Ďalej v čísle: Zrušenie výskumných a regeneračných chovov králikov - Zasadnutie Európskej štandardotvornej komisie pre hydinu Entente Européenne
-
Slovenská hus
naše národné plemeno
krátka história str. 4
XVI. Celoštátna str.
výstava zvierat 2 a 3
prihláška a propozície
Srsť - zrkadlo správnej
výživy a pravidelnej
starostlivosti
str. 6
27. letná súťaž v
speve kanárikov na
Slovensku
str. 7
Nový bonitačný kľúč
kôz 2013
str. 8
Chovateľské
noviny
Určené pre členov Slovenského zväzu chovateľov
a chovateľskú verejnosť
Ročník II. - Číslo 1/2013 - ISSN 1338-7987 - Cena 0,- € - www.szch.sk - [email protected]
Vážení chovatelia, milí priatelia,
Milí chovatelia,
opäť sa Vám do rúk dostávajú Vaše Chovateľské
noviny. Je august, výstavy sa rozbiehajú a
chovateľská práca je v plnom prúde. Sme radi, že sa
vám, načim členom, v chovateľstve darí. Dôkazom
vašich chovateľských úspechov sú nielen umiestnenia na výstavách organizovaných na Slovensku, ale
aj výsledky na výstavách v zahraničí. Sme hrdí na aktívnu účasť našich členov, bez ohľadu na to, či
chováte králiky, holuby, hydinu, morčatá, mačky, či
ovce, kozy, spevavé kanáriky, exotické vtáctvo alebo
akváriové ryby.
Čo nás čaká v najbližších mesiacoch? Na výstave
Agrokomplex môžete vidieť v rámci Národnej výstavy
zvierat - propagačnej výstavy Slovenského zväzu
chovateľov ukážku jednotlivých plemien a druhov
zvierat. V piatok 23.8.2013 organizujeme prvý ročník
Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho, ktorý nás
nečakane opustil v stredu 6.2.2013. a na naše aktivity
sa na nás pozerá s ovčiarskeho neba.
V septembri Vás pozývame na Celoštátnu výstavu
mláďat králikov a mladej hydiny, ktorá je tento krát v
Košiciach v dňoch 7. až 8. septembra 2013.
V novembri organizujeme už XVI. ročník Celoštátnej
výstavy zvierat a III. ročník Slovenských trhov. Tentokrát budeme na celoštátnej výstave zvierat
vystavovať všetky druhy zvierat, ktoré chovajú naši
členovia. Veríme, že Vás súťažné expozície príjemne
prekvapia a ukážkové zaujmú.
Koncom tohto roka a začiatkom budúceho roka
budete rozhodovať o budúcnosti zväzu, budete voliť
svojich zástupcov na zjazd. Už v sobotu 3. mája 2014
sa uskutoční XI. zjazd SZCH v Banskej Bystrici.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené na výstave,
veľa zaujímavých a poučných stretnutí, veď chováme
pre radosť, krásu a úžitok.
Jarmila Dubravská, tajomníčka RR SZCH
po veľmi rozpačitej jari sa postupne rozbehla
chovateľská sezóna. Dlhá zima ju posunula.
Určite to bude mať dosah na zvieratá a krmivá
v tomto roku. Ale výstavy sú ešte ďaleko a my
máme niekoľko mesiacov na prípravu zvierat.
Do tejto práce Vám chcem zaželať veľa chuti
a radosti.
V tomto roku nás, predovšetkým v základných
organizáciách, čaká ďalšia dôležitá práca. Tou
je príprava na volebný a zjazdový rok 2014!
Myslím tým, že treba pripraviť dobrých kandidátov do funkcií na všetkých stupňoch riadenia nášho záujmového združenia
Slovenského zväzu chovateľov. Zvažujme a
pripravujme kandidátov rozumne a zodpovedne. Majme na zreteli zachovanie a
zveľadenie majetku nášho zväzu. Toto musí
byť prvoradé, možnože aj pred odbornou prácou, najmä na najvyššom stupni riadenia. Pre
odbornú prácu je veľa priestoru predovšetkým
v základných organizáciách a v kluboch
zväzu. Ale z prenájmu majetku naše združenie žije. V končiacom sa volebnom období bol
majetok zväzu po mnohých rokoch konečne
zveľadený, viaceré objekty opravené a takmer všetky nehnuteľnosti boli prenajaté. Budova sekretariátu republikovej rady v
Bratislave prešla generálnou obnovou. Toto
všetko si vyžiadalo veľa práce nášho zväzového vedenia. V tomto všetkom je potrebné
pokračovať. Uisťujem Vás, že žiadne
niekoľkotisícové odmeny, tak ako v minulosti,
vyplácané neboli. Preto zostali peniaze aj na
investície a zabezpečenie národných výstav
a oboslanie európskej a svetových výstav.
Tieto budú určite organizované aj v budúcich
rokoch. Len by sa veľmi ľahko mohlo stať, že
bez organizačného zabezpečenia našim
sekretariátom a bez peňazí z nášho majetku
by sa pre väčšinu našich chovateľov stali nedostupnými. Veď napríklad minuloročná európska výstava zvierat v Lipsku náš zväz stála
takmer desať tisíc EUR. A to bola zo stredu
Slovenska vzdialená len asi 600km. Preto
dávam starostlivosť o majetok pred odbornú
prácu. Keď budú peniaze, bude aj zväzová
činnosť. Peniaze sú vždy “až” na 1. mieste.
To, že činnosť pre chovateľov má význam,
ukázali aj úspechy našich chovateľov na Európskej výstave v Lipsku a na začiatku tohto
roku ešte väčšie úspechy predovšetkým “kanarikárov” na svetovom šampionáte v Belgickom Hasselte. Na týchto výstavách boli zo
Slovenska vystavené aj historicky najväčšie
počty zvierat.
Milí priatelia - chovatelia, zvažujte a pripravujte sa na budúci volebný rok už teraz. Myslite
aj na mladých, perspektívnych chovateľov funkcionárov.
Váš
Vladimír Falat
predseda RR SZCH
XVI. Celoštátna výstava zvierat
Pre odbornú, chovateľskú i laickú verejnosť sa bude
konať v novembri tradičná Celoštátna výstava zvierat
v Nitre. Tento rok je obohatená o viaceré novinky.
Okrem už známych Slovenských trhov organizátori
pripravujú špeciálnu expozíciu Malá farma - malá výrobňa zameranú na výrobu a spracovanie domácej
produkcie farmára, ktorej doplnok je séria odborných
seminárov chovateľskej a farmárskej tematiky pre verejnosť, súťaž pre školy Poznaj naše národné plemená a detský kútik pre najmenších.
Pre chovateľov, ktorí sa chcú zúčastniť ako vystavovatelia, prikladáme prihlášku a propozície výstavy. Uzávierka prihlášok má dva termíny, pričom skorší je
výhodnejší.
Pripominame termín: 23. - 24. 11. 2013 v Nitre na výstavisku Agrokomplex. Veríme že neskorší termín poskytne viac času k lepšej pripravenosti zvierat a prispeje
k úspechom chovateľov.
Ďalšie informácie môžete získať na našej stránke
www.szch.sk.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
(mk)
AGROKOMPLEX
2013
reprezentačná expozícia SZCH - pavilón “V”
Slovenský zväz chovateľov sa svojou reprezentačnou ex22. - 25. 8. 2013
pozíciou podieľa aj na jednej z najväčších poľnohospodárskych výstav na Slovensku Agrokomplex 2013. V našom domovskom pavilóne “V”
pripravujeme pestrú ukážkovú expozíciu živých zvierat, prezentácie spoluvystavovateľov
a špeciálne kolekciu Slovenskej husi, ktorá ako národné plemeno reprezentuje SZCH na
súťaži o Zlatý kosák.
Súčasťou podujatia je Nákupný trh na plemenné capky “Memoriál Doc. Ing. Egona
Gyarmathyho, CSc.”, pomenovaný na počesť E. Gyarmathyho, jedinečného odborníka
európskeho významu, dlhoročného člena a funkcionára SZCH. Prvý ročník memoriálu sa
koná v piatok 23. 8. 2013 pri pavilóne SZCH a na veľkej predvádzacej ploche. K nákupnému trhu bude vydaný ÚOK pre chov oviec a kôz samostatný bulletin.
