovenia.
Touto cestou sa znova účastníkom
káblovej televízie ospravedlňujeme,
za vzniknuté poruchy v tomto roku
na našom zariadení. Snažíme sa tieto
poruchy odstraňovať čo najskôr, no
niektoré poruchy si vyžadujú finančne aj
časovo náročné zásahy. Preto vás prosíme
o trpezlivosť a zároveň vás chceme informovať, že na základe vysokých materiálových nákladov, ktoré nám vznikli tento
rok a rovnako aj zvyšujúcimi sa licenčnými poplatkami od budúceho roka, sme
nútení zvýšiť ročnú sadzbu poplatku za
káblovú televíziu od 01.01.2014 na sumu
70 Eur. Ak chceme poskytovať vám,
našim zákazníkom kvalitné služby, čo
určite chceme, tento krok je nevyhnutný.
V Plaveckom Štvrtku 23.09.2013
P S K á b e l , s p o l . s r . o .
Štvrtčan
3
Pozvanie k druhému človekovi ...
dobré, že aj on predpokladá, že my v sebe sme ochotní urobiť miesto jeho
myšlienke, jeho pohľadu a jeho názorom prípadne návrhom. Má to byť akési
srdečné prijatie a nie okamžité odsúdenie vopred. Ako by sme asi dopadli, keby
Nič nové nepoviem, keď napíšem, že doba, v ktorej žijeme, prežíva krízu
sme takýto dialóg predpokladali s Bohom. Pri dialógu nie je na mieste pocit , že
hodnôt. A nič nové nenapíšem, keď vyslovím želanie, ktoré je určite aj Vašim
sa musíme brániť, ale pocit, že chceme otvoriť svoje srdce a ponúknuť ľudské
želaním, že je viac ako naliehavé stabilizovať uznávané hodnoty. Lenže, ktoré
teplo. Takto asi hovoril na túto tému Svätý otec František mladým v Rio de
sú to tie uznávané hodnoty? Nerobme sa, že ich nepoznáme. Všetci ich dobre
Janeiro. Svätý otec však priznal, že v našom živote je mnoho prekážok, ktoré
poznáme. Sú to tie, ktoré nám vštepovali naši rodičia, starí rodičia, o ktorých
nám znemožňujú viesť dialóg. Sú to dezinformásme počúvali v kostole ... , ktoré dokážu sformocie, klebety, polopravdy, predsudky, ohováranie
vať človeka tak, aby bol dobrým, citlivým, vycho... Žiaľ tieto skutočnosti formujú určitú túžbu
vaným, mravne zrelým a spoločensky a náboženpo senzáciách, ktorá zadúša možnosť otvoriť
sky tolerantným človekom, ktorého konanie má
sa voči druhému. No a toto nepomáha dialógu
svoj základ v jedinečnom zákone lásky k Bohu
a prekáža akémukoľvek zjednoteniu. Ak ľudia
a blížnemu. Ak nie je veriacim, tak aspoň v tom
nemajú potrebu dialógu, potrebu spolu hovoriť,
prirodzenom zákone lásky k blížnemu. K stabinemožno očakávať, že budú súbežní, jednotní,
lizácii týchto hodnôt neprispieva rozmáhajúci
úprimní a nedokážu si uvedomiť ani spoločné
sa egoizmus, ktorý ako rakovina nahlodáva
ciele. Skôr si každý bude žiť „ svoje“ a uchýli sa
tie najzákladnejšie spoločenské rodinné ale aj
k akejsi zdanlivej a falošnej nezávislosti, ktorá je
náboženské bunky celého nášho prežívaného
už veľmi blízko k egoizmu. Svätý otec František
života. V egoizme sa jednostranne zdôrazňuje
zdôraznil, že dialóg je poslaním a pozvaním
a vyzdvihuje do popredia vlastná osobnosť,
k druhému človekovi do jeho života ale aj do
sledujú sa vlastné (sebecké) záujmy bez ohľadu
širšej spoločnosti a takto nám môže otvárať
Eva Longoria et Lara Fabian. Actrice et chanteuse.
na druhých. Jadrom egoizmu je nepochybne
cestu. A vrátim sa na začiatok k tým uznávaným
Un regard apaisé
sur l'homosexualité
par les plus grands
artistessa
français
osobná morálka, ktorá nemá nič spoločné s tými uznávanými
hodnotami.
Člo- illustré
hodnotám,
ku ktorým
máme aj my vrátiť a tak stabilizovať náš život. Bez diavek bez týchto uznávaných hodnôt (teda egoista) ignoruje pluralitu života, iní
lógu to nepôjde. No nie hocijakého, ale dialógu, ktorý už v zárodku predpokladá
ho nezaujímajú a vôbec sa nezaoberá tým, čo sa môže stať ostatným, keď je on
úctu človeka k človeku a to aj vtedy, keď sú rozdielne názory. Skôr než začneme
sám spokojný. Takto zapríčiňuje deformáciu vzájomnej komunikácie, narušuje
viesť dialóg na oboch stranách, by malo byť ľudské teplo, úcta k človeku, ktorý
priateľstvá, rodinné a medziľudské vzťahy. Možno by na stabilizovanie tých
je mojim bratom a božím dieťaťom. Bez takejto motivácie sa k uznávaným
uznávaných hodnôt a eliminovanie pliagy egoizmu na začiatok stačila správna
hodnotám nevrátime a kríza týchto hodnôt sa bude stupňovať. Dokedy? Treba
komunikácia. Mohla by byť východiskom z krízy, lebo umožňuje poznávať ľudí,
si nám uvedomiť, že egoizmus, velikášstvo a necitlivosť k druhému to sú aj
otvoriť sa im, sprístupniť svoje myšlienky, ale vedieť ich aj vypočuť. Správna
ľudské aj kresťanské defekty a ich postupné odbúravanie, by malo byť hlavnou
komunikácia sa začína správnym dialógom. No a tu je problém. I napriek tomu,
prioritou dnešného ľudstva. Začal sa nový školský rok a práve toto, by malo
že v našom slovníku sú veľmi časté slová ako debata, beseda, diskusia, dialóg
patriť k základným zásadám a pilierom správnej výchovy. Žiaľ zdá sa, že na toto
– už sme raz takí, že radšej máme monológ – my radi hovoríme a sme radi,
sa v rozvrhu nájde asi málo priestoru. Totiž každé slovo v dialógu má obrovskú
keď nás iní počúvajú. Keď porovnávame monológ s dialógom, musíme uznať,
váhu a hodnotu, môže človeka urobiť šťastným, povzbudiť ho, posilniť, ale aj
že dialóg je omnoho náročnejšia forma komunikácie, pretože dialóg vyžaduje
mu ublížiť, urobiť ho nešťastným a obrať ho o nádej. Začať však treba hneď a od
pozorne počúvať druhého, nevstupovať mu do reči, aby sme mohli správne reaseba.
govať. Dokonca pri dialógu musíme rešpektovať aj ticho a mlčanie. Dialóg má
Ja osobne verím vo veľký potenciál uznávaných hodnôt, ktorí majú tí,
však širší rozmer ako iba rozhovor s niekým. Veď keď si napr. prečítame nejakú
ktorí tieto hodnoty nielen prijali, ale sa ich snažia aj uplatňovať vo vzájomnej
myšlienku, vstupujeme s ňou do dialógu, nehovoriac o tom, že pri dialógu sa
komunikácii a vzájomnom dialógu. A keď sa pozriete okolo seba, zistíte, že
môžeme obohatiť a tak si v sebe budovať nové poznania a dimenzie. Ako veriaci
týchto ľudí je ešte stále viac ako egoistov. A nakoľko sme veriaci vieme, na
poznáme aj dialóg s Bohom. Boh je pre dialóg neustále otvorený. Keď aspoň
koho sa máme o pomoc obrátiť a kto je stále prístupný na úprimný dialóg – je
málo praktizujeme takýto dialóg, určite zistíme, že dialóg sa má rodiť z postoja
to ten, ktorý o sebe jasne povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život“.
úcty k druhému a máme predpokladať, že ten druhý chce nám povedať niečo
J . K rajči
POVEDALI MÚDRI MÚDROSŤ...
„ Dokážem milovať Boha preto, že mi
dáva slobodu ho poprieť“
Táto možno na pohľad kontroverzná múdrosť
pochádza od indického génia – Rabindranátha Thákura ( 1861 – 1941). V roku 1913 dostal Nobelovu
cenu za literatúru. Narodil sa v Indii v Kalkate a bol
mimoriadne a všestranne vzdelaný. Bol básnikom,
prozaikom, dramatikom, hudobným skladateľom,
maliarom, pedagógom a filozofom. Celý život bol
spolu s M. Gandhim propagátorom nezávislosti
Indie a jej kultúrneho dedičstva a hlásateľom zbližovania Východu a Západu. Jeho niektoré vzácne diela
vyšli najmä v Čechách (na Slovensku menej), napr.:
Záhradník, Domov a svet, Záblesky z Bengálska,
Česanie ovocia, Voľný tok, Stroskotanie, Púť za
človekom, Duch slobody a iné.
