Koľko si máte
na Generali PPF Konto posielať?
Príklad
Mesačne
Partner Invest – dlhodobá rezerva
70 EUR
Îivotné poistenie
30 EUR
Dôchodkové pripoistenie
25 EUR
Stavebné sporenie
25 EUR
ëal‰ie platby
130 EUR
Celkom
280 EUR
Dôležité informácie a kontakty
Investovanie
Zmluvu k Generali PPF Kontu môžete ľahko uzatvoriť:
pre kaÏdého
v sídle klientskeho servisu distribútorskej
spoločnosti ČP INVEST:
Vienna Gate, Kopčianska č.8,10, 851 01 Bratislava
u všetkých obchodných partnerov ČP INVEST
Potom už len postačí mesačne si posielať jednu
čiastku na bankový účet vášho Generali PPF Konta.
Bankový účet Generali PPF Konta pre platby
– 2620224717/1100
Variabilný symbol platby – číslo zmluvy
x koeficient 1,2 (zaokrúhliÈ)
Suma pre Generali PPF Konto
Krátkodobá rezerva
336 EUR
0850 111 121 ❘ www.cpinvest.sk
56 EUR
Vaše – vyplňte si sami
Mesačne
Partner Invest – dlhodobá rezerva
EUR
Îivotné poistenie
EUR
Dôchodkové pripoistenie
EUR
Stavebné sporenie
EUR
ëal‰ie platby
EUR
Celkom
EUR
x koeficient 1,2 (zaokrúhliÈ)
EUR
Krátkodobá rezerva
EUR
Generali PPF Konto je marketingovým označením fondu
Generali PPF Cash & Bond Fund a sprievodných služieb.
Investícia do podielových fondov v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Prospekt,
Oznámenia kľúčových informácií a plné názvy fondov
nájdete na www.cpinvest.sk. Tento reklamný materiál je len
informatívny, nenahrádza prospekt fondov a má časovo
obmedzenú platnosť.
Kontakt:
LSKGPIK1304
Suma pre Generali PPF Konto
Generali PPF Invest plc je súčasťou medzinárodnej
finančnej skupiny Generali PPF Holding B.V. Výhradným
distribútorom fondov Generali PPF Invest je spoločnosť
ČP INVEST investiční společnost,a. s. – v Slovenskej
republike prostredníctvom ČP INVEST investiční společnost, a. s., organizačná zložka.
Generali PPF Konto
Generali
PPF Konto
Naučíme vaše peniaze myslieť
Generali PPF Konto
Ako Generali PPF Konto funguje
Je to ľahké
Chcete mať svoje financie efektívne usporiadané a pod
kontrolou? Chcete mať peniaze v rezerve, plniť si svoje
sny a súčasne zaistiť seba a svojich blízkych do budúcna?
Chcete zarobiť, ale zároveň aj ušetriť? Generali PPF
Konto vám prináša zaujímavé riešenie.
Prostredníctvom Generali PPF Konta je postarané o vaše
pravidelné platby úplne zdarma, bez poplatkov.
Postačí vám jediné - mesačne posielať vami zvolenú
čiastku na číslo účtu Generali PPF Konta, ostatné už vaše
Generali PPF Konto zariadi samo.
Generali PPF Konto vám umožní vyriešiť hneď
niekoľko potrieb naraz:
budete zaujímavo zhodnocovať svoje dočasne voľné
finančné prostriedky,
prostredníctvom pravidelného investovania si budete
vytvárať dlhodobú rezervu,
vďaka nulovým poplatkom pri vyplatení výrazne
ušetríte za transakcie.
Čo vám Generali PPF Konto ponúka?
zaujímavé výnosy
založenie, vedenie i zrušenie zdarma
nastavenie pravidelných vyplatení úplne zdarma
vytvorenie krátkodobej finančnej rezervy
zaistenie dlhodobej rezervy pre vašu finančnú slobodu
to všetko v jedinej jednoduchej zmluve
Zároveň si vytvárate krátkodobú finančnú rezervu, takže
z nemilých prekvapení typu dosluhujúcej pračky, opravy
auta a pod. si už nebudete musieť robiť starosti.
Svoje peniaze budete mať navyše pod kontrolou 24 hodín
denne prostredníctvom internetu.
Pre dosiahnutie vašich dlhodobých plánov je tu i životný
investičný program PARTNER Invest, do ktorého je možné
z Generali PPF Konta ľahko investovať.
Generali PPF Konto
Generali PPF
Konzervatívny fond
PARTNER Invest
/ pravidelné investovanie
Vaša krátkodobá
finančná rezerva
Váš bežný
účet
PARTNER Invest prináša jednoduchý spôsob, ako si
vytvoriť dlhodobú finančnú rezervu, zaistiť si finančnú
slobodu, splniť si svoje sny. Ukáže vám, že i s bežnými
príjmami môžete zarobiť a že k veľkým sumám sa je
možné prepracovať i prostredníctvom menších čiastok.
V prípade životného programu PARTNER Invest si len
treba určiť:
na ako dlho
koľko chcete investovať
O všetko ostatné sa už PARTNER Invest postará sám.
Je vytvorený niekoľkými na sebe nadväzujúcimi modelovými portfóliami s vopred daným zložením a dobou
trvania. Včas znižuje riziko, keď sa blíži koniec investičného horizontu, a uzamyká dosiahnuté zhodnotenie.
Pravidelné investovanie
PARTNER Invest
Vaša dlhodobá
finančná rezerva
Stavebné
sporenie
Životné
poistenie
Povinné zmluvné
poistenie
..............
Úhrady vašich platieb sú z Generali PPF Konta vykonávané zdarma. Platby z Generali PPF Konta sa vždy vykonávajú k 1. alebo 15. dňu v mesiaci. Žiadne poplatky
neplatíte ani pri zmene nastavenia jednotlivých platobných
pokynov. Generali PPF Konto tak využijete ako flexibilný
nástroj pre pravidelné investovanie do ostatných
produktov Generali PPF Invest.
Náš tip
VyuÏite Generali PPF Konto ako alternatívu sporiaceho úãtu.
S programom PARTNER Invest je možné
investovať pohodlne, bez starostí.
Generali PPF Konto
0850 111 121 | www.cpinvest.sk
Download

Generali PPF Konto