Tlačová správa
Bratislava, 8. októbra 2014
Volebnou kampaňou kandidáti voličov nepresvedčia
Slováci si budú v komunálnych voľbách vyberať kandidátov podľa ich znalostí
a skúseností. Ďalším dôležitým faktorom pri rozhodovaní bude volebný program
kandidáta - čo chce urobiť pre svoju obec alebo mesto. Angažovanosť v obci
alebo meste pred voľbami uzatvára trojicu faktorov, ktoré budú najviac voliči
zohľadňovať v blížiacich sa komunálnych voľbách. Tieto informácie vyplynuli
z
prieskumu
verejnej
mienky,
ktorý
pre
účely
projektu
„Ako
vyhrať
voľby“ realizovala agentúra Focus.
Podľa prieskumu budú voliči vysokú dôležitosť pripisovať aj osobnej prezentácii na
stretnutiach s občanmi a reputácii kandidáta, teda jeho správaniu a vystupovaniu nielen
počas volebnej kampane, ale aj pred ňou. Ďalším dôležitým faktorom budú dôvody,
prečo kandidát kandiduje, a tiež osobné sympatie voličov. V porovnaní s ostatnými
faktormi zohrá menšiu váhu pri rozhodovaní volebná kampaň kandidáta, jej kvalita a
intenzita ako i volebný slogan kandidáta.
Podľa prieskumu voličov pri rozhodovaní výrazne neovplyvnia billboardy, letáky, či
volebné slogany. Dôvodom môže byť aj to, že väčšina volebných kampaní nijako
nezaujme. Kampane sú často jednotvárne a veľmi všeobecné. Keď sa kandidáti snažia
sloganom
osloviť
všetkých,
neoslovia
obvykle
nikoho.
Existuje
mnoho
iných,
efektívnejších spôsobov, ako osloviť voličov. Väčší dôraz by mali kandidáti klásť na
osobnejšiu komunikáciu s voličimi. Iba billboard nikomu kampaň nevyhrá.
Podľa prieskumu politická príslušnosť kandidáta tiež nezohrá dôležitú úlohu pri
rozhodovaní v novembrových voľbách. Voliči sú z politiky unavení. V komunálnych
voľbách budú viac ako na politickú príslušnosť hľadieť na kandidáta ako na človeka,
ktorému môžu potriasť rukou, ktorý im pomôže riešiť ich každodenné problémy a zlepšiť
kvalitu ich života.
Prieskum verejnej mienky realizovala pre účely projektu „Ako vyhrať voľby“ agentúra
Focus na reprezentatívnej vzorke 1 050 obyvateľov Slovenska v poslednom júlovom
týždni. Na otázku „Do akej miery vaše rozhodnutie, koho budete voliť v komunálnych
voľbách, ovplyvňujú nasledujúce faktory? Prosím, odpovedzte pomocou 10-bodovej
škály, kde 1 znamená “vôbec to nie je dôležité” a 10 znamená “je to veľmi dôležité?“,
odpovedali respondenti nasledovne:
znalosti a skúsenosti kandidáta
8,79
volebný program – čo chce urobiť pre obec/ mesto
8,70
jeho angažovanie sa v obci/ meste pred kandidatúrou
8,66
osobná prezentácia na stretnutiach s občanmi
8,33
reputácia kandidáta, jeho správanie a vystupovanie pred
voľbami
8,29
dôvody, prečo kandiduje
8,27
vaše osobné sympatie
8,05
volebná kampaň, jej kvalita a intenzita
politická príslušnosť
volebný slogan
6,65
5,72
5,71
Download

Stiahnite si celú tlačovú správu (pdf)