Interview s Matejom Štepitom, učiteľom jogy, na rôzne otázky o joge (jeseň 2011):
1. Joga je filozofický smer, ktorý je postavený na meditácii a cvičeniach. Čo je
podstatou a cieľom jogy?
Joga je v prvom rade praktická cesta slobodného rozvoja všetkých troch rovín človeka,
teda tela, duše aj ducha. Joga nesie v sebe hlboké poznanie podstaty ľudskej bytosti a jej
možností rozvoja, jej potenciálu, to by sme mohli označiť ako „filozofia jogy“. Joga ale
neostáva iba pri filozofii, hlavne ponúka praktické cvičenia či postupy, ktoré priamo
podporia ľudský vývoj v rôznych oblastiach života (telesné aj duševné zdravie,
medziľudské vzťahy, koncentrácia, vnútorný pokoj, rovnováha,...). Za hlavný cieľ
a podstatu jogy pokladám rozvoj tvorivej, dávajúcej sily človeka, jeho schopnosti utvárať
vlastný život slobodne a súčasne zodpovedne vo všetkých jeho oblastiach ako umelecké
dielo, ktoré prináša niečo cenné pre svoje užšie aj širšie okolie.
2.
Joga je ale aj náboženstvo, nie?
V tom zmysle ako poznáme tradičné náboženstvá skôr nie. Joga neučí nejakému systému
viery či náboženských právd, ktorým môžeme veriť či neveriť. Skôr ponúka praktickú
cestu zušľachťovania vlastného vedomia, duše aj tela. Náboženský rozmer ale môžeme
určite vidieť v tom, že joga rozvíja v ľuďoch postoje či hodnoty, ktoré sú v základe asi
všetkých veľkých náboženstiev, teda lásku, pravdu, slobodu, súcit, pokoj, nenásilie.
3.
Pre koho najmä je joga určená?
Pre každého, kto má záujem pracovať na sebe navonok aj vnútorne, rozvíjať sa. Joga
prináša cenné, ozdravné pôsobenie pre telo (pevná a pružná chrbtica, ozdravenie
vnútorných orgánov, dýchacieho systému, žliaz, srdcovo – cievneho systému, nervového
systému,...), dušu (pokoj, vnútorná rovnováha, stabilita, bdelosť, koncentrácia,
harmónia,...) aj ducha (slobodný rozvoj tvorivej sily človeka). Každý si v tom môže nájsť
niečo, čo ho osloví, nemusí sa hneď venovať všetkým aspektom. Netreba byť nejaký
športovec, v joge každý cvičí podľa vlastných možností a dosahuje individuálne pokroky,
nejde tu o súťaž. Ani vek nie je prekážkou, jogu môžu cvičiť od malých detí až po 100
a viac ročných zrelých ľudí.
4.
Aký druh cvičení je základom jogy?
Základné jogové cviky sa volajú asany. Je ich veľa, určite poznáte napríklad polohu
lotosu, kde človek sedí s prekríženými nohami a vystretým chrbtom a vyžaruje pokoj (ak
sa asana naozaj podarí ). Najvýstižnejšie asi môžeme asanu pomenovať slovom postoj,
pretože vyjadruje aj vonkajšiu, telesnú rovinu, ale aj vnútornú, duševnú dimenziu cviku.
V joge poznáme množstvo asan, každá má svoje telesné vyjadrenie, nejako vyzerá
navonok a má aj nejakú vnútornú podstatu, postoj, ktorý vyjadruje. Napríklad rovnovážne
polohy vyjadrujú schopnosť udržiavať vnútornú rovnováhu a pokoj v živote. Heinz Grill,
učiteľ jogy píše o asanách takúto krásnu myšlienku: „Asana je postoj, ktorý vyjadruje
odvahu, statočnosť, silu, bdelosť, nadhľad, pokoj, duševnú rovnováhu voči strachom
a pominuteľným prejavom a napokon lásku vo všetkých jej prejavoch.“. Prepojenie jogy
do každodenného života spočíva v tom, že postoje, ktoré v joge rozvíjame, môžeme
potom uplatniť vo vzťahoch, v práci, pri šoférovaní, proste kdekoľvek.
5.
Vy sa venujete asane, čo je to?
