VI. ročník • 2013/3
OBSAH
Slovo na úvod
Slovo na úvod
str. 1
Vážení členovia Asociácie PPP, milí čitatelia,
Subdodávateľské vzťahy
po novelách zákona
o verejnom obstarávaní
str. 2
Zápis uchádzačov do
zoznamu podnikateľov
str. 3
PR1BINA má dva roky,
prešlo po nej 16 miliónov
vozidiel
str. 4
Refinancovanie R1 PR1BINA
str. 4
Jeseň v znamení diaľnic
str. 6
Z našich podujatí
str. 7
PPP slovník
Kalendár podujatí
str. 8
naša asociácia má za sebou úspešný rok fungovania, keď sa jej podarilo stabilizovať svoju pozíciu aj v období doznievania negatívnych postojov k projektom verejno-súkromných partnerstiev
ako takých, a tým spojeného nezáujmu širšieho portfólia členov
o naše aktivity. Strategické
rozhodnutie
spred viac ako roka súvisiace s cieľmi a aktivitami asociácie, ktoré
boli rozšírené o ďalšie
oblasti záujmu súvisiace s rozvojom verejnej
infraštruktúry sa ukázalo ako správne. V praxi sa naša pozornosť v
uplynulom roku sústreďovala na témy súvisiace s verejným obstarávaním, predovšetkým
aktuálnymi legislatívnymi zmenami, financovaním projektov verejnej infraštruktúry štrukturálnymi fondami EÚ a prípravou partnerskej dohody na
nové programové obdobie, rozvojom projektov verejnej infraštruktúry v mestách a
obciach, upevňovaním vzťahov so zahraničnými partnermi a subjektmi s potenciálom budúcej spolupráce, a špeciálnu pozornosť sme venovali procesu prípravy nových projektov verejno-súkromných partnerstiev v zdravotníctve a cestnej infraštruktúre v Slovenskej republike.
Už začiatkom februára sme sa aktívne podieľali na podpore konferencie Centers Dating, venovanej PPP projektom, spolupráci
miest a obcí s investormi z pohľadu urbanistického plánovania, dostupným grantom a dotáciam, ako aj iným témam blízkym
našej asociácii. Vo februári sme v Trnave zorganizovali seminár venovaný komunálnym
PPP projektom v spolupráci s Národnou
agentúrou pre rozvoj malého a stredného
podnikania. V máji sme sa zúčastnili 8. ročníka Európskej PPP konferencie, na ktorej
sme mali možnosť bližšie sa zoznámiť s najnovšími skúsenosťami a trendmi na trhu a
vymeniť si praktické skúsenosti s predstaviteľmi multilaterálnych
bánk a investorov v
konkrétnych oblastiach
realizácie PPP projektov. V júni sme zorganizovali odbornú panelovú diskusiu na tému noviel vo verejnom
obstarávaní. V júli sme
sa v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre
rozvoj investícií a obchodu zúčastnili organizácie seminára pre
ázijských investorov, na
ktorom sme nadviazali
kontakt s potenciálnymi investormi do verejnej infraštruktúry a finančnými inštitúciami
Stanislav Polonský
z ďalekého východu.
V októbri sme sa opäť
vrátili do regiónov, keď sme v Žiline v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou- regionálnou kanceláriou Žilina zorganizovali odborný seminár
venovaný problematike parkovania v mestách a obciach a možnostiam riešení parkovacích plôch PPP modelom. V novembri
mali možnosť naši členovia a hostia zúčastniť sa už druhého ročníka návštevy dňa
otvorených pivníc na malokarpatskej vínnej ceste s našou asociáciou, neformálne sa
navzájom spoznať a nadviazať nové kontakty. Okrem toho, sme počas roku udržiavali dialóg s viacerými predstaviteľmi
ústredných orgánov štátnej správy ako aj
miestnej samosprávy v súvislosti s plánmi
na realizáciu konkrétnych PPP projektov.
V tejto súvislosti sme intenzívne komunikovali aj s našimi členmi, predstaviteľmi
iných spoločností súkromného sektora ako
aj potenciálnymi novými členmi.
Pokračovanie na s. 3
PPP Newsletter
www.asociaciappp.sk
Subdodávateľské vzťahy po novelách
zákona o verejnom obstarávaní
V komplexných PPP projektoch, ale nielen v nich, dochádza veľmi často pri dodávaní predmetu plnenia verejnému sektoru k rôznemu prepojeniu jednotlivých dodávok ako aj zmluvných vzťahov. Ostatnými
novelami zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZVO“)
bola prijatá úprava, ktorá sa týchto vzťahov imanentne dotýka. Najmä právna úprava subdodávateľských vzťahov prešla signifikantnými zmenami oproti predošlému právnemu stavu a praxi.
Zmluvu o realizácii PPP projektu obvykle podpisuje projektovo založená spoločnosť, pričom skutočné dielo, ktoré je predmetom zmluvy, dodávajú spoločnosti, ktoré sú spoločníkmi tejto projektovej spoločnosti na základe subdodávateľských zmlúv. Títo dodávatelia potom rovnako jednotlivé práce alebo služby dodávajú s pomocou svojich subdodávateľov. Subdodávateľské
vzťahy sú však prítomné takmer v každom verejnom
obstarávaní.
verejného obstarávania, nakoľko nie je jasné, či postačuje vyhlásiť, že
podmienky účasti spĺňa a vie originály predložiť na výzvu verejného
obstarávateľa alebo obstarávateľa, alebo spĺňa a má tieto doklady aj
k dispozícii. V druhom prípade sa však stráca zmysel zavedenia inštitútu čestného vyhlásenia nahradzujúceho doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti.
