ý Nov m² Roo
O
F
EL
Žiadne vrstvenie ale rovnomerná teplota Počas svojej činnos čis vzduch Vhodný pre všetky inštalácie Minimálna hlučnosť Nízka spotreba ELFORoom2 Koncové zariadenie vyvinuté špeciálne pre distribúciu tepla či chladu a pre odvlhčovanie obytných priestorov a kancelárií. Koncové zariadenie, ktoré počas zimy vykuruje, v lete chladí a odvlhčuje prostredie. DF10F001I—01 t uc
od Pr o f is rt em
Th s pa Syst
I FO
EL
ELFORoom² ELFORoom² je koncové zariadenie pre domácnos a kancelárie. Je to ven lkonvektor, ktorý v zime kúri, v lete klima zuje a chladí a počas celého roka odvlhčuje prostredie. Výborne sa integruje do všetkých prostredí vďaka veľmi dobrej kompaktnos a jednoduchému, ale rafinovanému dizajnu. Clivet má k týmto prvkom inova vny postoj, ktorý presahuje koncepciu štandardného ven lkonvektora a ponúka nový spôsob prístupu k individuálnemu komfortu. Škála ELFORoom² pozostávajúca z 3 verzií ‐ ver kálne so samostatnou klávesnicou, ver kálne/horizontálne s nástenným termostatom, ver kálne/horizontálne na zabudovanie s nástenným termostatom ‐ je vybavená špeciálnym motorom, ktorý umožňuje širokú variáciu počtu otáčok a tým upravuje výkon jednotky v závislos od teplôt prostredia. Ovládanie teploty sa vykonáva pomocou kon nuálneho automa ckého prispôsobovania rýchlos tangenciálneho ven látora s krídlovým profilom, ktorá sa znižuje až do úplného zastavenia po dosiahnu požadovanej teploty. Týmto dosiahnete nasledujúce výhody: ‐ Minimálna hlučnosť: kon nuálna činnosť ven látora mu umožňuje pracovaťstále na veľmi nízkej rýchlos . Okrem toho kontrolný systém, ktorý je zabudovaný v jednotke, umožňuje nepretržité prispôsobovanie otáčok ven látora podľa požiadaviek inštalácie. Preto sú jeho zmeny postupné a nie sú v prostredí rušivé. ‐ Op málna kvalita vzduchu vďaka ľahko dostupným filtrom: Veľké rozmery filtra v tvare L so štruktúrou podobnou včeliemu hniezdu zabezpečujú vysokú kvalitu a fitráciu vzduchu i komfort prostredia nezávisle od atmosferických podmienok a znečistenia ovzdušia. ‐ Žiadny efekt tepelného vrstvenia, ale stále ideálna teplota: nepretržité prúdenie vzduchu vďaka kon nuálnej činnos ven látora, ktorý mení rýchlos graduálne. ‐ Nižšia spotreba: špeciálny elektrický motor ven látora s nížšou spotrebou v porovnaní s tradičnými fancoilami rovnakého výkonu. ELFORoom² sa dodáva so všetkými prvkami potrebnými pre kompletnú inštaláciu. ELFORoom2 Dostupné v štyroch veľkos ach a troch verziách: ver kálne so samostatnou klávesnicou, ver kálne/horizontálne s nástenným termostatom, ver kálne/horizontálne na zabudovanie s nástenným termostatom. Jednotka sa výborne integruje do ELFOSystému GAIA Edi on Technické údaje Výkonové rady 3 5 11 15 W 828 1758 2634 3333 Cladiaci výkon sensibile (1) W 620 1265 1964 2647 Celková spotreba (1) W 17 38 41 42 Tepelný výkon (2) W 940 1980 2720 3460 Prietok vzduchu l/s 45 88,8 128 160 39 36 Chladiaci výkon (1) Typ ven látora (3) ‐ Hladina akus ckého tlaku (4) tangenciálny dB(A) Napájanie 37 38 V/Ph/Hz 230/1/50 Údaje sa vzťahujú na nasledujúce podmienky:
(1) Teplota prostredia 27°C/19.5 W.B.; voda na vtupe 7°C a výstupe 12°C (2) Teplota prostredia 20°C D.B.; voda na vtupe 45°C (3) TGZ = tangenciálny ven látor
(4) Hodnoty boli merané v uzavretom prostredí s objemom 100m³.
ELFORoom² horizontálne ELFORoom² na zabudovanie POZOR! Pre dobré fungovanie jednotky je nevyhnutné dodržať určené vzdialenos . Horeuvedené údaje sa vzťahujú na jednotku štandard. Veľkos 5 937 11 1137 15 1137 3 5 11 15 mm 3 737 Veľkos Dĺžka (A) Dĺžka (A) mm 479 679 879 1079 Hĺbka (B) mm 129 129 129 129 Hĺbka (B) mm 126 126 126 126 Výška (C) mm 579 579 579 579 Výška (C) mm 576 576 576 576 Hmotnosť Kg 17 20 23 26 Hmotnosť Kg 9 12 15 18 BTK ‐ bývanie, teplo, klima zácia s.r.o. Hradská 1/a, 821 07 Bra slava Tel. +421 2 402 009 11, Fax +421 2 455 200 79 [email protected], www.btk.sk Údaje obsiahnuté v tomto dokumente nie sú záväzné a môžu byť upravované výrobcom bez predchádzajúceho upozornenia. Autorské práva vyhradené. 
Download

ELFORoom