Návštevníci pavilóna SZCH a chovatelia budú mať popri expozícii živých zvierat možnosť
konzultácií a poradenstva u spoluvystavovateľov v oblasti krmív a výživy zvierat, veterinánej starostlivosti, liahní, nebude chýbať prezentácia odborných chovateľských časopisov
a literatúry a taktiež možnosť nákupu chovateľských potrieb. (mk)
Chovateľské noviny - 15. august 2013 - číslo 1/2013 - ISSN 1338-7987 - www.szch.sk - [email protected]
1
XVI. Celoštátna výstava zvierat
23. - 24. 11. 2013, Výstavisko AGROKOMPLEX NITRA
Výstavné podmienky
Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava v spolupráci s AX Výstavníctvo,
pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka
organizuje XVI. Celoštátnu výstavu zvierat v dňoch 23. - 24. 11. 2013 na Výstavisku AGROKOMPLEX NITRA
Výstavné podmienky
Všeobecné ustanovenia výstavných
podmienok:
Výstavu organizuje SZCH. Vystavovať
sa môžu zvieratá - králiky, hydina, holuby (max. do veku 6 rokov), akváriové
ryby, exotické a okrasné vtáctvo, spevavé kanáriky, ovce a kozy, kožušinové zvieratá, mačky, morčatá a
ostatné zvieratá zahrnuté v pôsobnosti
SZCH. Zvieratá na výstavu môžu
prihlásiť iba členovia SZCH a
zahraniční vystavovatelia, ktorých
zväzy sú členmi chovateľských zväzov
vo svojej krajine. Prijatie prihlášky bude
písomne potvrdené po zaradení zvierat
do katalógu a chovateľovi budú zaslané pridelené čísla výstavných klietok. Vystavovateľ sa zaslaním
prihlášky zaväzuje uhradiť výstavné
poplatky aj v prípade, ak sa na výstave
z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.
Vystavovateľ zaslaním prihlášky súhlasí s výstavnými podmienkami. Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie
prihlášky s odôvodnením. V prípade
nekonania sa výstavy z objektívnych
dôvodov, budú výstavné poplatky po
odpočítaní už vynaložených nákladov
vrátené vystavovateľom.
Usporiadateľ výstavy zodpovedá za riadnu starostlivosť o zvieratá počas výstavy a ručí za prípadné straty. V
prípade straty bude chovateľovi
uhradená cena za zdrobnené a malé
plemená 20 EUR, stredné plemená 30
EUR a veľké plemená 40 EUR (hydina,
králiky) u ľahkochovaných plemien holubov 20 EUR a ťažkochovaných 40
EUR. Vystavovateľ súhlasí, aby
usporiadateľ stanovil cenu u ostatných
druhov zvierat. SZCH nezodpovedá za
škody spôsobené úhynom počas
prepravy, tiež za úhyn chorých zvierat,
dodaných na výstavu a umiestnených
v karanténe. Akákoľvek manipulácia so
zvieratami počas výstavy zo strany
majiteľa bez vedomia príslušného
garanta je zakázaná.
Pozor, každá prihláška musí byť potvrdená základnou organizáciou SZCH.
Súťažné expozície:
HOLUBY- individuálne, kolekcia
4-členná, zastúpenie oboch pohlaví (v
prihláške musí byť označená K)
HYDINA - individuálne, kolekcia
4-členná, zastúpenie oboch pohlaví (v
prihláške musí byť označená K)
KRÁLIKY - individuálne, kolekcia
4-členná - súrodenci, bez obmedzenia
pohlavia (v prihláške musí byť
označená K), kolekcia 2+2, môžu byť
v nej králiky z dvoch rôznych vrhov, bez
obmedzenia pohlavia (v prihláške
musí byť označená K)
MAČKY - medzinárodná výstava v
sobotu a nedeľu, výstavné podmienky
zverejnené samostatne,
MORČATÁ - samostatná výstava v
sobotu a nedeľu, výstavné podmienky
zverejnené
samostatne
na
www.zochm.sk
Ukážkové expozície bez posúdenia:
akváriové ryby, exotické vtáctvo,
kožušinové zvieratá, ovce a kozy, spevavé kanáre - organizátor a výstavný
2
výbor si vyhradzuje právo obmedzenia
počtu zvierat.
Zasielanie prihlášok:
Riadne a čitateľne vyplnené prihlášky
tlačeným písmom alebo strojom
posielajte na adresu:
Slovenský zväz chovateľov
XVI. Celoštátna výstava zvierat
Krížna 44, 824 76 BRATISLAVA
Telefón: 02 - 555 75 034
v pracovné dni v čase od 8.30 - 15.30
hod. Prihlášky sú zverejnené na
www.szch.sk.
Uzávierky prihlášok:
1. uzávierka prihlášok je v pondelok,
30. 09. 2013,
2. uzávierka prihlášok je 15.10.2013.
Pozor, prihlášky po dátume 2.
uzávierky nebudú akceptované.
S prihláškou neposielajte rodokmene.
Výstavné poplatky:
* za každé vystavené zviera v
súťažných expozíciách 3 EUR
* Manipulačný poplatok - povinný pre
každého vystavovateľa v súťažných
expozíciách: 2 EUR
* Katalóg - povinný pre všetkých
vystavovateľov (okrem rod. príslušníkov a vystavovateľov ukážkových
expozícií), aj pre MCH: 5 EUR
* pri 2. uzávierke poplatok za každé
vystavené zviera v súťažných expozíciách 4 EUR
Katalógy je možné prevziať si len
počas konania výstavy v kancelárii výstavy. Na základe dokladu o zaplatení
môže katalóg za vystavovateľa
prevziať aj jeho písomne splnomocnený zástupca.
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava,
Krížna 46, č. ČSOB, číslo účtu:
4011562170/7500.
Platby môžu byť hradené:
prevodom z účtu kde uveďte variabilný
symbol 23112013, konštantný symbol
0308, alebo
poštovou poukážkou, konštantný symbol 0308 a variabilný symbol
23112013.
Oznámenie o platbe (ústrižok zloženky,
kópia dokladu o bankovom prevode)
musí byť súčasťou prihlášky. Pozor,
neuhradené prihlášky nebudú zaradené do katalógu! Pri spoločných
platbách Vás žiadame, aby ste priložili
k prihláškam aj rozpis platieb z dôvodu
identifikácie.
Údaje pre zahraničné platby:
SWIFT CODE - BIC: CEKOSKBX,
IBAN CODE: SK94 7500 0000 0040
1156 2170 (pri internet bankingu treba
postupovať podľa pokynov banky,
medzery medzi znakmi sa nedávajú).
Pri platbe z ČR na Slovensko môžete
využiť platbu medzinárodnou poštovou
poukážkou na účet - Eurogiro. Vystavovatelia z ČR môžu platiť výstavné
poplatky aj priamo na výstave.
Veterinárne podmienky:
Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá
s
platným
veterinárnym
osvedčením, kde bude potvrdené, že
sú klinicky zdravé a pochádzajú z mi-
esta bez nebezpečných nákaz. Hydina
vyšetrená na Salmonella Pullórum, holuby vakcinácia proti paramyxoviróze,
králiky očkované proti moru králikov a
myxomatóze. Mäsožravé kožušinové
zvieratá očkované proti besnote.
Vakcinácie a vyšetrenia musia byť
zaznačené v sprievodnom doklade. V
prípade zmeny nákazovej situácie je
výstavný výbor oprávnený požadovať
splnenie podmienok v súlade s platnými aktuálnymi veterinárnymi podmienkami.
Program výstavy:
► 21.11.2013 štvrtok, 6.00 - 21.00
hod., Príjem zvierat
► 22.11.2013 piatok, 8.00 - 16.00 hod.,
Posudzovanie zvierat
► 23.11.2013 sobota, 9.00 - 17.00
hod., Prehliadka výstavy
►24.11.2013 nedeľa, 9.00 - 16.00
hod., Prehliadka výstavy, výdaj zvierat
po 15.00 hod.
Príjem a výdaj zvierat:
Zvieratá musia byť na výstavisko
doručené osobne. Každá prepravka
musí byť označená príslušným štítkom
s uvedeným číslom klietky, ktoré vystavovatelia obdržia od organizátora
výstavy spolu so súpisom vystavených
zvierat. V tomto súpise je potrebné
doplniť u králikov, hydiny a holubov
identifikačné údaje, čiže tetovanie,
číslo obrúčky a u králikov aj hmotnosť.
Pri dodaní zvierat do výstavných hál
budú tieto prehliadnuté veterinárnym
lekárom a v prípade, že budú
vykazovať známky nejakého ochorenia, nebudú na výstavu prijaté a
zaplatené poplatky nebudú vrátené.
Zvieratá
si
zaklietkuje
každý
vystavovateľ sám, po predchádzajúcom súhlase garanta. Po zaklietkovaní
mu garant potvrdí prevzatie zvierat a
vystavovateľ mu odovzdá súpis zvierat.
Pri výdaji zvierat sa vystavovateľ
nahlási u príslušného garanta a ten mu
zvieratá vydá.
Posudzovanie:
Posudzovanie zvierat sa uskutoční bez
prístupu verejnosti. Počas posudzovania majú prístup do výstavných hál
len delegovaní posudzovatelia, hospitujúci adepti, garanti jednotlivých expozícii a výstavný výbor.
Udeľované tituly:
Najúspešnejším zvieratám podľa
bodového ocenenia, v zmysle smerníc
jednotlivých odborných komisií, budú
udelené tituly:
MAJSTER
SR,
ŠAMPIÓN SR, ČESTNÁ CENA.
Ďalej budú udelené ceny venované
chovateľskými klubmi a sponzormi.
Výdaj cien sa uskutoční v čase otvorenia výstavy pre verejnosť v kancelárii
výstavy. Zasielanie cien po skončení
výstavy je možné na náklad
vystavovateľa.
Predaj zvierat:
Predaj zvierat bude realizovaný len
prostredníctvom predajného stánku.
