ročník 6
2011/1
sme sa stali jedno s Ním
Niet Ho tu,Keď
lebo
vstal, ako povedal;
podobnosťou Jeho smrti,
poďte,
viďte
miesto,
kde ležal.
práve tak
jedno
s Ním budeme
aj
Matúš
28,6
podobnosťou vzkriesenia
List Rímskym 6,5
Ivana Hricová – Krištová
Bezplatný Darca
(Iz 53)
Krvácal na kríži
za moje ¾udské viny.
Ko¾ko tej krvi bolo
a ko¾ko slín a špiny?
Transfúzna stanica –
ten kríž na Golgote!
Vykrvácal tíško
Kristus osamote.
Dos tej krvi bolo?
Èi zachránil všetkých?
Dos pre všetky svety?
Dos pre Jeho dietky?
Stála som tam chorá
s rakovinou hriechu,
blízko veènej smrti
svetu pre potechu.
On sa celý rozdal,
ne¾utoval seba.
Miloval ma ve¾mi
keï sa smrti nebál.
Kristov kalich krvi
koluje mi v žilách.
Mohla som by màtva.
On chcel by som žila!
Homília
Kol 3, 1-4
Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, h¾adajte to,
èo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej.
Myslite na to, èo je hore, a nie na to, èo je na zemi.
Veï ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v
Bohu. Keï sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy
zjavíte sa s Ním v sláve.
Bratia a sestry!
Na Ve¾konoènú nede¾u sme s
radostným srdcom znovu prežili a ïakovali za
vzkriesenie nášho Pána
Ježiša Krista. Ježiš žije
a to je pravý dôvod na
rados. A tá rados je o to
hlbšia, ak si
uvedomíme, èo píše
apoštol v Liste
Kolosenským: „boli ste
vzkriesení s Kristom“
Predpokladám, že nikto
z vás ešte nezakúsil na
vlastnom tele
vzkriesenie z màtvych. O
takých zázrakoch èasto
nepoèu. Aj keï koluje
vtip o cirkvi v
kresanskej Južnej
Kórei, že nepríjmu
farára do služby, kým
nepreukáže okrem
diplomu z teológie aj
svedectvo, že niekoho
pomocou modlitby
vzkriesil z màtvych.
List Kolosenským tu hovorí o našom
duchovnom vzkriesení. Hriech spôsobil èloveku
oddelenie od Boha a duchovnú smr. Èlovek
prichádza na svet duchovne màtvy. Nie je
schopný vidie duchovným zrakom, ani zmýš¾a
duchovne. Nevidí svoj skutoèný stav pred
Bohom, nevidí svoj hriech, za ktorý si zasluhuje
smr. Apoštol Pavol o tom hovorí v Liste Rímskym
8, 6: „A telesne zmýš¾a je smr, ale duchovne
zmýš¾a je život a pokoj!“
Iba z Božej milosti sme boli vzkriesení s
Kristom. V krste svätom sme boli obmytí
životodarnou vodou, ktorá v nás spôsobila život.
Ak tento krst vierou prijímame a osobne
prežívame, sme vzkriesení s Kristom k novému
životu. A potom sú aj pre nás urèené slová
apoštola: „Veï ste umreli, a váš život je skrytý s
Kristom v Bohu.“ (v. 3) Náš život je skrytý s
Kristom v Bohu. To je skutoènos, ktorá dáva do
srdca pokoj.
Cítili ste sa už
niekedy ako taký terè na
strelnici? Mali ste pocit,
že ste ¾ahkým terèom
pre diabla a jeho
pôsobenie. Jednoducho
si prišiel a vystrelil do
najzranite¾nejšieho
miesta. Zviedol k
hriechu, ku ktorému ste
zvl᚝ náchylní, vzdialil
od Boha. Alebo báli ste
sa niekedy o svoju
vieru? Prepadli ste
strachu, že diabol alebo
svoja vlastná
žiadostivos,
náchylnos k zlému vás
pripraví o veèný život?
Lákalo vás kúpi si teraz
tak moderný náramok
proti zariekaniu, lebo èo
ak vás niekto uriekne,
prek¾aje a spôsobí chorobu, èi iné nepríjemnosti?
Aj proti takýmto strachom boli napísané
slová „váš život je skrytý s Kristom v Bohu.“ Keï
sme boli vzkriesení s Kristom, boli sme spolu s
Ním prevedení pod ochranu nebeského Otca.
Preto sa môžeme vo viere spo¾ahnú, že nás vie
skry pred útokmi nepriate¾a. Takúto vieru krásne
vyjadril aj krá¾ Dávid v Žalme 27: „Hospodin mi je
3
pevnosou žitia, koho sa mám ¾aka?Keï sa
zlostníci približujú ku mne, aby mi zožierali telo,
utláèatelia a nepriatelia moji potknú sa a padnú.
Keby sa rozložil proti mne tábor, moje srdce sa
nebojí; a keby sa aj vojna strhla proti mne, aj vtedy
dúfam... Lebo ma skryje vo svojom stane v deò
pohromy, schová ma v skrýši svojho stánku.“
Náš život je skrytý s Kristom v Bohu. To
tiež znamená, že naša pravá otèina je v
nebesiach a že náš duchovný zrak nám
umožòuje vidie ïalej, za túto èasnos. List
Kolosenským nás vyzýva: „Ak ste teda boli
vzkriesení s Kristom, h¾adajte to, èo je hore, kde
Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, èo je
hore, a nie na to, èo je na zemi.“ (v. 1-2) Vidie
ïalej za túto èasnos, h¾ada to, èo je hore,
znamená, že naše životné ciele siahajú za
hranice tohto života, vymykajú sa z radu. Dnešný
sekulárny a materiálny èlovek túži väèšinou po
dobrom životnom partnerovi, zdravom dieati,
dobre platenej práci, peknom dome, novom aute,
pokojnej starobe a pod. Na tom by nebolo niè zlé.
Ale ak èlovek zaèína aj konèí pri takýchto
pozemských cie¾och, môže by a èasto je ve¾mi
¾ahko nespokojný. Pretože pri strate alebo
nedosiahnutí ktorejko¾vek z vymenovaných vecí
stráca vnútorný pokoj, spokojnos, rados alebo
až zmysel života.
Preto je tu pre kresana požiadavka,
ktorá je zároveò útechou: „Myslite na to, èo je
hore, a nie na to, èo je na zemi.“ Je to požiadavka
da si okrem iných aj ciele ako: spôsobova
svojím správaním rados a nie boles svojmu
nebeskému Otcovi; by ochotným vzda sa
niektorých výhod kvôli krá¾ovstvu nebeskému;
h¾ada svoje miesto nie len na trhu práce, ale aj v
službe cirkvi... A je to útecha v èase, keï naše
pozemské túžby a okolnosti života nevychádzajú
pod¾a našich predstáv. Keï si nemôžeme dovoli
také pohodlie a komfort ako ostatní, keï nám
chýba pevné zdravie, zastihne nás nešastie. A je
to tiež útecha v èase utrpenia za evanjelium, keï
prinášame obete za zvestovanie Božieho slova.
„Myslite na to, èo je hore, a nie na to, èo
4
je na zemi.“ Inými slovami, myslite na svoj pravý
domov, v ktorom sa už teraz duchovne
nachádzate, kde máte všetko, èo potrebujete,
kam raz aj ako telesne vzkriesení prídete a
budete sa veène radova bez odriekania a
utrpenia.
Duchovne ži, h¾ada to, èo je hore, vie
by ve¾mi ažké. Je to neustály boj proti diablovi a
proti svojmu telu, ktoré nás zvádza k hriechu. Je
to boj namáhavý a vyèerpávajúci. Vyžaduje
obrovskú dávku trpezlivosti, odvahy, živú vieru,
pevnú nádej, bezhraniènú lásku. Ale oplatí sa
bojova ho. Pretože ako píše apoštol: „Keï sa
zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s
Ním v sláve.“ (v. 4) Nech nám tieto slová slúžia na
posilnenie nášho duchovného zraku v životnom
zápase, do ktorého sme boli povolaní. Vediac, že
naša námaha nie je márna v Pánovi (1K 15, 58),
ale raz naše porušite¾né telo obleèie
neporušite¾nos a „vtedy sa splní slovo, ktoré je
napísané: Pohltená je smr vo víazstve.“ (1K 15,
54)
Jarmila Zajíèková
zborová kaplánka
Karol Kuzmány
S hlbokou pokorou a obdivom treba
nám vzda úctu duchu patriarchov nášho národa,
ako boli Kuzmány a s ním Kollár, potom Lichard,
Hodža, Hurban, Štúr a mnohí ïalší. Nemožno sa
divi, že títo muži už videli brieždi sa zore
národného slovenského života. Bol to ich
optimizmus založený na vnútornej sile, na
sebadôvere. Budi, kriesi, pomáha národu k
životu, dopria mu všetko prospešné, pozdvihnú
ten biedny, ubíjaný národ slovenský. Nahradi, èo
bolo zmeškané
tisícroènou neèinnosou,
to bola ich snaha, to
struna, ktorá ich roznietila
k ve¾kým èinom... Ich
pamiatka preto nemôže
upadnú do zabudnutia...
Takým bol i Kuzmány Jeho
dielo, jeho duch, je
omnoho väèší, vzácnejší
ako sme ho doposia¾
poznali a ako sme si ho
kedyko¾vek cenili.
Týmto èlánkom
,venovaným Kuzmányho
pamiatke, chcem priblíži
našej evanjelickej
verejnosti jeho osobnos a
dielo a vzbudi živý
záujem o jeho hlbšie
poznanie v našich
cirkevno-národných
dejinách.
„Beda pokoju bez slávy príèiny“
Kto za pravdu horí v svätej obeti,
kto za ¾udstva práva život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
tomu moja pieseò slávou zazvoní!
Kto si stojí slovu, èo priam zhàkne svet,
komu nad statoènos venca v nebi niet,
koho dar nezvedie, hrozba neskloní:
tomu moja pieseò slávou zazvoní!
Úryvok z básne Karola Kuzmányho
Sláva š¾achetným
Slová tejto hymnickej piesne plne
vystihujú osobnos jej tvorcu – nášho
vynikajúceho kòaza –
národovca, básnika a
spisovate¾a Dr. Karola
Kuzmányho. On bol
pravým mužom Božím,
ktorý svojím životom,
horlením, bojom i
utrpením zanechal nám
príklad hodný
nasledovania: ako i my
máme ži, horli, bojova i
trpie za dobro bratov,
zve¾adenie cirkvi, za slávu
národa. O òom platia
Sládkovièove slová: „Veï
znali ste ho, veï znáte ho,
veï zna ho budú deti
vaše, budú ho zna, ak
zna ho hodné budú...“
Študentské roky
Karol Kuzmány
sa narodil 16. novembra
1806 v Brezne n/Hr. ako
posledný syn medzi desiatimi dietkami v rodine
ev. farára Jána Kuzmányho. Od pamäti predkov
celá rodina slúžila cirkvi a vzdelaniu. Otec pôsobil
ako kòaz v Brezne 40 rokov, až do svojej smrti r.
1824. Zomrel poèas Karolových teologických
štúdií. Jeho slovenská knižnica už ako prvá
vzbudila v mladom žiakovi národné povedomie. Z
domácich škôl prešiel študova do Dobšinej, Šajó
– Gemera a neskôr na významné prešporské
5
lýceum, kde v r.1827 ukonèil teologické štúdiá.
Ako študent mal ve¾kú zá¾ubu v èítaní,
navštevoval knižnice, zaujímal sa popri
teologickom štúdiu o literatúru, filozofiu, estetiku,
etnografiu i prírodné vedy , najmä geológiu.
Zaujímalo ho prakticky všetko. Ovládal jazyk
latinský, grécky, nemecký, francúzsky i
maïarský.
Poèas štúdií v Bratislave, ako sa zaèal
prebúdza náš národ, i u študujúcej mládeže sa
prebúdzalo nesmierne nadšenie za národnú vec.
Na mladého Karola zvl᚝ zapôsobilo osobné
spoznanie s Jánom Kollárom v Pešti, jeho „Slávy
dcera“ a Šafárikovo priekopnícke dielo „Dejiny
slovanskej reèi a literatúry“, ktoré popri národnom
povedomí prebúdzalo i slovanskú hrdos. Popri
štúdiu materinského jazyka ho zaujalo i súkromné
štúdium slovanskej reèi a literatúry. Študenti sa s
oduševnením oddávali poznávaniu týchto plodov.
Ba èím väèšie bolo odnárodòovanie, tým väèšiu
oddanos prejavovali slovanským veciam, s tým
väèšou horlivosou sa oddávali svojeti. Bránili si
materinskú reè a ešte húževnatejšie sa borili za
práva svojho národa.
Po ukonèení teologických štúdií prijal
miesto vychovávate¾a v Novohrade. Po roku išiel
študova do Nemecka, do Jeny. Našiel tu 28
krajanov, medzi nimi K. Braxatorisa, K. Raaba, D.
Dianišku a ïalších. Spolu uzatvorili priate¾stvo,
èomu sa mladý Karol ve¾mi potešil.
Znelka Slávy dcery znela v dušiach
mladíkov – Kuzmányho vrstovníkov i v Nemecku.
Národné povedomie nemeckých študentov
budilo a upevòovalo podobnú hrdos i v našich a
oni, vzdialení od domova, prejavovali toto
nadšenie na miestach, ktoré boli aspoò v
minulosti slovanské. Na týchto miestach,
nadchnutí romantickými ideálmi, videli v ruinách
leža dávnu slovanskú slávu a v dušiach sa im
prebúdzalo jej vzkriesenie. Ko¾ko oduševnenia
ich viedlo z týchto miest spä do študentských
radov, skromných študentských pracovní! Ko¾ko
túžby v nich roznietilo pracova pre národ a sta
sa mu osožným!
I mladý Karol koná a žije úplne pod
6
dojmami Kollárových národných ideí vyslovených
v Slávy dcere. Òou okúzlený prežíva
bezprostredne celý jej obsah, je v jej rodisku a òou
vedený spolu s profesormi i priate¾mi podniká
výlety do okolia Jeny, k brehom Sály. I sám
vyh¾adáva romantické, Kollárom ospevované,
kedysi slovanské miesta, dýchajúce dávnou
minulosou. Spoznáva tie dediny, mesteèká, so
zá¾ubou stúpa na ruiny hradov so slovanskými
názvami, dávnymi to pozostatkami slovanského
národa. A zaèína básni...
V básòach ospevuje dávne èasy
nemých svedkov. Volá zveènených hrdinov z
hmly zašlých èias, aby svojím zjavom presvedèili
národ o jeho skvelej minulosti a prebudili ho k
novému životu.
Nech je básnik kdeko¾vek, i vzdialený v
cudzom svete, vždy má upretý zrak k svojmu
národu. I zïaleka túži po òom, chce ho budi,
kriesi. Tak Kuzmány i v Nemecku v básni „Túžba
v cizinì po Slovensku“ chce pomáha svojmu
národu duchovne i mravne, a tak spieva:
Verhni mne kam chceš, Slávii žit budu;
Slavskau øeèí vždy modliti se k Bohu.
Slavský za národ mé chci uèit syny,
Slavské i písnì vstøíc dìlùm si
Zpívat i jít praporem za slávy.
...Pomstú poškvrnìný nebuï Slovák:
Láskau, pravdy za heslem,
Skvìj se, Tatrie osvìto!
Mladý Karol usilovne a svedomite
vykonával svoje štúdiá v Jene. Okrem prednášok
navštevuje univerzitnú knižnicu. So zvláštnou
zá¾ubou sa oddával štúdiu dejín filozofie a
estetiky. Najväèší vplyv z kruhu vynikajúcich
profesorov na univerzite mal na neho slávny
profesor filozofie Fries. Jeho „Filozofia dejín
¾udstva“ zanechala v Karolovej duši najhlbšie
stopy. Dielo ho priam okúzlilo a pretvorilo. Èítaval
ho s pravou pietou, celou dušou sa doòho vhåbil,
èerpal z neho obsah pre svoje myšlienky, nauèil
sa z neho nazera na svet a posudzova vývoj
vecí z vyššieho stanoviska. Vo Friesovej filozofii
sú korene mravného jadra, etický podklad jeho
básnickej tvorby.
Cestuje po Nemecku, navštevuje
univerzitné mestá. Podniká i dlhé cesty pešo,
ne¾utuje obete. Navštevuje mnohých uèených
mužov – filozofov, profesorov, aby si vypoèul ich
prednášky, èi osobným stykom. Akoby chcel
spozna všetku vedu, všetky znamenité
osobnosti Nemecka. Chcel vniknú do ducha
doby.