V prípade dokladov od tretích osôb nie je explicitne uvedený moment,
kedy tieto doklady verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bude vyžadovať, pri striktnom analogickom výklade by však mal mať uchádzač všetky tieto doklady už v čase predloženia ponuky. Podmienky osobného postavenia by mal však
každý subdodávateľ spĺňať najneskôr v čase realizácie zmluvy (§ 34 ods. 10 ZVO).
Verejný obstarávateľ je tiež povinný v rámci podmienok účasti požadovať predloženie zoznamu subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na dodaní plnenia vo výške najmenej 30% z hodnoty plnenia, ak ide
o zákazku s hodnotou najmenej 10 miliónov eur a vo
Najzásadnejšou zmenou je, že v prípade preukázavýške najmenej 50 % z hodnoty plnenia v prípade
nia kapacít inou osobou v rámci finančného a ekoostatných zákaziek. V ostatných zákonom stanovenomického postavenia a technickej alebo odbornej
ných prípadoch pri zadaní takto definovanej perspôsobilosti, je uchádzač oprávnený plnenie podľa
centuálnej časti zákazky, predloží uchádzač verejnéuzatvorenej zmluvy s verejným obstarávateľom alemu obstarávateľovi zmluvu so subdodávateľom v zábo obstarávateľom poskytnúť v tejto časti len sám,
JUDr. Katarína Kováčová
konom požadovanom rozsahu päť dní po podpise,
alebo prostredníctvom tejto osoby. Aj keď možnosť
rovnako aj v prípade výmeny subdodávateľa oproti
zmeny subdodávateľa zostáva zachovaná, táto možponuke. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu tak ako doteraz pri
nosť je výrazne obmedzená skutočnosťou, že každý verejný obstarápreukazovaní podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odvateľ alebo obstarávateľ je v súťažných podkladoch povinný určiť podbornej spôsobilosti požadovať uvedenie podielu plnenia zo zmluvy,
mienky pre výmenu subdodávateľa. Takouto podmienkou môže byť
ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdonapríklad predchádzajúce schválenie verejného obstarávateľa alebo
dávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov od uchádzača.
obstarávateľa, alebo oznámenie uchádzača o uzatvorení zmluvy s novým subdodávateľom. Cieľom tejto úpravy bolo odstrániť formálny
Novelami boli sprísnené povinnosti týkajúce sa zákaziek s predpocharakter preukazovania splnenia podmienok účasti kapacitami iných
kladanou hodnotou nad 10 mil. eur. Pri obstarávaní týchto zákaziek
osôb a jeho potenciálne zneužívanie v praxi a tiež informovanosť veje verejný obstarávateľ oprávnený akceptovať len vyjadrenie banky
rejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o subjektoch, ktoré budú
podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZVO od tretích osôb, teda už nebude možrealizovať zákazku. Táto úprava však môže v praxi priniesť množstvo
né využiť na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomicproblémov, keďže miera flexibility uchádzača je značne obmedzená,
kej a finančnej spôsobilosti kapacity inej osoby napríklad v prípade
či už vo vzťahu k slobode výmeny subdodávateľa alebo zmeny subprehľadu o obrate spoločnosti.
dodávateľa, ktorý odmietol poskytnúť plnenie za predtým dohodnutých podmienok.
Množstvo otázok týkajúcich sa subdodávateľských vzťahov zostáva
otvorených a vyrieši ich pravdepodobne až aplikačná a rozhodovacia
Zmenami prešlo aj samotné postavenie osôb poskytujúcich kapaciprax Úradu pre verejné obstarávanie. Veľmi diskutovaným je aj nové
ty. Od júla musia tieto osoby spĺňať všetky podmienky osobného poustanovenie ZVO, podľa ktorého sú verejný obstarávateľ a obstarávastavenia podľa § 26 ods. 1 ZVO, pričom doteraz museli spĺňať z osobteľ, ak je to odôvodnené povahou zákazky, oprávnení určiť, že vecne
ného postavenia len podmienku oprávnenia dodávať tovar, uskutočvymedzenú časť plnenia nesmie uchádzač alebo záujemca zabezpeňovať stavebné práce alebo poskytovať služby (§ 26 ods. 1 písm. f )
čiť subdodávateľom, pričom vylúčenie sa nesmie týkať celého rozsaZVO). Aj keď úmyslom ostatných noviel bolo zjednodušiť proces vehu zákazky a ani takej časti, v ktorej zabezpečenie plnenia subdodárejného obstarávania, v kontexte nevyjasneného inštitútu čestného
vateľom celkom zjavne nemohlo mať nepriaznivý dopad na riadne a
vyhlásenia a predkladania originálov dokladov preukazujúcich splnevčasné dodanie tovaru, uskutočnenie stavebnej práce alebo poskytnie podmienok účasti sa týmto uchádzači môžu dostať do situácie,
nutie služby. Takéto určenie môže byť potenciálne diskriminačné, a
kedy budú musieť mať k dispozícii všetky doklady nielen za seba (a
preto veľmi záleží, ako bude zo strany verejných obstarávateľov aleostatných členov skupiny dodávateľov), ale aj od osôb poskytujúcich
bo obstarávateľov v praxi aplikované.