Zomrel v roku 1941 ako 80 ročný v Kalkate v tom
istom dome, v ktorom sa narodil.
Thákur vo svojej geniálnej múdrosti smeruje
k hlbokej teologickej pravde o slobode a slobodnej
vôli človeka. Boh nám ju dal takú širokú a veľkú, že
tento jeho dar je až nepochopiteľný. Hoci je božím
darom, ale v tejto slobode ho slobodne môžeme
aj poprieť. Napr. v celom evanjeliu nenájdeme ani
jeden príklad, že by Kristus bol čo len obmedzil niekomu jeho slobodu a jeho slobodné rozhodovanie.
Je len samozrejmé, že za naše slobodné rozhodo-
vanie nesieme vlastnú zodpovednosť – tým sa však
veľká hodnota a šírka tohto božieho daru slobody
neumenšuje.
„Múdrosť je poznanie večných právd
použiteľných v živote“.
Túto hlbokú pravdivú a duchovne vzácnu
múdrosť vyslovil Marcus Tullius Cicero ( 106 – 43
pred Kr.) Bol to jeden z najvýznamnejších rímskych
rečníkov. Po smrti Caesara v r. 44 pred Kr. podporoval Octaviana, ktorý sa neskoršie stal cisárom
(Augustus). Po Cicerovi ostalo veľké duchovné
bohatstvo, ktoré možno rozdeliť na: Politické reči,
rečnícke spisy, filozofické spisy, korešpondenciu,
básnické a prozaické diela a súdne reči. Jeho diela
sa dodnes pokladajú za vzor klasickej latinčiny.
Z brilantných gréckych prekladov vytvoril latinskú
filozofickú terminológiu. Ako zástanca republikánskeho zriadenia bol v r. 43 pred Kr. zavraždený vo
veku 63 rokov.
Vyslovená múdrosť svedčí o jeho hlbokej
duchovnej kultúre. Jej hodnota je aktuálna aj
v dnešnej dobe, keď sa poznanie večných právd
ignoruje. Svet sa orientuje iba na prirodzené hodnoty
a často materiálne a egoistické ciele, ktoré podľa
Cicera nie sú v súlade so skutočnou múdrosťou. On
ako pohan s jeho duchovno mravným odkazom
nám má čo povedať aj v tejto dobe a tieto jeho slová
o dôležitosti poznania večných právd sú úplne
v súlade s hodnotami nášho Evanjelia.
„K zlu vedie tisíc ciest, k pravde iba
jedna jediná“.
Táto múdrosť pochádza od veľkého francúzskeho filozofa Jean – Jacquesa Rousseaua (1712
– 1778). Hoci jeho život bol dosť rozporuplný, patrí
medzi najvýznamnejších francúzskych osvieteneckých filozofov. Je autorom mnohých filozofických
diel ako napr.: Spoločenská zmluva, O výchove,
O pôvode nerovnosti, Pedagogický spis Emil ... Po
publikovaní jeho diel Spoločenská zmluva a Pedagogický spis Emil v r. 1762 jeho spisy vo francúzskom
parlamente verejne spálili a vydali naňho zatykač.
Ušiel najprv do Holandska a neskôr do Anglicka.
Svojimi dielami silno ovplyvnil Veľkú francúzsku
revolúciu v rokoch 1789 až 1799. Jej heslá Sloboda,
Rovnosť, Bratstvo majú rousseauovský pôvod.
V jeho múdrosti sa vlastne odrážajú i Ježišove
slová: „ Ja som Cesta, Pravda a Život.“ Kristus je
teda tá jediná cesta, ktorou sa cez jeho Evanjelium
môžeme dostať k pravde. Ide totiž o pravdu s dimenziou dokonalosti a večnosti. Podľa evanjelia tie tisíce
ciest - to je tá široká brána, cez ktorú sa nevchádza
v pravde do večného života. Tá úzka brána – to je
tá jediná brána a ňou je sám Kristus. Aplikácia tejto
múdrosti nás má motivovať aspoň k hľadaniu.
( JK)
4
S polo č e n sk á
kro n ika
NARODILI SA
v mesiacoch jún - september 2013
Diana Pajpachová
Juraj Gális
Natália Salayová
Sebastian Šarközy
Anetta Ďuricová
Timea Billová
Tamara Tomeková
Tomáš Tomek
Nela Fehérová
Rodičom a ich deťom želáme veľa šťastia.
NAŠI JUBILANTI
v mesiacoch júl - september 2013
Ján Kovár
Valéria Vostrovská
Alojz Puškáč
Ing. Peter Pavlík
Marta Juricová
Ondrej Tellár
Anna Tribusová
Mária Novotná
Martin Drahoš
Karol Snopek
Martina Frázová
Demián Filípek
Terézia Somolányiová
Štvrtčan
Z histórie poľovníckeho združenia SOKOL
Na základe požiadaviek som sa rozhodol uviesť do
ŠTVRTČANA históriu poľovníctva v našej obci.
V prvom rade som využil kroniky PZ a tieto som
doplnil pripomienkami a spomienkami najstarších
poľovníkov v našej obci.
Založiť kroniku PZ SOKOL sa rozhodlo na výročnej chôdzi vo februári
1977. Prvým kronikárom bol Ondrej
Klobušický, poľovník z Bratislavy. Je
viac ako vhodné citovať tieto jeho
zápisy v úvode kroniky.
PRÁVO POĽOVNÍCTVA
– je oprávnenie a povinnosť zver v revíre sústavne
zušľachťovať, chrániť, loviť
a sústavne sa o ňu starať,
ako aj oprávnenie užívať
na to v nevyhnutnej miere
poľovné pozemky.
VLASTNOSTI
POĽOVNÍKA – poľovník má byť čestný,
nesebecký, disciplinovaný so zmyslom pre
kolektívne spolužitie
v poľovníctve i v občianskom živote. Pri výkone práva
poľovníctva sa má správať skromne, musí byť
presný a dôsledný. K ostatným poľovníkom sa
má správať ohľaduplne – podľa poľovníckych
tradícií a zvyklostí. Toľko na úvod.
V ďalších zápisoch sa kronikár stručne zmieňuje
o dianí v PZ od vzniku do roku 1977, odkedy sa kronika viedla už podrobnejšie. O založení PZ SOKOL
je na úvodných stránkach tento zápis:
Poľovnícke združenie SOKOL pri Štátnych
majetkoch Plavecký Štvrtok bolo založené dňa
16. februára 1964. Na ustanovujúcej schôdzi sa
zúčastnili títo zakladajúci členovia: V. Berec,
A. Krčma, M. Krčma, V. Horváth, J. Horváth, J.
Sofka, F. Cauner, A. Fabian, F. Chmela, A. Kráľ,
R. Šmida, Ľ. Šmidová, R. Ort-Mertl, J. Žák a J.
Thebery.
Terézia Sofková
Jubilantom a najstarším občanom obce
srdečne blahoželáme a želáme veľa zdravia, spokojnosti a pohody.
ZOSOBÁŠILI SA
v mesiaci september 2013
Zuzana Gajdošová
a Martin Kvočka
Lenka Nemcová
a Lukáš Hujsa
Na spoločnej ceste životom želáme veľa
lásky a porozumenia.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
v mesiacoch júl - september 2013
Augustín Vostrovský
Milan Bihar
Gabriela Cichá
Alžbeta Turečková
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
(EMa)
Do výboru boli zvolení: Ferdinand Chmela
predseda, Ferdinand Cauner podpredseda,
Miroslav Krčma tajomník, Virgil Berec poľov.
hospodár, Jozef Sofka finanč. hospodár, Ľ. Šmidová osv. referent, R. Šmida revízor.
Pri uvedení tohto prvého výboru nesmiem
zabudnúť na ich predchodcov – poľovníkov v obci.
O ich činnosti sa nezachovali žiadne písomnosti,
tak z osobných spomienok uvediem mená. Sú to:
Jozef Chomucký, Jozef Sloboda, Alexander Brichta,
Vojtech Scheer, Jozef Klačka, Ján Ort, Ernest Blažek.
Ospravedlňujem sa, pokiaľ som niekoho neuviedol.
Poľovníci PZ SOKOL v roku 1964 a v ďalších
pripravili viaceré strelecké, kynologické a kultúrne
podujatia. V ďalších zápisov sa uvádza starostlivosť
o zver, budovanie poľovných zariadení a zabezpečovanie dostatku krmiva pre zver v zimnom období
a tiež pomoc pri zberových prácach na ŠM Plavecký
Štvrtok.
Uvediem stručne povinnosti členov PZ SOKOL:
- v jarnom období sa
konalo sčítanie zveri, zistenie stavov po zimnom
období. Toto bolo podkladom k ďalším prácam
a zostavovaní plánu lovu,
- výbor stanoví,
koľko treba vybudovať krmelcov, zásypov
a solísk, ktoré sa pridelia
členom PZ k celoročnej starostlivosti. Musí
sa zabezpečiť dostatok
krmiva na prežitie zveri
v zimnom období,
- členovia PZ sa
zapájajú do akcií na úpravu
obecných priestranstiev,
- každoročný odstrel
zveri je plánovaný podľa
bonity a normovaných kmeňových stavov
zveri takto:
-
od 16. mája sa strieľa srnec podľa vekových kategórií I-II-III, ako selektívny odstrel – do 30.
septembra,
-
od 16. júla sa strieľa diviačia zver bez
rozdielu veku a pohlavia do 31. januára,
-
od 15. augusta sa strieľa divá kačica a divá
hus do 31. decembra,
-
od 1. septembra sa strieľa srnka a srnča
do 31. decembra,
-
od 1. novembra sa strieľa bažant a zajac
do 31. decembra, keď sú stavy,
-
celoročne sa strieľa lanštiak a prasa.