Na filozofiu Heglovu má po preèítaní
jeho spisov svoj názor. Neskôr píše: „Ó, mne
žiadne také mudrovanie nevyrve moju vieru v
osobnú nesmrte¾nos duše. Verím, že ¾udský
rozum je pravdy schopný: verím v jestvovanie od
sveta nezávislého Boha, lebo vidím Jeho dielo a
nie Jeho. Verím, že duša moja je nesmrte¾ná, lebo
cítim jej samostatnos, v povedomí si slobody
mravnej vôle.“
Na základe prednášok z cirkevných
dejín je odhodlaný – a so záujmom navštevuje
pamätné miesta úzko spojené s menom dr.
Martina Luthera. Ozýva sa v òom snaha pracova
na poli cirkevnej histórie. Tu sa zrodila i jeho túžba
spracova pre Slovákov život dr. Martina Luthera
a dejiny pôvodu reformácie.
Cestuje po Èesku, Po¾sku, poznáva
bratov, oboznamuje sa s ich históriou, obyèajmi,
zvykmi, knihami a donáša lásku k nim domov.
Toto všetko zapôsobilo na jeho slovanské
zmýš¾anie, pod týmito dojmami sa v òom
prebudila idea slovanskej vzájomnosti...
Pre Karola bol pobyt v Nemecku dobou
pravého mladíckeho sentimentalizmu a
oduševnenia. Prebúdzaním tvorivých a vrelých
citov, vznešených myšlienok. Svoj zrak, všetky
túžby a snahy obracia k národu. Vidí, cíti, že treba
mnoho vykona. Rodí sa v òom snaha pomáha,
budi, kriesi, dvíha národ slovenský z mrákoty,
otroctva, hynutia. Urobi ho národom vzdelaným,
cnosti jeho rozvíja, ozdobi ho nimi, aby si získal
uznanie a tak mu zabezpeèi dôstojné miesto
medzi kultúrnymi a vyspelými národmi. To bola
najvyššia a najvrelejšia túžba jeho romantickej
duše. Tento národ však potrebuje k tomu mnoho
síl, mnoho nadšených synov. Ale ako – kde
zaèa? Treba h¾ada posta!
Takéto myšlienky víria hlavou 23roèného mladíka. Už tu sa utvára jeho budúca
dráha. Jasne vidí svoj cie¾ – ve¾a, ve¾a pracova
na duchovnom povznesení svojho národa...
Kuzmány vychovávate¾, profesor,
kaplán a farár
Po návrate z Nemecka, ako kandidát
teológie, pôsobí Kuzmány ako vychovávate¾ a
súèasne i profesor na lýceu v Kežmarku, kde
zastáva aj funkciu riadite¾a Slovenskej
študentskej spoloènosti. Na lýceu sa spoznal i so
Samom Tomášikom, s ktorým nadviazal úzke
priate¾stvo. Ko¾ko dojmov tu vzbudili pre
neskoršiu tvorbu vo vnímavej Karolovej duši
Tatry, ktoré ho nadchli k básneniu...
Do kòazského stavu bol vysvätený
12.augusta 1830 ako kaplán staruèkého
superintendenta Adama Lovicha v Banskej
Bystrici. Prirodzene, všetky funkcie odbavoval
kaplán a keï si predstavíme ve¾kos
banskobystrickej cirkvi, nebola to malièkos.
Práve preto tento pobyt bol preòho dobrou
školou. Mladý Karol celou dušou pri¾nul k výkonu
kòazských povinností. V Adamovi Lovichovi mal
vzor znamenitého predstaveného, i literárne
èinného národovca.
Kuzmány už ako kaplán mal u
cirkevníkov dobrú poves, ktorá zašla i do
Zvolena a tak si ho èoskoro, po troch mesiacoch
kaplánovania zvolenský cirkevný zbor zvolil za
kòaza.
Po jeden a pol roènom úèinkovaní vo
Zvolene, po smrti Adama Lovicha bol pozvaný
káza do Banskej Bystrice. Kázeò mal z textu Ev.
Jána 2, v. 1.-11., v ktorom je reè o Káne
Galilejskej, o prvom dive Pánovom. Za základ
rozjímania si zvolil výpoveï: „Ještì nepøišla
hodina má.“ A vysvet¾uje tieto slová ako
napomenutie pre vek mladosti, ako radu pre vek
prostredný a ako potešenie pre vek staroby. Na
základe tohto rozvrhu hovorí o pravom užívaní
èasu. Predstavil sa ako kazate¾ mravného života,
7
rozumiac pod nemravným protivenstvo
zbožnosti. V kázni si všíma tiene života, temné
stránky ako prekážku ¾udského blaha. Vyznieva z
nej dôvera k ¾uïom, že poukazovaním na temné
stránky života je možné ich odstráni a poúèaním
urobi ¾udí šastnými.
Kázeò urobila na cirkevníkov hlboký
dojem. Zapôsobila i jeho pekná kòazská postava,
príjemný hlas. Iste svojim vážnym kòazským
poèínaním ako kaplán i dôstojným prednesením
kázne si získal srdcia banskobystrických
cirkevníkov. A tak si ho spomedzi kandidátov
jeden z najväèších zborov – banskobystrický vyvolil za farára. V Banskej Bystrici požehnane
pôsobil 17 rokov, až do pohnutých rokov 1848 –
1849.
Na inštalácii v apríli 1832 kázal sám
inštalovaný zo slobodne voleného textu 1.Tim. 4,
v. 8-16. Samotný text bol ako stvorený pre
inštaláciu, no Kuzmánymu nepostaèoval.
Povedal ozajstnú úvodnú reè. Pozbieral
takreèeno všetky miesta Písma, ktoré možno
použi k takejto príležitosti. Zaèal slovami: „Pokoj
zùstavuji vám, svùj pokoj dávám vám, ne jako
svìt dáva, já dávám vám. Nermoutiž se srdce
vaše ani se strachuj.“ Týmito slovami akoby
oznaèoval program svojho kòazského pôsobenia
a pre seba akoby žiadal v tomto povolaní: „Ó, by
byl duch Pánì nade mnou a pomazal mne, bych
kázal chudým evangelium a uzdravoval srdcem
skroušené, zvìstoval jatým propuštìní a léto
Pánì milostivé.“ „I poïtež tedy všichni kterí
pracujete...“
Pobožnos, úprimná túžba a milé
cítenie vyššieho riadenia sveta dáva odpoèinutie
od prác denných. V slovách Písma: „Pobožnost
ke všemu jest užiteèná a má i nynìjšího i
budoucího života zaslíbení“, vníma svoje
povolanie – zvestovanie evanjelia ako uèenia
pravého náboženstva a kázanie Ježiša Krista ako
nášho Spasite¾a. Pomocou viery chce vies svoju
cirkev k šíreniu pobožnosti, cnosti a tak k
osvieteniu a polepšeniu a koneène k pokoju a
blahoslavenstvu. Ako kòaz svoje kázne chápe v
úzkom spojení so životom, v jeho riadení, vo
vplývaní naò. Pôsobením nábožnosti na mravný
8
život má i zas¾úbenie nielen vzh¾adom na ducha,
ale i na zdravie tela.
Táto kázeò sa stala pamätnou pre
banskobystrickú cirkev. Blížila sa ku koncu, keï ju
prerušili výkriky: „Horí!“. Akoby peèa, potvrdenie
z neba prišlo na jeho slová. Nedopovedaná kázeò
však vyšla celá tlaèou. Oheò spustošil takmer
celú Banskú Bystricu. A mladý kòaz mal hneï
príležitos potešova ohòom postihnutých.
Ale Kuzmányho v tom èase
zamestnáva už i druhá, preòho vážnejšia vec, vec
srdca. Dòa 7. augusta 1832 vstúpil do stavu
manželského s bystrièankou Karolínou
Kellnerovou.
Na kòazskom poli bola jeho èinnos
najbohatšia. Povolanie tiahlo ho k práci
teologickej. On nedokazoval jestvovanie Boha
slabým ¾udským rozumom, ale ho cítil, videl vo
všetkom Božom diele, cítil ho vo svojej duši.
Predmetom jeho kázní nebola viera sama osebe,
ale jej výsledky, ovocie v živote a pre život. V
kázòach nielen posväcuje, ale i osvecuje,
pouèuje a vzdeláva.
Pri kòazských prácach bránil záujmy
cirkvi i národa na konventoch i obèianskych
zhromaždeniach.
Považoval sa za duchovného otca
svojich cirkevníkov, pastiera zvereného mu
stáda. Svoje povolanie menoval „duchovním
otcovstvím“. Je nieèo vznešeného v takomto
ponímaní kòazského stavu: by kòazom a by
dobrým národovcom zdá sa by nerozluèite¾né.
„Znamenitý kòaz – vynikajúci kazate¾“ – tak
svedèili o òom cirkevníci, ktorí ho videli a poznali v
Banskej Bystrici i v Martine, kde neskôr rád
kázaval ako èestný kòaz a superintendent na
adventných i pôstnych službách Božích. A ¾ud ho
oddane poèúval...
Bol dobrým reèníkom, kázal
oduševnene, so zápalom a toto oduševnenie
vedel prenies i na poslucháèov. Mal vždy
pohotové myšlienky a im primerané slová. Všade
ho vítali prejavmi a on všade odpovedal, neraz
dojímavo dojal až k slzám. Jeho slová šli zo srdca,
utvrdzoval zástupy vo viere, napomínal k
vytrvalosti, ubezpeèoval o ich ochrane.
S láskou ho spomínali i ako èinného
podpredsedu Matice slovenskej, dobrého
priate¾a, radcu, miláèika ¾udu. Takým zostal v ich
pamiatke.
Isteže, kòazská èinnos nie je
vyèerpaná kázaním, ale ešte dôležitejšou a
vzácnejšou je jej pastorálka, výchova, vedenie
národa. Kuzmány bol v živom styku s cirkevníkmi,
v evidencii mal každú domácnos, vykonával
pastorálne návštevy evanjelických rodín. Najmä
keï sa nieèo prihodilo, už tam bol. Ak bolo treba,
tešil, napomínal. Zmieroval manželstvá, nestrpel
nepokoj v rodinách. Aj pre túto jeho prácu, pre
jeho spolužitie s cirkevníkmi, požíval všeobecnú
úctu nielen u evanjelikov, ale i u katolíkov.
Jeho hlboká viera založená na
vnútornom presvedèení, na bezprostrednom
cítení Boha, pôsobila jeho nedotknute¾nos,
pokoj, povýšenie nad všetko pozemské. Žiaden
dôvod ho nevyrušoval. A táto hlboká viera sa
odráža vo všetkých jeho dielach teologických,
básnických, literárnych, ba v celom jeho
bojovnom živote.
(na pokraèovanie)
Mária Marta Rusková
Spomienka na zlomok z Národného týždòa manželstva
Urèite ešte stále máte v èerstvej pamäti
jedno mrazivé februárové nede¾né ráno pred
Valentínom, keï
sme sa na službách
Božích upriamili v
r á m c i
medzinárodného
Týždòa manželstva
na hodnotu
manželstva. Nielen
mòa, ale snáï aj vás
prítomných, oslovilo
nezvyèajné
vysvetlenie
vytvorené Èíòanmi o
tom, preèo sa
obrúèka dáva na štvrtý prst (prstenník) a koho
znázoròujú ostatné prsty na rukách. Poèuli sme,
že palec predstavuje
n a š i c h r o d i è o v,
ukazovák zas našich
súrodencov,
prostredník nás
samých, prstenník
nášho životného
partnera a nakoniec
malíèek naše deti.
Potom sme pod¾a
návodu brata farára
so zohnutými
prostredníkmi opierali oproti sebe prsty oboch rúk
a zisovali sme, ktoré sa dajú od seba oddeli.
Roztvorili sa nám
palce, ktoré
znázoròovali našich
rodièov, ktorí nás
skôr èi neskôr
opustia. Potom sa od
seba oddelili aj
ukazováky, ktoré
poukazovali na
našich súrodencov s
ich vlastnými a
rozdielnymi životmi.
Šlo to aj pri
malíèkoch, ktoré reprezentovali naše postupne
sa osamostatòujúce deti. Keï sme sa nakoniec
snažili od seba oddeli prstenníky, nešlo nám to.
Tu brat farár
zdôraznil, že je to
preto, že muž a žena
majú osta do konca
života spolu v
¾ahkých, ale aj
ažkých chví¾ach.
Manželstv
o je dôležitá a vážna
vec, a preto je
úžasné, že Vladimír
9
a Renátka Sochorovci, ktorí sú iniciátormi
Národného týždòa manželstva, posunuli túto
myšlienku do cirkevných zborov na Slovensku.
Touto aktivitou chceli zaklopa manželom na
srdce, city aj svedomie. Prebudi ich zo
stereotypu, naštartova nový záujem o poh¾ad na
to, ako žijú, preèo žijú, èo žijú a ako dlho žijú v
manželstve. A tiež
doda odvahu tým,
ktorí sú stále
slabochmi prija to
vážne rozhodnutie,
zodpovednos a
ochotu vojs do
nieèoho, èo nie je
len miestom na
èerpanie, ale je
predovšetkým
miestom na dávanie
a obetovanie sa.
Brat farár
v kázni vyzdvihol
myšlienky, že manželstvo je darom a nesmieme
za tento dar zodpovednos. Dôležitá je i
komunikácia manželov, aby sme poznali vnútorný
svet prežívania toho druhého. Manželstvo je
ve¾mi zranite¾né, a preto je potrebné v òom
pristupova ve¾mi citlivo a nakoniec bez
odpúšania nie je možná cesta vpred.
P e k n ý m
okamihom pre mòa na
službách Božích osobne
bol aj ten, keï si
manželské páry prišli pre
požehnanie k oltáru a
okrem toho duchovného
si odnášali aj symbolické
perníkové srdcia s
aktuálnymi biblickými
veršíkmi spojenými s
nosnou témou dòa.
Deò sme
zavàšili pozeraním filmu
Ohòovzdorný
(Fireproof) v zborovom dome. Bolo to o
manželoch, ktorí prežívali krízu vo svojom
manželstve a èo im pomohlo ju prekona.
Verím, že toto úsilie povzbudilo a
motivovalo mnohé manželské páry k ešte väèšej
ochote si navzájom rozumie, odpúša a
10
zaobchádza s darom manželstva ve¾mi citlivo.
Modlitba manželov (13.2.2011)
Drahý Pane Ježiši, ïakujeme Ti za naše
manželstvá, v ktorých žijeme. Kdesi na zaèiatku
spoloèného života sme si s¾úbili vernos v dobrom
i v zlom, v šastí i v nešastí, v zdraví a chorobe až
do smrti. Pod Tvojím
vedením by sme
chceli tento náš
spoloèný s¾ub aj
naplni. Plynúci
život prináša aj
mnoho rozlièných
prekvapení. Keï
prichádzajú dni
n e r v o z i t y,
vyèerpanosti,
chorôb, ale aj
neúspechov, napätí,
èi nedorozumení.
Pomôž nám, aby
sme práve v takých
záažových chví¾ach k sebe citlivo pristupovali,
mali jeden pre druhého ešte viacej trpezlivosti,
pochopenia; tiež správne slovo povzbudenia i
potešenia. Zachovaj nás vo svojej milosti po
všetky dni spoloèného a rodinného života. Našim
deom a vnúèatám, ktoré sme od Teba prijali ako
dar, daruj odvahu, ako
prejav ve¾kej vïaky, ži v
tomto svete pod¾a
Tvojho slova. Pomôž
nám ich vies k Tebe, ako
k jedinej hodnote
èasného, ale i veèného
života. Daj, aby sme sa
v z á j o m n e
povzbudzovali a
podopierali na ceste
viery, lásky a nádeje a
r a z p r i š l i k Te b e ,
najvyššej a veènej Láske
a spolu s našimi demi a
vnúèatami a chválili na veky vekov. Amen.
Slávka Koštialová
Simeon klub
Máme za sebou štyri milé a
obohacujúce stretnutia Simeon klubu. Zaèiatkom
roka zavítala medzi nás sestra presbyterka
MUDr. Soòa Tuhárska, ktorá nám svojou
prednáškou hovorila o procese starnutia,
možných komplikáciách, ale predovšetkým nás
svojimi odbornými radami usmeròovala v
prevencii a príprave na tieto procesy.