kapacity najneskôr ku dňu predkladania ponúk. Splnenie podmienok
účasti je možné preukázať aj čestným vyhlásením a následne je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený požiadať úspešného uchádzača o predloženie originálov do 10 dní od vyzvania. Stále
však zostáva zachovaná možnosť žiadať ktoréhokoľvek záujemcu aleJUDr. Katarína Kováčová
bo uchádzača o vysvetlenie dokladov podľa § 33 ods. 6 ZVO. Rovnaadvokát/associate
ko tiež zostáva otvorenou otázkou datovanie originálov dokladov preRužička Csekes s.r.o.
ukazujúcich splnenie podmienok účasti (pred alebo po podaní žiain association with members of CMS
dosti o účasť alebo ponuky), ktoré úspešný uchádzač predkladá do
str. 2
VI. ročník • 2013/3
PPP Newsletter
www.asociaciappp.sk
Zápis uchádzačov do zoznamu podnikateľov
Aktuálna novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. júla 2013 obsahuje novú právnu úpravu týkajúcu sa zápisu uchádzačov
do zoznamu podnikateľov. Nové doklady a čestné vyhlásenia si vyžadujú, aby si uchádzači obozretne preverili aktualitu a úplnosť svojho
(doterajšieho) potvrdenia o zápise do zoznamu podnikateľov. V prípade neoznámenia zmeny hrozí podnikateľom finančná pokuta od Úradu pre verejné obstarávanie ako aj sankcia vylúčenia z daného postupu verejného obstarávania (verejným) obstarávateľom.
1. Preukázanie splnenia podmienok účasti
Za účelom zápisu do zoznamu podnikateľov má podnikateľ podať
príslušnú žiadosť na ÚVO. Vzor žiadosti je uverejnený na webovej
stránke ÚVO vo forme elektronického formulára. Žiadosť má obsahovať všetky údaje a prílohy uvedené v § 129 ZVO (napr. čestné vyhlásenie o splnení povinnosti vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
subdodávateľskej zmluvy).
3. Povinnosť uchádzača oznámiť zmenu údajov
Potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov je platné po dobu
troch rokov. Avšak, podnikateľ je povinný oznámiť ÚVO relevantnú
zmenu údajov zapísaných v zozname podnikateľov (napr. zmena sídla, noví členovia štatutárneho orgánu) najneskôr do 30
dní odo dňa zmeny údajov podľa § 132 ZVO. Navyše,
podnikateľ má všeobecne predložiť aj aktuálny doklad
preukazujúci danú zmenu. Ak bol podnikateľ zapísaný
v zozname podnikateľov aj pred účinnosťou aktuálnej
novely, mal by si v každom prípade overiť aktualitu
a úplnosť zverejnených údajov, aby sa vyhol (nepríjemným) sankciám:
Verejná zákazka smie byť zadaná len takému (úspešnému) uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie podmienok účasti (napr. neexistencia daňových nedoplatkov, neexistencia
závažného porušenia odborných povinností, oprávnenie vykonávať predmet zákazky) podľa § 26 zákona o
verejnom obstarávaní („ZVO“).
V postupoch verejného obstarávania môžu záujemcovia či uchádzači všeobecne preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia dvoma spôsobmi: 1
- rozhodnutie (verejného) obstarávateľa o vylúčení uchá- doklady podľa § 26 ods. 2 ZVO alebo
dzača z daného postupu verejného obstarávania;
- potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov.
Dr. Ľubica Páleníková - uloženie pokuty ÚVO vo výške do 500 EUR podľa § 149
V praxi predstavuje predloženie jednotlivých (početods. 3 písm. f ) ZVO.
ných) dokladov týkajúcich sa osobného postavenia (naPlatnosť potvrdenia o zápise do zoznamu podnikateľov po dobu
pr. výpisy z registra trestov, potvrdenie daňového úradu) často zdĺhatroch rokov predstavuje pre uchádzačov značnú výhodu. Aj z tohto
vý proces, ktorý je potrebné opakovať pri každom postupe verejnédôvodu „odporúča“ ÚVO (vo svojom výkladovom stanovisku) zápis
ho obstarávania. Z dôvodu zjednodušenia účasti na postupoch vedo zoznamu podnikateľov.
rejného obstarávania sa preto mnohí uchádzači rozhodnú pre zápis
do zoznamu podnikateľov. V tomto prípade predložia uchádzači svoDr. Ľubica Páleníková
je doklady týkajúce sa osobného postavenia len raz. Po preskúmaní
Usadený euroadvokát
predložených dokladov obdržia uchádzači (jednoduché) potvrdenie
Člen Riadiaceho výboru Asociácie PPP
o zápise do zoznamu podnikateľov s platnosťou na tri roky, ktorým
Advokátska kancelária WOLF THEISS
môžu preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia „univerzálne“ v každom postupe verejného obstarávania.
