DT Legal NEWSLETTER
NOVELA
OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU
Január, 2012
Obsah
Uzákonenie lehôt
Uzákonenie lehôt
Ďalšie významné zmeny
Občianskeho súdneho poriadku
Jednou z najvýznamnejších zmien je stanovenie lehôt pre súdy, v ktorých majú rozhodnúť alebo konať o
návrhoch účastníka, vrátane procesných. Občiansky súdny poriadok stanovuje lehoty napríklad v
nasledovných prípadoch:
Procesný úkon
Lehota na vykonanie procesného úkonu
1.
Uznesenie, ktorým súd vyzýva na opravu alebo doplnenie
podania, ktoré je nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné,
a ktoré by mohlo byť podľa obsahu návrhom na začatie
konania (§ 43 ods. 1)
do 60 dní od doručenia podania
2.
Odoslanie návrhu, ktorý spĺňa zákonom predpísané
náležitosti a jeho prílohy súdom ostatným účastníkom
konania (§ 79 ods. 4)
do 60 dní od doručenia návrhu
3.
Ak je potrebný súhlas účastníkov konania alebo toho, kto má
vstúpiť do konania v prípade zmeny, zámeny účastníkov
alebo pristúpenia účastníka, súd vyzve dotknuté osoby,
aby sa k návrhu vyjadrili (§ 92 ods. 5)
do 15 dní od doručenia návrhu
Rozhodnutie o návrhu na zmenu alebo zámenu účastníkov
konania, resp. pristúpenie účastníka, ak je potrebný ich
súhlas
do 30 dní odo dňa doručenia návrhu, resp.
vyjadrenia dotknutých osôb k návrhu
News:
Dňa 01.01.2012 nadobudla
účinnosť
dlho
očakávaná
rozsiahla novela zákona číslo
99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších
predpisov
(ďalej
len
súdny
„Občiansky
poriadok“), a to zákon číslo
388/2011 Z. z. (ďalej len
„Novela“),
ktorá
upravila
významné
atribúty
občianskeho súdneho konania,
s dôrazom na urýchlenie
súdneho
konania
a
zamedzenie
obštrukcií
zo
strany účastníkov konania.
4.
Rozhodnutie súdu o zmene návrhu (§ 95 ods. 3):
a) v prípade podania na pojednávaní, ak
oboznámený s návrhom;
je súd
spravidla priamo na pojednávaní
b) v prípade podania na pojednávaní, kedy nie je možné
rozhodnutie na pojednávaní;
do 15 dní od odročenia pojednávania
c)
do 60 dní od podania návrhu
v prípade, ak je návrh podaný mimo pojednávania.
Rozhodnutie súdu o zastavení konania v prípade, ak došlo
k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie alebo
ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva
alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je (§ 96 ods. 3):
Rozhodnutie nadriadeného súdu v sporoch o miestnu
príslušnosť (§ 105 ods. 3)
do 30 dní od späťvzatia návrhu
7.
Rozhodnutie súdu o znalečnom (§ 139 ods. 2)
do 30 dní od vykonania dôkazu
8.
Rozhodnutie súdu o návrhu na opravu chýb v písaní a
počítaní, ako aj iných zrejmých nesprávnosti v rozsudku (§
164)
do 30 dní od podania návrhu na opravu
9.
Vydanie zmenkového platobného rozkazu
uverejnenom Ministerstvom spravodlivosti
republiky (§ 175 ods. 2)
do 10 pracovných dní od splnenia zákonných
podmienok
5.
6.
na tlačive
Slovenskej
do 30 dní od predloženia veci
POZNÁMKA:
Za porušenie súdom určenej lehoty v rámci ktorej účastník neurobí súdom uložený úkon alebo nesplní jemu súdom
uloženú povinnosť a zároveň svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, môže súd uložiť
poriadkovú pokutu až do výšky 820,00 EUR, a to aj opakovane (§ 53).