V marci sme privítali na Simeon klube
sestru Danielu Faklovú Hroncovú, ktorá nám
vo¾ným štýlom priblížila nielen svoju ostatnú
publikáciu o evanjelickom farárovi a básnikovi
Andrejovi Sládkovièovi, ale zároveò aj mnohé
zaujímavé skutoènosti zo života poèas jeho
pôsobenia na evanjelickej fare v Radvani. Vo
svojom príhovore o Sládkovièovi úzko nadviazala
na život a pôsobenie jej otecka Daniela Faklu v
radvanskom evanjelickom cirkevnom zbore, ktorý
bol nielen obdivovate¾om, ale aj verným
nasledovníkom Sládkovièa, hoci ich delilo
nieko¾ko desaroèí.
Vo februári nás brat presbyter, profesor
Pavel Martuliak preniesol do slávnej histórie
evanjelického gymnázia v 16.a 17. storoèí. Vo
svojej prednáške nám priblížil plejádu študentov a
uèite¾ov tohto významného obdobia a v
audiovizuálnej prezentácii sme mali možnos
vidie zápisy matrík, ktoré boli zaujímavé tým, že
sa v nich nachádzali mená osobností známych z
dejín, ako aj uèebné osnovy a ïalšie zaujímavé
artefakty onej doby.
Cez tichý pôstny týždeò v apríli sme si
pozreli film od Mela Gibsona Utrpenie Krista,
ktorý nám pripomenul nielen vážnos bolestivých
udalostí, ale aj význam obete, ktorú za nás
zaplatil na dreve golgotského kríža. Je to film,
ktorý sa snaží èo najdôveryhodnejším spôsobom
priblíži utrpenie Božieho syna, avšak aj tak to
nemožno považova za koneènú výpoveï o
ve¾kosti utrpenia, ktorou prešiel Pán Ježiš Kristus.
11
Mládežnícke služby Božie s dievèenským spevokolom
Tohtoroèné marcové mládežnícke
bohoslužby priniesli mnohé zmeny. Nezaèali sa o
10:00 ako zvyèajne, ale už o 8:35, takže si naši
mládežníci museli trochu privsta. Po prvýkrát sa
na bohoslužbách okrem „ostrie¾aných“
mládežníkov zo skupiny Crossroads objavili aj
nové tváre. Nešlo o žiadnych nováèikov, ktorí by si
chceli skúsi, ako sa im bude spieva a hra v
našom kostole. Na svoje vystúpenie sa dlhodobo
pripravovali – tak po inštrumentálnej, ako aj po
speváckej stránke. Hovoríme o dievèenskom
dorastovom spevokole, ktorý tvoria Dáška
Nemcová (spev, klávesy), Mima Juhaszová
(spev) a Livka
Búliková (spev).
Dievèatá si
požièali aj
niektorých
hudobníkov ako
hostí zo skupiny
Crossroads –
M a t ú š a
Ferienèíka
(gitara) a Martina
T r n í k a
(basgitara). V
d v o c h
mládežníckych
piesòach si
zaspieval aj Marek Žilík. Poèas liturgie a piesní z
evanjelického spevníka sedel za klávesami ¼uboš
Balážoviè.
Okrem nového hudobného i
speváckeho zoskupenia sa objavili aj nové
piesne. Na mládežníckych bohoslužbách sme si
už zvykli na predspev „Vojdite, plesajme“, no
keïže sme sa posunuli do obdobia pôstu,
namiesto toho pôvodného odznel pôstny
predspev „Ajh¾a, vstupujeme do Jeruzalema.“
Ïalšie dve tradièné spevníkové piesne boli
väèšine známe. Zvesou Božieho slova nám
poslúžil pán farár Daniel Koštial. Dve posledné
piesne sme dovtedy na mládežníckych
12
bohoslužbách ešte nepoèuli. Jednu sme si
požièali od skupiny eSPé, druhú od skupiny
Janais. V obidvoch prípadoch išlo o ve¾mi
chyt¾avé melódie, ktoré rozospievali srdcia
mladších, ale i starších ¾udí. Možno aj preto, že
všetky skladby boli pomalé, èo súvisí s pôstnym
obdobím cirkevného roka. Melancholické a
trochu smutné piesne vystriedali v závereènej
èasti piesne nádeje.
Ohlasy na bohoslužby boli pozitívne.
Dievèatá mali ve¾mi pekne zladené hlasy a pevne
veríme, že v budúcnosti nám ešte neraz
zaspievajú. Ako to už býva pri takýchto
bohoslužbách
zvykom, už
tradiène sa
vyskytli aj
technické
problémy
v
posledný deò
pred samotným
vystúpením.
Vïaka Bohu, a
tiež nášmu
technikovi
M a r e k o v i
Heretovi, sa nám
podarilo niektoré
z á v a ž n é
technické nedostatky odstráni.
Premiéra dievèenského dorastového
spevokolu bola úspešná. Dievèatá objavili v sebe
talent, ktorý chceli využi na oslavu nášho Boha.
Jemu vïaèíme za všetko, lebo On sa za nás
obetoval na golgotskom kríži. To je dôkaz
najväèšej lásky. Ešte dlho vo mne doznievali slová
poslednej piesne „Kto si Ty?“: „Kto ma ¾úbi, keï
nie Ty hore? Kto ma dvíha, nech vidím zore? Kto
ma láskou najväèšou naplní?“
Marek Žilík
Predstavujeme èlenov kapely Crossroads Matúš Ferienèík
Matúš, ako si sa dostal do kapely?
No, je to celkom zaujímavý príbeh. Do kapely som
vstúpil zaèiatkom marca roku 2010. Vtedy bývalý
technik Crossroads – Mišo Kolimár – potreboval
niekoho, kto by ho zastúpil na Mládežníckych
službách Božích, a tak sa ma, už ani neviem kto,
spýtal, èi by som dokázal presedie Mládežnícke
služby Božie za mixom a ja som súhlasil. Asi o
týždeò neskôr som zistil, že ¼uboš ide písa
dizertaènú prácu, a tak
zhruba do konca mája
potrebuje kapela
akustického gitaristu. Opä
som súhlasil. A potom, keï
sa ¼uboš vrátil, som sa stal
univerzálnym hráèom. V
praxi to znamená, že som
ten nástroj , ktorý je práve
treba, ale väèšinou hrám na
akustikej a elektrickej gitare.
Èo máte nové v kapele?
Nové... to je dos široký
pojem. Nového toho máme
rozhodne dos. Èi už nových
èlenov, novú techniku, nový
priestor, nové skladby...
alebo sme sa rozlúèili so
starými výškovými reprákmi.
Tak nám povedz nieèo
bližšie ...
Noví èlenovia – to už
možno ani nie je príznaèné
pomenovanie, keïže
bassgitarista Martin Tànik je s nami od konca
augusta a zvukový technik Marek Hereta od
septembra. Môžem o nich poveda, že sme ve¾mi
šastní, že sú v tejto partii a obaja sa chytili ve¾mi
dobre. Hádam, aj lepšie než ja ... (smiech)
K tej technike - je toho dos. Medzi najväèšie
novinky patrí nahrávacie zariadenie, kombo na
gitaru a tabu¾a od cirkevného zboru. Medzi
priestory by som zaradil sklad, ktorý máme k
dispozícii odkedy sme v priestoroch fary, ale
teraz, keï v òom je nainštalované svetlo, otvára
sa nám nová škála možností.
A èo sa stalo s výškovými reprákmi?
To je opä dlhý príbeh... Snáï len to¾ko, že
jednoducho prestali fungova. Od marca išli tak
na 25%, no teraz odišli nadobro. Avšak, dobrá
správa je, že sme zistili, preèo nešli - tie repráky,
èo tam výrobca dal, tam ani nemali by.
Èo zaujímavé chystáte v blízkej budúcnosti?
V podstate ide o 2 veci.
Jednou z nich je, že by sme
chceli na Mládežnícke
služby Božie pozýva aj
rôzne kresanské kapely tak,
ako tomu bolo aj minulý rok.
Ideálne by bolo, ak by sme
na každý druhý mesiac v
roku našli nejakú kresanskú
kapelu. Problém je, že
takýchto kapiel je na
Slovensku a v našom
senioráte prive¾mi málo.
Myslím, že v našom
senioráte sú len 4, ak rátam
aj nás. Všetky sme už
kontaktovali. A tá druhá vec
je, že zaèíname pripravova
CD-èko, ale dátum vydania a
iné informácie sú prísne
tajné.
Ïakujem za rozhovor.
Aj ja, dovidenia.
Matúš Ferienèík
13
Baby klub
1.Èo pre vás znamená Baby klub?
Baby klub je pre mòa ve¾mi príjemným
spestrením rodièovskej dovolenky, kedy mám
možnos spolu so svojím poldruharoèným
synèekom Michalom každú stredu dopoludnia
stretáva sa s ïalšími detièkami a ich mamièkami
a takto prežíva
spoloèenstvo s naším
Pánom.
2. Èo môže Baby klub
prinies našim deom?
Baby klub je pod¾a mòa
pre naše deti ve¾kým
prínosom. Deti majú
možnos ve¾mi hravým,
veselým a nenásilným
spôsobom, a to hlavne
formou pesnièiek a
jednoduchých hier primeraných ich veku,
objavova Božie stvorenstvo, a tak si postupne
uvedomova, že Ježiš Kristus je naším Pánom, že
On všetko okolo nás stvoril, On nám dáva každý
1. Èo pre vás znamená Baby klub?
Od utorka veèera je u nás Baby klub najèastejšie
spomínané spojenie.
Znamená pre nás
nádherný èas, ktorý
smieme strávi v Božej
blízkosti s detièkami, ktoré
tiež objavujú krásy i
zákutia Jeho stvorenia.
2. Èo môže Baby klub
prinies našim deom?
Je to aktivita pre
najmenších bádate¾ov v
našom cirkevnom zbore a
verím, že svojím èasom
prinesie požehnané ovocie. Želám si, aby aj
prièinením Baby klubu vyrástli z našich detí Božie
hodnotné bytosti s dobrým charakterom.
14
deò chlebík a všetkých nás ve¾mi ¾úbi.
Tiež si myslím, že tieto stretnutia sú ve¾mi
prospešné z h¾adiska integrácie detí do kolektívu.
3. Èo sa vám páèi na našom Baby klube?
Na Baby klube sa mi urèite najviac páèi láskavý
materinský prístup našej
lektorky Renátky ku
všetkým detièkám.
Obdivujem jej
húževnatos, fantáziu a
tvorivos, vïaka èomu
každú hodinu prekvapuje
deti novými nápadmi a
hlavne úžasnými
názornými pomôckami,
ktoré väèšinou
vlastnoruène vyrobí èi
pripraví.
Katarína Durajová
3. Èo sa vám páèi na našom Baby klube?
Nesmierne sa mi páèi, ako mi Rominka pri hre
hovorí a spieva, èo všetko
možné stvoril Boh. Skúma
a kladie otázky: „ Aj toto
stvoril?“ A zároveò si povie
pre seba: „ Aj toto!"
Niekedy musím zasiahnu
odpoveïou: „ Áno alebo aj
nie, toto už urobila ruka
èloveka.“ Ale za všetkým je
ruka Božia. A to nie je už
iba v utorky, ale každý deò
sa pozerá na svet s tým, že
to stvoril Boh. Táto aktivita
žiari tými najkrajšími
farbami radosti, lebo sa prenáša do reálneho života.
Soòa Trajlinková
Veèera Pánova
Ako ju prijíma a ako sa pripravi?
Zámerom týchto pár riadkov nie je
poda teologické vyuèovanie o Veèeri Pánovej,
ale poskytnú nieko¾ko praktických rád,
vysvetlení a usmernení, ako èo najlepšie využi
vzácne požehnanie sviatosti Veèere Pánovej, ako
môžeme prežíva èas príprav doma i úèas na nej
v spoloèenstve veriacich. Veèera Pánova je totiž
jedna zo základných súèastí nášho kresanského
života. Je jednou z dvoch sviatostí, ktoré ustanovil
Pán Ježiš Kristus a je
vzácnym prostriedkom
milosti, ktorý nám Pán
Ježiš ponúka k nášmu
prospechu. Ako vzácny
liek je ve¾mi úèinná. Jej
nehodné užívanie však
môže ma opaèný úèinok,
ako sme oèakávali. Preto
je dobre ma jasno v tom,
preèo a ako k Veèeri
Pánovej pristupujeme a s
èím všetkým sa pri jej
prijímaní môžeme
stretnú, èomu by sme
mali správne rozumie.
Príprava doma
V našej cirkvi
máme zaužívané
spojenie prijímania
Ve è e r e P á n o v e j s o
spoveïou, teda
vyznávaním hriechov a
prijatím rozhrešenia. V
praxi vychádzame zo slov
Písma svätého, ktoré nás napomína, aby sme
neprichádzali k stolu Pánovmu vnútorne
nepripravení, ¾ahkovážne, vez úcty k ve¾kému
utrpeniu Kristovmu, bez úprimnej ¾útosti nad
svojimi hriechmi. Nie svojou ¾útosou získame
odpustenie. Ale svojou ¾ahostajnosou môžeme
uráža Krista. Apoštol Pavel píše, že v takom
prípade ide o nehodné prijímanie, ktoré nám
neslúži na odpustenie, ale na potvrdenie našej
viny. (1 K 11,26-29)
Základom správnej prípravy k
prijímaniu je pokorné srdce pred Pánom Bohom.
K tomu nám pomôže èítanie Božieho slova,
modlitba. Ve¾mi úèinnou súèasou prípravy je
poveda si v rodine, že ideme k Veèeri Pánovej.
Toto by nás malo vies k vzájomnému odpusteniu.
Pán Ježiš v evanjeliu hovorí, že ak ideme k oltáru
a spomenieme si, že niekto má proti nám nieèo,
najprv sa máme ís
zmieri s bratom a až
potom prís k oltáru. Ak
sa takýto brat èi sestra
snami nechce zmieri,
hoci my sme mali
úprimný dobrý úmysel,
s m i e m e k Ve è e r i
Pánovej pristúpi.
Nepokoj toho, ktorý
odpusti nechce,
zostáva v jeho srdci.
Z príprav na
prijatie Veèere Pánovej
by sme mohli vynecha
extravagantné
obleèenia, úèesy a
výrazné líèenie sa u
sestier - èo nám zvl᚝
pripomínajú bratia
sestry, ktorí sa starajú o
pranie a èistenie
obrúskov používaných
pri prijímaní. Sú chvíle,
kedy aj my kòazi
rozmýš¾ame, ako sa
dotknú hlavy s takým výnimoèným úèesom, že
h¾adáme miesto na položenie ruky pri zvesti
rozhrešenia. To platí aj o mužoch, nielen o
ženách. Ani obleèenie, ani úèes nás nerobia
hodnými alebo nehodnými veèere Pánovej. Ale
na druhej strane - vonkajší výzor by nemal by
výrazom našej výnimoènosti. Skôr je na mieste
jednoduchos a skromnos. To neznamená za
15
každú cenu by v Èiernom, smútoènom odeve.
Len nech má všetko svoju únosnú mieru. Nech
nám na kalichu nezostávajú prive¾mi výrazné
stopy rúžov a nech sa sústredíme pri oltári viac na
to, Èo pekného prijímame od Pána Ježiša, než na
to, ako pekne vyzeráme my sami. Odev a úèes
nemajú by ani dôvodom nášho vzájomného
posudzovania sa. Nech sa každý zahåbi do svojho
vnútra a skúma svoje srdce, èi je správne
pripravené na stretnutie s Kristom.
Ako èasto pristupova k Veèeri Pánovej?
Toto je jedna z otázok, ktoré rieši aj
katechizmus. Odpoveï je jednoduchá: Ak si
obažený a cítiš svoju slabos, choï ta s radosou
a daj sa obèerstvi, poteši a posilni. Lebo keby si
chcel èaka, kým sa toho všetkého zbavíš, aby si
pristúpil k sviatosti èistý a hodný, musel by si sa jej
naveky vzda. Znamená to, že k Veèeri Pánovej
máme pristúpi tak èasto, ako to potrebujeme. A
ako èasto ju potrebujeme? Tak èasto, ako
hrešíme. A ako èasto hrešíme? Tu si každý musí
vedie odpoveda sám. Skúsenos však hovorí,
že hrešíme každý deò.
