90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
Zostavili: . . . . . . . . . . . . . . . . . PhDr. Zdenka Letenayová, Mgr. Viliam Karácsony
Jazyková úprava: . . . . . . . . . . Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
Anglický preklad: . . . . . . . . . . Mgr. Boris Čechvala
Foto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SZTK – Múzeum telesnej kultúry v SR, archív prof. V. Černušáka
Grafické vyhotovenie: . . . . . . Peter Buček ( Artwell Creative, s.r.o.)
Náklad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 ks
Edícia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z depozitáru múzea
Rok vydania: . . . . . . . . . . . . . 2011
Vydanie prvé. Nepredajné.
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ing. Pavla Swieca.
ISBN 978 – 80 970816 – 0 - 7
3
V l a d i m í r
Č er n u šá k
PRÍHOVOR
90
FOREWORD
Na prelome 19. a 20.storočia, v období, keď človek ovládol prírodné sily a dal
svojej mobilite nový rozmer na zemi, vo vode i vo vzduchu, zrodil sa zároveň aj
fenomén moderného športu. Približne v rovnakom období vznikla potreba systematického zberu dokumentov o jeho existencii. Prvé múzeá športu začali zapĺňať
priestory depozitárov, výstavné miestnosti ponúkli prvé spomienky na osobnosti či
udalosti, ktoré významne ovplyvnili dejinný vývoj športu.
_______________
Múzeu telesnej kultúry v SR, napriek tomu, že patrí k tým mladším ustanovizniam v celosvetovom systéme športových múzeí (bolo založené v roku 1985), sa
podarilo v depozitároch sústrediť a jeho pracovníkom ochrániť doslova pred zničením množstvo unikátnych predmetov, dokumentov, fotografií či publikácií, ktoré
nesporne majú svoje nezastupiteľné miesto v kultúrnom dedičstve Slovenska.
_______________
Nová edícia pod názvom „Z depozitáru múzea“ má za úlohu postupne, v neperiodickom cykle, sprístupňovať a otvárať pomyselné dvere jednotlivých depozitárov
Múzea telesnej kultúry v SR a odkrývať svet športu, ktorý zanechal rukopis na
spôsobe života mnohých obyvateľov našej krajiny.
_______________
Prvý zväzok je venovaný prof. PhDr. Vladimírovi Černušákovi, CSc. pri príležitosti jeho významného životného jubilea, ako poďakovanie za priazeň, ktorú
múzeu preukazuje od jeho vzniku.
Zdenka Letenayová
riaditeľka múzea
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
On the turn of 19th and 20th Century, in era when the human overmastered natural forces and gave new dimension to his mobility on earth, in water as well as in
the air, at the exact time a phenomenon of modern sport was born. Approximately
in the same period a need of systematic collecting of documents about his existence
arose. First museums of sport began to fulfill space of depositories, exhibition rooms offered first memories of personalities or events which significantly influenced
historical evolution of sport.
_______________
The Museum of Physical Culture in Slovakia, despite it belongs to the younger
institutions in the whole world system of sport museums (it was established in
1985), succeeded to concentrate in its depositary and with help of its employees
to protect before literally destroying a great amount of unique objects, documents,
photos or publications which indisputably have irreplaceable position in a cultural
heritage of Slovakia.
_______________
New edition under the naming „From the Depositary of the Museum” has a mission to gradually, in non-periodic cycle, make available and open imaginary door
of respective depositaries of the Museum of Physical Culture in Slovakia and to
reveal the world of sport which left its handwriting on the path of life of many
inhabitants of our country.
_______________
The first volume is dedicated to professor Vladimír Černušák on the occasion of
his significant life jubilee as the thanks for favor he shows to the museum since its
constitution.
Zdenka Letenayová
director of the Museum
Poďakovanie
Acknowledgement
Publikácia vydaná s finančnou podporou Pavla Swieca
Publication issued with the financial support of Pavol Swiec
4
5
V l a d i m í r
Č er n u šá k
90
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc.
prof. Vladimír Černušák, PhD
* 25. november 1921 Nové Mesto nad Váhom
* 25th November 1921 in Nové Mesto nad Váhom
• manželka Mária, rod. Horváthová (1923 - 2000)
• deti Katarína (1949), Jela (1951), Ivan (1952) a Vladimír (1954)
• wife Mária nee Horváthová (1923 - 2000)
• children Katarína (1949), Jela (1951), Ivan (1952) a Vladimír (1954)
1940 maturoval na Mestskom gymnáziu v Novom Meste nad Váhom
1940 –1941 Dunajplavba Bratislava, lodník
1946 absolvent odboru telesná výchova – geografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave
1945 – 1948 Povereníctvo školstva v Bratislave
1948 Telovýchovný ústav pri Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
1950 – 1954 Katedra telesnej výchovy pri Pedagogickej fakulte UK
1953 autor prvých slovenských vysokoškolských skrípt „Plávanie“ v odbore plaveckých športov
1954 – 1960 Katedra telesnej výchovy na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave
1954 – 1958 prodekan Fakulty spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej (VŠP)
1958 – 1959 vedúci Katedry plávania VŠP
1959 – 1960 vedúci Katedry plávania na Filozofickej fakulte UK
1960 – 1990 Inštitút telesnej výchovy a športu UK (ITVŠ UK)
(od r. 1965 Fakulty telesnej výchovy a športu UK)
1961 – 1962 prodekan ITVŠ UK
1960 – 1964 vedúci Katedry teórie a metodiky plávania, turistiky a lyžovania ITVŠ UK
1965 CSc.
1963 – 1966 prorektor Univerzity Komenského v Bratislave
1964 – 1969 vedúci Katedry teórie a metodiky plávania ITVŠ UK
1968 vymenovaný za mimoriadneho profesora
1969 zvolený za dekana FTVŠ UK, funkcie sa neujal v dôvodu zvolenia
za predsedu STO
1969 – 1983 predseda Slovenskej telovýchovnej organizácie (STO), od r.1973 SO ČSZTV
(SÚV ČSZTV)
1969 – 1992 podpredseda Československého olympijského výboru
1972 vedúci československej výpravy na XI. zimných olympijských hrách 1972
v Sappore
1975 vymenovaný za profesora
1976 vedúci československej výpravy na XII. zimných olympijských hrách 1976
v Innsbrucku
1981 – 2001 člen Medzinárodného olympijského výboru
1983 – 1994 člen Komisie olympijského programu (zima) MOV
1987 – 1990 predseda Československej olympijskej akadémie
1992 – 1999 predseda Slovenského olympijského výboru (SOV)
1996 – 2001 člen Mediálnej komisie MOV
1999 čestný predseda SOV
2002 čestný člen Medzinárodného olympijského výboru
6
1940 passed school leaving examination at City Gymnasium in Nové Mesto nad Váhom
1940 – 1941 Dunajplavba, sailor
1946 graduate in the field of physical education – geography at the Faculty of Natural
Sciences of Comenius University (UK) in Bratislava
1945 – 1948 Authority of Education, Bratislava
1948 Institute of Physical Education at the Pedagogical Faculty of Comenius University
(CU) in Bratislava
1950 – 1954 Department of Physical Education at the Pedagogical Faculty of CU in Bratislava
1953 author of the first university scripts „ Swimming“ in a branch of swimming sports
1954 – 1960 Department of Physical Education at the Higher Pedagogical School, Bratislava
1954 – 1958 vice dean at the Faculty of Social Sciences of Pedagogical University (VŠP)
1958 – 1959 head of the Department of Swimming (VŠP)
1959 – 1960 head of the Department of Swimming, Philosophical Faculty of CU
1960 – 1990 Institute of Physical Education and Sport of CU (ITVŠ UK) - since 1965 Faculty of
Physical Education and Sport of CU (FTVŠ UK)
1961 – 1962 vice dean of the Faculty of Physical Education and Sport of CU
1960 – 1964 head of the Department of Theory and Didactics of Swimming, Tourism and Skiing
at the Institute of Physical Education and Sport of CU
1965 PhD
1963 – 1966 vice chancellor of Comenius University, Bratislava
1964 – 1969 head of the Department of Theory and Didactics of Swimming at the Institute
of Physical Education and Sport of CU
1968 appointed for the extraordinary professor
1969 elected for the dean of the Faculty of Physical Education and Sport of CU, he did
not take up the position due to being elected for the president of the Slovak Physical
Education Organization (STO)
1969 – 1983 president of the Slovak Physical Education Organization, since 1973 Slovak Central
Committee of the Czechoslovak Union of Physical Education (SÚV ČSZTV)
1969 – 1992 vice president of the Czechoslovak Olympic Committee
1972 head of the Czechoslovak delegation at the XIth Olympic Winter Games 1972 in Sapporo
1975 appointed for the professor
1976 head of the Czechoslovak delegation at the XIIth Olympic Winter Games 1976 in Innsbruck
1981 – 2001 member of the International Olympic Committee
1983 – 1994 member of the IOC Olympic Programme Commission (Winter)
1987 – 1990 president of the Czechoslovak Olympic Academy
1992 – 1999 president of the Slovak Olympic Committee
1996 – 2001 member of the IOC Press Commission
1999 honorary chairman of the Slovak Olympic Committee
2002 honorary member of the International Olympic Committee
7
V l a d i m í r
Č er n u šá k
SPOMIENKY
90
(Prepis vznikol na základe výberu zo zvukových záznamov
rozhovorov s prof. Černušákom počas jeho návštev v múzeu)
Nové Mesto nad Váhom
MEMORIES
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
(Transcription are based on the audio recordings made during
professor Černušák visits to the Museum)
The city of Nové Mesto nad Váhom
Moja matka sa síce narodila na Slovensku, v Skýcove, ale ešte za Rakúsko - Uhorska sa s rodičmi presťahovala na Moravu, tam aj vychodila školy a potom sa dostala do Viedne. Môj otec
bol vyučený stolár, narodil sa a žil vo Viedni. Tu sa zoznámil aj s mojou matkou a vo Viedni sa
aj zosobášili a do roku 1920 aj vo Viedni bývali. Do Nového Mesta prišli v čase hospodárskej
krízy, keď sa otec dozvedel, že sa v meste otvára nová fabrika na výrobu nábytku a majiteľ hľadá
drevárskych odborníkov. Tak som sa narodil v Novom Meste nad Váhom a do Viedne som
chodil k starým rodičom na prázdniny. Otec pracoval v továrni až do roku 1929, keď továreň
zavreli v dôsledku hospodárskej krízy. V krátkom čase sa otcovi podarilo zamestnať sa v elektrárni a plynárni, výhodou v tom čase bola aj jeho znalosť nemčiny, nakoľko firmu vlastnila
nemecká firma. Tu pracoval v podstate až do svojej smrti v roku 1953. Čiastočný problém
s otcovým občianstvom nastal v období, keď som mal maturovať na gymnáziu a musel som
predložiť svedectvo o štátnom občianstve. Totiž otec, keď prišiel do Československa, požiadal
o občianstvo, ktoré aj dostal, ale po roku 1938 musel požiadať o občianstvo slovenské. Keďže
nemal domovské právo a nemecké odmietol, nedostal slovenské občianstvo. Ja som mohol
zmaturovať až na základe potvrdenia, že sme podali žiadosť o občianstvo. Mama zomrela v roku 1975, posledné roky života strávila v kruhu mojej rodiny v Bratislave.