Predajné zvieratá budú umiestnené v
súťažných expozíciách. Predajná cena
musí byť uvedená v prihláške. V
Uzávierky prihlášok:
1. uzávierka: 30. 09. 2013
2. uzávierka: 15. 10. 2013
K prihláške zaslanej po 1.
uzávierke bude k poplatku za
zvieratá ku každému zvieraťu
účtované 1,- Eur doplatok.
Prihlášky zaslané po dátume
2. uzávierky nebudú
akceptované.
S prihláškou neposielajte
rodokmene.
katalógu bude uvedená požadovaná
predajná cena majiteľa navýšená o 10
%. Navýšenie 10 % pripadne v
prospech výstavy. Predávajúci obdrží
ním stanovenú cenu. Pozor, platby
budú zaokrúhľované s presnosťou na
0,50 centov hore (od 0,1 do 0,4
zaokrúhlenie na 0,5 EUR, od 0,6 do 0,9
na 1 EUR). Predajné zvieratá dodané
na výstavu bez rodokmeňa, v prípade
záujmu kupujúceho, budú odpredané.
V prípade, že chovateľ počas výstavy
predá nepredajné zviera, zaväzuje sa
zaplatiť poplatok 5 EUR v kancelárii
výstavy a až po písomnom potvrdení
zaplatenia poplatku garant zviera
vystavovateľovi vydá. Peniaze za
odpredané zvieratá si chovateľ prevezme priamo na výstave v kancelárii
výstavy v sobou v čase od 16.00 hod
do 17.00 hod, v nedeľu od 15.00 hod
do 16.00 hod prípadne budú posielané
chovateľovi na vopred uvedený
bankový
účet
alebo
poštovou
poukážkou na náklady chovateľa.
Propagácia, fotografovanie, video:
Informačné a propagačné letáky je zakázané bez povolenia usporiadateľa a
výstavného výboru umiestňovať vo
výstavných priestoroch. Pri fotografovaní je prísne zakázané otvárať výstavné
klietky,
prípadne
inak
manipulovať s vystavenými zvieratami.
Manipulovať s vystavenými zvieratami
pri fotografovaní je možné len na základe písomného súhlasu organizátora
výstavy - tento súhlas môže byť udelený len akreditovaným novinárom
chovateľských časopisov. Čas na fotografovanie bude určený v písomnom
povolení. Fotografovať sa môže len za
prítomnosti zástupcu organizátora
alebo člena výstavného výboru garanta. Žiadosti o povolenie fotografovania musia byť doručené do sídla
SZCH, Krížna 44, 824 76 Bratislava do
30.10.2013.
Zmeny výstavných podmienok:
Organizátor a výstavný výbor si
vyhradzujú právo zmeny vo výstavných
podmienkach v záujme úspešného
zabezpečenia výstavy. O prípadoch,
ktoré neriešia tieto výstavne podmienky
rozhodne organizátor spolu s výstavným výborom.
Špeciálne klubové výstavy:
Organizátor a výstavný výbor umožní
chovateľským klubom usporiadanie
špeciálnych klubových výstav na písomné požiadanie klubu doručené do
30.09.2013 písomne na adresu
Slovenského zväzu chovateľov, Krížna
44, 824 76 Bratislava. Prihlášku je
potrebné označiť názvom klubu.
Chovateľské noviny - 15. august 2013 - číslo 1/2013 - ISSN 1338-7987 - www.szch.sk - [email protected]
!" #$$ %$!
&'()*+,-,./0+12.,21.3*1
.
41,.)&,.3.-,5
!"
#$ $% & '(#
( &) * +( , $
-.
.-
"
/ #
01
.).&9/)*,
/2?(
.&+*;*,/;'&)*;
@
21 $ 2
"& $3
0" )% $3 (3 3 )
1 *
( #$
"
)
4 $3 ) 6
%(" " %" 2 &$(" 11"
"
"
.
,/A2.,212,1,>
B.3/?)27
)C
5+
#
%
#
6/2&7/82.2&
.)
&9:
.2&
.)2 ')
,
;"<
=;"<
$;"<>)1
&).3)-,<
.,21*1
.
4
Chovateľské noviny - 15. august 2013 - číslo 1/2013 - ISSN 1338-7987 - www.szch.sk - [email protected]
3
Republiková rada SZCH
27. apríla 2013 mojimi očami
jtón
F e alebo nie?
8:00 vyrážam z domu, 8:30 beriem Štefana, 10:00 termín zasadnutia republikovej rady - Vrútky. Termín posunutý o pol hodiny pre
zasadnutie predsedníctva SZCH.
Na úvod tajomníčka rozdala nový program zasadnutia ( pridané
tri body oproti pôvodnému ). Tento program hneď spochybnil pán
Nagy, a navrhol svoj, ktorý obhajovali páni .......... Následne sa
zvolila mandátová komisia, ktorá mala za úlohu sčítavať hlasy a
zistiť, či majú všetci všetko poplatené a či môžu hlasovať. Ďalšiu
komisiu sme volili overovaciu - ktorú dodnes neviem na čo bola?
Odhlasovali sme, že každý môže vystúpiť k danému bodu len
raz, čo ale evidentne neplatilo. Hlasovanie za pôvodný program
neprešlo, lebo už nikto nevedel, či hlasuje, za program, ktorý bol
zaslaný alebo rozdaný pred zasadnutím. Prešiel program pána
Nagya, ktorý bol prakticky ten istý len ináč poprehadzovaný.
Potom vystúpil pán Petrík, ktorý nás zasypal spústou paragrafov,
že prečo by mal byť on podpredseda RR SZCH a prečo minulé
zasadnutie neplatí. Za výdatnej podpory pána Forbergera. To už
bol ale obed. Po obede pán Kubiš (predseda revíznej komisie)
prečítal asi troj- stranový dokument prečo pán Petrík nemá
pravdu. Samozrejme pravidelne mu do toho skákal pán Forberger. Keď sme si už mysleli, že toto je zažehnané, znovu vystúpil pán Petrík a znovu na nás sypal paragrafy, (asi si myslel, že
je na ústavnom súde). A to som už nevydržal ja, začal som kričať
aby mu zobrali slovo, aby tu neriešil svoju frustráciu a aby si Tí
páni pri tom stole “uvedomili na čo sme sem prišli”. Vyzeralo to
že hádam situácia sa znormalizovala. A tak sme za podpredsedu
RR SZCH zvolili pána Samuelisa, za predsedu ovčiarskej
komisie po zosnulom pánom Gyarmathym pani Dúbravskú.
Dozvedeli sme sa koľko bola stratová výstava v Nitre, a koľko
nás stála Európska výstava. Prebrali sme či majú alebo nemajú
dostávať posudzovatelia katalóg, koľko máme členov a že niektoré ZO odvádzajú členské priamo na RR a nie cez OV. Ďalej sa
riešili členské preukazy, známky a kontrola členstva SZCH. UKK
nezistila žiadne pochybenie v účtovníctve.
Nasledovala voľba zjazdovej komisie a komisie na prípravu
stanov SZCH. Samozrejme ľudia ktorý boli navrhnutý predsedníctvom nevyhovovali pánovi Nagyovi a ten navrhol ďalších
členov. Pri hlasovaní bol taký chaos, že delegáti asi ani nevedeli
za čo hlasujú. Lebo inak by sa nemohlo stať, že v komisii na
prípravu stanov sú ľudia ako .......... Keď som to hovoril okolo sediacim, že schvaľujeme niečo, podľa čoho budeme riadiť zväz
nasledujúce štyri roky , tak iba nechápavo pozerali.
Keďže z UKK, odstúpil jeden člen, nasledovala voľba nového.
No a čuduj sa svete, pán Nagy navrhol pána Petríka a zase som
nechápavo pozeral čo tí ľudia stvárajú. Nadpolovičnou väčšinou
prešiel. To keď videl predseda UKK pán Kubiš, ihneď ohlásil svoju
abdikáciu, že on s takým človekom, ktorý ho osočoval po ministerstvách spolupracovať nebude. No a to už zdvihlo zo stoličky
aj takého ostrieľaného matadora ako je pán Ďurža, ktorý všetkým
na rovinu povedal, že mi nie sme vzorka chovateľstva, ale
HANBA. Potom sa nám podarilo po urputnom boji schváliť termíny výročných členských schôdzí ZO, oblastných konferencií,
aktívy
UOK a termín zjazdu 3. Mája 2014.
Nasledovala voľná rozprava a to sa už hádam nedá ani
komentovať. Keď ľudia ktorí sú odborníci vo svojom fachu, a na
druhej strane RR SZCH hádžu po sebe špinu, kto bol viac zodpovedný za spackanú Európsku výstavu, na miesto toho aby si
to vydiskutovali niekde medzi štyrmi očami? No ja neviem..?
No a na záver (teda z môjho pohľadu), keď už sme nevedeli kto
vedie toto zasadnutie, niekto dal odhlasovať aby bolo zrušené
vylúčenie zo zväzu pánovi Michalíkovi. O tom kto? Za čo? Prečo?