Nie náhodou bola v minulosti v našej
cirkvi ponúkaná Veèera Pánova každú nede¾u, pri
každých službách Božích. Až útlak
protireformácie spôsobil, že cirkev stratila
kòazov, nebola možnos prijíma sviatos tak
pravidelne. Z tejto núdze a výsledku útlaku sa
stala „luteránska tradícia", ktorá nieje ani
správna, ani luteránska. Sme ve¾mi radi, že
ponuku Veèere Pánovej aspoò raz v mesiaci
využíva aj v našom zbore èoraz viac ¾udí. Iste
preto, lebo je im prospešná a vzácna.
Èo ak som prišiel do kostola, doma som sa
nepripravil na prijímanie, ale v kostole som
prežil pozvanie prija hod Pánov?
Èo by ti povedal Pán Ježiš? Poslal by a
domov? Alebo by a pozval a povedal - Dnes poï
taký, aký si. Nabudúce sa priprav vopred. Znovu
opakujeme, že hodné prijatie Veèere Pánovej
nespôsobí naša vhodná príprava. Ak prežijem v
kostole chví¾u oslovenia od Pána Ježiša Krista,
že mám prís k stolu Pánovmu, je správne toto
16
pozvanie prija. Ak dostal rozhrešenie kajúci lotor
na kríži, zrejme ho dostaneme aj my, ak sme v
pokání úprimní.
Spovedná liturgia
Niektorí ¾udia nerozumejú tomu, naèo
je potrebné spieva pri Veèeri Pánovej celú
obsiahlu liturgickú èas. Liturgia má dva úèely: - je
oslavou Pána Boha, Jeho uctievaním. Už toto
samo osebe dáva výnimoèný zmysel našim
spevom, modlitbám, ktoré predchádzajú prijatiu
sviatosti. (Slovo „liturgia" po grécky znamená:
službu, osobitne službu Bohu, službu v chráme) je našou prípravou na správne prijímanie. Pri nej
si znovu opakujeme význam jednotlivých súèastí
Veèere Pánovej. Liturgia nás spo¾ahlivým a
správnym biblickým spôsobom prevedie cez celý
úkon spovede a prijatia sviatosti, aby sme nieèo
dôležité nezabudli, neopomenuli.
Nie je vinou liturgie, ak sa nám zdá by
nezaujímavou. Je to skôr vec nášho nesprávneho
pochopenia, naèo tieto spevy slúžia. Aj vo svoje
forme, v melódiách vyjadruje vzácnos a krásu
zážitku, ktorý nám ponúka.
Od spievania celej liturgie upúšame
pod¾a bohoslužobných poriadkov v prípade
prisluhovania Veèere Pánovej v domácnosti
alebo v nemocnici. Tu je prisluhovanie viac vecou
ve¾kej potreby, ve¾kej núdze prijímajúcich. V
chráme Božom je viac priestoru pre slávnostný
charakter sviatosti.
Drobná praktická rada k liturgii: pri
liturgii Veèere Pánovej zhromaždenie stojí, keï
stojí kòaz pred oltárom. Keï si kòaz k¾akne,
zhromaždenie si sadá. Tým vyjadrujeme úctu
zvl᚝ pri spovedných otázkach a prijatí
rozhrešenia, ako aj pri spievaní slov ustanovenia
Veèere Pánovej. Práve pri slovách ustanovenia
sa totiž odohráva sviatostné tajomstvo viery, kde
spojením chleba a vína s vyrieknutým Božím
slovom stáva sa chlieb a víno telom a krvou
Krista. Ako sa to odohráva je skutoèným
tajomstvom viery. Nemusíme tomu dopodrobna
rozumie a predsa vo viere sa môžeme na toto
slovo spo¾ahnú a veri, že Kristus v posvätených
elementoch skutoène bude prítomný. Preto aj nad
kalichom, v ktorom prinášajú na oltár nové víno
hovoríme slová ustanovenia o krvi Kristovej a
kalichu novej zmluvy.
Èo so spoveïou, ak sa nechystám prija
sviatos?
Zaužívaná prax, že v prvú nede¾u v
mesiaci máme prisluhovanú sviatos priniesla aj
otázku: èo majú robi ¾udia, ktorí sa na spoveï a
Veèeru Pánovu nechystali, ale sú v túto nede¾u v
kostole. Na bohosloveckej fakulte pri vyuèovaní o
liturgickom poriadku pri tejto príležitosti vyuèujú,
že všetci ¾udia pri spovedných otázkach majú
povsta. Je to prejav úcty
a vážnosti voèi tomu, èo
sa v tú chví¾u odohráva
medzi Pánom Bohom a
kajúcimi ¾uïmi.
Táto otázka
má aj druhý rozmer:
Liturgický poriadok cirkvi
v sebe zahàòa na
zaèiatku služieb Božích
vyznávanie hriechov a
prosbu o Božie
odpustenie. Na každých
službách Božích sa teda
vlastne koná nieèo ako
„malá spoveï". Robíme
to spevom prvej piesne
nazývanej „kyrie" alebo
slovami konfiteoru vyznania hriechov. Toto
je nevyhnutná súèas
služieb Božích.
Vyjadruje základnú
duchovnú pravdu: pred Pánom Bohom neobstojí
žiaden hriech. Ak má pred Bohom obstᝠhriešnik,
musí najprv prosi o odpustenie hriechov. Len
takto oèistení Božím odpustením môžeme zosta
v Božej blízkosti. Znamená to, že v skutoènosti,
keï v rámci liturgie Veèere Pánovej prichádzame
k spovedným otázkam, každý jeden z úèastníkov
služieb Božích má dôvod spoveda sa.
Nezúèastni sa tohto konania má dôvod len ten
èlovek, kto nechce ma hriechy odpustené.
Kedy nemám pristúpi k Veèeri Pánovej?
Pod¾a cirkevných predpisov Veèeru
Pánovu nemožno prislúži tomu, kto podlieha
cirkevnozborovej disciplíne, kto vystúpil z ev. a. v.
cirkvi, alebo bol z cirkvi vylúèený. Predovšetkým
nepristupuj k prijímaniu vtedy, keï neplánuješ
skutoène prosi o odpustenie hriechov, keï
plánuješ ïalej bez váhania hreši a si odhodlaný
bez zábran porušova Božiu vô¾u. Tvoja neistota,
èi si alebo nie si hodný pristúpi nie je dôvodom
zrieka sa sviatosti. Viac sa treba spolieha na
platnos Kristovho zas¾úbenia a slova milosti, než
na svoju prípravu. Kde
však je v srdci èloveka
túžba d'alej hreši,
nedba na Božie slovo,
tam prijatie Veèere
Pánovej skutoène slúži
na odsúdenie.
Sú cirkvi, kde
dôsledne preverujú, kto
smie a kto nesmie prija
sviatos. V našej cirkvi
v y c h á d z a m e
predovšetkým z osobnej
zodpovednosti každého
veriaceho za svoj život a
za úprimnos svojho
pokánia. Niekomu sa to
zdá prive¾mi slobodné a
jednoduché. V
skutoènosti je to omnoho
vážnejšie, ako necha sa
kádrova nejakým
èlovekom, èi som alebo
nie som hodný pristúpi k stolu Pána. Veï pri
Veèeri Pánovej sme skutoène v bezprostrednom
kontakte s Ježišom Kristom, Pánom neba i zeme,
ktorému bola daná všetka moc na nebi i na zemi.
Kto sa s tým zahráva, robí chybu. Ak však niekto v
úprimnej pokore a vedomí svojej nehodnosti
prichádza ku Kristovi s prosbou o Jeho milos,
pomoc a odpustenie, tomu žiaden iný èlovek, ani
kádrovací výbor nemôže zabráni prija Božiu
milos.
17
Služby presbyterov
Zvyk postavi presbytera do služby pri
Veèeri Pánovej sa zakrátko po zavedení ve¾mi
osvedèil. Presbyter skutoène SLÚŽI
pristupujúcim. Úloha presbytera nie je ¾udí
obmedzova, dirigova, ale pomáha im. Keï
presbyter usmerní ¾udí v lavici, ko¾kí môžu ís
dopredu, nemusia sa necha vyrušova pri speve
stálym kontrolovaním, èi už majú vsta a ís, alebo
ešte sedie a èaka. Presbyter môže tak isto
pomôc starším vykroèi po schodíkoch k oltáru,
èi odprevadi ich spä na miesto.
Možno aj na dedinách by v niektorých
prípadoch pomohlo, keby niekto s presbyterov
usmernil v láske a prívetivo v akom poète majú ís
¾udia k oltáru, kam sa majú postavi, aby umožnili
odchádzajúcim od oltára odís. Mohlo by to
prispie k plynulejšiemu obsluhovaniu
pristupujúcich. Táto služba má cie¾, aby sa všetko
dialo po poriadku a slušne.
Spievanie poèas prijímania
Poèas Veèere Pánovej máme
zaužívané' spievanie piesní. Nie je to len krátenie
dlhej chvíle. Pri zájazde vo Wittenbergu sme
mohli zaži, ako zvláštne vyznela chví¾a dlhého
èakanie troch radov èakajúcich bez spevu
zhromaždenia. Spev poèas prisluhovania
nevyjadruje našu pasivitu, ale je našou aktívnou
úèasou na dianí pri oltári. Veï v piesni sa buï
modlíme k Pánu Bohu alebo sa vyuèujeme v
Božom slove, povzbudzujeme v správnej viere.
Nieko¾ko praktických pokynov
- pri príchode k oltáru je dobre pamäta na to, že tí,
ktorí od oltára odchádzajú potrebujú na to ma
dostatoèný priestor. Preto èakajúci by tam, kde to
miesto pred oltárom dovo¾uje, nemali stá
bezprostredne za k¾aèiacimi, ale mali by poèka
viac na bokoch , aby prostriedkom od oltára mohli
odís obslúžení veriaci.
- Ak je niekto ¾ahko prechladnutý alebo je po
chorobe a nechce sa vystavova zdravotnému
riziku èi má iné zdravotné problémy a predsa chce
prija Veèeru Pánovu, ponúkame možnos, ktorá
18
je zaužívaná v mnohých zboroch a cirkvách - pri
prisluhovaní chleba dostane oplátku do ruky,
následne pri prijímaní kalicha si oplátku namoèí
do kalicha a tak prijíma víno aj chlieb.
- Kto nevládze pri oltári k¾aknú, bez okolkov
môže prijíma Veèeru Pánovu postojaèky. Je
jedno, kde sa postaví, èi na okraji oltára alebo v
strede.
- Pri prijímaní kalicha je dobre pamäta na to, že
kòaz nemôže prislúži víno èloveku, ktorý èaká so
zaklonenou hlavou. Naopak, veriaci sa ku kalichu
musia nakloni a spolupracova pri prislúžení. Nie
je žiadnym problémom v zložitejších prípadoch,
ak si veriaci kalich aj sám pridrží, aby nedošlo k
vyliatiu obsahu kalicha.
Deti pri Veèeri Pánovej
V našej cirkvi máme zaužívanú prax, že
Veèeru Pánovu prijímame po patriènom
vyuèovaní prvýkrát pri konfirmácii. Tým sa má
zabezpeèi, aby k sviatosti pristupovali ¾udia, ktorí
vnímajú jej vážnos, prežívajú osobne jej
posolstvo, teda aby nedochádzalo k nehodnému
užívaniu sviatosti alebo jej z¾ahèovaniu. Vo svete
sú aj luteránske cirkvi, kde deti v sprievode
rodièov smú prija sviatos, majú na to však
vytvorený istý spôsob prípravy.
Aj u nás pozývame deti, aby boli pri Veèeri
Pánovej prítomné pri oltári, do konfirmácie však
prichádzajú k oltáru na požehnanie a sviatos
neprijímajú. Ako symbol toho, že ešte oplátku a
víno prijíma nemôžu si deti dajú prst na ústa.
Takto obsluhujúci duchovný môže rozozna,
komu sviatos má a komu nemá prislúži. Pre deti
je prítomnos pri oltári s rodièmi ve¾mi dôležitá,
lebo sa v prostredí rodiny uèia vníma, aké
požehnanie sviatos rodièom prináša.
Inoveriaci pri Veèeri Pánovej
Evanjelická cirkev A.V. na Slovensku
má oficiálnu dohodu s niektorými protestantskými
cirkvami (nazýva sa Leuenberská konkordia).
Èlenovia cirkví, ktoré patria do tejto dohody môžu
navzájom oficiálne prijíma Veèeru Pánovu v
druhej cirkvi tejto dohody, podobne kòazi smú
slúži v chrámoch týchto cirkví. Do tejto dohody
patria u nás napríklad okrem evanjelikov aj
reformovaní (kalvíni), Cirkev bratská alebo
metodisti. V Bardejove napríklad máme veriacich
reformovanej cirkvi, ktorí tu nemajú vlastný zbor,
ale bez zábran a bez toho, aby prestupovali do
našej cirkvi môžu chodi do kostola, môžu prija
sviatos.
Evanjelická cirkev však otvorila
možnos prija Veèeru Pánovu aj veriacim iných
cirkví, predovšetkým v takých prípadoch, keï ide
o zmiešané manželstvá. Prax ukazuje, že z
Veèere Pánovej nemožno vylúèi toho, kto v
pokání a viere je ochotný prija Veèeru Pánovu v
ev. a. v. cirkvi a verí, že aj našim spôsobom
prisluhovania mu Pán Boh odpustí rovnako, ako v
inej cirkvi. Toto je dôležité najmä pre katolíckych
veriacich, ktorí boli sobášení v evanjelickom
kostole. V zásade totiž takíto katolícki veriaci sú
vo svojej cirkvi pod disciplínou, teda nie je im
dovolené ís k prijímaniu. Oni však sviatos prija
chcú, potrebujú to aj pre správne duchovné
fungovanie svojich rodín. Pre život v manželstve a
rodine je ve¾mi potrebná skúsenos by spolu pri
stole Pánovom. Toto sú dôvody, pre ktoré
ponúkame možnos prís k prijímaniu aj
katolíkom. Predpokladáme u nich náležitú
prípravu prostredníctvom ich evanjelických
manželských partnerov, prípadne pri otázkach a
pochybnostiach je možné pouèi ich osobným
rozhovorom s kòazom.
Osobná spoveï
Osobná spoveï, teda vyznávanie
hriechov konkrétnemu èloveku, spovedníkovi
nebola v našej cirkvi zrušená, ale už krátko po
reformácii sa prestala praktizova. V skutoènosti
však aj v našej cirkvi je možná osobná spoveï. V
praxi to znamená, že ak niekto má vážny
duchovný problém, ktorý chce odovzda Pánu
Bohu a chce pri tom prija aj osobné uistenie o
odpustení, môže prís za farárom, a poprosi o
osobnú spoveï. V dôvernom rozhovore kajúcnik
vyzná, èo má na srdci. Nasledujú spovedné
otázky, po ktorých sa spoloène modlíme. Potom
prichádza chví¾a osobného rozhrešenia. V
takomto prípade sú aj evanjelickí kòazi viazaní
spovedným tajomstvom. Sú ¾udia, ktorí takúto
možnos využívajú, nako¾ko im pomáha
uvedomi si, že Pán Boh má zves odpustenia pre
nich osobne. Prežívajú túto chví¾u ako èas
duchovnej ú¾avy a odpustenia.
Veèera Pánova je vzácna príležitos povzbudenia
viery, prežívania spoloèenstva s Pánom Ježišom
Kristom aj s veriacimi v Neho. Je spojená s
tajomstvom Ježišovej prítomnosti v chlebe a víne.
Nemusíme tomu dokonale rozumie, ako sa to
deje, napriek tomu túto skúsenos môžeme s
ve¾kým požehnaním pravidelne prijíma.
Ján Velebír,
zborový farár v Bardejove
Z výroènej správy
Biblický úvod
Bol založený na slovách Žalmu 32, verš 8, v
ktorom sme upriamili pozornos na krá¾a Dávida,
jeho ve¾kos a význam v histórii Izraelského
národa, ale aj vô¾u necha sa vies Božím slovom
poèas celého života. Tak, ako u Dávida, aj u nás je
na mieste podriadenos Božiemu vyuèovaniu, a
to nielen poèas nieko¾kých rokov mladosti, ale
poèas celého života. Celý život je Božou školou a
v nej nám chce by nápomocný aj náš cirkevný
zbor so všetkými aktivitami a podujatiami.