Although my mother was born in Slovakia, in Skýcov, but already during the Austro-Hungarian monarchy she moved with her parents to Moravia. She attended schools there and afterwards she got to Vienna. My father was a carpenter, a cabinet maker. He was born in and lived
in Vienna. There he met my mother. They married and lived there until 1920. They moved to
Nové Mesto nad Váhom during economic crisis after my father learned that a new furniture
producing factory had been opened and owner was searching for woodworking professionals.
So I was born in Nové Mesto nad Váhom. I travelled to Vienna when visiting my grand parents
during holidays. Father worked in factory until 1929 when it was closed due to economic crisis.
Within a very short time father succeeded to employ in an electric power plant and in a gas
company. Knowledge of German language was his advantage because company was owned by
German company. There he worked until his death in 1953. Partial problem with citizenship of
my father arose in the period when I was taking a school leaving examinations and had to submit
evidence on citizenship. That is to say that when my father came to Czechoslovakia he asked for
citizenship, which he received, but after 1938 he had to ask for Slovak citizenship as well. Due
to he had not the right of domicile and the German one he refused, I was able to take a school
leaving examinations not until submitting a confirmation that we had applied for citizenship. My
mother died in 1975. Last years of her life she spent in the bosom of my family in Bratislava.
Mohol som byť lodným kapitánom
I could become a ship captain
Po maturite, v roku 1940, som chcel ísť ďalej študovať. Mal som však mladšiu sestru a rodičia
sa od malička starali aj o bratranca, takže nemali ďalšie finančné prostriedky na moje štúdium.
Hľadal som si zamestnanie, ale bez výsledku. Tu mi pomohla náhoda, keď som stretol môjho
bývalého spolužiaka, ktorý maturoval rok predo mnou a pracoval ako lodný kadet. Rozpovedal
som mu, že si neviem nájsť prácu. Povedal mi: „Napíš na Dunajplavbu, tam ťa určite zoberú.“
Napísal som a o týždeň som mal odpoveď. S jedným kufríkom a troškou peňazí som sa vybral
do Bratislavy. Po menších komplikáciách pri prijatí do zamestnania som sa o necelé dva týždne
plavil ako lodník na svojej prvej lodi z Bratislavy dolu Dunajom. Vystriedal som viacero lodí, no
po návrate do prístavu v Bratislave som sa vždy stretával so svojimi bývalými spolužiakmi, ktorí
pokračovali vo vysokoškolskom štúdiu. Koncom druhého roku mojej lodníckej služby, v roku
1941, keď vypukla vojna so Sovietskym zväzom, som slúžil na takzvanom tankmotore. Vozili
sme benzín do Rumunska a Sovieti nás viackrát bombardovali. Tak som si povedal, že tu môžem
prísť o život, veď náhodou sa stane, že čapnú na nás. Tak som sa rozhodol, že pôjdem ďalej štu-
Following my school leaving examinations in 1940 I wished to continue in study but I had
a younger sister and my parents took care of my cousin since his childhood so they had not further
financial means for my study. I was searching for employment but with no result. An unexpected
chance helped me when my uncle met my former school mate who left school one year earlier and
worked as a naval cadet. I spoke to him that I could not find a job. He told me: “Write to Dunajplavba (company sailing over a river Danube) and they will certainly take you up to employment.”
So I wrote a letter and I received reply within one week. With one small suitcase and with a little
money in my pocket I left for Bratislava. After small complications on taking me to employment it
took only two weeks and I was voyaging as a sailor on my first boat from Bratislava down the river
Danube. I changed several vessels but always on arriving to Bratislava I met my former schoolmates who continued in study. In 1941 at the end of the second year of my naval service when the
war with the Soviet Union broke out I worked on a so called “tankmotor”. We transported petrol to
Romania and Soviets had dropped bombs on us several times. So I told to myself: “After all, I can
8
9
90
90
dovať. Samozrejme, vedúcim v Dunajplavbe sa to nepáčilo, lebo som bol zapracovaný a absolvoval som aj kapitánsky kurz, čakali ma už len kapitánske skúšky. Prehovárali ma, ale ja, stručne
povedané, som si zbalil kufre a odišiel. Z Dunajplavby si dokonca overovali, či som nastúpil na
štúdium, a tak ma nechali na pokoji. Loď, na ktorej som sa plavil, neskôr zbombardovali.
loose my life here! Accidentally it can easy hit us.” So I decided to continue in studies. Of course,
the head of Dunajplavba did not like it because I was well trained and I underwent a captain course, only captain examinations were missing to me. They persuaded me but, shortly said, I packed
my stuff in a suitcase and left. From the company of Dunajplavba they even checked if I began to
study and finally they left me in peace. Later on the ship I was sailing on was bombed.
V l a d i m í r
Č er n u šá k
So športom som začínal v Sokole
Pri voľbe štúdia som rozmýšľal o viacerých odboroch. Pre štúdium telesnej výchovy ma prehovoril taktiež bývalý spolužiak, s ktorým som v rodnom meste cvičil v Sokole. Študoval telesnú
výchovu a biológiu. V septembri 1941 som úspešne absolvoval talentové skúšky, čo bolo podmienkou pre zápis. Prijali nás desať študentov, päť chlapcov a päť dievčat. K mojim spolužiakom
patrili aj folklorista Cyril Zálešák, Anton Hajmássy, známy atletický tréner v Trnave, Bernard
Šeffer, dlhoročný vedúci Katedry telesnej výchovy na Vysokej škole dopravnej v Žiline, Miloslav
Zálešák bol o ročník nižšie. Z dievčat v našom ročníku, na ktoré si spomínam, bola Mária Kováčová, neskoršia manželka filmového režiséra Laca Terena, tá však štúdium nedokončila. Z dievčat
ukončila štúdium len jedna, pôvodom zo Zlatých Moraviec. Aj to absolvovala až ako moja študentka, keď som už bol asistentom, na jej meno si už nespomínam. K našim pedagógom patrili
Alexander Bínovský, Ján Hajdóczy, Karol Stráňai, Július Chovan, Vojtech Artim, Juraj Čečetka,
Július Ledényi, Jozef Šturm, Imrich Izakovič či Eugénia Štekláčová. V roku 1944 som mal za sebou
prvú teoretickú štátnicu z telesnej výchovy a geografie a taktiež praktické skúšky z telesnej výchovy. Venoval som sa hlavne kanoistike, jazdil som s Gustávom Herrmannom. A potom vypuklo
Slovenské národné povstanie, do ktorého som sa taktiež zaplietol. Bol som vo vysokoškolskej rote
v Demänovej, po vojne som prišiel do Bratislavy, že reku idem ďalej študovať. Zhodou okolností
som ešte s jedným spolužiakom stretol pred budovou Povereníctva školstva docenta Chovana,
ktorý bol vtedy šéfom telovýchovnej sekcie na povereníctve a hľadal pracovníkov. Opýtal sa nás,
či nechceme ísť k nemu do zamestnania. My sme odpovedali: „Prečo by sme nechceli?“ On nám
odpovedal: „Takže môžete na druhý deň nastúpiť.“ Aj sme nastúpili. Pracoval som tam tri roky,
medzitým som absolvoval vojenskú službu, aj druhú štátnicu. Veľmi ma lákal do funkcie asistenta
Telovýchovného ústavu profesor Stráňai, no z povereníctva ma nechceli uvoľniť, odísť sa mi podarilo až po veľkom naliehaní a opäť na základe priateľského príhovoru. Na profesora Stráňaia si
spomínam v dobrom, lebo mi dal možnosť, aby som asistoval na jeho prednáškach a seminároch
a aby som aj sám, keď on nemohol, zaňho suploval semináre, takže sa mi podarilo vyvíjať aj v tomto smere. A taktiež bolo potrebné sa orientovať, špecifikovať. Stráňai viedol cvičenia a prednášky aj
z plávania, pre nedostatok času mi ponúkol, či by som neprevzal túto špecializáciu.
Za najkrajšie obdobie svojho profesijného života...
...považujem svoje pôsobenie vo funkcii prorektora Univerzity Komenského. Vo funkcii rektora bol filozof a logik profesor Vojtech Filkorn, ktorý zavádzal a preferoval univerzitné tradície.
Nastávalo aj politické uvoľnenie. Na toto obdobie rád spomínam. Z obdobia pôsobenia v Medzinárodnom olympijskom výbore si najradšej spomínam najmä na obdobie, keď som bol členom
jeho Programovej komisie.
10
V l a d i m í r
Č er n u šá k
I started with sport in Sokol
When deciding about kind of study I was thinking about several branches. A friend of mine,
with whom we exercised in native town in Sokol, former school mate as well, persuaded me for
physical education. He studied physical education and biology. In September 1941 I passed the
talent examinations what was a condition to enrollment. Ten students were taken to study there
– five boys and five girls. Folklorist Cyril Zálešák, Anton Hajmássy – well known athletic coach in
Trnava, Bernard Šeffer – later head of the Department of Physical Education at the Transport University in Žilina belonged to my schoolmates. Miloslav Zálešák came one year later. From among
the girls which were in our class and which I remember was Mária Kováčová, later wife of movie
director Laco Teren, but she did not finish the study. Only one of them, who came from Zlaté Moravce, finished the studies. But she did so only as my student when I was already assistant professor
and I do not remember her name. Alexander Bínovský, Ján Hajdóczy, Karol Stráňai, Július Chovan,
Vojtech Artim, Juraj Čečetka, Július Ledényi, Jozef Šturm, Imrich Izakovič and Eugénia Štekláčová
belonged also among our teachers. In 1944 I passed my first theoretical final state examination
from physical education and from geography as well as from practical examination from physical
education. I was engaged mainly in canoeing, I joined canoe with Gustáv Herrmann. And then
The Slovak National Uprising, with which I got involved as well, burst out. I was a member of the
university company in Demänová. After the war I returned to Bratislava. I said to myself, I came
to continue in study. By chance, together with a schoolmate, in front of building of the Education
Authority (predecessor of the Ministry) we met associated professor Chovan who was in that time
a head of the section of physical education and he was searching for employees. He asked us if we
were interested in joining his staff. Our answer was: “Why should not we want?”, and he said to
us” “You can start next day.” So we started. I worked there for three years. By the time I absolved
a military service and the second final state examination. Professor Stráňai strongly enticed me for
the position of assistant at the Institute of Physical Education but they did not want to let me leave
from the Education Authority. I succeeded to leave only upon urge and putting a friendly word for
me. I remember professor Stráňai in good because he enabled me to assist him during his lectures
and seminars and when he by himself was not able to, I substituted him at the seminars so I also
happened to make progress in this way. It was necessary to orient or to specify myself. Stráňai led
lessons and lectures of swimming and due to lack of time he offered me to take this specialization.