2. Zápis uchádzača do zoznamu podnikateľov
Zoznam podnikateľov je verejne prístupný zoznam, ktorý vedie a
zverejňuje Úrad pre verejné obstarávanie („ÚVO“) na svojej webovej stránke2.
Slovo na úvod
Dokončenie zo s. 1
Uplynulý rok dokázal, že naša asociácia vie na svoje akcie prilákať záujemcov zo strany zadávateľov projektov verejnej infraštruktúry, keď
sa našich odborných seminárov zúčastňovali okrem miestnych, aj zástupcovia verejnej správy z regiónov vzdialených desiatky až stovky
kilometrov od miesta konania. Súčasne, k účastníkom patrili aj súkromné spoločnosti z rôznych odvetví zo Slovenska a zahraničia, ktorí mali možnosť získať nové informácie, kontakty a nové potenciálne
obchodné príležitosti do budúcnosti.
Je preto len pozitívne, že z hľadiska blízkej budúcnosti sa v Slovenskej
republike plánuje realizácia nových PPP projektov nie len na úrovni
samosprávy, ale aj veľkých projektov, ktorých zadávateľom je štát. K takýmto projektom patrí predovšetkým projekt novej nemocnice v Bratislave, pri ktorom Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo ešte tento rok
k zahájeniu procesu výberu poradcov na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Ďalším očakávaným projektom, ktorý by mal v roku 2014
začať naberať reálne kontúry je diaľničný obchvat D4 okolo Bratislavy spolu vybranými úsekmi rýchlostnej cesty R7, pri ktorých sa predpokladá zahájenie prípravy úvodných dokumentov a štúdie uskutočniteľnosti v nasledujúcom roku 2014.
1
Úrad pre verejné obstarávanie, Výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní (23.7.2013); Metodické usmernenie č. 9736-5000/2013 (7.8.2013); Metodické usmernenie č. 92055000/2013 (2.8.2013).
2
www.uvo.gov.sk
Myslím si preto, že obdobie názorov z pred pár rokov, že verejno-súkromné partnerstvá ako také už nepredstavujú alternatívu v oblasti
financovania veľkých infraštruktúrnych projektov v SR, je už prekonané. Nastáva obdobie ďalšieho rozvoja tohto trhu u nás, ktoré si namiesto politicky a ideologicky motivovaných negatívnych a odmietavých postojov heslovite prezentovaných len v období volieb, vyžaduje racionálne zmýšľanie a pravidelnú komunikáciu odborných kritických názorov, ktoré pomôžu zvýšiť transparentnosť a skvalitniť prípravu i realizáciu projektov. Naša asociácia by mala byť platformou
pre takúto odbornú komunikáciu. Som preto trochu sklamaný, že vyhlásenie verejnej súťaže v hodnote takmer 1 mil. Euro na poradenské
služby súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti novej nemocnice v Bratislave, prebehlo bez akejkoľvek iniciatívy na odbornú
diskusiu a prakticky bez povšimnutia. Myslím si, že naši členovia a potenciálni záujemci o členstvo, by v tomto období mali viac využívať
potenciál, ktorý sa v oblasti PPP projektov na Slovensku otvára. Naša
asociácia je otvorená novým nápadom a iniciatívam, predovšetkým
tým, ktoré prispejú k skvalitneniu prostredia pre rozvoj nových projektov, zvýšeniu transparentnosti v procese zadávania a realizácie projektov verejnými obstarávateľmi a lepšej vzájomnej informovanosti
na trhu. V budúcnosti každú takúto novú iniciatívu v našej asociácii
uvítame a podporíme.
Stanislav Polonský, MBA
predseda APPP
VI. ročník • 2013/3
str. 3
PPP Newsletter
www.asociaciappp.sk
PR1BINA má dva roky, prešlo
po nej 16 miliónov vozidiel
Bratislava (28. október 2013) – 46-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami s názvom PR1BINA má
dnes dva roky. Presne toľko uplynulo od slávnostného prestrihnutia pásky v roku 2011. Po rýchlostnej komunikácii, ku ktorej patrí aj
neskôr otvorený severný obchvat v Banskej Bystrici doposiaľ prešlo približne 16 miliónov vozidiel.
Rýchlostná cesta R1 PR1BINA, ktorá má takmer 52 kilometrov, nahradila predtým vyťaženú Zlatomoraveckú cestu a odľahčila centrum Banskej Bystrice o tranzitnú dopravu. ,,Cesta bola od začiatku vysoko frekventovaná, čo potvrdilo jej prínos pre obyvateľov
nielen Nitrianskeho regiónu. Len za prvých 24 hodín po PR1BINE
prešlo viac ako 27 tisíc vozidiel“, povedal riaditeľ spoločnosti GRANVIA, Eric Genetre.
,,Priemerná denná intenzita sa po otvorení Banskobystrického obchvatu ustálila na hodnote približne 20 tisíc vozidiel denne“, spresnil Genetre. Spoločnosť GRANVIA kladie veľký dôraz na bezpečnosť
a s tým súvisia viaceré aktivity, ktoré koncesionár GRANVIA a prevádzkovateľ Granvia Operation organizujú. Patrí medzi ne dopravné
vzdelávanie pre deti a pravidelná akcia Deň bezpečnosti. Koncesionár a prevádzkovateľ, spoločnosti Granvia a Granvia Operation spolu so svojim akcionármi VINCI a Meridiam taktiež založili Nadáciu
Granvia, ktorá podporuje dlhodobé projekty sociálnej inklúzie.