Naše štúdio sa volá jednoducho asana, podľa jogových cvikov, viac o nás nájdete na
www.asana.sk. Venujeme sa smeru jogy s názvom „Joga z čistoty duše“, momentálne tiež
označovanej ako „Nová jogová vôľa“. Je to smer, ktorý vytvára žijúci spirituálny učiteľ
jogy Heinz Grill. Heinz Grill je Nemec a tento smer vytvára pre potreby rozvoja vedomia
dnešných ľudí v Európe. Niečím je teda podstatne odlišný od pôvodných smerov, ktoré
vznikali v Indii pred mnoho tisíc rokmi, pretože aj naša kultúra má iné požiadavky
a vplyvy na človeka ako kultúra starovekej Indie. Do popredia kladie duševnú dimenziu
jogy a jej medziľudský rozmer. Usiluje sa o rozvoj aktívnej slobodnej individuality
človeka, a súčasne jeho zodpovedného postoja voči svojmu okoliu, ktoré môžeme niečím
obohatiť. Viac o tomto smere Jogy si môžete prečítať na našej stránke, alebo na
www.heinzgrill.de.
6. Jedným z cieľov cvičení v rámci jogy je naučiť človeka správne dýchať. Môžete
prezradiť, aké by malo byť to správne dýchanie?
Tu práve prichádzame k jednému konkrétnemu bodu, ktorým sa „Nov jogová vôľa“ líši
od iných smerov. Nerobíme žiadne dychové cvičenia v zmysle zmeny, umelého
prehlbovania, spomaľovania či usmerňovania dychu. Nechávame dych pri cvičení plynúť
úplne prirodzene a voľne, pretože dych je spojený s duševným prežívaním a
temperamentom človeka, ktoré nie je dobré meniť nasilu. Počas cvičenia sa ale dych
prirodzene upokojí, stíši aj prehĺbi v dôsledku sústredenia a upokojenia nášho vedomia,
našej mysle, a to je pre dýchací systém aj pre dušu veľmi cenné.
7. Joga je aj meditácia a sebaovládanie. Dá sa povedať, že joga naučí človeka, ako sa
nenechať „rozhodiť“?
Určite áno, ja som napríklad temperamentom dosť prchký človek, ale vďaka joge sa
postupne moje sebaovládanie podstatne zlepšuje, hoci stále je na čom pracovať 
8. Joga má určite viacero stupňov. Môžete nám prezradiť, aké sú tie stupne? Čo je
vrcholným stupňom „umenia“ jogína?
Klasická joga má rozpracovaný veľmi systematický postup stupňov, ktorý úprimne úplne
neovládam, tak nechcem variť z vody. My sa snažíme jednotlivé úrovne jogy flexibilne
prepájať a oslovovať od začiatku telo, dušu aj ducha ľudí, ktorí na kurz či cvičenie prídu.
Samozrejme v súlade s cieľmi či záujmom týchto konkrétnych ľudí. Teraz napríklad
otváram nový kurz „Joga a vzťahy“, ktorý sa bude venovať tomu, čo môže joga priniesť
do oblasti medziľudského života.
Za vrcholné umenie jogína pokladám schopnosť naozaj žiť v súlade s postojmi, ktoré
tvoria podstatu jogy. T.j. tvoriť a šíriť vnútorný pokoj aj v situáciách, kedy je okolo mňa
množstvo napätia, či neustále aktívne nasadzovať svoje sily v prospech dobrej veci,
usilovať sa o pokrok a vývoj smerom k ideálom vo všetkých oblastiach nášho života.
9.
Ako ste sa vy osobne dostal k joge? Prečo práve joga?
Moja mama sa venuje joge už veľa rokov a tak som sa vďaka jej záujmu už v mladosti
s jogou stretol. Oslovila ma osobne tým, že v sebe spája radosť z pohybu, možnosť
rozvoja a zušľachťovania vlastnej duše smerom ku krásnym hodnotám a podporu ľudskej
slobody a súčasne zodpovednosti. A ešte tým, že učí človeka mať naozaj, nesebecky rád.
10. Mohla by som ešte raz poprosiť vaše meno a pár základných info o Vás?
Matej Štepita, 29 rokov, okrem učenia jogy pracujem aj ako psychológ s ťažko
zvládnuteľnými deťmi a mládežou, aj s celými rodinami. Joge sa venujem intenzívne 9
rokov, absolvoval som 3-ročné vzdelávanie v škole Heinza Grilla v Taliansku. Tretí rok
jogu aj učím a súčasne ďalej navštevujem semináre a vzdelávania tejto školy. Keď práve
nepracujem, veľmi rád trávim čas s priateľmi na horách či kdekoľvek v prírode.)
Kontakt:
Matej Štepita
mail: [email protected],
tel.: 0903 692 500
web: www.asana.sk/matej-stepita
Na obrázku Matej Štepita v asane Holubica
Download

Interview s Matejom Štepitom, učiteľom jogy, na rôzne