For the most beautiful era in my life I consider...
...my activity in a position of the vice chancellor of the Comenius University. Philosopher
and logician professor Vojtech Filkorn, who was introducing and preferring university tradi11
V l a d i m í r
Č er n u šá k
90
Prečo ste nepodali prihlášku?
Celá kandidatúra [na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 1984, pozn. autora]
bola veľmi zaujímavá. Najprv ku kandidatúre Vysokých Tatier nebola veľká náklonnosť, ale postupne aj vedenie Československého zväzu telesnej výchovy a Československého olympijského
výboru si uvedomili, že s kandidatúrou sa môžu presadiť a prezentovať. Postupne sa začali
získavať aj „fandovia“ z oblasti vládnej. Veľkým pozitívnym krokom bolo, že sa podarilo v roku 1973 pozvať vtedajšieho predsedu Medzinárodného výboru lorda Killanina na návštevu.
Nielen na návštevu Prahy, ale aj Vysokých Tatier, kde sa mu odprezentovala možnosť usporiadať v Tatrách zimné olympijské hry. Killanin bol z toho veľmi nadšený, pretože v tom období
nebolo toľko kandidátov či uchádzačov na usporiadanie zimnej olympiády. Na zasadnutí Európskych národných olympijských výborov v roku 1977 vo Vaduze v Lichtenštajnsku som sa
stretol s Killaninom. Jeho prvá otázka bola: „Priniesli ste prihlášku?“ Killanin rátal, že prvá
biela olympiáda vo východnom bloku bude v Československu. Mal som prihlášku v aktovke.
Kandidatúru stoplo predsedníctvo ÚV KSČ. Bolo to politické rozhodnutie. Killanin neskrýval
sklamanie. Tatrám bol veľmi naklonený. Vtedy bolo isté, že keby sme podali prihlášku, máme
olympijské hry. No, bohužiaľ, sa to nepodarilo. A práve vtedy sa tiež začínal lámať aj finančný
problém hier, nastúpila éra televíznych spoločností a prenosov z hier. Spomínam si, že v roku
1983, rok pred konaním hier v Sarajeve, ma stretol generálny tajomník Juhoslovanského olympijského výboru a hovorí mi: „Černušák, vy ste taki hlupci. Že ste nešli na tie zimné olympijské
hry, my sme rok pred tým a už sme ziskoví!“*
* (Sarajevo podalo prihlášku tesne pred termínom uzávierky kandidatúry, hodinu pred polnocou
31. októbra 1977. Jeho protikandidátmi boli Götteborg a Sapporo.)
Budúcnosť olympijského hnutia
Aby sa olympijské hnutie ďalej rozvíjalo, je potrebné, aby vedenie a najmä predseda olympijského výboru prichádzali s novými nápadmi. Teraz sa zaviedli Olympijské hry mládeže.
Je to dobrá myšlienka, lebo je potrebné zaangažovať do hnutia mladú generáciu, a to sa teraz
darí. Samaranch prišiel tiež s novými návrhmi. Budúci rok má byť voľba nového predsedu.
Takže uvidíme, kto s čím príde. Je tu totiž určité nebezpečenstvo, najmä u olympijských hier,
pri zimných ešte toto riziko nie je až také veľké, že ich organizovanie si môžu dovoliť len
solventné mestá či štáty.
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
tions which brought also political easing, was in a position of chancellor. I like to remember
especially this era when I was acting in the International Olympic Committee being a member
of the IOC Olympic Programme Commission.
Why did not you submit an application?
The whole candidature (candidature for hosting the Olympic Winter Gamesin 1984, author´s
note) was very interesting. Firstly, there was not a big favor for the candidature of The High
Tatras. But the headquarters of the Czechoslovak Union of the Physical Education and the Czechoslovak Olympic Committee gradually realized that they could promote and present themselves very well through the candidature. “Fans” from the field of government slowly appeared.
A successful invitation and consequent visit of lord Killanin, president of the International
Olympic Committee, in Prague and also in The High Tatras in 1983 showed to be a great positive step. A possibility to organize the Olympic Winter Gameswas presented to him there. Lord
Killanin was very enthusiastic about it because in those times there were very few candidates
for the organization of the Winter Olympic Games. I met lord Killanin in Vaduz, Lichtenstein in 1977 at the meeting of the European National Olympic Committees. His first question
was: “Why did not you submit an application?” Killanin expected that the first white Olympiad
would take place in Czechoslovakia. I had the application in my briefcase. The candidature was
stopped by the headquarters of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia. It was a political decision. Killanin did not hide his disappointment. He was inclined
towards The High Tatras. That time it was sure that if we submitted an application we would get
the Olympic Games. Unfortunately, it did not happen. Just in that period the financial problem
of the Olympics began to break. The new era of television companies and transmissions arouse.
I remember that one year before 1984, one year before the Olympic Games in Sarajevo I met
secretary general of the Yugoslavian Olympic Committee who told me: “Černušák! You are so
silly that you did not want that Winter Olympic Games. We are one year before and already
making profit!”*
*(Sarajevo submitted an application close on deadline one hour before midnight on 31st October 1977. Götteborg and Sapporo were counter candidates. Author´s note.)
Future of the Olympic movement
For further development of the Olympic movement it is necessary that headquarters and
especially president of the International Olympic Committee brings new ideas. The Youth
Olympic Games have been brought into being. It is a very good idea because it is necessary to
involve the whole young generation and it is getting on well now. Samaranch brought many
good things, too. There is an election of new president next year so we shall see who will come
with what. There is a certain danger that only solvent cities or countries can afford to organize
it. This danger is more with the organization of the Olympic Games. With the Olympic Winter
Gamesthis risk is not as big.
12
13
V l a d i m í r
Č er n u šá k
90
• Predmet – Item - 2004/099
S. Dalí „El atleta Cosmico“
Dielo bolo realizované významných španielskym sochárom v náklade 250 ks pre členov
Medzinárodného olympijského výboru.
Salvator Dalí (11. 5. 1904 Figueras - 23. 1. 1989 Figueras, Španielsko/Spain)
Sada 104 rovnakých kópií bola podpísaná S. Dalím na doske a číslovaná od 1/104 do 104/104.
Salvator Dalí autorizoval vydanie 13. júla 1985. Tlačová doska bola po dokončení sady zničená.
Vydanie bolo určené len pre 104 členov Medzinárodného olympijského výboru.
An edition of 104 copies was made of the same, signed by Dalí on the plate and numbered
from 1/104 to 104/104. Salvator Dalí authorized this eddition on 13th July 1985. The printing paltes were destroyed once the edition has been completed. The edition was intended
solely for 104 members of the International Olympic Committee.
14
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
• Predmet – Item – 2009/302
A.Tápies „Barcelona“
Antoni Tápies (13.12.1923 Barcelona, Španielsko) je považovaný za najvýznamnejšiu
osobnosť informálneho umenia po roku 1960. Jeho dielo bolo zaradené do popredných
svetových umeleckých múzeí a galérií (napr. Guggenheimovho múzea a Múzea moderného umenia (MoMa) v New Yorku alebo Tate Gallery v Londýne).
Antoni Tapiés (13.12.1923 Barcelona, Spain) is considered to be the most important figure
of the Art Informel after the 1960. His work has been included in the major art museums
and galleries throughout the world (e.g. Guggenheim Museum and MoMa in New York, or
Tate Gallery in London).
15
V l a d i m í r
Č er n u šá k
90
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
• Predmet - Item 2009/306
Plagát s venovaním, sign. Hans Erni na reverze
Dedication poster, sign. Hans Erni on the reverse
HansErni (21. 2. 1909 Lucern, Švajčiarsko/Switzerland))
Švajčiarsky maliar, sochár a návrhár poštových známok je často nazývaný aj švajčiarsky
Picasso. Známy je aj svojimi litografiami pre Švajčiarsky Červený kríž a účasťou v olympijskom hnutí.
Swiss painter, sculptor and post - stamps designer is often called the Swiss Picasso. He is also
known for his lithographs for the Swiss Red Cross and participation on the Olympic Movement.
• Predmet - Item 1993/174
V roku 1993 získalo múzeum do zbierky originál prihlášky kandidatúry Vysokých Tatier na usporiadanie XIV. zimných olympijských hier v roku 1984.
In 1993 the museum acquired a collection of original the High Tatras candidacy application
for the XIVth Olympic Winter Games 1984.
• Predmet - Item 2010/341
• Predmet – Item 1989/093
Olympic Torso No. 67/250
Miguel Ortíz y Berrocal (28. 9.1933
Villanueva de Algaidas, Malaga - 31.5. 2006
Antequera, Malaga, Španielsko /Spain)
Dielo bolo realizované významných
španielskym sochárom v náklade 250 ks
pre členov Medzinárodného olympijského
výboru.
The work was carried out by the well-known
Spanish sculptor of 250 pieces for members of
the International Olympic Committee.
16
Vanda IOC
Vanda IOC je hybrid orchidey
vyšľachtený v Singapurskej botanickej záhrade. Unikátny pamätný dar pre členov Medzinárodného olympijského výboru
predstavuje kvet orchidey
Vanda IOC, zaliaty v 24-karátovom zlate a paládiu. Je prilepený k pozlátenému podnosu
z 24-karátového zlata s emblémom Olympijských hier mládeže 2010 v Singapure. Každá
orchidea je originál. Žiadna
z nich nie je rovnaká.
The Vanda IOC orchid hybrid bred by Singapore Botanic Garden claims. The unique commemorative gift for the IOC members features a single flower of the Vanda IOC orchid,
encalpsulated in pure 24K gold and palladium, attached to a 24K gold - plated try with the
YOG 2010 Singapure emblem. Every orchid is an original. No two are ever the same.