O projekte
Rýchlostná cesta R1 PPP Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica
– severný obchvat, prvý PPP projekt takého rozsahu v histórii Slovenska, je realizovaná na základe Koncesnej zmluvy uzatvorenej
medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a spoločnosťou GRANVIA a.s.,
ako koncesnou spoločnosťou, ktorej akcionármi sú spoločnosti VINCI Concessions a Meridiam Infrastructure. V rámci tohto PPP projektu má Koncesionár povinnosť zabezpečiť financovanie, projektovanie, výstavbu a nasledujúcu 30-ročnú prevádzku a údržbu štyroch úsekov rýchlostnej cesty R1.
Projekt rýchlostnej cesty R1 (PPP) Nitra -Tekovské Nemce a Banská
Bystrica - severný je rozdelený na štyri úseky. Prvé tri úseky Nitra –
Selenec, Selenec - Beladice a Beladice - Tekovské Nemce boli odovzdané do predčasného užívania 28. októbra 2011, úsek Banská Bystrica - severný obchvat v júli 2012. Štádium projektovania a výstavby R1 PPP rýchlostnej cesty vykonáva spoločnosť Granvia Construction, s.r.o. (člen skupiny Eurovia CS) ako príslušný subdodávateľ spoločnosti GRANVIA, a.s., zatiaľ čo štádium prevádzky a údržby
bude vykonávať spoločnosť Granvia Operation, a.s. (člen skupiny
Vinci Concessions) ako subdodávateľ spoločnosti GRANVIA, a.s., pre
túto fázu projektu.
Refinancovanie R1 PR1BINA
Bratislava (29. november 2013) – Spoločnosť GRANVIA, a.s., koncesionár rýchlostnej cesty R1 PR1BINA 29. novembra úspešne
uzatvorila refinancovanie prvého PPP projektu na Slovensku vydaním projektových dlhopisov v hodnote takmer 1 miliarda 243
miliónov euro. Nahradením doterajších úverov týmto výhodnejším modelom projektových dlhopisov Slovenská republika ušetrí 145 miliónov euro.
Spoločnosť GRANVIA, a.s., pred niekoľkými mesiacmi navrhla Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR refinancovanie
s cieľom dosiahnuť efektívnejšie financovanie projektu R1 PR1BINA.
Pôvodný úver 19 bánk bol nahradený projektovými dlhopismi s pevnou úrokovou sadzbou a so splatnosťou v roku 2039, ktoré majú byť
súkromne uložené u inštitučných investorov po celej Európe.
Stratégia refinancovania bola vypracovaná s podporou akcionárov
spoločnosti GRANVIA, a.s., ktorými sú Vinci Concessions a Meridiam
Infrastructure a a v spolupráci s renomovanou finančnou inštitúciou
Deutsche Bank.
,,Úspech refinancovania úveru vo výške 1,2 miliardy euro znamená,
že PPP R1-PR1BINA je najdôležitejším projektom financovania projektovými dlhopismi v Európe a modelom pre budúce infraštruktúrne projekty v Európe,´´ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Granvia, Eric Genêtre a dodal: ,,Tento výsledok by sme nedosiahli bez podpory predstaviteľov vlády Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a aktívnej spolupráce našich
akcionárov Vinci Concessions and Meridiam.“
str. 4
Ratingová agentúra Standard and Poor´s ohodnotila tieto dlhopisy
na úroveň BBB+, čo znamená stabilný výhľad a atraktivitu pre investorov.
,,Toto refinancovanie ukazuje, že silné partnerstvo štátov ako je Slovensko so svetovými lídrami medzi infraštruktúrnymi fondmi akými
sú Vinci a Meridiam, je garanciou úspechu pre investorov. To im dáva
dostatok dôvery ponúknuť konkurencieschopnú cenu, čoho výsledkom je ušetrenie 145 miliónov euro pre Slovenskú republiku“, povedal Eric Genêtre a dodal, že ´´Toto úspešné refinancovanie jasne potvrdzuje priestor pre možné budúce PPP projekty na Slovensku.“
GRANVIA, a.s. bola v roku 2009 poverená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR financovaním, výstavbou, prevádzkou a údržbou rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na obdobie 30 rokov.
Do projektu 51,6 km rýchlostnej cesty medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami patrí aj severný obchvat v Banskej Bystrici.
Rýchlostná cesta bola postavená v rekordne krátkom čase, 26 mesiacov pre prvé tri úseky, ktoré boli odovzdané do užívania v októbri
2011.
Doposiaľ po PR1BINE prešlo približne 16 miliónov vozidiel, pričom
denná intenzita dopravy sa pohybuje na úrovni 20 tisíc vozidiel.