A či mal niekto oprávnenie? Vylučovať ho zo zväzu som ja už
nemal chuť ani vôľu diskutovať. Bolo 19:00, vravím Štefanovi:
”Ideme domov.” Domov som prišiel 20:30 zbitý ako pes.
Predseda OV SZCH Pohronie Jozef Lihoťan
PS: Môj prvý návrh na budúcom zasadnutí RR SZCH bude, aby
na zasadnutí bol použitý kamerový systém s možnosťou verejnej
prezentácie na národnej výstave. (však nech je veselo)
4
Zrušenie výskumných a
regeneračných chovov králikov
Na februárovom zasadnutí sa okrem iného ÚOKK zaoberala aj so situáciou
vo výskumných a regeneračných chovov na Slovensku. Vzhľadom na to,
že si väčšina chovateľov, ktorí mali uznaný jeden z chovov neplnila základnú povinosť - a to, že podľa platných smerníc je treba ku každému koncu
kalendárneho roku zaslať správu zo svojho chovu na ÚOKK do Bratislavy.
Buď listom, alebo mailom. Žiaľ, túto povinnosť si splnila len malá časť
chovateľov. Týmto pádom komisia prestávala mať v chovoch prehľad,
nevedela aké a koľko chovov je uznaných, či ešte chovatelia sú nažive,
poprípade či ešte vôbec sa aj venujú chovu králikov. Veď, keď príde do
konca januára 18 správ, tak človek ani nevie čo si má o tom celom myslieť.
Popri tom sa na každej komisii, ktorá zasadá zhruba 3 - 4 krát do roka
uznáva množstvo výskumných a regeneračných chovov. Nedá sa ani
odkontrolovať, či chovatelia registrujú u svojích klubových registrátorov, lebo
žiaľ časť klubových registrátorov si tiež neplní svoje povonnosti a nezasiela
ukončenú registráciu ústrednému registrátorovi.
Preto sa komisia rozhodla ponechať v platnosti len tie chovy, ktorých majitelia do 9.2.2013 podali písomnu správu o svojom chove.
(presný zoznam existujúcich chovov je na stránke www.szch.sk v sekcii
“Králiky”.) pozn red.
Za králikársku komisiu Štefan Adamec
Podpredseda ÚOKK
Slovenská hus
Naše národné
plemená
Začiatky šľachtenia slovenskej husi siahajú do 40-tych rokov 20. storočia, kedy boli miestne krajové populácie bielych a sivostrakatých husí z
okolia Nitry a Levíc postupne krížené nemeckými a maďarskými plemenami husí. Rozsiahlejšiu informáciu o slovenskej husi spolu s prvým
rámcovým štandardom a zobrazením plemena uverejnil Ing. V. Malík v
publikácii Atlas plemien hydiny v roku 1966. Od roku 1977 do dnešného
času vznikli tri chovateľské kluby, ktoré si za cieľ svojej práce stanovili
udržiavanie a zveľaďovanie genetickej základne tohto národného plemena husí.
Slovenskú hus zaraďujeme medzi stredne ťažké plemená husí a bola
vyšľachtené na trojstrannú úžitkovosť - produkciu mäsa, pečene a peria.
Živá hmotnosť gunára sa pohybuje v rozmedzí od 6,8 do 8,0 kg a husi
od 5,8 do 7,0 kg. Plemeno sa vyznačuje kompaktným, mierne zošikmene držaným telom, ušľachtilého vzhľadu a pevnej konštitúcie.
Stredne dlhá hlava slovenskej husi má výrazné líca a čelo. Pri gunárovi
je dlhšia, pri husi kratšia a oblejšia. Krk je hrubší, stredne dlhý a vzpriamene nesený. Perie v hornej tretine krku vytvára výrazne pozdĺžne ryhovanie (perie je usporiadanie do kratších pozdĺžnych rýh a oválov, čím
vzniká dlhší naberaný golier). V dĺžke krku sa prejavuje pohlavný dimorfizmus. Trup je mohutný, vzadu prehĺbený a mierne vzpriameného postoja. Chrbát je široký, dobre zaoblený a dozadu smerom k chvostu
klesajúci. Podbruško je
Slovenská hus 1,0 - Foto: Dušan Barlík
jednoduché, pri gunároch
nevýrazné. Chvost je
oproti
chrbtu
mierne
zdvihnutý. Slovenská hus
je charakteristická svojou
otužilosťou s dobrým zužitkovaním pastvy so zachovaným
pudom
kvokavosti. Hus tohto plemena dokáže v prvom
cykle zniesť 12 až 14
vajec s hmotnosťou 140 g
a s porcelánovobielou farbou škrupiny. Ak jej zamedzíme
kvokaniu,
je
schopná zniesť v nasledujúcom cykle ešte ďalších 8
až 10 vajec. Pri slovenskej
husi sa kladne hodnotí nenáročnosť jej chovu.
spracoval Cyril Hrnčár
Chovateľské noviny - 15. august 2013 - číslo 1/2013 - ISSN 1338-7987 - www.szch.sk - [email protected]
Podarí sa reprezentovať Slovensko
a slovenských chovateľov v ďalekej Malajzii?
V termíne 20. - 23. júna 2013
uskutoční sa v juhovýchodnej
Ázii v hlavnom meste Malajzie
Kuala Lumpur 16. svetová súťažná výstava živorodých akváriových rýb rodu Poecilia
reticulata, ktoré sú akvaristom
známe pod názvom “gupky”.
Na rozdiel od Majstrovstiev Európy, ktoré európska organizácia
chovateľov gupiek IKGH (Internationales Kuratorium Guppy
Hochzucht) organizuje každoročne od roku 1978, svetové súťažné výstavy sa konajú s
určitými prestávkami od roku
1996 v organizačnom zabezpečení svetovej organizácie chovateľov gupiek WGA (World Guppy
Association).
V doterajšej histórii organizovanej akvaristiky sa z predchádzajúcich 15 svetových výstav
podarilo chovateľom SZCH zúčastniť so svojimi kolekciami na
svetovej výstave v roku 1998 v
Milwaukee v USA a v roku 2000
v Rakúsku vo Viedni. Prečo len
dve účasti z 15 možných? Odpoveď je jednoduchá. Vzdialenostné limity Slovenska od
svetových metropol, ktoré organizovali v minulosti súťažné svetové výstavy (Belo Horizonte,
Boston, Brasilia, Taipei, Santos,
Osaka, Rio de Janeiro atď.) nadväzne na finančné možnosti
zväzu a slovenských chovateľov
v súvislosti s dopravou kolekcií
na svetovú výstavu.
Tento rok v Kuala Lumpur na 16.
svetovej výstave sa očakáva
okrem kolekcií európskych cho-
vateľov z organizácií združených
v IKGH najmä účasť chovateľov
z Ázie (Thajsko, Filipíny, Indonézia, Singapúr, Čína, Hong Kong,
Tajwan Macau) ale aj z Ameriky
(Kanada, USA, Mexiko, Brazília,
Spolu bolo do súťaží v roku 2012
zapojených 30 slovenských chovateľov, z toho 26 členov SZCH,
3 členovia KAS a 1 neorganizovaný chovateľ. Súťažilo 315 kolekcií slovenských chovateľov, z
toho: 74 kolekcií bojovníc Betta
splendens, 139 kolekcií Guppy
párov Poecilia reticulata, 55 kolekcií Guppy triá Poecilia reticulata, 21 kolekcií mečoviek
Xiphophorus helleri, 11 kolekcií
plát škvrnitých Xiphophorus maculatus, 3 kolekcie plát pestrých
Xiphophorus variatus, 5 kolekcií
živorodiek Poecilia sphenops, 5
kolekcie živorodiek Poecilia velifera, 2 kolekcia živorodiek Poecilia latipinna.
lia reticulata).
Gupka (Poecilia reticulata) –
tvarový štandard „Dvojitý mečík“
Argentína). Súťažiť sa bude v 12
tvarových štandardoch rozdelených podľa viacerých základných
a krycích farieb. Celkový počet
kolekcií je ťažké v tejto dobe odhadnúť, ale ich počet v intervale
500-600 by ma neprekvapil.
Ambíciu zúčastniť sa svetovej
výstavy v 9350 km vzdialenom
Kuala Lumpur má približne 8-9
slovenských
chovateľov.
Ústredná odborná komisia vyvíja
organizačné úsilie, aby sa Slovensko a Slovenský zväz chovateľov zviditeľnili na tejto akcii v
rámci finančných možností daných zväzovým rozpočtom.
Podrobnosti organizačného zabezpečenia
predpokladanej
účasti slovenských chovateľov
na svetovej výstave je ešte predčasné prezrádzať. Verím, že na
to bude príležitosť a priestor v
niektorom z ďalších čísel našich
novín spolu aj s prezentáciou dosiahnutých výsledkov.
Ing. Marian Stieranka
Súťažná sezóna slovenských chovateľov
akváriových rýb v roku 2012
Najväčšia pozornosť bola v súťažnej sezóne 2012 tak ako v minulosti venovaná Majstrovstvám
Európy chovateľov gupiek (Poeci-
V súťažnej časti Guppy triá bolo v
roku 2012 šesť súťažných výstav.