17
V l a d i m í r
Č er n u šá k
90
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
• Blahoželanie predsedníčky ČOV k zvoleniu za predsedu SOV / Gratulations from the President
of the Czech OC to the elected President of the SOC
• Kniha č. 3860 / Book No. 3860
• Sústrastný telegram prezidenta MOV
J. A. Samarancha k úmrtiu Dr. Kroutila /
The condolence telegram from the IOC
President J.A.Samaranch at the time
of Dr. Kroutil death
18
• Dokumenty zo zasadnutí MOV
sú taktiež uložené v múzeu /
Documents from the IOC sessions
are also part of the museum colletion
• Predmet - Item 2009/301
• Predmet - Item 2009/305
19
V l a d i m í r
Č er n u šá k
90
90
• S J. A. Samaranchom / With J. A. Samaranch (Atlanta 1996)
V l a d i m í r
Č er n u šá k
• Počas návštevy jednej z muzeálnych výstav /
During a visit to one of the museum
exhibitions
• S Ondrejom Nepelom / With Ondrej Nepela (ZOH / OWG Sapporo 1972)
• S komentátorom G. Zelenayom /
With commentator G. Zelenay
20
• S olympijským medailistom,
krasokorčuliarom K. Divínom /
With the Olympic medalist
in figure skating K. Divín (1996)
• S prezidentom MOV M. Killaninom počas jeho návštevy vo Vysokých Tatrách /
With the IOC President M. Killanin during his visit in the Hight Tatras (1973)
21
V l a d i m í r
Č er n u šá k
90
• S prof. A. Kuchenom / With prof. A. Kuchen (1972)
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
• Prorektor Univerzity Komenského /
The vice chancellor of the Comenius
University (1965)
• S priateľmi na plavárni / With friends at swimming pool (Nové Mesto nad Váhom,
okolo r. 1938/ about 1938)
• Dolná Lehota (1979)
22
• zľava / from the left: Šugo, V. Černušák, K. Stráňai
(Bratislava – Lafranconi 1949)
• Železnô 1944
23
V l a d i m í r
Č er n u šá k
90
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
• A. Dvorský, G. Hermann, V. Černušák (1988)
• S C. Zálešákom / With C. Zálešák (Bratislava - Lafranconi 1944)
24
• M. .Andel, V. Černušák, J. A. Samaranch, (Lausanne 1994)
25
V l a d i m í r
Č er n u šá k
90
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
• Ako cvičenec v Sokole / As a gymnast in Sokol (Nové Mesto nad Váhom okolo r. 1938 /
about 1938)
• S lyžiarkou D. Kuzmanovou - Slafkovskou / With the skier D. Kuzmanová - Slafkovská
(ZOH / OWC Insbruck1976)
• A.Himl, V. Černušák, M. Červenka, F. Kroutil, M. Killanin
(Vysoké Tatry / The Hight Tatras 1973)
26
• VII. Tatranský pohár / The VIIth Tatras Cup (Vysoké Tatry / The Hight Tatras 1972)
27
V l a d i m í r
Č er n u šá k
90
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
• Gymnázium / The high school ( Nové mesto nad Váhom 1940)
• Zľava / from the left: M. Rovný, U. Čechvalová, V. Černušák, K. Stráňai, J. Štancel,
A. Kuchen (Párnica 1948)
• So spolužiakmi z gymnázia / With classmates from the high school
28
• Lyžiarsky kurz / A ski course (Kráľova Studňa zima / winter 1949 - 1950)
29
V l a d i m í r
• 1970
Č er n u šá k
90
• 2011
• Pomaturitné stretnutie / After graduation meeting (Nové Mesto nad Váhom 1975)
30
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
• O. Nepela číta sľub olympionikov pred ZOH 1972 v Sappore / O. Nepela reads the oath
before the OWG 1972 in Sapporo
• S V. Filkornom a jeho ženou / With V.
Filkorn and his wife (1965)
• H. Múdra, O. Nepela, V. Černušák, návrat
zo ZOH 1972 v Sappore/ Return from the
OWG 1972 in Sapporo
31
V l a d i m í r
Č er n u šá k
90
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
• Študenti V. Černušáka / V. Černušák´s students: x, Ľ. Killár, x, V. Černušák, J. Žižkay,
E. Fabiánová, Šuba, x, V. Kocumová - Žabková, O. Urban
• S vnučkou Máriou / With the granddaughter Maria (1985)
• ZOH / OWG 1972 Sapporro
32
• Turistický kurz / A turist course (Hodruša - Hámre 1943)
33
V l a d i m í r
Č er n u šá k
90
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
• Nórsky kráľ Harald V., J. A. Samaranch, V. Černušák / H. M. Harald V., J. A. Samaranch,
V. Černušák (Lillehammer 1994)
• ZOH 1976 Innsbruck / OWG 1976 Innsbruck
• Z návštevy prezidenta MOV J. Roggeho na Slovensku /
The visit of the IOC President J. Rogge in Slovakia (2008)
34
• 120. zasadnutie MOV / 120th IOC Session (Peking / Beijing 2008)
35
V l a d i m í r
Č er n u šá k
90
DAR / GIFT
Výber z predmetov s olympijskou tematikou /
Selections of the Olympic items
Prírastkové č.
Predmet
Item
Opis
Description
1989/019
1989/020
1989/021
dokumenty
list
list
1989/022
1989/023
plagát
list
1989/024
bulletin
1989/025
1989/092
1989/093
výstrižky
fakľa
plastika
1989/094-1-54
1989/277
1989/279
1989/280
1989/281
1989/282
1989/283
1989/711
1989/712
1989/714
1989/715
1989/716
1989/717
1989/719
1989/720
1989/721
1990/260-1-6
1990/261
1990/261
1990/262
1990/328-1-26
plagát
pozvánka
preukaz
preukaz
preukaz
list
vlajka
plagát
plagát
plagát
plagát
plagát
plagát
plagát
plagát
plagát
odznaky
vlajka
vlajka
vlajka
preukaz
kandidatúry - olympijské hry 1992
kandidatúra zimné olympijské hry1992
F. Mitteranda, prezidenta Francúzska členom Mezinárodného olympijského
výboru v súvislosti s kandidatúrou Paríža na usporiadanie olympijské hry1992
X. Asian Games, Seoul 1986
starostu Brisbane - kandidatúra olympijské hry, adresovaný
prof. Černušákovi,
informačný, Svetová výstava poštových známok
z olympijskou tematikou, Rím 1987
z novín a časopisov s olympijskou tematikou do roku 1989
olympijská Soul 1988 funkčná kópia
bronz , názov: „Olympic Torso“ 67/250, dar pre členov MOV,
autor: M. Berrocal
séria (2x) plagátov z olympijských hier Soul 1988
92nd Session IOC, Istanbul 1987
identifikačná karta, Olympijský kongres, Varna 1973
identifikačná karta, NOCs Meeting Vienna 1988 V. Černušák
identifikačná karta, olympijské hry Mníchov 1972 V. Černušák
kandidatúra Laussane na usporiadanie XVII. zimných olympijských hrier
textil, ACNO - ANOC
olympijská filatelistická výstava Rím 1982
85th IOC Session Rome 1982
olympijské hry Los Angeles 1984
olympijský štadión v Ríme
olympijské hry Los Angeles 1984
88th IOC Session Los Angeles 1984
I. olympijské hry 1896 Atény, kópia
III. olympijské hry 1904 Los Angeles, kópia
IV. olympijské hry 1908 Londýn, kópia
1990/329-1-4
1990/332
1990/335-1-3
1990/336-1-8
1991/026-1-2
1991/037
1991/140
1992/001-1-583
vlajky, samolepky
samolepka
vlajka
vlajky
plagát
maketa
dokument
pohľadnica
Number
36
textil, Polski Komitet Olimpijski, Olympic Games Sapporo 1972
textil, Polski Komitet Olympijski Sapporo 1972
textil, olympijské hry, Sapporo 1972
akreditačné karty z olympijských hier a zasadnutí MOV na meno prof.
Vladimír Černušák
propagačné dokumenty olympijské hry Los Angeles 1984
Welcome Sofia 1992 (kandidatúra OLYMPIJSKÉ HRY)
textil, olympijské hry1980 Moskva, ČSSR
športové
Nagano Candidate OG 1998
plastická mapa Albertville 1992 strediská zimnej olympiády
97th IOC Session Birmingham1991
súbor pohľadníc - žiadosť obyvateľov Nagana k podpore usporiadania zimných
olympijských hier 1998 Nagano adresovaných jednotlivým členov MOV
90
1992/009-1-3
19981992/01
1992/012-1-9
1992/013-1-2
1992/026
1992/027
1992/494-1-13
1993/175
1993/176
1993/177
1993/178-1-3
1993/205
1993/206
1993/219
1994/008-1-2
1994/116
1994/119
1994/119-1-2
1994/161
1994/163-1-4
1994/164-1-3
1994/166-1-3
1994/167-1-2
1994/168-1-2
1995/002-1-3
1995/003
1995/004
1995/005-1-5
1995/006
1995/007
1995/008
1995/011
1995/012
1995/068
1995/075
1995/076
1995/077
1995/078
1995/079
1995/080
1995/081
1995/082
1995/083
1995/084
1995/085
1995/086
1995/087
1995/088
1995/089
V l a d i m í r
Č er n u šá k
dokument
dokument
dokument
kandidatúra Östersund, zimné olympijské hry
kandidatúra Aosta, zimné olympijské hry1998
kandidatúra a konania zimné olympijské hry1992 písomná agenda prof.
Černušáka
dokument
písomná olympijská korešpondencia prof. Černušáka
vlajka
textil, oficiálna, Olympic Games 1988
vlajka
textil, oficiálna, Olympic Games 1988
plagát
séria, v ráme, olympijské hry Barcelona 1992
samolepka
maskot zimné olympijské hry Nagano 1998
samolepka
Nagano 1998, kandidát zimné olympijské hry
samolepka
Salt Lake City, kandidát 1998
dokument
kandidatúra zimné olympijské hry1998 Nagano
pozvánka
pre prof.Černušáka
pozvánka
pre prof.Černušáka
pohľadnica
XIII.zimné olympijské hry1980 Lake Placid
dokument
propragačné dokument, kandidatúra, medaila
medaila
kov,,pamätná, olympijské hry1896 Atény kópia
pozvánka
záverečný ceremoniál zimné olympijské hry1994 Lillehammer
dokument
zimné olympijské hry Lillehammer 1994
tablo
tablo s odznakmi
dokument
výročný Olympijský kongres Paríži 1994
pohľadnica
s príležitostnou známkou a pečiatkou výročný Olympijský kongres Paríž 1994
s fotografiami P. de Courbentin
dokument
kandidatúra zimné olympijské hry2002, Vysoké Tatry
samolepka
kandidatúra zimné olympijské hry2002, Graz
fotografia
Medzinárodný kongres Paríž 1894 (založenie Medzinárodného olympijského
výboru) reprodukcia
dokument
z návštevy prof. Černušáka, Manchester -kandidát olympijské hry2000
(pozvánka na Downing St.10)
pozvánka
Maltského olympijského výboru, 5. hry malých štátov na Malte 25.-29.5.1993
obal
spisový, s logom kandidatúra olympijské hry2000, Istanbul
pohľadnica, suvenír zimné olympijské hry Sapporo 1972( mapa, informačný sprievodca,
pohľadnica, mapka, slovníček japonský – anglický
preukaz
na použitie dopravy zimné olympijské hry Sapporo 1972
preukaz
identifikačná karta na meno Vladimír Černušák, č.01009 V. zimné olympijské
hry Sapporo 1972
preukaz
doprava viď. 1995/006
plagát
Poprad - Tatry kandidát zimné olympijské hry2002
plagát
výročný olympijský kongres Paríž 1994
list
premiéra Švédska Ingevara Carlssona prof.Černušákovi ku kandidatúre
Östersundu
suvenír
model, mercedes benz-oficiálne auto zimné olympijské hry
suvenír
kov, sada lyžičiek s motívmi olympijské hry, Seoul 1988
suvenír
kov, sada príveskov – kľúčeniek, Seoul 1988
medaila
kov, pamätná, 25. Hungarian Olympic Academy
medaila
kov, Comité International Olympique
medaila
kov, NOC (Kuvajt)
medaila
kov, NOC (Lichtenštajsnko)
suvenír
NOC (NDR)
suvenír
kov, Athens 1996 100.