Povinnosťou členov PZ je tlmiť škodnú zver, t.j.
líška, vrana šedivá, sojka, straka, tchor, túlavá mačka
a túlavý pes.
Ulovená divina sa podľa rozhodnutia výboru
a podľa finančnej situácie sčasti odpredá a zvyšok sa
rozdelí medzi členov a sponzorov. PZ má vypracovaný plán schôdzok činnosti. Výročná schôdza sa
koná vo februári, slávnostná v júni, členské schôdze
sa konajú aspoň raz za štvrťrok. Každoročne PZ
organizuje poľovnícku zábavu na Kamennom mlyne,
ako dôležitý zdroj získania finančných prostriedkov
na činnosť a tiež ako možnosť kultúrneho podujatia
pre členov a občanov.
V roku 1970 je v obecnej kronike zápis o činnosti
PZ SOKOL, z ktorého vyberám podstatné údaje:
V chotári obce je dostatok srncov, srniek,
zajacov, jarabíc, bažantov a mnoho drobnej
zveri, o ktorú sa treba celý rok starať a to
zabezpečujú členovia PZ. Naši poľovníci sa
o zver dobre starali a dosiahli aj plánovaný stav
zveri. Do nášho chotára sa občas zatúla i jeleň,
zriedka prichádzajú z Karpat diviaky. V zápise
je zmienka aj o „poplatkovom odstrele“
zahraničnými hosťami – poľovníkmi. Hostia
z Belgicka strelili 77 bodového srnca, za čo
zaplatili 1560,- Kčs. Na odstrele drobnej zveri
sa zúčastnilo desať poľovníkov z Talianska.
Strelili 112 zajacov, 92 bažantov, za čo zaplatili
10 278,- Kčs.
V ďalšom zápise v kronike sa píše:
Naši poľovníci dosahujú dobré výsledky
pri ničení škodnej zveri. V roku 1970 zničili
184 kusov. Za kus im bolo vyplatené 5 až 10
korún a možno preto boli aj lepšie výsledky.
Poľovníci však venujú pozornosť hlavne
úžitkovej zveri. V našom chotári sa nachádza
asi 130 srncov, okolo tisíc zajacov a toľ ko aj
Štvrtčan
5
bažantov. V lesoch okolo obce sú zariadenia
na prikrmovanie zveri. Máme tu 26 zásypov,
10 krmelcov, 10 solísk a 12 posedov. Poľovníci majú dva sklady na jadrové krmivo. Zber
krmív zabezpečujú členovia PZ, spoločne
obrobili aj políčko, kde dopestovali 20 metrákov kukurice. Zatiaľ čo poľovníci vynakladali úsilie na zabezpečenie dostatku krmív,
nesvedomití ľudia ničili zvieratá chytaním do
smečiek, ktoré kládli do krovísk, kanálov a na
lúky. Okrem mnohých bažantov chytili aj tri
srnky. V poslednej dobe zveri v chotári škodí
aj mechanizácia a chemizácia v poľnohospodárstve. Spôsobuje každoročne odhadom až
1/3 strát zveri. Poľovnícke združenie SOKOL
ma 19 členov. Okrem miestnych poľovníkov
sú v PZ aj cezpoľní – z Malaciek a Bratislavy.
Medzi všetkými vládnu súdružské vzťahy,
domáci od cezpoľných sa nedelia. Členovia
sa za rok zišli 5 krát, výbor 8 krát. V júni –
mesiaci poľovníctva sa uskutočnila prednáška
s následnou výmenou skúseností. Na strelnici
u Kapličky sa konali strelecké preteky a po
nich sa podával tradičný guláš.
1979. Výbor zvolal
na 23. marca členskú
schôdzu na Šipolte.
Na nej sa predseda
PZ p. Jaroslav Balík
vzdal funkcie, taktiež
aj poľovný hospodár
p. Moravický. Bolo
navrhnuté zloženie
nového výboru a tento
bol schválený v tomto
zložení: Klobušický
O. predseda, Kráľ A.
podpredseda, MUDr.
Slezák J. tajomník, Klíma J. poľov.
hospodár, Balík J. ml.
finančný hospodár,
Duračinský J. osvet.
referent, Ščepánek
A. kynolog. referent
a Krčma M. revízor.
V priebehu roku 1979 sa obnovili staré poľovnícke zvyky – pasovanie do stavu poľovníckeho,
ako súčasť prijímania nových členov do PZ. Na
slávnostnej schôdzi si členovia uctili životné
jubileum: Ján Ďuračinský 60 rokov, Ján Klíma 40
rokov. Antonovi Kráľovi a Antonovi Ščepánkovi
boli odovzdané čestné uznania za svedomitú
prácu v revíre.
V poľovníckej kronike je i tento zápis: Dňa
17. novembra 1979 sa konala poľovačka na
bažanty, výsledok bol žalostný. Z plánovaných 200 bažantov sa ulovilo osem. Prejavil sa
značný pokles stavu bažantov a ďalšie poľovačky sa preto nekonali. U zajačej zveri to bolo
podobné, namiesto plánovaných 150 ks sme
v revíre napočítali 40 zajacov. Takýto drastický
úbytok zajacov a bažantov sa prejavil na celom
Záhorí. Sčítanie zveri 23. marca 1980 potvrdilo
tento stav zveri v revíre. Výsledok sčítania bol
takýto: zajace asi 30 ks, bažanty asi 40 ks, srnčia
niky nastala viac rokov odmlka. Okrem neho boli
postupne vylúčení aj ďalší cezpoľní poľovníci, ktorí
sústavne porušovali dobré vzťahy a disciplínu. Ich
vzťah k obci a PZ nebol na požadovanej úrovni. Po
ich odchode z PZ sa vzťahy zlepšili.
V roku 1983 je v obecnej kronike zápis o našich
poľovníkoch, kde sa píše:
PZ SOKOL vzniklo pred 20 rokmi, od
začiatku bolo jeho hlavnou úlohou ochrana
prírody v revíre. A to menovite ochrana zveri,
regulovaný odstrel a likvidácia škodnej zveri.
Dôležitú úlohu má PZ v ochrane pôdy pred
znehodnocovaním, hájenie kultúr pred škodcami a pred rozkrádaním. To sa v poslednej
dobe veľmi rozšírilo. Cez chotár obce bola
vybudovaná asfaltová cesta z obce pri majeri
Olša, cez Vinohrádok do Malaciek. Toto
zlepšenie dopravy malo veľmi nepriaznivý
dopad na ochranu úrody na poli. Viacerí využívali prejazd po nej na krádež úrody – podľa
metódy – ukradni a rýchle zmizni. Zlodejom
sa zišlo všetko – zemiaky, kukurica, hrach,
Podľa zápisov v poľovníckej kronike sa v dňoch
11. a 12. novembra 1976 uskutočnil odchyt bažantov za veľmi nepriaznivých podmienok. Bola snehová fujavica. Dňa 26. novembra bola poľovačka
na zajace a bažanty.
Rok 1977 bol vo všetkých činnostiach úspešný.
V auguste sa všetci členovia PZ zúčastnili pohrebu
bývalého poľov. hospodára Virgila Bereca.
V roku 1978 PZ SOKOL nadviazalo družbu
s PZ DRIETOMA III. V rámci tejto družby
uskutočnili viaceré spoločné poľovačky, u nás na
drobnú zver, u nich na diviaky. V roku 1978 sa
začal výrazne prejavovať pokles stavu zajacov,
preto sa poľovalo len na bažanty – ulovili sme
203 kusov. Rok 1978 zhodnotili poľovníci ako
menej úspešný. V priebehu roku neboli uhradené viaceré poplatky, finančný hospodár bol
odvolaný. Vo výbore sa prejavovala nejednotnosť
názorov na vedenie PZ, čo pretrvávalo aj v roku
zver pod 50 ks. Poľovníci začali s výstavbou
poľovníckeho areálu na ŠM v Plaveckom
Štvrtku. Pozemok bolo treba vyčistiť od plevelu,
zlikvidovať jamus močovkou a haldy odpadu.
Na slávnostnej členskej schôdzi 22. júna v kultúrnom dome boli vystavené lovecké zbrane od
XVI. storočia až po dnešok.
Dňa 29.9.1980 privítali poľovníci vzácneho
hosťa, prišiel k nám Ing. Jozef Vagner, riaditeľ
ZOO Dvůr Králové. Desať rokov lovil po africkom
kontinente zver pre naše ZOO. Na poľovačke
ulovil srnca II. vek. triedy, nevhodného do chovu.