Slovenskí chovatelia obsadili výstavy v Poľsku v Bielsku Bialej a
v Krakove v Rakúsku vo Viedni, v
Nemecku v Ueckermunde. Zo
vzdialenostných dôvodov, resp.
nákladov na dopravu kolekcií neboli obsadzované výstavy v Nemecku v Einbecku a vo
Francúzsku v Pont ľ Eveque. V
konečnom poradí za rok 2012: v
súťažnej kategórii “Guppy-dlhoplutvé” súťažilo zo 74 súťažiacich
5 slovenských chovateľov, v súťažnej kategórii “Guppy-mečíkovité” súťažili z 54 súťažiacich 4
slovenskí chovatelia, v súťažnej
kategórii “Guppy-krátkoplutvé” súťažilo zo 60 súťažiacich 8 slovenských chovateľov.
V súťažnej časti Guppy páry bolo v roku
2012 sedem súťažných výstav. Slovenskí chovatelia obsadili výstavy v
Poľsku v Štetíne a v Krakove v Nemecku v Drážďanoch, v Anglicku v Ketteringu a na Slovensku v Banskej
Bystrici. Rovnako ako v súťažiach
Guppy-triá zo vzdialenostných dôvodov, resp. nákladov na dopravu kolekcií
neboli obsadzované výstavy v Belgicku
v Lanaken a v Nemecku v Leun. Po
tom, čo sa na súťaž v Krakove nedostavili pozvaní posudzovatelia, museli
posudzovať 4 poľskí a jeden slovenský
posudzovateľ. Z uvedených dôvodov
bola táto súťaž anulovaná.
V súťažnej kategórii “Guppy-dlhoplutvé”
súťažilo zo 106 súťažiacich 16 slovenských chovateľov, v súťažnej kategórii
“Guppy-mečíkovité” súťažilo zo 69 súťažiacich 6 slovenských chovatelov, v
súťažnej kategórii “Guppy-krátkoplutvé”
súťažilo z 83 súťažiacich 10 slovenských chovateľov.
Organizátorom Majstrovstiev Slovenska chovateľov akváriových rýb je
Ústredná odborná komisia AT SZCH.
V súlade so schválenými Zásadami pre
organizovanie Majstrovstiev Slovenska
chovateľov akváriových rýb sú vypísané okrem iných aj súťažné kategórie
pre Guppy-triá a Guppy-páry. Na rozdiel od Majstrovstiev Európy tu súťažia
kolekcie slovenských chovateľov (páry
i 3 samce) bez rozdielu súťažných ka-
Klub.Akva.Sk, zorganizovali v Bratislave súťaž bez bodového hodnotenia,
čím výsledky tejto súťaže nemohli byť
započítané do M SR.
Pri hodnotení súťažnej sezóny 2012
nemôžeme vynechať súťaže živorodých druhov akváriových rýb XiphoMolly, teda súťaže mečoviek, plát a
molynézií (X. helleri, X. maculatus, X.
variatus, P. sphenops, P. latipinna a P.
velifera).
Možno len zopakovať, že v súvislosti s
nedoriešenými otázkami a neochotou
riešiť (inovovať) jednotný štandard pre
posudzovanie mečoviek, plát a molynézií, ako aj sporné dodržiavanie problematických pravidiel, či nejestvovanie
oficiálneho orgánu pre organizovanie
Majstrovstiev Európy Xipho-Molly bolo
už v roku 2010 rozhodnuté, že sa
SZCH organizovane nebude zapájať
do súťaží ME chovateľov Xipho-Molly.
Pritom individuálna účasť slovenských
chovateľov v tejto súťaži nebola vylúčená
Okrem už komentovaných súťažných
výstav živorodých rýb Guppy a XiphoMolly, ako aj súťaží akváriových rýb
Betta splendens usporiadali žilinskí akvaristi v Kysuckom Novom Meste súbežne so súťažou bojovníc v roku 2012
pod názvom “Caridina show” aj súťažnú výstavu krevetiek v 13 súťažných
kategóriách podľa dopredu zverejnených propozícií. Ako sa
bude podobným súťažiam
dariť v budúcnosti
však
ukáže čas.
V oblasti posudzovateľov akváriových rýb
SZCH pravidelne každoročne, a tak
tomu bolo aj v roku 2012, sa posudzovatelia SZCH stretávajú na “doškolovaní”, vrátane nových a aktuálnych
informácií. V roku 2012 sa školenie
uskutočnilo 17. marca v Bratislave za
účasti 13 posudzovateľov a 4 adeptov.
Pre rok 2012 bolo okrem 2 adeptov pripravených posudzovať 19 posudzovateľov (z toho 15 medzinárodných)
akváriových rýb.
Gupka (Poecilia reticulata) – tvarový štandard „Horný mečík“
tegórií (dlhoplutvé mečíkovité, krátkoplutvé). Do konečných výsledkov sú
započítavané max. 4 najlepšie výsledky
zo súťaží bez rozdielu, či sa jedná o
súťaž ME, medzinárodnú, prípadne národnú súťaž. V tomto prípade aj súťaž
v Krakove.
V predchádzajúcich rokoch obľúbené
súťaže bojovníc zaznamenali v roku
2012 ústup z týchto pozícií. Bolo to spôsobené najmä skutočnosťou, že tradiční organizátori týchto súťaží V
Martine a v Plzni súťaž v roku 2012 neorganizovali. Ďalším dôvodom bolo
možno aj to, že priatelia z
Ing. Marian Stieranka
predseda zboru posudzovateľov AR
SZCH
Vinárstvo Sivko
Ing. Ján Sivko
Národná 52
90001 Modra Kráľová
+421 903 114 341
www.homewinery.sk/sivko
[email protected]
Chovateľské noviny - 15. august 2013 - číslo 1/2013 - ISSN 1338-7987 - www.szch.sk - [email protected]
5
SRSŤ - zrkadlo správnej výživy a pravidelnej starostlivosti
A v čom je tajomstvo krásnej
srsti ?
Mimoriadny vplyv na kvalitu srsti
a jej krásu má správne zvolená
výživa mačky, rovnováha medzi
nevyhnutne dôležitými látkami.
Samozrejme, že je veľký rozdiel
medzi voľne žijúcimi mačkami,
ktoré sa často živia prírodou ponúknutými “dobrotami” a mačkami
žijúcimi v uzavretých bytových
podmienkach. Mačky žijúce v bytových priestoroch, bez kontaktu s
voľnou prírodou, nemajú možnosť
prijať vo svojej strave životne dôležité látky. My ľudia ak chceme,
aby náš miláčik dostal všetko čo
potrebuje, musíme výživu prispôsobiť potrebám mačky. Na našom
trhu je dostatok rôznych krmív
rôznej kvality a ceny, ale ani jedno
z nich neobsahuje skutočne
všetko potrebné pre mačku. To
rieši doplnková výživa, ktorá často
nahrádza konkrétne chýbajúce
látky z vonkajšieho prostredia.
mäsových derivátov sú menej
hodnotné ako krmivá vyrobené z
konkrétneho druhu mäsa. Pre
mačku a jej výživu je to veľmi dôležité.
Všímajte si v návode použité farbivá. Jednoznačne škodia mačke.
Pozor však, nie každé farebné
krmivo obsahuje farbivá. Farba
granúl môže byť spôsobená použitím rôznych druhov mäsa a zeleninových prísad.
Striedajte značky, príchute, nekŕmte stále tým istým jedlom.
Mačka má maškrtný jazýček a
verte, že tvrdenie “moja mačka
iné nezje”, je ospravedlnenka len
pre vás a vašu peňaženku. Ani
vám by sa nepáčilo, keby ste jedli
celý život jeden druh jedla.
Aby srsť bola krásna, nestačí len
správna výživa, ale aj dobrá starostlivosť. Vzhľadom na existenciu rôznych plemien mačiek je
údržba srsti silne ovplyvnená
práve plemenom. Kým u polodlhosrstých a krátkosrstých mačiek
starostlivosť o srsť zaberá minimálny čas, u dlhosrstých je to
skutočne umenie. Pravidelné česanie pomáha udržať srsť v dobrej kvalite, ale nevyhnutné sú
kozmetické prípravky ako šampóny, kondicionéry, spraye na
úpravu srsti atď. Neexistuje rovnaké pravidlo akú značku, príKŕmiť nášho miláčika kuchynskou padne aký postup zvoliť u
stravou je to najhoršie, čo mu mô- dlhosrstých
mačiek.