Pán Boh nás pozýva, aby sme múdro využili nový
èas duchovných prác, dopriali si rados z uèenia
nových vecí. Veï nás na nich chce sprevádza
dobrotivý Hospodin, ktorý nám zas¾ubuje: Vyuèím
a a ukážem ti cestu, po ktorej kráèa máš, radi ti
chcem a moje oko bude bdie na tebou. Amen.
19
1. Bohoslužobný život
Hlavné služby Božie
Konali sa každú nede¾u 2 x v chráme Božom, ako
hlavné služby Božie. Výnimkou boli nedele,
poèas ktorých sa konal zborový konvent a letné
mesiace júl a august, kedy sa služby Božie konajú
o 8:35. Hlavné služby Božie sa konali 94x s
priemernou úèasou 137 bratov a sestier. Neteší
nás, že priemerná úèas návštevníkov služieb
Božích v chráme má klesajúcu tendenciu.
Druhé služby Božie, teda o 10:00 hodine, sú viac
navštevované demi. Sme vïaèní našim sestrám,
ktoré vedú detskú besiedku, deti pred službami
Božími privítajú, pozvú na detskú besiedku,
privedú k oltáru pre požehnanie cez druhú pieseò
v úvodnej liturgii a potom s nimi idú do zborového
domu.
Pri èítaní starozmluvných textov sa nám najviac
osvedèila služba presbyterov. Boli by sme radi,
keby sa do tejto služby zapojili vo väèšej miere aj
ostatní bratia a sestry, sami sa prihlásili u
zborových farárov, pretože to nielen u¾ahèí
prípravu služieb Božích, ale aj spestrí samotný
obsah.
Služby Božie nieko¾kokrát
obohacoval
vystúpeniami spevokol V. F. Bystrého, o ktorom
podáva podrobnejšiu správu brat dirigent,
vystupoval poèas celého roka a zve¾aïoval
služby Božie piesòou i slovom. Chcem vyjadri
poïakovanie spevokolu za obohatenie všetkých
zborových i mimozborových aktivít
organizovaných seniorátom a najmä za
prezentáciu na Žilinskej synode.
Služby Božie v našom cirkevnom zbore
neprebiehajú len tradièným spôsobom, ale sa ich
snažíme raz mesaène prispôsobi generácii
dorastu a mládeže. Sú to mládežnícke služby
Božie, ktoré slovom i piesòou sprevádzajú a
zabezpeèujú mládežníci a naša kapela
Crossroads. (Podrobnejšie v èasti mládež a
Teamotej klub).
Slovom Božím slúžili domáci slova Božieho,
kazatelia: Daniel Koštial, do leta Tibor Molnár a od
leta sestra Jarmila Zajíèková. Sestra farárka je t.è.
20
na materskej dovolenke, preto sa ku zvestovaniu
slova Božieho nedostala. Nieko¾kokrát nám
službou v oltári a na kazate¾nici vypomáhal brat
farár Ján Beòuch, sestra farárka Andrea
Valentová, za èo im ïakujeme. Hosujúcimi slova
Božieho kazate¾mi boli brat farár Miroslav
Hargaš z Komárna a jeho otec- brat farár Milan
Hargaš, ktorí kázali na sviatok pamiatky
posvätenia chrámu a z príležitosti jubilejnej
konfirmácie, potom brat biskup Ján Midriak, ktorý
zvestoval slovo Božie na dopoludòajších
službách Božích pred seniorálnym dòom, brat
Vladimír Maaš – farár v SEM, ktorý kázal poèas
pôstnych služieb Božích na stretnutí festivalu
kresanského umenia a ïalší. Texty kázní sú
volené pod¾a prípravky pre kòazov – Služba slova
ale aj vo¾ne volené.
Nešporné služby Božie v nede¾u
Nešporné služby Božie sa konajú o 15:00 hodine
vo filiálkach Senica, Nemce, KOMUCE
Krivánska, Podlavice, striedavo v 1. – 4. nede¾u a
raz za dva mesiace vo filiálke Rieèka o 16:30. Vo
filiálkach Sásová, Kynce¾ová a Majer sa konali
nešpory raz v roku. Spolu sa konali tieto služby
Božie 55-krát s priemernou úèasou 20 bratov a
sestier. Hrou na hudobný nástroj ich doprevádzali
bratia kantori: Èabrák a Škraban.
Poèas pôstu a adventu bola prisluhovaná aj
Veèera Pánova. Služby Božie vykonávali D.
Koštial, T. Molnár, Jarmila Zajíèková, Andrea
Valentová.
Služby Božie v Rooseveltovej nemocnici
K našej službe patrí aj návšteva nemocniènej
kaplnky Rooseveltovej nemocnice a to každú
nede¾u o 11:30. Ich návštevnos je ve¾mi
rozmanitá. Obèas sa stane, že nepríde nikto,
niekedy príde len jeden pacient, s ktorým si
preèítame Božie slovo, pomodlíme sa. Ich
priemerná úèas je 7 a konali sa 48x. Slovo Božie
zvestovali D. Koštial, T. Molnár, Jarmila
Zajíèková. Vypomáhala aj sestra farárka z EG A.
Valentová.
Služby Božie v Domovoch dôchodcov
Na uliciach Horná a Jilemnického navštevujeme
bratov a sestry a spoloène s nimi svätíme nede¾u
o 12:30 hodine. V minulom roku sa konali 48-krát
s priemernou úèasou 11 bratov a sestier.
Prichádzajú nielen evanjelici, ale aj
rímskokatolíckeho vierovyznania, ktorí radi
poèúvajú Božie slovo, naše evanjelické piesne a
liturgiu. Aj tu sa poèas adventu a pôstu prisluhuje
sviatos Veèere Pánovej.
V našom zariadení pre seniorov Kanaán sa
konajú každý utorok (okrem letných prázdnin)
pravidelné pobožnosti, ktoré tvorí èítanie Božieho
slova, modlitby a spev piesní. Prichádzajú na ne
obyvatelia zariadenia, ako aj personál a niektorí
príbuzní našich
o b y v a t e ¾ o v.
Vykonávali ich
Daniel Koštial,
Tibor Molnár a
J a r m i l a
Zajíèková.
Pastorálna
èinnos
Pastorálna
èinnos sa koná
na viacerých
miestach.
Najviacej
pastorálnych
návštev alebo
stretnutí sa odohráva v Rooseveltovej nemocnici,
kam prichádzame na požiadanie pacientov, alebo
dostaneme zoznam ¾udí, ktorí vyjadrili túžbu po
pastorálnej návšteve, ktorý nám pripravia bratia
kapláni z rímskokatolíckej cirkvi.
Na požiadanie prichádzame na návštevy aj do
domácností, kde väèšinou navštívime chorých a
starých ¾udí h¾adajúcich povzbudenie a
prislúženie sviatosti Veèere Pánovej.
Najviacej pastorálnych rozhovorov však
vykonáme priamo u nás- na farskom úrade, kam
za nami prichádzajú bratia a sestry v rozlièných
životných potrebách.
Pastorálne návštevy sa vykonávajú aj v našom
zariadení pre seniorov Kanaán, ktoré v uplynulom
roku vykonával predovšetkým brat farár Grexa,
ktorý každý piatok prichádza k našim klientom na
osobné návštevy, za èo sme mu ve¾mi vïaèní.
Modlitebný týždeò
Alianèný modlitebný týždeò sa konal v prvej
polovici januára v spolupráci s cirkevnými zbormi
protestantských cirkví sídliacimi v meste Banská
Bystrica. Schádzali sme sa v modlitebniach každý
veèer o 18:00 hodine. Aj v minulom roku sa konal
jeden modlitebný veèer v rámci BB Chvál v
budove Evanjelického spolku na Hornej ulici, kam
prišli predovšetkým mladí ¾udia. No, a
samozrejme, v piatok sa konalo modlitebné
stretnutie v
n a š o m
zborovom dome
na Lazovnej.
T é m o u
modlitieb bolo
naše mesto
B a n s k á
Bystrica. V našej
modlitebni na
Lazovnej 25 sa
konal AMT v
piatok s úèasou
59 bratov a
sestier z
r ô z n y c h
cirkevných
zborov.
Mimoriadne príležitosti v zbore
Dòa 2.mája 2010 sme si pripomenuli 203. výroèie
posvätenia chrámu Božieho. Slávnostným
kazate¾om bol brat farár Mgr. Miroslav Hargaš
(CZ Komárno), ktorý si spoloène so svojím otcom
– bratom farárom ThMgr. Milanom Hargašom
pripomínal 45. výroèie konfirmácie v
Banskobystrickom chráme Božom. Všetci, ktorí
boli dòa 19. apríla 1965 konfirmovaní, si mohli
prís zaspomína na svoju konfirmáciu a strávi
èas pri Božom slove a v spoloèenstve s našimi
21
milými hosami. Služby Božie boli obohatené aj
vystúpením nášho domáceho spevokolu, ako aj
spevokolu z Brezna pod vedením MUDr.
Zachara.
Tu treba spomenú i stretnutie evanjelikov
Zvolenského seniorátu, ktoré sa konalo 20. júna v
našom chráme Božom. Hosom stretnutia bol
brat emeritný biskup VD Mgr. Ján Midriak, ktorý
kázal aj na dopoludòajších službách Božích.
Témou stretnutia bola postava dejín našej cirkviLeonard Stöckel, jeho 500. výroèie narodenia a
450. výroèie úmrtia, o ktorom v prednáške brata
Dr. Hajduka
prednášal brat
senior ZVS Peter
Ján Soták.
Stretnutie obohatilo
vystúpenie
spevokolov nášho
seniorátu spolu s
naším spevokolom
V. F. Bystrého.
Tak, ako v mnohých
evanjelických, ale
aj katolíckych
chrámoch, i v tomto
n a š o m
banskobystrickom
sme si pripomenuli
260. výroèie úmrtia
s l á v n e h o
evanjelického kantora a skladate¾a Johanna
Sebastiana Bacha, v Deò Bachovej hudby, ktorý
zároveò patril do rámca Roka kresanskej kultúry
na Slovensku 2010. Táto krátka spomienka
spojená hlavne s hudbou J. S. Bacha, sa v
našom chráme uskutoènila v stredu 28. júla 2010
o 17.00 hod. Odzneli na nej organové skladby J.
S. Bacha v podaní našich bratov kantorov - prof.
Bela Rieèana a Tomáša Škrabana.
V nede¾u, 10. 10. 2011 sme si na druhých
službách Božích pripomínali 15. výroèie
založenia Domova detí, ktoré zaèínalo v
22
¼ubietovej a jeho administratívne pracovisko je
umiestnené v našej budove na Hornej 21. Na
službách Božích, a aj tesne po nich, sa
odprezentovala práca DD. Slávnostným
kazate¾om bol brat farár Jozef Grexa.
V pondelok 25. októbra 2010 sa v rámci stretnutia
Kuzmányho kruhu uskutoènilo v našej modlitebni
stretnutie na tému: 100. výroèie narodenia
banskobystrického ev. a. v. kòaza Pavla Hronca.
Prednáškou poslúžila s. PhDr. Daniela Baranová,
PhD. a stretnutie pripravili bratia D. Èupka a B.
Rieèan.
2. Sviatosti
Krst svätý
Ta k , a k o v
predchádzajúcich
rokoch, aj v roku
m i n u l o m
prichádzali na
farský úrad rodièia,
alebo starí rodièia
so žiadosou o
pokrstenie dieaa,
alebo vnúèaa.
Pokia¾ prichádzajú
starí rodièia, alebo
ïalší príbuzní,
ž i a dam e o
stretnutie a
rozhovor s rodièmi
dieaa, aby sme získali obraz o situácii v rodine,
duchovnom zázemí dieaa. V dnešnej dobe,
najmä v našom mestskom prostredí, sa stáva
ve¾mi èasto, že rodièia dieaa nie sú zosobášení,
preto žiadame vykonanie sobáša, ale aj krst alebo
konfirmáciu rodièov, ak tieto nemajú. Nie vždy sú
rodièia ochotní prija tieto podmienky, avšak sa
snažíme s rodièmi vies ve¾mi citlivo rozhovor,
neodradi ich, skôr im ponúknu pomocnú ruku v
tom zmysle, že sa snažíme s nimi dohodnú na
postupnom vykonaní spomenutých náležitostí,
ktoré pre kresanských rodièov majú by
samozrejmosou.
Na žiados rodièov sa krsty konajú predovšetkým
mimo hlavných služieb Božích. Pokrstených bolo
27 detí a po príprave podobnej konfirmaènej, bol
pokrstený 1 dospelý. Spolu sme vykonali 28
krstov, èo je o 7 menej ako v roku
predchádzajúcom.
Veèera Pánova
Prisluhovanie sviatosti Veèere Pánovej sme sa
snažili vykonáva v zmysle štatútu cirkevného
zboru – teda každú prvú nede¾u v mesiaci, poèas
pôstu a adventu, na konfirmáciu, nede¾u kajúcu a
poïakovanie za úrody zeme.
Veèera Pánova sa konala najèastejšie poèas
druhých služieb Božích, konala sa aj pred
službami Božími a na Zelený štvrtok bola
samostatná VP.
P o è e t
komunikantov v
chráme Božom
a na filiálkach
poèas nešporov
bol 2117, èo je o
vyše 500
komunikantov
viac ako v roku
predchádzajúco
m.
Svoje ovocie
priniesli prosby
na bratov a
s e s t r y
pristupujúcich k
stolu VP, aby pristupovali v menších skupinkách.
Veèeru Pánovu prisluhujeme na požiadanie aj v
domácnostiach (8), v domovoch dôchodcov a v
nemocnici (65).
3. Konfirmácia
Konfirmácia sa konala v nede¾u po vstúpení , 16.
mája 2010 a konfirmovaní boli 3 chlapci a 11
dievèat, spolu 14 konfirmandov. Pripravoval a
konfirmáciu vykonal brat zborový kaplán Tibor
Molnár, èo bola jeho prvá konfirmácia. Poèas
dvoch rokov sme sa takmer každý piatok o 15:00
hodine schádzali na konfirmaènej príprave v
zborovom dome a preberali sme uèivo z knihy:
Verím a s¾ubujem. V súèasnosti sa deti pripravujú
z kníh: Verím a s¾ubujem a Brána viery otvorená.
Našou stálou skúsenosou je, že deti
navštevujúce konfirmaènú prípravu sú v mnohých
prípadoch po prvýkrát vo svojom živote
konfrontované so životom v cirkevnom zbore a v
cirkvi vôbec. Hoci väèšina z nich v súèasnosti
navštevuje vyuèovanie náboženstva, v
skutoènosti nemajú vytvorený vzah k službám
Božím a stretnutiam dorastu, na ktoré ich pri
každej konfirmaènej príprave pozývame. Otázka
– Preèo je to tak? – je v prvom rade nasmerovaná
na rodièov a starých rodièov, ktorí zanedbali
kresanskú výchovu v rodine, hoci pri krste pred
oltárom s¾ubovali, že svoje deti budú vies v
kresanskom
duchu.
Sme Pánu Bohu
vïaèní za
k a ž d é h o
konfirmanda,
pretože máme
m o ž n o s 
vštepova mu do
srdca Božie
pravdy, avšak
naša snaha
bude prináša
svoje ovocie až
v t e d y, k e ï
r o d i n y
konfirmandov
pochopia, že konfirmácia nie je splnenie rodinnej
tradície, ale potvrdenie krstnej zmluvy a vyznanie
viery ich dieaa.
V minulom roku boli po riadnej príprave
konfirmovaní 8 dospelí, èo je o 1 menej ako v
predchádzajúcom roku.
V tomto roku, ak Pán Boh dá, bude
konfirmovaných 15 konfirmandov.
23
4. Bohoslužobné výkony
Sobáše
Dnešní mladí ¾udia, ktorí sa rozhodli uzavrie
manželstvo kresanským spôsobom, zaèínajú
by v spoloènosti považovaní za výnimku. Žia¾,
tento fakt sa nám potvrdzuje èoraz èastejšie
vtedy, keï prichádzajú mladí rodièia so žiadosou
o vykonanie krstu dieaa, ale o kresanskom
uzavretí manželstva dovtedy ani neuvažovali.
Manželstvo ako legitímny zväzok a ustanovizeò
daná Bohom prestáva by v mladých ¾uïoch
duchovnou a etickou hodnotou.
Pri žiadosti o uzavretie manželstva preto vedieme
spravidla dva rozhovory. O kresanskej hodnote a
úlohe manželstva a o samotnom priebehu
sobáša. V minulom roku bolo zosobášených 11
párov, z toho 5
E C AV a 6
zmiešaných.