Zdroj: Granvia, MDVaRR, TASR
VI. ročník • 2013/3
PPP Newsletter
www.asociaciappp.sk
Zdroj: MDVaRR, TASR
VI. ročník • 2013/3
str. 5
PPP Newsletter
www.asociaciappp.sk
Jeseň v znamení diaľnic
mietkam spoločností Skanska a Strabag vyhodnocovaný opätovne
potom, čo NDS pôvodne ponuku konzorcia prijala, avšak po sťažnosti konzorcia vedeného spoločnosťou Doprastav ohľadom technológie vetrania v tunely, ktoré navrhoval jeho konkurent, nariadil ÚVO
opätovné vyhodnotenie ponúk, po ktorom boli Skanska a Strabag z
tendra vylúčené. Aj v decembrovom, už treťom vyhodnocovaní ponúk bolo konzorcium spoločností
Skanska a Strabag vylúčené z toho istého dôvodu ako
predtým. K víťazstvu v tendri teda smeruje Doprastav,
ktorý by mal úsek postaviť za 383 mil. EUR bez DPH.
Nová diaľnica v prevádzke
Spoločnosť Skanska však uspela v tendri na úsek diaľnice D3 Strážov-Brodno. Necelých 5 kilometrov plánuZačiatkom novembra bol odovzdaný do užívania úsek
je Skanska postaviť za 190 mil. EUR bez DPH a výstavrýchlostnej cesty R4 Košice-Milhosť. Úsek je dlhý 14 kiba by mala trvať 3 roky. Ide o náročný úsek, ktorého súlometrov a 3 roky ho stavala spoločnosť Skanska za 78
časťou bude estakáda ponad Hričovskú priehradu a tumil. EUR bez DPH. Nová rýchlostná cesta by mala odnel Považský Chlmec.
ľahčiť obce Kechnec a Haniská a mala by pomôcť aj priePosledným úsekom, ktorý sa dočkal koncom roka vymyselnému parku v Kechneci. Cesta bude tiež dôležihodnotenia, je úsek Ruskovce-Pravotice na západnej častou tranzitnou tepnou severo-južného prepojenia na
Ondrej Šebáň
ti rýchlostnej cesty R2. Jedná sa o úsek, ktorý vytvorí obvýchode Slovenska, kde by celá trasa budúcej rýchlostnej
chvat Bánoviec nad Bebravou a bude budovaný v polocesty R4 mala prepojiť poľskú hranicu s maďarskou cez
vičnom profile. Víťazom tendra sa stala spoločnosť Inžinierske stavby a
mestá Svidník, Stropkov, Prešov a Košice a v Maďarsku nadviaže na
takmer 11 kilometrový úsek postaví za 88 mil. EUR bez DPH.
diaľnicu M30. Jej kompletné dostavanie sa však predpokladá až okoVšetky novinky, ktoré sa na poli slovenských diaľnic udiali koncom
lo roku 2020, čím by sa vytvorilo súvislé diaľničné spojenie Bratislavy
tohto roku sumarizuje nasledovná tabuľka:
s Košicami cez Maďarsko.
Posledné mesiace tohto roka sú v oblasti diaľnic na Slovensku naozaj
výnimočné. Zdá sa totiž, že nás na budúci rok čaká veľká výstavba nových úsekov, a to nielen na hlavnej diaľničnej osi D1, ale aj v regiónoch, ktoré na diaľnicu dlho čakajú, a prvých úsekov sa vďaka posledným uzatvoreným tendrom môžu dočkať už o pár rokov. A veci
sa pohli aj na poli PPP. Jeseň bola bohatá nielen na novinky v existujúcom projekte R1 (refinancovanie projektu, o ktorom sa tiež dočítate v tomto čísle), ale črtá
sa aj nový PPP projekt.
Nová výstavba na severe aj na juhu
V októbri sa začala výstavba na diaľnici D3 na úseku Svrčinovec-Skalité, kde bola zmluva s víťazným konzorciom spoločností Doprastav,
Váhostav-SK, Strabag a Metrostav uzatvorená ešte v júni 2013. Ide o
12 kilometrový úsek, ktorý sa bude stavať v polovičnom profile, a nadviaže na úsek Skalité-št. hranica SK/PL. Úsek by mal byť dokončený v
roku 2016 a zhotoviteľ by ho mal postaviť za 330 mil. EUR bez DPH.
Koncom roka vyhodnocovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) 5
ďalších tendrov vyhlásených ešte začiatkom roka. Viaceré tendre boli kvôli námietkam zablokované na Úrade pre verejné obstarávanie, a
preto dochádzalo k posunutiu termínov vyhodnotenia ponúk. Tendre sa však podarilo odblokovať a poznáme víťazov na viacerých úsekoch. Na juhu Slovenska sa rozbehla výstavba 10 kilometrového úseku Pstruša-Kriváň na rýchlostnej ceste R2, ktorú postaví konzorcium
Váhostav-SK, Doprastav a Strabag za 178 mil. EUR bez DPH. Do uzatvorenia tohto vydania PPP newslettra sa ešte čakalo na vyhodnotenie tendra na nadväzujúci 8 kilometrový úsek Zvolen, východ-Pstruša, ktorý NDS plánovala taktiež uzatvoriť do konca roka. Rozbeh výstavby na R2 je pre juh Slovenska mimoriadne dobrá správa, nakoľko
ide o oživenie výstavby na tejto rýchlostnej ceste vzhľadom na to, že
dlhodobo boli jedinými úsekmi na južnej časti R2 polprofily obchatov Figy, Oždian a Tornale. Oba úseky by mali byť odovzdané v roku
2015, čím pribudne na južnom spojení Bratislavy a Košíc nových 18
kilometrov diaľnice.