Každá
žeme ponúknuť. Nie len že do- dlhosrstá mačka má inú kvalitu
máca strava je často slaná, srsti a vyhovuje jej iná značka
nestráviteľná a obsahuje škodlivé kozmetiky, iný postup kúpania.
látky, ale práve
Možno práve
vplyvom takejto
preto neexistujú
výživy, po čase
salóny
na
“odchádzajú”
úpravu srsti pre
jednotlivé ormačky. Strihagány
našej
nie srsti sa nemačky. Napr.
doporučuje,
čokoláda je pre
dokonca takto
mačku veľmi jeupravená srsť je
dovatá, pretože
dôvodom na diobsahuje theoskvalifikáciu z
bromin, ktorý
výstavy. Ak sa
náš
miláčik
predsa len roznevie stráviť a Perzská strieborná tieňovaná
hodnete ostrije pre neho veľmi toxický. Šunka, hať svojho “peržana”, počítajte s
salámy a údené mäso poškodzujú tým, že srsť dorastie až po niekoľľadviny a tráviaci trakt. Nezabú- kých mesiacoch. Najhoršie zadajte, že mačka je mäsožravec a rastá chvost. U niektorých farieb
kŕmiť ju len kravským mliekom, ako u colourpointov srsť ostrihaktoré obsahuje laktózu a mačka ju ním tmavne.
nevie spracovať, jej spôsobuje
hnačky. Pri kúpe suchého, granu- Veľmi často sa u mačiek objavujú
lovaného krmiva si všímajte vý- viditeľné lupiny v srsti. Spôsobuje
robcom garantovaný obsah mäsa. ich suchá koža, ktorá sa čiastočne
Ak sa v krmive nachádza, je uve- odlupuje a zanecháva v srsti
dené jeho percentuálne zastúpe- stopy. Zbavíte sa ich použitím
nie. Krmivá vyrobené z múčky a kvalitného šampónu pre mačky s
6
vyváženým Ph faktorom, prípadne hľadajte v šampóne látku
Purcellin, ktorý udržuje prirodzenú
vlhkosť v srsti na báze prirodzeného zvieracieho tuku. Nepoužívajte šampóny pre psov, prípadne
mydlo. Hrozí silná alergia kože.
Z uvedeného vyplýva, že skutočný vplyv na lesk a kvalitu srsti
musíme hľadať v prírode a nie v
reklamných sloganoch typu
“Krmivo s vysokým obsahom
Omega 3 a 6” alebo “Nenasýtené
mastné kyseliny (NMK), Omega 6
a Omega 3 už za krátky čas dodajú srsti krásny lesk”.
kiaľ výrobca nedodal do krmiva
súčastne aj správne vyvážený
pomer antioxidantov, môže sa
prejaviť opačný efekt ako sa deklaruje.
Čo teda v skutočnosti ovplyvňuje lesk a kvalitu srsti?
Doslova zázrakom môžeme pomenovať kyselinu gama-linolenovú (GLA), ktorá sa nachádza
napr. v semenách rastlinky s krásnymi žltými kvietkami Pupalky
dvojročnej (Oenothera biennis)
alebo v semenách rastlinky s bledomodrými kvietkami Boráka lekárskeho (Borago officinalis) .
Bengálska mačka mačka
Milovníci mačkovitých šeliem si
určite pri pohľade na tieto krásavice všimli, že majú nielen rôznu
kvalitu srsti, textúru, ale aj na prvý
pohľad veľmi výrazný lesk srsti.
Možno ani netušíte, aký silný
vplyv má na srsť mačky práve výživa a starostlivosť o ňu. Srsť
prvá signalizuje, že sa niečo deje
s organizmom zvieraťa.
Ing. Igor Chuda, PaedDr. Soňa Ivanková
Medzi najznámejšie NMK patrí kyselina linolová, linolenová a arachidonová.
Niekedy
sú
označované spoločným názvom
vitamíny skupiny F. Za svoju známosť tieto tri kyseliny vďačia pravdepodobne faktu, že spadajú do
kategórie esenciálnych(EMK),
teda nevyhnutných pre organizmus a sama si ich mačička nedokáže vyrobiť.
Možno si niekto položí otázku tak
načo vlastne NMK slúžia. Omega
3 nemá nič spoločné s kvalitou
srsti aj keď to ešte nebolo úplne
potvrdené. Naopak Omega 6 nachádzajúca sa napr. v slnečnicovom oleji ovplyvní kvalitu srsti ale
len za predpokladu, že mačička je
zdravá a dokáže si vyrobiť dostatočné množstvo enzýmu D6D,
ktorý z nej vytvorí metabolity - kyselinu gama-linolenovú. Pre bezproblémovú premenu EMK sú
potrebné samozrejme ešte ďalšie
doplňujúce látky a to vitamín E, A,
C, B6, B5 a stopové prvky zinok a
horčík.
Nenasýtené mastné kyseliny sú
pri vysokom obsahu citlivé na
škodlivé účinky volných radikálov
a pod ich vplyvom získavajú škodlivé vlastnosti. Znamená to, že po-
Obsah GLA sa v nich pohybuje
okolo 8 - 25% pričom v organizme mačky ihneď vytvárajú
účinné prostagladiny prvého typu
- protizápalové účinky. Chovatelia, ktorí potrebujú zvýšiť pigmentáciu srsti pri spojení GLA s
beta-karoténom (provitamín A)
dosiahnu naozaj za krátky čas
zlepšenie kvality srsti s prekrásnym leskom. Zároveň GLA pôsobí ako prevencia proti vzniku
nádorov, proti atopickým ekzémom a kožným alergiám, pomáha
znižovať cholesterol a upravuje
krvný tlak, priaznivo ovplyvňuje
funkciu pečene a sexualitu, pôsobí proti zápalom a urýchľuje
spaľovanie tukov.
Toto je teda odpoveď na otázku,
ktorú sme položili na začiatku tohoto článku. Návrat k prírode je
prvým predpokladom zníženia tak
vysokých alergií a tým zhoršenia
kvality srsti u mačiek spôsobených nekvalitnými krmivami, bohužiaľ vo vysokom pomere
zastúpených v našich obchodných sieťach. Dnes je už naozaj
potrebné pri kúpe krmiva pre vašu
mačičku si nechať poradiť v špecializovaných predajniach a dávať
si pozor na nekvalitné krmivá.
Chovateľské noviny - 15. august 2013 - číslo 1/2013 - ISSN 1338-7987 - www.szch.sk - [email protected]
Vedomostná súťaž mladých
chovateľov - Bernolákovo 2013
Začnem tam kde sme vlani skončili. Končí sa súťaž MCH v Žarnovici
2012. Náš rozpočet je vycucaný do dna. Pomohli sponzori, OV Pohronie
a hádam aj všetci svätí, lebo bolo nádherné počasie. Komisia MCH už
nemá chuť bojovať s neprajníkmi a pre budúci rok uzavrie dohodu s
tajomníčkou nech si to vyskúša niekto zo sekretariátu spraviť súťaž s
takým rozpočtom. Schytal si to úplný nováčik Matej Kozub. Naše prvé
reakcie boli zo začiatku opatrné, možno vlažné. No po pár stretnutiach to
už vyzeralo inak. Keď predtým som ja musel iniciovať ľudí na sekretariáte,
tak teraz ma naháňal on. Samozrejme nie všetky termíny sedia každému
a tak sme si museli sadnúť za jeden stôl: ja, Matej a pani riaditeľka Spojenej školy Ivanka pri Dunaji Katarína Kubišová. Všetky hrany sme obrúsili
a prišiel ten deň 5. júl 2013.
Od poobedia začínajú prichádzať súťažiaci do SOŠ v Bernolákove. Po
večery nasledovalo oficiálne privítanie a organizačné pokyny. Nasledujúce
ráno bolo oficiálne zahájenie súťaže za prítomnosti tajomníčky RR SZCH
Jarmily Dúbravskej, ÚOKMCH Ľubomíra Pfeffera, čestný predseda
UOKMCHČR Ladislava Nemca, riaditeľky SŠ Kataríny Kubišovej a
riaditeľa súťaže Jozefa Lihoťana. Súťažilo sa v odbornostiach: králiky, holuby, hydina, akvaristika , teráriové zvieratá, exoty, ovce kozy, mačky, kone
a drobné hlodavce. Na preverovanie odborných znalostí sme mali žiaľ len
tri triedy. A tak sa museli niekedy v jednej triede tlačiť aj štyri odbornosti.
No naši skúšajúci si vždy vedia pomôcť. Napríklad drobné hlodavce
skúšali na izbe vedúcich. Nedá mi aby som nevyzdvihol komisiu akváriových rýb a to pána Vyslúžila, ktorý vo veľkých vakoch doniesol akváriá
a skúšal na živých poznávačkách. Poobede odviezol autobus všetkých
záujemcov na exkurziu školy SOŠ Ivanka pri Dunaji, ktorá je ako malá
zoologická záhrada. Nájdete tu: akváriá, teráriá, exotické vtáctvo, hydinu
vodnú aj hrabavú, po nádvorí sa prechádza rodinka pávov, malý rybníček,
kynológovia so psami, kone a jazdecký areál. ,,Nie toto nie je mimo
Slovenska”, toto je fakt na Slovensku. Medzitým sme usporiadatelia aj
MCH absolvovali rozhovory pre Slovenský rozhlas, RTVS - Farmárska
revue, Roľnícke noviny a časopis Chovateľ.
Po večeri nasledovalo to na čo všetci čakali - slávnostné vyhodnotenie.