Na záver návštevy vyjadril nám hlbokú vďaku za
starostlivosť o zver. Jeho rozprávanie bolo pre
prítomných zážitkom. Koncom roku 1980 boli
napísané posledné stránky poľovníckej kroniky p.
Klobušickým. Po neustálych nezhodách vo vedení
PZ bol p. Klobušický vylúčený z PZ a zo vzdoru
zobral ním písanú kroniku PZ a tak v písaní kro-
zelenina, repa. Našli sa aj takí, čo ukradnutú
úrodu predávali. Medzi nich v prvom rade
patria cigáni z našej obce. V tomto pohľade
ochrany dôležitú úlohu zohrávajú práve členovia PZ SOKOL v našej obci. V období zberu
zemiakov, kukurice a repy, konajú pravidelné
strážne služby po chotári a strážia plodiny.
V tomto roku má PZ 20 členov. Má dobre
organizovaný plán činnosti a dosahuje v nej
dobré výsledky. Pracovnými brigádami pomáhali poľovníci pri zbere úrody na ŠM Malacky.
Sústavne zhotovujú a udržujú krmelce pre
zver a túto v zime prikrmujú a pomáhajú jej,
zimu prežiť.
Toľko do dnešného vydania obecných novín
o poľovníkoch. Druhú časť uverejníme niekedy
v roku 2014.
V o j t e ch Z aj í č e k
kronikár
6
Štvrtčan
Štvrtčan
7
Kamerový systém
Obecná polícia v Plaveckom Štvrtku je vybavená od decembra 2012
kamerovým systémom, v počte tri statické kamery. Kamery sú rozmiestnené na troch, najkritickejších miestach a priestor monitorujú 24 hodín
denne, pričom záznamy z kamier sa ukladajú na hardisk počítača, ktorý
je určený len na tento účel.
Treba podotknúť, že od začiatku roka sa nám podarilo odhaliť viacero
porušení zákona vďaka bezpečnostným kamerám.
Jednalo sa prevažne o prípady majetkovej trestne činnosti a priestupkov,
kde sa podarilo identifikovať páchateľov, hoci v niektorých prípadoch
dosť obtiažne, pretože záznamy z kamier nie sú tak kvalitné, ako by
sme potrebovali. (pomohli pri objasnení krádeží bicyklov, série krádeží
vlámaním na chatách, krádeží na futbalovom štadióne, v rodinných
domoch, krádeží drevnej hmoty a iné.)
Ďalej pomohli v niektorých prípadoch pri objasňovaní priestupkov proti
VZN obce na úseku zakladania nelegálnych skládok. Identifikácia páchateľov v tomto prípade je často nemožná.
V Plaveckom Štvrtku 14. 09. 2013
A l e x and e r R e i s e nau e r
náčelník OP Plavecký Štvrtok
Vďaka dotácii rozširujeme kamerový systém v obci
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Vážení občania,
toto leto bolo aj podľa meteorológov teplotne
nadpriemerné. Horúčavy nám všetkým dali
riadne zabrať. Aj v miestnom rozhlase sme Vás
upozorňovali na zásady správania počas extrémnych horúčav. Keďže sa šíria rôzne, aj „hororové“
predpovede počasia na nadchádzajúcu jeseň
a zimu, v nasledujúcich riadkoch Vám prinášame
odporúčania, ako sa správať v prípade mimoriadnej udalosti, spôsobenej rôznymi extrémnymi
výkyvmi počasia.
Maximálna teplota
2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC):
a)vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä
na poludnie a popoludní,
b)nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
c) dodržiavať pitný režim.
3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC):
a)vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä
na poludnie a popoludní,
b) dodržiavať pitný režim,
c)nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
d)pri pobyte na priamom slnku používať
ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné
krémy, slnečné okuliare a pod.).
Minimálna teplota
2. stupeň
Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, <
20ºC). Silný mráz:
a)chrániť sa primerane teplým oblečením
a obuvou,
b)chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
c)vykonať primerané opatrenia na ochranu
hospodárskych plodín pred prízemnými
mrazmi.
3. stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < 30ºC). Veľmi
silný mráz:
a)urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
b)vykonať primerané opatrenia v priemysle na
ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...),
c)chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
b)obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.
Vietor
2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo
(v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s):
a)nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) nepúšťať von deti,
f ) zabezpečiť domáce zvieratá,
g)neparkovať pod stromami a pri chatrných
budovách,
h)s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných plochách,
i)zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené
predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
j)pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne
krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer >
25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):
a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu,
b) nezdržiavať sa na voľných plochách,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) nepúšťať von deti,
e)s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených
veterných plochách,
f ) zabezpečiť žeriavy.
Sneženie
2. stupeň
Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm
nového snehu za 12h:
a)na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
b)vybaviť vozidlo príslušnými technickými
prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové
reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
c)v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických
vedení.
3. stupeň
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne
S3, > 30 cm nového snehu za 12h:
a)obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.
Snehové jazyky a záveje
2. stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a)vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
b)zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami
(mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre
prípad núdze.
Koniec I. časti
(ISO, Prevzaté z webovej stránky MVSR O.U.
v Malackách)
pokračovanie v budúcom čísle
Poľadovica
2. stupeň
Intenzívna tvorba poľadovice:
a)obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
b)upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:
a)obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
b)upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.
Vernisáž výstavy umelcov obce – súčasť Hodových slávností
Podporné projekty
Aj v tomto roku boli pripravené projekty zamerané na potreby obce, ktoré nevieme zabezpečiť
z vlastného rozpočtu obce. Vďaka týmto projektom
sa nám podarilo celkom získať 82 180,- €. Najväčšie
finančné prostriedky nám boli poskytnuté od spoločnosti Nafta, a.s. priamo alebo cez Nadáciu SPP.
Z Ministerstva vnútra SR sme získali 17 000,- € na
projekt doplnenia kamerového systému v obci.
(IS)
Prehľad o podporných projektoch pre obec
Projekt
Výška podpory
Darca
Sprehľadnenie cesty
popri budove Nafty
1 220,- €
Nafta, a.s.
Revitalizácia lesa a lesoparku
2 275,- €
Nafta, a.s.
S knihami za zážitkami
2 850,- €
Nafta, a.s./ Nadácia SPP
Hodové slávnosti 2013
2 800,- €
Nafta, a.s./ Nadácia SPP
Skvalitnenie prostredia a podmienok
pre zdravý rozvoj našich detí (MŠ)
4 035,- €
Nafta, a.s./ Nadácia SPP
Zlepšenie kvality života občanov (kamerový
systém, oplotenie štadióna, likvidácia skládok
a separácia odpadov)
39 000,- €
Nafta, a.s./ Nadácia SPP
Kamerový systém 17 000,- €Ministerstvo vnútra SR
Čitateľské centrum Vráťme deti ku knihe
Oprava miestnych komunikácií
Výmena okien
Oprava cesty na Vinohrádok
1 000,- €
Nadácia Volkswagen
10 000,- €
Nafta, a.s.
2 000,- €
Nafta, a.s.
suma nezistená
FirstFarms
Spolu:
Bude u nás súkromná
základná škola?
Rodičia to chcú!
O našej základnej škole je aj mimo obce
známe, že do nej chodia len deti z rómskej
menšiny, väčšinou zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
Dnes je v nej 117 žiakov s trvalým pobytom
v obci. Približne rovnaký
počet však navštevuje iné
základné školy, hlavne
v Malackách. Tamojšie školy
však signalizujú, že sú plné
a nebudú môcť v ďalších
rokoch prijímať deti z okolitých obcí. Čo môžu teda urobiť rodičia budúcich prvákov?
Prihlásia svoje deti do našej
školy, z ktorej ich predchodcovia postupne odišli?
Z našej činnosti
V minulom čísle
ŠTVRTČANA
Vás Zuzka
Roskopfová
informovala, že
Nezábudka má
nové vedenie.
Touto cestou sa jej
chcem poďakovať
za jej obetavú
prácu pri vedení
klubu a verím, že naďalej sa bude aktívne zapájať
do činnosti klubu .
S príchodom jesene sme upravili otváracie
hodiny klubu z 15.00 hod. na 14.00 hod. Od 1.
októbra bude klub otvorený aj v stredu. V mesiaci
august sme sa aktívne podieľali na príprave
a priebehu Hodových slávností 2013. Uskutočnili
sme výlet s kúpaním v bio bazéne na Kamennom mlyne. Mesiac september bol v znamení
príprav „V. ročníka detského folklórneho festivalu
Mravenec“.
Senior klub Nezábudka sa v nemalej miere
zaslúžil o zdarný priebeh festivalu. Uskutočnili sme
výlet na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy.
82 180,- €
Starosta obce Ing. Ivan Slezák zvolal k tejto
problematike dvakrát rodičov, aby sa spoločne
poradili ako ďalej. Stretnutí sa zúčastnil aj
riaditeľ súkromných stredných škôl zriadených
v našej obci PhDr. Miroslav Malík. Spoločne
sa pokúsili nájsť východisko, resp. alternatívu.