Na severe Slovenska sa tiež začala výstavba úseku Hubová-Ivachnová na diaľnici D1. Víťaznú ponuku podalo konzorcium spoločností Váhostav-SK a OHL ŽS, ktoré do roku 2017 postaví vyše 15 kilometrov za
cenu 227 mil. EUR bez DPH. Úsek diaľnice vytvorí obchvat mesta Ružomberok a výrazne pomôže odľahčiť mesto od tranzitnej dopravy.
Mýlia sa štátne odhady alebo tlačí konkurencia
ceny nadol?
Zaujímavosťou vyhodnocovaných tendrov boli predovšetkým rozdiely
v ponúknutých cenách oproti štátnym odhadom. Prakticky vo všetkých
tendroch boli vysúťažené ceny nižšie, ako odhadoval štát, pričom pri
niektorých úsekoch, ako napríklad Lietavská lúčka-Dubná skala alebo
Hubová-Ivachnová víťazné ceny nepredstavovali ani 50% štátom odhadovanej ceny. O tom, či stavebné spoločnosti poskytli zaujímavé zľavy,
je však predčasné hovoriť. Priemerné ceny sa oproti posledným tendrom
na úsekoch diaľnice D1 zvýšili, aj vtedy štát očakával oveľa vyššie ceny.
Prehľad víťazných cien a štátom odhadovaných cien je v nasledovnom grafe:
Zdroj: Asociácia PPP, NDS
* Úsek Zvolen, východ-Pstruša nebol
do uzávierky tohto čísla vyhodnotený
Ďalšie tendre ukončené, čaká sa na výstavbu
Do uzávierky tohto čísla PPP newslettra zverejnila NDS aj výsledky ďalších 4 tendrov, na ktoré sa postupne uzatvárajú zmluvy, a kde by mala výstavba začať ešte tento rok, prípadne na začiatku budúceho roka. Ide o 11 kilometrový úsek Hričovské podhradie-Lietavská lúčka na
diaľnici D1, ktorý bude stavať konzorcium spoločností Doprastav, Váhostav-SK, Strabag a Metrostav, pričom štát zaň zaplatí 427 mil. EUR
bez DPH. Koncom roka stihla NDS opätovne vyhodnotiť aj ponuky v
nadväzujúcom 13 a pol kilometrovom úseku Lietavská lúčka-Dubná
skala, ktorého súčasťou je aj tunel Višňové. Tu bol tender kvôli ná-
str. 6
VI. ročník • 2013/3
Pokračovanie na s. 7
PPP Newsletter
www.asociaciappp.sk
Z našich podujatí
V sobotu 16.11.2013 mali naši členovia a hostia možnosť zúčastniť
sa 2. ročníka ochutnávky vín počas dňa otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste s našou asociáciou. Tento rok nás sprevádzali kolegovia z Českej partnerskej asociácie ARI a ďalší zaujímaví
účastníci. Všetkým ďakujeme za vydarený spoločenský zážitok.
Jeseň v znamení diaľnic
Dokončenie zo s. 6
Financovanie cez eurofondy, ale aj nový PPP projekt
Financovanie pripravovaných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest bude
zabezpečené predovšetkým z eurofondov a spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu. Napriek tomu však prišla už koncom leta aj informácia
o pripravovanom projekte výstavby nultého okruhu Bratislavy – diaľnice D4, ktorá by mohla byť realizovaná spolu s úsekmi rýchlostnej cesty R7 prostredníctvom PPP. Do PPP projektu by mali byť zaradené úseky diaľnice D4 medzi Jarovcami a Račou a úseky rýchlostnej cesty R7 z
Bratislavy po Dunajskú Lužnú. Stavebné náklady na tieto úseky sú odhadované na 1.3 miliardy EUR. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR by malo vybrať poradcu pre projekt do júna 2014,
pričom následne by sa mala spracovať štúdia uskutočniteľnosti, ktorá
by mala dať odpoveď na opodstatnenosť realizácie formou PPP. Samotný výber koncesionára a výstavba by sa mohli začať v roku 2015.
Dňa 21.10.2013 Asociácia PPP organizovala v Žiline odborný seminár o PPP projektoch a parkovaní v mestách, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia miest a obcí zo Žilinského samosprávneho
kraja, zástupcovia miestnych podnikateľov a iní účastníci zo súkromného a verejného sektora. Program podujatia zahŕňal prezentácie a panelové diskusie k problematike parkovania v mestách,
PPP projektov parkovacích domov, prípravy analýzy hodnoty za
peniaze PPP projektu a právnych aspektov súvisiacich s verejným
obstarávaním po účinnosti noviel zákona o VO.
Okrem tohto potenciálneho PPP projektu sa objavujú aj prvé informácie o výhľadovo ďalších možných PPP projektoch na nové slovenské
diaľnice. Ministerstvo dopravy uvažuje, že forma PPP by mohla byť využitá pri predĺžení rýchlostnej cesty R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka, nakoľko z dôvodu toho, že diaľnica by prechádzala chráneným
územím a je mimo európskej siete dopravných koridorov TEN-T, by
mohla mať problémy s financovaním z fondov EÚ. Okrem toho by išlo o finančne náročnú stavbu, na ktorú by sa nenašlo dostatok prostriedkov v štátnom rozpočte.