medaila
kov, pamätná, 100.IOC, Istanbul
suvenír
kov, NOC ( Brazília- kandidatúra 2000)
suvenír
kov, odznak - maskot, odznak zimné olympijské hr yNagano
suvenír
Ciltius, Altius, Fortius, dar J.A.Samarancha prof. Černušákovi
suvenír
mesto Mellbourne
suvenír
kandidatúra, Beograd 1992
37
V l a d i m í r
1995/090
1995/091
1995/092
1995/093
1995/094
1995/095
1995/096
1995/097
1995/099
1995/100
1995/104
1995/105
1995/106
1995/107
1995/108
1995/110
1995/112
1995/113
1995/114
1995/115
1995/116
1995/117
1995/280
1995/281
1996/006-1-9
1996/068
1998/114-1-11
1999/102
1999/103
1999/104
1999/107
1999/108
1999/109
1999/181
1999/182
1999/183
1999/185
1999/186
1999/195
1999/196-1-4
1999/197
1999/198
1999/199
1999/201
1999/202
1999/203
1999/204
1999/205
1999/206-1-6
1999/210
1999/211
1999/212
38
Č er n u šá k
suvenír
suvenír
suvenír
suvenír
suvenír
suvenír
plaketa
suvenír
suvenír
suvenír
suvenír
medaila
suvenír
suvenír
suvenír
plaketa
suvenír
suvenír
suvenír
suvenír
vlajka
vlajka
plagát
plagát
vstupenka
diplom
odznak
plaketa
medaila
medaila
plaketa
minca
medaila
fakľa
suvenír
samolepka
vlajka
vlajka
suvenír
minca
plaketa
platňa CD
minca
obálka
známka
samolepka
dekrét
preukaz
odznak, suvenír
odznak
minca
suvenír
90
sklo, First Olympian , dar: Pedro Raminez Vasquez,
basebalová loptička, Olympic Gala, , XXIV. olympijské hry Barcelona1992
sklo, First skier, dar: Pedro Raminez Vasquez
sklo, Pedro Raminez Vasquez
olympijské hry 1988, Seoul
sklo na mramorovom podstavci, Atlanta 1996
suvenír, sklo, Atlanta 1996
časť z berlínskeho múru ( kandidatúra Berlín 2000)
sklo, Sydney Entertainment center Australia
kandidatúra, Salt Lake City 2002
Japanese Olympic Committee
The British Olympic Bid Manchester 2000
v kazete, Cortina 1992 ( kandidatúra)
žen-šeňový koreň, dar NOV Číny
guľa v puzdre, IOC
plaketa, 40. IOC
sklo, Ekecheria dar: Mario Vázquez Raña, IOC Member
sklo, ťažitko, Xerox –IOC Partner
sklo, 101st IOC Session Monte Carlo, Monaco 1993
prípravný výbor, XVII. the Olympic Winter Games 1994 (kandidatúra)
textil, olympijské hry1992 Barcelona, ČSSR
textil, zimné olympijské hry1992 Alberville, ČSSR
oficiálny, zimné olympijské hry, Nagano 1998
oficiálny, zimné olympijské hry, Nagano 1998
zimné olympijské hry , ľadový hokej1. play off 24.2.1994, 2. ĽH play off
24.2.1994, 3. ĽH play off 26.2.1994, 4. Canada - Slovak republic 19.2., 5.
štvťfinále 23.2., 6. ĽH Slovak republic - Italy, 8. ĽH Sweden - Slovak republic,
9. záverečný ceremoniál
ďakovný, prof. Černušákovi za účasť na voľbe, kandidatúra zimné olympijské
hry Anchorage (1994)
kov, 107. zasadnutie MOV, Nagano 1998
kov, , Manchester (kandidatúra olympijské hry 2000)
kov, Berlín (kandidatúra olympijské hry 2000)
kov, kópia účastníckej medaily I. olympijské hry1896 Atény
sklo, SLOOC, Seoul 1988
kov, pamätná, olympijské hry1996, Český olympijský výbor
kov, Citius, Altius,Fortuius, olympijské hry 1992
olympijské hry 1996 Atlanta, funkčná kópia
skladačka olympijské hry1980 Moskva
olympijské hry1964 Tokio- výprava ČSSR
textil, olympijské hry1988 Soul, ČSSR
textil, olympijské hry1984 Los Angeles
Opening Ceremony Olympic Games 1966 Atlanta VISA karta
kov, kazeta s mincami pamätnými , olympijské hry1996 Atlanta
sklo, Olympic Games 1996
Olympic Variations CD nosič s nahrávkami Rudolfa Macudzinskeho (vydal SOV)
kov, pamätná, samostatná účasť Slovenska na olympijských hrách (1996)
príležitostná, Slovak Olympic Team 1996
príležitostná, olympijské hry1996 Slovensko
Slovak Olympic Team 1996
účastníka Slovenskej olympijskej výpravy na ZOH Lillehammer 1994
identifikačná karta 1998 zimné olympijské hry1998 Nagano
olympijské hry1996 oficiálna org. výbor spona, visačky
textilný, zimné olympijské hry1964 Innsbruck
pamätná, olympijské hry1984
zimné olympijské hry1964 Innsbruck IOC (USA)
90
1999/213
1999/214
1999/229
2000/097
suvenír
suvenír
list
album
2004/031-01
plagát program
2004/031-02
2004/032
2004/033
2004/034
2004/035
2004/036
2004/037
2004/039
2004/040
medaila
tlačovina
plaketa
medaila
minca
minca pamätná
plaketa
medaila
medaila
2004/041
2004/042
2004/043
2004/044-1
2004/044-2
2004/046
2004/048-1-2
suvenír
suvenír
suvenír
minca
minca
plaketa
medaila
2004/049
medaila
2004/050
2004/051
2004/052
2004/054-1-2
2004/055
2004/056
2004/057
2004/058
2004/060
2004/065
2004/066
2004/068
2004/069
2004/070
2004/071
2004/075
2004/076
2004/077
2004/079
2004/081
2004/082
2004/083
2004/084
2004/087
2004/089
2004/090
suvenír
plaketa
medaila
medaila
plaketa
plaketa
medaila
medaila
medaila
medaila
odznak
medaila
medaila
plaketa
plaketa
plaketa
suvenír
suvenír
odznak
suvenír
vlajka
medaila
medaila
medaila
medaila
list
2004/091
pohľadnica
V l a d i m í r
Č er n u šá k
kov, spona na kravatu, Czech Olympic Committee
zimné olympijské hry Nagano 1998
list Meliny Mercouri, prof.Černušákovi kandidatúra Atén na usporiadanie
olympijských hrier1996
oficiálneho filatelistického materiálu vydaný organizačným výborom
olympijských hier 2000 Sydney
faksimile súboru dokumentov (plagát. denné programy apod.) I. olympijské
hry1896 Atény
kov, kópia medaily pre prvých olympijských víťazov (I.OH 1896)
dokument „Homage Pierre de Coubertin“ Paris 1992
kov, pamätná olympijské hry 2004 Atény
kov, 80.NOV Bulharska, 30.výročie olympijského kongresu vo Varne
kov, pamätná, Sydney (olympijské hry2000)
kov, Český olympiský výbor Salt Lake 2002
kov, pamätná, Salt Lake 2002
kov, pamätná, IOC J. A. Samaranch President IOC 1980-2001
kov, pamätná, 15.výročie založenia Asociácie národných olympijských výborov
1979-1984
symbolický kľúč od mesta Salt Lake City
symbolický kľúč od mesta Atlanta
symbolický kľúč od mesta Peking
kov, pamätná, antický výjav Panephylia zápasníci
kov, pamätná, Elis 363 B.C. Feidias
kov, 112th. IOC Session Moscow 2001
kov, špeciálna séria, kópia I. olympijské hry1896 vydané prípravným výborom
OH 2004 Atény
kov, kazeta, pamätná SZĽH pre prof. Černušáka pri príležitosti zimných
olympijských hier 2002 (Salt Lake City)
tanier pamätný Association of the ENOCs
kov, 5th Games of Small States of Europe Malta 1993
kov, Maďarská olympijská akadémia 1985
kov, špeciálna séria zimné olympijské hry 2002
kov, Beijing OC
kov, With the compliment of C.K.Wu,Member IOC
kov, X. Valné zhromaždenie ACNO Cancun 1996
kov pamätná NOCs (Afrika)
kov, Pierre de Coubertin (lokalita NDR?)