Nakoľko neboli prítomní všetci pozvaní rodičia, tak sa účastníci rozhodli osloviť všetkých,
ktorí majú deti v predškolskom veku s návrhom
na zriadenie súkromnej základnej školy. Ak
to bude možné, tak od budúceho školského
roku. Bude záležať
na príprave všetkých
potrebných dokumentov a nakoniec od rozhodnutia ministerstva
školstva.
Treba dúfať, že
sa všetko stihne
a dochádzka prvákov
do iných škôl bude
čoskoro minulosťou.
(IS)
Čo nás čaká v nasledujúcich Mesiacoch? Okrem
pravidelných klubových stretnutí to bude posedenie pri guláši v mesiaci október. Mäso na guláš
nám venovali poľovníci z Poľovného združenia
Sokol. Guláš nám navaria naši kuchárski majstri
Rudo Brunovský s manželkou Lenkou. V mesiaci
november to bude posedenie pri kapustnici a príprava lampiónového sprievodu. V decembri k nám
príde Mikuláš a my nesmieme pritom chýbať. Na
záver by som chcel poďakovať za pomoc pri našej
činnosti rybárom a poľovníkom z Plaveckého
Štvrtka.
F R A N T I Š E K L I PÁ R
Štvrtčan
8
Čo nové v škole
Rozlúčka s predškolákmi
Je sobota 22. júna 2013 – krásny slnečný deň na krásnu príležitosť. Na tú sa
práve chystali deti, ktoré teraz opúšťajú materskú školu a v septembri si po
prvýkrát zasadnú do školskej lavice.
Slávnostná rozlúčka predškolákov sa po prvý raz uskutočnila na obecnom
úrade za účasti starostu obce pána Ing. Ivana Slezáka. V dopoludňajších hodinách sa deti v sprievode svojich rodičov, starých rodičov a známych postupne
schádzali v sobášnej miestnosti . Vyobliekaní, s dobrou náladou a kyticami
kvetov sa pripravovali prevrátiť list svojej životnej etapy a krok za krokom
opúšťať bezstarostný svet hier a zábav.
Za sprievodu skladby Take it to the limit vkráčali do siene postupne všetci predškoláci . Pani učiteľka Alena Haringová privítala hostí, pedagógov, rodičov a najmä deti. Odovzdala slovo pani učiteľke Dagmar Gombárovej, ktorá
vo svojom príhovore spomenula onen prvý deň, kedy deti po prvýkrát prešli
školskou bránou so slzami v očiach. Tie sa však s pribúdajúcimi dňami a zážitkami osušili ,keď deti zistili ako im je v materskej škole dobre. Pani učiteľka
sa lúčila s deťmi za všetkých učiteľov, kuchárku a pani školníčku. Lúčila sa i za
kamarátov, ktorých deti nechávajú v škole. Pripomenula chvíle, kedy pani učiteľky nahrádzali deťom mamy, utierali slzy či boľavé kolienko.
Po príhovore sa pristúpilo k slávnostnému odovzdávaniu zelených stužiek
a pamätného listu. Triedne pani učiteľky pripli deťom stužku s vyšitým menom a rokom ukončenia predprimárneho vzdelávania a odovzdali pamätný
list.
Slovo odovzdala pani Haringová riaditeľke MŠ slečne Mgr. Monike Masarovičovej. V krátkej reči poďakovala rodičom a pedagógom za úsilie vychovať
čo najlepšie svoje deti a pripraviť ich na život. Spoločným úsilím odovzdávame do základných škôl opäť jednu šikovnú triedu. Želanie správneho vykročenia na novej ceste, usilovnosť a pracovitosť zaželal deťom aj pán starosta. Prizval deti k slávnostnému zápisu do pamätnej knihy a kroniky obce. Deti, ktoré
vedia už písať, sa zapísali do pamätného zápisu.
Po oficiálnej časti sa deti predstavili krátkym programom – s básňami
a piesňami, ktoré vyjadrujú čas hier a zábav .
Za tónov Take it easy deti s poklonou opúšťali obradnú sieň a v sprievode
rodičov sa presunuli do reštaurácie na malé pohostenie. Po slávnostnom
Prvé zvonenie v školskom roku 2013/2014
Čulý ruch v škôlke cez
prázdniny
Ako to už každoročne býva, na konci júna sa
lúčime s našimi predškolákmi, ktorých čaká veľmi
zodpovedný krok a tým je prvý krok do školy. Prajeme im, aby vykročili tou správnou nohou a aby
sa im v škole páčilo tak, ako v našej škôlke. No
ešte predtým si všetci musíme poriadne oddýchnuť. Mali by sme nabrať veľa síl, aby sme s chuťou
a radosťou začali v septembri nový školský rok
2013/2014. Po prázdninách u nás privítame nové
detičky, na ktoré sa už teraz všetci tešíme.
Brána našej materskej školy sa zatvorila 26. júla
a v škôlke nastalo ticho. Už nebol počuť detský
smiech, krik a šantenie detí. Všetky hračky boli
•
•
•
•
•
9
veľmi dobre 31
pochvala riaditeľkou školy bola udelená 9 žiakom
pokarhanie riaditeľkou školy bolo udelené 2 žiakom
knižnú odmenu za prospech a reprezentáciu školy dostalo 8 žiakov,
diplomy dostalo 14 žiakov
Školský klub mal 1 oddelenie, ktoré navštevovalo 18 žiakov z 1. -6. ročníka.
Školskú dochádzku ukončilo 21 žiakov, z toho 8 žiakov v 9. ročníku, 3 žiaci
v nižších ročníkoch a 9 žiakov v špeciálnych triedach. V štúdiu na stredných
školách bude pokračovať 12 žiakov, z toho 6 deviatakov, 5 žiakov zo špeciálnych tried a 1 žiak z VIII. ročníka.
­ rípitku sa s chuťou pustili do pizze
p
a zmrzlinových pohárov. Srdečná pohoda
a vrava bola umocnená prekvapením – mafinkami s menami detí a tortou pre triedne
pani učiteľky, ktoré dali pripraviť rodičia.
Dúfame, že táto pekná slávnosť sa zaryje do pamäti našich detí a zelená stužka
im navždy bude pripomínať bezstarostné
detstvo, čas hier a zábav.
My však vieme, že všetko sa mení,
nezostane všetko navždy tak.
Lebo raz ráno v jeseni, všetko sa zasa premení,
keď tieto deti v školskej predsieni
stanú si ako žiačka, a či žiak.
D . G o m b á r o vá , A . H arin g o vá
triedne učiteľky
Otvorenie dopravného ihriska
v materskej škole
Dňa 27.06.2013 sme v areáli materskej školy
slávnostne otvorili nové dopravné ihrisko za
prítomnosti pána starostu Ing. Ivana Slezáka
a členov Obecnej polície Plavecký Štvrtok. Tí
deťom porozprávali a svojej práci a tiež ich poučili o bezpečnosti. Pretože, každý jednotlivec
– dospelý, či dieťa – je účastníkom cestnej premávky. Automobil, ako nevyhnutný prepravný
prostriedok, sa stal najvyužívanejším dopravným prostriedkom na svete na presun z jedného
miesta na druhé. Milióny ľudí denne využívajú
cestnú sieť na pracovné, alebo súkromné účely,
či už ako vodiči, cyklisti, chodci, cestujúci
v prostriedkoch hromadnej dopravy atď. Tým
sa stávajú pravidelnými účastníkmi cestnej
Štvrtčan
premávky. Okrem pozitívnych stránok so sebou
doprava prináša aj negatívne stránky, z ktorých
najzávažnejšie sú dopravné nehody. Každý rok
je na cestách nárast dopravných prostriedkov
a tým sa zvyšuje aj počet dopravných nehôd, pri
ktorých dochádza k ľahkým, či ťažkým zraneniam a žiaľ aj k stratám na ľudských životoch.
Jednou z možností, ako pozitívne vplývať na
správanie sa ľudí v cestnej premávke, je okrem
vydávania rôznych predpisov, vyhlášok, pravidiel cestnej premávky aj prevencia a dopravná
výchova. Význam dopravnej výchovy a prevencie je v príprave detí, žiakov, dospelých
a seniorov na život v premávke na cestách. Jej
význam spočíva v ochrane zdravia a života
ľudí. Dopravná výchova je významným prvkom
v znižovaní tragédií na cestách. A preto i my by
sme chceli týmto projektom prispieť k ochrane
toho najdôležitejšieho čo človek má a tým je
zdravie. Za pomoci sponzorov, niektorých rodičov sa nám podarilo tento zámer splniť. Patrí
im za to veľká vďaka.
MG R . MO N I K A M A S A R O V I Č O VÁ
riaditeľka MŠ
odložené, každá na svojom mieste. Bábiky spinkali
v kočíkoch, autíčka boli zaparkované na parkovisku, skladačky uložené v krabiciach, kolobežky a trojkolky zase v garáži. Nezainteresovanému človeku by sa zdalo, že škôlka odpočíva. No nebolo
tomu celkom tak. Pani školníčka a upratovačka
sem chodili a pravidelne polievali kvetinky a trávniky. Poupratovali a vydezinfikovali celú škôlku.