Požehnanie
manželstva sme
vykonali 1x.
Pohreby
Na veènos sme v
nádeji vzkriesenia
odprevadili 33
bratov a 41 sestier,
spolu 74. Pohrebné
rozlúèky sa konali v
chráme Božom, v
dome smútku v Nemciach a v krematóriu. Aj v
uplynulom roku sme zápasili s ¾ahostajnosou
evanjelických návštevníkov pohrebných
rozlúèok, ktorým robí zaažko prinies si funebrál
a riadi sa liturgickým poriadkom evanjelických
pohrebov.
5. Biblická a vnútromisijná práca
Správa o aktivitách mládeže za rok 2010
Teamotej klub
Teamotej klub je spoloèenstvo mladých ¾udí (od
24
12 rokov), ktorí veria, že treba najskôr h¾ada
Božie krá¾ovstvo a o ostatné sa postará Pán.
Teamotej klub by malo by miesto, kde sa mladí
¾udia budú cíti dobre, kde môžu skúma Božie
slovo, zdie¾a sa na modlitbách a slobodne
diskutova na tie najrôznejšie témy zo života. V
duchu tejto vízie boli pripravované aj všetky
aktivity v roku 2010, ktoré možno rozdeli na
pravidelné a špeciálne stretnutia.
Pravidelné stretnutia Teamotej klubu
Pravidelné stretnutia Teamotej klubu sa konali po
celý rok (vrátane prázdnin) každý piatok o 16:15 h
v modlitebni ECAV BB. Hlavnou náplòou boli
rôzne hry, štúdium Božieho slova a modlitby, pri
ktorých príprave sa striedali mládežníci.
Stretnutia vypåòali aj filmy ako i besedy s
prizvaným hosom.
Na všetky stretnutia
boli pripravené
pozvánky, ktoré boli
rozosielané v
elektronickej
podobe, prípadne v
papierovej forme
distribuované po
školách v BB, a tiež
každý týždeò
zverejòované na
stránke Teamotej
klubu
(http://ecavbb.sk/teamotej).
Špeciálne stretnutia Teamotej klubu
Poèas roka 2010 sa uskutoènili nasledujúce
špeciálne stretnutia Teamotej klubu:
- seniorátne Teamotej kluby
- ve¾ký Teamotej klub
- výlety
malé – prechádzkové, seniorátna
olympiáda, víkendové
ve¾ké – jarný, letný
- každý týždeò poèas letných prázdnin boli
organizované rôzne športovorekreaèné aktivity
(cyklovýlety, výlety k jazeru na Hodrušu a
opekaèka)
- 8x mládežnícke služby Božie
- spoloèná návšteva Campfestu
Teamotej klub – stránka
- ukážka
- FB
Teamotej klub – divadelný krúžok
- film
- scénka na seniorátne stretnutie
- scénky pre besiedku
Kapela Crossroad – charakteristika a ciele
Kapela poèas roka nacvièovala spev 1x
týždenne, inštrumentálnu èas 3x týždenne.
- Vystúpenie v auguste 2010
Kapela Crossroads – gitarový krúžok
- September až december
- Metodické materiály
- Inštruktážne videá (nakrútená a zostrihaná len
prvá séria)
Kapela Crossroads – webová stránka kapely
- Misijno-pastoraèný charakter
- Príprava máj- september 2010
- Ostrá prevádzka od septembra 2010
- Uverejnených 39 èlánkov
Plány na rok 2011
K a p e l a
Crossroad –
vystúpenia
- Chvály BB
- Festival
kresanskéh
o umenia BB
- Seniorátne
stretnutie ZV
seniorátu, BB
- Chvály Žiar
nad Hronom
- Festival
SEMFest
Zárieèie
- Vianoèný
Teamotej klub
- Zborový Silvester
- Chvály BB
- AMOT 2011
Kapela Crossroads – Mládežnícke služby
Božie
- 8x v roku 2010 (mimo prázdnin)
- Október – Števo Kova¾
- December – spoloène s besiedkou, dorastovým
spevokolom a gitarovým krúžkom
Kapela Crossroads – dorastový spevokol
- Týždenné stretnutia
Te a m o t e j
klub
- Pokraèova
vo všetkých
rozbehnutýc
h aktivitách
- Jarný výlet
Braväcovo
(14. – 17. 2.
2011)
- Letný výlet
- Spustenie
taneèného
krúžku
- Diakonická
èinnos
Kapela Crossroads
- Koncert v Radvani 4. 3. 2011
- Úèas na slovenských festivaloch kresanského
umenia
- Vydanie CD
- Zmena na flexibilnejší model financovania
Spracoval: ¼. Balážoviè (10. 2. 2011)
Ekumenické stretnutia mládeže v
Evanjelickom spolku
Aj poèas uplynulého roka sa konali 1x v
mesiaci BB Chvály, ktorých pripravovate¾om je
Obèianskej združenie Mládež pre Krista v
25
spolupráci s naším cirkevným zborom a
ostatnými cirkevnými zbormi. Sú to vlastne
koncerty kresanských skupín sprevádzané
duchovným slovom a modlitbami za mladých. Je
to rados, keï vidíte plnú sálu mladých ¾udí
zídených preto, aby svojím spôsobom vzdali
Bohu vïaku a chválu za život.
Biblické hodiny pre dospelých
Biblické hodiny pre dospelých sa konali v stredu o
16:00 hodine v spoloèenskej miestnosti CZD
Kanaán. Venovali sme sa výkladu Modlitby
Pánovej Otèenáš, životu proroka Jonáša a
výkladu Viery všeobecnej kresanskej. Na BH
prichádza v priemere 16 bratov a sestier.
Do konca júna
2010 sa v
kancelárii
Farského
ú r a d u
stretávalo
nieko¾ko bratov
a sestier na
stretnutiach
„Strednej
generácie“.
Tematicky tieto
stretnutia viedli
manželia
Vladimír a
R e n á t a
Sochorovci, za
èo im ïakujeme. Boli to v podstate klasické
mládežnícke stretnutia, ako ich táto generácia
poznala so svojich èias stretaní na mládeži, kde
sa spievali staršie piesne, èítalo Božie slovo a
diskutovalo na rozlièné témy, ktoré život prináša.
Je škoda, že sa ich nezúèastòovali bývalí
mládežníci z nášho zboru, hoci boli pozývaní.
Simeon klub
V minulom roku sme sa na Simeon klube stretli 5krát. Našou snahou bolo pokraèovanie v dobrej
tradícii, ktorú sme založili, aby sa starší èlenovia
zboru mohli schádza, spoloène zdie¾a a
26
zároveò vzdeláva. Simeon klub, to nie sú len
biblicky orientované stretnutia, ale aj zaujímavé
prednášky a diskusie, ktoré môžu poslúži našim
bratom a sestrám v rozšírení poznania života
nášho cirkevného zboru, cirkevných dejate¾ov,
alebo aj v poznávaní problémov a výziev, ktoré
prináša vek našich Simeonov. Poèas uplynulého
roka sme sa venovali týmto témam, ktoré si
pripravili br. Raèko, s. Gáfriková, br. Beòuch, br.
Kecer.
Modlitebné spoloèenstvo v Nemciach
Stretávalo sa pravidelne okrem letných prázdnin
každý utorok o 17:30 v poète 13 sestier a bratov.
Stretnutia sú vždy sprevádzané spevom
nieko¾kých piesní z Evanjelického spevníka,
výkladom slova
Božieho –
najmä z knihy
èítania na
každý deò:
Tesnou bránou,
modlitbami a
rozhovormi o
danej biblickej
téme.
Spevokol V.F.
Bystrého pri
CZ ECAV
B a n s k á
Bystrica
Tak, ako po
minulé roky, i uplynulý rok 2010 sa zborový
spevokol schádzal 1 x do týždòa, a to v stredu o
17,00 hodine v zborovom dome. Interpretáciou
nacvièeného repertoáru skladieb slúžil pri
rozlièných príležitostiach, a to hlavne pri
slávnostných Službách Božích v domácom
chráme i mimo neho. Boli to tieto príležitosti:
- Smrtná nede¾a (21. 3. 2010)
- Ve¾konoèná nede¾a (4. 4. 2010)
- Spoloèné stretnutie so spevokolom Apoštola
Pavla z Brezna pri príležitosti návštevy bratov
farárov Hargašovcov (2. 5. 2010)
- Stretnutie spevokolov ZVS v Slovenskej ¼upèi
(16. 5. 2010)
- Výroèie narodenia L. Stöckela (20. 6. 2010)
- 400. výroèie Žilinskej synody (Žilina - 3. 7. 2010)
- Rozlúèka s bratom kaplánom Mgr. Tiborom
Molnárom (8. 8. 2010)
- Pohrebná rozlúèka s bratom PaedDr. M.
Števèinom (16. 8. 2010)
- Poïakovanie za úrody zeme (26. 9. 2010)
- Pamiatka reformácie (31. 10. 2010)
- 3. adventná nede¾a (12. 12. 2010)
- Štedrý veèer (24. 12. 2010)
- 1. slávnos vianoèná (25. 12. 2010)
Podrobnú evidenciu o úèinkovaní i odspievanom
repertoári vedie brat Tibor Kurjatko, za èo mu patrí
naše úprimné poïakovanie.
Koncom roka
sa sestra Ing.
V l a s t a
Èupková
podujala k
zavedeniu
k r o n i k y
spevokolu,
ako i jej
spätnému
spracovaniu
od roku 2005,
k e ï b o l
spevokol
oficiálne pomenovaný ako Zborový spevokol V. F.
Bystrého.
Spevokol sa schádzal v poète 30 èlenov a sme
vïaèní Bohu za to, že v uplynulom roku sa rozšíril
aj o nových èlenov a dúfame, že tomu bude tak i
naïalej.
PaedDr. Tomáš Škraban, dirigent a zbormajster
zb. spevokolu
6. Výchovná práca
Detská besiedka
Detská besiedka sa schádza pravidelne každú
nede¾u. Poèas druhých Služieb Božích ( o 10-tej
hodine) si deti po úvodnej èasti liturgie a druhej
piesni prichádzajú pred oltár po požehnanie a
potom sa spoloène s vedúcimi besiedky
presúvajú do priestorov zborového domu, kde
prebieha nede¾né vyuèovanie. Obsahom
vyuèovania je modlitba, biblický príbeh, hry,
piesne a ruèné práce. Vedúce besiedky si biblické
príbehy pripravujú samy. Témy na príbehy sa
vyberajú z knihy Hravo s Bibliou, ktorá ponúka
taktiež námety na ruèné práce.
Za tento školský rok sa oduèilo približne 36
stretnutí, prebralo sa od biblického príbehu o
Jozefovi a jeho bratoch, až po príbeh o 10 Božích
prikázaniach, na ktorých sa zúèastnilo priemerne
11 detí. Detská besiedka fungovala aj poèas
letných prázdnin.
Okrem detskej besiedky sa pre deti pripravujú aj
iné akcie. V
lete to bol
detský tábor
na Hornej
Lehote, kde
sme sa nauèili
nieèo nové o
Danielovi a
j e h o
kamarátoch a
poèas roka to
b o l a
Val entíns k a
p á r t y s
karnevalom, Seniorátny deò detí, Hroznová párty.
Všetky párty sa uskutoènili v priestoroch
zborového domu. V špeciálne vyzdobenej
miestnosti sa stretlo priemerne 16 detí. Na týchto
stretnutiach si mohli deti zaspieva, zahra sa,
zasúaži si a vypoèu evanjelizaèné biblické
lekcie, ktoré boli použité z materiálov Detskej
misie.
V tomto roku by sme radi opä pre deti pripravili tri
párty, ako aj detský letný tábor.
Chcela by som vás teda poprosi o modlitby, aby
Pán požehnal aj v tomto roku prácu s demi a aby
èoraz viacej detí mohlo uveri, že Ježiš Kristus je
ich Spasite¾.
Spracovala: Janka Sokolová
27
Od septembra 2010 sa stretáva v modlitebni cca
12 mamièiek s demi na Baby klube. Prichádzajú
aj mamièky, ktoré nie sú èlenkami nášho zboru.
Na týchto stretnutiach sa deom primeranou
formou - piesòou a hrou odovzdáva Božie slovo,
deti sa majú možnos po prvýkrát stretnú v
kolektíve a spoznáva spoloèenstvo. Stretnutia
sa konajú v stredu, 2 x po sebe a vedie ich s. R.
Sochorová.
Vyuèovanie Evanjelického náboženstva
Vyuèovanie evanjelického náboženstva je v
našom cirkevnom zbore jednou z
najnároènejších, ale zároveò aj najkrajších
èinností, ktoré tu smieme kona.
Nároènos spoèíva v tom, že nie je jednoduché
dostatoène uspokojivo pre žiakov zabezpeèi
vyuèovanie na 11 ZŠ a 1 SŠ.
EvN vyuèovali: 5 uèitelia Základných škôl s
kanonickou misiou a 3 ordinovaní.
Zaradenie EvN do vyuèovacieho procesu nie je
možné, a tak sa vyuèovanie koná buï pred
zaèiatkom riadneho vyuèovania ako nultá hodina,
alebo poobede.
Spolu ich navštevuje EvN 139, èo je o 2 menej,
ako v roku predchádzajúcom. Vyuèovanie
prebieha väèšinou po skupinách, kde sa stretne
prvý alebo druhý stupeò školy.
Materiály na vyuèovanie EvN pripravuje sestra
farárka Slávka Koštialová. Tieto materiály
používajú aj mnohé ïalšie CZ a bratia farári èi
farárky za ich využívanie symbolicky prispejú na
úèet CZDK.
Vyuèovalo sa na týchto školách: ZŠ SNP, ZŠ SSV
Skuteckého, ZŠ Sitnianska, ZŠ Tatranská, ZŠ
Magurská – Fantázia, ZŠ Bakossova, ZŠ
Moskovská, ZŠ Gaštanová, ZŠ Spojová, ZŠ
Okružná, ZŠ Ïumbierska, ZŠ Selce, Gymnázium
J. G.Tajovského.
Vyuèovanie vedú: s. Tureková, s. Hricová (do
06/2010), s. Martincová, s. ¼uptáková, s.
Leštáková, br. kaplán Molnár, s. kaplánka
Zajíèková, br. f. Koštial
28
7. Evanjelická tlaè
Banskobystrický evanjelik
Banskobystrický evanjelik – ako obèasník CZ v
roku 2010 vyšiel 3 x. Ïakujeme všetkým, ktorí
prispievajú na náš obèasník svojimi duchovnými i
finanènými príspevkami.
Bulletin
Vychádza minimálne jedenkrát za 6 týždòov a
informuje o dianí a aktivitách v cirkevnom zbore,
najmä však o konaní služieb Božích.
Evanjelický posol
Cirkevný zbor odoberá aj Evanjelický posol, ktorý
je možné si zakúpi v chráme.
Webová stránka www.ecavbb.sk
Webovú stránku, ako po minulé roky, spravovali
bratia Miroslav Zlevský a ¼uboš Balážoviè. Aj v
ostatnom období prinášala stránka užitoènú
službu návštevníkom internetu.
8. Centrum zborovej diakonie KANAÁN
(správa E. Zemanová)
Centrum zborovej diakonie Kanaán poskytovalo v
roku 2010 sociálne služby seniorom v Zariadení
pre seniorov a v Domove sociálnych služieb.
Poèas roka 2010 bolo prijatých do Kanaánu 8
nových obyvate¾ov- všetko ženy, 3 ženy v
priebehu roka zomreli.
Priemerne bola služba poskytovaná 20,4
obyvate¾om, kapacita Kanaánu bola takmer plne
obsadená. Najstarším obyvate¾om je muž
narodený v.r. 1916, najmladšie obyvate¾ky sú
narodené v r. 1937.
Poèas roka 2010 bývali v Kanaáne 4 muži (jeden
sa po skonèení doby urèitej odsahoval a
opätovne èaká v poradovníku na zaradenie) a 18
žien.
Obyvatelia sú evanjelického a rímskokatolíckeho
vierovyznania.
Odborné èinnosti:
Každý obyvate¾ Kanaánu mal v súlade so
Zákonom o poskytovaní sociálnych služieb
vypracovaný individuálny rozvojový plán, ktorý
bol pravidelne vyhodnocovaný.
Našim obyvate¾om sme
zabezpeèovali
komplexnú zdravotnú starostlivos, vrátane
dovozu liekov a zdravotníckych pomôcok.