DT Legal
Ďalšie významné zmeny Občianskeho súdneho poriadku
Zdroje:
doručenie elektronickými prostriedkami je vylúčené aj v prípade predvolaní na pojednávanie, ktoré sa
doručujú len do vlastných rúk (§ 45 ods. 5);
z dôvodu neustále vzrastajúceho počtu konaní s cudzím prvkom, sa Novela dotkla aj úpravy
predbežného opatrenia pre prípad konania vo veci samej v cudzine a zabezpečenia výkonu
cudzieho rozhodnutia, kde sa ustanovili náležitosti návrhu predloženého navrhovateľom na výkon
cudzieho rozhodnutia a taxatívne vymedzili následky jeho zániku (§ 77a);
zmena miestnej príslušnosti vo veciach týkajúcich sa rozhodcovského konania nastala v úprave
konaní, v ktorých navrhovateľom je spotrebiteľ (príslušným je súd, v obvode ktorého má spotrebiteľ
bydlisko) a v sporoch týkajúcich sa ochrany osobnosti, kde je príslušný všeobecný súdu odporcu
(§ 88 ods. 2);
Novela upravila možnosť mediácie (riešenie sporu mediátorom zapísaným v registri mediátorov) a
schválenie dohody o mediácii ako súdneho zmieru (§ 99 ods. 1 a 3);
súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo výslovné vzdanie
sa práva na prejednanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie (§ 115 ods. 2);
azda najvýznamnejšia zmena sa týka časti o odročení pojednávania, ktorá zakotvila prísnejšie
podmienky odročenia (§ 119 ods. 2 a 3), spolu so sankčným mechanizmom v prípade ich porušenia
(§ 147a ods. 1 až 3). Popri zachovaní možnosti odročenia pojednávania len z dôležitých dôvodov,
účastník konania musí navyše súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného
odkladu, po tom, čo sa o ňom dozvedel, alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo
s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať. Ak súd zistí, že takýto dôležitý dôvod na
odročenie pojednávania existuje, bez zbytočného odkladu informuje tých, ktorí boli predvolaní alebo
upovedomení. Súd spravidla uvedie deň, keď sa bude konať nové pojednávanie. Dôvod na odročenie
sa uvedie v zápisnici alebo poznamená v spise.
Ministerstvo
spravodlivosti
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
Slovenská republika
www.justice.gov.sk
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä:
a)
b)
c)
dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania,
Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu,
návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že
zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto
vyjadrenie sa považuje vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je
schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu zúčastniť sa
pojednávania.
deň, keď sa účastník o dôvode dozvedel;
ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil.
zaujímavou sa javí aj úprava trov konania pre stranu v konaní, ktorá sa riadne dostavila na
pojednávanie, a ktorá môže v prípade odročenia nariadeného pojednávania požadovať od protistrany
peňažnú náhradu v sume:
a)
b)
c)
d)
15,00 EUR, ak došlo k odročeniu pojednávania na základe žiadosti účastníka (protistrany) z
dôležitého dôvodu na jeho strane, ktorý zavinil, alebo je výsledkom náhody, ktorá sa mu
prihodila (§ 147a ods. 1);
15,00 EUR v prípade neospravedlnenej neprítomnosti účastníka konania (§ 147a ods. 3);
100,00 EUR v prípade, ak je prítomný účastník na pojednávaní zastúpený advokátom a
pojednávanie bolo odročené z dôvodu podľa bodu a) vyššie na strane zástupcu protistrany,
ktorý je advokátom (§ 147a ods. 2);
100,00 EUR ak je prítomný účastník zastúpený advokátom, v prípade neospravedlnenej
neprítomnosti zástupcu protistrany z radov advokátov (§ 147a ods. 3).
Právo protistrany podľa bodu a) a c) vyššie nevznikne, ak si účastník alebo jeho zástupca splnil
povinnosť podania žiadosti o odročenie a táto bola doručená súdu najneskôr 3 dni pred termínom
pojednávania a rovnako zanikne ak si protistrana trovy neuplatní do 15 dní odo dňa, keď sa malo
pojednávanie konať. Toto rozhodnutie nemá vplyv na rozhodovanie o náhrade trov konania.
Novela upravila inštitút preddavku na trovy konania (§ 141a), konkrétne určila jeho podmienky (ak
nie sú splnené predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, iba na návrh odporcu, ak
navrhovateľ uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy prevyšujúcej 400-násobok životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu) a výšku (5 percent z uplatňovanej peňažnej sumy, pričom
na príslušenstvo sa neprihliada);
uznesenie o prerušení konania, uznesenie o zamietnutí návrhu na prerušenie konania a uznesenie,
ktorým súd priznal účastníkovi sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, musí vždy obsahovať
odôvodnenie (§ 169 ods. 2).
Viac informácií nájdete na:
www.dtlegal.sk
DT LEGAL, s.r.o.
[email protected]
www.dtlegal.sk
Pracovisko: Trnavská cesta 74 A
Bratislava 821 02
Slovenská republika
Telefón: +421 (2) 20907611 | Fax: +421 (2) 20907699
Download

DT Legal NEWSLETTER NOVELA OBČIANSKEHO SÚDNEHO