Pani riaditeľka Mgr. Monika Masarovičová vypracovala projekt s názvom „Skvalitnenie prostredia
a podmienok pre zdravý rozvoj našich detí“. Tento
projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore
Nadácie SPP a Nafty, a.s.. Vďaka tomuto štedrému
sponzorskému daru v celkovej hodnote 4035,- €
sme objednali nové skrinky do šatne pre naše deti.
Taktiež sme vymenili z týchto prostriedkov PVC
v jedálni a v spoločenskej miestnosti. No mysleli
sme aj na rozvoj športu v našej obci, myslím tým
konkrétne našich malých futbalistov, pre ktorých
budú zakúpené z časti finančných prostriedkov
nové dresy a futbalové lopty. Nemôžem zabudnúť
na manželom Brennerovcov, ktorí nám sponzorsky vymenia značky na skrinky a do umyvárky,
vyrobili nám bannery s logami sponzorských
firiem, ktoré sú pripevnené na plote pred MŠ,
ktorý zase ochotne cez prázdniny natierala rodina
Sedláková. Všetkým patrí srdečná vďaka!
Myslím si, že tak ako po minulý rok, tak aj cez
tieto letné prázdniny sa v našej materskej škole
úplne neodpočívalo a myslím si, že každý, kto
k nám prišiel a ešte príde, uvidí, ako sa vzhľad
postupne mení.
A N N A K O R D O Š O VÁ
učiteľka MŠ
Začiatok školského roka 2013/2014
V pondelok 2. septembra 2013 sa ozvalo prvé zvonenie v školskom roku
2013/2014 pre 117 žiakov Základnej školy v Plaveckom Štvrtku. Na školskom
dvore sa uskutočnilo jeho slávnostné otvorenie za prítomnosti žiakov, rodičov, pedagógov a starostu obce Ing. Ivan Slezáka. Počas prázdnin boli v škole
vykonané čistiace práce, drobné opravy, úprava areálu a výmena šatňových
skriniek. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Plavecký Štvrtok zrezali
náletové dreviny, ktoré znemožňovali využívanie volejbalového ihriska. Poďakovanie patrí veliteľovi Milanovi Hujsovi a ďalším hasičom, ktorí sa podieľali
na likvidácii drevín. Žiakov čakali vyzdobené triedy a nové zariadenie v šatni,
ktoré škole sponzorsky poskytla Nafta prostredníctvom Nadácie SPP vo výške
4000 €. Vedenie školy ďakuje touto cestou podniku Nafta, a.s. za poskytnutie
sponzorského daru. Prispeli ku skrášleniu a skultúrneniu prostredia školy.
Všetkým žiakom, ktorí navštevujú našu školu, želá veľa chuti do učenia
a úspechov počas celého školského roka pedagogický zbor ZŠ Plavecký
Štvrtok.
Pedagogický zbor
Mgr. Emília Czagaňová, riaditeľka školy
Mgr. Jana Gilová, zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Katarína Zálesňáková, triedna učiteľka v nultom ročníku
Mgr. Katarína Mandráková, triedna učiteľka v I. ročníku
Vlasta Kopčová, triedna učiteľka v II. ročníku
Mgr. Anna Smetanová, triedna učiteľka v III. ročníku
Mgr. Katarína Skačanová, triedna učiteľka vo IV. ročníku
Mgr. Ivana Hlozáková, triedna učiteľka v V. ročníku
Mgr. Marcel Adam, PhD., triedny učiteľ v VI. ročníku
Mgr. Ivona Valentovičová, triedna učiteľka v VII. ročníku
Mgr. Jitka Petríková, triedna učiteľka v VIII. ročníku
Mgr. Ján Fischer, triedny učiteľ v IX. ročníku
Mgr. Viera Reich, triedna učiteľka v špeciálnej triede
Mgr. Rozália Pažítková, bez triednictva
Libuša Hedbávna, vychovávateľka v ŠKD
Marta Tarrová, katechétka
Nepedagogickí zamestnanci
Mária Ort-Šnepová, sam.referent
František Jurových, školník, kurič
Zita Filová, upratovačka
Ľuba Kormančíková, upratovačka
Alena Kavická, upratovačka
Alžbeta Štefanovičová, upratovačka
Výber z podujatí
•Exkurzie do Bratislavy – navštívili sme Slovenské národné múzeum,
Archeologické múzeum, Bratislavský hrad, Múzeum pedagogiky a školstva,
• Divadelné predstavenia Trojruža, Maťko a blázni v Malej scéne v Bratislave,
• 4 výchovné koncerty pre žiakov,
• Návšteva FirstFarms,
• Deň otvorených dverí v HaZZ v Malackách,
• Ukážky policajných činností v Malackách,
•Oslavy MDD,
• Výlet do Bratislavy pre žiakov I. ročníka a pre žiakov VIII. a IX. ročníka.
Súťaže
Vyučujúci zapájali našich žiakov do súťaží predovšetkým športových a výtvarných, v ktorých dosiahli úspechy na úrovni okresu.
• Úspešní boli naši žiaci v obvodných kolách a okresnom kole v malom
futbale,
kde sa umiestnili v jednotlivých kategóriách na 1. až 3. mieste,
•Ocenenia získali vo viacerých výtvarných súťažiach,
Zúčastnili sa okresných súťaží
• Mladý záchranár
• Na bicykli bezpečne
Kultúrne a vzdelávacie podujatia
Žiaci pod vedením vyučujúcich a vedúcich krúžkov pripravili program
• ku Dňu matiek,
• na Mikuláša,
• na vianočnú besiedku,
• zúčastnili sa zbierky Liga proti rakovine,
• cyklus prednášok s odbornými pracovníkmi CPPPaP v Malackách pre
žiakov z oblasti šikanovania a agresivity,
• prednášky s políciou z OO PZ Stupava o predchádzaní kriminalite,
• výstavku kraslíc a prác s veľkonočnou tematikou,
• Deň duchov a strašidiel
• Vystúpenie v klube dôchodcov k Mesiacu úcty k starším,
•Tvorivé dielne: vianočné a veľkonočné za účasti žiakov zo ŠZŠ Malacky
Krúžky
V mimo-vyučovacom čase žiaci pracovali v záujmových krúžkoch: výtvarný,
počítačový, športový, chemický, šikovné ruky, tvorivo-dramatický, didaktické
hry, prvá pomoc.
Sponzori
Naše poďakovanie patrí firmám, ktoré nám poskytli sponzorské príspevky:
POZAGAS, a.s. Malacky, Nafta, a.s., Čerpacia stanica Lúč.
E.C.
Školská jedáleň
Helena Sovadinová, vedúca ŠJ
Iveta Chorvátová, vedúca kuchárka
Emília Kuchová, pomocná kuchárka
Božena Krajčírová, pomocná kuchárka
Ilse Miklušičáková, pomocná kuchárka
Stručné zhodnotenie školského roka 2012/2013
V uplynulom školskom roku navštevovalo našu školu 123 žiakov v 1. až 9.
ročníku a v dvoch špeciálnych triedach.
Z celkového počtu 123 žiakov prospelo 111
• z toho s vyznamenaním 13
Koniec školského roka 2012/2013
10
Štvrtčan
Festival Mravenec
Dážď pokazil celkový dojem
Detský folklórny festival Mravenec má za sebou
už jubilejný 5. ročník. Uskutočnil sa v sobotu
14. septembra 2013 na Kamennom mlyne.
Organizátori členovia Občianskeho združenia
ŠTVRTČAN vynaložili veľké úsilie na to, aby
jubilejný ročník mal ešte vyššiu kultúrnu a spoločenskú úroveň ako tie predchádzajúce. Po
tejto stránke sa im to podarilo dokonale. Celkový dojem z tohto pekného podujatia pokazilo
len počasie. Vytrvalý dážď neustal počas celého
programu. A ten bol vynikajúci. Predstavilo sa
celkom 9 detských folklórnych súborov zo Slovenska, Českej republiky a atraktívny súbor Gaj-
nejším „materiálom“, ako žiaci škôl stredných. Po
tomto krátkom vysvetlení na margo často kladených otázok, sa žiada popísať súčasný stav.
ret z Bosny a Hercegoviny. Tento súbor prišiel
s 26 tanečníkmi (deti od 11 – 17 rokov) a ukázal
krásne tance svojej domoviny a upútal rôznorodosťou a pestrosťou krojov. Dážď neprekážal
ani ostatným vystupujúcim súborom ukázať
to najlepšie zo svojich choreografií. Postupne
mohli diváci vidieť tieto súbory: Kostičánek
z Kostice, začínajúci DFS Lábjan, FS Slnečnica
z Piešťan, DFS Macejko z Malaciek, DFS Gerulata z Rusoviec, DFS Klnka z Bratislavy, ktorý sa
práve vrátil zo zájazdu z Mexika ako aj domáce
súbory DFS Štvrtčánek a FS Štvrtčan. Moderovanie bravúrne zvládla Michaela Adamovičová
z Malaciek.
Umelecký garant p. Ingrid Saňková zase
perfektne zvládla organizáciu celého programu,
ktorý bol plynulý,
bez zbytočných
prestávok. Scénu
pripravili členovia
OZ Štvrtčan a FS
Štvrtčan.