Každopádne, úvahy Ministerstva dopravy o ďalšom využití PPP pri výstavbe infraštruktúry sú pozitívnym signálom pre rozvoj PPP trhu na
Slovensku a môžu napomôcť zlepšeniu vnímania PPP projektov ako
takých, ak bude forma PPP správne využitá tam, kde má opodstatnenie, a pomôže tak k rýchlejšej výstavbe diaľnic tam, kde nie je možné
využiť financovanie z eurofondov alebo kde chýbajú zdroje zo štátneho rozpočtu.
Ondrej Šebáň
Výkonný riaditeľ
Asociácia PPP
VI. ročník • 2013/3
str. 7
PPP slovník
Unexpected event risk /
Acts of God /
Force Majeure
"Vyššia moc"
Riziká súvisiace s objektívnou nemožnosťou
plnenia zmluvných povinností, ktoré nie sú
zavinené ani jednou zo zmluvných strán.
Ustanovenia upravujúce vyššiu moc ako
okolnosť vylučujúcu zodpovednosť, ktorá,
ak trvá po určitú dobu, poskytujú možnosť
ukončiť zmluvu. Typické príklady predstavujú živelné pohromy, vojna, terorizmus, nukleárna alebo biologická kontaminácia.
ZDROJ: http://www.scottishfuturestrust.org.uk/files/publications/SFT_
Publication_PPP_Terminology_Glos
sary_Revised_January_2012.pdf
Intercreditor Agreement Dohoda medzi veriteľmi PPP spoločnosti, ZDROJ: http://www.eib.org/epec/
ktorá definuje vzájomné vzťahy medzi veri- g2g/iii-procurement/32/322/
teľmi, ako aj medzi nimi a PPP spoločnos- index.htm
ťou. V prípade akýchkoľvek pochybností sa
postupuje podľa ustanovení tejto dohody.
PPP Newsletter
vydáva Asociácia pre podporu
projektov spolupráce verejného
a súkromného sektora
(„Asociácia PPP“)
Kominárska 2,4,
831 04 Bratislava
Kontakt: Ondrej Šebáň,
výkonný riaditeľ,
e-mail: [email protected]
tel.: +421 949 561 089, web:
www.asociaciappp.sk
Grafická úprava: D&D
International Slovakia s.r.o.
PPP Newsletter vychádza
3-krát za rok, je k dispozícii
na webstránke
www.asociaciappp.sk
PPP Newsletter je evidovaný na
Ministerstve kultúry SR pod
číslom EV 2801/08.
Lender Direct Agreement Vyskytuje sa pri PFI zmluvách (Private Finance Initiative), kedy verejný sektor uzavrie PFI zmluvu s určitou spoločnosťou a simultánne priamu zmluvu s niektorými alebo všetkými zakladateľmi tejto spoločnosti.
Takáto priama zmluva umožňuje zakladateľom nahradiť spoločnosť ako PFI partnera v
zmysle hlavnej zmluvy bez ukončenia zmluvy, a to v situácii, ak daná spoločnosť neplnila
v zmysle zmluvy a verejný sektor by inak
zmluvu ukončil. Priame dohody predstavujú výhodu pre verejný sektor, ktorý si týmto
spôsobom zabezpečí výkon zmluvných povinností, ako aj výhodu pre zakladateľov spoločnosti spočívajúcu v ochrane investícií vložených do projektu.
ZDROJ: http://www.scottishfuturestrust.org.uk/files/publications/SFT_
Publication_PPP_Terminology_Glos
sary_Revised_January_2012.pdf
Performance Guarantee Záväzok, že projekt bude riadne uskutoč- ZDROJ: http://www.scottishfuturenený, a zároveň poskytnutá záruka pre prí- strust.org.uk/files/publications/SFT_
pad, že zhotoviteľ tento záväzok nesplní.
Publication_PPP_Terminology_Glos
sary_Revised_January_2012.pdf
Kalendár podujatí
Národní konference o české
infrastruktuře 2014
Kedy: 21.01.-22.01.2014
Kde: Praha, Česká republika
Bližšie informácie na
http://www.asociaceppp.cz
European Public Procurement, PublicPrivate Partnerships (PPP) and
Concessions
Kedy: 24.04.-25.04.2014
Kde: Dubrovnik, Chorvátsko
Bližšie informácie na http://www.eipa.eu
Najzávažnejšie zmeny v novelách zákona
o verejnom obstarávaní – pre verejných
obstarávateľov a obstarávateľov
Kedy: 03.02.2014
Kde: Bratislava, SR
Bližšie informácie na
http://www.eseminare.sk
13e Forum Annuel PPP 2014
Kedy: 11.06.-12.06.2014
Kde: Paríž, Francúzsko
Bližšie informácie na
http://www.forumppp.com
ISSN 1337-8856
Komunálny manažment 2014
Kedy: 10.4.2014
Kde: Dudince, SR
Bližšie informácie na http://www.etrend.sk
Poland and CEE PPP Infrastructure Forum
Kedy: 10/2014 (TBA)
Kde: Varšava, Poľsko
Bližšie informácie na
http://www.eelevents.co.uk
Download

PPP newsletter - Asociácia PPP