kov, XXIV. olympijské hry1996 Atlanta
č.191
kov, IOC 50.Velká kunratická 1983
kov, SOV Poprad-Tatry 2006 Candidate
kov, Olympic Museum Lausanne (malý rozmer)
kov,Olympic Museum Lausanne (veľký rozmer)
kov, pamätná, 92nd IOC Session Istanbul 1987
kov, prívesok s emblémom Olympic Museum
kov, prívesok minikópia medaily olympijské hry1912 Štokholm
Slovak Olympic Team Sydney 2000 č.227
sign. J.A.Samaranch
textil, sign. J.A.Samaranch
kov, kandidatúra Berlín (olympijské hry2000)
kov, Poprad-Tatry Candidate WOG 2002
kov, Olympic Congress 1994
kov, SOV OG 2000 Sydney
list s blahoželaním A. Csanádiho člena MOV prof. V.Černušákovi k zvoleniu
za člena MOV
pohľadnica prof. F. Kroutila prof. V.Černušákovi k zvoleniu za člena MOV 1981
39
V l a d i m í r
Č er n u šá k
2004/092
2004/093
pohľadnica
list
2004/094
2004/095
2004/096
2004/097
2004/098
2004/099
diplom
obraz
obraz
obraz
plagát
obraz
2005/012
2005/013-1-2
2005/014
2005/015
2005/016
2005/017
2005/018-1-2
2005/019
2005/020
2005/021
2005/022-1-13
preukaz
vstupenka
pozvánka
vlajka
vlajka
vlajka
vlajka
vlajka
vlajka
vlajka
pohľadnica
2005/038-1-2
2005/115
pozvánka
suvenír
2005/117
2005/118
2005/280
medaila
medaila
medaila
2006/131
2006/132
2006/133
2006/134
2006/135
2006/136
2006/137
2006/138
2006/139
2006/140
preukaz
odznak
medaila
odznak
medaila
odznak
odznak
odznak
maskot
tlačovina
2006/141-1-2
2006/142
40
pohľadnica
pohľadnica
2006/143
2006/152
2006/153
2006/154
medaila
fakľa
medaila
diplom
2006/155
2007/010
2007/011
2007/069
2007/070
2007/174
2008/225
minca
preukaz
preukaz
plagát
plagát
vstupenka
fakľa
90
sign. Pavol Kršák
list premiéra Kanady ku kandidatúre Quebecku oznam o kandidatúre na
usporiadanie ZOH 2002
Sydney, za úspešnú realizáciu, olympijské hry 2000
suchý pastel, v ráme, Boston Charlie´s River, autor sign. Déneš
grafika, v ráme č.194/500 Cap of Honoris
kombinovaná technika, v ráme, č.27/1999,Slalom, sign. Alain Bar
v ráme, Park City Utah
grafika, litografia, „El Atleta Cosmico“ č. 67/104, sign. Salvator Dalí,
kandidatúra Barcelona olympijské hry1992
identifikačná karta, olympijské hry1992 Barcelona
vstupenka otvárací ceremoniál olympijské hry1992 Barcelona
pozvánka otvárací ceremoniál kráľovská lóža olympijské hry 1992 Barcelona
textil, olympijské hry 1980 Moskva
textil, zimné olympijské hry1992 Albertville
textil, zimné olympijské hry1980 Lake Placid
textil, olympijské hry1984 Los Angeles malý formát
textil, olympijské hry1984 Los Angeles veľký formát
textil, olympijské hry1988 Seoul
textil, olympijské hry1980 Moskva, malý fromát
olympijské hry1980 Moskva súbor olympijských pohľadníc s príležitostnou
pečiatkou
recepcia Českého olympijského výboru olympijské hry1996 Atlanta
tanier, alpaka,v kazete olympijské hry2004 Atény, „To Mr. Vladimir Cernusak
I.O.C. member with great esteem“ Dimitros L. Avramopoulos Mayor of Athens
kov, olympijské hry1996 Atlanta, Prvá účasť športovcov Slovenskej republiky
kov, olympijské hry1996 Atlanta. 100.výročie vzniku novodobých olympijských hier
kov, olympijské hry1896 ,No. 289/500 limitovaná séria kópií pamätných
medailí vydaných Nadáciou Múzea športu v Maďarsku
identifikačná karta, zimné olympijské hry 2006 Turín
kov, účastnícky 116th Session IOC Athens 2004
kov, pamätná, Games of the XXVIII Olympiad 2004
kov, účastnícky 117th IOC Session Singapore 2005
kov v puzdre, pamätná, Games of XVII Olympiad Sydney 2000
kov, účastnícky ,118th IOC Session Torino Italy February 2006
kov, účastnícky, 107th IOC Session Nagano 1998
kov, účastnícky, 113th IOC Session Salt Lake City 2002
drevo ,zimné olympijské hry1994 Lillehammer ,Haakoon
blahoželanie k novému roku 2006 od Gréckeho olympijského výboru na averznej
strane kovový reliéf repliky scény z čiernofigurálnej keramiky z 5.st pre n.l.
súbor oficiálnych olympijských pohľadníc ,zimné olympijské hry2006 Turín
blahoželanie k novému roku 2006 od Gréckeho olympijského výboru sna
av.strane skovovým reliéfom repliky detailu z desaťdrachmy zo Syrakúz
(390 pred n.l.) Niké korunuje víťaza jazdeckých pretekov
kov, Olympic Winter Games Vancouver 2010 Jeux Olympiques d´Hiver
kov-plast, funkčná kópia, zimné olympijské hry2006 Turín
kov, pamätná, Torino 2006
účastnícky Passion lives here Certificat de participation (zimné olympijské hry
1994Lillehammer)
súbor pamätných minci ,olympijské hry1980 Moskva
karta akreditačná,117th Session IOC Singapour 2005
karta akreditačná , olympijské hry 2004 Atény
plagát kandidatúra Soči (zimné olympijské hry 2014)
plagát kandidatúra Soči (zimné olympijské hry2014)
záverečný ceremoniál olympijské hry1996 Atlanta IOC
kov,funkčná kópia,olympijské hry2008 Peking
90
2008/226
preukaz
2008/227
preukaz
2008/238
suvenír
2009/031
2009/032
vstupenka
album známka
2009/033
2009/065
2009/183
odznak
vstupenka
preukaz
2009/185
odznak
2009/208-1-2
2009/264
2009/301
2009/302
preukaz
diplom
diplom
obraz
2009/303
2009/304
2009/305
2009/306
diplom
diplom
diplom
plagát
2009/307
2009/376
2009/377
2009/378-1-2
2009/380
2009/381
2009/382
2009/582-1-14
plagát
diplom
diplom
diplom, fotografia
preukaz
odznak
odznak
odznak
2009/670
2010/058
2010/059
2010/060
2010/061
2010/064
2010/065
2010/066
2010/067
2010/068
2010/069
2010/070
2010/071
2010/072
2010/073
2010/074
2010/075-1-2
2010/077
medaila
minca
vstupenka
preukaz
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
označenie
medaila
V l a d i m í r
Č er n u šá k
karta akreditačná, Olympic Games Individual Suite Gold Pass Černušák
Vladimír IOC OG 2008 Beijing
karta akreditačná, Vladimir Černušák IOC Honorary Member OG 2008
Beijing
pečatidlo dar organizačného výboru olympijské hry2008 Vladimir Černušák
IOC Honorary Member OG 2008 Beijing
slávnostný ceremoniál – otvorenie, olympijské hry2008 Peking
album oficiálnych poštových čínskych známok „Summer Palace“ dar
prípravného výboru OH 2008 členom MOV
kov -smalt ,oficiálny XII. Olympic Winter Games Lake Placid 1980
vstupenka VIP Olympijský dom SOV
karta akreditačná Medzinárodný olympijský výbor prof. Vladimír Černušák
valid 31.12.2004 sign, Černušák + fotografia
plast,Vladimír Černušák životné jubileum (vydaný pri príležitosti
85. výročianarodenia prof. Černušáka, r. 2006)
karta akreditačná, Paralympic Hospitability Center Day Pass September 15 2008
účastnícky, Vladimír Černušák Olympishe Winterspiele Innsbruck 1976
účastnícky, Vladimír Černušák, olympijské hry 1984 Los Angeles
grafika, kombinovaná technika, limitovaná séria serigrafia č. 67/110 dar
prípravného výboru kandidatúry členom MOV pri príležitosti kandidatúry
Barcelony na olympijské hry1992, autor, sign: Antoni Tápies,
účastnícky, zimné olympijské hry 1992 Albertville
účastnícky, olympijské hry 1992 Barcelona
účastnícky, zimné olympijské hry 1972 Sapporo
papier , 91e. Session CIO Lausanne 1986 autor: Hans Erni na zadnej strane: En
souvenir de la 91e Session du C.I.O. a Luasanne avec les compliments de
l´artist sig. Hans Erni Lausanne 12.oct. 1986
papier, oficiálny, olympijské hry1960 Rím
účastnícky, zimné olympijské hry 1998 Nagano
účastnícky , olympiáda 2010 Peking
107th IOC Session Nagano 1998
karta akreditačná, 121st IOC Session a XIII. Olympic Congress, Kodaň 2009
smalt, 121st IOC Session a XIII. Olympic Congress Kodaň 2009
smalt ,účastnícky 120th IOC Session ,Peking 2008
kov, špeciálne vydanie, limitovaná séria (1000ks) The Olympic Museum
Collection 14 odznakov zasadených v ráme s uvedením roku a miestami
konania jednotlivých olympijských kongresov v rokoch 1894-2009 so siluetou
mesta nápis tiež obsahuje hlavnú tému kongresu
kov, v kazete, pamätná nápis One World One Dream Beijing 2008
kov, kanadský pamätný dolár, zimné olympijské hry Vancouver 2010
vstupenka, záverečný ceremoniál zimné olympijské hry 2010 Vancouver
karta akreditačná, IOC prof. Vladimír Černušák Vancouver 2010
kov, so stužkou, účastnícky, 122nd IOC Session , Vancouver 2010
kov, so stužkou, účastnícky 109th IOC Session Seoul 1999
kov, účastnícky, so stužkou 112 th IOC Session Moscow 2001
kov, účastnícky, so stužkou 111th IOC Session Sydney 2000
kov, účastnícky so stužkou 110th IOC Session Lausanne 1999
kov, účastnícky 115th IOC Session Prague 2003
kov, účastnícky 100th IOC Session Lausanne 1993
kov,smalt,účastnícky 99th Session du CIO Barcelona 1992
textil, účastnícky,110th IOC Session Lausanne 1999
textil, označenie člena Medzinárodného olympijského výboru
textil, označenie člena Medzinárodného olympijského výboru
textil, označenie člena Medzinárodného olympijského výboru
textil, Comité International Olympique
kov v puzdre, so stuhou Comite Olimpico Argentino Mr. Vladimir Cernusak
41
V l a d i m í r
2010/078
2010/079
2010/080
2010/081
2010/083
2010/084
2010/085
2010/086
2010/087
2010/088
2010/089
2010/090
2010/091
2010/092
2010/106-1-4
2010/107
2010/108
2010/109
2010/110
2010/336-1-2
2010/338
2010/339
2010/340-1-3
2010/341
2010/342
2010/343
2011/007
2011/074
2011/120
2011/130
2011/131
2011/182
42
Č er n u šá k
90
Julio ´92
kov,účastnícky 114 th IOC Session Mexico 2002
kov, Slovenský olympijský výbor
kov, olympijské hry Atlanta 1996100 Český olympijský výbor
kov, Olympische Spielen 1896-1996 ,Aruba
kov, ČSOV Vladimírovi Černušákovi 27.3.1993
kov, pamätná, 100.výročie vzniku olympijských hier a olympijské hry1996
Slovenský olympijský tím
medaila
kov, pamätná, Slovenský olympijský tím Prvá účasť športovcov Slovenskej
republiky, olympijské hry Atlanta 1996
suvenír
kov ,plaketa s postavičkou „Vučka“ maskota, zimné olympijské hry1984
Sarajevo
minca
kov, zimné olympijské hry1998 Nagano
odznak
kov smalt v puzdre, účastník XX. zimné olympijské hry Turin 2006
minca
kov100.výročia založenia MOV a prvej účasti Slovenskej republiky na zimných
olympijských hrách 1994
medaila
kov,pamätná,110. výročie založenia Maďarského olympijského výboru
suvenír
kov, pracka na opasok ručná práca autor:Alvaro Caldera dar prípravného
výboru kandidatúry členom MOV
medaila
kov, pamätná Piere de Coubertin,vyd.: SOV 100. výročie Medzinárodného
olympijského výboru
maskot
plast, séria zimné olympijské hryVancouver 2010
medaila
kov v púzdre, pamätná účastnícka Vancouver 2010
diplom
účastnícky, zimné olympijské hry 2010 Vancouver
suvenír
kov, štafetový kolík so symbolikou Chicago kandidatúry olympijské hry 2016
suvenír
papyrus s ručnou maľbou a zobrazením mena Černušák Vladimír
v hieroglyfickom prevedení... with compliments of Dr. Rania Elwania č. 208
(limitovaná séria)
maskot suvenír
oficiálne plyšové postavičky maskotov Olympijských hier mládeže
Singapour2010
suvenír
nalepovacie samolepky séria Olympijské hry mládeže 2010
preukaz
identifikačná karta YOG Opening Ceremony Singapour 2010
medaila
kov,pamätná séria priemer: Singapore 2010 Youth Olympic Games
suvenír
kov, tanier Vanda IOC
suvenír
textil, vlajka Singapore YOG 2010 satén plastová
preukaz
identifikačná karta Peace and Sport International Forum 2009 Monaco
suvenír
sklenená snehová guľa so svetlom Sochi 2014
pohľadnica
oficiálna pohľadnica , olympijské hryAtlanta 1996 text. Srdečný pozdrav
z olympijských hier v Atlante zasiela V. Černušák oficiálna pečiatka
fakľa
funkčná kópia Singapore 2010 Youth Olympic Games
lístok korešpodenčný korešpodenčný lístok s príležitostonou pečiatkou prof. Vladimír Černušák
80-ročný vydaný v roku 2001 (25.11.2011) signované V. Černušák
obálka poštová
s príležitostonou pečiatkou prof. Vladimír Černušák 80-ročný vydaná v roku
2001 (25.11.2011) signované V. Černušák
lístok korešpodenčný s prítlačou (prof. Vladimír Černušák CSc. Junácka 6) prvá poštová celistvosť
SOV 19.12.1992 10. výročie založenia Slovenského olympijského výboru
okrúhla ručná pečiatka, Slovenský olympijský výbor Bratislava
odznak
odznak
medaila
minca
medaila
minca
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
Výber z publikácií darovaných prof. V. Černušákom
do knižnice múzea /
Selection of publications donated by prof. V. Černušák to the
museum´s library
Prírastkové č. Autor
Number
Author
478
1143
1500
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1642
1643
1644
1712
1718
1719
1720
1723
2068
2069
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3841
3858
3860
3861
3870
3896
3897
4003
4011
4013
4018
4019
4020
4036
Černušák, V. a kol.