Udržiavali sme kontakt s rodinami našich
obyvate¾ov.
Poskytovali sme poradenstvo v oblasti sociálnych
služieb potenciálnym prijímate¾om sociálnych
služieb a ich rodinným príslušníkom.
Denne sme sa snažili realizova a ponúka
obyvate¾om aktivity zamerané na uspokojovanie
ich biologických, psychologických, sociálnych a
spirituálnych potrieb. Našim cie¾om bolo udrža u
nich maximálnu možnú mieru sebestaènosti pri
aktivitách týkajúcich sa dennodenného života a
podporova u
nich tak pocit
o s o b n e j
kompetentosti a
zodpovednosti.
V duchovnej
oblasti : Našich
obyvate¾ov
navštevovali
každý týždeò
duchovní na
Bohoslužbách
a Biblických
hodinách. V
roku 2010 bola
2x prislúžená
Veèera Pánova a obyvatelia hlásiaci sa k rímskokatolíckemu vierovyznaniu mali možnos
pristúpi k Sviatosti zmierenia a prija Sviatos
oltárnu.
Vzdelávacie aktivity : Naši zamestnanci sa
vzdelávali na každomesaèných odborných
seminároch, sociálna pracovníèka v roku 2010
absolvovala kurz Manažment dobrovo¾níctva a
taktiež vzdelávaciu aktivitu Inštruktor sociálnej
rehabilitácie. Riadite¾ka zariadenia ukonèila
certifikaèné vzdelávanie v oblasti sociálneho
podnikania. Obyvatelia, rodinní príslušníci i
návštevníci majú v prípade záujmu možnos
získa informaèné materiály na tému
Alzheimerova a Parkinsonova choroba, ktoré sú
pre všetkých vo¾ne dostupné.
Program supervízie pripravujeme v našom
zariadení v roku 2011.
Prezentácia: Okrem aktualizovania wwwstránky sme vydali informaèný bulletin, ktorý
poskytuje základné údaje o CZD Kanaán a naši
obyvatelia sa zapojili do projektu Kumrán, ktorý
realizuje rádio Lumen. Zo stretnutia bola
spracovaná reportáž, ktorá odznela v rubrike
Rodina, ktorá je pravidelnou súèasou piatkovej
programovej štruktúry rádia. V každom èísle
Banskobystrického evanjelika bola uverejnená
krátka správa o živote v Kanaáne.
Skvalitòovanie èinnosti: Pre našich obyvate¾ov
sme zakúpili
elektricjy
polohovate¾né
postele a tzv.
kreslo pre
kardiakov. V
z á h r a d e
Kanaánu sme
postavili
prístrešok a
zakúpili sme
lavièky na
oddych. Takiež
sme vytvorili
terasu pred
zariadením,
nako¾ko v tejto èasti obyvatelia hlavne poèas
letného obdobia radi oddychujú a s napåòaním
kapacity zariadenia predchádzajúca už nebola
dostatoèná. Potešovali nás aj naše rybky v
novom akváriu. Naši obyvatelia majú možnos
denne èíta periodickú tlaè, konkrétne denník
SME, ktorý odoberáme a ponúkame s cie¾om
udrža záujem obyvate¾ov o spoloèenské dianie.
Taktiež ponúkame možnos preèíta si týždenník
Plus 7 dní , mesaèník Zdravie a týždenník
Evanjelického posol spod Tatier. Personál má k
dispozícii èasopis Sociálna práca.
Spolupráca: V duchovnej oblasti sme
spolupracovali s CZ ECAV na Slovensku Banská
Bystrica, v roku 2010 nás navštevovali brat farár
29
Mgr. Daniel Koštial, brat kaplán Mgr. Tibor Molnár
a sestra kaplánka Mgr. Jarmila Zajíèková.
Finanèná spolupráca: CZ RCAV v roku 2010
poskytol prostredníctvom svojich cirkevníkov
milodary vo výške: 4445,60 €
CZD Kanaán vykonal vo svojej réžii stavbu
prístrešku vo dvore v hodnote 1600€ a všetky
rekonštrukèné práce ako vyma¾ovanie niektorých
izieb, údržbarske práce, prestavbu interéruuzavretie suterénu a pod.
Pravidelne nás navštevuje aj brat farár Mgr. Jozef
Grexa – farár na dôchodku a brat farár Mgr. Ing.
Juraj Adamkoviè.
Na deò dobrovo¾níctva, ktorý prebiehal na
celoslovenskej úrovni v septembri, nás navštívili
4 dobrovo¾níci, ktorí nám pomohli s úpravou
okolia, aktivitami zameranými na skrášlenie
interiéru zariadenia a navštívili i našich
obyvate¾ov. Sporadicky do Kanaánu prichádzali
dobrovo¾níci poèas celého roka. Výbornú
spoluprácu sme mali aj s Evanjelickým
gymnáziom v Banskej Bystrici, ktorého študenti
pod vedením Mgr. Valentovej navštevovali našich
obyvate¾ov, prièom si pripravili pre nich tématický
program. Taktiež sme spolupracovali s Materskou
školou sídliacou v Lazovnej ulici. Návšteve detí z
tejto materskej školy sa naši obyvatelia ve¾mi
potešili.
Obyvate¾om poskytovali svoje služby i
rehabilitaèná sestra, kozmetièka, pedikérka,
kaderníèka, ktoré prichádzali pravidelne do
zariadenia.
Spolupracujeme s Mestom Banská Bystrica, s
poslancami MZ. V roku 2010 17 našich klientov
dostávalo príspevok pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby ako aj
príspevok na prevádzku v zmysle zákona
448/2008 o sociálnych službách.
Spolupracovali sme s ÚPSVaR Banská Bystrica
a to zriadením 3 chránených pracovísk pre 3
obèanov so zníženou pracovnou schopnosou.
CZ ECAV Trnava nám prostredníctvom svojej
Nadácie G. Viktoryho prispel finanèným darom.
Èlenovia CZ ECAV Banská Bystrica nám
pravidelne prispievali svojimi milodarmi na
30
prevádzku.
Spolupracujeme s MUDr. Ivetou Šajgalíkovou
lekárkou z odboru psychiatria a s MUDr. Soòou
Tuhárskou všeobecnou lekárkou.
Spolupracovali sme s Agentúrou domácej
ošetrovate¾skej starostlivosti Centrum Mária,
ïalej so Zdravotníckou univerzitou .
Na našu èinnos nám prispeli jednotlivci aj
organizácie prostredníctvom 2% zo svojich daní.
9. Kuzmányho kruh
Kuzmányho kruh sa stretal pravidelne v
posledný pondelok v mesiaci s výnimkou
prázdnin (mesiace júl a august) a decembra, mali
sme teda celkom 9 stretnutí.
Témou boli jednak významné výroèia
(250. výroèie narodenia Mikuláša Zmeškala, 100.
výroèie narodenia Alexandra Matušku, Viery
Markovièovej - Zátureckej, Pavla Hronca, 50.
výroèie Štátnej opery), jednak prednášky
venované Dionýzovi Ilkovièovi, Emilovi Bellušovi,
Milanovi Rúfusovi a cestopisná téma Amerika
oèami a srdcom.
Prednášali poprední odborníci:
Mariana Bárdiová, Belo Rieèan, Rastislav Baník,
Alexandra Berková, Peter Kucharoviè, ¼udmila
Èervená, ¼ubica Droppová, Daniela Baranová,
Vlasta Èupková, Dušan Èupka. Do kultúrneho
programu prispeli Zlatica Gilová a Maja Kuková.
Stretnutí sa zúèastòovalo od 20 do 40
úèastníkov. Organizaène aj ideovo ich
zabezpeèovali Belo Rieèan a Dušan Èupka.
Stretnutia sa konali v priestore modlitebne na
Lazovnej 25. (spracoval br. Beloslav Rieèan)
10. Plánované aktivity na rok 2011
Január
- 10.1.-16.1.2011 - Alianèný modlitebný týždeò štvrtok Ev. spolok, piatok modlitebòa – slovo
D.Koštial, Crossroads - doprevádzanie spevu
- 31.1.2011 – Simeon klub s MUDr.Tuhárskou o
správnej starostlivosti
- 31.1.2011 – Kuzmányho kruh, Kovaèka - kniha
Február
- 7.2. – 14.2.2011 Týždeò manželstva v BB
- 10.2.2011 – Zasadnutie výroèného zborového
presbyterstva
- 13.2.2011 – Služby Božie s požehnaním
manželov
- 13.2.2011 – Premietanie filmu „Ohòovzdorní“ o
17: 00 v modlitebni ECAV
- 14.2.2011- 17.2.2011 – Jarný dorastový tábor
Braväcovo
- 20.2.2011 – Výroèný zborový konvent
- 26.2. 2011 - Seniorálne stretnutie vedúcich
mládeží v Badíne
- 27.2.2011 – Mládežnícke služby Božie
- 28.2.2011 - Simeon klub – prof. Pavel Martuliak
na tému: „Sláva banskobystrického
evanjelického gymnázia v 16. a 17. storoèí a
školské zákony z r. 1617.“
- 28.2.2011 – Kuzmány kruh s Doc. Ing.
Miroslavom Sanigom, CSc., na tému: Príroda moja srdcová záležitos
Marec
- 4.3.2011 Ekumenický svetový deò modlitieb,
Cirkev bratská o 17:00
- 14.3.2011 - Simeon klub s Danielou Hroncovou
Faklovou (Daniel Fakla) o Sládkovièovi...a lipa o
òom tíško šumí.
- 17.3.2011 – Presbyterstvo
- 20.3.2011 - Mládežnícke služby Božie a
Volebný konvent
- 26.3.2011 – Seniorálny konvent – Hrocho
Apríl
- 8.4. 2011 - 10: 00 hod. - Seniorálne kolo biblickej
olympiády
- 18.4.2011 - Simeon klub – premietnutie filmu
napr. Utrpenie Krista
- 17. 4. 2011 - Pašiové mládežnícke služby Božie
- 22.- 25.4. 2011– Ve¾konoèné sviatky (Spevokol,
deti)
Máj
- 1.5.2011 - Pamiatka posvätenia chrámu (prvá
májová nede¾a – 3.5.1807, posviacka
zrenovovaného chrámu 5. mája 1907)
- 8.5.2011 - Deò matiek, deò otcov – druhá
májová nede¾a (deti vystúpia s programom)
- 22.5.2011 – mládežnícke služby Božie
- 23.5.2011- Simeon klub s Tomášom Škrabanom
– Ve¾ký Teamotej klub s pozvanými mládežami
ZVS
- 29.5.2011 – Seniorálne stretnutie žien - Hrocho
Jún
- 4.6.20011 - Skúška konfirmandov
- 5.6.2011 - Slávnos konfirmácie - nede¾a po
Vstúpení
- Deò detí v záhrade
- 12.6. – 13.6.2011 – Svätodušné sviatky
(Spevokol)
- 18. 6. 2011 - Seniorálna športová olympiáda
- 20.6.2011 - Simeon klub – s bratom farárom
Jánom Beòuchom
- 26.6.2011 - Mládežnícke služby Božie - koniec
školského roka
- 29. 6. 2011 - Presbyterský guláš
Júl - August
- Detský tábor 11.7.2001 – 15.7.2011 - Drieòovo
- Dorastový tábor 18.7.2011 – 22.7.2011 Drieòovo
- Zbierka školských pomôcok pre žiakov zo
sociálne slabších rodín
September
- 4.9.2011 - Zaèiatok školského roka
- Simeon klub - komunikácia v starobe s MUDr.
Ivetou Šajgalikovou
- 17.9. 2011 - Seniorálne stretnutie mládeže –
turistický výstup - Pustý Hrad - Zvolen
- 24.9. 2011 – Seniorálne stretnutie kantorov,
Téma: Spevácke zbory, hlasová výchova a
dirigovanie Banská Bystrica
Október
- 2.10.2011- Poïakovanie za úrody zeme
(Spevokol)
31
- 9.10.2011 - Seniorálne stretnutie spevokolov –
Zvolenská Slatina
- Detská jesenná párty
- Simeon klub – film LUTHER, alebo Po stopách
Luthera ...
- 31. 10. 2011 - Pamiatka Reformácie (Spevokol)
November
- 1.11.2011 - Pamiatka zosnulých (Spevokol)
- Simeon klub
December
- Simeon klub
- Advent – vystúpenia v chráme – deti, spevokol,
mládež, gymnázium
- Vianoèná párty detskej besiedky
- Kapustnica pre bezdomovcov pred Vianocami
- Zborový Silvester pripravuje mládež
- Novoroèná kapustnica pre èlenov zboru
(novoroèné popoludnie)
Niektoré aktivity sa budú pod¾a potreby
upravova!!!
K stavu majetku CZ
podal správu brat dozorca Ing. Vladimír Zeman:
- Vo farskom areáli bola natretá strecha kostola a
fary.
- Èas farskej záhrady sa prenajíma mestu BB pre
škôlku na Lazovnej.
- V záhrade bol vybudovaný altánok.
- Koncom roka bola vykonaná komplexná
výmena kanalizácie a pribudla drenáž, aby sa
zabránilo zaplaveniu resp. zlievaniu vody do
objektu fary a tiež úniku dažïovej vody po
farskom dvore.
- Opravili sa ploty okolo farského areálu, ktoré
poškodil pád stromov.
- Vybudovanie prístrešku nad sakristiou, ktorý
plní svoj ochranný úèel aj pri pohreb. rozlúèkach.
- V chráme sa urobilo nové osvetlenie oltárneho
obrazu.
- V cintoríne – bol komplexne zrekonštruovaný
Dom rozlúèky, aby vyzeral dôstojnejšie, pribudol
aj nový kontajner pre zefektívnenie vývozu a
32
likvidácie odpadu.
- V modlitebni prebehla rekonštrukcia kanalizácie
Lazovná 25, keïže sa upchali pivnièné priestory a
predtým sa urobila rekonštrukcia kúrenia v celom
objekte.
- Èo sa týka priestorov Lazovná 23, ktoré využíva
Kanaán - všetky opravy, rekonštrukcie a údržby si
hradí Kanaán sám zo svojich peòazí.
- Budova na námestí SNP 21, momentálne je
prenajatá Rivel Sportu, prebehla rekonštrukcia
kotolne a oprava strechy.
- Budova na Hornej 21, urobili sa rekonštrukèné
práce elektrozvodov zvislej a ležatej
zdravotechniky. Koncom roka sme dostali
výpoveï od spoloènosti Reality Market,
zaèiatkom toho roku v januári od Iuraedition a
Student agency. To znamená, že reálne sú tam
prenajaté priestory len pre OTTO, potom
Stredisko Ev. diakonie, pivnièné priestory pre
Urpín a malá nezisková organizácia maliarov,
ktorí sú cca dve hodiny týždenne. Máme tam
prázdne priestory a musíme si da ve¾kú námahu,
aby sme ich prenájmom obsadili.
- V Podlaviciach je budova neobsadená. Mali sme
nádejného kupca, ale banka mu neschválila úver.
- V Kynce¾ovej prenajímame budovu obecnému
úradu.
- Štátna vedecká knižnica uvo¾nila priestory.
- Pozemky, ktoré máme, by sme ponúkli k
odpredaju, pretože ich zbor nevie nejako využi,
ak by sa našiel kupec, napr. v Selciach, pod
vysielaèom...
- Pozemky, ktoré máme v KÚ Nemce, Sásová a
Selce sú v prenájme.
- Èo sa týka Evanjelického spolku, ktorý nám
vyhorel, stále v tejto veci konáme s poisovòou, s
Akadémiou umení, atï. Zatia¾ ešte nemôžeme
zaèa s rekonštrukciou objektu. (Pozn. red.:
Práce napredujú, v priebehu mája/júna 2011
budú dokonèené)
11. Záver
Poïakovanie
Ïakujem všetkým, ktorí sa akýmko¾vek
spôsobom, èi už modlitbou, konkrétnou
pomocou, finanènou podporou, atï. podie¾ali na
všetkých aktivitách, ktoré sa s Božou pomocou
mohli v našom CZ uskutoèni. Nie všetko, tak ako
sme plánovali, sa podarilo – ale sme Pánu Bohu
vïaèní za bohatý rok, ktorý sme mohli opä
prežíva vo vinici Pánovej. Vïaka patrí
predovšetkým Pánu Bohu za Jeho milos, ktorou
nás obdaroval, aby sme mohli pracova v Jeho
cirkvi.