Slávnostné vyhodnotenie sa konalo za prítomnosti poslankyne v európskom parlamente Kataríny Neveďalovej, riaditeľky SOŠ Ivanka pri Dunaji
Kataríny Kubišovej, riditeľky odboru potravinárstva SPPK Tatiany
Belovej, tajomníčky RR SZCH Jarmily Dúbravskej, zástupcu ČSCH
Ladislava Nemca a predsedu ÚOKMCH Ľubomíra Pfeffera. Všetko to
konferovala členka SZCH a naša bývalá mladá chovateľka Dominika Fedorková a osviežil to bigband Mateja Kozuba. Mladí chovatelia si okrem
pohárov a diplomov odniesli domov aj hodnotné ceny od sponzorov a
dúfam že aj pekné spomienky a nové priateľstvá. Všetky výsledky nájdete
na www.szch.sk v sekcií “Mládež”. Na medzištátne kolo do Českej republiky, ktoré sa tento rok koná v Prahe od 21.- 25.8. 2013 nás tento rok pôjdu
reprezentovať tí najlepší z najlepších, a to: Tegi Ľuboš - akváriove ryby a
hydina, Michael Adamčík - holuby, Hana Šatarová - drobné hlodavce,
Eliška Obložinská - exotické vtáctvo, Eva Suchárova - mačky, Michal
Sysel - ovce a kozy, Diana Hrezákova - králiky, Peter Horák - teráriové
zvieratá. Nedeľa patrí už tradične k tým dňom, keď sa musíme všetci
rozlúčiť no táto bola poznačená smutnou správou, že umrel náš priateľ a
otec mladej chovateľky Janko Hrezák, ktorého pamiatku sme si pri odchode uctili minútou ticha.
Chcel by som sa aj týmto článkom poďakovať všetkým čo sa zaslúžili o
zdarný priebeh súťaže. A to: členom skúšobných komisii, riaditeľke SOŠ
Ivanka pri Dunaji Kataríne Kubišovej, našej tajomníčke Jarmile
Dúbravskej a Matejovi Kozubovi, ktorí zohnali obrovské množstvo sponzorov a hlavne pritiahli médiá a tak prispeli k zviditeľneniu práce našej
komisie a celého SZCH.
A čo dodať na záver? Trápi ma prečo sa do týchto súťaží zapája tak málo
OV a pri tom keď som na zasadnutí RR tak je tam toľko kritikov všetkého
čo sa vo zväze robí a ako by sa to malo robiť. Čo keby sme vychovali generáciu ktorá by bola bez predsudkov či je niekto z Nitry, Bratislavy alebo z
Košíc? Veď všetkým nám ide o chovateľstvo. Alebo nie?
Člen komisie mladých chovateľov Jozef Lihoťan.
27. letná súťaž v speve kanárikov na
Slovensku
Rok ubehol ako voda a na chate Kamka vo Vrútkach sa 8. júna 2013
znova stretli účastníci, teraz už 27. letnej súťaže v speve kanárikov. Čistou náhodou bol ich počet rovnaký ako vlani, teda tridsaťdva. Prišli od Rimavskej Soboty po Námestovo, od Košíc po Bratislavu, zo severnej aj
južnej Moravy a dokonca aj z Poľska.
Keďže toto podujatie má okrem samotného súťažného aktu a precvičenia posudzovateľov za úlohu aj školenie účastníkov, no a v neposlednom
rade tiež spoločenskú úlohu, každý súťažiaci môže dodať na ohodnotenie len jedného samčeka. Tie sa potom zaradia do štvorčlenného družstva, teda kvázi kolekcie, no aj tak samotný akt posúdenia zaberie štyri
hodiny.
Po nočnom oddychu a aklimatizácii na zdravý horský vzduch bola sobota
8. 6. 2013 pre kanáriky súťažným dňom, pre chovateľov zdrojom získa-
vania vedomostí o hodnotení spevu a pre posudzovateľov pracovným
dňom. Po vylosovaní poradia treba kanáriky pripraviť na ich 30 minút
pravdy, aby na stole pred posudzovateľmi ochotne spievali. Túto časť
vzorne zabezpečilo trio prof. Ladislav Kunák z Košíc, Josef Kozar a Břetislav Severa z južnej Moravy. Treba poďakovať aj posudzovateľom Danielovi Buroňovi, Miroslavovi Jankovičovi, Ondrejovi Kabátovi a Marekovi
Petrášovi, ktorí bez nároku na odmenu vykonali posúdenie. Po vylúčení
najvyššieho a najnižšieho hodnotenia priemer zvyšných dvoch hodnotení
určil konečné poradie. Víťazom 27. ročníka a držiteľom putovného pohára sa stal Josef Kozar z Brna, ktorého kanárik vyspieval 89,75 b.,
druhé miesto získal Miroslav Jankovič z Bratislavy, tiež so ziskom 89,75
b. a ako tretí sa umiestnil mladý chovateľ David Severa z Černej Hory so
ziskom 89.50 b..
Pokiaľ ide o úspešnosť základných organizácií, kde sa počítajú najlepší
traja chovatelia, tak prvenstvo získala ZO Brno - 268,5 b., druhé miesto
ZO Bratislava - 262,0 b., tretie miesto ZO Martin 259,5 bodov.
Znova sa potvrdilo, že aj v tomto netradičnom termíne sú špičkové kanáriky schopné udržať si dobrú formu. Predstavenie najlepších štyroch kanárikov zo súťaže a to treba vziať do úvahy, že sa stretli na stole spolu
prvý krát, prednieslo takú kvalitu spevu, akú sme tento rok nepočuli ani
na predstavení najlepších kolekcií na 77. MMS v januári, teda v termíne,
keď majú spevavé kanáriky z hľadiska spevného prejavu vrcholnú formu.
To že aj chovatelia boli spokojní sa ukázalo na záverečnom spoločenskom posedení, ktoré sa vždy koná v tradičnom duchu priateľstva po vyhlásení výsledkov súťaže. Každý účastník dostal upomienku a končilo sa
veru neskoro, pretože účastníci, posilnení okrem iného aj kvalitným guľášom sa rozhodli konkurovať svojim zverencom. Nocou sa nieslo napr.
“Na kráľovej holi”, či “Tá jižní morava” a pod., čo potvrdilo, že podujatie
splnilo svoj účel a že chovateľstvo nepozná hranice.
Na záver v mene organizačného tímu blahoželám víťazom k ich umiestneniu a neumiestneným účastníkom prajem, aby im to v budúcnosti vyšlo
trošku lepšie. Teší ma, že podobné súťaže už robia aj v zahraničí. Termín ďalšieho ročníka však spadá do obdobia po .... Zjazde SZCH, takže
novým funkcionárom tejto odbornosti kladiem na srdce, aby v tejto tradícii pokračovali.
Bc. Vladimír Kubík, garant podujatia
Chovateľské noviny - 15. august 2013 - číslo 1/2013 - ISSN 1338-7987 - www.szch.sk - [email protected]
7
Zasadnutie Európskej štandardotvornej komisie
pre hydinu Entente Européenne
9. máj 2013 BERN - Švajčiarsko
Druhé zasadnutie Európskej štandardotvornej komisie pre hydinu EE (ESKG ) sa koná tradične počas Generálneho zasadnutia. V roku 2013 nás vítalo hlavné mesto Švajčiarska Bern. V
prvý rokovací deň zasadalo prezídium EE, Rada pre zdravie a
ochranu zvierat a Štandardotvorné komisie všetkých odborností.
Zasadnutie komisie pre hydinu otvoril jej predseda U. Lochmann (CH). V
svojom úvodnom príhovore srdečne privítal prítomných členov ESKG a
to v mene svojom ako aj v mene poriadajúcej krajiny a poriadajúceho
zväzu - Kleintiere schweiz.
Prítomný boli všetci členovia ESKG predseda komisie Urs Lochmann
(CH), podpredseda W. Riebniger (D) (predseda sekcie), sekretár ESKG
Dietmar Kleditsch (D), sekretár sekcie Klaas Van der Hoek (NL) a zástupcovia regionov A. Verelst (B) - západ, J. C. Periquet (F) - juhozápad, MichelBovet (CH) - stred, W. Lithau (DK) sever, H. Stroblmaier - juh, Peter
Žuffa - východ. Rokovanie pokračovalo podľa schváleného programu.
Jávska zdrobnelá: V súvislosti s pripravovaným štandardom tohoto plemena francúzsky zväz podal protest, aby bolo uvedené, že plemeno bolo
vo Francúzsku i došlachtené nie "iba uznané". To je diskutabilné pretože
plemeno má pôvod v Ázii na Jáve. Záver: V štandarde bude uvedené:
Pôvod: Ázia došľachtená v Európe.
Zoznam plemien a farebných rázov bol opäť najobšírnejším bodom. Dr.
Verelst predstavil prítomným upravenú verziu zoznamu. V tejto verzii Dr.
Verelst vyznačil nejasnosti pri každej krajine. Každá krajina bude pracovať
so spoločným - základným listom, ktorý je vlastne zoznamom uznaných
plemien v nemeckom znení a listom svojej krajiny, kde bude dopĺňať názvoslovie vo svojom jazyku. Predložil aj sprievodný list s inštrukciami pre
každú krajinu. Je v záujme EE a každej krajiny aby bol zoznam dokončený
v tomto roku, ideálne do septembra. Tento bod bol i v programe zasadnutia sekcie.