Meyer
Parienté-Edelstein
Titul
Title
Základy plávania, skokov do vody, vodného póla
Falun. (kandidatúra)
Le Commité International Olympique
Sofia 1994 kandidatúra
Anchorage 1992 (kandidatúra)
Anchorage 1992 (kandidatúra)
Anchorade 1992 - Technical (kandidatúra)
Anchorage 1992 (kandidatúra)
Anchorage 1992 (kandidatúra)
Lillehammer 1992 (kandidatúra)
Lillehammer 1992 (kandidatúra)
Sofia 1992 (kandidatúra)
Lausanne 1994 (kandidatúra)
Olympic Message. Winter Games 1994
Marketing et Olympisme
Answers to the ANOCs questionnaire
Aosta 1998 (kandidatúra)
Östersund (kandidatúra)
Proceedings Hong Kong (kandidatúra)
Olympic Airsports
Discover the Athens ´96 BID (kandidatúra)
Le phénoméne olympique
Heros-olympigues
Candidature Berchtesgaden 1992
Berchtesgaden 1992 (kandidatúra)
Berchtesgaden 1992 (kandidatúra)
Berchtesgaden 1992 (kandidatúra)
Berchtesgaden 1992 (kandidatúra)
Berchtesgaden 1992 (kandidatúra)
Amsterdam 1992 (kandidatúra)
Aosta 1998 (kandidatúra)
Message Olympique - kandidatúra 1998
Athens ´96 - kandidatúra
Athens ´96
Message Olympique . (kandidatúra 1996)
Athens ´96
Nagano 1998
Nagano 1998
Nagano 1998
Lillehammer 1994 (kandidatúra)
Jaca ´98 (kandidatúra)
Anchorage 1994 (kandidatúra)
Falun 1992 (kandidatúra)
Poprad Tatry - 2002 (kandidatúra)
Sydney 2000 (kandidatúra)
43
V l a d i m í r
4058
4059
4060
4061
6906
6907
6908
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6973
6989
6990
6991
7005
7039
7066
7114
7211
7212
7238
7242
7288
7388
7413
7416
7419
7420
7421
7531
7535
7540
7547
7550
7609
7610
7656
7684
44
Č er n u šá k
Miller, D.
Müller,N.
Isaev,A.
Černušák, V.- a kol.
Takac, A.
Georgiadis, K.
Durantez, C.
Meramzov, H.
Leininger, K.
90
Manchester 2000-Olympic Facilities (kandidatúra)
Manchester 2000 (kandidatúra)
Manchester 2000 (kandidatúra)
Manchester 2000(kandidatúra)
Revue Olympique 1970
Revue Olympique 1971
Revue Olympique 1972
Revue Olympique 1973
Revue Olympique 1974
Revue Olympique 1975
Revue Olympique 1976
Revue Olympique 1977
Revue Olympique 1978
Revue Olympique 1979
Revue Olympique 1980
Revue Olympique 1981
Revue Olympique 1982
Revue Olympique 1983
Revue Olympique 1984
Revue Olympique 1985
Revue Olympique 1986
Revue Olympique 1986
Revue Olympique 1987
Revue Olympique 1988
Revue Olympique 1989
Revue Olympique 1990
Revue Olympique 1991
Revue Olympique 1992
Zakopane I.-III, 2006 (kandidatúra)
Congrés Olympique 1894-1994
Olympic Revolution: The Olympic Biography. J. A. Samaranch
Games of the XXVI. Olympia Atlanta ´96
Raport de la Commission (kandidatúry ZOH 2006)
Athens 2004 (kandidatúra)
Paris ... toutes Lettres 1992 (kandidatúra)
Concours olympiquie sport et literature
Coubertin and Olympism
One Hundred years of the Olympism and Congrés ses
Ten Questions on the Olympic Games
Anti Samaranch ´99
Základy plávania
Poprad a- Tatry ZOH 2006 (kandidatúra)
Olympia - complete guide
Sixty Olympic Years
Olympic Revival
Archives and History of AOCs
The Olympic Truce
Le Flambeau Olympique
Association des CON
Analysis of the olympic program
X.Congrés olympique Varna 1973
Le 7he mouvement olympic
Salzburg (kandidatúra)
Istanbul 2004 (kandidatúra)
Le movement olympique / The Olympic movement
Graz 2002 (kandidatúra)
90
7685
7686
7687
7688
7690
7691
7694
7699
7700
7705
7707
7708
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7735
7736
7737
7739
7740
7741
7742
7743
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7807
7892
7893
7894
7939
7951
7952
7954
7955
7964
8019
8027
8028
8029
8030
8031
8048
8049
Howard, R.
Müller, N
V l a d i m í r
Č er n u šá k
XXVI Toronto ´96 (kandidatúra)
XXVI Toronto ´96 (kandidatúra)
Barcelona ´92 (kandidatúra)
The Bind Beyond Borders. Klagenfurt 2006 (kandidatúra)
Atlanta ´96 Bid (kandidatúra)
New York City 2012 (kandidatúra)
Beijing 2008 (kandidatúra)
The power ... /Istanbul (kandidatúra)
Games of the XXVIII. Olympiad Athens 2004
The truce story
Congrés Olympique 1894-1994
Expositions Congrés Olympique centennial 1894-1994
Toronto 2008 (kandidatúra)
Toronto 2008. Candidat City (Enviromental)
New Beijing 2008. A survey of Enviromental Protection (kandidatúra)
Madrid 2012.Candidate City
Beijing 2008 (kandidatúra)
Torino - 2006 (kandidatúra)
Paris 2008 (kandidatúra)
Instanbul 2012 (kandidatúra)
London 2012 (kandidatúra)
Toronto 2008 (kandidatúra)
Jaca ´98 (kandidatúra)
Jaca ´98 (kandidatúra)
Cape Town 2004 - Candidate City
Sion 2006.Candidate City
Lille 2004 - Candidate City
Buenos Aires 2004 - Candidate City
Why St. Petersburg 2004? - Candidate City
Poprad - Tatry 2006 (kandidatúra)
Sevilla 2004 - Candidate City
Vancouver 2010
Comitato „No alle Olimpiadi 2005 a Roma“
Candidate Cities for the 1994 Olympic Winter Games
Congrés Stockholm 2004
San Juan 2004 - Candidate
Tashkent 2000 Olympic Bid
Istanbul 2004 - candidature
Osaka - Candidat City 2008
Charte olympique
Congrés olympique du centenaire
Rapport du congrés olympique du centenaire
Le sport pour un monde de Prague 1925-Varna 19
Congrés Olympigue 1894 - centenaire 1994
Olympic Congrés s1894
117th Session du C.I.O Singapure 2005
Raport final du CIO 2001-2004
Olympism und Betrag zu Innsbruck
Céremonie d´Ouverture
Chasing gold. Centenary of the BOA 1905-2005
360 London /Candidate City/
London 2012-Candidate City
London 2012- Sport and Heart- Candidate City
Passion fort Sport
Olympic Solidarity 2001-2004
Rapport de la commision d´CIO Congrés XXX.., Olympic 2012
45
V l a d i m í r
8050
8051
8060
8061
8071
8080
8081
8111
8112
8113
8128
8130
8131
8147
8169
8173
8177
8178
8179
8180
8181
8186
8197
8200
8205
8206
8211
8230
8243
8254
8255
8257
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8278
8279
8283
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8308
8323
46
Č er n u šá k
90
Rapport final du CIO 2001-2004
Singapore . The place to be
IOC. International historical documents I.
IOC. International historical documents II.
Olympic glimpses
Správa o činnosti SOV 2001
Agenda 21 – The Olympic Movement
Repertoire du Movement Olympique
Charte olympique 1999
Charte olympique 1997
Italy art olympiadi della Culture
Toronto 2008 - candidate city
Biographies des membres du CIO / Biographies of the members of the IOC
IOC Athens 2004.Marketing
Rožman, M.- Bergant, E. Slovenije Olympians 1912-2002
IOC final report 2001-2004
The Olympic movement directory ´92
The Olympic movement directory ´2002
Tribunal Arbitral du Sport
The European Olympic Movement
Slovenský olympijský výbor /správa o činnosti 1997 - 2001/
Pierre de Coubertin and history
Lausanne - Museé Olympique
Quida de la Olympique
Athens 2004. Official Program -Opening Ceremony
Bibliothéque / Library October 1994- September 1996
Paris 2012.Ville candidate
Madrid 2012. Candidature City
A unique coins collection of the Olympic
Správa o činnosti SOV 31.3.2001 - 20.11.2004
10. výročie založenia SOV 1992-2002
Charte Olympique COI 1992
Répertoire du mouvement Olympique
Guide pour la route Olimpia
Agenda olympique 2000
Report du Movement Olympique
Report du Movement Olympique. Directory 2001
Report du movement Olympique.Directory 2002
Agenda Olympique.Olympic diary
Athens 2004. Summary. Progress Report. May 2001
Rapport intermediare du CIO: XXVIII Olympiade 2001/2002
Athens 1896 – 1996. 100 years of the Olympic games
Discovering the Olympic Museum
Reportoire Olympique. The Olympic directory 1973
Reportoire Olympique. The Olympic directory 1977
Reportoire Olympique. The Olympic directory 1984
Reportoire Olympique. The Olympic directory 1985
Reportoire Olympique. The Olympic directory 1986
Reportoire Olympique. The Olympic directory 1987
Reportoire Olympique. The Olympic directory 1990
Reportoire Olympique. The Olympic directory 1991
Reportoire Olympique. The Olympic directory 1993
Reportoire Olympique. The Olympic directory 1999
Singapore „The official Map“
Centre d´Estudes Olympiques du CIO
The Olympic Museum Lausanne
90
8331
8337
8340
8361
8366
8368
8370
8379
8408
8409
8567
8569
8570
8625
8651
8652
8653
8672
8673
8687
8712
8716
8717
8725
8727
8728
8731
8732
8830
8831
8833
8843
8844
8855
8856
8857
8858
8859
8860
8861
8862
8863
8864
8865
8866
8867
8868
8869
8870
8873
8874
8875
8876
8877
8878
8879
Durry, J.