Pre úplnosť treba
spomenúť i sponzorov, bez ktorých by
sa podujatie nedalo
uskutočniť. Za podporu podujatia treba
poďakovať Obci
Plavecký Štvrtok,
spoločnosti Nafta,
a.s., Nadácii SPP
a Malokarpatskému
osvetovému stredisku Modra.
(IS)
11
Otváranie zážitkovej čitárne
STUDENT GALLERY a Dotyky 2013
Už po piaty raz sa konala výstava žiakov umeleckých vysokých škôl v STUDENT GALLERY
Alojza Machaja v Plaveckom Štvrtku. Vlastne - nie
tak úplne. Štvrtý ročník hosťoval v Bratislavskej
mestskej galérii a súborná výstava s názvom
Dotyky má už celkovo šestnásťročnú tradíciu.
Staršia éra galérie bola venovaná predovšetkým
drevorezbe a v menšom meradle aj keramike.
Zastúpenie mali profesionáli, amatéri, ľudoví
aj abstraktní umelci – prakticky všetky polohy
výtvarného prejavu v dreve, keramike a okrajovo
aj kove. Nová etapa galérie sa začala ruka v ruke
s uvedením názvu „STUDENT GALLERY“ namiesto pôvodného názvu Záhradná Galéria
Alojza Machaja – ktorá bola známa aj pod označením ZGAM. K zmene bolo niekoľko dôvodov.
Model činnosti ZGAM bol v čase vzniku na
Slovensku jedinečný a podľa PhDr. Ireny Pišútovej
CSc - „nemala na Slovensku paralelu“. S potešením môžeme konštatovať, že dobrá vec nadchla
mnohých a tak začali vznikať galérie výtvarníkov,
ktorým sa stala Záhradná Galéria Alojza Machaja
vzorom. Týmto sa však do určitej miery naplnilo
aj hlavné poslanie. Galéria prezentovala tvorbu
prevažne starších výtvarníkov a po niekoľkých
ročníkoch bolo poznať, že posun v prejave je
u nich veľmi výnimočný, aj napriek každoročnej
snahe o niečo nové. Už v tejto fáze sa nedalo
prehliadnuť, že mladší autori sú oveľa kreatívnejší,
nezaťažení existenčnými či inými starosťami,
ktoré sú obmedzujúce pre nás starších. Bolo teda
celkom prirozené, že voľba budúceho zamerania
galérie bude práve na mládež. Čo sa týka kategórie
žiakov – predsa len žiaci vysokých škôl sú vhod-
Štvrtčan
Student Gallery Alojza Machaja
prezentuje každoročne tvorbu vybraných mladých autorov, ktorí sú žiakmi,
či čerstvými absolventmi vysokých škôl
výtvarného zamerania. Autori vystavujú
práce hotové, no jedno dielo vzniká
v priestoroch galérie formou sympózia.
Asi týždenná tvorivá činnosť je zavŕšená
vernisážou a končí sa druhou nedeľou
po vernisáži. Terajší ročník mal vernisáž
v piatok trinásteho septembra o pol
piatej popoludní. Počasie pod sivými
mrakmi síce hrozilo dažďom, no nakoniec predsa len nepokazilo zamýšľaný
priebeh. Príjemný hudobný zážitok
pripravila E. Števlíková (spev) a Peter
Zajaček (gitara), ktorí vystúpili pred,
aj po prejave Alojza Machaja. Alojz
Machaj predstavil autorov – Valériu
Gašparovú, Tatianu Mihálikovú a Katarínu Uhrínovú, ktorí vytvorili sochárske
diela a reprezentovali VŠVU v Bratislave. V kategórii maľby boli zastúpení
autori trocha pestrejšie - Maliarka Rita
Koszorus z VŠVU v Bratislave, Adrian
Dér z Budapeštianskej HUFA sekundovali jedinému chlapskému účastníkovi –
Jánovi Hrčkovi z VŠVU v Bratislave.
Atmosféru vytvárali okrem nových
a starších diel a príjemného prírodného
prostredia ostrovčeky debatujúcich
návštevníkov, študentov, odborných kritikov
a niekoľkých detí.
ANDREJ IRŠA
DFS Gajret v Plaveckom Štvrtku
Zo Sarajeva (Bosna Hercegovina) pricestoval na
tohtoročný festival MRAVENEC detský folklórny
súbor Gajret.
Nakoľko bol hosťom Občianskeho združenia
Štvrtčan počas celého víkendu, využili sme jeho prítomnosť aj na vystúpenie v našej obci. Spolu s našimi
súbormi Štvrtčánek a Štvrtčan pripravili našim
občanom v nedeľu 15. septembra veľmi pekné a milé
podujatie. V takmer jeden a polhodinovom programe
sa vystriedali všetky 3 súbory a ukázali divákom
rôzne choreografie a kroje z oboch krajín. Na pódiu
bola vidieť radosť účinkujúcich, ako aj snaha ukázať
čo najviac zo svojho umenia. Dobrá nálada a skvelá
atmosféra sa preniesla z pódia na asfaltovú plochu
parkoviska, kde aj po skončení programu tancovali
spoločne všetky tri súbory. Bolo to ozaj veľmi milé
a pekné. A čo je najdôležitejšie? To, že naše súbory
nadviazali priateľstvo a spoluprácu s deťmi z Bosny
a Hercegoviny. Dostali sme pozvanie na festival do
Sarajeva, ktorý sa koná každý rok v júni. Dúfame, že
sa nám podarí oplatiť priateľom návštevu.
(IS)
Hodová nálada pri guláši
Srdečne pozývame rodičov a ich malých čitateľov,
na slávnostné otvorenie čitárne, ktoré sa uskutoční:
4.11.2013-pondelok o 17:30
v priestoroch knižnice.
Na začiatku roka sme vypracovali projekt:
S knihami za zážitkami, ktorý má hravou a zážitkovou formou napomáhať rozvoju detského
čítania, práci s knihou a podporiť znevýhodnené
skupiny obyvateľstva. Z poskytnutého príspevku
sme kúpili nový nábytok, data projektor a premietacie plátno, IT vybavenie, materiál na tvorivé
dielne, rôzne hry a pomôcky, bábkové divadlo,
zriadili sme internet. Tento projekt sa uskutočnil
vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s.
Budeme pokračovať v zážitkových čítaniach,
ale v trošku modernejšej a zaujímavejšej forme.
V rámci aktivít nás čakajú divadielka, tvorivé
dielne, premietanie rozprávok na plátno, rôzne
hry, súťaže a hlavne kopa zábavy! Taktiež usporiadame výlet do Univerzitnej knižnice v Bratislave
spojený s návštevou bábkového divadla.
Termíny zážitkových čítaní a výletu sledujte
na facebooku (obecná knižnica Plavecký Štvrtok),
alebo na našej stránke: www.kniznicaps.webnode.
sk, taktiež budú vyvesené v škôlke a na vonkajších
dverách knižnice.
Kto má záujem odoberať mail s novinkami
a termínami akcií, tak prosím napíšte mail na
[email protected] a do predmetu napíšte:
novinky.
Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo získať
financie na takýto krásny projekt, ktorý môže
pomôcť Vašim deťom s čítaním a tým pádom aj
lepším pochopením učiva v škole. Myslím si, že
čas strávený v novej čitárni, bude aspoň malou,
ale zato kvalitnou kompenzáciou toho množstva hodín, ktoré dnešné deti trávia pri počítači
a sledovaní televízie. My tieto aktivity robíme
dobrovoľne, zadarmo a na úkor nášho voľného
času, preto budeme veľmi rady, keď sa zážitkových
čítaní zúčastní čo najväčší počet malých knihomoľov
J A N A G A Z D O VÁ
☺
Z knižnice do divadla
V rámci projektu „S knihami za zážitkami“
usporiadame výlet pre deti od 9 do 14 rokov,
dňa 16.11.2013 od 08:00 do 13:00.
Najprv sa pôjdeme pozrieť, ako funguje
Univerzitná knižnica v Bratislave a potom nás
čaká kopec zábavy na divadelnom predstavení
Pavla Dobšinského: Mechúrik Koščúrik, kde sa
nám predstavia známe tváre z televíznej obrazovky ako Braňo Bystriansky, Táňa Pauhofová
a ďalší.
Cena výletu je : 4 € ( doprava autobusom
do/z Bratislavy, prehliadka Univerzitnej
knižnice, pedagogický dozor, vstupenka na
predstavenie )
Počet miest je limitovaný, takže neváhajte
a príďte svoje ratolesti prihlásiť buď osobne do
knižnice počas otváracích hodín, alebo mailom
na [email protected], alebo zaslaním sms
na t.č. 0904821832.
J A N A G A Z D O VÁ
V sobotu 7.9.2013 usporiadali hasiči 4. ročník
súťaže vo varení gulášu. V príjemnom neskoroletnom počasí sa zišlo 13 súťažiacich kolektívov.
Okrem domácich účastníkov sa súťaže zúčastnili aj
hasiči z Plaveckého Mikuláša, Lozorna a Malaciek.