Komisia sa zaoberala bodmi zasadnutia sekcie. Okrem podrobnej správy
o činnosti to bude, správa o novošľachteniach, o uznávacom procese, ako
aj už spomínaný zoznam plemien a inštrukcie pre krajiny, správa o EV
Lipsko a informácie o pripravovaných špecialnych výstavách. Prednáška
o tradícii ruských plemien: Tulská hus, Pawlowská kura, Jurlowský spevák.
Príprava Medzinárodného školenia posudzovateľov ktoré sa uskutoční
20. - 22. septembra 2013 v Rakúsku. H. Stroblmair predložil rámcový program školenia a predstavil miesto konania mestečko Rust pri Neuseedlerskom jazere. Pri zostavovaní programu brali členovia komisie do úvahy
problematiku konkrétnych plemien. Členovia upozornili na stav niektorých
plemien ako aj na kvalitu alebo nedostatky pri ich posudzovaní. Na základe týchto príspevkov bude zostavený okruh tém školenia. Hlavnými témami bude: posudzovanie chýb krídel hydiny, hodnotenie a posudzovanie
jednotlivých plemien: Chabo, Šamo, Susex, Hempšír, Mileflerka. Problematika kresieb pásikavá a krahulcová - Bobtail, Splasch. Taktiež boli stanovení rektori pre tieto plemená.
Dr. Verelst predstavil prítomným členom elektronickú verziu navrhovaného
buletinu ESKG. Tá obsahovala, rozvrhnutie tématiky, čo by mohol a čo
by mal obsahovať. Vydávať by sa mal iba v elektronickej forme v troch jazykoch. Bude to vlastne rozšírená forma protokolu.
V bode rôzne sa komisia zaoberala oznámením švajčiarskeho spolku,
že na oficiálnej stránke BDRG nie je u niektorých plemien aktualizovaný
zoznam veľkosti nánožných obrúčiek na hydinu alebo, že veľkosti sa líšia
so štandardom pre Európu. Túto záležitosť preverí W. Riebniger. Komisia
sa ďalej zaoberala problematikou správneho názvoslovia v štandardoch
a správnym pomenovaním jednotlivých farebných rázov v krajinách. Zaoberala sa situáciou v jednotlivých zväzoch a to v oblasti chovu, oblasti
posudzovania ako aj vzdelávania posudzovateľov a chovateľov.
Predseda komisie Urs Lochmann ukončil zasadnutie komisie a poďakoval
prítomným za domácu prípravu a konštruktívne jednanie .
Spracoval Peter Žuffa
zástupca ČSCH a SZCH pri EE, člen Europskej štandardotvornej komisie
Špeciálne výstavy hydiny v rámci EE (dopisiaľ oznámené)
8.-9. 11. 2013
9.-10. 11. 2013
7.-8. 12. 2013
12.-15. 12. 2013
DK
13.-14. 12. 2013
Barnaveldky a zdr. Barnaveldky - Barnaveld / NL.
Hamburčanky a zdr. Hamburčanky - Hoya / D
Brakel a zdr. Brakel - Brakel / B
Orpington, Sasex, Dorking a ich zdr. - Herning /
Australorps a zdr. Australorps - Enschede / NL
N o vý b on it a č ný k ľúč kôz
Dňa 25. 5. 2013 sa uskutočnilo zasadnutie
chovateľov v Banskej Bystrici za účasti
predstaviteĺov Zväzu chovateľov oviec a kôz
(ZCHOK), SZCH ÚOK pre chov oviec a kôz a
zástupcov chovateľov kôz k pripomienkovaniu
nového bonitačného kľúča (BK) na hodnotenie
plemenných kôz v roku 2013 navrhovanom
ZCHOK.
Navrhovaný nový BK obsahoval niektoré
novoty, ktoré v zásade menili stratégiu
chovateľa a pohľad na chov a šľachtenie
bielych a hnedých kôz. BK delí najprv chovy
na veľkochovy a malochovy s hranicou 50 ks
zvierat, pričom zvýhodnené sú jednoznačne
veľkochovy. Nesúlad medzi navrhovaným bonitačným kľúčom a štandardom napr. plemena bielej kozy krátkosrstej je: štandard 400 až 700
kg mlieka, s uvedením chovného cieľa 600 kg mlieka. Podľa navrhovaného kľúča takéto zviera získa v prípade veľkochovu 20 bodov, v prípade malochovu len 15 bodov, čo je diskriminácia drobnochovateľa.
Ďalším boľavým miestom je zaradenie hnedých a bielych kôz do
spoločnej podkategórie dojných kôz, pri uplatnení rovnakých tabuliek
hodnotenia úžitkovosti, čo odporuje štandardom oboch plemien. Ďalej
sa v novom BK nezohľadňuje fakt, že pri vyššom pôdoji úmerne klesá
obsah tuku a bielkovín v mlieku a naopak. To v praxi znamená, že koza
s vysokým pôdojom získa 25 bodov za mlieko, ale minimá, alebo žiadne body za obsah tuku a bielkovín, čo ju v podstate vyradzuje.
Plodnosť je hodnotená najvyššie ak pochádza zviera z trojčiat a viac,
čo opäť naráža na fyziológiu zvieraťa, pretože na vemene má len dva
struky, čiže ideálny počet potomstva je dva.
Chovatelia sa preto dohodli na požiadavkách: že hodnotenie kôz sa
vykoná na základe vyprodukovaného množstva tuku a bielkovín v kilogramoch, minimálne požadované množstvo mlieka je 600 kg, pričom
minimum bodov za mlieko stanoviť na 5 bodov, hodnotenie jednotlivých
vlastností podľa upravenej tabuľky v prípade bielej kozy krátkosrstej a
hnedej kozy krátkosrstej a hodnotiť plemenné zvieratá v roku 2013 tak,
aby neboli znevýhodnené capky v novom systéme hodnotenia, najmä
z dôvodu, že výborne odchované plemenné capky môžu pri BK z roku
2012 byť zaradené do triedy ER a podľa nového kľúča v triede EB.
Navrhovaná tabuľka hodnotenie je prístupná na webstránke SZCH v
sekcií “Ovce a kozy”
Záverom citát zo stanoviska SZCH k BK:
“Slovenský zväz chovateľov, je jedinou uznanou
chovateľskou organizáciou, ktorá každý rok, už
desiatky rokov organizuje nákupné trhy plemenných capov a vykonáva kontrolu úžitkovosti.
Práve SZCH je organizácia, vďaka ktorej sú
chovatelia za finančne prijateľných podmienok
združení v organizácii a zabezpečujú chov plemenných ako aj úžitkových zvierat. Práve drobnochov zabezpečoval a stále zabezpečuje
odchov plemenných capov.
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva fakt, že SZCH je organizáciou,
ktorá tvorí základný pilier pre produkciu kvalitného plemenného materiálu. Každý bonitačný kľúč a každá podstatná zmena bola vždy dopredu konzultovaná a najmä bol hodnotený prínos pre chovateľstvo na
Slovensku.” (mk)
Chovateľské noviny. Určené pre členov Slovenského zväzu chovateľov a chovateľskú verejnosť. Vydáva: Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava, IČO: 00 178 322, adresa redakcie: Chovateľské noviny, Krížna 44, 824 76 Bratislava, tel.: 0905/713729, fax: 02/55571158, web: www.szch.sk, E-mail: [email protected], šéfredaktor: Ing. Jarmila Dubravská,
PhD., redakčná rada: Ing. arch. Vladimír Falat, Mag. art. Matej Kozub, redaktor: Mag. art. Matej Kozub inzercia: [email protected], sadzba a grafická úprava: Mgr. art. Matej Kozub,
tlač: D&D International Slovakia, Bratislava, vychádza: 2x ročne, cena výtlačku: 0,- €, dátum vydania: 15. 8. 2013, číslo vydania: 1/2013, ročník vydania: 2 ročník, ev. č. MK SR: EV 4654/12,
ISSN: 1338-7987. --- Príspevky neprešli jazykovou úpravou. Neobjednané a neuverejnené príspevky, fotografie a iné materiály redakcia nevracia. Za obsah a originalitu článkov aj príloh k článkom
zodpovedajú autori, za obsah inzercie zodpovedajú inzerenti. Redakcia si vyhradzuje právo redakčnej úpravy a krátenia článkov. Príspevky sa zverejňujú bez honorára. Použitie akejkoľvek časti publikovaných materiálov je možné len s predošlým písomným súhlasom redakcie. --- Redakcia má právo publikovať akékoľvek materiály, články a ohlasy čitateľov zaslané na jej adresu poštou alebo
elektronicky. Fakt zaslania vyjadruje súhlas autora materiálu s postúpením všetkých výhradných práv redakcii na použitie materiálu v akomkoľvek tvare a akýmkoľvek spôsobom. --- Všetky ceny na
tovary a služby uvedené vo výtlačku sú výlučne informatívne. Redakcia nenesie zodpovednosť za zmeny reálnych cien ako aj kontaktov predávajúcich a dostupnosť tovaru.
8
Chovateľské noviny - 15. august 2013 - číslo 1/2013 - ISSN 1338-7987 - www.szch.sk - [email protected]
Download

Chovateľské noviny 1/ 2013