Jarný dorastový tábor
Dòa 14.-17. februára 2011 sa uskutoènil
dorastový výletík (minitábor) v malebnom
prostredí dedinky Braväcovo (okres Brezno). Tak
ako aj po minulé roky bol tábor spojením krásnych
priate¾stiev a duchovného rastu každého jedného
z nás. Ve¾mi sme sa naò tešili a, ako inak, ani
tentokrát nesklamal. Priniesol ve¾a ovocia, utužil
naše spoloèenstvo, prinútil nás nahliadnu do
svojich životov pravdivým a milujúcim okom
nášho Boha a bol
n á d h e r n o u
príležitosou dovoli
Mu dotknú sa našich
sàdc v tých miestach,
kde sme Ho možno
ešte doteraz
nevpustili. To, že sa
Mu náš plán –
stretnú sa ako
armáda mladých
Božích bojovníkov na
tichom mieste a
spoloène Ho
spoznáva – ozaj
páèil, nám ukazoval
poèas celého tábora.
Od pondelka až po štvrtok. Požehnával slovo,
ktoré nám bolo hovorené, jedlo, ktoré bolo vždy
vynikajúco pripravené, hry, v ktorých sme mohli
pocíti, ako môžeme my kresania, keï sa
spojíme v jedno, bojova skutoène správne boje a
že nás ich Boh nikdy nenechá bez pomoci. Niè
krásne, èo sme si domov z tábora odniesli, by
nebolo bez Jeho nekoneènej milosti. Všetko sme
s Božou pomocou zvládli aj po organizaènej,
¾udskej a vïaka Bohu aj po duchovnej stránke.
Nastúpili sme vèas do autobusu (dokonca sa Boh
postaral aj o meškajúcich) a cesta vôbec nebola
taká únavná, lebo sme sa celý èas rozprávali,
každý s každým, ako skutoèné spoloèenstvo.
Úspešne sme prestúpili aj na druhý autobus,
ktorým sme sa dopravili k „našej“ chate. To, èo sa
skrývalo za dverami autobusu, bola nádherná
oslava Božieho stvorenstva - príroda ako z
rozprávky, pokoj, pár zasnežených kopèekov,
zvieratká na každom kroku. Rýchlo sme sa
zabývali, napapali a poobede sme sa už hrali
ostošes. Najviac sa
nám páèila „strihacia“
hra, v ktorej sme
bojovali ako dva tímy
– dievèatá a chalani
zvl᚝. A bol to teda
poriadne vyrovnaný
súboj. Po hrách sme
sa skúsili navzájom
popredstavova, ale
tak, že nikto nemohol
predstavi sám
seba... a zistili sme
nieèo skvelé. Že sa
naozaj dobre
poznáme, a tiež že
ešte stále máme èoto na sebe spoznáva. Tiež sme sa žrebovali do
tímov, ktoré potom mali naši vedúci na starosti.
Nuž a èo mal za úlohu takýto tím? Tím musel ráno
pobudi všetkých spachtošov, pripravi (uvari)
raòajky, obed a veèeru (pochopite¾ne každý deò
iný tím) a hlavne SPOLUPRACOVA a pomáha
si za každých okolností, aj keï sme každý úplne
inakší. Po raòajkách sa tím stretával na
„skupinke“, kde sme sa spolu modlili, diskutovali,
poèúvali Slovo Božie a tému, ktorú si pre nás
vedúci pripravil, rozprávali sa o skúsenostiach vo
viere, lepšie sme sa spoznávali ako sestrièky a
33
braèekovia v Kristovi. Po obede boli workshopy napríklad gitarový, „pre šikovné ruky“ (kde sme sa
uèili vyèarova zo servítok prekrásne vázièky,
rámiky, atï.), workshop, na ktorom sme sa uèili
vyrába klipy ku kresanským pesnièkám.
Nechýbala ani GPS
hra, v ktorej nám
trošku zlyhala
technika a aj ¾udský
faktor, ale Boh bol aj
tentokrát naším
najlepším Strážcom
a šastne nás
priviedol všetkých
spä na chatu.
Cie¾om hry bolo
nájs dobre ukryté
stanovištia, riadi sa
pod¾a inštrukcií na
nich a v závere
posklada biblický
veršík. Ocenili sa nielen tí najúspešnejší, ale aj tí
najkreatívnejší a najrýchlejší. No nebol to náš
posledný výjazd do prírody. Raz podveèer sme sa
boli poprechádza a keï sme našli dlhý pás ¾adu,
už nás odtia¾ nešlo
dosta. Po
prechádzke sme sa
hrali hru „Štipce“, pri
ktorej sme nabehali
hotové kilometre,
ale tiež sa aj skvele
zabavili. Veèerné
témy boli tri. V
Božom slove sme
nachádzali
odpovede na
otázky, kto je to
kresan, ako má
taký kresan ži,
èoho sa má vzda,
ako môže slúži, že
viera bez skutkov je màtva a správne
„rebelantstvo“ môže prinies ve¾a ovocia a
duchovnej zapálenosti aj v našich domovoch,
34
školách, v zbore...a že pokrytectvo ani žiadna
„svätá“ pretvárka do kresanstva rozhodne
nepatria! Chválili sme Boha piesòami, modlili sa,
uèili... No neostalo to len pri tom. V hre „Anjelik“
sme pochopili, že to, èo nezištne rozdáme iným,
má pre náš život
väèší zmysel ako to,
èo dostaneme. A tak
sme sa navzájom
obdarovávali
rôznymi drobnými
skutkami lásky.
Pre nás mladých
znamenajú piatkové
stretnutia mládeže a
podobné výlety
obrovský krok vpred
v našej viere a
rovnako ve¾ký krok
aj k sebe navzájom.
Uèia nás tomu
najažšiemu - rozpoznáva dobré od zlého,
nachádza Božiu vô¾u a bojova so všetkým, èo
by nás chcelo od Boha vzdiali. Sme ako uhlíky,
ktoré keï sú spolu v pahrebe, sú žeravé, úplne
o d h o d l a n é
rozdáva svetu
teplo, ale pokia¾
jeden vyberieme, zo
zaèiatku je ešte
horúci, potom už len
teplý, vlažný... až
studený. A my
chceme ži pre
Jediného, pre
ktorého ži má
skutoèný zmysel,
tak SKUTOÈNE oddane, verne a
z a p á l e n e !
Ïakujeme, že sa
takéto výlety môžu
kona a už teraz sa tešíme na ïalší!
Zuzana Gerbošová
Stretnutie s primátorom
Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola
dòa 19. apríla 2011 na oficiálnom stretnutí prijal
pozvaných predstavite¾ov cirkví a náboženských
spoloèností
pôsobiacich na
území mesta.
Hovorili spolu o
potrebe aktívne
rieši problémy
Banskobystrièanov
a výsledkom ich
rokovania je aj
dohoda, pod¾a
ktorej sa bude v
adventnom èase
kona v Banskej
B y s t r i c i
ekumenická bohoslužba v evanjelickom kostole.
Predstavitelia cirkví ocenili iniciatívu primátora
Petra Gogolu a zhodli sa na potrebe stretáva sa v
podobnej atmosfére dvakrát roène. Som
presvedèený o
t o m ,
ž e
neoddelite¾nou
súèasou hodnoty
mesta je aj jeho
duchovný rozmer,
k rozvoju ktorého
prispievajú práve
c i r k v i
a
náboženské
spoloèenstvá.
Verím, že rozvoj
dobrých vzahov
samosprávy a
cirkví Banskej Bystrici pomôže a posunie ju na
kvalitatívne novú úroveò, konštatoval primátor
Peter Gogola.
Milodary na Banskobystrický evanjelik
Dzúrik Milan 10 € (11.1.2011), Babiak Pavel
10 € (12.1.2011), Kotoèová Elena 10 €
12.1.2011, Filiálka Sásová 12 € (13.1.2011),
Moštenická Elena 10 € (18.1.2011),
Paulíková Margita 15 € (19.1.2011),
Svetlíková Mária 20 € (24.1.2011), Bohušova
Elena 15 € (8.2.2011), Èinèurová Františka
15 € (8.2.2011), Šoošová Mária 10 €
(8.2.2011), Budajová Matilda 20 € (9.2.2011),
Rusková ¼ubica 20 € (11.2.2011), Hyžová
Lýdia 10 € (17.2.2011), KOMUCE Krivánska
BB 17 € (21.2.2011), Greisinger Juraj 10 €
(28.2.2011), Likavèan Jozef a Mária 15 €
(1.3.2011), Donovalová Jarmila 10 €
(4.3.2011), Matulová Drahotína 10 €
(8.3.2011), Kullová Margita 10 € (10.3.2011),
Eliasová Mária 20 € (25.3.2011), Sýkorová
Emília 10 € (7.4.2011), Filiálka Nemce 18 €
(19.4.2011)
Milodary na Centrum zborovej diakonie Kanaán
Svetlíková Mária 20 € (24.1.2011),
Michnicová Anna 20 € (18.2.2011),
Volentierová Petra 20 € (24.3.2011),
Farkašová Mária 25 € (14.4.2011),
Polakovièová Alexandra 20 € (18.4.2011)
Sabo Peter s rodinou 80 € (18.4.2011)
35
Milodary na opravu organu
Vigaš Slavomír s rodinou 300 € (7.1.2011),
Rusko Samuel 10 € (7.1.2011), Styková Júlia
20 € (7.1.2011), Kotoèová Elena 10 €
(12.1.2011), Greisinger Juraj 30 €
(17.1.2011), Koreòová Jolana 5 €
(20.1.2011), Kro¾ová Edita 35 € (31.1.2011),
Rusková ¼ubica 80 € (11.2.2011), Lichá Anna
15 € (17.2.2011), Lehotzký Karol 30 €
(17.2.2011), Slávová Zuzana 10 €
(17.2.2011), Bieniková Božena 10 €
(18.2.2011), MUDr.Šefranková Mária 200 €
(18.2.2011), Babiarová Lenka 50€
(18.2.2011), Gondová Zuzana 40 €
(23.2.2011), Ing. Plintoviè Vladimír 16 €
(28.2.2011), Valentová Soòa 20 €
(28.2.2011),
Kullová Margita 42 €
(10.3.2011), Masná Anna 20 € (15.3.2011),
Rusková ¼ubica 50 € (25.3.2011), MUDr.
Šajgalíková Iveta 100 € (28.3.2011), Sliacka
Anna 50 € (29.3.2011), BZ R.A. 100 €
(1.4.2011), Uhrínová Emília 30 € (7.4.2011),
Velebná Alžbeta 10 € (13.4.2011), Majerová
Janka s rodinou 110 € (19.4.2011), Hýžová
Lýdia 100 € (27.4.2011)
Kartotéka èlenov cirkevného zboru ECAV Banská Bystrica
Všetkých bratov a sestry, ktorí a ktoré žijú na území Cirkevného zboru
ECAV Banská Bystrica, prosíme, aby si prevzali na farskom úrade alebo v chráme
kartoteèný lístok, vyplnili ho a odovzdali na farskom úrade. Každý pokrstený èlen
Cirkevného zboru ECAV Banská Bystrica má ma svoj vlastný kartoteèný lístok.
Evidencia sa robí s cie¾om zisti presný poèet èlenov Cirkevného zboru ECAV
Banská Bystrica.
Cirkevný príspevok
Prosíme všetkých èlenov CZ,
aby si uhradili Cirkevný príspevok –
12€, najlepšie na farskom úrade, každý
deò v úradných hodinách. Je možnos
uhradi si cirkevný príspevok aj
bezhotovostným prevodom na èíslo
úètu: OTP Banka 10808265/5200, alebo
poštovou poukážkou, ktorú si môžete
vyzdvihnú na farskom úrade a chráme
Božom.
Výšku Cirkevného príspevku
upravuje zborový konvent a je záväzný
pre všetkých èlenov CZ rovnako. V
poznámke uveïte cie¾ platby.
36
Simeon klub
Hroznová párty
37
Spevokol V. F. Bystrého
Letný detský tábor Horná Lehota
38
Daniela Hroncová-Faklová
Mamele
Mamele (mamièka v jazyku jidiš) je zdrobnenina slova matka. Tak volali židovské deti svoju mamu a tak sa
nazýva aj nová kniha slovenskej spisovate¾ky Daniely Hroncovej-Faklovej, ktorú prednedávnom vydal
Tranoscius.
Osudy židov sa obyèajne spájajú s obdobím holokaustu. Mamele je výnimkou – rozpráva o židovskej
matke a jej synovi Johanovi v období 20. rokov 20. storoèia. Ale aj tento príbeh je svojím spôsobom
tragický – èitate¾ však knihu nevypustí z ruky, kým ju nepreèíta, aby sa dozvedel rozuzlenie príbehu, nad
ktorým bude dlho rozmýš¾a.
Po prvej svetovej vojne sa svet akoby zbláznil. Nie div, chlapi sa vracali z vojny a nezabúdali na výjavy,
ktoré zažili na vlastné oèi. Odrazu tu bola túžba po bohatstve – ale tá túžba sa prejavila v rabovaní
obchodov, ktoré sa neraz zmenilo na protižidovské pogromy v snahe získa èo najväèšie bohatstvo.
Za obe padol aj malý obchod s galantériou, ktorý vlastnila vdova po padlom Jákobovi Raubnerovi.
Na príkaz katolíckeho farára Stanka z nemeckej obce Hopgart ju paholok Hanzi priváža aj so synom
Johanom. Tu v dome nebohej manželovej sestry má zaèa nový život.
Obec je nemecká – ale farár, ktorého z ažkej choroby vylieèil kedysi židovský lekár, nových obyvate¾ov
prijíma.
Zhodou okolností sa prisahuje ïalšia matka – Róza Talbertová so suchotinárskym synom Paolom. Žena
pochybnej povesti a plná nenávisti voèi židom, ktorou nainfikuje aj Paola. „Židia – to je háveï. Pochytajú
cudzie deti, potom ich podrežú a pijú ich krv...“ Z nádejného kamarátstva chlapcov odrazu neostáva niè, len
opovrhovanie, sváry, spory, bitky a tomu nedokáže zabráni ani farár Stanko, ba ani iní obyvatelia obce.
Autorka výborne vykreslila pokornú a vyrovnanú Evu Raubnerovú, dojímavo sa starajúcu o syna – svoj
najväèší poklad, ako aj jej náprotivok Rózu Talbertovú, ktorá si „užívala“ v blízkych kúpe¾och s cudzími
mužmi a o syna sa nestarala. Ten zarábal, aby uživil predovšetkým seba – nosil ažké taniere s bahnom
v kúpe¾och a jedol to, èo mu dali dobrí ¾udia. Napriek všetkému matku zbožòoval a nezamýš¾al sa nad jej
správaním, o to menej nad štvavými slovami. „Krvilaèných židákov v dedine nestrpíme! Zabijaci,
podvodníci, zlodeji! Darmo sa tvárite fajnovo, ste rovnakí! Všetci! Nebudete tu už dlho! Z dediny pôjdete
svinskou cestou..!“
Róza urèite netušila, že sa raz jej slová splnia a že tieto názory primitívnej ženy si privlastnia aj vysoko
„inteligentní“ ¾udia a dokonca, že tieto názory prežijú ïalšie storoèie.
Nenávis Paola voèi Johanovi nepramenila len z matkiných slov, ale aj z toho, èo videl: Johan mal milujúcu
matku, mali ho radi aj iní. Prevládla aj závis a všetko sa skonèilo bitkou v kostole, pri ktorej sa znièil i
interiér.
Žia¾, obec bola presvedèená, že všetko zapríèinil židovský chlapec.
Farár chlapca zachraòuje. Musí na èas odís.
A Paolo, ktorý všetko zapríèinil? Prichádza skutoène Boží trest: zabije ho blesk. No jeho matka neskryje
nenávis voèi židom ani na synovom pohrebe.
Príbeh je pravdivý. Aj výborne napísaný, autorka má obdivuhodný zmysel pre detail – èi už opisuje
vybavenie obchodíka, prírodu alebo samotné ¾udské bytosti.
Stojí za to si preèíta jej Mamele.
Nora Baráthová
TITUL DO KNIŽNICE
BANSKOBYSTRICKÝ EVANJELIK
Vydáva Evanjelický a. v. farský úrad, Lazovná 42, Banská Bystrica.
Fotografie: Tibor Molnár, Daniel Koštial, Jarmila Zajíčková, internet.
Tlač: DALI-BB, s.r.o., www.daliprint.sk
Download

Banskobystrický evanjelik - Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na