Úderom desiatej hodiny sa začali zvŕtať okolo
kotlíkov za povzbudzovania veľkého množstva
netrpezlivých divákov, ktorí čakali na výsledky ich
snaženia. Zrejme sa im darilo, keďže po ukončení
súťaže sa za gulášmi len tak zaprášilo. Následne
o 15.00 hod. začala súťaž hasičských družstiev
v požiarnom útoku. Tohto roku bola účasť chudobnejšia a domáci nemali vážnejšieho súpera pri svojom víťazstve. Domáce dievčatá skončili tretie. Pri
tejto akcii ani nie sú dôležité umiestnenia, ako skôr
celková účasť a atmosféra počas celého dňa. Svedčí
o tom aj hojná účasť spokojných občanov a množ-
Víťazné družstvo DHZ Plavecký Štvrtok
stvo detí, pre ktoré
bolo tiež zabezpečené
trávenie voľného času.
Ďakujeme firmám:
Berto Vysoká pri
Morave, Mäsiarstvo
u Ivana v Malackách,
Gamapek Plavecký
Štvrtok, Building
& Garden Plavecký
Štvrtok, za materiálnu
pomoc, bez ktorej by
nebolo možné takéto
akcie uskutočňovať.
Ďakujeme aj všetkým
občanom, ktorí sa
zúčastnili a tešíme sa
na nich na najbližšej
akcii v máji budúceho
roka.
V ÝBO R D H Z
P L AV E C K Ý
Š T V R TO K
12
Štvrtčan
Vážení fanúšikovia športu a futbalu v našej obci zvlášť
Čas rýchlo beží a nový súťažný
ročník sa naplno rozbehol. Ten
uplynulý nedopadol tak, ako sme
si predstavovali – najmä silný
káder mužstva mužov v majstrovstvách regiónu odohral
viacero menej vydarených zápasov a nehral o prvé miesta ako
v predchádzajúcich ročníkoch
a skončil v strede tabuľky. Radosť
robila mládež – tak prípravka
ako aj mladší žiaci spravili veľký
pokrok a herne a umiestnením
potešili celú našu obec.
Do nového súťažného ročníka
2013/2014 sme vstúpili vynovení
a týka sa to všetkých družstiev.
Družstvo mužov prevzal
staronový tréner Milan Hrica,
od ktorého očakávame, že
vráti mužstvu víťazného ducha
a posunie kvalitu hry a hráčov
opäť smerom dopredu. Družstvo
opustili v letnom prestupovom
kolotoči 4 hráči ( Kalanka, Zajíc
a Juhas – prestup do Rohožníka,
Družstvo seniorov pre domácim zápasom
Remák odchod do Rakúska ), ale
doplnili sme káder o šikovných
káble osvetlenia, rozkopané dvere na toaletách.....
mladých hráčov – z Veľkých Levár prišli Čermák,
Toto je všetko vizitka zlodejov za ostatných pár
Jurkovič a Kozák, z Rohožníka Ševčík, zo Slovana
mesiacov (viacerí z nich sú známi, ale kvôli
Gabaš a z Kostolišťa Ritomský . Do kádra sa vracia
nízkemu veku sú nepostihnuteľní). Škody sú
po angažmáne v Čechách Ján Adamčík.
vysoké a nie je možné ich stále a dookola znášať
V príprave sme súperov prevýšili a porážali,
na vlastné náklady. Bohužiaľ toto je smutná realita
rovnako sme veľmi dobre hrali v prvých 3 súťažnašej obce súvisiaca s množstvom neprispôsobiných zápasoch nového ročníka a zastavil nás
vých spoluobčanov. Apelujeme na obecnú políciu
až v domácom zápase nešťastnou prehrou Inter
a prosíme o častejšiu resp. pravidelnú dennú
Bratislava. Ostatnú nedeľu (15. septembra) sme
kontrolu areálu – je to hlavne obecný majetok,
odohrali kvalitný remízový zápas v Bernolákove
o ktorý sa dlhodobo na vlastné náklady staráme
a veríme, že výkon a aj výsledky pôjdu už len
a zveľaďujeme. Kamerový systém a oplotenie
dobrým smerom. Tento ročník je totiž prelomový
areálu je nevyhnutnosťou – veríme, že sa nám to
a dôležitý – od budúceho súťažného ročníka
2014/2015 príde k zásadnej reorganizácii súťaží
a v prípade popredného umiestnenia v tomto
Tabuľka – starší žiaci:
ročníku máme šancu a možnosť hrať od budú1 ŠK Lozorno, FO
4 4 0 0
82 : 1
12
ceho roka tretiu ligu a to v Plaveckom Štvrtku ešte
nebolo! Je to pre všetkých zúčastnených jednak
2 FC Rohožník
4 4 0 0
52 : 1
12
veľká výzva ale aj prosba o podporu každého
3 ŠK Žolík Malacky B 4 4 0 0
50 : 4
12
druhu na všetkých, ktorí môžu a chcú pomôcť –
obec, fanúšikov, sponzorov...
4 FK Záhorská Ves
5 4 0 1
13 : 7
12
Družstvo žiakov bude tento rok hrať súťaž
5 Láb
5 3 2 0
32 : 3
11
starších žiakov, aj keď vekovo pôjde ešte o mladé
6
ŠK
Plavecký
Štvrtok
5
3
1
1
33
:
8
10
družstvo, ktoré pod vedením Milana Martinku
môže ostať pokope aj budúci rok a veríme, že
7 Vysoká pri Morave 6 2 1 3
29 : 18
7
následne konečne dokážeme vytvoriť po dlhšom
8 TJ Družstevník Závod 6 2 1 3
14 : 30
7
čase aj družstvo dorastu, ktorá nám veľmi chýba
9
TJ
Veľké
Leváre
5
2
0
3
12
:
22
6
ako prirodzený medzičlánok medzi žiackym
a seniorským futbalom.
10 FC Zohor
5 0 3 2
6 : 17
3
Našich najmladších v predprípravke povedie Miro
11
TJ
Záhoran
Jakubov
4
1
0
3
6
:
35
3
Beňa s cieľom trénovať a pripraviť sa na budúci
12 FK Stupava
4 0 0 4
6 : 16
0
súťažný ročník, kde už bude hrať riadnu súťaž
prípraviek.
13 FK Jablonové
4 0 0 4
0 : 17
0
A teraz o inom – ukradnuté zariadenia na
14
ŠK
Malacky
FO polievanie, ukradnutý valec na valcovanie ihriska,
(odstúpené)
0 0 0 0
1 : 58
0
vykradnutá kabína mužov a ukradnuté kopačky,
15 FK v Sološnici
5 0 0 5
1 : 100
0
ukradnuté dvere na stĺpe osvetlenia, ukradnuté
Noviny občanov obce Plavecký Štvrtok
spoločnými silami a v spolupráci s obcou podarí
ešte tento rok zrealizovať.
Čaká nás dlhá jesenná sezóna – kvôli 17 účastníkom v súťaži mužov budeme trénovať a hrať až
takmer do konca novembra.
Vážení spoluobčania, príďte nás povzbudiť na
každý domáci zápas v hojnom počte a žite obecným športom!
Športu zdar a futbalu zvlášť!
J Á N H L AVÁ Č E K
Tabuľka MRB po 8. kole:
1 INTER Bratislava, o.z.
7
6
1
0
15 : 4
19
2 TJ Rovinka
8
5
2
1
14 : 9
17
3 FC Rohožník
8
5
1
2
22 : 10
16
4 FK Slovan Ivanka pri Dunaji 8
4
2
2
14 : 8
14
5 MŠK Kráľová pri Senci
8
4
2
2
12 : 7
14
6 ŠK Svätý Jur
8
3
4
1
17 : 8
13
7 FK Stupava
7
4
1
2
10 : 9
13
8 ŠK Bernolákovo
7
2
5
0
12 : 8
11
9 FK Slovan Most pri Bratislave 8
3
2
3
10 : 18
11
10 ŠK Báhoň
8
3
0
5
11 : 14
9
11 ŠK Plavecký Štvrtok
7
2
2
3
14 : 14
8
8
12 OŠK Slovenský Grob
7
2
2
3
8 : 11
13 ŠK Lozorno, FO
8
2
2
4
7 : 10
8
14 FC Ružinov Bratislava
7
1
4
2
12 : 13
7
15 ŠKP INTER Dúbravka Bratislava8
1
1
6
4 : 16
4
16 Karpaty Limbach
7
0
2
5
4 : 14
2
17 LP Domino Bratislava
7
0
1
6
2 : 15
1
ŠTVRTČAN, štvrťročník, Vydavateľ: Obec Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 172, 900 68, IČO: 00305049,
ISSN 1338–9114, Evidenčné číslo: EV 3008/09. Šéfredaktor Ing. Ivan Slezák. Redakčná rada Eva Matlovičová,
Andrea Vyšváderová, Vojtech Zajíček. Tlač a realizácia: FO ART, s.r.o. Bratislava,
[email protected], www.obecplaveckystvrtok.sk.
Redakčná rada nezodpovedá za obsah jednotlivých článkov, príspevky neprešli jazykovou úpravou
Download

Štvrtčan číslo 3/2013 - Obec Plavecký Štvrtok