Kéba,M.
Coubertin, P.
Durantez,G.
V l a d i m í r
Č er n u šá k
Die Olympische spielen von der Antike bis heute
British Olympic Association
European Olympic Committes. Paris 2003 30th General assembly.Mondeo 2001
The Olympic Culture1896-1996
The USA in the Olympic Movement
Olympism.The Olympic Idea in Modern Society and Sport
Athens 2004.Candidate City
For a humanism of Sport
The Olympians.Evolution of the Games
El libro Europeo de Pista Coubertine
Pierre de Coubertin. The Visionary.
Olympism. The Olympic Idea in modern Societ
2005 Olympic Sport and Literature
Cultural Olympiad Report 2001/2002
Congrés s quide, 29.8. - 3.9.1994 Paris
The association of the modern Olympic
The Internationale Olympic Committee and South Africa
Tokyo Olympic News. No.14
Sport can act as a bridge between
Reportoire Olympique. The Olympic directory 1997
Rapport a la 115 eme CIO Athens 2004,Prag
Sochi 2014 (kandidatúra)
Photo Athens ´04
Biographies des membres du CIO
Mémoires Olympique
Olympismo: Da Sydney aa Atene A.U.N.I.
Offizieller führer - XII Olympische Winterspiele 4/15 76 Innsbruck
Olympic dates
Olympic Solidarity 1994
Olympic Solidarity Report 1994
Historia y filosofiá del Olimpismo
Poprad - Tatry 2006. Kand.Vol.1
Poprad - Tatry 2006. Kand.Vol.2
Olympic revue 1993
Olympic revue 1994
Olympic revue 1995
Olympic revue 1997
Olympic revue 1998
Olympic revue 1999
Olympic revue 2001
Olympic revue 2003
Olympic revue 2004
Olympic revue 2005
Olympic revue 2000
Olympic revue 2002
Olympic revue 1982
Olympic rmessage 1983
Olympic rmessage 1984
Olympic rmessage 1985
Olympic message 1986
Olympic message 1987
Olympic message 1988
Olympic message 1989
Olympic message 1991
Olympic message 1992
Olympic Charter IOC 1999
47
V l a d i m í r
8880
8881
8882
8883
8884
8962
8963
8964
8965
8966
8967
8968
8969
8983
9055
9060
9095
9336
9337
9341
9417
9418
9419
9420
9421
9422
9758
10453
10724
10725
10819
10897
10909
10922
10923
10924
10926
10927
10928
10929
10930
10932
10933
10934
10935
10945
10946
10947
10948
10950
10951
10953
10954
10955
10957
10958
48
Č er n u šá k
Černušák,V.
Černušák,V.
Rocky K.
90
Olympic Charter IOC 1994
The Olympic Movement 1997
The Olympic Movement 1993
The International Olympic Academy
Les expositions du Congrés Olympic Centenair
Olympic review 1997
Olympic review 1996
Olympic review 1995
Olympic review 1992
Olympic review 1993
Olympic review 1994
International Sport April / 2001
Review MOK /Macedonija Olympic Committee ( jún 1999 č. 3)
IOC Regulations Centenair Olympic Congrés s
Olympic Youth Festival Salzburg
LNOC presents the post
History of the Polish Sports and Olympic Movement
Moscow Olympique
Sydney 2000. Press Guide
Team Guide -Torino 2006 biathlon
Final Repport of the XXVII Olympiade 1997-2000
Torino 2006. Opening Ceremony Passion. Lives here
Sydney 2000. Olympic Opening Ceremony
Collect : The Olympic Games Posters
Studie o možnostech kandidatúry Prahy 1980
From Moscow to Lausanne
Základy plávania
The Treasure of the Olympic Games. An official Olympic Museum Publication
Niektoré súčasné problémy medzinárodného olympijského hnutia
Praha olympijské mesto ´80
When Sport Meets the Worlds Over five Rings
Understanding the Olympism
Beijing 2008. BOCOG-ISSUE 40
Buenos Aires 2014 Candidata
Paris 1992 . A.S.O.I.F
Paris 1992.Candidate City
Fiches techniques. Paris 1992 (kandidatúra)
Technike Broschure. Paris 1992 (kandidatúra)
Descriptif de Moyens .Information Paris (kandidatúra)
Reporté aux questions. Paris 1992 (kandidatúra)
Carte de sites. Map of Paris 1992 (kandidatúra)
Salzburg 2014 Candidate City
Celebrate the Magic of Winter Sport
Games of the XXVII..The Olympic City in 2004
Slovenský dom Seoul 1999
100 years IOC 1894-1994
WOG Östersdund (kandidatúra)
Salzburg 2010 - candidate city
Toronto - Candidate City 1996
Stockholm 2004.Candidate City
Klagenfurt-Candidate City 2006
Pyeongchang2010 Candidate City
Madrid 2012 Candidate City
Tarvisio 2002 (kandidatúra)
Sochi 2002 (kandidatúra)
Sochi 2014 (kandidatúra)
10959
10960
10961
10962
10963
10964
10969
10970
10972
10973
10974
10979
10981
10982
10983
11007
11023
11025
11026
11030
11119
11120
11121
11128
11129
11162
11164
11168
11179
11180
11190
11191
11192
11193
11236
11237
11238
11239
11240
11241
11242
11243
11244
11245
11246
11248
11249
11250
11362
11368
11369
11370
11381
11396
90
Müller,N
Leitman, F.
Lekarska, N.
Niederman, E.
V l a d i m í r
Č er n u šá k
Winter Olympic Games Poland 2006 (kandidatúra)
Istanbul 2004 Candidate City
Helsinki 2006 Candidate City
Paríž 2012 Candidate City
117th Session IOC Singapore 2005
Quebec 2002 Candidate City
Report of the IOC evalution commission for the XIX. OWG 2002
Manual pour les Villes en candidature a l´organisation des XX es jeux 2006
Olympians Summit Lausanne 8.12.1999 La Treve Olympique
Le sport inspire la paix La Treve
Citius Altius Fortius New York. Candidate city 2012
International Event. Art of the Olympic education and sport
Moscow 2012.Candidate City
Roma 2004.Candidate City
Derriere le s frontieres souvent de nouveau horizons
Evolution. The Olympique movement 1980-1998
101st Session 1993 Monaco CIO
Extraordinary of the AENOCs. General assembly
Travel Kit-Beijing 2008
Candidature de la Ville de Nice.1992
Vons nous motives.You inspiriens
XII/e Congrés Olympique
One hundred years of the Olympic Congrés ses. 1894-1994
The Olympic Movement in Society
Commision du programme olympique raport. candidates
100 rokov olympizmu na Hornej Nitre 1891-2001
Textes fondamentaux.
10th and 11th Olympic Congrés s
Olympic Memoires
Die Olympische Spielen in Österreich
Vancouver 2010. Progress Report
Vancouver 2010. Guests Programme
Vancouver 2010. Winter Olympic Games
Vancouver 2010. Olympic Family Guide
Olympic Review. J. A. Samaranch 1920 - 2010
Biographies Olympiques. Olympic Biographies 1989
Biographies des members du Comité International Olympique par ordre
alphabetiqué 2005
Biographies des members du Comité International Olympique par ordre
alphabetiqué 2008
Répertoire du Mouvement olympique. Olympic Movement Directory 2005
Répertoire du Mouvement olympique. Olympic Movement Directory 2007
Répertoire du Mouvement olympique. Olympic Movement Directory 2008
Répertoire du Mouvement olympique. Olympic Movement Directory 2009
Répertoire du Mouvement olympique Olympic Movement Directory 2010
De Franceschi N.,
Wacker M., Wacker Ch. Brazil goes Olympic
Common Ground. Annual Report 2009 Olympic Solidarity
XIIIe Congrés Olympique. Coppenhagen 2009
IOC Marketing Report. Vancouver 2010
FIVB 2008 Year Book
Pyeongchang2018
Candidate City Annecy 2018. Snow ice and you!
Candidate City München 2018
Candidate City Pyeongchang 2010
Memorial Service for Juan Antonio Samaranch
Singapure 2010.Youth Olympic Games
49
V l a d i m í r
11397
11398
11429
11431
11455
11440
11462
11472
11475
11476
11477
11478
11483
11484
11485
11486
11493
11507
11508
11509
11510
11511
11513
11534
11544
50
Č er n u šá k
Müller, N.
90
90
V l a d i m í r
Č er n u šá k
Singapure 2010. Youth Olympic Games Youth Olympian Daily
Winter Youth Olympic Games Innsbruck 2012
Final report of the IOC Coordination Commission
Around the Rings
Pierre de Coubertin. El les Arts and the arts.
79th Session of the IOC Prague 1977
Inside the Games
Répertoire Directory Mouvement Olympique. Olympic Movement 2011
Charte Olympique 2009
Biographies des members du Comité International Olympique Biographies of
the members of the International Olympic Committee I. 2001
Biographies des members du Comité International Olympique. Biographies
of the members of the International Olympic Committee II. 2001
Biographies des members du Comité International Olympique Biographies of
the members of the International Olympic Committee III. 2001
Lennartz, K., Wassong, S.,
Zawadzki, A.
New Aspects of Sport History
The Olympic Truce. La Treve Olympique
Vancouver 2010
Winning Group
Official Report of the Beijing Olympic Games
Un an avant les Jeux
Shaping the Future
Final Report of the IOC Coordination Commission
Rapport sur les sept sports pour les XXIIIe Jeux Olympiques d´Hiver 2014
Report on preparations of the 2nd Youth Olympic Games Nanjing 2014
1st Winter Youth Olympic Games Innsbruck
English-french lexicon of the Olympic sports
XIIIe Congrés Olympique Copenhague 2009 SUIVI
51
90
V l adimír Čer nušák
ISBN 978 - 80 970816 - 0 - 7
Download

Vladimír Černušák - Múzeum Telesnej Kultúry